Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS 2012 448"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande. 2 Därmed ska motionen anses behandlad. Beslutsunderlag Motion av Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse jämte bilaga 1 och 2 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutsförslag Sammanfattning av ärendet Vänsterpartiets Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) har i motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska anpassa, utveckla och implementera metoden vita jobb för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling. Vidare krävs att kommunen ska utesluta företag med anknytning till offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamhet där betalning sker med skattepengar. Detta ska gälla offshore-ekonomier enligt IMF:s lista och vara stater/områden utanför EES/EU. Förslagsställarna hänvisar till metoden Vita jobb som är ett verktyg mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling som enligt motionärerna håller på att tas fram i Malmö. Kanslienheten har begärt in yttrande från socialförvaltningen och från kansliets egen upphandlingsavdelning som i korthet i gemensamt yttrande anför följande: använder sig redan idag av ett antal verktyg/metoder för att bekämpa svart arbetskraft: - Leverantörsgranskning samtliga anbudsgivare granskas före avtalstecknande. Granskningen sker genom en förfrågan till Skatteverket som redovisar om leverantören är registrerad som arbetsgivare, för F-/FA-/A-skatt, inbetalda arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna samt restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Kontroller upprepas var tredje månad under hela avtalsperioden.

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts Underleverantörsgranskning det ställs samma krav på underleverantörer som på ordinarie leverantör. Det är leverantören som ansvarar för att underleverantören uppfyller ställda krav, vilket också skrivs in i avtal. - Avtal med skatteverket Kommunen har särskilt avtal med skatteverket. Syftet är att förebygga ekonomisk brottslighet och att underlätta för seriösa företag och därmed minska risken för osund konkurrens. Avtalet ska hjälpa kommunen att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. - MBL upphandlingsavdelningen skickar periodiskt listor på planerade upphandlingar till arbetsgivarenheten för att tas upp i MBL-förhandlingar. Full facklig insyn och transparens vinns genom detta. - Uppförandekod kommunen har tagit fram en uppförandekod (KF beslut ) som ska biläggas samtliga förfrågningar. Dokumentet innebär att anbudsgivare förbinder sig att respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Se bilaga. - Kontroller på arbetsplats ställer idag kontroll krav på att tjänsteleverantörers personal bär ID-kort m.m. - Kvalitetssäkring av dokumentmallar Kommunen arbetar för närvarand med kvalitetssäkring av dokumentmallar som används vid upphandlingar. Alla krav som berör leverantörskontroller och uppföljningskontroller ska finnas med. - Resursförstärkning Kommunen har beslutat om att noga kontrollera och följa upp socialförvaltningens driftentreprenadsavtal. Rekrytering av personal pågår. I arbetsuppgifterna ingår regelbundna kontakter och uppföljningsbesök. Särskild uppföljning kommer att ske för att upptäcka eventuell ekonomisk brottslighet. Offshore-ekonomier fråga avseende uteslutande av offshore-ekonomier är en fråga som ska regleras av riksdagen. En upphandlande myndighet får vid upphandling endast ställa krav som går att följa upp. Idag har avtal med ca 200 företag, varav flera multinationella. Kommunens upphandlingsavdelning har inte resurser för att följa upp samtliga transaktioner som ramavtalsleverantörerna genomför. Ekonomi Förslag påverkar inte kommunens ekonomi.

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 184 Övervägande Vita jobb föreskriver enligt kommunalarbetareförbundet: - En skyldighet för leverantören att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst enligt branschens krav och i arbetsrättslig lagstiftning. - Att svartarbete vid leveransen av tjänsterna är förbjudet. - Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled. - Att överträdelse kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd. Som framgår i yttrande ovan från kanslienhetens upphandlingsavdelning arbetar redan i föreslagen inriktning, utom vad avser granskning och efterföljande kontroll av s.k. offshore-ekonomier, vilket är en fråga för Riksdagen att hantera via bolagsoch skattelagstiftning. Ska upphandlingsavdelningen likafullt genomföra kontroller av transaktioner offshore kommer det att fordras ytterligare personalresurser. Kommunen kan inte/får inte i förfrågningsunderlaget ställa krav som kommunen inte har förutsättningar för att kontrollera. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen ska anses behandlad. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

4 Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande. 2 Därmed ska motionen anses behandlad. Beslutsunderlag Motion av Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) Upphandlingsenhetens tjänsteskrivelse jämte bilaga 1 och 2 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Beslutsförslag Sammanfattning av ärendet Vänsterpartiets Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) har i motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska anpassa, utveckla och implementera metoden vita jobb för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling. Vidare krävs att kommunen ska utesluta företag med anknytning till offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamhet där betalning sker med skattepengar. Detta ska gälla offshore-ekonomier enligt IMF:s lista och vara stater/områden utanför EES/EU. Förslagsställarna hänvisar till metoden Vita jobb som är ett verktyg mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling som enligt motionärerna håller på att tas fram i Malmö. Kanslienheten har begärt in yttrande från socialförvaltningen och från kansliets egen upphandlingsavdelning som i korthet i gemensamt yttrande anför följande: använder sig redan idag av ett antal verktyg/metoder för att bekämpa svart arbetskraft: - Leverantörsgranskning samtliga anbudsgivare granskas före avtalstecknande. Granskningen sker genom en förfrågan till Skatteverket som redovisar om leverantören är registrerad som arbetsgivare, för F-/FA-/A-skatt, inbetalda

5 arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna samt restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Kontroller upprepas var tredje månad under hela avtalsperioden. - Underleverantörsgranskning det ställs samma krav på underleverantörer som på ordinarie leverantör. Det är leverantören som ansvarar för att underleverantören uppfyller ställda krav, vilket också skrivs in i avtal. - Avtal med skatteverket Kommunen har särskilt avtal med skatteverket. Syftet är att förebygga ekonomisk brottslighet och att underlätta för seriösa företag och därmed minska risken för osund konkurrens. Avtalet ska hjälpa kommunen att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. - MBL upphandlingsavdelningen skickar periodiskt listor på planerade upphandlingar till arbetsgivarenheten för att tas upp i MBL-förhandlingar. Full facklig insyn och transparens vinns genom detta. - Uppförandekod kommunen har tagit fram en uppförandekod (KF beslut ) som ska biläggas samtliga förfrågningar. Dokumentet innebär att anbudsgivare förbinder sig att respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Se bilaga. - Kontroller på arbetsplats ställer idag kontroll krav på att tjänsteleverantörers personal bär ID-kort m.m. - Kvalitetssäkring av dokumentmallar Kommunen arbetar för närvarand med kvalitetssäkring av dokumentmallar som används vid upphandlingar. Alla krav som berör leverantörskontroller och uppföljningskontroller ska finnas med. - Resursförstärkning Kommunen har beslutat om att noga kontrollera och följa upp socialförvaltningens driftentreprenadsavtal. Rekrytering av personal pågår. I arbetsuppgifterna ingår regelbundna kontakter och uppföljningsbesök. Särskild uppföljning kommer att ske för att upptäcka eventuell ekonomisk brottslighet. Offshore-ekonomier fråga avseende uteslutande av offshore-ekonomier är en fråga som ska regleras av riksdagen. En upphandlande myndighet får vid upphandling endast ställa krav som går att följa upp. Idag har avtal med ca 200 företag, varav flera multinationella. Kommunens upphandlingsavdelning har inte resurser för att följa upp samtliga transaktioner som ramavtalsleverantörerna genomför. Ekonomi Förslag påverkar inte kommunens ekonomi. 2

6 Övervägande Vita jobb föreskriver enligt kommunalarbetareförbundet: - En skyldighet för leverantören att till alla anställda i upphandlingen ge sociala villkor lägst enligt branschens krav och i arbetsrättslig lagstiftning. - Att svartarbete vid leveransen av tjänsterna är förbjudet. - Att leverantören ansvarar för dessa förpliktelser i alla underleverantörsled. - Att överträdelse kan medföra hävning av hela avtalet och skadestånd. Som framgår i yttrande ovan från kanslienhetens upphandlingsavdelning arbetar redan i föreslagen inriktning, utom vad avser granskning och efterföljande kontroll av s.k. offshore-ekonomier, vilket är en fråga för Riksdagen att hantera via bolagsoch skattelagstiftning. Ska upphandlingsavdelningen likafullt genomföra kontroller av transaktioner offshore kommer det att fordras ytterligare personalresurser. Kommunen kan inte/får inte i förfrågningsunderlaget ställa krav som kommunen inte har förutsättningar för att kontrollera. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen ska anses behandlad. Beslutet expedieras till: Motionärerna Upphandlingsavdelningen Ärendet 3

7 Till kommunfullmäktige i FolkflnKorr.^ I, S" '"-'"'»ngskontorgt Konslierilteten Motion EF Dnr Bekämpa den ekonomiska brottsligheten ^ fr g/7 10 ^ ÄD/oC-Lj 1 4 / Den ekonomiska brottsligheten omfattar miljardbelopp. En del av detta kommer från offentlig upphandling. Samhällskonsekvenserna av denna brottslighet är mycket allvarliga. Skattemedel hamnar hos kriminella istället för elever, sjuka, gamla och andra som pengarna är avsedda för. Kriminella företag betalar heller inte skatt utan ofta förs pengar ut till skatteparadis. Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa företag kan inte konkurera med skumraskföretagen på lika villkor. Erfarenheter visar också att omfattande ekonomisk brottslighet kan innebära att personerna bakom brottsligheten blir maktfaktorer i lokalsamhället, men även i vidare omfattning. Det finns alltid en mängd skäl att stärka kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Insatser görs av olika myndigheter, kommuner och landsting. Men insatserna behöver stärkas och systematiseras. Och det finns exempel att titta på. Bland annat Malmö stad håller på att utveckla arbetet mot den ekonomiska brottsligheten med metoden "Vita jobb". "Vita jobb" är ett verktyg mot svartarbete och social dumping vid offentlig upphandling. Vita jobb är ett samarbetsprojekt mellan ett antal fackliga organisationer inom ett antal sektorer som är speciellt utsatta för konsekvenserna av svartarbete. Handboken tar upp rättsliga möjligheter för offentliga myndigheter och organ att agera för att förebygga, uppdaga och åtgärda svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det finns praktiska tips på hur man kan upptäcka osund anbudskonkurrens bland annat genom avvikande nyckeltal t.ex. låga personalkostnader i förhållande till omsättningen. Metoden "Vita jobb" bör även utvecklas, anpassas och implementeras i Falkenbergs kommun.

8 Åtgärder måste också till för att förhindra att våra skattemedel hamnar i skatteparadis. Skatteparadisen har inte bara låga eller obefintliga skatter utan även obefintliga bokföringslagar. Internationella valutafonden (IMF) listar årligen vilka länder och områden det rör sig om. (V)i yrkar att skall anpassa, utveckla och implementera metoden "Vita jobb" för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet i vid offentlig upphandling. (V)i yrkaratt utesluter företag med anknytning till offshoreekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Det skall omfatta offshore-ekonomier enligt IMF:s lista och vara stater/områden utanför EU/EES Falkenberg den 18 december 2012

9 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Samer Mahra r 9s kommun ^'lingsltonlnroi PM "Motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten" 1. Att anpassa, utveckla och implementera metoden "Vita jobb" för att bekämpa svartarbetskraft och ekonomisk brottslighet. använder sig redan av ett antal verktyg/metoder för att bekämpa svartarbetskraft. MBL Till arbetsgivarenheten skickas periodiskt en lista på planerade upphandlingar att ta upp i MBL förhandlingar. Leverantörsgranskning I enlighet med s upphandlingsordning samt 10 kap. LOU granskas samtliga anbudsgivare före avtalstecknande. Granskningen sker genom en förfrågan till Skatteverkets som redovisar om leverantören är registrerad som arbetsgivare, för F-/FA-/A-skatt, inbetalda arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna samt restförda skatteskulder hos kronofogdemyndigheten. Kontrollen upprepas sedan var tredje månad under hela avtalsperioden Underleverantörer Behöver en leverantör anlita en underleverantör skall i första hand kommunens befintliga ramavtal användas. Saknas ramavtal inom det aktuella området får leverantören, först efter det att kommunen har givit sitt godkännande, anlita en underleverantör. På underleverantören ställs sedan samma krav som på kommunens leverantör. Det är leverantören som ansvarar för att underleverantören uppfyller ställda krav vilket skrivs in i avtal. Avtal med skatteverket har en överenskommelse om samarbete med skatteverket med syftet att: Förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa företag genom att minska risken för osund konkurrens Att genom information och service förenkla och möjliggöra för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Information om samarbetet med skatteverket är tydligt publicerad på kommunens hemsida. Se bilaga 1

10 Kvalitetsäkring dokumentmallar Kommunen arbetar för närvarande med kvalitetssäkring av dokumentmallar som används vid upphandlingar. Avsikten är att samtliga krav som bla. berör leverantörskontroller och uppföljningskontroller skall finnas med. Uppförandekoden Kommunen hartaget fram en uppförandekod som skall billäggas samtliga förfrågningar. Dokumentet innebär att anbudsgivare förbinder sig att respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Se bilaga 2 Kontroller på arbetsplatser ställer idag krav på att tjänsteleverantörers personal bär ID-kort vilket överensstämmer med Skatteverkets rekommendationer. Installation, underhåll, städarbete och fönsterputs får enligt avtal enbart utföras på dagtid och all personal måste bära arbetskläder försedda med företagets firmamärke samt ID-kort. Inom den sociala omsorgen ställs krav på att personalen skall kunna legitimera sig mot brukarna och för närvarande håller så kallade SITHS-kort på att införas. Krav på personalliggare, enligt ID06, ställs endast vid bygguppdrag. ID06 innebär kortfattat att: uppdragstagaren är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka, uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation, Kommunledningskontoret anser det inte vara nödvändigt att kräva personalliggare vid övriga tjänsteupphandlingar. Att följa skatteverkets rekommendationer genom att kräva ID-kort måste anses vara tillräckligt. Resursförstärkning Kommunen har beslutat om resursförstärkning för att noga följa upp och kontrollera socialförvaltningens driftentreprenadavtal. Rekrytering av personal pågår och tjänsterna kommer att vara på plats successivt fram till sommaren. I arbetsuppgifterna ingår regelbundna kontakter och uppföljningsbesök. Särskild uppföljning kommer att ske för att upptäcka eventuell ekonomisk brottslighet. 2. Utesluter företag med anknytning till offshoreekonomier (skatteparadis). Upphandlingsavdelningen anser att detta är en fråga som bör behandlas av riksdagen och regleras genom bolags- och skattelagstiftning. En upphandlande myndighet får vid upphandling endast ställa krav som går att följa upp. Idag har tecknat ramavtal med cirka 200 företag, många av dem multinationella. Kommunen har inte resurser eller möjlighet att följa upp wwvv.falkenberg.se

11 samtliga transaktioner ramavtalsleverantörerna genomför. Att definiera vilka länder som utgör skatteparadis är inte heller en okomplicerad uppgift. Denna tjänsteskrivelse har tagits fram i samverkan med socialförvaltningen.

12 Kommunen samarbetar med Skatteverket - Sida 1 av 1 Kommunen samarbetar med Skatteverket samarbetar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet och därmed underlätta för seriösa företag, genom att minska risken för osund konkurrens. Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Vid upphandling och under avtalsperioder kommer det kontrolleras att entreprenörer och leverantörer i alla led fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. F«v«ritcr Veit/g Vecka 12 torsdag 21 mats 2013 Om webbplatsen A-Ö Webbkarta TranslateQ' Lfllllast Lyssna I Sknv ul sidan jfli FALKENBERG dit Starulda Kommunen Om Falkenberg Service & tjänster Se & göra Företagare Kontakt Turism Falkenberg.se Startsida Service & tjänster UpphandSng Pågående upphandlingar Vafriietssystem Utmaningsratt med SHflKevgrftet Kommunen samarbetar med Skatteverket samarbetar med Skadeverket for att förebygga ekonomisk brottslghet och därmed underlätta för seriösa företag, gencm att minska risken for osund konkurrens. Samarbetet ska förenkla och möjliggöra för att endast anlta företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och Hitta pi (3llonberg.se Vid upphandbig och under avtalsperioder kommer det kontroleras att entreprenörer och leverantörer i alla led f Jigor sina skyldigheter le skatter och avgifter. Mina favoriter FALKENBERGS KOUUUIII Besöksadress: Nygatan 34, Postadress: Falkenberg te): kommungfakenberg se

13 Cr éåh Skatteverket Dnr /21 Överenskommelse om samarbete mellan Skatteverket och Syfte Att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för seriösa foretag genom att minska risken för osund konkurrens. Att genom information och service förenkla och möjliggöra för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Omfattning Samarbetet gäller i första hand kontroll av svenska juridiska och fysiska personers beskattning vid upphandling och/eller avtalsuppföljning. Skatteverket lämnar upplysningar om begärd juridisk eller fysisk person bl.a. i form av uppgifter om: momsregistrering och registrering som arbetsgivare F-skatt, FA-skatt eller A-skatt redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare eventuella skulder hos Kronofogden för svenska skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om skuldbelopp m.m. via samarbete med Kronofogden Skatteverket kan på begäran även lämna motsvarande upplysningar om utländsk juridisk person, om personen finns registrerade hos Skatteverket. Skatteverket bereds möjlighet att fa delta så tidigt som möjligt i upphandlingsprocesser. På så sätt kan det förebyggande arbetet kan fa störst effekt. Här kan Skatteverket bidra med synpunkter och erfarenheter på kravställningar som syftar till att försvåra för oseriösa aktörer att komma ifråga för upphandlingar. Skatteverket åtar sig att: på begäran lämna upplysningar om entreprenör/leverantör ur Skatteverkets offentliga register till. att informera om hur uppgifterna ska tolkas och i vilka fall det kan vara nödvändigt att göra ytterligare kontroller hos Skatteverket på begäran lämna uppgift om möjliga informationskällor beträffande utländska juridiska personer. vid behov informera om de skattefrågor som kan uppstå i anslutning till upphandling och offentliga uppgifter.

14 åtar sig att: Å Skatteverket Dnr /21 Informera om samarbetet vid upphandling/avtalsuppföljning och formedla denna överenskommelse till berörda chefer/personer inom den egna organisationen. Vid upphandling och under avtalsperioden regelbundet kontrollera att entreprenörer/leverantörer, i alla led, fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter. I administrativa föreskrifter (förfragningsunderlag, avtal etc.) ange att kontrollen tillämpas och att den tillämpas på alla entreprenörer och bemanningsföretag, i alla led. Kontaktpersoner mm Alla kontakter förmedlas via särskilt utsedda kontaktpersoner hos och hos Skatteverket. Såväl och Skatteverket ska tillse att kontaktvägen hålls aktuell. Vid personförändringar ska detta meddelas mellan parterna. Av bifogad gemensamt upprättad skrivelse framgår vilka kontaktpersonerna är. Giltighetstid Denna överenskommelse gäller tills vidare från undertecknandet och kan sägas upp med omedelbar verkan. Utvärdering av överenskommelsen sker årligen på initiativ från Skatteverket. Falkenberg den o / (<? Halmstad den^/ ^ Rolf Lwidholm Kommunchef Karl Magnus Nilsson Kontorschef Skattekontoret i Halmstad Skatteverket, Västra regionen

15 13//*.$* Af FALKENBERG Uppförandekod för leverantörer De leverantörer som tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader till Falkenbergs kommun med bolag (nedan kommunen) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter som levereras skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med: ILO: s åtta kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182). FN: s barnkonvention, artikel 32. Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Mänskliga rättigheter Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN: s definition. Principer och anställdas rättigheter Nationell lagstiftning Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO: s konventioner eller FN: s förklaring om mänskliga rättigheter, ska denna alltid ha företräde. Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182) Inga barn får arbeta som inte slutfört den obligatoriska skolgången. Generell minimiålder för arbete är 15 år. Åldersgräns på 18 år för arbeten som är särskilt hårda och farliga och riskerar att skada hälsa, säkerhet och moralen hos unga personer. Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) Tvångs- och straffarbete får inte förekomma. Lön ska utbetalas regelbundet och arbete för avbetalning av skuld är inte tillåtet. Anställda ska inte arbeta under hot utan av egen fri vilja. Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 11) Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.

16 Löner och arbetstider Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterade lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald. Förenings- och förhandlingsfrihet (ILO 87 och 98) Huvudregeln är att arbetstagarna har rätt att associera sig och har rätt till kollektiva förhandlingar. I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling ska leverantören medverka till att anställda far möta företagsledningen för att diskutera löne- och anställningsvillkor utan negativa konsekvenser. Miljö Leverantören ska sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. Hälsa och säkerhet Leverantören skall uppfylla krav på arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. Arbetstagare ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning. Uppföljning Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen redovisa att kraven ovan uppfylls. Redovisningen skall ske på det sätt och inom den tid som kommunen begär om detta inte är oskäligt. Leverantören är även skyldig att möjliggöra för kommunen att själv eller genom ombud kontrollera på plats att kraven uppfylls. Skulle kommunen ha befogad anledning att misstänka att kraven inte uppfylls är leverantören skyldig att genom egen utredning visa att den uppfyller dessa krav. Uppfylls ej kraven får kommunen begära rättelse. Sker ej rättelse, eller rättelsen är bristfällig, har kommunen rätt till prisavdrag, uppsägning eller hävning av avtalet. Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under detta dokument intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument. Underskriften ger kommunen rätt att genom inspektioner, eller på annat sätt, undersöka att dokumentets krav efterlevs. Ort och datum: Företagets namn: Behörig firmatecknare: Namnförtydligande firmatecknare:

17 c FALKENBERG Socialförvaltningen Planeringsavdelning Heinrich Schöpf heinrich.schopfqfalken berg.se Tjänsteskrivelse Datum Falkenbergs kornmun Komnvjnleuningskontornt Knnslionhntf-n Dnr Falkenbergs kon Kommunstyre lsewvsitmngbir irvaltningsfl OpI - Wf in Tjänsteskrivelse avs. motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten Dnr: KS Kommunstyrelseförvaltningen har för yttrande överlämnat motion från Per Sjövall och Mikael Hallberg som avser åtgärder för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Förvaltningen har i ärendet samarbetat med kommunens upphandlingsavdelning. Upphandlingsavdelningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärenden, daterad , som socialförvaltningen ansluter sig till. Socialche'

2013-06-04. Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS 2012-448

2013-06-04. Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS 2012-448 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 147 Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS 2012-448 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb m m. KS, KF Dnr KS 2012-56

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb m m. KS, KF Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-29 FALKENBERG 162 Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb m m. KS, KF Dnr KS 2012-56 Beslut

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-08-16 215 Motion om klimatskydd för hemtjänstens bilar. (AU 212) Dnr KS 2011-96 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning

Datum 2013-07-01. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk brottslighet och lönedumpning KS 21 9 OKTOBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Datum 2013-07-01 Diarienummer KSN-2013-0543 Kommunstyrelsen Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla V) om åtgärder mot ekonomisk

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62

Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 105 Medborgarförslag om gratis bussresor för resenärer med rullstolar eller rollatorer. ( AU 109) KS 2014-62 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 193 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222 KS,

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare Diarienummer: LERUM200, v 1.0, 2008-07-25 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Sida 1/7 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Gällande lagstiftning och regelverk För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EGrättsliga principer måste iakttas: Fri

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 243 Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur-

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Systemet för ELEKTRONISKA PERSONALLIGGARE I BYGGBRANSCHEN

Systemet för ELEKTRONISKA PERSONALLIGGARE I BYGGBRANSCHEN Systemet för ELEKTRONISKA PERSONALLIGGARE I BYGGBRANSCHEN FRÅN DEN 1 JANUARI 2016 krävs enligt lag elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Skatteverket har också från detta

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Försäljningsavtal Denacode Nuddis

Försäljningsavtal Denacode Nuddis Försäljningsavtal Denacode Nuddis Avtal som kund måste godkänna innan de börjar använda app eller webb- stödet. Avtalet innebär; 1. En licens för kund ;ll Denacode Nuddis webb Kundföretaget får använda

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 150 Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132

Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-14 98 Befolkningsprognos 2015-2025. KS 2015-132 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv.

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv. Socialdemokraterna Motion till Kommun fullmäktige i Trelleborgs kommun Trelleborg 13 09 23 TRELLEBORGS KOMMU Kornmunstyrelsen 2013-09- 2 h Dnr. KsM/^.f Krafttag vid offentlig upphandling ger Vita jobb

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15

FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 1 (10) FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2005-04-26 Sammanträdestid 08.30 11.15 NÄRVARANDE Ledamöter Ingemar Johansson (c), ordförande Bill Andersson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska. 1(5) 1B Nybildat företag Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer