Amnr PEKI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-02 Amnr PEKI 20121002"

Transkript

1 Telemeddelande Sid. 1(8) Amnr PEKI Peking Ekonomiska sektionen Jakob Kiefer, ministerråd Anton Lagerbäck, praktikant Amnr PEKI Handelspolitisk rapport om Sverige, EU och Kina Sammanfattning Första halvåret 2012 uppgick Sveriges export till Kina till 19,7 miljarder SEK, en uppgång med en procent jämfört med samma period föregående år. Importen från Kina uppgick 2011 till ett totalt värde av 44,4 miljarder SEK, en ökning med ca 1 miljard eller motsvarande två procent jämfört med Mot bakgrund av den globala nedgången och vikande efterfrågan riskerar resten av året att bli sämre än motsvarande period procent av de nordiska dotterbolagen i Kina tror på minskad efterfrågan. Samtidigt fortsätter de svenska företagen att satsa och investera i Kina, om än i långsammare takt. Tjänsteexporten blir allt viktigare, men begränsat marknadstillträde inom ett flertal sektorer begränsar affärsmöjligheterna. Ett ökat antal etableringar från flera större konsumentföretag noteras. Intresset från företag inom de kreativa näringarna synes också vara på uppåtgående. Turismen ökar. Konkurrensen hårdnar samtidigt från inhemska kinesiska företag som klättrar i förädlingskedjan och med stöd av den kinesiska staten, också globalt. Under året har fler företagskonsulära ärenden än tidigare konstaterats. Bilateralt röner Sverige uppskattning för sin konsekventa frihandelslinje. Den handlingsplan som svenska Tullverket undertecknade i samband med handelsministerns besök och placeringen av en tullattaché vid ambassaden tagits emot mycket väl av Kina liksom de svenska företagen som rapporterat att tullprocedurer är ett av de svåraste hindren för ökad handel. De officiella aktörerna i nära samverkan med industrin marknadsför svenska lösningar och bygger politiska nätverk inom ramen för prioriterade kluster vilka fått starkt stöd, bl a genom det intensiva bilaterala besöksutbytet.

2 2(8) På den globala handelsarenan förespråkar Kina ofta frihandel, men i praktiken fortsätter man att visa begränsad vilja till ökad liberalisering. Doha-rundan har inte en framskjuten plats i Kinas handelspolitik. I takt med att lokala kinesiska företag drabbas av vikande efterfrågan ökar trycket på regeringen av de krafter som vill skydda inhemsk industri. Flera handelstvister noteras bl a sällsynta jordartsmetaller, solceller, ETS (Emission trading system), underleverantörer till bilindustri vilka har höjt den handelspolitiska retoriken, dock inte till alarmerande nivåer. Såväl USA, Kina och EU värnar WTOregimen och dess tvistlösningssystem. Delar av EU inte minst Nordeuropa, lett av Tyskland håller uppe handelsstatistiken med Kina, men euro-krisen sätter spår och oroar Kina eftersom efterfrågan viker. USA passerade EU under ett par sommarmånader som Kinas största handelspartner. EU för en hårdare handelspolitisk linje visavi Kina, men samtidigt finns politiska plattformar att diskutera handelsfrågor (HED, högnivåmöten). Oddsen för att Kina ska ge ett bud som får anses anständigt i GPA-förhandlingarna i slutet av året är höga. Mycket återstår, men kinesiska regeringen agerar mer målmedvetet vad gäller IPR-frågor. ITA-förhandlingarna går i positiv riktning. Ett avslut i EU:s partnerskapsförhandlingar ligger långt fram i tiden. * * * Sveriges handel med Kina Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. Den totala handeln med Kina uppgick 2011 till 84,3 miljarder SEK. Handelsvolymen med Kina har stigit kontinuerligt de senaste åren. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) sker cirka 3,6 procent av Sveriges utrikesvaruhandel med Kina 1. Exporten till Kina hade 2011 ett totalt värde av 39,9 miljarder SEK, en ökning med cirka 4,4 miljarder eller motsvarande 12 procent jämfört med Första halvåret 2012 uppgick exporten till 19,7 miljarder SEK, en uppgång med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Transportmedel och telekommunikationsutrustning utgjorde de i särklass största exportvarorna för Personbilar och stationsvagnar samt mät- och kontrollinstrument utgör 1 Den verkliga siffran är dock högre då stora mängder varor exporteras och importeras via ett tredje land eller Hong Kong. Därtill bör läggas att många svenska företag redan etablerat produktion i Kina och säljer direkt till den kinesiska marknaden från Kina.

3 3(8) andra viktiga svenska exportvaror till Kina. Kinesiska varor utgjorde totalt 3,3 procent av Sveriges export för Importen från Kina hade 2011 ett totalt värde av 44,4 miljarder SEK, en ökning med ca 1 miljard eller motsvarande 2 procent jämfört med Importen för första halvåret 2012 uppgick till 21,1 miljarder, en uppgång med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Möbler, madrasser, sängkläder och kuddar utgjorde den värdemässigt största importkategorin från Kina Elektriska maskiner och apparater samt barnvagnar, sportartiklar och leksaker utgör andra viktiga importvaror. Kinesiska varor utgjorde totalt 4,7 procent av Sveriges import för Sverige har, i linje med de flesta EU-länder, haft ett handelsunderskott mot Kina sedan Underskottet uppgick 2011 till 4,5 miljarder SEK och 1,4 miljarder för första halvåret Svensk företagsnärvaro ökad handel, men svår marknad Totalt finns cirka drygt 500 svenska företag i Kina varav ungefär hälften är medlemmar i Svenska handelskammaren. Utöver dem finns cirka 1500 Sverige-relaterade företag och företag som bedriver handel med Kina. Verkstadsföretag och konsultföretag utgör de två största kategorierna av svenska företag i Kina. Cirka 70 procent av de svenska företagen som är aktiva i Kina gick med vinst under Så många som 70 procent av de nordiska dotterbolagen planerar i spåren av den minskade tillväxttakten för minskad efterfrågan. Enligt ambassadens, handelskammarens och Exportrådets gemensamma affärsklimatundersökning anställer det genomsnittliga svenska företaget 459 kinesiska arbetstagare. Majoriteten av de svenska företagen är etablerade i de centralstyrda städerna Shanghai och Peking samt Guangdongprovinsen, men allt fler företag etablerar sig även i städer som Chongqing och Tianjin samt i städer som Dalian, Chengdu och Wuhan. Turismen från Kina ökar tillbringade kinesiska besökare gästnätter i Sverige, detta jämfört med under Genomsnittsbesökaren tillbringar 1-2 nätter i Sverige. De besökare vars destination endast utgörs av Sverige spenderar ofta stora summor på shopping.

4 4(8) Den svenska tjänsteexporten till Kina ökar. Storleken är emellertid svår att mäta. Det som tidigare ofta var varuexport är idag en del av tjänsteexporten osv. Utbildning är en tjänsteexport som svenska universitet försöker satsa på, inte minst efter att avgifter för utomeuropeiska studenter infördes Vi noterar ett påtagligt ökat intresse och etableringar från flera större konsumentföretag, men också här är det svårt att veta exakt hur detta påverkar handelsstatistiken. Intresset inom de s k kreativa näringarna synes också vara på uppåtgående, även om dessa företag i volym ännu är relativt små. Konkurrensen från inhemska kinesiska företag som klättrat i förädlingskedjan inte sällan med konkurrensfördelar som ges av den kinesiska staten ökar. Samtidigt har svenska företag gjort sig kända som ledande i såväl CSR som managementfrågor och svenska företag bidrar till teknologitransfering/fou. Sverige har också en konkurrensfördel vi anses ledande inom innovation. Handelsfrågor bilateralt och EU Bilateralt I Kina har Sverige ett stort förtroendekapital inom handelsfrågor. Sverige var i maj 1979 det första västland att ingå ett modernt handelsavtal med Kina (ett första handelsavtal skrevs under redan 1957). Den svenska hållningen inom EU i frågor rörande exempelvis tillämpningen av handelspolitiska skyddsinstrument värdesätts i Kina. Den öppna svenska attityden gentemot kinesiska investeringar i Sverige är en annan hållning som ger den svenska handelspolitiken trovärdighet. Affären mellan Volvo-Geely ska i detta sammanhang inte underskattas. Klimatrapporten är viktig i vår bilaterala relation för att nå trovärdighet visavi såväl Kina som andra aktörer, och framförallt ger den en bild av vilka utmaningar som företagen upplever på den kinesiska marknaden. Blandkommissionsmötet är en central övergripande mekanism för handelsdialog. Tre arbetsgrupper är knutna till BK-mötet: investeringar, CSR, och sedan Wen Jiabaos besök till Sverige, en arbetsgrupp om hållbar utveckling. Genom de fyra främjandeklustren har det skapats ytterligare gränssnitt till flera fackministerier och prioriterade provinser. Klustren skapar möjlighet att påverka standards, regelverk och framtida inriktning och ger exponering för deltagande företag. En viktig del i detta arbete är att öppna idag stängda eller

5 5(8) hårt reglerade sektorer, exempelvis inom life-science, bevakning och finansiella tjänster. Jordbrukssektorn är en annat område där vi söker ökat tillträde, men det går långsamt. Det för året kanske mest konkreta och institutionella fördjupningen av våra handelsrelationer är det samarbetsavtal som skrevs mellan det svenska- och kinesiska tullverket vid handelsministerns besök i september 2012 och därtill placering av en tullattaché vid ambassaden. Inte bara företag har förenklade handelsprocedurer högt på företagens agenda. Det är också något Kina intresserat av, men vill inte se att detta nödvändigtvis länkas till Doha-rundan. EU-delegationen är ambassadens viktigaste multilaterala arena. Utöver de sedvanliga mötena för handelsråden i Peking är ett viktigt instrument att föra fram svensk politik i fält de s k Market Access Teams (MAT) där representanter från de diplomatiska beskickningarna och representanter från industri (genom EU:s handelskammare) deltar för att gemensamt kunna diskutera och agera mot olika handelspolitiska skyddsinstrument. Sammantaget finns det tolv MAT aktiva i Kina. Sverige har fokuserat på IPR, medicinsk-teknisk utrustning och råvaror. Det senaste året har ambassaden noterat en kraftig ökning av antalet företagskonsulära ärenden. Flera har kunnat lösas ut, men långt ifrån alla. Förutsägbarheten i företagstvister är låg, då lagar och regler i den kinesiska rättstaten inte sällan är politiskt styrd, särskilt i provinserna. Ett annat viktigt område som har betydelse för större och långs affärer med Kina är företagens möjligheter att få låna upp pengar med längre bindningstid än de kommersiella bankerna. SEK:s för sedan många år förhandlingar som ska kunna möjliggöra upplåning i renminbi från Hong-Kong, och från Fastlandskina. EU Avseende Doha-rundan konstateras att Kina inte är särskilt intresserat av att göra några stora eftergifter. Sedan en tid har dock Kina utöver tvister legat lågt i flera handelsfrågor, vilket sannolikt beror på det förestående ledarskapsskiftet. Kommissionen, anförd av de Gucht, för en relativt hård politik mot Kina. De många möten och de s k högnivådialogerna har dock skapat ett utrymme att öka uppriktigheten i samtalen.

6 6(8) Kinas handelsrelationer 2011 och 2012 med omvärlden har dominerats av flera mer eller mindre stora handelskonflikter bl a sällsynta jordartsmetaller, solceller, ETS (Emission Trading System), underleverantörer till bilindustri, valutamanipulering, kommissionens egen initierade undersökning av kinesiska telekombolag osv vilket lett till ett höjt tonläge i den handelspolitiska retoriken. Dock utan att nå några alarmerande höjder. EU till skillnad från USA, har utåt också vinnlagt sig om ett mindre konfrontatoriskt angreppssätt. Förhandlingar mellan EU och Kina bedrivs med varierad framgång. Att konstruktiva möten och utspel inte omsätts till konkreta resultat där har till del att göra med att det kinesiska handelsministeriet, Mofcom, som traditionellt är mer liberalt än andra, har att balansera många nationella krav, inte minst den Nationella reformkommissionen, NDRC, andra fackdepartement, SOE och aktörer inte sällan i provinserna som anser sig förlora på ökad konkurrens. Detta faktum har inte minskat i takt med att den ekonomiska krisen fördjupats. Tills vidare får vi konstatera att ett avslut om ett strategiskt samarbete mellan EU och Kina eller ett s k Partnership and Cooperation Agreement (PCA) ligger långt fram i tiden. Flera frågor inom både det politiska och ekonomiska området skapar motsättningar; handelsbalansen, Market Economy Status (MES), marknadstillträdesfrågor, vapenembargot, mänskliga rättigheter och skyddandet av europeiska företags immateriella rättigheter i Kina. MES har varit ofta uppe inom ramen för de möten som äger rum på högnivå, men få framsteg har kunnat noteras. Det momentum som möjligen fanns lokalt om att använda eller ge upp MES som hävstång för andra frågor diskuteras inte längre. Dock tas MES upp av kineserna, men med mindre frenesi än tidigare. Ett avtal som skulle öka handelsutbytet är Government Procurement Agreement (GPA), som Kina ännu inte anslutit sig till, (trots att det låg implicit som en del av WTO-anslutningen). Marknaden för offentlig upphandling är fortfarande stängd inom majoriteten av sektorerna för utländska företag, även om vissa lättnader har noterats. Kina hävdar att de krav och standarder som sätts är för höga för ett utvecklingsland ett argument som ofta genomsyrar Kinas argumentation i globala förhandlingar. Kina har sammanlagt lagt tre olika bud, vilka samtliga får anses undermåliga. Det senaste lämnades i slutet av 2011 och ett nytt reviderat bud presenteras i slutet av Budet från 2011 har förvisso förbättrats till att inkludera fler regioner och tjänstesektorer, men fortfarande utelämnas SOE:s och trösklarna på regional nivå är mer än dubbelt så höga som hos andra GPA-medlemmar.

7 7(8) Det är mot den bakgrunden som EU-kommissionen i mars 2012 antog ett förslag där man söker medlemsstaternas tillåtelse att stänga ute länder som Kina, som inte tillåter utländska företag att delta i offentliga upphandlingar, från att delta i detsamma inom EU. Frågan om reciprocitet är för ett frihandelsvänligt land som Sverige inte okomplicerat. Samtidigt är reciprocitet ett begrepp som Kina begriper, eller annorlunda uttryckt, fri handel måste gynna Kina. Immaterialrättssituationen fortsätter vara problematisk för internationella företag verksamma i Kina. Kina är den största källan i världen för piratkopierade produkter som stoppas vid gränsen till EU. Affärsklimatrapporter från både EU och Sverige anger immaterialrättsskydd som ett signifikant handelshinder. Utvecklingen går åt rätt håll även om alltför många fall av varumärkesintrång och joint venture-samarbeten där europeiska företag tvingats lämna ifrån sig högteknologisk information till kinesisk partner rapporteras. Officiella Kina har jobbat med att stärka lagstiftningen, men implementeringen är fortsatt bristfällig. EU stödjer det fortsatta arbetet med att utveckla immaterialrättsskyddet och enligt statistik från EUCCC (European Chamber of Commerce in China) tas allt fler immaterialrättsfall upp i domstol och med positiv utgång för europeiska företag. Det som främst driver Kina att bidra till en fungerande regim beror på att också kinesiska företag klättrar i värdekedjan och drabbas av intrång av inhemska aktörer. Tillsammans med Tillväxtanalys har ambassaden föreslagit att också EU bör söka finna positiva kopplingar mellan Kinas efterfrågan på innovation, dvs att teknologitransferering gynnas av fri handel (USA har sedan 2011 en s k innovationsdialog med Kina). Det avtal som f n förefaller ha bäst förutsättningar att nå framgång är de förnyade förhandlingarna om ett Information Technology Agreement (ITA). Kina är medlem i avtalet sedan Avtalet är en viktig komponent i de internationella handelsförbindelserna mellan EU och Kina där handel avseende högteknologiska varor utgör en stor andel och där importen från Kina till EU vida överstiger EU:s export. ITA täckar ca 20% av världshandeln. Kina är en viktig aktör på den globala ITA-marknaden, både som tillverkare och sammansättningshub. För svenska ICT-företag bedöms avtalet som viktigt. I maj 2012 begärde EU förhandlingar om översyn och modernisering av ITA. Kina gav positiva signaler till en översyn, framförallt för produktutvidgning. Reformer inom icke-tariffära handelshinder är Kina mer försiktiga med att stödja. (Förslaget drogs sedermera tillbaka av EU och enbart ett förslag angående produktutvidgning diskuterades och antogs. Dock

8 8(8) fortsätter diskussionerna). Våra sagesmän på EU-delegationen beskriver kontakterna med Mofcom som positiva och konstruktiva. Betydande kraft har ägnats åt att följa Kinas alltmer utökade restriktioner på sällsynta jordartsmetaller som Kina har stora fyndigheter av. Minskade exportkvoter tvingar svenska företag till att etablera sig i Kina för att få en tillräcklig tillgång. Detta i sin tur leder till att EU inte använder sin andel av exportkvoterna och ger argument för en ytterligare minskning. Här har kvoter kunnat säkras för svenska företagsintressen. Den kinesiska statens intrikata kopplingar till globala koncerner som inte längre tillverkar billigt, utan dessutom med allt bättre kvalitet, gör frågan om deras finansiering genom exportkrediter särskilt angelägen. De förhandlingar som förs bör ges fortsatt hög prioritet. KIEFER

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Kinas handelsöverskott är fortsatt stort vilket bekymrar USA och EU som menar att Kina skapar sig orättvisa exportfördelar

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel Till

Läs mer

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz

Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN. Per Sjönell. Svenska företag i och handel med Schweiz Telemeddelande Sid. 1(5) 2012-11-07 BERN Per Sjönell Svenska företag i och handel med Schweiz Sverige och Schweiz har ett i huvudsak väl fungerande ekonomiskt utbyte där multinationella företag och basindustri

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Bakgrund varför behövs projekt Kosmopolit? 3. Nätverksträff med Kosmopolit: Fördjupat samarbete under 2010 7

Bakgrund varför behövs projekt Kosmopolit? 3. Nätverksträff med Kosmopolit: Fördjupat samarbete under 2010 7 Projekt Kosmopolit Projekt Kosmopolit är regeringens särskilda satsning för att ta tillvara utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt. Handelsminister

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer

Telemeddelande Sid. 1(9) 2006-12-07. Peking. Per-Arne Hjelmborn. Ökar den ekonomiska nationalismen i Kina och vad kan vi i så fall göra åt det?

Telemeddelande Sid. 1(9) 2006-12-07. Peking. Per-Arne Hjelmborn. Ökar den ekonomiska nationalismen i Kina och vad kan vi i så fall göra åt det? Telemeddelande Sid. 1(9) 2006-12-07 Peking Per-Arne Hjelmborn Ökar den ekonomiska nationalismen i Kina och vad kan vi i så fall göra åt det? Öppenhet för handel och investeringar kommer med all sannolikhet

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Exportens betydelse för konkurrenskraften 2015-01-14 Landsbygdsdepartementet

Exportens betydelse för konkurrenskraften 2015-01-14 Landsbygdsdepartementet Erfarenheter från exportfrämjande i Kina Magnus Nikkarinen, Näringsdepartementet Exportens betydelse för konkurrenskraften 2015-01-14 Kontraster En så där torsdag En dålig lördag En bra måndag Kontraster

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Introduktionsuppgift: Sverige och Kina en lång relation

Introduktionsuppgift: Sverige och Kina en lång relation ÖVNINGSFRÅGOR Introduktionsuppgift: Sverige och Kina en lång relation Kina har världens största befolkning, omkring 1,3 miljarder människor. Det som sker i Kina påverkar därmed också var femte människa

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73 YTTRANDE 2012-01-27 Dnr 4.1.1-2011/01618-2 För kännedom UD-FIM UD-IH Socialdepartementet Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den

Läs mer

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till höstens första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA.

ARBETSNYTT KINA. Hej och välkommen till höstens första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. ARBETSNYTT KINA Hej och välkommen till höstens första nummer av nyhetsbrevet ARBETSNYTT KINA. I denna upplaga av ARBETSNYTT KINA blandas juridiska, ekonomiska och sociala spörsmål som just nu är aktuella

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/3 Rikard Forslid, Stockholms universitet Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet Den svenska fordonsindustrin

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Vad hände vid ICAO Assembly? - vägen framåt

Vad hände vid ICAO Assembly? - vägen framåt Vad hände vid ICAO Assembly? - vägen framåt Positiva och problematiska beslut om regleringen av det internationella flygets klimatpåverkan Therése Sjöberg, therese.sjoberg@transportstyrelsen.se, 2013-11-06

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

FRANCHISING I SVERIGE 2013

FRANCHISING I SVERIGE 2013 Tryck: Lindgren & söner AB, Mölndal 214 FRANCHISING I SVERIGE 213 S P O NS O R ER Undersökningen är utförd av Handelns Utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av föreningen Svensk Franchise. Svensk Franchise

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

SVENSK MÖBELINDUSTRI OCH OFFENTLIG MARKNAD

SVENSK MÖBELINDUSTRI OCH OFFENTLIG MARKNAD SVENSK MÖBELINDUSTRI OCH OFFENTLIG MARKNAD - hur kan regelverket bättre gynna konkurrens, köpare och brukare? En branschkommentar om offentlig upphandling från Trä- och Möbelföretagen 1 Sammanfattande

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2013-09-01 till 2014-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter (EU bidrag) uppgick till 199 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Globalisering i praktiken exemplet svenska teknikföretag i Kina

Globalisering i praktiken exemplet svenska teknikföretag i Kina Globalisering i praktiken exemplet svenska teknikföretag i Kina Förord Sveriges välstånd bygger på en framgångsrik exportindustri. Svenska teknikföretags internationella framgångar svarar för merparten

Läs mer

Statligt stöd till näringslivet

Statligt stöd till näringslivet Statligt stöd till näringslivet 1 Statligt stöd projektet omfattar: -Att bygga upp en databas (med makro och mikro data). -En statsstödrapportering som Sverige lämnar till WTO respektive EUkommissionen.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

LANDFAKTA PÄRLFLODSDELTAT (GUANGDONGPROVINSEN, HONGKONG OCH MACAO

LANDFAKTA PÄRLFLODSDELTAT (GUANGDONGPROVINSEN, HONGKONG OCH MACAO Promemoria Felix Nordlind i samarbete med Åsa Andrae, ambassaden Peking LANDFAKTA PÄRLFLODSDELTAT (GUANGDONGPROVINSEN, OCH MACAO ) Sveriges Generalkonsulat Promemoria 2(10) Pärlflodsdeltat i siffror, 2012

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden Jörgen Sandström Därför äger och bygger kommunerna bredband Hindra inte kommunerna att fortsätta bygga Se till att Att kommunerna får bygga utanför kommungränsen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Grunddata om Hongkongs ekonomi:

Grunddata om Hongkongs ekonomi: Telemeddelande Sid. 1(7) 2013-09-30 Hongkong Jörgen Halldin (852) 2521 1212 jorgen.halldin@foreign.ministry.se Amnr HONG20130930 Hongkongs ekonomi hösten 2013 Grunddata om Hongkongs ekonomi: Mdr HKD där

Läs mer