Redovisning för verksamhetsåret 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning för verksamhetsåret 2006"

Transkript

1 Redovisning för verksamhetsåret DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Fem år i sammandrag...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Kassaflödesanalys...10 Redovisnings- och värderingsprinciper...11 Riskhantering...13 Noter till resultaträkning...15 Noter till balansräkning...19 Kapitaltäckningsanalys...26 Revisionsberättelse...28 Sparbankens huvudmän...29 Sparbankens styrelse, valberedning och revisorer.30 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars 2007 klockan i sparbankens lokal. 1

3 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet Sparbankens 103:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Mjöbäcks Sparbank bedriver traditionell bankverksamhet med inriktning mot privatpersoner, småföretag samt jord- och skogsbruk företrädelsevis inom delar av Svenljungas, Marks och Falkenbergs kommuner. Mjöbäcks Sparbanks särart på den lokala marknaden visas bland annat genom stödet till bygdens föreningar. Telefonbanken och Internetbanken är två viktiga kanaler för sparbankens kunder utöver bankens kontor i Överlida. Sparbanken är medlem i Sparbankernas Riksförbund och har samarbetsavtal med Swedbank AB. Sparbankens ställning Affärsvolymen ökade med 12,6 % till tkr. Av affärsvolymen ligger 32,1 % utanför vår balansräkning. Begreppet affärsvolym beskrivs på sidan 13. Mjöbäcks Sparbanks balansomslutning ökade med 13,6 % till tkr och medelomslutningen (MO) ökade med 8,5 % till tkr. Inlåningen ökade med 14,6 % till tkr. Värdet av förmedlat sparande i Swedbank Roburs värdepappersfonder uppgick till ca 239 mkr vid 2006 års slut (202 mkr vid 2005 års slut). Utlåningen ökade med 6,3 % och uppgick till tkr (netto). Summan av förmedlade krediter till Swedbank Hypotek uppgick till ca 107 mkr vid 2006 års slut (93 mkr vid 2005 års slut). Kapitalbasen uppgick till tkr. Kapitaltäckningsgraden uppgick till 18,39 % en minskning med 0,51 procentenheter. Lagens krav utgör 8%. Vid beräkning av kapitalbas ska innehav av aktier i finansiella företag avräknas från kapitalbasen om innehavets värde överstiger 10 % av kapitalbasen. Årets inköp av aktier i Swedbank AB ökar avräkningen från kapitalbasen vilket medför att kapitaltäckningsgraden minskat under året. Se även kapitaltäckningsanalysen på sidan 26. Sparbankens likviditet har ökat under året. Största orsaken var den ökade inlåningen. För mer information om likviditeten hänvisas till kassaflödesanalysen på sidan 10 samt not 27 angående likviditetsexponering. 2

4 Sparbankens resultat Rörelseresultatet ökade med tkr eller 32,6 % och uppgick till tkr. I rörelseresultatet ingår återbetald moms med 817 tkr som en intäkt efter att en tvist med skatteverket rörande sparbankernas och Swedbanks momsgrupp utfallit till sparbankernas och Swedbanks fördel. Bortsett från denna intäkt överträffade 2006 års rörelseresultat prognosen för På sidan 4 och 5 framgår nyckeltal som beskriver sparbankens ställning och resultat. Viktiga händelser Stora utbildningsinsatser har fortsatt under Även under 2007 kommer utbildning att ske med anledning av ökade kompetenskrav på sparbankens personal. I efterhand kan vi konstatera att stormarna Gudrun och Per inte föranledde några direkta konsekvenser för sparbanken. Beslut har fattats om nyanställningar under 2007 för att möta kundernas ökade behov av rådgivning. Förväntad framtida utveckling Med nuvarande kända förutsättningar är prognosen för 2007 års rörelseresultat c:a 7,0 mkr. Övrigt Överskottet från konsortiet för Sparbanksförsäkring har ej intäktsförts. Överskottet från konsortiet delas ej ut till medlemsbankerna utan tillgodoräknas framtida försäkringspremier Mjöbäcks Sparbank har gått in som delägare till Sparbankernas Kort AB och fattat beslut att under 2007 även köpa aktier i Bankservice Syd AB. Sparbankernas Kort AB arbetar med att ta fram betalkort för sparbankerna. Bankservice Syd AB arbetar med kontanthantering. FöreningsSparbankens namnbyte till Swedbank betyder inget för Mjöbäcks Sparbank. Mjöbäcks Sparbank förblir Mjöbäcks Sparbank. Mjöbäcks Sparbank har gjort en analys av sparbankens kapitalbehov, en så kallad samlad kapitalbedömning (ICAAP) med anledning av de nya föreskrifter för kapitaltäckning som gäller från Förslag till vinstdisposition Sparbankens vinst enligt balansräkningen för tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - Överföring till reservfonden tkr 3

5 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Volym Utlåning till allmänheten Förändring under året, % 6,3 14,4 9,5 8,9 11,3 Inlåning från allmänheten Förändring under året, % 14,6 6,7 6,5 8,0 15,9 Medelomslutning (MO) Förändring under året, % 8,5 5,6 7,3 10,9 12,3 Affärsvolym, ultimo Förändring under året, % 12,6 13,4 9,9 10,4 4,2 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 72 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 16,91 17,70 17,58 17,30 17,38 Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 18,39 18,90 20,93 20,98 20,82 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 23,91 24,28 25,14 25,58 25,81 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,64 2,77 3,08 3,33 3,49 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,48 1,46 1,65 1,79 1,82 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,75 0,64 0,75 0,79 0,88 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapita 7,76 6,30 7,20 7,32 8,29 KI-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,47 0,57 0,54 0,55 0,49 KI-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,49 0,56 0,54 0,56 0,51 4

6 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Osäkra fordringar och kreditförluste Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 16,00 7,61 24,51 23,19 26,07 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker 1,12 1,55 1,74 2,06 2,26 Kreditförlustnivå Kreditförluster 2 i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) sam övertagen egendom och kreditgarantie 0, ,03 0,13 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Personalkostnader i % av MO 0,98 1,09 1,09 1,13 0,99 2 inkl värdeförändring på övertagen egendom 5

7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr RESULTATRÄKNING Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 2 inkl värdeförändring på övertagen egendom BALANSRÄKNING Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättn och eget kapital

8 RESULTATRÄKNING, tkr Not Förändring i procent Ränteintäkter ,2 Räntekostnader ,5 Räntenetto ,3 Erhållna utdelningar ,8 Provisionsintäkter ,0 Provisionskostnader ,1 Nettoresultat av finansiella transaktioner ,1 Övriga rörelseintäkter ,5 Summa rörelseintäkter ,3 Allmänna administrationskostnader ,7 Avskrivningar på materiella anläggningstillgånga ,1 Övriga rörelsekostnader ,2 Summa kostnader före kreditförluster ,1 Resultat före kreditförluster , Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom ,0 Rörelseresultat ,6 Skatt på årets resultat ,4 Årets resultat ,6 7

9 BALANSRÄKNING, tkr TILLGÅNGAR Not Förändring i procent Kassa ,4 Utlåning till kreditinstitut ,9 Utlåning till allmänheten ,3 Aktier ,3 Materiella tillgångar 16 - Inventarier ,7 - Byggnader och mark ,0 Övriga tillgångar ,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,0 Summa tillgångar ,6 8

10 BALANSRÄKNING, tkr SKULDER, AVSÄTTNINGAR Not Förändring OCH EGET KAPITAL i procent Skulder till kreditinstitut ,7 Inlåning från allmänheten ,6 Övriga skulder ,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,5 Avsättningar ,7 Summa skulder och avsättningar ,7 Reservfond ,8 Årets resultat ,6 Summa eget kapital ,5 Summa skulder, avsättningar och eget kapital ,6 Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden Övriga noter Löptider för tillgångar och skulder 27 Räntebindningstider för tillgångar och skulder 28 Kreditriskexponering brutto och netto 29 9

11 KASSAFLÖDESANALYS, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Avskrivningar Förändring reservering för kreditförluster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning av utlåning till allmänheten Ökning av inlåning från allmänheten Förändringar av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Med likvida medel avses kassa och utlåning till kreditinstitut med avdrag för clearingskulde Därutöver finns en outnyttjad kredit i räkning om tkr ( tkr). 10

12 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Finansiella instrument Överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Värdepapper avsedda att innehas i rörelsen på lång sikt eller till förfall har klassificerats som finansiella anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärdet. Med anskaffningsvärdet avses det upplupna anskaffningsvärdet. Härigenom beaktas eventuella över- och underkurser vid förvärvet genom periodisering över instrumentets återstående löptid. Förändringen av instrumentets upplupna anskaffningsvärde ingår, tillsammans med erhållna räntebetalningar, i årets räntenetto. Realiserade vinster och förluster och orealiserade förluster på värdepapper som utgör omsättningstillgångar redovisas i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat av finansiella transaktioner. Transaktioner på penning-, obligations- och aktiemarknaden redovisas på affärsdagen, dvs vid den tidpunkt då de väsentliga riskerna och rättigheterna övergått mellan parterna. För värdepapper som klassificerats som anläggningstillgång redovisas realiserade vinster/förluster bland Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader. Det avgörande för ett värdepappers placering som omsättnings- eller anläggningstillgång är avsikten med innehavet. I Mjöbäcks Sparbank avgörs detta vid tidpunkten för inköpet. Lånefordringar och kreditförluster Lånefordringar redovisas initialt i balansräkningen till anskaffningsvärdet, dvs det belopp som lånats ut till låntagaren. Därefter redovisas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet efter avdrag för bortskrivningar och specifika reserveringar för kreditförluster. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade kreditförluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Som konstaterad förlust redovisas hela eller del av fordran som inte bedöms indrivningsbar eller som kan erhållas vid realisering av säkerheten. Bortskrivning görs av konstaterade förluster när inga realistiska möjligheter till återvinning finns. Som reservering avseende sannolika förluster upptas ett belopp motsvarande skillnaden mellan lånefordrans redovisade värde och bedömt återvinningsvärde. Bedömt återvinningsvärde har beräknats med ledning av: Det sammanlagda värdet av förväntade framtida amorteringar det verkliga värdet av säkerheten till den del återbetalningen är beroende av säkerheten och/eller det observerbara marknadsvärdet. 11

13 Då säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår värderingen från ett försiktigt beräknat marknadsvärde med hänsyn till avkastningsförmåga, beskaffenhet och läge. Motsvarande värdering görs av fastigheter som övertagits för skyddande av fordran. Eventuell erforderlig nedskrivning redovisas i detta fall som värdeförändring på övertagen egendom. Reservering avseende sannolika kreditförluster görs om fordran är osäker, dvs om det utifrån inträffade händelser och omständigheter, som förelåg på balansdagen, är sannolikt att betalningarna inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvillkoren och det inte finns säkerhet som med betryggande marginal täcker både lånebelopp och räntor, inklusive kompensation för eventuell försening. Vid bestämmandet av reserveringar avseende sannolika kreditförluster värderas lånefordringarna individuellt. Omstrukturerade lånefordringar genom modifiering av lånevillkoren, t ex i form av räntenedsättning, till följd av finansiella problem hos låntagaren, anses inte som osäkra om det bedöms sannolikt att betalningarna fullföljs enligt kontraktsvillkoren efter omstruktureringen. Vid redovisning av sannolika förluster på garantier sker reservering under rubriken Avsättningar. När lånefordringar klassificeras som osäkra sker återföring av intäktsbokförda men inte betalda räntor på sådana fordringar. Nedskrivning av i tidigare bokslut balanserade räntor redovisas som kreditförlust. Senare erhållna räntebetalningar på sådana fordringar redovisas enligt kontantprincipen. Återvunna kreditförluster redovisas som en minskning av årets nettokostnad avseende kreditförluster. Värdering av fastighet som övertagits för skyddande av fordran Fastighet som övertagits för skydd av fordran har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkliga värdet på balansdagen. Med verkligt värde avses nettoförsäljningsvärdet. Aktier Aktier klassificerade som anläggningstillgångar har värderats till sitt anskaffningsvärde. Aktier klassificerade som omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Materiella tillgångar Byggnader och markanläggningar avskrivs planenligt med 2 respektive 5%, vilket överensstämmer med skattemässigt högsta tillåtna belopp varje år. Inventarier redovisas till planenligt restvärde, dvs anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Planenliga avskrivningar utgör 20% av anskaffningsvärdet. Pensionskostnader Sparbankens pensionsåtaganden täcks av försäkringar samt avsättning i balansräkningen. 12

14 Affärsvolym Affärsvolym definieras som utlåning och inlåning i egen balansräkning samt outnyttjade krediter, garantier och förmedlade volymer till Swedbank Hypotek, Swedbank Finans, Swedbank Robur och Swedbank. Övergång till IFRS/IAS-standarder Från och med 2007 måste sparbankerna följa de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin redovisning med undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person, samt om inte annat följer av lag eller annan författning. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisning upprättas första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone 1 år. Detta innebär således att 2006 års siffror måste omräknas enligt den nya redovisningsstandarden. Följande väsentliga skillnader finns mellan tillämpade redovisningsprinciper och redovisningsprinciper enligt IFRS/IAS: Värdering av finansiella tillgångar och skulder enligt IAS 39 kan förväntas ge en viss ökad rörlighet i resultaträkningen och balansräkningen till följd av att värdering till verkligt värde kommer att ske i större utsträckning än hittills. För sparbanken påverkar detta framförallt värderingen av aktierna. Särskilt då innehavet i Swedbank AB där värdeökningen kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Uppläggningsavgifter avseende lån redovisas som provisionsintäkt för närvarande. Vid tillämpning av IFRS/IAS kommer dessa avgifter att redovisas som ränteintäkt. Materiella anläggningstillgångar som sparbankens rörelsefastigheter kommer att redovisningsmässigt hanteras annorlunda enligt IFRS/IAS. Skillnaden är att anskaffningsvärdet fördelas på urskiljbara väsentliga komponenter baserat på förväntad nyttjandeperiod med skilda avskrivningsplaner för respektive komponent. Den beloppsmässigt stora skillnaden utgörs av aktierna i Swedbank vars verkliga värde tkr är tkr högre än bokförda värdet tkr. Värdeökningen tkr kommer att redovisas direkt mot eget kapital. RISKHANTERING Verksamheten präglas av en traditionell inriktning med begränsad riskexponering. Sparbanken använder finansiella instrument för kreditgivning och därutöver i huvudsak för placering av egen likviditet. Marknadsrisk I begreppet innefattas ränte-, valutakurs-, aktiekurs- och andra prisrisker. Med nuvarande inriktning av verksamheten är i huvudsak endast ränterisk tillämpligt. Ränterisk består av räntenettorisk och ränteprisrisk. Räntenettorisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar räntenettot för räntebärande tillgångar och skulder. Ränteprisrisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar marknadsvärdet av tillgångar och skulder. Sparbankens styrelse har fastställt en gräns för hur stor den totala ränterisken får vara. Intern rapportering sker periodiskt om ränteriskens utveckling. 13

15 I not 28 återfinns en uppställning av räntebärande tillgångar och skulder med fördelning på tidsintervall fram till förfallodag eller till räntejustering om denna inträffar tidigare. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk menas att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Sparbankens styrelse har fastställt en gräns för hur stor likviditeten måste vara i förhållande till inlåningen. Intern rapportering sker periodiskt om likviditetens utveckling. I not 27 återfinns en uppställning över likviditetsexponeringen vid årsskiftet. Kreditrisk Den största risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster. Med nuvarande motparter är kreditrisken vad avser utlåning till kreditinstitut och placeringar i värdepapper begränsad. Riskerna återfinns istället i utlåningen till allmänheten. Kreditgivningen är omgärdad med omfattande regler för att så långt det är möjligt begränsa risken. Sparbankens styrelse har fastställt en policy rörande bl.a. kunder, ändamål, säkerheter och återbetalningsförmåga. Detaljerade instruktioner finns som reglerar beslutsinstanser och kreditnivåer inom respektive instans. Grunder för kreditgivningen har fastställts där det särskilt betonas vikten av prövning av återbetalningsförmågan, erbjudna säkerheter och hantering av situationer där väsentlig intressegemenskap föreligger. För olika säkerhetstyper har grunder för värdering angivits och gränser för belåningsvärden fastställts. Kreditengagemang överstigande ett visst belopp är föremål för årlig omprövning. Organisationen av kredithanteringen är så uppbyggd att tillfredsställande intern kontroll sker av formalian i ett kreditärende. Kravverksamheten är så uppbyggd att betalningsstörningar uppmärksammas och hanteras på ett tidigt stadium. Kreditstocken har en tyngdpunkt på utlåning till hushållssektorn. Varje kredit är beloppsmässigt relativt liten och en stor andel är säkerställd genom pant i fastigheter. Andelen blancolån är begränsad. I not 29 finns en sammanställning av kreditstocken brutto fördelat per säkerhetstyp och netto efter avdrag för värdet på säkerheterna. Andra risker Som andra risker definieras operativa risker, IT-risker och juridiska risker. Med operativa risker menas risk på grund av brister i organisationen, instruktioner, informationen eller kompetensen hos personalen. Operativa risker finns alltid i en verksamhet under ständig förändring. Genom kontinuerlig uppföljning av organisationen och instruktioner, systematisk information och fortgående utbildning begränsas riskerna. Verksamhetens beroende av IT ökar. Huvuddelen av datastödet erhålls genom Swedbank. Genom detta tillförsäkras en kontinuerlig översyn och utveckling av tillämpade system. Med juridiska risker menas brister i rådgivningsverksamhet och brister i avtal. Med sparbankens nuvarande verksamhetsinriktning är dessa risker begränsade. 14

16 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 1 Räntenetto Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Summa Räntekostnader Skulder till kreditinstitut 1 46 Inlåning från allmänheten varav kostnad för insättargaranti Summa Summa räntenetto Räntemarginal 2,41% 2,61% Totala ränteintäkter i % av MO minus totala räntekostnader i % av MO exkl. genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver Placeringsmarginal 2,64% 2,77% Räntenetto i % av MO Medelränta på utlåningen under året 3,99% 3,92% Medelränta på inlåningen under året 1,29% 0,97% Inkl. kostnad för insättargarantin 2 Erhållna utdelningar Swedbank AB Övriga 9 3 Summa Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa

17 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realiserat resultat - fonder -5-3 Orealiserade värdeförändringar - aktier Valutakursförändringar 4 0 Summa Övriga rörelseintäkter Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar 52 0 Övriga varav återbetald moms avseende återupprättad momsgrupp 817 Summa Allmänna administrationskostnader Personalkostnader - löner och arvoden sociala avgifter kostnad för pensionspremier andra pensionskostnader avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl löneskatt övriga personalkostnader Summa personalkostnader Övriga allmänna administrationskostnader - porto och telefon IT-kostnader konsulttjänster revision fastighetskostnader övriga Summa övriga allmänna administrationskostnader Totalt Löner och andra ersättningar Till styrelse och VD Till övriga anställda Ersättningar till ledande befattningshavare grundlön/ rörlig övriga pensionsarvode ersättning förmåner kostnad summa VD Styrelsens ordförande Övriga styrelseledamöter Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt sparbanksstämmans beslut. VD s ersättning beslutas av styrelsen. Den rörliga ersättningen avser avsättning till vinstandelsstiftelse, avsättning görs enligt samma principer som för övriga anställda. 16

18 Pensioner Bankens pensionsåtagande täcks genom försäkringsavtal och genom avsättning i balansräkningen. Pensioner till ledande befattningshavare Till VD - premier för pensionsförsäkring förändring av pensionsavsättning För VD finns ett avtal som innebär att från bankens sida gäller en uppsägningstid på 12 månader och från VD`s sida 6 månader. Utöver lön under uppsägningstiden, utgår vid uppsägning från bankens sida ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Under förutsättning att VD är i tjänst vid 62 års ålder utgår pension med 72% av lönen under 3 år. Pensionen är förmånsbestämd. Antal arbetade timmar Totalt i sparbanken Därav i banktjänst Medelantal anställda under året Totalt i sparbanken 7 7 varav kvinnor 3 3 varav män 4 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer Anders Östblom / KPMG Bohlins AB -revisionsuppdrag Mats Hokander / Deloitte AB -revisionsuppdrag Revisionsgruppen i Borås AB -interna revisionsuppdrag Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan - inventarier byggnader markanläggningar Summa Övriga rörelsekostnader Avgifter till centrala organisationer Försäkringskostnader Säkerhetskostnader Marknadsföringskostnader Realisationsförlust vid försäljning av materiella tillgångar 48 0 Summa

19 10 Kreditförluster netto Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster Årets reservering för sannolika kreditförluster Influtet på tidigare konstaterade kreditförluster 0 0 Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Årets nedskrivning avseende kreditförluster hänför sig till fordringar på allmänheten. Observera att negativa kreditförluster har en positiv resultatpåverkan. 11 Värdeförändring på övertagen egendom Realiserad värdeökning - övertagna fastigheter Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa Skattekostnaden i procent av resultatet före skatt i sparbanken. 24,3% 24,9% Skillnaden mellan sparbankens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras nedan. tkr procent tkr procent Faktisk skattekostnad ,3% ,9% Skattekostnad, 28 % på resultatet före skatt Skillnad Skillnaden består av följande poster Skatteeffekt av: Ej skattepliktiga intäkter ,8% ,5% Ej avdragsgilla kostnader 104 1,2% 183 2,8% Förändring uppskjuten skatt -92-1,1% ,4% Summa ,7% ,1% 18

20 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitu Swedbank Övriga 91 0 Summa Utlåning till allmänheten Utestående fordringar, brutto Avgår reservering för sannolika kreditförluste Nettobokfört värde Lånefordringar per kategori av låntagar Lånefordringar, brutto - företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa varav: Oreglerade lånefordringar som ingår osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs - företagssektor hushållssektor 0 0 Osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Avgår: Specifika reserveringar för individiuell värderade fordringar - företagssektor hushållssektor Lånefordringar, nettobokfört värde - företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa Antal konton

21 Ledande befattningshavares lån i banke Verkställande direktören Styrelseledamöter Aktier Omsättningstillgångar Ericsson B Teliasonera Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Swedbank A Sparbankernas Kort AB 36 0 Summa anläggningstillgångar Summa aktier Företag Antal Börs- Bokfört Aktier värde värde - Swedbank A Ericsson B Teliasonera Sparbankernas Kort AB Materiella tillgångar Omsättningstillgångar - Fastigheter övertagna för skyddande av fordran 9 9 Anläggningstillgångar - Inventarier Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Summa materiella tillgångar

22 Inventarier Byggnader och mark (egna rörelsen) Anskaffningsvärde vid årets början Förvärv under året Avyttringar under året Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Avyttringar under året Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Övriga tillgångar Förfallna räntefordringar 12 4 Uppskjuten skattefordran Övrigt Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna ränteintäkter Upplupna provisionsintäkter Summa SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 19 Skulder till kreditinstitut Swedbank, clearingskulder Beviljad limit hos Swedbank varav kontokredit

23 20 Inlåning från allmänheten Inlåningen per kategori av kunder Företagssektor Hushållssektor varav personliga företagare Summa Antal konton Övriga skulder Leverantörsskulder Preliminärskatt räntor Anställdas källskattemedel Egen skatteskuld Övrigt Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter 4 4 Summa Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättning för pensioner Avsättningen motsvarar kapitalvärdet på berörda pensionsåtaganden. Summa Eget kapital Reservfonden Av sparbanksstämman beslutad överföring till reservfonden av 2005 års vinst Reservfonden Fastställes styrelsens förslag till disposition av 2006 års vinst, överföres till reservfonden Utgående eget kapital

24 POSTER INOM LINJEN 25 Ansvarsförbindelser nominellt nominellt Garantier belopp belopp - Garantiförbindelser - krediter Garantiförbindelser - övriga Summa Åtaganden - Kreditlöften Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter Summa ÖVRIGA NOTER 27 Löptider för tillgångar och skulder - Likviditetsexponering Återstående löptid (bokfört värde) På Högst 3-12 mån 1-5 år >5 år Utan löptid Tillgångar anfordran 3 mån Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder och eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder Samtliga krediter är uppsägningsbara inom 6 månader enligt allmänna villkor. 23

25 28 Räntebindningstider för tillgångar och skulder - Ränteexponering Tillgångar Högst 1-3 mån 3-12 mån 1-5 år Utan ränta Totalt 1 mån Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning fr allmänheten Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder - kumulativ exponering

26 29 Kreditriskexponering brutto och netto Med kredit avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt kreditåtaganden utanför balansräkningen, exempelvis derivatinstrument, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid upplåningstillfället eller senare uppdatering. A B C D E F G Kreditrisk- Kreditrisk- Kreditrisk- Värde av Värde av Totalt Kreditriskexponering exp. utom exponering säkerheter säkerheter värde av exponering i balansräkn balansräkn brutto avs. poster avs. poster säkerheter netto (bokf v) (verkl v) (A+B) i balansrkn utom BR (C-F) Krediter mot säkerhet av: Statlig och kommunal borgen Pb i villa- och fritidsfastigheter Pb i flerfamiljsfastigheter Pb i jordbruksfastigheter Pb i andra näringsfastighet Företagshypotek Övriga Summa Utlåning till kreditinstitut Total kreditriskexponering inklusive krediter till stat och kommun 2 inklusive bostadsrätter 3 inklusive bostadsrättsföreningar 4 inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning 25

27 KAPITALTÄCKNING För sparbanken gäller enligt lag kapitaltäckningsregler. Reglerna innebär att minst 8 procent av sparbankens riskvägda placeringar med hänsyn till kreditrisken skall täckas a sparbankens kapitalbas. Med placeringar avses såväl poster i som utanför balansräkningen Kapitalbasen består av eget kapital. Nedan följer en analys av sparbankens kapitaltäckningssituation Kapitalbas I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition Primärt kapital - Eget kapital Avgår uppskjuten skattefordran -699 Summa primärt kapital netto Avräkning aktier i Swedbank Total kapitalbas Kapitalkrav för kreditrisker Poster i Poster utanför Summa Vägningstal Riskvägt Grupp balansrkn balansräkningen placeringar belopp Nom belopp Omräkn belopp A % 0 B % C % D % Summa Under de olika riskgrupperna ingår i huvudsak A Fordran på eller garanterad av svenska staten eller svensk kommun samt tillgångar som avräknats mot kapitalbasen B Fordran på eller garanterad av kommuner och banker. samt kortfristiga fordringar avseende banker generellt C Fordran mot säkerhet av pantbrev i bostadsfastighet D Övriga fordringar/tillgångar Kapitaltäckningsgrad Total kapitalbas Totalt riskvägt belopp för kreditrisker Total kapitaltäckningsgrad i % 18,39 18,90 26

28 HUVUDMÄN OCH STYRELSE I enlighet med bestämmelser i sparbankslagen och sparbankens reglemente finns som företrädare för insättarna i varje sparbank huvudmän, som skall övervaka sparbankens förvaltning. I deras uppgifter ingår också att utse styrelse för sparbanken. Sparbankens styrelse skall bestå av 5-7 ordinarie ledamöter valda av Sparbanksstämman. Huvudmännens sammansättning: Huvudmän valda av kommunerna: Svenljunga 6 st (2 st från vardera Holsljunga, Mjöbäck, Östra Frölunda församlingar) Falkenberg 2 st (från Älvsereds församling) Mark 4 st (2 st från vardera Öxabäck och Älekulla församlingar) Samt 12 st valda av huvudmännen (2 st från vardera Holsljunga, Mjöbäck, Östra Frölunda, Älvsered, Öxabäck och Älekulla) Förteckning över sparbankens huvudmän och styrelseledamöter finns på sid UTGÅENDE MANDATPERIODER MM I tur att avgå bland huvudmännen är Leif Mellberg och Jan Claesson. I tur att avgå ur styrelsen är Marianne Karlsson och Jan-Olof Kärrander. Överlida den 1 mars Kjell Andersson ordf Jan-Olof Kärrander v ordf Marianne Karlsson Christer Everås Fredric Lindgårde Carolina Larsson Lars-Göran Lind, VD Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars Mats Hokander Anders Östblom 27

29 REVISIONSBERÄTTELSE Till sparbanksstämman i Mjöbäcks Sparbank Organisationsnummer: Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Mjöbäcks Sparbank för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna, förvaltningen och för att lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sparbanken för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot sparbanken. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lag om bank- och finansieringsrörelse, sparbankslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller sparbankens reglemente. Vad gäller räkenskapsrevisionen grundas våra bedömningar i väsentlig utsträckning på den granskning som utförts av sparbankens interna revision, vars planering och rapporter vi fortlöpande tagit del av. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en rättvisande bild av sparbankens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Överlida den 9 mars 2007 Mats Hokander Aukt. Revisor Förordnad av Finansinspektionen Anders Östblom Aukt. Revisor Av huvudmännen utsedd revisor 28

30 HUVUDMÄN Valdes första Mandatperiod gången (per årssamman- Valda av Svenljunga Kommun träde) Grandén Jörgen Arbetsledare Holsljunga Axelsson Åke Kyrkvaktmästare Holsljunga Kristensson Per-Anders Lantbrukare Ö. Frölunda Johansson Michael Byggnadsingenjör Ö. Frölunda Snarberg Monica Kontorist Överlida Mårtensson Mikael Byggn. ind. arb. Mjöbäck Valda av Marks Kommun Amundsjö Inger Lokalvårdare Öxabäck Karlsson Elisabeth Kontorist Öxabäck Karlsson Gunnemar Byggn. ind. arb. Älekulla Larsson Catharina Affärsbiträde Älekulla Valda av Falkenbergs Kommun Karlsson Thomas Åkeriägare Älvsered Wallin Majvor Keramiker Älvsered Valda av huvudmännen Mårtensson Marie Kontorist Mjöbäck Järphag Ulf Lärare Överlida Johansson Kjell Busschaufför Älvsered Nielsen Gunnel Kontorist Älvsered Johansson Anders Lantbrukare Holsljunga Björklund Anita Affärsinnehavare Holsljunga Mellberg Leif Produktionstekniker Öxabäck Claesson Jan Verkstadsmekaniker Öxabäck Johansson Gunnemar Målarmästare Ö. Frölunda Persson Thomas Åkeriägare Ö. Frölunda Andersson Monika Vaktmästare Älekulla Bengtsson Jörgen Byggn arbetare Älekulla

31 STYRELSEN Valdes första Mandatperiod gången (per årssamman- Ordinarie ledamöter: träde) Kärrander Jan-Olof Hem.äg. Holsljunga Lindgårde Fredric Försäljare Holsljunga Everås Christer Försäljare Överlida Andersson Kjell Redovisningskonsult Östra Frölunda Karlsson Marianne Barnskötare Öxabäck Larsson Carolina Säljare Älekulla Lind Lars-Göran VD VALBEREDNING Ordinarie ledamöter: Björklund Anita Affärsinnehavare Holsljunga Larsson Katarina Affärsbiträde Älekulla Snarberg Monica Kontorist Överlida Suppleanter: Mellberg Leif Produktionstekniker Öxabäck Johansson Anders Lantbrukare Holsljunga Mårtensson Mikael Byggn ind arb Älekulla REVISORER Valda av huvudmännen Ordinarie Östblom Anders aukt. revisor Halmstad Suppleant Kjöllerström Karl Johan aukt. revisor Brämhult Av Finansinspektionen utsedd revisor Hokander Mats aukt. Revisor Värnamo

32 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Medelomslutning (MO) Affärsvolym, ultimo

33 Kapitaltäckningsgrad Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,

34 Mjöbäcks Sparbank Reg.nr Box Överlida Kontor i Överlida Tel. 0325/327 00, Telefax 0325/ Expeditionstider Tisdag, onsdag och fredag Måndag och torsdag Uttagsautomat Överlida Alla dagar dygnet runt Internetbanken Alla dagar dygnet runt Telefonbanken Tel. 0771/ Alla dagar dygnet runt Hemsida 33

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Redovisning för verksamhetsåret 2009

Redovisning för verksamhetsåret 2009 Redovisning för verksamhetsåret 2009 Vinterbild över sjön Hallången i Överlida. - DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 30 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal.

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 30 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal. 2005 Flerårsöversikt 2001-2005 Förvaltningsberättelse Redovisnings- och värderingsprinciper Resultaträkning Balansräkning Kassaflöde Noter till resultaträkning Noter till balansräkning Likviditetsexponering

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Redovisning för verksamhetsåret 2012

Redovisning för verksamhetsåret 2012 Redovisning för verksamhetsåret 2012 Bild från badstranden vid Holsjön, Holsljunga - DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 6 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resurs Banks Förvaltningsberättelse

Resurs Banks Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari augusti 2013 Delårsrapport 2013-08-31 Resurs Banks Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB (publ.), organisationsnummer 516401-0208, får härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisning för verksamhetsåret 2013

Redovisning för verksamhetsåret 2013 Redovisning för verksamhetsåret 2013 Bild från Mjöbäcks Sparbanks fotbollsturnering den 3:e augusti 2013 i Östra Frölunda. Foto Jeanette Zeybrandt - DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK - INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Häcklefjäll 31 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Redovisning för verksamhetsåret 2014

Redovisning för verksamhetsåret 2014 Redovisning för verksamhetsåret 2014 Bild från Mjöbäcks 700 årsfirande 9 augusti 2014. - DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 6 Resultaträkning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer