VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2009"

Transkript

1 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2009

2 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2009

3 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad i samarbete med Typisk Form designbyrå Inlagan är tryckt på Munken Lynx, 100 g och omslag på Munken Lynx, 240 g av Edita Västra Aros, Västerås, juni Art.nr. IR 2009:008

4 Innehållsförteckning Information om svensk lagstiftning...6 Justitiedepartementet...7 Ägarlägenheter...7 En könsneutral äktenskapsbalk...7 Nya regler om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område...8 Straffet för mord...8 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften...9 En ny offentlighets- och sekretesslag...9 Fingeravtryck i pass...9 Id-kort för folkbokförda i Sverige...10 Utökade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar...10 Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige. 10 Utrikesdepartementet...11 Nya regler om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter...11 Försvarsdepartementet...12 Socialdepartementet...13 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare...13 Omreglering av apoteksmarknaden...13 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående...14 Ändringar i auktorisation för internationella adoptioner...14 Ökad tillgång till läkemedelsförteckningen...14 Klassificering av den nya influensan...15 Ny myndighet Inspektionen för socialförsäkringen...15

5 Finansdepartementet...16 Det nya HUS-avdraget...16 Ett enklare system för skattereduktion...16 Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde...17 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen och förordningen...17 Statliga kreditgarantier för lån under byggtiden...17 Ägarprövning i finansiella företag...18 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin...18 Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag...18 Enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda god service till medborgare och företag...18 Förbud mot börser att uppställa oskäliga betungande krav...19 Utbildningsdepartementet...20 Studiemedel med högre bidragsdel för arbetslösa...20 Myndigheten för yrkeshögskolan inrättas...20 Barnomsorgspeng införs...21 Tydligare regler för bidrag till till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser...21 Jordbruksdepartementet...22 Ny lag om överlåtbara fiskerättigheter...22 Djurskyddskontrollregister...22 Permanenta bestämmelser om skydd av tamdjur mot rovdjursangrepp...22 Miljödepartementet...24 Miljöbilspremie ersätts med skattebefrielse...24 Fluorerade växthusgaser (f-gaser)...24 Strandskyddet...24

6 Näringsdepartementet...26 Transportpolitik Ändringar avseende mopeder, snöskotrar och terränghjulingar...26 Öppning av persontrafikmarknaden på järnväg...27 Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens...27 Näringspolitik Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat...27 Ändringar i förordningen (2003:120) om elcertifikat...28 Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation...28 Integrations- och jämställdhetsdepartementet...29 Försöksverksamhet med sfi-bonus...29 Kulturdepartementet...30 Språk för alla en språklag införs...30 Arbetsmarknadsdepartementet...31

7 Information om svensk lagstiftning Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor som finns tillgängliga på Internet. Lagrummet länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, domstolar samt statliga myndigheter. Webbplats: Lagstiftningsprocessen finns beskriven i avsnittet Så styrs Sverige på Regeringskansliets webbplats. Regeringskansliets webbplats: Regeringskansliets rättsdatabaser: Sveriges riksdags webbplats: 6

8 Justitiedepartementet Pressekreterare Martin Valfridsson (hos Beatrice Ask) Tfn Pressekreterare Markus Friberg (hos Tobias Billström) Tfn Ägarlägenheter Den 1 maj infördes lagregler som gör det möjligt att inneha enskilda lägenheter i flerbostadshus med äganderätt, så kallade ägarlägenheter (prop. 2008/09:91). Ägarlägenhetsfastigheter, som är ett särskilt slag av tredimensionella fastigheter, kan hyras ut eller överlåtas utan några särskilda begränsningar. En förutsättning för att en ägarlägenhetsfastighet ska kunna bildas är att det därigenom åstadkoms en sammanhållen enhet om minst tre sådana fastigheter. En ägarlägenhetsfastighet ska som regel få del i en samfällighet som avses omfatta bland annat yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Samfälligheten ska förvaltas av en förening, en så kallad samfällighetsförening, i vilken ägarna av lägenheterna är medlemmar. Ägarlägenhetsfastigheter kan tills vidare inte bildas genom ombildning av befintliga bostadsfastigheter. En könsneutral äktenskapsbalk Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Ändringarna i äktenskapsbalken innebär att två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmel serna i äktenskapsbalken kommer därmed att tillämpas på samma sätt i fråga om par av olika kön och par av samma kön. Samtidigt upphör partnerskapslagen att gälla. Det innebär att det inte är möjligt att låta registrera ett nytt partnerskap. Ett redan registrerat partnerskap fortsätter dock att vara ett partnerskap till dess partnerskapet upplöses eller omvandlas till ett äktenskap. Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket. Paret kan välja att i stället för en anmälan vigas enligt 4 kap. äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från 7

9 tidpunkten för vigseln. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid (bet. 2008/09:CU:19, rskr. 2008/09:208, SFS 2009:253 och 2009:260). Nya regler om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område Den 1 april 2009 trädde lagändringar till följd av genomförandet av EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter i kraft (prop. 2008/09:67, SFS 2009: ). Ändringarna omfattar samtliga immaterialrättsliga lagar, däribland upphovsrättslagen (1960:729), patentlagen (1967:837) och varumärkeslagen (1960:644). Lagändringarna innebär bland annat att domstol kan besluta att en Internetleverantör ska lämna information till en rättighetshavare om vem som hade en viss IP-adress när den användes för att begå ett intrång via Internet. Ett sådant beslut kräver att rättighetshavaren presenterar tillräcklig bevisning (sannolika skäl) för att det begåtts ett immaterialrättsligt intrång med hjälp av IP-adressen i fråga. Därutöver ska domstolen alltid göra en proportionalitetsbedömning där rättighetshavarens behov av informationen ska vägas mot andra motstående intressen, däribland den enskildes integritet. Dessutom ska den som har IP-adressen efter viss tid informeras om utlämnandet. Reglerna gäller bara intrång som begåtts efter det att lagändringarna trätt i kraft. Genom lagändringarna ges rättighetshavare en praktisk möjlighet att även vid intrång via Internet använda sig av de civilrättsliga regler som redan finns i lagstiftningen. Detta innebär bland annat att en rättighetshavare som vill ha ersättning för den skada som kan ha uppkommit till följd av ett intrång får väcka en skadeståndstalan mot abonnenten på vanligt sätt. I en sådan rättegång åligger det rättighetshavaren att bevisa att abonnenten har orsakat honom eller henne skada. Straffet för mord Straffskalan för mord ändras från fängelse i tio år eller på livstid till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid. Syftet är att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet för detta brott. Straffmaximum höjs till 18 år också för andra brott för vilka det är föreskrivet fängelse på både viss tid och livstid, till exempel människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott, dock inte för brott som förutsätter att riket är i krig eller att andra sådana utomordentliga förhållanden råder. Det tidsbestämda straffet får bestämmas till högst 18 år även vid flerfaldig brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet. 8

10 Även bestämmelserna om straff för unga lagöverträdare ändras. Den som har begått ett mord eller något annat av de nämnda brotten före 21 års ålder får dömas till fängelse i upp till 14 år för brottet i stället för som tidigare högst tio år. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:118). Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott införs i 6 kap. brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Brottet tar sikte på kontakter med barn, till exempel på Internet, som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid ett fysiskt sammanträffande med barnet. Brottet omfattar den som, i syfte att mot ett barn under 15 år begå vissa sexualbrott, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Vidare utvidgas bestämmelsen i 6 kap. 14 brottsbalken om ansvarsfrihet i vissa fall för att kunna tillämpas även beträffande det nya brottet. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:149). En ny offentlighets- och sekretesslag Den nya lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra lagen mer lättförståelig och användarvänlig. Lagen har bland annat försetts med en innehållsförteckning och definitioner av centrala begrepp. Vidare har långa kapitel delats upp i fler kapitel. Kapitlen har försetts med underrubriker och samlats i avdelningar. Bestämmelserna i nuvarande 15 kap. sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar m.m. har gjorts teknikneutrala och samlats i lagens andra avdelning. De har placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och sekretess är undantag. Av detta skäl benämns lagen offentlighets- och sekretesslag. På motsvarande sätt ersätts sekretessförordningen (1980:657) av en ny offentlighets- och sekretessförordning. Såväl lagen som förordningen träder i kraft den 30 juni 2009 (prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237). Fingeravtryck i pass Enligt ändringar i passlagen (1978:302) och passförordningen (1979:664) ska svenska pass förses med fingeravtryck (prop. 2008/09:132). Genom ändringarna genomförs bestämmelserna i en EU-förordning på området. Den som ansöker om pass ska lämna fingeravtryck vid ansökan. Undantag görs för barn som är under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. Personer som av fysiska skäl har tillfälliga hinder att lämna fingeravtryck, 9

11 till exempel på grund av en övergående handskada, kommer att kunna ansöka om provisoriskt pass. De avtryck som tas ska lagras i ett chip i passet. Avtrycken får inte lagras i passregistret eller i något annat register, utan ska förstöras när passet har lämnats ut. De får inte användas för någon form av registersökning. Ändringarna träder i kraft den 28 juni Tidigare utfärdade pass fortsätter att gälla under den giltighetstid som står angiven i passet. Id-kort för folkbokförda i Sverige Genom förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige införs en ny typ av id-kort, som kan användas som legitimationshandling. Id-korten ska utfärdas av Skatteverket. Ansökan kan göras av alla personer som har fyllt 13 år och som är folkbokförda i Sverige, genom personligt besök hos något av Skatteverkets besökskontor. Vid ansökningstillfället ska den sökande styrka sin identitet och låta sig fotograferas av Skatteverket. Id-kortet kommer som huvudregel att vara giltigt i fem år. Ansökningsavgiften är 400 kr. Enligt förordningen får Skatte verket meddela kompletterande föreskrifter, bland annat om på vilket sätt de sökande ska styrka sin identitet. Förordningen träder i kraft den 1 juni Utökade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar Genom en ändring i polislagen kan personer som deltar i en ordningsstörande folksamling under vissa förutsättningar avlägsnas längre bort från platsen eller utrymmet än vad som hittills varit möjligt (prop. 2008/09:131). Ett sådant avlägsnande får ske om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sätt som innebär att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks längre tid än två timmar. Lagändringen träder i kraft den 1 juli Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige För att genomföra EG-direktivet 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare har nya bestämmelser införts i lagen (1974:191) om bevakningsföretag respektive förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. (prop. 2008/09:157, SFS 2009:311 och 2009:312). De nya reglerna, som träder i kraft den 1 juni 2009, innebär att en väktare från en annan medlemsstat som vill arbeta tillfälligt i Sverige kan göra en förhandsanmälan till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen ska i samband med anmälan kunna göra en förhandskontroll av väktarens yrkeskvalifikationer. När länsstyrelsen har underrättat väktaren om att förutsättningarna är uppfyllda får det tillfälliga arbetet påbörjas. 10

12 Utrikesdepartementet Pressekreterare Irena Busic (hos Carl Bildt) Tfn Pressekreterare Monica Ohlsson (hos Ewa Björling) Tfn Pressekreterare Peter Larsson (hos Gunilla Carlsson) Tfn Nya regler om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter Den 13 maj 2009 trädde förordningen (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter i kraft. Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG. EGförordningen innebär att en särskild dialog måste föras mellan en myndighet och en näringsidkare innan myndigheten hindrar försäljningen av en produkt som kommer från ett annat EU-land. EG-förordningen ställer krav på att medlemsstaterna inrättar en eller flera kontaktpunkter vilka ska bistå med information om bl.a. vilka nationella regler som gäller för produkter. Genom den ovan nämnda nationella förordningen inrättas en kontaktpunkt i Sverige. Kommerskollegium ska vara kontaktpunkt och har sedan tidigare liknande uppgifter enligt andra författningar. Svenska myndigheter ska underrätta Kommerskollegium om åtgärder som vidtas under EG-förordningen och samråda med den myndigheten. Kommerskollegium ska i sin tur förmedla information till Europeiska gemenskapernas kommission. EG-förordningen och den kompletterande nationella förordningen syftar till att underlätta den fria rörligheten för produkter inom EU. 11

13 Försvarsdepartementet Pressekreterare Mikael Östlund (hos Sten Tolgfors) Tfn

14 Socialdepartementet Pressekreterare, Petra Kjellarson (hos Göran Hägglund) Tfn Martin Kits, Pressekretare (hos Göran Hägglund) Tfn Pressekreterare Niclas Thorselius (hos Maria Larsson) Tfn Pressekreterare Mychèle Östman (hos Cristina Husmark Pehrsson) Tfn Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare Den 1 april 2009 infördes nya bestämmelser i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Bestämmelserna innebär bl.a. att en läkare eller sjukgymnast, som är verksam med rätt till ersättning från landstinget enligt den nationella taxan på området, i samband med att han eller hon överlåter sin verksamhet kan säga upp sin rätt till ersättning i syfte att möjliggöra för den övertagande läkaren eller sjukgymnasten att ingå samverkansavtal med landstinget (ersättningsetablering). Ett särskilt ansökningsförfarande för ersättningsetablering gäller. Landstinget ska ingå samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller vissa andra angivna krav. Bland annat får han eller hon inte ha rätt till offentlig ersättning inom ramen för ett vårdvalssystem. I de nämnda lagarna infördes vidare en skyldighet för landstingen att tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem vid ingående av såväl samverkansavtal utan samband med ersättningsetablering som vårdavtal (prop. 2008/09:64, SFS 2009:79 83). Omreglering av apoteksmarknaden Genom reformen bryts Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel. Monopolet föreslås ersättas med ett system där den som har fått tillstånd av Läkemedelsverket ska få bedriva detaljhandel med de läkemedel och varor som i dag omfattas av Apoteket AB:s ensamrätt. Handeln ska bedrivas på öppenvårdsapotek. För att få tillstånd måste sökanden dels uppfylla vissa krav på 13

15 lämplighet, dels visa att den har förutsättningar att uppfylla en rad krav som ställs på verksamheten. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop.2008/09:145, SFS 2009: ). Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående Den 1 juli 2009 införs en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som förtydligar att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en person som har funktionshinder (prop. 2008/09:82, SFS 2009:549. Ändringar i auktorisation för internationella adoptioner Den 1 juli 2009 ändras lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (LIA) på så sätt att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) även ska kunna ge auktoriserade sammanslutningar auktorisation för att arbeta med adoptionsförmedling i en viss del av ett annat land, eller med viss adoptionskontakt i ett annat land. Hittills har auktorisation bara kunnat ges för ett helt land. Ytterligare en förutsättning för auktorisation är att det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner från det andra landet eller den aktuella delen av landet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke. En annan förändring är att det s.k. balanskravet tas bort. Syftet med balanskravet var att skapa balans mellan sammanslutningar som har auktorisation för att förmedla internationella adoptioner och därigenom skapa en möjlighet för de mindre sammanslutningar att växa och öka valfriheten för adoptionssökande. Balanskravet har dock inte fått denna effekt. Det har inte ökat valfriheten mellan sammanslutningarna och heller inte påverkat tillströmningen till de mellanstora och mindre sammanslutningarna. Ett borttagande av balanskravet väntas medföra att fler sammanslutningar kan verka i ett annat land (prop. 2008/2009:109, SFS 2009:289). Ökad tillgång till läkemedelsförteckningen Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning ändras så att legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel ska ges tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen med uttryckligt samtycke från den registrerade eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke. Detta under förutsättning att det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver (en akut nödsituation). Legitimerade sjuksköterskor får i ett sådant fall använda uppgifterna i förteckningen för ända- 14

16 målen att bereda den registrerade vård eller behandling och för att komplettera den registrerades patientjournal. Ändringarna träder i kraft den 1 juli (prop. 2008/09:128, SFS 2009:393). Klassificering av den nya influensan Den 16 maj trädde klassificeringen av den nya influensan (influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009) i kraft. Klassificeringen innebär bl.a. att en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av sjukdomen utan dröjsmål ska anmäla detta till smittskyddsläkaren. (SFS 2009:380). Ny myndighet Inspektionen för socialförsäkringen Den 1 juli 2009 inrättas den nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen. Myndighetens uppdrag regleras i en förordning med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen, som träder i kraft den 1 juli Inspektionen har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten ska utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn, och Skatteverket, i de delar som avser beslut om pensionsgrundande inkomst. Vidare får myndigheten utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet. Detsamma gäller samverkansinsatser med anknytning till socialförsäkringsområdet. 15

17 Finansdepartementet Pressekreterare Anna Charlotta Johansson (hos Anders Borg) Tfn: Pressekreterare Markus Sjöqvist (hos Anders Borg) Tfn: Pressekreterare Mia Widell (hos Mats Odell) Tfn: Det nya HUS-avdraget Systemet med skatteavdrag för hushållsarbete utvidgas till att även omfatta arbete i form av reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader (byggnadsarbete) av vissa bostäder. Det nya HUS-avdraget omfattar därmed både hushållsarbete som till exempel tvätt, städning och barnpassning, samt byggnadsarbete som till exempel målning och tapetsering. Det huvudsakliga syftet med att utvidga skatteavdraget är att minska svartarbetet också inom byggsektorn och att öka arbetsutbudet. Det sammanlagda HUS-avdraget uppgår till högst kronor per person och år. De nya reglerna träder i kraft den 30 juni De ska dock tillämpas på byggnadsarbete som utförts och betalats från och med den 8 december 2008 (prop. 2008/09:178). Från och med den 1 juli 2009 införs den så kallade fakturamodellen även för byggnadsarbete (se närmare om fakturamodellen nedan). Ett enklare system för skattereduktion Enligt nuvarande system med skatteavdrag för hushållsarbete, samt sedan den 8 december 2008 också byggnadsarbete (se ovan), kan den som köper arbetet få skatte avdrag i efterhand genom att efter ansökan få den slutliga skatten sänkt med ett belopp motsvarande hälften av arbetskostnaden. Nu införs en ny ordning, den så kallade fakturamodellen. Innebörden är att en privatperson, som köper hushållsarbete eller byggnadsarbete av den som har F-skattsedel, för att få skatteavdraget ska komma överens med utföraren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Utföraren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom eller henne som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet. 16

18 I samband med den nya fakturamodellen införs också en möjlighet att tillgodoräkna sig skatteavdrag för den som köper hushållsarbete eller byggnadsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel och som inte bedriver näringsverksamhet. I dessa fall ska skatteavdraget tillgodoräknas med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som har redovisats för arbetet i en förenklad skattedeklaration. Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion löpande under året. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:77 samt prop. 2008/09:178). Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde För att öka förutsebarheten och förenkla för framför allt de mindre företagen, höjs det belopp som anskaffningsvärdet maximalt får vara för att inventarier ska utgöra inventarier av mindre värde. Om anskaffningsvärdet för inventarier understiger ett halvt pris basbelopp ska tillgången anses utgöra inventarier av mindre värde. Beloppet ska gälla för alla företag. Lagändringen tillämpas på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2008 (prop. 2008/09:129). Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen och förordningen Förändringar i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor har genomförts för att samverkan enligt lagen ska underlättas och att hanteringen av de s.k. samtjänstavtalen ska bli enklare. Förändringarna innebär bl.a. att kravet på regeringens godkännande tas bort liksom kravet att handläggare ska namnges i avtalet. Även begränsningar om vilka typer av beslut som får fattas av handläggarna tas bort. Vidare tas begränsningarna i lagen bort för vilka förvaltningsuppgifter innefattande myndighetsutövning som får förekomma i samtjänst på det statliga området. Dessa begränsningar har förts över i en ny förordning. Genom förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor ges Kammarkollegiet i uppdrag att fungera som uppföljande och stödjande myndighet. Förändringarna i lagen och den nya förordningen träder i kraft den 1 juni 2009 (prop. 2008/09:123). Statliga kreditgarantier för lån under byggtiden Statens bostadskreditnämnd (BKN) kan lämna kreditgarantier först från det att ny- eller ombyggnader färdigställts. Genom ändringar i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. får BKN möjlighet att lämna kreditgarantier även under byggtiden. Förändringarna gäller även den nya upplåtelseformen ägarlägenheter. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli

19 Ägarprövning i finansiella företag Bestämmelserna om ägarprövning i finansiella företag ändras för att genomföra EG:s s.k. förvärvsdirektiv i svensk rätt. Ägarprövning innebär att vissa större förvärv av aktier eller andelar i t.ex. kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag endast får ske efter tillstånd från Finansinspektionen. Genom ändringarna blir det bland annat tydligare vad Finansinspektionen ska väga in vid sin bedömning och hur myndighetens handläggning ska gå till. Utöver de ändringar som krävs för att genomföra förvärvsdirektivet, görs en del andra ändringar i syfte att behålla en enhetlig reglering på området. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:155). Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin Med anledning av ändringar i EG-direktivet om system för garanti av insättningar har det belopp som får betalas ut enligt den svenska insättningsgarantin ändrats. Det belopp som kan betalas ut för insättningsgarantin kan högst uppgå till kronor eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar euro då ersättningsrätten inträder. Lagändringen träder i kraft den 30 juni 2009 (prop. 2008/09:186). Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag Genom lagändringarna genomförs för finansiella företag (bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag, fondbolag, värdepappersbolag, börser och clearingorganisationer) ett EG-direktiv om gränsöverskridande fusioner. Syftet med direktivet är att skapa likartade och med varandra förenliga bestämmelser som ska tillämpas på fusioner av företag med hemvist i olika stater inom EES. Reglerna är med några få undantag desamma som sedan 2008 gäller för de allmänna bolagen och föreningarna. Lagändringarna träder i kraft den 15 juli 2009 (prop. 2008/09:180). Enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda god service till medborgare och företag Den 1 juni förändras lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor så att det blir enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda en god service till medborgare och företag. Samverkan vid medborgarkontor kan enligt de nya bestämmelserna också vara mer långtgående än tidigare. Förändringarna innebär bland annat att kravet på regeringens godkännande och kravet på att handläggare ska anges med namn i avtalet tas bort. Dessutom tas begränsningarna avseende vilka typer av beslut som får fattas av handläggarna bort liksom begränsningarna 18

20 för vilka förvaltningsuppgifter innefattande myndighetsutövning som får förekomma i samtjänst på det statliga området. (Prop 2008/09:123) Förbud mot börser att uppställa oskäliga betungande krav Den 1 juli införs ett tillägg till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förhindrar en börs att i sitt regelverk uppställa oskäligt betungande krav på emittenter och deltagare vid en reglerad marknad. Genom ändringen ges Finansinspektionen möjlighet att ingripa om en börs vill införa regelverk som anses gå långt utöver vad som är praxis på värdepappersmarknaden inom EU och som oskäligt försvårar för de noterade företagen eller för de som vill handla på börsen. (Prop. 2008/09:164) 19

21 Utbildningsdepartementet Presschef Anders Andrén (hos Jan Björklund) Tfn Pressekreterare Anna Neuman (hos Jan Björklund) Tfn Pressekreterare Eva-Marie Byberg (hos Lars Leijonborg) Tfn Studiemedel med högre bidragsdel för arbetslösa Under 2009 och 2010 bereds arbetslösa som har fyllt 25 år ökade möjligheter att få studiemedel med den högre bidragsdelen för studier inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning (yrkesvux) enligt förslag i propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97). Förslaget har genomförts genom en ändring i studiestödsförordningen (2000:655) som trädde i kraft den 16 april 2009 och gäller för studier som har påbörjats efter den 14 mars 2009 (SFS 2009:210). Myndigheten för yrkeshögskolan inrättas En ny myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan, inrättas den 1 juli 2009 samtidigt som Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning avvecklas. Myndigheten för yrkeshögskolan ska vara förvaltningsmyndighet för yrkeshögskolan och verka för att behoven av eftergymnasial yrkesutbildning som inte utgör högskoleutbildning tillgodoses. Myndigheten ska bl.a. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, besluta om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen om yrkeshögskolan, ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan samt främja utvecklingen av utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningarnas kvalitet. Myndigheten ska också vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF), samt ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering. Förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan innehåller även bestämmelser som innebär att myndigheten blir en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Vidare ska det vid myndigheten finnas ett särskilt organ, Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd, med uppgift att bistå myndigheten med information om vilka kvalifikationer som kommer att efterfrågas 20

22 inom olika yrkesområden och vilka kvalifikationer som inte längre kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Förordningen träder i kraft den 1 juli (Jfr prop. 2008/09:68). Barnomsorgspeng införs Den 1 juli 2009 ändras reglerna i skollagen (1985:100) om enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (SFS 2009:337). Genom ändringarna skapas ett system med ett bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer en barnomsorgspeng. Enskilda förskolor och fritidshem samt alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi kan ansöka om kommunens godkännande. Kommunen ska ge sitt godkännande, om de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet är uppfyllda. Den kommun som beslutar om godkännande ska också besluta att huvudmannen för en godkänd enskild verksamhet har rätt till bidrag av barnets hemkommun, om verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande kommunal verksamhet och avgifterna inte är oskäligt höga. Samtidigt blir kommunerna skyldiga att i sin egen verksamhet ta emot barn från andra kommuner, om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Den mottagande kommunen har rätt till ersättning från barnets hemkommun (prop. 2008/09:115). Tydligare regler för bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser Nya och tydligare regler införs om kommunernas bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Principen om att bidrag till fristående skolor och annan sådan enskilt bedriven verksamhet ska bestämmas på samma grunder som resursfördelningen till motsvarande kommunala verksamheter fastslås och förtydligas. Huvudmännen för sådan enskilt bedriven verksamhet föreslås vidare få möjlighet att överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010 (prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13). 21

23 Jordbruksdepartementet Pressekreterare Therese Bengtsson (hos Eskil Erlandsson) Tfn Ny lag om överlåtbara fiskerättigheter Enligt ett förslag från regeringen ska ett nytt system med s.k. överlåtbara fiskerättigheter införas på fiskeområdet. Bestämmelser om detta finns i en ny lag som förslås träda i kraft den 1 augusti Syftet med lagen är att främja fartygsstrukturen i det pelagiska fisket, dvs. fiske efter någon av arternas sill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis. Systemet innebär att det under vissa förutsättningar blir möjligt för yrkesfiskare som har fartygstillstånd att överlåta en individuellt bestämd andel av den nationella fiskekvoten. Andelens storlek ska fastställas av Fiskeriverket med ledning av omfattningen av yrkesfiskarens tidigare fiske under en referensperiod. Fiskerättigheter får överlåtas till en annan yrkesfiskare med fartygstillstånd, om överlåtelsen inte motverkar syftet med lagen. Fiskeriverket ska godkänna överlåtelserna. För att motverka en alltför stor ägarkoncentration begränsas en yrkesfiskares högsta innehav av fiskerättigheter. En överlåtbar fiskerättighet ska vara tidsbegränsad och ska gälla för en tid av tio år. De nya bestämmelserna behandlas i propositionen 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter. Riksdagen beräknas fatta beslut om propositionen den 11 juni Djurskyddskontrollregister Den 1 juli 2009 inrättar Statens Jordbruksverk ett centralt register med uppgifter om personer som är föremål för djurskyddskontroll, ett så kallat djurskyddskontrollregister. Registret ska bidra till en effektivare kontroll på djurskyddsområdet och bättre samordning av kontrollmyndigheterna. Det ska även kunna användas till att förbättra kontrollen av de så kallade tvärvillkoren och olika ekonomiska stöd på jordbruksområdet. Den nya lagen (SFS 2009:xxx) samt tillhörande förordning (SFS 2009:xxx) träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:143, bet. 2008/09:MJU 24, rskr 2008/2009:252). Permanenta bestämmelser om skydd av tamdjur mot rovdjursangrepp Regeringen har genom en förordningsändring beslutat att det fortsatt ska vara möjligt att skydda tamdjur mot angrepp från rovdjur, den så kallade 28 i jaktförordningen. Förändringen infördes på försök för två år sedan. Nu permanentas förändringen efter att Naturvårdsverkets utvärdering visat att det inte på- 22

24 verkat rovdjursstammarna. Ändringen innebär också att även den som handlar med samtycke av ett tamdjurs ägare eller vårdare under vissa förutsättningar får skydda tamdjuret. Vidare utvidgas tillämpligheten av paragrafen till att avse även skydd av hägnat vilt. Förordningsändringen trädde i kraft den 1 maj 2009 (SFS 2009:310). 23

25 Miljödepartementet Pressekreterare Mattias Johansson (hos Andreas Carlgren) Tfn Miljöbilspremie ersätts med skattebefrielse I förordningen om miljöbilspremie definieras vilka kriterier en bil ska uppfylla för att kom ma i fråga för en miljöbilspremie. Förordningen har ändrats så att bilar som har typgodkänts i enlighet med EG-förordningen 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nytto fordon (Euro 5 och Euro 6) också omfattas av premien. I enlighet med budgetpropositionen för 2009 ska miljöbilspremien upphöra den 30 juni 2009 och förordningen ändras med anledning av detta. Premien kommer att ersättas av en generell skattebefrielse för miljöbilar i fordonsskattelagen med verkan från och med den 1 juli Fluorerade växthusgaser (f-gaser) Sedan juli 2006 gäller EG:s förordning om f-gaser. Förordningen ställer krav på att före tag och personal som arbetar med f-gaser ska ha viss kompetens. Minimikraven för kom pe tens inom olika arbetsområden har nu fastställts. Enligt de tidigare reglerna ska företag som arbetar inom kyl- och värmeområdet vara ackrediterade. EG-förordningen ställer dock endast krav på certifiering. I fråga om per sonal har det hittills endast varit arbetsledare som måste vara certifierade medan EG-förordningen ställer krav på att all personal ska vara certifierad. I korthet kan sägas att EG-reglerna höjer kompetenskraven för personal men sänker dem för vissa typer av företag. De svenska kraven på kompetens för företag och personal som arbetar med f-gaser har nu an passats till de nya EG-reglerna. Detta innebär bl.a. att kravet på ackreditering för företag som arbetar inom kyl- och värmeområdet tas bort och ersätts med ett krav på certifiering. Förutom kyl- och värmeområdet innebär EG-förordningen krav på certifiering inom brandskyddsområdet. För svensk del medför detta i princip endast att det som tidigare varit ett frivilligt system nu blir obligatoriskt. Även för högspänningsområdet innebär EG-förordningen nu formella krav på certifiering. Strandskyddet Nya strandskyddsregler införs i miljöbalken och plan- och bygglagen. De nya bestämmel serna har inriktningen att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd 24

26 som beaktar behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras. Bestämmelserna innebär en ökad samordning av miljöbalken och planoch bygglagen. Med utgångspunkt från ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet får kommunerna ansvaret för att i översiktsplanen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, inom vilka vissa lättnader i strandskyddet avses att gälla. Redovisningen ska vara vägledande vid prövningar av upphävande- och dispensfrågor. I miljöbalken görs flera förtydliganden i syfte att uppnå en mer enhetlig rättstillämpning. Dessa avser bl.a. strandskyddets syften, förutsättningarna för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet och bibehållande av en fri passage för allmänheten närmast strandlinjen. Bestämmelserna syftar till att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Kommunerna får huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Samtidigt stärks länsstyrelsens roll genom nya bestämmelser om att länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2009, utom vissa av bestämmelserna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som träder i kraft den 1 februari. 25

27 Näringsdepartementet Pressekreterare Johanna Martin (hos Maud Olofsson) Tfn Pressekreterare Frank Nilsson (hos Maud Olofsson) Tfn Pressekreterare Kenneth Hultgren (hos Åsa Torstenson) Tfn TRANSPORTPOLITIK Ändringar avseende mopeder, snöskotrar och terränghjulingar Den nya lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och den nya förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar innehåller nya regler som behandlar utbildning till förare av sådana fordon. Reglerna omfattar även mopeder klass II, sk 30 km moped. Genom den nya lagen upphävs lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter och genom den nya förordningen upphävs förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I, sk. EU-moped och för terrängskoter Författningarna träder i kraft den 1 april (prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179). Vissa ändringar har gjorts i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) som behandlar vilka krav som ska gälla för att få framföra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Ändringarna innebär bland annat att det kommer att krävas innehav av körkort med behörigheten AM för att få framföra en moped klass I, sk. EU-moped, och förarbevis för att få framföra en moped klass II. Förarbevis kommer även fortsättningsvis att krävas för att få framföra en snöskoter eller en terränghjuling. Behörigheten att framföra mopeder, snöskotrar eller terränghjulingar kan bli föremål för återkallelse vid förseelse. Författningarna träder i kraft den 1 april Ändringarna som avser behörighetskraven och möjlighet att återkalla behörigheterna ska börja att tillämpas den 1 oktober Förarbevis som har utfärdats dessförinnan ger övergångsvis rätt att framföra sådant fordon som beviset avser. (prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8 och 2008/09:16:TU16, rskr. 2008/09:179 och rskr. 2008/09:191). 26

28 Öppning av persontrafikmarknaden på järnväg Det görs ändringar i järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526) som innebär att SJ AB:s ensamrätt att utföra interregional trafik på kommersiell grund upphävs och att persontrafikmarknaden på järnväg stegvis öppnas upp för konkurrens. Den 1 juli 2009 öppnas marknaden för helg- och veckoslutstrafik. Alla järnvägsföretag med nödvändiga tillstånd att utföra järnvägstrafik kan då ansöka om tåglägen hos Banverket för att utföra sådan trafik. Den 1 oktober 2009 öppnas marknaden för internationell persontrafik och ett år senare, den 1 oktober 2010, öppnas marknaden helt. För att underlätta för resenärerna att hitta information om resealternativ ska de som utför eller organiserar trafik vara skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. Lag- och förordningsändringarna kommer att träda i kraft successivt med början den 1 juli Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens I lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen (2007:1470) om yrkes förarkompetens genomförs Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/59/ EG av den 15 juli 2003 om yrkesförarkompetens. Författningarna ska tillämpas vid tunga godstransporter och persontransporter med buss som sker på väg i Sverige och som utgör förvärvsmässig trafik. Författningarna behandlar bl.a. de kompetenskrav som en förare måste inneha för att få utföra nämnda transporter samt strukturen för att erhålla yrkeskompetensen (prop.2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38). Lagen har trätt i kraft den 1 januari 2008 och förordningen har trätt i kraft den 15 januari Sedan den 10 september 2008 har författningarna tillämpats på förare som utför persontransporter. Författningarna ska börja att tillämpas från och med den 10 september 2009 på förare som utför godstransporter. NÄRINGSPOLITIK Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat Det införs en möjlighet till tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet för samtliga förnybara energislag. Möjlighet till sådan tilldelning har hittills endast funnits för vattenkraftsanläggningar. Producenter av förnybar el kommer även att kunna begära förhandsbesked om möjligheten till tilldelning av elcertifikat i vissa fall. En anläggning vars tilldelningsperiod har löpt ut ska inte kunna 27

29 få en ny tilldelningsperiod enbart av det skälet att anläggningen flyttats till en annan plats (prop. 2008/09:92). Ändringarna har trätt i kraft den 1 maj Ändringar i förordningen (2003:120) om elcertifikat Förordningsändringarna är till stor del en följd av ändringarna i lagen (2003:113) om elcertifikat. I den ändrade förordningen anges närmare vad som krävs för att en anläggning ska få tilldelning för ökad produktionskapacitet. Därutöver införs bestämmelser om vilka ombyggnader eller andra investeringar som krävs för att en anläggning ska anses som ny och därmed kunna få ytterligare tilldelning av elcertifikat. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 men tillämpas för tid från och med den 1 maj Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Lagändringen innebär att beslut enligt lagen ska få överklagas av den som är part i ärendet och av andra vars rättigheter påverkas negativt av beslutet. Vidare utvidgas det särskilda tvistlösningsförfarandet mellan teleoperatörer till att gälla tvister som har samband med skyldigheter som följer av lagen. Slutligen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som omfattas av skyldigheten att utlämna abonnentuppgifter (prop. 2008/09:159). Ändringarna träder i kraft den 1 juli

30 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Pressekreterare Yoav Bartal (hos Nyamko Sabuni) Tfn Försöksverksamhet med sfi-bonus En ny lag (2009:xxx) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare, s.k. sfi-bonus har beslutats. Lagen syftar till att pröva i vilken utsträckning ekonomiska incitament för deltagare i sfi kan bidra till att de snabbare lär sig svenska och därmed förbättrar sina möjligheter att få arbete. Försöket med sfi-bonus kommer att omfatta högst 15 försökskommuner. Regeringen planerar en förordning där försökskommunerna kommer att anges. Försöks-kommunerna ska lämna sfi-bonus till nyanlända invandrare, som för första gången folkbokfördes i en kommun under tiden den 1 juli 2009 den 30 juni 2010, under förutsättning att vissa villkor uppfylls (prop. 2008/09:156). Lagen träder i kraft den 1 oktober

31 Kulturdepartementet Pressekreterare Cecilia Jehler (hos Lena Adelsohn Liljeroth) Tfn Språk för alla en språklag införs Genom språklagen införs bestämmelser om det svenska språkets status. I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige. Det innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna har enligt lagen ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. I lagen anges också att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk liksom det svenska teckenspråket. Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Enligt lagen ska det allmänna också ha ett ansvar för den enskildes tillgång till språk. Språklagen träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:153). 30

32 Arbetsmarknadsdepartementet Pressekreterare Karolin A Johansson (hos Sven Otto Littorin) Tfn

33 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2009 Denna skrift innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet Beställ eller ladda ned broschyren via Stockholm

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa kommunala befogenheter; SFS 2009:47 Utkom från trycket den 17 februari 2009 utfärdad den 5 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet, Migrationsverket November 2004 Reviderat juli 2006 Handläggning

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i telelagen (1993:597); SFS 2002:282 Utkom från trycket den 28 maj 2002 utfärdad den 16 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om telelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:53 Diarienr: 2001/0985 Handläggare: Kerstin Wiss Holmdahl Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-04-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Juridik Inköp IT Ekonomi Kommunala

Läs mer

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 augusti 2015 Helene Hellmark Knutsson Maria Eka (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1998:14 beslutade den 18 juni 1998. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Lagtext... 7 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:91

Regeringens proposition 2009/10:91 Regeringens proposition 2009/10:91 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd Prop. 2009/10:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2010 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om läkemedelsförmåner m.m.; SFS 2002:687 Utkom från trycket den 16 juli 2002 utfärdad den 4 juli 2002. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer