Handbok om tryckavloppsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok om tryckavloppsystem"

Transkript

1 Handbok om tryckavloppsystem (LTA)

2

3 Handbok om tryckavloppsystem (LTA)

4 Handbok om tryckavloppsystem (LTA) Den här handboken om LTA ges ut av Xylem Water Solutions AB, som tillverkar Flygt-pumparna. Xylem är en global leverantör av lösningar för hantering och behandling av vatten till kunder inom bygg, gruvdrift, kommuner och industrier i över 140 länder. Företaget konstruerar och levererar energisnåla lösningar och tillhörande tjänster för transport av rent vatten och avloppsvatten, för dränering, biobehandling, filtrering och desinfektion, via fem globala varumärken - Flygt, Godwin Pumps, Leopold, Sanitaire och Wedeco. Copyright 2012 Xylem Water Solutions AB. Alla rättigheter förbehålles. Printed in Sweden Utgiven av Xylem Water Solutions AB, Gesällvägen 33, SE Sundbyberg, Sverige Redaktör Tore Strandberg Assisterande redaktörer Per Hedmark Henrik Held Anders Ström Bearbetning av svensk översättning Magnus Nilsson Johan Seijmer Kim Ödlund IV

5 V

6 Innehåll Kapitel 1 Inledning Varför LTA-system? 4 Kapitel 2 Trycksatta avloppssystem Applikationer för småhus, kommersiella fastigheter och 6 kom munala anläggningar Kapitel 3 Beskrivning av andra system för transport av avloppsvatten Septiktank Små reningsanläggningar för avloppsvatten Självfallssystem Vakuumsystem 10 Kapitel 4 Systemdimensionering Val av pump Hydrauliska egenskaper för tuggerpumpar av excenterskruvtyp respektive centrifugaltyp vid användning i LTA-applikationer Tuggerpumpar av excenterskruvtyp i LTA-system Tuggerpumpar av centrifugaltyp i LTA-system Vilka hydrauliska designvillkor måste vara uppfyllda? Konstruktion av tryckavloppsystem med flera tuggerpumpar som körs samtidigt Den statistiska metoden Sannolikhetslära Tips om installation i ledningsnät Rekommendationer för ledningsprofil Tips om rörläggning Rördimensioner och definition av tryckklasser Strategier för styrning och övervakning Lösningar för styrning och övervakning av tryckavloppsystem Pumpstationens utformning Avluftningsventiler och hävertbrytare 37 Kapitel 5 Designhjälpmedel Kapitel 6 Beskrivning av olika pumptyper Centrifugaltuggerpumpar Excenterskruvpumpar med tuggerfunktion 42 Kapitel 7 Svavelväte i LTA-anläggningar Kapitel 8 Bilagor En- eller trefas Flygt-produkter för tryckavloppsystem Riktlinjer för val av pump och utformning av rörsystem Checklista för konstruktion av ett tryckavloppsystem Förkortningsförklaringar och symbolförteckning Referenser 60 VI Innehåll

7 Innehåll VII

8

9 Tack Den här handboken bygger på den globala laganda som råder inom vårt företag. Vi vill rikta ett särskilt tack till följande personer för värdefulla bidrag: John Bauer, Ad Damme, Klas Dans, Doug Darville, Alain Derville, Per Hedmark, Björn Lundqvist, Dana Mullen, Therese Myske, Erik Quijano, Johan Seijmer, Anders Ström, Roland Svensson och Peter Söderlund. Friskrivning All information i den här handboken har publicerats i god tro och all rimlig omsorg har lagts på att kontrollera att informationen är korrekt. Handboken läggs dock fram med förbehållet att författarna och utgivarna inte ansvarar för fel och utelämnanden, och att de inte lämnar någon uttalad eller underförstådd garanti i fråga om att innehållet är aktuellt, fullständigt eller korrekt. Författarna och utgivarna tar inget ansvar för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, som uppkommer på grund av att data eller information i handboken tillämpas. Handboken utges med det förbehållet att författarna och utgivarna lämnar information men inte har avsikten att tillhandahålla tekniska eller andra professionella tjänster. Om sådana tjänster söks bör en lämplig yrkeskunnig person kontaktas. 1

10 2

11 Förord Flygts pumpar har använts i avloppssystem världen i över 50 år. Den globala efterfrågan på pålitliga tryckavloppsystem med lång livslängd har vuxit snabbt och skapat ett behov av riktlinjer för hur sådana system bör utformas. Den här handboken ger praktiska rekommendationer riktade till tekniker och konsulter som har i uppdrag att konstruera tryckavloppsystem. Den syftar också till att ge användare och driftpersonal grundläggande kunskaper om tryckavloppsystem, liksom tips till entreprenörer som utför uppdrag på sådana system. Ett tryckavloppsystem består av ett förgrenat ledningsnät och trycksättningsutrustning (pumpar). Målsektorn är främst de australiska, europeiska och nordamerikanska marknaderna. Därför kan vissa delar av handboken ligga utanför normal praxis för vissa marknader. Samtidigt kan sådan avvikande praxis ge upphov till nya idéer. Handboken kompletteras lämpligen med installations- och driftsanvisningar, pumphandböcker med mer detaljerad beskrivning av pumpkapaciteter och driftpunkter, liksom riktlinjer för elinstallationer och för rörläggning. De första kapitlen ägnas åt en grundläggande genomgång av tryckavloppsystem. Därefter förklarar vi våra konstruktionsprinciper och diskuterar speciella problem, som till exempel uppkomsten av svavelväte. Handboken har tagits fram med hjälp av personer inom vår organisation runt om i världen, som har många års erfarenhet av tryckavloppsystem. Organisationen för Flygt produkter finns representerad överallt i världen för att ge våra kunder personligt stöd. Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill ha mer information. 3

12 Kapitel 1 Inledning Syftet med den här handboken är att ge konsulter, konstruktörer, entreprenörer, planerare och systemdriftpersonal information och riktlinjer för dimensionering och konstruktion av tryckavloppsystem. Här finns också råd om val av rätt systempaket, innefattande pumpar, pumpstationer, utrustning för övervakning och styrning, samt tillbehör som ventiler och hävertbrytare. Här behandlas också valet av rör och pumpar. Vidare beskrivs Flygt programvaror. Vi finns på marknaderna för avloppssystem i Australien, Europa och Nordamerika, vilket gör att det finns avsnitt i handboken som inte gäller överallt; diskussionerna är dock avsedda att ge värdefulla konstruktionstips. 1.1 Varför LTA-system? Trycksatta avloppssystem (LTA-system) utvecklades från början i USA på sextiotalet, och blev efterfrågade under sjuttiotalet på landsbygden där höga grundvattennivåer och berggrund nära markytan gjorde det besvärligt och dyrbart att lägga konventionella avlopp. Det globala genombrottet för LTA-system skedde omkring 1980, när dränkbara centrifugalpumpar med tuggerfunktion introducerades. Sådana pumpar var billiga, pålitliga och lätta att använda. De kunde också pumpa orensat avlopp under högt tryck genom system med klena rör. På grund av de stora kostnaderna förknippade med självfallsystem för avlopp har LTA-system blivit ett av de mest populära och praktiska sätten att transportera avloppsvatten, särskilt i områden med gles bebyggelse. Det finns flera olika sätt att hantera avloppsvatten, som självfallsystem, lokala avloppsreningsanläggningar, slutna septiktankar och LTA-system. LTA-system har flera fördelar jämfört med andra, exempelvis: kostnadseffektiv installation, särskilt i kuperad och bergig terräng och där grundvattennivån är hög, liksom på stora plana landområden och där vattendrag ska passeras; hög pålitlighet, små krav på underhåll, enkel och billig drift. Flygt har levererat pumpar på marknader för tryckavloppsystem runt om världen sedan 1980-talet. Bland annat: tuggerpumpar till Holland; tuggerpumpar till Tyskland; pumpar i prefabricerade Compit pumpstationer tryckavloppsystem i drift; excenterskruvpumpar med tuggerfunktion till Australien, USA och Skandinavien. Flygt medverkade i utvecklingsarbetet av den europeiska standarden för tryckavloppsystem, EN 1671; de standarder som tillämpas i USA är UL, CSI och/eller NSF. 4 Kapitel 1 Inledning

13 Utöver extremt tillförlitliga avloppspumpar av högsta kvalitet kan vi erbjuda: hjälp med systemutformning, där vi utnyttjar modernt och sofistikerat datorstöd ett brett urval av pumpar samt utrustning för övervakning och styrning lokal installationshjälp och service ett globalt nätverk av säljkontor och fabriker. I Flygt-sortimentet finns excenterskruvpumpar och centrifugalpumpar med tuggerfunktion, för tryckhöjder på upp till 67 mvp och flöden på upp till 6 l/s. Ny lagstiftning ställer högre krav på skydd för närliggande vattendrag och medför behov av nya installationer för hantering av avloppsvatten. Trycksatta avloppssystem används ofta i områden som är mindre tätt befolkade, som utanför städerna och på landsbygden. I den här handboken presenteras Flygts syn på hur sådana system bör utformas. Här förklaras systemkrav och förklaras hur man fastställer vilken kapacitet olika komponenter, exempelvis pumpar, bör ha. Här diskuteras skillnaderna mellan centrifugalpumpar och excenterskruvpumpar. Eftersom ett tryckavloppsystem normalt omfattar långa rörledningar är det viktigt att förhindra uppkomsten av svavelväte och korrosion (se kapitel 7). Hydrauliska aspekter som minsta strömningshastighet, uppehållstid och ventilplacering diskuteras också. Rekommendationer om drift, installation och underhåll återfinns i skötselanvisningarna för respektive pump. Syftet med avloppsvattenrening är att separera slammet från vattnet så att vattnet kan återföras till recipienten och användas på nytt. För enskilda hushåll kan detta uppnås med ett minireningsverk (hushållsstorlek) på fastigheten, eller genom att avloppsvattnet transporteras till ett reningsverk; dessa funktioner beskrivs i nästa kapitel. Lokala avloppsreningsverk kan vara effektiva lösningar på avlägsna platser i glesbygd. Avloppsvatten kan transporteras till ett större reningsverk genom självfall eller under tryck. Systemet med självfall, som är vanliga i stadsbebyggelse och förorter, bygger på att det finns ett visst minsta fall från avloppsledningen till pumpstationen. På landet är slutna septiktankar vanliga. Deras arbetssätt beskrivs i avsnitt 3.2. Kapitel 1 Inledning 5

14 Kapitel 2 Trycksatta avloppssystem Figur 2.1 Landskap med LTA-stationer och ledningar. Ett system för tryckavlopp består av ett nätverk av klena rörledningar. Systemet byggs upp av små pumpstationer i anslutning till de fastigheter varifrån avloppsvattnet pumpas. Ett litet system kan betjäna några få hushåll, medan ett stort system kan ha flera hundra pumpstationer. Ibland är flera hushåll anslutna till samma pumpstation. En vanlig storlek på pumpsump är liter, motsvarande den mängd avloppsvatten som produceras per dygn. Pumparna har oftast en malande funktion, s.k. tugger, som sönderdelar föroreningar i avloppsvattnet till små partiklar så att pumpen och rörsystemet inte sätts igen. En vanlig pumptyp har en effektförbrukning på 1-3 kw och ett maxflöde på 1-3 l/s. Avloppsvattnet från LTA-systemet skickas ut i huvudavloppsnätet eller tas emot av en större pumpstation för vidare transport till reningsverket. Ett normalhushåll producerar liter avloppsvatten per dygn. Avloppsvattenpumpning kan delas in i applikationer för småhus, kommersiella fastigheter och kommunala anläggningar. 6 Kapitel 2 Trycksatta avloppssystem

15 Figur 2.2 Vy i perspektiv av en LTA-station med typiska tillhörande komponenter. Här används tuggerpumpar av centrifugal- eller excenterskruvtyp. Pumpstationen kan se olika ut för olika marknader. I Skandinavien används exempelvis två nivåvippor, medan man har tre vippor i USA. För manövrering av avstängningsventilen från marknivån används ofta ett förlängt handtag. 2.1 Applikationer för småhus, kommersiella fastigheter och kommunala anläggningar Även om syftet och metoderna för de olika applikationerna är samma finns det vissa skillnader mellan system som hanterar system med tryckavlopp från småhus, kommersiella fastigheter respektive kommunala anläggningar. Dessa skillnader klargörs nedan. Observera att den här handboken är inriktad på system för hantering av småhusavlopp. Om så önskas kan Flygt även ge riktlinjer och rekommendationer för hantering av avlopp från kommersiella fastigheter och kommunala anläggningar. Småhusavlopp har ofta: små pumpar som väger mindre än 50 kg, har en effekt på upp till 5 kw och lämnar ett flöde på 2 l/s (se bilaga 8.1 för mer information om effektmätning) fokus ligger främst på att ha utrustning som är underhållsfri verkningsgraden prioriteras lägre det finns en övre begränsning för hur mycket ström som kan tas ut. Avlopp från kommersiella fastigheter har ofta: pumpen placerad inne i byggnaden eller på tomten högre flöden större pumpar längre driftstider större krav på dubbleringar av pumpar, eftersom följderna av driftstopp är allvarligare avloppsvatten som kan innehålla större mängder fasta föroreningar: pappershanddukar, smörjfett, osv ibland stora flödesvariationer professionellt underhåll av "allmänkunnig" driftpersonal, som övervakar, styr och reglerar med hjälp av industriell utrustning (t.ex. fjärrövervakning). Kommunala anläggningar: har mellanpumpstationer ute i avloppsnätet kan ha stora pumpar kan vara telemetriskt övervakade (från reningsverket nedströms) sköts av driftpersonal som har utbildning på avloppssystem. Kapitel 2 Trycksatta avloppssystem 7

16 Kapitel 3 Beskrivning av andra system för transport av avloppsvatten Vid avloppsvattentransport är det vattnet som är transportmediet för föroreningarna. Syftet med avloppsrening är att separera vatten och slam så att rent vatten kan återföras till recipienten. Flera metoder kan användas; avloppsvattnet kan behandlas lokalt och slammet körs bort av tankbil med vissa intervall. Ett annat sätt är att pumpa avloppsvattnet till ett fullskaligt reningsverk. Nedan följer en allmän beskrivning av sådana system, inklusive septiktankar, minireningsverk, självfallsystem och vakuumsystem. 3.1 Septiktank En septiktank är en sluten tank under markytan som tar emot avloppsvatten från hushållet. De tyngre fasta föroreningarna i avloppsvattnet sedimenterar i tanken. Naturligt tillväxande bakterier bidrar till att "bryta ned" detta sediment eller slam. Med vissa intervall töms tanken på slammet med hjälp av en slamsugningsbil. Istället för att pumpa bort det avskiljda vattnet kan man låta det infiltrera marken efter septiktanken. Detta kräver ett välbyggt system så att inget orenat avloppsvatten släpps ut. Inre mellanväggar i tanken håller kvar skum som flyter på ytan så att det inte går ut med bräddat vatten. 8 Kapitel 3 - Beskrivning av andra avloppssystem

17 3.2 Små reningsanläggningar för avloppsvatten Därefter låter man det behandlade vattnet infiltreras i marken eller gå ut i ett lokalt vattendrag eller en sjö. Behandlingen kan också omfatta desinfektion före utsläpp. Slammet tas om hand och lagras i lokala komposter eller fraktas bort på tankbil en eller två gånger per år. Antalet hushåll som är anslutna till samma system brukar ligga mellan 1 och 5. Effektförbrukningen i behandlingsprocessen är låg. Andra kostnader för avloppsreningen utgörs av kemikalier och slamtransport. Behandlingseffekten mäts som minskning av biologiskt syrebehov (BOD) respektive kemiskt syrebehov (COD). Behandlingsgraden kan normalt uppgå till: BOD 5 -reduktion >90%, CODreduktion >90%, reduktion av P-total >90%. Figur 3.2 Avloppsreningsanläggning för 1-5 PE. Kapitel 3 - Beskrivning av andra avloppssystem 9

18 3.3 Självfallssystem Figur 3.3 Avloppsvattnet från hushållen leds ut i avloppsnätet via en självfallsledning till den mottagande pumpstationen. Självfallsledningar läggs med en lutning som gör att avloppsvatten från enskilda hushåll eller flerfamiljshus leds till pumpstationer och reningsverk. Grenledningarna ansluter till huvudavloppsledningen. Eftersom ledningen måste ha ett visst fall för att vattnet ska rinna med tillräcklig hastighet för att undvika att fasta föroreningar sedimenterar i rören måste man sätta in pumpstationer när ledningsdjupet når en viss nivå. För att en avloppsledning ska vara självrensande krävs normalt en strömningshastighet på 0,7 m/s. Avloppsledningar förläggs på ett visst djup när de dras under vägar, för att inte skadas när tunga fordon passerar på vägen. Ett normalt värde på fallet på ledningen är 1%. En avloppsledning med självfall kan transportera både avloppsvatten och dagvatten (kombinationsledning) eller ha separata rör för avlopp respektive dagvatten. Självfallssystem är ekonomiskt fördelaktiga i tättbefolkade områden, där stora flöden ska transporteras. Eftersom de är mekaniskt enkla kräver självfallssystem också mindre underhållsarbete. Systemen ger hög hygienisk nivå och är en bekväm lösning för hushållen, eftersom fastighetsägarna inte behöver göra något eget underhåll (eftersom kommunen sköter systemet). 3.4 Vakuumsystem I ett vakuumbaserat avloppssystem används en pump för att skapa vakuum och suga avloppsvattnet från en uppsamlingsbrunn i hushållet eller på tomten till en större centralt placerad tank, där pumpen är placerad. För att systemet ska vara kostnadseffektivt går det inte att arbeta med 10 Kapitel 3 - Beskrivning av andra avloppssystem

19 mer än några få meters undertryck. Storleken på sådana system är begränsad, särskilt i bergiga områden. Vakuumsystemet omfattar: en uppsamlingsbrunn med nivåvakt och en motorstyrd ventil en vakuumledning en pumpstation med vakuumpump och avloppspump Avloppsvatten från hushållen når uppsamlingsbrunnen via självfall. När vätskan i brunnen når en viss nivå öppnar ventilen och avloppsvatten sugs in i systemet. Innan ventilen öppnar kontrollerar systemet att ingen annan enhet håller på att tömmas. Ledningen har ett fall på omkring 0,3%. Efter en viss sträcka har ledningen ett brant segment på några meter, en transportficka, och börjar sedan falla igen fram till pumpstationen (ledningen har alltså en sågtandsprofil med m mellan de uppåtgående segmenten). Vätska blir stående i transportfickorna, och lyfts med jämna mellanrum när vakuumventilen öppnar. Sedan rinner vätskan fram till nästa låga punkt och sugs upp när vakuumventilen öppnar på nytt. Systemet är mycket beroende av att underhållsnivån är hög. Figur 3.4 Så snart som uppsamlingsbrunnen är full öppnas en ventil och brunnen töms av undertrycket. Kapitel 3 - Beskrivning av andra avloppssystem 11

20 Kapitel 4 Systemdimensionering Vid konstruktion av ett tryckavloppssystem väljer man pumpar och rör som gör att systemet arbetar utan att fel eller stopp uppstår. Följande kapitel är indelat efter de komponenter som ingår i ett LTA-paket: pump, pumpstation med ventiler och rör, samt utrustning för övervakning och styrning. Eftersom valet av rördimensioner hänger ihop med valet av pump diskuteras även detta senare i detta sammanhang. Kundens viktigaste önskemål är att få ett LTA-system som arbetar utan behov av underhåll (exempelvis på grund av sedimentation i rören, igensatta pumpar osv.). Energiförbrukningen är oftast mindre viktig. (Energieffektiv pumpning brukar definieras med hjälp av begreppet specifik energi; definitioner återfinns i bilagan). 4.1 Val av pump Det här avsnittet beskriver olika pumpuppgifter i ett LTA-system med tuggerpumpar av centrifugal- eller excenterskruvtyp. Systemkurvan i kombination med Q-H-kurvan bestämmer pumpens driftpunkt. Eftersom ett LTAsystem har långa ledningar är systemkurvan ofta brant, större delen av den totala tryckhöjden beror på friktion i rören. Tryckhöjd H Systemkurva Driftpunkt Statisk höjd Pumpkurva Flöde Q Figur Systemkurva med låg statisk tryckhöjd och hög dynamisk tryckhöjd till följd av friktionsförlusterna i en lång ledning, htot = hgeo + hdynamic. 12 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

21 Statisk tryckhöjd Statisk tryckhöjd definieras normalt som höjdskillnaden mellan vattennivån i pumpstationen och vattennivån vid utloppet, eller höjden till utloppet, om detta ligger ovanför vattenytan. Med en ledningsutformning enligt bilden kommer den andra delen av röret att tömmas av sig själv när pumpen stannat. Luft går in från utloppet och den högra vattenpelaren separeras från den vänstra vid knycken på röret. Figur Utloppet ligger ovanför vätskenivån. Detta innebär att den högra delen av röret töms när pumpen stannat. När man beräknar statisk tryckhöjd och pumpens driftpunkt måste man ta hänsyn till de höga punkterna på ledningen. Tryckförlust genom friktion Den dynamiska tryckhöjden beräknas så här: h dynamic är tryckförlusten i m, ƒ friktionsfaktorn, l rörets längd, v vattnets hastighet i den rörsektion som har diametern. För att bestämma pumparnas driftpunkter (l/s), strömningshastigheter (m/s) och kopplingspunktsvärden (fot/m) använder vi oss av programvara för hydraulisk modellering, exempelvis RioGI och KYPipe, som utnyttjar rördimensioner och kan simulera avlopp från både småhus och kommersiella fastigheter. Följande parametrar måste vara kända när man ska konstruera ett system: Används bostäderna som fritidshus eller året runt Hur många hushåll Antalet pumpar som ska köras samtidigt, utgående från den rationella metoden eller sannolikhetsmetoden Vattenförbrukningen, angett som projekterat flöde Framtida utbyggnad av LTA-systemet Topologi (statiska höjdskillnader) Exploateringsförloppet för platsen och utbyggnadsetapper Behovet av förhöjd säkerhet (dubblerade pumpstationer) Strategier för övervakning, styrning och underhåll Rörtyper Tillgänglig elförsörjning Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 13

22 Figur Skärmdump från programvara för systemdesign: en karta över ett LTAområde för en uppsättning hushåll; de vita prickarna indikerar de olika LTA-stationerna. De raka linjerna indikerar rörledningarna. Utloppet visas till vänster. Resultatet från beräkningarna utgör pumparnas driftvillkor (alltså driftpunkter vid olika antal pumpar igång samtidigt, strömningshastigheter och tryckförluster med uppehållstider i de olika rören). Den som utformar systemet finjusterar och prövar olika kombinationer av rördiametrar, antal pumpar som är igång samtidigt osv. tills den optimala lösningen hittas. Nedan diskuteras skillnader i hydrauliska egenskaper mellan centrifugalpumpar och excenterskruvpumpar. 14 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

23 RioGL ITT Engineering Tool Page 1 of 1 Date: 10/05/2011 Results for each pump Pumpname Pump type Capacity [l/s] Head losses [m] Total [m] Friction [m] Static [m] DynNod [m] Running Time [min/day] Liquid level pump operati. Start Stop [m] [m] P0016/p1 MP kw-3 Ph P0023/p1 MP kw-3 Ph P0014/p1 MP kw-3 Ph P0004/p1 MP kw-3 Ph P0007/p1 MP kw-3 Ph P0008/p1 MP kw-3 Ph RioGL Figur ITT Engineering Tool Utdata från programmet RioGI. Tabellen innehåller uppskattningar av de olika pumparnas driftpunkter (alltså skärningspunkten mellan pumpkurvan och systemkurvan). Page 1 of 1 Date: 12/05/2011 Results for each pipe Start f End Length [m] Diam. Internal [mm] M aterial RESULTS FOR EACH PIPE PER LEIDING Friction- Coefficient Friction head losses [m] Pipes Nodes M a x. Velocity [m/s] M a x. Flow [l /s] T0001 L PE SDR T0017 P PE SDR T0025 P PE SDR T PE SDR P PE SDR PE SDR T0006 P PE SDR T0009 P PE SDR T0009 T PE SDR T0010 P PE SDR T0013 P PE SDR T0013 T PE SDR T0014 P PE SDR T0014 T PE SDR T0028 P PE SDR T PE SDR Figur Ledningsdata och beräknade strömningshastigheter i respektive rör Hydrauliska egenskaper för tuggerpumpar av excenterskruvtyp respektive centrifugaltyp vid användning i LTA-applikationer. Tuggerpumpar av excenterskruvtyp ger relativt konstanta flöden vid olika utloppstryck, med värden i intervallet 0,7-1,1 l/s. Tuggerpumpar av centrifugaltyp ger variende flöden beroende på tryckförhållandena, mellan 1-4 l/s. Båda dessa typer används i moderna tryckavloppsystem. Det optimala valet ur hydraulisk synvinkel bestäms av topografin, det projekterade flödet och rördimensionerna. Centrifugaltuggerpumpar Ger relativt höga flöden vilket leder till högre hastigheter i rör och därmed mindre risk för sedimentering och igensättning. Det höga flödet gör även att pumpsumpen töms snabbare än hos excenterskruvtuggerpumpen, vilket leder till att färre pumpar går samtidigt i systemet. Klarar relativt höga nivåskillnader och används därför med fördel i normal terräng. Kan hantera viss förekomst av slitande och vassa partiklar som t ex sand. Pumpen är slitstark. Det stora flödet från pumpen ger självrensning i ledningarna och tömmer sumpen snabbt. Höga hastigheter håller rören rena, ger korta drifttider och att få pumpar går samtidigt. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 15

24 Excenterskruvtuggerpumpar Ger relativt låga flöden vilket leder till lägre hastigheter i rör och därmed högre risk för sedimentering och igensättning. Det låga flödet gör även att pumpsumpen töms långsammare än hos centrifugaltuggerpumpen vilket leder till att fler pumpar går samtidigt i systemet. Klarar mycket höga nivåskillnader och används därför med fördel i bergig terräng. Kan inte hantera slitande och vassa partiklar som t ex sand Tuggerpumpar av excenterskruvtyp i LTA-system Figur En deplacementpump tvingar en vätska att röra sig genom att innesluta en viss mängd och sedan förflytta denna instängda mängd fram till utloppet. Excenterskruvpumpar används ofta för pumpning av svåra material, exempelvis avloppsslam. De består av en elmotor och en axeltätning som håller motorn skild från vätskan som pumpas, en hydrauldel samt en skäranordning som sönderdelar fasta ämnen i vätskan. Hydrauldelen består av en spiralformad rotor som roterar inuti en gummihylsa, som utgör stator. När rotorn roterar tvingas vätska gradvis framåt längs gummihylsan. Pumpkurvan är nästan vertikal. En vanlig nominell motoreffekt är ca 1 kw. Den användbara pumpkurvan för en excenterskruvtuggerpump är i det närmaste vertikal (flödet är alltså i stort sett konstant över hela driftkurvan). Normalt ligger den maximala tryckhöjden på 60 m. När man dimensionerar ett LTA-system bör man dock aldrig lägga den normala driftpunkten på en total tryckhöjd över 50 m. 16 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

25 Effekt kw Tryck m Flöde l/s Figur Typisk pumpkurva och effektförbrukningskurva för en excenterskruvpump med tuggerfunktion. När den totala tryckhöjden ökar blir effektförbrukningen högre till följd av en ökad strömförbrukning (t.ex. från normalt 8 A till över 20 A). Tryckökning begränsas av elektriska faktorer; ett motorskydd kan lösa ut, eller motorn kan överhettas så att överhettningsskyddet löser ut i pumpen. Detta fenomen kan förebyggas med hjälp av utrustning för tryckövervakning. Tryckhöjd Pumpkurva Systemkurva 0 0 Flöde Figur Driftpunkten är skärningen mellan pumpkurvan och systemkurvan. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 17

26 Excenterskruvtuggerpumpens driftpunkt bestäms på samma sätt som centrifugalpumpens (alltså som skärningen mellan pumpkurvan och systemkurvan) I ett stort system kan flera pumpar vara igång samtidigt. Med flera pumpar igång får man flera driftpunkter, i motsats till fallet med bara en pump. Figur Vy uppifrån av ett LTA-system, från RioGI. Två pumpar i ett stort system kan exempelvis köras samtidigt, beroende på vattenförbrukningen i respektive hushåll och antalet pumpar. Tryckhöjd Kapacitet Pumpkurva Systemkurva Driftpunkt för två pumpar som körs Statisk tryckhöjd Driftpunkt för en pump som körs Flöde Figur När ytterligare en tuggerpump i systemet börjar tömma sin sump ökar trycket i samlingsledningen, vilket förskjuter driftpunkten uppåt något för pumpen. 18 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

27 "Rördiametrar PE-rör (mm)" Di DN (SDR17) "Flöde (l/s) Nödvändig för renspolning*" "Totalt antal excenterskruv-pumpar**" , ,2 0, , ,4 1, , ,2 3, ,8 5, ,2 6,7 12 * Räknat på 0,7 m/s ** Beräknat på 0,6 l/s för pumpen Figur Olika rördimensioner kräver olika flöden och olika antal excenterskruvpumpar som körs samtidigt för att säkerställa att avloppsvattnet med sina fasta föroreningar transporteras iväg. Vi antar ett pumpat flöde på 0,6 l/s. Då måste man göra en närmare beräkning för att se till att man uppnår tillräcklig hastighet på mediet i ledningarna för att få självrensning (se diagrammet ovan). Det är också viktigt att beräkna det maximala trycket så att utrustningen inte överbelastas Tuggerpumpar av centrifugaltyp i LTA-system Centrifugalpumpar används ofta för att pumpa mindre och större mängder avloppsvatten. De består av en elmotor, dubbla mekaniska tätningar som håller motorn skild från den hydrauliska delen, en skäranordning som sönderdelar fasta ämnen i vätskan, samt ett pumphjul. Pumpkurvans lutning är olika för olika utföranden. Vanliga tryckhöjdsgränser ligger mellan 30 och 50 m. Ett vanligt maximalt flöde för en tuggerpump för ett småhus är 4 l/s. Den nominella effekten ligger ofta på 1-2,4 kw. Figur Centrifugalpumpen Flygt 3068, som används i LTA-system i mer än 10 år. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 19

28 * * * * PRODUCT TYPE PERFORMANCE CURVE MP HT DATE PROJECT CURVE NO ISSUE /1-LOAD 3/4-LOAD 1/2-LOAD RATED IMPELLER DIAMETER POWER hp POWER FACTOR STARTING 146 mm EFFICIENCY 80.5 % 82.5 % 82.0 % CURRENT A MOTOR # STATOR REV RATED MOTOR DATA CURRENT A BB COMMENTS INLET/OUTLET RATED FREQ. PHASES VOLTAGE POLES SPEED rpm - / 1.5 inch TOT.MOM.OF 60 Hz V 2 IMP. THROUGHLET INERTIA kgm2 GEARTYPE RATIO NO. OF --- BLADES Product Type Performance Curve MF HT Date Project Curve No Issue /1-Load 3/4-Load 1/2-Load Rated Impeller Diameter Power kw Power Factor Starting 160 mm Efficiency 75.5 % 79.0 % 80.5 % Current A Motor # Stator Rev Rated Motor Data Current A BB 01Y 10 Comments Inlet/Outlet Rated Freq. Phases Voltage Poles Speed rpm -/ 38 mm Tot. Mom. of 50 Hz V 2 Imp. Throughlet Inertia kgm2 Geartype Ratio No. of 6 mm Blades POWER [hp] DUTY-POINT FLOW[USgpm] HEAD[ft] POWER [hp] EFF. [%] NPSHre[ft] B.E.P (3.51) 20.2 (24.3) O OVERALL EFF. O INPUT POWER SHAFT POWER PUMP EFF. Power [kw] 2.8 G Guarantee Duty-Point Flow [l/s] Head [m] Power [kw] Eff. [%] (NPSHR)[m] B.E.P (1.98) 32.8 (41.9) ISO 9906/annex A.2 O Overall Eff. O Input Power Shaft Power Pump Eff. [ft] 140 BEST EFF. POINT [m] 35 Best Eff. Point EFF. [%] Eff. [%] HEAD Head FLYPS ( ) [USgpm] FLOW Performance with clear water and ambient temp 40 C HI B Curve unix AUTHOR: GPWEB1 SACU (rev:7.49) 15 G 30 G [l/s] Flow Guarantee between limits (G) acc. to Performance with clear water and ambient temp 40 C ISO 9906/annex A.2 Figur Effektkurvor och pumpkurvor för en centrifugaltugger vid 60 och 50 Hz. Vid dimensionering av en tuggerpump är det viktigt att tänka på att strömförbrukningen under drift är den avgörande faktorn för effektförbrukningen. När tryckhöjden stiger ökar effektförbrukningen (pumpen kan alltså köras mot maximalt tryck under lång tid, exempelvis efter ett strömavbrott när alla pumpar börjar tömma sina stationer samtidigt). Tryckhöjd Pumpkurva Systemkurva Driftpunkt för två pumpar som körs Driftpunkt för en pump som körs Statisk tryckhöjd Flöde Figur Pumpkurva, systemkurva och driftpunktsförskjutning när pump nr 2 startar. Maximalt tryck fås vid dämpunkten. 20 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

29 "Rördiametrar PE-rör (mm)" DN Di (SDR17) "Flöde (l/s) Nödvändig för renspolning*" "Totalt antal centrifugalpumpar**" , ,2 0, , ,4 1, , ,2 3, ,8 5, ,2 6,7 3-4 * Räknat på 0,7 m/s ** Beräknat på 3 l/s för pumpen Figur Olika rördimensioner kräver olika flöden och olika antal centrifugalpumpar som körs samtidigt för att säkerställa att avloppsvattnet med sina fasta föroreningar transporteras iväg. Vi antar ett pumpat flöde på 3 l/s. Med stora rördiametrar måste man göra en närmare beräkning för att se till att man uppnår tillräcklig självrensningshastighet på mediet i ledningarna (se diagrammet ovan). För centrifugaltuggerpumpar är det maximala trycket inte något bekymmer. I ovanliga situationer, exempelvis efter ett strömavbrott, kan alla pumparna starta samtidigt när strömmen kommer tillbaka. Tillsammans bygger pumparna upp trycket i rörsystemet tills respektive pump når sin dämpunkt. Den pump som ligger närmast utloppet (som alltså arbetar mot det lägsta mottrycket) uppnår inte sin dämpunkt, utan kommer att vara den första att tömma sin station, varefter pumpen stannar. Nästa pump i ordningen från utloppet får då i sin tur ett lägre mottryck, och kan börja tömma sin station. Då kan tredje pumpen starta osv. Centrifugalpumpar anpassar sig alltså själva efter strömavbrott. Vi kan erbjuda hjälp med utformning av större system, med beräkning av driftpunkter vid olika driftförhållanden, exempelvis när flera pumpar körs samtidigt. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 21

30 4.1.5 Vilka hydrauliska designvillkor måste vara uppfyllda? Följande hydrauliska villkor bör vara uppfyllda för att ett tryckavloppsystem ska fungera på ett säkert sätt: tillräcklig strömningshastighet (i rörledningen) för att hålla rören renspolade för att förhindra sedimentering och uppbyggnad av en biofilm på rörens insida tillräckligt kort uppehållstid för att förebygga uppkomst av svavelväte (gasen H 2 S, även kallad vätesulfid) tillräcklig strömningshastighet för att eliminera luftfickor i rören. En viktig del av processen vid utformningen går ut på att dessa villkor ska uppfyllas. Utöver de hydrauliska villkoren finns lokala krav som också ska uppfyllas. Strömningshastighet Enligt standarder för LTA, exempelvis SS-EN 1671, ska en minsta strömningshastighet på 0,7 m/s uppnås en gång per dygn. Observera att man normalt använder tuggerpumpar, antingen centrifugalpumpar eller excenterskruvpumpar, i LTA-system. Om andra lösningar har valts för den hydrauliska delen kan det krävas något högre strömningshastigheter. Den lägsta acceptabla strömningshastigheten (i huvudledningen) kan uppnås med hjälp av en pump eller flera pumpar som körs samtidigt. Uppehållstid Både lång uppehållstid för avloppsvattnet och låg strömningshastighet bidrar till uppkomsten av svavelväte (H 2 S). Denna gas börjar bildas omgående när allt syre är förbrukat. De första tecknen kan noteras vid utloppet från systemet (alltså anslutningen till huvudavloppsledning eller pumpstation). I små mängder är svavelväte en illaluktande gas, men i större mängder är denna gas dödlig. Uppkomsten av svavelväte beskrivs närmare i kapitel 7. Den genomsnittliga uppehållstiden (t) är i där V är volymen i rören och Q i är inflödet till dessa rör. Den europeiska standarden EN 1671 anger att vid uppehållstider på mer än 8 timmar bör åtgärder vidtas för att förebygga uppkomst av svavelväte. Eliminering av luftfickor Luft kan komma in i rörledningarna exempelvis när en hävertbrytare öppnar (under trycket av en hävert från ett utlopp på lägre nivå). Eftersom vätskan i ett LTA-system står stilla när vattenförbrukningen är låg (t.ex. under natten) samlas luft i toppunkter i rörsystemet. Sådana luftsamlingar ökar tryckförlusten som måste övervinnas av pumparna. En liten luftficka har normalt inte så stor betydelse. 22 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

31 Det finns olika teorier för att beräkna minimihastigheten för transport av gas i ett rör som lutar nedåt. Den ursprungliga Kent-ekvationen säger att En nyare version är Enligt Brown är den lägsta hastigheten vid ett fall på 10 (lutning 1:6) 0,7 m/s om rördiameternϕ rör är 60 mm 5 (lutning 1:12) 0,9 m/s om rördiameternϕ rör är 100 mm. Pumparna i ett LTA-system körs normalt korta perioder (t.ex. 10 minuter per dygn). Även om vätskehastigheten blir tillräckligt hög för att mata fram gasen längs ledningen måste tiden också vara tillräckligt lång för att gasen ska tryckas förbi rörets lägsta punkt. Annars vandrar luftfickan tillbaka till utgångspunkten (i rörtoppen) när pumpen har stannat. Om luften inte hinner förbi lägsta punkten under pumpens gångtid måste en luftningsventil installeras Konstruktion av tryckavloppsystem med flera tuggerpumpar som körs samtidigt Följande kapitel förklarar bakgrunden till olika designvillkor när flera pumpar körs samtidigt - en situation som är vanlig i större system med tryckavlopp. De vanligaste pumptyperna för LTA-system är centrifugaltuggerpumpar och tuggerpumpar av excenterskruvtyp. En centrifugaltuggerpump tömmer sumpen snabbt tack vare dess höga kapacitet. Därmed blir den vanligaste driftsituationen att en pump i taget arbetar (dvs. strömningshastigheten i rören måste uppnå tillräckliga värden med bara en pump igång). Fyra metoder förekommer: den statistiska metoden för de europeiska och australiska marknaderna; toppflödesmetoden för Tyskland; den rationella och/eller sannolikhetsmetoden i USA och Kanada. De dimensionerande värdena är de maximala flöden som förväntas uppstå en eller två gånger per dygn. De används vid dimensioneringen av huvudledningarna i tryckavloppet. Flöden som är större än de dimensionerande värdena kan uppstå ibland, vilket innebär att de dimensionerande värdena inte ska uppfattas som största förekommande flöden. De dimensionerande värdena används dock för den grundläggande dimensioneringen av rören. Två designmetoder har tillämpats med framgång i USA under 40 års tid: den rationella metoden och sannolikhetsmetoden. Båda dessa kan användas med centrifugalpumpar och excenterskruvpumpar. I den här handboken beskrivs dock inte sannolikhetsmetoden. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 23

32 4.1.7 Den statistiska metoden Den statistiska metoden är den som beskrivs i SS-EN , och hänvisningsdokumentet "Design and performance of Pressure Sewage Systems". Ett system för tryckavlopp består av ett nätverk av rör och flera pumpar. Figur Översiktlig bild av ett litet LTA-system Kvadraterna indikerar pumpstationer, linjerna är ledningar. Beroende på de enskilda hushållens vattenförbrukning körs pumparna olika ofta när avloppsvatten ska transporteras bort från tanken. För tryckavloppssystem med många pumpar finns det tidpunkter när flera pumpar i olika hushåll körs samtidigt under dygnet (t.ex. två pumpar igång, tre pumpar igång, fyra pumpar osv.). Frekvensen för sådana olika driftsituationer kan beskrivas med en Gauss-kurva. Frekvens ggr/dag Antal pumpar som körs samtidigt Figur Exempel på hur ofta olika kombinationer av pumpar körs samtidigt En Poisson-fördelning beskriver sannolikheten för olika av varandra oberoende händelser, alltså oddsen och analysen för slumpmässiga händelser: antalet telefonsamtal som inkommer till en växel; sannolikheten för att få en sexa på en tärning är 1 på 6, och att få ett jämnt antal ögon på tärningen är 3 på Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

33 Poisson-fördelningen kan användas för att beräkna sannolikheten för att ett visst antal pumpar ska vara igång samtidigt. P är sannolkheten för att ett visst antal pumpar går samtidigt. (Begreppet sannolikhet definieras nedan.) R är antalet pumpar för vilka P beräknas. N är det totala antalet pumpar i systemet. q in är det inkommande flödet vid pumpstationen. Vattenförbrukningen beräknas ske under 10 timmar / 24 timmar. är pumpflödet. q p Resultaten av ekvationen kan visas i ett Gauss-diagram enligt nedan. 25% 20% Sannolikhet 15% 10% 5% 0% Antal pumpar som körs samtidigt Figur Exempel på sannolikheten för att olika kombinationer av pumpar körs samtidigt Sannolikheten, P, är måttet på hur trolig en händelse är. Antalet gynnsamma fall Antalet möjliga fall För ett LTA-system kan sannolikheten definieras så här: Antal pumpar som går samtidigt Totalt antal pumpar Europastandarden SS-EN 1671 handlar om "Utformning av tryckavloppssystem", och säger att tryckavloppssystem ska utformas för en sannolikhet på 10 % att pumparna ska vara igång samtidigt. Antalet pumpar ska bestämmas utgående från värdet på 10-procentssannolikheten till höger på Gauss-kurvan. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 25

34 25% 20% Sannolikhet 15% 10% 5% 0% Antal pumpar som körs samtidigt Figur Exempel på ett stort LTA-system, där sannolikheten 10 % indikerar att systemet bör innefatta sju pumpar som körs samtidigt. Standarden säger också att för små system ska sannolikheten att ingen pump är igång uteslutas vid beräkningen. Om sannolikheten att en pump är igång är högre än 80 % gäller fallet ett system med en pump (annars ska konstruktionen ge en sannolikhet på ca 10 %). Systemet bör utformas för värsta scenariot, vilket normalt innebär att alla pumpar i konstruktionen ligger längst ut i samma del av nätet och körs vid höga tryck, ända från ytterdelarna av nätet till utloppet. Observera att designkriterierna är konservativa; sannolikheten för att just dessa pumpar ska vara igång samtidigt är lägre än 10 %. Den programvara som används av Flygts applikationsingenjörer heter RioGI och beräknar hur ofta pumpar körs samtidigt. Systemet ska utformas för att klara driftsituationer som inträffar dagligen med en pump, två pumpar, tre eller flera pumpar; driftsituationer som inträffar en gång i veckan behöver inte beaktas. Referenser: Design and performance of PRESSURE SEWERAGE SYSTEMS, Peter Söderlund, Lennart Jönsson, Peter Nilsson. Avdelningen för Vattenresurslära, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Universitet, Sverige, rapport nr Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

35 4.1.8 Sannolikhetslära Sannolikhetsläran är den gren av matematiken som behandlar slumpmässiga händelser. De centrala begreppen inom sannolikhetsläran är slumpmässiga variabler, stokastiska processer och händelser: matematiska abstraktioner av icke deterministiska händelser eller mätta storeheter, som kan vara enstaka eller återkomma över tid på ett till synes slumpmässigt sätt. Även om en enstaka slantsingling eller tärningskast är en slumpmässig händelse, så uppvisar ett större antal sådana slumpmässiga händelser i följd vissa statistiska mönster, som kan studeras och förutsägas. Två typiska matematiska sätt att beskriva sådana mönster är lagen om stora tal och centrala gränsvärdessatsen. Bestämning av vattenförbrukningen Det värde på vattenförbrukningen som ska användas vid konstruktion av ett LTA-system hämtas normalt från lokala standarder. Nedan ges ett exempel: Genomsnittlig vattenförbrukning per person och dag Haiti Kenya Kina Indien Storbritannien Filippinerna Brasilien Tyskland Danmark Österrike Frankrike Norge Spanien Italien Australien USA l/dag Figur Exempel på vattenförbrukningen i olika länder Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 27

36 4.2 Tips om installation i ledningsnät Det här avsnittet innehåller råd vid installation av ledningar till ett tryckavloppsystem. Närmare information om villkoren för rörinstallation lämnas av rörleverantörerna. En diskussion om transport av luftfickor i nedåtlutande rör återfinns i avsnitt För att garantera att systemet fungerar pålitligt och får lång livslängd ställer rörleverantören vissa krav, exempelvis att rören ska omges av sand före igenfyllning av rörgraven. Det här avsnittet innehåller också tips om närliggande hydrauliska frågor Rekommendationer för ledningsprofil Inloppsröret till tanken Avloppet transporteras från huset till pumpstationen genom självfall. Lokala föreskrifter säger ofta att ett sådant avloppsrör ska ha en diameter på 100 mm. För att fasta föroreningar ska följa med vattnet bör röret luta med minst 1 % (1 cm fall per meter rör) och inga skarpa krökar ska finnas där föroreningar kan fastna. Föreskrifter om djup När ledningarna installeras på platser där kalla årstider förekommer ska det läggas så djupt att vätskan inte fryser. Alternativt kan en värmekabel läggas längs röret och strömmen styras efter yttertemperaturen. Ledningen bör då också isoleras, t.ex. med en isolerlåda, för att minimera värmebehovet och energiförbrukningen. Som i alla pumpsystem med högpunkter kan vakuum uppstå under vissa förhållanden. Om högpunkten ligger mer än 10 m ovanför utloppet måste särskilda hänsyn tas vid utformningen av ledningsnätet. <33 fot (10 m) Figur Vakuumfickor kan uppstå i rörsystem med höga toppvärden. För system där utloppet ligger lägre än pumpstationen kan det ibland behövas en hävertbrytare i pumpstationen. Detta diskuteras i avsnitt 4.5. Inneslutna fickor av gas eller luft bör pumpas ut ur ledningsnätet. Eftersom pumpar i LTAanläggningar bara körs korta stunder måste man kontrollera att vätskan trycks framåt under tillräckligt lång tid för att luftfickan ska tryckas förbi nästa låga punkt i ledningen. Annars vandrar luftfickan tillbaka när vätskan inte längre trycks framåt. Om detta inte kan kontrolleras bör man överväga att installera en luftningsventil vid högpunkten. 28 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

37 Figur Vätskeflödet riktat från vänster till höger. Det markerade området visar den minsta sträcka som avloppsvattnet måste pumpas under en pumpcykel för att en gasficka inte ska återvända till en toppunkt på röret när pumpen stannar Tips om rörläggning Ett noggrant utfört arbete vid rörläggningen förlänger ledningsnätets livslängd. Rörleverantören kan ge rekommendationer eller förklara lokala föreskrifter, exempelvis i fråga om rörgravens jämnhet och bredd, ledningsbäddens utformning, minsta rörkrökningsradier, metoder för igenfyllning och packning, tätning av bergsprickor, läggningsdjup (för att skydda mot frysning), fyllning av sand eller grus kring rören. Vid grund förläggning av ledningar kan anläggningsarbetet reduceras avsevärt. För att förhindra frysning måste dock ledningarna isoleras och eventuellt även kompletteras med värmekabel beroende på faktorer som klimat, snötäcke och jordart på orten. För detta används ofta isolerlådor eller färdigisolerade kulvertar där värmekabel och isolering är monterat direkt mot ledningen. Figur Exempel på grund förläggning med isolerlåda När ett rör böjs uppstår spänningar i materialet. För att rörets livslängd inte ska förkortas bör böjradien inte understiga det minimivärde som anges av rörtillverkaren. Nedan ges ett exempel på sådana rekommendationer. Temperatur -20 C till + 10 C över 11 C 25 x ϕ rör 22 x ϕ rör Figur Exempel på minsta rörböjningsradie Referens: Uponor teknisk Handbok, Tryckrörsystem, 2008 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 29

38 Figur Servisledningen från fastigheten till huvudledningen. Det är viktigt att kopplingarna vänds rätt i förhållande till vätskans strömningsriktning; det kan vara svårt att se åt vilket håll pumpen driver vätskan. Systemet bör utformas så att flödets riktningsändringar sker mjukt, exempelvis i kopplingar Rördimensioner och definition av tryckklasser SDR-talet (Standard Dimension Ratio) är förhållandet mellan rörets nominella diameter (ytterdiametern) och godstjockleken. Vilket SDR-tal som krävs kan också påverkas av vilken anläggningsmetod som kommer att användas. Vid horisontell, styrd borrning s k rörtryckning krävs exempelvis lägre SDR-tal (högre godstjocklek) än med konventionell teknik. Många gånger är det vad grossisten har lagerfört som avgör vilken dimension som används. Tryckklassen (PN) är det största tillåtna trycket (bar) vid en genomsnittlig temperatur på 20 C. En Flygt excenterskruvtuggerpump M har en maximal tryckhöjd på 60 m, men kan under kortare perioder pumpa mot högre tryck; detta bör beaktas när man väljer tryckklass för röret. Här följer ett exempel på dimensioner för ett utloppsrör till ett LTA-system. Valt SDR tal också kan påverkas av anläggningsmetod och tillgänglighet. nominell diameter (mm) Godstjocklek (mm) Figur Uponor tryckavloppsrör PE80, PN 10, SDR Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

39 4.3 Strategier för styrning och övervakning Det här avsnittet ger exempel på olika varianter av övervakning och styrning för olika användarbehov. Typiska funktioner och egenskaper som behövs för ett väl fungerande LTA-system finns uppräknade och grupperas i lösningar för olika användarbehov. I genomsnitt startar och stannar en pump i ett tryckavloppssystem några gånger per dag, och den sammanlagda körtiden för varje pump är cirka minuter per dygn. En pump måste dock styras för att kunna utföra sin uppgift. När det gäller avloppsvatten (med små flöden) hålls pumpen igång med hjälp av nivåstyrda till/frånslag. I ett LTA-system hamnar avloppsvattnet i en pumpsump, och pumpen startar och stannar på signal från en nivågivare. Styrsystemet avläser trycket vid olika vätskenivåer, antingen kontinuerligt, analogt, eller genom att starta och stoppa pumpen efter en signal från en nivåvippa när vätskan når vissa nivåer. Styrningen kan vara mer sofistikerad, med mer intelligens, övervakning och styrning av pumparna för att klara exempelvis strömavbrott, ökat ledningstryck osv. Pumpen övervakas också för att den ska skyddas från skada eller för att pumpstationen ska skyddas från bräddning, något som kan vara väldigt obehagligt för omgivningen. Det kan också finnas ett behov av att dokumentera pumpdriften (alltså drifttimmar, antal starter osv.) eftersom pumpstationen kan vara placerad i en särskilt känslig miljö. Oavsett om det gäller fritidshus eller permanentboende finns olika tekniska lösningar för rätt kostnadseffektivitet. Funktioner och egenskaper för säker övervakning och styrning kan sammanfattas så här: Styrning, larm och övervakning hanteras av en integrerad enhet. Enkel avläsning och översikt av larmsignaler, driftstatus, loggdata och typ. Alla parametrar är lätta att ändra (utan behov av någon extra skärm eller externa enheter), så att varje pump kan ställas in optimalt. Säkerhet, pålitlighet, lång livslängd. Underhållscykel efter långa stillestånd. Fördröjning efter strömavbrott. Maximal driftstid för en pump, för att förhindra onödig pumpning System med tidig varning, för att förhindra akuta serviceanrop Olika kommunikationsmetoder GSM, GPRS, PSTN, radio, LON, SCADA-system Inbyggd övervakning Möjlighet till fjärrstyrning Lösningar för styrning och övervakning av tryckavloppsystem Här följer tre exempel på lösningar som uppfyller kraven på funktionalitet, exempelvis olika typer av larm, övervakning med telemetri samt tryckövervakning. Lösning 1, enkel och robust Pumpen startas och stoppas av en nivåvippa. Om oönskat fast material kommer in i stationen och blockerar/stoppar pumpen kommer vätskenivån att stiga tills högnivåvippan aktiveras och ett larm avges (ljud och ljus). Detta är en typisk installation för ett fritidshus eller ett permanent hushåll som inte behöver fjärrövervakning eller loggning av pumpens driftdata. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 31

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus

Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris. Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Ett riktigt avlopp, till ett rimligt pris Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem för villor och fritidshus Det smarta sättet att ansluta till det kommunala avloppsnätet Med vårt lätt trycksatta avloppssystem

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus

Integrerade avloppslösningar enkla att installera. Vogel Sekamatik ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Integrerade avloppslösningar enkla att installera Vogel ger dig pump och pumpstation i ett för montering inomhus Vogel Det enkla sättet att installera avlopp De kompakta avloppslösningarna Vogel för inomhusmontering

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

Tryckavlopp. Ett avloppssystem som är både kostnadseffektivt och miljövänligt

Tryckavlopp. Ett avloppssystem som är både kostnadseffektivt och miljövänligt Tryckavlopp Ett avloppssystem som är både kostnadseffektivt och miljövänligt För områden med spridd bebyggelse, högt grundvatten, ogynnsam topografi eller svåra markförhållande är tryckavlopp det mest

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer.

Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. Lösningen på ditt avloppsproblem Serie Line avloppspumpstationer. -E Pumpstation Line E Avloppspumpstation Serie Line -E med enkelpump enskild villa. Line -E är det självklara valet den som önskar en avloppspumpstation

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk

Ett av marknadens osynligaste minireningsverk U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R C L E A N I M I N I R E N I N G S V E R K N Y H E T Ett av marknadens osynligaste minireningsverk 75001 12 2009 Marknadens driftsäkraste minireningsverk

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Självfall är inte alltid bra

Självfall är inte alltid bra Självfall är inte alltid bra Av Produktchef Ralf Schomäcker Flytta stora jordmassor. Dragning av nya avloppsrör och flytta avloppsledningar. Håltagning i betonggolv. Traditionell spillvattentransport med

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION

SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Senast uppdaterad: 2012-02-21 SÅ INSTALLERAR DU DIN LTA-STATION Post Botkyrka kommun, 147 85 Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehåll Allmänt

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson Tömning av båtlatrin Snart kommer en lag som säger att de båtar som har septiktank måste tömma den i hamn. Senare i förlängningen tro mig, så blir det förbud mot all tömning i Östersjön både för fritidsbåtar

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

VA-aktuellt MED BL A NYA FLYGT EXPERIOR SOM TAR AVLOPPSPUMPNING TILL EN NY NIVÅ

VA-aktuellt MED BL A NYA FLYGT EXPERIOR SOM TAR AVLOPPSPUMPNING TILL EN NY NIVÅ VA-aktuellt MED BL A NYA FLYGT EXPERIOR SOM TAR AVLOPPSPUMPNING TILL EN NY NIVÅ MÄSSKAMPANJ! 20 % RABATT PÅ SMARTRUN SmartRun Flygt Experior Avlopp på en ny nivå Inpired by you engineerd by us. Vårt nya

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min]

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min] FILTERANLÄGGNINGAR För separation av partiklar i skäroljor och processvätskor Primetek Systems AB kan erbjuda ett mycket brett produktprogram inom filtrering av skäroljor och processvätskor. Vi kan erbjuda

Läs mer

så här installerar du din LTA-station

så här installerar du din LTA-station så här installerar du din LTA-station Innehåll Allmänt om LTA.... 3 Detta ingår i ditt LTA-pumpstationspaket... 4 LTA pumpstation modell Compit.... 5 LTA-pump.... 6 Automatikskåp.... 7 Montagevinkel /

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

Nätverk för VA i omvandlingsområden

Nätverk för VA i omvandlingsområden Nätverk för VA i omvandlingsområden Kompetensbehov och val av teknik Nynäshamn den 22 oktober 2013 VA-plan i Nynäshamn (Alf Olsson) I Nynäshamn har VA-förvaltningen i samarbete med Södertörns Miljö- och

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Topas Plus 8 Installationsanvisning

Topas Plus 8 Installationsanvisning Topas Vatten avloppsreningsverk Topas Plus 8 Kontaktinformation Topas Vatten Huvudkontor Tel: +46 8 767 00 30 E-post: info@topasvatten.se Webb: www.topasvatten.se Service Bengt Bengtsson Tel: + 46 8 540

Läs mer

Vakuumtoalett med villakomfort

Vakuumtoalett med villakomfort Vakuumtoalett med villakomfort Porslin Gedigen vattentoalett helt i porslin, som används som en vanlig toalett. Spolar 0,6 liter Sparar 90% vatten mot en vanlig vattentoalett. Ekonomisk Låg vattenförbrukning!

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Vertikala centrifugalpumpar

Vertikala centrifugalpumpar Vertikala centrifugalpumpar Driftsäkra pumpar till bland annat cirkulation, fjärrvärme och klimatanläggningar samt industriapplikationer. Pumphus och pumphjul i gjutjärn, segjärn, brons eller rostfritt

Läs mer

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar

ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR I ENKEL- OCH TVILLINGUTFÖRANDE I GJUTJÄRN ELLER BRONS FÖR VÄRME- OCH KYLAPPLIKATIONER I STÖRRE BYGGNADER ecocirc XL och XLplus cirkulationspumpar Exakt den cirkulationspump

Läs mer

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar

HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL. ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar HÖGEFFEKTIVA CIRKULATIONSPUMPAR FÖR TAPPVARMVATTEN MED AUTOMATISK AVLUFTNINGSFUNKTION OCH ISOLERSKAL ecocirc PRO tappvarmvattenpumpar ecocirc PRO Varmt vatten ur kranen direkt! Nu med automatisk avluftning,

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer