Grupp A Jobb, utbildning och näringsliv Övergripande kommunala frågor. Grupp B Rättsväsende Övriga nationella frågor och internationellt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupp A Jobb, utbildning och näringsliv Övergripande kommunala frågor. Grupp B Rättsväsende Övriga nationella frågor och internationellt"

Transkript

1 Grupp A Jobb, utbildning och näringsliv Övergripande kommunala frågor Grupp B Rättsväsende Övriga nationella frågor och internationellt Grupp C Folkhälsa, sjukvård och äldreomsorg Barn, skola och uppväxtvillkor Grupp D Stadsbyggnad och bostäder Miljö och kollektivtrafik Grupp E Organisatoriska frågor

2 A01 Arbete åt alla!... 3 A02 Reglera provanställningarna... 5 A03 Vikten av att värna kollektivavtalen... 7 A04 Ung, utan rätt till kompetens... 9 A05 Förstärkta insatser mot ungdomsarbetslösheten A06 Öka rätten för vissa invandrarkvinnor till arbete och försörjning genom att motarbeta de strukturella inlåsningseffekter som många invandrarkvinnor lever under idag A07 En politik för kvinnor med annan etnicitet på arbetsmarknaden A skäl till att agera A09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Meddelarfrihet och meddelarskydd ska införas för alla arbetstagare hos utförare av offentligt finansierad verksamhet A10 Meddelarfrihet för privatanställda A11 Allmän arbetsförsäkring A12 Slavkontrakt och strukturell rasism A13 Utnyttjad arbetskraft A14 Stöd till småföretagarverksamhet A15 Mindre valkretsar A16 Samlingslokaler A17 Förtroendevaldas förmåner A18 Öka närdemokratin i Stockholm A19 Förbättrade demokratiska förutsättningar i Stockholm A20 Mötesplatser för kvinnor... 43

3 Årsmöte 2012 Motioner a Socialdemokraterna i Stockholm

4

5 Motion A01 Arbete åt alla! Örby socialdemokratiska förening Ett arbete är ett sätt att ge vanligt folk en ärlig chans, en möjlighet att förbättra sin situation. I förra valrörelsen argumenterade socialdemokratin för att vi var bra på att skapa förutsättningar för jobb. Men vi argumenterade inte för att vi ville ha arbete åt alla. Att ha ett arbete borde vara en social rättighet, från den dag man är färdigutbildad tills man går i pension. Att samhället anser sig ha råd med att hålla en smärre armé i arbetslöshet är ofattbart. Istället borde ju det som skapar värden och ett gott samhälle; människors arbete, maximeras. Låg arbetslöshet har sagts hota öka inflationen. I dagens Sverige är risken för inflation betydligt mindre än den var under 1970-talet. Därför borde socialdemokratin tillkännage att målet för jobbpolitiken är att sätta hela folket i arbete. Den gamla idén att ekonomisk utveckling oundvikligen skulle leda till ekonomisk utjämning, att i en expansiv ekonomi fördelningsproblem av olika slag skulle bli relativt likgiltiga, har visat sig felaktig. Men att hålla människor i arbetslöshet, för att därigenom stävja inflationen, gynnar heller icke jämlikheten. Att kunna ge envar som så önskar ett välavlönat arbete, gynnar däremot det jämlika samhället. Brutaliseringen av arbetslivet skulle ges en knäck, när annan städslan enkelt stod att finna. Arbetet är, kan någon tycka, en dygd. Men mer än så, är det en möjlighet att förbättra sin situation. Att gå till jobbet är en viktig del av livet för de flesta av oss, det ger oss mening och det får oss att umgås med många. Att gå till val under parollen Arbete åt alla, skulle visa vad den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken ytterst syftar till ett jämlikt och rikare Sverige. Därför yrkas: 1. att motionen bifalles 2. att Arbete åt alla skall bli en politisk målsättning under nästa mandatperiod 3. att Sverige skall försöka nå Europas lägsta arbetslöshet 4. att motionen sänds vidare till riksdagsgruppen. Örby socialdemokratiska förenings medlemsmöte beslutade att bifalla motionen. 3

6 Utlåtande över motion A01 Att kunna försörja sig genom eget arbete ger frihet och oberoende. Arbetslöshet skapar stora problem för den som drabbas men är också ett allvarligt hot mot hela samhället. Hög arbetslöshet påverkar maktbalansen på arbetsmarknaden och försvagar löntagarnas ställning. Det är bara genom fler människor i arbete som vi gemensamt kan skapa de resurser som krävs för en hög ambitionsnivå i välfärden. Full sysselsättning är därför socialdemokratins vikigaste mål. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen 2. att sända motion jämte utlåtande till riksdagsgruppen Beslut: 4

7 Motion A02 Reglera provanställningarna HBT(S) Stockholm Lagen om anställningsskydd medger sedan en tid tillbaka en möjlighet för en arbetsgivare att pröva nyanställd arbetskraft upp till 6 månader. Under denna prövotid kan anställningen avslutas utan saklig grund. Denna typ av anställning har under det senaste decenniet kommit att bli mer regel än undantag. Anställningsformen innebär en mycket otrygg anställning där få vågar ställa krav på sin arbetsgivare i frågor som t ex lön, arbetstid, arbetsmiljö och mycket mer. I förarbetena till LAS 6 står att läsa att syftet är att pröva arbetstagare som saknar erfarenhet och är nya på arbetsmarknaden. Denna intention tas idag ingen hänsyn till utan provanställningen tillämpas som en regel. Det rimliga vore att begränsa möjligheten till att provanställa, till att enbart göras gällande i de fall en arbetstagare saknar erfarenhet från förvärvsarbete, alltså är helt oprövad på arbetsmarknaden eller i förekommande fall, är oprövad för den bransch som är aktuell för anställning. Om provanställning tillämpas bör en stark begränsning i omfattning införas. Den intention och det syfte som återfinns i förarbetet bör också framgå i lagtexten. Sex månader är alldeles för lång prövotid. Ett par månader torde räcka för att pröva den anställde. Det ligger alltför nära till hands att misstänka att det annars finns andra syften med provanställningarna. Med anledning härav yrkar jag 1. att Stockholms AK tar motionen som sin egen 2. att motionen sänds till S-gruppen i riksdagen 3. att Stockholms AK verkar i motionens anda Jerry Adbo, Hbt-Socialdemokraterna i Stockholm Motionen antogs på Hbt (S) Stockholms medlemsmöte den

8 Utlåtande över motion A02 Utgångspunkten i lagen om anställningsskydd (LAS) är att alla anställningar är tills vidare, sedan finns det ett antal olika tidsbegränsade anställningar, allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, provanställning och för arbetstagare som fyllt 67 år. I dag finns inte direkt några regler som begränsar användningen av provanställning. I praxis har arbetsdomstolen i något enstaka fall, där arbetsgivaren grovt missbrukat provanställningsrätten, slagit fast att arbetsgivare som provanställer arbetstagare som har omfattande arbetserfarenhet, bryter mot reglerna om provtjänstgöring. Detta gäller emellertid endast uppenbara missbruksfall. Regeln om provanställning kan förväntas ha en negativ inverkan på arbetsmarknaden på det sättet att den bidrar till en minskad rörlighet mellan olika företag. En arbetstagare som har en tillsvidareanställning söker inte gärna ett arbete där hon eller han kan bli av med detta, med en så pass kort varseltid som 14 dagar. Därför bör möjligheterna att provanställa begränsas och göras mer anpassade till behovet av att verkligen pröva arbetstagaren. Under förarbetena till provanställningsregeln övervägdes att man efter förebilder i vissa kollektivavtal skulle uppställa vissa villkor för att avtal om sådan anställning skulle få träffas, t.ex. att arbetet kräver särskilda kvalifikationer som arbetstagaren inte kan visa redan vid anställningstillfället. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad 2. att möjligheten att provanställa begränsas till att endast gälla för att pröva arbetstagare som saknar erfarenhet från arbetsmarknaden, är oprövad i aktuell bransch samt om arbetet kräver kvalifikationer som arbetstagaren inte kan uppvisa vid anställningstillfället. 3. att motion jämte uttalande sänds vidare till riksdagsgruppen. Beslut: 6

9 Motion A03 Vikten av att värna kollektivavtalen Ängby Socialdemokratiska förening Många tar idag för givet att alla omfattas av kollektivavtal och den trygghet detta innebär både vad det gäller arbetsvillkor och försäkringar. Om kollektivavtalen ska överleva i framtiden, krävs att vi alla är med och tar ett ansvar för att bevara och utveckla dessa. Svenskt Näringsliv talar gott om den Svenska modellen och vikten av kollektivavtal, men så snart de får möjlighet, gör de allt de kan för att urholka eller till och med motarbeta dessa. Vi kan själva göra en insats för att stötta avtalen genom att själva i större utsträckning än i dag, väljer att hyra eller köpa varor och tjänster av företag som har tecknat kollektivavtal för sina anställda. Jag föreslår därför årsmötet besluta 1. att Arbetarekommunen i största möjliga mån ser till att alla varor och tjänster som inhandlas, köps eller hyrs sker från företag som tecknat kollektivavtal för sina anställda 2. att uppdra åt Arbetarekommunens styrelse, att genom facklig-politisk samverkan verka för att fler företag tecknar kollektivavtal. Johan Heinonen Motionen antagen av Ängby Socialdemokratiska förening på styrelsemöte den 8 november

10 Utlåtande över motion A03 Kollektivavtal är en trygghet både för de anställda men även för företagen som genom att det finns hög kollektivavtalstäckning får en konkurrensneutralitet. Både vi som organisation och som enskilda individer kan genom vår konsumentmakt påverka hur stor avtalstäckning det finns i Sverige, genom att ställa krav på de företag som vi anlitar att de ska ha tecknat kollektivavtal. Vi anser att kollektivavtal ska räknas som en tillgång då det gäller kommuners, landstings och statens upphandling av varor och tjänster. I våra svenska kollektivavtal finns regler för anställdas arbetsförhållanden, för löner och försäkringar för anställda. Kollektivavtalen är resultat av överenskommelser mellan anställdas fackföreningar/fackförbund och enskild arbetsgivare eller organisation för arbetsgivare. Även i de lagregler som gäller för svensk arbetsmarknad ges möjlighet för arbetsmarknadens parter att genom avtal överenskomma om lagens tillämpning inom respektive avtalsområde. I allmänhet sammanfattas dessa arbetsvillkor i begreppet den svenska modellen. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse första att-satsen besvarad 2. att bifalla andra att-satsen 3. att alla varor och tjänster som inhandlas köps eller hyrs sker från företag som tecknat kollektivavtal för sina anställda. Beslut: 8

11 Motion A04 Ung, utan rätt till kompetens Byggsossen i Stockholm Våra ungdomar har varit, är och kommer att vara Socialdemokraternas och Sveriges framtid. Det kan tyckas vara en självklarhet, men är det endast om vi kan förklara varför. Arbetsförmedlingen (Af) är en del av den Svenska modellen med uppgift att vara ett verktyg för omställning och möjlighet till nytt arbete. I dag fungerar AF kontraproduktivt, där arbete till vilket pris som helst är viktigare än att förmedla arbete anpassad till individens kompetens och samhällets behov. Ungdomar tvingas till 3 månaders arbetslöshet innan aktiv åtgärd godkänns, även om den arbetslöse kunnat få stöd/aktivitet från den bransch han/hon sökt sig till via gymnasieutbildning. Alliansen har sjösatt en ny gymnasieutbildning med inriktning på efterföljande lärlingsutbildning utan allmän högskolebehörighet. Samtidigt förhindras den enskilde att fullfölja sin utbildning av regler som kan innebära att det blir viktigare för systemet att den arbetslöse ingår i en mindre viktig aktivitet efter 3 månaders arbetslöshet. Vid inrättande av Gy 11 har Björklund bl.a. tittat på det lärlingssystem som finns inom byggbranschen. Det är viktigt att notera att av ca; avgångselever inom Bygg och Anläggningsprogrammet 2011 har endast ca; elever ( ) anmälts som nyanställd lärling av företagen i branschen.. Var finns övriga drygt avgångselever? Hur många av dessa elever har lämnat skolan med underkända betyg i kärnämnen? Hur många deltar i av AF godkänd aktivitet som har målet att fullfölja utbildning och leda till yrkesbevis? Om ungdoms/lärlingsklausul funnits id skattefinansierad upphandling, hade troligen en stor del av ungdomsarbetslösheten försvunnit. Att detta inte skett är upprörande. Byggsossen i Stockholm föreslår: 1. att all skattefinansierad upphandling av bl a byggnader och anläggningar ska innehålla en ungdoms/lärlingsklausul 2. att Arbetsförmedlingens regelverk ändras så att lärling/ungdom kan få bättre och snabbare stöd för att nå målet om färdigutbildning och yrke som efterfrågas av respektive bransch. 3. att alla arbetslösa ungdomar ska erbjudas fortbildning eller kompletterande gymnasieutbildning genom komvux, folkhögskola eller gymnasieskola 4. att motionen skickas till den Socialdemokratiska riksdagsgruppen Motionen antagen av medlemsmöte i Byggsossen i Stockholm som föreningens egen 9

