BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 BRF TRYCKERIET I NACKA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012

2 1(11) Brf Tryckeriet i Nacka Styrelsen för Brf Tryckeriet i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2012 t.o.m. den 31 december 2012, vilket är föreningens åttonde verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt som medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Sicklaön 260:5 i Nacka kommun den 29 augusti Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i sex våningar med totalt 120 bostadsrätter. Den totala boytan är ca m2. I fastigheten finns också sex lokaler med en total uthyrningsbar yta om ca 521 m2. Föreningen disponerar 93 parkeringsplatser i garage. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa Stockholm. Gemensamma utrymmen I fastigheten finns en gemensamhetslokal som har rustats upp Nya möbler och textiler har köpts in Detta för att skapa en trevligare miljö för de som önskar hyra lokalen. Gemensamhetslokalen har hyrts ut? gånger under året. Gemensamhetsanläggning Föreningen har under året medverkat i två gemensamhetsanläggningar. GA Vägen reglerar gemensamma vägar i Sickla Allé och i denna ingår även Brf Sjöstugan, Brf Ångslupen, Brf Utsikten, Brf Färgeriet och Brf Vintervägen. GA Garaget reglerar gemensamt garage och i denna ingår förutom Brf Tryckeriet i Nacka även Brf Utsikten och Brf Sjöstugan. Väsentliga servitut Fastigheten har ett servitut till förmån för fastigheten avseende brygga. Förvaltning Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal med WIAB AB om teknisk förvaltning. Avtalet omfattar fastighetsskötsel och teknisk förvaltning, samt fastighetsjour. Ekonomisk förvaltning Föreningen har avtal med UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB gällande den ekonomiska förvaltningen.

3 2(11) Föreningens lokaler/hyreskontrakt Kontrakten på föreningens lokaler löper enligt följande: Verksamhet _Momspliktig Yta m2/platser Löptid t.o.m. Sickla Allé Sushi HB Ja Sickla Style Ja Fastighetsbyrå AB Ja Nockeby Parkett Ja Tyresö Segel AB Ja Hilti Svenska AB Ja Garage Ja 93 pl Föreningen är redovisningsskyldig för moms för uthyrning av lokaler och för uthyrning till externa hyresgäster avseende garageplatser. Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningens fastighetslån är placerade till villkor som framgår av not nummer 9. Fastighetsavgift /fastighetsskatt Fastigheten åsatts värdeår Bostadslägenheterna är efter värdeåret helt befriade från fastighetsavgift i fem år därefter belastas de med halv fastighetsavgift år sex - tio. Från och med år elva utgår full fastighetsavgift. Fastighetsskatt för lokaler utgår från och med fastställt värdeår. Årsavgifter Under 2012 höjdes årsavgifterna med 10%. Genomsnittlig årsavgift var 679 kr/m2. Under 2013 förblir årsavgiften oförändrade. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 198 (198) medlemmar. Under året har 15 (22) överlåtelser skett. Verksamhet under året Trädgårdsgruppens arbete med den gemensamma gården fortsätter. Bänkar, bord, planteringslådor m.m har byggts. Fortsatt digitalisering av föreningens och dokumentation. Upprustning av gemensamhetslokalen har skett under året. Stor trappstädningen i alla portar. Kärlrengöring i soprummen. Tecknat avtal med ny hyresgäst Nockeby Parkett. Översyn och åtgärder av tak. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 7 maj 2012 haft följande sammansättning: Åsa Björck Ledamot Ordförande Åse Fougner Ledamot Sekreterare Marianne Magnusson Ledamot Kassör Sarah Carlswärd Ulrica Ek Suppleant Suppleant Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 13 stycken protokollförda sammanträden.

4 3(11) Styrelsen har under året haft 2 stycken protokollförda möten med Brf Sjöstugan. För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring tecknad hos TryggHansa Stockholm. Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Huvudansvarig Matz Ekman Ordinarie Valberedning Lena Stenqvist Anna Trepp Förtroende poster Magnus Råhdal Maria Bruhn Christina Qvarfordt Perry Widell Jonas och Anna Trepp Sammankallande IT ansvarig Trädgårdsgruppen Trädgårdsgruppen Representant i Samfälligheten garaget och Sickla Allé Samfällighet Husvärd Föreningens stadgar Föreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket den 16 februari Nyckeltal Lån per m2 bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,93 3,69 3,66 4,69 Fastighetens belåningsgrad % 33,04 33,41 33,24 33,58 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till balansomslutning. Avsättning till yttre fond Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen, senast från och med det verksamhetsår som infaller närmast efter det slutfinansiering för föreningens fastighet genomförts, med ett belopp motsvarande minst 25 kr/m2 lägenhets- och lokalarea för föreningens hus. Eftersom fastigheten är nybyggd finns inget underhåll planerat inom fem år. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat: balanserat resultat årets resultat Styrelsen föreslår att till föreningens fond för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

5 4(11) Brf Tryckeriet i Nacka RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage, p-platser Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen Kabel-TV, bredband Fastighetsskatt Summa kostnader för fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Administrationskostnader Styrelsearvode, styrelse- och medlemsersättningar Revisionsarvode Arvode för ekonomisk förvaltning Övriga externa kostnader Summa övriga externa kostnader Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån Avgår räntebidrag Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT FÖRE SKATT ÅRETS RESULTAT

6 5(11) Brf Tryckeriet i Nacka BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Kabel-TV Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Placeringskonton Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgiftsfordringar Skattefordringar Momsfordringar Avräkningskonto förvaltare Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Handkassa Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 6(11) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder 9 Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Momsskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 7(11) Brf Tryckeriet i Nacka BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader skrivs av enligt en progressiv avskrivningsplan, vilket innebär att de årliga avskrivningarna är låga i början av avskrivningstiden och ökar därefter successivt. Avskrivningsplanen innebär att den totala avskrivningsperioden uppgår till 100 år. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Årets avskrivningar uppgår till kronor ( kronor). Planerad avskrivning för byggnad för 2013 uppgår till kronor. Fiberfastighetsnät har installerats till en kostnad av kronor och skrivs av under en femårsperiod ( kronor per år). Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. Anställda Föreningen har haft 5 anställda under 2012, en husvärd, två trädgårdsansvariga, en ansvarig för gemensamhetslokalen och en IT-ansvarig.

9 8(11) NOTER 1 Hyra garage/parkering Hyresintäkt garage Outhyrd garage Inköp parkeringstjänster Övriga intäkter Intäkt gästlägenhet Öresutjämning 13 0 Övriga intäkter Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Gemensamhetsanläggning Trädgårdsskötsel Snöröjning/sandning Städning Entreprenad Städning utöver avtal Reparationer hiss Hiss, besiktning Hiss, serviceavtal Löpande reparationer Reparationer ventilation Reparationer tvättstuga Trädgårdskostnader Förbrukningsinventarier trädgård Hyra maskiner Bevakningskostnader

10 9(11) 4 Taxebundna kostnader El Uppvärmning Vatten Sophämtning Styrelsearvoden, styrelse- och medlemsersättningar Styrelsearvode Sociala kostnader Övriga arvoden Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade anskaffningsvärden mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden mark Ackumulerade anskaffningsvärden fastighetsförbättring Ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Bokfört värde fastighetsförbättring Bokfört värde byggnad Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

11 10(11) 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Upplupna räntebidrag Förutbetald kabel-tv UBC De Lange Landen Hyra garage från garageföreningen Eget kapital Inbetalda Upplåtelse Fond yttre Balanserat Utgående insatser underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Långfristiga skulder Stadshypotek AB, ränta 3,15 %, bundet till Stadshypotek AB, ränta 3,60%, bundet till Stadshypotek AB, ränta 3,59%, bundet till Avgår: kortfristig del av långfristig skuld

12 11(11) 10 Upplupna kostnader och förutbetalda årsavgifter Upplupna utgiftsräntor Upplupet styrelsearvode Upplupna sociala kostnader Upplupet revisionsarvode Förskottsbetalda årsavgifter Upplupen kostnad, gemensamhetsanläggning Upplupen GA kostnad Upplupen kostnad, snöröjning Upplupen kostnad, städning Upplupen kostnad, hissreparation Upplupen elkostnad Upplupen värmekostnad Upplupen kostnad, reparation Upplupen kostnad, renhållning Fakturerade gemensamhetskostnader Larm Förbrukningsinvent Förbrukningsmaterial Nacka den Brf Tryckeriet i Nacka Åsa Björck Åse Fougner Marianne Magnusson Ordförande Ledamot Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Matz Ekman Auktoriserad revisor

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2007 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2007 1 (9) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31, föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN. Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING

BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN. Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 Bd Matrosen på Norra Älvstranden 1(11) 769617-6572 Styrelsen för Bd Matrosen på Norra Älvstranden får härmed

Läs mer

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret Årsredovisning Brf Sången 1 för Västra Eriksberg 769622-053 7 Räkenskapsåret 2012 Brf Sången i Västra Eriksberg 1 (Il) Styrelsen rör Brf Sången i Västra Eriksberg får.härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn

Årsredovisning. Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn Årsredovisning för Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn Räkenskapsåret 2011 Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn 1(13) Styrelsen för Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn, Nacka kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2005 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer