Tenta menskvitto. Handelshögskolan vid Örebro universitet. Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (FÖ1020)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tenta menskvitto. Handelshögskolan vid Örebro universitet. Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning (FÖ1020)"

Transkript

1 Tentamensadministration på institution Sida l av l Tenta menskvitto Institution/ cademy Handelshögskolan vid Örebro universitet Kurs/ou rse Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning (FÖ1020) Prov /xa m i nation konomistyrning, Skriftlig tentamen (0820) atum/ate Tid/Time Tentamenskod/xamination ode Personnummer/ivic Registration Nu m ber Spara detta kvitto! et är obligatoriskt att lämna kvittot för att f!j hämta ut din tentamen vid studentcentrum i L!Jnghuset. studenter vid campus Grythyttan hämtar sin tentamen p!j campus Grythyttan. Save this receipt. In order to collect your corrected examination, t student Services entre (Studentcentrum) in the Long uilding, you must hand in the receipt. students at campus Grythyttan collect their corrected examinations at campus Grythyttan. ntal inlämnade ark/number of sheets you hand in Skrivvakt/xamination Supervisor '3 h p -ve.s.\c:rv--, -\c..- ~-\v~~-\v re_~,~-h-e....-c..~e.. \J~\~ dt~.se..v\c..'r~ https:/ /kakapo.oru.se/iadm2/piintk vitto?tentanr=oo

2 HNLSHÖGSKOLN Tentamenskod: Tentamen i ffö1020, Företagets affärer och styrning, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 hp. Provkod:0820] atum: [ ] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Stig ndersson ] ntal frågor: [5] Maxpoäng: [50] Godkänd: [30-] Väl godkänd: [ 40-J nvisningar: Hjälpmedel: [Miniräknare samt utdelade tabeller] Skriv din tentamenskod på vmje papper som u lämnar in. Uppgift l besvaras på separat lösningsblad! örja varje ny uppgift (2-5) på nytt papper. Skriv endast på ena sidan av pappret. Klargör dina beräkningar/argument/antaganden tydligt! Skriv LÄSLIGT! Tentamensresul ta t: Tentamensresultatet meddelas via Studentforum. LYK TILL!

3 01:01 Vilket alternativ definierar bäst ett ekonomistyrsystem? udgetering, kalkylering och redovisning Målsättning och uppföljning Målsättning, uppföljning och återkoppling Förkalkylering och efterkalkylering 01:02 Om soliditeten är 25% och företagets skulder är 800 tkr, hur stort är då företagets totala kapital? 1000 tkr 1067 tkr 1200 tkr 3200 tkr 01:03 Vilket alternativ definierar lönsamhet bäst? Lönsamhet=vinst Grad av måluppfyllelse som Input/output Grad av måluppfyllelse av relaterat till marknadens krav Mängden input/mängden output 01:04 Vad ingår inte i det balanserade styrkortet? Kundperspektiv Marknadsperspektiv Lärandeperspektiv Processperspektiv Samtliga ovanstående ingår 01:05 Om Rt=8%, Rs=4% och förhållandet S/=4, hur stort är då Re? 9% 12,80% c 24% 56% 01:06 Rt kan beräknas som: Re */T-Rs*S/T Re */T +Rs*S/T

4 Re */T*Rs*S/T Re */T +Rs*S/ 01:07 Residualresultat beräknas som: Nettoresultat-kalkylmässig ränta Re-kalkylmässig ränta-kalkylmässig skatt Totalt resultat-kalkylmässig ränta Rt-kalkylmässig ränta-kalkylmässig skatt 01:08 Vad ingår inte i den löpande verksamhetens kassaflöde? etalning från kunder etalning av räntor etalning av skatter etalning av amorteringar Samtliga ovanstående ingår 01:09 Vilken av nedanstående händelser påverkar inte likviditeten? mortering av lån vskrivning av trasig maskin etalning av löner etalning av ränta Samtliga ovanstående påverkar 01:10 Vilket alternativ definierar rörelsekapital? Omsättningstillgångar- varulager Omsättningstillgångar- kortfristiga skulder Omsättningstillgångar+ varulager Omsättningstillgångar+ nläggningstillgångar 01:11 Vad blir priset till konsument om en vara köps in för 2200 kr inklusive moms och säljs för 3000 kr exklusive moms. Momssatsen för påläggsmoms är 25% kr kr kr kr

5 01:12 n vara säljs för 200 kr inklusive moms. ruttovinstmarginalen är 60%. Vilket är pålägget för varan i%? Momssatsen för påläggsmoms är 25%. 60% 84% c 150% 250% 01:13 Kritiska volymen är 8000 st och säkerhetsmarginalen 40%. Hur stor är den aktuella volymen? st st st st 01:14 Resultatet vid aktuell volym 1000 st är kr. säkerhetsmarginalen är 40%. Kritisk omsättning är kr. Vilket är priset per styck? 120 kr 180 kr 200 kr 240 kr 01:15 Total kostnad vid 3100 st är kr och vid 5600 st kr. Hur stor är den fasta kostnaden? Rörliga kostnader är proportionella kr kr kr et saknas information för att lösa uppgiften 01:16 tt annuitetslån betalas i slutet av varje år med 8299 kr. Lånet löper på 7 år och räntan är 8%. Hur stort är det ursprungliga lånebeloppet ungefär? kr

6 kr kr kr 01:17 n grundinvestering på kr ger årliga betalningsöverskott på ca kr. konomisk livslängd beräknas till 5 år. Hur stor är internräntan avrundat? Kalkylräntan är 8%. 8% 12% c 21% 23% 01:18 Vilken av nedanstående förändringar ökar inte en investerings lönsamhet? Kalkylräntan sänks et ekonomiska livslängden blir längre än förväntat Grundinvesteringen blir lägre än beräknat eräknat restvärde uteblir Smtliga ovanstående svar ökar lönsamheten 01:19 Priset per styck är 55 kr. e fasta kostnaderna är kr och rörliga kostnaden 28 kr per styck. ktuell volym är st. eräkna täckningsgraden. (vrundade svarsalternativ) 49% 55% c 68% 96% 01:20 Vad innebär målkostnad? Total kostnad/antal Total rörlig kostnad/antal Total fast kostnad/antal Totalt täckningsbidrag/antal

7 UPPGIFT 2 (4p) Företaget "Plattan" tillverkar stenplattor i två olika storlekar. I företaget sitter de och gör en uppföljning av förra perioden. Följande underlag finns: Totala materialkostnader Tillverkad och såld volym platta a Tillverkad och såld volym platta b kronor stycken l O 000 stycken Materialåtgång platta a l kilo/styck Materialåtgång platta b 1,4 kilo/styck in uppgift blir nu att beräkna materialkostnaden per styck for de två modellerna enligt ekvivalentmetoden. UPPGIFT 3 (4p) I ett foretag har det uppstått ett kortsiktigt problem då det är brist på material på grund av leveransproblem från företagets utländska leverantör. Företaget tillverkar tre olika produkter med detta material som bas. Följande kalkyler finns för de tre produkterna. Produkt lfa eta Gamma Pris per styck 300 kr 400 kr 500 kr Särkostnad per styck 100 kr 140 kr 200 kr Föredelad samkostnad per styck 100 kr 150 kr 175 kr Vinst per styck 100 kr llokr 125 kr Materialåtgång per styck l kilo 1,3 kilo l,6 kilo Inför den kommande perioden finns det kilo material att tillgå. Vilken av produktema bör man satsa på att tillverka i första hand för att uppnå det kortsiktigt bästa resultatpåverkan?

8 UPPGIFT 4 (llp) I ett företag har man fått en order från en kund och man har beräknat kostnaden för direkt material(m) till kronor. Kostnaden för direkt lön(l) är beräknad till kronor. et är bara kostnaden för direkt material som är att betrakta som särkostnad. I företaget använder man sig av följande påläggssatser: Materialomkostnader(MO) fordelas med 20% på direkt material Tillverkningsomkostnader(TO) fördelas med 160 % på direkt lön dministrations-, och försäljningsomkostnader(ffo) tilldelas med 20% på tillverkningskostnaden(tvk). Priser bestäms utifrån ett vinstpålägg motsvarande 25% på en orders självkostnad a) Till vilket belopp uppgår orderns tillverkningskostnad. b) Till vilket belopp uppgår orderns självkostnad. c) Vilket blir orderns pris. d) Hur stort är orderns täckningsbidrag. e) Kostnaden för direkt material var beräknat på en materialåtgång på totalt 400 kg till ett förkalkylerat pris på 200 kr/kg. I uppföljningen av den levererade ordern visade det sig att kostanden för direkt material blev kronor. Priset på materialet uppgick till 220 Kr/kg. eräkna prisdifferens och kvantitetsdifferens för direkt material för denna order. (Låt gärna kombinationskomponenten ingå i prisdifferensen)

9 UPPGIFT 5 (Up) I ett företag överväger man en investering i ny maskinutrustning för att öka kapaciteten. Man har beräknat att grundinvesteringen kommer att uppgå till kronor. Investeringens ekonomiska livslängd är beräknad till 5 år. e årliga inbetalningsöverskotten är uppskattade till l kronor per år (för år l till 5). Man räknar med att investeringen har ett restvärde år 5 som uppgår till kronor. Företagets kalkylränta är l O %. a) eräkna investeringens återbetalningstid (Pay-offtid) utan hänsyn till kalkylränta. b) eräkna investeringens kapitalvärde genom att beräkna investeringens nuvärde. c) I företaget är man lite osäker på de prognostiserade årliga inbetalningsöverskotten och vill därfor göra en känslighetsanalys på dessa. Till vilket belopp måste de årliga inbetalningsöverskotten minst uppgå till för att investeringen skall anses som lönsam. d) Hos maskinleverantören finns det annan maskinutrustning som även den skulle passa till investeringen. et som man i företaget uppfattar som ett problem är att utrustningen är dyrare vilket skulle göra att gnmdinvesteringen skulle öka till kronor. äremot så skulle den ekonomiska livslängden öka från 5 till 8 år. Restvärdet for denna utrustning är kronor år 8. etalningsöverskotten skulle inte påverkas. Om man i företaget nu skulle välja mellan alternativen att investera för kronor eller kronor, vilket skulle vara att foredra om vi tar hjälp av annuitetsmetoden för att lösa problemet. e) Förklara kortfattat varför kalkylräntan kan ses som en alternativkostnad då den används i en investeringskalkyl

10 Svarsblankett uppgift 1 Svar 01:01 01:02 01:03 01:04 01:05 01:06 01:07 01:08 01:09 01:10 01:11 01:12 01:13 01:14 01:15 01:16 01:17 01:18 01:19 01:20 Kod:.._l. Summa:~...!...

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp]

Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Tentamen i [Fö1020, Företagsekonomi, 30hp] elkurs: [konomistyrning,3 alt 4hp. Provkod:0810] atum: [2013-11-30] ntal timmar: [08:15-12:15] nsvarig lärare: [Mats ornvik] ntal frågor: [3 alt

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Luleå tekniska universitet Instutionen för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 6) Kent Nilsson (Uppgift 7) Ted Karlsson

Läs mer

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet

TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum: 0-03-0 Date: 0-03-0 TENTAMEN I TEIE53 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings universitet Datum & tid: 0-03-0, kl. 4:00-8:00 Sal: SP7, TP5, TP5, TP53, TP54 och TP56 Antal sidor: Antal uppgifter: DEL

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2007-01-13 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-08-18. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI ONSDAGEN den 18 AUGUSTI 2010, KL 8-12

Läs mer

Jan Gun Hans Karin Charlotte

Jan Gun Hans Karin Charlotte Tentamen Ekonomistyrning (4 hp) på delkursen Företagets affärer och styrning den 5 juni 2009 Skrivningen är på 7 sidor (inkl försättsblad) och den omfattar 5 uppgifter på sammanlagt 100 poäng. Gränsen

Läs mer

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad.

Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare Lärobok med anteckningar i, men inga lösa blad. Textil Projekt- och Affärsutveckling 15 högskolepoäng Skriftlig tentamen avseende 6 högskolepoäng Tentamen ges för: TPU3 Namn (eller kod): Tentamensdatum: 12-11-21 Tid: 9-14 Sal: D409 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan

Datum: 2010-03-16. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Ansvarig lärare: Sofi Rehme, tfn 2522, 070-6967470 Besöker salarna: nås på telefon, se ovan LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 16 mars 2010, KL 8-12 SAL:

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-01-12. Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI TISDAGEN den 12 januari 2010, KL 14-18

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1

Provkod: TEN1 Exam code: TEN1 TENTAMEN I TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI IEI, Linköpings Universitet Tid: 14:00-18:00 Sal: TER2, TER3 Antal uppgifter: 13 Antal sidor: 14 Max poäng: 50 poäng varav 27 poäng för 3a, 35 poäng för 4a och 43

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER 1 G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER UPPGIFT 8.0 (Gör själv uppgift) Betrakta två investeringsalternativ Anja och Emil enligt nedan. Förklara varför man måste använda sig av annuitetsmetoden vid

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-01-11 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng 0 HÖGSKOLAN I BORÅS Sektionen Företagsekonomi och Textil Management TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 28 maj 2015 kl 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20

Läs mer

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-05-29 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI LÖRDAGEN den 29 MAJ 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Per Eriksson Hanna Söderqvist. Chaos Paintball. En Investerings och Finansieringsbedömning

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Per Eriksson Hanna Söderqvist. Chaos Paintball. En Investerings och Finansieringsbedömning Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Per Eriksson Hanna Söderqvist Chaos Paintball En Investerings och Finansieringsbedömning Chaos Paintball -An Investment and Finance evaluation Företagsekonomi

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117

KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117 KOD = Frågor till kursen Ekonomiska beslutsstöd inom delmomentet Kalkyl och marknad från Peter Lohmander (Totalt 60 p) Version 130117 UPPGIFT RÄTTNINGS- KOLUMN (som endast rättande lärare får använda.)

Läs mer

Investeringsanalysering

Investeringsanalysering Emma Granö Investeringsanalysering Beslutsunderlag åt caseföretag X Företagsekonomi 2014 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Emma Granö Lärdomsprovets titel

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se

Datum: 2010-06-11 Date: Provkod: TEN1 Exam code: Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.se LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, IEI Avdelningen för Industriell Ekonomi Sofi Rehme TEAE01 INDUSTRIELL EKONOMI FREDAGEN den 11 JUNI 2010, KL 14-18 SAL:

Läs mer