12 Utlåtande över motion A04 Sverige har en katastrofalt hög ungdomsarbetslöshet. Unga människor som står beredda att kliva ut i vuxenlivet hindras i steget av arbetslösheten. Det är ett gigantiskt slöseri. Ungdomar måste få möjlighet till jobb! De viktigaste åtgärderna: Högre undervisningskvalitet i grundskola och gymnasieskola så att alla unga ges tillräckliga kunskaper. Unga arbetslösa ska uppmuntras att skaffa sig gymnasiekompetens genom folkhögskola, komvux eller gymnasieskola. Unga arbetslösa ska få hjälp från Af från första dagen, aktivitetsförbudet ska bort Lärlingsanställningar och andra former av kollektivavtalade utbildningsanställningar med ett garanterat utbildningsinnehåll ska stimuleras. Inom byggsektorn är det idag ett betydande problem för unga att få lärlingsanställning. Ett skäl är att utländska entreprenörer eller underentreprenörer inte tar det ansvar som de svenska parterna centralt kommit överens. Att säkerställa lärlingsplatser genom en särskilt klausul i offentliga upphandlingar av byggprojekt är därför en väg som bör prövas. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motionen 2. att sända motion jämte utlåtande till riksdagsgruppen Beslut: 10

13 Motion A05 Förstärkta insatser mot ungdomsarbetslösheten Engelbrekts socialdemokratiska förening Arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten är alarmerande hög i hela Europa. Trots att den svenska ekonomin allmänt utvecklats relativt väl har den höga arbetslösheten bitit sig fast under lång tid. Sverige har nu en högre ungdomsarbetslöshet än EU-genomsnittet. I Stockholm har antalet långtidsarbetslösa ungdomar (18-24 år) fyrdubblats under de senaste tre åren. Skillnaderna mellan ungdomarna i olika stadsdelar är dessutom dramatisk. I Stockholms stads budget för 2012 har den borgerliga majoriteten satt snäva ekonomiska ramar för arbetsmarknadsinsatserna. Anslagen för aktiva insatser för fler jobb minskar och inga nya insatser för att bryta långtidsarbetslösheten bland de unga aviseras. I det socialdemokratiska budgetalternativet redovisades en annan satsning. Det har gällt insatser i skola, sommarjobb och arbetspraktik, i program för företagande och påskyndande av byggnadsplaner. Majoritetens budgetbeslut är bekymmersamt. Fortsätter utvecklingen med stora ungdomsgrupper lämnade utanför arbetsliv och arbetsmarknad blir resultatet ett eländigt samhälle. Vårt parti måste med största kraft motverka detta och ge arbetsmarknadsfrågorna högsta prioritet. Trots relativt måttfulla resursanspråk avvisade majoriteten det socialdemokratiska budgetförslaget 2012 på arbetsmarknadsområdet. Vi måste nu återkomma till detta och föreslår att det uppdras åt socialdemokraterna i Stadshuset att arbeta vidare med sina idéer och framlägga ett mer utvecklat konkret förslag till flerårigt handlingsprogram mot ungdomsarbetslösheten i Stockholm. Det bör ligga till grund för det fortsatta arbetet i Stadshuset och inrymma: Konkret samarbete med näringslivet, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter för kraftigt förstärkta sysselsättningsskapande åtgärder. Kraftfulla satsningar på skola, komvux, yrkesvux och svensk språkundervisning. Kraftfulla satsningar på praktikarbetsplatser, sommarjobb och arbetsmarknadsintroduktion. Program för både fasta och tidsbegränsade nya jobb i offentlig sektor. Effektiva insatser på dessa områden har så stor betydelse att de bör ges högsta prioritet i budgetsammanhang. Om så behövs för framgångsrika satsningar på arbetsmarknadspolitiken bör framöver både skattehöjningar och nedskärningar på andra utgiftsområden få övervägas. 11

14 Jag föreslår mot bakgrund av ovanstående att Stockholms Arbetarekommun uppdrar åt den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att framlägga förslag till ett konkret flerårigt handlingsprogram för åtgärder mot ungdomsarbetslösheten i enlighet med vad som här anförts. Lennart Björk Motionen antagen vid möte med Engelbrekts socialdemokratiska förening som föreningens egen Utlåtande över motion A05 Motionären lyfter upp den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige och i synnerhet i Stockholm. Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har i sin budgetreservation redan tagit upp de flesta synpunkter som nämns i motionen. Kommunfullmäktigegruppen har pekat på behovet av de kraftfulla satsningarna på skolan, Komvux, YrkesVux och svenskspråksundervisning. Likaså behovet av stora satsningar på praktikplatser, sommarjobb och arbetsmarknadsintroduktion. Den har också lagt fram program för både fasta och tidsbegränsade nya jobb i den offentliga sektorn. Däremot har inte kommunfullmäktigegruppen på ett konkret sätt i tillräcklig utsträckning berört samarbetet med näringslivet, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter för att kraftigt förstärka sysselsättningsskapande åtgärder. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta Att bifalla motionen Beslut: 12

15 Motion A06 Öka rätten för vissa invandrarkvinnor till arbete och försörjning genom att motarbeta de strukturella inlåsningseffekter som många invandrarkvinnor lever under idag Afrikanska socialdemokratiska föreningen Somaliska socialdemokratiska föreningen i Husby En av de största problem med svensk arbetsmarknad är att stora grupper, framförallt bland unga och invandrare, har svårt att ta sig in. Problemen med språkhinder och diskriminering är väl belysta, men det finns också andra orsaker till att det kan vara svårt för framförallt invandrarkvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. Många kvinnor med invandrarbakgrund som lever i patriarkala förhållanden, hålls idag inlåsta av sina män eller av familjens förväntningar. De ges ingen chans till att bli en del av samhället då de inte tillåts att ha ett eget arbete. I och med att de sällan lämnar hemmet har de också svårt att skaffa sig kontaktnät, lära sig det svenska språket och allmänt svårt att bli delaktiga i samhällslivet. Det strukturella förtyck dessa kvinnor upplever har såväl kulturella som religiösa orsaker. Att bryta det måste vara en samhällelig uppgift och ingå som en del av integrationsarbetet med nyanlända invandrare. Det är också viktigt att koppla ihop detta problem med de problem vi har med att många barn idag växer upp i Stockholm i fattiga familjer. Ett sätt att bryta dessa barns, mammors och familjers utanförskap, är att se till att kvinnorna/mammorna ges chansen till arbete och en egen försörjning och därigenom sin egen frihet. Idag är dessa kvinnor utsatta för dubbelt förtyck, dels från en patriarkal kultur och dels av det svenska samhällets oförmåga att se och hjälpa. Många gånger väljer myndigheter, som socialtjänst och arbetsförmedling, att inte ställa krav på att dessa kvinnor ska stå till arbetsmarknadens förfogande eller fullfölja en utbildning av rädsla för att stöta sig med männen eller för att kränka familjernas kultur. Det är ett svek mot de här kvinnorna. Svenska samhället generellt och Stockholm i synnerhet måste ta ställning för kvinnors rätt till eget arbete och försörjning, oavsett deras bakgrund. Vi måste som feministisk parti ta de här kvinnornas situation på allvar. Ett problem i sammanhanget är att vi har dålig information om hur stort problemet är. Det är kvinnor från endast ett fåtal länder och ett fåtal miljöer som är berörda. Med anledning av ovanstående yrkar vi 1. att årsmötet ger fullmäktigegruppen i uppdrag att kartlägga problemens omfattning i form av antal kvinnor som är berörda samt deras geografiska hemvist 13

16 2. att ur karläggningen föreslå förslag till förändringar för att motarbeta de strukturella inlåsningseffekter som många invandrarkvinnor lever under idag 3. att skicka motionen till Riksdagsgruppen för kännedom Motionen behandlad av Afrikanska s-föreningen vid medlemsmöte den 26 november 2011 som beslutade att anta den som sin egen. Motionen är behandlad och antagen av Somaliska Socialdemokratiska föreningen i Husby den 22 november 2011 Utlåtande över motion A06 Motionen pekar på ett viktigt problem. Det finns en stor grupp människor som står utanför arbetsmarknaden och inte ens är registrerade som arbetslösa. Dit hör kvinnor som lever i patriarkala förhållanden. Som motionen beskriver så ges de därmed ingen chans att bli en del av samhället då de inte tillåts att ha ett eget arbete. Om man sällan lämnar hemmet har man också svårt att skaffa sig kontaktnät, lära sig det svenska språket och allmänt svårt att bli delaktiga i samhällslivet. Styrelsen ställer sig helt bakom motionens huvudbudskap: att bryta detta strukturella förtyck måste vara en samhällelig uppgift och ingå som en del av integrationsarbetet med nyanlända invandrare. S-styrda Botkyrka kommun har som första kommun kartlagt alla dem som står helt utanför arbetsmarknaden och det visade sig vara så mycket som 15 % av den arbetsföra befolkningen. Denna kartläggning har varit ett viktigt första steg för att på ett målmedvetet sätt kunna arbeta med att bryta den isolering från samhället som drabbar kvinnor som lever i stränga patriarkala strukturer. Styrelsen tycker att erfarenheterna från kartläggningen och arbetet i Botkyrka bör kunna användas även i Stockholm och ställer sig bakom andemeningen i motionen. Styrelsen kan dock inte föreslå bifall av motionens att-satser eftersom fullmäktigegruppen inte själva har möjlighet att genomföra en sådan kartläggning utan det handlar istället om att lägga förslag i den riktningen i stadshuset. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att anse motionen besvarad 2. att föreslå kommunfullmäktigegruppen att arbeta för att bryta det strukturella förtryck som drabbar invandrarkvinnor som lever i patriarkala strukturer 3. att sända motion jämte utlåtande till kommunfullmäktigegruppen Beslut: 14

17 Motion A07 En politik för kvinnor med annan etnicitet på arbetsmarknaden Norra Järva socialdemokratiska kvinnoklubb Man talar mycket senaste tiden om utanförskap och att ta tillvara alla kompetenser och kunskaper som finns på arbetsmarknaden. Just, alla är ett huvud ord i detta som inkluderar en stor grupp arbetslösa med utländsk bakgrund. Och den stora gruppen arbetslösa med utländsk bakgrund inkluderar ungdomar och kvinnor. Man brukar skylla på den politik som var förr och på den politik som är nu. Men man ställer mig en fråga hur vi på S-kvinnor kan ändra på attityder som finns hos en del arbetsgivare för att öppna sina dörrar för välutbildade invandrare. Av erfarenhet vet man att det inte är lätt på svenska arbetsmarknaden att bli accepterat och att få jobb som invandrare även med akademisk bakgrund. Man får mötas av okunskap, missförstånd och diskriminering. Färdigheter och kunskaper tas inte på allvar och nedvärderas. Man får kämpa sig fram och det är inte lätt alla gånger. All kämpande tar individens tid och energi som egentligen skulle få användas till prestationer på jobbet och utvecklingen. Man tänker på all den tid som går till att bevisa att man är inte sämre än svenskfödda. Man tänker på dem som kämpar för sin plats på arbetsmarknaden nu. Hur mycket kompetens och kunskaper missar man som redan finns tillgängligt på arbetsmarknaden men man blundar för den.! Hur länge ska vi, utlandsfödda, vänta för att få kunna realisera sina färdigheter på arbetsmarknaden.?! För mig tog det tio år. Ska de andra kämpa och vänta lika länge för att bli accepterade för den de är och tyvärr är det kvinnor som drabbas hårdas av arbetslösheten. I en artikel publicerad 2/8-11 Vi har inte råd att inte hitta jobb till nya svenskar, Angeles Bermudez-Svankvist generaldirektör Arbetsförmedlingen, skrevs det att: Sysselsättningsgraden för kvinnor födda utanför Europa uppgår till endast 49 procent i jämfört med 75 procent för svenskfödda kvinnor. Detta är katastrofal statistik och ett enormt resursslöseri för den enskilde och för samhället. Det skulle vara av betydelse för Stockholms arbetarekommun att ta upp mångfaldsfrågor för att trygga kvinnors situation med annan etnicitet på arbetsmarknaden. Alla har rätt till ett värdigt arbete efter sina kompetenser och färdigheter. Socialdemokraterna ska ta vara integrerade i kvinnornas situation med annan etnicitet på ett mer breddare sätt, känna och upplysa deras situation på arbetsmarknaden på en politisk nivå. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Stockholms arbetarekommun verkar för: 1. att lyfta upp/upplysa om vikten av kvalifikationen och kunskaper hos kvinnor med annan etnicitet på arbetsmarknaden, 2. att vända om det negativa och inpräglade i ordet invandrare till en positiv bild av invandrare där man ser deras kompetens och kreativitet, 15

18 3. att skapa förståelse på arbetsmarknaden där kvinnor med annan etnicitet kommer att efterfrågas och accepteras efter sin identitet, kompetens och kunskap 4. att gå ifrån stereotyper och schabloner, integritet är en viktig faktor för människor med annan etnisk bakgrund 5. att representantskapet tar motionen som sin egen Motionär Olga Johansson, Norra Järva socialdemokratiska kvinnoklubb Antagen på medlemsmötet den 30 oktober 2011 Utlåtande över motion A07 Motionären lyfter upp den svåra situationen kvinnor med invandrarbakgrund har på arbetsmarknaden. Det är angeläget att föra fram de problem kvinnor med annan bakgrund bemöter. Det är oacceptabelt att all tid ska ägnas åt att hävda eller bekräfta sig. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta att bifalla motionen Beslut: 16

19 Motion A skäl till att agera S-2000 Bakgrund I samband med en föredragning som GD Arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez-Svanqvist genomförde våren 2011 vid möte med S-2000 framkom att arbetsförmedlingen bedömer att cirka unga män befinner sig utanför alla samhällsfunktioner. De finns inte registrerade i Arbetsförmedlingen, de arbetar inte, de studerar inte, de erhåller inte försörjningsstöd. De står helt utanför samhället och ingen myndighet anser sig ha uppgiften att förändra detta utanförskap. Farhågan som inställer sig är att dessa unga män försörjs genom brottslig verksamhet eller genom organisationer där samhället inte har insyn. Motionärens bedömning är att detta kan bli ett av de stora samhällsproblemen de närmaste 20 åren om inte starka politiska insatser genomförs med uppgiften att eliminera detta utanförskap. Yrkande: Med hänsyn till ovanstående yrkar jag 1. att Stockholms Arbetarekommun/Stockholms partidistrikt aktivt påtalar vikten av att en konsekvensutredning snarast genomförs 2. att samhällsmedel för särskilda insatser avseende personal och ekonomiska medel föreslås avdelas för att hantera detta utanförskap- Stockholm den 25 November 2011 Magnus Wicén S-2000 har vid möte den 1 december 2011 beslutat att anta motionen som sin egen. Utlåtande över motion A08 Arbetarekommunens styrelse håller i alla delar med motionären, och anser att denna fråga behöver ägnas större uppmärksamhet än idag. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta att bifalla motionen Beslut: 17

20 Motion A09 Meddelarfrihet och meddelarskydd ska införas för alla arbetstagare hos utförare av offentligt finansierad verksamhet Unga S-kvinnor Rebella Idag undantas stora grupper av arbetstagare inom vård, skola och omsorg från den grundlagsskyddade meddelarfriheten och meddelarskyddet. Systemet omfattar nämligen inte människor som är anställda av privata, men offentligt finansierade, välfärdsföretag. Konsekvensen är att det blir svårare att upptäcka missförhållanden och öppnar för att privata arbetsgivare kan sparka eller straffa anställda som kontaktar journalister för att berätta om exempelvis vanvård. För oss socialdemokrater är denna ordning oacceptabel. Meddelarfriheten innebär att offentliganställda har en generell möjlighet att göra undantag från tystnadsplikten och lämna uppgifter till journalister, detta är exempelvis ett ovärderligt verktyg för att uppdaga allvarliga missförhållanden inom välfärden. Som ett komplement till detta finns också ett meddelarskydd som innebär att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Om det ändå skulle uppdagas vem som slagit larm så får en offentlig arbetsgivare inte på något sätt straffa denne medarbetare. Förhållandet för anställda i privata företag står i bjärt kontrast mot detta. För privat anställda gäller istället en långtgående tystnads- och lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Bristande lojalitet kan utgöra saklig grund för uppsägning. Ur de anställdas synvinkel är det ett stort och växande problem. För skattebetalarna blir konsekvensen att det är svårare att granska hur skattepengar används. För de som brukar välfärdsföretagen kan bristen på granskning bli förödande. Det blir också ett demokratiskt problem om man inte öppet kan diskutera olika välfärdsalternativ. För att få perspektiv kan nämnas att mer än en fjärdedel av Kommunals medlemmar privatanställda. Trots att de har samma arbetsuppgifter och trots att verksamheten är helt finansierad av skattemedel saknar de grundlagsskyddade rättigheter som deras offentliganställdas kollegor har. För att skydda såväl arbetstagare som brukare och skattemedel samt värna viktiga demokratiska principer menar Socialdemokraterna att samma grundlagsskydd måste gälla för alla som är anställda inom offentligt finansierad verksamhet oavsett om denna drivs i offentlig eller privat regi. Därför yrkar s-kvinnoklubben Unga S-kvinnor Rebella: att Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun verkar för ett grundlagsstadgat meddelarskydd och meddelarfrihet omfattar alla arbetstagare hos utförare av offentligt finansierad verksamhet. Motionen antagen på Unga S-kvinnors medlemsmöte 28 nov

21 Motion A10 Meddelarfrihet för privatanställda Hässelby S-kvinnor Vi har på nära håll kunnat se hur de som jobbar inom den upphandlade vården riskerar att bli trakasserade eller t o m att få sparken från sina jobb, om de berättar om hur förhållandena är på sina arbetsplatser. Det är inte acceptabelt. I slutänden drabbas vårdtagarna på ett brutalt sätt om inte missförhållanden uppmärksammas så att de kan rättas till. Arbetsgivaren hänvisar till att de anställda ska vara lojala mot företaget. Vi anser dock att meddelarskyddet ska gå före företagens lojalitetskrav när det gäller missförhållanden i verksamheten. Samma regler bör gälla för privat driven skattesubventionerad verksamhet inom vård, omsorg och skola som för de verksamheter som drivs i offentlig regi. Vi föreslår att årsmötet beslutar 1. att meddelarfriheten ska gälla för personal som är anställda inom privat, skattefinansierad verksamhet - alltså samma regler som gäller för verksamheter som drivs i offentlig regi. 2. att krav på meddelarfrihet ska finnas med i avtalet med entreprenören. 3. att Arbetarekommunen skickar motionen vidare till s-gruppen i riksdagen och övriga som är berörda. Motionen antagen vid medlemsmöte den 29 november 2011 Hässelby s-kvinnor 19

22 Utlåtande över motion A09 och A10 Motionerna tar upp en principiellt och ideologiskt mycket viktig fråga. Inom offentligt driven välfärdsverksamhet har personalen en grundlagsskyddad rätt att påtala missförhållanden och till exempel prata med journalister. Arbetsgivaren är förbjuden att till exempel ta reda på vem som har pratat med medier. Trots detta finns det alltför många inom den offentliga omsorgen som drar sig för att berätta om brister och fel. Lex Sarah gör att alla anställda är skyldiga att påtala missförhållanden inom äldreomsorgen, men många tvekar att slå larm inom både offentlig som privat vård på grund av risk för obehag eller repressalier. En viktig skillnad är dock att privatanställda inte anonymt kan lämna ut uppgifter om missförhållanden utan att riskera disciplinpåföljd av arbetsgivaren. De anställda måste själv kunna bedöma om missförhållandena är så allvarliga att det är ett Lex Sarah-ärende, annars riskerar de till och med skadestånd för att ha avslöjat företagshemligheter. Detta är helt orimligt. Hur vården och omsorgen av våra gamla, ofta sjuka och sköra, bedrivs får aldrig vara en företagshemlighet. Detsamma gäller självklart barn och unga inom förskolan och skolan. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta 1. att bifalla motion A09 2. att bifalla motion A10 3. att motion A09 jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen, kommunfullmäktigegruppen och landstingsfullmäktigegruppen 4. att motion A10 jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen, kommunfullmäktigegruppen och landstingsfullmäktigegruppen Beslut: 20

23 Motion A11 Allmän arbetsförsäkring Kista socialdemokratiska förening Byggsossen i Stockholm I socialdemokratiska partiets Rådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring. (Den som vill läsa mer om förslaget kan med e-post få vår rapport Allmän sysselsättningsförsäkring - en investering i människor via e-post: Vi som tog detta initiativ har sedan arbetat vidare med idén (som vi numera valt att kalla allmän arbetsförsäkring, vilket vi tycker är ett bättre namn). Socialdemokraterna har efter hand, dels genom Rådslaget, dels genom initiativ i riksdagen fört fram förslag som tillgodoser viktiga delar av vad en arbetsförsäkring skulle innebära. Några exempel: Samhällets stöd åt en kompetens- och omställningsförsäkring som parterna på arbetsmarknaden kan avtala om (finns till viss del redan men kan utvecklas vidare). Ökad aktiv arbetsmarknadspolitik för att göra arbetslösa bättre rustade att ta de arbeten som finns. Arbetsmarknadens parter får ansvaret för rehabilitering. Höjda ersättningar och sänkta avgifter i arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill nu att arbetarrörelsen under den kommande mandatperioden ska utreda om man bör bygga vidare på dessa reformer så att de tillsammans utvecklas till en arbetsförsäkring som omfattar alla. Det skulle lägga grunden för en viktig trygghets- och välfärdsreform. En arbetsförsäkring ska ytterst gå ut på att var och en ska kunna utveckla och ta vara på sina egna förutsättningar i arbetslivet. Den ska för varje person täcka kostnader för insatser så att hon eller han ska komma i ett så passande och bra arbete som möjligt. Det kan vara utbildning, praktik, arbetsprövning, att upprätta personlig handlingsplan, rehabilitering, arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, förebyggande insatser för att hindra förslitning etc. Var och en ska kunna stå i nära kontakt med en personlig vägledare, tillsammans med vilken man ska inventera sina egna möjligheter och intressen, göra en genomtänkt handlingsplan, söka rätt på lämpliga kurser och andra insatser för att nå ett så passande jobb som möjligt, revidera planen när så behövs etc. Det är viktigt att var och en bara ska behöva vända sig till en enda person för att få denna vägledning. Och inte behöva söka hjälp hos flera olika myndigheter och företag. Man kan dra stor lärdom av det arbete som bedrivs i Norge för ett inkluderande arbetsliv och av verksamheten inom omställningsförsäkringar som i dag finns på stora delar av den svenska arbetsmarknaden, grundade på kollektivavtal. 21

24 En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (omställningsförsäkring) bör ingå i arbetsförsäkringen. På det sättet kostnadsbelastar man försäkringen för arbetslöshet och gör det hela tiden intressant för försäkringen att undvika arbetslöshet eller risk för kommande arbetslöshet. Att alla är med i försäkringen är en fråga om social rättvisa - ingen ska lämnas utanför.(idag är det bara a-kassornas ekonomi som alla är med och bidrar till, genom statens finansiering). Läget har också ändrats i och med att den borgerliga regeringen nu avser att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Om en sådan införs kommer det att vara svårt att på nytt göra försäkringen frivillig - det skulle ju betyda att man tog ifrån stora grupper försäkringsskyddet vid arbetslöshet. Det är viktigt att ersättningsnivåerna i arbetsförsäkringen blir tillräckligt höga så att man inte stimulerar arbetsmarknader med alltför dåliga arbetsvillkor att utvecklas och att det ska vara ekonomiskt intressant att arbeta efter en personlig handlingsplan och därmed stå till arbetsmarknadens förfogande. Vår idé om arbetsförsäkring är absolut inte detsamma som en statlig arbetslöshetsförsäkring. För det första ska den, som vi redan har beskrivit, vara någonting mycket mer, försäkra möjligheterna att komma tillbaka i arbetslivet, inte bara försäkra inkomsten. För det andra: Försäkringen ska visserligen vara lagfäst, så att alla kommer med, och premierna betalas genom någon form av arbetsgivaravgifter. Men huvudtanken är att man genom att lagen blir dispositiv ska kunna överlåta åt parterna på arbetsmarknaden att genom kollektivavtal ta över ansvaret för försäkringen på olika avtalsområden och utforma den med hänsyn till olika behov och önskningar inom sin del av arbetsmarknaden. Alternativt kan man tänka sig att i stället överlåta åt fackliga organisationer som är beredda till detta att sköta försäkringen på de delar av arbetsmarknaden där organisationen har kollektivavtal. Båda dessa alternativ har för- och nackdelar som vi inte ska diskutera här. Men gemensamt för dem är att de ger de fackliga organisationerna inflytande över arbetsförsäkringen, hur den utformas och hur den tillämpas. Den del av försäkringen som staten naturligtvis måste sköta, utöver att fördela de inbetalade avgifterna mellan olika försäkringsgivare, gäller dels alla dem som står helt utanför arbetsmarknaden men som vill komma in på den, dels alla som kommer att arbeta på arbetsplatser som inte omfattas av kollektivavtal om denna försäkring. Arbetsförsäkringen kommer med den här uppläggningen att i praktiken få hand om en stor del av arbetsmarknadspolitiken - ansvaret kommer i hög grad att läggas på arbetsmarknadens parter. 22

25 Fackliga organisationer, särskilt inom LO-området, är i regel negativa till tanken på ett obligatorium. Framför allt hävdas att arbetslöshetskassorna enligt den modell som använts hittills starkt medverkar till att facket får många medlemmar, särskilt om förmåner och avgifter i försäkringen kan återställas till tidigare nivåer. Ett argument för den bestående ordningen som förts fram i tidigare debatt har varit att de fackliga företrädarna har en så ingående kännedom om förhållandena på de arbetsplatser där de verkar att försäkringen tillämpas mycket smidigare om den organiseras i facklig regi än om särskilda försäkringstjänstemän skulle sköta den. På den senare punkten har förhållandena med tiden ändrats så, att de som i dag är försäkringshandläggare i regel har mycket lite närkontakt med arbetsplatserna. Fackets ombudsmän och a-kassans handläggare måste numera enligt alla regler vara helt skilda personer och arbeta i helt olika organisationer. Detta argument för att behålla a-kassorna i nuvarande form gäller alltså inte längre. Det är också tveksamt om a-kassorna i nuvarande form längre medverkar till en hög facklig organisationsgrad. I TCO:s största förbund Unionen finns en stark opinion som rentav hävdar motsatsen. Och det stora medlemsraset i a-kassorna (över ) sedan avgifterna höjdes och förmånerna försämrades 2006/2007, har varit betydligt större än medlemsminskningen i motsvarande fackförbund. Många lämnade a-kassan men stannade kvar i facket. Sedan tidigare finns också medlemmar i a-kassorna som inte är med i facket. Även om det alltjämt skulle finnas vissa fördelar för fackens medlemsutveckling med a-kassorna i den form de har i dag (med en verksamhet som numera är klart skild från fackets) så motvägs detta av stora och växande nackdelar med att inte alla omfattas av försäkringen. I dag står cirka en och en kvarts miljon människor (30% av alla förvärvsarbetande) utan försäkringsskydd vid arbetslöshet. Och av dem som faktiskt är arbetslösa är majoriteten utan försäkring mot inkomstbortfall. Det försvagar fackets position i förhandlingar, särskilt om arbetslösheten stiger. Det är bra för den fackliga styrkan att alla är med. Det anses ju t.ex. självklart att alla anställda på en arbetsplats ska omfattas av kollektivavtal, inte bara medlemmarna i facket. Jag föreslår att partidistriktets årsmöte beslutar att sända motionen vidare till partikongressen 2013, med följande att-sats att SAP utreder om tanken med en allmän arbetsförsäkring kan vara en framkomlig väg för att stärka arbetslinjen och verka för ett gott arbete åt alla. Motionen tagen vid medlemsmötet den 17 november 2011 vid Kista s-förenings medlemsmöte Sune Gidgård 23

26 Motionen antagen av medlemsmöte i Byggsossen i Stockholm som föreningens egen Utlåtande över motion A11 En bra arbetslöshetsförsäkring är viktig för en flexibel och väl fungerande arbetsmarknad. Förmåga till utveckling, omställning och innovation i näringslivet och på arbetsmarknaden är viktigt för att Sverige skall kunna hävda sig väl i den globala konkurrensen. En bra arbetslöshetsförsäkring och en aktiv arbetsmarknadspolitik gör att anställda vågar ta nya steg till ett nytt jobb om och när det egna jobbet inte klarar konkurrensen. Det bidrar till produktivitetsutveckling. Det gör också att de fackliga organisationerna medverkar konstruktivt till omställning och förändring, trygga i förvissningen att de egna medlemmarna inte behöver bära arbetslöshetens bördor ensamma. Regeringen har avlövat arbetsmarknadspolitiken, utbildning har ersatts av s.k. coachning med tveksamt resultat och återvändsgränden Fas 3 har vuxit lavinartat. Arbetslöshetsförsäkringen har i praktiken raserats. Idag är det bara i undantagsfall som den som blir arbetslös har en fungerande inkomstförsäkring. Bara var tredje arbetslös får idag någon ersättning alls från försäkringen, bara 4 % av de arbetslösa får en ersättning som motsvarar 80 % av en heltidslön. Regeringen har ändrat arbetsvillkoret så att färre arbetslösa omfattas av försäkringen, taket har sänkts så att nästan ingen får den ersättningsnivå som utlovas i försäkringen och avgifterna har höjts kraftigt. Man har dessutom avskaffat den solidariska finansieringen av a-kassan så att vissa måste betala 400 kr i månaden för sin försäkring medan andra bara betalar 90 kr. Resultatet av dessa försämringar är dels att en halv miljon människor valt att lämna försäkringen och dels att många av dem som idag betalar till försäkringen varje månad ändå inte har något fungerande skydd när de blir arbetslösa. Att göra dagens försäkring obligatorisk skulle inte lösa några av dessa problem. Bara av de idag nästan arbetslösa skulle för höjd ersättning med ett obligatorium, de allra flesta skulle enbart tvingas betala till en försäkring de inte kan få del av. I debatten om ett obligatorium pläderar borgerliga förespråkare för en arbetslöshetsförsäkring som en del av den sociala (minimi-)tryggheten, som något slags Socialbidrag Plus. Det är en återvändsgränd. Om arbetslöshetsförsäkringen skall utgöra en obligatorisk grundtrygghet för alla på arbetsmarknaden, oavsett om man har en arbetsinkomst att försäkra eller ej, riskerar den att motverka arbetslinjen. Motionen tar ett bredare grepp om arbetslöshetsförsäkringen än de borgerliga förespråkarna av en obligatorisk försäkring och inkluderar även rätten till aktiv arbetsmarknadspolitik och omställning och vill pröva en ny modell där arbetsmarknadens parter tar ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Sverige har idag en rekordhög arbetslöshet som hotar vår gemensamma välfärd. Prognosen pekar dessutom mot ökad arbetslöshet och lägre tillväxt. Det är hög tid att förändra arbetslöshetsförsäkringen och det är helt 24

27 nödvändigt att det sker inom ramen för en politik för uthållig tillväxt och en väl fungerande arbetsmarknad. Istället för att utgå från hur arbetslöshetsförsäkringen kan samspela med försörjningsstödet bör vi öppna för en debatt om hur den som blir arbetslös via utbildning skall rustas för att kunna ta nya jobb. Arbetsmarknadsutbildning fyller en viktig roll men kan omöjligt räcka till för de höga och komplexa kompetensbehov som arbetsgivarna idag behöver. Det är dags att öppna de vattentäta skotten mellan arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning. Det behövs nytänkande om utbildningens roll för att bekämpa arbetslösheten och förse arbetsmarknaden med den kompetens som efterfrågas. En modern arbetslöshetsförsäkring bör utformas för att underlätta flexibilitet och matchning. Några utgångspunkter: Arbetslöshetsförsäkringen skall vara till för den som har en arbetsinkomst att försäkra och ge trygghet vid omställning. Man skall kvalificera sig för ersättning genom att arbeta, men enstaka vab-dagar eller en förkylning skall inte göra att man ställs utan ersättning. Arbetslöshetsförsäkringen bör renodlas och inte användas för att hantera alla möjliga andra problem som t ex nedsatt arbetsförmåga, regionalpolitik eller branschstöd. Rätt och plikt hör ihop. En bra omställningsförsäkring skall motsvaras av tydliga och skarpa krav på att den enskilde att från första dagen aktivt söka arbete och på lämpliga sätt stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Alla ska ha råd att vara med i a-kassan. Avgiften för att vara med i arbetslöshetsförsäkringen måste sänkas och inte bero på arbetslösheten i branschen. Arbetslöshetsförsäkringen skall ge inkomstrelaterad trygghet vid omställning för en stor majoritet av löntagarna, därför måste taket höjas rejält. Det skall alltid löna sig att arbeta. Reglerna måste ändras så att den som är heltidsarbetslös inte förlorar på att ta ett tillfälligt jobb. Den som är arbetslös skall uppmuntras att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Vi vill ha en frivillig försäkring, som är solidariskt finansierad och som administreras av de fackliga organisationerna för att få så snabb och effektiv handläggning som möjligt. Arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken är helt centrala politikområden för vårt parti och för Sveriges möjlighet att nå full sysselsättning. Frågan om arbetslöshetsförsäkringen utreds just nu av en parlamentarisk utredning. För att följa utredningen och säkerställa att partiet och fackföreningsrörelsen konstruktivt och offensivt skall kunna lägga förslag i anslutning till utredningens arbete har partistyrelsen tillsatt en särskild arbetsgrupp - Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission - som just arbetar med att pröva olika förslag som kan stärka arbetslösas rättigheter och möjligheter för att stärka arbetslinjen och verka för ett gott arbete åt alla. 25

28 Styrelsen menar därför att motionens yrkande om att utreda vad som kan vara en framkomlig väg bör anses tillgodosett. Vilka motioner som Stockholms arbetarekommun ska skicka till den kommande partikongressen kommer att avgöras vid ett extra representantskap i höst. Arbetarekommunens styrelse föreslår årsmötet besluta att avslå motionen Beslut: 26

29 Motion A12 Slavkontrakt och strukturell rasism Byggsossen i Stockholm Migrerad arbetskraft står tillsammans med papperslösa lägst på stegen avseende rätt till kollektivavtal och möjlighet att leva ett liv där allas lika värde ligger till grund för lön och anställningstrygghet. Anledningen är att Migrationsverket inte har någon uppföljning i hur de migrerade lever och verkar på den svenska arbetsmarknaden. Lagstiftaren har inte gett vare sig fackliga organisationer eller individerna själva förutsättningar att bevaka fackliga rättigheter. Dagligen kan vi läsa om de värsta arbetsförhållanden inom Transport, Hotell o Restaurang, Byggnads m fl Förhållanden som inte kan bevakas av facken själva utan konkret stöd från myndigheterna. Samtidigt med att migrerad arbetskraft får usla förutsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda beroende på myndighetens oförmåga, ovilja eller bristande kompetens, har facken ingen möjlighet att följa upp de villkor den migrerade gavs löfte om när han/hon sökte sig till Sverige. Facket följer, bevakar och förhandlar i en fungerande arbetsmarknad. När det inte fungerar åligger det samhället att ta sitt ansvar. Regeringens ovilja eller förmåga att förstå detta samband kan mycket väl skapa motsättning mellan att anställa en ung arbetslös med större oberoende och förmåga att med fackets hjälp kräva sin rätt, eller en migrerad person med hans/hennes oförmåga att kräva sin fackliga och mänskliga rätt. Vi får inte blunda för alla rädda människor på våra arbetsplatser, som springer sin väg när facket anmäler sig. Inte heller för arbetsgivare som desinformerar den värnlöse emigranten om hans/hennes fackliga/lagliga rätt och hur det motverkar den s k Svenska modellen. Regeringens öppenhet att verka i emigranters intresse, har hittills endas räckt till att forma en ansökningsblankett, vilket är detsamma som att släppa ut barnet med badvattnet. Den utsatta emigranten står oskyddad mot många arbetsgivares usla moral, varför det i ett värsta scenario kan vara ett embryo till ökad motsättning och rasism på arbetsmarknaden, liksom ett hot mot den Svenska modellen och andra svaga gruppers möjlighet att få tillträde till arbete, t ex ungdomar. Byggsossen i Stockholm föreslår: 1. att Migrationsverket ska ta större ansvar för emigranter på svenska arbetsplatser. 2. att Migrationsverket ges i uppdrag att granska de företag som godkänts att anställa gästarbetare i Sverige, med syfte att kontrollera att företagen betalar ut avtalsenlig lön och uppfyller både lagstadgade och i kollektivavtal överenskomna arbetsvillkor. 3. att motionen skickas till den Socialdemokratiska riksdagsgruppen 27

30 Motionen antagen av medlemsmöte i Byggsossen i Stockholm som föreningens egen Utlåtande över motion A12 Motionen pekar på de usla förutsättningarna migrerad arbetskraft har i det svenska samhället. Regeringens passivitet trots den nästan dagliga rapporteringen om de olika missförhållandena har inte lätt till förändring i positiv riktning, därför är det av stor vikt att socialdemokratin agerar konkret mot de orättvisor en del medmänniskor utsätts för. Arbetare kommunens styrelse föreslår årsmötet besluta: 1. att avslå första att-satsen 2. att bifalla andra att-satsen Beslut: 28

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media

ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND NOVEMBER 2008. Tystade lärare. Om att kunna framföra kritik i media NOVEMBER 2008 Tystade lärare Om att kunna framföra kritik i media Innehåll Sammanfattning... 4 Bakrund och metod... 5 Ett aktuellt fall... 6 Redovisning av enkätundersökning... 7 Analys... 11 2 Förord

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Välkommen till TCOs hearing om. En modern a-kassa. TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Välkommen till TCOs hearing om En modern a-kassa TCOs förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring Eva Nordmark, TCOs ordförande Varför måste försäkringen reformeras i grunden? Orimligt få omfattas av försäkringen

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Hotet mot den svenska modellen

Hotet mot den svenska modellen Hotet mot den svenska modellen En rapport om alternativen i svensk politik. Fler människor i arbete eller 90 000 fler öppet arbetslösa? SOCIALDEMOKRATERNA www.socialdemokraterna.se 1. Ett rött eller blått

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik

Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Ett normkritiskt perspektiv på svensk arbetsmarknadspolitik Malmö, 2015-09-10 Thomas Carlén LO-ekonom 1 Vad är normkritik? Handlar om att sätta fokus på styrande normer och maktförhållanden. Det innebär

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST?

TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? TALA, TWITTRA ELLER HÅLLA TYST? 1 2 Fackförbundet ST 2013 Artikelnr 1067 ÖPPENHET OCH INSYN - RÄTTEN ATT SÄGA SIN MENING. Arbetsplatserna ska präglas av ett öppet arbetsklimat. Det ska vara tydligt och

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS?

VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? VEM OCH VAD SKALL FÖRSÄKRAS? PATRIK HESSELIUS & NIKLAS NORDSTRÖM www.timbro.se/innehall/isbn=9175668208&flik=4 MAJ 2011 TIMBRO TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] Författararna och Timbro 2011 ISBN 91-7566-820-8

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D)

LOs yttrande över utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D) 1 HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad, Emil Johansson 2015-06-08 20150163 ERT DATUM ER REFERENS 2015-03-25 A2015/881/A Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer