December Uddevalla kommun Sammanställning av nämndernas svar utifrån genomförda nämndsdialoger inom ramen för den årliga granskningen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 2014. Uddevalla kommun Sammanställning av nämndernas svar utifrån genomförda nämndsdialoger inom ramen för den årliga granskningen 2014"

Transkript

1 December 2014 Uddevalla kommun Sammanställning av nämndernas svar utifrån genomförda nämndsdialoger inom ramen för den årliga granskningen 2014

2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Resultat av genomförda nämndsdialoger 4

3 Sammanfattning På uppdrag av, och tillsammans med, de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har Deloitte genomfört delar av den grundläggande granskningen av kommunens nämnder. I denna rapport återges nämndsdialogerna. I samband med nämndsdialogerna har även diskussioner förts avseende vidtagna åtgärder utifrån tidigare granskningar. Nedan återges kort vilka revisionsrisker vi uppmärksammat för respektive nämnd. Kommunstyrelsen Den framtida omorganisationen avseende kommunens nämnder kan komma att innebära väsentliga förändringar i kommunens organisation. För att säkerställa en ändamålsenlig implementering bör revisionen följa kommunens arbete. Kommunstyrelsen har tillsett att det finns en övergripande organisation för intern kontroll. Arbetet med att integrera intern kontroll som en del av styrnings och ledningsarbetet är dock inte slutfört då arbetet bedrivs på olika sätt i nämnderna. Kommunstyrelsen uttrycker en problematik kring kommunens lokalförsörjning. För att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i kommunen bör revisionen följa denna process. Kommunstyrelsen ser investeringar som en av de stora utmaningarna inför framtiden. För att säkerställa att felprioriteringar ej föreligger bör revisionen följa detta arbete. Vidare åtgärder bör tas efter av kommunstyrelsen efter granskningen av kommunens sponsring. För att säkerställa kommunens ändamålsenlighet vad gäller sponsring för revisionen följa detta arbete. Barn- och utbildningsnämnden Även barn- och utbildningsnämnden uttrycker en problematik kring kommunens lokalförsörjning. För att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i kommunen bör revisionen följa denna process. Socialnämnden Vi rekommenderar revisionen att fortsatt följa hur nämndens arbete med att uppnå budget i balans fortskrider samt vilken effekt genomförda besparingsåtgärder får på verksamheten. Socialnämnden anger hanteringen av det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn som en av de stora utmaningarna under år Vi rekommenderar revisionen att följa socialnämndens hantering av detta område. Vidare framkommer att säkerställa personalförsörjningen inom avseende bland annat socionomer och sjuksköterskor som en stor utmaning under år Vi rekommenderar revisionen att även här följa socialnämndens hantering av detta problemområde. Tekniska nämnden Tekniska nämnden anger satsningar på vissa specialfastigheter som en av de större utmaningarna de har att hantera. Tekniska nämnden menar att när kommunen köper in fastigheter med byggnader så bör de redan från början bestämma vad byggnaden skall användas till. Om byggnaden inte skall användas utan fastigheten är köpt för markreserv så 1

4 bör byggnaden rivas för att inte ta underhållsbudget från de byggnader som skall förvaltas. Vi rekommenderar revisionen att följa processen för dessa fastigheter för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig process. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Den förändrade nämndsorganisation med tillhörande förändrad förvaltningsorganisation påverkar och kommer att påverka nämnden och dess verksamheter under det närmaste året. Tid och resurser krävs för att skapa en bra förändringsprocess och för att implementera den helt i organisationen. Som nämnt ovan rekommenderar vi därav revisionen att följa denna process. Arbete med att få samhällsbyggnadsprocessen att fungera fullt ut i berörda verksamheter är ett stort och viktigt arbete inför framtiden. Det kommer att innebära att tid och resurser måste läggas på detta framöver. Vi rekommenderar revisionen att följa denna process. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden lyfter fram byggnationen av ett nytt badhus som den främsta utmaningen framöver. Det kan vara intressant för revisionen att följa hur projektet bedrivs, dels utifrån fastställd projektmodell, dels utifrån givna budgetramar. 2

5 1. Inledning 1.1 Bakgrund På uppdrag av, och tillsammans med, de förtroende valda revisorerna i Uddevalla kommun har Deloitte genomfört delar av den grundläggande granskningen av kommunens nämnder. I denna rapport återges nämndsdialogerna. Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all kommunal verksamhet granskas årligen. Den årliga granskningen delas in i en grundläggande del som innebär att för varje nämnd och styrelse följa, granska och pröva ansvarstagandet. Utöver det sker fördjupade granskningar i den omfattning som motiveras av revisorernas risk och väsentlighetsanalys, och som behövs för att erhålla tillräcklig information till den slutliga bedömningen. 1.2 Granskningsansats Den årliga granskningen innebär att revisorerna gör en översiktlig granskning av kommunens nämnder. Detta innebär att revisorerna på en övergripande nivå förhåller sig till avseende om nämndens verksamhet är ändamålsenlig och bedrivs utifrån en god ekonomisk hushållning samt med en tillräcklig intern kontroll. Granskningen har genomförts genom nämndsdialoger med presidiet och tjänstemän inom respektive nämnd. Syftet med dialogen har varit att få en bild av hur nämnderna arbetar för att utveckla den interna kontrollen inom sin verksamhet samt hur den integreras med ekonomi- och verksamhetsstyrning i övrigt. Syftet med uppföljningen av tidigare års granskningar är att undersöka om och hur verksamheterna beaktat de rekommendationer som lämnats i de granskningar som revisionen har genomfört. Utifrån revisionsrapporterna från 2013 samt nämndernas svar på rapporterna har vi ställt frågor avseende de väsentligaste utvecklingsområdena för respektive nämnd. 3

6 2. Resultat av genomförda nämndsdialoger 2.1 Kommunstyrelsen Övergripande styrning samt intern kontroll Hur säkerställer kommunstyrelsen att det sker ett enhetligt internkontrollarbete i samtliga nämnder? Kommunledningskontoret genom ekonomiavdelningen ansvarar för att erforderliga riktlinjer och bestämmelser finns. Ekonomiavdelningen har ett samordningsansvar för att övergripande/gemensamma punkter tas fram och införs i respektive nämnds internkontrollplan. Avdelningen ansvarar även för att en samlad redovisning av utfallet av respektive års nämndvisa granskningar och beslutade planer görs och delges kommunstyrelsen. Hur det praktiska arbetet inom respektive förvaltning läggs upp ansvarar respektive förvaltning för. Riktlinjer för intern kontroll har beslutats av kommunfullmäktige i februari Enligt denna ska kommunövergripande regler upprättas och beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i januari 2005 beslutat om bestämmelser. Resultatet av 2013 års internkontrollplaner samt även 2014 års planer har sammanställts och redovisats till kommunstyrelsen. Ambitionen framåt är att få bättre kontinuitet i internkontrollgruppen från ekonomiavdelningens sida, med en ökad dialog och bättre samordning av redovisningarna. Det pågår även ett arbete med att förenkla kommunens styrkort. Styrkortens utformning är under diskussion. Uppföljning av utmaningar som kommunstyrelsens beskrev inför 2014 Beskriv utfallet av den organisationsutredning som var på gång vid den årliga granskningen 2013 och vilka effekter som denna eventuellt har fått i kommunens organisation. Hur har väsentliga faktorer, såsom arbetsmiljöansvar, verksamhetsansvar etc. beaktas? Organisationsutredningen avsåg en fråga från arbetsmiljöverket för att se att de uppfyllde de krav som finns i lagen. Efter organisationsutredningen lyftes arbetsmiljöfrågorna tillbaka till nämnderna. Från och med 1 januari 2015 kommer kommunen minskas med en nämnd. Det kommer framöver även bli fem förvaltningsstrukturer istället för sex förvaltningar. Tanken är att den strukturen skall komma igång Det pågår även ett projekt, Korpen, där en utredning för bättre samarbetsformer mellan förvaltningarna/nämnderna genomförs. Ett beslut avseende revidering av Riktlinjer för styrning samt reglementen för nämnderna i Uddevalla kommun togs av kommunfullmäktige under året. Förändringarna trädde i kraft per Hur har arbetet med kommunens lokalförsörjningsplan fortskridit? Hur säkerställs en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess i kommunen? Lokalförsörjningsprocessen är ett löpande arbete som pågår. Det största problemet upplevs vara svårigheten att förutsäga lokalbehovet för skolorna. 4

7 Under året infördes arbetet med en lokalförsörjningsgrupp på nytt. Lokalförsörjningsgruppen ansvarar bland annat för samordning av lokalbehovet som underlag för investeringsbudgeten i flerårsplanen. Gruppen består av representanter för förvaltningarna och leds av fastighetschefen. Gruppen redovisar förslag till investeringar inför varje budgetplanering. Förslagen behandlas därefter inom politiken och beslut om ramar och innehåll fattas därefter i samband med budgetbeslutet. Lokalförsörjningsgruppen efterlyser tydligare rutiner och mandat för sitt arbete. Vad gäller industrimark finns industrimark tillgänglig, dock inte i den omfattning som efterfrågas. Hur fortskrider arbetet med implementering av ett nytt ekonomisystem? Arbetet har just nu ett slutdatum per för slutligt leveransgodkännande av etapp 2 i införandet. Etapp 1 godkändes i juni Arbetet kommer då att ha pågått sedan oktober Det som återstår att slutföra är uppstarten av e-handelsdelen som ska ersätta nuvarande system ebuilder. Övriga moduler har implementerats och startats upp. Revisionsfirman EY har gjort en granskning av systemövergången från gamla ekonomisystemet till Raindance, d.v.s. etapp 1, där de konstaterade att systemövergången fungerat bra. Vilken bevakning av socialnämndens utveckling har KS haft under 2014? Ekonomiavdelningen har följt upp den ekonomiska utvecklingen genom årets två delårsrapporter. Därutöver har nämndens resultat rapporterats i två controllerrapporter mellan delårsrapporterna där det även redogjordes vilka processer som genomförts för att förbättra ekonomin. Kommunstyrelsen har dessutom följt upp utvecklingen vid ett uppsiktsmöte med nämndens presidium. Utmaning med förväntade stora kostnadsökningar för upplåning, äldreomsorg och investeringar. Hur ser det ut idag? Upplåning: Kommunen är för närvarande i stort skuldfri. Hela den externa låneskulden i internbanken är vidareutlånad till bolagen och stiftelserna. Kommunen har klarat en större nivå på investeringar under senare år inklusive finansiering av handelsområdet Torp utan att låneskulden vuxit. Avskrivningar och överskott har gjort att egenfinansieringen har blivit bättre än bedömt. I flerårsplanen gör de bedömningen att låneskulden nu kommer att växa. I resultatbudgeten för 2017 bedöms skulden uppgå till cirka MSEK vid utgången av året. Äldreomsorg: Som svar på denna fråga hänvisar kommunstyrelsen till socialnämndens nedan skrivning i underlaget till flerårsplan Äldreboende Arödsdal i Ljungskile avvecklas våren 2014, del av besparing, TSEK, får effekt i budget I budgetförslag för Särskilda boenden år 2015 ligger också en generell besparing på tkr. Underskottet för hemsjukvården 2013 var 3.4 MSEK. Av underskottet så hänför sig 2.3 MSEK till delegerad hemsjukvård. I budget 2014 är budgeten förstärkt med 1 MSEK avseende delegerad hemsjukvård. Arbetsbelastningen bland sköterskor har ökat och de efterfrågar mer resurser. MAS påpekar även att resursförstärkning är nödvändig. Den ökade arbetsbelastningen beror på överflyttningen av mer sjuka patienter från boende till hemmet, patienterna är mer omvårdnadskrävande och de administrativa arbetsuppgifterna har ökat. En översyn och processkartläggning av sjuksköterskornas arbetsuppgifter pågår. I budgetförslaget föreslås en ökning med 750 TSEK år 2015 och 2016 till hemsjukvården. 5

8 Natthemtjänst Natt hemtjänsten har haft en kraftig volymökning under de senaste åren. Arbete med biståndsavdelningen pågår kontinuerligt där de tittar på beslut och frekvens av besök. Antal äldre ökar och även nivån på omvårdnaden inom hemtjänsten. Det innebär givetvis en ökad belastning på nattpatrullen. Den ökade frekvens av larm påverkar också arbetsbelastningen vad gäller nattpatrullen. I princip har larmfrekvensen fördubblats under oktober och november månad, jämförelsevis med föregående år, från ca 1300 larm till 2300 larm. I budget 2015 föreslås en utökning med en personal och bil per natt. Utökning/förändringen innebär en ökning med tkr i budget Ekonomiavdelningens kommentar: I flerårsplanen utökar nuvarande majoritet socialnämndens kommunbidrag med totalt 40 MSEK under perioden. Den tillträdande majoriteten har i sin budget utökat kommunbidraget med ca 30 MSEK. Denna är nu föremål för ny diskussion. Investeringar: Kommunstyrelsen ser investeringar som en av de stora utmaningarna inför framtiden. I flerårsplanen finns investeringar med till följande belopp: MSEK MSEK MSEK Summa MSEK Efter 2017 ligger ytterligare stora investeringar, bl. a. nytt badhus för MSEK. Denna nivå bidrar till ökningen av låneskulden ovan. Uppföljning av tidigare granskningar Granskning av kommunens sponsring Har det genomförts några åtgärder avseende de områden som lyftes fram i granskningen avseende kommunens sponsring, dvs: Säkerställa att det finns en dokumenterad uppföljning av samtliga sponsringar Uppföljning av marknadsföringseffekten av genomförd sponsring Beräknat de totala värdet av sponsring, dvs inte bara den monetära delen Kommunchefen har i uppdrag att gå igenom avtalskonstruktion etc för att se över hur de ska arbeta med idrottsföreningar framöver. Exempelvis pågår ett arbete med att se över tvåårsavtal istället för idag då de har ettårsavtal med idrottsföreningarna. Kommunstyrelsen anger att det är en mycket stor svårighet att bedöma vilken effekt kommunen får tillbaka av sponsringen. Sponsringen ses som möjlighet att få en positiv utveckling av idrottsverksamheten inom kommunen. I dagsläget finns det ingen uppföljning om Uddevalla kommun står på matchtröjor, arenor etc. som är enligt avtalet. Följande framgår av en tjänsteskrivelse, Dnr KS 2013/00435: Uppföljning av sponsring: Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer bör uppföljning och bedömning av marknadsföringseffekten ske vid större insatser beslutade större insatser bör följas upp för att om möjligt bedöma effekterna. Det dokumenteras när så sker. På den punkten följer vi våra riktlinjer idag. De flesta av de sponsringarna som hanteras av kommunledningskontoret är av mindre omfattning och många sker årligen. Där skulle en mätning av effekten kunna komma att kosta mer än själva beloppet på sponsringen. Men det finns självklart förbättringsområden. 6

9 Samtliga sponsringsavtal som utfärdas av Uddevalla kommun kompletteras med en uppgift om hur uppföljning ska ske. Exempelvis kan det ske i form av en skriftlig redogörelse som visar på resultat och utveckling under året. Redogörelsen lämnas in efter avslutad säsong och diarieförs i kommunens arkiv. Det betyder att man redan när man tecknar avtalet gör en bedömning på vilket sätt som mätning och uppföljning ska ske. Enligt kommunstyrelsen bör Uddevalla kommun komplettera sin beräkning av en sponsrings totala värde till att innehålla fler värden än bara monetära. Övrigt Vilka rutiner har nämnden för kreditkort? Bestämmelser för betalkort (Godkända av kommunstyrelsen den 29 maj 2011, 81, anmälningsärende 21 december 2005, 314 och fastställda av kommunstyrelsen den 28 mars 2012, 84) är det styrdokument som finns gällande betalkort inom Uddevalla kommun. Beställning av nytt kort Enligt bestämmelserna för betalkort beslutar förvaltningschefen vilka anställda som ska ha betalkort samt inköpsgränser för dessa. Behöriga att beställa kort, för respektive förvaltning, hos Eurocard utses gemensamt av upphandlingschef och finanschef. Originalet av denna förteckning skickas till Eurocard AB, en kopia är publicerad på intranätet. Utsedd behörig person/er är också kortansvarig för förvaltningen och sköter den praktiska hanteringen kring korten. Eurocard erbjuder två olika typer av betalkort, ett betalkort utan begränsningar (Eurocard Corporate) och ett betalkort med begränsningar (Eurocard Corporate Limit). Ett betalkort utan begränsning får endast innehas av kommunfullmäktiges ordförande, kommunalråd, kommunchef/direktör, nämndsordförande och förvaltningschef enligt bestämmelserna för betalkort. På uppdrag av avdelningschef via mail beställer kortansvarig betalkortet hos Eurocard efter förvaltningschefens beslut. Beställning sker på särskild blankett, där kort typ och inköpsgräns framgår. Kortansvarig informerar samtidigt kortinnehavaren om gällande rutiner och tillser att kortinnehavaren undertecknar en ansvarsförbindelse för kortet. Av ansvarsförbindelsen framgår vilka riktlinjer kortinnehavaren förbinder sig att följa. Bl a att kortinnehavaren har ett personligt ansvar för varje enskilt inköp. Kvitton ska bifogas, saknas kvitton för ett eller flera inköp får innehavaren själv betala kostnaden för dessa. Kortinnehavaren får inte själv attestera sina kortköp (jäv) överordnad chef attesterar. Redovisning av kvitton vid kortköp Eftersom fakturan från Eurocard är att betrakta som ett sammandrag över gjorda inköp och är inte ett godkänt underlag för momsavdrag krävs att varje enskilt inköp ska styrkas med ett kvitto. På varje kvitto måste momsen tydligt framgå samt vad köpet avser. Vid köp överstigande kr (inklusive moms) ska kvittot vara utställt på Uddevalla kommun. Vid inköp utomlands ska det utländska beloppet räknas om till svenska kronor (SEK) och kvittot ska kompletteras med ett förtydligande av vad inköpet avser. Samtliga kvitton ska fästas på ett A4-ark. Detta blir ett kompletterande underlag till betalkortfakturan. På arket skall anges verifikationsnummer i e-handelssystem dit de aktuella kvittona hör, kompletterande upplysningar för de kvitton som kräver det (t.ex. representation, utländska kvitton mm) samt kortinnehavarens underskrift som intygar riktigheten i underlaget. Underlaget skall sedan skannas för att bifogas betalkortsfakturan i e- handelssystemet. Underlaget förvaras och hanteras såsom räkenskapsmaterial. 7

10 Det är inte tillåtet för kortinnehavaren att attestera inköp som är gjorda med dennes betalkort. Det är alltid överordnad som ska beslutsattestera dessa betalkortsfakturor. Innan attest ska en faktisk bedömning av ändamålet med utgiften ske. Stickprov och kontroller sker av att ovanstående rutiner ska följas upp via internkontrollplanen. Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av de två senaste genomförda ITgranskningarna? Arbetet med att dokumentera de rutiner som finns och följs är påbörjad och kommer enligt kommunstyrelsen att vara helt klart under första halvåret av I samband med detta kommer även en ny IT-säkerhetspolicy/IT-säkerhetsriktlinjer att beslutas om enligt kommunens rutiner. Materialet kommer att gå ut på remiss under januari månad En informationssäkerhetsklassning är genomförd och alla system är klassade enligt den framtagna modellen. Arbetet och resultatet är tydligt dokumenterat. En mall som används vid införande av nya system är införd. En tjänstekatalog kommer att presenteras för IT-rådet under oktober månad och i avtal med förvaltningar/systemägare anser kommunstyrelsen att roller och ansvar är tydliga. En mindre processkartläggning har genomförts och lösenordspolicyn har ändrats samt rutiner kring borttaganden av manuellt skapade konton har säkrats upp ytterligare. Arbetet med kommunens kommande katastrofplan har påbörjats vilket innebär att ett antal risker har kunnat belysas. Arbetet med katastrofplanen beräknas vara helt klart under En omorganisation av avdelningen genomförs vilket tydliggör och säkrar upp olika roller. Inget formellt forum finns ännu för IT-säkerhetsfrågor och i dagsläget sköts informationssäkerhetsfrågor av kommunens säkerhetschef. Är arbetet med överföringar till RainDance klart och är kvaliteten tillräckligt god? Alla överföringar i ekonomisystemet är klara (se ovan). Överföringar av leverantörer från ebuilder pågår ytterligare en tid. 2.2 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande styrning samt intern kontroll Anser nämnden att det finns tydliga riktlinjer på kommunövergripande nivå för hur internkontrollarbetet ska ske samt hur det är integrerat i kommunens styr- och ledningsmodell? BUN upplever att arbetet med internkontroll har förbättrats. Kompetensen avseende internkontroll har ökat både bland politiker samt bland tjänstemän. Fokus har flyttats från ekonomi mot verksamhet. När det gäller arbetsmiljö har det beslutats om en arbetsfördelning inom nämnden. Ekonomin har förbättrats under de senaste fem åren vilket har lett till att fokus i den interna kontrollen har kunnat flyttas från ekonomi mot verksamhet. BUN upplever dock att kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan utvecklas. En gång i kvartalet har de mjuka nämndernas presidier träffats och diskuterat gemensamma frågeställningar. Internkontrollmöten har minskat i antal inom förvaltningen på grund av omorganisationer och personbyten. 8

11 Beskriv hur internkontrollarbetet är integrerat i nämndens arbete med att planera och följa upp verksamheten? Besök från verksamhetschef Träff med rektorer Kompetensförsörjning Rektorerna behöver arbeta med attitydförändring både hos sig själva och hos pedagogerna så att inte förklaring till studieresultat leder till att lägga resultatansvar utanför sig själva. Vidare görs terminsvisa uppföljningar av nämndens kontrollpunkter. Hur har arbetet fortskridit när det gäller samverkan med övriga nämnder avseende utveckling av arbetet med den interna kontrollen? Politiskt jobbar nämnden inte med denna fråga men det finns, på förvaltningsnivå, en samverkan avseende interkontroll, där de bland annat har samtalat om det eventuella behovet av gemensamma kontrollpunkter. Uppföljning av utmaningar som nämnden beskrev inför 2014 Vid nämnddialogen 2013 lyftes att den stora utmaningen framöver är nämndens besparingskrav. Utmaningen är att fortsätta bedriva huvudverksamheten på samma nivå och istället hitta andra besparingsområden. Hur har nämnden lyckats med detta? BUN:s bedömning är att det har fungerat bra. Gymnasiet fick en ekonomi i balans. Även om det fungerar bra måste dessa frågor dock ständigt bevakas. Har det hänt något avseende behovet av utökning av lokaler? Vuxenutbildningen växer och förskolan behöver mer lokaler. BUN anger att de rent ekonomiskt klarar av en förskola vart annat år och en skola per mandatperiod. Med löfte om mindre barngrupper i förskolan uppger BUN att behovet momentant bli så stort att det inte går att lösa. Det finns både uppfattningen att det finns plats för fler elever och att det inte finns plats. Det kommer att komma fler flyktingar och belastningen inom nämndens verksamheter kommer därmed att öka. Hur arbetar nämnden med att göra kommunens system för klagomålshantering känt? Nämnden jobbar inte med denna fråga. Arbetet sker ute i verksamheten och åtgärder genomförs vid klagomål, dock dokumenteras de inte. Det finns inget av nämnden framtaget eller beslutat styrdokument för klagomålshantering. Uppföljning av tidigare granskningar - granskning av arbetet med den nya skollagen Beskriv kort konsekvenserna avseende omorganisationen med anledning av den nya skollagen Omorganisationen har inneburit att de numera inte har två rektorer på en skola utan ansvaret ligger hos en rektor som kan stärkas upp med en biträdande rektor. Konsekvensen av den nya lagen är att rektorns roll har förstärkts och att ledningsresursen till rektorerna har förstärkts. Har det vidtagits några åtgärder att säkerställa ett strukturerat system för att följa upp och analysera elevernas syn på sin arbetsmiljö och psykosociala hälsa? BUN har testat att upprätta ett elevdialogforum, genomfört LUPEN samt ny brukarundersökning. I övrigt hanteras elevhälsa av rektorerna och förvaltningen. BUN har 9

12 även förstärkt psykologinsatserna utifrån tidigare kritik avseende bristande förebyggande arbete ifrån skolinspektionen. Har det genomförts en sammanställd analys av de beslut som fattas med stöd av 5 kapitel 7-8 (utvisning och kvarsittning) samt (omplacering, avstängning, omhändertagande av föremål m.m.)? Avstängningsärenden, några få, har varit uppe i nämnden. Dessa har lett till en utveckling av riktlinjer och dokumentation. Övrigt Vilka rutiner har nämnden för hantering av kreditkort? BUN följer de centrala riktlinjerna som finns i kommunen. Redogör för övriga aktuella och kommande utmaningar i verksamheten samt de ekonomiska förutsättningarna för att möta dessa. BUN uppgav följande utmaningar under dialogen; Likvärdig skola, ex pojkar och utomnordiska elever. Minskade barngrupper för de allra yngsta barnen. Avseende elevresultat kommer nämnden ställa krav på analys och åtgärder som är trovärdiga. Elevhälsan behöver utvecklas ytterligare. Psykologer för förebyggande arbete har saknats. Lokalförsörjningsproblematiken saknar internkontrollrutiner. Problematiken är inte fullständigt analyserad så att de vet vad de vill uppnå. Först när analysen är klart kan nämnden bygga ett internkontrollsystem som stödjer processerna. Sammanfattningsvis bedöms BUN, trots ett antal områden som bevakas och behöver utvecklas, ha en godtagbar intern kontroll och en rimlig ekonomisk hushållning. Inget särskilt att anmärka på lyfts inför den årliga ansvarsprövningen. 2.3 Socialnämnden Övergripande styrning samt intern kontroll Anser nämnden att det finns tydliga riktlinjer på kommunövergripande nivå för hur internkontrollarbetet ska ske samt hur det är integrerat i kommunens styr- och ledningsmodell? Från tjänstemannasidan anser socialnämnden att det finns tydliga riktlinjer, dock upplever det att det inte finns någon samordning inom hela kommunen. Beskriv hur internkontrollarbetet är integrerat i nämndens arbete med att planera och följa upp verksamheten? Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen en s.k. internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. Socialnämnden fastställer årligen en internkontrollplan som förvaltningen arbetar med och en återrapportering sker till nämnden i början av nästkommande år. 10

13 Hur har arbetet fortskridit när det gäller samverkan med övriga nämnder avseende utveckling av arbetet med den interna kontrollen? Socialnämnden anger att de under de senaste 1-2 åren ej har skett någon större samverkan mellan kommunens nämnder/förvaltningar i internkontrollarbetet. Tidigare fanns en internkontrollgrupp där en representant från varje förvaltning ingick. Gruppen arbetade årligen fram 2-3 centrala kontrollpunkter som varje förvaltning skulle ha med i sitt internkontrollarbete och som återrapporterades centralt. Uppföljning av utmaningar som nämnden beskrev inför 2014 Hur har nämndens arbete för att uppnå en budget i balans fortskridit under året? o Vilken effekt har genomförda besparingskrav fått på verksamheten? Årets prognos pekar på ett underskott på MSEK. Verksamheten Särskilt boende har dragit ned och omvandlat de platser som skulle omvandlas enligt besparingskraven. Socialnämnden upplever att uppdragets snäva tidsram gjort att det har uppstått kostnader för medicinskt färdigbehandlade eftersom platserna i detta läget inte räckt till. Arbetet med tillskapande av dragspelsavdelning har genomförts och bedöms nu medverka till en positiv utveckling. Inom avdelning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning har besparingar genomförts inom daglig verksamhet. Besparingen har inneburit att habiliteringsassistenter från daglig verksamhet börjar sin arbetsdag på gruppboende, arbetar där ca 2 timmar och därefter går till daglig verksamhet och fortsätter sin arbetsdag. Tre dagliga verksamheter och fem boenden har genomfört omorganisationen. Besparingen blev 590 TSEK. En enkät har lämnats ut till personal på boenden och daglig verksamhet för att få in synpunkter på det nya arbetssättet. Resultatet visar att det finns både positiva synpunkter samt negativa synpunkter. Verksamheten har under 2014 fått in ytterligare 16 brukare med beslut om daglig verksamhet och inga nya resurser har skjutits till. Det innebär en mer slimmad organisation med mer arbetstyngd på de som arbetar nära brukarna. Vad gäller äldreomsorgen bedömer socialnämnden att de över tiden har tillräckligt med platser, det är snarare svängningarna som kan vara svåra att klara av och då främst bemanningen. Den fasta personalen är därav även knuten till en annan arbetsplats med korttidsplatser. På vilket sätt har nämnden under året arbetat med för att få en så resurseffektiv verksamhet som möjligt inom hemtjänsten och hemvården? Inom Hemvårdsavdelningen arbetar de med ständiga förbättringar. Vidare har det införts en ökad personalplanering då personal går mellan grupper för att få en så effektiv planering som möjligt. Socialnämnden har även ökat tekniken genom att dokumentation nu ske via mobiltelefon, LifeCare. Vidare har larmmottagningen ökat och en extra kvällspatrull är insatt. Har det skett några insatser för att säkerställa att förvaltningen får behålla befintlig personal? Socialnämnden anger att de varje år avtackar personer som går i pension. Numera krävs att anställda måste ha minst undersköterskeutbildning för att få vara kvar. Chefer inom barn och unga, socionomer samt sjuksköterskor bedöms mycket svårt att rekrytera. 11

14 Alla som arbetar med barn och unga har ständig uppbackning. Antalet anmälningar ökar, vilket det även gör inom hela landet. Det finns alltid en oro bland socionomerna att besluta rätt. De personer som avgör dessa ärenden är dock erfarna i frågorna. Kommunstyrelsen kommer framöver besluta om ett projekt där skola och socialen skall arbete mer gemensamt och mer familjerelaterat. Projektet ska finansieras via sociala fonden. Socialnämnden anger att det kommer hända en hel del med teknisk utrustning framöver, för att kunna lösa problematiken med den ökade åldrade befolkningen. Det pågår just nu ett arbete att installera digitaliserade trygghetslarm i hemmen, vilket även kommer att underlätta implementering av annan teknik framöver. Digitaliseringen skall vara klar till nästa höst. På vilket sätt har nämnden arbetat för att ha en bra relation till sjukvården. Detta eftersom ansvarsförhållandena inte är tydliga och det uppges finnas tendenser att lägga ansvaret på den andra parten? Samarbetet med sjukvården pågår hela tiden i närsjukvårdsgrupper och genom andra lokala gruppers arbete. En ökad samverkan med vårdcentralerna har uppnåtts genom MAS nära samverkan med dessa. Hur har arbetet med översynen och implementeringen av de vägledande bestämmelserna för biståndshandläggning fortskridit? Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen antogs av socialnämnden och började tillämpas från Alla biståndshandläggare, inklusive vikarier, har utbildats i den nya vägledningen. På biståndsavdelningens handläggarträffar följs regelbundet frågor upp som anknyter till den nya vägledningen, rättsfall som leder till prejudicerande eller vägledande domar analyseras. Vid sitt beslutsfattande i enskilda ärenden fungerar vägledningen som ett handläggarstöd och som information till brukare och anhöriga kring vad begreppet skälig levnadsnivå utgör i Uddevalla kommun Under senhösten 2014 påbörjades en översyn av Vägledning och handbok. Vägledande domar har tillkommit som kan påverka rättstillämpningen. Socialnämnden anger att en ny politisk majoritet bör ges chansen att ta ställning i frågor som rör rätten till bistånd i kommunen från Övrigt Vilka rutiner har nämnden för hantering av kreditkort? Kreditkort används och utdelas mycket restriktivt. Förvaltningschef eller avdelningschef, i vissa fall enhetschef, bestämmer/bedömer om anställd behöver ha kort. Förvaltningen har en ansvarsförbindelse vilken alla som skall erhålla kort läser igenom och skriver under. Utlämnande av korten sker när ansvarsförbindelsen är underskriven. Uppföljning av korthanteringen sker genom stickprovsgranskning vid den årliga internkontrollen. Redogör för övriga aktuella och kommande utmaningar i verksamheten samt de ekonomiska förutsättningarna för att möta dessa. Socialnämnden angav följande utmaningar under dialogen; Ensamkommande flyktingbarn Våld i nära relationer Ökat antal äldre och äldre äldre Boendeformer, (Somatik, Demens, Trygghetsboende etc) Personalförsörjning (Socionomer, sjuksköterskor, chefer och samtlig vårdpersonal) 12

15 Ny teknik, (viktigt att vi tar till oss ny teknik och hänger med i utvecklingen) 2.4 Tekniska nämnden Övergripande styrning samt intern kontroll Anser nämnden att det finns tydliga riktlinjer på kommunövergripande nivå för hur internkontrollarbetet ska ske samt hur det är integrerat i kommunens styr- och ledningsmodell? Styrande dokument avseende internkontroll är Bestämmelser till riktlinjer för intern kontroll samt Riktlinjer för intern kontroll. Internkontrollplanen finns integrerat i styr-och ledningsmodellen genom att internkontrollpunkterna finns i nämndens styrkort och följs upp tertiärt vid delårs- och årsbokslut. Nämnden gör riskbedömning av mål i styrkortet som underlag till internkontrollplanen. Internkontrollen ska enligt tekniska nämnden rapporteras i samband med verksamhetsplan i november. I Riktlinjer för intern kontroll står dock att den ska rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Detta anser tekniska nämnden vara för sent då den nya internkontrollplanen ska tas i december och avrapportering bör ske innan dess. Beskriv hur internkontrollarbetet är integrerat i nämndens arbete med att planera och följa upp verksamheten? Nämndens riskbedömning av uppsatta mål sker vid revidering av styrkort inför verksamhetsplan nästkommande år. Risk- och väsentlighetsanalys görs av de uppkomna riskerna och dessa ligger till grund för åtgärder/aktiviteter i styrkort samt eventuella granskningar i internkontrollplanen. Nämnden har under mandatperioden varit aktiv i processen men i och med att nya mål nu ska sättas i Kommunfullmäktige inför görs riskbedömning i samband med nämndens nya styrkort våren Internkontrollplanen följs upp tertiärt i nämndens styrkort enligt styr och ledningsmodellen. Internkontrollplan och granskningar för innevarande år avrapporteras i november innan ny internkontrollplan antas. Som en del i den interna kontrollen finns stående informationspunkter på nämnden. IKEAprojektet har tidigare varit en sådan punkt. Nu är det projekten Mellan broarna, Centrumsatsningar och Arbetsmiljö som följs upp vid varje nämndssammanträde. Internkontroll ingår i introduktion av nyanställda via genomgång av styr-och ledningsmodell och arbetsbeskrivningar. Hur har arbetet fortskridit när det gäller samverkan med övriga nämnder avseende utveckling av arbetet med den interna kontrollen? Under 2011 genomfördes ett kommungemensamt projekt för att utveckla internkontrollarbetet inom nämnderna och verksamheterna utifrån riktlinjer och bestämmelser. Där tydliggjordes i vilka processer som riskanalyserna sker och hur internkontrollplanen ska styras och följas upp enligt styr och ledningsmodellen i vuv-it. En rutin upprättades också för hur arbetet med kommungemensamma kontrollpunkter hanteras. Följaktligen sker nämndens riskanalys inför verksamhetsplan och verksamheternas riskbedömning ska ske framförallt inför budgetdialogen. Internkontrollen har sedan 2012 ingått i nämndens styrkort. 13

16 Kommungemensamma riskbedömningar och internkontroller hanteras i internkontrollgruppen där Ewa Christiansson är representant från tekniska kontoret. Den kommungemensamma internkontrollgruppen har varit vilande under större delen av 2014, dock kallas den nu åter samman av enheten för planering och styrning på Kommunledningskontoret. Uppföljning av utmaningar som nämnden beskrev inför 2014 Beskriv hur hamnprojektet har fortskridit under året Tekniska kontoret fick under 2013 uppdraget att koordinera projektet Mellan broarna. Sedan dess har projektet tagit form. En projektplan och kommunikationsplan har inrättats och godkänts av såväl styrgrupp som Tekniska nämnden. Projektorganisationen är under uppbyggnad och det har beslutats att projektet med dess delprojekt ska drivas som programkontor. Utredningarna om översvämningsstrategi och industrispår är nu godkända och avslutade genom beslut i översiktsplaneringsutskottet (ÖPU). Länsstyrelsen har yttrat sig positivt gällande översvämningsstrategin. Regeringen har tillskrivits om detaljplan för Skeppsviken. Entreprenad för rivning av Magasin Bäve är upphandlat. Uppdraget Projekt Badhus har tillställts Tekniska kontoret och ingår som delprojekt i projekt Mellan broarna. Geotekniska undersökningar pågår vid EXXON mobile och norra Badö. Övrigt Vilka rutiner har nämnden för hantering av kreditkort? Kommunens bestämmelser för betalkort gäller. Nämnden och förvaltningen har bara betalkort vilket innebär att de får en faktura som granskas. Vidare gäller kommunens övriga regler om attest. Hur tillser nämnden att protokoll och beslutsprocesser, inom respektive verksamhetsgrenar, har ändamålsenligt kvalitet gällande innehåll och form? Förvaltningen följer kommunens styrdokument Handbok för ärendehantering. På protokollen anges närvarande vid sammanträdet, även de som inte tillhör nämnden. Om någon av dessa är föredragande anges även vilken i protokollet som detta skedde. Det här är en tidigare revisionsavvikelse som nu är korrigerad i rutinerna. Vid eventuella beslut om uppdrag till tekniska kontoret vid nämndens sammanträde ska detta skrivas in i protokollet. Uppdraget registreras som ärende i Ciceron och verkställande säkras genom hantering och uppföljning i ärendehanteringssystemet Infracontrol alternativt Vuv-it, beroende på tidplan för verkställande. Kortare tidplan än 6 månader hanteras i Infracontrol. Återkoppling och uppföljning av beslut om utredningar och verkställande sker vid varje nämndssammanträde. Utöver detta sker återkoppling och uppföljning av nämndens styrkort vid delårs- och årsbokslut. Inga beslutsärenden tillåts läggas på bordet vid sammanträden utan ska följa rutiner för ärendehantering. Information vid ett nämndmöte kan dock föregå ett beslut vid nästkommande. Redogör för aktuella och kommande utmaningar i verksamheten samt de ekonomiska förutsättningarna för att möta dessa. Tekniska nämnden angav följande utmaningar under dialogen; 14

17 Satsning på stadsutveckling och samhällsbyggnadsstrategin innebär ökad takt av markförvärv och exploatering, stora anläggningsprojekt, förorenad mark och översvämningsåtgärder. Detta är upptaget i budgetdialog 2014 men prioriteras enligt flerårsplan. Organisationsförändringar till följd av Samhällsbyggnadsnämnden samt organisationsutredningar i Korpen. Kompetens/Personalförsörjning vad gäller ingenjörer och projektledare Lokalförsörjning Eventuella satsningar på vissa specialfastigheter. När kommunen köper in fastigheter med byggnader så bör kommunen redan från början bestämma vad byggnaden skall användas till. Om byggnaden inte skall användas utan fastigheten är köpt för markreserv så borde byggnaden rivas för att inte ta underhållsbudget från de byggnader som skall förvaltas Satsning på gator, vägar, cykel-och gångbanor Arbetet med projektmodeller och processer Möta politikernas krav på att möta tidigare leveranser. Beskriv nämndens framförhållning angående information till berörda kommuninnevånare inför större anläggningsarbeten. Styrprinciper för medborgardialog (antagna i riktlinjer för styrning KF april 2014) ligger till grund för information och kommunikation till medborgare. Styrprinciperna anger att information ska ges i tidigt skede inför exempelvis anläggningsarbete och att kommunen ska vara öppna för en eventuell dialog. Dialog sker minst genom en nyhet på uddevalla.se och genom att en skylt sätts upp på platsen om vad, när och var man kan läsa mer. Detta kompletteras vid behov med brev till exempelvis boenden och företagare i området samt eventuellt via möten. I vissa anläggningsprojekt bjuder tekniska nämnden in kommuninnevånare och intressegrupper till att komma med synpunkter i förstudier. Detta sker exempelvis i större projekt så som Kungstorget och Göteborgsvägen men även vid nybyggnation av lekplatser. Detta arbetssätt är ett sätt att nå bra kvalitet men blir också ett sätt att tidigt förankra kommande projekt hos berörda. För att utveckla och kvalitetssäkra information och kommunikation finns en kommunikatör på informationsavdelningen tydligt kopplad till tekniska nämndens verksamhetsområde. Kommunikatören ingår också i tekniska kontorets ledningsgrupp. En kommunikationsmatris är också framtagen som stöd. 2.5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Övergripande styrning samt intern kontroll Anser nämnden att det finns tydliga riktlinjer på kommunövergripande nivå för hur internkontrollarbetet ska ske samt hur det är integrerat i kommunens styr- och ledningsmodell? Nämnden har Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun som styr- och stöddokument. För cirka två år sedan gjorde nämnden en risk och väsentlighetsanalys. Det var då ett omtag i kommunen avseende intern kontroll och utbildningstillfälle för politiken och de ledande tjänstemännen erbjöds. Det sker numera ingen årlig risk och konsekvensanalys. Det sker dock månatliga ekonomiuppföljningar. 15

18 Beskriv hur internkontrollarbetet är integrerat i nämndens arbete med att planera och följa upp verksamheten? Nämndens internkontrollpunkter finns med i nämndens styrkort och följs upp tertialvis med hjälp av VuvIT. Redovisning sker till nämnden i samband med de två delårsboksluten samt årsredovisningen. Hur har arbetet fortskridit när det gäller samverkan med övriga nämnder avseende utveckling av arbetet med den interna kontrollen? En samordnare för internkontrollarbetet finns på varje förvaltning samt en central samordnare på ekonomiavdelningen. Förslag på förvaltningsövergripande internkontrollpunkter tas fram i kommundirektörens ledningsgrupp för att sen gå vidare till förvaltningen och nämnderna. Uppföljning av utmaningar som nämnden beskrev inför 2014 Hur har arbetet fortskridit med att utarbeta en sammanhållen process av förvaltningens alla delprocesser? Inom ramen för ett av Kommunfullmäktiges sju uppdrag till kommundirektören har ett projekt drivits under begreppet samhällsbyggnadsprocessen. Detta projekt har pågått under 2014 och kommer att slutredovisas för Kommundirektörens ledningsgrupp under december månad. Projektets syfte har varit att definiera vad de menar med Samhällsbyggnadsprocessen i Uddevalla kommun, men även identifiera vilka delar och processer som ingår samt vilka kritiska punkter som finns. I detta projekt har inte bara Miljö och stadsbyggnadsförvaltningens processer berörts utan lika mycket de processer som finns på Tekniska kontoret. Allt för att få så sammanhållen samhällsbyggnadsprocess som möjligt. Detta arbete är i ett inledningsskede och kommer att behöva arbetas vidare med under Har det skett något arbete under året för att arbeta fram en struktur för att kunna hantera en besparing för den intäktsfinansierade verksamheten, motsvarande den som gjort för den verksamhet som är finansierad av kommunbidrag? Det har under året inte utarbetats någon utarbetad struktur kring besparing eftersom kommunen växer, andelen ärenden ökar inom flera områden som Lantmäteri, Bygglov, Plan. Inom miljöavdelningen har en ny taxa antagits av Kommunfullmäktige i början av 2014 vilket innebär ett nytt sätt att arbeta med tillsyn och den taxefinansierade verksamheten. Arbetet med att inför nya taxan har tagit mer tid i anspråk än vad som var beräknat vilket innebär att intäkterna har blivit något lägre än budgeterat. Det kommer att ta ytterligare tid att införa den nya taxan bland annat på grund av den stora ärendemängd som föreligger samt att bemanningen har varit och är lite lägre än vad som budgeterats. Vidare har året inneburit fler föräldraledigheter än beräknat och vissa rekryteringar har tagit längre tid än beräknat. Övrigt Vilka rutiner har nämnden för hantering av kreditkort? Det finns inga kreditkort inom nämndens ansvarsområde. Redogör för övriga aktuella och kommande utmaningar i verksamheten samt de ekonomiska förutsättningarna för att möta dessa. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden angav följande utmaningar under dialogen; 16

19 Förändrad nämndsorganisation med tillhörande förändrad förvaltningsorganisation påverkar och kommer att påverka verksamheten under det närmaste året. Tid och resurser krävs för att skapa en bra förändringsprocess och för att implementera den helt i organisationen. Arbete med att få Samhällsbyggnadsprocessen att fungera fullt ut i berörda verksamheter är ett stort och viktigt arbete inför framtiden vilket kommer att innebära att tid och resurser måste läggas på att få analysen att bli till verkstad. Vilken är minsta möjliga information som är rimlig att förvänta sig under punkten Ekonomisk utveckling i nämndsprotokollen (Nuläge och prognos?). Varje månad redovisar administrativa chefen på nämndsammanträdet ett manuellt framräknat ekonomiskt resultat för nämndens verksamhet. Ekonomifunktionen håller på att samordnas med Tekniska förvaltningen pga kommande pensionsavgång på Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen. Ekonomisystemet Raindance skall förhoppningsvis ge stöd för uppföljning och prognoser framöver så att vi slipper räkna fram manuellt. I samband med detaljbudgetarbetet kommer nämnden att försöka bygga rapporter och underlag för en enklare uppföljning under löpande verksamhetsår. 2.6 Kultur- och fritidsnämnden Övergripande styrning samt intern kontroll Anser nämnden att det finns tydliga riktlinjer på kommunövergripande nivå för hur internkontrollarbetet ska ske samt hur det är integrerat i kommunens styr- och ledningsmodell? I år kommer nämnden själva ta fram internkontrollplanen samt göra en riskanalys. Uppföljningen är bra anser de inom nämnden. Beskriv hur internkontrollarbetet är integrerat i nämndens arbete med att planera och följa upp verksamheten? Internkontrollarbetet ligger fortfarande utanför styr- och ledningssystemet. Uppföljning sker en gång per år. Hur har arbetet fortskridit när det gäller samverkan med övriga nämnder avseende utveckling av arbetet med den interna kontrollen? Nämnden samverkar med alla nämnder samt samarbetar med tekniska nämnden. Nämnden upplever det dock ganska oklart vem som ansvarar för vad i samarbetet med tekniska nämnden. Tekniska nämnden ansvarar för alla anläggningar. Det har dock uppkommit lite problem med kommunikationen till föreningslivet, då anläggningarna stängs för reparation. Nämnden anser att det borde finnas en underhållsplan för 5 år framåt. Nämnden anser att detta är en fråga som måste lyftas upp för att kunna finna ett bättre samarbete. Uppföljning av utmaningar som nämnden beskrev inför 2014 Vid nämnddialogen 2013 lyftes att nämnden upplever att de har för många uppdrag. Hur ser detta ut idag? 17

20 Nämnden anger att merparten av uppdragen är avslutade. Hur har nämnden internkontrollarbete fungerat under året? Nämnden följer de framtagna riktlinjerna för hur arbetet med internkontroll ska ske. De har tagit fram punkter enligt modellen, jobbar med risk och konsekvens analys i framtagandet och de som har hög risk och stor konsekvens kommer med i Internkontrollplanen. Uppföljning sker normalt en gång om året, skriftligt, där emellan muntliga framställningar vid behov. Övrigt Vilka rutiner har nämnden för hantering av kreditkort? Nämnden följer kommunens övergripande rutiner. Redogör för övriga aktuella och kommande utmaningar i verksamheten samt de ekonomiska förutsättningarna för att möta dessa. Kultur- och fritidsnämnden angav följande utmaningar under dialogen; Det har tagits beslut om investeringar vilka inte är finansierade. Nämnden anser att processen för investeringar måste förändras, för att förhindra att beslut inte tas på investeringar som inte är finansierade. Den största utmaningen är enligt nämnden byggnationen av ett nytt badhus. Förslag på detta kommer troligen upp i nämnden i maj Det har under året varit uppe en fråga i nämnden avseende en filial till bibliotek i Torp. Frågan har varit uppe, men det har inte kunnat genomföras. Ridhuset är under uppbyggnad och ska enligt plan vara klart i november. Det kommer då skrivas avtal med ridklubben. Den stora utmaningen i projektet kommer vara att skriva avtalet, nämnden anger att det tror det kan bli en långdragen process. En utmaning är även fritidsgård, bibliotek etc i Ljungkile. Exempelvis är fritidsgården inte handikappanpassad. Hur säkerställer nämnden en god kvalitet vid bokning i det nya systemet, Bookingsystemet? De flesta tekniska problemen är enligt nämnden lösta. Nämnden upplever att de har en god kommunikation med leverantören. 18

21 About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a detailed description of DTTL and its member firms. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte LLP and its subsidiaries. Certain services may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AB 19

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun

Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Granskning av upphandling av mindre entreprenadtjänster Härryda kommun Januari 2015 Pernilla Lihnell, Malin Konkell, Linda Liljenvald, Marcus Carlsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Identifieringsfasen

Läs mer

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson

Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun. Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 1 Rapport avseende granskning av löneprocessen Skara kommun Maj 2015 Elvira Hendeby och Viktor Johansson 2 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun. Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 16 Granskning av personalpolitikens genomförande Skara kommun Maj 2015 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim 17 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Diskussion och bedömning

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014

Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Revisionsrapport nr 9 /2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/Mars 2015 Upplands Väsby kommun Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Kommunstyrelsen...5

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Uppföljning av 2007 års granskningar

Uppföljning av 2007 års granskningar Revisionsrapport Uppföljning av 2007 års granskningar Östersunds kommun 2010-01-20 Erik Palmgren Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Gävle kommun. Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom förvaltningen Utbildning och Arbete Gävle

Gävle kommun. Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom förvaltningen Utbildning och Arbete Gävle Gävle kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom förvaltningen Utbildning och Arbete Gävle Ernst & Young AB Granskningsrapport 2013-01-25 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Revisorernas årsöversikt 2004

Revisorernas årsöversikt 2004 REVISORERNA April 2005 Bilaga till Kommunstyrelsens revisionsberättelse, dnr 310/30-05 En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet www.revision.stockholm.se 2005-04-11 1(22) Kommunstyrelsen

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2013 Uddevalla kommun Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer"

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Fredrik Anderberg Peter Aschberg Anette Fagerholm 30 maj 2013 Revisorerna - Landstinget i Värmland

www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Fredrik Anderberg Peter Aschberg Anette Fagerholm 30 maj 2013 Revisorerna - Landstinget i Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Fredrik Anderberg Peter Aschberg Anette Fagerholm Granskning av projekthantering inom fastighetsområdet i Landstinget i Värmland Revisorerna - Landstinget i Värmland

Läs mer

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Hallunda Folkets hus, Bragesalen KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2012-04-16 Tid 2012-04-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Observera att handlingar i ärende 38 50 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer