The IMI Way. Vår uppförandekod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The IMI Way. Vår uppförandekod"

Transkript

1

2

3 Meddelande från vår Verkställande Direktör Den mest konsekventa faktorn i IMIs långvariga framgång inom affärsvärlden är vår förpliktelse till The IMI Way - vi eftersträvar förträfflighet i allt vi gör, levererar resultat, skapar innovationer, erbjuder våra kunder värde och agerar med integritet. Trots att vi tidigare inte har formaliserat våra värderingar, representerar de ändå den samlande principen inom uppförandemodellen och har alltid legat till grund för IMI och kommer att visa sig vara ännu mer kritiska för vår framtida utveckling. Det är därför som vi nu har beslutat att tydligt skriva ut de värderingar som förenar IMI och som bäst illustrerar The IMI Way. Vi anser att det är väsentligt för vår affärsprestation att förtydliga och, som en affärsgrupp, ta i anspråk det uppförande som gör IMI att särskiljer sig. Jag är säker på att du inser att detta är, och alltid kommer att vara, mer än bara ord på papper de har sitt ursprung i de handlingar som IMI:s anställda dagligen uppvisar runt hela världen och de utgör något som vi alla måste ta individuellt ansvar för. Samtidigt som vi alla kan känna oss stolta över IMIs prestation får vi emellertid aldrig känna oss självbelåtna. Våra konkurrenter sporrar oss, kunder kräver bättre produkter och tjänster, aktieägare förväntar sig starka och bärkraftiga resultat och andra intressenter fortsätter att granska företagets olika aspekter. Vägen som sträcker sig framför oss kan emellanåt visa sig vara ojämn, men vi välkomnar utmaningarna eftersom de ger oss de möjligheter som gör att vi skiljer oss från våra konkurrenter genom våra produkters och tjänsters kvalitet och innovation, våra anställdas konsekventa och professionella attityd och en starkt etisk ledning som vi alla måste visa exempel på. Kunder, anställda, leverantörer, aktieägare och alla som arbetar inom IMI bör uppskattar vad det innebär att göra saker och ting The IMI Way. 2

4 Ledningsgruppen förpliktar sig att stödja varje enskild anställd i hela vår globala verksamhet att ta ansvarsfulla beslut, och vi inser att utmanande situationer kan komma att uppstå. Vänligen ta dig tid att noggrant läsa igenom uppförandekoden eftersom den kommer att ge dig viktiga riktlinjer beträffande uppförandet som vi alla måste följa. Dessutom ger den dig upplysningar om hur du kan få support och vägledning om du har några bekymmer eller angelägenheter. Om du någonsin står inför ett svårt beslut om hur du ska handla, så ber jag dig att ta en paus, se efter i uppförandekoden och, om du fortfarande är tveksam, rådfråga din chef eller den som har hand om frågor beträffande följsamhet, juridik, ansvarsfull affärssed eller din HR-chef/personalchef antingen på lokal nivå eller på koncernnivå inom IMI. I längden är det den individuella insatsen å företagets vägnar som leder oss till den framgång som vi skapar tillsammans. Tack för att du tar dig tiden att läsa igenom denna Kod och för att du agerar i dess anda. Martin Lamb Verkställande Direktör, IMI plc 3

5 Innehåll Meddelande från vår Verkställande Direktör... 2 The IMI Way: Värderingar som förenar och vägleder... 6 Vår Vägatlas: En introduktion till vår uppförandekod Hjälp och vägledning Söka hjälp Rapportera bekymmer och angelägenheter IMI Hotline Skydd mot vedergällning Juridiska frågor i de operativa enheterna Avsteg från Koden Sammanfattning av vår företagspolicy för en ansvarsfull affärssed Kunder Rättvist och etiskt uppförande Marknadsföring med integritet Kundinformation Produktkvalitet och -säkerhet Gåvor, representation och annan uppvaktning Olämplig ersättning Kunder inom den offentliga sektorn

6 Kollegor Hälsa, säkerhet och miljöskydd Arbetsplatsrelationer Rättvis anställning Personlig utveckling Uppförandekod på arbetsplatsen Anställdas personuppgifter Aktieägare Kommunikation och relationer med investerare Användning av företagets resurser Interna kontroller Bolagsstyrning Intressekonflikter Insiderinformation och värdepappershandel Befogenhetsgränser Affärspartner Inköpsmetoder Rättvis konkurrens Import- & exportkontroll Leverantörers affärssed Granskning av affärspartner Rättvisa och etiska affärer Samhället Mänskliga rättigheter Samhällsstöd Politiska donationer Kommunikation med externa parter

7 The IMI Way: Värderingar som förenar och vägleder Vår målsättning är att bli det allra mest beundrade och innovativa företaget av vår storlek inom branschen för innovativa lösningar inom ingenjörstekniken. Vi kommer uppfylla målet genom att effektivt verkställa vår strategi, vilken koncentrerar sig på branschens eller sektorns ledande kunder inom de nischmarknader som själva växer till. Att bibringa dessa kunder värde och förbättra deras hållbara prestation delar vår egen målinriktning om ett hållbart företag och ökad vinst. Vår 4-punktsstrategi omfattar: Påskynda vår inriktning på huvudsakliga kunder Öka våra innovativa kunskaper Utnyttja de tillfällen som ges på marknaden för att växa i utvecklingsregioner Förvärva företag med liknande teknik och marknadsposition Det som skiljer oss från andra företag är vår förmåga förvandla den insikt vi har om kundernas behov till att skapa nya produkter och tjänster och ge våra kunder valuta för pengarna. Det vi inom IMI kallar Engineering Advantage (Ingenjörstekniksfördelar) betyder att vi använder det bästa inom ingenjörsteknik, innovation och tekniskt kunnande för att ge våra kunder valuta för pengarna. Centrala i detta är intellekt, energi och förpliktelse hos IMI:s anställda. Det är de anställda som spelar en stor roll i detta och The IMI Way ger uttryck åt den kunskap och engagemang som vi visar i vårt arbete. För att nå IMI:s mål följer vi riktlinjer beträffande vårt uppförande. Var du än arbetar inom IMI och när som helst du träffar på en anställd, kan du förvänta dig att se detta uppförande i handling. Värderingarna är inte nya, vi använder dem dagligen i allt vad vi säger och allt vi gör. Vad som är nytt är att vi nu har formulerat våra värderingar som en påminnelse för oss alla om vad det är som gör oss så framgångsrika, för att presentera dem för våra nyanställda och för våra många intressenter. 6

8 The IMI Way riktlinjer: IMI-anställda strävar efter förträfflighet och levererar resultat Vi håller de löften och förpliktelser som vi ger alla våra intressenter. Vi tar resultat på allvar och känner stolthet för vårt arbete. Vi verkställer våra planer på ett disciplinerat sätt. Vi tar ansvar för resultat. Vi strävar efter den högsta professionella standarden. Vi erbjuder produkter och tjänster utav högsta kvalitet. Vi förbättrar ständigt vårt sätt att bedriva affärer. Vi investerar i våra anställdas utveckling för att stärka deras prestation och kunnande. 7

9 The IMI Way riktlinjer: IMI-anställda skapar förnyelse och ger våra kunder valuta för pengarna Vi skapar nära och starka relationer med våra kunder. Vi lyssnar och låter oss påverkas av våra kunders behov. Vi sköter om våra resurser och gör allt vi kan för att tillfredsställa våra kunders behov. Vi samarbetar och är stolta över att vi kan ge kunderna valuta för pengarna. Vi utnyttjar vår egen sakkunskap för att skapa Engineering Advantage Vi löser kundernas problem på ett innovativt sätt. Vi skapar lösningar, produkter och tjänster som möter kundernas behov, både nu och i framtiden. Vi löser problem på ett innovativt och kreativt sätt, vi ger våra kunder och partner valuta för pengarna. 8

10 The IMI Way riktlinjer: IMI-anställda agerar med integritet Vi kräver högsta standard när det gäller etik, både av oss själva, våra partner och våra leverantörer. Vi är ärliga och vi har mod till att göra det som är rätt. Vi skapar en kultur där våra anställda konsekvent tar de rätta besluten. Vi kompromissar inte om våra principer beträffande hälsa och säkerhet för våra anställda och andra som vi tar ansvar för. Vi respekterar alla våra intressenter, miljön och samhället där vi bedriver vår verksamhet. 9

11 Vår Vägatlas: En introduktion till vår uppförandekod ( Koden ) är ett sätt att hjälpa oss alla att visa att vi förpliktar oss att följa The IMI Way i all vår globala verksamhet. Den kan till exempel hjälpa oss att besluta om rätt handlingssätt vid ett återkopplingssamtal med en kollega, under förhandlingar med en större ny kund eller leverantör, vid en utvärdering av hälsa och säkerhet eller i en granskning av utvecklingen av en produkt. Koden består av två delar. Den första handlar om Kodens syfte, hur våra värderingar ligger till grund för den, och hur du kan få ytterligare vägledning om andra frågor som Koden omfattar. Den andra delen förtydligar vår företagspolicy om hur vi interagerar med kunder, kollegor, aktieägare, affärspartner och samhället. Koden avlöser och ersätter all annan IMI företagspolicy beträffande ansvarig företagspolicy. Koden är den huvudsakliga handledningen när det gäller det uppförande som förväntas av alla anställda inom IMI. Grundprinciper 1. Läs Koden. Förstå vad andra förväntar sig av dig och vad du kan förvänta dig av dem. 2. Diskutera de frågor om etik och uppförande som kan uppstå inom verksamheten med dina kollegor och din chef och sök lämplig rådgivning för att hjälpa dig att klara av kritiska situationer. 3. Ta upp svårigheter. Tillåt aldrig att företagets, någon individs eller intressents anseende riskeras. Du kan vända dig till din chef eller den som har 10

12 hand om frågor om följsamhet, juridik och ansvarsfull affärssed, eller din HR-chef/ personalchef, antingen på lokal nivå eller på koncernnivå inom IMI. Om du vill kan du använda IMI Hotline. 4. Använd Koden som vägledning för att bättre kunna välja och fatta beslut som stärker IMIs värderingar och våra förpliktelser angående en ansvarsfull affärssed. Koden är inte bara ett omfattande regelverk, eller en lista på vad man bör och inte bör göra. Istället är det ett levande dokument som hjälper oss att delta i hederliga transaktioner med kollegor och andra intressenter. Du är själv ansvarig för att se till att du känner till Koden. Du kan få en mer detaljerade beskrivning av procedurer och tillvägagångssätt som ligger till grund för Koden från din produktionsansvarige chef eller via IMI:s Passport intranät. Du är själv också ansvarig för att ta upp frågor och andra angelägenheter som du har. Genom att följa Kodens riktlinjer och ta ett proaktivt ansvar för dem kan vi genom vårt eget exempel visa alla våra intressenter vad The IMI Way betyder och på så sätt skapa ett starkt intryck av IMI:s värde på alla våra marknadsplatser. Kom alltid ihåg, närhelst du tvekar över ett handlingsförlopp, stanna, tänk, rådfråga Koden och tveka aldrig att be om hjälp. Användning av Koden: Koden gäller alla chefer, ledamöter och anställda i IMI Group. Igenom hela Koden betyder IMI, IMI Group och Företaget samma sak som IMI-koncernen och inkluderar all dess verksamhet, dotterföretag och företag som är majoritetsägda och styrda av IMI-koncernen. Företagsledning: Inom varje enskilt IMI-företag är det företagsledningen som är ansvarig för att garantera att Kodens principer, standard och riktlinjer följs och att kränkningar behandlas. Gällande företagspolicy måste vara i enlighet med Koden och inte mindre strikt. Varje enhets behov är olika och företagsledningen är därför ansvarig för att utveckla ytterligare policy och procedurer vid behov för att garantera juridisk och etisk följsamhet. Företagsledningen kan rådfråga den som har hand om frågor beträffande lag och ansvarsfull affärssed eller din HR-chef/personalchef antingen på lokal nivå eller på IMI:s koncernnivå. Företagsledningen är dessutom ansvarig för att agera som positiva förebilder och förespråkare för Koden och The IMI Way. Företagsledningen måste slutligen också garantera att all överträdelse eller kränkning av Koden behandlas på lämpligt vis, inklusive att vidta disciplinåtgärder vid behov, och måste garantera att andra inom både organisationen och IMI Group i sin helhet lär sig av misstagen. Rätt Riktning Vi måste alla sträva efter den allra högsta professionella standarden för att bäst kunna betjäna våra kunder, kollegor, aktieägare och andra intressenter. Ta ditt ansvar på allvar, precis som du förväntar dig att dina kollegor gör. 11

13 Lokal företagspolicy: Koden lägger fram den policy som gäller som ett minimum för IMI-koncernen i dess helhet. I särskilda fall kan IMI eller en enhet utveckla en tilläggspolicy för särskild affärsverksamhet eller för länder med strängare lokala regler eller affärssed. Anställda är ansvariga för att se till att de också förstår ytterligare tilläggspolicy och procedurer som är tillämpliga på verksamheten. Om du tvekar beträffande detta, kontakta din linjechef. Direktörer: Direktörer och arbetsledare måste se till att alla anställda känner till, förstår och följer Koden. De måste dessutom se till att de kan ge de anställda vägledning beträffande olika frågor och angelägenheter som de kan undra över. IMI:s initiativ för en ansvarsfull affärssed Vi tar vårt ansvar för miljön och samhället där vi bedriver vår verksamhet på allvar, vilket återspeglas i riktlinjerna för The IMI Way. Vi lägger därför särskild tonvikt på att våra förpliktelser angående människor, sociala, ekonomiska och miljöfrågor anpassas och integreras i vår affärsverksamhet. Som bevis på dessa förpliktelser har IMI undertecknat och följer FN:s Global Compact, som har vägledande principer angående mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och anti-korruption. Vi är helt övertygade att en ansvarsfull affärssed går hand i hand med tillväxt och effektivitet. Vi har identifierat fyra huvudsakliga prioriteter inom vår allmänna inställning till vad ett ansvarsfullt företag är. Att ständigt förbättra vårt arbetssätt för att minimera risker inom hälsa och säkerhet. Att bättre känna till och uppfylla våra kunders ansvarsfulla affärsprioriteter. Att möta de särskilda utmaningar som existerar beträffande leverantörskedjan i lågkostnadsländer. Att maximera energibesparingar inom både processer och produkter. Vi kommer att ompröva våra prioriteter minst en gång om året för att garantera att de fortfarande är relevanta och lämpliga. Aktuell information om detta och liknande frågor finns att se under Responsibility på IMI:s webbplats. 12

14 The IMI Way Hjälp och vägledning I vår egenskap av ett globalt företag fortsätter vi att göra framsteg och förpliktar oss på samma gång att se till att alla anställda har den kunskap, de resurser och det stöd som de behöver för att agera i enlighet med Koden. Som individer kan vi inte alltid eftersträva förträfflighet, leverera resultat, förnya, erbjuda kundvärde och agera med integritet, såvida vi inte också är villiga att be om vägledning när det behövs. Att söka stöd när vi konfronteras med nya och svåra situationer anser vi vara en styrka. Söka hjälp Om du har några frågor om Koden, eller undrar över den rätta handlingen för en viss situation, rådfråga först din egen chef. Om denne är oanträffbar, eller om du känner dig obekväm att diskutera frågan med din chef, kan du kontakta annan överordnad eller den som har hand om frågor beträffande lag och ansvarsfull affärssed eller din HR-chef/personalchef antingen på lokal nivå eller på IMI Group nivå. Om du så föredrar, kan du använda IMI Hotline (för ytterligare upplysningar, se sidan 14). Rapportera bekymmer och angelägenheter Som anställd har du skyldighet att rapportera angelägenheter om eventuell kränkning av lag, reglering eller Koden. Med din ansvarsfulla hjälp kan företaget identifiera eventuella problem, rätta till dem och stödja alla våra anställda i deras dagliga arbetsuppgifter. Rapportera dina angelägenheter till din chef eller, om det behövs, till en överordnad chef eller till den som har hand om frågor beträffande lag och ansvarsfull affärssed eller din HR-chef/personalchef, antingen på lokal nivå eller på IMI:s koncernnivå. Vidare kan du rapportera dina angelägenheter till din verkställande direktör eller annan direktör inom IMI plc. 13

15 IMI Hotline När du stöter på en särskilt känslig situation och du känner att du inte kan använda de reguljära sätten att rapportera om den, kan du istället använda IMI Hotline. IMI Hotline kan användas för att rapportera vad som strider mot Kodens riktlinjer, som t.ex. trakasserier på arbetsplatsen, korruption eller missbruk av utgifter. I vissa länder finns det legala restriktioner för användningen av IMI Hotline. I sådana fall får du lämpliga anvisningar om hur du ska göra i stället. För ytterligare upplysningar, kontakta den som har hand om frågor beträffande lag och ansvarsfull affärssed eller din HR-chef/ personalchef, antingen på lokal nivå eller på IMI Group nivå. Om du tar upp svårigheter via Hotline, Internet eller telefon, garanterar vi ett anonymitetsskydd om du begär det. Vår Hotline sköts av en tredjepartsleverantör och är rigoröst reglerad, viket betyder att din identitet inte kan avslöjas för företaget utan ditt tillstånd. Alla icke-anonyma telefonsamtal kan på begäran behandlas konfidentiellt, såvida detta är möjligt från en legal synpunkt och i enlighet med eventuell undersökning och uppföljning. Rätt Riktning 14 Var modig och gör det som är rätt när du ser något som verkar fel. Sök vägledning och rapportera en angelägenhet till din chef eller annan lämplig person. Använd IMI Hotline om du har ett behov av att rapportera en angelägenhet genom ett alternativt medium. Du kan kontakta IMI Hotline på följande sätt: Via Internet: På telefon (alla samtal via fasta nummer är gratis): Det finns en lista på alla telefonnummer på insidan av den bakre delen av omslaget. Företaget kommer omedelbart att undersöka din rapport och, om du så begär, informera dig när de har löst frågan. Företaget kommer att vidta disciplinära åtgärder mot den som har kränkt Koden, vilket kan gå så långt som till uppsägning av anställningen och rapportering till berörd myndighet. På grund av övervägande om konfidentialitet kan det innebära att företaget inte har tillstånd att informera dig om det slutliga beslutet i en undersökning. Skydd mot vedergällning Anställda som rapporterar angelägenheter i god tro kommer att skyddas av företaget från straff eller vedergällning. Du förväntas rapportera eventuella exempel på vedergällning till en överordnad eller till någon av företagets följsamhets-, juridiska eller affärsansvariga befattningshavare, eller personalledningen, antingen på lokal nivå eller på IMI koncernnivå. Du kan använda Hotline om du eller någon annan anställd har utsatts för vedergällning som resultat av att du rapporterar en rättmätig angelägenhet.

16 Juridiska frågor i de operativa enheterna De operativa enheterna måste omedelbart underrätta IMI:s koncernjurister då det uppstår potentiellt viktigare rättsliga angelägenheter. Detta kan t.ex. handla om förslag om bolagstransaktioner, större myndighetsregleringsfrågor eller rättstvister, produktintegritet av stor betydelse, miljöangelägenheter eller annat som kan ha allvarliga konsekvenser för IMI-koncernens strategi eller anseende. Juridiska rutinfrågor bör hanteras lokalt av den operativa enhetens ledning, vilken också lokalt bör anskaffa den rättsrådgivning som krävs för att identifiera och hantera legala risker. IMI-bolagens koncernjurister kan vägleda i frågor som att anlita extern juridisk rådgivning och, där det visar sig lämpligt, själva ta sig an frågor av rutinkaraktär. Avsteg från Koden Avsteg från Koden måste godkännas av Verkställande Direktören eller IMI-koncernens finansdirektör. Det krävs ett enhälligt godkännande från IMI:s styrelse vid beslut om avsteg från koden för IMI:s verkställande direktörer, såvida detta inte redan täcks av Koden eller i annat åberopat dokument. 15

17 Sammanfattning av vår företagspolicy för en ansvarsfull affärssed Denna del ger en översikt över IMI:s ansvarsfulla företagspolicy som gäller inom hela företaget, inklusive alla operativa bolag och enheter. Använd den som en vägledning till vad du kan finna i Koden och, för varje enskilt ämne, läs en mer detaljerad beskrivning av företagets förväntningar av samtliga styrelseledamöter, befattningsinnehavare och anställda. IMI erbjuder dessutom en ytterligare vägledning med material som behandlar verksamheter både på bolagsnivå samt inom olika operativa bolag och enheter. I alla situationer, följ tillämpliga lagar, reglering, Koden och annan lokal företagspolicy. Visa respekt för lokala företags arbetssätt och kunder, men låt det inte bli en ursäkt för ett lagstridigt uppförande. Om du tycker att det finns en konflikt mellan Koden eller Kodens riktlinjer och en lokal företagspolicy och/eller lokal lag och reglering, bör du ta upp frågan omedelbart med din chef. Följ alltid den högsta standarden, vare sig det är Koden, lokal företagspolicy eller lag och reglering. Ansvarsfullt uppförande handlar om vårt samspel med kollegor och externa intressenter. Vi har därför organiserat vår policy runt de huvudsakliga intressenter som vi samarbetar med dagligen inom IMI: kunder, kollegor, aktieägare, affärspartner och samhälle. Kunder Rättvist och etiskt uppförande Behandla alltid kunder rättvist och försök aldrig att göra förtjänster genom ohederlig, korrupt eller annan bedräglig eller olaglig verksamhet. 16

18 Marknadsföring med integritet Se till att företagets påståenden om produkter/ tjänster är riktiga, sanningsenliga och kan bestyrkas. Följ alla lagar, regler och professionella standarder beträffande reklam och annan marknadsföringsverksamhet. Kundinformation Skydda information från kunderna, lagra denna säkert och lämna inte ut den till tredje part utanför företaget utan kundens kännedom, särskilt information som är konfidentiell eller tillhör kunden. Produktkvalitet och -säkerhet Följ alltid föreskrivet förfaringssätt för kvalitetsgaranti och försäkra att du känner till och kan uppfylla alla relevanta säkerhetskrav för en ny, eventuell avsättningsmarknad. Rapportera omedelbart eventuella problem med osäkra produkter till dina överordnade. Gåvor, representation och annan uppvaktning Följ lagar, regler och företagspolicyer beträffande utbyte av gåvor och representation, särskilt om kunden är från regeringen eller den offentliga sektorn. Olämplig ersättning - Erbjud aldrig någon ersättning som kan uppfattas som mutor eller kick-back för att påverka ett affärsbeslut. Förutom kontanter kan även gåvor, tjänster och förmåner också uppfattas som mutor eller kick-back. Kunder inom den offentliga sektorn Se till att du känner till och följer de regler som gäller beträffande affärer med kunder från regeringen eller den offentliga sektorn. Dessa regler kan t.ex. omfatta upphandling och tillhandahållande av data eller andra rapporter för kunden, hantering av konfidentiell information och immateriella rättigheter och användning av agenter eller andra representanter i affärsangelägenheter med den offentliga sektorn. Kollegor Hälsa, säkerhet och miljöskydd Vi är förpliktade att skydda våra anställda på arbetsplatsen och att agera på ett miljömedvetet sätt. Se till att du känner till gällande policy beträffande hälsa, säkerhet och miljöskydd. Se till att besökare och andra icke-anställda också känner till och följer dessa krav. Rapportera omedelbart eventuella riskfyllda eller skadliga situationer som kan påverka miljön. Hjälp till att se till att företagets produkter och tjänster är säkra att använda. Arbetsplatsrelationer Undvik personliga förhållanden på arbetsplatsen som kan påverka dina förpliktelser mot företaget. Diskutera eventuella konflikter med din chef eller din lokala personalchef. 17

19 Rättvis anställning Basera dina beslut om anställning, lön och förmåner, befordran eller andra anställningsfrågor på ett objektivt kriterium och aldrig på ålder, kön, ras, religion, sexuell läggning eller andra personliga karaktärsdrag, vilka är olämpliga för ändamålet. Personlig utveckling Utveckling av förmågor och kunskaper är väsentliga för framgång. Uppmuntra dina kollegor att utveckla och förbättra sina prestationer så att IMI:s anställda kan uppnå sin fulla potential. Du är också ansvarig för din egen personliga vidareutbildning. Uppförandekod på arbetsplatsen Behandla alltid andra med respekt. Behandla aldrig någon annan på ett sätt som kan uppfattas som trakasserande, mobbande, förödmjukande eller besvärande på annat sätt. Anställdas personuppgifter Du bör inte ha tillgång till eller dela med dig av annan anställds personuppgifter, såvida du inte är auktoriserad att göra det. Följ gällande lagar och policy beträffande att sända data till andra länder. Aktieägare Kommunikation och relationer med investerare Endast auktoriserade personer kan uppträda som representanter för företaget. Information som offentliggörs till parter utanför företaget förväntas vara korrekt, läglig, tydlig, begriplig och relevant. Användning av företagets resurser - Använd företagets resurser aktsamt, inklusive egendom, finanser, information, teknik och immateriella rättigheter, och skydda dem från olämplig användning eller förlust. Förbruka dem enbart på godkänt sätt. Interna kontroller - Följ de procedurer som finns till för intern kontroll: bokföring, ekonomisk förvaltning och dokumenthantering. Bolagsstyrning Främja goda ledningsprocesser inom företagsverksamheten, som t.ex. åtgärder som uppvisar en sund affärsstyrning. Intressekonflikter Se till att egenintresse och arbetsansvar förblir åtskilda, inklusive externa aktiviteter, ekonomiska intressen, förhållanden med nära familj eller andra, politiska aktiviteter eller intresse och användning av företagets resurser för privat bruk. Insiderinformation och värdepappershandel - Använd aldrig känslig företagsinformation för personlig handel och överlåt den inte till andra utan ett legitimt affärsskäl, särskilt om den kommer att användas utav tredje part för insiderhandel. 18

20 Befogenhetsgränser Se till att ditt eget och andras agerande å företagets vägnar är vederbörligen godkända. Affärspartner Inköpsmetoder Använd inköpsmetoder som är rättvisa, och använd alltid företagets ekonomiska resurser på det bästa sättet. Diskriminera aldrig leverantörer på ett orättvist sätt vid inköp. Rättvis konkurrens Se till att företaget konkurrerar på ett rättvist sätt och inte ingår avtal eller andra överenskommelser som begränsar en rättvis konkurrens. Nedvärdera inte konkurrenter. Diskutera eller utväxla inte heller information om prissättning eller andra känsliga uppgifter med dem. Import- & export kontroll Känn till och följ gällande krav beträffande export och import av produkter och tjänster samt ekonomiska sanktioner och bojkotter. Leverantörers affärssed Hjälp företaget att se till att leverantörer också följer IMI:s krav beträffande arbetsförhållanden, eller går med på en plan för att uppnå dessa krav. Se till att agenter, ombud eller andra representanter som agerar å företagets vägnar känner till tillämplig företagspolicy medan de arbetar för oss. Låt aldrig ett ombud eller en representant få utföra en uppgift som företagets anställda inte har tillstånd till. Granskning av affärspartner - Utför en granskning av eventuella affärspartner för att minimera företagets risker. Rättvisa och etiska affärer Behandla alltid affärspartner rättvist och försök aldrig skaffa förmåner genom någon form av ohederlig, korrupt eller annan bedräglig eller olaglig verksamhet. Samhället Mänskliga rättigheter Följ alltid den policy inom företaget som utvisar IMI:s förpliktelser mot de mänskliga rättigheterna. Vi strävar efter att undvika barneller tvångsarbete, erbjuda hälsa och säkerhet i arbetsmiljön både för anställda och samhälle, säkra produkter och tjänster, miljöskydd, belönande rättvisa arbetsvillkor, lagenliga arbetstider samt facklig föreningsfrihet och rätt till gemensamma avtal. Se till att vi följer denna standard inom hela leverantörskedjan. 19

21 Samhällsstöd Följ Kodens riktlinjer när vi bidrar till välgörenhetsorganisationer eller liknande föreningar. Se till att personlig medverkan i eller bidrag till välgörenhetsorganisationer och samhällsorgan förblir åtskilda från företagsverksamheten. Politiska donationer Använd inte företagets medel eller resurser för politiska intressen eller verksamhet utan att först rådfråga IMI-koncernens koncernjurister och erhålla godkännande från IMI-koncernens finansdirektör. Som regel godkänner företaget inte politiska donationer och IMI-koncernen donerar inte heller pengar till politiska partier. Kommunikation med externa parter Du kan endast kommunicera med externa intressenter beträffande företagets verksamhet om du är auktoriserad till att göra det. Se till att all sådan kommunikation är korrekt, rättvis, läglig, tydlig, begriplig och relevant. 20

22 Ytterligare riktlinjer: 21

23 Kunder Vår fortsatta framgång ligger i att skapa ett överlägset och långsiktigt värde för våra kunder och att vi får deras förtroende. Vår verksamhet måste därför återspegla våra förpliktelser visavi att stå till tjänst för våra kunder: genom att vi samarbetar med dem och lyssnar på dem, finner innovativa lösningar till deras utmaningar, sköter våra resurser på det mest effektiva sättet för att kunna stå dem till tjänst och levererar våra åtaganden till dem. Vi måste kommunicera och interagera med framtida och nuvarande kunder på ett sätt som etablerar och stärker deras förtroende om att IMI förstår och förpliktar sig att möta deras behov. Rättvist och etiskt uppförande Behandla alltid våra kunder rättvist och försök aldrig att erhålla förtjänster genom ohederlig, korrupt eller annan bedräglig och olaglig verksamhet. Tala alltid sanning när du beskriver företagets möjligheter eller talar om våra produkters och tjänsters kvalitet. Marknadsföring med integritet Våra framtida och nuvarande kunders förtroende etableras genom vår marknadsföring och annan kommunikation om IMI:s företag, våra produkter och tjänster och de förmåner som de erbjuder. Detta gör vi genom att följa gällande lagar och regler, samt den professionella och industristandard som finns beträffande reklam, pr och andra marknadsföringmetoder och -material. Det är värt att komma ihåg att dessa troligtvis skiljer sig i de många olika länder där vi bedriver vår verksamhet. Ta ansvar för att se till att IMI:s påståenden är riktiga, sanningsenliga och kan bestyrkas. Var försiktig när du diskuterar konkurrenter eller deras produkter och tjänster, och nedvärdera dem aldrig. Se vidare: Rättvis konkurrens, sidan 36, för information om nedvärdering av konkurrenter. 22

24 Kundinformation Våra kunder litar på att den information de ger oss endast kommer att användas i legitima affärssyften, att vi skyddar den, lagrar den på en säker plats och inte delar den med tredje part utanför företaget utan kundens vetskap. Detta gäller även all icke-offentlig kundinformation, inklusive konfidentiell data och data som tillhör kunden. Var särskilt uppmärksam när det gäller att skydda kunders personliga data, som inte får ges ut utan dennes tillstånd. Särskilda regler måste följas beträffande att sända personuppgifter utomlands. Produktkvalitet och -säkerhet Vi förpliktar oss att förse våra kunder med produkter och tjänster utav högsta kvalitet som de kan lita på. Våra kunder förväntar sig att produkterna och tjänsterna säkert ska möta eller överträffa den kvalitetsnivå som vi utlovar. Följ gällande legala krav och företagets policy och processer beträffande produkternas och tjänsternas säkerhet och kvalitet. Var medveten om kontraktskrav och liknande anspråk som IMI måste uppfylla för att möta kundernas krav inklusive dem som kan finnas på eventuella slutmarknader. Om du tror att det finns något problem rörande en produkts eller tjänsts integritet, kvalitet eller säkerhet, rapportera detta så snart som möjligt till din chef eller annan överordnad. Gåvor, representation och annan uppvaktning Gåvor, representation, måltider, resor och annan affärsuppvaktning spelar ibland en roll när det gäller att främja affärsrelationer och stärka kontakter med affärspartner. Vid andra tillfällen kan de visa sig vara olämpliga. Många länder har strikta lagar beträffande vad som kan utväxlas i en affärsrelation. Var också medveten om att regler beträffande affärer med ett lands regeringstjänstemän ofta är strängare. Ha alltid kännedom om och följ de regler som gäller i varje enskilt land. Rätt Riktning Se till att det sätt som du står till tjänst på för våra kunder följer IMI:s passion för att leverera, stolthet över vårt arbete och förpliktelsen att erbjuda dem produkter och tjänster som de kan lita på. 23

25 Se alltid till att den gåva eller representation som du erbjuder eller accepterar: Inte kan uppfattas som en uppmuntran till en särskild handling, som en muta eller kick-back Är lagenlig. Inte kan överskrida den standard eller policy som gäller för mottagarens organisation. Är anspråkslös och oregelbunden. Lämnas i affärssyfte. En gåva bör t.ex. höra ihop med en särskild händelse eller aktivitet; en representation måste äga rum på det ställe där affärer kommer att diskuteras. Stämmer överens med IMI:s och andra lokal policyer eller riktlinjer beträffande gåvor, representation, resa och uppvaktning. Rätt Riktning Vi strävar efter att påvisa den högsta professionella standarden beträffande etik. Erbjud aldrig någon, eller acceptera från någon, något av värde som kan uppfattas som olämplig betalning eller som en muta för att påverka ett affärsbeslut. Mutor, kick-backs eller andra olämpliga ersättningar godtas aldrig av IMI:s ledning och kan leda till väsentliga straff både när det gäller individen som tillhandahåller eller mottager dem, samt företaget. Olämplig ersättning Erbjud aldrig någon individ något värdefullt i syfte att antingen påverka ett affärsbeslut, eller som kan uppfattas som det. Till exempel, erbjud aldrig kontanter eller liknande, gåvor, representation, resa, tjänster eller andra förmåner i hopp om att mottagaren kommer att fatta ett affärsbeslut som gynnar dig eller företaget. Dyra gåvor eller annan uppvaktning, även om syftet inte är att uppmuntra förmåner, kan ändå uppfattas som mutor. Du förväntas att känna till och följa dessa riktlinjer och ditt eget företags policy, vilken kan ha än högre standarder på grund av lokal lagstiftning eller annan reglering. Kunder inom den offentliga sektorn Genom att IMI:s företag levererar till många nationella och lokala offentliga beslutsfattande organ tillåter det oss att direkt kunna erbjuda våra tjänster till många länder och deras medborgare. Detta kräver att vi känner till och följer de särskilda regler och andra krav som de offentliga organen ställer, t.ex. Tydligt känna till och följa regeringens krav beträffande alla slags inköp. Alltid korrekt rapportera den information som IMI tillhandahåller ett offentligt organ, t.ex. produkters testdatum eller ekonomisk information. 24

26 Visa aktsamhet när du hanterar icke-offentlig information från det offentliga organet vid användning av immateriella rättigheter. Följa det offentliga organets regler beträffande utbyte av gåvor och representation, och aldrig skänka något av värde som kan uppfattas som olämpligt, dvs. mutor eller kick-back. I affärer med det offentliga organet, använda ombud eller andra representanter endast om de tidigare har undergått en grundlig undersökning och du är förvissad om att de är pålitliga och ärliga. Sök juridisk- och följsamhetsrådgivning innan du diskuterar frågor om nställning med en nuvarande eller tidigare tjänsteman från ett offentligt organ. Kolla vägvisaren Känner jag till hur materialet som beskriver eller marknadsför mitt företags produkter kommer att användas? Om det kommer att användas med kunder, har materialet tidigare granskats eller godkänts ordentligt? Förstår jag hur jag kan använda den särskilda information som företaget har fått från en kund? Känner jag till rätt sätt för utbyte av gåvor eller representation i mitt eget land eller region? I så fall, känner jag till om detta överensstämmer med IMI:s uppförandekod eller mitt företags policy? Är jag alldeles säker på att jag förstår hur jag följer uppförandekoden när jag arbetar i andra länder och under annan lagstiftning? Har jag sökt rådgivning för att på ett lämpligt sätt klara av dessa situationer. Känner jag till om det finns särskilda regler för min verksamhet i affärer med en regering? I så fall, har jag granskat dem 25

27 The IMI Way Kollegor Vi vill skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö där varje individs insats uppskattas och erkänns. Vi uppnår mer för våra kunder när vi samarbetar och visar stolthet i vårt arbete och att kunna stå dem till tjänst. Vårt förtroende för våra anställda ligger till grund för företagets struktur, och vi är övertygade om att våra anställda känner sitt ansvar för att hjälpa till att förverkliga företagets mål. Centralt i detta är vår inriktning på att kunna förse våra anställda med en trygg och hälsosam arbetsmiljö, fri från hinder som t.ex. diskriminering eller annat olämpligt uppförande. Där kan vi känna oss trygga att vår personliga information är skyddad och att vi alla visar respekt för varandra. Hälsa, säkerhet och miljöskydd IMI:s verksamhet, inklusive tillverkning, magasinering, kontorsarbete, service på plats, försäljning och produktutveckling innebär att ansvaret för hälsa, säkerhet och miljö är avgörande för oss. Våra huvudsakliga förpliktelser omfattar att skydda våra anställdas hälsa, säkerhet och välfärd och begränsa den skadliga inverkan både på den lokala och mer vidsträckta miljön. IMI gör inget avkall på sina principer beträffande dessa väsentliga frågor. Genom att uppmärksamma dessa skapar vi en bättre arbetsmiljö och visar att vi bryr oss om varandra, våra affärspartner och miljön. En säker och hälsosam arbetsmiljö kan dessutom öka vår produktivitet, hjälpa oss att fokusera vår energi på att uppfylla kundernas behov, skapa ett överläge inom ingenjörstekniken och föra företaget framåt. 26

28 IMI:s styrelse har gett särskilt godkännande till att denna policy inkluderas i Koden och kräver att alla företag och anställda följer den. IMI:s koncernledning är ansvarig för att övervaka policyns utförande och rapportera till styrelsen då skäliga frågor uppkommer och producera en årlig granskning. IMI:s finansdirektör är den styrelseledamot som har bolagsansvar för hälsa, säkerhet och miljöfrågor. En enhets högsta chef är ansvarig för att se till att policyn följs inom enhetens verksamhet. För att stärka dessa förpliktelser krävs det att IMI:s företag och deras anställda sköter sin verksamhet på ett sätt som kan försäkra att vi: Som ett minimum, når eller överskrider alla lagar och regler beträffande hälsa, säkerhet och miljö i de länder där vi är verksamma, samt de särskilda regler, bestämmelser och procedurer beträffande hälsa, säkerhet och miljöfrågor som IMI och alla dess företag följer. Har lämplig kommunikation med alla relevanta regleringsmyndigheter, köpmannaföreningar och industrigrupper beträffande IMI:s åtaganden för att uppfylla dessa värden. Se till att våra anställda känner till sitt ansvar att kunna förbättra vår prestation beträffande hälsa, säkerhet och miljöskydd Balanserar företagsverksamhet med god praktik beträffande hälsa, säkerhet och miljöskydd. Identifierar och behandlar risker inom industriverksamheten och andra dithörande risker för att kunna erbjuda säkra förhållanden och förhindra föroreningar. Främjar riskhantering genom att granska arbetsrelaterade nära misstag, undersöka de huvudsakliga skälen till olyckor eller nära misstag, minimera relaterade risker och finna bättre sätt att reducera antalet personliga olyckor och hur allvarliga de är, samt miljöincidenter. Ser till att våra produkters och processers inverkan på hälsa, säkerhet och miljö reduceras till ett minimum, och samarbeta med våra kunder och våra leverantörer för att uppnå de mål för förbättringar som vi har gemensamt. Använder de möjligheterna som förbättringarna inom hälsa, säkerhet och miljö i våra produkter och processer ger oss till att kunna optimera energieffektivitet och annan energisnål användning av resurser, särskilt när det gäller att förhindra koldioxidutsläpp. Rätt Riktning IMI:s policy om mänskliga rättigheter tar upp många frågor beträffande hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt arbetsförhållanden. Dessa krav gäller alla IMI plc plattformar och andra operativa bolag och utgör principerna för våra partner i leverantörskedjan. Se vidare: Mänskliga rättigheter, sidan 41, and Leverantörers affärssed, sidan

29 Fortsätta att förbättra vår skötsel och vår prestation inom dessa områden genom att bestämma inriktning, mål och planer och investera i lämpliga metoder och teknik. Främja kommunikation, samarbete, undervisning och utbildning som ett sätt att maximera våra insatser beträffande hög standard inom hälsa, säkerhet och miljö. Använda bakgrundsundersökningar beträffande hälsa, säkerhet och miljö vid bolagstransaktioner. Kräva av entreprenörer och andra besökare inom IMI att de följer alla relevanta krav beträffande hälsa, säkerhet och miljö. Regelbundet rapportera lämplig resultatinformation till allmänheten. Följa och förverkliga företagets policy och processer beträffande användandet av alkohol eller medicinering under arbetstid, och aldrig tillåta att detta påverkar anställdas eller andra personers säkerhet. Rätt Riktning Företaget kan genomföra en granskning av arbetsplatsen, inklusive anläggningar, telefoner, datorer och annan utrustning för att försäkra sig om att ingen icke-auktoriserad användning existerar och för att kontrollera att företagets policy följs. Anställda kan inte förvänta sig att ha rätt till privatliv på arbetsplatsen. Anställda måste däremot visa respekt för sina kollegors privatliv. Om du tvekar om vad som gäller för dig, dina kollegor eller din arbetsenhet, vänligen kontakta din chef med ansvarighet för hälsa och säkerhet, din produktionsansvarige chef eller IMI-koncernens Risk Management. Arbetsplatsrelationer Ibland kan personliga relationer på arbetsplatsen kollidera med våra förpliktelser mot företaget. Anställda bör inte starta ett romantiskt eller liknande förhållande ifall en av dem måste rapportera direkt till den andre. Även andra personliga förhållanden kan leda till konflikter. Familjeförhållanden eller nära vänskap på arbetsplatsen kan orsaka problem, t.ex. när släkt eller vänner, som också är kollegor, kan påverka beslut om individers anställningsvillkor eller dela med sig av företagsinformation av känslig natur, t.ex. konfidentiell eller insiderinformation. Se till att ingen konflikt uppstår, eller att den i sådana fall kan behandlas på ett effektivt sätt, genom att diskutera den med din chef eller din HR-chef/ personalchef. Rättvis anställning 28 IMI-koncernens framgångar grundar sig på att vi erbjuder våra anställda en rättvis möjlighet till att visa sin skicklighet och att vi erkänner och belönar dem för deras insatser. Våra beslut om anställning, som t. ex rekrytering, lön och förmåner, befordran, utbildning och uppsägning baseras på meritering och affärsbehov, och inte på grund av ras, hudfärg, nationalitet, kön, sexuell läggning, religion, rörelsehinder, civilstånd eller

30 andra personliga karaktärsdrag. Läs ditt företags policy om rättvis anställning och ickediskriminering om det är något särskilt som du undrar över. Personlig utveckling Utveckling av skicklighet och annan kunskap är väsentlig för framgång. Uppmuntra dina kollegor till att utveckla sig professionellt för att öka både sina egna och företagets möjligheter. IMI vill att deras anställda ska ha tillgång till de bästa chanserna för att kunna nå sin fulla potential. Som handledare kan du främja din personals utveckling genom att ge dem konstruktiv återkoppling och handledning för att på ett effektivt sätt möjliggöra ökad prestation. Du är också ansvarig för din egen personliga utveckling. Deltag i kurser som överskrider dina egna affärsgränser för att skaffa dig bredare kunskaper och för att försäkra att både du och företaget uppnår de bästa resultaten. Uppförandekod på arbetsplatsen Om vi alla uppträder på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt mot varandra och samarbetar på alla nivåer kommer vi också att åtnjuta de fördelar som vårt unika företag erbjuder oss. Behandla alltid dina kollegor och andra som du interagerar med på ett respektfullt sätt. Uppför dig aldrig på något sätt som kan uppfattas som ett trakasseri, mobbning, eller annat förnedrande uppförande, inklusive sexuellt ofredande. Om du känner dig osäker över vad som kan anses som lämpligt uppförande, fråga din chef, din HR-chef/personalchef, den som har hand om frågor beträffande ansvarsfull arbetssed, eller lokal bolagsjurist. Var också beredd att tillsammans med andra diskutera sådant uppförande som du anser kränka dessa principer, så att vi tillsammans kan skapa en miljö grundad på förtroende och respekt. Anställdas personuppgifter Vi behöver alla ge företaget personuppgifter för att underlätta olika uppgifter i samband med anställningen. I det nuvarande klimatet, där information lätt kan föras vidare, delas eller förloras, är det viktigt att vi respekterar andras privatliv genom att hantera personliga uppgifter med varsamhet. Du måste vara auktoriserad för att ha tillgång till eller dela med dig information till någon annan, inklusive kollegor. I vissa länder finns det restriktioner om hur sådan information får sändas utomlands. Kolla vägvisaren Kan jag se skillnaden på det som kan betraktas som legitima krav och det som kan vara diskriminerande eller orättvist? Kan t.ex. ett jobb som innebär att man måste lyfta tunga saker bara utföras av män? Känner jag till de restriktioner som finns om vad jag inte bör fråga när jag diskuterar rekrytering? Hur vet jag vad som är lämpligt eller icke-lämpligt uppförande i mitt dagliga arbete med kollegor? Vilken slags humor eller skämtsamheter kan t.ex. vara olämpliga? Hur hanterar jag information om mina kollegor? Vad händer med den personliga information som de ger mig? 29

31 Aktieägare Vägen framåt är beroende av det kapital som våra aktieägare investerar i de resurser som skapar vår framgång. Vi måste använda dessa med respekt och varsamhet. Vi visar dessutom vår förpliktelse till företaget genom att inte låta personliga intressen strida mot det ansvar och den skyldighet som vi har mot företaget. Kommunikation och relationer med investerare Aktieägare, tillsynsmyndigheter, samhället och många andra litar på vad vi meddelar dem om IMI:s verksamhet. Det är absolut nödvändigt att vi värnar om detta förtroende för oss genom att skapa ett klimat av konsekvent, sammanhängande och öppen kommunikation. All vår kommunikation med dem måste vara korrekt, rättvis, läglig, tydlig, lätt att förstå och relevant. Endast auktoriserad personal bör kommunicera med våra externa intressenter, och bör då följa de särskilda procedurer som finns: detta för att se till att innehållet har blivit ordentligt granskat tidigare. Det krävs att du är särskilt försiktig med information som kan vara av känslig natur eller kan påverka IMI:s aktievärde. IMI bryr sig om de åsikter som våra intressenter har om verksamheten och vi erbjuder dem därför olika sätt att kunna ge oss återkoppling, t.ex. möten öga-mot-öga, företagets och dess dotterbolags webbplatser och kontaktinformation i vår årsrapport, pressmeddelande och tredjepartsregister. Ta upp eventuella frågor som du har med företagets verkställande direktör eller finansdirektör. Alla anställda är ansvariga för att skydda information som inte bör offentliggöras utanför IMI. 30

32 Användning av företagets resurser Vi behöver många olika slags resurser för att kunna stå våra kunder till tjänst och bedriva vår verksamhet. Vi behöver också se till att dessa tillgångar används med noggrannhet, och att vi både använder dem på det lönsammaste sättet och skyddar dem från olämplig användning eller förlust. Egendom och fonder Inkluderar enheter, utrustning, tillgångar och råmaterial. Se till att alltid få valuta för pengarna vid inköp. Skydda dem från olämplig användning, förlust eller avlägsnande. Se till att företagets fonder, inklusive kontanter, checkar eller andra ekonomiska resurser är skyddade och säkra när de inte används och att finansiella transaktioner stöds av dokumentation. Teknik Omfattar datorer och datasystem, telefon, e-post och Internet eller tillgång till intranät. Använd resurserna i enlighet med företagets riktlinjer, se till att företagets tekniska resurser är säkra mot illvilliga attacker, som t.ex. virus, och använd företagets gällande procedurer vid avlägsnande. De tekniska resurserna är till för affärsändamål. Begränsat personligt bruk är tillåtet på villkor att du har godkännande från din chef, inte kostar företaget mer än en försumbar summa, inte hindrar företagets verksamhet eller dina skyldigheter, visar respekt för andra och inte kan uppfattas som diskriminering, trakassering eller annan olämplig användning eller innehåll. Företagsinformation Omfattar konfidentiell, icke-offentlig och annan äganderättsinformation som tillhör företaget. Skydda informationen, dela den endast med personer som har skäligt affärsbehov och se till att den är märkt på lämpligt sätt. Gör endast av med den enligt gällande procedurer. Använd information som andra delar med sig med respekt och i enlighet med användningsreglerna. Anställdas skyldighet att skydda konfidentiell information fortsätter normalt även efter det att anställningen upphört. Immateriella rättigheter Omfattar upphovsrätt, varumärken, servicemärken och patent. Se till att dessa resurser är märkta på lämpligt sätt och att andra användare också känner till restriktionerna som gäller. En ytterligare form av immateriella rättigheter omfattar affärshemligheter. Alla anställda har ansvarighet att skydda dem från obehörigt avslöjande till icke-anställda. Interna kontroller IMI har procedurer för intern kontroll för att försäkra att företaget drivs effektivt och för att kunna behandla eventuella risker som kan utgöra en fara för vår framgång. IMI 31

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal

Dokumentnummer. Distribution. Samtlig personal 1 (5) Syfte med policyn och tillämplighet Syftet med uppförandekoden är att tydligt och enkelt beskriva hur vi som medarbetare och ambassadörer för Svenska Spel förväntas uppträda gentemot varandra, mot

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer