Avtal Kredithanteringstjänster Hogia kund Mellan Lindorff Sverige AB, organisationsnummer , och nedan angivet företag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal Kredithanteringstjänster Hogia kund Mellan Lindorff Sverige AB, organisationsnummer 556209-5363, och nedan angivet företag."

Transkript

1 Avtal Kredithanteringstjänster Hogia kund Mellan Lindorff Sverige AB, organisationsnummer , och nedan angivet företag. Klient Namn Organisationsnummer Adress Företagets verksamhet jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Postnummer Postort Betalningsvillkor företag Betalningsvillkor privatpersoner Kontaktperson Telefon Dröjsmålsränta (procentsats som anges på era fakturor) BG / PG / Kontonummer (ange bank) Lagstadgad (8 % över ref.ränta) E-postadress Lindorff ska hantera Påminnelser och inkasso Inkasso Kontaktperson ärendefrågor (administratör av webbtjänst) Namn Samma person som ovan Telefon E-postadress 1. Avtalet omfattar av Lindorff tillhandahållna inkasso- och kredithanteringstjänster och gäller till förmån för klienten och, efter särskild anslutning, andra affärsenheter ingående i samma koncern. Uppdragsgivaren skall endast anlita Lindorff för nu ifrågavarande tjänster. 2. För av Lindorff enligt detta avtal tillhandahålla tjänster gäller (bilaga 1) angivna priser. 3. Detta avtal löper i tolv (12) månader. Uppsägning skall ske senast tre (3) månader före avtalstidens utgång. Om uppsägning ej sker inom denna tid förlängs avtalet automatiskt med tolv (12) månader löpande. Oberoende av uppsägning kvarstår parternas rättigheter och skyldigheter så vitt avser uppdrag som före avtalstidens utgång kommit att omfattas av avtalet. Denna punkt ersätter i sin helhet punkten 9 i Lindorffs Allmänna villkor. 4. I övrigt gäller Lindorffs allmänna villkor (bilaga 2). Klienten namnges som uppdragsgivaren i Lindorffs allmänna villkor. Avtalet är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Ort: Ort: Datum: 2014 Datum: 2014 Lindorff Sverige AB Underskrift Underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Avtalstyp: Påminnelser och/eller Inkasso Abonnemangskostnad: SEK/12-månadersperiod Vår referens: SME Ansvarig säljare:

2 Bilaga 1 Prislista påminnelse- och inkassohantering Årsavgift 1000 Kr/år (Ordinarie 1500 kr/år)år Klienten får tillgång till Lindorffs webbverktyg. Normalhanteringen är uppdelad i två delprocesser enligt nedan. Om ärendet inte är löst i del 1 går det vidare till del 2. För annan specialhantering hänvisas till timdebitering eller fast styckdebitering under specialhanteringstjänster. Del 1 - Utomrättslig hantering 50 kr/ärende (Ordinarie 75 kr/ ärende) Delprocess 1 gäller hantering av den inledande kravprocessen. Omfattar alla normala arbetsmoment kopplat till processen. I kostnaden kan ingå: Påminnelse utskick - Print, porto, kuvert och mottagaravgift. Endast då klienten aktivt valt att Lindorff sköter dess påminnelsehantering. Tidigare påminnelse får ej ha sänts. Registrering/inläsning av ärendet via Insyn Namnidentifiering Adressuppdatering vid retur Inkassokrav - Print, porto, kuvert och mottagaravgift Hantering av inkommande samtal Del 2 - Scoring och summarisk processhantering 100 kr/ärende (ordinarie 150 kr/ ärende) Delprocess 2 - Innefattar förberedelse av rättsliga åtgärder samt kan inkludera följande åtgärder: Analys av betalningsförmåga hos de betalningsskyldige (Scoring), inklusive kostnad för kreditinformation samt eventuell omfrågandekopia Hantering av inkommande samtal Förberedelse för och upprättande av ansökan om betalningsföreläggande Ingivande av ansökan om betalningsföreläggande till KFM Förberedelse, upprättande och ingivande av eventuell utmätningsansökan Klienten kan välja att lägga till tjänsten förfrågan innan ansökan om betalningsförläggande för en kostnad om 50 kr/förfrågan (ordinarie 75 kr/förfrågan). För detta tillägg kontakta i samband med ansökan. I samtliga ärenden gäller: Prislistan gäller för parter inom Sverige. Lagreglerade arvoden och faktiska myndighetsutlägg tillfaller Lindorff vid betalning från den betalningsskyldiga*. Lindorff fattar beslut gällandes hantering baserat på scoring. Vid avvikande process timdebiteras kostnader enligt specialhanteringstjänster nedan. Vid resultatlöst eller återkallat ärende debiteras Klienten upparbetade arvoden och faktiska myndighetsutlägg*. Gällande mervärdesskatt tillkommer. *Påminnelse, arvode: f.n. 60 kr, Inkassokrav, arvode: f.n. 180 kr, Betalningsföreläggande: Arvode f.n. 380 kr, utlägg f.n. 300 kr. Utmätning, utlägg: f.n. 600 kr, Upprättande av amorteringsplan: f.n. 170 kr m.fl.

3 Specialhanteringstjänster och extra administrativt arbete Priser enligt nedan revideras årligen, förändringar aviseras Klienten tre månader i förväg. Lindorff Law Office - Juristtjänster fn kr/timme 300 kr över vid var tid gällande rättshjälpstaxa som för 2013 är kr. För hantering av tvistemål debiteras avgift per timme. För fordringar som är större än ett halvt basbelopp kan part ådömas att utge ersättning för samtliga kostnader. Vid belopp som understiger ett halvt basbelopp står vardera part sina egna rättegångskostnader. Extra administrativt arbete utöver avtal och ordinarie produktion Specialhandläggning 600 kr/timme För arbetsmoment som inte faller under normalinkassoprocessen enligt föregående sida debiteras kostnader per timma enligt ovan. Exempel på moment som kan omfattas av detta är: Hantering av bestridande i akt Manuell registrering av nytt ärende (Gratis via webbtjänsten Insyn) Specialforskning av adresser, där den betalningsskyldige inte går att identifiera Anmäla fordran i företagsrekonstruktion Anmäla fordran vid bevakningsförfarande i konkurs Lägga till fakturor i ärende Ytterligare påminnelser innan ansökan om Betalningsföreläggande (på Klientens begäran) Dementi Bouppteckning/behörighetshandlingar Vilande ärenden (Klienten själv väljer att lägga fordran som vilande) Betalningsanmaning enligt 2:9 Konkurslagen Ansökning om handräckning/avhysning gällande hyresfordran Partsdelgivning via KFM/privat delgivningsbolag Om Kronofogdemyndigheten inte lyckats delge, alternativt att de på begäran godkänt att partsdelgivning får ske. Partsdelgivning innebär att privat delgivningsbolag ombesörjer hanteringen av själva delgivningsprocessen. Kostnaderna för delgivning specificeras enligt nedan. Delgivningskostnaden på fn. 1000: - debiteras i första hand den betalningsskyldige. Grundarvode per delgivning (Klienten debiteras oavsett utfall) 300 kr Delgivningskostnad inkl utlägg (debiteras kredittagaren första hand) 1000 kr Efter avslut av ordinarie indrivningsåtgärder i registrerat ärende debiteras Klienten eventuella resterande delgivningskostnader enligt denna punkt. Vid återkallande av en pågående partsdelgivning debiteras Klienten kostnad motsvarande 1300 kr. Sökning av personnummer Avtalet förutsätter att Klienten har korrekta personnummer på de betalningsskyldiga. Om detta saknas förbehåller Lindorff sig rätten att eftersöka personnummer via en automatiserad rutin till en kostnad för uppdragsgivaren om kr 5,00 per personnummerfråga. Ytterligare kostnader kan tillkomma om den automatiserade rutinen inte ger träff. Prissättning efterbevakning När ett ärende genomgått den ordinarie inkassoprocessen och den betalningsskyldige trots detta inte har reglerat sin skuld, alternativt att betalningsförmågan bedöms otillräcklig, avslutas inkassoärendet. Därefter överförs ärendet automatiskt till Lindorffs efterbevakning. Lindorff jobbar i efterbevakningsprocessen aktivt för att säkerställa att fordran inte preskriberas och strävar efter att försöka hitta en lösning längre fram när den betalningsskyldigs ekonomiska situation har förändrats. I denna process har Klienten ingen kostnadsrisk, Lindorff står för alla kostnader inklusive utlägg för att hålla fordran levande. Inbetalda utlägg och lagreglerade arvoden tillfaller Lindorff. Vid betalning erhåller Lindorff även en provision på inkasserat belopp. Vid återkallat ärende debiteras kostnader och provision som i lyckat ärende.

4 Efterbevakning hantering utan kostnadsrisk - provision på inkasserade medel 20 % Hantering utan kostnadsrisk - Lindorff står för alla kostnader i efterbevakningsprocessen och som ersättning för denna investering i dessa fordringar erhåller Lindorff en provision på inkasserade medel. Prissättning utlandsinkasso Arvoden och utlägg kopplat till Inkassoprocessen Alla belopp nedan anges i SEK. Uppläggningsavgift Utlandsärende Uppläggningsavgiften innefattar bland annat inregistrering, utskick av bekräftelse till Klienten samt utskick av inkassokrav till den betalningsskyldiga, förfrågan till Klient om agent, utskick av ärendet till agent och inregistrering av fakturor från agent. Pris 550 kr Resultatprovision Lindorff Sverige arbetar på provisionsbasis vid utlandsärenden enligt angivna provisionssatser. Norden (Norge, Danmark, Finland) Europa Övriga länder 10 % 15 % 30 %* Vid bestridande, rättegång eller annan komplikation kan kostnader tillkomma utöver provision. Eventuella direkta eller indirekta skatter, bankavgifter, konkursbevakning, översättning eller andra utlägg/arvoden kan tillkomma. Priserna inkluderar provision till ombud vid utomrättsliga åtgärder och gäller ej vid bestridande, rättegång eller annan komplikation. Efter registreringsdatum debiteras resultatprovision på inkasserat belopp. Provision debiteras när betalning erläggs till Klienten eller till Lindorff samt vid kreditering och återkallelse. För att Lindorff snabbt ska kunna agera via utlandsombud ger Klienten via detta avtal Lindorff en fullmakt att vidta åtgärder via utlandsombud för en kostnad upp till 3000 kr per enskilt ärende utan föregående kontakt med Klient. * I vissa undantagsfall är kostnaden för inkasso mycket hög, provisionen kan då överstiga 30 %.

5 Bilaga 2 ALLMÄNNA VILLKOR Version: Reskontra-, fakturerings-, Inkasso- och kredithanteringstjänster 1.1 Lindorff åtar sig att utföra av Uppdragsgivaren begärda reskontra-, fakturerings-, inkasso- och kredithanteringstjänster tillhandahållna av Lindorff (utbildning, reskontrahantering, fakturering, betalningspåminnelse, inkasso, rättslig hantering, efterbevakning och andra i särskild ordning specificerade konsulttjänster inom kredithantering) enligt vid varje debiteringstillfälle gällande prislista med tillkommande lagstadgade skatter och avgifter. 1.2 Uppdragsgivaren svarar för att till Lindorff lämnade uppdrag är lagligen grundade och förbinder sig att genast underrätta Lindorff om gäldenären bestritt fordringen, betalning erhållits eller andra omständigheter inträffat som är av betydelse för uppdragets handläggning. Gäldenärens korrekta namn och fullständiga adress skall klart framgå av uppdraget. I förekommande fall skall likaledes anges vederbörandes personnummer / organisationsnummer. Lindorff har rätt att, om särskilda skäl föreligger, återsända uppdraget. Lindorff äger även rätt att avsäga sig uppdraget där tvist föreligger och såväl borgenär som gäldenär är uppdragsgivare till Lindorff. 1.3 Lindorff lämnar fortlöpande information om pågående ärenden enligt de rutiner som vid varje tidpunkt tillämpas av Lindorff. 1.4 Av Lindorff erhållna gäldenärsbetalningar med avdrag för Lindorff tillkommande belopp i form av lagstadgade kostnadsersättningar, eventuell provision och direkta utlägg redovisas till anvisat bankoch/eller postgirokonto. Om annat inte avtalats sker redovisning normalt samma dag som Lindorff erhållit betalningsinformationen. Lindorff äger rätt att vid kostnadskrävande åtgärder begära ersättning i förskott. Eventuell kvartals- eller månadsavgift faktureras särskilt i förskott. Lindorff tillkommande ersättningar i övrigt faktureras i efterskott med betalningsvillkor 30 dagar. Om Uppdragsgivaren underlåter att iakttaga gällande betalningsvillkor för av Lindorff utställd faktura, tillkommer lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 1,5% per påbörjad månad. Lindorff har alltid rätt att kvittningsvis avräkna sin fakturafordran mot Uppdragsgivarens redovisningsfordran. Uppdragsgivaren skall underrättas skriftligen om verkställd kvittning. 2. Efterbevakningstjänster 2.1 Ärenden i vilka gäldenären efter ordinarie inkassoåtgärder ej erlagt full betalning överförs automatiskt efter slutrapportering till Lindorffs efterbevakningshantering. Aktiebolag efterbevakas ej. 2.2 För inkassering av Uppdragsgivarens fordran äger Lindorff rätt att vidta de åtgärder Lindorff med iakttagande av Uppdragsgivarens intresse finner lämpliga. Lindorff äger således rätt att träffa ackordsuppgörelser med gäldenären samt i övrigt träffa uppgörelser som bedöms ligga i uppdragsgivarens intresse. För detta ändamål följer Lindorff kontinuerligt upp gäldenärens ekonomiska situation för bedömning om förnyade inkasso- eller exekutiva åtgärder kan leda till betalning. 2.3 Lindorff svarar för samtliga i efterbevakningsärendet uppkommande kostnader, d.v.s. Uppdragsgivaren debiteras ej för av Lindorff nedlagt arbeta i ärendet. 2.4 Som full ersättning för havda kostnader och utfört arbete är Lindorff berättigat att uppbära i ärendet påfordrade utlägg och arvoden samt provision enligt gällande prislista beräknad på av från gäldenären inkasserade kapital- och räntebelopp. Provisionsrätten gäller oavsett om betalning sker till Lindorff eller Uppdragsgivaren. 2.5 Uppdragsgivaren äger rätt att återkalla efterbevakningsärenden. Om provisionstariff är avtalad äger Lindorff därvid rätt att debitera samtliga i ärendet uppkomna externa och interna kostnader samt en ersättning motsvarande den för avtalet gällande provisionstaxan, beräknat på kvarvarande kapitalbelopp. 2.6 Lindorff äger rätt att när som helst och efter eget bedömande avsluta efterbevakningsärenden för vilket provisionstariff är avtalad och återställa detta till Uppdragsgivaren. Om så sker äger Lindorff inte rätt att återföra några kostnader på Uppdragsgivaren. 3. Priser Storleken på påminnelseavgift, inkassoarvode, arvode för betalningsföreläggande, uppläggningsavgift avbetalningsplan, avisering avbetalningsplan och ansökningsavgift till Kronofogdemyndighet och Domstol är reglerade i lag. Lindorff förbehåller sig rätten att genomföra prisjusteringar till följd av myndighets beslut och/eller förändrat kostnadsläge hos underleverantör. 4. Ensamrätt Uppdragsgivaren förbinder sig att endast anlita Lindorff för de i avtalet ifrågavarande tjänsterna. 5. Befrielsegrunder 5.1 Lindorff är inte ansvarigt för skada eller dröjsmål som beror på arbetskonflikt och varje annan omständighet utanför Lindorffs kontroll, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinställelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Förbehållet ifråga om arbetskonflikt gäller även om Lindorff självt vidtar eller är föremål för konfliktåtgärd. 5.2 Skada som uppkommer i annat fall än enligt 5.1 skall ersättas ur av Lindorff tecknad allmän ansvarsförsäkring maximerad till kronor per skada, handläggare och år. I de fall försäkringen ej inträder är Lindorffs skadeståndsansvar begränsat till belopp högst motsvarande det för Lindorffs uppdrag beräknade priset exkl. skatter och allmänna avgifter. Lindorffs ansvar är under alla förhållanden begränsat till den skada som vållats genom grov försummelse. 5.3 Uppdragsgivaren äger ej rätt att göra gällande anspråk på ersättning enligt detta avtal om uppdragsgivaren ej skriftligen reklamerar senast 15 dagar efter det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Uppdragsgivarens rätt att göra gällande anspråk på ersättning enligt detta avtal upphör under alla förhållanden en månad efter det att det enskilda uppdraget avslutades hos Lindorff. 6. Förtida uppsägning Part skall äga rätt att uppsäga avtalet till omedelbart upphörande om andra parten; inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller på annat sätt företer tecken på obestånd,i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran därom, Parts kommersiella förehavanden ådrar sig signifikant negativ publicitet eller blir föremål för allmän negativ uppmärksamhet genom massmedia, vilket skulle kunna skada motpartens varumärke eller rykte, eller parts kommersiella förehavanden, delvis eller helt, upptäcks vara illegala eller i strid med god affärssed. 7. Sekretess Part förbinder sig att inte, utan den andra partens skriftliga samtycke, för tredje man avslöja innehållet i detta Avtal eller på annat sätt delge konfidentiell information som är konfidentiell, affärskritisk och vars röjande kan medföra skada för parten. Sekretessförbindelsen enligt denna punkt gäller under avtalstiden och tjugofyra (24) månader därefter. part har dock rätt att delge konfidentiell information om den andra parten i den utsträckning det föreskrivs i lag, till sina aktieägare eller annan tredje man i den utsträckning det är nödvändigt för att säkra ekonomiska intressen hos parterna, eller i den utsträckning sådan tredje man åtagit sig att ej röja sådan information. 8. Tvister Eventuella tvister angående tolkning, tillämpning eller giltigheten av bestämmelser i detta avtal samt ur avtalet härflytande rättsförhållanden får ej dragas inför allmän domstols prövning, utan skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Förfarandet skall äga rum i Stockholm med tillämpning av svensk lag. Tvister på grund av fordran på ersättning för förfallna avgifter eller dylikt får dock hänskjutas till allmän domstol om endera parten så önskar. 9. Avtalstid och uppsägning Detta avtal löper tillsvidare och upphör att gälla tre (3) månader efter utgången av den kalendermånad under vilken skriftlig uppsägning gjorts. Oberoende av uppsägning kvarstår parternas rättigheter och skyldigheter såvitt uppdrag som före avtalstidens utgång kommit att omfattas av avtalet.

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, 556489-2924 (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal Ramavtalsbilaga 8 1/20 1 Kontraktsparter Mellan nedan angivna parter har följande Avropsavtal slutits. Myndighetens namn: [Myndighetens namn] (nedan angiven som Myndighet ) Leverantör med namn och EVRY

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Livsmedelsbutik. Licensvillkor 1 januari 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Livsmedelsbutik. Licensvillkor 1 januari 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Livsmedelsbutik Licensvillkor 1 januari 2013 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

2015-03-09. Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen. Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen 2015-03-09 Upphandlande organisation Region Östergötland Örjan Lehnberg Extern remiss Sänkaläsare med tillbehör UC-2013-213 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

BILAGA 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KABEL-TV TILL KONSUMENTER

BILAGA 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KABEL-TV TILL KONSUMENTER 1 Tillämpningsområde Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för tillhandahållande av Kabel-TV för enskilt bruk. 2 Definitioner Följande ord skall ha nedan angiven betydelse: Installation: Av Leverantören

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

4. Kommersiella villkor

4. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2012-08-14 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Per Staaf Upphandling Tandtekniska tjänster UC-2012-29 Sista anbudsdag: 2012-09-24 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande.

Avtalet träder i kraft den dag då Avtalet undertecknas av båda parter och gäller fram till och med två (2) år från avtalets tecknande. Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Maria Edbom 2014-08-29 E-post maria.edbom@polisen.se Saknr och diarienummer 1 PARTER Mellan Polismyndigheten i län ( Polisen ) och företaget med

Läs mer

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid.

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid. Hej! Tack för att Du visat intresse för Spectracard. Nu har vi förenklat för Dig som kund. Samtidigt som Du tecknar avtal för Spectracard, tecknar Du även avtal för hyra av PIN terminal. I hyran ingår

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

AVTAL xxx 1. BAKGRUND

AVTAL xxx 1. BAKGRUND 1 Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland har med Västra Götalandsregionen, Servicenämnden, nedan kallad Leverantören, 232100-0131, träffat följande avtal. AVTAL avseende

Läs mer