Företagspresentation. Kyla. Värme. Ventilation. Ljus. Brandlarm. Passagesystem. Säkerhet. Ljusavvisare. Hissar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Kyla. Värme. Ventilation. Ljus. Brandlarm. Passagesystem. Säkerhet. Ljusavvisare. Hissar"

Transkript

1 Företagspresentation Kyla Värme Ventilation Ljus Brandlarm Passagesystem Säkerhet Ljusavvisare Hissar

2 STADSHUSET I STOCKHOLM Innehåll Året i korthet 3 Detta är TAC 4 Ekonomisk översikt 5 Global organisation 6 Affärsområde Systems Integration 7 Affärsområde Partners 10 Affärsområde Energy Solutions 12 Region TAC Europe 14 Region TAC Americas 15 Region TAC Asia-Pacific 16 TAC i världen 17 Marketing, R&D och IT 18 Human Resources, Organization & Quality 20 Ordlista 22 Våra ägare Schneider Electric 23

3 Året i korthet Omsättningen blev MSEK (2 642) och orderingången MSEK (2 991). TAC-koncernen redovisade för 2002 ett operativt resultat före avskrivningar, amorteringar och finansnetto på 381 MSEK (287). Detta innebär en förbättring av rörelsemarginalen från 10,9 procent till 12,1 procent. Omsättningstillväxten i fasta valutakurser var 23 procent. Tillväxten i faktiska valutakurser var 19 procent. Den organiska tillväxten i fasta valutakurser var 10 procent. Den organiska tillväxten i faktiska valutakurser var 7 procent. TAC-koncernen förvärvade och integrerade det amerikanska företaget Control Solutions, baserat i Ohio, USA. TAC-koncernen förvärvade det danska företaget MicroSign, tekniskt ledande inom den danska säkerhetsbranschen. Förvärvet innebär att TAC etablerar sig som en betydande aktör på detta område i Danmark och i Skandinavien. MicroSign tillhandahåller kompletta lösningar för säkerhet och övervakning av fastigheter, vilket omfattar inbrottsskydd, brandlarmssystem, tillträdeskontroll och TV-övervakning. Utveckling inom affärsområden Systems Integration visade betydande tillväxt genom fusionen med Control Solutions i USA. Services ökade sitt utbud och växte starkt på ett flertal marknader, särskilt Danmark och Finland. Partners fokuserade på att utveckla och utbilda befintliga partners och att rekrytera nya i ett flertal geografiska områden, bl a Kina, Europa samt Nord- och Sydamerika. Energy Solutions visade en stark tillväxt, framför allt i USA. I Sverige fick man den första ordern, som kan betecknas som ett större genombrott. Priser och utmärkelser I november vann TAC priset Best New Product för TAC Xenta 110 dual-zone controller. Priset överlämnades i samband med den internationella LonWorld -mässan i Toronto, Kanada, och det var tredje gången som TAC vann denna utmärkelse. TAC Americas erhöll ett första kontrakt värt cirka 20 miljoner kronor för ett nytt säkerhetssystem till Rockefeller Center, New York. Fotnot: Siffrorna inom parentes motsvarar siffrorna för samma period förra året. 3

4 Detta är TAC RADIOLINJA, FINLAND Vision Att vara våra kunders självklara leverantör av tjänster för fastighetsmiljö, baserade på Open Systems for Building IT. Detta ä r TAC Mission Vi skapar ett mervärde för fastigheter genom att använda avancerad teknologi och nyskapande. TAC tillhandahåller lönsamma tjänster för fastighetsmiljö avseende: inomhusklimat komfort säkerhet energianvändning med kompletta IT-baserade system och tjänster, Building IT, för: slutanvändare fastighetsägare genom egen organisation på vissa definierade marknader och genom partners på övriga marknader över hela världen. Vår kundnytta TAC skapar kundvärden genom att bidra till att den moderna människan, som tillbringar mycket av sin tid inomhus, mår och presterar bättre direkta resultat av ett förbättrat inomhusklimat. Det här möjliggörs av TACs koncept för effektiva fastigheter Open Systems for Building IT. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. Produkter och tjänster TAC är ett världsledande programvaru- och tjänsteföretag för byggnader och fastigheter, och är verksamt inom Building IT, dvs informationsteknologi för drift, underhåll, säkerhet och övervakning av fastigheter. Detta innebär att vi fokuserar på datainsamling, kommunikation, nätverk och informationsanalys för att ge ägare och brukare eller hyresgäster optimerad ekonomi och inomhusklimat. TAC baserar sina produkter och tjänster på Open Systems, vilket möjliggör leveranser av kompletta, kostnadseffektiva och integrerade system. TACs Open Systems baseras på den ledande 4 teknologin LonWorks, som möjliggör att system och enheter från olika tillverkare kan kopplas samman i ett gemensamt nätverk och kan kommunicera med varandra. Organisation TAC är representerat i cirka 70 länder genom egna dotterbolag och partners. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden och tre regioner. Affärsområdena är Systems Integration, Partners och Energy Solutions. Regionerna utgörs av TAC Europe, TAC Americas och TAC Asia-Pacific. TAC har ca medarbetare. Koncernens huvudkontor ligger i Malmö. Marknad Resultaten visar att TAC har fortsatt att använda sina fördelar inom teknologi, affärsstrategi och förmåga att bibehålla god kostnadskontroll. Under 2002 gav den politiska och ekonomiska situationen i världen upphov till ökande oro. Trots detta fortsatte TAC att förbättra sitt resultat och vinna marknadsandelar. TAC fokuserar på följande marknadssegment: kontor hotell utbildning hälso- och sjukvård läkemedelsindustri detaljhandel bostäder Tillväxten har varit betydande, särskilt inom läkemedelsindustri, hotell och detaljhandel. Inom alla dessa segment har TAC-teknologins fördelar visat sig vara betydelsefulla. Mycket goda kundrelationer är en annan nyckelfaktor till denna utveckling.

5 Ekonomisk översikt Orderingång, MSEK Omsättning, MSEK Tillväxt, % EBITDA, MSEK Rörelsemarginal, % 12,1 10,9 8,7 6,8 4,8 EBITA, MSEK Resultat före skatt, MSEK Operativt kassaflöde, MSEK Eget kapital, MSEK Balansomslutning, MSEK Nettoskuld, MSEK Operativt kapital, MSEK Medeltal medarbetare Orderingång/medarbetare, MSEK 1,7 1,6 1,6 1,1 1,0 Omsättning/medarbetare, MSEK 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 EBITDA/medarbetare, KSEK Avkastning operativt kapital, ROOC, % 43,9 37,4 30,2 26,3 13,3 Soliditet, % 40,0 37,6 36,7 19,2 21,4 Nettoskuldsättningsgrad, % 59,5 80,8 72,5 145,9 122,3 Räntetäckningsgrad, ggr 3,9 2,8 3,8 2,1 0,6 DEFINITIONER EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar, amorteringar och finansnetto, justerat för poster av engångskaraktär. Rörelsemarginal EBITDA i procent av omsättningen. EBITA Resultat efter avskrivningar exklusive goodwillavskrivning, justerat för poster av engångskaraktär. Operativt kassaflöde Kassaflöde från operativ verksamhet, med tillägg för erlagda skatter, reducerat med investeringar, med tillägg för utgifter för omstrukturering/ förvärv och kostnader relaterade till börsintroduktionsförberedelser. Eget kapital Eget kapital inklusive konvertibelt förlagslån. Nettoskuld Räntebärande kort- och långfristiga skulder med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar. Operativt kapital Balansomslutning reducerad med goodwill och icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld. Avkastning operativt kapital Rörelseresultat före finansiella poster med tillägg för ränteintäkter och goodwillavskrivningar, justerat för poster av engångskaraktär, i procent av det genomsnittliga operativa kapitalet. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskulden i procent av eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnader i procent av räntekostnader. 5

6 Global organisation Organisation Vårt företag är verksamt i tre regioner TAC Europe, TAC Americas och TAC Asia-Pacific. Regionerna Europe och Americas står tillsammans för drygt 90 procent av TACs omsättning. Regionerna har fullt ansvar för den lokala verksamheten inom samtliga affärsområden. Detta medför ett optimalt resursutnyttjande inom varje region. Vi undviker därmed att etablera dubbla organisationer för något affärsområde. TAC är representerat i cirka 70 länder genom dotterbolag och partners. TACs egna dotterbolag finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Polen, USA, Australien, Ryssland, Kina, Hongkong och Singapore. TACs huvudkontor ligger i Malmö, liksom det regionala huvudkontoret för TAC Europe. Det regionala huvudkontoret för TAC Americas ligger i Dallas och för TAC Asia-Pacific är det lokaliserat till Perth. Affärsverksamheten är organiserad i tre affärsområden: SYSTEMS INTEGRATION utvecklar, marknadsför och installerar integrerade system för styrning och kontroll av fastigheter, byggnader, inklusive HVAC och system för passagekontroll och säkerhet; tillhandahåller service, systemunderhåll, uppgradering av programvara och relaterade mervärdestjänster. PARTNERS försäljning genom vårt nätverk av partners. Vi marknadsför och säljer våra produkter, hård- och mjukvara till oberoende systemhus och får därmed tillträde till viktiga internationella marknader där vi inte är direkt representerade. ENERGY SOLUTIONS kombinerar systemintegrationsprojekt med energirådgivning, fortlöpande energikontroll och översyn, eventuellt finansiering och garanterade energibesparingar. TAC Holding AB Systems Integration Partners Energy Solutions Global Organisation Omsättning per region Utveckling, försäljning och installation av fullständiga Building IT-lösningar baserade på kontroll- och informationssystem som integreras med övriga fastighetssystem Security Intelligent homes Services Region TAC Asia-Pacific 8% Region TAC Europe 45% Region TAC Americas 47% Försäljning och marknadsföring av mjuk- och hårdvaruprodukter för fastighetsautomation till oberoende partners i områden där TAC för närvarande saknar egen representation 6 Omsättning per affärsområde Energy Solutions 17% Partners 13% Systems Integration 70% Långsiktiga avtal för garanterad energibesparing. Analys, kostnadskontroll och styrning av energiförbrukning

7 Brett sortiment av lösningar håller TAC på rätt spår Affärsområde Systems Integration, som svarar för 70 procent av TACs totala försäljning, ökade orderingången med cirka 26 procent och faktureringen med 18 procent under Affärsområdet visade betydande tillväxt genom fusionen med TACs tidigare partner, Control Solutions och stärkte sin ställning på många nyckelmarknader. Affärsområdet omfattar även verksamheterna inom Services och Security. Viktiga händelser under året TAC erhöll viktiga order från läkemedelsindustrin: - Pfizers forskningscenter i Sandwich, Storbritannien. - Astra Zeneca, en större utbyggnad av deras anläggningar i Södertälje, Sverige. - Novo Nordisk på Själland, Danmark. TAC såg fortsatta framgångar avseende expansionen i London med bl a följande kontorsprojekt: - More London. - The London Wall. - The Welcome Trust. Den Internetbaserade tjänsteplattformen TAC I-talk lanserades och har tagits emot välvilligt av marknaden. Genom användargränssnittet kan kunder övervaka status för energikonsumtion, driftkostnader och inomhusklimat. I Danmark och Finland lades grunden till framtida expansion redan under 2001 och TAC gjorde förvärv, förbättrade servicepersonalens kompetens och fokuserade mer och mer på kundvård. Dessa ansträngningar har lett till mycket positiva resultat och TACs serviceverksamhet växte markant i dessa länder. I Sverige och Norge förbättrade TAC sin verksamhet på samma sätt som i Danmark och Finland under Positiva resultat har visat sig genom förbättrad effektivitet och lönsamhet. 7 I Storbritannien fick TAC ett stort servicekontrakt för detaljhandelskedjan Sainsbury s. I Australien fick TAC omfattande underhållskontrakt för det australiska försvarsministeriet i Darwin och för det nationella huvudkontoret för the Australian Truckers Association i Canberra. I USA fick TACs Securityverksamhet flera servicekontrakt: - Fort McPhereson militäranläggning med ett flertal olika typer av byggnader. - EPA laboratorie- och kontorsbyggnad. - Duke Energy en ekonomianläggning i anslutning till det lokala kärnkraftverket. Verksamhet Affärsområde Systems Integration erbjuder IT-baserade lösningar för drift och underhåll av fastigheter. TAC installerar kompletta styrsystem med specialisering på integrerade lösningar. System för värme och ventilation kombineras med andra fastighetssystem, till exempel för belysning, säkerhet, brandlarm och hissar. Med hjälp av TACs integrerade system sparar kunderna energi, ökar fastighetens produktivitet, ökar säkerheten och får en bättre komfort. TACs system baseras på Open Systems, vilket gör det möjligt att integrera olika tekniska fastighetssystem. TAC erbjuder kompletta lösningar för systemintegration: från projektering, design och installation till driftsättning. Aff ä rsområde Systems Integration

8 Services TAC tillhandahåller också tjänster kring drift och underhåll av tekniska system i fastigheter. Detta innefattar driftsavtal, underhållsavtal, övervakning, fjärrövervakning av fastigheter och energirådgivning över Internet. Med utbudet av tjänster för fjärrstyrning och fjärrövervakning tar TAC ansvar för driften av olika system för larm, HVAC, hissar och andra tekniska funktioner i fastigheter. TAC I-talk och TAC Vista är utvecklade för dessa tjänster. På grund av den globala ekonomiska nedgången är marknaden för nybyggnationer mycket svag. Kunderna fokuserar på att förbättra befintliga fastigheter. Detta omfattar även förbättringar av fastighetsverksamheten såsom driftkostnader, energikonsumtion och säkerhet. Det finns således en god efterfrågan på tjänster, och TAC hjälper kunderna att optimera deras budget för drift och underhåll. Security På bara några få år har Security vuxit till att bli en betydande del av TACs affärsverksamhet. Security erbjuder system för kontroll vid in- och utpassering i fastigheter, system för videoövervakning samt grafisk presentation av brand- och inbrottslarm. Detta snabbt växande delområde fortsatte att uppvisa god tillväxt under Säkerhetstjänsterna gör det möjligt för TAC att tillhandahålla kompletta lösningar som kan integreras med såväl nya som befintliga installationer och system. Detta fullserviceutbud har lett till ökad efterfrågan. Under 2002 startades flera prestigefyllda projekt, däribland större installationer vid Rockefeller Center i New York. MSEK Aff ä rsområde Systems Integration Marknad En av TACs fördelar är möjligheten att kunna erbjuda såväl produkter som tjänster för systemintegration. Detta är som TAC ser det en viktig profilering gentemot många av företagets konkurrenter och en nyckelfaktor för framgång. På global nivå har lågkonjunkturen lett till att tonvikten flyttats från nybyggnation till renovering och underhållsprojekt. Denna utveckling förstärker länken mellan det utbud som finns inom Systems Integration och Services och säkerställer att TAC är på rätt spår inför framtiden Order Omsättning

9 TAC ÅRSREDOVISNING 2002 Framtid TAC förväntar sig att Systems Integration kommer att fortsätta att visa stadig tillväxt under 2003, trots de utmaningar som affärsområdet står inför. Om man ser tillbaka på 2002 står det klart att Securityverksamheten kommer att fortsätta utvecklas på ett gynnsamt sätt i alla regioner. Nord- och Sydamerika, Asien/Stilla havsområdet och särskilt Ryssland är exempel på regioner där efterfrågan på säkerhetslösningar förväntas öka markant. Trots de svåra ekonomiska förutsättningarna finns det goda möjligheter till en positiv utveckling inom Services under Den positiva utveckling, som är ett resultat av arbetet i Finland och Danmark under 2002, förväntas fortsätta under Genom erfarenheter från dessa länder förväntas stark tillväxt även i USA, Australien, Sverige, Norge och Storbritannien. CONRAD TREASURY CASINO AND HOTEL, AUSTRALIEN 00

10 Nära samarbete av avgörande betydelse för tillväxt Genom egen verksamhet och ett växande nätverk av kunniga partners är TAC representerat i nästan 70 länder var ett år utan några betydande strukturella förändringar. I stället fokuserade TAC på att utvärdera, utveckla och utbilda befintliga partners och att rekrytera nya. Försäljningen genom partners svarade för 13 procent av TACs totala försäljning. Aff ä rsområde Par tners Det övergripande målet var att förbättra de regionala tjänsterna och att ytterligare utöka utbytet mellan företagets funktioner och partnerkontoren. Medan vissa länder påverkades av politisk osäkerhet och den globala ekonomiska nedgången, fortsatte många att rekrytera partners och uppvisa god tillväxt, t ex USA, Kina, Tyskland och Ryssland. Viktiga händelser under året En central fråga för Tyskland under 2002 var att stödja våra partners och att att rekrytera nya partners. Alla dessa ansträngningar resulterade i ett flertal nya partners. Den mest framträdande av dessa är ThyssenKrupp HiServ, ett företag som ingår i ThyssenKruppgruppen. Dessutom inledde TAC ett samarbete med Heldele, ett företag med inriktning mot elinstallationer, med cirka 500 anställda. Några av de länder som TAC ägnade särskild uppmärksamhet var Spanien, Italien och Frankrike. För Central- och Östeuropa upprättades ett regionalt centrum i Polen som skall täcka Tjeckien, Rumänien, Ungern, Bulgarien och Slovakien. Dessutom ingicks ett flertal nya partnerskap i Ryssland, Marocko, Turkiet och Sydafrika. TAC skrev kontrakt med många nya partners i Nord- och Sydamerika. TAC Americas introducerade också Star Partner-programmet för sina 25 främsta partners. Tillsammans med partners vann TAC flera nyckelkontrakt för hotell och hotellkedjor i södra Europa och Mellanöstern. Hotellsegmentet förväntas växa under Trots de svåra ekonomiska förutsättningarna svarade TACs partners i Asien för goda resultat. Många konkurrenter med stora supportorganisationer slåss om marknadsandelar med låg prissättning och hög riskexponering, men TACs partners är fortfarande selektiva och agerar efter sunda tillväxtstrategier. 10 TAC var representerat vid flera viktiga branschmässor, däribland Light and Building-mässan i Frankfurt, Tyskland, där TACs monter lockade många besökare. TAC var också representerat vid utställningar i Italien, Frankrike, Nederländerna, Dubai och USA, antingen direkt eller indirekt genom sina partners. Verksamhet Det är av avgörande betydelse för TACs framtida tillväxt att ha nära samarbete till sitt nätverk av partners. Detta kan enligt TACs uppfattning enbart åstadkommas genom att kombinera lokal kunskap med resurserna inom ett globalt företag. Under 2002 gjorde TAC stora satsningar för att intensifiera kontakten med sina partners. Som exempel kan nämnas att TAC placerade försäljningspersonal på plats för att hjälpa vissa partners med övergången från att sälja produkter till att sälja kompletta lösningar. Detta initiativ har hittills visat sig vara mycket framgångsrikt och kommer med all sannolikhet att introduceras vid andra regionkontor. Förutom försäljning och stöd driver TAC World Logistics Center i Stockholm, där en grupp inköpare hjälper partners att få produkter från tredje part till konkurrenskraftiga villkor. MSEK Order Omsättning

11 ANZ TOWER, AUSTRALIEN TAC ÅRSREDOVISNING 2002 Framtid TAC räknar med betydande tillväxt inom detta affärsområde var ett år med hårt arbete och betydande investeringar, och företaget skapade en stabil grund för framtida tillväxt och rekrytering av nya partners. Under 2003 kommer TAC att skriva kontrakt med ett stort antal nya partners och koncentrera sig på att skapa nya affärsmöjligheter inom utvalda områden. Kina, Östeuropa, södra Europa och USA betraktas som marknader med mycket stor potential. 00

12 Stark tillväxt i USA Affärsområdet Energy Solutions ökade försäljningen med 62 procent under USA fortsatte att visa stark tillväxt, och i Sverige fick man den första ordern som kan betecknas som ett större genombrott. Aff ä rsområde Energ y Solutions Viktiga händelser under året Energy Solutions växte i USA med cirka 67 procent under Nyckelfaktorerna bakom den starka tillväxten, helt organisk, var hög kvalitet på arbetet, god etik och mycket kompetenta medarbetare. Under de senaste nio åren har den genomsnittliga årliga tillväxten varit i samma storleksordning som under TAC introducerade Energy Solutions i Europa under Under 2002 fortsatte affärsområdets verksamhet att växa. I Sverige fick man en viktig order från Nyköpings kommun. TAC kommer att ta ansvar för energibesparingar och förbättra systemen för teknisk drift i 125 fastigheter i Nyköping. Verksamhet TAC Energy Solutions identifierar och genomför avsevärda energibesparingar i kunders fastigheter genom analys, installation och service med resultatbaserade kontrakt. Ett typiskt Energy Solutions-projekt består av följande steg: DETALJERAD ENERGIBESIKTNING. TAC utför en detaljerad genomgång på plats för att förbereda en analys av energiförbrukningen över kontraktets löptid. SYSTEMINTEGRATION. På grundval av den detaljerade genomgången av fastigheten designar och installerar experter och tekniker lösningar för förbättrad fastighetsautomation, förbättrar fastighetens tekniska infrastruktur och uppgraderar mekaniska system för att uppfylla det garanterade målet för energibesparing. RESULTATÖVERVAKNING. När installationen är avslutad tillhandahåller TAC fortgående kontroll-, mätnings- och besparingstjänster, och ger fastighetsägarna råd om hur de kan uppnå ytterligare energibesparingar år efter år. 12 Lösningarna kan också innebära att kunderna undviker kapitalinvesteringar i förskott genom att TAC kan ombesörja tredjepartsfinansiering baserad på det aktuella nuvärdet av framtida energibesparingar som garanteras enligt de resultatbaserade kontrakten. Som en tilläggstjänst erbjuder TAC servicekontrakt, som tillåter kunderna att maximera värdet på sina fastigheter. Marknad Marknaderna i USA och Europa har en enorm potential. Den nuvarande marknadspenetrationen i USA är mindre än 10 procent, vilket innebär att det finns en stor outnyttjad marknad. Kunderna har ett behov av att förbättra såväl sina anläggningar som sin lönsamhet och likviditet. Många offentliga kunder har behov av fastighetsförbättringar men har inga resurser till detta. Genom TACs erbjudande kan begränsade resurser sparas energi, miljö och kraven på kundens investeringskapital eller underhållsbudget. TAC gör det möjligt för kunder att använda sitt begränsade kapital för deras huvudsakliga affärsverksamhet, t ex utbildning, hälsovård eller annan verksamhet. Energy Solutions startade i Texas 1993 och i Oklahoma 1994 och är nu den dominerande aktören på båda dessa marknader. TAC är i dag representerat i 13 stater i USA och bedriver verksamheten från 17 kontor. I Norden har marknaden just börjat att utvecklas. Genombrottet i Sverige visar att den potential som finns är mycket stor och betraktas av TAC som banbrytande inom området resultatbaserade kontrakt. Situationen i Norden med ökande energipriser och de åtgärder EU har vidtagit när det gäller energieffektivisering i fastigheter kommer att stimulera marknaden ytterligare.

13 ROCKEFELLER CENTER, USA MSEK Framtid TAC räknar med fortsatt tillväxt under 2003 trots det generella ekonomiska klimatet och kundernas begränsade ekonomiska resurser. I viss mån kan sägas att denna verksamhet gynnas av ett allmänt kärvt ekonomiskt läge där kunderna hårdare fokuserar på potentiella besparingar. Denna prognos är baserad på TACs förmåga att förverkliga direkta energibesparingar och indirekt tillhandahålla finansiering för projekten och garantera energibesparingar för företagets kunder. I Sverige finns det en potential för ett antal större order bland stora fastighetsägare. TAC planerar att starta Energy Solutions även i andra nordiska länder. Order Omsättning 00

14 Region TAC Europe Region TAC Europe STARKA PRESTATIONER TROTS EN ÅTERHÅLLSAM MARKNAD Under 2002 hade TAC Europe en omsättning om MSEK, vilket motsvarar 45 procent av koncernens totala omsättning. TAC har egna dotterbolag i de nordiska länderna, Polen, Storbritannien, Tyskland och Ryssland. Viktiga händelser under året TAC erhöll ett flertal viktiga order under Danish Crown, norra Europas största slakteri, placerade en order värd 30 MSEK för ett komplett Building IT-system. Det globala läkemedelsföretaget Pfizer beställde ett Building IT-system till sitt forskningscenter i Storbritannien. Affärsområdet Energy Solutions fick en viktig order från Nyköpings kommun. I Norge gav universitet i Tromsö en större order på ett Building IT-system. TAC förvärvade Security-företaget MicroSign i Danmark. TAC förbättrade och utvecklade sitt serviceutbud, vilket nu omfattar långsiktiga servicekontrakt som ger ökat kundvärde. Den webbaserade tjänsten TAC I-talk är en viktig del av detta erbjudande. I Polen och Ryssland rekryterade TAC ytterligare ett flertal partners och fokuserar nu uteslutande på partners i dessa marknader. Marknad Den europeiska marknaden påverkades i stor utsträckning av den internationella konjunkturnedgången. Marknaden för nybyggnationer visade ingen tillväxt. Kunderna fokuserar på underhåll och renovering av befintliga fastigheter. Stagnationen var särskilt märkbar inom kontorssegmentet, vilket påverkade TAC. Inom Systems Integration stärkte TAC sin marknadsposition med ökade marknadsandelar i en marknad på tillbakagång. Detta i huvudsak beroende på förbättrad effektivitet i TACs verksamhet och en ökad satsning på försäljning och marknadsföring, i kombination med TACs mycket starka produktportfölj baserad på Open Systems. Exempel på kunder är Botkyrkabyggen (bostäder), Wallenstam (fastigheter), FM Mattson (tillverkare av vattenkranar), Astra Zeneca (läkemedelsindustri) i Sverige; Danmarks tekniska universitet, Nordea (bankrörelse), Novo Nordisk (läkemedelsindustri) och IBM (IT) i Danmark; Tammerfors och Joensu kommuner i Finland, Elisa (teleoperatör) och Wärtsilä (marinmotortillverkare) 14 i Finland; Mace (byggentreprenör), N.G. Bailey (entreprenör inom maskinteknik och elkraft), McAlpine (byggentreprenör), Pfizer (läkemedelsindustri) och Sainsbury s (detaljhandelskedja) i Storbritannien. Partnerverksamheten var stabil även om partners i södra Europa och i Mellanöstern påverkades negativt av nedgången i ekonomin och av politisk instabilitet. Bland de enskilda marknaderna visade Tyskland den starkaste tillväxten. TAC skrev kontrakt med många nya partners i Europa under året. Energy Solutions fick en order i Sverige som kan betecknas som ett genombrott. Affärsområdet etablerade sin organisation och byggde upp resurser för försäljning och genomförande. Betydande satsningar på försäljning och marknadsföring gjordes under året. Services utvecklades fördelaktigt och ledde i stor utsträckning utvecklingen inom affärsområdet Systems Integration. Framtid De utmanande ekonomiska förutsättningarna förutses fortsätta under TAC kommer att fortsätta fokusera på projektprocesser, försäljning och marknadsföring. TAC förväntar sig ökade ordervolymer. Det finns en stor potential för positiv utveckling inom områdena Energy Solutions och Security. När det gäller verksamheten inom Services förväntas också en fortsatt gynnsam utveckling. Affärsområdet Partners förväntas växa under 2003 tack vare de partners som tillkommit under MSEK Order Omsättning 2002

15 Region TAC Americas ENERGY SOLUTIONS OCH SECURITY MOT STRÖMMEN Under 2002 hade TAC Americas en omsättning på MSEK. Regionen, som omfattar Nord-, Syd- och Mellanamerika, stod för 47 procent av koncernens totala omsättning. Med huvudkontoret i Dallas, Texas, täcker TAC USA både genom egna kontor och genom partners. Utanför USA representeras TAC Americas uteslutande av partners. Viktiga händelser under året TAC stärkte sin geografiska närvaro i Nordamerika genom förvärvet av Control Solutions, baserat i Ohio. Som ett resultat av fusionen bildades under 2002 en ny ledningsgrupp för TAC Americas, ett nytt ekonomisystem infördes och en gemensam personalpolitik initierades. Produkt- och tjänsteutbudet breddades markant, inte minst inom Services. Vidare förbereddes lanseringarna av produkterna TAC Vista IV och I/NET Seven. TAC introducerade ett flertal nyutvecklade produkter, däribland viktiga nya versioner av TAC Vista (huvudsakligen produktsortimentet inom HVAC) och I/NET Seven (huvudsakligen produktsortimentet inom Security). TAC uppnådde en tillväxt på 67 procent inom affärsområdet Energy Solutions, med stark försäljning på ett antal nya marknader. Nästan 40 procent av Energy Solutions försäljning kom från nya geografiska områden med kunder som Johnson City Independent School District i Illinois och Plymouth Independent School District i Connecticut. TAC vann flera nyckelkontrakt inom Security under året. Under våren 2002 tilldelades TAC Americas ett första kontrakt värt cirka 20 miljoner kronor för ett nytt säkerhetssystem till Rockefeller Center i New York. En annan framgång var en större utvidgning och modernisering vid Cedar-Sinai Hospital ( Stjärnornas sjukhus ) i Los Angeles, Kalifornien, vilket omfattade en helt ny kontrollcentral för övervakning av all verksamhet på platsen. Marknad Den tröga ekonomin i USA hade blandad inverkan på TAC under Affärsområdena Systems Integration och Partners påverkades negativt av nedgången inom nybyggnation, 15 medan Energy Solutions utvecklades mycket positivt avseende såväl tillväxt som lönsamhet. Fusionen med Control Solutions ledde till betydande tillväxt inom Systems Integration, men den organiska tillväxten var här svag. Under 2002 fortsatte institutionella fastigheter (huvudsakligen utbildning och vård) och allmän infrastruktur att uppvisa god tillväxt, medan kontors- och industriprojekt drabbades av nedgången på marknaden för nybyggnation. Partners hade en tillväxt på procent med stabila marginaler. Ett flertal nya partners rekryterades, vilket innebar ett tillskott av värdefull kompetens och geografisk täckning. Låga räntesatser, ökade drift- och energikostnader och ökande kostnadsmedvetenhet skapade nya möjligheter för TACs affärsområde Energy Solutions, som är en av de snabbast växande aktörerna inom sitt område. Framtid Inom affärsområdet Systems Integration förväntas en avsevärd tillväxt för Security. TAC Americas kommer också att koncentrera sig på att stärka sin serviceverksamhet. För att utnyttja möjligheterna inom den mycket stora och expansiva marknaden för Energy Solutions, planerar TAC Americas att fortsätta att investera i en utökning av resurserna för energibesiktning och försäljning. TAC Americas har också fortsatt högt ställda mål när det gäller att rekrytera nya partners. Detta kommer enligt TACs uppfattning att förbättra koncernens totala marknadspenetration i Nord- och Sydamerika. MSEK Order Omsättning Region TAC Americas

16 Region TAC Asia-Pacific DETALJHANDEL OCH SÄKERHET NYCKELFAKTORER Region TAC Asia - Pacific Under 2002 visade TAC Asia-Pacific en god tillväxt och hade en omsättning på 242 MSEK. Regionen, som omfattar Australien, Hongkong, Singapore, Malaysia, Indonesien, Filippinerna, Thailand, Taiwan, Korea och Kina, stod för 8 procent av koncernens totala omsättning. Viktiga händelser under året Under 2002 fick TAC ett prestigefyllt kontrakt från Woolworth s, Australiens största detaljhandelskedja för livsmedel. Kontraktet omfattar produkter och tjänster för energibesparingar för mer än 650 butiker över hela Australien. I ett projekt värt ca 20 miljoner kronor installerade TAC integrerade system på Lyell McEwin Hospital i Adelaide. Förutom lösningar för fastighetsautomation med säkerhetsförvaltning och energihushållning, tillhandahöll TAC lösningar för integrerade system för sjuksköterskeanrop, provhantering, patientuppföljning och ett flertal andra funktioner. TAC fortsatte samarbetet med Australian Antarctic Division. Vid företagets huvudkontor i Kingston, Tasmanien, installerar TAC system för säkerhet och teknisk drift av fastigheterna. Det här kommer att möjliggöra en högre grad av säkerhet genom användandet av Smart Cardteknologin. Under sommaren 2002 öppnade TAC ett kontor i Beijing, Kina. TAC levererade produkter och tjänster för HVAC till företaget Guohong i Beijing, som är byggleverantör av det ansenliga projektet Three Gorges vid Yangtzefloden i Kina. TAC erhöll ett kontrakt innehållande ett brett sortiment av tjänster till SEG (Shenzhen Electronic Group) Plaza, ett intelligent kontorshöghus i Shenzhen. Med 72 våningar är detta en av de högsta byggnaderna i Kina. Marknad Den australiska ekonomin fortsätter att förbättras, efter mer än 2 år av recession. Byggsektorn återhämtade sig avsevärt under året, framför allt i Victoria, vilket skapade många affärsmöjligheter för TAC. 16 Marknaden för säkerhetslösningar växte snabbt under 2002 och väntas uppvisa den största tillväxten under TAC utvidgar kontinuerligt sitt utbud på området för Security. I jämförelse med traditionella säkerhetsföretag har TAC möjligheten att integrera lösningar för passagekontroll, såsom TV-övervakning och system med inpasseringskort, med tjänster för riskhantering på hög nivå och avancerade IT-lösningar. I Asien fortsatte TACs tillväxt i Kina och Sydkorea, medan den ekonomiska situationen i Malaysia, Singapore, Filippinerna och, i viss utsträckning, Hongkong fortsatte att vara ansträngd. Kina svarar för mer än 50 procent av TACs verksamhet i Asien. Framtid TAC Asia-Pacific har nyligen omstrukturerat sin organisation, vilket innebär att man arbetar närmare sina kunder. Huvudkontoret är av samma skäl på väg att flytta från Perth till Sydney. Förutom sjukhus utgör universiteten en intressant marknad i regionen. Vid australiensiska utbildningsinstitutioner blir man alltmer uppmärksam på säkerhetslösningar för att skydda såväl personal som tillgångar. Vidare med hjälp av en rad nya produkter som är lämpliga för detaljhandelsmiljöer kommer TAC också att sträva efter att utvidga sin kundkrets inom denna sektor. Under 2003 kommer TAC Asia-Pacific att fokusera på fortsatt tillväxt, ökad leveransförmåga och förbättrad produktivitet. TAC Asia-Pacific har med sin fokusering på högkvalitativa tjänster goda förutsättningar att uppnå betydande tillväxt och fortsätta att vinna marknadsandelar. MSEK Order Omsättning 2002

17 TAC ÅRSREDOVISNING 2002 SPA HOTEL RANTASIPI EDEN, FINLAND TAC i världen NORD- OCH CENTRALAMERIKA Renaissance Center Texas Woman s University Rockefeller Center FAA Air Route Traffic Control Center The Methodist Hospital Cedars-Sinai Hospital National Cowgirl Museum and Hall of fame AUSTRALIEN Epworth Hospital Lyell McEwin Hospital Brisbane Magistrates Court Woolworth s ASIEN SINGAPORE Changi Airport Singapore Polytechnic HONGKONG Exelsior Hotel KINA World Trade Plaza KOREA Kyobo Insurance EUROPA SVERIGE Astra Zeneca Akademiska Hus för Uppsala Universitet DANMARK Aalborg Hospital Novo Nordisk Danish Crown Codan FINLAND Sokos Hotel Arina NORGE Tromsö Universitet Statoil Telenor Fornebu STORBRITANNIEN Towers Place Pfizer Exchange Square TYSKLAND Daimler Chrysler Bertelsmann BELGIEN Crown Plaza NEDERLÄNDERNA University of Amsterdam FRANKRIKE Evian France Telecom SCHWEIZ Rolex ITALIEN National Research Institute Careggi Hospital SPANIEN Hotel Puerto de Madrid Residencia Antonia Rodriguez PORTUGAL Lagoas Park LIBANON Byblos Bank QATAR Al Ahli Hospital 00

18 Förbättrad marknadsorientering och utökad inriktning på marknadsföring Under 2002 var marknadsorientering i fokus inom hela TAC. En integrerad produktutvecklingsprocess implementerades och involverade såväl FoU som marknadsavdelningarna i alla tre geografiska regionerna. IT-funktionen fokuserade under året i stor utsträckning på tillgänglighet och säkerhet, medan man under 2003 kommer att lägga tonvikten vid att förbättra affärssystemen. This Marketing, is TAC R& D och IT Marketing Under 2002 fokuserade TAC sin marknadsföring på att öka stödet till regionerna. Viktiga inslag i denna process var att upprätta täta förbindelser mellan FoU och försäljningsorganisationerna och att utveckla marknadsföring, försäljningsmetoder och effektiva säljverktyg. Ökad och förbättrad kundsegmentering var en viktig del i implementeringen av dessa strategier. Under året implementerades en integrerad produktutvecklingsprocess inom områdena FoU och marknadsföring. Produktplaneringsgruppen, med representanter från FoU och marknadsavdelningen, arbetar i nära förbindelse med varandra. Alla de tre geografiska regionerna (TAC Europe, TAC Americas och TAC Asia-Pacific) är också representerade. Den nya processen för produktutveckling gör det möjligt för TAC att bedriva fortsatt produktutveckling med tätare och effektivare input från marknader och kunder. Lösningar för olika kundsegment fortsatte att utvecklas. Med produkter och tjänster och lång erfarenhet av Open Systems for Building IT erbjuder TAC kunderna lösningar snarare än enskilda produkter. Försäljning av lösningar riktar sig till olika kundsegment: kontor, hotell, utbildning, detaljhandel, hälso- och sjukvård, läkemedelsindustri samt bostäder. Ett stort antal lösningar för dessa segment finns lagrade i en omfattande databas innehållande applikationer, tekniska lösningar samt annat stödmaterial. För att hålla organisationen samt Partners uppdaterade avseende nya produkter, strategier och sälj- och marknadsföringsverktyg, arrangerades regionala och globala säljkonferenser. Mer än 800 medarbetare och Partners deltog i de regionala konferenserna, och 400 deltog i den globala konferensen. TAC Mail, ett direktanslutet e-postprogram, fungerar 18 som ett stöd för kommunikationen med såväl den egna organisationen som med Partners. TAC deltog också i flera olika branschmässor, som Light & Building Europe, AHR Expo i USA och ARBS i Australien. Under mässorna presenterade TAC de lösningar företaget erbjuder de olika kundsegmenten. En annan viktig mässa var LonWorld i Kanada, där representanter för TAC presenterade den senaste utvecklingen inom Building IT. Forskning & utveckling TAC strävar efter att leda den tekniska utvecklingen i branschen. Vi ser idag ett flertal trender inom teknisk drift av fastigheter. Den viktigaste trenden är den fortsatte utbredningen av öppna kommunikationsstandarder. En annan viktig trend är krav på att de olika tekniska lösningarna skall vara skalbara. Vidare är vi ännu endast i inledande faser av utnyttjandet av Internet och alla dess möjligheter. I samband med detta blir datornätsäkerhet allt viktigare. Vidare ser vi trådlösa installationer successivt vinna terräng. Kunder skall kunna få tillgång till TACs system för teknisk drift av fastigheter på det mest användarvänliga sättet. Programvaran TAC Vista förbättrades avsevärt i fråga om teknik och användarvänlighet. Detta medför en drastisk förenkling av programmeringsoch drifttagningsarbetet för ett genomsnittligt projekt med minskningar över 30 procent. TAC kommer att fortsätta att fokusera på användarvänlighet och maximalt effektiva ingenjörsverktyg. TAC förbättrade också produktsortimentet för TAC Xenta genom mer flexibla rumslösningar. Det skedde också en fortsatt utveckling av TAC I-talk, det webbaserade övervakningssystemet.

19 Under det första halvåret 2003 kommer en ny, starkt förbättrad, version av säkerhetssystemet I/NET att lanseras. IT Utvecklingen, stödet och användningen av IT-lösningar inom TAC fokuseras på att tillförlitlig och säker information skall finnas lättillgänglig för medarbetare, partners och kunder. TACs globala nätverk underlättar detta genom att använda Internet via väl skyddade anslutningar i nätverket, dvs. brandväggar och servrar i separata zoner. Det krävs IT-säkerhet på hög nivå för att undvika incidenter i den interna IT-miljön. TAC har abonnemang som förser företaget med information om virus på Internet. TAC scannar och övervakar dessutom sina brandväggar, servrar och nätverk regelbundet för att kunna upptäcka sårbara punkter. Skydd för brandväggar, servrar och persondatorer i nätverket uppdateras också regelbundet med antivirusprogram. Viktiga projekt och frågor för 2003 omfattar vidare förbättringar av affärssystemen i vissa dotterbolag. BOLSHOYTEATERN, RYSSLAND 00

20 Motivation, kompetens och tillfredsställelse våra framgångsfaktorer TAC har över medarbetare över hela världen. I en verksamhet där resultaten kommer från den sammanlagda insatsen av alla människorna i organisationen betraktar TAC det som en självklarhet att motivera och utveckla sina medarbetare. Human Resources, Organization & Qualit y Fakta TACs medarbetare har en medelålder på 38 år. Det finns 16 procent kvinnor och 84 procent män inom TAC. Personalomsättningen under 2002 var cirka 8 procent. Motivation och tillfredsställelse hos medarbetarna Under 2002 genomförde TAC undersökningar i alla länder avseende motivation och tillfredsställelse hos alla medarbetare. Undersökningarna kommer att upprepas årligen och är en viktig del för att ta reda på var TAC behöver öka sina ansträngningar för att kontinuerligt utveckla medarbetarna. Ett återkommande tema i undersökningarna var att medarbetarna är mycket nöjda med: arbetsuppgifterna. kolleger och ledning. företagets utveckling och strategier. sin egen kompetens. Enligt undersökningarna behöver arbetet med karriärplanering och kompetensutveckling förbättras. Som ett resultat av dessa slutsatser kommer TAC att öka möjligheterna till utbildning, i synnerhet i fråga om teknik och ledarskap, samt tydligare definiera karriärmöjligheterna inom företaget. Personalutveckling Beslut om utbildning och andra utvecklingsaktiviteter fattas på lokal nivå. Detta ligger helt i linje med TACs företagskultur. Som exempel på möjligheter att förbättra yrkesmässiga färdigheter kan nämnas branschmässor, seminarier och andra utvecklingsaktiviteter. Det enda undantaget från regeln om lokalt beslutsfattande i fråga om utvecklingsbehov 20 är det fortbildningsprogram för ledare som TAC driver tillsammans med INSEAD Business School. Detta utvecklingsprogram riktar sig till företagets högre chefer och till personer som är aktuella för högre chefsbefattningar. Detta program är av avgörande betydelse för urvalet av framtida chefer inom TAC och deras utveckling. Programmet genomförs vanligen en gång per år med ett starkt fokus på lönsam tillväxt och företagsledning. Intern kommunikation TAC har under de senaste åren stärkt den interna kommunikationen avsevärt. Förutom det befintliga och omfattande intranätet Delphi, började företaget publicera ett nytt internt informationsblad under TAC Times rapporterar om företagets övergripande frågor såsom försäljningsframgångar, nya program och nya tekniska framsteg. Informationsutbyte rörande företagsstrategiska frågor äger rum årligen vid ett globalt ledningsmöte, där högre chefer och specialister träffas och diskuterar. Resultaten och budskapen från dessa diskussioner sprids sedan inom hela koncernen. TAC kommer att intensifiera den interna kommunikationen ytterligare under 2003, med interna videoutsändningar via Internet. Kvalitet TAC erhöll under 2002 den nya certifieringen ISO 9001:2000. Den omfattande revideringen av företagets processer och kvalitetsarbete ledde till att TAC AB tilldelades certifieringen utan att det krävdes speciella överväganden från certifieringsorganets sida. Att uppnå denna nivå av kvalitetscertifiering kräver att man visar på vilket sätt kunderna får ett mervärde. För att kunna göra detta har TAC tagit

21 initiativ till undersökningar på global nivå för att mäta kundtillfredsställelsen. Undersökningarna som kommer att upprepas varje år visar att tillfredsställelsen är hög i fråga om de lösningar som TAC levererar. Miljö Under 2002 genomgick TAC med framgång förnyad certifiering för ISO TAC har sedan 1997 arbetat kontinuerligt med miljöaspekterna inom företagets verksamhet. Den årliga miljörapporten visar att TACs verksamhet inte medför någon negativ miljöpåverkan. När TACs lösningar installeras hos våra kunder har de, naturligtvis, alltid en positiv miljöpåverkan eftersom TACs lösningar minskar energikonsumtionen. 21

22 Ordlista Building IT Den bransch/kategori som TAC verkar inom, dvs. informationsteknologin för drift, underhåll, säkerhet och övervakning av fastigheter. Med Building IT skapas en bättre boende- och arbetsmiljö och sänkta energikostnader i fastigheter. TACs eget koncept för detta område kallas Open Systems for Building IT. CCTV Förkortning för Closed Circuit TV (TV-övervakning). HVAC Förkortning för Heating (uppvärmning), Ventilation och Air-Conditioning (luftkonditionering). I-NET Ett system för styrning, kontroll och övervakning av HVAC och Security. INSEAD Business School European Institute of Business Administration (INSEAD) är allmänt erkänd som en av världens främsta managementskolor. LonWorks LonWorks är en öppen internationell kommunikationsstandard inom fastighetsautomation. Att ett protokoll är öppet innebär att enheter och produkter från olika tillverkare som är sammankopplade i ett nätverk, till exempel i en fastighet, kan kommunicera och fungera tillsammans. Open Systems System i vilka komponenter från olika tillverkare mycket enkelt kan användas, samverka och fungera tillsammans. TAC är världsledande inom Open Systems. Open Systems for Building IT TACs koncept för kostnadseffektiva byggnader. Det ger våra kunder fördelar som energibesparing, valfrihet, flexibilitet, lägre drifts- och underhållskostnader, säkerhet och användarvänlighet. TAC I-talk Med hjälp av TAC I-talk kan våra kunder få tillträde till experttjänster som länkas till deras egen energiförbrukning och egna larmsystem via en Internetbaserad serviceportal. TAC Vista TAC Vista ger möjlighet till total integration av såväl HVAC-, säkerhet- och andra tekniska system i en byggnad. TAC Xenta TAC Xenta är en familj av LonWorks-styrenheter för HVAC-applikationer. Familjen omfattar lösningar från applikationsspecifika rumstyrenheter till fullt flexibla och fritt programmerbara styrenheter för huvudanläggningar samt produkter för nätverksinfrastruktur och produkter med embedded webbserverteknik. WLC World Logistic Center och TACs tillverkningsenhet i Västerhaninge, Stockholm. Ordlista 22

23 Våra ägare Schneider Electric I juni 2003 förvärvades TAC av Schneider Electric. Schneider Electric är världsledande kraft- och styrningsspecialist, med globala varumärken som: Merlin Gerin, Square D och Telemecanique. Schneider Electric erbjuder ett komplett sortiment av produkter och tjänster till följande marknader: bostäder, byggnader, industri, energi och infrastruktur. Koncernen har anställda, som under 2002 genererade en försäljning på 9,1 miljarder Euro. Försäljningen fördelade sig på drygt order i 130 länder. Schneider Electric Give the best of the New Electric World To everyone, everywhere, at any time 23

24 TAC AB Jägershillgatan 18 SE Malmö Sweden Phone Fax

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

TAC I-talk. Informationen som ger överblick och sänker driftkostnader

TAC I-talk. Informationen som ger överblick och sänker driftkostnader Informationen som ger överblick och sänker driftkostnader Kunderna säger att regelbundet jämföra verkliga kostnader mot budget är viktigt, men vi behöver hjälp att analysera resultaten. vi skulle behöva

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Gerald Engström VD och koncernchef

Gerald Engström VD och koncernchef Gerald Engström VD och koncernchef Systemair en global koncern Systemairbolag i 39 länder 2 300 anställda 14 fabriker ca 190 000 kvm produktionsyta Första året utan tillväxt 3 500 Nettoomsättning 3 000

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Swedbank Stora Fonddagen

Swedbank Stora Fonddagen Swedbank Stora Fonddagen 2007-02-08 Dr. Jan-Olof Brüer, VD och Koncernchef Sectra AB Världsledande produkter som effektiviserar sjukvården och skyddar information. Sid 1 Vad är Sectra? i i i Verksamt inom

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Page 1 of 11 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer