Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 Bakgrund 5 Uppdraget 6 Genomförandet 7 Utvärderingsteknik 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 Bakgrund 5 Uppdraget 6 Genomförandet 7 Utvärderingsteknik 11"

Transkript

1 Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 Bakgrund 5 Uppdraget 6 Genomförandet 7 Djupintervjuer 7 Telefonintervjuundersökning 9 Utvärderingsteknik 11 Effektkedjeanalys, en enkel teknik 11 Sambandsanalys 12 NUTEKs påverkan på användningen av HF-don 13 Marknaden 14 NUTEKs påverkan 17 Sambandsanalys 17 Diskussion och slutsatser 21 Vi konstruerar effektkedjan! 21 Kan NUTEKs påverkan kvantifieras? 23 Hur mycket energi sparas? 24 Effektkedjor och lärande utvärdering 26 Allmänna slutsatser för NUTEKs (enhetens) verksamhet 27 Bilaga 1 Frågeformulär

2 Förord Denna rapport är en utvärdering av området Bättre belysning och energieffektiva lysrörsarmaturer med HF-don. Den handlar om på vilket sätt NUTEK kan påverka spridningen och användningen av högfrekvensdon (HF-don). Den visar också att NUTEK faktiskt har påverkat (bidragit till) utvecklingen på området. Vi analyserar och kvantifierar (så långt möjligt) hur mycket NUTEK har påverkat aktörerna på området, deras attityder och beteenden. SIPU Utvärdering har ett valspråk som lyder Vi satsar på mål och uppföljning för bättre resultat. Vi använder och lär ut uppföljning och utvärdering som verktyg för organisatoriskt lärande. Och för att nå bättre resultat sett från intressenternas perspektiv. Vår förhoppning är att denna utvärdering ska bidra till lärande i NUTEK allmänt och på enheten för effektivare energianvändning i synnerhet.vi hoppas på det sättet kunna bidra till att NUTEK når goda resultat vad gäller effektivare energianvändning. Vi vill särskilt tacka alla dem som villigt ställt upp och låtit sig telefon-intervjuas (omkring 410 personer). Ett stort tack till vår samarbetspartner B2B i skepnad av Bo Bäckman och Johan Arndt. Utan deras samarbetsvilja och skicklighet hade det varit svårt att genomföra arbetet med den kvalitet som vi anser viktig. Vi har också uppskattat det goda samarbetet med NUTEKs enhet för effektivare energianvändning. Särskilt deras öppna och analytiska sinnelag. Som skattebetalare har det roat oss att på detta sätt få bidra till att aktiviteter med statliga medel utvärderas. Och att det sprids hur staten kan göra effektiva insatser för att främja spridning av viss teknik. Torsgatan 4, Stockholm, i maj 1994 ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 1

3 Christina Göransson Sven Faugert ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 2

4 Sammanfattning Vi har som oberoende konsulter utvärderat området Bättre belysning och energieffektiva lysrörsarmaturer med HF-don. Detta program är ett av många som drivs av NUTEK på området effektivare energianvändning. I utvärderingen har vi sökt efter samband mellan insatser och bekräftade effekter. Vi har sökt efter samband mellan vad NUTEK har genomfört och effekter i form av användningen av HF-don i samband med installation av lysrörsarmaturer. Vi har utvecklat en teknik att förenkla en komplex verklighet så att vi kan analysera och visa på olika samband. Samband mellan gjorda insatser och påverkan på olika målgrupper och effekter i omvärlden - Vi kallar tekniken att utvärdera för en Effektkedjeanalys. NUTEKs verksamhet med HF-don kan beskrivas som en effektkedja. I en sådan effektkedja skulle den första effektnivån vara möten och samtal mellan olika aktörer på byggområdet, som arbetar med ljusinstallationer. Nästa led i effektkedjan kan då vara att dessa aktörer (målgrupper) har fått sådan kunskap och förståelse och insikt att deras attityder till HF-don är positiva. Ytterligare ett led i effektkedjan blir aktörerna (elinstallatörer, elkonsulter, beställare, leverantörer) också rekommenderar/installerar/beställer/beslutar om installation av armatur med HF-don. Effekter på högre nivå blir att dessa aktörer i sin tur påverkar varandra och andra aktörer att satsa på HF-don. Detta genererar ytterligare användning av armaturer med HF-don. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 3

5 Längst bort i effektkedjan finns övergripande effekter som svarar mot politiska, ofta högtflygande och abstrakta mål. På det här området handlar dessa politiska mål om att energieffektivisera så att Sverige kan ställa om sitt energisystem till en lägre elanvändningsnivå än annars. Att på detta sätt beskriva verkligheten i termer av en effektkedja gör det lättare att förstå hur NUTEKs insatser verkar. Effektkedjan är ett sätt att visa hur saker och ting hänger ihop. Den kan ge stöd för att diskutera och resonera kring vad vi ska göra och vilka effekter det ska få. Varför vi bör göra vissa saker och kanske avstå från andra aktiviteter. Vad kan NUTEK faktiskt bidra till? Vilka är förutsättningarna? Vilka förutsättningar kan NUTEK skapa själv eller i samarbete med andra organisationer för att åstadkomma energieffektivisering? I vilken utsträckning har NUTEKs insater bidragit till att olika målgrupper fått kunskap om HF-don? Och till den kraftigt ökade användningen av HF-don? Det är den typ av frågor vi ställt i undersökningen. Spridningen på marknaden av HF-don har gått mycket snabbt. Ökningen har varit omkring 100% per år under de senaste åren. Genom den effektkedjeanalys vi har gjort i denna undersökning kan vi påstå att NUTEKs insatser har bidragit till utvecklingen. I en konsultrapport i juni 1993 tar vi upp frågan om staten kan påverka marknaden för energieffektiv teknik. Vi belyser frågan om staten kan främja och påskynda utveckling och spridning av sådan teknik. Vi studerade flera delområden inom energiomställningsprogrammet för att belysa frågan. Ett av områdena var belysning, främst HF-don i lysrör. Vi gör i rapporten följande bedömning när det gäller utvecklingen på området HF-don. NUTEK har genom sina insatser inom programmet för effektivare energianvändning lyckats driva på utvecklingen inom samtliga de studerade områdena. Utvecklingen har drivits olika långt, beroende på förutsättningarna inom skilda delområden. På området HF-don menar vi att NUTEKs insatser tycks ha påskyndat och tidigarelagt utvecklingen. Vi bedömer också att en spontan spridning sker. Och ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 4

6 att fortsatt utveckling kan ske utan subventioner. Det finns mätbara energisparmöjligheter för Sverige i sikte. Vi konstaterar i denna undersökning att de aktörer som haft kontakt med NUTEK i större utsträckning förordar HF-don (jämfört med dem som inte haft kontakt). De som någon gång haft aktiv kontakt med NUTEK (70%) står för ungefär 92% av alla installerade HF-don i det undersökta materialet. De intervjuade utgör ett slumpmässigt stickprov och representerar omkring 25% av sålda och installerade HF-don i Sverige år NUTEKs prestationer i form av olika aktiviteter har påverkat attityderna hos många av intressenterna på området. I undersökningen går det inte att statistiskt påvisa signifikanta samband mellan attityder och användning av HF-don. Däremot är attityderna för HF-don mycket starka. Vi ser ett tydligt samband mellan positiva attityder till HF-don och aktiv kontakt med NUTEK. Och vi kan också visa att det finns ett samband mellan benägenheten att satsa på HF-don och aktiv kontakt med NUTEK. Till hur stor del NUTEK har bidragit till att sprida och öka användandet av HF-don har vi inte satt någon exakt siffra på. Istället har vi genom att resonera och uppskatta kunnat komma fram till vissa ungefärliga andelar av den inträffade ökningen. Sammanfattningsvis leder detta till att vi bedömer att hälften av den inträffade ökningen hade inträffat spontant. Det betyder en ökning om 50% per år. Detta hade alltså skett även utan NUTEKs insatser. Resten av ökningen tror vi åtminstone delvis beror på NUTEK. (Skillnaden mellan en ökning om 50% och 100%.) Det innebär i storleksordningen HF-don mer under åren 1991 till 1993 än annars. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 5

7 Bakgrund NUTEK arbetar för effektivare energianvändning. Detta är en av flera uppgifter NUTEK har som myndighet. Detta är också ett led i Sveriges omställning av sitt energisystem. Syftet är att nå en lägre elanvändningsnivå totalt. NUTEK är intresserat av att kunna visa på effekter (resultat) av sitt arbete. De vill visa att deras insatser och olika aktiviteter ger resultat. Att NUTEK kan bidra till och påverka utvecklingen på särskilda utvalda områden. Från kansliets sida (Enheten för effektivare energianvändning) är man dessutom intresserad av om de metoder och tekniker kansliet använder är verkningsfulla och kostnadseffektiva. Om det går att särskilja mer från mindre verkningsfulla insatser. Om NUTEK ska fortsätta att utveckla de tekniker man idag använder. Om man ska fortsätta med flera parallella åtgärder för att påverka marknaden (så kallad market transformation). Därför har denna utvärdering gjorts. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 6

8 Uppdraget Vi - SIPU Utvärdering - har som oberoende konsulter fått uppdraget att göra en utvärdering åt NUTEK och kansliet (enheten) för effektivare energianvändning. Vi har utvärderat NUTEKs insatser för att energieffektivisera på ett utvalt område. Detta område är Bättre belysning och energieffektiva lysrörsarmaturer med HF-don. Vi har avgränsat undersökningen till tak- och arbetsplatsbelysningar huvudsakligen i kontorsrum, vård- och undervisningslokaler.vi har belyst i vad mån NUTEKs olika aktiviteter har bidragit till spridningen av energieffektiva armaturer med HF-don. Vi är oberoende av såväl NUTEK som branschintressen. I uppdraget har ingått att fånga upp både direkta och indirekta effekter av NUTEKs verksamhet. Så långt möjligt ska vi redovisa detta på ett kvantitativt eller kvantifierbart sätt. Vi har också uppfattat det som särskilt intressant att vi kan tillämpa en utvärderingsteknik som också går att använda på andra områden. Vi ska också bidra till kansliets lärande genom att föra tillbaka, analysera och strukturera erfarenheterna från vad som hänt på HFområdet. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 7

9 Genomförandet Djupintervjuer En inledande del av utvärderingen utgörs av ett antal (9 st) djupintervjuer med representanter för leverantörerna (en av målgrupperna för NUTEKs insatser). Vi har talat med stora och små armaturtillverkare, försäljare av armaturer samt tillverkare av HFdon. Vi har frågat leverantörerna om volymsutveckling och marknadsandelar för armaturer med HF-don. Vi har också frågat om effektoch energibesparingar i förhållande till konventionella lysrörsarmaturer. Om den allmänna inställningen till tekniken, kundernas attityder och leverantörernas försäljningsargument. Vi har också talat om framtidssynen och bett om synpunkter på NUTEKs aktiviteter för att främja teknikspridning. Vi har fått fram följande. Enligt de intervjuade har antalet sålda och installerade armaturer med HF-don i Sverige vuxit med omkring 100% per år sedan år Antal exemplar År 1990 År 1991 År 1992 År ca ca Bilden vi fått från dontillverkarna stämmer väl med uppgifter från armaturtillverkarna och säljarna. För vissa av dessa har tillväxten varit ännu snabbare, för andra något långsammare. Totalt har det varit en lavinartad tillväxt som någon uttryckte det. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 8

10 HF-donen har erövrat melan 25 och 30% av den relevanta marknaden. Denna marknad är i första hand kontor, vårdutrymmen, skolor, industrilokaler. Hur mycket energi och effekt som sparats genom att använda armaturer med HF-don har varit svårt att avgöra. De intervjuade säger på olika sätt att konventionella armaturer i praktiken kräver omkring 20% mer både av energi och effekt än armaturer med HFdon. De intervjuade har alla en positiv attityd till HF-don. För företagen är det en profilfråga att förknippas med modern och energieffektiv teknik. HF-don har ett större teknikinnehåll och är strategiskt viktig teknik menar någon. Många väljer att satsa på att förbereda alla nya armaturer för HF-don. Det finns en stark tro på fortsatt tillväxt. Flera bedömer att HF-donen kommer att kunna erövra totalt 50% av lysrörsmarknaden i Sverige. Utvecklingen av energipriser, priserna på HF-don, nybyggnadsvolymen, normering, och efterfrågan på ljusreglering och närvarostyrning är avgörande för utvecklingen av HF-don. Energifördelarna med HF-don räcker inte för att övertyga köparna om att betala en merkostnad för dem. Olika aktörer bland beställarna är mottagliga för olika argument. Det gäller till exempel prestanda, lägre underhållskostnader, komfort (flimmerfritt ljus, lägre värmeavgivning), mindre risk för skadliga magnetfält och miljöfördelar genom lägre kvicksilverinnehåll i lysrören. Motiven mot HF-don är priset, komplicerad installation, okunskap och misstänksamhet samt osäkerhet om livslängd på själva donet. Vissa delar av NUTEKs teknikupphandling av armaturer med HFdon har många kritiserat. Detta är nu historia. Företagen uppskattar att NUTEK är aktiva och ställer krav på leverantörerna. De menar att det är bra att NUTEK främjar efterfrågan genom ramöverenskommelser med ekonomiska bidrag till beställarna. Det är bra att NUTEK sprider information och kunskap om HF-tekniken. De flesta anser att NUTEK bör fortsätta med att sprida information och skapa uppmärksamhet, utvärdera olika tekniklösningar och ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 9

11 bidra till en informell normbildning genom exempelvis broschyren Ljusa korridorer och programkrav för belysning i olika typer av lokaler. Särskilt uppskattas NUTEKs opartiska ställning. Telefonintervjuundersökning Som en viktig del i utvärderingen gjordes efter djupintervjuerna en omfattande datainsamling. Denna gjordes som en standardiserad telefonintervjuundersökning. Intervjuerna genomfördes under februari och mars Formuleringen av frågorna gjordes i nära samarbete mellan uppdragsgivaren Enheten för effektivare energianvändning och både oss och B2B. Vi har således arbetat nära uppdragsgivaren när vi strukturerat utvärderingsuppgiften, vilket är en poäng i sammanhanget. (Intervjuformuläret bifogas, bilaga 1.) Urvalsramen bestod av 500 slumpmässigt valda byggprojekt och hämtades från BYGGFAKTAS databas. Intervjuarbetet avbröts efter 400 gjorda intervjuer. Urvalet gjordes på ny-, till- och ombyggnader. De intervjuade representerar olika kategorier (målgrupper) som deltagit i byggprojekten på el-sidan. Fördelningen av de intervjuade på olika kategorier blev (genom sättet att välja intervjunamn) 39% installatörer, 37% el-konsulter, 18% beställare/inköpare och 6% övriga. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 10

12 Fördelning på olika målgrupper Beställare/inköpare 18% Övriga 6% El-konsulter 37% Installatörer 39% De intervjuade fick också svara på i vilken roll de brukar uppträda i byggprojekt. Resultatet blev att vi fick ungefär 3/5 beställare och 2/5 leverantörer. De intervjuade representerar omkring 25% av sålda och installerade HF-don i Sverige år För att fånga upp olika kategorier aktörer bland de intervjuade gjordes sökprocessen enligt ett bestämt schema. För de slumpvis utvalda byggobjekten söktes en projektansvarig (projektledare) som första intervjuperson. Om de inte alls känt till HF-don har frågan gått vidare till nästa led (andra aktörer) i projektet.på så vis har frågan gått till exempelvis en el-konsult, som anlitats i projektet. De som i olika led av aktörer i projektet inte känt till HF-don har inte svarat på frågorna. Istället har en ny intervjuperson med anknytning till projektet tillfrågats, exempelvis en leverantör eller installatör. Sökandet efter intervjupersoner avbröts när 400 kompletta intervjuer genomförts. Genom detta förfarande har vi fångat upp olika yrkeskategorier som alla deltar i byggprojekt på el-sidan. Frågorna i intervjuerna har sedan följt formuläret i bilaga 1 och inte varit begränsade till just de slumpmässigt valda projekten. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 11

13 Utvärderingsteknik Vi har anpassat och använt en teknik att förenkla en komplex verklighet för att visa på olika samband. Samband mellan gjorda insatser och påverkan på olika målgrupper och uppnådda effekter i omvärlden - Vi kallar tekniken att utvärdera för en Effektkedjeanalys. Tekniken har den förtjänsten att den går att använda på många områden. Dessutom är en effektkedja som bild betraktat enkel. Vår erfarenhet är därför att den kan lätt förstås. Effektkedjeanalys, en enkel teknik Vårt uppdrag har inneburit att vi ska visa på effekter av NUTEKs verksamhet. NUTEKs och Enhetens för effektivare energianvändning verksamhet består av en mängd aktiviteter. Dessutom verkar även andra aktörer på det område vi särskilt studerar. Vår uppgift har därför varit att undersöka vilka effekter som faktiskt går att påvisa. Och kvantifiera så långt möjligt i vilken utsträckning dessa effekter har samband med NUTEKs aktiviteter och insatser. Vår teknik att resonera i termer av effekter i en kedja bygger på att söka efter samband mellan olika händelser. I en komplex verklighet med flera aktörer och mängder av insatser söker vi efter samband mellan NUTEKs insatser och effekter i olika led. Effekterna är också många och påverkas från olika håll. Olika insatser eller aktörer kan ha varsin effektkedja. De går in i varandra och effekter kan bero på en mängd olika omvärldsfaktorer. Faktorer som inte NUTEK kan påverka. Effektkedjan med effekter i en kedja börjar med insatser av olika slag (NUTEKs prestationer). Insatserna har valts på sådant sätt att ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 12

14 de väntas ge effekter som svarar mot uppsatta och formulerade mål. Målen har ofta formulerats på en sådant sätt att de måste tolkas och formuleras om till operativa (mätbara) mål. Genom att använda oss av effektkedjor blir det lättare att se sambanden mellan uppsatta mål och relevanta insatser. Specifika aktiviteter eller åtgärder kan kopplas till konkreta mål på olika nivåer. Det blir därigenom också lättare att hitta resultatmått. En effektkedja är alltså ett sätt att logiskt beskriva en följd av effekter eller påverkan på målgrupper. Effekter på den första nivån ska följas av effekter på en nivå II, som sedan följs av effekter på en nivå III och så vidare. Effekterna på nivå I ska kunna kopplas direkt till genomförda åtgärder, till olika insatser och aktiviteter. Effekterna på en högre nivå kan då härledas till gjorda insatser från NUTEKs sida. Detta sker genom att länk för länk backa tillbaka genom effektkedjan till insatserna. Sambandsanalys För att påvisa och kvantifiera olika samband i datamaterialet har detta sedan bearbetats på olika sätt. Tekniken bygger på statistik och matematisk logik och resultaten blir att mer information utvinns ur data. Flera sådana analyser har gjorts för att finna signifikanta samband. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 13

15 NUTEKs påverkan på användningen av HF-don I en konsultrapport i juni 1993 tar vi upp frågan om staten kan påverka marknaden för energieffektiv teknik. Vi ser på om staten kan främja och påskynda utveckling och spridning av sådan teknik. Vi studerade sex delområden inom energiomställningsprogrammet. Ett av områdena var belysning, främst HF-don i lysrör. Vi gör i rapporten följande allmänna bedömning. NUTEK har genom sina insatser inom programmet för effektivare energianvändning lyckats driva på utvecklingen inom samtliga de studerade områdena. Utvecklingen har drivits olika långt, beroende på förutsättningarna inom skilda delområden. Och det finns en del kvar att göra för NUTEK på de studerade områdena. Vi beskriver utvecklingen i termer av en effektkedja med effekter på flera nivåer. Effektkedjan används för att belysa hur långt utvecklingen av marknaden gått i förhållande till det uppsatta målet. Den slutliga effekten (längst bort i effektkedjan) motsvaras av det mål för energieffektivisering som formulerats för åtgärderna. Effektnivåerna eller - annorlunda uttryckt - länkarna i effektkedjan beskrevs i rapporten på följande sätt. I. NUTEK lyckas fokusera uppmärksamheten hos olika aktörer på möjligheter att spara energi och pengar. II. Aktörer engagerar sig. III. Spontan spridning börjar. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 14

16 IV. Spridningseffekter är synliga utanför målområdet. V. Mätbara energisparmöjligheter för Sverige i sikte. På området HF-don menar vi i den nämnda rapporten att NUTEKs insatser tycks ha påskyndat och tidigarelagt utvecklingen. Vi påstår att utvecklingen på HF-don-området har gott och väl nått tröskelnivån (nivå III). Vi bedömer också att en spontan spridning sker och att fortsatt utveckling kan ske utan subventioner. Det finns skäl att tro att utvecklingen av HF-don också går mot nivå V. En viktig del i denna undersökning har därför varit att testa grundhypotesen att NUTEKs insatser har påverkat marknaden för HFdon i positiv riktning. Ett stort antal körningar för att söka samband har därför gjorts. Bearbetningen av datamaterialet (i denna undersökning) redovisas samlat i en pärm, tillsammans med allt tabellmaterial (grunddata) - B2Bpärmen. Sammanfattningsvis är bilden följande. Marknaden En stor del av alla armaturer som installeras idag är försedda med HF-don. Uppskattningsvis ligger siffran runt 25%. I det senaste projektet använde (rekommenderade/beställde/ installerade/beslutade om) 70% HF-don. Allmänt förordar närmare hälften av de intervjuade (49%) alltid eller ofta installation av HFdon. Över 80% menar att volymen HF-don har ökat under 1993 och nästan 90% tror på en ökning Hela 95% av de intervjuade - beställare och leverantörer sammantagna - har någon gång förordat (rekommenderat/installerat/ beställt/beslutat om) installation av armatur med HF-don. Dessutom säger som nämnts hälften (49%) att de alltid eller ofta gör det. Målgruppen el-konsulter uppger till ungefär 65% att de alltid eller ofta förordar HF-don. (Se närmare diagram på nästa sida.) ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 15

17 På frågan (fråga 5) om i vilken typ av lokal de någon gång förordat HF-don nämnde 40% av de intervjuade affärs- och kontorshus och 25% skolor. I mer än hälften av fallen handlade det om ombyggnad och i knappt en tredjedel om nybyggnad. De intervjuade säger också till nästan 75% att de numera brukar förorda HF-don i affärsoch kontorshus respektive till nästan 65% i skolor. Det är med andra ord vanligast med armaturer med HF-don i affärs- och kontorshus och skolor. Ganska vanligt är det också i industrilokaler och lokaler för sjuk- och hälsovård. Nästan 10% nämner att de någon gång förordat HF-don i dessa typer av lokaler (fråga 5). När det gäller det senaste projektet (fråga 14) förordade mer än 70% HF-don. Här är beställare något mer positiva (omkring 80%) till HFdon än leverantörerna (omkring 60%). Installatörer gör det i lägre utsträckning (ungefär 60%) än övriga kategorier. Och el-konsulter valde i större utsträckning (omkring 75%) HF-don än vad de intervjuade uppgav totalt (70%). Det senaste projektet påbörjades för intervjupersonens del i mer än tre fjärdedelar av fallen år 1991 eller tidigare. Senaste projektet rörde till 35% affärs- och kontorshus och till knappt 30% skolor (fråga 16). Och det handlade i två tredjedelar av fallen om ombyggnad. De starkaste motiven för HF-don (fråga 7) är att de medför flimmerfritt ljus, bättre energi- och elekonomi samt möjlighet till ljusreglering med dimmer. För installatörer är möjligheten till ljusreglering lika viktig som flimmerfritt ljus. För dem som agerar som beställare har energi- och elekonomin störst betydelse. (Se närmare diagram på följande sidor.) Det enda egentliga motivet emot HFdon (fråga 8) är priset. Bland de intervjuade instämde 85% helt eller delvis i påståendet att det är för dyrt. På frågan (fråga 11) om de intervjuade också i övrigt väljer bättre armatur (när de väljer HF-don) svarade de till 64% ja. På frågan (fråga 12) om de tar hänsyn till eleffektivitet även då de inte väljer en armatur med HF-don svarade de till 95% ja. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 16

18 För många kom första kontakten (fråga 2) med HF-don genom armaturtillverkare. En tredjedel (32%) av de intervjuade hörde första gången talas om HF-don genom en armaturtillverkare. För gruppen beställare/inköpare skedde första kontakten genom elkonsult (33%) och i andra hand genom armaturtillverkare (16%). El-konsulter hörde först talas om HF-don. Installatörer lite senare och först under senare år har beställare i större utsträckning hört talas om HF-don. Således hade hälften av el-konsulterna hört talas om HF-don en bit in på år 1990, hälften av installatörerna i slutet av år 1990 samt hälften av beställarna i början av år Målgrupp El-konsult Installatör Beställare År / kvartal 1990 / I 1990 / IV 1992 / I Andel som första gången hörde talas om HF-don 100% 80% 60% 40% 20% 0% El-konsult Installatör Beställare Vid den senaste installationen av armatur anlitade ungefär 30% en el-konsult, 30% köpte från grossist och 25% köpte från tillverkare (fråga 19). Hälften (52%) av de intervjuade uppger att den egna kunskapen/eget initiativ påverkade beslutet om att använda HFdon i det senaste projektet. En tredjedel (33%) uppger att en el-konsult påverkade beslutet om HF-don (fråga 20). ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 17

19 Vid nästa projekt kommer 30% att köpa direkt från grossist, en fjärdedel (26%) från tillverkare och knappt en femtedel (18%) kommer att anlita en el-konsult (fråga 26). Många frågor handlar om målgruppernas uppfattning om vad som gäller framöver på området. De intervjuade har uppskattat både egna volymer och totalt för marknaden, andelar installationer med HF-don, typ av lokaler, nästa installation och projektstorlek. Nästan 90% anser att volymen sålda/installerade armaturer med HF-don kommer att öka under det närmaste året. NUTEKs påverkan På frågan om de intervjuade hört talas om eller kommit i kontakt med NUTEKs aktiviteter (fråga 32) svarar 70% att de aktivt tagit del av någon av aktiviteterna. Mer än 90% har hört talas om åtminstone en av aktiviteterna. Detta är erfarenhetsmässigt en mycket hög siffra. (Se närmare i diagram på följande sidor.) Mer än 60% säger att de aktivt tagit del av eller hört talas om (deltagit/läst/tagit del av eller hört talas om) broschyren Ljusa korridorer. Nästan 70% uppger att de aktivt tagit del av eller hört talas om NUTEKkravet (NUTEKkravet 10W/m2 och NUTEKs ramavtal). Siffran för programkravet (Programkrav för kontorsbelysning) är 51% och för upphandlingen (NUTEKs upphandling av armaturer med HF-don) 54%. Nästan 60% av installatörerna känner till (deltagit/läst/tagit del av eller hört talas om) videoprogrammet EIO-visionen. För hela gruppen intervjuade är motsvarande siffra 48%. El-konsulterna känner bäst till (deltagit/läst/tagit del av eller hört talas om) NUTEKkravet (omkring 85%). Ungefär 95% uppger (instämmer helt eller delvis) energieffektivitet som orsak till den stora ökningen av HF-don under senare år (fråga 33). Många (92%) instämmer helt eller delvis i att den snabba ökningen beror på rekommendationer från konsulter. Marknads- ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 18

20 behov anges också av flertalet (95% instämmer helt eller delvis) som orsak. Många instämmer också helt (20%) eller delvis (53%) i att någon av NUTEKs aktiviteter är orsak till den stora ökningen av HF-don (73%). Således instämmer närmare 40% helt eller delvis i att NUTEKs utbildningsprogram är en sådan orsak. Motsvarande siffror för upphandlingen av armaturer med HF-don, ramöverenskommelser och energieffektiviseringsbidraget är 39%, 36% respektive 62%. (Se vidare i diagram.) Sambandsanalys För att pröva om NUTEKs insatser har haft en positiv påverkan på marknaden för HF-don har vi gjort ett antal sambandsanalyser. Dessa visar på flera signifikanta samband och en del (inte statistiskt verifierade) tendenser. Totalt är det 49% av de intervjuade som alltid eller ofta förordar HFdon. Analysen visar på ett samband mellan att använda HF-don och kontakt med NUTEK. Således är det betydligt fler av dem som tagit del av NUTEKs aktiviteter som också använder HF-don. Fler bland dem som har aktivt haft kontakt än enbart hört talas om och färre bland dem som har inte alls hört talas om NUTEKs aktiviteter. Detta illustreras i tabellen som följer. Procent (%) som alltid förordar HF-don Upphandling av HF-don 10W/m2 och ramavtal Krav på kontorsbelys ning Deltagit/läst/ tagit del av Hört talas om Nej 70% 49% 24% 66% 45% 26% 68% 47% 36% Ljusa korridorer 62% 40% 33% ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 19

21 EIO-visionen 64% 43% 40% Utbildning Ljuskultur Demoinstallationer 66% 51% 38% 65% 59% 40% Av tabellen framgår att de som aktivt tagit del av exempelvis upphandlingen har en högre användningsfrekvens (70%) än de som inte känner till densamma (24%). De som alltid/ofta använder HF-don finns i större utsträckning bland dem som haft aktiv kontakt (deltagit/läst/tagit del av) med NUTEKs olika aktiviteter - än bland dem som inte hört talas om dem! Vi har också låtit göra en logistisk regressionsmodell. Detta för att ytterligare pröva hur mycket användandet av HF-don påverkats av om man varit i kontakt med NUTEK. Modellen visar att främst fyra aktiviteter har påverkat användandet av HF-don. Det vill säga att de som tagit del av någon av dessa aktiviteter med stor sannolikhet tillhör gruppen som alltid eller ofta använder HF-don. Dessa är Videofilmen EIO-visionen, NUTEKs upphandling av armaturer med HF-don, Broschyren Ljusa korridorer samt Programkrav för kontorsbelysning. Dessa kan sägas representera aktiviteter med information och utbildning, kunskapsförmedling, demonstration, funktionskrav. Aktiv kontakt med aktivitet Procent större chans att alltid/ofta välja HF-don Upphandlingen av HF-don 63% EIO-visionen 46% Programkraven (kontor) 43% Broschyren Ljusa korridorer 34% Av modellen kan också utläsas vilken och vilka av dessa fyra aktiviteter som varit effektivast. Den relativa ordningen blir upphandlingen först och Ljusa korridorer sist. Och starkast är sambandet till aktiviteten upphandlingen. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 20

22 Om vi studerar modellen ytterligare kan vi finna att installatörerna är mer benägna att förorda HF-don om de tagit del av EIO-visionen och programkraven. För gruppen el-konsulter finns samband mellan att förorda HF-don och kontakt med NUTEKkravet. Och för beställare/inköpare är det EIO-visionen som gäller. En analys har också gjorts för att se om det finns något samband mellan kontakt med NUTEK och attityderna till HF-don. Av den tabell som blivit resultatet kan vi se att motiven för att rekommendera HF-don är starkare bland dem som aktivt haft kontakt med NUTEK (svarat Deltagit/läst/tagit del av... på fråga 32 för någon av NUTEKs aktiviteter). Det vill säga kontakt med NUTEK har samband med en positiv attityd till HF-don. Procent som instämmer helt Motiv till att rekommendera HF-don Haft kontakt med NUTEK Ej haft kontakt med NUTEK Längre livstid på lysrören 77% 63% Bättre energi / elekonomi 90% 78% Lägre värmeavgivning 82% 72% Följa den tekniska utvecklingen 65% 48% Utnyttja bidrag för energieffektivisering 43% 25% Möjlighet till närvarostyrning 77% 57% På motsvarande sätt är det betydligt fler som med olika motiv inte rekommenderar HF-don, om de inte haft kontakt med NUTEK. Vi kan inte urskilja något egentligt samband mellan när man första gången hörde talas om HF-don och attityden till detsamma i undersökningen. Däremot tycks det naturligt nog vara så att de som tidigt började installera HF-don är de som idag använder HF-don flitigast. Således svarar el-konsulterna i större utsräckning (omkring 65%) än andra grupper att de alltid eller ofta förordar HF-don (fråga 9). El-konsulterna är bland annat den grupp som tidigast hörde talas om HF-don (fråga 1). ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 21

23 Det enda signifikanta samband vi funnit med att man installerade eller inte installerade HF-don i det senaste projektet är kopplat till från vem man köpte. De som köpte armatur från en grossist valde i lägre utsträckning än övriga HF-don. De som agerar som beställare i byggprojektet valde i 79% av fallen HF-don i det senaste projektet.motsvarande siffra för dem som agerar som leverantörer är 65%. När det gäller den senaste installationen av armatur svarade omkring 30% att de anlitade el-konsult och 30% att de köpte från grossist. Nästan 35% svarade att el-konsult påverkade beslutet om HFdon i senaste projektet. Fler än hälften uppger att det skedde på eget initiativ (52%). (Se närmare följande diagram.) ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 22

24 Diskussion och slutsatser Vi konstruerar effektkedjan! En svårighet i utvärderingsarbetet har varit tidsaspekten. Vi har först i efterhand genomfört denna enda undersökning. Vi har alltså ingen mätning innan NUTEK satte igång sina olika aktiviteter. Och inte heller vid olika tidpunkter sedan dess. Det har gått några år sedan HF-don blev känt bland många i målgrupperna. Dessutom kände mer än hälften (i de olika målgrupperna) av de intervjuade redan till HF-don, när de flesta av NUTEKs aktiviteter sattes i sjön. Vi kan därför inte direkt visa vad som hänt med attityder och benägenheten att använda HF-don från just den tidpunkt då NUTEK påbörjade sina insatser av olika slag. Vi är hänvisade till en kombination av resonemang och statistisk analys. På frågan om de intervjuade hört talas om eller kommit i kontakt med NUTEKs aktiviteter svarar 70% att de aktivt tagit del av någon av aktiviteterna. Mer än 90% har hört talas om åtminstone en av aktiviteterna. Detta är till att börja med en erfarenhetsmässigt mycket hög siffra. Vi har sedan gjort statistiska bearbetningar av datamaterialet i form av olika analyser, sambandsanalyser. I vissa fall har signifikanta samband kunnat redovisas. Ibland handlar det om tendenser. Med hjälp av dessa sambandsanalyser och modeller i form av effektkedjor kan vi på goda grunder påstå att NUTEK påverkat utvecklingen av marknaden för HF-don. Sålunda har vi kunnat visa att de som haft aktiv kontakt (deltagit/läst/tagit del av) med NUTEK-aktiviteter är mer benägna att använda sig av HF-don än de som bara hört talas om NUTEKs ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 23

25 olika aktiviteter. Det finns ett samband mellan de intervjuades beteende (benägenheten) och kontakten med NUTEK-aktiviteterna. (Totalt är det 49% som förordar HF-don alltid eller ofta.) Ändå tydligare (större skillnad) blir det om vi jämför dem som haft aktiv kontakt med NUTEK med dem som inte hört talas om olika NUTEK-aktiviteter. De som tagit aktiv del av NUTEKs aktiviteter är mycket mer benägna att satsa på HF-don. Hur mycket mer benägna att använda HF-don är då de som deltagit eller läst eller tagit del av NUTEKs olika aktiviteter? Ett sätt att uttrycka det skulle vara att de som haft aktivt kontakt med NUTEK är dubbelt så benägna att förorda HF-don som dem som inte känner till NUTEKs aktiviteter. De som tidigt kände till HF-don är de som är mest benägna att idag använda HF-don. Och bland dessa utmärker sig el-konsulterna på flera sätt. De kan sägas vara en nyckellänk i effektkedjan. El-konsulter hörde först talas om HF-don. Installatörer lite senare och beställare mest under senare år. El-konsulterna (omkring 85%) känner bäst till (deltagit/läst/tagit del av eller hört talas om) NUTEKkravet. Bland beställarna och inköparna svarar man att elkonsulterna (33%) var den källa varifrån man först hörde talas om HF-don. Vid senaste installationen anlitade 29% en el-konsult. Och el-konsulterna påverkade en tredjedel av besluten om HF-don. På frågan om hur ofta de intervjuade använder HF-don svarade el-konsulterna i större utsträckning (omkring 65%) alltid eller ofta. Totalt är det 49% som svarar att de alltid eller ofta använder HF-don. Vid det senaste projektet valde el-konsulter i större utsträckning (omkring 75%) HF-don än vad de intervjuade uppgav totalt (70%). Många instämmer också helt (20%) eller delvis (53%) i att någon av NUTEKs aktiviteter är orsak till den stora ökningen av HF-don (73%). Vi har också kunnat påvisa att det finns samband mellan aktiv kontakt med NUTEK och attityden till HF-don. Andelen som instämmer helt i olika motiv för HF-don är större bland dem som tagit ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 24

26 del av NUTEKs insatser (verksamhet, aktiviteter). Detta jämfört med gruppen som inte känner till aktiviteterna. Dessutom kan vi visa att de som haft kontakt med NUTEK i mindre utsträckning instämmer i motiven mot HF-don. Av dessa uppgifter ställer vi samman följande effektkedja. INSATSER KUNSKAP ATTITYDER BETEENDE SPRIDNING Upphandlingen EIO-visionen Programkrav, kontor Ljusa korridorer NUTEKkravet 70% aktiv kontakt med någon aktivitet 90% har hört talas om minst en aktivitet 85% elkonsulter hört talas om NUTEKkravet De som haft kontakt med NUTEK är mer positiva till HF-don De som haft kontakt med NUTEK förordar i större utsträckning HFdon 73% instäm-mer helt eller delvis i att orsaken till ökningen beror på NUTEKaktivi-teter Kan NUTEKs påverkan kvantifieras? Med ledning av data från intervjuerna har vi prövat att kvantifiera hur mycket NUTEK påverkat spridningen av HF-don. Vi har gjort det genom att uppskatta hur stor andel av den faktiska ökningen (100% per år) som helt eller delvis kan tillskrivas NUTEKs olika insatser. Det kan naturligtvis bara bli en kvalificerad gissning och ändå vara intressant. Vi har antagit att användandet av HF-don skulle ha ökat år från år utan NUTEKs insatser. Vi betraktar denna användningsnivå som en baslinje. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 25

27 Baslinjen får vi fram genom att utgå från den sambandsanalys som redovisats på sidan 18. Utifrån den antar vi att många aktörer som inte hört talas om NUTEKs aktiviteter ändå skulle ha förordat HFdon. Av tabellen ser vi att det rör sig om mellan 24 och 40%. Vi antar (försiktigt räknat) att 35% skulle ha valt HF-don om inte NUTEK påverkat genom sina insatser. Den nivån (35%) skulle då vara baslinjen. De som kommit i aktiv kontakt med NUTEKs aktiviteter är betydligt mer benägna att använda HF-don. Skillnaden är som framgår av tabellen mellan 24 och 46%. Låt oss anta 35%. Denna skillnad skulle åtminstone delvis kunna bero på NUTEKs insatser. Det kan vara så att NUTEKs insatser påverkat både attityder och kunskaper. Och att de som redan är intresserade av HF-don också är mer intresserade av information från exempelvis NUTEK. Genom att grovt förenkla kan vi säga att NUTEKs insatser bidragit till att fördubbla benägenheten att använda HF-don. NUTEK har gjort detta genom att förstärka en pågående utveckling. NUTEK har ytterligare påskyndat en ökning. Dubbelt så många har valt HFdon. HF-don har valts i dubbelt så många installationer. Utan NUTEK skulle den årliga ökningen varit 50%. Den blev istället 100%. Och detta (delvis) på grund av NUTEK. NUTEKs påverkan räknat på detta sätt innebär en skillnad på ungefär HF-don sammanlagt under åren 1991 till Det är den period då vi i praktiken bör kunna se effekter av NUTEKs insatser. De har handlat om information, utbildning, teknikupphandling, demonstration, bidrag. En tredjedel av dessa don motsvarar vad som installerats med ekonomiskt stöd av NUTEK. Resten kan delvis vara en effekt av ökade kunskaper och attitydpåverkan genom NUTEKs insatser. Om vi förfinar analysen och för in fler antaganden nyttjar vi data längre än vi anser skäligt. Vi har också bytt insikter om detta vid ett seminarium med personal inom enheten, den 17 maj. Vi prövade då även ytterligare analysvägar. Vi enades om att den här använda vägen är framkomlig. Vi bedömer alltså att hälften av ökningen är ett rimligt mått på vad NUTEK bidragit till. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 26

28 Hur mycket energi sparas? Hur mycket sparad energi motsvarar detta? Vilken energieffektivisering innebär detta? Hur mycket har NUTEK bidragit till? Här fortsätter vi våra antaganden. Vi spekulerar om vad som kan vara möjligt i framtiden. Betrakta följande figur! På X-axeln är tiden och på Y-axeln antalet årligen sålda HF-don. Den heldragna linjen betecknar den faktiska utvecklingen, de streckade olika tänkbara utvecklingar. T0 och t1 motsvarar åren 1991 och Ytan I är den av NUTEK (delvis) orsakade ökningen av antalet HF-don. Enligt den uppskattning vi just gjort rör det sig om sammanlagt st don. Dessa kan lätt räknas om till GWh med hjälp av vissa antaganden. Det gäller främst om belysningens brinntid och hur mycket effektivare - omkring 20% - en armatur med HF-don är i förhållande till en konventionell. För framtiden finns minst två tänkbara utvecklingar. Den ena att den framtida försäljningsnivån blir densamma, oavsett NUTEKs insatser. Utan NUTEKs insatser nås samma nivå sålda HF-don som ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 27

29 med NUTEKs insatser. Fast en viss tid senare! Detta leder till ytan II som ett mått på de framtida effektiviseringar som (delvis) blir följden av NUTEKs insatser. Den kan självfallet också räknas om till GWh. Den andra utvecklingen skulle innebära att försäljningen utan NUTEKs insatser stannar på en lägre nivå. Det leder till en ännu större effektivisering och besparing, ytan III måste läggas till. (Det kan naturligtvis tänkas att försäljningsnivån sjunker också. Det förändrar dock inte de principiella resonemangen.) Den kan i sin tur också räknas om till GWh. Effektkedjor och lärande utvärdering För att analysera, utvärdera och kvantifiera NUTEKs påverkan har vi använt oss av och utgått ifrån effektkedjor. Ett ytterligare syfte med effektkedjeanalysen är att bidra till ett lärande inom NUTEK. Vad menas med detta? Med lärande inom en organisation som NUTEK menar vi att öka förmågan att skapa önskade resultat. I detta fall handlar resultat om att NUTEK förväntas påverka Sveriges energianvändning (enligt statsmakterna). Vad krävs för organisatoriskt lärande? Mycket forskning kring detta pågår för närvarande. Vi har hittills funnit att det måste finnas både intresse och förmåga att lära genom dialog, genom att byta insikter människor emellan inom organisationen. Det måste finnas en tro på möjligheterna att förändra verksamheter och deras inriktning. Och en vilja att handla och att skapa resultat. Det måste finnas förmåga till helhetssyn eller systemsyn på den egna verksamheten och dess samband med omvärlden. Vidare bör människorna i organisationen ha en gemensam bild eller vision av den egna verksamheten och dess syfte. De ska samtidigt vara öppna för att pröva och ifrågasätta de egna bilderna och idéerna. En lärande organisation kan också beskrivas som en organisation som hela tiden lär sig hur man lär sig. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 28

30 Vi har mot den bakgrunden använt effektkedjeanalys även för att demonstrera den som ett verktyg för att lära. Lärandet i en effektkedjeanalys handlar bland annat om att pröva huruvida beslutade, planerade och genomförda insatser sannolikt leder till att formulerade mål nås. Har vi tänkt rätt när vi bestämde oss för dessa aktiviteter? Kommer vi att kunna se effekter som motsvaras av våra uppsatta mål? Har vi kommit ihåg de olika effektnivåerna, de olika länkarna i kedjan? En effektkedja är ett sätt att systematiskt visa på samband. Det är en modell som kan underlätta att förstå och skapa en helhetssyn. Den kan användas för att pröva sina idéer mot verkligheten. För NUTEKs verksamhet inom energianvändningsområdet kan effektkedjeanalysen användas som följer. Analysen kan fungera som ett verktyg och gemensamt språk för systemtänkande kring NUTEKs insatser. Den kan visa att de får effekt på energianvändningen genom flera led av aktörer och genom att påverka kunskaper och attityder. Analysen kan också visa på ett sätt att uttrycka en gemensam vision och formulera mål för hur verksamheten att transformera marknaden bör bedrivas. Och vilka resultat som bör uppnås i olika led. Effektkedjeanalysen kan användas som ett sätt att väga olika typer av insatser för att påverka mot varandra. Och för att utvärdera och kvantifiera deras effekter på marknadsutvecklingen. Vi har använt effektkedjeanalysen till detta senare ändamål vid ett seminarium med enheten för effektivare energianvändning den 17 maj. Tidigare genomförde vi tillsammans med B2B en informell workshop för några inbjudna från enheten. Då gjorde vi en del förarbete för denna rapport och testade olika modeller och hypoteser om effektkedjornas utseende. Effektkedjeanalys menar vi är särskilt lämpad för NUTEKs (enheten för effektivare energianvändning) verksamhet inom energianvändningsområdet. Den går att använda för att formulera ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 29

31 uppföljningsbara mål. Och för att löpande följa upp och utvärdera. Enhetens verksamhet är komplicerad och rätt experimentellt upplagd. Olika metoder prövas ständigt, ofta med goda resultat. Det är viktigt att erfarenheterna kan tas tillvara på ett systematiskt sätt. Att utvärderingar kan göras på ett öppet och förståeligt sätt. Allmänna slutsatser för NUTEKs (enhetens) verksamhet Avslutningsvis vill vi kort beröra vilken allmän betydelse våra resultat kan ha för enhetens verksamhet. Genom den effektkedjeanalys och de erfarenheter vi gjort kan vi dra vissa allmänna slutsatser. Olika målgrupper påverkas i olika grad av olika insatser från NUTEKs sida. NUTEK (enheten) bör därför fortsätta att behandla målgrupperna olika. Olika målgrupper har olika roller i effektkedjan och påverkar de andra länkarna i olika hög grad. Målgrupperna bör därför behandlas olika också av denna anledning. Subventioner i form av bidrag har mindre påverkansgrad än många andra insatser vi studerat effekterna av. De behövs inte längre på detta område. Information och utbildning, normbildning och demonstrationer har större effekt på beteendet. Sådana aktiviteter bör NUTEK fortsätta med. En svårighet i denna utvärdering har varit att vi gjort vår mätning i efterhand. Om utvärdering byggs in från början i programmen och upprepas regelbundet går det att genomföra både billigare och enklare undersökningar. Sådana kan ge både snabb återkoppling till NUTEK och säkrare slutsatser om effekterna eller påverkan från verksamheten. Vi rekommenderar att NUTEK gör detta. ATT PÅVERKA MARKNADER EFFEKTIVT /SIPU UTVÄRDERING 30

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Utvärdering av projektet Elektronisk fakturering Författare: Rolf Dalin Rapport: nr 2005:7 ISSN 1653-2414 ISBN 91-975561-4-9 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden 824 17. MATEMATISK MODELLERING: DIFFERENTIALEKVATIONER 20 15 10 5 0-5 10 20 40 50 60 70 80-10 Innetemperaturen för a =1, 2och3. Om vi har yttertemperatur Y och startinnetemperatur I kan vi med samma kalkyl

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling

GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING. Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010. Miljöanpassad upphandling GRÖN UPPHANDLING FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVISERING Susanne Lång Energieffektiva myndigheter 1 december 2010 MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPDRAG Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan inom miljöanpassad offentlig

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla.

Om LGR 11 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL. De matematiska förmågor som undervisningen i åk 1-9 syftar till att eleverna ska utveckla. Om LGR 11 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål

LJUSETS VÄKTARE. Övningens mål LJUSETS VÄKTARE Övningens mål De övergripande målen med övningen är att eleverna ska förstå sambandet mellan belysningen i klassrummet och energiförbrukningen att eleverna ska lära sig minska energiförbrukningen

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN

MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN Exempel på systematisk uppföljning EXEMPEL 3: MÅL FÖR KLIENTER OCH VERKSAMHETEN I detta exempel beskrivs hur en verksamhet satte upp mål och konstruerade mått för att mäta förändringen hos sina klienter

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. April 2014

Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. April 2014 Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser April 2014 INNEHÅLL 1. Bakgrund och metodik... 3 2. Möjligheter att minska kostnader... 5 3. Viktigaste effekterna

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Årlig uppföljning av servicemätning bland studenter

Årlig uppföljning av servicemätning bland studenter Årlig uppföljning av servicemätning bland studenter Sven Faugert Annelie Eriksson Faugert & Co Utvärdering AB, Nybrogatan 15, 4 tr., S-114 39 STOCKHOLM, Sverige Bakgrund utvärderingsobjekt och referensram

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Instruktion för metoden Jämställdhet i ledningssystem

Instruktion för metoden Jämställdhet i ledningssystem Instruktion för metoden Jämställdhet i ledningssystem EU-projektet BETSY januari 2002-mars 2003 1 Bakgrund Jämställdhet i ledningssystem togs fram under 2000 för att åstadkomma effektivare metoder för

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Graärgning och kromatiska formler

Graärgning och kromatiska formler Graärgning och kromatiska formler Henrik Bäärnhielm, d98-hba 2 mars 2000 Sammanfattning I denna uppsats beskrivs, för en ickematematiker, färgning av grafer samt kromatiska formler för grafer. Det hela

Läs mer

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3

Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Till Styrelsen 2014-09-04 Energitjänsteprojektet Fas 2 och Fas 3 Sammanfattning Leksandsbostäders styrelse fattade i september 2012 beslut om att starta ett energitjänsteprojekt vars syfte var att identifiera

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se Niogruppen / ESF Gap-analys: Rapport Medarbetarundersökning bo bäckman, only den 12 augusti 2002 bo bäckman, only Telefon: 08-545 835 75 Mobil: 0708-25 10 45 Fax: 08-545 815 85 E-post: bo.backman@only.se

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Metodisk energieffektivisering

Metodisk energieffektivisering Ett seminarium om arbetsmetodik vid genomförandet av energibesparande åtgärder i byggnader Tid & plats: Malmö tisdag 13 april 2010 Stockholm torsdag 15 april 2010 Göteborg onsdag 21 april 2010 Avgift:

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

Modell för framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv

Modell för framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv Modell för framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv Roger Bernow Stockholm 2009-04-20 1/18 Modell för framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv Syfte Syftet med denna rapport är att

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning av - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner Abstrakt Under de senaste åren har flera problem inom hjälpmedelområdet lyfts fram. För att hantera utvecklingen har Beslutsstöd

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Fallskyddskampanj 1999

Fallskyddskampanj 1999 Fallskyddskampanj 1999 Byggbranschens fallskyddskampanj genomförd av Galaxens ByggPiloter Ett samarbete mellan branschens parter, Arbetarskyddsnämnden, AMF Försäkring och Galaxen Innehåll 1. Uppdraget

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014

Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Rapportering 2015 av energiuppgifter för 2014 Myndighet: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Organisationsnr: 202100-5745 Denna rapportering följer upp kraven i förordning (2014:480) om myndigheters

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer