Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014"

Transkript

1 s a n r e t a r e d o M Nya m a r g o r p s t k 12-pun rätt saker! Fokus på 1

2 Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014 Fokus på rätt saker! 1. Ordning och reda i ekonomin 2. Skola och förskola tillbaka till toppen 3. Äldreomsorg med hög kvalitet 4. Långsiktig hållbarhet 5. Ökad valfrihet för dig som invånare 6. En trygg och snygg kommun 7. Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur 8. En funktionell Märsta station 9. Fler jobb i kommunen 10. Märsta centrum, på riktigt 11. Attraktivt och långsiktigt bostadsbyggande 12. Lokalt inflytande 2

3 Nya Moderaternas 12-punktsprogram är vår valplattform. Här redogör vi för huvuddragen i vår politik, vilka målsättningar vi har och hur vi ska uppnå dessa mål. De 12 punkterna kommer vara vägledande för vad vi vill åstadkomma i Sigtuna kommun de kommande fyra åren. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar! 3

4 1. Ordning och reda i ekonomin Sigtuna kommun drivs idag med förlust, varje år. Det håller inte. Vi lovar att städa upp i ekonomin och skapa stabilitet. Kommunens ekonomi ska senast år 2018 vara i balans och oberoende av engångsintäkter samt generera ett årligt överskott på två procent (exklusive engångsintäkter). Detta skapar möjlighet till satsningar i kärnverksamheten och minskar behovet att låna pengar till framtida investeringar. Effektivisering Den kommunala verksamheten ska effektiviseras med två procent per år i tre år vilket motsvarar cirka 60 miljoner kronor totalt. Omorganisation Delar av den kommunala förvaltningen ska omorganiseras i syfte att bli effektivare och leverera bättre service till invånarna. Inköp och upphandlingar Högre krav ska ställas på effektiva inköp och upphandlingar. Lägre sjukskrivningstal Åtgärder ska sättas in för att sänka de mycket höga sjukskrivningstalen i kommunen (8 % jämfört med 5 % i övriga kommunsverige). Prioritera rätt saker Kommunen ska inte låna pengar till diverse skrytprojekt som t.ex. utomhusbad och överdimensionerade idrottsanläggningar. Pengarna ska i första hand gå till skolan, vården och omsorgen. Alternativa utförare Vi ska möjliggöra för andra utförare än kommunen att sköta delar av de kommunala verksamheterna under förutsättning att kvaliteten blir högre och kostnaden lägre. Kontroll och uppföljning kommer prioriteras för att säkerställa en hög kvalitet. 4

5 2. Skola och förskola tillbaka till toppen Vi har varit där, vi ska tillbaka dit. Sigtunas skolor och förskolor ska senast år 2018 tillhöra de 50 bästa i landet Skolutvecklingsprogrammet 2.0 En fortsatt och utökad satsning på skolutvecklingsprogrammet ska genomföras. Lärarkompetens En kraftig satsning på ökad lärarkompetens ska genomföras. Lärarrekrytering En långsiktig strategi för en aktivare lärarrekrytering ska tas fram i syfte att säkra personalförsörjningen och höja andelen behöriga lärare. Minskade barngrupper En minskning av barngrupper och klasser ska genomföras där det behövs. Skollokaler Bättre planering och framförhållning i planeringen av skollokaler ska genomföras i syfte att minska beroendet av temporära paviljonger (baracker). Lugn och ro Lugn och arbetsro ska gälla i klassrummet., mätning och uppföljning Tydliga mål ska ställas upp. Regelbundna mätningar och uppföljningar ska genomföras i syfte att säkerställa en hög och likvärdig kvalitet för samtliga kommunens skolor. Alla resultat ska finnas tillgängliga offentligt. Olika alternativ Friskolor ska uppmuntras att etablera sig i kommunen för att skapa fler alternativ som passar den enskilde individen och det fria skolvalet ska behållas. Effektivare organisation Dagens två skolförvaltningar ska omorganiseras till en gemensam förvaltning i syfte att underlätta övergången mellan förskola-grundskola-gymnasium, öka fokus på lärandet samt skapa en effektivare organisation. 5

6 3. Äldreomsorg med hög kvalitet Högre ambitioner inom äldreomsorgen. Man ska se fram mot att bli gammal i Sigtuna. Äldrevården och omsorgen i Sigtuna kommun ska senast 2018 tillhöra de 50 bästa i landet i öppna jämförelser och nöjdkundindex Äldreboende i varje kommundel Seniorboenden och vård- och omsorgsboende ska finnas i varje kommundel. Lokalt lagad mat Alla äldreboenden ska ha tillagningskök och all mat ska lagas lokalt på respektive boende. Korttidsplatser Fler korttidsplatser inom äldreomsorgen ska tillskapas i kommunen. Seniorernas hus Seniorernas hus ska uppföras i Märsta och Sigtuna och på sikt även i Rosersberg. Äldreomsorgsplan En långsiktig äldreomsorgsplan ska tillsammans med representanter från pensionärsorganisationerna tas fram och implementeras. Servicedeklaration En servicedeklaration ska upprättas i syfte att klargöra vilken kvalitetsnivå som ska förväntas inom äldreomsorgen. LOV Lagen om valfrihet (LOV) ska införas fullt ut inom äldreomsorgen i syfte att skapa valmöjligheter för varje enskild individ. Vårdguide Äldre i behov av information ska få hjälp av en kommunal vårdguide. 6

7 4. Långsiktig hållbarhet Miljön, invånarna och ekonomin i fokus i all verksamhet Alla beslut som fattas i kommunen ska bottna i Ekonomisk, Social och Ekologisk hållbarhet. Senast 2016 ska den kommunala förvaltningen organiseras så att hållbarhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet och är en integrerad del av beslutsfattandet Hållbarhetsplan En kommunövergripande hållbarhetsplan med konkreta mål ska tas fram och implementeras. Styrsystem Ett tydligt och transparent styrsystem för hållbarhets- och kvalitetsarbete ska införas. Resultaten ska finnas tillgängliga för alla invånare. Kunskap och medvetenhet Kommunanställda och politiker ska ha kunskap och medvetenhet om och alltid utgå från kommunens värdegrund och hållbarhetsperspektivet i sitt dagliga arbete. Hållbarhet i alla beslut Hållbarhetsperspektivet ska finnas med och redovisas i varje större beslut som fattas i kommunen. Uppföljning av översiktsplanen Genomförandet av den nya översiktsplanen ska kontinuerligt följas upp och redovisas ur ett hållbarhetsperspektiv. 7

8 5. Ökad valfrihet för dig som invånare Kommunen är till för dig. Du ska själv kunna bestämma över ditt liv. Politikerna ska inte ta besluten åt dig. Senast 2017 ska invånarna uppleva att deras valfrihet har ökat i kommunen. Tydliga mål All verksamhet i kommunen ska ha tydliga mål för ökad valfrihet, de ska mätas och utvärderas. Resultatredovisning Alla resultat och mätningar ska redovisas och finnas tillgängliga offentligt för alla invånare. LOV Lagen om valfrihet (LOV) ska införas fullt ut inom äldreomsorgen och utmaningsrätt införas i lämpliga kommunala verksamheter i syfte att skapa ökade valmöjligheter för varje enskild individ. Det fria skolvalet Alla barns och föräldrars rätt att själva välja skola ska behållas Olika alternativ Friskolor ska uppmuntras att etablera sig i kommunen för att skapa fler alternativ som passar den enskilde eleven. Konkurrensutsättning All lämplig kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning ska kunna konkurrensutsättas. Om någon annan än kommunen kan utföra en tjänst bättre och billigare än kommunen ska de kunna få göra det. Kvalitetsgranskning Det kommunala kvalitetskontoret ska ha till uppgift att följa upp och kvalitetsgranska upphandlade kommunala tjänster. 8

9 6. En trygg och snygg kommun Du ska känna dig trygg oavsett var du befinner dig i kommunen. Långsiktigt ansvar för och underhåll av byggnader, gator och torg skapar en miljö som främjar trygghet och trivsel. Kommunen ska senast 2018 av kommuninvånarna upplevas som en av de fem tryggaste kommunerna i länet. Kommuninvånarna ska uppfatta att underhåll och skötsel av byggnader, gator och torg och parker är på en hög nivå. Fältassistenter Särskilt utbildad fritidspersonal, s.k. fältassistenter, ska anställas. Den primära uppgiften är att röra sig ute bland ungdomar vid kritiska tidpunkter och på utsatta platser. Trygghetsväktare Antalet trygghetsväktare ska utökas. Trygghetsväktarna ska finnas tillgängliga på ett journummer och rycka ut vid behov påkallat av kommuninvånare. 9

10 Kameraövervakning Kameraövervakningen på utsatta platser ska utökas. Ökad polisnärvaro Polisen är villig att se över en ökning av polisresurserna i kommunen under förutsättning att kommunen inför fältassistenter. När kommunen infört dessa ska diskussioner om ökad polisnärvaro inledas. Underhåll Fokus på och ökade resurser till underhåll av befintliga lokaler, byggnader, gator, parker och torg. Det är billigare att sköta om det man har än att som idag låta det förfalla och tvingas bygga nytt. Stadsplanering Kommunen ska planeras långsiktigt, hållbart och med människan i fokus. God och högkvalitativ arkitektur ska prioriteras vid planering av nya byggnader. Klotterplanket Klotterplanket i centrala Märsta ska tas bort. De negativa effekterna av planket är stora för såväl närboende som hela Norrortsregionen. Klotterplanket motverkar även polisens vilja att öka sin närvaro i kommunen. Vinterunderhåll Ökade resurser ska tillföras för att höja beredskapen för snöröjning och sandning av gång- och cykelvägar. Planteringar Planteringarna ska utökas på strategiska platser i kommunen i syfte att öka trivsel och skapa ett positivt intryck av kommunen. Välkomstskyltar Invånare och besökare ska hälsas välkomna till Sigtuna kommun via välkomstskyltar vid kommunens infarter. 10

11 7. Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur Kollektivtrafik och vägar anpassade till Sveriges snabbast växande kommun med landets största flygplats. Senast 2018 ska minst 75 procent invånarna i Sigtuna kommun uppleva att tillgänglighet och framkomlighet för gående, cyklister, kollektivresenärer samt vägtrafikanter har blivit bättre. Trafikstrategi En övergripande trafikstrategi för vägtrafik, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik ska tas fram. Busstrafiken En förstärkning och ökad turtäthet för kommunens bussnät ska genomföras. Snabbuss på sträckan Sigtuna-Märsta-Arlanda ska erbjudas. Lokala ringlinjer i Sigtuna, Rosersberg och Valsta ska etableras. Pendeltågen Turtätheten i pendeltågstrafiken ska utökas kvällstid. Märsta ska knytas ihop med pendeltåg till Arlanda genom att den s.k. norra böjen byggs. Märsta resecentrum Märsta station ska byggas om till ett väl fungerande resecentrum (se vidare punkt8). Väg 263 Kapaciteten på väg 263 ska ökas från Sigtuna stad till E4:an och trafiksäkerheten ska ökas från Erikssund till Sigtuna stad. 11

12 Ytterligare körfält E4 E4 från Upplands-Väsby till Arlandaavfarten ska förses med ytterligare ett körfält i vardera riktningen. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelnätverket ska fortsätta byggas ut och kompletteras. Bl.a. genom att en ny gång- och cykelväg byggs norrut från Sigtuna stad längs väg 263 mot Wenngarn och Erikssund. Befintlig gång- och cykelväg ska knytas ihop söderut med Upplands Väsby. Mindre bussar på landsbygden Dialog med Bussbolag ska inledas rörande möjligheter för mindre bussar för vissa linjer på landsbygden för att spara på miljön och de enskilda vägarna 12

13 8. En funktionell Märsta station Från omodern förortsstation till ett modernt resecentrum. Senast 2016 ska en ombyggnation av Märsta station ha påbörjats i syfte att omvandla stationen till ett modernt resecentrum. Idag byggs bara själva bussangöringen om. Vänthall En ny, funktionell, vänthall ska byggas i anslutning till befintligt stationshus. Upprustning Biljetthall och perronger ska rustas upp och moderniseras. Regnskydd Regnskyddade gångstråk från bussar och pendlarparkeringar ska uppföras. Pendlarparkeringar Fler bilpendlarparkeringar ska byggas i stationens närområde. Spårövergång En planskild korsning för gående till östra sidan av järnvägen ska byggas. Sydlig uppgång En ny uppgång ska byggas i syfte att knyta ihop resecentret med Märsta centrum. 13

14 9. Fler jobb i kommunen Genom satsningar tillsammans med de lokala företagen skapar vi fler jobb för kommunens invånare. Ungdomsarbetslösheten ska varaktigt minst ha halverats senast år Grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och som uppbär försörjningsstöd pga arbetslöshet ska varaktigt minst ha halverats senast år De lokala företagen Samarbetet och dialogen med de lokala företagen ska stärkas och intensifieras. Kommunens tillgänglighet Det ska finnas en specifik kontaktperson (s.k. en väg in ) för företagen oavsett om ärendet gäller upphandling, tillståndshantering, bygglov, nyetablering eller annan kommunal fråga. Företags- och Jobbcenter En samlokalisering av arbetsmarknadens viktigaste parter ska ske i ett s.k. Företagsoch Jobbcenter. Här ska bl.a. Arbetsförmedlingen, kommunen, jobbcenter, företagarföreningar, Försäkringskassan, Handelskammaren och Nyföretagarcentrum inrymmas. Effektivisering av organisationen Den kommunala organisationen ska omorganiseras så att kopplingen mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och integrationsarbete stärks och effektiviseras i en Arbetsmarknadsnämnd. Effektivare upphandlingar Kommunens upphandlingar ska utformas så att lokala företag inte missgynnas och utesluts redan i anbudsstadiet. T.ex. ska större upphandlingar kunna delas upp i mindre delar. 14

15 10. Märsta centrum, på riktigt Från dåligt fungerande handelsplats till ett modernt och attraktivt köpcentrum. Senast 2018 ska Märsta centrum ha förvandlats till ett modernt och attraktivt köpcentrum Inomhuscentrum Märsta centrum ska i enlighet med tidigare avgivna löften från Socialdemokraterna byggas om från ett utomhuscentrum till ett inomhuscentrum. Ny galleria Enligt tidigare avgivna löften ska en ny galleria byggas. Levande miljö Märsta centrum ska byggas om så att en levande miljö uppstår med en stadsliknande blandning av bostäder, butiker, restauranger och andra verksamheter. Märsta station En koppling till Märsta station ska skapas genom en sydlig uppgång från perrongerna. Coop/Lidl Coop-/Lidl-området ska knytas ihop med Märsta centrum genom en gångbro över Västra bangatan. 15

16 11. Attraktivt och långsiktigt bostadsbyggande Bostadsbyggandet ska vara hållbart, varierat och ske på invånarnas villkor Allt bostadsbyggande måste ske med långsiktig hållbarhet. Lika delar hyresrätter, bostadsrätter och enfamiljshus ska byggas. Våga bygga annorlunda. Senast 2015 ska en specifik och långsiktig stadsbyggnadsstrategi baserad på översiktsplanen och långsiktig hållbarhet ha tagits fram för varje kommundel. Visionsstyrd planering All framtida större stadsplanering ska ske i dialog med invånarna enligt enligt modellen för s.k. visionsstyrd stadsplanering (användes vid planeringen av Norra Sigtuna stad). Lokala förutsättningar Varje kommundel ska tillåtas utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Varierade boendeformer Det ska råda balans mellan antalet hyresrätter, bostadsrätter och enfamiljshus. De olika boendeformerna ska fördelas med en tredjedel vardera. Självbyggeri Fler tomter för självbyggeri ska tillhandahållas. Bostäder för unga och äldre Mindre och billigare bostäder anpassade för unga och äldre ska byggas. Tillväxt i balans Den kommunala servicen måste byggas ut i en takt som harmoniserar med bostadsbyggandet i kommunen. Tillgången på bra service i förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar, parkeringsplatser, o.s.v. måste matcha befolkningstillväxten. 16

17 Trygghet Trygghet skapas redan på planeringsstadiet av en ny stadsdel. All nybyggnation i kommunen ska ha med trygghetsperspektivet i planeringen. Variation av byggbolag och arkitektur Fler och mindre byggbolag ska ges ökade möjligheter att starta exploateringsprojekt i kommunen vilket kommer att skapa en positiv variation i byggandet. Spännande och bra arkitektur i harmoni med befintliga lokala förhållanden ska ta oss bort från miljonprogramsbyggandet. Johansson-villor Inga s.k. Johansson-villor ska byggas i Sigtuna kommun. Bevarandeplan Den befintliga bevarandeplanen för Sigtuna stad ska uppdateras och förnyas. 17

18 12. Lokalt inflytande Närdemokrati, i hela kommunen. Varje kommundel ska ges möjlighet till inflytande. Senast 2015 ska kommundelsråd ha startats upp i Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad. Kommundelsråd Lokala kommundelsråd bestående av de boende i respektive kommundel ska etableras i Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad (enligt modell för det redan befintliga landsbygdsrådet). Kommundelsrådet ska ges insyn och inflytande i framför allt stadsbyggnadsoch utvecklingsfrågor. 18

19 19

20 MÄRSTA ROSERSBERG SIGTUNA VALSTA LÄS MER PÅ Nya Moderaterna i Sigtuna Tel: E-post: Facebook: Nya Moderaterna i Sigtuna Kommun 20

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Ramverk för samarbetet

Ramverk för samarbetet Innehåll Ramverk för samarbetet... 3 Gemensam aktionsplan för Eskilstuna... 4 Ekonomiska grundprinciper... 4 Jobb och näringsliv... 4 Förskola, skola och gymnasieskola... 5 Social trygghet för äldre och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN. Alliansens verksamhetsplan och budget för Sigtuna kommun 2010 2012

MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN. Alliansens verksamhetsplan och budget för Sigtuna kommun 2010 2012 Alliansens verksamhetsplan och budget för Sigtuna kommun 2010 2012 MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN Vår vision för Sigtuna kommun tar sin utgångspunkt i människan och hennes vilja att sträva framåt. Vår utmaning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014 Vi tror på Gävle och framtiden Gävle är en bra stad en stad som har alla möjligheter. Vi tror att Gävle kan bli bättre. Vi moderater

Läs mer

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun

Handlingsprogram 2014. Nya Moderaterna Håbo Kommun Handlingsprogram 2014 Nya Moderaterna Håbo Kommun Inledning Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Men vi vill göra Håbo ännu bättre. Vi har vacker natur och rik tillgång på stränder.

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Nya möjligheter för Dalarna

Nya möjligheter för Dalarna Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna 2015-2018 Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Inl:1 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett friare Stockholm Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Innehåll Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå... 3 Ordning och reda i den kommunala ekonomin... 3

Läs mer

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se

VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se VALMANIFEST 2014 För en tryggare stad och en skola i toppklass Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se Vårt Malmö Malmö är en fantastisk stad med en mångfald som ger energi och skapar förutsättningar.

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Inleding... 4 Från ett mandat till Tullinges största parti Blockpolitiskt oberoende Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar Tullinge växer

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer