niversitetsläraren Visionen om den attraktiva universitetslärarkarriären.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "niversitetsläraren Visionen om den attraktiva universitetslärarkarriären."

Transkript

1 niversitets- läraren

2 niversitetsläraren llt var inte bättre förr, men allt kan bli bättre i framtiden är inte bara det första året på ett nytt decennium, det är också valår. Det är befogat att fundera över vilka visioner som kan bära högskolesektorn in i framtiden. Visionen om en sammanhållen utbildnings- och forskningspolitik. Utbildningspolitik och forskningspolitik skiljs ofta åt. Dessutom är politikens innehåll inte täckande. Den förra handlar nästan bara om ungdomsskolan, den senare nästan bara om den allra mest framgångsrika forskningen inom nobelprisdiscipliner eller i nära samverkan med tillverkningsindustrin. För framtiden behövs att politikområdena förenas så att all högre utbildning bedrivs på vetenskaplig grund, att den blir vägen för forskningen från lärosätena ut i samhället genom att akademiskt utbildade har möjlighet att ta till sig ny forskning på det egna området oavsett vilket detta är. Visionen om den goda styrningen. Skattebetalarna har ett legitimt intresse av att statsmakterna styr och kvalitetskontrollerar landets lärosäten. Men medlen för styrning och kontroll får inte bli självändamål, och de får inte ta sådan tid och kraft från lärosätena att de hotar möjligheten att bedriva själva verksamheten. De måste också utformas så, att de inte ensidigt styr verksamheten genom att till exempel premiera vissa undervisningsformer oavsett vad målet med undervisningen är. Styrningen och kvalitetskontrollen bör utövas genom akademins egna värderingssystem, till exempel sakkunnig granskning vid tillsättning, inte genom konstruerade nyckeltal. Visionen om utbildningens nationella likvärdighet och forskningens lika värde. Det kan låta ganska självklart att utbildningen bör ges möjlighet till nationell likvärdighet samtidigt som vi alla vet att alla lärosäten aldrig kan bli lika attraktiva. Men en faktor är grundläggande, nämligen att alla lärosäten ges lika goda möjligheter att sköta uppdraget att bedriva utbildningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom behöver forskningen värderas lika: det är inte sämre att skriva en monografi än att skriva ett antal korta artiklar. Annorlunda, ja, men inte sämre. Visionen om den attraktiva universitetslärarkarriären. Idag är universitetslärarkarriären inte attraktiv, och framför allt kvinnor väljer att byta karriär efter doktorsexamen. Alla ska inte stanna i akademin, men valet ska inte vara baserat på att man för att stanna i akademin måste välja att avstå från det som tillkommer andra specialister i deras yrkesliv: avstå från anställningstrygghet, sociala förmåner, god löneutveckling, möjligheten att bli förälder och möjligheten att köpa en bostad. En förutsägbar karriär förutsätter långsiktig verksamhetsplanering, något som alltför ofta saknas idag. Att alla doktorander ska ha en anställning redan vid antagningen är i detta sammanhang en självklarhet. Visionen om att stärka det kollegiala systemet och medarbetarinflytandet. Akademins verkliga styrka är det demokratiska systemet och en hög tilltro till och gott utrymme för individen att bidra kreativt. Dessa måste få fortleva och utvecklas. I visionen ingår också att facket som representanter för de anställda får reell möjlighet att bidra till verksamhetsutvecklingen.

3 niversitets- läraren

4 miljarder i utbildningssystemet och vi vet inte vad som blir av det. Jag har velat studera hur de politiska beslutens effekter visar sig i utbildningsväsendet. Det är viktigt att se den politiska dimensionen, säger Susanna Holzer. Hon disputerade i slutet av förra året vid Växjö universitet med avhandlingen University Choice, Equality, and tillväxt i hela högskolesystemet. Ett starkt vägande skäl till satsningen var att man ville öka rekryteringen till högskolan från andra socialgrupper än dem som traditionellt sökte sig till högre studier. Susanna Holzer har använt ett mycket stort statistiskt material från SCB över ungdomar år som började på högskolan mellan 1977 och 2001, ett Academic Performance. Redan innan disputationen började hon en anställning som analytiker på riksbanken i Stockholm. Välkänt är att under 1990-talet satsade statsmakterna ansenliga resurser på högskolan och att det då skedde en stor representativt urval om individer. I tre artiklar i sin sammanläggningsavhandling granskar hon vad som hände vid antagningen, under studierna och efter studierna. visar hon att rekryteringen till högre studier har breddats kraftigt. Man har länge pratat om den breddade sociala rekryteringen, men ingen har tidigare verkligen visat hur den har utvecklats. Det har varit en häftig ökning av studenter med föräldrar som bara har gymnasiebakgrund, gruppens sannolikhet att studera har dubblerats på 25 år. Den effekten kommer av att de fått tillgång till en högskola i närheten där de bor. Fler ungdomar utan akademisk bakgrund börjar studera om det finns en högskola i närheten. Och har man väl kommit över tröskeln att studier är ett naturligt val så kan man lika gärna välja att flytta och studera på ett lärosäte längre bort. Den geografiska närheten till högskolan ökar alltså den sociala närheten till högskolestudier och då inte bara på den lokala högskolan utan generellt. Vad jag vet är jag den första som visat att det är så här, säger Susanna Holzer. studerar hon om valet av högskola har betydelse för studentens chanser att klara studierna. Jag ville binda studenten och studentens studieresultat till lärosätet istället för att bara se examensbeviset. Och också skilja ut studieresultatet från studentens socioekonomiska bakgrund. När man i andra undersökningar försöker analysera om det lönar sig att studera tittar man i allmänhet på var stu-

5 denten tagit examen. Men en tredjedel av studenterna byter lärosäte så det kan inte ge ett rättvisande resultat. Därför har Susanna Holzer knutit studenterna till det lärosäte där de presterat minst 75 procent av sina studieresultat. Här har hon granskat studenter som börjat studera mellan 1996 och 1999 och registrerat hur stor del av dem som efter sju år fått minst 120 poäng eller ett examensbevis. Hon gjorde studien i två steg. I det första steget analyserade hon enbart studieresultaten och kom fram till att studier vid en äldre högskola ökade studentens chanser att lyckas med studierna med 5 9 procent. Som äldre lärosäten räknas i det här fallet universiteten i Uppsala, Lund, Linköping, Umeå, Göteborg och Stockholm inklusive Chalmers, KTH och KI. Men jag ville åt studieresultatens anknytning till utbildningen och utesluta den sociala bakgrunden för att få den renodlade högskoleffekten. I det andra steget av undersökningen rensade därför Susanna Holzer bort familjeeffekten, till exempel om föräldrarna var välutbildade höginkomsttagare. Då kunde hon inte finna någon mätbar skillnad i studieresultat mellan olika högskolor. Den ovannämnda skillnaden i studieresultat på 5 9 procent var alltså en familjeeffekt. Att studieresultaten inte skiljer mellan olika lärosäten anser Susanna Holzer beror på att svenska lärosäten fortfarande är centralstyrda via finansieringssystemet och att kvaliteten är centralstyrd med kvalitetsutvärderingar av Högskoleverket. Och det här är en stor fördel för Sverige. Det gör att Sverige har hög minimistandard, speciellt om man jämför med USA. tar Susanna Holzer upp vad som händer efter examen. Här tittar hon på dem som började studera och följer upp deras löner Hon jämför personer med likvärdig utbildning vid samma lärosäte där en grupp har tagit examen och den andra gruppen inte har tagit ut någon examen. Generellt för alla högskolor ger ett examensbevis män upp till 8 procent högre lön när de har tagit 120 eller 160 poäng. Och kvinnor som läst 160 poäng får på motsvarande sätt 5 7 procent högre lön. Susanna Holzer ville här undersöka den så kallade diplomeffekten, eller sheepskin effect (examensbevis skrevs förr på pergament tillverkat av fårskinn), alltså effekten av examensbeviset. Det vill säga: får en individ med ett examensbevis högre lön än en individ med likvärdig utbildning men utan examen? När hon brutit ned resultatet så har hon funnit att diplomeffekten är tydlig på vissa utbildningar och lärosäten, men inte är urskiljbar på andra. En naturvetenskaplig examen från ett gammalt universitet ger män procent högre lön än en kollega vid samma lärosäte som inte har tagit ut en examen. Kvinnor förbättrar sin lön med procent. I den här undersökningen räknas som gamla universitet de i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm inklusive Chalmers, KTH och KI. Som naturvetenskap räknas teknik, naturvetenskap och medicin. Jag kan här visa att det finns luft i systemet. Det är en övervärdering av examensbeviset som inte motsvaras av högre produktivitet, fler tagna poäng. Studenterna med examensbevis får inte betalt för högre prestation i studierna utan för signaleffekten från examensbeviset, en diplomeffekt. Det här är något som alla undersökningar som värderar högskolestudier måste ta hänsyn till. De måste värdera vad lönen baserar sig på: är det en högre studieproduktivitet som avspeglar sig i en högre lön eller är det en signaleffekt? Vid samhällsvetenskapliga studier har inte Susanna Holzer hittat någon sådan effekt och inte heller vid yngre lärosäten. 25 procent av de studenter som skulle kunnat ta ut examen gör inte det. Det gör att alla studier av utbildningens betydelse blir snedvridna. I statistiken räknas ju högsta avlagda examen och enligt den statistiken har de här personerna bara gymnasieexamen. Att dessutom många studenter hoppar av studierna i förtid medför att bara cirka 40 procent av studenterna som börjar studera vid svenska lärosäten tar en examen. Det här är inte nya siffror, de har funnits i officiell statistik sedan 1970-talet, men det är alarmerande att ingen tar hänsyn till dem. Man kan inte bortse från att mindre än 50 procent av dem som börjar studera verkligen tar ut en examen. Susanna Holzer påpekar att det inte räcker att få in ungdomarna i systemet. Man måste ta reda på vad som händer i systemet. Är det här resultatet tillfredställande? Och vilka är de politiska effekterna? Susanna Holzer anser att det finns mycket ogjord forskning inom det här området.

6 för framtidsstudier och Sarec knöts han till finansdepartementet och kom att ingå i dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlssons framtidsgrupp, där Lars Anell fick uppdraget att skriva 1984 års forskningsproposition. När jag insåg att jag skulle bli den som formulerade forskningsproppen ställde jag som krav att få göra en rundresa i Sverige. Han besökte under fjorton dagar, i princip oanmäld, ett antal universitet och gjorde mer eller mindre slumpartade studiebesök på institutioner för att sondera stämning och strategier bland forskare som ägnade sig åt allt från zoologi till ytfysik. Det var oerhört intressant, jag fick inblick i forskningsmiljöer som omedelbart förmedlade stark intensitet, men också tvärtom, här fanns dysfunktionella institutioner. gärna göra om en sådan resa idag, nu relaterat till styrelseuppdraget i Vetenskapsrådet, för att ta reda på hur förväntningarna på VR ser ut och vilka förväntningar som är rimliga. Det finns en diskussion om VR idag, det är viktigt att lyssna på den. Han förhåller sig, givetvis, professionellt försiktigt till diskussionerna om rådets roll och uppdrag. Vetenskapsrådet är det centrala organet för svensk forskningsfinansiering, men det innebär inte att VR har svar på alla frågor. Däremot kan VR ge pengar till dem som förhoppningsvis har svaren. VR har en oerhört viktig roll i att identifiera och främja nydanande forskning av strategisk betydelse, men det är få förunnat att kunna tala om på vilka områden forskning leder till praktiskt användbara resultat. Han säger att det hänt mycket sedan han skrev sin forskningsproposition, universiteten är idag långt bättre på att prioritera egna resurser än de var på 1980-talet. Men han ser också överensstämmelse mellan politiken då och nu. Det jag skrev 1984 är lite likt den nuvarande forskningsproppen, huvudinriktningen var att stärka kvalitet och universitetens egna resurser, säger han och passar också på att berömma Ingvar Carlssons genuina engagemang i forskning, att han självklart i Tage Erlanders anda framhöll forskningen. Och ja, Lars Anell är socialdemokrat, precis som sin företrädare Björn von Sydow, men jag har tjänat borgerliga regeringar förr, bland annat som EUambassadör i Bryssel. i Katrineholm där pappan var ordförande i arbetarkommunen och om man relaterar till andra kända Katrineholmsbor, tillhör han generationen mellan Kerstin Ekman och Göran Persson. Ett bra studentbetyg gjorde det självklart för en rationell ung man att läsa vidare. Han beskriver sig som typisk humanist, som läst historia och statsvetenskap, men som valde ekonomi och Handelshögskolan av just rationella skäl. Ska jag vara helt ärlig var det den kortaste utbildningen (2,5 år) som jag hittade i Student 61 Efter åren i statsrådsberedningen har han, förutom Brysselposten, haft uppdrag som FN-ambassadör och verkat som ordförande inom WTO (World Trade Organisation) i Geneve. att Anell fått styrelseordförandeuppdraget beroende på sina gedigna erfarenheter och kontaktnät i Europa får inte mycket medhåll av honom själv. Han är inte heller primärt intresserad av att försöka hämta hem mer av de europeiska forskningsmedlen. På forskningsområdet får vi idag tillbaka mer än vad vi betalar. Det finns möjlighet att bli ännu bättre. Men om Europa vill tävla med USA på forskningsområdet är det viktigare vad medlemsländerna gör på hemmaplan. EU:s forskningsprogram utgör bara fem procent av totalen. Tillbaka i Sverige efter de internationella uppdragen fortsatte han att samla

7 forskningspolitiska erfarenheter, som styrelseordförande i FAS och vid Umeå universitet. Han kommer att kvarstå som styrelseordförande i Internationella Handelshögskolan i Jönköping, där en arbetsmiljöenkät (som 170 av 235 anställda besvarat) visat att två tredjedelar har lågt förtroende för ledningen. Enkäten har visat hur problemen ser ut. I mycket handlar det om ett glapp mellan enheter och högsta ledning. Vi vet vad som behöver göras, en del har redan gjorts. Vidare nämner han underfinansieringen som del av Handelshögskolans problem, studentpengen för samhällsvetenskap är blygsam. Här hoppas Lars Anell, likt många andra, på möjlighet att ta betalt av utomeuropeiska studenter, då tvingas man ha en utbildning som man kan ta betalt för. han ofta som styrelseproffs, ett uttryck han själv ogillar, jag har nästan aldrig varit vanlig ledamot i en styrelse, utan alltid ordförande. På frågan om vad som gör honom till en bra styrelseordförande säger han att han lyckas rätt väl med att få medarbetare att dra åt samma håll. Han anser sig också bra på rekrytera, som när han hämtade professor Johan Rockström till Stockholm Environment Institute, vars styrelse Lars Anell nu lämnar. Han säger att konkurrensen är hård om han ska välja roligaste uppdraget under åren, men högt upp på listan kommer fortfarande att ha varit generaldirektör för styrelsen för u-landsforskning, det som senare blev Sarec. Vi skulle bygga forskningskapacitet i u-länder, samt inte minst ge stöd i Sverige för forskning av intresse för u-länderna, från arkeologi till cancerforskning. Vi knöt till oss forskare som bland andra Sune Bergström, professor i medicin och fysiologi, sedermera Nobelpristagare. På cv:t finns också att han (till vissa partikamraters häpnad) ingått i Volvos koncernledning. Jag frågar apropå detta om den forskningsanknutna fordonsindustrin, men han väljer att istället framhålla två andra områden där Sverige varit och är framgångsrikt. Kärnkraft och stridsflygplan! Kommersiellt och politiskt är det inga självklara succéer, men det har krävts forskning av världsklass på flera områden för att det ska bli möjligt. världsledande inom forskning ser han som självklar, det vill säga inte främst för politiker, utan för den enskilde forskaren. Det är som med höjdhopp, ingen nöjer sig med tanken på att bli bäst i distriktsmästerskapet. Det är självklart att vi ska försöka stärka svensk forskning av yppersta internationell klass, men det är också viktigt att se till att all forskning i Sverige är av hög kvalitet. Vi behöver både excellens och bred kompetens. Om utvärderingar av forskning säger Lars Anell att man inte bara ska utvärdera vad som har åstadkommits, utan också kolla strukturer, att tidigt kolla att forskarna kommit i ordning. Han talar om en cirkelkoppling mellan utbildning och forskning av hög kvalitet. Han vill i det sammanhanget se mer av uppmärksamhet och utmärkelser till universitetslärarna och anser det märkligt att KVA ger pris till bästa gymnasielärare, men inte till bästa universitetslärare. Det heter också att lärosäten snor en bra forskare, men varför hör man aldrig att någon har snott en bra lärare, den som är bäst på att undervisa? När Lars Anell deltar i diskussioner om hur man ska öka opinionsstödet för forskning hävdar han att det, faktiskt, inte behövs. Dels finns redan ett starkt stöd, dels ska inte forskning vara beroende av fluktuerande opinioner. För mig är forskning ett civilisatoriskt krav som måste ställas på ett demokratiskt land, det är helt enkelt en plikt att öka kunskap och att lösa problem på så saklig grund som möjligt.

8 i sitt beslut tingrättens dom från våren Målet gällde 44 kvinnor som stämt SLU för olaglig könsdiskriminering. De hade alla sökt till veterinärprogrammet 2006 och 2007 men inte kommit in. Alla de 44 kvinnorna hade sökt i folkhögskolekvoten och hade högsta betyg. Antagningen skedde genom så kallad viktad lottning vilket ledde till att ingen kvinna kom in från folkhögskolegruppen under de två åren, trots att de hade högsta betyg. Hovrätten skriver i sin dom att kvinnorna har utsatts för diskriminering enligt likabehandlingslagen. Därefter för hovrätten ett resonemang om att huvudregeln är att diskriminering på grund av kön är förbjuden, men att viss diskriminering kan vara berättigad om det finns skäl som är viktigare än att förhindra diskriminering i högskolan. Vidare konstaterar hovrätten att lagtexten inte ger någon vägledning om vilka sådana skäl skulle kunna vara, men enligt förarbetena till lagen är främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män ett exempel. Hovrätten drar därför slutsatsen att viss positiv särbehandling vid lika meriter kan vara tillåten om syftet är att främja jämställdheten, men att särbehandlingen måste stå i proportion till ändamålet. Och det har den inte varit vid antagningen till veterinärutbildningen vid SLU eftersom urvalsmetoden viktad lottning i praktiken har inneburit att kvinnor utestängts från möjligheten att komma in på utbildningen inom folkhögskolekvoten. Hovrättens dom innebär att de 44 kvinnorna får kronor vardera i skadestånd, sammanlagt 1,54 miljoner kronor. Dessutom ska SLU betala rättegångskostnaderna på kronor. Det är en väldigt viktig dom och bra att hovrätten ger en tydlig signal till alla andra högskolor och universitet, säger Clarence Crafoord, chefsjurist vid Centrum för rättvisa, som varit ombud för de 44 kvinnorna. Enligt Centrum för rättvisa fanns enbart under 2009 fler än fall av liknande diskriminering vid lärosäten runt om i landet. Clarence Crafoord anser att domen ger en tydlig signal till andra lärosäten att sådana här antagningsregler inte är lagliga. Nyligen meddelade Uppsala universitet att man ska avskaffa diskriminerande antagningsregler. Sveriges lantbruksuniversitet har gjort det tidigare och man ser samma mönster på flera håll runt om i landet. Clarence Crafoord menar att fallet med SLU blir som ett pilotfall och att det är många andra människor som också är berättigade till skadestånd. Det kan bli en dyr affär för lärosätena, och det är så det ska fungera, det ska kosta att diskriminera. Han tror att det kan vara svårt att få skadestånd direkt från ett lärosäte, men när rättsprocessen är klar finns möjlighet att vända sig till Justitiekanslern, JK. Ska Centrum för rättvisa också driva alla andra fall med liknande antagningsregler? Nej, det vore ju ett mastodontprojekt. Men vi har ett fall som ligger i kölvattnet på den här processen. Det är knappt 30 kvinnor som har sökt in till psykologutbildningen på Lunds universitet men blivit bortsorterade till förmån för män och som har stämt universitetet. Vad blir de långsiktiga konsekvenser-

9 na av hovrättens dom i SLU-målet? Jag utgår från att lärosätena avskaffar den här formen av diskriminering. De måste respektera gällande lagstiftning. Statliga lärosäten ska inte ens riskera att diskriminera människor, säger Clarence Crafoord., prorektor med ansvar för utbildning vid SLU, kommenterar domen: Även om utfallet är klart, hovrätten är enig med tingsrätten, säger de också att det är en avvägningsfråga. Man tar ställning till en proportionalitet och ställer delvis likabehandling mot jämställdhetsarbete. Hovrätten säger att skadan för de enskilda varit för stor jämfört med hur stor nytta det varit för jämställdhetsarbetet. Av domen kan man inte läsa sig till hur stor diskriminering som är tillåten för att främja jämställdheten. Nej, det har vi inte blivit säkrare på, och JK övervägde ju också att ta det vidare till Högsta domstolen. Eftersom domen står fast, kan man tolka det som att ett sådant här gynnande av kön inte är möjligt? Vi har i alla fall tolkat det så, tills vi vet att det är OK. Vi har ju tagit bort den viktade lottningen redan förra läsåret och nu använder vi högskoleprovet och rak lottning för att särskilja vid lika meriter. Det är många andra universitet och högskolor som också har tagit bort den viktade lottningen. På SLU har proportionerna mellan män och kvinnor förändrats. Vid senaste antagningen till veterinärprogrammet antogs ungefär 90 procent kvinnor medan andelen kvinnor var ungefär 80 procent med de gamla antagningsreglerna. Lena Andersson-Eklund anser att det är troligt att det är de ändrade antagningsreglerna som gjort skillnaden. Det var ju inte bara i folkhögskolekvoten som vi använde viktad lottning utan även på den vanliga betygsintagningen. Nu håller vi på att fundera på hur vi istället ska jobba på andra sätt, med riktad information, riktade rekryteringsinsatser och liknande. Man har också det motsatta problemet vid SLU. Vid utbildningarna till skogsmästare och jägmästare har vi alldeles för få tjejer. Vi hade viktad antagning vid alla utbildningar, men den ger bara tydligt utslag om det är många som har samma meriter och maxpoäng. På vilket sätt är den sneda könsfördelningen ett problem? För den studiesociala miljön tycker vi att det är viktigt att ha blandade grupper. Alla inne i utbildningen tycker att det fungerar bättre om det är blandade grupper. Dessutom ska vi utbilda blivande lärare till de här utbildningarna och vi tycker det är angeläget att ha lärare av båda könen. Om domen ligger fast anser Lena Andersson-Eklund att den här sortens viktad lottning kommer att bli omöjlig att tillämpa. Det är vår slutsats som vi redan tagit konsekvensen av, åtminstone så länge den här rättsprocessen pågår, säger Lena Andersson-Eklund. att överklaga hovrättens dom. Vi tyckte att hovrätten gjorde en princi piellt felaktig bedömning. Den faller på en proportionalitetsbedömning som vi menar inte är förenlig med EGrätten, säger byråchef Daniel Kjellgren vid JK. Tingsrätten och hovrätten har en alltför förenklad syn. Vi menar att man ska titta på hur antagningsförfarandet slagit på hela utbildningen och inte bara på den lilla kvotgruppen som domen gäller, fortsätter han. Men Justitiekanslerns beslut, när klagotiden gick ut den 18:e januari, blev att inte överklaga domen. Enligt Daniel Kjellgren har JK bedömt det som tveksamt om det finns något sådant prejudikatvärde som ger anledning att föra målet till HD. Han uppger också att högskole- och forskningsminister Tobias Krantz uttalande om att avskaffa möjligheten till positiv särbehandling inte har inverkat på JK:s ställningstagande. Eftersom JK inte överklagar domen, kommer andra sökande som blivit bortvalda på samma sätt vid andra lärosäten ha möjlighet att begära skadestånd? Det är omöjligt att säga. Både tingsrätt och hovrätt inriktar sig så tydligt på denna lilla kvotgrupp där lottningsproce duren fick effekten att det bara kom in män, säger Daniel Kjellgren. att vidta åtgärder för att avskaffa möjligheten till positiv särbehandling. En sådan särbehandling är ingen bra väg att komma åt problemet med ojämlikhet i högskolan. Det skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz på DN Debatt i mitten av januari. Möjligheten att ta hänsyn till kön är långt ifrån ny. För alliansregeringen är det viktigt att bryta med den syn som dessa bestämmelser ger uttryck för. Den högre utbildningen ska vara stark, oberoende och i allt väsentligt styras av ett renodlat kunskapsideal. Som ett led i detta skickar regeringen inom kort ut ett förslag på remiss om att stryka bestämmelsen i sjunde kapitlet, tolfte paragrafen i högskoleförordningen. Det innebär att den form av kvotering som positiv särbehandling utgör tas bort ur högskoleregleringen. Han avslutar sitt debattinlägg med: För mig, och för regeringen, är det angeläget att säkerställa att positiv särbehandling, som på goda grunder starkt kan ifrågasättas, inte blir en huvudväg för att komma åt problemet med ojämlikhet i högskolan. Utbildningssystemet ska öppna dörrar inte slå igen dem i ansiktet på studiemotiverade unga kvinnor.

10 ett av Italiens mest välfungerande universitet. Eller rättare sagt så lyckades den kraftiga jordbävningen skada större delen av byggnaderna. Lärosätets själ klarade sig och gick till och med stärkt ur skalvet. När jag kom på morgonen 8 april var jag, som vi alla, chockad av det som hänt. Jag hade fortfarande ingenstans att bo, inga kläder, och med skriken och förstörelsen i färskt minne. Men i min fakultet, som var den enda vi kunde använda, hade kollegor gjort en slags akutmottagning, där vi alla med rektorn i spetsen försökte få igång verksamheten så fort som möjligt, berättar Giusi Pitari som är lektor i biokemi. Alla var överens. Universitetet skulle fortsätta jobba som förut. Jordbävningen skulle inte få förstöra år av idogt arbete för att göra Aquila till en viktig punkt på den italienska högskolekartan. De där första dagarna var fulla av prat, problem med datoruppkopplingarna, av människor att lära känna, av omorganisation av hela arbetet och ständiga samtal från studenter som undrade vad som skulle hända nu och ville berätta att de var redo att kämpa vidare. Alla stöttade varandra, och mitt i allt eländet föddes något nytt. Vi lärde känna varandra kollegor

11 emellan. Vi lyssnade på varandra, det fanns så mycket medkänsla och förståelse. Men jag ska vara ärlig och säga att vi nu börjar flyta mot mer normala relationer igen, säger Giusi och småskrattar. Trots kaoset lyckades lärarna genomföra alla planerade tentor och examina. Lektionerna genomfördes både på plats i Aquila och via internet. var över efter de första veckorna började både universitetets anställda, studenter och Aquila-borna i allmänhet att oroa sig för att detta skulle bli slutet för universitetet. Det var med sina inskrivna motorn och hjärtat i staden, som totalt har invånare. Hälften av studenterna behövde bostad i Aquila och större delen av dem hade hyrt lägenheter i centrala Aquila. De gav liv åt staden och gjorde den levande alla tider på dygnet. Nu är hela centrumet förstört och studenterna utspridda över hela centrala Italien. Huset med studentrummen hade dessutom ramlat ihop och 55 studenter dog den natten. Det finns alltså få möjligheter för universitetets studenter att hitta sovplatser i Aquila, för de som finns behövs för den jordbävningsdrabbade befolkningen. Det innebär långa res tider och höga kostnader för dem som vill stanna kvar på sina fakulteter. Trots det har alltså större delen av dem kommit tillbaka. Inte bara det, nyinskrivningarna håller en hög nivå. Riktigt varför vet ingen, men studentföreningens ordförande Alessia Ettorre talar om några viktiga orsaker. Dels att vi inte betalar några avgifter, vilket är en stor besparing, dels för att många studenter tycker det är viktigt att universitetet i Aquila lever kvar, konstaterar hon. För de studenter som redan fanns vid universitetet är anledningen även en annan. Helt enkelt att det är svårt att byta mellan universitet i Italien. Det innebär extra tentor och en massa jobb, förklarar Alessia. Även universitetets vice rektor är överraskad över siffrorna. Roberto Volpe, som själv kommer från Aquila, erkänner utan omsvep att oron var stor innan de visste hur många som skulle vilja fortsätta studera hos dem. Vår kämparanda har hela tiden varit stor, och vår rektor Fernando Di Orio har varit fantastisk hela tiden. Men om studenterna inte kommit tillbaka hade

12 inget av detta haft någon mening. Nu när studenterna visat sin tro på universitetet hänger allt på oss! utropar han. Aquila kan inte leva utan sitt universitet, och vi kan inte leva utan Aquila. Därför känns det så rätt att universitetet är i centrum för återuppbyggnaden. Roberto Volpe ser inte bara negativa effekter av jordbävningen. Den kan bli en tillgång för oss som universitet. När återuppbyggnaden kommer igång behövs säkert nya teknologier, som vi kan hjälpa till att ta fram. Det kan bli ett slags laboratorium ute på fältet, förklarar han. Giusi Pitari och de flesta andra i Aquila att berätta om de där sekunderna, när skräcken och förstörelsen sopade undan vardagen och allt det de var vana vid. Giusi har skrivit en liten bok, där hon själv och andra berättar om skräcknatten och tiden direkt efter. Många förlorade familjemedlemmar och vänner. De 55 studenterna som dog hade någon typ av relation till de flesta på universitetet. Trots optimism och kampvilja har alla en stor sorg att bära på. Det är en sorg som inte bara handlar om människor som förlorat sitt liv. De handlar om att ha förlorat fotfästet i tillvaron, sitt hem, sin arbetsplats, allt det man är van vid. Det är tur att jag har mitt jobb. Jag ägnar större delen av kvällarna till att studera, så att jag slipper tänka på allt det andra, berättar Giusi Pitari sorgset. Hon förlorade sitt hem, och vet inte när hon kan flytta tillbaka igen. Sommaren tillbringade hon i en husbil som hon köpte för att slippa bo i tältstäderna. Nu har hon fått en nybyggd lägenhet, men inget är som förut. Vi har förlorat vår stad och våra liv innan 6 april. Jag saknar pratstunden med grannen, kaffet i min vanliga bar, studenterna i centrum. Men vi ska komma igen, örnen ska flyga fritt igen, säger hon bestämt. grundades Strömstad akademi vid ett möte i Strömstad. Vid det första mötet förordnades fem ledamöter. Vid förra årsskiftet var de 15 ledamöter och nu är de 34. Vi har ingen aktiv värvning av medlemmar. Men det blev en bra start, säger Lars Broman, som är ordförande och också rektor för Strömstad akademi. Han är professor emeritus i fysik vid Högskolan Dalarna och initiativtagare till Strömstad akademi tillsammans med Erik Hofrén, professor emeritus i museologi vid Linköpings universitet och Aadu Ott, professor emeritus i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Även om akademin i första hand är till för emeriti är också yrkesaktiva välkomna. Ledamöter är både professorer och andra forskare. Flertalet av professorerna är pensionerade men inte alla, några är fortfarande under 65. Bland forskarna som inte är professorer finns också pensionärer. Men några är yngre forskare som har lämnat sitt universitet och har ett annat arbete och som skaffat sig en akademisk plattform vid Strömstad akademi. Den äldste ledamoten är över 80 år, den yngste är 32 år. Det finns också ledamöter som fortfarande har en universitetslärartjänst men som ändå sökt sig till Strömstad akademi.

13 Det är ju inte ovanligt att man är professor vid fler än ett universitet, säger Lars Broman. Nya kandidater får ansöka hos akademins styrelse om att bli förordnade och ska kunna styrka sin akademiska status. Huvudsyftet med Strömstad akademi är att emeriti ska kunna få en akademisk plattform för sin verksamhet, som att kunna delta i konferenser. Till exempel hade Strömstad akademi en delegation om tre professorer med observatörsstatus vid den stora klimatkonferensen i Köpenhamn i december. Nu i vår ska Strömstad akademi anordna en framtidskonferens på Tekniska museet i Stockholm. Vi ska diskutera kring tre tvärvetenskapliga projekt, det rör allt från teknik till sociologi. En styrka är att vi har både bredd och djup. Vi har forskare från hela det akademiska fältet, säger Lars Broman. Konferensens tre teman är: 1. Leva i en klimatsmart värld, inledare är professor Lars Kristoferson, tidigare generalsekreterare i svenska WWF (ej ledamot i Strömstad akademi). 2. Vetenskaplig allmänbildning, inledare är Erik Hofrén. 3. Framtidens lärande, inledare är Aadu Ott. Framförallt är det en intern konferens. Andra intresserade är också välkomna men vi går inte ut brett med inbjudan, säger Lars Broman. Hittills har Strömstad Akademi i egen regi bara i begränsad omfattning publicerat artiklar av ledamöter på nätet. Men till våren kommer akademins första antologi ut från trycket. Också den har framtidsinriktning. De av oss som skrivit i antologin får en chans att presentera bidraget på framtidskonferensen i Stockholm i mars, säger Lars Broman. till stor del virtuell, men är lokaliserad till Strömstad och har lokaler i Strömstads stadshus. Bland det mest spännande under vårt första år var den akademiska högtiden i Strömstad helgen efter midsommar. Då gjorde vi också en utflykt över Kosterhavet till Nordkoster. En liknande högtid är planerad till sommaren fast då helgen innan midsommar. Då kommer man att installera nya professorer som får göra korta installationsföreläsningar. Också övriga ledamöter har en chans att kort presentera sin forskning. Ett besök hos havsforskarna vid Tjärnölaboratoriet är också planerat. Samarbetet med Strömstad kommun börjar så smått utvecklas. Kommunens representant i akademins styrelse, Sven Moosberg, har initierat idén om en vetenskapens Almedalsvecka i Strömstad. Vi avser att påbörja det i sommar och startar med två tre populärvetenskapliga föredrag från den lilla scenen i stadsparken mitt i stan. Det här är första försöket och om det väcker intresse kanske det kan bli en hel vecka. I så fall ska vi ha den i början av sommaren innan den stora turistrusningen startar, säger Lars Broman. Ytterligare ett samarbete är att akademin skänkt ett planetarium till gymnasieskolan i Strömstad. Planetariet ska sättas upp en vecka vår och höst för att gymnasister och elever från grundskolan ska kunna lära sig om rymden. Det är ett sätt att bjuda tillbaka och utveckla samarbetet med Strömstad kommun. Strömstad akademi har nu tillgång till två kontorsrum i stadshuset, med balkong och utsikt mot havet. De kan fungera som skrivarstuga och det finns även möjlighet till övernattning om det är en ensam forskare som utnyttjar dem. Rummen ger också möjlighet för ett par forskare att träffas i lugn och ro. Strömstad akademi håller på att bygga upp ett internationellt nätverk som komplettering till ledamöternas egna nätverk. Ett led i det är att Larry Kazmerski förra våren utsågs till hedersprofessor vid akademin. Han är ledande solenergiforskare och kom förra sommaren från Colorado för att delta i Strömstad akademis högtid. Till sommaren hoppas akademins styrelse kunna utse ytterligare en hedersprofessor. Strömstad akademi är uppenbarligen ett lyckat initiativ. Men en sak beklagar Lars Broman. Vi har inte lyckats få bättre fördelning kvinnor och män än den vanliga på universiteten. Vi har några professorer och forskare som är kvinnor men det borde gärna vara fler. Kontakt: Se också artikel i Universitetsläraren 8/08.

14 östen 2008 accepterade jag att vara sakkunnig för ett lektorat vid ett av landets mindre lärosäten. Många av denna tidnings läsare känner säkert igen kluvenheten: Man har naturligtvis egentligen inte tid, men vet att det är ett viktigt uppdrag som någon måste göra. Dessutom är det nästan alltid intressant att läsa om yngre forskares engagemang och intressanta projekt. Även denna gång blev jag imponerad av hur många mycket välkvalificerade sökande det fanns bland de nitton forskare som anmält sitt intresse. med några postdoktortjänster vid framstående universitet, hunnit vikariera som lektor, varit gästforskare, utvecklat kurser, laborationer mm. Det krävdes naturligtvis en del arbete och eftertanke för att kunna ta fram en välmotiverad rangordning av de nio sökande som kunde anses mest meriterande. Vi sakkunniga tog också fram förslag till ämne för provföreläsning. Så långt, relativt normalt, men sedan inleds anomalierna: En månad efter att yttrandet skickas in blir vi som sakkunniga anmodade att yttra oss om eventuell befordran till lektor av en av de sökande som inte rangordnats. Ett kompletterat yttrande duger inte, utan detta ärende har fått ett eget diarienummer och måste få ett separat yttrande. Det har hunnit bli februari. blir jag kontaktad av en av de högt rankade sökande som undrar varför tillsättningen avbrutits. Vid kontakt med högskolan får jag besked att prefekten en månad tidigare beslutat avbryta tillsättningen, och att motivering aldrig ges till denna typ av beslut. I nummer 19/2009 av Universitetsläraren annonserar samma högskola efter en lektor i ett mycket näraliggande ämne. Naturligtvis kommer jag aldrig mer att acceptera att vara sakkunnig för detta lärosäte. Den som vill veta vilket det är, är välkommen att kontakta mig. aria Lim Falk och Tomas Riad uttrycker i Universitetsläraren (19/09) oro över att i framtiden behöva handleda uppsatser av lärarstuderande utan tillräckliga ämneskunskaper. Oron är obefogad. De blivande grundlärarna enligt vår utrednings (SOU 2008:109) förslag lärare för förskolan och grundskolans årskurs 1 6 kommer normalt inte att skriva kandidatoch magisteruppsatser med ämnen som engelska eller matematik som huvudom- råde. Motsvarande grupp i dagens lärarutbildning gör inte heller detta. grundlärarna föreslås vara utbildningsvetenskap med tillägg av den valda inriktningen, alltså förskolan, årskurs F 3 eller 4 6. Sedan kan självfallet examensarbetena behandla ämnen som inbegriper ett undervisningsämne som engelska eller matematik, men utifrån respektive åldersgrupp eller skolform. Däremot föreslås att de blivande ämneslärarnas studier i undervisningsämnena blir helt jämförbara med andra studerande i ämnet. Det innebär en väsentlig förbättring jämfört med dagens situation, när exempelvis 60 hp i engelska för en lärarstuderande är något annat och mindre än för en studerande på fristående kurs. Avslutningsvis bör noteras, att avgörande för om uppsatser av lärarstuderande ska skrivas i det ena eller andra ämnet är att handledningskompetens finns. Vi uppmanar bland annat därför till ökat samarbete inom och mellan lärosäten för att på ett optimalt sätt och för de lärarstuderandes bästa använda de tillgängliga vetenskapliga resurserna.

15 anken Myrdal påpekar i Universitetsläraren 20/2009 den orättvisa som blir följden om man försöker mäta kvaliteten hos humaniora på samma sätt som man gör inom naturvetenskap, det vill säga i form av antal publikationer och citeringar. Jag vill hävda att det inte är bra att mäta på det sättet inom naturvetenskap heller. Som Myrdal säger, anpassar sig forskare till mätningssättet och försöker komma med på så många artiklar som möjligt. Detta har fått till följd att antalet författare per artikel har ökat, ja skenat iväg. Några chefredaktörer för vetenskapliga tidskrifter har försökt få stopp på detta, men med magert resultat. Organisationen COPE (Committee on Publication Ethics) som bildades för snart femton år sedan av en grupp redaktörer för medicinska tidskrifter har försökt komma åt problemet med forskare som åker snålskjuts och räknas som författare till artiklar som de har haft mycket liten beröring med. Men det är svårt att få bort gåvoförfattarskap och renommésnyltning. Många har dåliga kunskaper om de riktlinjer som finns, och många struntar i dem enligt devisen alla gör det. författare erkänner att de inte har haft med en artikel att göra är när den blir anklagad för forskningsfusk i form av fabricering eller förvrängning av resultat. I was only an honorary author, kan det heta då i försöken att skylla ifrån sig. Hur är det då med antalet citeringar som belägg för kvaliteten hos en enskild studie eller en tidskrift? Ingen forskare jag har talat med har tyckt att det är ett bra sätt att mäta kvalitet. I boken Vetenskap och moral (Nya Doxa 2002) intervjuade jag ett antal äldre professorer, varav några hade erfarenhet som redaktörer för vetenskapliga tidskrifter. De framhöll många svaga punkter i mätningen av kvalitet genom att räkna citeringar och utgå från vilken tidskrift en artikel har publicerats i. (Tidskrifter med hög impactfaktor får automatiskt hög status, och impactfaktor för en tidskrift beräknas utifrån hur många citeringar dess artiklar har fått.) En av mina intervjupersoner sa så här: Det är fullständigt vansinnigt att bedöma enskilda arbeten utifrån impactfaktorer. Barbara McClintock publicerade sitt arbete i en lokal årsskrift. En redaktör deklarerade att han, trots att han var mycket kritisk mot att fästa stort avseende vid impactfaktorn, ändå ansåg sig tvungen att inrätta sig efter detta system. Han sa att hans tidskrift låg väldigt bra till, men att dess supplement med översiktsartiklar drog ner impactfaktorn. Så nu skulle de sluta med supplementen, för de hade inte råd att sänka impactfaktorn. aktiva chefredaktörerna i sådana här frågor, Richard Smith på BMJ, skrev i en ledare för cirka tio år sedan: Impactfaktorer är meningslösa som mätare av individuella forskare eller forskargrupper, av den enkla anledningen att det finns liten korrelation mellan antalet gånger enskilda artiklar citeras och tidskriftens impactfaktor. Detta på grund av att tidskrifters impactfaktorer är beroende av några få artiklar som är mycket citerade. Emellertid är det lättare att mäta kvantitet än kvalitet, så därför mäter man det som går att mäta och låter kvantitet få skepnaden av kvalitet. Medicinprofessorn Gareth Williams har diskuterat detta och säger att kvalitet är svårare att mäta objektivt, speciellt direkt efter publicering, men att impactfaktorn som den vanligen beräknas är matematiskt dubiös. Han föreslår att tidskrifter delas upp i grövre kvalitetskategorier som har fastställts efter bedömning av paneler för olika specialiteter, efter konsultation av forskare inom området. inte sysslat med de här frågorna på några år, och det är tråkigt att märka att läget fortfarande tycks vara lika dåligt som det var i början av 00-talet. Jag vet inte hur man ska komma bort från det skadliga slentriantänkandet, men som Myrdal säger är det nog viktigt att universitetslärarna engagerar sig i att få fram bättre mätmetoder. en chans att se första delen av Universitetslärarstämman i UR Samtiden i Kunskapskanalen. Förra veckan, från 18 januari till 23 januari, har tvtittarna i flera del program kunnat se Universitetslärarstämman Finns framtidens lärare på skärmen eller i salen?. Men också kommande vecka finns en chans att se en repris. Det är Universitetslärarstämmans inledning som sänds onsdag 27 januari

16 ögskoleverkets förslag till kvalitetsutvärdering av högskoleutbildningar (Kvalitetsutvärdering för lärande, HSV 2009:25 R) kommer att införas inom kort. Kvalitetsindikatorn läranderesultat ska grundas på granskning av examensarbeten. Experter med kännedom om utbildningarna ska fastställa de kriterier som ska användas vid bedömningen. Enligt förslaget ska förteckningar över alla godkända examensarbeten i de utbildningar som ska granskas sändas in till HSV. Där görs ett urval och dessa examensarbeten tillställs särskilda bedömargrupper. Den granskade utbildningen får betyget godtagbar kvalitet om endast något eller några arbeten faller under den miniminivå som experterna fastställt ( ribban ). Betyget ej godtagbar kvalitet ges om en större andel inte passerar den samt betyget utmärkt god kvalitet om inget arbete faller under den om dessutom utvalda arbeten som fått överbetyg är bra nog. Experterna som ska bestämma kriterier och nivåer kan komma att sätta ribban högt, för att markera höga kvalitetskrav eller lågt, så att det inte ska bli kaos genom att många utbildningar underkänns. Vid lärosätena kommer man nog att göra vad man kan för att inte få utbildningen underkänd då det kan få svåra följder för studentrekryteringen. Handledarna kan då se till att godkändnivån uppnås genom att lägga ned eget arbete på skakiga examensarbeten, men det kan undergräva självständigheten hos examensarbetena. Alternativet är att i högre grad underkänna svaga arbeten, men många underkännanden kan tolkas som att den utbildning som studenterna genomgått före examensarbetskursen varit undermålig. Det kan få samma negativa effekt på studentrekryteringen som att utbildningen blir underkänd. En för varje utbildning (huvudområde/program) gemensam ribba för godkänd ska enligt HSV:s förslag fastläggas för hela riket. Kriterierna ska ha tydliga nivå gränser och vara transparenta och begripliga för bedömare, handledare, examinatorer och studenter. För det behövs nog ganska detaljerade kriterielistor (formulär) att fylla i för varje granskat examensarbete. Sådana formulär ligger farligt nära listor för avprickning av fastställda kvalitetsegenskaper. Då de av HSV anlitade bedömarna kommer att ha ont om tid tas nog sådana listor i bruk. bedömningsgrunderna ska vara breda och avse kvalitetsområden snarare än enkelt mätbara kriterier och att det föreslagna systemet ses som preliminärt och möjligt att förändra baserat på vunna erfarenheter. Exempel på kvalitetsområden kan vara: Relevans med hänsyn till ämnet, dess problem, modeller och teorier, tydlig problematisering, insiktsfull användning av teoretiska begrepp, medvetenhet i redovisning och användning av metod, tydlig redogörelse för resultat och slutsatser, gott helhetsintryck. Mer detaljerade kriterielistor riskerar att göra systemet statiskt och konformistiskt. Om det i praktiken blir checklistor som prickas av kommer det att försvåra för de akademiska lärarna att främja kritiskt och kreativt arbete. Bedömarna blir ett slags mekaniska kontrollanter. Det är svårt att se hur det skulle kunna medverka till höjd kvalitet. de problematiska effekterna föreslår vi följande upplägg. HSV anlitar experter från utbildningsområdet i fråga. De upprättar en kort övergripande kriterielista som sänds på remiss till lärosätena tillsammans med förklaring av hur kriterierna är avsedda att användas, t.ex. att det ska gå att utläsa att det finns problematisering, att det finns motiverade metodval osv. Det är de enda nivåangivelserna för godkänd som anges. HSV fastställer sedan kriterierna. Lärosätena skickar in förteckningar över slutförda examensarbeten från vilka HSV gör ett urval. Lärosätena skickar in de begärda arbetena samt de kriterier som på lärosätena används inom området (som de bör ha utvecklat med utgångspunkt från de övergripande kriterierna som HSV fastställt). Bedömarna granskar både examensarbetena och de använda kriterierna. Om de finner kriterierna rimliga och examensarbetena godtagbara med hänsyn till dessa placeras arbetena ovanför ribban. Om bedömarna finner de använda kriterierna alltför avvikande från HSV:s övergripande kriterier och examensarbeten inte i en första omgång bedöms godkända inleder de en dialog med vederbörande examinator. Det kan leda till att bedömarna vidhåller att arbetet inte borde ha godkänts eller att bedömarna håller med om att arbetet nått godkändgränsen. En sådan mer omständlig procedur behövs för reell kvalitet. Fördelarna med denna modell är: bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling och utveckling av bedömningsgrunderna, respekt för mångfald i stället för homogenisering och standardisering, samt respekt för det kollegiala i det akademiska systemet med dialog i stället för kontroll.

17 itt universitet, Lund, har sedan ett par år obligatorisk utbildning för handledare på forskarutbildningen. Det låter kanske bra för den oinvigde med en dylik. Men i praktiken är det knappast så att detta leder till några goda effekter mera än på det ser bra ut -planet och att det möjligen är bra för särintressen som gärna vill ge intryck av att man gör något. Ur facklig synpunkt är detta t ex viktigt. Så här säger en doktorandombudsman: En hjärtefråga för mig och andra inom SULF är obligatorisk handledarutbildning för dem som handleder doktorander. Vi har kommit långt här i Lund, nu har vi genom ett rektorsbeslut obligatorisk handledarutbildning. Det är oerhört viktigt att de som ska handleda en doktorand har genomgått en handledarutbildning. Vissa professorer som har en mängd doktorander har inte en enda poäng pedagogik. SULF har ett viktigt arbete framför sig här, att få igenom det kravet. (Ur Universitetsläraren, nr ) Med tiden har över 3/4 av handledarna vid Universitet gått igenom detta. En annan doktorandrepresentant menar att detta är mycket glädjande men tillägger att utbildningarna får mycket kritik (Sydsvenska Dagbladet 10.08). Möjligen kunde man tycka att det vore mera glädjande ifall folk slapp gå igenom hårt kritiserade utbildningar. Enligt en utvärdering finns förvisso en del handledare som finner kursen stödjande men för merparten är utbytet begränsat och särskilt kritiska är de handledare som har omfattande praktisk handledarerfarenhet (Utvärderingsenheten, Lunds Universitet Rapport 2008:248, s 5). De som jag har talat med och som varit olyckliga nog att genomgå utbildningen har, med något enstaka undantag, fått något plågat i blicken vid förfrågan om denna. Den senaste tillfrågade, en erfaren professor, sade att han hade väntat i det längsta med förhoppningen att kursen skulle bli bättre, men fann den som han till slut deltagit i helt värdelös. En kollega med stort intresse för pedagogiska frågor uttryckte sig som följer: Den som tycker utbildningen är bra bör omgående och för all framtid särskiljas från handledareuppdrag. Möjligen kan man använda en positiv inställning till påfundet ifråga som indikator på dåligt omdöme vid anställningsintervjuer, fördelning av handledningsuppdrag etc. Själv har jag handlett ett 20-tal doktorander med vill jag hävda, god framgång. Flertalet avhandlingar har legat långt över snittet och med få undantag har doktoranderna fortsatt en forskarkarriär. Jag har deltagit i en stor mängd handledarekonstellationer och lärt mig åtskilligt av 1000-tals timmar handledande och diskussioner med kollegor. Tanken på att delta i en obligatorisk handledareutbildning ökar knappast engagemanget i forskarutbildningen. Vad man saknar är inte kurser utan tid. Tragikomiskt nog har den här typen av för flertalet initierade och kvalificerade individer klart negativa arrangemang, kommit att uppfattas som uttryck för att man åstadkommit något gott och kommit långt. Det senare kan väl stämma om man med långt menat inrättande av aktiviteter som tar tid och kraft från väsentligheter men som av kvalificerade personer ses som föga meningsfulla. Idén med obligatorisk handledareutbildning har dessvärre spritt sig och flera andra universitetsfakulteter har anammat samma dåliga idé som LU. Att byråkratisera allt möjligt är tidens tand inom högskolan och forskarutbildningen är utsatt för diverse reglementen, från bestämda regler för antagning till upprättande av studieplaner. Vi lever i en värld där skyltfönsteraktiviteter blir allt viktigare och där man gärna tummar på ideal som frihetsgrader, flexibilitet, variation och kreativitet, till förmån för obligatoriska påfund, regler och standards som alla skall underordna sig. Ett alternativ till regeliver är förstås att kräva bra resultat av folk och när sådana kan uppvisas bör styrning undgås. När bra resultat (ännu) ej kan visas i form av framgångsrika avhandlingsprojekt är det viktigt med mera flexibla och varierande idéer om och åtgärder för kvalificering, med handledning med lite olika seniora handledare är oftast bättre alternativ än en obligatorisk och standardiserad utbildning. 220 s, hft Per Cramér, Thomas Erhag, Sara Stendahl Nationellt ansvar för använt kärnbränsle I denna bok analyseras principen om nationellt ansvar, dvs principen att varje land tar ansvar för det kärn avfall som uppkommer inom landet. Är den svenska principen om nationellt ansvar för använt kärnbränsle hållbar i dagens EU? 299:- via vår hemsida Beställ denna bok och andra från Santérus Academic Press på:

18 SWENGLISH? Öka dina chanser att uppmärksammas internationellt! Artiklar, avhandlingar, konferenspapper m.m. förbättras avsevärt av professionell och erfaren språkgranskare med engelska som modersmål. Goda referenser från LU, Mah, UU, KI och andra svenska universitet. 650 kr/tim. Provsida korrigeras kostnadsfritt. Vi erbjuder också tematiska workshops för internationell publicering. Teddy Primack, Retreat eller semester? Zakynthos, Grekland. Härliga hus nära havet uthyres av svensk-grekisk familj. ÅRE/BJÖRNEN Lägenhet 50 kvm, 6 bäddar, bastu, balkong, 100 m från nedfart/ lift. Sportlov, påsk, flera veckor lediga. Anders Sandberg, tfn ,

19 Forskning inom Ungdoms- och missbruksvård Ansökningstillfälle den 15 mars 2010 Statens institutionsstyrelse, SiS, svarar för planering, ledning och dri av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. En viktig uppgi för SiS är a bedriva metodutveckling och utvecklingsarbete samt a initiera och stödja forskning inom ungdomsoch missbruksvården i sy e a öka kunskapen om vården och dess effekter. SiS välkomnar således forskningsansökningar som tar sin utgångspunkt i SiS forskningsprogram om vård och behandling av utsa a ungdomar och missbrukare, med särskilt fokus på vård och behandling under tvång. Särskilt e erlyses studier rörande resultat av vård och behandling samt innehåll och kvalitet i vård och behandling. SiS e erlyser också ansökningar rörande skola och pedagogisk verksamhet inom ramen för ungdomsvården samt ansökningar kring vårdens organisering och samverkan med fokus på SiS roll i vårdlandskapet. Ansökningstillfället gäller såväl e - eller fleråriga forskningsprojekt som doktorandprojekt. Senast den 15 mars 2010 klockan 16:00 ska projektskisser ha inkommit till Statens institutionsstyrelse för projekt som avses löpa från och med Forskningsprogram, ansökningshandlingar och anvisningar till anslagssökande finns på SiS webbplats, För y erligare information, kontakta forskningsledare med inriktning mot ungdom Caroline Björck, tfn eller forskningsledare med inriktning mot missbruk Therese Reitan, tfn Finansiering av samarbete mellan svenska universitet och universitet i Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen och Polen: Visbyprogrammet Svenska institutets Östersjöprogram Visbyprogrammet ger stöd till kortare och längre stipendievistelser, samt till utbildningsoch forskningsprojekt. Programmet är öppet för alla ämnen. Mer information finns på Sista ansökningsdag: 1 mars 2010 Bär din idé hela vägen? Tävla om Kurslitteraturpriset 2010 Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till etablerade och blivande författare av kurslitteratur. Har du en idé om hur framtidens kurslitteratur ska se ut? Skicka in den senast den 5 maj så är du med och tävlar om kronor utöver garanterad utgivning med royalty. Läs mer om manustävlingen på studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

20 olitikerna försöker bemästra högskolorna och lägga under sig den akademiska kunskapen. Högskolelagens paragraf 5 gör det tydligt att politikerna vill att akademin skall främja hållbar utveckling och jämställdhet mellan män och kvinnor. Det står också att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder för studenter och sökande till utbildningen. En sådan politisk styrning av akademisk kunskap som uttrycks i paragraf fem är självfallet otänkbar. Ingen akademiker med självrespekt och integritet låter sin undervisning och forskning ledas av de politiska målsättningar som uttrycks i paragrafen. När politisk styrning av akademisk kunskap sker kallas det Lysenkoism, och har sitt ursprung från den sovjetiska maktelitens understödande av Lysenkos genetiska idéer, som vetenskapligt var absurda, men som passade den politiska klassen. Idag genomförs dock den politiska styrningen av akademins bildning och utbildning genom att politiskt känsliga akademiska chefer utformar kvalitetssystem så att de skall främja den politiska styrningen. Det finns högskolor och universitet där studenterna måste bedöma varje kurs utifrån hur aspekten mångfald och hållbar utveckling beaktats under kursen. Då studenters kursutvärderingar är avsedda att påverka både kursens framtid och lärarens framtid, innebär detta att den politiska styrningen kommit in i akademins innersta kärna, där läraren och studenten möts. Gör ett tankeexperiment och tänk på hur en liknande styrning hade tett sig på 70-talet, då man sannolikt hade styrt kunskapen utifrån kärnvapenhotet och klassamhälle. Eller hur man på 30-talet hade styrt kurserna utifrån aspekten ras och

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

En doktorands rätt att disputera

En doktorands rätt att disputera Lunds universitet, rektor Box 117 221 00 Lund Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Borås BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng 1 (10) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i sociologisk demografi är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i PSYKOLOGI Psychology Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007 (dnr CF 62-240/2007).

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Vart tar språkteknologer vägen?

Vart tar språkteknologer vägen? Vart tar språkteknologer vägen? En miniundersökning av f.d. språkteknologstudenters arbeten och syn på sin utbildning Beáta B. Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet bea@stp.ling.uu.se

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet

Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2009-01-12 Dnr: PU2-9/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag om modell för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet Expertgruppen för studieadministrativa

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Carl.Sundstrom@uk-ambetet.se 2013-11-26 411-00157-13 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i företagsekonomi vid Högskolan i Borås Beslut

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet

Anmälan mot Umeå universitet angående psykologpraktik och tillträde till sjunde terminen på psykologprogrammet Umeå universitet Rektor 901 87 Umeå Dnr 502-1464-05 Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman BESLUT

Läs mer

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter

Sammanfattning. Studiens analysram kartlägger nytto- och kostnadsposter Sammanfattning De direkta offentliga utgifterna för svensk högskola, inklusive studiestödet, är i storleksordningen 40 miljarder kronor per år. De samhällsekonomiska kostnaderna för högskoleutbildningen

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST 1 (24) Rektorsbeslut 2012-03-26 Dnr 2012/231 A 21 FÖR ANSTÄLLNING OCH BEFORDRAN AV LÄRARE VID HÖGSKOLAN VÄST I högskolans anställningsordning anges de regler som tillämpas vid anställning av lärare utöver

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Anmälningar mot Stockholms universitet angående antagning till kompletteringsutbildningen för utländska jurister Stockholms universitet Rektor 106 91 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Ann-Kristin Vesterlund 08-563

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om forskningspolitik

Fackförbundet ST. ST om forskningspolitik Fackförbundet ST ST om forskningspolitik ST 2011. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST Fackförbundet ST om forskningspolitik I denna skrift behandlas, utifrån ett fackligt

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer