Kumla Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5"

Transkript

1 Kumla Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

2 Förord Kumla är namnet på Kumlas översiktsplan invånare år 2025 är det strategiska mål som kommunen arbetar efter. Översiktsplanen redovisar därför hur kommunen behöver byggas ut för att nå målet. Översiktsplanering är ett långsiktigt instrument som används för att komma överens om idéer och visioner om hur Kumla ska utvecklas. Planen visar i stora drag hur kommunen tänker sig att mark- och vattenområdena bör användas i framtiden och hur bebyggelsen kan utvecklas. Översiktsplanen för Kumla kommun antogs av kommunfullmäktige , 5. Översiktlig planering sker även genom att arbeta fram fördjupningar för vissa områden. Plan-, bygg- och bostadsprogram, verksamhetsplaner och andra kommunala styrdokument ligger till grund för översiktsplanen. Förhoppningen är att översiktsplanen bidrar till en långsiktigt god användning av mark- och vattentresurser i Kumla kommun. Vi hoppas också att den är en kunskapskälla både för våra kommuninvånare, politiker, anställda i kommunen, besökare med flera.

3 Innehåll Del 1 1 Sammanfattning 6 2 Inledning 10 Vad är en översiktsplan? 11 De viktigaste lagarna 12 Planprocessen 13 Hur arbetet organiserats 16 Läshänvisning 16 3 Viktiga utgångspunkter 18 Kumla idag - kommunens utveckling hittills 19 Kumla kommun i ett vidare perspektiv 22 Arbetskraftens rörlighet 23 Analys 24 4 Visionen 26 Kumla kommun i morgon - att sätta Kumla på kartan 27 Tre profilområden för Kumla 28 5 Övergripande mål och strategier 30 Nationella, regionala och kommunala mål 31 Kumlas vägval och motiv 34 Vad innebär invånare för Kumla? 39 Översiktsplan Kumla kommun Foto Göran Ekberg, Vanessa Scheffler, Kurt Larsson m.fl. Illustrationer Vanessa Scheffler Layout Vanessa Scheffler, med inspiration av Grönplan för Kumla kommun Internet Planen finns som pdf-dokument på Kumla kommus hemsida, Beställning Planen kan beställas genom Kumla kommuns växel: Information Information om översiktsplanen lämnas av Stadsarkitekt Kurt Larsson Tel:

4 6 Framtida mark och vattenanvändning 42 Förutsättningar 43 Hur ska planförslaget tolkas? 43 Framtida planeringsbehov 44 Förslag till mark- och vattenanvändning - tätort för tätort Kumla kommun 46 Utveckling och förändring 47 Övergripande riktlinjer för bebyggelsen Kumla tätort Hällabrottet Åbytorp Sannahed Ekeby Kvarntorp Hardemo/Brändåsen Landsbygd 76 7 Konsekvensanalys och miljökonsekvensbedömning 78 Miljökonsekvens- och konsekvensbeskrivning 79 Sammanfattning 80 Inledning 83 Utredningsalternativ 85 Miljökonsekvenser 90

5 Planeringsförutsättningar Del 2 Planeringsförutsättningar 5 Bilaga 100 Del 3 1. Gällande planer 7 2. Befolkning Bostäder Transporter Näringsliv Tekniska försörjningssystem Sociala faktorer Kommersiell och offentlig service Kultur Turism, fritid, rekreation och friluftsliv Natur och landskap Jord- och skogsbruk Naturresurser Miljö- och riskfaktorer Totalförsvar Mellankommunala &regionala intressen Riksintressen 97 Kartbilagor & listor Referensmaterial och planeringsunderlag Kommunala dokument med anknytning till översiktsplanen Fördjupningar (FÖP) Översiktskarta 4 Fördjupning Kumla tätort 5 Hällabrottet 6 Åbytorp 7 Sannahed 8 Ekeby 9 Hardemo och Brändåsen 10 Kvarntorp 11 Tematiska kartor Bostäder 12 Gång- & cykelvägar 15 Vatten 18 Vatten och avlopp 19 Vindkraft 20 Kulturhistoriska byggnader och miljöer 22 Natur & friluftsliv 27 Miljö & riskfaktorer 30 Radonriskområden 31 Riksintressen 32

6 Läsanvisningar En viktig del av kommunens arbete med att åstadkomma en översiktsplan är att ta fram underlag till planen. Detta underlag kan vara av två skilda slag: Dels underlagsmaterial som tas fram av kommunen själv, dels material från central och regional nivå som kommunen tolkar och bearbetar. Planeringsunderlaget består i huvudsak av olika allmänna intressen och/eller andra intressen som tillsammans utgör planeringsförutsättningarna för översiktsplanen. Exempel på allmänna intressen är natur- och kulturminnesvård, friluftsliv, försvar, trafik m m. Andra intressen är t ex kommunens olika program och mål som översiktsplanen ska ta hänsyn till. Riksintressen anges i ett eget kapitel samt under respektive sektorsintresse. Alla dessa intressen ska vägas mot varandra och prioriteras. Inom respektive intresseområde (tema) redovisas också riktlinjer/rekommendationer för hur sektorsintresset ska utvecklas, bevakas eller prioriteras. Utifrån resultatet av denna avvägningsprocess utarbetas sedan översiktsplanens gemensamma mål och strategier (se del 1 av översiktsplanen). Gällande översiktsplan Bevarandeprogram Befolkningsprognos Plan-, byggoch bostadsprogram Budget och flerårsbudget Miljöprogram Näringslivsprogram Naturvårdsöversikt Skol- och förskoleplan Agenda 21 Ekokommun Kulturpolitiskt program Avfallsplan Räddningstjänstplan Grönplan Folkhälsopolitiskt program Trafikplan Klimatstrategi Energiplan Fritids- och idrottspolitiskt program Gång- och cykelvägsplan Äldreomsorgplan Nerikes brandkårs handlingsplaner Handikapppolitisk plan Tillgänglighetsplan

7 1. Gällande planer och program m m Fördjupade översiktsplaner I kommunen finns några antagna fördjupningar av översiktsplanen (FÖP): Norra Mos - Sörby Ekeby Dessutom bedöms övriga tätorter ha fördjupningar med stöd av den gällande översiktsplanen. Detaljplaner Stora delar av kommunen är planlagd. Genomförandetiden i en detaljplan varierar mellan 5 och 15 år. Förlängning av genomförandetiden kan ges, dock som längst med 15 år. Kommunala strategiska planer och styrande dokument Utöver kommunens planer för den fysiska planeringen finns ett antal andra styrdokument som också ska ligga till grund för avvägningar i den fysiska planeringen. Arbetet med översiktsplanen och mål och riktlinjerna i kommunens styrdokument ska således samordnas och eventuella motstridiga intressen vägas mot varandra. För att underlätta samverkan mellan alla dokument anges dessa även under respektive sakområde i detta kapitel. Nedan finns en kort beskrivning av de olika planer och program. Plan-, bygg- och bostadsprogram (revideras årligen) Programmet är en redovisning med mål för de närmaste tre årens verksamhet och kan sägas bli en årlig genomförandebeskrivning av översiktsplanen. Plan-, bygg- och bostadsprogrammet antas årligen av kommunfullmäktige och innehåller kommunens plan för bostadsförsörjningen. Grönplan (antagen 2007) Grönplanen syftar till att tydliggöra grönskans betydelse för medborgarna och staden som helhet. Planen beskriver grönskans olika funktioner sett ur tre perspektiv: socialt, kulturellt och ekologiskt. Det ska finnas ett sammanhängande grönt nätverk som bl a innehåller olika typer av parker och grönområden med olika möjligheter till upplevelser och aktiviter. Miljöprogram och klimatstrategi (antagna 2007) Hur Kumla kommun tar hänsyn till miljömässiga aspekter tydliggörs i miljöprogrammet. Miljöprogrammet innehåller lokala miljömål som har satts i linje med de nationella och regionala miljömålen, men anpassats till förhållandena hos oss i Kumla. Klimatstrategin är en konkretisering av miljöprogrammets mål inom området klimat. Målen i klimatstrategin sätts i samklang med miljöprogrammet. Strategin förtydligar också vilka åtgärder som ska vidtas för att kunna nå både miljöprogrammets och klimatstrategins mål.

8 Energiplan (2001) Trafikplan (antagen 2000) Trafikplanen beskriver hur trafiknäten i Kumla tätort kan utformas för att bättre klara sina respektive uppgifter. Till grund för planen ligger en trafiknätsanalys. Gång- och cykelvägsplan (antagen 2002) Gång- och cykelvägsplanen redovisar vilka stråk som bör byggas ut för att uppnå en attraktiv infrastruktur för gående och cyklister. Gång- och cykelvägsplanenär ett planeringsunderlag för den fysiska planeringen m m och inte som en fördjupning av översiktsplanen. Bevarandeprogram (antaget 1990) Bevarandeprogram för Kumla kommun. Bevarandeprogrammet redovisar intressanta och bevarandevärda byggnader och miljöer. Budget, investeringsplan och flerårsplan (antas årligen) I budget redovisas bland annat kommunens övergripande strategiska mål. Gällande budget anger bland annat att kommunen ska ha en vision att uppnå invånare år 2025 och att den fysiska planeringen ska inriktas mot en fortsatt positiv utveckling av Kumla kommun. I det inbegrips att arbeta aktivt med markförsörjning, planlägga byggandet av såväl flerbostadshus som villor, samt att möjliggöra en utveckling av handeln i centrala Kumla. Budgeten anger även att en ny översiktsplan ska färdigställas under första halvåret år Agenda 21 ekokommun Agenda 21 är FN:s världsomspännande handlingsprogram för miljö och hållbar utveckling. Programmet undertecknades av många länder i Rio de Janeiro Ordet Agenda är latin och betyder dagordning och 21 står för det 21: århundradet (2000-talet) Skolplan Prioriterade utvecklingsområden är Kunskap och lärande, Kumla och omvärlden och Lärande för hållbar utveckling. Med detta avses exempelvis kunskapsresultat, samarbete med hemmen, delaktighet och inflytande, samarbete med omvärlden, miljöfrågor, demokratifrågor med mera.

9 Handikappolitisk plan Den handikappolitiska planen utgår från FN:s artiklar om att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Kommunerna har en viktig roll är att föra ut handikappolitikens intentioner i praktisk verksamhet. Handikappfrågorna är komplexa och berör i stort sett alla kommunala verksamheter på ett eller annat sätt. Syftet med planen är därför att genomlysa och sammanfatta. Befolkningsprognos (antas årligen) Befolkningsprognosen är ett underlag för fördelning av kommunens resurser och syftar till att underlätta planeringen av våra verksamheter. Den framtida befolkningens storlek och sammansättning påverkar kommande behov från våra medborgare gällande kommunala verksamheter som förskola, skola och äldreomsorg. Folkhälsa Kommunen har 1997 antagit ett folkhälsopolitiskt program. Gemensamt för Örebro läns landsting finns folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål i Örebro län En god och jämlik hälsa med syftet att främja och stärka länsbornas hälsa. Tillgänglighetsplan Utkast till plan finns men planen är ännu inte helt färdigställd efter återremiss under Planen omfattar både inre och yttre tillgänglighetsfrågor. Plan för socialtjänsten (2002) Avfallsplan Ny avfallsplan för kommunen antogs år Syftet med planen är att uppfylla de nationella och regionala miljömålen, minska avfallets mängd (från hushåll, företag, verksamheter) och farlighet samt bidra till en bättre arbetsmiljö. Örebro läns naturvårdsöversikt (1984) Länsstyrelsens sammanställning av bland annat naturinventeringar som gjorts i kommunena i Örebro län Näringslivsprogram Ett preliminärt förslag till näringslivs- och arbetsområdesprogram har tagits fram av VBB/VIAK under Programmet innehåller analys av bransch- och näringslivsutveckling, infrastruktursituation, logistikfördelar samt inventering och analys av befintliga och planerade arbetsområden. Utredningen behöver slutföras.

10 Kumla kommun - år 2009 Folkmängd total: Därav Kvinnor: Män: 9995 Invånareantalen i Kumla kommuns tätorter 2009 Centralorten Kumla invånare (69 %) Hällabrottet invånare (9%) Åbytorp 753 invånare (4 %) Sannahed 383 invånare (2 %) Ekeby 342 invånare (2 %) Glesbygd invånare (15%) 2. Befolkning Styrdokument / gällande kommunala mål och riktlinjer invånare 2025 Befolkningsprognos Befolkningsutveckling För Kumla kommun har befolkningsutvecklingen under en längre tid varit positiv. Positiva faktorer i detta sammanhang är bl a ett differentierat och framgångsrikt näringsliv samt att Kumla kunnat hävda sig som en attraktiv bostadsort i en allt större integrerad arbetsmarknads- och bostadsregion och närheten till Örebro. Den totala ökningen av befolkningen från 1972 till 2009 är 3 959, vilket ger ett genomsnitt på 104 per år. Under en 25-årsperiod har befolkningen ökat med invånare från till d v s 92 invånare/år. Den senaste tioårsperioden har ökningen varit personer, det vill säga ca 130 invånare/år. De senaste tre åren ( ) har befolkningen ökat med 571 vilket motsvarar en befolkningsökning med 179 personer per år. Ökningen beror i huvudsak på positivt flyttningsnetto. I Örebro län är det bara Kumla och Örebro kommun som haft en långsiktigt positiv befolkningsutveckling. Kumla ökade i befolkning med 0,7 procent under första halvåret 2010, vilket är den största procentuella befolkningsökningen i Örebro län års befolkningsutveckling i Kumla kommun Folkmängd År 10

11 Från 90-talets början till år 2005 skedde stora förändringar i åldersstrukturen främst inom gruppen barn och ungdom. Åldersgruppen år minskade genom utflyttning (högskolestudier) och det finns stora årskullar som nu kommer upp i gymnasieåldern. De stora kullarna under 1940-talet gör att åldersgruppen år har ökat kraftigt. Den naturliga befolkningsutvecklingen Den naturliga befolkningsökningen är den förändring i folkmängd som sker beroende av antal födda och döda. Fler födda än döda skapar en naturliga befolkningsökningen - eller ett positiv födelsenetto. Kumla har de senaste 10 åren haft en genomsnittlig naturlig befolkningsökning på ca 10 personer per år och de senaste 5 åren en naturlig befolkningsökning på ca 17 personer per år. Flyttningsnetto för kvinnor 2004 (Flyttningsnetto = (inflyttade - utflyttade)/1000 av folkmängden Positivt flyttningsnetto bidrar till befolkningsökning Kommuner som kan locka med attraktivt boende och bra infrastruktur för pendling har goda förutsättningar för inflyttning, särskilt när prisnivån på fastighetsmarknaden är lägre än i grannkommunen Örebro. Idag är Kumla en kommun som har ett positivt flyttningsnetto. Den framtida befolkningsutvecklingen beror främst på hur kommunen kan vara attraktiv och få ungdomar och unga vuxna som är den mest flyttningsbenägna gruppen, att bo kvar eller flytta tillbaka till Kumla kommun. Nästa utmaning är att få fler peroner med utländsk bakgrund att bo kvar i kommunen. Befolkningsprognos Antal Kumlabor ökar enligt prognosen Enligt befolkningsprognos och utblick ökar befolkningen till år 2015 med personer och uppgår då till personer. Enligt utblicken ökar befolkningen med till personer mellan år 2016 och Enligt prognosen och utblicken förväntas befolkningen att öka med 190 personer per år. Under prognosperioden kommer antalet barn öka med 240 stycken där den största ökningen står för barn i grundskolan. Antalet i förvärvsarbetande åldrar, år ökar med 550 personer. Antalet yngre pensionärer kommer att öka med 710 personer medan de äldre pensionärerna, 80 år och uppåt, minskar med 65 personer. Flyttningsnetto för män 2004 (Flyttningsnetto = (inflyttade - utflyttade)/1000 av folkmängden En stor andel inflyttare av inpendlarna i en kommun innebär samtidigt en stor andel utflyttare av utpendlarna. De kommuner i länet som har ett betydande inpendlingsnetto kan därför sannolikt inte förvänta sig något större inflyttningsöverskott som en följd av inpendlingen. 11

12 Flyttningsnetto År Folkmängd B e f o l k - n i n g s ö k - ning Naturlig befolkningsökning Totalt Män Kvinnor Befolkningsförändringar och flyttning Röd och grön pyramid = 2009, blå pyramid =

13 13

14 Fortfarande behov av bostäder - framför allt efterfrågan efter lägenheter i centrala lägen och villatomter För att möta olika gruppers behov och möjligheter behövs ett väl differentierat bostadsbestånd och nybyggnad i kommunens olika områden. Särskilda gruppers behov av gruppbostäder eller likande måste även fortsättningsvis tillgodoses. Med hänsyn till nya värderingar, miljöfaktorer, kostnader m m torde bostadsbyggandet inriktas mot lägenheter i mer centrala och halvcentrala lägen. Den största utbyggnaden förväntas i första hand vara i form av småhusområden. Bra villatomter i alternativa lägen är även i fortsättningen den främsta faktorn för en positiv befolkningsutveckling. Flerbostadshus Småhus m m * 56* *inklusive 18 lgh för särskilt boende 3. Bostäder Bebyggelsestruktur och bostadsbestånd Över hälften av bostadsbeståndet är småhus Det kalkylerade bostadsbeståndet enligt SCB uppgår år 2008 till lägenheter/bostäder i kommunen varav (57 %) i form av småhus. Under de senaste 10 åren ökade bostadsbeståndet ökat med lägenheter Antalet lägenheter i flerbostadshus och småhus har ökat i ungefär samma takt och förhållandet mellan de två bostadstyperna är ungefär det samma i dag som för tio år sedan. Kumla har ett förhållandevis ungt bostadsbestånd som också genomgått en hel del ombyggnader och upprustningar, varvid standarden till övervägande del är bra. Bostadsbyggande Kumla har haft ett omfattande bostadsbyggande med nya lägenheter under perioden d v s ca 84 lägenheter/år. Under samma tid ökade befolkningen med 3973 personer, det vill säga 102 personer per år. I likhet med övriga landet minskade byggandet kraftigt under åren Mellan år 2000 och 2009 byggdes ca 600 lägenheter, det vill säga ca 60 lägenheter/år. Samtidigt ökade befolkningen med personer, det vill säga 123 personer per år. I den regionala översiktliga planeringen konstateras att de stora barnkullarna som föddes i början av 1990-talet kommer att söka sig ut på bostadsmarknaden inom kort. Detta är en ekonomisk svag grupp som efterfrågar små lägenheter. En annan stor men kapitalstark grupp som i första hand frågar efter större lägenheter i centrala lägen är fyrtiotalisterna. I detta fall gäller det att konkurrera med Örebro. Den tredje utmaningen är den ökande andelen äldre i länet. Denna grupp är ännu inte så markant i Kumla. 14

15 Utöver en variation av normal småhus- och flerbostadshusbebyggelse måste också finnas fler andra boendeformer som trygghet-, service-, senior-, vård- samt annat särskilt gruppboende. Mer exakt vad som behöver byggas i närtid får diskuteras och bestämmas i Plan-, bygg- och bostadsprogrammet som upprättas årligen. Bostadsprognos Med hänsyn till efterfrågan, behov och fördelning av lediga lägenheter i landet koncentreras byggandet till de tre storstadsområdena samt universitets- och högskoleorter. Även runt dessa expansiva områden och orter sker en positiv befolknings- och bostadsutveckling. I vår region byggs det mest i Örebro och Kumla. Med hänsyn till efterfrågan, förhållandevis få lediga lägenheter, närheten till universitetsstaden Örebro m m finns ett behov av fortsatt bostadsbyggande i Kumla. Enligt Boverkets bedömning behöver bostadsbyggandet i länet vara 700 till 800 lägenheter/bostäder per år, varav 660 lägenheter/bostäder är i den lokala arbetsmarknadsregionen Örebro, där Kumla ingår. I en rapport från 2005 om bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen redovisas ett stort behov av bostadsbyggande som även påverkar arbetsmarknadsregionen Örebro. Om behovet fördelas jämnt i förhållande till senaste årens byggande i länet och Örebros planer kan det behöva byggas cirka 100 lägenheter/bostäder per år i Kumla fram till Befolkningsprognosen utgår från ett byggande av ca 95 lägenheter per år de närmaste sex åren medan senaste plan-, bygg- och bostadsprogrammet redovisar en planberedskap på 180 lägenheter/bostäder per år. För att nå målet invånare år 2025 behövs ett byggande med ca 150 lägenheter/bostäder per år. Markreserver Kommunen äger ca 410 ha mark, som är avsedd för ny verksamhet, grönområden, framtida verksamhets- och bostadsområden samt bytesmark. För att klara en fortsatt expansiv utveckling enligt vad som redovisas i nya översiktsplanen behövs markförvärv om ca 360 ha. 15

16 Karta över mark som kommunen äger. De rosa partierna visar vilken mark som kommunen äger. Framtida bostadsområden Ett byggande av 100 till 150 lägenheter per år i genomsnitt ska i huvudsak ske genom kompletteringar i centrala och halvcentrala delar och i anslutning till Kumla tätort, i övriga tätorter och på landet. I huvudsak byggande i Kumla tätort och kommunens andra tätorter. Förtätning/komplettering i centrala och halvcentrala delar. Att förtäta i centrala delarna har flera fördelar: mindre kostnader för infrastruktur, bebyggelsen hålls ihop, mark som ligger utanför tätorten kan sparas för andra ändamål, hållbar trafikstruktur med rimligt cykelavstånd till centrum (högst tre till fem km) m m. Kompletterande byggande kan ske dels i omvandlingsområden, dels i befintlig bostadsbebyggelse. Nya småhustomter som är mer markkrävande byggs i nordväst (Sörby, Skogsgläntan, Matildelund, Ryttartorpet, Kumla-Ekeby) och österut i Brånsta-Sånnersta. Övriga tätorter behöver också planläggas för småhusbebyggelse. Med hänsyn till en långsiktigt hållbar ortsstruktur, marknadsmässiga förutsättningar och närhet till resecentra och den långsiktiga urbaniseringsprocessen beräknas minst 85 procent av bostadsbyggande att koncentreras till Kumla tätort med utbyggnadsområden. 16

17 Planeringsförutsättningar Men även ett visst byggande på landsbygden behövs. På landsbygden sker spontant bostadsbyggande utifrån markägares och enskildas intressen. Från allmän synpunkt bör bebyggelse helst koncentreras till befintliga bybildningar där möjligheten till gemensamt vatten och avlopp och annan service är enklare att tillgodose. Energihushållning, kulturhistoriska värden, bullernivå och estetiska värden viktiga aspekter vid planering Energihushållningsaspekter ska enligt miljöprogrammet behandlas i översiktsplaner och i detaljplaner. Krav ska ställas i den fysiska planeringen så att riktvärdena för buller klaras vid nybyggnad och större ombyggnader. Trafikberäkningar ska genomföras i samband med detaljplanering. Kommunerna bör ha upprättat program och strategier för hur estetiska värden ska tas till vara och utvecklas. Enligt miljömålen ska senast år 2010 ett åtgärdsprogram för att förbättra bullermiljön i befintlig bostadsbebyggelse tas fram. Slutsatserna ska arbetas in i översiktsplanen. Några konkreta åtgärder är dock inte vidtagna Kartan redovisar planerade bostäder i centrum. Förteckning över numreringen finns i del 3. 17

18 Nationella mål för arkitektur, formgivning och design År 1998 antog Riksdagen propositionen Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design med bl a sex mål för den statliga politiken på området: 1. Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling. 2. Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. 3. Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till vara och förstärkas. 4. Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö ska stärkas och breddas. 5. Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och upphandling ska på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor. 6. Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete. Samma år infördes de s.k. skönhetsparagraferna i plan- och bygglagen, väglagen och i lagen om byggande av järnväg. I februari 2004 tillsatte regeringen ett råd för arkitektur, form och design. Nationella miljömål Följande av de nationella miljömålen berörs: Begränsad klimatpåverkan Säker strålmiljö God bebyggd miljö Kommunalt planeringsunderlag ca 180 lägenheter/år enligt Plan-, Bygg- och Bostadsprogram Miljöprogram Klimatstrategi Grönplan Bevarandeprogram Kumla kommun - Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer (1990) Handlingsprogram för Kumla centrum (1987) Handelsprogram 2008 Centrumplan Handikappolitisk plan, Tillgänglighetsplan Folkhälsopolitiska mål Välfärdsbokslut (under arbete) 18

19 Riktlinjer Kommunen ska i sin planering verka för att alla har tillgång till en sund och ändamålsenlig bostad av god kvalitet till en rimlig kostnad, det finns valfrihet avseende upplåtelseform och storlek i kommunens olika tätorter och bostadsområden människor med särskilda bostadsbehov har rätt till anpassade lägenheter, utbyggnad sker i mindre etapper inom eller i nära anslutning till befintliga områden, planering och byggande sker efter ekologiska utgångspunkter och med sunda material. I övrigt ska målen för bostadsbyggande som anges i det årligen upprättade Plan-, bygg- och bostadsprogrammet beaktas. 19

20 Gångstråkens checklista: Bekvämlighet Framkomlighet Anpassning till barn, äldre och funktionshindrade Säkerhet och trygghet, Upplevelse och vacker miljö Närhet och gångavstånd till viktiga målpunkter Goda förutsättningar för att cykla eller gå Tät bebyggelse Korta avstånd Flackt landskap 4. Transporter Avsnittet beskriver utvecklingen av olika transportsystem, infrastruktur och hur de kan samspela till effektiva och hållbara transporter. Dessa frågor diskuteras och bestäms alltmer mellankommunalt, regional och nationellt. Planering och genomförande av ny infrastruktur är oftast mycket långsiktig och innebär dyra investeringar, som därmed kräver prioriteringar. Vid prioriteringar är det viktigt att lägga pengarna på de åtgärder som löser de viktigaste behoven utifrån miljö, säkerhet, effektivitet, hållbarhet, jämställdhet och integration. Gång- och cykeltrafik Att gå eller cykla är ett flexibelt, hälsosamt och miljövänligt sätt att resa som inte heller leder till trafikbuller. Kumla kommun har mycket bra förutsättningar för att bli en cykel- och fotgängarkommun: Korta avstånd inom och mellan tätorterna, den täta bebyggelsestrukturen och det flacka landskapet medför att en promenad eller cykeltur är ett alternativ till bilen, särskilt när det också kombineras med kollektivtrafik på längre sträckor. Enligt miljöprogrammet ska trafikmiljön göras mer trivssam och mer attraktiv för gående och cyklister (delmål 2.2) Gående når många målpunkter i Kumla inom två km radie som gäller som gräns för gående. Andra viktiga aspekter är framkomlighet, bekvämlighet, säkerhet och trygghet, upplevelse av stadsrum och stadsmöblering, information och vägvisning. Kompletterad med cykeln eller kollektivtrafiken utvidgas fotgängarens räckvidd ännu mer. Ca 72 procent av Kumlas invånare har max tre km fågelväg till centrum, vilket motsvarar ca fem km verklig väg, en distans som en cyklist normalt når på 20 minuter. Närliggande tätorter som Hällabrottet, Åbytorp och Sannahed ligger också inom normalt cykelavstånd från Kumla. 20

21 Stort gång- och cykelvägsnät ger bra förutsättningar för gående och cyklister Idag har Kumla kommun m gång- och cykelväg. I Örebro län har Kumla kommun därmed flest gång- och cykelbanemeter per invånare (år 2009: 2,4 km per person). Vägarna måste dock hänga ihop på ett naturligt sätt, vara lättillgängliga (lätta att hitta) och anpassade till olika gruppers behov (t ex olika åldersgrupper, funktionshinder), ha en bra detaljutformning, vara belysta och skyddade från vind m m. Dessa åtgärder kan med fördel samordnas med stadsförnyelsen och miljöåtgärder. Gång- och cykelvägsplanen redovisar och prioriterar vilka stråk som bör byggas ut för att uppnå en attraktiv infrastruktur (se tabell i del 3). Gatunätsanalysen Lugna Gatan kan som resultat ge ytterligare förslag till nya gång- och cykelvägar m fl åtgärder. I många fall är det inte rimligt eller möjligt att anlägga separata gång- och cykelväger utan mindre trafikerade gator och vägar i strategiska lägen bör också kunna användas i stråken. Detta kan exempelvis gälla längre sträckor på landsbygden. I utvecklingen av cykeltrafiken planeras idag mer ortsammanbindande cykelleder längs läns- och europavägarna. Totalt redovisas 70 km nya gång- och cykelstråk i den nya planen. Idag kostar en tre meter bred asfalterad och belyst gång- och cykelväg ca kronor per meter. Cyklist på Norra Kungsvägen Prioriterade cykelvägar på kommunal gator. Komplett förteckning och karta finns i del 3. Skolvägen (Stenevägen- Sörbyvägen) Mossbanegatan (Nyhemsgatan - Fredsgatan) Järsjögatan (Västra Bangatan - Viagatan) Västra Bangatan (Stenevägen - Järsjögatan) Viagatan m m (Järsjögatan - Rv. 51 m m) Mossbanegatan (Fredsgatan - Gamla vägen) Fabriksgatan (Västra parken - Norrmalmsgatan, Rosenhillsgatan - Vattentornsparken) Gartzvägen (Mossbanegatan - Gesällgatan) Gesällgatan (Gartzvägen - Montörgatan) Mossbanan, (Vägtorget - mossen) Aspgatan, (Aspgatan - Viagatan) Länsväg 646 m m (Husargatan - Västra Ekeby) Hagabygatan, Husargatan - Norra Mos företagspark Skolvägen (Stationsgatan - Kvarngatan) Skogstorp - Skogsgläntan Kumlasjön (Änggatan - Vattugatan) Brånsta - Sånnerstaområdet Änggatan - Östra gatan (Badet - Änggatan) Södra Kungsvägen - tunnel (Kumlasjön) Järnvägen - tunnel (Fredsgatan - Grevgatan) John Norlanders väg (Dalagatan - Östra gatan) Köpmangatan (Brändåsvägen - Västra Bangatan) Götgatan (Hagendalsvägen - Västra Drottninggatan) John Norlanders gata, (Östra gatan - Östra leden) Ljungströmsvägen (Kvarntorpsvägen - länsväg 638) Kalkugnsgatan - Kvarntorpsvägen - Mexivägen (Yxhultsvägen - Ljungströmsvägen) 21

22 22 Cykelvägskarta över Kumla tätort

23 Persontrafik Kollektivtrafiken utgörs av buss- och tågtrafik och förväntas få en allt större betydelse i framtiden. En bättre samordning och samnyttjande av olika trafikslag behövs (hela resan-tänkandet). Pendlingsstatistik visar att andelen resande med kollektivtrafik är förhållandevis lågt på de flesta sträckor och då även där det går att göra tidsvinster. Detta gäller speciellt sträckan Hallsberg - Kumla- Örebro där ca 15 procent av pendlarna reser med kollektiva färdmedel. Det behövs snabbare kollektivtrafik mellan resecentrum i Örebro och olika målpunkter i staden för göra kollektiva färdmedel mer attraktiva och öka andelen kollektivtrafikpendling. Busslinjetrafik med bra anslutningar till Örebro och Hallsberg Busstrafiken är förhållandevis väl utbyggd inom kommunen med bra anslutningar till Örebro m m. Busslinjetrafiken når genom Länstrafiken kommunens tätorter med anslutning till centralorten, Örebro och Hallsberg. Ekeby har förhållandevis dåliga förbindelser med Kumla tätort. Även i ett regionalt perspektiv kan den östvästliga förbindelsen Kumla-Sköllersta-Odensbacken m m behöva förbättras. Lokalbusslinje finns inom centralorten Kumla. Svårigheten är dock att få tillräckligt underlag i t ex mindre tätorter och glesbygd samt vid olika tider på dygnet. På glesbygden och under vissa tider kan det vara lämpligt att utveckla beställningstrafik och subventionerade taxiresor eller dylikt istället för linjetrafik. Länsbuss mot Örebro 23