Företagspresentation. Kyla. Värme. Ventilation. Ljus. Brandlarm. Passagesystem. Säkerhet. Ljusavvisare. Hissar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Kyla. Värme. Ventilation. Ljus. Brandlarm. Passagesystem. Säkerhet. Ljusavvisare. Hissar"

Transkript

1 Företagspresentation Kyla Värme Ventilation Ljus Brandlarm Passagesystem Säkerhet Ljusavvisare Hissar

2 STADSHUSET I STOCKHOLM Innehåll Året i korthet 3 Detta är TAC 4 Ekonomisk översikt 5 Global organisation 6 Affärsområde Systems Integration 7 Affärsområde Partners 10 Affärsområde Energy Solutions 12 Region TAC Europe 14 Region TAC Americas 15 Region TAC Asia-Pacific 16 TAC i världen 17 Marketing, R&D och IT 18 Human Resources, Organization & Quality 20 Ordlista 22 Våra ägare Schneider Electric 23

3 Året i korthet Omsättningen blev MSEK (2 642) och orderingången MSEK (2 991). TAC-koncernen redovisade för 2002 ett operativt resultat före avskrivningar, amorteringar och finansnetto på 381 MSEK (287). Detta innebär en förbättring av rörelsemarginalen från 10,9 procent till 12,1 procent. Omsättningstillväxten i fasta valutakurser var 23 procent. Tillväxten i faktiska valutakurser var 19 procent. Den organiska tillväxten i fasta valutakurser var 10 procent. Den organiska tillväxten i faktiska valutakurser var 7 procent. TAC-koncernen förvärvade och integrerade det amerikanska företaget Control Solutions, baserat i Ohio, USA. TAC-koncernen förvärvade det danska företaget MicroSign, tekniskt ledande inom den danska säkerhetsbranschen. Förvärvet innebär att TAC etablerar sig som en betydande aktör på detta område i Danmark och i Skandinavien. MicroSign tillhandahåller kompletta lösningar för säkerhet och övervakning av fastigheter, vilket omfattar inbrottsskydd, brandlarmssystem, tillträdeskontroll och TV-övervakning. Utveckling inom affärsområden Systems Integration visade betydande tillväxt genom fusionen med Control Solutions i USA. Services ökade sitt utbud och växte starkt på ett flertal marknader, särskilt Danmark och Finland. Partners fokuserade på att utveckla och utbilda befintliga partners och att rekrytera nya i ett flertal geografiska områden, bl a Kina, Europa samt Nord- och Sydamerika. Energy Solutions visade en stark tillväxt, framför allt i USA. I Sverige fick man den första ordern, som kan betecknas som ett större genombrott. Priser och utmärkelser I november vann TAC priset Best New Product för TAC Xenta 110 dual-zone controller. Priset överlämnades i samband med den internationella LonWorld -mässan i Toronto, Kanada, och det var tredje gången som TAC vann denna utmärkelse. TAC Americas erhöll ett första kontrakt värt cirka 20 miljoner kronor för ett nytt säkerhetssystem till Rockefeller Center, New York. Fotnot: Siffrorna inom parentes motsvarar siffrorna för samma period förra året. 3

4 Detta är TAC RADIOLINJA, FINLAND Vision Att vara våra kunders självklara leverantör av tjänster för fastighetsmiljö, baserade på Open Systems for Building IT. Detta ä r TAC Mission Vi skapar ett mervärde för fastigheter genom att använda avancerad teknologi och nyskapande. TAC tillhandahåller lönsamma tjänster för fastighetsmiljö avseende: inomhusklimat komfort säkerhet energianvändning med kompletta IT-baserade system och tjänster, Building IT, för: slutanvändare fastighetsägare genom egen organisation på vissa definierade marknader och genom partners på övriga marknader över hela världen. Vår kundnytta TAC skapar kundvärden genom att bidra till att den moderna människan, som tillbringar mycket av sin tid inomhus, mår och presterar bättre direkta resultat av ett förbättrat inomhusklimat. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva fastigheter Open Systems for Building IT. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. Produkter och tjänster TAC är ett världsledande programvaru- och tjänsteföretag för byggnader och fastigheter, och är verksamt inom Building IT, dvs informationsteknologi för drift, underhåll, säkerhet och övervakning av fastigheter. Detta innebär att vi fokuserar på datainsamling, kommunikation, nätverk och informationsanalys för att ge ägare och brukare eller hyresgäster optimerad ekonomi och inomhusklimat. TAC baserar sina produkter och tjänster på Open Systems, vilket möjliggör leveranser av kompletta, kostnadseffektiva och integrerade system. TACs Open Systems baseras på den ledande 4 teknologin LonWorks, som möjliggör att system och enheter från olika tillverkare kan kopplas samman i ett gemensamt nätverk och kan kommunicera med varandra. Organisation TAC är representerat i cirka 70 länder genom egna dotterbolag och partners. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden och tre regioner. Affärsområdena är Systems Integration, Partners och Energy Solutions. Regionerna utgörs av TAC Europe, TAC Americas och TAC Asia-Pacific. TAC har ca medarbetare. Koncernens huvudkontor ligger i Malmö. Marknad Resultaten visar att TAC har fortsatt att använda sina fördelar inom teknologi, affärsstrategi och förmåga att bibehålla god kostnadskontroll. Under 2002 gav den politiska och ekonomiska situationen i världen upphov till ökande oro. Trots detta fortsatte TAC att förbättra sitt resultat och vinna marknadsandelar. TAC fokuserar på följande marknadssegment: kontor hotell utbildning hälso- och sjukvård läkemedelsindustri detaljhandel bostäder Tillväxten har varit betydande, särskilt inom läkemedelsindustri, hotell och detaljhandel. Inom alla dessa segment har TAC-teknologins fördelar visat sig vara betydelsefulla. Mycket goda kundrelationer är en annan nyckelfaktor till denna utveckling.

5 Ekonomisk översikt Orderingång, MSEK Omsättning, MSEK Tillväxt, % EBITDA, MSEK Rörelsemarginal, % 12,1 10,9 8,7 6,8 4,8 EBITA, MSEK Resultat före skatt, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Eget kapital, MSEK Balansomslutning, MSEK Nettoskuld, MSEK Operativt kapital, MSEK Medeltal medarbetare Orderingång/medarbetare, MSEK 1,7 1,6 1,6 1,1 1,0 Omsättning/medarbetare, MSEK 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 EBITDA/medarbetare, KSEK Avkastning operativt kapital, ROOC, % 43,9 37,4 30,2 26,3 13,3 Soliditet, % 40,0 37,6 36,7 19,2 21,4 Nettoskuldsättningsgrad, % 59,5 80,8 72,5 145,9 122,3 Räntetäckningsgrad, ggr 3,9 2,8 3,8 2,1 0,6 DEFINITIONER EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar, amorteringar och finansnetto, justerat för poster av engångskaraktär. Rörelsemarginal EBITDA i procent av omsättningen. EBITA Resultat efter avskrivningar exklusive goodwillavskrivning, justerat för poster av engångskaraktär. Operativt kassaflöde Kassaflöde från operativ verksamhet, med tillägg för erlagda skatter, reducerat med investeringar, med tillägg för utgifter för omstrukturering/ förvärv och kostnader relaterade till börsintroduktionsförberedelser. Eget kapital Eget kapital inklusive konvertibelt förlagslån. Nettoskuld Räntebärande kort- och långfristiga skulder med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar. Operativt kapital Balansomslutning reducerad med goodwill och icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld. Avkastning operativt kapital Rörelseresultat före finansiella poster med tillägg för ränteintäkter och goodwillavskrivningar, justerat för poster av engångskaraktär, i procent av det genomsnittliga operativa kapitalet. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskulden i procent av eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i procent av räntekostnader. 5

6 Global organisation Organisation Vårt företag är verksamt i tre regioner TAC Europe, TAC Americas och TAC Asia-Pacific. Regionerna Europe och Americas står tillsammans för drygt 90 procent av TACs omsättning. Regionerna har fullt ansvar för den lokala verksamheten inom samtliga affärsområden. Detta medför ett optimalt resursutnyttjande inom varje region. Vi undviker därmed att etablera dubbla organisationer för något affärsområde. TAC är representerat i cirka 70 länder genom dotterbolag och partners. TACs egna dotterbolag finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Polen, USA, Australien, Ryssland, Kina, Hongkong och Singapore. TACs huvudkontor ligger i Malmö, liksom det regionala huvudkontoret för TAC Europe. Det regionala huvudkontoret för TAC Americas ligger i Dallas och för TAC Asia-Pacific är det lokaliserat till Perth. Affärsverksamheten är organiserad i tre affärsområden: SYSTEMS INTEGRATION utvecklar, marknadsför och installerar integrerade system för styrning och kontroll av fastigheter, byggnader, inklusive HVAC och system för passagekontroll och säkerhet; tillhandahåller service, systemunderhåll, uppgradering av programvara och relaterade mervärdestjänster. PARTNERS försäljning genom vårt nätverk av partners. Vi marknadsför och säljer våra produkter, hård- och mjukvara till oberoende systemhus och får därmed tillträde till viktiga internationella marknader där vi inte är direkt representerade. ENERGY SOLUTIONS kombinerar systemintegrationsprojekt med energirådgivning, fortlöpande energikontroll och översyn, eventuellt finansiering och garanterade energibesparingar. TAC Holding AB Systems Integration Partners Energy Solutions Global Organisation Omsättning per region Utveckling, försäljning och installation av fullständiga Building IT-lösningar baserade på kontroll- och informationssystem som integreras med övriga fastighetssystem Security Intelligent homes Services Region TAC Asia-Pacific 8% Region TAC Europe 45% Region TAC Americas 47% Försäljning och marknadsföring av mjuk- och hårdvaruprodukter för fastighetsautomation till oberoende partners i områden där TAC för närvarande saknar egen representation 6 Omsättning per affärsområde Energy Solutions 17% Partners 13% Systems Integration 70% Långsiktiga avtal för garanterad energibesparing. Analys, kostnadskontroll och styrning av energiförbrukning

7 Brett sortiment av lösningar håller TAC på rätt spår Affärsområde Systems Integration, som svarar för 70 procent av TACs totala försäljning, ökade orderingången med cirka 26 procent och faktureringen med 18 procent under Affärsområdet visade betydande tillväxt genom fusionen med TACs tidigare partner, Control Solutions och stärkte sin ställning på många nyckelmarknader. Affärsområdet omfattar även verksamheterna inom Services och Security. Viktiga händelser under året TAC erhöll viktiga order från läkemedelsindustrin: - Pfizers forskningscenter i Sandwich, Storbritannien. - Astra Zeneca, en större utbyggnad av deras anläggningar i Södertälje, Sverige. - Novo Nordisk på Själland, Danmark. TAC såg fortsatta framgångar avseende expansionen i London med bl a följande kontorsprojekt: - More London. - The London Wall. - The Welcome Trust. Den Internetbaserade tjänsteplattformen TAC I-talk lanserades och har tagits emot välvilligt av marknaden. Genom användargränssnittet kan kunder övervaka status för energikonsumtion, driftkostnader och inomhusklimat. I Danmark och Finland lades grunden till framtida expansion redan under 2001 och TAC gjorde förvärv, förbättrade servicepersonalens kompetens och fokuserade mer och mer på kundvård. Dessa ansträngningar har lett till mycket positiva resultat och TACs serviceverksamhet växte markant i dessa länder. I Sverige och Norge förbättrade TAC sin verksamhet på samma sätt som i Danmark och Finland under Positiva resultat har visat sig genom förbättrad effektivitet och lönsamhet. 7 I Storbritannien fick TAC ett stort servicekontrakt för detaljhandelskedjan Sainsbury s. I Australien fick TAC omfattande underhållskontrakt för det australiska försvarsministeriet i Darwin och för det nationella huvudkontoret för the Australian Truckers Association i Canberra. I USA fick TACs Securityverksamhet flera servicekontrakt: - Fort McPhereson militäranläggning med ett flertal olika typer av byggnader. - EPA laboratorie- och kontorsbyggnad. - Duke Energy en ekonomianläggning i anslutning till det lokala kärnkraftverket. Verksamhet Affärsområde Systems Integration erbjuder IT-baserade lösningar för drift och underhåll av fastigheter. TAC installerar kompletta styrsystem med specialisering på integrerade lösningar. System för värme och ventilation kombineras med andra fastighetssystem, till exempel för belysning, säkerhet, brandlarm och hissar. Med hjälp av TACs integrerade system sparar kunderna energi, ökar fastighetens produktivitet, ökar säkerheten och får en bättre komfort. TACs system baseras på Open Systems, vilket gör det möjligt att integrera olika tekniska fastighetssystem. TAC erbjuder kompletta lösningar för systemintegration: från projektering, design och installation till driftsättning. Aff ä rsområde Systems Integration

8 Services TAC tillhandahåller också tjänster kring drift och underhåll av tekniska system i fastigheter. Detta innefattar driftsavtal, underhållsavtal, övervakning, fjärrövervakning av fastigheter och energirådgivning över Internet. Med utbudet av tjänster för fjärrstyrning och fjärrövervakning tar TAC ansvar för driften av olika system för larm, HVAC, hissar och andra tekniska funktioner i fastigheter. TAC I-talk och TAC Vista är utvecklade för dessa tjänster. På grund av den globala ekonomiska nedgången är marknaden för nybyggnationer mycket svag. Kunderna fokuserar på att förbättra befintliga fastigheter. Detta omfattar även förbättringar av fastighetsverksamheten såsom driftkostnader, energikonsumtion och säkerhet. Det finns således en god efterfrågan på tjänster, och TAC hjälper kunderna att optimera deras budget för drift och underhåll. Security På bara några få år har Security vuxit till att bli en betydande del av TACs affärsverksamhet. Security erbjuder system för kontroll vid in- och utpassering i fastigheter, system för videoövervakning samt grafisk presentation av brand- och inbrottslarm. Detta snabbt växande delområde fortsatte att uppvisa god tillväxt under Säkerhetstjänsterna gör det möjligt för TAC att tillhandahålla kompletta lösningar som kan integreras med såväl nya som befintliga installationer och system. Detta fullserviceutbud har lett till ökad efterfrågan. Under 2002 startades flera prestigefyllda projekt, däribland större installationer vid Rockefeller Center i New York. MSEK Aff ä rsområde Systems Integration Marknad En av TACs fördelar är möjligheten att kunna erbjuda såväl produkter som tjänster för systemintegration. Detta är som TAC ser det en viktig profilering gentemot många av företagets konkurrenter och en nyckelfaktor för framgång. På global nivå har lågkonjunkturen lett till att tonvikten flyttats från nybyggnation till renovering och underhållsprojekt. Denna utveckling förstärker länken mellan det utbud som finns inom Systems Integration och Services och säkerställer att TAC är på rätt spår inför framtiden Order Omsättning

9 TAC ÅRSREDOVISNING 2002 Framtid TAC förväntar sig att Systems Integration kommer att fortsätta att visa stadig tillväxt under 2003, trots de utmaningar som affärsområdet står inför. Om man ser tillbaka på 2002 står det klart att Securityverksamheten kommer att fortsätta utvecklas på ett gynnsamt sätt i alla regioner. Nord- och Sydamerika, Asien/Stilla havsområdet och särskilt Ryssland är exempel på regioner där efterfrågan på säkerhetslösningar förväntas öka markant. Trots de svåra ekonomiska förutsättningarna finns det goda möjligheter till en positiv utveckling inom Services under Den positiva utveckling, som är ett resultat av arbetet i Finland och Danmark under 2002, förväntas fortsätta under Genom erfarenheter från dessa länder förväntas stark tillväxt även i USA, Australien, Sverige, Norge och Storbritannien. CONRAD TREASURY CASINO AND HOTEL, AUSTRALIEN 00

10 Nära samarbete av avgörande betydelse för tillväxt Genom egen verksamhet och ett växande nätverk av kunniga partners är TAC representerat i nästan 70 länder var ett år utan några betydande strukturella förändringar. I stället fokuserade TAC på att utvärdera, utveckla och utbilda befintliga partners och att rekrytera nya. Försäljningen genom partners svarade för 13 procent av TACs totala försäljning. Aff ä rsområde Par tners Det övergripande målet var att förbättra de regionala tjänsterna och att ytterligare utöka utbytet mellan företagets funktioner och partnerkontoren. Medan vissa länder påverkades av politisk osäkerhet och den globala ekonomiska nedgången, fortsatte många att rekrytera partners och uppvisa god tillväxt, t ex USA, Kina, Tyskland och Ryssland. Viktiga händelser under året En central fråga för Tyskland under 2002 var att stödja våra partners och att att rekrytera nya partners. Alla dessa ansträngningar resulterade i ett flertal nya partners. Den mest framträdande av dessa är ThyssenKrupp HiServ, ett företag som ingår i ThyssenKruppgruppen. Dessutom inledde TAC ett samarbete med Heldele, ett företag med inriktning mot elinstallationer, med cirka 500 anställda. Några av de länder som TAC ägnade särskild uppmärksamhet var Spanien, Italien och Frankrike. För Central- och Östeuropa upprättades ett regionalt centrum i Polen som skall täcka Tjeckien, Rumänien, Ungern, Bulgarien och Slovakien. Dessutom ingicks ett flertal nya partnerskap i Ryssland, Marocko, Turkiet och Sydafrika. TAC skrev kontrakt med många nya partners i Nord- och Sydamerika. TAC Americas introducerade också Star Partner-programmet för sina 25 främsta partners. Tillsammans med partners vann TAC flera nyckelkontrakt för hotell och hotellkedjor i södra Europa och Mellanöstern. Hotellsegmentet förväntas växa under Trots de svåra ekonomiska förutsättningarna svarade TACs partners i Asien för goda resultat. Många konkurrenter med stora supportorganisationer slåss om marknadsandelar med låg prissättning och hög riskexponering, men TACs partners är fortfarande selektiva och agerar efter sunda tillväxtstrategier. 10 TAC var representerat vid flera viktiga branschmässor, däribland Light and Building-mässan i Frankfurt, Tyskland, där TACs monter lockade många besökare. TAC var också representerat vid utställningar i Italien, Frankrike, Nederländerna, Dubai och USA, antingen direkt eller indirekt genom sina partners. Verksamhet Det är av avgörande betydelse för TACs framtida tillväxt att ha nära samarbete till sitt nätverk av partners. Detta kan enligt TACs uppfattning enbart åstadkommas genom att kombinera lokal kunskap med resurserna inom ett globalt företag. Under 2002 gjorde TAC stora satsningar för att intensifiera kontakten med sina partners. Som exempel kan nämnas att TAC placerade försäljningspersonal på plats för att hjälpa vissa partners med övergången från att sälja produkter till att sälja kompletta lösningar. Detta initiativ har hittills visat sig vara mycket framgångsrikt och kommer med all sannolikhet att introduceras vid andra regionkontor. Förutom försäljning och stöd driver TAC World Logistics Center i Stockholm, där en grupp inköpare hjälper partners att få produkter från tredje part till konkurrenskraftiga villkor. MSEK Order Omsättning

11 ANZ TOWER, AUSTRALIEN TAC ÅRSREDOVISNING 2002 Framtid TAC räknar med betydande tillväxt inom detta affärsområde var ett år med hårt arbete och betydande investeringar, och företaget skapade en stabil grund för framtida tillväxt och rekrytering av nya partners. Under 2003 kommer TAC att skriva kontrakt med ett stort antal nya partners och koncentrera sig på att skapa nya affärsmöjligheter inom utvalda områden. Kina, Östeuropa, södra Europa och USA betraktas som marknader med mycket stor potential. 00

12 Stark tillväxt i USA Affärsområdet Energy Solutions ökade försäljningen med 62 procent under USA fortsatte att visa stark tillväxt, och i Sverige fick man den första ordern som kan betecknas som ett större genombrott. Aff ä rsområde Energ y Solutions Viktiga händelser under året Energy Solutions växte i USA med cirka 67 procent under Nyckelfaktorerna bakom den starka tillväxten, helt organisk, var hög kvalitet på arbetet, god etik och mycket kompetenta medarbetare. Under de senaste nio åren har den genomsnittliga årliga tillväxten varit i samma storleksordning som under TAC introducerade Energy Solutions i Europa under Under 2002 fortsatte affärsområdets verksamhet att växa. I Sverige fick man en viktig order från Nyköpings kommun. TAC kommer att ta ansvar för energibesparingar och förbättra systemen för teknisk drift i 125 fastigheter i Nyköping. Verksamhet TAC Energy Solutions identifierar och genomför avsevärda energibesparingar i kunders fastigheter genom analys, installation och service med resultatbaserade kontrakt. Ett typiskt Energy Solutions-projekt består av följande steg: DETALJERAD ENERGIBESIKTNING. TAC utför en detaljerad genomgång på plats för att förbereda en analys av energiförbrukningen över kontraktets löptid. SYSTEMINTEGRATION. På grundval av den detaljerade genomgången av fastigheten designar och installerar experter och tekniker lösningar för förbättrad fastighetsautomation, förbättrar fastighetens tekniska infrastruktur och uppgraderar mekaniska system för att uppfylla det garanterade målet för energibesparing. RESULTATÖVERVAKNING. När installationen är avslutad tillhandahåller TAC fortgående kontroll-, mätnings- och besparingstjänster, och ger fastighetsägarna råd om hur de kan uppnå ytterligare energibesparingar år efter år. 12 Lösningarna kan också innebära att kunderna undviker kapitalinvesteringar i förskott genom att TAC kan ombesörja tredjepartsfinansiering baserad på det aktuella nuvärdet av framtida energibesparingar som garanteras enligt de resultatbaserade kontrakten. Som en tilläggstjänst erbjuder TAC servicekontrakt, som tillåter kunderna att maximera värdet på sina fastigheter. Marknad Marknaderna i USA och Europa har en enorm potential. Den nuvarande marknadspenetrationen i USA är mindre än 10 procent, vilket innebär att det finns en stor outnyttjad marknad. Kunderna har ett behov av att förbättra såväl sina anläggningar som sin lönsamhet och likviditet. Många offentliga kunder har behov av fastighetsförbättringar men har inga resurser till detta. Genom TACs erbjudande kan begränsade resurser sparas energi, miljö och kraven på kundens investeringskapital eller underhållsbudget. TAC gör det möjligt för kunder att använda sitt begränsade kapital för deras huvudsakliga affärsverksamhet, t ex utbildning, hälsovård eller annan verksamhet. Energy Solutions startade i Texas 1993 och i Oklahoma 1994 och är nu den dominerande aktören på båda dessa marknader. TAC är i dag representerat i 13 stater i USA och bedriver verksamheten från 17 kontor. I Norden har marknaden just börjat att utvecklas. Genombrottet i Sverige visar att den potential som finns är mycket stor och betraktas av TAC som banbrytande inom området resultatbaserade kontrakt. Situationen i Norden med ökande energipriser och de åtgärder EU har vidtagit när det gäller energieffektivisering i fastigheter kommer att stimulera marknaden ytterligare.

13 ROCKEFELLER CENTER, USA MSEK Framtid TAC räknar med fortsatt tillväxt under 2003 trots det generella ekonomiska klimatet och kundernas begränsade ekonomiska resurser. I viss mån kan sägas att denna verksamhet gynnas av ett allmänt kärvt ekonomiskt läge där kunderna hårdare fokuserar på potentiella besparingar. Denna prognos är baserad på TACs förmåga att förverkliga direkta energibesparingar och indirekt tillhandahålla finansiering för projekten och garantera energibesparingar för företagets kunder. I Sverige finns det en potential för ett antal större order bland stora fastighetsägare. TAC planerar att starta Energy Solutions även i andra nordiska länder. Order Omsättning 00

14 Region TAC Europe Region TAC Europe STARKA PRESTATIONER TROTS EN ÅTERHÅLLSAM MARKNAD Under 2002 hade TAC Europe en omsättning om MSEK, vilket motsvarar 45 procent av koncernens totala omsättning. TAC har egna dotterbolag i de nordiska länderna, Polen, Storbritannien, Tyskland och Ryssland. Viktiga händelser under året TAC erhöll ett flertal viktiga order under Danish Crown, norra Europas största slakteri, placerade en order värd 30 MSEK för ett komplett Building IT-system. Det globala läkemedelsföretaget Pfizer beställde ett Building IT-system till sitt forskningscenter i Storbritannien. Affärsområdet Energy Solutions fick en viktig order från Nyköpings kommun. I Norge gav universitet i Tromsö en större order på ett Building IT-system. TAC förvärvade Security-företaget MicroSign i Danmark. TAC förbättrade och utvecklade sitt serviceutbud, vilket nu omfattar långsiktiga servicekontrakt som ger ökat kundvärde. Den webbaserade tjänsten TAC I-talk är en viktig del av detta erbjudande. I Polen och Ryssland rekryterade TAC ytterligare ett flertal partners och fokuserar nu uteslutande på partners i dessa marknader. Marknad Den europeiska marknaden påverkades i stor utsträckning av den internationella konjunkturnedgången. Marknaden för nybyggnationer visade ingen tillväxt. Kunderna fokuserar på underhåll och renovering av befintliga fastigheter. Stagnationen var särskilt märkbar inom kontorssegmentet, vilket påverkade TAC. Inom Systems Integration stärkte TAC sin marknadsposition med ökade marknadsandelar i en marknad på tillbakagång. Detta i huvudsak beroende på förbättrad effektivitet i TACs verksamhet och en ökad satsning på försäljning och marknadsföring, i kombination med TACs mycket starka produktportfölj baserad på Open Systems. Exempel på kunder är Botkyrkabyggen (bostäder), Wallenstam (fastigheter), FM Mattson (tillverkare av vattenkranar), Astra Zeneca (läkemedelsindustri) i Sverige; Danmarks tekniska universitet, Nordea (bankrörelse), Novo Nordisk (läkemedelsindustri) och IBM (IT) i Danmark; Tammerfors och Joensu kommuner i Finland, Elisa (teleoperatör) och Wärtsilä (marinmotortillverkare) 14 i Finland; Mace (byggentreprenör), N.G. Bailey (entreprenör inom maskinteknik och elkraft), McAlpine (byggentreprenör), Pfizer (läkemedelsindustri) och Sainsbury s (detaljhandelskedja) i Storbritannien. Partnerverksamheten var stabil även om partners i södra Europa och i Mellanöstern påverkades negativt av nedgången i ekonomin och av politisk instabilitet. Bland de enskilda marknaderna visade Tyskland den starkaste tillväxten. TAC skrev kontrakt med många nya partners i Europa under året. Energy Solutions fick en order i Sverige som kan betecknas som ett genombrott. Affärsområdet etablerade sin organisation och byggde upp resurser för försäljning och genomförande. Betydande satsningar på försäljning och marknadsföring gjordes under året. Services utvecklades fördelaktigt och ledde i stor utsträckning utvecklingen inom affärsområdet Systems Integration. Framtid De utmanande ekonomiska förutsättningarna förutses fortsätta under TAC kommer att fortsätta fokusera på projektprocesser, försäljning och marknadsföring. TAC förväntar sig ökade ordervolymer. Det finns en stor potential för positiv utveckling inom områdena Energy Solutions och Security. När det gäller verksamheten inom Services förväntas också en fortsatt gynnsam utveckling. Affärsområdet Partners förväntas växa under 2003 tack vare de partners som tillkommit under MSEK Order Omsättning 2002

15 Region TAC Americas ENERGY SOLUTIONS OCH SECURITY MOT STRÖMMEN Under 2002 hade TAC Americas en omsättning på MSEK. Regionen, som omfattar Nord-, Syd- och Mellanamerika, stod för 47 procent av koncernens totala omsättning. Med huvudkontoret i Dallas, Texas, täcker TAC USA både genom egna kontor och genom partners. Utanför USA representeras TAC Americas uteslutande av partners. Viktiga händelser under året TAC stärkte sin geografiska närvaro i Nordamerika genom förvärvet av Control Solutions, baserat i Ohio. Som ett resultat av fusionen bildades under 2002 en ny ledningsgrupp för TAC Americas, ett nytt ekonomisystem infördes och en gemensam personalpolitik initierades. Produkt- och tjänsteutbudet breddades markant, inte minst inom Services. Vidare förbereddes lanseringarna av produkterna TAC Vista IV och I/NET Seven. TAC introducerade ett flertal nyutvecklade produkter, däribland viktiga nya versioner av TAC Vista (huvudsakligen produktsortimentet inom HVAC) och I/NET Seven (huvudsakligen produktsortimentet inom Security). TAC uppnådde en tillväxt på 67 procent inom affärsområdet Energy Solutions, med stark försäljning på ett antal nya marknader. Nästan 40 procent av Energy Solutions försäljning kom från nya geografiska områden med kunder som Johnson City Independent School District i Illinois och Plymouth Independent School District i Connecticut. TAC vann flera nyckelkontrakt inom Security under året. Under våren 2002 tilldelades TAC Americas ett första kontrakt värt cirka 20 miljoner kronor för ett nytt säkerhetssystem till Rockefeller Center i New York. En annan framgång var en större utvidgning och modernisering vid Cedar-Sinai Hospital ( Stjärnornas sjukhus ) i Los Angeles, Kalifornien, vilket omfattade en helt ny kontrollcentral för övervakning av all verksamhet på platsen. Marknad Den tröga ekonomin i USA hade blandad inverkan på TAC under Affärsområdena Systems Integration och Partners påverkades negativt av nedgången inom nybyggnation, 15 medan Energy Solutions utvecklades mycket positivt avseende såväl tillväxt som lönsamhet. Fusionen med Control Solutions ledde till betydande tillväxt inom Systems Integration, men den organiska tillväxten var här svag. Under 2002 fortsatte institutionella fastigheter (huvudsakligen utbildning och vård) och allmän infrastruktur att uppvisa god tillväxt, medan kontors- och industriprojekt drabbades av nedgången på marknaden för nybyggnation. Partners hade en tillväxt på procent med stabila marginaler. Ett flertal nya partners rekryterades, vilket innebar ett tillskott av värdefull kompetens och geografisk täckning. Låga räntesatser, ökade drift- och energikostnader och ökande kostnadsmedvetenhet skapade nya möjligheter för TACs affärsområde Energy Solutions, som är en av de snabbast växande aktörerna inom sitt område. Framtid Inom affärsområdet Systems Integration förväntas en avsevärd tillväxt för Security. TAC Americas kommer också att koncentrera sig på att stärka sin serviceverksamhet. För att utnyttja möjligheterna inom den mycket stora och expansiva marknaden för Energy Solutions, planerar TAC Americas att fortsätta att investera i en utökning av resurserna för energibesiktning och försäljning. TAC Americas har också fortsatt högt ställda mål när det gäller att rekrytera nya partners. Detta kommer enligt TACs uppfattning att förbättra koncernens totala marknadspenetration i Nord- och Sydamerika. MSEK Order Omsättning Region TAC Americas

16 Region TAC Asia-Pacific DETALJHANDEL OCH SÄKERHET NYCKELFAKTORER Region TAC Asia - Pacific Under 2002 visade TAC Asia-Pacific en god tillväxt och hade en omsättning på 242 MSEK. Regionen, som omfattar Australien, Hongkong, Singapore, Malaysia, Indonesien, Filippinerna, Thailand, Taiwan, Korea och Kina, stod för 8 procent av koncernens totala omsättning. Viktiga händelser under året Under 2002 fick TAC ett prestigefyllt kontrakt från Woolworth s, Australiens största detaljhandelskedja för livsmedel. Kontraktet omfattar produkter och tjänster för energibesparingar för mer än 650 butiker över hela Australien. I ett projekt värt ca 20 miljoner kronor installerade TAC integrerade system på Lyell McEwin Hospital i Adelaide. Förutom lösningar för fastighetsautomation med säkerhetsförvaltning och energihushållning, tillhandahöll TAC lösningar för integrerade system för sjuksköterskeanrop, provhantering, patientuppföljning och ett flertal andra funktioner. TAC fortsatte samarbetet med Australian Antarctic Division. Vid företagets huvudkontor i Kingston, Tasmanien, installerar TAC system för säkerhet och teknisk drift av fastigheterna. Det här kommer att möjliggöra en högre grad av säkerhet genom användandet av Smart Cardteknologin. Under sommaren 2002 öppnade TAC ett kontor i Beijing, Kina. TAC levererade produkter och tjänster för HVAC till företaget Guohong i Beijing, som är byggleverantör av det ansenliga projektet Three Gorges vid Yangtzefloden i Kina. TAC erhöll ett kontrakt innehållande ett brett sortiment av tjänster till SEG (Shenzhen Electronic Group) Plaza, ett intelligent kontorshöghus i Shenzhen. Med 72 våningar är detta en av de högsta byggnaderna i Kina. Marknad Den australiska ekonomin fortsätter att förbättras, efter mer än 2 år av recession. Byggsektorn återhämtade sig avsevärt under året, framför allt i Victoria, vilket skapade många affärsmöjligheter för TAC. 16 Marknaden för säkerhetslösningar växte snabbt under 2002 och väntas uppvisa den största tillväxten under TAC utvidgar kontinuerligt sitt utbud på området för Security. I jämförelse med traditionella säkerhetsföretag har TAC möjligheten att integrera lösningar för passagekontroll, såsom TV-övervakning och system med inpasseringskort, med tjänster för riskhantering på hög nivå och avancerade IT-lösningar. I Asien fortsatte TACs tillväxt i Kina och Sydkorea, medan den ekonomiska situationen i Malaysia, Singapore, Filippinerna och, i viss utsträckning, Hongkong fortsatte att vara ansträngd. Kina svarar för mer än 50 procent av TACs verksamhet i Asien. Framtid TAC Asia-Pacific har nyligen omstrukturerat sin organisation, vilket innebär att man arbetar närmare sina kunder. Huvudkontoret är av samma skäl på väg att flytta från Perth till Sydney. Förutom sjukhus utgör universiteten en intressant marknad i regionen. Vid australiensiska utbildningsinstitutioner blir man alltmer uppmärksam på säkerhetslösningar för att skydda såväl personal som tillgångar. Vidare med hjälp av en rad nya produkter som är lämpliga för detaljhandelsmiljöer kommer TAC också att sträva efter att utvidga sin kundkrets inom denna sektor. Under 2003 kommer TAC Asia-Pacific att fokusera på fortsatt tillväxt, ökad leveransförmåga och förbättrad produktivitet. TAC Asia-Pacific har med sin fokusering på högkvalitativa tjänster goda förutsättningar att uppnå betydande tillväxt och fortsätta att vinna marknadsandelar. MSEK Order Omsättning 2002

17 TAC ÅRSREDOVISNING 2002 SPA HOTEL RANTASIPI EDEN, FINLAND TAC i världen NORD- OCH CENTRALAMERIKA Renaissance Center Texas Woman s University Rockefeller Center FAA Air Route Traffic Control Center The Methodist Hospital Cedars-Sinai Hospital National Cowgirl Museum and Hall of fame AUSTRALIEN Epworth Hospital Lyell McEwin Hospital Brisbane Magistrates Court Woolworth s ASIEN SINGAPORE Changi Airport Singapore Polytechnic HONGKONG Exelsior Hotel KINA World Trade Plaza KOREA Kyobo Insurance EUROPA SVERIGE Astra Zeneca Akademiska Hus för Uppsala Universitet DANMARK Aalborg Hospital Novo Nordisk Danish Crown Codan FINLAND Sokos Hotel Arina NORGE Tromsö Universitet Statoil Telenor Fornebu STORBRITANNIEN Towers Place Pfizer Exchange Square TYSKLAND Daimler Chrysler Bertelsmann BELGIEN Crown Plaza NEDERLÄNDERNA University of Amsterdam FRANKRIKE Evian France Telecom SCHWEIZ Rolex ITALIEN National Research Institute Careggi Hospital SPANIEN Hotel Puerto de Madrid Residencia Antonia Rodriguez PORTUGAL Lagoas Park LIBANON Byblos Bank QATAR Al Ahli Hospital 00

18 Förbättrad marknadsorientering och utökad inriktning på marknadsföring Under 2002 var marknadsorientering i fokus inom hela TAC. En integrerad produktutvecklingsprocess implementerades och involverade såväl FoU som marknadsavdelningarna i alla tre geografiska regionerna. IT-funktionen fokuserade under året i stor utsträckning på tillgänglighet och säkerhet, medan man under 2003 kommer att lägga tonvikten vid att förbättra affärssystemen. This Marketing, is TAC R& D och IT Marketing Under 2002 fokuserade TAC sin marknadsföring på att öka stödet till regionerna. Viktiga inslag i denna process var att upprätta täta förbindelser mellan FoU och försäljningsorganisationerna och att utveckla marknadsföring, försäljningsmetoder och effektiva säljverktyg. Ökad och förbättrad kundsegmentering var en viktig del i implementeringen av dessa strategier. Under året implementerades en integrerad produktutvecklingsprocess inom områdena FoU och marknadsföring. Produktplaneringsgruppen, med representanter från FoU och marknadsavdelningen, arbetar i nära förbindelse med varandra. Alla de tre geografiska regionerna (TAC Europe, TAC Americas och TAC Asia-Pacific) är också representerade. Den nya processen för produktutveckling gör det möjligt för TAC att bedriva fortsatt produktutveckling med tätare och effektivare input från marknader och kunder. Lösningar för olika kundsegment fortsatte att utvecklas. Med produkter och tjänster och lång erfarenhet av Open Systems for Building IT erbjuder TAC kunderna lösningar snarare än enskilda produkter. Försäljning av lösningar riktar sig till olika kundsegment: kontor, hotell, utbildning, detaljhandel, hälso- och sjukvård, läkemedelsindustri samt bostäder. Ett stort antal lösningar för dessa segment finns lagrade i en omfattande databas innehållande applikationer, tekniska lösningar samt annat stödmaterial. För att hålla organisationen samt Partners uppdaterade avseende nya produkter, strategier och sälj- och marknadsföringsverktyg, arrangerades regionala och globala säljkonferenser. Mer än 800 medarbetare och Partners deltog i de regionala konferenserna, och 400 deltog i den globala konferensen. TAC Mail, ett direktanslutet e-postprogram, fungerar 18 som ett stöd för kommunikationen med såväl den egna organisationen som med Partners. TAC deltog också i flera olika branschmässor, som Light & Building Europe, AHR Expo i USA och ARBS i Australien. Under mässorna presenterade TAC de lösningar företaget erbjuder de olika kundsegmenten. En annan viktig mässa var LonWorld i Kanada, där representanter för TAC presenterade den senaste utvecklingen inom Building IT. Forskning & utveckling TAC strävar efter att leda den tekniska utvecklingen i branschen. Vi ser idag ett flertal trender inom teknisk drift av fastigheter. Den viktigaste trenden är den fortsatte utbredningen av öppna kommunikationsstandarder. En annan viktig trend är krav på att de olika tekniska lösningarna skall vara skalbara. Vidare är vi ännu endast i inledande faser av utnyttjandet av Internet och alla dess möjligheter. I samband med detta blir datornätsäkerhet allt viktigare. Vidare ser vi trådlösa installationer successivt vinna terräng. Kunder skall kunna få tillgång till TACs system för teknisk drift av fastigheter på det mest användarvänliga sättet. Programvaran TAC Vista förbättrades avsevärt i fråga om teknik och användarvänlighet. Detta medför en drastisk förenkling av programmeringsoch drifttagningsarbetet för ett genomsnittligt projekt med minskningar över 30 procent. TAC kommer att fortsätta att fokusera på användarvänlighet och maximalt effektiva ingenjörsverktyg. TAC förbättrade också produktsortimentet för TAC Xenta genom mer flexibla rumslösningar. Det skedde också en fortsatt utveckling av TAC I-talk, det webbaserade övervakningssystemet.

19 Under det första halvåret 2003 kommer en ny, starkt förbättrad, version av säkerhetssystemet I/NET att lanseras. IT Utvecklingen, stödet och användningen av IT-lösningar inom TAC fokuseras på att tillförlitlig och säker information skall finnas lättillgänglig för medarbetare, partners och kunder. TACs globala nätverk underlättar detta genom att använda Internet via väl skyddade anslutningar i nätverket, dvs. brandväggar och servrar i separata zoner. Det krävs IT-säkerhet på hög nivå för att undvika incidenter i den interna IT-miljön. TAC har abonnemang som förser företaget med information om virus på Internet. TAC scannar och övervakar dessutom sina brandväggar, servrar och nätverk regelbundet för att kunna upptäcka sårbara punkter. Skydd för brandväggar, servrar och persondatorer i nätverket uppdateras också regelbundet med antivirusprogram. Viktiga projekt och frågor för 2003 omfattar vidare förbättringar av affärssystemen i vissa dotterbolag. BOLSHOYTEATERN, RYSSLAND 00

20 Motivation, kompetens och tillfredsställelse våra framgångsfaktorer TAC har över medarbetare över hela världen. I en verksamhet där resultaten kommer från den sammanlagda insatsen av alla människorna i organisationen betraktar TAC det som en självklarhet att motivera och utveckla sina medarbetare. Human Resources, Organization & Qualit y Fakta TACs medarbetare har en medelålder på 38 år. Det finns 16 procent kvinnor och 84 procent män inom TAC. Personalomsättningen under 2002 var cirka 8 procent. Motivation och tillfredsställelse hos medarbetarna Under 2002 genomförde TAC undersökningar i alla länder avseende motivation och tillfredsställelse hos alla medarbetare. Undersökningarna kommer att upprepas årligen och är en viktig del för att ta reda på var TAC behöver öka sina ansträngningar för att kontinuerligt utveckla medarbetarna. Ett återkommande tema i undersökningarna var att medarbetarna är mycket nöjda med: arbetsuppgifterna. kolleger och ledning. företagets utveckling och strategier. sin egen kompetens. Enligt undersökningarna behöver arbetet med karriärplanering och kompetensutveckling förbättras. Som ett resultat av dessa slutsatser kommer TAC att öka möjligheterna till utbildning, i synnerhet i fråga om teknik och ledarskap, samt tydligare definiera karriärmöjligheterna inom företaget. Personalutveckling Beslut om utbildning och andra utvecklingsaktiviteter fattas på lokal nivå. Detta ligger helt i linje med TACs företagskultur. Som exempel på möjligheter att förbättra yrkesmässiga färdigheter kan nämnas branschmässor, seminarier och andra utvecklingsaktiviteter. Det enda undantaget från regeln om lokalt beslutsfattande i fråga om utvecklingsbehov 20 är det fortbildningsprogram för ledare som TAC driver tillsammans med INSEAD Business School. Detta utvecklingsprogram riktar sig till företagets högre chefer och till personer som är aktuella för högre chefsbefattningar. Detta program är av avgörande betydelse för urvalet av framtida chefer inom TAC och deras utveckling. Programmet genomförs vanligen en gång per år med ett starkt fokus på lönsam tillväxt och företagsledning. Intern kommunikation TAC har under de senaste åren stärkt den interna kommunikationen avsevärt. Förutom det befintliga och omfattande intranätet Delphi, började företaget publicera ett nytt internt informationsblad under TAC Times rapporterar om företagets övergripande frågor såsom försäljningsframgångar, nya program och nya tekniska framsteg. Informationsutbyte rörande företagsstrategiska frågor äger rum årligen vid ett globalt ledningsmöte, där högre chefer och specialister träffas och diskuterar. Resultaten och budskapen från dessa diskussioner sprids sedan inom hela koncernen. TAC kommer att intensifiera den interna kommunikationen ytterligare under 2003, med interna videoutsändningar via Internet. Kvalitet TAC erhöll under 2002 den nya certifieringen ISO 9001:2000. Den omfattande revideringen av företagets processer och kvalitetsarbete ledde till att TAC AB tilldelades certifieringen utan att det krävdes speciella överväganden från certifieringsorganets sida. Att uppnå denna nivå av kvalitetscertifiering kräver att man visar på vilket sätt kunderna får ett mervärde. För att kunna göra detta har TAC tagit

21 initiativ till undersökningar på global nivå för att mäta kundtillfredsställelsen. Undersökningarna som kommer att upprepas varje år visar att tillfredsställelsen är hög i fråga om de lösningar som TAC levererar. Miljö Under 2002 genomgick TAC med framgång förnyad certifiering för ISO TAC har sedan 1997 arbetat kontinuerligt med miljöaspekterna inom företagets verksamhet. Den årliga miljörapporten visar att TACs verksamhet inte medför någon negativ miljöpåverkan. När TACs lösningar installeras hos våra kunder har de, naturligtvis, alltid en positiv miljöpåverkan eftersom TACs lösningar minskar energikonsumtionen. 21

22 Ordlista Building IT Den bransch/kategori som TAC verkar inom, dvs. informationsteknologin för drift, underhåll, säkerhet och övervakning av fastigheter. Med Building IT skapas en bättre boende- och arbetsmiljö och sänkta energikostnader i fastigheter. TACs eget koncept för detta område kallas Open Systems for Building IT. CCTV Förkortning för Closed Circuit TV (TV-övervakning). HVAC Förkortning för Heating (uppvärmning), Ventilation och Air-Conditioning (luftkonditionering). I-NET Ett system för styrning, kontroll och övervakning av HVAC och Security. INSEAD Business School European Institute of Business Administration (INSEAD) är allmänt erkänd som en av världens främsta managementskolor. LonWorks LonWorks är en öppen internationell kommunikationsstandard inom fastighetsautomation. Att ett protokoll är öppet innebär att enheter och produkter från olika tillverkare som är sammankopplade i ett nätverk, till exempel i en fastighet, kan kommunicera och fungera tillsammans. Open Systems System i vilka komponenter från olika tillverkare mycket enkelt kan användas, samverka och fungera tillsammans. TAC är världsledande inom Open Systems. Open Systems for Building IT TACs koncept för kostnadseffektiva byggnader. Det ger våra kunder fördelar som energibesparing, valfrihet, flexibilitet, lägre drifts- och underhållskostnader, säkerhet och användarvänlighet. TAC I-talk Med hjälp av TAC I-talk kan våra kunder få tillträde till experttjänster som länkas till deras egen energiförbrukning och egna larmsystem via en Internetbaserad serviceportal. TAC Vista TAC Vista ger möjlighet till total integration av såväl HVAC-, säkerhet- och andra tekniska system i en byggnad. TAC Xenta TAC Xenta är en familj av LonWorks-styrenheter för HVAC-applikationer. Familjen omfattar lösningar från applikationsspecifika rumstyrenheter till fullt flexibla och fritt programmerbara styrenheter för huvudanläggningar samt produkter för nätverksinfrastruktur och produkter med embedded webbserverteknik. WLC World Logistic Center och TACs tillverkningsenhet i Västerhaninge, Stockholm. Ordlista 22

23 Våra ägare Schneider Electric I juni 2003 förvärvades TAC av Schneider Electric. Schneider Electric är världsledande kraft- och styrningsspecialist, med globala varumärken som: Merlin Gerin, Square D och Telemecanique. Schneider Electric erbjuder ett komplett sortiment av produkter och tjänster till följande marknader: bostäder, byggnader, industri, energi och infrastruktur. Koncernen har anställda, som under 2002 genererade en försäljning på 9,1 miljarder Euro. Försäljningen fördelade sig på drygt order i 130 länder. Schneider Electric Give the best of the New Electric World To everyone, everywhere, at any time 23

24 TAC AB Jägershillgatan 18 SE Malmö Sweden Phone Fax

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID

VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID Verkställande direktörens anförande Gunnebo årsstämma 9 april 2013 Gunnebos vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 10 april 2013, sidan 2 Gunnebo i korthet 5 700 anställda Omsätter 5 300

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Security solutions through people. Securitas Årsstämma 2007. Alf Göransson

Security solutions through people. Securitas Årsstämma 2007. Alf Göransson Security solutions through people Securitas Alf Göransson Stockholm, 17 april 2007 Fyra säkerhetsföretag Securitas AB Börsintroducerades 1991 Securitas Systems AB Delades ut och börsintroducerades i september

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Karlskrona, 29 januari 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2013 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Hur ökar du dina elevers prestationsförmåga. Placera dem i en intelligent byggnad.

Hur ökar du dina elevers prestationsförmåga. Placera dem i en intelligent byggnad. Hur ökar du dina elevers prestationsförmåga med 30 %? Placera dem i en intelligent byggnad. Studier visar att förbättrad kontroll över inneklimat och säkerhet kan öka studenters och elevers prestationsförmåga

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Agenda Nya Allenex Transplantationsmarknaden Försäljning och Resultat Produktstrategier Allenex framåt Frågestund - ett år präglat av tuffa men nödvändiga omställningar.

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden.

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden. Gunnar Brocks anförande på bolagsstämman 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar, varmt välkomna till Atlas Copcos bolagsstämma. Det är första gången vi är här i vackra Aula Magna och vi är glada

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer