Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15"

Transkript

1 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren (11) 2:e vice ordförande Joachim Fors (S) Camilla Lindoff (S) Irene Nilsson (S) Henrik Backlund (S) Dolores Öhman (JvW) Per-Åke Purk (V) Ulf Edanelsson (SD) Håkan Spångberg (SD) Michael Strömberg (SD) Karl- Gustav Boo (FP) Robin Gustavsson (KD) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Åsa Edanelsson och , Björn Widmark 100, Lars Johnsson 100 Ingrid Nyman, Rune Stensby, Lena Svensson, Hans-Göran Hansson, Arne Persson, Niagnus Åkeborn, Björn Widmark, Lars Johnsson, Douglas Roth, Christer Caesar, Wmnie Aronsson Kommunchef Bengt-Arne Persson, Kanslichef Nia j-inger Carlsson, Kommunsekreterare Louise Davidsson Dolores Öhman Per-Åke Purk Kommunledningskontoret/ O~ ~~~ Louise Davidsson Ordförande Justerare

2 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2(28) Anslag l bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Håssieholms, ' ooj- o \ Kommunledningskontoret Underskrift Kommunsekreterare Louise Davidsson Datum då anslaget togs ner Signatur

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(28) Hässleholms Ändring av föredragningslistan s beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Information om personalavdelningens arbeta samt information om räddningstjänsten läggs till föredragningslistan. Ärende om "Redovisning av intäkter EU-medel2014" läggs tilllistan över anmälningsärende n. Robin Gustavsson (KD) medges lämna information om tömning av Vinslövssjön.

4 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 4{28) Information från Personalavdelningen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Personalchef Per-Olof Drottler, personalstrateg Johan Lexfors och personalspecialist Lina Lindner informerar om personalavdelningens uppdrag, dess organisation och vissa fokusområden.

5 SAMMANfRÄDESPROTOKOll 5(28) Information från Räddningstjänsten beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Tillförordnad räddnings- och förvaltningschef Daniel Sirensjö informerar om sitt arbete och räddningstjänsten.

6 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 6(28) Integrations- och arbetsmarknadsfrågor beslutar att lägga informationen till handlingarna. s beslutar att praktikanten Oskar Do b rovsky får närvara under samrnantriidet. Beskrivning av ärendet Förvaltningschef Karina Hansson meddelar att där är tre projekt - RSFI; projektet "Within" om ungdomsarbetslöshet; och Teknikcollege-som håller på att slutföras för närvarande. Karina Hansson svarar även på Ulf Erlandssons fråga från föregående sammantriide gällande asylboende.

7 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 7(28) Information gällande tömningen av Vinslövssjön beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Robin Gustavsson (KD) informerar om tömningen av Vinslövsjön. Sarrmmrrädet ajourneras kl Sarrmmträdet återupptas kl

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(28) / Kommunens årsredovisning 2014 beslutar att föreslå fullmäktige följande beslut: l. Kommunens årsredovisning för 2014 godkänns. 2. 1,4 miljoner kronor disponeras ur resultatutjämningsreserven för att täcka det negativa balanskravsresultatet. Beskrivning av ärendet Kommunens årsredovisning för 2014 är framtagen. Revisionen överlämnar revisionsberättelsen inför fullmäktige och föreslår beslut beträffande ansvars-frihet. Den l januari 2013 trädde ändringarna om att komplettera befintlig lagstiftning om God ekonomisk hushållning i kraft. Det ger nya möjligheter att utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämningsreserv. Under 2013 kunde reserveringar göras av de eventuella ekonomiska överskott för åren 2010, 2011 och 2012 som överskred de gränsvärden som regelverket föreskriver. Kommunfullmäktige be-slutade i oktober 2013 att inrätta en resultatutjämningsreserv på 73,3 miljoner kronor. I sam-band med beslutet antogs regler för hantering av resultatutjämningsreserven. I dessa regler framgår att resultatutjämningsreserven ska användas för att reglera underskott i bokslutet när en lågkonjunktur inträffat under året och medfört minskade skatteintäkter till följd av en konjunkturförsvagning. Det framgår även att bedömning av konjunkturens effekt på skatteunderlaget bör göras genom att järnföra budgetårets ökning av skatteunderlaget i riket med den genomsnittliga ökningen under de tio föregående åren. En sådan jämförelse görs av Sveriges Kommuner och Landsting i cirkulär 14:59 och den visar att den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren är 3,9 procent och att skatteunderlaget för 2014 ökat med 3,7 procent. Årets balanskravsresultat efter balanskravsjusteringar blev -1,4 miljoner kronor. Ekonomiav-delningen föreslår att det negativa balanskravsresultatet täcks genom att 1,4 miljoner kronor disponeras ur resultatutjämningsreserven.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(28) / Forts. 96 Sänt till: Revisionen Ekonomiavdelningen

10 SA1vfMANTRÄDESPROTOKOLL 10(28) / Ekonomisk kompensation för övertagande av driften av Vinslövs friluftsbad beslutar följande: 1. Fritidsnämndens budgetram för 2015 tillförs kronor med anledning av ökade kostnader i samband med övertagande av driften av Vinslövs friluftsbad. 2. Tillskottet på totalt kronor för 2015 finansieras genom omdisponering från finansförvaltningens anslag för kostnadsökningar. 3. I samband med att budgeten behandlas för 2016 ska budgetkompensationen läggas in i fritidsnämndens budgetram. Beskrivning av ärendet Inför sommaren 2014 övenog fritidsnämnden driften av Vinslövs friluftsbad från styrelsen. Tidigare drevs verksamheten av BK Ore genom avtal med ledningskontoret. Efter beslut i tekniska utskottet den 5 mars 2014, 47, uppdrogs till tekniska avdelningen att säga upp avtalet med BK Ore och föreslå styrelsen att ge fritidsnämnden i uppdrag att överta verksamhetsdriften av Vinslövs friluftsbad samt att finansiering skulle ske genom ens lokalkostnads budget. beslutade den 2 april2014, 92, i enlighet med tekniska utskottets förslag. Fritidsnämnden har under 2014 ansvarat för verksamhetsdriften av friluftsbadet. Sommaren har varit mycket gynnsam med många besökare och därmed goda intäkter. Resultatet för friluftsbadet blev för 2014 ett underskott på I dessa kostnader ingår inköp av viss utrustning som kan användas mer än ett år. Det totala årsbehovet för 2015 uppgår därför till Det är inte att förvänta att det går att driva friluftsbad med vinst utan badet måste ses som en service till allmänheten.

11 SANIMANTRÄDESPROTOKOLL 11(28) / Forts. 97 Fritidsnämnden begär ingen kompensation för 2014 eftersom nämnden i december prognostiserar ett överskott för hela nämndens verksamhet och därmed ryms badets underskott 2014 inom gällande ram för fritidsnämnden. Inför 2015 måste dock nämnden kompenseras för att driften av friluftsbadet inte ska medföra besparingar inom andra verksamheter. Kommunens lokalkostnadsbudget fungerar inte som någon finans ieringsbudget utan det är en kalkyl som åskådliggör kostnadsfördelningen för respektive objekt. et som fattades av styrelsen den 2 april2014, 92, saknade finansiering och med hänvisning till det ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att tillskjuta kronor till fritidsnämndens budgetram. Ekonomiavdelningen föreslår även att i samband med att budgeten behandlas för 2016 ska budgetkompensationen läggas in i fritidsnämndens budgetram. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 38, beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: beslutar följande: l. Fritidsnämndens budgetram för 2015 tillförs kronor med anledning av ökade kostnader i samband med övertagande av driften av Vinslövs friluftsbad. 2. Tillskottet på totalt kronor för 2015 finansieras genom omdisponering från finansförvaltningens anslag för kostnadsökningar. 3. I samband med att budgeten behandlas för 2016 ska budgetkompensationen läggas in i fritidsnämndens budgetram. Sänt till: Ekonomiavdelningen F ritidsförvaltningen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12{28) / Föreningsbidrag 2015 beslutar att bevilja bidrag till föreningar enligt bilagd förteckning. Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har upprättat underlag för föreningsbidrag 2015 för styrelsens verksamheter. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott, , 39, beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: beslutar att bevilja bidrag till föreningar enligt bilagt förslag. Bilaga: Specifikation över vissa bidrag till föreningar, förslag Sänt till: Ekonomiavdelningen Komm unstyrelsen

13 SPECIFIKATION ÖVER VISSA BIDRAG TILL FÖRENINGAR, FÖRSLAG VERKSAMHET 459 STÖD TILL FRITlDSVERKSAMHET BESLUT SÖKT BESLUT Hässleholms s fritidsförening 1so oool 200 oool 1so oool!summa VERKSAMHET oool 200 oool 150 oool VERKSAMHET 489 STÖD TILL KULTURVERKSAMHET Stobybygdens Intresseförening, Bygdegårdsgruppen.---~~~----~~~------~ årsanslag särskilt anslag Sösdalaortens Bygdegårdsförening årsanslag särskilt anslag skötselbidrag parken Vannaröds slott Verums Bygdegårdsförening årsanslag särskilt anslag Vinslövsortens Bygdegårdsförening årsanslag särskilt anslag Emmaljunga Byggnadsförening upa årsanslag särskilt anslag ospec ~ V Torups Bygdegård (Organisationernas Byggnadsförenino).---~~~------~-r------~ årsanslag r---~~~----~~~--~~~ särskilt anslag l O 000 O Ignaberga Medborgarhus årsanslag särskilt anslag Härjagården Förening upa årsanslag särskilt anslag Bjärnums Folkets Park ideell förening årsanslag särskilt anslag Fastighets AB Göingehuset årsanslag särskilt anslag Attingastugan årsanslag särskilt anslag ~ ej sökt lo ~ 1 Sida 1 C:IUsers\loda500\AppData\Locai\Temp\WE4\sunderlag ~w

14 SPECIFIKATION ÖVER VISSA BIDRAG TILL FÖRENINGAR, FÖRSLAG BESLUT SÖKT BESLUT Mala Intresseförening årsanslag särskilt anslag Finjabygdens SLU- och Bygdegårdsförening upa årsanslag särskilt anslag 45 00~ 1 ej s~~tooo l 45 00~ 1 Ballingslövs Brottarklubb, Solbacken årsanslag särskilt anslag Andelsförening Tallparken, Vinslöv årsanslag särskilt anslag Bjäm ums Bygdegårdsförening årsanslag särskilt anslag Farstorps Bygdegårdsfören i ng årsanslag särskilt anslag Hi llarps Missionshusfören ing årsanslag särskilt anslag lo 000!SUMMA VERKSAMH ET 489 l oool VERKSAMHET 899 STÖD TILL TOTALFÖRSVAR SAMT ÖVRIGA SAMHÄLLSSKYDDANDE ÅT GÄRDER Hässleholms Civilförsvarsförening Sep avtal Hässleholms Nämndemannaförening Sep beslut SUMMA VERKSAMHET o SUMMA KOMMUNSTYRELSEN l l Sida 2 C:\Users\loda5001AppData\Locai\Temp\WE4\sunderlag Ah ~W

15 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 13(28) / Granskningsrapporter för intern kontroll 2014 beslutar att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna. Beskrivning av ärendet Nämnderna ska enligt reglerna för intern kontroll ha upprättat och lämnat in granskningsrapport för det interna kontrollarbetet samt protokoll senast i samband med att verksamhets berättelsen lämnas in. Ekonomiavdelningens uppdrag enligt reglerna är att med utgångspunkt från nämndemas och styrelsens förvaltningars granskningsrapporter bedöma hur ens samlade interna kontroll fungerar. Bedömningen ska göras senast i samband med upprättandet av årsredovisningen. Samtliga förvaltningar har upprättat en granskningsrapport och samtliga förvaltningars granskningsrapport är antagen av nämnd förutom omsorgsförvaltningens rapport. Den hanteras i omsorgsnämnden den 25 februari Generellt sett har granskningsrapporterna blivit tydligare och mer informativa, men där är en del kvar att arbeta med. Återkoppling har skett till samtliga förvaltningar angående deras granskningsrapporte r. Det som behöver utvecklas är olika från förvaltning till förvaltning, men exempelvis mer informativa sammanfattningar om nämndens interna kontrollarbete, omfattning av granskningen av kontrollmomenten, hur granskningen har gått till samt tydligheten med om momentet ska med till nästa års plan. Ett fåtal kontrollmoment har inte genomförts. Förklaringen till det är bland annat att dataprogram som skulle varit en hjälp vid granskningen inte är på plats. Efter avstämning av nämndemas och styrelsens förvaltningars granskningsrapporter bedömer ekonomiavdelningen att den interna kontrollen överlag fungerar tillfredsställande och rapporteringen har förbättrats.

16 SAN1MANTRÄDESPROTOKOLL 14{28) / Forts. 99 Sänt till: Ekonomiavdelningen Samtliga nämnder

17 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 15(28) / Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiskt bistånd med fokus på insatser för självförsörjning beslutar att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga socialnämndens yttrande till handlingarna. Beskrivning av ärendet Ernst & Young har på uppdrag av Håssieholms s revisorer granskat socialnämndens styrning och uppföljning av verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd, med särskilt fokus på insatser som leder till minskat behov av försörjningsstöd. Socialnämnden har yttrat sig över rapporten. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 31, beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga socialnämndens yttrande till handlingarna. Sänt till: Socialnämnden Revisorerna

18 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 16(28) / Ersättning till alt förtroendevald för förlorad arbetsinkomst- egna företagare beslutar an göra en översyn av regelverket för bestämmelser om ersänning till alt fönroendevalda med en särskilt beaktande av schablonbeloppet för egna företagare. Jäv Ulf Erlandsson (SD) och Åsa Erlandsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Björn Widmark (FV) och Lars Johnsson (11) inträder i deras ställe. Beskrivning av ärendet Personalutskorret har vid sammanträdet beslutat uppdra åt chefen an anlita externt företag för an utreda det enskilda ärendet angående ersänning till alt fönroendevald. Kommunchefen beslutar an anlita KPMG revisions- och rådgivningsföretag. Personalutskorret har vid sammanträdet beslutat an återföra utredningsuppdraget till KPMG för kompleneringar. Ärendets tidigare behandling Personalutskorret beslutar , 10, med hänvisning till KPMG:s rekommendation an till Ulf Erlandsson utbetala schablonbelopp för förlorad arbetsinkomst i enlighet med ens regelverk An den fortsatta dialogen i ärendet kommer an föras mellan Ulf Erlandsson och kansliavdelningen inom ledningskontoret.

19 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 17(28) / Forts. 101 Att rekommendera styrelsen att göra en översyn av regelverket för bestämmelser om ersättning till alt förtroendevalda med ett särskilt beaktande av schablonbeloppet för egna företagare. På grund av jäv deltog inte Ulf Erlandsson (SD) i handläggningen av detta ärende. Sänt till: Kommunledningskontoret

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18{28) Hissiaholms / Omvärldsanalys 2015 för arbetsmarknad och kompetensutveckling beslutar att godkänna "Omvärldsanalys 2015" för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Yrkande Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förs lag. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling har upprättat en omvärdsanalys för Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 33, beslutar att föreslå styrelsen att godkänna " Omvärldsanalys 2015" för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Sänt till: Arbetsmarknad och kompetensutveckling

21 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 19(28) / Antagande av policydokument för inköps- och upphandlingspolicy beslutar att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta policydokument för inköps- och upphandlingspolicy med giltighet tillsvidare. Reservationer Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras idag. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i arbetsutskottets förslag till beslut i enlighet med bilagt återrernissyrkande. Yrkande Ulf Erlandsson (SD) lämnar bilagt återrernissyrkande. Omröstning Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner det bifallet.

22 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 20(28) / Forts. 103 Beskrivning av ärendet Mot bakgrund av bland annat revisionsrapporten "Granskning av ens upphandlingsverksamhet" har förslag framarbetats med beaktande av de slutsatser som framkom däri. Den tidigare policyn var omfattande med hög detaljgrad men saknade en del klargörande. Policyförslaget bygger på tidigare beslut om en decentraliserad upphandlingsverksamhet, men verksamheterna har möjlighet att anlita upphandlingsenheten. Förslaget har varit ute på remiss hos ekonomichef, Tekniska avdelningen, dåvarande Lokalförsö ~ningsavdelningen, Tekniska förvaltningen samt Förvaltningschefsgruppen. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 35, beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta policydokument för inköps- och upphandlingspolicy med giltighet tillsvidare. Ulf Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag. Ulf Erlandsson (SD) avstår från att delta i beslutet om att bifalla eller avslå liggande förslag till beslut. Mats Sturesson (Q yrkar bifall tillliggande förs lag till beslut. Ulf Erlandsson (SD) lämnar bilagt yrkande innebärande att ärendet ska återremitteras. Ordförande ställer proposition dels på om ärendet ska återremitteras och dels om det ska avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter proposition på om liggande förslag till beslut ska bifallas eller avslås och finner att det ska bifallas.

23 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 21(28) / Fons. 103 Bilagor: Sverigedemokraternas reservation Ulf Erlandssons återremissyrkande Sänt till: Upphandlingsenheten

24 HÄSSLEHOLMS KOMMUN D1arienr 2C> /'j /LJ 7j OIU!ieplanbet Lopnr )o; s.. /5 StJHandl. ~ NJ Reservation gällaode ärende 11 "Antagande av policydokument för Inköpsoch upphandlingspolicy", Policydokumentet för Inköps-och upphandlingspolicy har återremitterats av Kommunfullmäktige. l den dokumentationen framgick att policydokumentet bygger på tre dokument nämligen; Policydokument, s trategidokument och Tillämpningsanvisningar, som alla har olika syfte och olika beslutande instanser. Dessa dokument har en sammankoppling med varandra men det framgår inte i Policyn som det ska tas beslut om idag, vilket är en brist. När ärendet blev återremitterat i Kommunfullmäktige fanns kopplingen till de övri ga dokumenten med. Där stod bland annat att strategidokumentet skulle beslutas av och detta satte Sverigedemokraterna sig emot redan då. Nu står det inte ett ord om Strategidokumentet, det framgår inte heller vilken instans som har beslutanderätt om Strategidokumentet. I s trategidokumentet klargörs förhållningssätt och riktlinjer för till exempel vil ka krav som ska ställas vid upphandling av kött, vil ket är en vihig fråga för Sveri gedemokraterna. Vi anser fortfarande att s trategidokumentet är av en sådan tyngd och vikt att det bör betraktas som ett ärende av principiell beskaffenhet att det ska beslutas av Kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna yrkar på återremiss i detta ärende fö r att klargöra hur s trategidokumentet och Till ämpningsanvisningar har sammankoppling med Policydokumentet Det är även viktigt att det tydligt framgår var dessa dokument ska beslutas. Då vårt återremi ssyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. Ulf Erlandsson, Sveri gedemokraterna

25 HÄSSLEHOLMS KOMMUN f Olanonr Z0/7j/2J11Dar.;Jpt\lno.tt. os o Löpnr)o/5. /J5,:Z jha11dl.,r M Återremissyrl{ande gällande ärende 11 "Antagande av policydokument för Inköps-och upphandlings policy", Policydokumentet för Inköps-och upphandlingspolicy har återremitterats av Kommunfullmäktige. I den dokumentationen framgick att policydokumentet bygger på tre dokument nämligen; Policydokument, strategidokument och Tillämpningsanvisningar, som alla har olika syfte och olika beslutande instanser. Dessa dokument har en sammankoppling med varandra men det framgår inte i Po licyn som det ska tas besl ut om idag, vilket är en brist. När ärendet blev återremitterat i Kommunfullmäktige fanns kopplingen till de övriga dokumenten med. Där stod bland annat att strategidokumentet skulle beslutas av Kornmunstyrelsen och detta satte Sverigedemokraterna sig emot redan då. Nu står det inte ett ord om Strategidokumentet, det framgår inte heller vilken instans som har beslutanderätt om strategidokumentet I strategidokumentet klargörs förhållningssätt och riktlinjer för till exempel vilka krav som ska ställas vid upphandling av kött, vilket är en viktig fråga för Sverigedemokratema. Vi anser fortfarande att strategidokumentet är av en sådan tyngd och vikt att det bör betraktas som ett ärende av principiell beskaffenhet att det ska beslutas av Kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna yrkar på återremiss i detta ärende för att klargöra hur s trategidokumentet och Tillämpningsanvisningar har sammankoppling med Policydokumentet Det är även viktigt att det tydligt fram går var dessa dokument ska beslutas. Om återremissyrkandet inte vinner gehör väljer vi att avstå från att delta i beslutet. U! f Er! andsson, S verigedernokratema

26 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 22(28) / Redovisning av uthyrningspriser av möteslokaler i Hässleholms Kornmunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av uthyrningspriser av ala möteslokaler. Beskrivning av ärendet Kornmunstyrelsen beslutade , 111, att godkänna prislista för uthyrning av nya lokaler på Norra Station som blev tillgängliga för tillfällig uthyrning i samband med att etapp 3 blev färdigställd. Samtidigt gav kornmunstyrelsen kornmunchefen i uppdrag att återkomma med utredning avseende uthyrningspriser av lokaler i kulturhuset, Norra Station och arbetsmarknadsenheten. Ärendet har diskuterats med styrelsens arbetsutskott som vill få en sammanställning på samtliga ala möteslokaler, barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, HrAB, omsorgsförvaltningen samt räddningstjänsten. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 40, beslutar att föres lå kornmunstyrelsen att godkänna redovisningen av uthyrningspriser av ala möteslokaler. Sänt till: Bitr. förvaltningschef, ledningskontoret

27 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 23(28) / Obesvarade motioner per anmälan beslutar att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga förteckningen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Motioner som fullmäktige inte fattat beslut om ska anmälas till fullmäktige enligt 5 kap 33 allagen. Kommunfullmäktiges arbetsordning anger i 28 att motioner som är obesvarade vid årsskiftet ska anmälas. En förteckning över motioner som var obesvarade vid årsskiftet 2014/2015 är framtagen. Två motioner besvarades på sammanträdet i januari 2015, dels motionen om att införa förbud mot tiggeri och dels motionen angående Alsumpslingan på vandringsleden runt Finjasjön. Fem motioner är äldre än ett år. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott , 41, beslutar att föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att lägga förteckningen till handlingarna. Sänt till: Kanslichef

28 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 24(28) Information/beslut i frågor angående Skåne Nordost samarbete beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Kommunchef Bengt-Arne Persson berättar att Skåne N ordost haft sitt första sammanträde, från vilket protokoll har delats ut.

29

30 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 26(28) Övriga anmälningar beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande till handlingarna: 2015/ Kommunledningskontorets ekonomiavdelning- Finansrappen februari / Kommunledningskontorets ekonomiavdelning - Rappen kapitalförvaltning per 28 februari / Kommunledningskontorets ekonomiavdelning- Intern kontrollplan / Kommunledningskontorets ekonomiavdelning - Utvärdering av placeringsverksamheten / Kommunledningskontorets tillväxtavdelning-redovisning intäkter E U-medel / Privatperson - Synpunkter på nedläggning av F-9 T4-skolan och samlokalisering av elever med behov av extra stöd, inkommen / Kommunledningskontorets kansliavdelning - Besvarande av synpunkt inkommen avseende nedläggning av F-9 T4-skolan. 2014/ Privatperson- Synpunkte på nedläggning av T4-skolan, inkommen / Revisorerna Hässleholms - Uppföljning av granskningar genomförda 2013 av Ernst & Young.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(28) Fons / Revisorerna Håssieholms - Sammanställning av avtal mellan koncernen och Kunskapsporten Håssieholm AB. 2015/ Länsstyrelsen Skåne - Förordnande av Catharina Månsson som borgerlig vigselförrättare Länsstyrelsen Skåne - om tillstånd enligt miljöbalken till utökad och fonsatt sågverksarner och timmerlagring Omsorgsförvaltningen-Bokslut / Nordskånska kennelklubben - Skrivelse till bl.a. styrelsen gällande Nordskånska kennelklubbens lokaler på Hässleholmsgården samt meddelande att frågan besvaras av fritidsnämnden. 2015/ Socialnämnden - POSOM larmlista Revisionskontoret Region Skåne - Inbjudan till seminarium "Samverkan om barns och ungas hälsa" den 9 april2015 i Malmö Sveriges Kommuner och Landsting - Skrivelse gällande "Bostad först- ett nytt sätt att tänka". 2015/ Länsstyrelserna - Skrivelse gällande "Medborgarskapsceremonier" Region Skåne - Skrivelse gällande "Nytt TemaPM från Strukturbild för Skåne - Planera för cykeln i småstaden: Vägledning och inspiration för mindre tätorter i, Skå ne. Personalutskottets sammanträdesprotokoll 10- PM angående ersättning till alt fönroendevald för förlorad arbetsinkomst.

32 ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (28) Forts Samarbetskommitten Skåne Nordost- Sammanträdesprotokoll Hjälpmedelscentrum Östra Skåne- Sammanträdesprotokoll från Skåne Nordost- Protokoll från möte med beslutade organet för gyronasiesamverkan och samverkansråd för övrig skolverksamhet i Skåne Nordost och Sölvesborg Skåne Nordost - Protokoll från möte med beslutande organet i samverkansområdet för övrig skolverksamhet i Skåne Nordost och Sölvesborg.

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-11-16, kl. 13.30-16.05 Lena Wallentheim (S) ordförande :Mats Sturesson (Q 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Europa Direkt, Norra Station, kl

Europa Direkt, Norra Station, kl SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Europa Direkt, Norra Station, 2016-02-17 kl. 08.30 - Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) 1 :e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Stadshuset, personalavdelningen, kl14:30-16:30

Stadshuset, personalavdelningen, kl14:30-16:30 l SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(9) Personalutskottet Plats och tid ande Ledamöter Tjanstgörande ersattare övriga närvarande Ersattare Tjansteman Stadshuset, personalavdelningen, kl14:30-16:30 Lena Wallentheim

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 1ö\'3-0'2.-l\ (R~~ ll('l.-\"5/lt;jj Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1{5) Hässleholms Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl. 08.30-9.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren (M)

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 l SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-03-18, kl. 13.30-16.30 Lena Wallenthei.m (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2010-01-13 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09:30 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (11) Kommunfullmt:iktige Plats och tid: Beslutande Ledamöter Röda salongen, Håssieholm Kulturhus,, kl. 18:00-21:50 Douglas Roth, PatrikJönsson, Irene Nilsson, Lena Svensson, Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-16 kl. 08.30-09.00 Lena Wallemheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

l~---~---: ~----------

l~---~---: ~---------- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Stadshuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-05-13, kl. 13.30-15.00

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-05-13, kl. 13.30-15.00 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(20) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörand e ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-01 1 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 18-19, 21-25 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 20 Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Behandlade ärenden fritidsnämnden 23 Budgetuppföljning 2013-05-31. 24 Budgetuppföljning 2013-07-31. 25 av budget 2013. 26 Information 1. Organisationsförändring, Tyrs Hov Hässleholmsgården.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

Stadshuset, personalavdelningen, kl 08:30-10:25. Lena Wallentheim (S) ordförande Pär Palmgren (M) Dolores Öhman (MP) Ulf Erlandsson (SD)

Stadshuset, personalavdelningen, kl 08:30-10:25. Lena Wallentheim (S) ordförande Pär Palmgren (M) Dolores Öhman (MP) Ulf Erlandsson (SD) ,,,,, ~ SANIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid ande Ledamöter Tjanstgörande ersattare Övriga närvarande Ersattare Stadshuset, personalavdelningen, kl 08:30-10:25 Lena Wallentheim (S) ordförande Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-26 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson (c) Tommy Nilsson (s)

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Stadshuset, sammanträderum 3, 2015-01-16 kl 08:30-11 :35

Stadshuset, sammanträderum 3, 2015-01-16 kl 08:30-11 :35 l SAMMANTRÄDESPROTOKOll 1(10) Personalutskottet Plats och tid ande Ledamöter Tjanstgörande ersattare Övriga närvarande Ersattare Tjansteman Stadshuset, sammanträderum 3, kl 08:30-11 :35 Lena Wallentheim

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-06-14 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13)

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Hässleholm Kulturhus, Röda salongen,, kl. 19.00-20.15 Douglas Roth, ålderspresident, Irene Nilsson ordförande, Lena Svensson, Lena Wallentheim,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.35 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.1 O Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 2015-05-19 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.00 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer