Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014"

Transkript

1 s a n r e t a r e d o M Nya m a r g o r p s t k 12-pun rätt saker! Fokus på 1

2 Nya Moderaternas 12-punktsprogram 2014 Fokus på rätt saker! 1. Ordning och reda i ekonomin 2. Skola och förskola tillbaka till toppen 3. Äldreomsorg med hög kvalitet 4. Långsiktig hållbarhet 5. Ökad valfrihet för dig som invånare 6. En trygg och snygg kommun 7. Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur 8. En funktionell Märsta station 9. Fler jobb i kommunen 10. Märsta centrum, på riktigt 11. Attraktivt och långsiktigt bostadsbyggande 12. Lokalt inflytande 2

3 Nya Moderaternas 12-punktsprogram är vår valplattform. Här redogör vi för huvuddragen i vår politik, vilka målsättningar vi har och hur vi ska uppnå dessa mål. De 12 punkterna kommer vara vägledande för vad vi vill åstadkomma i Sigtuna kommun de kommande fyra åren. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar! 3

4 1. Ordning och reda i ekonomin Sigtuna kommun drivs idag med förlust, varje år. Det håller inte. Vi lovar att städa upp i ekonomin och skapa stabilitet. Kommunens ekonomi ska senast år 2018 vara i balans och oberoende av engångsintäkter samt generera ett årligt överskott på två procent (exklusive engångsintäkter). Detta skapar möjlighet till satsningar i kärnverksamheten och minskar behovet att låna pengar till framtida investeringar. Effektivisering Den kommunala verksamheten ska effektiviseras med två procent per år i tre år vilket motsvarar cirka 60 miljoner kronor totalt. Omorganisation Delar av den kommunala förvaltningen ska omorganiseras i syfte att bli effektivare och leverera bättre service till invånarna. Inköp och upphandlingar Högre krav ska ställas på effektiva inköp och upphandlingar. Lägre sjukskrivningstal Åtgärder ska sättas in för att sänka de mycket höga sjukskrivningstalen i kommunen (8 % jämfört med 5 % i övriga kommunsverige). Prioritera rätt saker Kommunen ska inte låna pengar till diverse skrytprojekt som t.ex. utomhusbad och överdimensionerade idrottsanläggningar. Pengarna ska i första hand gå till skolan, vården och omsorgen. Alternativa utförare Vi ska möjliggöra för andra utförare än kommunen att sköta delar av de kommunala verksamheterna under förutsättning att kvaliteten blir högre och kostnaden lägre. Kontroll och uppföljning kommer prioriteras för att säkerställa en hög kvalitet. 4

5 2. Skola och förskola tillbaka till toppen Vi har varit där, vi ska tillbaka dit. Sigtunas skolor och förskolor ska senast år 2018 tillhöra de 50 bästa i landet Skolutvecklingsprogrammet 2.0 En fortsatt och utökad satsning på skolutvecklingsprogrammet ska genomföras. Lärarkompetens En kraftig satsning på ökad lärarkompetens ska genomföras. Lärarrekrytering En långsiktig strategi för en aktivare lärarrekrytering ska tas fram i syfte att säkra personalförsörjningen och höja andelen behöriga lärare. Minskade barngrupper En minskning av barngrupper och klasser ska genomföras där det behövs. Skollokaler Bättre planering och framförhållning i planeringen av skollokaler ska genomföras i syfte att minska beroendet av temporära paviljonger (baracker). Lugn och ro Lugn och arbetsro ska gälla i klassrummet., mätning och uppföljning Tydliga mål ska ställas upp. Regelbundna mätningar och uppföljningar ska genomföras i syfte att säkerställa en hög och likvärdig kvalitet för samtliga kommunens skolor. Alla resultat ska finnas tillgängliga offentligt. Olika alternativ Friskolor ska uppmuntras att etablera sig i kommunen för att skapa fler alternativ som passar den enskilde individen och det fria skolvalet ska behållas. Effektivare organisation Dagens två skolförvaltningar ska omorganiseras till en gemensam förvaltning i syfte att underlätta övergången mellan förskola-grundskola-gymnasium, öka fokus på lärandet samt skapa en effektivare organisation. 5

6 3. Äldreomsorg med hög kvalitet Högre ambitioner inom äldreomsorgen. Man ska se fram mot att bli gammal i Sigtuna. Äldrevården och omsorgen i Sigtuna kommun ska senast 2018 tillhöra de 50 bästa i landet i öppna jämförelser och nöjdkundindex Äldreboende i varje kommundel Seniorboenden och vård- och omsorgsboende ska finnas i varje kommundel. Lokalt lagad mat Alla äldreboenden ska ha tillagningskök och all mat ska lagas lokalt på respektive boende. Korttidsplatser Fler korttidsplatser inom äldreomsorgen ska tillskapas i kommunen. Seniorernas hus Seniorernas hus ska uppföras i Märsta och Sigtuna och på sikt även i Rosersberg. Äldreomsorgsplan En långsiktig äldreomsorgsplan ska tillsammans med representanter från pensionärsorganisationerna tas fram och implementeras. Servicedeklaration En servicedeklaration ska upprättas i syfte att klargöra vilken kvalitetsnivå som ska förväntas inom äldreomsorgen. LOV Lagen om valfrihet (LOV) ska införas fullt ut inom äldreomsorgen i syfte att skapa valmöjligheter för varje enskild individ. Vårdguide Äldre i behov av information ska få hjälp av en kommunal vårdguide. 6

7 4. Långsiktig hållbarhet Miljön, invånarna och ekonomin i fokus i all verksamhet Alla beslut som fattas i kommunen ska bottna i Ekonomisk, Social och Ekologisk hållbarhet. Senast 2016 ska den kommunala förvaltningen organiseras så att hållbarhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet och är en integrerad del av beslutsfattandet Hållbarhetsplan En kommunövergripande hållbarhetsplan med konkreta mål ska tas fram och implementeras. Styrsystem Ett tydligt och transparent styrsystem för hållbarhets- och kvalitetsarbete ska införas. Resultaten ska finnas tillgängliga för alla invånare. Kunskap och medvetenhet Kommunanställda och politiker ska ha kunskap och medvetenhet om och alltid utgå från kommunens värdegrund och hållbarhetsperspektivet i sitt dagliga arbete. Hållbarhet i alla beslut Hållbarhetsperspektivet ska finnas med och redovisas i varje större beslut som fattas i kommunen. Uppföljning av översiktsplanen Genomförandet av den nya översiktsplanen ska kontinuerligt följas upp och redovisas ur ett hållbarhetsperspektiv. 7

8 5. Ökad valfrihet för dig som invånare Kommunen är till för dig. Du ska själv kunna bestämma över ditt liv. Politikerna ska inte ta besluten åt dig. Senast 2017 ska invånarna uppleva att deras valfrihet har ökat i kommunen. Tydliga mål All verksamhet i kommunen ska ha tydliga mål för ökad valfrihet, de ska mätas och utvärderas. Resultatredovisning Alla resultat och mätningar ska redovisas och finnas tillgängliga offentligt för alla invånare. LOV Lagen om valfrihet (LOV) ska införas fullt ut inom äldreomsorgen och utmaningsrätt införas i lämpliga kommunala verksamheter i syfte att skapa ökade valmöjligheter för varje enskild individ. Det fria skolvalet Alla barns och föräldrars rätt att själva välja skola ska behållas Olika alternativ Friskolor ska uppmuntras att etablera sig i kommunen för att skapa fler alternativ som passar den enskilde eleven. Konkurrensutsättning All lämplig kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning ska kunna konkurrensutsättas. Om någon annan än kommunen kan utföra en tjänst bättre och billigare än kommunen ska de kunna få göra det. Kvalitetsgranskning Det kommunala kvalitetskontoret ska ha till uppgift att följa upp och kvalitetsgranska upphandlade kommunala tjänster. 8

9 6. En trygg och snygg kommun Du ska känna dig trygg oavsett var du befinner dig i kommunen. Långsiktigt ansvar för och underhåll av byggnader, gator och torg skapar en miljö som främjar trygghet och trivsel. Kommunen ska senast 2018 av kommuninvånarna upplevas som en av de fem tryggaste kommunerna i länet. Kommuninvånarna ska uppfatta att underhåll och skötsel av byggnader, gator och torg och parker är på en hög nivå. Fältassistenter Särskilt utbildad fritidspersonal, s.k. fältassistenter, ska anställas. Den primära uppgiften är att röra sig ute bland ungdomar vid kritiska tidpunkter och på utsatta platser. Trygghetsväktare Antalet trygghetsväktare ska utökas. Trygghetsväktarna ska finnas tillgängliga på ett journummer och rycka ut vid behov påkallat av kommuninvånare. 9

10 Kameraövervakning Kameraövervakningen på utsatta platser ska utökas. Ökad polisnärvaro Polisen är villig att se över en ökning av polisresurserna i kommunen under förutsättning att kommunen inför fältassistenter. När kommunen infört dessa ska diskussioner om ökad polisnärvaro inledas. Underhåll Fokus på och ökade resurser till underhåll av befintliga lokaler, byggnader, gator, parker och torg. Det är billigare att sköta om det man har än att som idag låta det förfalla och tvingas bygga nytt. Stadsplanering Kommunen ska planeras långsiktigt, hållbart och med människan i fokus. God och högkvalitativ arkitektur ska prioriteras vid planering av nya byggnader. Klotterplanket Klotterplanket i centrala Märsta ska tas bort. De negativa effekterna av planket är stora för såväl närboende som hela Norrortsregionen. Klotterplanket motverkar även polisens vilja att öka sin närvaro i kommunen. Vinterunderhåll Ökade resurser ska tillföras för att höja beredskapen för snöröjning och sandning av gång- och cykelvägar. Planteringar Planteringarna ska utökas på strategiska platser i kommunen i syfte att öka trivsel och skapa ett positivt intryck av kommunen. Välkomstskyltar Invånare och besökare ska hälsas välkomna till Sigtuna kommun via välkomstskyltar vid kommunens infarter. 10

11 7. Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur Kollektivtrafik och vägar anpassade till Sveriges snabbast växande kommun med landets största flygplats. Senast 2018 ska minst 75 procent invånarna i Sigtuna kommun uppleva att tillgänglighet och framkomlighet för gående, cyklister, kollektivresenärer samt vägtrafikanter har blivit bättre. Trafikstrategi En övergripande trafikstrategi för vägtrafik, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik ska tas fram. Busstrafiken En förstärkning och ökad turtäthet för kommunens bussnät ska genomföras. Snabbuss på sträckan Sigtuna-Märsta-Arlanda ska erbjudas. Lokala ringlinjer i Sigtuna, Rosersberg och Valsta ska etableras. Pendeltågen Turtätheten i pendeltågstrafiken ska utökas kvällstid. Märsta ska knytas ihop med pendeltåg till Arlanda genom att den s.k. norra böjen byggs. Märsta resecentrum Märsta station ska byggas om till ett väl fungerande resecentrum (se vidare punkt8). Väg 263 Kapaciteten på väg 263 ska ökas från Sigtuna stad till E4:an och trafiksäkerheten ska ökas från Erikssund till Sigtuna stad. 11

12 Ytterligare körfält E4 E4 från Upplands-Väsby till Arlandaavfarten ska förses med ytterligare ett körfält i vardera riktningen. Gång- och cykelvägar Gång- och cykelnätverket ska fortsätta byggas ut och kompletteras. Bl.a. genom att en ny gång- och cykelväg byggs norrut från Sigtuna stad längs väg 263 mot Wenngarn och Erikssund. Befintlig gång- och cykelväg ska knytas ihop söderut med Upplands Väsby. Mindre bussar på landsbygden Dialog med Bussbolag ska inledas rörande möjligheter för mindre bussar för vissa linjer på landsbygden för att spara på miljön och de enskilda vägarna 12

13 8. En funktionell Märsta station Från omodern förortsstation till ett modernt resecentrum. Senast 2016 ska en ombyggnation av Märsta station ha påbörjats i syfte att omvandla stationen till ett modernt resecentrum. Idag byggs bara själva bussangöringen om. Vänthall En ny, funktionell, vänthall ska byggas i anslutning till befintligt stationshus. Upprustning Biljetthall och perronger ska rustas upp och moderniseras. Regnskydd Regnskyddade gångstråk från bussar och pendlarparkeringar ska uppföras. Pendlarparkeringar Fler bilpendlarparkeringar ska byggas i stationens närområde. Spårövergång En planskild korsning för gående till östra sidan av järnvägen ska byggas. Sydlig uppgång En ny uppgång ska byggas i syfte att knyta ihop resecentret med Märsta centrum. 13

14 9. Fler jobb i kommunen Genom satsningar tillsammans med de lokala företagen skapar vi fler jobb för kommunens invånare. Ungdomsarbetslösheten ska varaktigt minst ha halverats senast år Grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och som uppbär försörjningsstöd pga arbetslöshet ska varaktigt minst ha halverats senast år De lokala företagen Samarbetet och dialogen med de lokala företagen ska stärkas och intensifieras. Kommunens tillgänglighet Det ska finnas en specifik kontaktperson (s.k. en väg in ) för företagen oavsett om ärendet gäller upphandling, tillståndshantering, bygglov, nyetablering eller annan kommunal fråga. Företags- och Jobbcenter En samlokalisering av arbetsmarknadens viktigaste parter ska ske i ett s.k. Företagsoch Jobbcenter. Här ska bl.a. Arbetsförmedlingen, kommunen, jobbcenter, företagarföreningar, Försäkringskassan, Handelskammaren och Nyföretagarcentrum inrymmas. Effektivisering av organisationen Den kommunala organisationen ska omorganiseras så att kopplingen mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och integrationsarbete stärks och effektiviseras i en Arbetsmarknadsnämnd. Effektivare upphandlingar Kommunens upphandlingar ska utformas så att lokala företag inte missgynnas och utesluts redan i anbudsstadiet. T.ex. ska större upphandlingar kunna delas upp i mindre delar. 14

15 10. Märsta centrum, på riktigt Från dåligt fungerande handelsplats till ett modernt och attraktivt köpcentrum. Senast 2018 ska Märsta centrum ha förvandlats till ett modernt och attraktivt köpcentrum Inomhuscentrum Märsta centrum ska i enlighet med tidigare avgivna löften från Socialdemokraterna byggas om från ett utomhuscentrum till ett inomhuscentrum. Ny galleria Enligt tidigare avgivna löften ska en ny galleria byggas. Levande miljö Märsta centrum ska byggas om så att en levande miljö uppstår med en stadsliknande blandning av bostäder, butiker, restauranger och andra verksamheter. Märsta station En koppling till Märsta station ska skapas genom en sydlig uppgång från perrongerna. Coop/Lidl Coop-/Lidl-området ska knytas ihop med Märsta centrum genom en gångbro över Västra bangatan. 15

16 11. Attraktivt och långsiktigt bostadsbyggande Bostadsbyggandet ska vara hållbart, varierat och ske på invånarnas villkor Allt bostadsbyggande måste ske med långsiktig hållbarhet. Lika delar hyresrätter, bostadsrätter och enfamiljshus ska byggas. Våga bygga annorlunda. Senast 2015 ska en specifik och långsiktig stadsbyggnadsstrategi baserad på översiktsplanen och långsiktig hållbarhet ha tagits fram för varje kommundel. Visionsstyrd planering All framtida större stadsplanering ska ske i dialog med invånarna enligt enligt modellen för s.k. visionsstyrd stadsplanering (användes vid planeringen av Norra Sigtuna stad). Lokala förutsättningar Varje kommundel ska tillåtas utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Varierade boendeformer Det ska råda balans mellan antalet hyresrätter, bostadsrätter och enfamiljshus. De olika boendeformerna ska fördelas med en tredjedel vardera. Självbyggeri Fler tomter för självbyggeri ska tillhandahållas. Bostäder för unga och äldre Mindre och billigare bostäder anpassade för unga och äldre ska byggas. Tillväxt i balans Den kommunala servicen måste byggas ut i en takt som harmoniserar med bostadsbyggandet i kommunen. Tillgången på bra service i förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar, parkeringsplatser, o.s.v. måste matcha befolkningstillväxten. 16

17 Trygghet Trygghet skapas redan på planeringsstadiet av en ny stadsdel. All nybyggnation i kommunen ska ha med trygghetsperspektivet i planeringen. Variation av byggbolag och arkitektur Fler och mindre byggbolag ska ges ökade möjligheter att starta exploateringsprojekt i kommunen vilket kommer att skapa en positiv variation i byggandet. Spännande och bra arkitektur i harmoni med befintliga lokala förhållanden ska ta oss bort från miljonprogramsbyggandet. Johansson-villor Inga s.k. Johansson-villor ska byggas i Sigtuna kommun. Bevarandeplan Den befintliga bevarandeplanen för Sigtuna stad ska uppdateras och förnyas. 17

18 12. Lokalt inflytande Närdemokrati, i hela kommunen. Varje kommundel ska ges möjlighet till inflytande. Senast 2015 ska kommundelsråd ha startats upp i Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad. Kommundelsråd Lokala kommundelsråd bestående av de boende i respektive kommundel ska etableras i Märsta, Rosersberg och Sigtuna stad (enligt modell för det redan befintliga landsbygdsrådet). Kommundelsrådet ska ges insyn och inflytande i framför allt stadsbyggnadsoch utvecklingsfrågor. 18

19 19

20 MÄRSTA ROSERSBERG SIGTUNA VALSTA LÄS MER PÅ Nya Moderaterna i Sigtuna Tel: E-post: Facebook: Nya Moderaterna i Sigtuna Kommun 20

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret Trafikgruppen Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun utställningsversionen Trafikgruppen noterar med tillfredsställelse det positiva beskedet

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Mål och budget för Sigtuna kommun 2016-2018

Mål och budget för Sigtuna kommun 2016-2018 Mål och budget för Sigtuna kommun 2016-2018 Innehåll BESLUTSSATSER... 2 VÅR VISION FÖR SIGTUNA KOMMUN... 6 VÅRA GRUNDLÄGGANDE POLITISKA UTGÅNGSPUNKTER... 7 KOMMUNEN ÄR TILL FÖR INVÅNARNA... 8 KÄRNVERKSAMHETEN,

Läs mer

Nya Moderaternas Mål och budget för Sigtuna kommun 2014-2016

Nya Moderaternas Mål och budget för Sigtuna kommun 2014-2016 Nya Moderaternas Mål och budget för Sigtuna kommun 2014-2016 Innehåll BESLUTSSATSER... 2 VÅR VISION FÖR SIGTUNA KOMMUN... 5 VÅRA GRUNDLÄGGANDE POLITISKA UTGÅNGSPUNKTER... 6 KOMMUNEN ÄR TILL FÖR INVÅNARNA...

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se

Nytt kontorsläge! Kolonnvägen 14. ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV ULRIKSDAL EN STADSDEL FÖR AKTIVARE LIV. ulriksdal.se I den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna bygger vi framtidens kontor. Allt från bästa skyltläge längs med E4:an till kontor med utmärkt kommunikationsläge intill Ulriksdals pendeltågsstation. I stadsdelen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Så här utvecklar vi äldreomsorgen

Så här utvecklar vi äldreomsorgen Så här utvecklar vi äldreomsorgen I Sigtuna kommun under perioden 2015-2024 www.sigtuna.se Innehåll presentation Bakgrund Processen Utvecklingsområden- politiska prioriteringar Aktivitetsplan verksamhetsplanering

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Är det du som ska skapa framtidens boende för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Några saker vi tycker känns bra: Att bygga hus som folk vill bo i. Att

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda

Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Kungsbacka har ännu mer att erbjuda Per Ödman, Onsala Kungsbacka - en bra kommun där många vill bo Tillsammans med allianspartierna styr moderaterna i Kungsbacka. Här presenterar vi vad vi har gjort och

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Välkomna! till kvällens tema

Välkomna! till kvällens tema Välkomna! till kvällens tema Hur vill vi ha det med bussarna? Arrangör: Kollektivtrafikgruppen Mötesledare: Kerstin Lindgren Arbetsgrupp: Lars-Gunnar Bråvander Anna Holmgren Carl Gunnar Jansson Lasse Wedén

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015

Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015 Medborgardialog Svartöstaden 15/6 2015 Kommunen och länsstyrelsen har för tillfället yttrat negativt gentemot förtätningen, den nuvarande är okej, förändring i denna med. (viktigt) Tomter: Förtätningsmöjligheter

Läs mer

Lust att lära i skolan

Lust att lära i skolan Lust att lära i skolan Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales främsta prioritering. För att möta de utmaningar elever och barn i Ale har behöver likvärdigheten mellan skolor och stadier öka. För

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Piratpartiet Skinnskatteberg. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning

Piratpartiet Skinnskatteberg. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Anders S Lindbäck Simon Lindgren Jonathan Ström Roger Sperrling Mattias Lennartsson Kent-Ola Hågebrand Bilaga B Konstituerande medlemsmöte Kommunlista

Läs mer

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.

Att lyckas iväst. För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby. broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22. Att lyckas iväst För dig som funderar på att etablera ditt företag i Hässelby eller Vällingby broschyrtryck.indd 1 2010-03-10 22.57 Välkommen till Hässelby-Vällingby! Hässelby-Vällingby ligger i den västra

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer