Verksamhetsplan Center för ehälsa i samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011 - Center för ehälsa i samverkan"

Transkript

1 Sveriges Kommuner och Landsting 0020 STYRELSENS BESLUT NR Vårt dnr 10/0445 center för ehälsa Ake Rosandher Landstingsstyrelsema, regionstyrelserna i Skåne och Västra Götaland samt kommunstyrelsen i Gotlands kommun Landstingsdirektörerna, regiondirektörema samt kommundirektören i Gotlands kommun Verksamhetsplan Center för ehälsa Dnr 10/2874 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen ror Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 18 juni 2010 beslutat att för sin del godkänna framlagt fårslag till verksamhetsplan och budget för landstingens gemensamma arbete med den Nationella strategin får ehälsa 2011, samt attrekommendera landstingen, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Gotlands kommun att var får sig anta verksamhetsplanen samt gemensamt genomföra beskrivna aktiviteter. Bakgrund Samtliga landsting och regioner har antagit en treårig handlingsplan ( ) får en nationell IT-infrastrukturplattform och förslag till finansiering och kostnadsfordelning dem emellan. Projektet finansieras genom statliga stimulansbidrag och landstingsbidrag. Arbetet under år 2011 utgår från tidigare beslutad handlingsplan. Nytt i verlcsamhetsplanen är ett projekt för att kunna fålja värdrelaterade infektioner samt e-remisser. Verksamhetsplanen fokuserar påatt fullfålja de tidigare projekten, ett ökat behov av samverkan med kommuner och privata vårdgivare, fortsatt utveckling av kvalitetsregister och en utvecklad information och kommunikation. Kostnadsramen för år 2011 är 300 mkr i 2010 års prisläge. Av summan förutsätts liksom tidigare minst 4S mkr finansieras av Dagmannede1. Föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget har tagits fram av Center för.ehälsa och dess ledning. Verksamhetsplanen är förankrad i landstingsdirektörsföre.. ningen. Planen innehåller de aktiviteter som är aktuella for Med hänsyn till projektfårskjutningar mellan kalenderår och resultat av upphandlingar är planen i detta skede underbalanserad med ca 20 mkr. Detta kommer att hanteras Wlder hösten 2010 så att det är ekonomisk balans innan 2011 års verksamhet startar. Förslag till verksamhetsplan i sin helhet finns i bilaga 1. Anders Knape Ordförande Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm. Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

2 :_ Åke Rosandher center för ehäfsa l Verksamhetsplan 2011 Innehåll Inledning och bakgrund 3 InvånartJänster se 6 MVK - Mina vårdkontakter 7 UMO.se - Ungdomsmottagning på nätet Sjukvårdsrådgivningen via telefon 9 Nationell tidbokningstjänst 10 Patientportal- NPÖ för patient 11 Vårdtjänster 12 NPÖ - (Nationell) patientöversikt 12 Pascal - Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation 12 Svensk informationsdatabas för läkemedel - SIL 13 LTj - Läkemedelsförteckningstjänsten 14 efa - Elektronisk Födelseanmälan 15 Eira 15 IFK2 - Informationshantering för kvalitetsregister 15 SBR - Svenskt Biobanksregister 16 Vårdhandboken 16 IFY -Informationsväg Försäkringskassan Vården 16 NITHA - Nationellt IT-stöd för händelseanalyser 17 Infrastruktur 18 HSA - Nationell katalogtjänst 18 SITHS - Nationell Identifieringstjänst 18 BIF - Bastjänster för Informationsförsörjning, samlingsbeteckning för nio säkerhetstjänster19 Sjunet 20 Video-/distansmötestjänsten 20 =ICen1erför ehälsa kooldinerar landstingens och IIIglonemas samarba1e för att fömltkliga den nationella IT-stmtagin för vård och omsorg. Cenlnlt ska skspa den IAngsiktighat som kriivs för a1t utvockla och Införa gemensamma ehälsoslöd, Infrasll'uktur och standardersom förbättrar Infonnationstlllgängllgh8t, kvalitet och patienlsäkerhet CentertöreHälsa IssmVGfbn styrs av IIIpl1lSenlanlarfn\n landsting och ragloner, Sveriges Kommuner och landsting (SKL~ kommunerna och da plfvata vardglvama.

3 0022 center för ehälsa Åke Rosandher Ramverk för tjänsteutveckling 20 Tjänsteplattform 21 NAK - Nationell kundtjänst, NAK 22 Nationell testmiljö 22 Arbetsplats med single-sign-on 23 Verkställande kansli inklusive samordning av arkitektur och regelverk ssalllt Slltlllttntsam Infol1lllltican ~~ =ICenterfilr ehälsa i samvelkan koordilerar landstingens och regionernas samarbeleför alt förverldiga den nationella Il-stml9gin for värd ocb omsorg. Centret ska skapa den långsktighet som krävs för att utveckla och Införa gemensamma ehälsoslöd. inftaslnjktur och standardersom förbättrar InformatiDnslHlgllngllghet. kvalitet och pallentsllkemel. Centerför ehälsa Isamvelkan styrs av representanterfrån IandS1lng och 18gloner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de prlvst8 Wrdglvama.

4 Centerför ehä'sa Åke Rosandher Inledning och bakgrund Vårdens utveckling stöds med hjälp av ny teknik. IT-stöd är en självklar och nödvändig beståndsdel i all verksamhetsutveckling, inom vård och omsorg liksom inom annan verksamhet. Inriktningen är: Ökat patlentintlytande. Patienten ska ges rorutsättningar ror att ta ett aktivt ansvar och medverka i sin egen vård. Patientens inflytande, valmöjligheter och påverkan ska stärkas. Bättrearbetsprocesseri den professioneua vården. VaJje medarbetare ska ha tillgång till väl fungerande IT-stöd som stödjer ett patientsäkert och evidensbaserat arbetssätt. Underlag rör beslut och styrning ska utvecklas. Det handlar om stöd för öppna jämförelser, att kunna göra prioriteringar mellan insatsområden men även om stöd i vardagen för beslutsfattare på operativ ledningsnivånivå. Genom detta stärks samtidigt förutsättningarna för analys och forskning på nationell nivå. Detta innebär inte att verksamhetsutveckling ska ske på IT-teknologins villkor. Det handlar om ett samspel där IT gör det möjligt att arbeta på bättre, effektivare och mer patientorienterat sätt. Nationella IT-strategin SKL harantagit den nationella IT-strategin för vård och omsorg som utarbetades Strategin har efter rekommendation från SKL:s styrelse antagits av alla landsting/regioner och av flera kommuner. Strategins genomförande förutsätter att vaije huvudman tar ansvar för utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Förändringsbehov och ekonomiskt resursbehov för landsting/regioner har Connulerats i treåriga handlingsplaner och i ettåriga verksamhetsplaner. Den forsta treåriga handlingsplanen gällde åren Den innehöll kraftfulla satsningar på främst infrastruktur. Den andra handlingsplanen antogs i slutet av år 2009 och avser åren Denna handlingsplan innebär ett skifte av perspektiv. Eftersom infrastruktur och grundläggande funktioner har utvecklats kan mer fokus läggas på nytta för invånare och medarbetare i vården. =ICenter för &Hälsa koordi'lemrlandstingens och regionernas samarbete för alt fölv8rtdlga den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Centret ska skapa den Iångslldlghat som krävs för alt utveckla och införa gemensamma ehäjsostöd. infmstl\lkturoch slandan1arsom färbåttrclr InformatlonstllJgfingllghel. kvalilet och patlentsäkembi. Centerför ehalsa I samver1tan styrs av representanter tran landsting och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och db privata vårdgivarna.

5 Center för ehäfsa 'samverkan Åke Rosandher För att genomfora satsningarna i handlingsplaner och verksamhetsplaner har landsting/regioner i samspel med SKL inrättat en särskild organisation, Center for ehälsa. Inom ramen för den sker prioritering och styrning av projekt och förvaltningsobjekt, kopplat till systematisk förankring och återkoppling till huvudmännen. Det största arbetet görs dock inte på nationell nivå utan inom varje landsting/region. Det är på denna nivå det faktiska införandet av de nationella lösningarna planeras och genomförs och det är här som verlcsamhetsnyttan uppstår. Det är viktigt att ha respekt for den resursinsats detta kräver och för behovet av lokal/central samordning. Införande av den nationella infrastrukturen är en förutsättning för att kunna nyttja de nationella tjänsterna. Landstingen/regionerna har kommit långt i införandet men det återstår fortfarande arbete för att få det heltäckande. Inriktning på verksamhetsplan 2011 Den absoluta merparten av innehållet i den treåriga handlingsplanen gäller fortfarande. Det har gått kort tid sedan den antogs. Det som därutöver bör beaktas är följande: En reviderad nationell IT-strategi har arbetats fram under våren Den fortsätter i allt väsentligt på den inslagna vägen från 2006, men betonar bl a ytterligare samspelet mellan olika huvudmän. Samtidigt byter den namn till strategi för nationell ehälsa. Som invånare ska man kunna förvänta sig att samspelet fungerar väl, även IT-mässigt, oavsett vilken organisation/utffirare!huvudman som är ansvarig. Fokus blir än tydligare på invånarens behov, påverkansmöjlighet och nytta. En nationell läkemedelsstrategi är under utarbetande. Den förutsätter sannolikt utökat IT-stöd inom olika områden; från medicinsk behandling/förskrivning till uppföljning och analys på nationell nivå. Hantering av de nationella kvalitetsregistren och särskilt samordning/strukturering mellan dem och hefmtliga joumalsystem är en fråga som hehöver lösas för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet. En utredning pågår. Utredningar pågår om samordnad utveckling av elektroniska remisser och även generell registrering av vårdrelaterade infektioner (VRI). F n och preliminärt har 15 mkr reserverats för dessa ändamål under Fokus för år 2011 är på att fullfölja, infora och dra nytta av det som är påhöljat snarare än att starta nya projekt. =ICenterför ehälsa i samvel1tan koordinerar landsllngens och regionernas samarbete för att förvel1diga den nationella Il-strategin för vård ocb omsorg. Centret ska skapa don långsiktighet som krivs för att utvec:k1a och lnfölb g8ll'lllmamma ehälsoslöd.lnfrastnlktur och standardersom fötbi!!nlr infonnationstillgänglighet. kvalitet och patianlsäkemet. Centerför ohälsa I samverkan sl)'s av representanterfiån landsting och regkln8l'. Sveriges Kommuner och landsting (SKL). kommunerna och de PI1vate vårdglvsma

6 Center för ehärsa Åke Rosandher Samspelet mellan landsting/regioner och kommuner behöver än mer fårstärkas i den kommande utvecklingen. Alltmer av utvecklingen på nationell nivå påverkas av standards och regelverk som utarbetas på internationell nivå. Det är angeläget, såväl att svenska erfarenheter och intressen drivs internationellt, som att nationella och landstings /regionala projekt/förvaltningsobjekt tillämpar etablerade internationella regelverk. I takt med att allt fler applikationer är införda och övergår i förvaltning ökar behovet av att fårbättra och förstärka förvaltningen, parallellt med ökade krav på kostnadseffektivitet. De nationella lösningarna blir verksamhetskritiska och förväntas förvaltas med högsta möjliga stabilitet, tillgänglighet och säkerhet. Med begreppet förvaltning avses användarstödlinförandestöd, åndringshantering, viss utveckling samt daglig IT-drift och underhåll. Med start under år 2010 och successivt kommer de nationella säkerhetslösningama under samlingsnamnet BIF (Bastjänster för informationsförsöljning) att färdigställas. Generellt gäller att samtliga projekt/förvaltningsobjekt som beskrivs i verksamhetsplan 2011 ska genomföra nödvändig anpassning till BIF. Ett prioriterat område har varit att driva en systematisk och samordnad informations- och kommunikationsverksamhet om den utveckling som landsting/regioner finansierar. Denna samordning som ger ökad tydlighet och effektivitet kommer att ytterligare stärkas. Ekonomi Den ekonomiska nivån forutsätts inte utökas annat än med normal indexuppräkning. Det innebär att den totala ramen (exkl 1177 telefonrådgivningen som fr o m 2011 också blirgemensamt finansierad) är 300 mkr i 2010 års prisläge. Till viss del förväntas den liksom tidigare stödjas med dagmar-medel. I samspelet mellan CeHis som beställare och Inera AB som utförare hanteras sedan tidigare, av praktiska skäl, gemensamma kostnader för företaget i sin helhet och inte perprojektlrorvaltningsobjekt. Dessa kostnader är oförändrade mellan 2010 och 2011 och beskrivs inte särskilt i verksamhetsplanen. =ICenterföreHäJsa / samverkan koordinerar landsungens och regillnemss samarbete för att lörverldlga den nationella IT-Gt1ategin för vård och omsorg. Cenlr8t ska skapa den IångsDctlghel som krävs för att utveckla och Inföf'a gemensamma ehälsostöd, infrastnktur och standardersom fiirbättrar Infonnatlonslllgänglighet, kvalitet och patlsntsäkeritet. CenterföreHälsa /samverkan styrs av I9presentanterfrån landsting och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). kommunerna od1 de privata vårdglvama.

7 Center för ehärsa Åke Rosandher InvånartJänster Invånartjänstema riktar sig till invånare, omsorgstagare, brukare, patienter och närstående inom offentligt finansierad vård och omsorg, tandvård och hälsovård. Invånartjänster är interaktiva tjänster i olika kanaler, bland annat webb och telefon där invånaren kan vara identifierad eller inte. Invånartjänsterna har romtsättningar att utgöra farsta linjens vård och omsorg och vara en integrerad del av vårdkedjan. Under 2010 har fokus legat på leverans av grundfomtsättningarna for fortsatt tjänsteutveckling, i form av utveckling av 1177.se (genom projektet Vården på webben) och ramverket för tjänsteutveckling. Dessutom har ett brett införande genomförts av Mina VårdKontakter (MVK). Under 2011 kommer utvecklingen att till stor del innebära att funktioner och tjänster som utvecklats av något landsting/region blir tillgängliga ror gemensam användning genom den gemensamma plattformen se är huvudverksamheten inom invånartjänster se är en nationell webbplats med information och tjänster inom hälsa, omsorg, sjukvård och tandvård. Syftet är att stärka patientens ställning i vården genom att erbjuda lättillgänglig, pålitlig, kvalitetssäkrad och begriplig information infor och efter ett besök i vården se har ca 1,8 miljoner besök permånad. Nästa version av 1177.se infors under slutet av 20l Ooch kommer att innehålla nationell och regional information som allmänheten kan nå via en nationell och 21 regionala ingångar se kommer att innehålla en forsta version av "Vårdsök" samt "Jämför vård", det vill säga en söktjänst och kontaktkort for vårdenheter, där invånarna kan hitta och jämföra kontaktuppgifier, väntetider och kvalitet samt göra aktiva vårdval se utvecklas även med flera tematiska fokusområden, där ett handlar om cancer och bygger på det innehåll som utvecklas inom ramen for cancerprojektet under 20 l O. Ett annat exempel på fokusområde är Barn och föräldrar, där innehållet bygger på Growing People. Revidering och nyproduktion av artiklar till 1177.se görs mellan den nationella redaktionen och landstingen/regionerna. =ICenterför ehälsa Isamverltan koordinerar landstlngens och regionernas samarbe1e för att IölV8r1dlga den nationella IT-slrategln for vård oeh omsorg. CentJet ska skapa den långsiktighet 80m krävs för att utveckla och Inföm gemensamma ehälsostöd, Infrastruktur och standardersom förbältrilr Informallonstlllgångligh8t, kvalitet och patienlsåkerhet. Centerför ehälsa I s8mvelttan styrs av I"llpmsentanterfrån landsting och regioner, Sverigaa Kommuner och landsting (SKL). kommunerna oeh da privata vårdgivama.

8 0027 Center för ehäfsa Åke Rosandher FÖlValtning: Revidering och aktualisering av befintligt innehåll Utveckling av nya fonner ror det redaktionella samarbetet med landsting/regioner Fortsatt införandestöd till landsting, regioner och kommuner kring vårdsök och redaktionellt innehåll FÖlValtning av canceravdelningen och tandvårdsavdelningen, inklusive prisjämförelsetjänst Upprätthållande av Fråga 1177.se samt revidering av Svarsbanken Etablering av fölvaltningsorganisation ror system och innehåll på nationell, regional och lokal nivå Utveckling: Vidareutveckling av vårdsök och kontaktkort för specialistvården, tandvården och kommunal omsorg. Utveckling av fler och bättre kopplingar mot externa tjänster, exempelvis karttjänster, resetjänster och tillgänglighetsdatabas. Vidareutveckling av jämförelsetjänsten för specialistvården, tandvården och kommunal omsorg. Utveckling av ytterligare jämförelser inom primäivården, till exempel servicenivå, hembesök, e-tjänster och kompetenser. Anpassning för användning via mobiltelefon Utveckling av fokusavdelningarna "Barn och föräldrar" (Growing People) och "Hälsa och livsstil" Översättning av material till flera språk och teckenspråk Kostnadsuppskattning tia MVK - Mina vårdkontakter Mina vårdkontakter ger patienten möjlighet att kontakta och kommunicera med de vårdmottagningar och enheter som är anslutna till tjänsten. Patienterna kan ställa frågor till vårdpersonal, förnya recept, beställa provtagning, önska tid för besök eller lämna återbud till bokat besök med mera. =IConterför ehälsa koordnerar landstingens och regionernas samasbe!e för att förvedd!ga den nationella IT-atmtegin för vård och omsorg. Centret ska skapa den Iångslktigl\(rt som krävs för att utveckla och införa gemensamma ehälsostöd. inmtrukturoch standarder som föftlåttrar informationstillgänglighet, kvalitet och pat/enlsäkerhet. Center för ehälsa I samverkan styrs av raprasentant8r från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och LandslIng (SKL). kommunema och de privata vårdgivsma.

9 Center för ehälsa samverkan Åke Rosandher Mina vårdkontakter nås genom länkning från 1177.se. Förvaltning: Stabil förvaltningsorganisation i drift. Utveckling: Möjlighet att vidarebefordra ärenden till annan mottagning Anpassning för användning via mobiltelefon Bifoga dokumentlbilder till och från vården, exempelvis vid hudkonsultation Utökad funktionalitet för provtagningstjänsten (klamydia) Stöd på andra språk Kostnadsuppskattning totalt 12000tkr UMO.se - Ungdomsmottagning på nätet UMO.se är en nationell webbplats om livsstil, hälsa och sexualitet som riktar sig särskilt till ungdomar mellan 13 till 25 år. Syftet är att stärka och stödja unga kvinnors och unga mäns identitetsutveckling och möjlighet att utveckla jämlika relationer samt förbättra unga kvinnors och unga mäns hälsosituation. Urno.se har ca besök permånad Den unga målgmppen ställer höga krav på förnyelse och interaktivitet for att återvända till wehbplatsen. UMO.se bygger på samarbete mellan landstingsverksamhet och kommunal verksamhet. Förvaltning: Vidareutveckling, revidering och nyproduktion av innehåll. =ICenter för ehälsa rsamverkan kootdnerar landstingens och I1lglonemas samarbete för att fiimlr1diga den nationella IT-stJategln för vård och omsorg. Csntmt ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och infiira gemensamma ehälsostöd. InfmsltUklur och standardersom förbättrar Infonnatlonstillgäl1gllghe!. kvalitet och pa1ientsäkerhet. Center for ehillsa Isamverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och LandsUng (S KL). kommunema och de privata vardglvama.

10 0029 Genter för ehäfsa Åke Rosandher Utvärdering av nyttan av UMO hos målgruppen, behovsanalys av målgruppen, utvärdering av om och hur UMO fungerar som ett komplement till fysiska mottagningar. Fortsatt engagemang i forskningsprojekt och nätverk. Anpassning av grafisk form för att behålla attraktiviteten Upprätthållande av Fråga UMO, med utökad kapacitet och öppethållande Utveckling: UMO.se ska, liksom andra nationella webbplatser, kunna konsolideras till samma tekniska plattform som 1177.se och nyttja samma bastjänster men ändå kunna ha annat utseende och annan ingångistartsida. Anpassning för användning via mobilen Kostnadsuppskattning tkr, exklusive den andel som bör kunna fmansieras av kommunsektom 1177 Sjukvårdsrådgivningen via telefon 1177 är det nationella telefonnumret for sjukvårdsrådgivning Sjukvårdsrådgivningen samspelar med webbplatsen1177.se som ETI koncept med samma information och budskap i TVAkanaler Sjukvårdsrådgivningen används fn av 18 landsting och regioner. Fr o m 2011 kommer samtliga att vara anslutna till minst miniminivån. Under 2010 genomförs en upphandling av telefonisystemet, samt förberedelser för en kommande upphandling av drift, förvaltning samt fortsatt utveckling av Rådgivningsstödet (ROS) som kommer att genomföras Konsekvenserna av arbetet med upphandlingarna och det efterföljande integrationsarbetet kan medföra en högre kostnad under Rådgivningsstödet har varit i drift sedan 2006 och bygger till stora delar på specialutvecklade lösningar. Under 2010 och 2011 kommer insatser att krävas for att anpassa rådgivningsstödet till de nya nationella standarder som tagits fram. Erfarenheterna från pandemin visar tydliga behov att arbeta fram metoder ror nationell samverkan vid krissituationer samt också förutsättning för samverkan mellan landsting enligt landstingens behov. _I CenterföreHlilsa Isamv8r1can koordinemr landstlngens och regionemas samarbete för att förver1<llga den nationella IT-strategin för Vård och omsorg. '- Centret ska skapa den långsiktighet som krävs for att utveckla och Införa gemensamma ehälsostöd, infrasltukbjr och standard8l' som förbättrar InfonnationstWgänglighet, kvaiilet och patientsäk8lt1el Centerför ehälsa I ssmvel1um stynl av raplusenlanlerfrån landsting och ragioner, Svertgus Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivama.

11 0030 Center för ehälsa Åke Rosandher Rådgivningsstödet Webb är en förenklad version av 1177 Rådgivningsstödet. Det medicinska innehållet är identiskt i de båda kanalerna, men i Rådgivningsstödet Webb saknas journaldel och katalog. MAlsättning Förvaltning: Fortsatt inrorandestöd till landsting gällande gemensam stroktur för hänvisning(vårdsök) Stöd till närmare samverkan mellan landsting/regioner ror att kunna avlasta köerna vid hög belastning och på sikt kunna erbjuda rådgivning på olika språk. Upphandling av ny IT-drift och systemrorvaltning för 1177 Rådgivningsstödet Drift och förvaltning av telefonisystem och 1177 Rådgivningsstödet Utveckling: Nyproduktion av innehåll som stödjer samtal vid psykisk ohälsa Integration till HSA alternativt vårdsökningstjänsten i 1177.se Anslutning till tidbokningstjänster Förberedelse för integration till NPÖ Kostnadsuppskattning tkr Nationell tidbokningstjänst Syftet är att patienter stegvis ges möjlighet att själv boka tider för vårdkontakter. Under 2010 har Örebro läns landsting tillsammans med Stockholms läns landsting tagit fram ramverk och gränssnitt för tidbokning via Mina vårdkontakter. Landstingens/regionernas egna kostnader för införande av tidbokning och de kostnader som leverantörerna av de patientadministrativa systemen har för koppling mot det nationella ramverket (tjänstekontralctet) ingår inte i detta projekt. Under 2011 är målsättningen att denna tjänst ska vidareutvecklas och breddas för nationell användning. Långsiktigt ska tjänsten integreras med samtliga =ICenler för ehälsa i saltmlfkan koordinerarlandslingans och mglonemas samarbeta fill' att fisrvertdlga den na1lonelja lt.stmtegln för vård och omsolll Cenlnlt ska skapa den långskllghet som krävs för att utveckla och införa gemensamma ehälsostild, infrastruktur och standarder80mförbättrar informationstdlgängllghet. kvallet och ~enlsiikerhet. center far ohälsa I samverkan 8~ av representanterfrån landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de prlvata vårdgivama.

12 0031 Center för ehärsa Åke Rosandher patientadministrativa system och kunna användas genom andra webbapplikationer såsom t.ex. UMO.se. Kostnadsuppskattning l 000 tkr Patientportal NPÖ för patient Via Mina vårdkontakter och/eller portalen 1177.se når invånaren sin personliga vårdinfonnation. Invånaren Iar en översikt av aktuella läkemedel, bokade vårdoch omsorgskontakter, vård- och omsorgsdokument samt undersökningsresultat, exempelvis labsvar, EKG och radiologi. Genom patientportalen får invånaren möjlighet att informera behörig personal inom vården om viktiga personliga ställningstaganden som samtycke, anhöriglista, donationer, daganteckningar med mera. Det är patienten själv som bestämmer vem som ska kunna ta del av vilken information. Inledande utredning om etiska frågeställningar, fonner och metoder ror hur informationen ska göras tillgänglig för patienten Utveckling av första version av patientportal (pilot) som innehåller ett antal infonnationsmängder från NPÖ. Kostnadsuppskattning tkr =ICenler för ehälsa I samvlllkan koordinerar landstingens och regionemas samarbete för att tiirvelkliga den nationella ly-strategin för vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som kriw för att utveckla och införa gemensamma ehälsostöd. infrastruktur och standardersom förbättrar informallonsullginglighst. kvalitet och pallenlsäkerhet. Center Rlr ohälsa Isamvel1«ln styrs av representanter från landsting och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). kommunema och de privata vardglvama.

13 0032 Center för enilsa Åke Rosandher Vårdtjänster Vårdtjänster syftartill är att ge medarbetare inom vård och omsorg (landsting, kommuneroch privata utförare) tillgång till väl fungerande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet. NPÖ - (Nationell) patientöversikt Med patientöversikt blir ett urval av information tillgänglig från patientens tidigare vårdtillfållen. Det innebär att en behandlande vårdgivare får säkrare faktaunderlag. Tillgång till informationen förutsätter patientens samtycke och att reglerna i patientdatalagen följ s. NPÖ ökar vårdkvalitet och verlcsamhetsnytta, inte minst i övergångarna mellan den vård som är kommunernas ansvar och den vård där landsting/regioner är huwdmän. Första införandet av NPÖ gjordes Under 2010 är fokus att färdigställa NPÖ och inleda breddinförandet. En stabil ochväl fungerande förvaltning av NPÖ ochnpö:s informationsmängder ska etableras. Under 2011 kommer NPÖ att fortsätta inforas i landsting enligt fastlagd tidplan. Detta laävervisst införandestöd även omden större delen av inf6randet hanteras inom respektive landsting/region. När NPÖ tas i bruk hos kommer det att leda till krav på ytterligare funktioner och ökat informationsinnehåll. I huwdsak ska sådan utveckling inte prägla 2011 års verksamhet utan genomforas senare. Kostnadsuppskattning tkr Pascal - Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Syftet är att skapa en gemensam ordinationslista som geroniinatören en helhetsbild av patientens samtliga ordinerade och expedierade/administrerade =ICenter törehälsa i samvertaln koordinerar landstingens och regionernas samatbete tör att fölv8rtdlga den natbnella IT-strat&ginför vård och omsorg. Cenll'8t ska skapa den IAngsiklighetsom krävs för alt utveckla och Införa gemensamma ehälsostöd. Infrastruktur och standardersom föl'blittrar informationsb1lgångtighet. kvalftet och pbtlenlsäkerhet. C8nterföreHälsal samverkan styn! av rapresentant9rfrån landstilg och regioner. Sveriges Kommuner och landsting (SKL). kommunema och de privata värdgivama.

14 0033 Center för ehä'sa Åke Rosandher läkemedel. Varje ordinatör ska vid vajje patien1möte, forutsatt patientens medgivande, kunna nå patientens samlade läkemedelshistorik, oavsett var och av vem läkemedlen har ordinerats. Under år 2010 har ett gränssnitt mot Apotekens Service AB register (dosregister, receptregister, läkemedelsförteckning) tagits fram. Ett (dos)ordinationsverktyg kommer att vara i pilotdrift i slutet av (Dos)ordinationsverktyget ger möjlighet for ordinatörer att se och skapa ordinationer ror dosdispenserade läkemedel, men tjänsterna som används i verktyget möjliggör på sikt ett samlat grepp om övriga öppenvårdsordinationer och uthämtade läkemedel (det senare kräver viss justering av nuvarande lagstiftning). Etablering av forvaltningsorganisation ror driftsatta delar. Samspel med den nationella läkemedelsstrategin i inriktning och genomforande. Koordinering och kunskapsstöd for användning tillsammans med samtliga joumalsystem och hos samtliga huwdmän (NPÖ, systemleverantörer, landsting/regioner). Utvärdering ochvidareutveckling av (dos)ordinationsver1ctyget gentemot öppenvård och på sikt slutenvård. Uppfåljning av arbetet kring nödvändiga lagstiftningsändringar. Kostnadsuppskattning , samt därutöver en andel som bör kunna stödjas via den nationella läkemedelstrategin Svensk informationsdatabas för läkemedel SIL Samtliga förskrivare ska ges tillgång till kvalitetssäkrad läkemedelsinfonnation genom att SiL-databasen är tillgänglig for förskrivarens ordinarie joumalsystem. Kvalitetssäkrad och producentoberoende läkemedelsinformation till forskrivare bidrar till evidensbaserad och kostnadseffektiv vård. SIL möjliggör att läkemedelsinformation i hela landet håller samma kvalitet. SIL består av fåljande källor: Nationellt produktregister for läkemedel _I CenlerfÖl ohälsa Isamverkan koordlnenlr landstingens och regionernas samarbete tär att förvel1diga den nationella 1T-sIIB!egln för vård och omsorg. ~ CenllBt ska skapa den långsiktighet 80m krävs för att utveckla och Införa gemensamma ehälscstöd, Infmstruktur och standarder80m förbättrar lnformallonstlljgängllghet, kvalitel och patientsikemet Centerför ehälsal samverkan styrs av repl8senmntsrfrån landsl&!g och I'Ilg!onor. Sver1ges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vardgivama.

15 0034 Center för ehä'sa Åke Rosandher Apotekets Vamregister Förmånsbegränsningar från TLV Rekommenderade läkemedel FASS texter Interaktioner, Graviditet, Amning, Doseringskälla. Arbetet med att tillföra nya källor och kunskapsstöd pågår fortlöpande. SIL ska införas och användas till 100 % i samtliga landsting under Samspel med den nationella lälcemedelsstrategin i inriktning och genomförande. Etablering av stabil förvaltning Utreda, bedöma, prioritera och införa nya källor och i samband med det avgöra, med vilken teknik läkemedelsinformationen ska tillgängliggöras, viajournalsystem,via intemet!webbservices, via andra projekt och tjänster såsom Pascal och NPÖ, etc. Kostnadsuppskattning tkr, varav tkr avser abonnemang av kunskapskällor från Stockholms läns landsting. LTj - Läkemedelsförteckningstjänsten Läkemedelsförteckningstjånsten (LTj) är en fönnedlingsfunktion som innebär att information om patienters uthämtade förskrivna läkemedel hämtas från Läkemedelsförteckningen hos Apotekens Service AB och görs tillgänglig för NPÖ ellerjournalsystem. Under 2010 etableras förvaltningen av LTj. Upprätthållande och förbättring av förvaltning. Kostnadsuppskattning tkr. =ICenler för ohälsa Isamver1<an koordi'lerat landstingens och regionemas samaltloto för att fötverk1iga den nationaiia rr-strategin för vård och omsorg. Centrel ska skapa den långs1<tighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma ehälsostöd, infraslnktur och standardersom föltlällrar informationstllgängllghet. kvalitet och pa1ienlsäkerhet. Center för ehälsa I samver1<an st)'fs av I8prBSentanlBrfrån landsting och I8giOller. Sveriges Kommuner och Landsting (S KL~ kommunema och de privata vårdgivama.

16 0035 : Center för ehätsa. Åke Rosandher efa - Elektronisk Födelseanmälan efa (Elektronisk födelseanmälan) är en nationell tjänst som möjliggör elektronisk födelseanmälan mellan förlossningsk1iniker och Skatteverket. Skatteverket återkopplar med ett personnummer. Under 2010 beräknas ca 40 % av alla Sveriges förlossningsavdelningar ha infört efa och under år 2011 ska samtliga förlossningskliniker i Sverige vara anslutna. Etablering av förvaltning. Vidareutveckling av tjänsten med annan information mellan vårdverksamhet och Skatteverket, t ex dödsbevis. Kostnadsuppskattning tkr Eira EIRA är ett landstingssamarbete som förser hälso- och sjukvårdens medarbetare med vetenskaplig infonnation. Det innebär i huvudsak att träffa avtal med förlagen avseende prenumeration av elektroniska kunskapskällor. Kontinuerlig forvaltning inkl kontaktlänk mellan förlagen och landstingen, förhandlingar med förlag, utvärderingar, etc. Kostnadsuppskattning tia IFK2 -Informationshantering för kvalitetsregister IFK2 ska definiera och utveckla en generell metod att konsolidera och standardisera IT-plattformarna för kvalitetsregistren. Det kommer att möjliggöra digital överföring av information mellan journalsystem och registren. MAlsättning Genomfora nödvändiga förändringar baserat på, dels utvärderingen av pågående IFK2-projekt, dels påutredningen om kvalitetsregister. =ICenterför ohälsa I samverkan koon:llnerar landstingens och mglonemas samarbateför att!&verkliga dan nationella IT-strategin för vård och omsorg. Centl'8t ska skapa den IångslkCghet som krävs för alt utveckla och Införa gemensamma ehälsostod, InfrBstnJldur och standardersom förbättrar lnformatlonsllllgänglighet. kvalnet och patientlläkerhet. center fisrehllisai samverkan styrs av repf8sentantsr från landsting och regioner. Sveriges Kommuner och LandsUng (SKL). kommunerna och de privata vårdgivama.

17 0036 Center för ehälsa Åke Rosandher Finansieras genom specifika landstings- och dagmar-medel för kvalitetsregister. SBR - Svenskt Biobanksregister SBR:s övergripande mål är att underlätta den administration som biobankslagen ger upphov till avseende uppdatering av samtyckesbeslut. SBR ska även underlätta sökning efter prov för forskningsändamål. Förvaltning samt fortsatt införande av systemet över hela Sverige Kostnadsuppskattning tkr Vårdhandboken Vårdhandboken är en nationell webbplats ror personal inom vård och omsorg. Den innehåller generella metodanvisningar och riktlinjer, praktiska hjälpmedel, regelverk, referenser, länkar och relevanta standarder. Förvaltning inklusive kontinuerlig revidering av befintligt innehåll. Kostnadsuppskattning tia IFV - Informationsväg Försäkringskassan Vården Projektet IPV handlar om elektronisk överföring av sjukintyg från landstingen till försäkringskassan. Projektet ska bistå med kompetens på ett sådant sätt att landstingen lyckas uppnå minst 90 % överförd elektronisk infonnation i oktober 2011 samt att en meddelandefunktion för fråga/svar införs. Projektet ska även se över hur hela/delar av sjukskrivningsprocessen skulle kunna underlättas. =ICenterför ehlllsa Isamvel1Uln kotmslnenjt landstingens och rbglonemas samll1bete för att förverkliga den nationella IT-strategln för YArd och omsoltl Centret ska skapa doo IAngslktlghet som kriiva för alt utveckla och Införa gemensamma ehälsostöd. Infrastruktur och standardersom förbättrar Informationstlllglingllghet. kvai~ot och patientsikemet. center för ohälsa I samverl<an styrs av representanterfrån landsting och regionar. Svetlgtls Kommuner och LandsOng (SKL). kommunerna och de private vardglvama.

18 0037 center för ehäfsa Åke Rosandher Finansieras separat. (Kostnadsuppskattning ca tkr) NITHA - Nationellt IT-stöd för händelseanalyser NITHA är ett IT-stöd ror händelseanalyser. En händelseanalys är en systematisk och standardiserad nationell metod för att systematiskt analysera vad som hände, varför det hände och hur vården ska arbeta ror att händelsen inte ska upprepas. När analysresultat aggregeras ökar sannolikheten att likartade bakomliggande orsaker kan identifieras och åtgärdas. Slutrora utvecklingen, ta IT-stödet i drift och etablera förvaltningsorganisationen. Kostnadsuppskattning tler _I Centerför ehälsa I salllv8f1can koanlinerar landstingens och regionsmas sammste får att förvertdlga den nationella Il-sl1ategin för vård och omsorg. ~ Centret ska skapa dan Iångslldighel som krävs for alt utveckla och intöm gemensamma ehälsostiid, infrastrukturoch stanclanfer som fiicbiit1taf informatlonstlllgänglighet, kvalitet och patlantsäkerhet. Center för ehälsa I samvertt8l'l slyls av rapresentantbrfrån landsting och mgioner. Svariges Kommuner och Landstlng (SKL). kommunerna och de privata vårdglvama.

19 0038 Center för ehälsa Åke Rosandher Infrastruktur Området Infrastruktur består av ett tiotal tjänster som kännetecknas av att tyngdpunkten hos tjänsterna består av IT-system, säkerhetsfunktioner samt övergripande funktioner/processer för hela den nationella IT-strategin. Generellt för infrastnlkturområdet gäller att det nu sker en kraftig ökning av antalet användare, särskilt från kommuner och privata aktörer. Vatje projekt/förvaltningsobjektet som kräver ökade funktioner inom infrastrukturen ska inkludera kostnaderna för det inom projektetlforvaltningsobjektet. HSA - Nationell katalogtjänst HSA är en nationell katalogtjänst for personer, enheter och funktioner. HSA är en förutsättning ror att SITHS, BIF, 1177.se med flera andra nationella IT-system ska fungera. Samtliga landsting är anslutna till HSA och dessutom ett stort antal kommuner och privata vårdgivare. Fortsatt arbete med kvalitetsgranskning och vidareutveckling av innehåll samt vidareutveckling av verktyg för att administrera innehåll i HSA. Förbättrad kapacitet och driftstabilitet. Total kostnadsuppskattning tkr. SITHS - Nationell Identifieringstjänst SITHS är en nationell såkerhetslösning for elektronisk identifiering. Med hjälp av ett SITHS-kort kan en vårdgivare styrka sin identitet, oberoende av organisatoriska och geografiska gränser. När patientuppgifter kommuniceras krävs säker identifiering av både sändare och mottagare. SITHS är infört i samtliga landsting SITHS bygger på kvalitetssäkrade uppgifter i HSA-katalogen. =ICenterföT ehälsa Isamver1<an koordinerat landstingens och regionernas samarbeteför att fölv8rtdiga den nationella IT-strategin föt vård och omsorg. Centret ska skapa den ~ngsiktighet som krävs far att utveckla och Införa gemensamma ehälsostöd, Infrastruktur och standardersom fölbättmr informatlonstlllgängllghet, kvalitet och pallentsäkerhet. Center för ehälsa s~ av representanterfrån landsting och regioner. Sveriges Kommuner och landsting (SKL). kommunerna och de privata vårdgivama.

20 0039 Center för ehllsa Åke Rosandher Förvaltning som innebär högsta tillgänglighet och tillförlitlighet. Stöd for inforande och ökat nyttjande. Teknikutveckling för att nå utökad funktionalitet. Kostnadsuppskattning tkr, BIF Bastjänster för Informationsförsörjning, samlingsbeteckning för nio säkerhetstjänster Bastjänster för infonnationsförsöijning, BIF, är en nationell såkemetsinfrastruktur ror vård och omsorg med syfte att säkra patienternas integritet och se till att endast rätt person får tillgång till rätt infonnation. BIF möjliggör större samverkan mellan vårdgivare och garanterar att överforing av infonnation inom och mellan organisationer sker på ett enhetligt och säkert sätt och i enlighet med nya patientdatalagen. BIF är ett samlingsnamn for följande nio tjänster: Notifieringstjänst Utlämnandetjänst Autentiseringstjänst Loggtjänst Logganalystjänst Patientkontext Atkomstkontroll Vårdrelationstjänst Samtyckestjänst Bastjänster för infonnationsförsöijning övergår till förvaltning under Alla tjänster är ännu inte färdigutvecklade. Driva en stabil förvaltning av BIF. Underår 2011 beräknas flertalet landsting vara anslutna till BIF genom att de infört NPÖ. Under året kommer BIF därutöver att breddas mot andra tjänster inom landsting, kommuner, privata vånigivare och eventuellt mot apotekstjänster. =ICenlOf' för ohälsa i samverbn koordln8l'8r landsllngen5 och regionamas samarbeleför att fiirvertdiga den nalionelja rr-strategin för vård och omsorg. Cenlret ska skapa den Iångsiklighet som krävs för atl ulv8clda och Införa gemensamma ehä1sostöd, Infrastruktur och standardersom förbättrar InfonnatlonstllJgångllghet. kvalilet och patlentsäkemet Centerfdr ehälsa I samver1<an s~ av reprassntanterfrm landsting och regioner. Sverigas Kommuner och LandsUng (5 KL~ kommunerna och de privala vårdgivama.

21 center för ehiusa 'samverkan Åke Rosandher Total kostnad tkr Sjunet Sjunet är ett upphandlat virtuellt nätverk med säkerhetsfunktioner. Det utgör en kvalitetssäkrad bas för kommunikation i vården. Förvaltning som innebär att behålla hög tillgänglighet och tillit. Design av ny arkitektur ochunderlag inför ny upphandling av ramavtal (nuvarande ramavtal löper ut ). Kostnadsuppskattning tkr Video-/distansmötestjänsten Video-/distansmötestjänsten är en allt viktigare del i vården. Tjänsten möjliggör besparingar i tid och miljö samt effektiviseringar i arbetssätt och metoder. Tjänsten består aven teknisk infrastroktur kombinerad med policy och regelverk tör användning. Översyn av möjligheterna attsamspela med landsting/regioner ochbedöma vilka delarav tjänsten som börvara nationell. Nonnal forvaltning Kostnadsuppskattning tkr Ramverk för tjänsteutveckling Under år 2010 genomförs enförstudie som syftar till att ta fram en långsiktig strategi för e-tjänstutveckling. _I Center för ehälsa Isamvet1<an koordinerar landstingens OCh regionernas samarbete för att fömlr1dlga den nationella IT-stJategln för vård och cmsotg. ~ Cenlr8t ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och inföib gemensamma ehälsostöd, Infmslruktur och slandard8l'som flirbältrar infonnationstlljgångligh8t. kvalitet och PBlIantsäkerhel center för ehälsa I samver1lan styls av rupmsenlanl8rfrån landsting och regioner, Sveriges Kommuner och LandslIng (SKl). kommunema och de privata vårdgivama.

22 0041 Center för ehälsa Åke Rosandher Syftet är att ha ett nationellt förankrat ramverk för hurden fortsatta utvecklingen av nationella e-tjänster ska prioriteras, beslutas och genomföras, så att de följer standarder för teknik, användbarhet, tillgänglighet ochgrafisk form. Ramverket skapar förutsättningar för utveckling ave-tjänstermed hög kvalitet, tillgänglighet och säkerhet. Förvaltning: Förvaltning av rutiner och regelverk. Förvaltning av framtagna tjänstekontra1ct, som listningstjånst och tidbokningstjånst. Utveckling: (kommer att justeras beroende på resultatet av den pågående förstudien) Plattfonnstjänst för kontohantering och säker in1oggning. Fortsatt utveckling och införande av tjänstekontrakt, med koppling till den nationella tjånsteplattfonnen. Utveckling av basala, fiistående tjänster som behöver fmnas för att andra e tjänster ska kunna fungera och presentera innehåll, det vill säga ett slags informationslager for exempelvis invånarens engagemang i vården. Kostnadsuppskattning tkr Tjänsteplattform Tjänsteplattformen ären nödvändig komponent för att minska risken att cementera fast vården i integrationer. Detta görs genom att tjänsteplattfonnen blir navet mellan de olika tjänsterna. Med tjänsteplattformen i mitten kan de som behöver ändra i sinait-stöd göra det utan att alla andra påverkas. Tjänsteplattformen är i drift och publicerar nationella tjänstekontrakt i form av virtuella tjänster. Den närmast förestående produktionssättningen av virtuella tjänster är Listningstjänsten. Därefter beräknas Tidbok publiceras följt av tjänstekontrakt for!fv, IFK2, HSA med flera. Kostnader för utveckling och förvaltning av tjänstekontrakt hanteras inom respektive tjänst och programområde. -I CentetföreHälsa Isamverkan koordinerar landstingens och regionemas samarbete för att förvel1diga den nationella IT-strategin förvård och omsorg. - Centret ska skapa den långsiktighet som krävs Rlr att utveckla och inf6ra gemensamma ehälaoatöd, inftaslnktur och standarder som förbättrar infol'l'llalionstiijgånglighet, kvalilet och pausnlsäkemel. Centerftir ohälsa i samvel1lan styrs av I'8Pf8SBntentermm landsting och regioner, Sverlges Kommuner och Landstlng (SKL), kommunema och da privata vatdglvama.

23 0042 Center för ehäfsa.. --_... ~_., Åke Rosandher Förvalta tjänsteplattfonnens komponenter och att erbjuda de grund-, stödoch tilläggstjänster som behövs för att stödja tjänsteutvecklingsprojekt, tjänsteförvaltningar och förvaltningar hos anslutna konsumenter och producenter av tjänster. Stödja publicering och igångsättande av nya tjänstekontrakt, uppskattas till sju nya tillämpningsområden under år 2011 Kostnadsuppskattning tkr NAK Nationell kundtjänst, NAK Nationella Kundtjänsten är support för samtliga nationella tjänster. Till NAK vänder sig nyttjare för att felanmäla, beställa, fråga mm. Upphandling av kundtjänsten och nödvändigt IT-stöd samt införande påbörjas under år Etablering av NAK. genom att ansluta fler tjänster och att anpassa/integrera NAK till landsting, kommuner, privata vårdgivare och övriga intress~nter. Kostnadsuppskattning tkr Nationell testmiljö För att hålla en god nivå laing kvalitet och säkerhet för nationella IT-system mvs ennationell testverksamhet. I Nationell testmiljö ingår ett ramverk med testmodeller och processer som samtliga projekt och tjänster skall använda sig av vid ny- och vidareutveckling. En nationell test leder till färre fel och produktionsstörningar då alla nya versioner genomgår samma process. Att färdigställa en nationell testmiljö baserat på den testmiljö som etablerats för NPÖ och som medger att merparten av tjänsterna inom den nationella IT-strategin kan genomföra tester i samma virtuella testmiljö, men även möjliggöra för landsting och andra aktörer (ex. Apotekens _I Centerför ehålsa koordi1et8r Iandsllngsns och regionernas samarbete för att förverkliga den nationella IT-slmtegin för vård och omsolg. ~ Centret ska skapa den Iångslldlghet som krävs föt alt utveckla och inföm gemensamma ehälsoslöd. infraslnktur och standardersom förbättrar InformatlonstlllgängBghel. kvalitet och patlentsäkerhet. center för ehälsa styrs av I8pressnlanleffrån landsling och I8gioner. Svel1ges Kommuner och Landsting (SKL). kommunerna och de private varctglvama.

24 : : Center för ehätsa Åke Rosandher Service AB) som önskar testa lokala tjänster som är integrerade med de nationella tjänsterna t ex NPÖ gentemot aktuellt joumalsystem. Totalbudget 6000 tia. Arbetsplats med single-sign-on Med single-sign-on avses att medarbetare i vården kan nå samtliga applikationer som man ärbehörig till med en inloggning. Det är en avgörande rorenk1ing i vardagen. Funktionen forotsätter sedvanliga säkerhetsrotiner såsom HSA, SITHS osv. Att i samspel mellan landsting/regioner och nationella applikationer starta pilotverksamhet under Totalbudget tkr. _I Centerför ehälsa i samv8l1uln koordinerarlandstingens och regionernas sam8ltetaför att fiimlrkliga den nationella IT-s11ategin för v~ odl omsolg. ~ Centret ska skapa den (ångsktlghet som krävs för att utveckla och införa gemensamma ehälsostöd. infrastroklur och standarder80mförbättrar infonnatlol1$tillgängllghet. kvalitet och pallsnlsäket1lsl. Center för ehäisa j samvelkan styrs av l8p18senlanmrfrån landsting och ruglonor. Svllriges Kommuner och Landsting (SKL). kommunema och de privata vårdgivama.

25 0044 center för ehärsa Åke Rosandher Verkställande kansli inklusive samordning av arkitektur och regelverk samt gemensam information Det verkställande kansliet for Center för ehälsa styr de beslutade aktiviteterna och driver de olika samarbetsorganen inom centret. Det verkställande kansliet ansvarar ror att aktiviteterna i verksamhetsplan 2011 genomfors. En viktig uppgift for det verkställande kansliet är styrningen av den gemensamma arkitekturen. Detta görs genom att arkitekturledningen inom verkställande kansliet utreder, utvecklar, tillgängliggör och forvaltar de regelverk som gäller for de nationella projekten. Styrningen av arkitektur och regelverk drivs inom områdena verksamhetsst1uktur, infonnationssttu1dur och teknikstruktur. Arkitekturledningen stödjer samtliga pågående projekt och följer att de lever upp till regelverket. Kansliet har även ansvaret for en enhetlig. samordnad, tydlig och effektiv kommunikation, bl a genom en egen webbplats, om hela den verksamhet som finansieras av landsting/regioner inom ramen för Center för ehälsa. Detta minskar resursbehovet ror enskilda projekts infonnationsinsatser. Total kostnad tkr, varav kansliet tkr, arkitektur och regelverk 15000tkr samt gemensam information 2000 tkr. _I Centerför ehålsa Isamllet!<an koordinerar landstingens och ruglonemas samajbete för att förverkliga den nallonella Il-stratagIn för vård och omsolll... Centnlt ska skapa den långslldlghel som kriil/s för all utvtlckla och inföm gemensamma ehälsostöd. Infmstruklur och slandard6l' som förbättrar Informationstlllginglighet, kvalitet och patientsåkerhet. Centerför ohälsa I samverkan styls av I'8pmsenlanler från landsting och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKl). kommunerna och de privata vårdglvama.

2010-09-21 Åke Rosandher

2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 sid 2 Disposition Bakgrund Uppdrag för 2010-2012 Nuläge och inför 2011 2010-09-21 sid 3 Hälso- och sjukvård: Riksdag lagstiftning Landsting/regioner (21) huvudmän och

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till

Läs mer

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015

10. Regelbok IT-information IT och ehälsa. Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 1 (8) 10. Regelbok IT-information IT och ehälsa Primärvårdsprogram 2015 Publicerad 2 (8) 10.1 Introduktion Alla vårdgivare med vilka Landstinget Västmanland, hädanefter kallat LTV, tecknat vårdavtal

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02

Nationell Patientöversikt NPÖ. Anders Namn, arbetsplats, Jacobsson, datum IT-arkitekt, IT-centrum, 2012-02-02 NPÖ NPÖ ur ett användningsperspektiv Sammanhållen journalföring enligt Patientdatalagen Informationsåtkomst över vårdgivargränser Patientens samtycke krävs vid åtkomst Nationell, regional och lokal patientöversikt

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ

Innehåll. Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Innehåll Nationell IT-strategi och målbild Nationell infrastruktur Nationell Patient Översikt - NPÖ Information som ska användas i NPÖ Produktval NPÖ Tidplaner och aktiviteter för NPÖ Jan Edquist IT-arkitekt

Läs mer

Kapitel Årsrapport 2010 1

Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Innehållsförteckning Styrelseordförande och VD har ordet 1 Nationell ehälsa 3 Nytt namn 4 Invånartjänster 5 Vårdtjänster 9 Infrastrukturtjänster 13 Flerårsöversikt 19

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland

Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Handlingsplan - ehälsa i Västernorrland Version 1.0 2011-11-07 1. Inledning Styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland har 2011-10-27 beslutat om Regional strategi för ehälsa i Västernorrland, för åren

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Förvaltningsplan för UMO

Förvaltningsplan för UMO Förvaltningsplan för UMO Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt UMO Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning

Arkitekturella beslut Infektionsverktyget. Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Beslut som påverkar arkitekturens utformning Arkitekturella beslut Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Definitioner, Akronymer och Förkortningar... 3 1.3 Referenser... 3

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Autentisering till verksamhetssystem inom vård & omsorg

Autentisering till verksamhetssystem inom vård & omsorg Sida 1 (5) 2009-11-11 Autentisering till verksamhetssystem inom vård & omsorg Beställare Beställare av detta underlag är Karin Bengtsson, KSL/IT-Forum. Syfte Syftet med detta dokument är att redovisa den

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård

Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Nationellt utvecklingsarbete kring valfrihetsinformation i hälso- och sjukvård Sofia Tullberg Projektledare Sveriges Kommuner och Landsting 8 april 2014 kl. 14.00-14.30 Innehållsförteckning Bakgrund Sammanhang,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Mobilt NPÖ Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Mobilt NPÖ - att använda Procapita mobilt

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Innehåll ehälsa i Sverige Processer ehälsokarta Praktiskt arbete (GIK) 3 Utveckling av ehälsa i samhället Nationella strategin

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Den gemensamma elektroniska patientjournalen

Den gemensamma elektroniska patientjournalen Regelverket och IT-stöd 1417 Den gemensamma elektroniska patientjournalen Mikael Hoffmann, stiftelsen NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Linköping Per Magnusson, Järpens hälsocentral, Järpen Inledning

Läs mer

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam)

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Vad finns idag? Landstingen har SITHS, HSA, Säkerhetstjänster,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Nationell patientöversikt. Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL. Pascal ordinationsverktyg Läkemedelsförteckningstjänsten

Nationell patientöversikt. Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL. Pascal ordinationsverktyg Läkemedelsförteckningstjänsten Årsrapport 2012 1 Invånartjänster Vårdtjänster Center för ehälsa i samverkan, CeHis Nationell patientöversikt Vårdhandboken Rikshandboken i barnhälsovård Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL Pascal

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos

Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascal ordinationsverktyg ersätter e-dos Pascals ordinationsverktyg Sista steget i omreglering av apoteksmarknaden Anpassning till patientdatalagen från 2009 Gäller i första hand nuvarande e-dosanvändare

Läs mer

Vården på webben. Örebro 31 maj 2007

Vården på webben. Örebro 31 maj 2007 Vården på webben Örebro 31 maj 2007 Mission Att för allmänheten i samverkan med landsting och regioner dygnet runt erbjuda tjänster, information och kunskap med hög kvalitet inom hälsa och sjukvård Vision

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt 2009 Tieto Corporation Nationell patientöversikt IT Vårdgalan 2009 NPÖ i praktisk vardag Christer Bergh Manager HCSC Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Nationell IT-strategi Vården

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor

Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt SIL 2014 Utförare Inera AB Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor Michael Öberg Johan Assarsson 1. Objektbeskrivning... 2 2. Uppdrag och period... 4 3. Långsiktiga

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg.

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Nationell e-hälsa Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting Center för ehälsa Åke Rosandher Ankom Stockholms läns landsting 2012-06- 2 0 Dn,^.j20ÉrÖ^5 STYRELSENS BESLUT NR 10 2012-06-15 Vårt dnr 12/0733 Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Behövs en nationell samordning? Carelink

Behövs en nationell samordning? Carelink Carelink SITHS Behövs en nationell samordning? Carelink Apoteket AB Svekom Lf Vårdföretagarna SoS KOMMUNER LANDSTING PRIVATA VÅRDGIVARE Carelink organisation CARELINK INTRESSEFÖRENING Gemensam STYRELSE

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97. Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen MISSIV 2012-04-09 LJ2012/97 Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Remiss - Förslag avseende landsting, regioner och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Landstinget i Jönköpings län har av Sveriges Kommuner

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015

STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 STYRDOKUMENT Plan för IT-utveckling 2013-2015 Plan för IT- utveckling 2013-2015 Innehåll BAKGRUND...2

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Regionalt samarbete Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Innehåll 16 principer för samverkan Tillit Vad är en federation Samverkan SAMBI (nationellt) och Tillit(regionalt) 16

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS?

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? SITHS nationella RA-dag Ulf Palmgren 2014-05-13 Bakgrund: Landskapet Privatpersoner och Medarbetare Inloggning Inloggning

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

IT för vården nytt 2014 09 16

IT för vården nytt 2014 09 16 IT för vården nytt 2014 09 16 IT-utvecklingen 650 servrar ca 6500 klienter ca 100 IT-medarbetare 350 IT-system 100.000 behörigheter etjänster 2005 2014 En integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer