Handbok om tryckavloppsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok om tryckavloppsystem"

Transkript

1 Handbok om tryckavloppsystem (LTA)

2

3 Handbok om tryckavloppsystem (LTA)

4 Handbok om tryckavloppsystem (LTA) Den här handboken om LTA ges ut av Xylem Water Solutions AB, som tillverkar Flygt-pumparna. Xylem är en global leverantör av lösningar för hantering och behandling av vatten till kunder inom bygg, gruvdrift, kommuner och industrier i över 140 länder. Företaget konstruerar och levererar energisnåla lösningar och tillhörande tjänster för transport av rent vatten och avloppsvatten, för dränering, biobehandling, filtrering och desinfektion, via fem globala varumärken - Flygt, Godwin Pumps, Leopold, Sanitaire och Wedeco. Copyright 2012 Xylem Water Solutions AB. Alla rättigheter förbehålles. Printed in Sweden Utgiven av Xylem Water Solutions AB, Gesällvägen 33, SE Sundbyberg, Sverige Redaktör Tore Strandberg Assisterande redaktörer Per Hedmark Henrik Held Anders Ström Bearbetning av svensk översättning Magnus Nilsson Johan Seijmer Kim Ödlund IV

5 V

6 Innehåll Kapitel 1 Inledning Varför LTA-system? 4 Kapitel 2 Trycksatta avloppssystem Applikationer för småhus, kommersiella fastigheter och 6 kom munala anläggningar Kapitel 3 Beskrivning av andra system för transport av avloppsvatten Septiktank Små reningsanläggningar för avloppsvatten Självfallssystem Vakuumsystem 10 Kapitel 4 Systemdimensionering Val av pump Hydrauliska egenskaper för tuggerpumpar av excenterskruvtyp respektive centrifugaltyp vid användning i LTA-applikationer Tuggerpumpar av excenterskruvtyp i LTA-system Tuggerpumpar av centrifugaltyp i LTA-system Vilka hydrauliska designvillkor måste vara uppfyllda? Konstruktion av tryckavloppsystem med flera tuggerpumpar som körs samtidigt Den statistiska metoden Sannolikhetslära Tips om installation i ledningsnät Rekommendationer för ledningsprofil Tips om rörläggning Rördimensioner och definition av tryckklasser Strategier för styrning och övervakning Lösningar för styrning och övervakning av tryckavloppsystem Pumpstationens utformning Avluftningsventiler och hävertbrytare 37 Kapitel 5 Designhjälpmedel Kapitel 6 Beskrivning av olika pumptyper Centrifugaltuggerpumpar Excenterskruvpumpar med tuggerfunktion 42 Kapitel 7 Svavelväte i LTA-anläggningar Kapitel 8 Bilagor En- eller trefas Flygt-produkter för tryckavloppsystem Riktlinjer för val av pump och utformning av rörsystem Checklista för konstruktion av ett tryckavloppsystem Förkortningsförklaringar och symbolförteckning Referenser 60 VI Innehåll

7 Innehåll VII

8

9 Tack Den här handboken bygger på den globala laganda som råder inom vårt företag. Vi vill rikta ett särskilt tack till följande personer för värdefulla bidrag: John Bauer, Ad Damme, Klas Dans, Doug Darville, Alain Derville, Per Hedmark, Björn Lundqvist, Dana Mullen, Therese Myske, Erik Quijano, Johan Seijmer, Anders Ström, Roland Svensson och Peter Söderlund. Friskrivning All information i den här handboken har publicerats i god tro och all rimlig omsorg har lagts på att kontrollera att informationen är korrekt. Handboken läggs dock fram med förbehållet att författarna och utgivarna inte ansvarar för fel och utelämnanden, och att de inte lämnar någon uttalad eller underförstådd garanti i fråga om att innehållet är aktuellt, fullständigt eller korrekt. Författarna och utgivarna tar inget ansvar för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, som uppkommer på grund av att data eller information i handboken tillämpas. Handboken utges med det förbehållet att författarna och utgivarna lämnar information men inte har avsikten att tillhandahålla tekniska eller andra professionella tjänster. Om sådana tjänster söks bör en lämplig yrkeskunnig person kontaktas. 1

10 2

11 Förord Flygts pumpar har använts i avloppssystem världen i över 50 år. Den globala efterfrågan på pålitliga tryckavloppsystem med lång livslängd har vuxit snabbt och skapat ett behov av riktlinjer för hur sådana system bör utformas. Den här handboken ger praktiska rekommendationer riktade till tekniker och konsulter som har i uppdrag att konstruera tryckavloppsystem. Den syftar också till att ge användare och driftpersonal grundläggande kunskaper om tryckavloppsystem, liksom tips till entreprenörer som utför uppdrag på sådana system. Ett tryckavloppsystem består av ett förgrenat ledningsnät och trycksättningsutrustning (pumpar). Målsektorn är främst de australiska, europeiska och nordamerikanska marknaderna. Därför kan vissa delar av handboken ligga utanför normal praxis för vissa marknader. Samtidigt kan sådan avvikande praxis ge upphov till nya idéer. Handboken kompletteras lämpligen med installations- och driftsanvisningar, pumphandböcker med mer detaljerad beskrivning av pumpkapaciteter och driftpunkter, liksom riktlinjer för elinstallationer och för rörläggning. De första kapitlen ägnas åt en grundläggande genomgång av tryckavloppsystem. Därefter förklarar vi våra konstruktionsprinciper och diskuterar speciella problem, som till exempel uppkomsten av svavelväte. Handboken har tagits fram med hjälp av personer inom vår organisation runt om i världen, som har många års erfarenhet av tryckavloppsystem. Organisationen för Flygt produkter finns representerad överallt i världen för att ge våra kunder personligt stöd. Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill ha mer information. 3

12 Kapitel 1 Inledning Syftet med den här handboken är att ge konsulter, konstruktörer, entreprenörer, planerare och systemdriftpersonal information och riktlinjer för dimensionering och konstruktion av tryckavloppsystem. Här finns också råd om val av rätt systempaket, innefattande pumpar, pumpstationer, utrustning för övervakning och styrning, samt tillbehör som ventiler och hävertbrytare. Här behandlas också valet av rör och pumpar. Vidare beskrivs Flygt programvaror. Vi finns på marknaderna för avloppssystem i Australien, Europa och Nordamerika, vilket gör att det finns avsnitt i handboken som inte gäller överallt; diskussionerna är dock avsedda att ge värdefulla konstruktionstips. 1.1 Varför LTA-system? Trycksatta avloppssystem (LTA-system) utvecklades från början i USA på sextiotalet, och blev efterfrågade under sjuttiotalet på landsbygden där höga grundvattennivåer och berggrund nära markytan gjorde det besvärligt och dyrbart att lägga konventionella avlopp. Det globala genombrottet för LTA-system skedde omkring 1980, när dränkbara centrifugalpumpar med tuggerfunktion introducerades. Sådana pumpar var billiga, pålitliga och lätta att använda. De kunde också pumpa orensat avlopp under högt tryck genom system med klena rör. På grund av de stora kostnaderna förknippade med självfallsystem för avlopp har LTA-system blivit ett av de mest populära och praktiska sätten att transportera avloppsvatten, särskilt i områden med gles bebyggelse. Det finns flera olika sätt att hantera avloppsvatten, som självfallsystem, lokala avloppsreningsanläggningar, slutna septiktankar och LTA-system. LTA-system har flera fördelar jämfört med andra, exempelvis: kostnadseffektiv installation, särskilt i kuperad och bergig terräng och där grundvattennivån är hög, liksom på stora plana landområden och där vattendrag ska passeras; hög pålitlighet, små krav på underhåll, enkel och billig drift. Flygt har levererat pumpar på marknader för tryckavloppsystem runt om världen sedan 1980-talet. Bland annat: tuggerpumpar till Holland; tuggerpumpar till Tyskland; pumpar i prefabricerade Compit pumpstationer tryckavloppsystem i drift; excenterskruvpumpar med tuggerfunktion till Australien, USA och Skandinavien. Flygt medverkade i utvecklingsarbetet av den europeiska standarden för tryckavloppsystem, EN 1671; de standarder som tillämpas i USA är UL, CSI och/eller NSF. 4 Kapitel 1 Inledning

13 Utöver extremt tillförlitliga avloppspumpar av högsta kvalitet kan vi erbjuda: hjälp med systemutformning, där vi utnyttjar modernt och sofistikerat datorstöd ett brett urval av pumpar samt utrustning för övervakning och styrning lokal installationshjälp och service ett globalt nätverk av säljkontor och fabriker. I Flygt-sortimentet finns excenterskruvpumpar och centrifugalpumpar med tuggerfunktion, för tryckhöjder på upp till 67 mvp och flöden på upp till 6 l/s. Ny lagstiftning ställer högre krav på skydd för närliggande vattendrag och medför behov av nya installationer för hantering av avloppsvatten. Trycksatta avloppssystem används ofta i områden som är mindre tätt befolkade, som utanför städerna och på landsbygden. I den här handboken presenteras Flygts syn på hur sådana system bör utformas. Här förklaras systemkrav och förklaras hur man fastställer vilken kapacitet olika komponenter, exempelvis pumpar, bör ha. Här diskuteras skillnaderna mellan centrifugalpumpar och excenterskruvpumpar. Eftersom ett tryckavloppsystem normalt omfattar långa rörledningar är det viktigt att förhindra uppkomsten av svavelväte och korrosion (se kapitel 7). Hydrauliska aspekter som minsta strömningshastighet, uppehållstid och ventilplacering diskuteras också. Rekommendationer om drift, installation och underhåll återfinns i skötselanvisningarna för respektive pump. Syftet med avloppsvattenrening är att separera slammet från vattnet så att vattnet kan återföras till recipienten och användas på nytt. För enskilda hushåll kan detta uppnås med ett minireningsverk (hushållsstorlek) på fastigheten, eller genom att avloppsvattnet transporteras till ett reningsverk; dessa funktioner beskrivs i nästa kapitel. Lokala avloppsreningsverk kan vara effektiva lösningar på avlägsna platser i glesbygd. Avloppsvatten kan transporteras till ett större reningsverk genom självfall eller under tryck. Systemet med självfall, som är vanliga i stadsbebyggelse och förorter, bygger på att det finns ett visst minsta fall från avloppsledningen till pumpstationen. På landet är slutna septiktankar vanliga. Deras arbetssätt beskrivs i avsnitt 3.2. Kapitel 1 Inledning 5

14 Kapitel 2 Trycksatta avloppssystem Figur 2.1 Landskap med LTA-stationer och ledningar. Ett system för tryckavlopp består av ett nätverk av klena rörledningar. Systemet byggs upp av små pumpstationer i anslutning till de fastigheter varifrån avloppsvattnet pumpas. Ett litet system kan betjäna några få hushåll, medan ett stort system kan ha flera hundra pumpstationer. Ibland är flera hushåll anslutna till samma pumpstation. En vanlig storlek på pumpsump är liter, motsvarande den mängd avloppsvatten som produceras per dygn. Pumparna har oftast en malande funktion, s.k. tugger, som sönderdelar föroreningar i avloppsvattnet till små partiklar så att pumpen och rörsystemet inte sätts igen. En vanlig pumptyp har en effektförbrukning på 1-3 kw och ett maxflöde på 1-3 l/s. Avloppsvattnet från LTA-systemet skickas ut i huvudavloppsnätet eller tas emot av en större pumpstation för vidare transport till reningsverket. Ett normalhushåll producerar liter avloppsvatten per dygn. Avloppsvattenpumpning kan delas in i applikationer för småhus, kommersiella fastigheter och kommunala anläggningar. 6 Kapitel 2 Trycksatta avloppssystem

15 Figur 2.2 Vy i perspektiv av en LTA-station med typiska tillhörande komponenter. Här används tuggerpumpar av centrifugal- eller excenterskruvtyp. Pumpstationen kan se olika ut för olika marknader. I Skandinavien används exempelvis två nivåvippor, medan man har tre vippor i USA. För manövrering av avstängningsventilen från marknivån används ofta ett förlängt handtag. 2.1 Applikationer för småhus, kommersiella fastigheter och kommunala anläggningar Även om syftet och metoderna för de olika applikationerna är samma finns det vissa skillnader mellan system som hanterar system med tryckavlopp från småhus, kommersiella fastigheter respektive kommunala anläggningar. Dessa skillnader klargörs nedan. Observera att den här handboken är inriktad på system för hantering av småhusavlopp. Om så önskas kan Flygt även ge riktlinjer och rekommendationer för hantering av avlopp från kommersiella fastigheter och kommunala anläggningar. Småhusavlopp har ofta: små pumpar som väger mindre än 50 kg, har en effekt på upp till 5 kw och lämnar ett flöde på 2 l/s (se bilaga 8.1 för mer information om effektmätning) fokus ligger främst på att ha utrustning som är underhållsfri verkningsgraden prioriteras lägre det finns en övre begränsning för hur mycket ström som kan tas ut. Avlopp från kommersiella fastigheter har ofta: pumpen placerad inne i byggnaden eller på tomten högre flöden större pumpar längre driftstider större krav på dubbleringar av pumpar, eftersom följderna av driftstopp är allvarligare avloppsvatten som kan innehålla större mängder fasta föroreningar: pappershanddukar, smörjfett, osv ibland stora flödesvariationer professionellt underhåll av "allmänkunnig" driftpersonal, som övervakar, styr och reglerar med hjälp av industriell utrustning (t.ex. fjärrövervakning). Kommunala anläggningar: har mellanpumpstationer ute i avloppsnätet kan ha stora pumpar kan vara telemetriskt övervakade (från reningsverket nedströms) sköts av driftpersonal som har utbildning på avloppssystem. Kapitel 2 Trycksatta avloppssystem 7

16 Kapitel 3 Beskrivning av andra system för transport av avloppsvatten Vid avloppsvattentransport är det vattnet som är transportmediet för föroreningarna. Syftet med avloppsrening är att separera vatten och slam så att rent vatten kan återföras till recipienten. Flera metoder kan användas; avloppsvattnet kan behandlas lokalt och slammet körs bort av tankbil med vissa intervall. Ett annat sätt är att pumpa avloppsvattnet till ett fullskaligt reningsverk. Nedan följer en allmän beskrivning av sådana system, inklusive septiktankar, minireningsverk, självfallsystem och vakuumsystem. 3.1 Septiktank En septiktank är en sluten tank under markytan som tar emot avloppsvatten från hushållet. De tyngre fasta föroreningarna i avloppsvattnet sedimenterar i tanken. Naturligt tillväxande bakterier bidrar till att "bryta ned" detta sediment eller slam. Med vissa intervall töms tanken på slammet med hjälp av en slamsugningsbil. Istället för att pumpa bort det avskiljda vattnet kan man låta det infiltrera marken efter septiktanken. Detta kräver ett välbyggt system så att inget orenat avloppsvatten släpps ut. Inre mellanväggar i tanken håller kvar skum som flyter på ytan så att det inte går ut med bräddat vatten. 8 Kapitel 3 - Beskrivning av andra avloppssystem

17 3.2 Små reningsanläggningar för avloppsvatten Därefter låter man det behandlade vattnet infiltreras i marken eller gå ut i ett lokalt vattendrag eller en sjö. Behandlingen kan också omfatta desinfektion före utsläpp. Slammet tas om hand och lagras i lokala komposter eller fraktas bort på tankbil en eller två gånger per år. Antalet hushåll som är anslutna till samma system brukar ligga mellan 1 och 5. Effektförbrukningen i behandlingsprocessen är låg. Andra kostnader för avloppsreningen utgörs av kemikalier och slamtransport. Behandlingseffekten mäts som minskning av biologiskt syrebehov (BOD) respektive kemiskt syrebehov (COD). Behandlingsgraden kan normalt uppgå till: BOD 5 -reduktion >90%, CODreduktion >90%, reduktion av P-total >90%. Figur 3.2 Avloppsreningsanläggning för 1-5 PE. Kapitel 3 - Beskrivning av andra avloppssystem 9

18 3.3 Självfallssystem Figur 3.3 Avloppsvattnet från hushållen leds ut i avloppsnätet via en självfallsledning till den mottagande pumpstationen. Självfallsledningar läggs med en lutning som gör att avloppsvatten från enskilda hushåll eller flerfamiljshus leds till pumpstationer och reningsverk. Grenledningarna ansluter till huvudavloppsledningen. Eftersom ledningen måste ha ett visst fall för att vattnet ska rinna med tillräcklig hastighet för att undvika att fasta föroreningar sedimenterar i rören måste man sätta in pumpstationer när ledningsdjupet når en viss nivå. För att en avloppsledning ska vara självrensande krävs normalt en strömningshastighet på 0,7 m/s. Avloppsledningar förläggs på ett visst djup när de dras under vägar, för att inte skadas när tunga fordon passerar på vägen. Ett normalt värde på fallet på ledningen är 1%. En avloppsledning med självfall kan transportera både avloppsvatten och dagvatten (kombinationsledning) eller ha separata rör för avlopp respektive dagvatten. Självfallssystem är ekonomiskt fördelaktiga i tättbefolkade områden, där stora flöden ska transporteras. Eftersom de är mekaniskt enkla kräver självfallssystem också mindre underhållsarbete. Systemen ger hög hygienisk nivå och är en bekväm lösning för hushållen, eftersom fastighetsägarna inte behöver göra något eget underhåll (eftersom kommunen sköter systemet). 3.4 Vakuumsystem I ett vakuumbaserat avloppssystem används en pump för att skapa vakuum och suga avloppsvattnet från en uppsamlingsbrunn i hushållet eller på tomten till en större centralt placerad tank, där pumpen är placerad. För att systemet ska vara kostnadseffektivt går det inte att arbeta med 10 Kapitel 3 - Beskrivning av andra avloppssystem

19 mer än några få meters undertryck. Storleken på sådana system är begränsad, särskilt i bergiga områden. Vakuumsystemet omfattar: en uppsamlingsbrunn med nivåvakt och en motorstyrd ventil en vakuumledning en pumpstation med vakuumpump och avloppspump Avloppsvatten från hushållen når uppsamlingsbrunnen via självfall. När vätskan i brunnen når en viss nivå öppnar ventilen och avloppsvatten sugs in i systemet. Innan ventilen öppnar kontrollerar systemet att ingen annan enhet håller på att tömmas. Ledningen har ett fall på omkring 0,3%. Efter en viss sträcka har ledningen ett brant segment på några meter, en transportficka, och börjar sedan falla igen fram till pumpstationen (ledningen har alltså en sågtandsprofil med m mellan de uppåtgående segmenten). Vätska blir stående i transportfickorna, och lyfts med jämna mellanrum när vakuumventilen öppnar. Sedan rinner vätskan fram till nästa låga punkt och sugs upp när vakuumventilen öppnar på nytt. Systemet är mycket beroende av att underhållsnivån är hög. Figur 3.4 Så snart som uppsamlingsbrunnen är full öppnas en ventil och brunnen töms av undertrycket. Kapitel 3 - Beskrivning av andra avloppssystem 11

20 Kapitel 4 Systemdimensionering Vid konstruktion av ett tryckavloppssystem väljer man pumpar och rör som gör att systemet arbetar utan att fel eller stopp uppstår. Följande kapitel är indelat efter de komponenter som ingår i ett LTA-paket: pump, pumpstation med ventiler och rör, samt utrustning för övervakning och styrning. Eftersom valet av rördimensioner hänger ihop med valet av pump diskuteras även detta senare i detta sammanhang. Kundens viktigaste önskemål är att få ett LTA-system som arbetar utan behov av underhåll (exempelvis på grund av sedimentation i rören, igensatta pumpar osv.). Energiförbrukningen är oftast mindre viktig. (Energieffektiv pumpning brukar definieras med hjälp av begreppet specifik energi; definitioner återfinns i bilagan). 4.1 Val av pump Det här avsnittet beskriver olika pumpuppgifter i ett LTA-system med tuggerpumpar av centrifugal- eller excenterskruvtyp. Systemkurvan i kombination med Q-H-kurvan bestämmer pumpens driftpunkt. Eftersom ett LTAsystem har långa ledningar är systemkurvan ofta brant, större delen av den totala tryckhöjden beror på friktion i rören. Tryckhöjd H Systemkurva Driftpunkt Statisk höjd Pumpkurva Flöde Q Figur Systemkurva med låg statisk tryckhöjd och hög dynamisk tryckhöjd till följd av friktionsförlusterna i en lång ledning, htot = hgeo + hdynamic. 12 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

21 Statisk tryckhöjd Statisk tryckhöjd definieras normalt som höjdskillnaden mellan vattennivån i pumpstationen och vattennivån vid utloppet, eller höjden till utloppet, om detta ligger ovanför vattenytan. Med en ledningsutformning enligt bilden kommer den andra delen av röret att tömmas av sig själv när pumpen stannat. Luft går in från utloppet och den högra vattenpelaren separeras från den vänstra vid knycken på röret. Figur Utloppet ligger ovanför vätskenivån. Detta innebär att den högra delen av röret töms när pumpen stannat. När man beräknar statisk tryckhöjd och pumpens driftpunkt måste man ta hänsyn till de höga punkterna på ledningen. Tryckförlust genom friktion Den dynamiska tryckhöjden beräknas så här: h dynamic är tryckförlusten i m, ƒ friktionsfaktorn, l rörets längd, v vattnets hastighet i den rörsektion som har diametern. För att bestämma pumparnas driftpunkter (l/s), strömningshastigheter (m/s) och kopplingspunktsvärden (fot/m) använder vi oss av programvara för hydraulisk modellering, exempelvis RioGI och KYPipe, som utnyttjar rördimensioner och kan simulera avlopp från både småhus och kommersiella fastigheter. Följande parametrar måste vara kända när man ska konstruera ett system: Används bostäderna som fritidshus eller året runt Hur många hushåll Antalet pumpar som ska köras samtidigt, utgående från den rationella metoden eller sannolikhetsmetoden Vattenförbrukningen, angett som projekterat flöde Framtida utbyggnad av LTA-systemet Topologi (statiska höjdskillnader) Exploateringsförloppet för platsen och utbyggnadsetapper Behovet av förhöjd säkerhet (dubblerade pumpstationer) Strategier för övervakning, styrning och underhåll Rörtyper Tillgänglig elförsörjning Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 13

22 Figur Skärmdump från programvara för systemdesign: en karta över ett LTAområde för en uppsättning hushåll; de vita prickarna indikerar de olika LTA-stationerna. De raka linjerna indikerar rörledningarna. Utloppet visas till vänster. Resultatet från beräkningarna utgör pumparnas driftvillkor (alltså driftpunkter vid olika antal pumpar igång samtidigt, strömningshastigheter och tryckförluster med uppehållstider i de olika rören). Den som utformar systemet finjusterar och prövar olika kombinationer av rördiametrar, antal pumpar som är igång samtidigt osv. tills den optimala lösningen hittas. Nedan diskuteras skillnader i hydrauliska egenskaper mellan centrifugalpumpar och excenterskruvpumpar. 14 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

23 RioGL ITT Engineering Tool Page 1 of 1 Date: 10/05/2011 Results for each pump Pumpname Pump type Capacity [l/s] Head losses [m] Total [m] Friction [m] Static [m] DynNod [m] Running Time [min/day] Liquid level pump operati. Start Stop [m] [m] P0016/p1 MP kw-3 Ph P0023/p1 MP kw-3 Ph P0014/p1 MP kw-3 Ph P0004/p1 MP kw-3 Ph P0007/p1 MP kw-3 Ph P0008/p1 MP kw-3 Ph RioGL Figur ITT Engineering Tool Utdata från programmet RioGI. Tabellen innehåller uppskattningar av de olika pumparnas driftpunkter (alltså skärningspunkten mellan pumpkurvan och systemkurvan). Page 1 of 1 Date: 12/05/2011 Results for each pipe Start f End Length [m] Diam. Internal [mm] M aterial RESULTS FOR EACH PIPE PER LEIDING Friction- Coefficient Friction head losses [m] Pipes Nodes M a x. Velocity [m/s] M a x. Flow [l /s] T0001 L PE SDR T0017 P PE SDR T0025 P PE SDR T PE SDR P PE SDR PE SDR T0006 P PE SDR T0009 P PE SDR T0009 T PE SDR T0010 P PE SDR T0013 P PE SDR T0013 T PE SDR T0014 P PE SDR T0014 T PE SDR T0028 P PE SDR T PE SDR Figur Ledningsdata och beräknade strömningshastigheter i respektive rör Hydrauliska egenskaper för tuggerpumpar av excenterskruvtyp respektive centrifugaltyp vid användning i LTA-applikationer. Tuggerpumpar av excenterskruvtyp ger relativt konstanta flöden vid olika utloppstryck, med värden i intervallet 0,7-1,1 l/s. Tuggerpumpar av centrifugaltyp ger variende flöden beroende på tryckförhållandena, mellan 1-4 l/s. Båda dessa typer används i moderna tryckavloppsystem. Det optimala valet ur hydraulisk synvinkel bestäms av topografin, det projekterade flödet och rördimensionerna. Centrifugaltuggerpumpar Ger relativt höga flöden vilket leder till högre hastigheter i rör och därmed mindre risk för sedimentering och igensättning. Det höga flödet gör även att pumpsumpen töms snabbare än hos excenterskruvtuggerpumpen, vilket leder till att färre pumpar går samtidigt i systemet. Klarar relativt höga nivåskillnader och används därför med fördel i normal terräng. Kan hantera viss förekomst av slitande och vassa partiklar som t ex sand. Pumpen är slitstark. Det stora flödet från pumpen ger självrensning i ledningarna och tömmer sumpen snabbt. Höga hastigheter håller rören rena, ger korta drifttider och att få pumpar går samtidigt. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 15

24 Excenterskruvtuggerpumpar Ger relativt låga flöden vilket leder till lägre hastigheter i rör och därmed högre risk för sedimentering och igensättning. Det låga flödet gör även att pumpsumpen töms långsammare än hos centrifugaltuggerpumpen vilket leder till att fler pumpar går samtidigt i systemet. Klarar mycket höga nivåskillnader och används därför med fördel i bergig terräng. Kan inte hantera slitande och vassa partiklar som t ex sand Tuggerpumpar av excenterskruvtyp i LTA-system Figur En deplacementpump tvingar en vätska att röra sig genom att innesluta en viss mängd och sedan förflytta denna instängda mängd fram till utloppet. Excenterskruvpumpar används ofta för pumpning av svåra material, exempelvis avloppsslam. De består av en elmotor och en axeltätning som håller motorn skild från vätskan som pumpas, en hydrauldel samt en skäranordning som sönderdelar fasta ämnen i vätskan. Hydrauldelen består av en spiralformad rotor som roterar inuti en gummihylsa, som utgör stator. När rotorn roterar tvingas vätska gradvis framåt längs gummihylsan. Pumpkurvan är nästan vertikal. En vanlig nominell motoreffekt är ca 1 kw. Den användbara pumpkurvan för en excenterskruvtuggerpump är i det närmaste vertikal (flödet är alltså i stort sett konstant över hela driftkurvan). Normalt ligger den maximala tryckhöjden på 60 m. När man dimensionerar ett LTA-system bör man dock aldrig lägga den normala driftpunkten på en total tryckhöjd över 50 m. 16 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

25 Effekt kw Tryck m Flöde l/s Figur Typisk pumpkurva och effektförbrukningskurva för en excenterskruvpump med tuggerfunktion. När den totala tryckhöjden ökar blir effektförbrukningen högre till följd av en ökad strömförbrukning (t.ex. från normalt 8 A till över 20 A). Tryckökning begränsas av elektriska faktorer; ett motorskydd kan lösa ut, eller motorn kan överhettas så att överhettningsskyddet löser ut i pumpen. Detta fenomen kan förebyggas med hjälp av utrustning för tryckövervakning. Tryckhöjd Pumpkurva Systemkurva 0 0 Flöde Figur Driftpunkten är skärningen mellan pumpkurvan och systemkurvan. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 17

26 Excenterskruvtuggerpumpens driftpunkt bestäms på samma sätt som centrifugalpumpens (alltså som skärningen mellan pumpkurvan och systemkurvan) I ett stort system kan flera pumpar vara igång samtidigt. Med flera pumpar igång får man flera driftpunkter, i motsats till fallet med bara en pump. Figur Vy uppifrån av ett LTA-system, från RioGI. Två pumpar i ett stort system kan exempelvis köras samtidigt, beroende på vattenförbrukningen i respektive hushåll och antalet pumpar. Tryckhöjd Kapacitet Pumpkurva Systemkurva Driftpunkt för två pumpar som körs Statisk tryckhöjd Driftpunkt för en pump som körs Flöde Figur När ytterligare en tuggerpump i systemet börjar tömma sin sump ökar trycket i samlingsledningen, vilket förskjuter driftpunkten uppåt något för pumpen. 18 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

27 "Rördiametrar PE-rör (mm)" Di DN (SDR17) "Flöde (l/s) Nödvändig för renspolning*" "Totalt antal excenterskruv-pumpar**" , ,2 0, , ,4 1, , ,2 3, ,8 5, ,2 6,7 12 * Räknat på 0,7 m/s ** Beräknat på 0,6 l/s för pumpen Figur Olika rördimensioner kräver olika flöden och olika antal excenterskruvpumpar som körs samtidigt för att säkerställa att avloppsvattnet med sina fasta föroreningar transporteras iväg. Vi antar ett pumpat flöde på 0,6 l/s. Då måste man göra en närmare beräkning för att se till att man uppnår tillräcklig hastighet på mediet i ledningarna för att få självrensning (se diagrammet ovan). Det är också viktigt att beräkna det maximala trycket så att utrustningen inte överbelastas Tuggerpumpar av centrifugaltyp i LTA-system Centrifugalpumpar används ofta för att pumpa mindre och större mängder avloppsvatten. De består av en elmotor, dubbla mekaniska tätningar som håller motorn skild från den hydrauliska delen, en skäranordning som sönderdelar fasta ämnen i vätskan, samt ett pumphjul. Pumpkurvans lutning är olika för olika utföranden. Vanliga tryckhöjdsgränser ligger mellan 30 och 50 m. Ett vanligt maximalt flöde för en tuggerpump för ett småhus är 4 l/s. Den nominella effekten ligger ofta på 1-2,4 kw. Figur Centrifugalpumpen Flygt 3068, som används i LTA-system i mer än 10 år. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 19

28 * * * * PRODUCT TYPE PERFORMANCE CURVE MP HT DATE PROJECT CURVE NO ISSUE /1-LOAD 3/4-LOAD 1/2-LOAD RATED IMPELLER DIAMETER POWER hp POWER FACTOR STARTING 146 mm EFFICIENCY 80.5 % 82.5 % 82.0 % CURRENT A MOTOR # STATOR REV RATED MOTOR DATA CURRENT A BB COMMENTS INLET/OUTLET RATED FREQ. PHASES VOLTAGE POLES SPEED rpm - / 1.5 inch TOT.MOM.OF 60 Hz V 2 IMP. THROUGHLET INERTIA kgm2 GEARTYPE RATIO NO. OF --- BLADES Product Type Performance Curve MF HT Date Project Curve No Issue /1-Load 3/4-Load 1/2-Load Rated Impeller Diameter Power kw Power Factor Starting 160 mm Efficiency 75.5 % 79.0 % 80.5 % Current A Motor # Stator Rev Rated Motor Data Current A BB 01Y 10 Comments Inlet/Outlet Rated Freq. Phases Voltage Poles Speed rpm -/ 38 mm Tot. Mom. of 50 Hz V 2 Imp. Throughlet Inertia kgm2 Geartype Ratio No. of 6 mm Blades POWER [hp] DUTY-POINT FLOW[USgpm] HEAD[ft] POWER [hp] EFF. [%] NPSHre[ft] B.E.P (3.51) 20.2 (24.3) O OVERALL EFF. O INPUT POWER SHAFT POWER PUMP EFF. Power [kw] 2.8 G Guarantee Duty-Point Flow [l/s] Head [m] Power [kw] Eff. [%] (NPSHR)[m] B.E.P (1.98) 32.8 (41.9) ISO 9906/annex A.2 O Overall Eff. O Input Power Shaft Power Pump Eff. [ft] 140 BEST EFF. POINT [m] 35 Best Eff. Point EFF. [%] Eff. [%] HEAD Head FLYPS ( ) [USgpm] FLOW Performance with clear water and ambient temp 40 C HI B Curve unix AUTHOR: GPWEB1 SACU (rev:7.49) 15 G 30 G [l/s] Flow Guarantee between limits (G) acc. to Performance with clear water and ambient temp 40 C ISO 9906/annex A.2 Figur Effektkurvor och pumpkurvor för en centrifugaltugger vid 60 och 50 Hz. Vid dimensionering av en tuggerpump är det viktigt att tänka på att strömförbrukningen under drift är den avgörande faktorn för effektförbrukningen. När tryckhöjden stiger ökar effektförbrukningen (pumpen kan alltså köras mot maximalt tryck under lång tid, exempelvis efter ett strömavbrott när alla pumpar börjar tömma sina stationer samtidigt). Tryckhöjd Pumpkurva Systemkurva Driftpunkt för två pumpar som körs Driftpunkt för en pump som körs Statisk tryckhöjd Flöde Figur Pumpkurva, systemkurva och driftpunktsförskjutning när pump nr 2 startar. Maximalt tryck fås vid dämpunkten. 20 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

29 "Rördiametrar PE-rör (mm)" DN Di (SDR17) "Flöde (l/s) Nödvändig för renspolning*" "Totalt antal centrifugalpumpar**" , ,2 0, , ,4 1, , ,2 3, ,8 5, ,2 6,7 3-4 * Räknat på 0,7 m/s ** Beräknat på 3 l/s för pumpen Figur Olika rördimensioner kräver olika flöden och olika antal centrifugalpumpar som körs samtidigt för att säkerställa att avloppsvattnet med sina fasta föroreningar transporteras iväg. Vi antar ett pumpat flöde på 3 l/s. Med stora rördiametrar måste man göra en närmare beräkning för att se till att man uppnår tillräcklig självrensningshastighet på mediet i ledningarna (se diagrammet ovan). För centrifugaltuggerpumpar är det maximala trycket inte något bekymmer. I ovanliga situationer, exempelvis efter ett strömavbrott, kan alla pumparna starta samtidigt när strömmen kommer tillbaka. Tillsammans bygger pumparna upp trycket i rörsystemet tills respektive pump når sin dämpunkt. Den pump som ligger närmast utloppet (som alltså arbetar mot det lägsta mottrycket) uppnår inte sin dämpunkt, utan kommer att vara den första att tömma sin station, varefter pumpen stannar. Nästa pump i ordningen från utloppet får då i sin tur ett lägre mottryck, och kan börja tömma sin station. Då kan tredje pumpen starta osv. Centrifugalpumpar anpassar sig alltså själva efter strömavbrott. Vi kan erbjuda hjälp med utformning av större system, med beräkning av driftpunkter vid olika driftförhållanden, exempelvis när flera pumpar körs samtidigt. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 21

30 4.1.5 Vilka hydrauliska designvillkor måste vara uppfyllda? Följande hydrauliska villkor bör vara uppfyllda för att ett tryckavloppsystem ska fungera på ett säkert sätt: tillräcklig strömningshastighet (i rörledningen) för att hålla rören renspolade för att förhindra sedimentering och uppbyggnad av en biofilm på rörens insida tillräckligt kort uppehållstid för att förebygga uppkomst av svavelväte (gasen H 2 S, även kallad vätesulfid) tillräcklig strömningshastighet för att eliminera luftfickor i rören. En viktig del av processen vid utformningen går ut på att dessa villkor ska uppfyllas. Utöver de hydrauliska villkoren finns lokala krav som också ska uppfyllas. Strömningshastighet Enligt standarder för LTA, exempelvis SS-EN 1671, ska en minsta strömningshastighet på 0,7 m/s uppnås en gång per dygn. Observera att man normalt använder tuggerpumpar, antingen centrifugalpumpar eller excenterskruvpumpar, i LTA-system. Om andra lösningar har valts för den hydrauliska delen kan det krävas något högre strömningshastigheter. Den lägsta acceptabla strömningshastigheten (i huvudledningen) kan uppnås med hjälp av en pump eller flera pumpar som körs samtidigt. Uppehållstid Både lång uppehållstid för avloppsvattnet och låg strömningshastighet bidrar till uppkomsten av svavelväte (H 2 S). Denna gas börjar bildas omgående när allt syre är förbrukat. De första tecknen kan noteras vid utloppet från systemet (alltså anslutningen till huvudavloppsledning eller pumpstation). I små mängder är svavelväte en illaluktande gas, men i större mängder är denna gas dödlig. Uppkomsten av svavelväte beskrivs närmare i kapitel 7. Den genomsnittliga uppehållstiden (t) är i där V är volymen i rören och Q i är inflödet till dessa rör. Den europeiska standarden EN 1671 anger att vid uppehållstider på mer än 8 timmar bör åtgärder vidtas för att förebygga uppkomst av svavelväte. Eliminering av luftfickor Luft kan komma in i rörledningarna exempelvis när en hävertbrytare öppnar (under trycket av en hävert från ett utlopp på lägre nivå). Eftersom vätskan i ett LTA-system står stilla när vattenförbrukningen är låg (t.ex. under natten) samlas luft i toppunkter i rörsystemet. Sådana luftsamlingar ökar tryckförlusten som måste övervinnas av pumparna. En liten luftficka har normalt inte så stor betydelse. 22 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

31 Det finns olika teorier för att beräkna minimihastigheten för transport av gas i ett rör som lutar nedåt. Den ursprungliga Kent-ekvationen säger att En nyare version är Enligt Brown är den lägsta hastigheten vid ett fall på 10 (lutning 1:6) 0,7 m/s om rördiameternϕ rör är 60 mm 5 (lutning 1:12) 0,9 m/s om rördiameternϕ rör är 100 mm. Pumparna i ett LTA-system körs normalt korta perioder (t.ex. 10 minuter per dygn). Även om vätskehastigheten blir tillräckligt hög för att mata fram gasen längs ledningen måste tiden också vara tillräckligt lång för att gasen ska tryckas förbi rörets lägsta punkt. Annars vandrar luftfickan tillbaka till utgångspunkten (i rörtoppen) när pumpen har stannat. Om luften inte hinner förbi lägsta punkten under pumpens gångtid måste en luftningsventil installeras Konstruktion av tryckavloppsystem med flera tuggerpumpar som körs samtidigt Följande kapitel förklarar bakgrunden till olika designvillkor när flera pumpar körs samtidigt - en situation som är vanlig i större system med tryckavlopp. De vanligaste pumptyperna för LTA-system är centrifugaltuggerpumpar och tuggerpumpar av excenterskruvtyp. En centrifugaltuggerpump tömmer sumpen snabbt tack vare dess höga kapacitet. Därmed blir den vanligaste driftsituationen att en pump i taget arbetar (dvs. strömningshastigheten i rören måste uppnå tillräckliga värden med bara en pump igång). Fyra metoder förekommer: den statistiska metoden för de europeiska och australiska marknaderna; toppflödesmetoden för Tyskland; den rationella och/eller sannolikhetsmetoden i USA och Kanada. De dimensionerande värdena är de maximala flöden som förväntas uppstå en eller två gånger per dygn. De används vid dimensioneringen av huvudledningarna i tryckavloppet. Flöden som är större än de dimensionerande värdena kan uppstå ibland, vilket innebär att de dimensionerande värdena inte ska uppfattas som största förekommande flöden. De dimensionerande värdena används dock för den grundläggande dimensioneringen av rören. Två designmetoder har tillämpats med framgång i USA under 40 års tid: den rationella metoden och sannolikhetsmetoden. Båda dessa kan användas med centrifugalpumpar och excenterskruvpumpar. I den här handboken beskrivs dock inte sannolikhetsmetoden. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 23

32 4.1.7 Den statistiska metoden Den statistiska metoden är den som beskrivs i SS-EN , och hänvisningsdokumentet "Design and performance of Pressure Sewage Systems". Ett system för tryckavlopp består av ett nätverk av rör och flera pumpar. Figur Översiktlig bild av ett litet LTA-system Kvadraterna indikerar pumpstationer, linjerna är ledningar. Beroende på de enskilda hushållens vattenförbrukning körs pumparna olika ofta när avloppsvatten ska transporteras bort från tanken. För tryckavloppssystem med många pumpar finns det tidpunkter när flera pumpar i olika hushåll körs samtidigt under dygnet (t.ex. två pumpar igång, tre pumpar igång, fyra pumpar osv.). Frekvensen för sådana olika driftsituationer kan beskrivas med en Gauss-kurva. Frekvens ggr/dag Antal pumpar som körs samtidigt Figur Exempel på hur ofta olika kombinationer av pumpar körs samtidigt En Poisson-fördelning beskriver sannolikheten för olika av varandra oberoende händelser, alltså oddsen och analysen för slumpmässiga händelser: antalet telefonsamtal som inkommer till en växel; sannolikheten för att få en sexa på en tärning är 1 på 6, och att få ett jämnt antal ögon på tärningen är 3 på Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

33 Poisson-fördelningen kan användas för att beräkna sannolikheten för att ett visst antal pumpar ska vara igång samtidigt. P är sannolkheten för att ett visst antal pumpar går samtidigt. (Begreppet sannolikhet definieras nedan.) R är antalet pumpar för vilka P beräknas. N är det totala antalet pumpar i systemet. q in är det inkommande flödet vid pumpstationen. Vattenförbrukningen beräknas ske under 10 timmar / 24 timmar. är pumpflödet. q p Resultaten av ekvationen kan visas i ett Gauss-diagram enligt nedan. 25% 20% Sannolikhet 15% 10% 5% 0% Antal pumpar som körs samtidigt Figur Exempel på sannolikheten för att olika kombinationer av pumpar körs samtidigt Sannolikheten, P, är måttet på hur trolig en händelse är. Antalet gynnsamma fall Antalet möjliga fall För ett LTA-system kan sannolikheten definieras så här: Antal pumpar som går samtidigt Totalt antal pumpar Europastandarden SS-EN 1671 handlar om "Utformning av tryckavloppssystem", och säger att tryckavloppssystem ska utformas för en sannolikhet på 10 % att pumparna ska vara igång samtidigt. Antalet pumpar ska bestämmas utgående från värdet på 10-procentssannolikheten till höger på Gauss-kurvan. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 25

34 25% 20% Sannolikhet 15% 10% 5% 0% Antal pumpar som körs samtidigt Figur Exempel på ett stort LTA-system, där sannolikheten 10 % indikerar att systemet bör innefatta sju pumpar som körs samtidigt. Standarden säger också att för små system ska sannolikheten att ingen pump är igång uteslutas vid beräkningen. Om sannolikheten att en pump är igång är högre än 80 % gäller fallet ett system med en pump (annars ska konstruktionen ge en sannolikhet på ca 10 %). Systemet bör utformas för värsta scenariot, vilket normalt innebär att alla pumpar i konstruktionen ligger längst ut i samma del av nätet och körs vid höga tryck, ända från ytterdelarna av nätet till utloppet. Observera att designkriterierna är konservativa; sannolikheten för att just dessa pumpar ska vara igång samtidigt är lägre än 10 %. Den programvara som används av Flygts applikationsingenjörer heter RioGI och beräknar hur ofta pumpar körs samtidigt. Systemet ska utformas för att klara driftsituationer som inträffar dagligen med en pump, två pumpar, tre eller flera pumpar; driftsituationer som inträffar en gång i veckan behöver inte beaktas. Referenser: Design and performance of PRESSURE SEWERAGE SYSTEMS, Peter Söderlund, Lennart Jönsson, Peter Nilsson. Avdelningen för Vattenresurslära, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Universitet, Sverige, rapport nr Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

35 4.1.8 Sannolikhetslära Sannolikhetsläran är den gren av matematiken som behandlar slumpmässiga händelser. De centrala begreppen inom sannolikhetsläran är slumpmässiga variabler, stokastiska processer och händelser: matematiska abstraktioner av icke deterministiska händelser eller mätta storeheter, som kan vara enstaka eller återkomma över tid på ett till synes slumpmässigt sätt. Även om en enstaka slantsingling eller tärningskast är en slumpmässig händelse, så uppvisar ett större antal sådana slumpmässiga händelser i följd vissa statistiska mönster, som kan studeras och förutsägas. Två typiska matematiska sätt att beskriva sådana mönster är lagen om stora tal och centrala gränsvärdessatsen. Bestämning av vattenförbrukningen Det värde på vattenförbrukningen som ska användas vid konstruktion av ett LTA-system hämtas normalt från lokala standarder. Nedan ges ett exempel: Genomsnittlig vattenförbrukning per person och dag Haiti Kenya Kina Indien Storbritannien Filippinerna Brasilien Tyskland Danmark Österrike Frankrike Norge Spanien Italien Australien USA l/dag Figur Exempel på vattenförbrukningen i olika länder Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 27

36 4.2 Tips om installation i ledningsnät Det här avsnittet innehåller råd vid installation av ledningar till ett tryckavloppsystem. Närmare information om villkoren för rörinstallation lämnas av rörleverantörerna. En diskussion om transport av luftfickor i nedåtlutande rör återfinns i avsnitt För att garantera att systemet fungerar pålitligt och får lång livslängd ställer rörleverantören vissa krav, exempelvis att rören ska omges av sand före igenfyllning av rörgraven. Det här avsnittet innehåller också tips om närliggande hydrauliska frågor Rekommendationer för ledningsprofil Inloppsröret till tanken Avloppet transporteras från huset till pumpstationen genom självfall. Lokala föreskrifter säger ofta att ett sådant avloppsrör ska ha en diameter på 100 mm. För att fasta föroreningar ska följa med vattnet bör röret luta med minst 1 % (1 cm fall per meter rör) och inga skarpa krökar ska finnas där föroreningar kan fastna. Föreskrifter om djup När ledningarna installeras på platser där kalla årstider förekommer ska det läggas så djupt att vätskan inte fryser. Alternativt kan en värmekabel läggas längs röret och strömmen styras efter yttertemperaturen. Ledningen bör då också isoleras, t.ex. med en isolerlåda, för att minimera värmebehovet och energiförbrukningen. Som i alla pumpsystem med högpunkter kan vakuum uppstå under vissa förhållanden. Om högpunkten ligger mer än 10 m ovanför utloppet måste särskilda hänsyn tas vid utformningen av ledningsnätet. <33 fot (10 m) Figur Vakuumfickor kan uppstå i rörsystem med höga toppvärden. För system där utloppet ligger lägre än pumpstationen kan det ibland behövas en hävertbrytare i pumpstationen. Detta diskuteras i avsnitt 4.5. Inneslutna fickor av gas eller luft bör pumpas ut ur ledningsnätet. Eftersom pumpar i LTAanläggningar bara körs korta stunder måste man kontrollera att vätskan trycks framåt under tillräckligt lång tid för att luftfickan ska tryckas förbi nästa låga punkt i ledningen. Annars vandrar luftfickan tillbaka när vätskan inte längre trycks framåt. Om detta inte kan kontrolleras bör man överväga att installera en luftningsventil vid högpunkten. 28 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

37 Figur Vätskeflödet riktat från vänster till höger. Det markerade området visar den minsta sträcka som avloppsvattnet måste pumpas under en pumpcykel för att en gasficka inte ska återvända till en toppunkt på röret när pumpen stannar Tips om rörläggning Ett noggrant utfört arbete vid rörläggningen förlänger ledningsnätets livslängd. Rörleverantören kan ge rekommendationer eller förklara lokala föreskrifter, exempelvis i fråga om rörgravens jämnhet och bredd, ledningsbäddens utformning, minsta rörkrökningsradier, metoder för igenfyllning och packning, tätning av bergsprickor, läggningsdjup (för att skydda mot frysning), fyllning av sand eller grus kring rören. Vid grund förläggning av ledningar kan anläggningsarbetet reduceras avsevärt. För att förhindra frysning måste dock ledningarna isoleras och eventuellt även kompletteras med värmekabel beroende på faktorer som klimat, snötäcke och jordart på orten. För detta används ofta isolerlådor eller färdigisolerade kulvertar där värmekabel och isolering är monterat direkt mot ledningen. Figur Exempel på grund förläggning med isolerlåda När ett rör böjs uppstår spänningar i materialet. För att rörets livslängd inte ska förkortas bör böjradien inte understiga det minimivärde som anges av rörtillverkaren. Nedan ges ett exempel på sådana rekommendationer. Temperatur -20 C till + 10 C över 11 C 25 x ϕ rör 22 x ϕ rör Figur Exempel på minsta rörböjningsradie Referens: Uponor teknisk Handbok, Tryckrörsystem, 2008 Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 29

38 Figur Servisledningen från fastigheten till huvudledningen. Det är viktigt att kopplingarna vänds rätt i förhållande till vätskans strömningsriktning; det kan vara svårt att se åt vilket håll pumpen driver vätskan. Systemet bör utformas så att flödets riktningsändringar sker mjukt, exempelvis i kopplingar Rördimensioner och definition av tryckklasser SDR-talet (Standard Dimension Ratio) är förhållandet mellan rörets nominella diameter (ytterdiametern) och godstjockleken. Vilket SDR-tal som krävs kan också påverkas av vilken anläggningsmetod som kommer att användas. Vid horisontell, styrd borrning s k rörtryckning krävs exempelvis lägre SDR-tal (högre godstjocklek) än med konventionell teknik. Många gånger är det vad grossisten har lagerfört som avgör vilken dimension som används. Tryckklassen (PN) är det största tillåtna trycket (bar) vid en genomsnittlig temperatur på 20 C. En Flygt excenterskruvtuggerpump M har en maximal tryckhöjd på 60 m, men kan under kortare perioder pumpa mot högre tryck; detta bör beaktas när man väljer tryckklass för röret. Här följer ett exempel på dimensioner för ett utloppsrör till ett LTA-system. Valt SDR tal också kan påverkas av anläggningsmetod och tillgänglighet. nominell diameter (mm) Godstjocklek (mm) Figur Uponor tryckavloppsrör PE80, PN 10, SDR Kapitel 4 - Dimensionering av systemet

39 4.3 Strategier för styrning och övervakning Det här avsnittet ger exempel på olika varianter av övervakning och styrning för olika användarbehov. Typiska funktioner och egenskaper som behövs för ett väl fungerande LTA-system finns uppräknade och grupperas i lösningar för olika användarbehov. I genomsnitt startar och stannar en pump i ett tryckavloppssystem några gånger per dag, och den sammanlagda körtiden för varje pump är cirka minuter per dygn. En pump måste dock styras för att kunna utföra sin uppgift. När det gäller avloppsvatten (med små flöden) hålls pumpen igång med hjälp av nivåstyrda till/frånslag. I ett LTA-system hamnar avloppsvattnet i en pumpsump, och pumpen startar och stannar på signal från en nivågivare. Styrsystemet avläser trycket vid olika vätskenivåer, antingen kontinuerligt, analogt, eller genom att starta och stoppa pumpen efter en signal från en nivåvippa när vätskan når vissa nivåer. Styrningen kan vara mer sofistikerad, med mer intelligens, övervakning och styrning av pumparna för att klara exempelvis strömavbrott, ökat ledningstryck osv. Pumpen övervakas också för att den ska skyddas från skada eller för att pumpstationen ska skyddas från bräddning, något som kan vara väldigt obehagligt för omgivningen. Det kan också finnas ett behov av att dokumentera pumpdriften (alltså drifttimmar, antal starter osv.) eftersom pumpstationen kan vara placerad i en särskilt känslig miljö. Oavsett om det gäller fritidshus eller permanentboende finns olika tekniska lösningar för rätt kostnadseffektivitet. Funktioner och egenskaper för säker övervakning och styrning kan sammanfattas så här: Styrning, larm och övervakning hanteras av en integrerad enhet. Enkel avläsning och översikt av larmsignaler, driftstatus, loggdata och typ. Alla parametrar är lätta att ändra (utan behov av någon extra skärm eller externa enheter), så att varje pump kan ställas in optimalt. Säkerhet, pålitlighet, lång livslängd. Underhållscykel efter långa stillestånd. Fördröjning efter strömavbrott. Maximal driftstid för en pump, för att förhindra onödig pumpning System med tidig varning, för att förhindra akuta serviceanrop Olika kommunikationsmetoder GSM, GPRS, PSTN, radio, LON, SCADA-system Inbyggd övervakning Möjlighet till fjärrstyrning Lösningar för styrning och övervakning av tryckavloppsystem Här följer tre exempel på lösningar som uppfyller kraven på funktionalitet, exempelvis olika typer av larm, övervakning med telemetri samt tryckövervakning. Lösning 1, enkel och robust Pumpen startas och stoppas av en nivåvippa. Om oönskat fast material kommer in i stationen och blockerar/stoppar pumpen kommer vätskenivån att stiga tills högnivåvippan aktiveras och ett larm avges (ljud och ljus). Detta är en typisk installation för ett fritidshus eller ett permanent hushåll som inte behöver fjärrövervakning eller loggning av pumpens driftdata. Kapitel 4 - Dimensionering av systemet 31

LTA kontra självfall

LTA kontra självfall LTA kontra självfall Ett långsiktigt perspektiv Pressure sewage systems A long term perspective Författare: Mattias Holmberg Stefan Hen Uppdragsgivare: Handledare: Tyréns AB Susanne Wiker, Tyréns AB Tommy

Läs mer

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie.

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. UPTEC W 14 022 Examensarbete 30 hp Juni 2014 Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. Pressure sewer and gravity system in Fredrikstad municipality.

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT.

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT. PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT. Med våra innovativa produkter och långa erfarenhet, kan vi hjälpa

Läs mer

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 1999 Statens räddningsverk, Karlstad Utbildningsstaben Beställningsnr U26-468/99 1999 års utgåva Förord Med utbildningspaketet i Brandvattenförsörjning är det Räddningsverkets avsikt

Läs mer

Uponor Enskilt avlopp

Uponor Enskilt avlopp Uponor Enskilt avlopp 1 2013 30001 Inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det gäller i första hand

Läs mer

Grundprinciper för pumpteknik

Grundprinciper för pumpteknik Grundprinciper för pumpteknik Pumpteori 2007/2008 I n n e h å l l Grundprinciper för pumpteknik 5 Historik pumpteknik 7 Vattenförsörjning 7 Pumpning av avloppsvatten 8 Värmeteknologi 9 Pumpsystem 12 Öppet

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne

Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne VA - Forsk rapport Nr 2004-04 Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne Mårten Wärnö VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin

Läs mer

Svartvattensystem i Hammarby sjöstad

Svartvattensystem i Hammarby sjöstad Svartvattensystem i Hammarby sjöstad Stockholm, 2003-08-07 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Erik Kärrman Anders Lundqvist Jan Dammberg PoV, Pump- och Vakuumsystem AB SV rapport 10-2003 SCC uppdrag 201295 Antal

Läs mer

Avfallskvarnar - Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket?

Avfallskvarnar - Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket? Projektrapport Kemiteknik KTH Kemiteknik Högskoleingenjörsutbildningen Avfallskvarnar - Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket? (Avfallskvarn AB) KTH, Stockholm 2008 KTH Kemiteknik

Läs mer

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni 2012 1 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Effektivare reningsverk

Effektivare reningsverk Rapport Nr 2008-19 Effektivare reningsverk Några steg mot bättre energi- och resursutnyttjande Gustaf Olsson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling)

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009 P U B L I K AT I O N Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk December 2009 Förord Den norska rapporten 164/2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann har tidigare skickats ut till Svenskt

Läs mer

Vakuumsystem i Höganäs

Vakuumsystem i Höganäs VA - F O R S K R A P P O R T Nr 2003-49 Vakuumsystem i Höganäs Göran Olofsson Jan Dammberg Rolf Mansfeldt VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av svavelväte

Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av svavelväte Rapport Nr 2010 01 Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av svavelväte Magnus Bäckström Daniel Johansson Stefan Marklund Jan-Erik Ylinenpää Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Kvalitetsstyrning av bräddavlopp exemplifierat på Krokängsparken, Göteborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad

Kvalitetsstyrning av bräddavlopp exemplifierat på Krokängsparken, Göteborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad Kvalitetsstyrning av bräddavlopp exemplifierat på Krokängsparken, Göteborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och Vattenbyggnad STEFAN JIVERÖ FREDRIK TORSTENSSON Institutionen för Bygg- och

Läs mer

Leder utvecklingen inom avloppsteknik

Leder utvecklingen inom avloppsteknik Leder utvecklingen inom avloppsteknik 2 Sulzers styrka - erfarenhet och nytänkande Innovativa och beprövade lösningar för pumpning och omrörning Som global ledare inom utveckling och tillverkning av pumpar,

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET FAKTA: Oljeavskiljare

NATURVÅRDSVERKET FAKTA: Oljeavskiljare Förord Naturvårdsverkets faktablad innehåller snabb och lättillgänglig information om en verksamhet, process, sakfråga eller metod. Faktabladen är ett hjälpmedel för länsstyrelser och kommuner vid handläggning

Läs mer

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd

Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Slamavskiljare med infiltrations- och markbädd Komplett Infiltrationspaket 1 m³ BDT Med slamavskiljare, infiltrationsrör, rördelar, fördelningsbrunn och fiberduk. Bäddens storlek är cirka 24 kvadratmeter

Läs mer

Innerst inne. Nu pumpas Lerums avloppsvatten. Stora besparingar för Finsjö vattenverk. Flygt LTA till Norrlands största VA-projekt

Innerst inne. Nu pumpas Lerums avloppsvatten. Stora besparingar för Finsjö vattenverk. Flygt LTA till Norrlands största VA-projekt Innerst inne EN KUNDTIDNING FRÅN XYLEM SVERIGE NR 1-2012 Nu pumpas Lerums avloppsvatten till Ryaverket Stora besparingar för Finsjö vattenverk Flygt LTA till Norrlands största VA-projekt Innerst inne var

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Installationsmanual version 8.0. Svenska

Installationsmanual version 8.0. Svenska Installationsmanual version 8.0 Svenska 1. VIKTIGT VID INSTALLATION Kapa alltid rören vinkelrätt och grada av vid behov. Avlägsna oxidskiktet. Rengör rör och insidan av svetsmuffarna precis innan svetsning.

Läs mer

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen Energi och miljöintegrering genom utnyttjande av lågvärdigt värme från kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar för effektivisering av avloppsvattenrening Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Läs mer