Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014"

Transkript

1 s a n r e t a r e d o M Nya m a r g o r p s t k 12-pun rätt saker! Fokus på 1

2 Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014 Fokus på rätt saker! 1. Ordning och reda i ekonomin 2. Skola och förskola tillbaka till toppen 3. Äldreomsorg med hög kvalitet 4. Långsiktig hållbarhet 5. Ökad valfrihet för dig som invånare 6. En trygg och snygg kommun 7. Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur 8. En funktionell Märsta station 9. Fler jobb i kommunen 10. Märsta centrum, på riktigt 11. Attraktivt och långsiktigt bostadsbyggande 12. Lokalt inflytande 2

3 Nya Moderaternas 12-punktsprogram är vår valplattform. Här redogör vi för huvuddragen i vår politik, vilka målsättningar vi har och hur vi ska uppnå dessa mål. De 12 punkterna kommer vara vägledande för vad vi vill åstadkomma i Sigtuna kommun de kommande fyra åren. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar! 3

4 1. Ordning och reda i ekonomin Sigtuna kommun drivs idag med förlust, varje år. Det håller inte. Vi lovar att städa upp i ekonomin och skapa stabilitet. Kommunens ekonomi ska senast år 2018 vara i balans och oberoende av engångsintäkter samt generera ett årligt överskott på två procent (exklusive engångsintäkter). Detta skapar möjlighet till satsningar i kärnverksamheten och minskar behovet att låna pengar till framtida investeringar. Effektivisering Den kommunala verksamheten ska effektiviseras med två procent per år i tre år vilket motsvarar cirka 60 miljoner kronor totalt. Omorganisation Delar av den kommunala förvaltningen ska omorganiseras i syfte att bli effektivare och leverera bättre service till invånarna. Inköp och upphandlingar Högre krav ska ställas på effektiva inköp och upphandlingar. Lägre sjukskrivningstal Åtgärder ska sättas in för att sänka de mycket höga sjukskrivningstalen i kommunen (8 % jämfört med 5 % i övriga kommunsverige). Prioritera rätt saker Kommunen ska inte låna pengar till diverse skrytprojekt som t.ex. utomhusbad och överdimensionerade idrottsanläggningar. Pengarna ska i första hand gå till skolan, vården och omsorgen. Alternativa utförare Vi ska möjliggöra för andra utförare än kommunen att sköta delar av de kommunala verksamheterna under förutsättning att kvaliteten blir högre och kostnaden lägre. Kontroll och uppföljning kommer prioriteras för att säkerställa en hög kvalitet. 4

5 2. Skola och förskola tillbaka till toppen Vi har varit där, vi ska tillbaka dit. Sigtunas skolor och förskolor ska senast år 2018 tillhöra de 50 bästa i landet Skolutvecklingsprogrammet 2.0 En fortsatt och utökad satsning på skolutvecklingsprogrammet ska genomföras. Lärarkompetens En kraftig satsning på ökad lärarkompetens ska genomföras. Lärarrekrytering En långsiktig strategi för en aktivare lärarrekrytering ska tas fram i syfte att säkra personalförsörjningen och höja andelen behöriga lärare. Minskade barngrupper En minskning av barngrupper och klasser ska genomföras där det behövs. Skollokaler Bättre planering och framförhållning i planeringen av skollokaler ska genomföras i syfte att minska beroendet av temporära paviljonger (baracker). Lugn och ro Lugn och arbetsro ska gälla i klassrummet., mätning och uppföljning Tydliga mål ska ställas upp. Regelbundna mätningar och uppföljningar ska genomföras i syfte att säkerställa en hög och likvärdig kvalitet för samtliga kommunens skolor. Alla resultat ska finnas tillgängliga offentligt. Olika alternativ Friskolor ska uppmuntras att etablera sig i kommunen för att skapa fler alternativ som passar den enskilde individen och det fria skolvalet ska behållas. Effektivare organisation Dagens två skolförvaltningar ska omorganiseras till en gemensam förvaltning i syfte att underlätta övergången mellan förskola-grundskola-gymnasium, öka fokus på lärandet samt skapa en effektivare organisation. 5

6 3. Äldreomsorg med hög kvalitet Högre ambitioner inom äldreomsorgen. Man ska se fram mot att bli gammal i Sigtuna. Äldrevården och omsorgen i Sigtuna kommun ska senast 2018 tillhöra de 50 bästa i landet i öppna jämförelser och nöjdkundindex Äldreboende i varje kommundel Seniorboenden och vård- och omsorgsboende ska finnas i varje kommundel. Lokalt lagad mat Alla äldreboenden ska ha tillagningskök och all mat ska lagas lokalt på respektive boende. Korttidsplatser Fler korttidsplatser inom äldreomsorgen ska tillskapas i kommunen. Seniorernas hus Seniorernas hus ska uppföras i Märsta och Sigtuna och på sikt även i Rosersberg. Äldreomsorgsplan En långsiktig äldreomsorgsplan ska tillsammans med representanter från pensionärsorganisationerna tas fram och implementeras. Servicedeklaration En servicedeklaration ska upprättas i syfte att klargöra vilken kvalitetsnivå som ska förväntas inom äldreomsorgen. LOV Lagen om valfrihet (LOV) ska införas fullt ut inom äldreomsorgen i syfte att skapa valmöjligheter för varje enskild individ. Vårdguide Äldre i behov av information ska få hjälp av en kommunal vårdguide. 6

7 4. Långsiktig hållbarhet Miljön, invånarna och ekonomin i fokus i all verksamhet Alla beslut som fattas i kommunen ska bottna i Ekonomisk, Social och Ekologisk hållbarhet. Senast 2016 ska den kommunala förvaltningen organiseras så att hållbarhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet och är en integrerad del av beslutsfattandet Hållbarhetsplan En kommunövergripande hållbarhetsplan med konkreta mål ska tas fram och implementeras. Styrsystem Ett tydligt och transparent styrsystem för hållbarhets- och kvalitetsarbete ska införas. Resultaten ska finnas tillgängliga för alla invånare. Kunskap och medvetenhet Kommunanställda och politiker ska ha kunskap och medvetenhet om och alltid utgå från kommunens värdegrund och hållbarhetsperspektivet i sitt dagliga arbete. Hållbarhet i alla beslut Hållbarhetsperspektivet ska finnas med och redovisas i varje större beslut som fattas i kommunen. Uppföljning av översiktsplanen Genomförandet av den nya översiktsplanen ska kontinuerligt följas upp och redovisas ur ett hållbarhetsperspektiv. 7

8 5. Ökad valfrihet för dig som invånare Kommunen är till för dig. Du ska själv kunna bestämma över ditt liv. Politikerna ska inte ta besluten åt dig. Senast 2017 ska invånarna uppleva att deras valfrihet har ökat i kommunen. Tydliga mål All verksamhet i kommunen ska ha tydliga mål för ökad valfrihet, de ska mätas och utvärderas. Resultatredovisning Alla resultat och mätningar ska redovisas och finnas tillgängliga offentligt för alla invånare. LOV Lagen om valfrihet (LOV) ska införas fullt ut inom äldreomsorgen och utmaningsrätt införas i lämpliga kommunala verksamheter i syfte att skapa ökade valmöjligheter för varje enskild individ. Det fria skolvalet Alla barns och föräldrars rätt att själva välja skola ska behållas Olika alternativ Friskolor ska uppmuntras att etablera sig i kommunen för att skapa fler alternativ som passar den enskilde eleven. Konkurrensutsättning All lämplig kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning ska kunna konkurrensutsättas. Om någon annan än kommunen kan utföra en tjänst bättre och billigare än kommunen ska de kunna få göra det. Kvalitetsgranskning Det kommunala kvalitetskontoret ska ha till uppgift att följa upp och kvalitetsgranska upphandlade kommunala tjänster. 8

9 6. En trygg och snygg kommun Du ska känna dig trygg oavsett var du befinner dig i kommunen. Långsiktigt ansvar för och underhåll av byggnader, gator och torg skapar en miljö som främjar trygghet och trivsel. Kommunen ska senast 2018 av kommuninvånarna upplevas som en av de fem tryggaste kommunerna i länet. Kommuninvånarna ska uppfatta att underhåll och skötsel av byggnader, gator och torg och parker är på en hög nivå. Fältassistenter Särskilt utbildad fritidspersonal, s.k. fältassistenter, ska anställas. Den primära uppgiften är att röra sig ute bland ungdomar vid kritiska tidpunkter och på utsatta platser. Trygghetsväktare Antalet trygghetsväktare ska utökas. Trygghetsväktarna ska finnas tillgängliga på ett journummer och rycka ut vid behov påkallat av kommuninvånare. 9

10 Kameraövervakning Kameraövervakningen på utsatta platser ska utökas. Ökad polisnärvaro Polisen är villig att se över en ökning av polisresurserna i kommunen under förutsättning att kommunen inför fältassistenter. När kommunen infört dessa ska diskussioner om ökad polisnärvaro inledas. Underhåll Fokus på och ökade resurser till underhåll av befintliga lokaler, byggnader, gator, parker och torg. Det är billigare att sköta om det man har än att som idag låta det förfalla och tvingas bygga nytt. Stadsplanering Kommunen ska planeras långsiktigt, hållbart och med människan i fokus. God och högkvalitativ arkitektur ska prioriteras vid planering av nya byggnader. Klotterplanket Klotterplanket i centrala Märsta ska tas bort. De negativa effekterna av planket är stora för såväl närboende som hela Norrortsregionen. Klotterplanket motverkar även polisens vilja att öka sin närvaro i kommunen. Vinterunderhåll Ökade resurser ska tillföras för att höja beredskapen för snöröjning och sandning av gång- och cykelvägar. Planteringar Planteringarna ska utökas på strategiska platser i kommunen i syfte att öka trivsel och skapa ett positivt intryck av kommunen. Välkomstskyltar Invånare och besökare ska hälsas välkomna till Sigtuna kommun via välkomstskyltar vid kommunens infarter. 10

11 7. Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur Kollektivtrafik och vägar anpassade till Sveriges snabbast växande kommun med landets största flygplats. Senast 2018 ska minst 75 procent invånarna i Sigtuna kommun uppleva att tillgänglighet och framkomlighet för gående, cyklister, kollektivresenärer samt vägtrafikanter har blivit bättre. Trafikstrategi En övergripande trafikstrategi för vägtrafik, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik ska tas fram. Busstrafiken En förstärkning och ökad turtäthet för kommunens bussnät ska genomföras. Snabbuss på sträckan Sigtuna-Märsta-Arlanda ska erbjudas. Lokala ringlinjer i Sigtuna, Rosersberg och Valsta ska etableras. Pendeltågen Turtätheten i pendeltågstrafiken ska utökas kvällstid. Märsta ska knytas ihop med pendeltåg till Arlanda genom att den s.k. norra böjen byggs. Märsta resecentrum Märsta station ska byggas om till ett väl fungerande resecentrum (se vidare punkt8). Väg 263 Kapaciteten på väg 263 ska ökas från Sigtuna stad till E4:an och trafiksäkerheten ska ökas från Erikssund till Sigtuna stad. 11

12 Ytterligare körfält E4 E4 från Upplands-Väsby till Arlandaavfarten ska förses med ytterligare ett körfält i vardera riktningen. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelnätverket ska fortsätta byggas ut och kompletteras. Bl.a. genom att en ny gång- och cykelväg byggs norrut från Sigtuna stad längs väg 263 mot Wenngarn och Erikssund. Befintlig gång- och cykelväg ska knytas ihop söderut med Upplands Väsby. Mindre bussar på landsbygden Dialog med Bussbolag ska inledas rörande möjligheter för mindre bussar för vissa linjer på landsbygden för att spara på miljön och de enskilda vägarna 12

13 8. En funktionell Märsta station Från omodern förortsstation till ett modernt resecentrum. Senast 2016 ska en ombyggnation av Märsta station ha påbörjats i syfte att omvandla stationen till ett modernt resecentrum. Idag byggs bara själva bussangöringen om. Vänthall En ny, funktionell, vänthall ska byggas i anslutning till befintligt stationshus. Upprustning Biljetthall och perronger ska rustas upp och moderniseras. Regnskydd Regnskyddade gångstråk från bussar och pendlarparkeringar ska uppföras. Pendlarparkeringar Fler bilpendlarparkeringar ska byggas i stationens närområde. Spårövergång En planskild korsning för gående till östra sidan av järnvägen ska byggas. Sydlig uppgång En ny uppgång ska byggas i syfte att knyta ihop resecentret med Märsta centrum. 13

14 9. Fler jobb i kommunen Genom satsningar tillsammans med de lokala företagen skapar vi fler jobb för kommunens invånare. Ungdomsarbetslösheten ska varaktigt minst ha halverats senast år Grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och som uppbär försörjningsstöd pga arbetslöshet ska varaktigt minst ha halverats senast år De lokala företagen Samarbetet och dialogen med de lokala företagen ska stärkas och intensifieras. Kommunens tillgänglighet Det ska finnas en specifik kontaktperson (s.k. en väg in ) för företagen oavsett om ärendet gäller upphandling, tillståndshantering, bygglov, nyetablering eller annan kommunal fråga. Företags- och Jobbcenter En samlokalisering av arbetsmarknadens viktigaste parter ska ske i ett s.k. Företagsoch Jobbcenter. Här ska bl.a. Arbetsförmedlingen, kommunen, jobbcenter, företagarföreningar, Försäkringskassan, Handelskammaren och Nyföretagarcentrum inrymmas. Effektivisering av organisationen Den kommunala organisationen ska omorganiseras så att kopplingen mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och integrationsarbete stärks och effektiviseras i en Arbetsmarknadsnämnd. Effektivare upphandlingar Kommunens upphandlingar ska utformas så att lokala företag inte missgynnas och utesluts redan i anbudsstadiet. T.ex. ska större upphandlingar kunna delas upp i mindre delar. 14

15 10. Märsta centrum, på riktigt Från dåligt fungerande handelsplats till ett modernt och attraktivt köpcentrum. Senast 2018 ska Märsta centrum ha förvandlats till ett modernt och attraktivt köpcentrum Inomhuscentrum Märsta centrum ska i enlighet med tidigare avgivna löften från Socialdemokraterna byggas om från ett utomhuscentrum till ett inomhuscentrum. Ny galleria Enligt tidigare avgivna löften ska en ny galleria byggas. Levande miljö Märsta centrum ska byggas om så att en levande miljö uppstår med en stadsliknande blandning av bostäder, butiker, restauranger och andra verksamheter. Märsta station En koppling till Märsta station ska skapas genom en sydlig uppgång från perrongerna. Coop/Lidl Coop-/Lidl-området ska knytas ihop med Märsta centrum genom en gångbro över Västra bangatan. 15

16 11. Attraktivt och långsiktigt bostadsbyggande Bostadsbyggandet ska vara hållbart, varierat och ske på invånarnas villkor Allt bostadsbyggande måste ske med långsiktig hållbarhet. Lika delar hyresrätter, bostadsrätter och enfamiljshus ska byggas. Våga bygga annorlunda. Senast 2015 ska en specifik och långsiktig stadsbyggnadsstrategi baserad på översiktsplanen och långsiktig hållbarhet ha tagits fram för varje kommundel. Visionsstyrd planering All framtida större stadsplanering ska ske i dialog med invånarna enligt enligt modellen för s.k. visionsstyrd stadsplanering (användes vid planeringen av Norra Sigtuna stad). Lokala förutsättningar Varje kommundel ska tillåtas utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Varierade boendeformer Det ska råda balans mellan antalet hyresrätter, bostadsrätter och enfamiljshus. De olika boendeformerna ska fördelas med en tredjedel vardera. Självbyggeri Fler tomter för självbyggeri ska tillhandahållas. Bostäder för unga och äldre Mindre och billigare bostäder anpassade för unga och äldre ska byggas. Tillväxt i balans Den kommunala servicen måste byggas ut i en takt som harmoniserar med bostadsbyggandet i kommunen. Tillgången på bra service i förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar, parkeringsplatser, o.s.v. måste matcha befolkningstillväxten. 16

17 Trygghet Trygghet skapas redan på planeringsstadiet av en ny stadsdel. All nybyggnation i kommunen ska ha med trygghetsperspektivet i planeringen. Variation av byggbolag och arkitektur Fler och mindre byggbolag ska ges ökade möjligheter att starta exploateringsprojekt i kommunen vilket kommer att skapa en positiv variation i byggandet. Spännande och bra arkitektur i harmoni med befintliga lokala förhållanden ska ta oss bort från miljonprogramsbyggandet. Johansson-villor Inga s.k. Johansson-villor ska byggas i Sigtuna kommun. Bevarandeplan Den befintliga bevarandeplanen för Sigtuna stad ska uppdateras och förnyas. 17

18 12. Lokalt inflytande Närdemokrati, i hela kommunen. Varje kommundel ska ges möjlighet till inflytande. Senast 2015 ska kommundelsråd ha startats upp i Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad. Kommundelsråd Lokala kommundelsråd bestående av de boende i respektive kommundel ska etableras i Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad (enligt modell för det redan befintliga landsbygdsrådet). Kommundelsrådet ska ges insyn och inflytande i framför allt stadsbyggnadsoch utvecklingsfrågor. 18

19 19

20 MÄRSTA ROSERSBERG SIGTUNA VALSTA LÄS MER PÅ Nya Moderaterna i Sigtuna Tel: E-post: Facebook: Nya Moderaterna i Sigtuna Kommun 20

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014 Kandidater i sjöstaden kommun och landsting Kandidater 2014 I denna folder presenteras Sjöstadsföreningens kandidater till Kommun och Landsting Krets 1 Moderaterna i Sjöstaden är en aktiv lokalförening

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Trafikgruppen Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Trafikgruppen noterar med tillfredsställelse det positiva beskedet

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Stockholm är en segregerad stad där de sociala skillnaderna mellan stadsdelar och grannskap är stora. En stad för alla måste hålla

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010

Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Halmstad, hösten 2013 Uppföljning av Centerpartiet i Halmstads Valmanifest 2010 Läses genom att de rader som föregås av ett talstreck är uppföljningen medan de andra raderna är målen enligt C s valmanifest.

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre

Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Bifrostområdet i Mölndal Lotta Malm Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen Maria Sexton planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Mölndal i korthet ~61 000 invånare

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Inlagt av modandsta ons, 2014/07/30-12:22 Ingress: Ett fritt och välmående Höganäs! Valet 2010 gav Moderaterna ett starkt mandat att vara tongivande i den lokala politiken. Vi fick 47 % av väljarkårens

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Lyckad dialog pekar ut färdriktning Över hälften av alla i Sigtuna kommun som är 65 år och äldre har deltagit i den dialog kring Sigtuna

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Hela staden socialt hållbar

Hela staden socialt hållbar Hela staden socialt hållbar Omfördelning, ojämlikhet och tillväxt Det skulle vara ett misstag att fokusera enbart tillväxt och låta frågan ojämlikhet sköta sig själv. Inte bara för att ojämlikhet kan vara

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Budget Ett Stockholm där alla kan växa. The Capital of Scandinavia

Budget Ett Stockholm där alla kan växa. The Capital of Scandinavia Budget 2014 Ett Stockholm där alla kan växa The Capital of Scandinavia Utgångspunkterna för ett Stockholm som växer samman Tillväxt och arbete Befolkningsökning Utbildning Omsorg Livskvalitet Miljö Infrastruktur

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Simrishamns kommun. Geodatasamverkan Skåne Simrishamn

Simrishamns kommun. Geodatasamverkan Skåne Simrishamn Simrishamns kommun Geodatasamverkan Skåne Simrishamn 2017-05-19, Anna Eliasson, Enhetschef Plan & bygglov, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns kommun Välkomna! Vår vision Boendeattraktivitet Simrishamn

Läs mer

Nya Moderaternas Mål och budget för Sigtuna kommun 2014-2016

Nya Moderaternas Mål och budget för Sigtuna kommun 2014-2016 Nya Moderaternas Mål och budget för Sigtuna kommun 2014-2016 Innehåll BESLUTSSATSER... 2 VÅR VISION FÖR SIGTUNA KOMMUN... 5 VÅRA GRUNDLÄGGANDE POLITISKA UTGÅNGSPUNKTER... 6 KOMMUNEN ÄR TILL FÖR INVÅNARNA...

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Kungsbacka kommun. Landareal 611 km 2. Total areal 900 km 2. Folkmängd 70 958. Kungsbacka. Kullavik. Anneberg. Släp Särö. Vallda. Fjärås.

Kungsbacka kommun. Landareal 611 km 2. Total areal 900 km 2. Folkmängd 70 958. Kungsbacka. Kullavik. Anneberg. Släp Särö. Vallda. Fjärås. Kungsbacka kommun Landareal 611 km 2 Total areal 900 km 2 Folkmängd 70 958 Kullavik Släp Särö Vallda Lerkil Onsala Anneberg Kungsbacka Fjärås Förlanda Åsa Frillesås Idala November 2006 Kungsbacka idag

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014

MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014 MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014 Fyra framgångsrika år Nya Moderaterna i Karlstad vill att besökare i Karlstad ska känna sig välkomna och uppleva vår kommun som en attraktiv och öppen kommun. Vi

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer