ordlista Billstein införa,adoptera bilda rät linje, ställa upp i rät linje grepp, metod att angripa problem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ordlista Billstein införa,adoptera bilda rät linje, ställa upp i rät linje grepp, metod att angripa problem"

Transkript

1 a brief word of explanation ability absolute value abuse achieve achievement acquire actuarial science acute angle addend additional adjacent adopt albtude align altitude ambiguous amount angle apex apply appreciation approach arbitrary arc length area of the bases arithmetic sequence array model assemble assert assignment assume assumption astonished at random attempt average awareness bar graph batter biconditional binary system bisect board bookend Box Plot brace bun capture cardinal numbers cards carriage Cartesian product cartoon certain event charged-field en kortfattad förklaring skicklighet absolutbelopp missbruka åstadkomma prestation förvärva,få försäkridngsstatistisk vetenskap spetsig vinkel term extra,ytterligare angränsande införa,adoptera höjd bilda rät linje, ställa upp i rät linje höjd tvetydig summa, belopp vinkel topp använda uppfattning grepp, metod att angripa problem godtycklig båglängd basytomas area aritmetisk serie ung "gallermodell",array=uppställning sätta ihop, montera hävda uppdrag antaga antagande förvånad slumpvis, på måfå försöka i medeltal uppnå, genomsnittlig medvetenhet stapeldiagram smet ekvivalent, fullt motsvarande binärt system dela mitt itu bräda bokstöd lådagram klammer bulle intaga grundtal kort vagn produktmängd plansch säker händelse laddningsfält Sida 1

2 diagram cirkeldiagram omkrets göra gällande klargöra klockräkning sluten sluten ledtråd ansamling fartyg passare fullständighet komplement komplementvinklar komplementär händelse ("icke-h") beståndsdel komponenter sammansatt tal sammansatt utsaga grundskola omfata beräkning, överslag begrepp slutsats tillstånd villkorssatser överföra självförtroende kongruent,överenssttämmande gissa, förmoda konjunktion, förbindelse förena betänka innehåll motexempel sammanhang bidrag förvandla överföra naturliga tal omvänd avgörande läroplan decimaltecken, decimalkomma minska, avta härleda deduktiv, slutlednings- brist, underskott grad kräva nämnare utmärkt täthet härleda fastställa chart circle graph circumference claim clarify clock arithmetic closed closure clue cluster coaster compass competion complement complementary angles complementary event component components composite number compound statement Comprehensisve School comprise computation concept conclusion condition conditionals implications conduct confidencc congruent conjecture conjunction connect consider content conterexample context contribution convert convey counting numbers coverse crucial curriculum decimal point decrease deduce deductive deficit degree demand denominator denoted denseness derive determine Sida 2

3 develope devise devote dice die,fair die difference difference-of-squares formula digit dihedral angle dime disconjuction discount discourse discovery disjoint sets dispersion dissertation distributive properties disturb divide dividend divisible divisor divisor domain dot down payment edge elements/members ellips emphasize empirically empty set, null set enclose encompassing entirely unintentional envelope equally likely equation equilateral triangle equivalence relations equivalent essential estimate estimation evaluate event evidence exciting exhaustive existential quantifiers experiment explicite explore extension extent utveckla hitta på ägna åt tärningar tärning, symmetrisk tärning differens,skillnad konjugatregeln ensiffrigt tal, siffra vinkel mellan två plan 10-cents-mynt disjunktion, åtskiljande rabatt tal,samtal upptäckt mängder utan gemensamma element spridning avhandling distributiva lagar oroa dela täljare delbar divisor nämnare område punkt handpenning kant element grammatisk förkortning betona starkt, tyngdpunkt empirisk, erfarenhetsmässig tomma mängden omger omfattande fullständigt oavsiktlig kuvert likformigtsannolika,ung. lika sannolika ekvation liksidig triangel likvärdig relation ekvivalent, likvärdig väsentlig uppskatta uppskattning räkna ut händelse bevis spännande uttömmande existenskvantorer här:försök uttrycka sig utforska utsträckning utsträckning Sida 3

4 exterior exterior angle face face value factor factorization fair favorable fence fierce figurate numbers finite set fraction frequency tables fundamental gain gamble gap gather Geobard geometric probability geometric sequence glue grain graph greater than greatest common divisor (GCD) grid grouping system guideline gyp haberdasher height hence hexagon hink household appliances hypotenuse hypothesis conclusion identity element ignore imply impossible event improve increase indirect reasoning indispensable inductive reasoning inequality infinite infinite set infinitely inserted instill insurance premium integers, I yttre yttervinkel sidoyta, sida nominellt värde faktor faktorisering juste gynnsam staket vild bildliga tal begränsad mängd bråk frekvenstabell grundprincip vinst spela, spel klyfta, hålrum samla geobräde geometrisk sannolikhet geometrisk talföljd limma korn diagram större än största gemensamm faktor (SGF) här:rutnät gropperingssystem vägledning skojare sybehörsaffär höjd följaktligen sexhörning vink, tips hushållsapparater hypotenusa hypotetisk slutsats neutralt, element, varken positiv eller negativ strunta i innebära omöjlig händelse förbättra stiga, tilltaga indirekt bevis oumbärlig induktivt (ledande) tänkande olikhet oändlig oändlig mängd oändlig istoppad ingjuta försäkringspremie heltal, Z Sida 4

5 interpretation tolkning interprete tolka interquartile range omfånget mellan övre och nedre kvartil intersecting lines korsande linjer intersection snitt inverse invers,"det motsatta' investigate undersöka involvement engagemang irrational numbers irrationella tal, S i Billstein isoceles triangle likbent triangel kite drake label beteckna lap varv lateral surface area sidoytornas area lattice graph rutnätsdiagram lattice multiplicadon rutnätsmultiplikation least common multiple (LCM) minsta gemensanuna multipel (MGM) leg här: katet less than lättsinnighet life insurance company livförsäkringsbolag line plot tallinjediagram line segment sträcka lizard ödla locgically equivalent logiskt likvärdig lower quartile nedre kvartil marble spelkula maze labyrint mean medelvärde measure uppmäta,mäta Measures of Central Tendency and Measures of Dispersion spridningsmått median median mental mathemafics huvudräkning minuend term mirror spegel misuse missbruk mixed numbers tal i blandad form (heltal+delar) moat vallgrav mode typvärde modeling games ung.lekar som modellförsök modular arithmetic modulräkninag modulo modulo multiple multipel multistage experiments flerstegsexperiment natural numbers, N naturligat tal utom noll, Z+ negation negation nickel 25-cents-mynt non-mutually exclusive events beroende händelser notation beteckningssätt notch skåra,hack number antal number bases talbaser numeral siffra, räkneord numeration system talsystem numerator täljare obtain erhålla Sida 5

6 obtuse angle trubbig vinkel occur inträffa odds odds,chans odds against odds emot odds in favor odds för one-to-one correspondence ett-till-ett-överensstämmelse opposite motsats optional valfri ordered pairs ordnade par orientation orientering origiinator upphovsman outcome utfall outlier avvikande resultat outlines översikt overlap överlappa padlock hänglås pass godta pattern mönster pentagon femhörning percent procent performing utförande perimeter omkrets perpendicular vinkelrät petal kronblad pictograph ung. bilddiagram pie chart pajdiagram,tårtdiagram pipe rör place value platsvärde placement score poängplacering polygon månghörning Polygonal Curves månghörniga kurvor polyhedron månghörning post stolpe preceding föregående predecessor föregångare predict förutsäga, beräkna previous föregående prime primtal prime factorization primtalsfaktorisering principal square root icke-negativ kvadratrot proceed gå tillväga processing unit behandlingsaggregat product produkt prominent framstående propel framdriva proper fraction äkta bråk (ligger mellan 1 och 1) proper subset äkta delmängd property egenskap, regel prospective framtida protractor gradskiva provide tillhandahålla purpose syfte quadrilateral fyrhöming quantifier kvantor quantity mängd quarter 25-cents-mynt Sida 6

7 quote citat quotient kvot racetrack tävlingsbana radical sign rottecken raise löneförhöjning random digits slumptal(stabell) range omfång, värdemängd ratio förhållande ray stråle real numbers reella tal recall påminna record registrera, protokollföra Recular Polygons regelbundna månghörningar refine förbättra reject avslå relations relationer relative prime relativa primtal (har SGF=L) relish krydda remain återstå, förbli remainder rest repeating decimal periodisk decimal(siffroma återkommer) repetend period represent föreställa sig request begära require kräva. erfordra, behöva research forkning, undersökning restore återställa retail price detaljhandelspris retail price detaljhandelspris revenue inkomst revise repetera, se över rod streck, spö sample space utfallsrum scalene triangle oliksidig triangel score poäng scratch addition kladdaddition (se sid 142) seal klistra igen segment sträcka sequence rada upp set mängd set difference mängdskillnad sides (om vinklar) vinkelben sign tecken similar liknande simple enkel simplest form enklaste form simulation simulering skew sned, skev skill skicklighet slant height (triangelns) höjd solid massiv solution lösning solve lösa sphere sfär spinner snurra square kvadrat Sida 7

8 square numbers square root staff Standard Deviation statement stem-and-leaf plot straight straight ange stroke subgoal subset substitute subtrahend succesive suggest sum supplementary anges Surface Surface Area surplus survey syllabus tabular tally tautology teminating decimals tension Tetrahedron tile topic toss a coin track trapezoid treatise tribe truth table unify union universal quantifiers universal set, universe upper quartile urge valid Variation Varience variety Venn diagram vertex vertical angles wedge-shape well defined well driller whiskers whole numbers, W kvadrattal kvadratrot stav standardavvikelse utsaga,påstående stambladsdiagram rak, rät rät vinkel slag delmål delmängd ersätta,byta ut term (på varandra) följande tyda på summa supplementvinklar yta mantelyta (ytutbredn. av en 3-dim figur) överskott överblick sammanfattning tabell markering tautologi, tårta-på-tråta med ändligt antal decimaler spänning tetraeder (osv) täcka med tegel eller kakel ämne singla slant bana parallelltrapets avhandling stambladsdiagram sanningstabell sammanföra union allkvantor universalmängd övre kvartil uppmana giltig centralmått och spridningsmått varians mångfald Venndiagram vinkelspets (om vinklar), hörn vertikalvinklar kilformad väldefinierad brunnsborrare morrhår naturliga tal inkl noll, N Sida 8

LITEN ENGELSK-SVENSK MATEMATISK ORDLISTA

LITEN ENGELSK-SVENSK MATEMATISK ORDLISTA LITEN ENGELSK-SVENSK MATEMATISK ORDLISTA Denna ordlista har tillkommit tämligen osystematiskt i samband med genomläsning av kurslitteratur som används främst under det första årets matematikstudier vid

Läs mer

ENGELSK - SVENSK. ordlista. för högskolematematiken. Institutionen för matematik. Björn Graneli. Version 1.4

ENGELSK - SVENSK. ordlista. för högskolematematiken. Institutionen för matematik. Björn Graneli. Version 1.4 ENGELSK - SVENSK ordlista för högskolematematiken Björn Graneli Version 1.4 Förord till användarna Vid många svenska högskolor används idag amerikanska läroböcker, samtidigt som yngre lärare ofta kan ha

Läs mer

Mathematics and Science Student Handbook

Mathematics and Science Student Handbook Internationella Engelska Skolan Per Ardva Ad Astra Mathematics and Science Student Handbook Table of Contents The Scientific Method 3 How to Write a Lab Report 3 Example Lab 4 Lab Safety Rules 5 Lab Procedures

Läs mer

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder

Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter 1101, 1106, 1107, 1113, 1118, 1120 Talmängder Kap1 1.1 Tal i olika former Mål Mål Mål Mål Mål Mål Rek. uppgifter Känna till de vanligaste talmängderna och de Veta hur talmängderna betecknas Ha kunskap om hur de olika talmängderna är 1101, 1106, 1107,

Läs mer

Engelsk-svensk FACKORDLISTA i Mekanik

Engelsk-svensk FACKORDLISTA i Mekanik Engelsk-svensk FACKORDLISTA i Mekanik FÖRORD till sjätte upplagan Ordlistan upptar huvudsakligen fackord av fysikalisk-matematisk-teknisk natur. Då det gäller allmänna ord och uttryck hänvisas teknologen

Läs mer

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012

Överbryggningskurs i matematik del I. Teknik och Samhälle 2012 Överbryggningskurs i matematik del I Teknik och Samhälle 0 Malmö 0 Förord och studietips Föreliggande kompendium i två delar är en överbryggning mellan gymnasiets och högskolans matematikkurser. Målet

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det

Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det Information om seminarier och högre undervisning i matematiska ämnen i Stockholmsomra det NR 22 FREDAGEN DEN 8 JUNI 2007 BRA KET Veckobladet fra n Institutionen för matematik vid Kungl Tekniska Högskolan

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

MINITAB i korthet. release 16. Jan-Eric Englund. SLU Alnarp Kompendium 2011. Swedish University of Agricultural Sciences Department of Agrosystems

MINITAB i korthet. release 16. Jan-Eric Englund. SLU Alnarp Kompendium 2011. Swedish University of Agricultural Sciences Department of Agrosystems MINITAB i korthet release 16 Jan-Eric Englund SLU Alnarp Kompendium 2011 Område Agrosystem Course notes Swedish University of Agricultural Sciences Department of Agrosystems Jan-Eric Englund är universitetslektor

Läs mer

Jack, King, Queen = 3 kort, 4 valörer och totalt 52 kort (3*4)/52 b) P(Heart and Ace)?

Jack, King, Queen = 3 kort, 4 valörer och totalt 52 kort (3*4)/52 b) P(Heart and Ace)? DETTA ÄR EN SAMMANSTÄLLNING AV ALLA PASTASORTER SOM FINNS I HELA VÄRLDEN. DOCK FINNS DET ÄVEN EFTERBLIVNA MÄNNISKOR I VÅR FINA VÄRLD OCH DÄRFÖR SAKNAS DET PASTA PÅ VISSA FRÅGOR. TITTA GÄRNA IN PÅ MIN BLOGG

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Att värdera och utvärdera e-tjänster

Att värdera och utvärdera e-tjänster Att värdera och utvärdera e-tjänster Kartläggning av utvärderingsmodeller för e-tjänster inom offentlig verksamhet Viktor Arvidsson Institutionen för Informatik Institutionen för Informatik 901 87 Umeå

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Provuppgifter TIMSS. Kunskaper i matematik och naturvetenskap hos svenska elever i gymnasieskolans avgångsklasser

Provuppgifter TIMSS. Kunskaper i matematik och naturvetenskap hos svenska elever i gymnasieskolans avgångsklasser Provuppgifter TIMSS Kunskaper i matematik och naturvetenskap hos svenska elever i gymnasieskolans avgångsklasser Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tel: 08-690 95

Läs mer

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

PISA 2000. Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv PISA 2000 Svenska femtonåringars läsförmåga och kunnande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv 1 Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de

Läs mer

Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra.

Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier vid introduktion av algebra. Södertörns Högskola Lärarutbildningen VT2005 Revision C Namn: Kristina Thornér Handledare: Anders Blomqvist Lärobokens roll i matematikundervisningen. Allmändidaktisk tillämpning av van Hieles teorier

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2 ITM-rapport 224 Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2 Suspenderat material Suspended Solids Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental

Läs mer

LARS JAKOBSSON KLAS NILSON. Kapitel 1 med tillhörande facit

LARS JAKOBSSON KLAS NILSON. Kapitel 1 med tillhörande facit JONS SJUNNESSON MRTIN HOLMSTRÖM EV SMEDHMRE LRS JKOSSON KLS NILSON Kapitel med tillhörande facit ISN 978-9-47-0928-9 203 Jonas Sjunnesson, Martin Holmström, Eva Smedhamre, Lars Jakobsson, Klas Nilson och

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

Lena Alfredsson Kajsa Bråting Patrik Erixon Hans Heikne. Matematik. Kurs 5 Blå lärobok. Natur & Kultur. M5000 Kurs 5 Bla.indb 1 2013-07-11 15:34

Lena Alfredsson Kajsa Bråting Patrik Erixon Hans Heikne. Matematik. Kurs 5 Blå lärobok. Natur & Kultur. M5000 Kurs 5 Bla.indb 1 2013-07-11 15:34 Lena lfredsson Kajsa råting Patrik Erixon Hans Heikne Matematik 5000 Kurs 5 lå lärobok Natur & Kultur M5000 Kurs 5 la.indb 1 2013-07-11 15:34 NTUR & KULTUR ox 27 323, 102 54 Stockholm Kundtjänst: Tel 08-453

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer