Redovisning för verksamhetsåret 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning för verksamhetsåret 2006"

Transkript

1 Redovisning för verksamhetsåret DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Fem år i sammandrag...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Kassaflödesanalys...10 Redovisnings- och värderingsprinciper...11 Riskhantering...13 Noter till resultaträkning...15 Noter till balansräkning...19 Kapitaltäckningsanalys...26 Revisionsberättelse...28 Sparbankens huvudmän...29 Sparbankens styrelse, valberedning och revisorer.30 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars 2007 klockan i sparbankens lokal. 1

3 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet Sparbankens 103:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Mjöbäcks Sparbank bedriver traditionell bankverksamhet med inriktning mot privatpersoner, småföretag samt jord- och skogsbruk företrädelsevis inom delar av Svenljungas, Marks och Falkenbergs kommuner. Mjöbäcks Sparbanks särart på den lokala marknaden visas bland annat genom stödet till bygdens föreningar. Telefonbanken och Internetbanken är två viktiga kanaler för sparbankens kunder utöver bankens kontor i Överlida. Sparbanken är medlem i Sparbankernas Riksförbund och har samarbetsavtal med Swedbank AB. Sparbankens ställning Affärsvolymen ökade med 12,6 % till tkr. Av affärsvolymen ligger 32,1 % utanför vår balansräkning. Begreppet affärsvolym beskrivs på sidan 13. Mjöbäcks Sparbanks balansomslutning ökade med 13,6 % till tkr och medelomslutningen (MO) ökade med 8,5 % till tkr. Inlåningen ökade med 14,6 % till tkr. Värdet av förmedlat sparande i Swedbank Roburs värdepappersfonder uppgick till ca 239 mkr vid 2006 års slut (202 mkr vid 2005 års slut). Utlåningen ökade med 6,3 % och uppgick till tkr (netto). Summan av förmedlade krediter till Swedbank Hypotek uppgick till ca 107 mkr vid 2006 års slut (93 mkr vid 2005 års slut). Kapitalbasen uppgick till tkr. Kapitaltäckningsgraden uppgick till 18,39 % en minskning med 0,51 procentenheter. Lagens krav utgör 8%. Vid beräkning av kapitalbas ska innehav av aktier i finansiella företag avräknas från kapitalbasen om innehavets värde överstiger 10 % av kapitalbasen. Årets inköp av aktier i Swedbank AB ökar avräkningen från kapitalbasen vilket medför att kapitaltäckningsgraden minskat under året. Se även kapitaltäckningsanalysen på sidan 26. Sparbankens likviditet har ökat under året. Största orsaken var den ökade inlåningen. För mer information om likviditeten hänvisas till kassaflödesanalysen på sidan 10 samt not 27 angående likviditetsexponering. 2

4 Sparbankens resultat Rörelseresultatet ökade med tkr eller 32,6 % och uppgick till tkr. I rörelseresultatet ingår återbetald moms med 817 tkr som en intäkt efter att en tvist med skatteverket rörande sparbankernas och Swedbanks momsgrupp utfallit till sparbankernas och Swedbanks fördel. Bortsett från denna intäkt överträffade 2006 års rörelseresultat prognosen för På sidan 4 och 5 framgår nyckeltal som beskriver sparbankens ställning och resultat. Viktiga händelser Stora utbildningsinsatser har fortsatt under Även under 2007 kommer utbildning att ske med anledning av ökade kompetenskrav på sparbankens personal. I efterhand kan vi konstatera att stormarna Gudrun och Per inte föranledde några direkta konsekvenser för sparbanken. Beslut har fattats om nyanställningar under 2007 för att möta kundernas ökade behov av rådgivning. Förväntad framtida utveckling Med nuvarande kända förutsättningar är prognosen för 2007 års rörelseresultat c:a 7,0 mkr. Övrigt Överskottet från konsortiet för Sparbanksförsäkring har ej intäktsförts. Överskottet från konsortiet delas ej ut till medlemsbankerna utan tillgodoräknas framtida försäkringspremier Mjöbäcks Sparbank har gått in som delägare till Sparbankernas Kort AB och fattat beslut att under 2007 även köpa aktier i Bankservice Syd AB. Sparbankernas Kort AB arbetar med att ta fram betalkort för sparbankerna. Bankservice Syd AB arbetar med kontanthantering. FöreningsSparbankens namnbyte till Swedbank betyder inget för Mjöbäcks Sparbank. Mjöbäcks Sparbank förblir Mjöbäcks Sparbank. Mjöbäcks Sparbank har gjort en analys av sparbankens kapitalbehov, en så kallad samlad kapitalbedömning (ICAAP) med anledning av de nya föreskrifter för kapitaltäckning som gäller från Förslag till vinstdisposition Sparbankens vinst enligt balansräkningen för tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - Överföring till reservfonden tkr 3

5 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Volym Utlåning till allmänheten Förändring under året, % 6,3 14,4 9,5 8,9 11,3 Inlåning från allmänheten Förändring under året, % 14,6 6,7 6,5 8,0 15,9 Medelomslutning (MO) Förändring under året, % 8,5 5,6 7,3 10,9 12,3 Affärsvolym, ultimo Förändring under året, % 12,6 13,4 9,9 10,4 4,2 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 72 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 16,91 17,70 17,58 17,30 17,38 Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 18,39 18,90 20,93 20,98 20,82 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 23,91 24,28 25,14 25,58 25,81 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,64 2,77 3,08 3,33 3,49 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,48 1,46 1,65 1,79 1,82 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,75 0,64 0,75 0,79 0,88 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapita 7,76 6,30 7,20 7,32 8,29 KI-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,47 0,57 0,54 0,55 0,49 KI-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,49 0,56 0,54 0,56 0,51 4

6 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Osäkra fordringar och kreditförluste Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 16,00 7,61 24,51 23,19 26,07 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker 1,12 1,55 1,74 2,06 2,26 Kreditförlustnivå Kreditförluster 2 i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) sam övertagen egendom och kreditgarantie 0, ,03 0,13 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Personalkostnader i % av MO 0,98 1,09 1,09 1,13 0,99 2 inkl värdeförändring på övertagen egendom 5

7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr RESULTATRÄKNING Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 2 inkl värdeförändring på övertagen egendom BALANSRÄKNING Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättn och eget kapital

8 RESULTATRÄKNING, tkr Not Förändring i procent Ränteintäkter ,2 Räntekostnader ,5 Räntenetto ,3 Erhållna utdelningar ,8 Provisionsintäkter ,0 Provisionskostnader ,1 Nettoresultat av finansiella transaktioner ,1 Övriga rörelseintäkter ,5 Summa rörelseintäkter ,3 Allmänna administrationskostnader ,7 Avskrivningar på materiella anläggningstillgånga ,1 Övriga rörelsekostnader ,2 Summa kostnader före kreditförluster ,1 Resultat före kreditförluster , Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom ,0 Rörelseresultat ,6 Skatt på årets resultat ,4 Årets resultat ,6 7

9 BALANSRÄKNING, tkr TILLGÅNGAR Not Förändring i procent Kassa ,4 Utlåning till kreditinstitut ,9 Utlåning till allmänheten ,3 Aktier ,3 Materiella tillgångar 16 - Inventarier ,7 - Byggnader och mark ,0 Övriga tillgångar ,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,0 Summa tillgångar ,6 8

10 BALANSRÄKNING, tkr SKULDER, AVSÄTTNINGAR Not Förändring OCH EGET KAPITAL i procent Skulder till kreditinstitut ,7 Inlåning från allmänheten ,6 Övriga skulder ,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,5 Avsättningar ,7 Summa skulder och avsättningar ,7 Reservfond ,8 Årets resultat ,6 Summa eget kapital ,5 Summa skulder, avsättningar och eget kapital ,6 Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden Övriga noter Löptider för tillgångar och skulder 27 Räntebindningstider för tillgångar och skulder 28 Kreditriskexponering brutto och netto 29 9

11 KASSAFLÖDESANALYS, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Avskrivningar Förändring reservering för kreditförluster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning av utlåning till allmänheten Ökning av inlåning från allmänheten Förändringar av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Med likvida medel avses kassa och utlåning till kreditinstitut med avdrag för clearingskulde Därutöver finns en outnyttjad kredit i räkning om tkr ( tkr). 10

12 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Finansiella instrument Överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Värdepapper avsedda att innehas i rörelsen på lång sikt eller till förfall har klassificerats som finansiella anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärdet. Med anskaffningsvärdet avses det upplupna anskaffningsvärdet. Härigenom beaktas eventuella över- och underkurser vid förvärvet genom periodisering över instrumentets återstående löptid. Förändringen av instrumentets upplupna anskaffningsvärde ingår, tillsammans med erhållna räntebetalningar, i årets räntenetto. Realiserade vinster och förluster och orealiserade förluster på värdepapper som utgör omsättningstillgångar redovisas i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat av finansiella transaktioner. Transaktioner på penning-, obligations- och aktiemarknaden redovisas på affärsdagen, dvs vid den tidpunkt då de väsentliga riskerna och rättigheterna övergått mellan parterna. För värdepapper som klassificerats som anläggningstillgång redovisas realiserade vinster/förluster bland Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader. Det avgörande för ett värdepappers placering som omsättnings- eller anläggningstillgång är avsikten med innehavet. I Mjöbäcks Sparbank avgörs detta vid tidpunkten för inköpet. Lånefordringar och kreditförluster Lånefordringar redovisas initialt i balansräkningen till anskaffningsvärdet, dvs det belopp som lånats ut till låntagaren. Därefter redovisas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet efter avdrag för bortskrivningar och specifika reserveringar för kreditförluster. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade kreditförluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Som konstaterad förlust redovisas hela eller del av fordran som inte bedöms indrivningsbar eller som kan erhållas vid realisering av säkerheten. Bortskrivning görs av konstaterade förluster när inga realistiska möjligheter till återvinning finns. Som reservering avseende sannolika förluster upptas ett belopp motsvarande skillnaden mellan lånefordrans redovisade värde och bedömt återvinningsvärde. Bedömt återvinningsvärde har beräknats med ledning av: Det sammanlagda värdet av förväntade framtida amorteringar det verkliga värdet av säkerheten till den del återbetalningen är beroende av säkerheten och/eller det observerbara marknadsvärdet. 11

13 Då säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår värderingen från ett försiktigt beräknat marknadsvärde med hänsyn till avkastningsförmåga, beskaffenhet och läge. Motsvarande värdering görs av fastigheter som övertagits för skyddande av fordran. Eventuell erforderlig nedskrivning redovisas i detta fall som värdeförändring på övertagen egendom. Reservering avseende sannolika kreditförluster görs om fordran är osäker, dvs om det utifrån inträffade händelser och omständigheter, som förelåg på balansdagen, är sannolikt att betalningarna inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvillkoren och det inte finns säkerhet som med betryggande marginal täcker både lånebelopp och räntor, inklusive kompensation för eventuell försening. Vid bestämmandet av reserveringar avseende sannolika kreditförluster värderas lånefordringarna individuellt. Omstrukturerade lånefordringar genom modifiering av lånevillkoren, t ex i form av räntenedsättning, till följd av finansiella problem hos låntagaren, anses inte som osäkra om det bedöms sannolikt att betalningarna fullföljs enligt kontraktsvillkoren efter omstruktureringen. Vid redovisning av sannolika förluster på garantier sker reservering under rubriken Avsättningar. När lånefordringar klassificeras som osäkra sker återföring av intäktsbokförda men inte betalda räntor på sådana fordringar. Nedskrivning av i tidigare bokslut balanserade räntor redovisas som kreditförlust. Senare erhållna räntebetalningar på sådana fordringar redovisas enligt kontantprincipen. Återvunna kreditförluster redovisas som en minskning av årets nettokostnad avseende kreditförluster. Värdering av fastighet som övertagits för skyddande av fordran Fastighet som övertagits för skydd av fordran har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkliga värdet på balansdagen. Med verkligt värde avses nettoförsäljningsvärdet. Aktier Aktier klassificerade som anläggningstillgångar har värderats till sitt anskaffningsvärde. Aktier klassificerade som omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Materiella tillgångar Byggnader och markanläggningar avskrivs planenligt med 2 respektive 5%, vilket överensstämmer med skattemässigt högsta tillåtna belopp varje år. Inventarier redovisas till planenligt restvärde, dvs anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Planenliga avskrivningar utgör 20% av anskaffningsvärdet. Pensionskostnader Sparbankens pensionsåtaganden täcks av försäkringar samt avsättning i balansräkningen. 12

14 Affärsvolym Affärsvolym definieras som utlåning och inlåning i egen balansräkning samt outnyttjade krediter, garantier och förmedlade volymer till Swedbank Hypotek, Swedbank Finans, Swedbank Robur och Swedbank. Övergång till IFRS/IAS-standarder Från och med 2007 måste sparbankerna följa de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin redovisning med undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person, samt om inte annat följer av lag eller annan författning. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisning upprättas första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone 1 år. Detta innebär således att 2006 års siffror måste omräknas enligt den nya redovisningsstandarden. Följande väsentliga skillnader finns mellan tillämpade redovisningsprinciper och redovisningsprinciper enligt IFRS/IAS: Värdering av finansiella tillgångar och skulder enligt IAS 39 kan förväntas ge en viss ökad rörlighet i resultaträkningen och balansräkningen till följd av att värdering till verkligt värde kommer att ske i större utsträckning än hittills. För sparbanken påverkar detta framförallt värderingen av aktierna. Särskilt då innehavet i Swedbank AB där värdeökningen kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Uppläggningsavgifter avseende lån redovisas som provisionsintäkt för närvarande. Vid tillämpning av IFRS/IAS kommer dessa avgifter att redovisas som ränteintäkt. Materiella anläggningstillgångar som sparbankens rörelsefastigheter kommer att redovisningsmässigt hanteras annorlunda enligt IFRS/IAS. Skillnaden är att anskaffningsvärdet fördelas på urskiljbara väsentliga komponenter baserat på förväntad nyttjandeperiod med skilda avskrivningsplaner för respektive komponent. Den beloppsmässigt stora skillnaden utgörs av aktierna i Swedbank vars verkliga värde tkr är tkr högre än bokförda värdet tkr. Värdeökningen tkr kommer att redovisas direkt mot eget kapital. RISKHANTERING Verksamheten präglas av en traditionell inriktning med begränsad riskexponering. Sparbanken använder finansiella instrument för kreditgivning och därutöver i huvudsak för placering av egen likviditet. Marknadsrisk I begreppet innefattas ränte-, valutakurs-, aktiekurs- och andra prisrisker. Med nuvarande inriktning av verksamheten är i huvudsak endast ränterisk tillämpligt. Ränterisk består av räntenettorisk och ränteprisrisk. Räntenettorisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar räntenettot för räntebärande tillgångar och skulder. Ränteprisrisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar marknadsvärdet av tillgångar och skulder. Sparbankens styrelse har fastställt en gräns för hur stor den totala ränterisken får vara. Intern rapportering sker periodiskt om ränteriskens utveckling. 13

15 I not 28 återfinns en uppställning av räntebärande tillgångar och skulder med fördelning på tidsintervall fram till förfallodag eller till räntejustering om denna inträffar tidigare. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk menas att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Sparbankens styrelse har fastställt en gräns för hur stor likviditeten måste vara i förhållande till inlåningen. Intern rapportering sker periodiskt om likviditetens utveckling. I not 27 återfinns en uppställning över likviditetsexponeringen vid årsskiftet. Kreditrisk Den största risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster. Med nuvarande motparter är kreditrisken vad avser utlåning till kreditinstitut och placeringar i värdepapper begränsad. Riskerna återfinns istället i utlåningen till allmänheten. Kreditgivningen är omgärdad med omfattande regler för att så långt det är möjligt begränsa risken. Sparbankens styrelse har fastställt en policy rörande bl.a. kunder, ändamål, säkerheter och återbetalningsförmåga. Detaljerade instruktioner finns som reglerar beslutsinstanser och kreditnivåer inom respektive instans. Grunder för kreditgivningen har fastställts där det särskilt betonas vikten av prövning av återbetalningsförmågan, erbjudna säkerheter och hantering av situationer där väsentlig intressegemenskap föreligger. För olika säkerhetstyper har grunder för värdering angivits och gränser för belåningsvärden fastställts. Kreditengagemang överstigande ett visst belopp är föremål för årlig omprövning. Organisationen av kredithanteringen är så uppbyggd att tillfredsställande intern kontroll sker av formalian i ett kreditärende. Kravverksamheten är så uppbyggd att betalningsstörningar uppmärksammas och hanteras på ett tidigt stadium. Kreditstocken har en tyngdpunkt på utlåning till hushållssektorn. Varje kredit är beloppsmässigt relativt liten och en stor andel är säkerställd genom pant i fastigheter. Andelen blancolån är begränsad. I not 29 finns en sammanställning av kreditstocken brutto fördelat per säkerhetstyp och netto efter avdrag för värdet på säkerheterna. Andra risker Som andra risker definieras operativa risker, IT-risker och juridiska risker. Med operativa risker menas risk på grund av brister i organisationen, instruktioner, informationen eller kompetensen hos personalen. Operativa risker finns alltid i en verksamhet under ständig förändring. Genom kontinuerlig uppföljning av organisationen och instruktioner, systematisk information och fortgående utbildning begränsas riskerna. Verksamhetens beroende av IT ökar. Huvuddelen av datastödet erhålls genom Swedbank. Genom detta tillförsäkras en kontinuerlig översyn och utveckling av tillämpade system. Med juridiska risker menas brister i rådgivningsverksamhet och brister i avtal. Med sparbankens nuvarande verksamhetsinriktning är dessa risker begränsade. 14

16 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 1 Räntenetto Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Summa Räntekostnader Skulder till kreditinstitut 1 46 Inlåning från allmänheten varav kostnad för insättargaranti Summa Summa räntenetto Räntemarginal 2,41% 2,61% Totala ränteintäkter i % av MO minus totala räntekostnader i % av MO exkl. genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver Placeringsmarginal 2,64% 2,77% Räntenetto i % av MO Medelränta på utlåningen under året 3,99% 3,92% Medelränta på inlåningen under året 1,29% 0,97% Inkl. kostnad för insättargarantin 2 Erhållna utdelningar Swedbank AB Övriga 9 3 Summa Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa

17 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realiserat resultat - fonder -5-3 Orealiserade värdeförändringar - aktier Valutakursförändringar 4 0 Summa Övriga rörelseintäkter Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar 52 0 Övriga varav återbetald moms avseende återupprättad momsgrupp 817 Summa Allmänna administrationskostnader Personalkostnader - löner och arvoden sociala avgifter kostnad för pensionspremier andra pensionskostnader avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl löneskatt övriga personalkostnader Summa personalkostnader Övriga allmänna administrationskostnader - porto och telefon IT-kostnader konsulttjänster revision fastighetskostnader övriga Summa övriga allmänna administrationskostnader Totalt Löner och andra ersättningar Till styrelse och VD Till övriga anställda Ersättningar till ledande befattningshavare grundlön/ rörlig övriga pensionsarvode ersättning förmåner kostnad summa VD Styrelsens ordförande Övriga styrelseledamöter Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt sparbanksstämmans beslut. VD s ersättning beslutas av styrelsen. Den rörliga ersättningen avser avsättning till vinstandelsstiftelse, avsättning görs enligt samma principer som för övriga anställda. 16

18 Pensioner Bankens pensionsåtagande täcks genom försäkringsavtal och genom avsättning i balansräkningen. Pensioner till ledande befattningshavare Till VD - premier för pensionsförsäkring förändring av pensionsavsättning För VD finns ett avtal som innebär att från bankens sida gäller en uppsägningstid på 12 månader och från VD`s sida 6 månader. Utöver lön under uppsägningstiden, utgår vid uppsägning från bankens sida ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Under förutsättning att VD är i tjänst vid 62 års ålder utgår pension med 72% av lönen under 3 år. Pensionen är förmånsbestämd. Antal arbetade timmar Totalt i sparbanken Därav i banktjänst Medelantal anställda under året Totalt i sparbanken 7 7 varav kvinnor 3 3 varav män 4 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer Anders Östblom / KPMG Bohlins AB -revisionsuppdrag Mats Hokander / Deloitte AB -revisionsuppdrag Revisionsgruppen i Borås AB -interna revisionsuppdrag Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan - inventarier byggnader markanläggningar Summa Övriga rörelsekostnader Avgifter till centrala organisationer Försäkringskostnader Säkerhetskostnader Marknadsföringskostnader Realisationsförlust vid försäljning av materiella tillgångar 48 0 Summa

19 10 Kreditförluster netto Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster Årets reservering för sannolika kreditförluster Influtet på tidigare konstaterade kreditförluster 0 0 Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Årets nedskrivning avseende kreditförluster hänför sig till fordringar på allmänheten. Observera att negativa kreditförluster har en positiv resultatpåverkan. 11 Värdeförändring på övertagen egendom Realiserad värdeökning - övertagna fastigheter Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa Skattekostnaden i procent av resultatet före skatt i sparbanken. 24,3% 24,9% Skillnaden mellan sparbankens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras nedan. tkr procent tkr procent Faktisk skattekostnad ,3% ,9% Skattekostnad, 28 % på resultatet före skatt Skillnad Skillnaden består av följande poster Skatteeffekt av: Ej skattepliktiga intäkter ,8% ,5% Ej avdragsgilla kostnader 104 1,2% 183 2,8% Förändring uppskjuten skatt -92-1,1% ,4% Summa ,7% ,1% 18

20 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitu Swedbank Övriga 91 0 Summa Utlåning till allmänheten Utestående fordringar, brutto Avgår reservering för sannolika kreditförluste Nettobokfört värde Lånefordringar per kategori av låntagar Lånefordringar, brutto - företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa varav: Oreglerade lånefordringar som ingår osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs - företagssektor hushållssektor 0 0 Osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Avgår: Specifika reserveringar för individiuell värderade fordringar - företagssektor hushållssektor Lånefordringar, nettobokfört värde - företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa Antal konton

21 Ledande befattningshavares lån i banke Verkställande direktören Styrelseledamöter Aktier Omsättningstillgångar Ericsson B Teliasonera Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Swedbank A Sparbankernas Kort AB 36 0 Summa anläggningstillgångar Summa aktier Företag Antal Börs- Bokfört Aktier värde värde - Swedbank A Ericsson B Teliasonera Sparbankernas Kort AB Materiella tillgångar Omsättningstillgångar - Fastigheter övertagna för skyddande av fordran 9 9 Anläggningstillgångar - Inventarier Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Summa materiella tillgångar

22 Inventarier Byggnader och mark (egna rörelsen) Anskaffningsvärde vid årets början Förvärv under året Avyttringar under året Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Avyttringar under året Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Övriga tillgångar Förfallna räntefordringar 12 4 Uppskjuten skattefordran Övrigt Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna ränteintäkter Upplupna provisionsintäkter Summa SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 19 Skulder till kreditinstitut Swedbank, clearingskulder Beviljad limit hos Swedbank varav kontokredit

23 20 Inlåning från allmänheten Inlåningen per kategori av kunder Företagssektor Hushållssektor varav personliga företagare Summa Antal konton Övriga skulder Leverantörsskulder Preliminärskatt räntor Anställdas källskattemedel Egen skatteskuld Övrigt Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter 4 4 Summa Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättning för pensioner Avsättningen motsvarar kapitalvärdet på berörda pensionsåtaganden. Summa Eget kapital Reservfonden Av sparbanksstämman beslutad överföring till reservfonden av 2005 års vinst Reservfonden Fastställes styrelsens förslag till disposition av 2006 års vinst, överföres till reservfonden Utgående eget kapital

24 POSTER INOM LINJEN 25 Ansvarsförbindelser nominellt nominellt Garantier belopp belopp - Garantiförbindelser - krediter Garantiförbindelser - övriga Summa Åtaganden - Kreditlöften Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter Summa ÖVRIGA NOTER 27 Löptider för tillgångar och skulder - Likviditetsexponering Återstående löptid (bokfört värde) På Högst 3-12 mån 1-5 år >5 år Utan löptid Tillgångar anfordran 3 mån Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder och eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder Samtliga krediter är uppsägningsbara inom 6 månader enligt allmänna villkor. 23

25 28 Räntebindningstider för tillgångar och skulder - Ränteexponering Tillgångar Högst 1-3 mån 3-12 mån 1-5 år Utan ränta Totalt 1 mån Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning fr allmänheten Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder - kumulativ exponering

26 29 Kreditriskexponering brutto och netto Med kredit avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt kreditåtaganden utanför balansräkningen, exempelvis derivatinstrument, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid upplåningstillfället eller senare uppdatering. A B C D E F G Kreditrisk- Kreditrisk- Kreditrisk- Värde av Värde av Totalt Kreditriskexponering exp. utom exponering säkerheter säkerheter värde av exponering i balansräkn balansräkn brutto avs. poster avs. poster säkerheter netto (bokf v) (verkl v) (A+B) i balansrkn utom BR (C-F) Krediter mot säkerhet av: Statlig och kommunal borgen Pb i villa- och fritidsfastigheter Pb i flerfamiljsfastigheter Pb i jordbruksfastigheter Pb i andra näringsfastighet Företagshypotek Övriga Summa Utlåning till kreditinstitut Total kreditriskexponering inklusive krediter till stat och kommun 2 inklusive bostadsrätter 3 inklusive bostadsrättsföreningar 4 inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning 25

27 KAPITALTÄCKNING För sparbanken gäller enligt lag kapitaltäckningsregler. Reglerna innebär att minst 8 procent av sparbankens riskvägda placeringar med hänsyn till kreditrisken skall täckas a sparbankens kapitalbas. Med placeringar avses såväl poster i som utanför balansräkningen Kapitalbasen består av eget kapital. Nedan följer en analys av sparbankens kapitaltäckningssituation Kapitalbas I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition Primärt kapital - Eget kapital Avgår uppskjuten skattefordran -699 Summa primärt kapital netto Avräkning aktier i Swedbank Total kapitalbas Kapitalkrav för kreditrisker Poster i Poster utanför Summa Vägningstal Riskvägt Grupp balansrkn balansräkningen placeringar belopp Nom belopp Omräkn belopp A % 0 B % C % D % Summa Under de olika riskgrupperna ingår i huvudsak A Fordran på eller garanterad av svenska staten eller svensk kommun samt tillgångar som avräknats mot kapitalbasen B Fordran på eller garanterad av kommuner och banker. samt kortfristiga fordringar avseende banker generellt C Fordran mot säkerhet av pantbrev i bostadsfastighet D Övriga fordringar/tillgångar Kapitaltäckningsgrad Total kapitalbas Totalt riskvägt belopp för kreditrisker Total kapitaltäckningsgrad i % 18,39 18,90 26

28 HUVUDMÄN OCH STYRELSE I enlighet med bestämmelser i sparbankslagen och sparbankens reglemente finns som företrädare för insättarna i varje sparbank huvudmän, som skall övervaka sparbankens förvaltning. I deras uppgifter ingår också att utse styrelse för sparbanken. Sparbankens styrelse skall bestå av 5-7 ordinarie ledamöter valda av Sparbanksstämman. Huvudmännens sammansättning: Huvudmän valda av kommunerna: Svenljunga 6 st (2 st från vardera Holsljunga, Mjöbäck, Östra Frölunda församlingar) Falkenberg 2 st (från Älvsereds församling) Mark 4 st (2 st från vardera Öxabäck och Älekulla församlingar) Samt 12 st valda av huvudmännen (2 st från vardera Holsljunga, Mjöbäck, Östra Frölunda, Älvsered, Öxabäck och Älekulla) Förteckning över sparbankens huvudmän och styrelseledamöter finns på sid UTGÅENDE MANDATPERIODER MM I tur att avgå bland huvudmännen är Leif Mellberg och Jan Claesson. I tur att avgå ur styrelsen är Marianne Karlsson och Jan-Olof Kärrander. Överlida den 1 mars Kjell Andersson ordf Jan-Olof Kärrander v ordf Marianne Karlsson Christer Everås Fredric Lindgårde Carolina Larsson Lars-Göran Lind, VD Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars Mats Hokander Anders Östblom 27

29 REVISIONSBERÄTTELSE Till sparbanksstämman i Mjöbäcks Sparbank Organisationsnummer: Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Mjöbäcks Sparbank för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna, förvaltningen och för att lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sparbanken för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot sparbanken. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lag om bank- och finansieringsrörelse, sparbankslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller sparbankens reglemente. Vad gäller räkenskapsrevisionen grundas våra bedömningar i väsentlig utsträckning på den granskning som utförts av sparbankens interna revision, vars planering och rapporter vi fortlöpande tagit del av. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en rättvisande bild av sparbankens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Överlida den 9 mars 2007 Mats Hokander Aukt. Revisor Förordnad av Finansinspektionen Anders Östblom Aukt. Revisor Av huvudmännen utsedd revisor 28

30 HUVUDMÄN Valdes första Mandatperiod gången (per årssamman- Valda av Svenljunga Kommun träde) Grandén Jörgen Arbetsledare Holsljunga Axelsson Åke Kyrkvaktmästare Holsljunga Kristensson Per-Anders Lantbrukare Ö. Frölunda Johansson Michael Byggnadsingenjör Ö. Frölunda Snarberg Monica Kontorist Överlida Mårtensson Mikael Byggn. ind. arb. Mjöbäck Valda av Marks Kommun Amundsjö Inger Lokalvårdare Öxabäck Karlsson Elisabeth Kontorist Öxabäck Karlsson Gunnemar Byggn. ind. arb. Älekulla Larsson Catharina Affärsbiträde Älekulla Valda av Falkenbergs Kommun Karlsson Thomas Åkeriägare Älvsered Wallin Majvor Keramiker Älvsered Valda av huvudmännen Mårtensson Marie Kontorist Mjöbäck Järphag Ulf Lärare Överlida Johansson Kjell Busschaufför Älvsered Nielsen Gunnel Kontorist Älvsered Johansson Anders Lantbrukare Holsljunga Björklund Anita Affärsinnehavare Holsljunga Mellberg Leif Produktionstekniker Öxabäck Claesson Jan Verkstadsmekaniker Öxabäck Johansson Gunnemar Målarmästare Ö. Frölunda Persson Thomas Åkeriägare Ö. Frölunda Andersson Monika Vaktmästare Älekulla Bengtsson Jörgen Byggn arbetare Älekulla

31 STYRELSEN Valdes första Mandatperiod gången (per årssamman- Ordinarie ledamöter: träde) Kärrander Jan-Olof Hem.äg. Holsljunga Lindgårde Fredric Försäljare Holsljunga Everås Christer Försäljare Överlida Andersson Kjell Redovisningskonsult Östra Frölunda Karlsson Marianne Barnskötare Öxabäck Larsson Carolina Säljare Älekulla Lind Lars-Göran VD VALBEREDNING Ordinarie ledamöter: Björklund Anita Affärsinnehavare Holsljunga Larsson Katarina Affärsbiträde Älekulla Snarberg Monica Kontorist Överlida Suppleanter: Mellberg Leif Produktionstekniker Öxabäck Johansson Anders Lantbrukare Holsljunga Mårtensson Mikael Byggn ind arb Älekulla REVISORER Valda av huvudmännen Ordinarie Östblom Anders aukt. revisor Halmstad Suppleant Kjöllerström Karl Johan aukt. revisor Brämhult Av Finansinspektionen utsedd revisor Hokander Mats aukt. Revisor Värnamo

32 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Medelomslutning (MO) Affärsvolym, ultimo

33 Kapitaltäckningsgrad Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,

34 Mjöbäcks Sparbank Reg.nr Box Överlida Kontor i Överlida Tel. 0325/327 00, Telefax 0325/ Expeditionstider Tisdag, onsdag och fredag Måndag och torsdag Uttagsautomat Överlida Alla dagar dygnet runt Internetbanken Alla dagar dygnet runt Telefonbanken Tel. 0771/ Alla dagar dygnet runt Hemsida 33

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till Delårsrapport 2007 Styrelsen för Leksands Sparbank, 583201-2529, får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden 2007-01-01 till 2007-06-30. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbanks

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer