Styrelsen. BRF Bofinken Org nr L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9..."

Transkript

1 Brf Bofinken 734-t52 1 Styrelsen BRF Bofinken Org nr 734-L52 får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 1 januari december 214 Innehål!: sida Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin Ställda säkerheter och ansvarsförbinde1ser...,.,... 5 Tilläggsupplysningar... 5 Underskrifter... I Fö rva Itn i n gsberätte lse Allmänt om verksamheten Bostadsrättsföreningen Bofinken är en äkta bostadsrättförening. Bostadsrättsförenin gens förva ltn ing Den ekonomiska och den tekniska förvaltningen har skötts av Styrelsen. Fastighetsskötsel har skett med egen anställd personal. Styrelsen har under räkenskapsåret haft 13 sammanträden och ordinarie föreningsstämma avseende foregående räkenskapsår hölls den 29 mars år 214. Bostadsrättsfören in gens fasti g heter Föreiringen äger 4 fastigheter, Bofinken g-72, med B hus byggda innehållande 69 bostadsrätts-lägenheter om sammanlagt 5277 kvm samt tillhörande gemensamma lokaler. Fastigheterna är belägna på adresserna Broväg 2,2A,4 och 4A samt Vallgravgatan 1, 1A, 3 samt 3A. Samtliga med postadress Visby. Årsavgifter Årsavgifterna har under året varit 54.-/kvm, men höjs till 56:-/kvm från och med den l jan år 215 på grund av allmän kostnadsökning och framtida renoveringsbehov. Årsavgiften höjdes senast l jan 213, då med 4:- /kvm. Medlemsinformation Under året har 7 personer beviljats medlemskap i samband med överlåtelser av 6 st bostadsrätter, samtidigt som 6 personer lämnat föreningen.

2 Brf Bofinken 734A-1,52 Större fastig hetsförbättri n ga r och u nderhå I I 1984 Takomläggning 1996 Fönster & entr6dörrar 2U-O3 Fasadertilläggsisolering 27/-8 Renovering värmesystem 29 Renov, avloppsledningar 29 Renovering värmecentral Ny lekplats 21 Renovering samlingslokal 212 Omläggning asfaltytor 273/-74 Elrenovering Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Under året har renoveringen av elsystem slutforts till en kostnad med drygt 1 mkr i förbättringar och drygt 6 tkr i underhåll. Styrelsen planerar för åtgärder de närmaste åren med lägenheternas tilluftsventilation samt utreder eventuell renovering av vattenledningsstammar. Styrelsen har även beslutat att från 1 januari 215 anlita Riksbyggen för den ekonomiska och tekniska förva ltn ingen inklusive fastig hetsskötsel, Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet Balansomslutning t to/o I 838 t I t 34o/o t o/o lt-t2-3t o/o Årsavgift per kvm Medel att disoonera Balanserat resultat Årets resultat Resultatdisposition Resultat före bokslutsdisp och skatt Budgeterad avsättning till fond för yttre underhåll Extra avsättnlng till fond för yttre underhåll Skatt Balanseras i ny räkning Summa t , Kommentar till dispositioner Dispositionerna har gjorts med beaktande av att åretsresultat belastats med reparationer utöver budgeterat och att fonden därför löst upp med årets underskott. Övriga omkostnader uppvisar sammantaget ett positivt resultat med 4335 kronor. Yttre reparationsfonden behövs infor framtida underhållsbehov varför årets resultat får belasta det egna kapitalet.

3 3 Resu ltaträ kn i ng Not t2-3t t3-t2-37 Rö re I sei ntä kte r, å rsavg i fter m, m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Su m ma rö relsei ntä kter, å rsavg ifter m. m Rörelsekostnader Driftkostnader Övriga externa kostnader 1 2 -t L49 6L llt 232 Persona I kostnader Avsättning inre fond Av- och nedskr. av mat. och imm. anläggningstillgångar 4, 6, Su m m a rö relsekostna d er RöRELSERESULTAT Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 18 Räntekostnader och Iiknande resultatposter -187 i31 -t um ma fina nsiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bo ksl u tsd i s p o si ti o n e r Förändring av periodiseringsfonder Övriga bokslutsdispositioner U Su m m a bo ksl utsd is positio n er RESULTAT FöRE SKATT LOI 34t Skatter Skatt på årets resultat Fastig hetsavgift Övriga skatter -42 Åners RESULTAT L 15

4 4 Ba la nsrä kn ing rrucåncln Not 214-L Anläggningstillgångar Materiella a n lägg n i ngsti llgå ng a r Byggnader och mark Fastig hetsförbättringar Inventarier, verktyg och installationer Påg. nyanl. och förskott avseende mat. anlägg. Su m ma m ateriel la a n lägg ni ngsti llgå ng a r Summa anläggningstillgångar Omsättningsti ll gån gar Ko rtfristiga fo rd ri nga r Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Sum ma kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Redovisningsmedel Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 4, r B t B L U L tl t3-t t EGET KAPITAL OCH SKULDER 214-t Eget kapital Bundet eget kapital Med lemsinsatser Reservfond Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 9 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Forskott arsavgltter Leverantörsskulder Övrigt Skatteskulder Inre fond Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ? s r I t ' B L2B

5 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Fastig hetsi nteckn inga r Summa ställda säkerheter 2L4-L2-3t 2t3-L2-3r Inga ansvarsförbindelser finns. Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 29:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (fz-rådet). Förä nd ra d e red ov i sn i n g sp ri nci per Föreningen har under räkenskapsåret övergått titt att tillämpa BFNAR 29:1 "Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar" i stället for bokföringsnämndens allmänna råd. I samband med övergången anpassas anläggningstillgångarnas ingående värde till en mer rättvisande fördelning, se nedan. Totala värdet är oförändrat varför förändring initialt inte har någon resultatpåverkan. Dock kommer avskrivningarna att förändras något över tid, dock inte i någon avgörande betydelse. An läggningstillgångar Förändringar 2OL4 AR vid tillämpning av K2 Ingående värden Byggnad Uppskrivning Byggnad Nytt IB värde Byggnad Uppskrivning Mark = Nytt IB värde Mark Ingående värde Fastighetsförbättringar & ljnderhåll Nedskrivning Fastighetsförbättringar & Underhåll Nytt IB värde Fastighetsförbättringar Ingående Värde Maskiner & Inventarier Nedskrivningar Maskiner & Inventarier Nytt IB värde Maskiner & Inventarier Redovisat värde 214_-1-1 _ A fio I Avskrivningar Föreni ngen til lä mpar följande avskrivn i n gspri nciper: Byggnad skrivs av på 4 är (2,5o/o per år). Mark skrivs ej av. Fastighetsförbättringar skrivs av på 2Oär (5o/o per år) eller den livslängd åtgärden har. Maskiner och utrustning skrivs av på 1år (1o/o per år). Inventarier skrivs av på 53r (2Oo/o per år).

6 Not 1 Driftkostnader Föreningen har 69 br om totalt 5277 kvm VA-avgifter Fjärrvärme Elkostnader Reparationer Sophämtning Fastig hetsskötsel Ekonomi & adm förvaltning Fastig hetsförsä kri ng t Övrigt Summa driftkostnader Not 2 övriga rörelsekostnader L4-t2-3L 2t3-t2-3t Konsu ltkostnader Kabel TV Övrigt S u m ma öv rig a rö re I sekostn a de r oo8 : ' BB BO Not 3 Upplysning om löner och andra ersättningar Löner och andra ersättningar Styrelse Vaktmästeri & fastighetskötsel Övriga arvoderade Revisorer Totala löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och andra ersättningar t4-t2-31,r ', ll, t,., l. 1t*? ;-i rnu '', l,: "1' ;i -1 ;19,.t 'y'4r;',**---'--..-*55{35; 369 7oO t3-t ljig r :...:i:: Not 4,Byggnader och mark Anm. Se Tilläggsupplysningar ändrade värden vid övergång K2-rådet I n g å end e a nskaffn i n g svä rd e n Inköp ljtg å e nd e a n skaffn i n g svä rd en Årets uppskrivningar I ngående avskriv n i nga r Årets avskrivningar ljtg å end e avskriv n i n g a r Redovisat värde 214=a1-L 2t4't:2=31' '' i' fio l4s 4 7AA I , 1, :,',-,:,Q : l':... o

7 7 Not 5 Taxeringsvärden för byggnader och mark L4-t2-37 2L3-12-3t Mark Byggnader Totalt taxeringsvärden Not 6 Inventarier Anm. Se Tilläggsupplysningar ändrade värden vid övergång K2-rådet I n g å e nd e a n s kaffn i n g svä rd e n Inköp ljtg å end e a n s kaffn i n g svä rd e n Årets nedskrivningar I ngående avskriv n i ng a r Årets avskrivningar ljtg å e n d e a v skriv n i n g a r Redovisat värde L t r Not 7 Fastighetsförbättringar Anm. Se Tilläggsupplysningar ändrade värden vid övergång K2-rådet I ng å e n de a n skaffn i n g svä rd e n Inköp tj tg å e n d e a n s ka ff n i n g sv ä rd e n I ngå ende avskriv n ing a r L4-L2-3r 2t3-t I tt Årets nedskrivningar Årets avskrivningar ljtg å e nde av s kriv n i n g a r Redovisat värde oO -396 ooo Not 8 Förutbet kostnader och upplupna intäkter Seviceavtal L3-t Kabel TV Övrigt Totalt t7l Not 9 Skulder, lån 214-t lån f n 1,71o/o rörlig 3-mån ränta lån med 3,27% (bundet till ) lån med 2,84% (bundet till ) lån med 2,84% (bundet till ) lån med 2,84% (bundet till ) Totalt g s s I

8 Söderstrands Rör GEAB fjärrvärme, dec GEAB fjärrvärme, nov GEAB elq4 Joswe El Visby, 2Ol5-O2-24 fckard Wahlin *k*#,"- \ t u q\--l- Pär Åkesson Palle Svensson /- r44 { /,,ry.,n,,,., Andffis Flodman Conny San Vår revisionsberättelse har lämnats, 2OL Jessica Berglund Vald revisor Yvonne Westergren Vald revisor

9 Brf Bofinken Org nr REVISIONSBENZTTELSE ÅN 21.4 Undertecknade, av Brf Bofinkens årsmöte utsedda revisorer, får härmed efter slutförd granskning av Brf Bofinkens räkenskaper och styrelsens förvaltning for fu 214, avge följande berättelse: Vi har granskat årsredovisningen, protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om Brf Bofinkens ekonomi och verksamhet och i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder vi ansett erforderliga. Revisionen har inte givit anledning till anmärkning, varför vi tillstyrker att årsmötet beslutar: att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet for den tid revisionen omfattar. Visby

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865

Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len Org.nr 716444-9865 Bostads rättsfören i ngen Kamom i I len A rs red ovis n i n g för rä kens ka pså ret 21 O -1-1 - 21 O -1 2-31 Styrelsen för Bostadsrättsfören ingen Kamom il len avger härmed foljande Arsredovisning. lnnehåll

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Arsredovisning. Brf Urnan 11

Arsredovisning. Brf Urnan 11 Arsredovisning för Brf Urnan 11 716419-8983 Räkenskapsåret 2013 F 1 (10) Styrelsen för Brf Urnan 1 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Fö rva ltn i n gs be rättelse Verksamheten Fören

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDER TORN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDER TORN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDER TORN Årsredovisning 2013 -ll Brf Söder Torn Org nr 716405-5977 Arsredovisning Bosta d s rättsföre n i nge n Söder Torn Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-l745 Räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Bostadsrättsföreningen Piloten l (10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får härmed avge årsredovisning

Läs mer

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356

(769607-8s56) BRF Eriksdal 1 (10) Arsredovisning. för 769607-8356 BRF Eriksdal (769607-8s56) 1 (10) Arsredovisning för BRF Eriksdal 769607-8356 Räkenskapsåret 2010 2(10) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 20'l 0 Förva ltn i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vasastaden Årsredovisning för verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisningen är upprättad av RevisorsCentrum i Skövde AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-X Resultaträkning

Läs mer