Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014"

Transkript

1 Studiemotiverande folkhögskolekurs

2 Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Folkhögskolorna anordnar tre månader långa kurser med syfte att motivera till fortsatta studier. Målgruppen är arbetssökande som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Målet att minst 25 procent ska motiveras att gå vidare till fortsatta studier har uppnåtts. Ett år efter avslutad studiemotiverande kurs har 38 procent studerat vidare. 17 procent har fått arbete sex månader efter kursens slut. Under 2014 har personer deltagit i en Studiemotiverande folkhögskolekurs, 83 procent av deltagarna var ungdomar mellan 16 och 24 år. Kurserna har bedrivits på 117 folkhögskolor. Folkhögskolorna har för 2014 erhållit statsbidrag för de studiemotiverande kurserna på totalt kr. Folkbildningsrådets utvärdering visar att deltagarna i en Studiemotiverande folkhögskolekurs delvis är en ny målgrupp för folkhögskolorna, där såväl andelen unga som andelen män är större jämfört med de långa Allmänna och Särskilda kurserna. Ytterligare en skillnad är att utbildningsbakgrunden är generellt lägre än övriga långa kurser. Alla deltagare som intervjuats upplever att folkhögskolestudierna lett till bättre förutsättningar för fortsatta studier och de flesta anser att de fått ett ökat självförtroende. Anledning till att man valt att studera vidare efter avslutad studiemotiverande kurs är att man fått ta eget ansvar, kunnat påverka kursupplägget, fått nya vänner, kunnat prova på att studera genom den studiemotiverande kursen samt folkhögskolemiljön. Av de ungdomar som avslutade en studiemotiverande kurs någon gång under 2013 har 34 procent studerat vidare på Allmän kurs och 2 procent på Särskild kurs på folkhögskola fram till och med december Erfarenheter enligt Skolverkets studie, Rapport 411 Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, är att personer med avslutat gymnasium har betydligt bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare på högskolan. Med tanke på att fyra av tio väljer att fortsätta studera efter en studiemotiverande kurs kan vi konstatera att insatsen är en viktig andra chans för målgruppen. För att insatsen ska kunna uppnå sitt syfte förutsätts att medel även fortsättningsvis avsätts till extra platser för Allmän kurs. 2 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

3 Innehåll Inledning 4 Regeringsinsats Rapportens innehåll... 4 Vad och för vem? 5 Beskrivning av kursen... 5 Målgrupp... 5 Samverkan... 5 Uppföljning 6 Utvärdering folkhögskoledeltagare... 6 Vad kan en studiemotiverande kurs leda till i ett längre perspektiv?... 7 Mål och statistik 8 Måluppfyllelse... 8 Statistik och finansiering... 9 Projektaktiviteter Slutsatser 11 Erfarenheter Framtid Framgångsfaktorer Bilagor 13 Bilaga 1 Statistik per län Bilaga 2 Statistik per folkhögskola Bilaga 3 Statistik per län Studiemotiverande folkhögskolekurs

4 Inledning Regeringsinsats Studiemotiverande folkhögskolekurs är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet att på de statsbidragsberättigade folkhögskolorna genomföra verksamheten i enlighet med regeringsbeslut. Insatsen har pågått sedan år 2010 och fram till 2014 har personer deltagit i en studiemotiverande kurs. 1 Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att göra en effektutvärdering av de Studiemotiverande folkhögskolekurserna. Den ska presenteras den 31 mars Riksdagen har tillfört extra platser till Allmän kurs vid folkhögskola under 2013 och 2014, för att personer som deltagit i de studiemotiverande kurserna ska erbjudas större möjlighet till fortsatt utbildning. Rapportens innehåll Den här rapportens syfte är att följa upp de Studiemotiverande folkhögskolekurserna enligt regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet och enligt avtalet med Arbetsförmedlingen. Rapporten beskriver kursverksamheten, uppföljning och utvärdering, måluppfyllelse, statistik och slutsatser. Folkbildningsrådet genomför en utvärdering som riktats till de som studerat på folkhögskolornas långa kurser under I den här rapporten presenteras de huvudsakliga slutsatserna avseende utvärderingens resultat från deltagare som gått en Studiemotiverande kurs. Mål- och statistikuppföljningen bygger på rapportering från folkhögskolorna samt statistik via Statistiska centralbyrån, SCB, och Arbetsförmedlingen. 1 I bilaga 3 presenteras statistik per län. Studiemotiverande folkhögskolekurs

5 Vad och för vem? Beskrivning av kursen Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Den tre månader långa kursen bedrivs på heltid och är en motiverande, validerande och förberedande utbildning som innehåller kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär. Syftet är att underlätta för deltagaren och validera hens kunskaper för att kunna påbörja eller återgå till reguljär utbildning. En central del är att träna på studieteknik med inriktning på ämnen som samhällskunskap, svenska, engelska och matematik. Kursupplägget varierar med hänsyn till deltagarnas önskemål, Arbetsförmedlingens bedömning, skolans profilområde och lärarnas erfarenheter. På folkhögskolan möts man av en pedagogik som utgår från individens och gruppens erfarenheter, man jobbar praktiskt, i mindre grupper, med anpassat tempo och med dialog och reflektion. En Studiemotiverande folkhögskolekurs integreras med övrig verksamhet t.ex. genom att deltagarna deltar i temaarbeten eller läser delar av kursen tillsammans med Allmän kurs. När kursen är slut får deltagaren ett kursintyg. Målgrupp De Studiemotiverande folkhögskolekurserna vänder sig till arbetssökande som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Målgrupperna är dels ungdomar mellan 16 och 24 år, dels deltagare i jobboch utvecklingsgarantin som fyllt 25 år. I oktober 2014 var arbetssökande mellan 16 och 24 år inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Av dem saknade grundskole- eller gymnasieutbildning var inskrivna i jobboch utvecklingsgarantin. Av dem saknade cirka grundskole- eller gymnasieutbildning. Samverkan Kursen bygger på samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet samt mellan de lokala arbetsförmedlingarna och folkhögskolorna. Vanligtvis kallar den lokala arbetsförmedlingen till informationsträff där folkhögskolan informerar om kursen. Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till den Studiemotiverande folkhögskolekursen och bekostar aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under kurstiden. Folkhögskolorna kan ersätta deltagarna för eventuella resekostnader. Utifrån personens utbildningsbehov gör Arbetsförmedlingen en handlingsplan som folkhögskolan sedan utgår ifrån när de utformar kursen. Studiemotiverande folkhögskolekurs

6 Uppföljning Utvärdering folkhögskoledeltagare Folkbildningsrådet genomför en utvärdering, Folkhögskolans deltagare 2013, som riktas till folkhögskoledeltagare. Utvärderingsrapporten kommer att publiceras under våren Resultatet från de studiemotiverande kursernas deltagare kommer att redovisas i särskild ordning. Utvärderare är Jonas Olofsson och Per Germundsson från Institutionen för hälso- och välfärdsstudier, vid Malmö Högskola. Valda delar av preliminärt manus presenteras i detta avsnitt. Deltagare från den studiemotiverande kursen Deltagarna i en Studiemotiverande folkhögskolekurs är delvis en ny målgrupp för folkhögskolan, där såväl andelen unga som andelen män, i synnerhet i yngre åldrar, är större jämfört med de långa Allmänna och Särskilda kurserna. Ytterligare en skillnad är att utbildningsbakgrunden generellt är lägre än i de långa kurserna. Nästan var femte deltagare i de studiemotiverande kurserna är utrikes födda. I undersökningen uppmärksammas deltagare som efter Studiemotiverande folkhögskolekurs läser vidare på folkhögskolans Allmänna kurs. Utav dessa har 16 personer intervjuats per telefon, 10 män och 6 kvinnor. Figur 1. Antal deltagare som besvarat att man på grund av utbildningen upplever: Frågeställning Alla de intervjuade upplever att folkhögskolestudierna lett till bättre förutsättningar för fortsatta studier. Nästan alla tycker att studierna på folkhögskola förbättrat förutsättningarna på arbetsmarknaden och känner ett ökat självförtroende. Däremot är det endast 4 av 16 som svarat Ja på frågan om man fått ett ökat intresse för samhällsoch kulturfrågor. Den procentuella andelen är väsentligt lägre hos de som gått en studiemotiverande kurs jämfört med övriga intervjuade folkhögskolestuderande. Därmed kan man ställa sig frågan hur man når ett ökat intresse inom kultur och samhällsfrågor. Varför väljer man att studera vidare? Genom tre fokusgrupper, med deltagare som idag går Allmän kurs men som tidigare gått en studiemotiverande kurs, fördjupades insikten om varför man väljer att studera vidare. Ja I viss mån Bättre förutsättningar för fortsatta studier Bättre förutsättningar på arbetsmarknaden Ökat självförtroende Större intresse för samhällsfrågor Mer intresserad av kulturfrågor Nej Studiemotiverande folkhögskolekurs

7 De flesta deltagarna i fokusgrupperna har tidigare avbrutit sina gymnasiestudier. Nästan alla har också erfarenheter från andra åtgärder och utbildningsinsatser, som praktik eller Komvux. Genomgående är deltagarnas erfarenheter av gymnasiet och tidigare insatser inte särskilt goda. Det framkom att även andra faktorer som den sociala omgivningen och den personliga mognaden har haft betydelse. Framför allt är det åldern, man är äldre. Mer mogen och mottaglig. Största ansvaret ligger ju hos en själv. Folkhögskolemiljön upplevs tilltalande, lugnare och deltagare och lärare möts med större respekt. På frågan vad som skiljer sig från tidigare erfarenheter återkommer många till lärarna. Lärarna har mer personlighet. Man lär känna dem här. De engagerar sig. Miljön är positiv, det förväntas att du tar eget ansvar och det finns möjlighet att påverka undervisningen. De nya vänner som deltagarna fått under folkhögskoletiden beskrivs i många fall som viktiga. Under tre månader så är man i sin grupp på tolv personer. Och man är verkligen med sin grupp hela tiden. Vi hade en helt otroligt bra grupp. Det blev ju så; en går vidare, två går vidare, tre går vidare. Jag har större anledning till att gå vidare. Eller, ännu en anledning till att gå vidare. Att genom den studiemotiverande kursen få prova på själva studierna kommenteras som bra. Det var ju mycket för att få in rutiner, att hålla igång. Komma upp på morgonen, ha någonting att göra över dan. Sen fick man ju träffa potentiella lärare som man skulle ha här på skolan. Under fokusgruppsdiskussionerna framkom en känsla av att det finns en viss osäkerhet i regelsystemen. Det kan handla om graden av frivillighet i att delta i kursen, kraven på aktivt arbetssökande eller de ekonomiska förutsättningarna i fråga om bidrag respektive lån från CSN om man väljer att studera vidare efter en studiemotiverande kurs. Hade man kännedom om folkhögskolan som skolform? Vanligtvis får arbetssökande information om de Studiemotiverande folkhögskolekurserna genom Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande har själv sällan tagit initiativ till att söka sig till folkhögskola. I fokusgrupperna framgår att man generellt har dålig kännedom om folkhögskolor och vad de kan erbjuda. Inom funktionen studievägledning finns med andra ord möjlighet att även informera om folkhögskola som en andra chans. Vad kan en studiemotiverande kurs leda till i ett längre perspektiv? Under insatsens första år (2010) gick personer en Studiemotiverande folkhögskolekurs. Fram till och med år 2014 har 60 procent av dessa (enligt SCB) studerat vidare på folkhögskola eller Komvux. Utav dessa har 66 procent fått arbete per november Utav de som studerat vidare på folkhögskola har 28 procent fått grundläggande behörighet till högskolestudier. Utav deltagarna som gick en Studiemotiverande kurs 2010 har 92 personer studerat vidare på högskola. Studiemotiverande folkhögskolekurs

8 Mål och statistik Måluppfyllelse Under 2014 har personer deltagit i en Studiemotiverande folkhögskolekurs. Kurserna har bedrivits på 117 folkhögskolor. Motsvarande siffror för år 2013 var personer och 121 folkhögskolor. Folkbildningsrådets styrelse har för år 2014 fördelat platser. Fördelningen har baserats på ansökningar från folkhögskolorna och deras kontakter med Arbetsförmedlingen lokalt. Arbetsförmedlingen har utnyttjat 60 procent av platserna. Möjliga anledningar kan enligt folkhögskolorna vara att: det är svårt att få kontinuitet vid samarbete med lokal förmedling, då det ofta sker omorganisationer Arbetsförmedlingens nya datasystem inte fungerar tillfredställande det krävs ett stort engagemang för att nå målgruppen unga arbetslösa de Studiemotiverande folkhögskolekurserna hos lokal arbetsförmedling inte alltid uppfattas som ett gemensamt uppdrag. Därmed konkurrerar andra upphandlade aktiviteter med de studiemotiverande kurserna resurser för att anvisa arbetssökande utanför garantierna har saknats Arbetsförmedlingen saknar vetskap om den fördelaktiga studiestödsfinansieringen för ungdomar som väljer att återuppta sina studier motsvarande gymnasiet få har anvisats från den äldre målgruppen målgruppen arbetslösa har minskat jämfört med föregående år målgruppen ofta saknar motivation till att studera. Deltagarundersökningen som gjordes år 2012 visar att resultatet för de som upplever att Arbetsförmedlingen har bestämt att de ska gå den studiemotiverande kursen, i stort sett blir lika bra som övriga. det var osäkert vad som skulle hända efter år Målet att minst 25 procent ska motiveras att gå vidare till fortsatta studier har uppnåtts. Av deltagare som gått en Studiemotiverande folkhögskolekurs under 2013 har, enligt Arbetsförmedlingens statistik, 38 procent studerat vidare inom en 12-månaders period efter kursslut. Folkhögskolorna har över tid blivit bättre på att motivera deltagarna till fortsatta studier. Utöver de som har studerat vidare har 17 procent fått arbete sex månader efter avslutad kurs. Figur 2. Procentuell andel som studerat vidare via ordinarie utbildningssystem inom ett år efter avslutad studiemotiverande kurs. Källa: Arbetsförmedlingen Deltagare i en studiemotiverande kurs år Andel som studerat vidare 31% 37% 38% 38% Hur många av dem som gått en studiemotiverande kurs 2014 och som studerat vidare inom ett år, kommer uppdateras fram till och med december Det kan finnas fler som studerat vidare än vad som framgår av ovanstående uppföljning. Arbetssökande som inte anmäler att de studerar vidare samt de som får jobb mellan avslutad studiemotiverande kurs och fortsatta studier finns inte med i statistiken. Studiemotiverande folkhögskolekurs

9 Allmän kurs Av de ungdomar som avslutade en studiemotiverande kurs någon gång under 2013 har 34 procent studerat vidare på Allmän kurs och 2 procent på Särskild kurs på folkhögskola fram till och med december Motsvarande siffror för de som fyllt 25 år är 20 respektive 1 procent. Totalt sett är det cirka 3 procentenheter fler som studerat vidare på folkhögskola jämfört med de som avslutade en studiemotiverande kurs Av de som gått en studiemotiverande kurs (fr.o.m. insatsens början) och studerat vidare på Allmän kurs har hittills 569 personer erhållit grundläggande behörighet för högskolestudier extra platser till Allmän kurs Regeringen har avsatt 1000 extra årsplatser till Allmän kurs 2013 och Enligt folkhögskolornas rapportering har deltagare läst vidare på dessa extra platser under vårterminen och under höstterminen deltagare. 2 Dessutom har ett antal deltagare från den studiemotiverande kursen studerat vidare på ordinarie Allmän eller Särskild kurs, som inte är en del av regeringens 1000 extra årsplatser. Statistik och finansiering Folkhögskolorna har för 2014 erhållit statsbidrag på totalt kr, vilket motsvarar platser. 3 För att erhålla statsbidrag för en kursplats krävs att deltagaren genomfört minst tio utbildningsdagar och att kursstart skett före den 31 december Det är 16 procent som har avbrutit de Studiemotiverande folkhögskolekurserna efter den tionde utbildningsdagen. Anledningarna till avbrott varierar. Det kan t.ex. bero på att man börjat studera på ordinarie utbildning eller fått arbete. Kurstiden är 13 veckor, vilket totalt för vårterminen 2014 års genomförda kurser blir möjliga deltagarveckor (dv). Nyttjandegraden, dvs. hur många veckor deltagarna genomfört i förhållande till möjliga dv, blev för vårterminens kurser 90 procent. För att man ska kunna rapportera möjliga och genomförda deltagarveckor måste kurserna vara avslutade. Därför presenteras endast vårterminens nyttjandegrad. Man bör även beakta att det finns risk för att genomförda deltagarveckor felrapporterats på grund av att folkhögskolorna inte alltid erhållit dokumentation på vilka som avbrutit kursen från Arbetsförmedlingen. Ersättning för resor var per den 10 februari kr. Deltagarstatistik 83 procent av deltagarna bestod av ungdomar och resterande av den äldre målgruppen. I målgruppen ungdomar var 61 procent män och i den äldre målgruppen var 52 procent män. På folkhögskolornas Allmänna kurser (inkl. extraplatser Allmän kurs) jämfört med den studiemotiverande kursens målgrupp ungdomar var relationen den motsatta, det vill säga 56 procent var kvinnor. Den studiemotiverande kursen når alltså delvis en ny målgrupp. 17 procent av deltagarna är utrikes födda. Figur 3. Utbildningsbakgrund Ej slutfört grundskola Med grundskola Med 3-årigt Ej slutfört Med 2-årigt gymnasium gymnasium gymnasium eller mer 10% 20% 62% 2% 6% 2 I bilaga 3 presenteras statistik per län. 3 I bilaga 1 och 2 presenteras uppföljningen per län och per folkhögskola. Studiemotiverande folkhögskolekurs

10 Projektaktiviteter Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet tecknade samarbetsavtal den 9 januari Folkbildningsrådet fördelade totalt platser till folkhögskolorna och årets verksamhet startade. För att möta efterfrågan av Studiemotiverande folkhögskolekurser, baserat på lokala och regionala behov, gjordes en omfördelning i maj samt löpande kompletterande fördelningar under hösten. Folkbildningsrådet har fördelat de 1000 extra platserna till Allmän kurs i form av deltagarveckor. För att möta behovet på bästa sätt har två omfördelningar gjorts under året. Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen har haft månatliga avstämningsmöten för att diskutera fördelning av platser, senaste statistiken samt möjligheter, problem och åtgärder. Det finns möjlighet att som folkhögskola utbyta erfarenheter beträffande verksamheten med de studiemotiverande kurserna på en digital mötesplats på Folkbildningsnätet. Cirka 200 personer har behörighet till mötesplatsen. Folkbildningsrådet har tagit över registreringen av utbildningen i Arbetsförmedlingens systemstöd KA-webb. Arbetsförmedlingen centralt godkänner och därefter kan handläggarna anvisa till utbildningen. Folkbildningsrådet har uttryckt utvecklingsbehov av systemet, som följts upp vid gemensamma möten i samband med nya releaser. Folkbildningsrådet har tagit fram nya rutiner för att hantera statistik och utbetalningar till folkhögskolorna. Insatsen har synliggjorts vid folkbildningens gemensamma konferenser för folkhögskolorna. 10 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

11 Slutsatser Erfarenheter Enligt Skolverkets studie, Rapport 411 Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan, har 75 procent av ungdomarna som har behörighet till högskolan antingen etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerat vidare på högskola fem år efter att de lämnat gymnasieskolan. Bland de ungdomar som inte avslutat gymnasiet var motsvarande andel 28 procent. 38 procent studerar vidare inom ett år efter avslutad studiemotiverande kurs. Deltagarna som intervjuats vid Folkbildningsrådets utvärdering anser att folkhögskolestudierna har inneburit bättre förutsättningar för fortsatta studier. Framtid Målgrupp och volymer Folkhögskolorna är förberedda att ta emot deltagare på en studiemotiverande kurs. Denna beredskap förutsätter att medel avsätts för extra platser på Allmän kurs. Med vetskapen att många studerar vidare eller får jobb, så borde denna insats erbjudas fler arbetssökande. Folkbildningsrådets styrelse föreslår i sitt remissvar, SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun, och i budgetunderlaget att verksamheten med de Studiemotiverande folkhögskolekurserna ska permanentas. Då skapas möjlighet till långsiktigt kvalitativt arbete med målgruppen som saknar slutbetyg och är arbetssökande. Behov av platser vid Allmän kurs År 2013 och 2014 har riksdagen förstärkt Allmän kurs med platser per år. Enligt folkhögskolornas rapportering har deltagare, från den studiemotiverande kursen, läst vidare på dessa platser under vårterminen 2014 och under höstterminen deltagare. De flesta har behov att studera flera år för att slutföra motsvarande gymnasienivå. Utöver dem tillkommer de som gått studiemotiverande kurs 2014 och som vill studera vidare på folkhögskolans Allmänna kurs. Även nyanlända som gått Etableringskurs på folkhögskola kan ha behov av att studera vidare på Allmän kurs. Det är viktigt att kunna tillmötesgå deltagare som blivit motiverade att studera vidare. De studiemotiverande kursernas målgrupp upplever ofta att de misslyckats vid tidigare skolgång. Nya målgrupper för insatsen Riksdagen har beslutat att från 2015 ska arbetssökande med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kunna gå en Studiemotiverande folkhögskolekurs upp till fem månader. Folkbildningsrådet anser att detta kan lösas genom att personer med behov anvisas ytterligare en tremånaders period. Studiemotiverande folkhögskolekurs

12 Framgångsfaktorer Att erbjuda arbetslösa som saknar slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet att gå en studiemotiverande folkhögskolekurs visar sig vara framgångsrikt. 38 procent studerar vidare inom ett år och 17 procent har fått ett arbete efter 6 månader. Insatsens framgångsfaktorer är: tillgängligheten, genom att insatsen finns över hela landet möjligheten att kunna prova på att studera som vuxen att en stor andel går vidare till studier (minskar andelen unga som saknar motsvarande gymnasieexamen) möjligheten att validera kunskaper förvärvade i utbildning, arbete eller fritid att den kan leda till långsiktigt hållbar sysselsättning för deltagaren det lokala samarbetet och överenskommelsen mellan folkhögskola och arbetsförmedling stödet från Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen centralt den ändamålsenliga och strategiska uppföljningen möjligheten att lyfta goda exempel 12 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

13 Bilagor Bilaga 1 Statistik per län 2014 Möjliga dv VT2014 Faktiska gf dv VT2014 Län Läns kod Totalt Ram Nyttjad ram Bidrag S:a rese kstn Stockholm % kr kr Uppsala % kr kr Södermanland % kr kr Östergötland % kr kr Jönköping % kr kr Kronoberg % kr kr Kalmar % kr kr Gotland % kr kr Blekinge % kr kr Skåne % kr kr Halland % kr kr Västra Götaland % kr kr Värmland % kr kr Örebro % kr kr Västmanland % kr kr Dalarna % kr kr Gävleborg % kr kr Västernorrland % kr kr Jämtland % kr kr Västerbotten % kr kr Norrbotten % kr kr Summa % kr kr Studiemotiverande folkhögskolekurs

14 Bilaga 2 Statistik per folkhögskola 2014 Möjliga dv VT2014 Faktiska gf dv VT2014 Skola Läns kod Totalt Ram Nyttjad ram Bidrag S:a rese kstn Alma folkhögskola % kr kr Birkagårdens folkhögskola % kr kr Bosöns idrottsfolkhögskola % 0 kr kr Botkyrka folkhögskola % kr kr Bromma folkhögskola % 0 kr kr Hagabergs folkhögskola % kr kr Jakobsbergs folkhögskola % kr kr Kaggeholms folkhögskola % 0 kr kr Kista folkhögskola % kr kr Lillsved Gymnastik o idrottsfolkhögskola % 0 kr kr Långholmens folkhögskola % 0 kr kr MKFC - Stockholms folkhögskola % 0 kr kr Runö folkhögskola % kr kr Röda korsets folkhögskola % kr kr S:ta Birgittas folkhögskola % 0 kr kr Scouternas folkhögskola % 0 kr kr Sigtuna folkhögskola % 0 kr kr Skarpnäcks folkhögskola % kr kr Skeppsholmens folkhögskola % kr kr Stadsmissionens folkhögskola % kr kr Sundbybergs folkhögskola % kr kr Södertörns folkhögskola % kr kr Södra Stockholms folkhögskola % kr kr Tollare folkhögskola % 0 kr kr Vårdinge By folkhögskola % 0 kr kr Väddö folkhögskola % kr kr Ågesta folkhögskola % kr kr Biskops-Arnö Nordens folkhögskola % kr kr Wiks folkhögskola % kr kr Eskilstuna folkhögskola % kr kr Nyköpings folkhögskola % kr kr Stensunds folkhögskola % kr kr Åsa folkhögskola % kr kr Bona folkhögskola % kr kr Liljeholmens folkhögskola % kr kr Lunnevads folkhögskola % kr kr Marieborgs folkhögskola % kr kr Mo Gård folkhögskola % kr kr Vadstena folkhögskola % 0 kr kr Valla folkhögskola % kr kr Braheskolan-Visingsö folkhögskola % 0 kr kr June folkhögskola % kr kr Mariannelunds folkhögskola % 0 kr kr Mullsjö folkhögskola % kr kr Sommenbygdens folkhögskola % 0 kr kr Södra Vätterbygdens folkhögskola % kr kr Studiemotiverande folkhögskolekurs

15 Möjliga dv VT2014 Faktiska gf dv VT2014 Skola Läns kod Totalt Ram Nyttjad ram Bidrag S:a rese kstn Sörängens folkhögskola % kr kr Värnamo folkhögskola % kr kr Ädelfors folkhögskola % 0 kr kr Grimslövs folkhögskola % kr kr Markaryds folkhögskola % 0 kr kr S:t Sigfrids folkhögskola % 0 kr kr Gamleby folkhögskola % kr kr Högalids folkhögskola % kr kr Oskarshamns folkhögskola % kr kr Vimmerby folkhögskola % kr kr Ölands folkhögskola % kr kr Gotlands folkhögskola % kr kr Blekinge folkhögskola % kr kr Jämshögs folkhögskola % kr kr Litorina folkhögskola % kr kr Valjevikens folkhögskola % kr kr Albins folkhögskola % kr kr Eslövs folkhögskola % kr kr Folkhögskolan Hvilan % kr kr Fridhems folkhögskola % kr kr Furuboda folkhögskola % kr kr Glimåkra folkhögskola % kr kr Glokala folkhögskolan % kr kr Hyllie Park folkhögskola % kr kr Kvarnby folkhögskola % kr kr Malmö folkhögskola % kr kr Munka folkhögskola % kr kr S:ta Maria folkhögskola % kr kr Skurups folkhögskola % 0 kr kr Sundsgårdens folkhögskola % kr kr Önnestads folkhögskola % kr kr Österlens folkhögskola % kr kr Östra Grevie folkhögskola % kr kr Katrinebergs folkhögskola % kr kr Löftadalens folkhögskola % kr kr Agnesbergs folkhögskola % kr kr Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg % kr kr Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen % 0 kr kr Axevalla folkhögskola % 0 kr kr Billströmska folkhögskolan % 0 kr kr Dalslands folkhögskola % kr kr Finska folkhögskolan % kr kr Folkhögskolan i Angered % kr kr Fristads folkhögskola % kr kr Geijerskolan % 0 kr kr Grebbestads folkhögskola % 0 kr kr Göteborgs folkhögskola % kr kr Hellidens folkhögskola % 0 kr kr Helsjöns folkhögskola % kr kr Hjo folkhögskola % kr kr Studiemotiverande folkhögskolekurs

16 Möjliga dv VT2014 Faktiska gf dv VT2014 Skola Läns kod Totalt Ram Nyttjad ram Bidrag S:a rese kstn Hjälmareds folkhögskola % kr kr Kvinnofolkhögskolan % kr kr Ljungskile folkhögskola % kr kr Nordiska folkhögskolan % kr kr Vara folkhögskola % kr kr Wendelsbergs folkhögskola % kr kr Ingesunds folkhögskola % kr kr Klarälvdalens folkhögskola % kr kr Kristinehamns folkhögskola KPS % kr kr Kyrkeruds folkhögskola % kr kr Molkoms folkhögskola % kr kr Fellingsbro folkhögskola % kr kr Hällefors folkhögskola % kr kr Karlskoga folkhögskola % kr kr Kävesta folkhögskola % kr kr Örebro folkhögskola % kr kr Bergslagens folkhögskola % kr kr Hästsportens folkhögskola % 0 kr kr Tärna folkhögskola % kr kr Västerås folkhögskola % kr kr Brunnsviks folkhögskola % kr kr Fornby folkhögskola % kr kr Leksands folkhögskola % kr kr Malungs folkhögskola % kr kr Mora folkhögskola % kr kr Sjöviks folkhögskola % kr kr Västanviks folkhögskola % 0 kr kr Bollnäs folkhögskola % kr kr Forsa folkhögskola % kr kr Färnebo folkhögskola % kr kr PRO:s folkhögskola % 0 kr kr Västerbergs folkhögskola % kr kr Hola folkhögskola % 0 kr kr Härnösands folkhögskola % kr kr Mellansels folkhögskola % 0 kr kr Ålsta folkhögskola % kr kr Örnsköldsviks folkhögskola % kr kr Birka folkhögskola % kr kr Bäckedals folkhögskola % kr kr Åredalens folkhögskola % 0 kr kr Dalkarlså folkhögskola % kr kr Edelviks folkhögskola % kr kr Medlefors folkhögskola % kr kr Solviks folkhögskola % kr kr Storumans folkhögskola % 0 kr kr Strömbäcks folkhögskola % kr kr Vindelns folkhögskola % kr kr Framnäs folkhögskola % kr kr 16 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

17 Möjliga dv VT2014 Faktiska gf dv VT2014 Skola Läns kod Totalt Ram Nyttjad ram Bidrag S:a rese kstn Kalix folkhögskola % kr kr Malmfältens folkhögskola % 0 kr kr Sunderby folkhögskola % kr kr Sverigefinska folkhögskolan % kr kr Tornedalens folkhögskola % kr kr Älvsby folkhögskola % kr kr Summa % kr kr Studiemotiverande folkhögskolekurs

18 Bilaga 3 Statistik per län Läns Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Extra platser Allmän kurs 2013 (vt+ht) Extra platser Allmän kurs 2014 (vt+ht) Län kod Ant delt Ant delt v Ant delt Ant delt v Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Summa Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

19 Studiemotiverande folkhögskolekurs

20 Folkbildningsrådet Box 38074, Stockholm Studiemotiverande folkhögskolekurs 2014

Frågeställning Ja I viss mån Bättre förutsättningar för fortsatta studier 13 3 0 Bättre förutsättningar på arbetsmarknaden 9 6 1 Ökat självförtroende 12 3 1 Större intresse för samhällsfrågor 4 8 4 Mer

Läs mer

Folkhögskolor och antal platser

Folkhögskolor och antal platser Utlandsstudier Folkhögskolor och antal platser Offentliga utbildningar Studiefinansiering Län Folkhögskola Antal platser Stockholm Alma folkhögskola 161 Birkagårdens folkhögskola 0 Bosöns idrottsfolkhögskola

Läs mer

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1

Allmän kurs inkl extraplatser ,8 Särskilda kurser ,3 Långa kurser ,1 Antal sökande personer Planerat för antal deltagare Antal deltagare 15e kursdag Sökande per planerad plats Allmän kurs inkl extraplatser 21 276 11 817 11 356 1,8 Särskilda kurser 35 627 15 392 14 101 2,3

Läs mer

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010

Folkhögskola Planerade platser, sökande och studerande efter 15e kursdagen Ht 2010 FBR/TÖ 2010-10-08 Folkhögskola Planerade er, och studerande efter en Ht 2010 01 Alma folkhögskola 50 150 49 80 213 73 Birkagårdens folkhögskola 105 225 110 250 885 256 Bosöns idrottsfolkhögskola 74 90

Läs mer

Söktryck vid folkhögskola ht 2005

Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Söktryck vid folkhögskola ht 2005 Stockholms län 3901 1018 1469 4033 1352 1313 552 462 456 0117005 Runö folkhögskola 231 110 111 78 66 46 0 0 0 0120002 Lillsved Gymnastik o idrottsfol 38 20 20 196 72 71

Läs mer

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar?

1. Har skolan eget bibliotek? 5. Erbjuder er skola distansutbildningar? 1 Folkhögskolornas bibliotek 2006 omfattning, ansvar, ev samarbete med DU på skolorna. En sammanställning av en enkät utförd av projektet Verktyg & Vision läsåret 2005/2006 1. Har skolan eget bibliotek?

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11

Studieomdömen. i folkhögskolan 2010/11 Studieomdömen i folkhögskolan 2010/11 Folkbildningsrådet genomförde under våren 2011 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2010/11. Av 150 skolor utfärdade 147 studieomdömen.(mo

Läs mer

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010

Lärartjänster i folkhögskolan. kalenderår 2010 Lärartjänster i folkhögskolan kalenderår 2010 Innehåll Lärartjänster 2010 3 Helårstjänster i svensk folkhögskola 3 Två helårstjänster per tusen deltagarveckor för samtliga kurstyper 4 8,4 helårstjänster

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10

Studieomdömen. i folkhögskolan 2009/10 Studieomdömen i folkhögskolan 2009/10 Folkbildningsrådet genomförde under juni 2010 en uppföljning av folkhögskolornas utdelade studieomdömen under läsår 2009/10. Av 150 skolor utfärdade 146 studieomdömen.

Läs mer

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14

Studieomdömen. i folkhögskolan 2013/14 Studieomdömen i folkhögskolan 2013/14 Bakgrund och syfte Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning

Läs mer

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006

Nära lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 Nära 2 300 lärare i helårstjänster räknat i svensk folkhögskola verksamhetsår 2006 148 folkhögskolor rapporterar lärare motsvarande 1 953 helårstjänster i verksamhet inom det allmänna statsbidraget. I

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2012 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Två till varje folkhögskole 3 Sökande deltagar 3 Uppdraget 3 Undersökningsmetod 3 Utveckling de fyra senaste åren 4 Skolornas spridning

Läs mer

2013 Stockholm 2014-02-14

2013 Stockholm 2014-02-14 Studiemotiverande folkhögskolekurs 2013 Stockholm 2014-02-14 Studiemotiverande folkhögskolekurs 1 Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av

Läs mer

Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar. Rapport, november 2010

Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar. Rapport, november 2010 Förberedande folkhögskolekurs inom jobbgarantin för ungdomar Rapport, november 2010 Innehåll Inledning 4 Bakgrund 4 Rapportens innehåll 4 Syfte och mål 5 Förberedande Folkhögskolekurs 5 Målgrupp 5 Kursens

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs Studiemotiverande folkhögskolekurs 2011 Sammanfattning Folkhögskolesatsningen är en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att motivera arbetssökande ungdomar att gå vidare till fortsatta studier. Målet

Läs mer

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs Studiemotiverande folkhögskolekurs 2012 2 Studiemotiverande folkhögskolekurs Sammanfattning Studiemotiverande folkhögskolekurs är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolorna i nära

Läs mer

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR i s v t ä a r l l p d en n E Ska du också hit? Människor som ville skapa en plats i världen för kunskap och delaktighet startade folkhögskolan för 150 år sedan. Folkbildningen

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2013 UF 22 SM 1401 Folkhögskolan v- och höstterminen 2013 Folk high school spring and autumn term 2013 I korta drag Verksamhet 2013 et kursdeltagare uppgick under vterminen till 86 300 och under höstterminen

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; beslutade

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2006

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2006 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2006 2 Enkätundersökning höstterminen 2006 Innehåll Sökande höstterminen 2006 4 4 Särskild kurs 4 Verksamhet med funktionshindrade, invandrare och arbetslösa 5 Målgruppsverksamhet

Läs mer

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015

Folkhögskolan vår- och höstterminen 2015 UF 22 SM 1501 Folkhögskolan v- och höstterminen 2015 Folk high school spring and autumn term 2015 I korta drag Folkhögskolornas verksamhet 2015 Under 2015 hade folkhögskolan 165 000 kursdeltagare. Antalet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR. En plats i världen

SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR. En plats i världen SVERIGES FOLKHÖGSKOLOR En plats i världen En plats med öppna ansikten Ansikten kan vara som dörrar, mer eller mindre låsta. Folkhögskolan har en atmosfär som gör att du ser många öppna ansikten omkring

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2012 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 280 400 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 683 000 unika personer

Läs mer

Tio olika studieförbund som över hela -Cirka 275000 studiecirklar med totalt

Tio olika studieförbund som över hela -Cirka 275000 studiecirklar med totalt Fakta om folkbildning 2015 Tio olika studieförbund som över hela landet - arrangerar: -Cirka 275000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav -637998 unika personer -Cirka 368400 kulturprogram

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2014 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 271 000 studiecirklar med totalt nära 1,7 miljoner deltagare, varav 648 706 unika personer

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Fakta om folkbildning

Fakta om folkbildning Fakta om folkbildning 2013 Folkbildning i siffror Tio olika studieförbund som över hela landet arrangerar: cirka 276 000 studiecirklar med totalt nära 2 miljoner deltagare, varav cirka 664 000 unika personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin

Rapport_PDF1 03-04-01 17.12 Sida 63. Utbildningar inom upplevelseindustrin Rapport_PDF -4-7. Sida 6 Utbildningar inom upplevelseindustrin Rapport_PDF -4-7. Sida 64 Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Utbildningar inom upplevelseindustrin

Utbildningar inom upplevelseindustrin Utbildningar inom upplevelseindustrin Innehållsförteckning Utbildningar inom upplevelseindustrin Inledning 68. Syfte 68. Metod 68. Definition av upplevelseindustrin 68.4 Avgränsningar och felkällor 69.5

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 14 januari 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län december 2013 12 993 (10,4 %) 6 187 kvinnor (10,5 %) 6 806 män (10,3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer