Redovisning för verksamhetsåret 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning för verksamhetsåret 2006"

Transkript

1 Redovisning för verksamhetsåret DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Fem år i sammandrag...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Kassaflödesanalys...10 Redovisnings- och värderingsprinciper...11 Riskhantering...13 Noter till resultaträkning...15 Noter till balansräkning...19 Kapitaltäckningsanalys...26 Revisionsberättelse...28 Sparbankens huvudmän...29 Sparbankens styrelse, valberedning och revisorer.30 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars 2007 klockan i sparbankens lokal. 1

3 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet Sparbankens 103:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Mjöbäcks Sparbank bedriver traditionell bankverksamhet med inriktning mot privatpersoner, småföretag samt jord- och skogsbruk företrädelsevis inom delar av Svenljungas, Marks och Falkenbergs kommuner. Mjöbäcks Sparbanks särart på den lokala marknaden visas bland annat genom stödet till bygdens föreningar. Telefonbanken och Internetbanken är två viktiga kanaler för sparbankens kunder utöver bankens kontor i Överlida. Sparbanken är medlem i Sparbankernas Riksförbund och har samarbetsavtal med Swedbank AB. Sparbankens ställning Affärsvolymen ökade med 12,6 % till tkr. Av affärsvolymen ligger 32,1 % utanför vår balansräkning. Begreppet affärsvolym beskrivs på sidan 13. Mjöbäcks Sparbanks balansomslutning ökade med 13,6 % till tkr och medelomslutningen (MO) ökade med 8,5 % till tkr. Inlåningen ökade med 14,6 % till tkr. Värdet av förmedlat sparande i Swedbank Roburs värdepappersfonder uppgick till ca 239 mkr vid 2006 års slut (202 mkr vid 2005 års slut). Utlåningen ökade med 6,3 % och uppgick till tkr (netto). Summan av förmedlade krediter till Swedbank Hypotek uppgick till ca 107 mkr vid 2006 års slut (93 mkr vid 2005 års slut). Kapitalbasen uppgick till tkr. Kapitaltäckningsgraden uppgick till 18,39 % en minskning med 0,51 procentenheter. Lagens krav utgör 8%. Vid beräkning av kapitalbas ska innehav av aktier i finansiella företag avräknas från kapitalbasen om innehavets värde överstiger 10 % av kapitalbasen. Årets inköp av aktier i Swedbank AB ökar avräkningen från kapitalbasen vilket medför att kapitaltäckningsgraden minskat under året. Se även kapitaltäckningsanalysen på sidan 26. Sparbankens likviditet har ökat under året. Största orsaken var den ökade inlåningen. För mer information om likviditeten hänvisas till kassaflödesanalysen på sidan 10 samt not 27 angående likviditetsexponering. 2

4 Sparbankens resultat Rörelseresultatet ökade med tkr eller 32,6 % och uppgick till tkr. I rörelseresultatet ingår återbetald moms med 817 tkr som en intäkt efter att en tvist med skatteverket rörande sparbankernas och Swedbanks momsgrupp utfallit till sparbankernas och Swedbanks fördel. Bortsett från denna intäkt överträffade 2006 års rörelseresultat prognosen för På sidan 4 och 5 framgår nyckeltal som beskriver sparbankens ställning och resultat. Viktiga händelser Stora utbildningsinsatser har fortsatt under Även under 2007 kommer utbildning att ske med anledning av ökade kompetenskrav på sparbankens personal. I efterhand kan vi konstatera att stormarna Gudrun och Per inte föranledde några direkta konsekvenser för sparbanken. Beslut har fattats om nyanställningar under 2007 för att möta kundernas ökade behov av rådgivning. Förväntad framtida utveckling Med nuvarande kända förutsättningar är prognosen för 2007 års rörelseresultat c:a 7,0 mkr. Övrigt Överskottet från konsortiet för Sparbanksförsäkring har ej intäktsförts. Överskottet från konsortiet delas ej ut till medlemsbankerna utan tillgodoräknas framtida försäkringspremier Mjöbäcks Sparbank har gått in som delägare till Sparbankernas Kort AB och fattat beslut att under 2007 även köpa aktier i Bankservice Syd AB. Sparbankernas Kort AB arbetar med att ta fram betalkort för sparbankerna. Bankservice Syd AB arbetar med kontanthantering. FöreningsSparbankens namnbyte till Swedbank betyder inget för Mjöbäcks Sparbank. Mjöbäcks Sparbank förblir Mjöbäcks Sparbank. Mjöbäcks Sparbank har gjort en analys av sparbankens kapitalbehov, en så kallad samlad kapitalbedömning (ICAAP) med anledning av de nya föreskrifter för kapitaltäckning som gäller från Förslag till vinstdisposition Sparbankens vinst enligt balansräkningen för tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - Överföring till reservfonden tkr 3

5 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Volym Utlåning till allmänheten Förändring under året, % 6,3 14,4 9,5 8,9 11,3 Inlåning från allmänheten Förändring under året, % 14,6 6,7 6,5 8,0 15,9 Medelomslutning (MO) Förändring under året, % 8,5 5,6 7,3 10,9 12,3 Affärsvolym, ultimo Förändring under året, % 12,6 13,4 9,9 10,4 4,2 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 72 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 16,91 17,70 17,58 17,30 17,38 Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 18,39 18,90 20,93 20,98 20,82 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 23,91 24,28 25,14 25,58 25,81 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,64 2,77 3,08 3,33 3,49 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,48 1,46 1,65 1,79 1,82 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,75 0,64 0,75 0,79 0,88 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapita 7,76 6,30 7,20 7,32 8,29 KI-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,47 0,57 0,54 0,55 0,49 KI-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändring på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,49 0,56 0,54 0,56 0,51 4

6 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Osäkra fordringar och kreditförluste Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto 16,00 7,61 24,51 23,19 26,07 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker 1,12 1,55 1,74 2,06 2,26 Kreditförlustnivå Kreditförluster 2 i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) sam övertagen egendom och kreditgarantie 0, ,03 0,13 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor Personalkostnader i % av MO 0,98 1,09 1,09 1,13 0,99 2 inkl värdeförändring på övertagen egendom 5

7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr RESULTATRÄKNING Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 2 inkl värdeförändring på övertagen egendom BALANSRÄKNING Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättn och eget kapital

8 RESULTATRÄKNING, tkr Not Förändring i procent Ränteintäkter ,2 Räntekostnader ,5 Räntenetto ,3 Erhållna utdelningar ,8 Provisionsintäkter ,0 Provisionskostnader ,1 Nettoresultat av finansiella transaktioner ,1 Övriga rörelseintäkter ,5 Summa rörelseintäkter ,3 Allmänna administrationskostnader ,7 Avskrivningar på materiella anläggningstillgånga ,1 Övriga rörelsekostnader ,2 Summa kostnader före kreditförluster ,1 Resultat före kreditförluster , Kreditförluster, netto Värdeförändring på övertagen egendom ,0 Rörelseresultat ,6 Skatt på årets resultat ,4 Årets resultat ,6 7

9 BALANSRÄKNING, tkr TILLGÅNGAR Not Förändring i procent Kassa ,4 Utlåning till kreditinstitut ,9 Utlåning till allmänheten ,3 Aktier ,3 Materiella tillgångar 16 - Inventarier ,7 - Byggnader och mark ,0 Övriga tillgångar ,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,0 Summa tillgångar ,6 8

10 BALANSRÄKNING, tkr SKULDER, AVSÄTTNINGAR Not Förändring OCH EGET KAPITAL i procent Skulder till kreditinstitut ,7 Inlåning från allmänheten ,6 Övriga skulder ,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,5 Avsättningar ,7 Summa skulder och avsättningar ,7 Reservfond ,8 Årets resultat ,6 Summa eget kapital ,5 Summa skulder, avsättningar och eget kapital ,6 Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Åtaganden Övriga noter Löptider för tillgångar och skulder 27 Räntebindningstider för tillgångar och skulder 28 Kreditriskexponering brutto och netto 29 9

11 KASSAFLÖDESANALYS, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Avskrivningar Förändring reservering för kreditförluster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning av utlåning till allmänheten Ökning av inlåning från allmänheten Förändringar av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella tillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Med likvida medel avses kassa och utlåning till kreditinstitut med avdrag för clearingskulde Därutöver finns en outnyttjad kredit i räkning om tkr ( tkr). 10

12 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Finansiella instrument Överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Värdepapper avsedda att innehas i rörelsen på lång sikt eller till förfall har klassificerats som finansiella anläggningstillgångar och värderas till anskaffningsvärdet. Med anskaffningsvärdet avses det upplupna anskaffningsvärdet. Härigenom beaktas eventuella över- och underkurser vid förvärvet genom periodisering över instrumentets återstående löptid. Förändringen av instrumentets upplupna anskaffningsvärde ingår, tillsammans med erhållna räntebetalningar, i årets räntenetto. Realiserade vinster och förluster och orealiserade förluster på värdepapper som utgör omsättningstillgångar redovisas i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat av finansiella transaktioner. Transaktioner på penning-, obligations- och aktiemarknaden redovisas på affärsdagen, dvs vid den tidpunkt då de väsentliga riskerna och rättigheterna övergått mellan parterna. För värdepapper som klassificerats som anläggningstillgång redovisas realiserade vinster/förluster bland Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader. Det avgörande för ett värdepappers placering som omsättnings- eller anläggningstillgång är avsikten med innehavet. I Mjöbäcks Sparbank avgörs detta vid tidpunkten för inköpet. Lånefordringar och kreditförluster Lånefordringar redovisas initialt i balansräkningen till anskaffningsvärdet, dvs det belopp som lånats ut till låntagaren. Därefter redovisas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet efter avdrag för bortskrivningar och specifika reserveringar för kreditförluster. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade kreditförluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Som konstaterad förlust redovisas hela eller del av fordran som inte bedöms indrivningsbar eller som kan erhållas vid realisering av säkerheten. Bortskrivning görs av konstaterade förluster när inga realistiska möjligheter till återvinning finns. Som reservering avseende sannolika förluster upptas ett belopp motsvarande skillnaden mellan lånefordrans redovisade värde och bedömt återvinningsvärde. Bedömt återvinningsvärde har beräknats med ledning av: Det sammanlagda värdet av förväntade framtida amorteringar det verkliga värdet av säkerheten till den del återbetalningen är beroende av säkerheten och/eller det observerbara marknadsvärdet. 11

13 Då säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår värderingen från ett försiktigt beräknat marknadsvärde med hänsyn till avkastningsförmåga, beskaffenhet och läge. Motsvarande värdering görs av fastigheter som övertagits för skyddande av fordran. Eventuell erforderlig nedskrivning redovisas i detta fall som värdeförändring på övertagen egendom. Reservering avseende sannolika kreditförluster görs om fordran är osäker, dvs om det utifrån inträffade händelser och omständigheter, som förelåg på balansdagen, är sannolikt att betalningarna inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvillkoren och det inte finns säkerhet som med betryggande marginal täcker både lånebelopp och räntor, inklusive kompensation för eventuell försening. Vid bestämmandet av reserveringar avseende sannolika kreditförluster värderas lånefordringarna individuellt. Omstrukturerade lånefordringar genom modifiering av lånevillkoren, t ex i form av räntenedsättning, till följd av finansiella problem hos låntagaren, anses inte som osäkra om det bedöms sannolikt att betalningarna fullföljs enligt kontraktsvillkoren efter omstruktureringen. Vid redovisning av sannolika förluster på garantier sker reservering under rubriken Avsättningar. När lånefordringar klassificeras som osäkra sker återföring av intäktsbokförda men inte betalda räntor på sådana fordringar. Nedskrivning av i tidigare bokslut balanserade räntor redovisas som kreditförlust. Senare erhållna räntebetalningar på sådana fordringar redovisas enligt kontantprincipen. Återvunna kreditförluster redovisas som en minskning av årets nettokostnad avseende kreditförluster. Värdering av fastighet som övertagits för skyddande av fordran Fastighet som övertagits för skydd av fordran har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkliga värdet på balansdagen. Med verkligt värde avses nettoförsäljningsvärdet. Aktier Aktier klassificerade som anläggningstillgångar har värderats till sitt anskaffningsvärde. Aktier klassificerade som omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Materiella tillgångar Byggnader och markanläggningar avskrivs planenligt med 2 respektive 5%, vilket överensstämmer med skattemässigt högsta tillåtna belopp varje år. Inventarier redovisas till planenligt restvärde, dvs anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Planenliga avskrivningar utgör 20% av anskaffningsvärdet. Pensionskostnader Sparbankens pensionsåtaganden täcks av försäkringar samt avsättning i balansräkningen. 12

14 Affärsvolym Affärsvolym definieras som utlåning och inlåning i egen balansräkning samt outnyttjade krediter, garantier och förmedlade volymer till Swedbank Hypotek, Swedbank Finans, Swedbank Robur och Swedbank. Övergång till IFRS/IAS-standarder Från och med 2007 måste sparbankerna följa de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin redovisning med undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person, samt om inte annat följer av lag eller annan författning. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisning upprättas första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone 1 år. Detta innebär således att 2006 års siffror måste omräknas enligt den nya redovisningsstandarden. Följande väsentliga skillnader finns mellan tillämpade redovisningsprinciper och redovisningsprinciper enligt IFRS/IAS: Värdering av finansiella tillgångar och skulder enligt IAS 39 kan förväntas ge en viss ökad rörlighet i resultaträkningen och balansräkningen till följd av att värdering till verkligt värde kommer att ske i större utsträckning än hittills. För sparbanken påverkar detta framförallt värderingen av aktierna. Särskilt då innehavet i Swedbank AB där värdeökningen kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Uppläggningsavgifter avseende lån redovisas som provisionsintäkt för närvarande. Vid tillämpning av IFRS/IAS kommer dessa avgifter att redovisas som ränteintäkt. Materiella anläggningstillgångar som sparbankens rörelsefastigheter kommer att redovisningsmässigt hanteras annorlunda enligt IFRS/IAS. Skillnaden är att anskaffningsvärdet fördelas på urskiljbara väsentliga komponenter baserat på förväntad nyttjandeperiod med skilda avskrivningsplaner för respektive komponent. Den beloppsmässigt stora skillnaden utgörs av aktierna i Swedbank vars verkliga värde tkr är tkr högre än bokförda värdet tkr. Värdeökningen tkr kommer att redovisas direkt mot eget kapital. RISKHANTERING Verksamheten präglas av en traditionell inriktning med begränsad riskexponering. Sparbanken använder finansiella instrument för kreditgivning och därutöver i huvudsak för placering av egen likviditet. Marknadsrisk I begreppet innefattas ränte-, valutakurs-, aktiekurs- och andra prisrisker. Med nuvarande inriktning av verksamheten är i huvudsak endast ränterisk tillämpligt. Ränterisk består av räntenettorisk och ränteprisrisk. Räntenettorisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar räntenettot för räntebärande tillgångar och skulder. Ränteprisrisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar marknadsvärdet av tillgångar och skulder. Sparbankens styrelse har fastställt en gräns för hur stor den totala ränterisken får vara. Intern rapportering sker periodiskt om ränteriskens utveckling. 13

15 I not 28 återfinns en uppställning av räntebärande tillgångar och skulder med fördelning på tidsintervall fram till förfallodag eller till räntejustering om denna inträffar tidigare. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk menas att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Sparbankens styrelse har fastställt en gräns för hur stor likviditeten måste vara i förhållande till inlåningen. Intern rapportering sker periodiskt om likviditetens utveckling. I not 27 återfinns en uppställning över likviditetsexponeringen vid årsskiftet. Kreditrisk Den största risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster. Med nuvarande motparter är kreditrisken vad avser utlåning till kreditinstitut och placeringar i värdepapper begränsad. Riskerna återfinns istället i utlåningen till allmänheten. Kreditgivningen är omgärdad med omfattande regler för att så långt det är möjligt begränsa risken. Sparbankens styrelse har fastställt en policy rörande bl.a. kunder, ändamål, säkerheter och återbetalningsförmåga. Detaljerade instruktioner finns som reglerar beslutsinstanser och kreditnivåer inom respektive instans. Grunder för kreditgivningen har fastställts där det särskilt betonas vikten av prövning av återbetalningsförmågan, erbjudna säkerheter och hantering av situationer där väsentlig intressegemenskap föreligger. För olika säkerhetstyper har grunder för värdering angivits och gränser för belåningsvärden fastställts. Kreditengagemang överstigande ett visst belopp är föremål för årlig omprövning. Organisationen av kredithanteringen är så uppbyggd att tillfredsställande intern kontroll sker av formalian i ett kreditärende. Kravverksamheten är så uppbyggd att betalningsstörningar uppmärksammas och hanteras på ett tidigt stadium. Kreditstocken har en tyngdpunkt på utlåning till hushållssektorn. Varje kredit är beloppsmässigt relativt liten och en stor andel är säkerställd genom pant i fastigheter. Andelen blancolån är begränsad. I not 29 finns en sammanställning av kreditstocken brutto fördelat per säkerhetstyp och netto efter avdrag för värdet på säkerheterna. Andra risker Som andra risker definieras operativa risker, IT-risker och juridiska risker. Med operativa risker menas risk på grund av brister i organisationen, instruktioner, informationen eller kompetensen hos personalen. Operativa risker finns alltid i en verksamhet under ständig förändring. Genom kontinuerlig uppföljning av organisationen och instruktioner, systematisk information och fortgående utbildning begränsas riskerna. Verksamhetens beroende av IT ökar. Huvuddelen av datastödet erhålls genom Swedbank. Genom detta tillförsäkras en kontinuerlig översyn och utveckling av tillämpade system. Med juridiska risker menas brister i rådgivningsverksamhet och brister i avtal. Med sparbankens nuvarande verksamhetsinriktning är dessa risker begränsade. 14

16 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 1 Räntenetto Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Summa Räntekostnader Skulder till kreditinstitut 1 46 Inlåning från allmänheten varav kostnad för insättargaranti Summa Summa räntenetto Räntemarginal 2,41% 2,61% Totala ränteintäkter i % av MO minus totala räntekostnader i % av MO exkl. genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver Placeringsmarginal 2,64% 2,77% Räntenetto i % av MO Medelränta på utlåningen under året 3,99% 3,92% Medelränta på inlåningen under året 1,29% 0,97% Inkl. kostnad för insättargarantin 2 Erhållna utdelningar Swedbank AB Övriga 9 3 Summa Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa

17 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realiserat resultat - fonder -5-3 Orealiserade värdeförändringar - aktier Valutakursförändringar 4 0 Summa Övriga rörelseintäkter Realisationsvinst vid avyttring av materiella tillgångar 52 0 Övriga varav återbetald moms avseende återupprättad momsgrupp 817 Summa Allmänna administrationskostnader Personalkostnader - löner och arvoden sociala avgifter kostnad för pensionspremier andra pensionskostnader avsättning till vinstandelsstiftelse, inkl löneskatt övriga personalkostnader Summa personalkostnader Övriga allmänna administrationskostnader - porto och telefon IT-kostnader konsulttjänster revision fastighetskostnader övriga Summa övriga allmänna administrationskostnader Totalt Löner och andra ersättningar Till styrelse och VD Till övriga anställda Ersättningar till ledande befattningshavare grundlön/ rörlig övriga pensionsarvode ersättning förmåner kostnad summa VD Styrelsens ordförande Övriga styrelseledamöter Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt sparbanksstämmans beslut. VD s ersättning beslutas av styrelsen. Den rörliga ersättningen avser avsättning till vinstandelsstiftelse, avsättning görs enligt samma principer som för övriga anställda. 16

18 Pensioner Bankens pensionsåtagande täcks genom försäkringsavtal och genom avsättning i balansräkningen. Pensioner till ledande befattningshavare Till VD - premier för pensionsförsäkring förändring av pensionsavsättning För VD finns ett avtal som innebär att från bankens sida gäller en uppsägningstid på 12 månader och från VD`s sida 6 månader. Utöver lön under uppsägningstiden, utgår vid uppsägning från bankens sida ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Under förutsättning att VD är i tjänst vid 62 års ålder utgår pension med 72% av lönen under 3 år. Pensionen är förmånsbestämd. Antal arbetade timmar Totalt i sparbanken Därav i banktjänst Medelantal anställda under året Totalt i sparbanken 7 7 varav kvinnor 3 3 varav män 4 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer Anders Östblom / KPMG Bohlins AB -revisionsuppdrag Mats Hokander / Deloitte AB -revisionsuppdrag Revisionsgruppen i Borås AB -interna revisionsuppdrag Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan - inventarier byggnader markanläggningar Summa Övriga rörelsekostnader Avgifter till centrala organisationer Försäkringskostnader Säkerhetskostnader Marknadsföringskostnader Realisationsförlust vid försäljning av materiella tillgångar 48 0 Summa

19 10 Kreditförluster netto Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster Årets reservering för sannolika kreditförluster Influtet på tidigare konstaterade kreditförluster 0 0 Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Årets nedskrivning avseende kreditförluster hänför sig till fordringar på allmänheten. Observera att negativa kreditförluster har en positiv resultatpåverkan. 11 Värdeförändring på övertagen egendom Realiserad värdeökning - övertagna fastigheter Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa Skattekostnaden i procent av resultatet före skatt i sparbanken. 24,3% 24,9% Skillnaden mellan sparbankens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras nedan. tkr procent tkr procent Faktisk skattekostnad ,3% ,9% Skattekostnad, 28 % på resultatet före skatt Skillnad Skillnaden består av följande poster Skatteeffekt av: Ej skattepliktiga intäkter ,8% ,5% Ej avdragsgilla kostnader 104 1,2% 183 2,8% Förändring uppskjuten skatt -92-1,1% ,4% Summa ,7% ,1% 18

20 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitu Swedbank Övriga 91 0 Summa Utlåning till allmänheten Utestående fordringar, brutto Avgår reservering för sannolika kreditförluste Nettobokfört värde Lånefordringar per kategori av låntagar Lånefordringar, brutto - företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa varav: Oreglerade lånefordringar som ingår osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs - företagssektor hushållssektor 0 0 Osäkra lånefordringar - företagssektor hushållssektor Avgår: Specifika reserveringar för individiuell värderade fordringar - företagssektor hushållssektor Lånefordringar, nettobokfört värde - företagssektor hushållssektor varav personliga företagare Summa Antal konton

21 Ledande befattningshavares lån i banke Verkställande direktören Styrelseledamöter Aktier Omsättningstillgångar Ericsson B Teliasonera Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Swedbank A Sparbankernas Kort AB 36 0 Summa anläggningstillgångar Summa aktier Företag Antal Börs- Bokfört Aktier värde värde - Swedbank A Ericsson B Teliasonera Sparbankernas Kort AB Materiella tillgångar Omsättningstillgångar - Fastigheter övertagna för skyddande av fordran 9 9 Anläggningstillgångar - Inventarier Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Summa materiella tillgångar

22 Inventarier Byggnader och mark (egna rörelsen) Anskaffningsvärde vid årets början Förvärv under året Avyttringar under året Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Avyttringar under året Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Övriga tillgångar Förfallna räntefordringar 12 4 Uppskjuten skattefordran Övrigt Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna ränteintäkter Upplupna provisionsintäkter Summa SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 19 Skulder till kreditinstitut Swedbank, clearingskulder Beviljad limit hos Swedbank varav kontokredit

23 20 Inlåning från allmänheten Inlåningen per kategori av kunder Företagssektor Hushållssektor varav personliga företagare Summa Antal konton Övriga skulder Leverantörsskulder Preliminärskatt räntor Anställdas källskattemedel Egen skatteskuld Övrigt Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter 4 4 Summa Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättning för pensioner Avsättningen motsvarar kapitalvärdet på berörda pensionsåtaganden. Summa Eget kapital Reservfonden Av sparbanksstämman beslutad överföring till reservfonden av 2005 års vinst Reservfonden Fastställes styrelsens förslag till disposition av 2006 års vinst, överföres till reservfonden Utgående eget kapital

24 POSTER INOM LINJEN 25 Ansvarsförbindelser nominellt nominellt Garantier belopp belopp - Garantiförbindelser - krediter Garantiförbindelser - övriga Summa Åtaganden - Kreditlöften Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter Summa ÖVRIGA NOTER 27 Löptider för tillgångar och skulder - Likviditetsexponering Återstående löptid (bokfört värde) På Högst 3-12 mån 1-5 år >5 år Utan löptid Tillgångar anfordran 3 mån Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder och eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder Samtliga krediter är uppsägningsbara inom 6 månader enligt allmänna villkor. 23

25 28 Räntebindningstider för tillgångar och skulder - Ränteexponering Tillgångar Högst 1-3 mån 3-12 mån 1-5 år Utan ränta Totalt 1 mån Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning fr allmänheten Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Differens tillgångar och skulder - kumulativ exponering

26 29 Kreditriskexponering brutto och netto Med kredit avses fordringar och andra placeringar i värdepapper, dock ej aktier, i balansräkningen samt kreditåtaganden utanför balansräkningen, exempelvis derivatinstrument, garantier och borgensåtaganden. Säkerheterna är upptagna till bedömda marknadsvärden vid upplåningstillfället eller senare uppdatering. A B C D E F G Kreditrisk- Kreditrisk- Kreditrisk- Värde av Värde av Totalt Kreditriskexponering exp. utom exponering säkerheter säkerheter värde av exponering i balansräkn balansräkn brutto avs. poster avs. poster säkerheter netto (bokf v) (verkl v) (A+B) i balansrkn utom BR (C-F) Krediter mot säkerhet av: Statlig och kommunal borgen Pb i villa- och fritidsfastigheter Pb i flerfamiljsfastigheter Pb i jordbruksfastigheter Pb i andra näringsfastighet Företagshypotek Övriga Summa Utlåning till kreditinstitut Total kreditriskexponering inklusive krediter till stat och kommun 2 inklusive bostadsrätter 3 inklusive bostadsrättsföreningar 4 inklusive krediter utan säkerhet samt ej utnyttjade krediter i räkning 25

27 KAPITALTÄCKNING För sparbanken gäller enligt lag kapitaltäckningsregler. Reglerna innebär att minst 8 procent av sparbankens riskvägda placeringar med hänsyn till kreditrisken skall täckas a sparbankens kapitalbas. Med placeringar avses såväl poster i som utanför balansräkningen Kapitalbasen består av eget kapital. Nedan följer en analys av sparbankens kapitaltäckningssituation Kapitalbas I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition Primärt kapital - Eget kapital Avgår uppskjuten skattefordran -699 Summa primärt kapital netto Avräkning aktier i Swedbank Total kapitalbas Kapitalkrav för kreditrisker Poster i Poster utanför Summa Vägningstal Riskvägt Grupp balansrkn balansräkningen placeringar belopp Nom belopp Omräkn belopp A % 0 B % C % D % Summa Under de olika riskgrupperna ingår i huvudsak A Fordran på eller garanterad av svenska staten eller svensk kommun samt tillgångar som avräknats mot kapitalbasen B Fordran på eller garanterad av kommuner och banker. samt kortfristiga fordringar avseende banker generellt C Fordran mot säkerhet av pantbrev i bostadsfastighet D Övriga fordringar/tillgångar Kapitaltäckningsgrad Total kapitalbas Totalt riskvägt belopp för kreditrisker Total kapitaltäckningsgrad i % 18,39 18,90 26

28 HUVUDMÄN OCH STYRELSE I enlighet med bestämmelser i sparbankslagen och sparbankens reglemente finns som företrädare för insättarna i varje sparbank huvudmän, som skall övervaka sparbankens förvaltning. I deras uppgifter ingår också att utse styrelse för sparbanken. Sparbankens styrelse skall bestå av 5-7 ordinarie ledamöter valda av Sparbanksstämman. Huvudmännens sammansättning: Huvudmän valda av kommunerna: Svenljunga 6 st (2 st från vardera Holsljunga, Mjöbäck, Östra Frölunda församlingar) Falkenberg 2 st (från Älvsereds församling) Mark 4 st (2 st från vardera Öxabäck och Älekulla församlingar) Samt 12 st valda av huvudmännen (2 st från vardera Holsljunga, Mjöbäck, Östra Frölunda, Älvsered, Öxabäck och Älekulla) Förteckning över sparbankens huvudmän och styrelseledamöter finns på sid UTGÅENDE MANDATPERIODER MM I tur att avgå bland huvudmännen är Leif Mellberg och Jan Claesson. I tur att avgå ur styrelsen är Marianne Karlsson och Jan-Olof Kärrander. Överlida den 1 mars Kjell Andersson ordf Jan-Olof Kärrander v ordf Marianne Karlsson Christer Everås Fredric Lindgårde Carolina Larsson Lars-Göran Lind, VD Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars Mats Hokander Anders Östblom 27

29 REVISIONSBERÄTTELSE Till sparbanksstämman i Mjöbäcks Sparbank Organisationsnummer: Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Mjöbäcks Sparbank för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna, förvaltningen och för att lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sparbanken för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot sparbanken. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lag om bank- och finansieringsrörelse, sparbankslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller sparbankens reglemente. Vad gäller räkenskapsrevisionen grundas våra bedömningar i väsentlig utsträckning på den granskning som utförts av sparbankens interna revision, vars planering och rapporter vi fortlöpande tagit del av. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en rättvisande bild av sparbankens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att sparbanksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Överlida den 9 mars 2007 Mats Hokander Aukt. Revisor Förordnad av Finansinspektionen Anders Östblom Aukt. Revisor Av huvudmännen utsedd revisor 28

30 HUVUDMÄN Valdes första Mandatperiod gången (per årssamman- Valda av Svenljunga Kommun träde) Grandén Jörgen Arbetsledare Holsljunga Axelsson Åke Kyrkvaktmästare Holsljunga Kristensson Per-Anders Lantbrukare Ö. Frölunda Johansson Michael Byggnadsingenjör Ö. Frölunda Snarberg Monica Kontorist Överlida Mårtensson Mikael Byggn. ind. arb. Mjöbäck Valda av Marks Kommun Amundsjö Inger Lokalvårdare Öxabäck Karlsson Elisabeth Kontorist Öxabäck Karlsson Gunnemar Byggn. ind. arb. Älekulla Larsson Catharina Affärsbiträde Älekulla Valda av Falkenbergs Kommun Karlsson Thomas Åkeriägare Älvsered Wallin Majvor Keramiker Älvsered Valda av huvudmännen Mårtensson Marie Kontorist Mjöbäck Järphag Ulf Lärare Överlida Johansson Kjell Busschaufför Älvsered Nielsen Gunnel Kontorist Älvsered Johansson Anders Lantbrukare Holsljunga Björklund Anita Affärsinnehavare Holsljunga Mellberg Leif Produktionstekniker Öxabäck Claesson Jan Verkstadsmekaniker Öxabäck Johansson Gunnemar Målarmästare Ö. Frölunda Persson Thomas Åkeriägare Ö. Frölunda Andersson Monika Vaktmästare Älekulla Bengtsson Jörgen Byggn arbetare Älekulla

31 STYRELSEN Valdes första Mandatperiod gången (per årssamman- Ordinarie ledamöter: träde) Kärrander Jan-Olof Hem.äg. Holsljunga Lindgårde Fredric Försäljare Holsljunga Everås Christer Försäljare Överlida Andersson Kjell Redovisningskonsult Östra Frölunda Karlsson Marianne Barnskötare Öxabäck Larsson Carolina Säljare Älekulla Lind Lars-Göran VD VALBEREDNING Ordinarie ledamöter: Björklund Anita Affärsinnehavare Holsljunga Larsson Katarina Affärsbiträde Älekulla Snarberg Monica Kontorist Överlida Suppleanter: Mellberg Leif Produktionstekniker Öxabäck Johansson Anders Lantbrukare Holsljunga Mårtensson Mikael Byggn ind arb Älekulla REVISORER Valda av huvudmännen Ordinarie Östblom Anders aukt. revisor Halmstad Suppleant Kjöllerström Karl Johan aukt. revisor Brämhult Av Finansinspektionen utsedd revisor Hokander Mats aukt. Revisor Värnamo

32 FEM ÅR I SAMMANDRAG, tkr Medelomslutning (MO) Affärsvolym, ultimo

33 Kapitaltäckningsgrad Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,

34 Mjöbäcks Sparbank Reg.nr Box Överlida Kontor i Överlida Tel. 0325/327 00, Telefax 0325/ Expeditionstider Tisdag, onsdag och fredag Måndag och torsdag Uttagsautomat Överlida Alla dagar dygnet runt Internetbanken Alla dagar dygnet runt Telefonbanken Tel. 0771/ Alla dagar dygnet runt Hemsida 33

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

INNEHÅLL. www.roslagenssparbank.se Miljöcertifierad enligt ISO 14001

INNEHÅLL. www.roslagenssparbank.se Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Årsredovisning 2006 INNEHÅLL VD har ordet 3 Fem år i sammandrag 4 Resultat- och balansräkningar 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisnings- och värderingsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4

Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4 Årsredovisning 2 0 0 6 22/4 Kommentar till verksamheten 2006 Rekordår Markaryds Sparbank kan under året konstatera en god affärsvolymtillväxt. Vår totala affärsvolym steg med 29 % och översteg därmed för

Läs mer

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD kommentar................................ 4 Sparbanksstämman........................... 6 Fem år i sammandrag......................... 7 Förvaltningsberättelse.........................

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

VD kommentar OMVÄRLDEN BANKÅRET 2006

VD kommentar OMVÄRLDEN BANKÅRET 2006 06 SMS-omslag 07-04-03 09.03 Sida 2 Å R S R E D OV I S N I N G 2006 06 SMS-omslag 07-04-03 09.03 Sida 3 VD kommentar OMVÄRLDEN En stark konjunktur och ett högre inflationstryck har drivit upp räntorna

Läs mer

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig Sidensjö Sparbank Lokal Stark Självständig Årsredovisning 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSANALYS...2 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR...13

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s kommentar...3. Styrelsens berättelse...4-9. Fem år i sammandrag...10-11. Resultat- och balansräkningar 2006-2002...

Innehållsförteckning. VD:s kommentar...3. Styrelsens berättelse...4-9. Fem år i sammandrag...10-11. Resultat- och balansräkningar 2006-2002... Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD:s kommentar...3 Styrelsens berättelse...4-9 Fem år i sammandrag...10-11 Resultat- och balansräkningar 2006-2002...12 Resultaträkning... 13 Balansräkning... 14

Läs mer

Årsredovisning 2006 Varbergs Sparbank AB

Årsredovisning 2006 Varbergs Sparbank AB Årsredovisning 2006 Varbergs Sparbank AB Gubbarnas Innehållsförteckning Värderingar, vision och kännetecken... 4 En riktig bank på hemmaplan!... 5 VD-kommentar... 6 Förvaltningsberättelse... 9 Bolagsstyrning...11

Läs mer

Redovisning för verksamhetsåret 2012

Redovisning för verksamhetsåret 2012 Redovisning för verksamhetsåret 2012 Bild från badstranden vid Holsjön, Holsljunga - DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 6 Resultaträkning

Läs mer

Redovisning för verksamhetsåret 2013

Redovisning för verksamhetsåret 2013 Redovisning för verksamhetsåret 2013 Bild från Mjöbäcks Sparbanks fotbollsturnering den 3:e augusti 2013 i Östra Frölunda. Foto Jeanette Zeybrandt - DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK - INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten.

Årsredovisning. Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. Årsredovisning 2008 Nu har vi invigt Vimmerbys modernaste bank med succéartat intresse från allmänheten. 1 VD:s kommentar: Ägarstruktur Vimmerby Sparbank ägs till 60 % av den lokala Sparbanksstiftelsen

Läs mer

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2012 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...3 Sparbanksstämman...7 Förvaltningsberättelse...8 Fem år i sammandrag...11

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12 Årsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 12 Noter 14 Revisionsberättelse 50 Bolagsstyrning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn Årsredovisning 2012 Sparbanken i Karlshamn är inte som andra banker Att välja bank handlar om villkor, service, produkter, närhet till kontor etc. I alla dessa avseenden ska Sparbanken i Karlshamn vara

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer