VATTNETS RESA Water s journey.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTNETS RESA Water s journey."

Transkript

1 VATTNETS RESA Om och om gör vattnet sin färd genom urgamla grusåsar som effektivt förser oss med ett av världens finaste dricksvatten. Följ med på den unika resan. Water s journey. Over and over again, water makes its journey through ancient gravel eskers to effectively supply us with some of the world s finest drinking water. Follow along on this unique journey.

2 Vid Ljungans flöde ligger stenar som formats av inlandsisens framfart. Stones formed by inland ice are found along the Ljungan River. En tung formgivare drar fram med stor kraft För ungefär år sedan började den senaste inlandsisen att smälta. Då var jordskorpan i sundsvallsområdet nerpressad av ett drygt två kilometer tjockt istäcke. I berggrundens dalgångar i berget rann enorma mängder smältvatten. Vattnet förde med sig sand, grus och sten som bildats när isen med sin tyngd och framfart krossat bergets yta. När allt detta sjönk till botten vid inlandsisens kant, den dåvarande kustlinjen, bildades våra grusåsar som då låg under havsytan. Idag har landhöjningen och förändringar av havets nivå gjort att de till stora delar ligger på land. A heavyweight carves its way through. About 10,000 years ago, the last inland ice began to melt. At that time, the Earth s crust in the Sundsvall area was pressed down by a coating of ice about two kilometres thick. Huge amounts of melted water flowed through the long valleys of the bedrock, carrying with it sand, gravel and stone formed when the weight and flow of the ice crushed the surface of the rock. All of this sank to the bottom at the edge of the inland ice (the coastline of its day), forming our gravel eskers which at that time lay below sea level. Due to land uplift and changes to the level of the sea, large portions of the eskers are now on land. 2

3 Våra grusåsar bildades under havsytan, i bergets lågpunkter, när isen sakta drog sig tillbaka. Hela Sundsvallsområdet låg då under havsytan. Landhöjningen har gjort att grusåsarna nu till stora delar ligger på land. Om åsen har kontakt med en älv eller sjö finns ofta goda möjligheter att ta ut grundvatten av god kvalitet. Åsarna på bilden är från vänster: Ljunganåsen, Sundsvallsåsen och Indalsälvsåsen. Our gravel eskers formed below sea level at the low points of the mountains when the ice slowly receded. At that time, the entire Sundsvall area was under the water line. Thanks to land uplift, a large portion of the eskers are now on land. If the esker has contact with a river or sea, there are often good chances of being able to extract ground water of high quality. The eskers in the figure are (from left to right): Ljungan esker, Sundsvall esker and Indalsälv esker. Osynliga åsar i jätteformat följer våra älvdalar En grusås kan vara så stor som 500 meter bred, 50 meter hög och många mil lång. Grusåsen följer inte älvens väg exakt utan slingrar sig fram och tillbaka i förhållande till den. Ibland täcks den av ett meter tjockt lager av fin moränlera. Därför kan du inte alltid se en grusås från markytan. Ett av de ställen som grusåsen längs Ljungan visar sig i dagen är vid Nolby, söder om Sundsvall. Där ligger en av våra stora vattentäkter. Grusåsen visar sig även lite längre upp efter Ljungan, vid vår största vattentäkt, Grönsta. Där producerar vi i genomsnitt liter dricksvatten per sekund. Invisible yet giant eskers follow our river valleys. A single gravel esker can be as large as 500 metres wide, 50 metres high and tens of kilometres long. The esker does not follow the route of the river exactly. It weaves back and forth in relation to it. It is sometimes covered by a metre thick layer of fine boulder clay, which can make it impossible to see from ground level. One spot where the gravel esker is visible along the Ljungan River is at Nolby, south of Sundsvall. This is the home of one of our large water catchments. The gravel esker is also visible a little farther away from Ljungan at our largest water catchment Grönsta where we produce an average of litres of drinking water per second. Rent vatten är en förutsättning för allt liv Tack vare våra unika naturtillgångar kan vi i Sundsvall leverera naturligt renat vatten av högsta kvalitet direkt i kranen. Vi utnyttjar oavbrutet våra grusåsars renande förmåga men lägger även ner stora resurser på att skydda och bevara dem så att vi kan fortsätta att ha glädje av dem även i framtiden. Vi har alltså inga vattenverk i ordets rätta bemärkelse utan låter helt enkelt naturens egna reningsprocesser göra jobbet, djupt under markytan där vattnet effektivt filtreras genom grusåarnas många lager. Resultatet blir ett naturligt rent vatten utan någon som helst behandling. Vid vår största vattentäkt, Grönsta, är vattnet till och med klassat av Livsmedelsverket som naturligt mineralvatten. Det är det finaste klassning ett vatten kan få. Pure water a necessity for all life. Thanks to our unique natural assets, we in Sundsvall can deliver naturally pure water of the highest quality right from the tap. We continually use the cleaning ability of our gravel eskers. We also put great efforts into protecting and preserving them so that future generations can also reap their benefits. If you go by modern definitions, we have no water purification plants. We simply let nature s own purification processes do their work deep below the surface of the Earth, where the water is effectively filtered through the many layers of the gravel eskers. The result is naturally pure water with no treatment whatsoever. The Swedish National Food Administration has even classified the water from our largest water catchment Grönsta as natural mineral water. This is the highest classification water can receive. 3

4 Genomskärning av grusåsen vid Ljungan, söder om Sundsvall. Bilden visar åsens olika lager. The figure shows a cross-section of the gravel esker at Ljungan, south of Sundsvall. The different layers of the esker consist of rock, gravel and sand. Grusåsarna är både reningsverk och vattenmagasin På sin väg genom grusåsen mot brunnsområdet förändras grundvattnets kvalitet. Grumligheten minskar genom filtrering, salthalten ökar, bakterier adsorberas (binds) och filtreras bort. Älvens vatten, i det här fallet Ljungans, infiltreras i grusåsen. Organisk substans bryts ner. På sin väg tillförs vattnet dessutom värdefulla mineraler och spårämnen i en balanserad mängd som även bidrar till att vattnet smakar så gott. Efter flera månader når det renade vattnet våra brunnsområden och vi kan pumpa upp det och skicka det genom vårt ledningsnät hem till dig. Helt obehandlat. Gravel eskers serve as both water. purification systems and water magazines While travelling through the gravel esker towards the spring areas, the quality of the groundwater changes. Filtration reduces muddiness, salt content increases and bacteria is absorbed (bound) and filtered away. The river water, in this case Ljungan River, is filtered into the esker. Organic substances are broken down. During its travel, the water also gains valuable minerals and trace elements in a balanced quantity that also helps it taste good. After several months, the purified water reaches our spring areas, where we can pump it up and send it home to you through our piping system - with no additional treatment whatsoever. Lera, silt och sand. Kornstorlek: 0,002 2 mm. Clay, silt and sand. Grain size: mm.. Morän. Kornstorlek: Moraine. Grain size: Grusåsen ligger i dagen vid Ljungan, strax söder om Grönsta Vattentäkt. The gravel esker is currently located at Ljungan, just south of the Grönsta Water Catchment. 4

5 Grundvattenyta. Ground water surface. Sand. Kornstorlek: 0,06 2 mm. Sand. Grain size: mm.. Sand, grus. Kornstorlek: 2 60 mm. Sand, gravel. Grain size: 2 60 mm. Grus, sten. Kornstorlek: mm. Gravel, stone. Grain size: mm. Grus, sten och block. Kornstorlek: mm. Gravel, stone and boulders. Grain size: mm. Vattentäkter är skyddade områden De tre största vattentäkterna i sundsvallsområdet, Grönsta, Nolby och Wifsta, producerar nästan 14 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Vi är beroende av våra vattentäkter och skyddar dem med hjälp av skyddsområden som oftast fastställs av Länsstyrelsen. Inom det känsliga området finns tydliga regler för vad man får göra och hur man ska hantera eventuella olyckor. Det är till exempel förbjudet att anlägga industrier eller grustäkter. Water catchments are protection areas. The three largest water catchments in the Sundsvall area Grönsta, Nolby and Wifsta produce almost 14 cubic metres of drinking water per year. We are dependent on our water catchments and protect them with the help of protection areas, which are often established by the County Council. There are clear rules for these areas as regards what may be done there and how any accidents are to be handled. For example, the establishment of industries or gravel pits there is forbidden. 5

6 Här ser du en formationsbrunn som är borrad i en grusås. Den är gjord av rostfritt stål med intagssil för grundvattnet i utvalda delar av åsen. I detta fall är silen i två delar med täta rör emellan. Det beror på att grundvattnets kvalitet inte är tillräckligt hög i alla lager eller att jordmaterialet inte ger ifrån sig tillräckligt stor vattenmängd. Den gula cylindern är brunnspumpen som pumpar upp vattnet via ett brunnshus och vidare till en lågreservoar. Here is a formation well drilled into a gravel esker. It is made of stainless steel with intake strainer for groundwater in selected parts of the esker. In this case, the strainer consists of two parts with tight pipes between. This is because the quality of the groundwater is not high enough in all layers or the ground material does not produce a large enough volume of water. The yellow cylinder is the well pump, which pumps up water via a spring house and on to a low reservoir. 6

7 Brunnshus vid Grönsta vattentäkt. Spring house at Grönsta Water Catchment. Våra rostfria brunnar silar och pumpar effektivt Brunnarna består av rör i rostfritt stål som ofta är 500 mm i diameter. De har rostfria intagssilar på olika nivåer mellan 25 och 75 meter under markytan där vattnet håller rätt kvalitet. Silarna som består av öppna, tvärgående slitsar i storleken 1-2 mm, hindrar sand och grus från att komma in i brunnen. Bottensilen kan vara upp till 30 meter hög. I brunnen sitter en pump som pumpar vattnet vidare, via ett brunnshus, till ett vattentorn eller direkt ut på vattenledningsnätet. Our stainless steel wells strain and pump efficiently. The wells consist of stainless steel pipes that are often 500 mm in diameter. They have stainless steel intake strainers at levels between 25 and 75 metres below ground, where the water has the right quality. The strainers consist of open, transverse slots that are 1-2 mm in size and prevent sand and gravel from entering the well. The bottom strainer can be up to 30 metres high. The well also houses a pump that pumps the water on via a spring house to a water tower or directly out on the pipeline network.ett vattentorn eller direkt ut på vattenledningsnätet. Vår utveckling följer vattnets utveckling Det har kostat oss miljontals kronor och hårt, målmedvetet arbete att hitta rätt lägen och placeringar för våra brunnar. Både vattnets kvalitet och dess kapacitet måste vara optimala för att det ska fungera. Idag arbetar vi med uppföljning, utvärdering och utveckling. Vi lär oss hela tiden mer om hur älvvattnet påverkas av sin omgivning där vi nu också måste ta hänsyn till pågående klimatförändring. Det är oerhört viktigt att älvarnas vatten håller hög kvalitet. Grusåsarna klarar inte att rena allt. Water s development is our development. We have invested a lot of money and well-focused efforts into finding the right locations and positions for our springs. Both the quality and the capacity of the water must be optimal for everything to work. Our work involves follow-up, evaluation and development. We continually learn more about how the river water is affected by its surroundings. Even greater attention is being paid to this factor due to climate changes. It is vital that the river water retain its high quality. The gravel eskers cannot clean everything. 7

8 Rent vatten idag. Och i framtiden. Det finns bara ett vatten. Det går runt i sitt urgamla kretslopp sedan miljoner år tillbaka. Solen värmer vatten till vattenånga som stiger och samlas i moln. När det sedan regnar fylls våra älvar, sjöar och andra vattendrag åter med vatten. Eftersom vi aldrig får något nytt vatten till vår jord måste vi vara extra rädda om det vatten vi använder. Klimatförändringarna kommer att påverka våra möjligheter att leverera rent vatten. Vi hoppas klara det med ett bra vattenskydd, med underhåll och förbättringar i våra anläggningar samt med hjälp av ny kunskap. Genom att minska din påverkan på vattnet ökar du våra odds att lyckas. Fråga oss gärna om du vill veta hur. sweetwilliams.se Clean water today and tomorrow. We only have a single water supply. It has been circulating for millions of years. The sun heats the water into vapour that rises and collects in clouds. Then when it rains, it refills our rivers, seas and other watercourses with water. Since new water is never added to the Earth, we must take extra care with the water we use. Climate changes will affect our ability to deliver pure water. We hope to compensate for this with good water protection, with maintenance and improvements in our facilities and the help of new knowledge. By reducing your impact on water, you increase our odds of success. We will be happy to tell you how. Geologivägen är ett initiativ från Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Den ska erbjuda information om länets intressanta geologi. Informationen ska vara intresseväckande och ge möjlighet att se de geologiska formationerna på plats. Geologivägen ska också väcka tankar om naturresursers värde, både för friluftsliv, vetenskap och för samhällsbyggnad. Mer information finns på MittSverige Vatten AB Stuvarvägen 17 Box Sundsvall Telefon växel Telefax

Energifallets ordlista

Energifallets ordlista ENERGIFALLET.SE GRATIS LÄROMEDEL OM ENERGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING Energifallets ordlista för lärare och alla andra. skolår f-3 skolår 4-6 skolår 7-9 Atmosfär till Växthusgaser Acidification to Wavepower

Läs mer

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik.

Programvara Vi skulle vilja använda oss av Cryengine 3 eller Frostbite 2 på grund av deras realistiska fysik. Close Encounters Spelkoncept: En stor outforskad värld som får vilken openworld-rpg att se liten ut, och en hemlighet som bara den som vågar slås på det mest primitiva sättet kan avslöja Kort sammanfattning

Läs mer

- i begfansad'upplaga

- i begfansad'upplaga 4 Test! DLS Ultimate TA2 Svenska DLS firar nya framghngar med det rörbestyckade slutsteget TA2, som tillverkas i en begränsad upplaga. Vi lyckades nappa ht oss en av godbitarna för lyssning och matning.

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 RAPPORT 6608 MARS 2014 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Beställningar Ordertel:

Läs mer

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE STUDENT BOENDE HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE 02 innehåll 03 VÄLKOMMEN 04 LÄGENHETSSTORLEKAR 05 HÄR FINNS VÅRA STUDENTBOSTÄDER 06 DITT BOENDE HOS OSS 08 GEMENSAMMA UTRYMMEN 10 TA HAND OM LÄGENHET OCH GRANNAR

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar

Varia 556. System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Grävning Plöjning Nedpressning System för värme och kyla ur mark Demonstrationsobjekt över jordvärmeanläggningar BENGT ROSÉN, SGI ANNA GABRIELSSON,

Läs mer

Scanning the Horizon Mobile Mapping

Scanning the Horizon Mobile Mapping MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping 3D control GPS, mmgps, total station

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

Entré till kollektivhuset Murundaka, sittbänk bland lavendel. (Nr/No 11) Entrance to Murundaka Cohousing Community. Seating area amongst lavender

Entré till kollektivhuset Murundaka, sittbänk bland lavendel. (Nr/No 11) Entrance to Murundaka Cohousing Community. Seating area amongst lavender Entré till kollektivhuset Murundaka, sittbänk bland lavendel. (Nr/No 11) Entrance to Murundaka Cohousing Community. Seating area amongst lavender bushes. MURUNDAKA MURUNDAKA COHOUSING COHOUSING COMMUNITY

Läs mer

TEKNIK. inom värme, ventilation, sanitet, energi och kyla. teknik@vvsforum.se

TEKNIK. inom värme, ventilation, sanitet, energi och kyla. teknik@vvsforum.se TEKNIK inom värme, ventilation, sanitet, energi och kyla teknik@vvsforum.se Brf Enebacken i Mölndal har noterat jämnare värme i radiatorerna och mindre vattenskador sedan man installerade elektromagnetisk

Läs mer

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar

Rapport 2015:7. Larmtelefoner för hotade. Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7 Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur Polisens larmtelefoner används och fungerar Larmtelefoner för hotade Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar Rapport 2015:7

Läs mer

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

Polaråret 2012. björn dahlbäck

Polaråret 2012. björn dahlbäck Polaråret 2012 under 2012 har Polarforskningssekretariatet fortsatt arbeta med sin vision att bidra till att polarforskning av hög kvalitet genomförs, sprids och används. Att forskningsresultaten sprids

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Den digitala soptippen

Den digitala soptippen Den digitala soptippen The Digital Dump. Ett reportagearbete av frilansjournalisterna Mikael Funke och Marcus Hansson A report by freelancing journalists Mikael Funke och Marcus Hansson Innehållsförteckning

Läs mer

Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering

Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering Stefan Pettersson & Lars Johannesson Mårdh, Viktoriainstitutet Prolog FFI-parterna har sedan 2010 drivit ett gemensamt projekt med syfte att identifiera och

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T

MAGAZINE NO 8 SUBT OP IA M A G A Z INE NO 8 M O V A BLE A R T MAGAZINE NO 8 Movable art Inga hierarkier FÖR Nikeisha Andersson Ayeda & Ayedin Ronaghi Om den förbjudna baletten i Iran / Animal Religion Cirkus inspirerad av naturen REDAKTION / EDITORIAL STAFF Magasin

Läs mer

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1

BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 MODERNA MUSEET MALMÖ BARNENS BÄSTA BIENNAL: BERÄTTELSER 26.10-12.1 THE KIDS BEST BIENNIAL: STORIES All konst berättar något. Ju mer man vet, desto mer ser man. Möt och upplev konst på Moderna Museet Malmö

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

VUXTIDNINGEN Södervärn

VUXTIDNINGEN Södervärn VUXTIDNINGEN Årgång 1 Nummer 2 Oktober 2009 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö I DET HÄR NUMRET: Att kastas rätt in i språket 2 En person som jag beundrar 2 Att

Läs mer

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY DOCUMENTATION I am, nowadays, a part of a group who works for the British government. Our task is to develop a platform for how to educate entrepreneurs in future Great Britain. Here is the answer. This

Läs mer

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat

Läs mer

Polaråret 2010 BJÖRN DAHLBÄCK

Polaråret 2010 BJÖRN DAHLBÄCK Polaråret 2010 2010 innebar stora förändringar för Polarforskningssekretariatet med ny chef, nya uppdrag, ny personal och ett arbete med att skapa en ny organisation. Polarforskningssekretariatet har fått

Läs mer