Elevhandbok Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhandbok Läsåret 2010 2011"

Transkript

1 Elevhandbok Läsåret

2 Varmt välkommen till Porthälla gymnasium! På Porthälla vill vi att eleven skall synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever och all verksamhet inom skolan syftar till att främja en trygg och gynnsam lärandemiljö. Vi som arbetar på Porthälla finns här för att hjälpa till att göra din skoltid så bra som möjligt men naturligtvis är även din insats avgörande för att vi skall lyckas. Låt oss alla hjälpas åt så att vi kan fortsätta att bygga en skola som ger dig bästa möjliga förutsättningar till en positiv gymnasietid och en bra framtid. Vi syns på Porthälla gymnasium! Pia Alhäll Verksamhetsansvarig rektor

3 Innehåll KONTAKTER 4 PORTHÄLLAS NYA VISION 6 ORDNINGSREGLER 7 FUSKPOLICY 8 A - Ö 10 LÄSÅRSTIDER 15

4 Kontakter Hemsida Öppettider Informationsdisken Telefon Måndag torsdag Fredag Verksamhetsansvarig rektor Pia Alhäll (MU) Rektorer Skolkurator Skolsköterskor Jonas Enger (NV, SH med ekonomi, Handel) Tom Haglund (ST, IVP, IVSO, IVIK) Anki Karlström (Sär, Hund) Daniel Kindstedt (FP, BP, El, Idrott) Kerstin Cederloo Cecilia Wiktorson Tove Karlsson Postadress: Box 603, Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 56 samt Laxfiskevägen 2 Telefon: Fax: samt

5 Specialpedagoger Studievägledare Rita Fredriksson Karin Grauers Robert Frykner Stefan Näslund Bibliotekarie Anette Ek Serviceenheten Sluggo Eriksson Sjukanmälan Sjukanmälan skall göras för varje frånvarodag före kl 12.00:

6 Porthällas nya vision På Porthälla gymnasium arbetar vi för att eleven utvecklar lärande för livet Jag utvecklar min vilja och lust att lära genom utmanande och varierad pedagogik där jag får använda min kreativitet, kommunicera, tänka kritiskt och lösningsinriktat och får utöva inflytande över skolarbetet, både direkt och övergripande. en positiv självbild Jag är trygg i mig själv eftersom jag syns, trivs och får utvecklas utifrån mina egna förutsättningar. social förmåga Jag har förståelse och respekt för andra människor, olika kulturer, mänskliga rättigheter, jämställdhet och tolerans. framtidstro Jag är medveten om att jag kan påverka min omgivning och livsstil i en positiv och hållbar riktning. 6

7 Ordningsregler Du skall visa kamrater och personal respekt och hänsyn och inte kränka någon annan i ord och/eller handling, utan du skall agera utifrån Porthälla gymnasiums likabehandlingsplan. Du tar som elev ansvar för dina studier samt bidrar till ett gott arbetsklimat. Du skall vara närvarande på lektionerna och komma i tid. Du bidrar till att hålla vår skola ren, snygg och klotterfri. Du skall känna till och respektera de särskilda regler som finns i skolans specialiserade salar och lokaler. Du skall följa de lagar och förordningar som gäller i Sverige, även i skolan. Tobak är helt förbjudet inom skolans område enligt Tobakslagen. Mobiltelefoner skall vara avstängda under lektionstid. All form av spel om pengar är förbjudet enligt Lotterilagen. Affischering, flygblad mm är endast tillåtet efter tillstånd från rektor. Det är allas ansvar att verka för en trevlig arbetsmiljö och att dessa regler efterföljs. Om en elev bryter mot trivselreglerna förs samtal med eleven på olika nivåer, beroende på hur allvarlig förseelsen är. Vi polisanmäler alla handlingar som råder under Brottsbalken. 7

8 Fuskpolicy Porthälla gymnasium ser allvarligt på alla former av fusk och plagiat. Du som elev ska kunna stå för dina uppgifter och vara värd de betyg du får. Vid salsskrivning får du bara använda de hjälpmedel som din lärare godkänt. Vid skriftliga arbeten och muntliga presentationer ska all information som tagits fram av någon annan ha en tydlig källanvisning. Hur källhänvisningen ska utformas ger din lärare besked om. Vid avskrifter krävs alltid citationstecken samt not i direkt anslutning till citatet. Vad är fusk? Med fusk menas om du under pågående skrivning använder hjälpmedel som inte är tillåtna. Det kan exempelvis vara fusklappar, andras prov, elektronisk utrustning eller andra metoder. Fusk är också om du vid inlämning av arbeten har kopierat från Internet eller på annat sätt skrivit av någon annans arbete helt eller delvis, utan att ange vem du citerar. Det är alltså inte tillåtet att i eget namn lämna in eller framföra sådant som andra skrivit eller sagt oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker, Internet, eller någon annan källa. Detta gäller även översättningar. Om en elev skriver i en annan elevs namn räknas detta som urkundsförfalskning. Vad händer om du ertappas med fusk? Ertappas du med fusk vid inlämningsuppgifter eller vid prov får du inget betyg på det aktuella kursmomentet. Hur dina kunskaper skall bedömas avgörs av läraren vid senare tillfälle. Läraren kontaktar alltid ansvarig rektor som kallar dig och, om du är omyndig, vårdnadshavare till samtal. Om fusk upptäcks under pågående provtillfälle avbryts provet omedelbart för fuskande elev och eleven lämnar provsalen. Om elev inte erkänner fusk, men läraren vidhåller sin uppfattning, överlämnas ärendet till skolledningen som samtalar med berörda och fattar beslut i frågan. Om förseelsen bedöms som grov och tidigare varningar och samtal ej hörsammats kan eleven skiljas från utbildningen. Grov förseelse kan exempelvis vara upprepat fusk i flera olika kurser. Rektor utreder orsaken och beslutar i ärendet. Styrelsen för utbildningen kan behöva informeras och fatta beslut i ärendet. 8

9 (Utifrån 6:e kapitlet, 21-25, Gymnasieförordningen gällande elevs tillrättaförande.) Förebyggande åtgärder Varje lärare ska utifrån arbetssätt och pedagogiska metoder regelbundet och i samband med provtillfällen tala om för de studerande vad som är fusk och anstränga sig för att förhindra fusk. Väskor, avstängda elektroniska apparater (mobiler, mp3- spelare mm) skall lämnas väl synliga för läraren som ansvarar för att allt går rätt till vid provtillfället. Läraren ska finnas med och gå runt i klassrummet/skrivsalen under tiden provet pågår. Frågor bör, så långt det är möjligt, konstrueras så att fusk förebyggs. Där så är möjligt ska nätbaserade antiplagieringssystem som exempelvis Urkund användas. /Skolledningen vid Porthälla gymnasium 9

10 A - Ö Adressändring Om du flyttar, anmäl snarast din nya adress och eventuellt nytt telefonnummer till din elevhandledare. Avbruten skoldag När du måste avbryta din skoldag exempelvis p g a sjukdom, skall du meddela detta till undervisande lärare. Du ansvarar själv för att ta igen det klassen arbetat med under frånvarotiden. Vid längre sjukfrånvaro, håll kontakt med din elevhandledare. Betyg Betyg sätts på varje avslutad kurs efter en måloch kunskapsrelaterad betygsskala: IG (icke godkänt) G (godkänt) VG (väl godkänt) MVG (mycket väl godkänt) Betyg meddelas av undervisande lärare. Bibliotek Biblioteket i Partille är också skolbibliotek. Här finns läsplatser, datorer, tidningar, musik och film. Och böcker förstås, både facklitteratur och romaner. Vår studiebibliotekarie heter Anette Ek. Brandlarm När brandlarmet utlöses: Lämna salen direkt. Följ markerade utrymningsvägar ut ur byggnaden. Undervisande lärare ser till att ingen lämnas kvar i salen eller i närliggande rum. Gå till grusplanen norr om Partillebohallen och samlas klassvis med undervisande lärare. Elever som har rast samlas vid platsen rastelever. Lämna inte samlingsplatsen förrän din lärare eller skolans rektor säger att du får gå i från platsen. Busskort Alla Porthällas elever får busskort, oavsett skolvägens längd. Borttappade busskort ersätts och det borttappade kortet spärras. Eleven får betala ersättningskortet (200 kr) och får under tiden nytt kort beställes själv bekosta sina resor. 10

11 Datorer Alla elever ansvarar för ett konto med tillgång till e-post och Internet. Drogpolicy Porthälla gymnasium är en drogfri zon. Läs om vår drogpolicy samt handlingsplan på hemsidan under Information. Elevcafé Välkommen till Café Laxen för att köpa fika, slå dig ner i våra mysiga soffor. Vi har storbilds- TV och biljardbord. Caféansvarig är Camilla Andersson. Läs mer om caféet på skolans hemsida. Elevhälsan Elevhälsan består av kurator, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger samt skolpsykologer. Elevkår Elevkåren på Porthälla har stormöten två till tre gånger per termin. Stormötet utser kårstyrelsen som driver det elevdemokratiska arbetet bland annat genom träffar med rektor. A - Ö Elevskåp Varje elev får låna ett elevskåp i skolan. Detta låses med eget lås. Elevskåpet är skolans egendom och kan öppnas efter beslut av rektor. Frånvaro God närvaro i undervisningen är avgörande för goda studieresultat. Det är rektors skyldighet att se till att en kontakt upprättas mellan skolan och vårdnadshavare om eleven är frånvarande utan giltig anledning. Elevhandledaren registrerar frånvaron. Hög frånvaro rapporteras till vårdnadshavaren. Längre frånvaro (gäller ej vid sjukdom) och upprepad ströfrånvaro rapporteras till Centrala studiestödsnämnden. Detta kan leda till indraget studiebidrag. Hemsida Porthälla gymnasiums hemsida hittar du på Klassråd Klassråd består av alla elever i klassen och elevhandledaren. Här behandlas frågor av gemensamt intresse för klassen och skolan. 11

12 A Ö Kursbyte Elev som vill ändra sin studieinriktning anmäler detta på särskild blankett som finns hos SYV. Ändringen beslutas av rektor. Omval beviljas endast i undantagsfall. Eleven får inte lämna grupp eller börja i ny innan beslut har fattats. Likabehandlingsplan Porthälla gymnasium har en likabehandlingsplan är till för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av elever och personal. Du hittar den på hemsidan under Information. Lov/ledighet På Porthälla beviljas inte ledighet. Väljer en elev ändå av speciella skäl att vara frånvarande skall detta ske efter kontakt med elevhandledaren då konsekvenserna av frånvaron diskuteras. Eleven kan inte påräkna stödundervisning eller extra hjälp vid sådan ledighet. Läromedel Alla läroböcker lånas mot kvittering. När boken återlämnas stryks kvitteringen. Borttappade böcker skall ersättas. Olycksfallsförsäkring Samtliga elever är olycksfallsförsäkrade i AIG Europé, för såväl skoltid som fritid, under hela året. Om eleven skadas skall skadeanmälan skrivas omedelbart. Särskild blankett finns för detta. Lämna denna till din elevhandledare. Parkering För att utnyttja skolans parkeringsplats behövs parkeringstillstånd. Detta köpes för 100 kr i Informationen. 12

13 A Ö Partalen Partalen är skolans webbportal. Här finns mycket av den dagliga informationen som rör skolans arbete. Länk till Partalen finns på hemsidan. PIF Porthälla idrottsförening, PIF, är skolans elevers egen idrottsförening. Eleverna utser sin egen styrelse som sedan under året anordnar olika turneringar och evenemang i idrottshallen. Ansvarig lärare för PIF är Börge Öberg. Porthällabladet Porthällabladet är skolans informationsblad. Här står viktig information om prov, studiebesök, friluftsdagar och schemaändringar mm. Bladet publiceras på hemsidan under Information. Prövning Elever i gymnasieskolan har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som ingår i elevens individuella studieplan om inte betyg getts på kursen eller om eleven fått betyget IG. Anmälningstider framgår av kalendariet som finns på hemsidan under Information. Vid prövning måste eleven ha med sig giltig legitimation. Rökning Enligt Tobakslagen är det inte tillåtet att röka inom skolans område. Skadegörelse Naturligtvis räknar vi med att alla värnar om vår gemensamma miljö. Skulle ändå skadegörelse förekomma krävs full ersättning av den som orsakat denna. Skolkurator Vår kurator heter Kerstin Cederloo. Till henne är du välkommen att komma och prata om det som känns viktigt för dig. Inga problem eller funderingar är för små eller oviktiga! Läs mer under Elevhälsa på hemsidan. Skolläkare Kontakt med läkare förmedlas via skolsköterskan. Skolmatsal Pia Nystedt är husmor på vår skolrestaurang Forellen. Här serveras god och vällagad mat. 13

14 A Ö Skolsköterska Cecilia Wiktorson och Tove Karlsson är Porthällas skolsköterskor. Till dem är du välkommen om du känner dig lite krasslig eller vill prata om något som känns viktigt för dig. Läs mer under Elevhälsa på hemsidan. Specialpedagoger Porthällas specialpedagoger heter Rita Fredriksson och Karin Grauers. De arbetar med att tillsammans med elever, lärare och föräldrar se till att skolarbetet så långt det är möjligt anpassas till den enskilde elevens situation. Läs mer under Elevhälsa på hemsidan. Studiebidrag Elever får studiehjälp t o m vårterminen det år de fyller 20. För att få studiehjälp måste man enligt studiestödslagen studera på heltid. Upprepad frånvaro som inte beror på sjukdom eller liknande medför att rätten till studiehjälp kan upphöra. Stölder Skolan har ingen försäkring som täcker stölder. Undersök därför noggrant reglerna i era hemförsäkringar. Elever bör undvika att i onödan ta med dyrbara föremål till skolan. Vid stöld skall händelserapport göras på särskild blankett. Lämnas till elevhandledaren. Stödundervisning För dig som behöver extra stöd har vi t ex mattestudio. Fråga din elevhandledare om tider. SYV, studie- och yrkesvägledning Våra yrkesvägledare heter Robert Frykner och Stefan Näslund. Till dem är du välkommen om du har frågor om vilka kurser du skall välja på gymnasiet och om du vill ha vägledning till vidare studier. Läs mer på hemsidan under Elevhälsa. Urkund Vid skriftliga inlämningsuppgifter används plagiatkontrollprogrammet Urkund. Information om detta får du av din lärare. 14

15 Läsårstider Läsår (183 dagar varav 5 studiedagar) Höstterminen (85 dagar) 3 studiedagar under vecka 44 (1, 2 och 3 november) Lovdagar: 2 dagar vecka 44 (4 och 5 november) Vårterminen (98 dagar) 2 studiedagar (datum ej fastställt) Lovdagar: Sportlov vecka 7 (14, 15, 16, 17 och 18 februari) Påsklov vecka 16 (18, 19, 20 och 21 april) Kristi Himmelsfärdshelg 1 dag vecka 22 (3 juni) 15

16

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2010/2011 Frimanska gymnasiet, IV, Fenix, Yrkes-IV, IVIK, Wegas Lidmanska gymnasie-sär Tranellska gymnasiet, HR, LP Wijkmanska gymnasiet, TE, EC,

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3)

Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Välkommen till REKTORSENHETER Rektorsenhet 1: Hans Fredriksson, e-post: hans.fredriksson@halmstad.se Medieprogrammet - MP(år 2 och 3) Samhällsvetenskapsprogrammet SA/SP (år 1, 2 och 3) Rektorsenhet 2:

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! 2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR! Vi som arbetar på SGY, Sågbäcksgymnasiet, är angelägna om att ge dig en bra utbildning och vi hoppas att du ska få ett bra läsår och trivas på Sågbäcksgymnasiet! Det är

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

ELEVINFORMATION. Hösten 2015. Studieperiod: 2015-08-17 2015-12-31

ELEVINFORMATION. Hösten 2015. Studieperiod: 2015-08-17 2015-12-31 ELEVINFORMATION Hösten 2015 Studieperiod: 2015-08-17 2015-12-31 1 Innehållsförteckning SJÄLVSTUDIEDAGAR:... 3 HELGDAGAR:... 3 SKOLANS ÖPPETTIDER:... 3 SJUKANMÄLAN... 3 KONTAKTUPPGIFTER ADMINISTRATION...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2014/2015 Värt att veta Om Danderyds gymnasium Välkommen till Danderyds Gymnasium! 1 Vi som arbetar på

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer