VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2009"

Transkript

1 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2009

2 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2009

3 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad i samarbete med Typisk Form designbyrå Inlagan är tryckt på Munken Lynx, 100 g och omslag på Munken Lynx, 240 g av Edita Västra Aros, Västerås, juni Art.nr. IR 2009:008

4 Innehållsförteckning Information om svensk lagstiftning...6 Justitiedepartementet...7 Ägarlägenheter...7 En könsneutral äktenskapsbalk...7 Nya regler om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område...8 Straffet för mord...8 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften...9 En ny offentlighets- och sekretesslag...9 Fingeravtryck i pass...9 Id-kort för folkbokförda i Sverige...10 Utökade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar...10 Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige. 10 Utrikesdepartementet...11 Nya regler om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter...11 Försvarsdepartementet...12 Socialdepartementet...13 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare...13 Omreglering av apoteksmarknaden...13 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående...14 Ändringar i auktorisation för internationella adoptioner...14 Ökad tillgång till läkemedelsförteckningen...14 Klassificering av den nya influensan...15 Ny myndighet Inspektionen för socialförsäkringen...15

5 Finansdepartementet...16 Det nya HUS-avdraget...16 Ett enklare system för skattereduktion...16 Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde...17 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen och förordningen...17 Statliga kreditgarantier för lån under byggtiden...17 Ägarprövning i finansiella företag...18 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin...18 Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag...18 Enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda god service till medborgare och företag...18 Förbud mot börser att uppställa oskäliga betungande krav...19 Utbildningsdepartementet...20 Studiemedel med högre bidragsdel för arbetslösa...20 Myndigheten för yrkeshögskolan inrättas...20 Barnomsorgspeng införs...21 Tydligare regler för bidrag till till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser...21 Jordbruksdepartementet...22 Ny lag om överlåtbara fiskerättigheter...22 Djurskyddskontrollregister...22 Permanenta bestämmelser om skydd av tamdjur mot rovdjursangrepp...22 Miljödepartementet...24 Miljöbilspremie ersätts med skattebefrielse...24 Fluorerade växthusgaser (f-gaser)...24 Strandskyddet...24

6 Näringsdepartementet...26 Transportpolitik Ändringar avseende mopeder, snöskotrar och terränghjulingar...26 Öppning av persontrafikmarknaden på järnväg...27 Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens...27 Näringspolitik Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat...27 Ändringar i förordningen (2003:120) om elcertifikat...28 Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation...28 Integrations- och jämställdhetsdepartementet...29 Försöksverksamhet med sfi-bonus...29 Kulturdepartementet...30 Språk för alla en språklag införs...30 Arbetsmarknadsdepartementet...31

7 Information om svensk lagstiftning Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor som finns tillgängliga på Internet. Lagrummet länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, domstolar samt statliga myndigheter. Webbplats: Lagstiftningsprocessen finns beskriven i avsnittet Så styrs Sverige på Regeringskansliets webbplats. Regeringskansliets webbplats: Regeringskansliets rättsdatabaser: Sveriges riksdags webbplats: 6

8 Justitiedepartementet Pressekreterare Martin Valfridsson (hos Beatrice Ask) Tfn Pressekreterare Markus Friberg (hos Tobias Billström) Tfn Ägarlägenheter Den 1 maj infördes lagregler som gör det möjligt att inneha enskilda lägenheter i flerbostadshus med äganderätt, så kallade ägarlägenheter (prop. 2008/09:91). Ägarlägenhetsfastigheter, som är ett särskilt slag av tredimensionella fastigheter, kan hyras ut eller överlåtas utan några särskilda begränsningar. En förutsättning för att en ägarlägenhetsfastighet ska kunna bildas är att det därigenom åstadkoms en sammanhållen enhet om minst tre sådana fastigheter. En ägarlägenhetsfastighet ska som regel få del i en samfällighet som avses omfatta bland annat yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Samfälligheten ska förvaltas av en förening, en så kallad samfällighetsförening, i vilken ägarna av lägenheterna är medlemmar. Ägarlägenhetsfastigheter kan tills vidare inte bildas genom ombildning av befintliga bostadsfastigheter. En könsneutral äktenskapsbalk Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Ändringarna i äktenskapsbalken innebär att två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmel serna i äktenskapsbalken kommer därmed att tillämpas på samma sätt i fråga om par av olika kön och par av samma kön. Samtidigt upphör partnerskapslagen att gälla. Det innebär att det inte är möjligt att låta registrera ett nytt partnerskap. Ett redan registrerat partnerskap fortsätter dock att vara ett partnerskap till dess partnerskapet upplöses eller omvandlas till ett äktenskap. Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket. Paret kan välja att i stället för en anmälan vigas enligt 4 kap. äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från 7

9 tidpunkten för vigseln. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid (bet. 2008/09:CU:19, rskr. 2008/09:208, SFS 2009:253 och 2009:260). Nya regler om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område Den 1 april 2009 trädde lagändringar till följd av genomförandet av EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter i kraft (prop. 2008/09:67, SFS 2009: ). Ändringarna omfattar samtliga immaterialrättsliga lagar, däribland upphovsrättslagen (1960:729), patentlagen (1967:837) och varumärkeslagen (1960:644). Lagändringarna innebär bland annat att domstol kan besluta att en Internetleverantör ska lämna information till en rättighetshavare om vem som hade en viss IP-adress när den användes för att begå ett intrång via Internet. Ett sådant beslut kräver att rättighetshavaren presenterar tillräcklig bevisning (sannolika skäl) för att det begåtts ett immaterialrättsligt intrång med hjälp av IP-adressen i fråga. Därutöver ska domstolen alltid göra en proportionalitetsbedömning där rättighetshavarens behov av informationen ska vägas mot andra motstående intressen, däribland den enskildes integritet. Dessutom ska den som har IP-adressen efter viss tid informeras om utlämnandet. Reglerna gäller bara intrång som begåtts efter det att lagändringarna trätt i kraft. Genom lagändringarna ges rättighetshavare en praktisk möjlighet att även vid intrång via Internet använda sig av de civilrättsliga regler som redan finns i lagstiftningen. Detta innebär bland annat att en rättighetshavare som vill ha ersättning för den skada som kan ha uppkommit till följd av ett intrång får väcka en skadeståndstalan mot abonnenten på vanligt sätt. I en sådan rättegång åligger det rättighetshavaren att bevisa att abonnenten har orsakat honom eller henne skada. Straffet för mord Straffskalan för mord ändras från fängelse i tio år eller på livstid till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid. Syftet är att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet för detta brott. Straffmaximum höjs till 18 år också för andra brott för vilka det är föreskrivet fängelse på både viss tid och livstid, till exempel människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott, dock inte för brott som förutsätter att riket är i krig eller att andra sådana utomordentliga förhållanden råder. Det tidsbestämda straffet får bestämmas till högst 18 år även vid flerfaldig brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet. 8

10 Även bestämmelserna om straff för unga lagöverträdare ändras. Den som har begått ett mord eller något annat av de nämnda brotten före 21 års ålder får dömas till fängelse i upp till 14 år för brottet i stället för som tidigare högst tio år. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:118). Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott införs i 6 kap. brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Brottet tar sikte på kontakter med barn, till exempel på Internet, som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid ett fysiskt sammanträffande med barnet. Brottet omfattar den som, i syfte att mot ett barn under 15 år begå vissa sexualbrott, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Vidare utvidgas bestämmelsen i 6 kap. 14 brottsbalken om ansvarsfrihet i vissa fall för att kunna tillämpas även beträffande det nya brottet. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:149). En ny offentlighets- och sekretesslag Den nya lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra lagen mer lättförståelig och användarvänlig. Lagen har bland annat försetts med en innehållsförteckning och definitioner av centrala begrepp. Vidare har långa kapitel delats upp i fler kapitel. Kapitlen har försetts med underrubriker och samlats i avdelningar. Bestämmelserna i nuvarande 15 kap. sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar m.m. har gjorts teknikneutrala och samlats i lagens andra avdelning. De har placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och sekretess är undantag. Av detta skäl benämns lagen offentlighets- och sekretesslag. På motsvarande sätt ersätts sekretessförordningen (1980:657) av en ny offentlighets- och sekretessförordning. Såväl lagen som förordningen träder i kraft den 30 juni 2009 (prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237). Fingeravtryck i pass Enligt ändringar i passlagen (1978:302) och passförordningen (1979:664) ska svenska pass förses med fingeravtryck (prop. 2008/09:132). Genom ändringarna genomförs bestämmelserna i en EU-förordning på området. Den som ansöker om pass ska lämna fingeravtryck vid ansökan. Undantag görs för barn som är under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. Personer som av fysiska skäl har tillfälliga hinder att lämna fingeravtryck, 9

11 till exempel på grund av en övergående handskada, kommer att kunna ansöka om provisoriskt pass. De avtryck som tas ska lagras i ett chip i passet. Avtrycken får inte lagras i passregistret eller i något annat register, utan ska förstöras när passet har lämnats ut. De får inte användas för någon form av registersökning. Ändringarna träder i kraft den 28 juni Tidigare utfärdade pass fortsätter att gälla under den giltighetstid som står angiven i passet. Id-kort för folkbokförda i Sverige Genom förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige införs en ny typ av id-kort, som kan användas som legitimationshandling. Id-korten ska utfärdas av Skatteverket. Ansökan kan göras av alla personer som har fyllt 13 år och som är folkbokförda i Sverige, genom personligt besök hos något av Skatteverkets besökskontor. Vid ansökningstillfället ska den sökande styrka sin identitet och låta sig fotograferas av Skatteverket. Id-kortet kommer som huvudregel att vara giltigt i fem år. Ansökningsavgiften är 400 kr. Enligt förordningen får Skatte verket meddela kompletterande föreskrifter, bland annat om på vilket sätt de sökande ska styrka sin identitet. Förordningen träder i kraft den 1 juni Utökade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar Genom en ändring i polislagen kan personer som deltar i en ordningsstörande folksamling under vissa förutsättningar avlägsnas längre bort från platsen eller utrymmet än vad som hittills varit möjligt (prop. 2008/09:131). Ett sådant avlägsnande får ske om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sätt som innebär att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks längre tid än två timmar. Lagändringen träder i kraft den 1 juli Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige För att genomföra EG-direktivet 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare har nya bestämmelser införts i lagen (1974:191) om bevakningsföretag respektive förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. (prop. 2008/09:157, SFS 2009:311 och 2009:312). De nya reglerna, som träder i kraft den 1 juni 2009, innebär att en väktare från en annan medlemsstat som vill arbeta tillfälligt i Sverige kan göra en förhandsanmälan till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen ska i samband med anmälan kunna göra en förhandskontroll av väktarens yrkeskvalifikationer. När länsstyrelsen har underrättat väktaren om att förutsättningarna är uppfyllda får det tillfälliga arbetet påbörjas. 10

12 Utrikesdepartementet Pressekreterare Irena Busic (hos Carl Bildt) Tfn Pressekreterare Monica Ohlsson (hos Ewa Björling) Tfn Pressekreterare Peter Larsson (hos Gunilla Carlsson) Tfn Nya regler om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter Den 13 maj 2009 trädde förordningen (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter i kraft. Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG. EGförordningen innebär att en särskild dialog måste föras mellan en myndighet och en näringsidkare innan myndigheten hindrar försäljningen av en produkt som kommer från ett annat EU-land. EG-förordningen ställer krav på att medlemsstaterna inrättar en eller flera kontaktpunkter vilka ska bistå med information om bl.a. vilka nationella regler som gäller för produkter. Genom den ovan nämnda nationella förordningen inrättas en kontaktpunkt i Sverige. Kommerskollegium ska vara kontaktpunkt och har sedan tidigare liknande uppgifter enligt andra författningar. Svenska myndigheter ska underrätta Kommerskollegium om åtgärder som vidtas under EG-förordningen och samråda med den myndigheten. Kommerskollegium ska i sin tur förmedla information till Europeiska gemenskapernas kommission. EG-förordningen och den kompletterande nationella förordningen syftar till att underlätta den fria rörligheten för produkter inom EU. 11

13 Försvarsdepartementet Pressekreterare Mikael Östlund (hos Sten Tolgfors) Tfn

14 Socialdepartementet Pressekreterare, Petra Kjellarson (hos Göran Hägglund) Tfn Martin Kits, Pressekretare (hos Göran Hägglund) Tfn Pressekreterare Niclas Thorselius (hos Maria Larsson) Tfn Pressekreterare Mychèle Östman (hos Cristina Husmark Pehrsson) Tfn Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare Den 1 april 2009 infördes nya bestämmelser i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Bestämmelserna innebär bl.a. att en läkare eller sjukgymnast, som är verksam med rätt till ersättning från landstinget enligt den nationella taxan på området, i samband med att han eller hon överlåter sin verksamhet kan säga upp sin rätt till ersättning i syfte att möjliggöra för den övertagande läkaren eller sjukgymnasten att ingå samverkansavtal med landstinget (ersättningsetablering). Ett särskilt ansökningsförfarande för ersättningsetablering gäller. Landstinget ska ingå samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller vissa andra angivna krav. Bland annat får han eller hon inte ha rätt till offentlig ersättning inom ramen för ett vårdvalssystem. I de nämnda lagarna infördes vidare en skyldighet för landstingen att tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem vid ingående av såväl samverkansavtal utan samband med ersättningsetablering som vårdavtal (prop. 2008/09:64, SFS 2009:79 83). Omreglering av apoteksmarknaden Genom reformen bryts Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel. Monopolet föreslås ersättas med ett system där den som har fått tillstånd av Läkemedelsverket ska få bedriva detaljhandel med de läkemedel och varor som i dag omfattas av Apoteket AB:s ensamrätt. Handeln ska bedrivas på öppenvårdsapotek. För att få tillstånd måste sökanden dels uppfylla vissa krav på 13

15 lämplighet, dels visa att den har förutsättningar att uppfylla en rad krav som ställs på verksamheten. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop.2008/09:145, SFS 2009: ). Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående Den 1 juli 2009 införs en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som förtydligar att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en person som har funktionshinder (prop. 2008/09:82, SFS 2009:549. Ändringar i auktorisation för internationella adoptioner Den 1 juli 2009 ändras lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (LIA) på så sätt att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) även ska kunna ge auktoriserade sammanslutningar auktorisation för att arbeta med adoptionsförmedling i en viss del av ett annat land, eller med viss adoptionskontakt i ett annat land. Hittills har auktorisation bara kunnat ges för ett helt land. Ytterligare en förutsättning för auktorisation är att det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner från det andra landet eller den aktuella delen av landet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke. En annan förändring är att det s.k. balanskravet tas bort. Syftet med balanskravet var att skapa balans mellan sammanslutningar som har auktorisation för att förmedla internationella adoptioner och därigenom skapa en möjlighet för de mindre sammanslutningar att växa och öka valfriheten för adoptionssökande. Balanskravet har dock inte fått denna effekt. Det har inte ökat valfriheten mellan sammanslutningarna och heller inte påverkat tillströmningen till de mellanstora och mindre sammanslutningarna. Ett borttagande av balanskravet väntas medföra att fler sammanslutningar kan verka i ett annat land (prop. 2008/2009:109, SFS 2009:289). Ökad tillgång till läkemedelsförteckningen Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning ändras så att legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel ska ges tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen med uttryckligt samtycke från den registrerade eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke. Detta under förutsättning att det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver (en akut nödsituation). Legitimerade sjuksköterskor får i ett sådant fall använda uppgifterna i förteckningen för ända- 14

16 målen att bereda den registrerade vård eller behandling och för att komplettera den registrerades patientjournal. Ändringarna träder i kraft den 1 juli (prop. 2008/09:128, SFS 2009:393). Klassificering av den nya influensan Den 16 maj trädde klassificeringen av den nya influensan (influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009) i kraft. Klassificeringen innebär bl.a. att en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av sjukdomen utan dröjsmål ska anmäla detta till smittskyddsläkaren. (SFS 2009:380). Ny myndighet Inspektionen för socialförsäkringen Den 1 juli 2009 inrättas den nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen. Myndighetens uppdrag regleras i en förordning med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen, som träder i kraft den 1 juli Inspektionen har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten ska utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn, och Skatteverket, i de delar som avser beslut om pensionsgrundande inkomst. Vidare får myndigheten utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet. Detsamma gäller samverkansinsatser med anknytning till socialförsäkringsområdet. 15

17 Finansdepartementet Pressekreterare Anna Charlotta Johansson (hos Anders Borg) Tfn: Pressekreterare Markus Sjöqvist (hos Anders Borg) Tfn: Pressekreterare Mia Widell (hos Mats Odell) Tfn: Det nya HUS-avdraget Systemet med skatteavdrag för hushållsarbete utvidgas till att även omfatta arbete i form av reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader (byggnadsarbete) av vissa bostäder. Det nya HUS-avdraget omfattar därmed både hushållsarbete som till exempel tvätt, städning och barnpassning, samt byggnadsarbete som till exempel målning och tapetsering. Det huvudsakliga syftet med att utvidga skatteavdraget är att minska svartarbetet också inom byggsektorn och att öka arbetsutbudet. Det sammanlagda HUS-avdraget uppgår till högst kronor per person och år. De nya reglerna träder i kraft den 30 juni De ska dock tillämpas på byggnadsarbete som utförts och betalats från och med den 8 december 2008 (prop. 2008/09:178). Från och med den 1 juli 2009 införs den så kallade fakturamodellen även för byggnadsarbete (se närmare om fakturamodellen nedan). Ett enklare system för skattereduktion Enligt nuvarande system med skatteavdrag för hushållsarbete, samt sedan den 8 december 2008 också byggnadsarbete (se ovan), kan den som köper arbetet få skatte avdrag i efterhand genom att efter ansökan få den slutliga skatten sänkt med ett belopp motsvarande hälften av arbetskostnaden. Nu införs en ny ordning, den så kallade fakturamodellen. Innebörden är att en privatperson, som köper hushållsarbete eller byggnadsarbete av den som har F-skattsedel, för att få skatteavdraget ska komma överens med utföraren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Utföraren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom eller henne som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet. 16

18 I samband med den nya fakturamodellen införs också en möjlighet att tillgodoräkna sig skatteavdrag för den som köper hushållsarbete eller byggnadsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel och som inte bedriver näringsverksamhet. I dessa fall ska skatteavdraget tillgodoräknas med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som har redovisats för arbetet i en förenklad skattedeklaration. Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion löpande under året. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:77 samt prop. 2008/09:178). Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde För att öka förutsebarheten och förenkla för framför allt de mindre företagen, höjs det belopp som anskaffningsvärdet maximalt får vara för att inventarier ska utgöra inventarier av mindre värde. Om anskaffningsvärdet för inventarier understiger ett halvt pris basbelopp ska tillgången anses utgöra inventarier av mindre värde. Beloppet ska gälla för alla företag. Lagändringen tillämpas på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2008 (prop. 2008/09:129). Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen och förordningen Förändringar i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor har genomförts för att samverkan enligt lagen ska underlättas och att hanteringen av de s.k. samtjänstavtalen ska bli enklare. Förändringarna innebär bl.a. att kravet på regeringens godkännande tas bort liksom kravet att handläggare ska namnges i avtalet. Även begränsningar om vilka typer av beslut som får fattas av handläggarna tas bort. Vidare tas begränsningarna i lagen bort för vilka förvaltningsuppgifter innefattande myndighetsutövning som får förekomma i samtjänst på det statliga området. Dessa begränsningar har förts över i en ny förordning. Genom förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor ges Kammarkollegiet i uppdrag att fungera som uppföljande och stödjande myndighet. Förändringarna i lagen och den nya förordningen träder i kraft den 1 juni 2009 (prop. 2008/09:123). Statliga kreditgarantier för lån under byggtiden Statens bostadskreditnämnd (BKN) kan lämna kreditgarantier först från det att ny- eller ombyggnader färdigställts. Genom ändringar i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. får BKN möjlighet att lämna kreditgarantier även under byggtiden. Förändringarna gäller även den nya upplåtelseformen ägarlägenheter. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli

19 Ägarprövning i finansiella företag Bestämmelserna om ägarprövning i finansiella företag ändras för att genomföra EG:s s.k. förvärvsdirektiv i svensk rätt. Ägarprövning innebär att vissa större förvärv av aktier eller andelar i t.ex. kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag endast får ske efter tillstånd från Finansinspektionen. Genom ändringarna blir det bland annat tydligare vad Finansinspektionen ska väga in vid sin bedömning och hur myndighetens handläggning ska gå till. Utöver de ändringar som krävs för att genomföra förvärvsdirektivet, görs en del andra ändringar i syfte att behålla en enhetlig reglering på området. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:155). Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin Med anledning av ändringar i EG-direktivet om system för garanti av insättningar har det belopp som får betalas ut enligt den svenska insättningsgarantin ändrats. Det belopp som kan betalas ut för insättningsgarantin kan högst uppgå till kronor eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar euro då ersättningsrätten inträder. Lagändringen träder i kraft den 30 juni 2009 (prop. 2008/09:186). Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag Genom lagändringarna genomförs för finansiella företag (bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag, fondbolag, värdepappersbolag, börser och clearingorganisationer) ett EG-direktiv om gränsöverskridande fusioner. Syftet med direktivet är att skapa likartade och med varandra förenliga bestämmelser som ska tillämpas på fusioner av företag med hemvist i olika stater inom EES. Reglerna är med några få undantag desamma som sedan 2008 gäller för de allmänna bolagen och föreningarna. Lagändringarna träder i kraft den 15 juli 2009 (prop. 2008/09:180). Enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda god service till medborgare och företag Den 1 juni förändras lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor så att det blir enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda en god service till medborgare och företag. Samverkan vid medborgarkontor kan enligt de nya bestämmelserna också vara mer långtgående än tidigare. Förändringarna innebär bland annat att kravet på regeringens godkännande och kravet på att handläggare ska anges med namn i avtalet tas bort. Dessutom tas begränsningarna avseende vilka typer av beslut som får fattas av handläggarna bort liksom begränsningarna 18

20 för vilka förvaltningsuppgifter innefattande myndighetsutövning som får förekomma i samtjänst på det statliga området. (Prop 2008/09:123) Förbud mot börser att uppställa oskäliga betungande krav Den 1 juli införs ett tillägg till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förhindrar en börs att i sitt regelverk uppställa oskäligt betungande krav på emittenter och deltagare vid en reglerad marknad. Genom ändringen ges Finansinspektionen möjlighet att ingripa om en börs vill införa regelverk som anses gå långt utöver vad som är praxis på värdepappersmarknaden inom EU och som oskäligt försvårar för de noterade företagen eller för de som vill handla på börsen. (Prop. 2008/09:164) 19

21 Utbildningsdepartementet Presschef Anders Andrén (hos Jan Björklund) Tfn Pressekreterare Anna Neuman (hos Jan Björklund) Tfn Pressekreterare Eva-Marie Byberg (hos Lars Leijonborg) Tfn Studiemedel med högre bidragsdel för arbetslösa Under 2009 och 2010 bereds arbetslösa som har fyllt 25 år ökade möjligheter att få studiemedel med den högre bidragsdelen för studier inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning (yrkesvux) enligt förslag i propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97). Förslaget har genomförts genom en ändring i studiestödsförordningen (2000:655) som trädde i kraft den 16 april 2009 och gäller för studier som har påbörjats efter den 14 mars 2009 (SFS 2009:210). Myndigheten för yrkeshögskolan inrättas En ny myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan, inrättas den 1 juli 2009 samtidigt som Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning avvecklas. Myndigheten för yrkeshögskolan ska vara förvaltningsmyndighet för yrkeshögskolan och verka för att behoven av eftergymnasial yrkesutbildning som inte utgör högskoleutbildning tillgodoses. Myndigheten ska bl.a. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, besluta om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen om yrkeshögskolan, ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan samt främja utvecklingen av utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningarnas kvalitet. Myndigheten ska också vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF), samt ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering. Förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan innehåller även bestämmelser som innebär att myndigheten blir en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Vidare ska det vid myndigheten finnas ett särskilt organ, Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd, med uppgift att bistå myndigheten med information om vilka kvalifikationer som kommer att efterfrågas 20

22 inom olika yrkesområden och vilka kvalifikationer som inte längre kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden. Förordningen träder i kraft den 1 juli (Jfr prop. 2008/09:68). Barnomsorgspeng införs Den 1 juli 2009 ändras reglerna i skollagen (1985:100) om enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (SFS 2009:337). Genom ändringarna skapas ett system med ett bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer en barnomsorgspeng. Enskilda förskolor och fritidshem samt alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi kan ansöka om kommunens godkännande. Kommunen ska ge sitt godkännande, om de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet är uppfyllda. Den kommun som beslutar om godkännande ska också besluta att huvudmannen för en godkänd enskild verksamhet har rätt till bidrag av barnets hemkommun, om verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande kommunal verksamhet och avgifterna inte är oskäligt höga. Samtidigt blir kommunerna skyldiga att i sin egen verksamhet ta emot barn från andra kommuner, om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Den mottagande kommunen har rätt till ersättning från barnets hemkommun (prop. 2008/09:115). Tydligare regler för bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser Nya och tydligare regler införs om kommunernas bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Principen om att bidrag till fristående skolor och annan sådan enskilt bedriven verksamhet ska bestämmas på samma grunder som resursfördelningen till motsvarande kommunala verksamheter fastslås och förtydligas. Huvudmännen för sådan enskilt bedriven verksamhet föreslås vidare få möjlighet att överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2010 (prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13). 21

23 Jordbruksdepartementet Pressekreterare Therese Bengtsson (hos Eskil Erlandsson) Tfn Ny lag om överlåtbara fiskerättigheter Enligt ett förslag från regeringen ska ett nytt system med s.k. överlåtbara fiskerättigheter införas på fiskeområdet. Bestämmelser om detta finns i en ny lag som förslås träda i kraft den 1 augusti Syftet med lagen är att främja fartygsstrukturen i det pelagiska fisket, dvs. fiske efter någon av arternas sill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis. Systemet innebär att det under vissa förutsättningar blir möjligt för yrkesfiskare som har fartygstillstånd att överlåta en individuellt bestämd andel av den nationella fiskekvoten. Andelens storlek ska fastställas av Fiskeriverket med ledning av omfattningen av yrkesfiskarens tidigare fiske under en referensperiod. Fiskerättigheter får överlåtas till en annan yrkesfiskare med fartygstillstånd, om överlåtelsen inte motverkar syftet med lagen. Fiskeriverket ska godkänna överlåtelserna. För att motverka en alltför stor ägarkoncentration begränsas en yrkesfiskares högsta innehav av fiskerättigheter. En överlåtbar fiskerättighet ska vara tidsbegränsad och ska gälla för en tid av tio år. De nya bestämmelserna behandlas i propositionen 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter. Riksdagen beräknas fatta beslut om propositionen den 11 juni Djurskyddskontrollregister Den 1 juli 2009 inrättar Statens Jordbruksverk ett centralt register med uppgifter om personer som är föremål för djurskyddskontroll, ett så kallat djurskyddskontrollregister. Registret ska bidra till en effektivare kontroll på djurskyddsområdet och bättre samordning av kontrollmyndigheterna. Det ska även kunna användas till att förbättra kontrollen av de så kallade tvärvillkoren och olika ekonomiska stöd på jordbruksområdet. Den nya lagen (SFS 2009:xxx) samt tillhörande förordning (SFS 2009:xxx) träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:143, bet. 2008/09:MJU 24, rskr 2008/2009:252). Permanenta bestämmelser om skydd av tamdjur mot rovdjursangrepp Regeringen har genom en förordningsändring beslutat att det fortsatt ska vara möjligt att skydda tamdjur mot angrepp från rovdjur, den så kallade 28 i jaktförordningen. Förändringen infördes på försök för två år sedan. Nu permanentas förändringen efter att Naturvårdsverkets utvärdering visat att det inte på- 22

24 verkat rovdjursstammarna. Ändringen innebär också att även den som handlar med samtycke av ett tamdjurs ägare eller vårdare under vissa förutsättningar får skydda tamdjuret. Vidare utvidgas tillämpligheten av paragrafen till att avse även skydd av hägnat vilt. Förordningsändringen trädde i kraft den 1 maj 2009 (SFS 2009:310). 23

25 Miljödepartementet Pressekreterare Mattias Johansson (hos Andreas Carlgren) Tfn Miljöbilspremie ersätts med skattebefrielse I förordningen om miljöbilspremie definieras vilka kriterier en bil ska uppfylla för att kom ma i fråga för en miljöbilspremie. Förordningen har ändrats så att bilar som har typgodkänts i enlighet med EG-förordningen 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nytto fordon (Euro 5 och Euro 6) också omfattas av premien. I enlighet med budgetpropositionen för 2009 ska miljöbilspremien upphöra den 30 juni 2009 och förordningen ändras med anledning av detta. Premien kommer att ersättas av en generell skattebefrielse för miljöbilar i fordonsskattelagen med verkan från och med den 1 juli Fluorerade växthusgaser (f-gaser) Sedan juli 2006 gäller EG:s förordning om f-gaser. Förordningen ställer krav på att före tag och personal som arbetar med f-gaser ska ha viss kompetens. Minimikraven för kom pe tens inom olika arbetsområden har nu fastställts. Enligt de tidigare reglerna ska företag som arbetar inom kyl- och värmeområdet vara ackrediterade. EG-förordningen ställer dock endast krav på certifiering. I fråga om per sonal har det hittills endast varit arbetsledare som måste vara certifierade medan EG-förordningen ställer krav på att all personal ska vara certifierad. I korthet kan sägas att EG-reglerna höjer kompetenskraven för personal men sänker dem för vissa typer av företag. De svenska kraven på kompetens för företag och personal som arbetar med f-gaser har nu an passats till de nya EG-reglerna. Detta innebär bl.a. att kravet på ackreditering för företag som arbetar inom kyl- och värmeområdet tas bort och ersätts med ett krav på certifiering. Förutom kyl- och värmeområdet innebär EG-förordningen krav på certifiering inom brandskyddsområdet. För svensk del medför detta i princip endast att det som tidigare varit ett frivilligt system nu blir obligatoriskt. Även för högspänningsområdet innebär EG-förordningen nu formella krav på certifiering. Strandskyddet Nya strandskyddsregler införs i miljöbalken och plan- och bygglagen. De nya bestämmel serna har inriktningen att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd 24

26 som beaktar behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras. Bestämmelserna innebär en ökad samordning av miljöbalken och planoch bygglagen. Med utgångspunkt från ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet får kommunerna ansvaret för att i översiktsplanen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, inom vilka vissa lättnader i strandskyddet avses att gälla. Redovisningen ska vara vägledande vid prövningar av upphävande- och dispensfrågor. I miljöbalken görs flera förtydliganden i syfte att uppnå en mer enhetlig rättstillämpning. Dessa avser bl.a. strandskyddets syften, förutsättningarna för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet och bibehållande av en fri passage för allmänheten närmast strandlinjen. Bestämmelserna syftar till att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Kommunerna får huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Samtidigt stärks länsstyrelsens roll genom nya bestämmelser om att länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2009, utom vissa av bestämmelserna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som träder i kraft den 1 februari. 25

27 Näringsdepartementet Pressekreterare Johanna Martin (hos Maud Olofsson) Tfn Pressekreterare Frank Nilsson (hos Maud Olofsson) Tfn Pressekreterare Kenneth Hultgren (hos Åsa Torstenson) Tfn TRANSPORTPOLITIK Ändringar avseende mopeder, snöskotrar och terränghjulingar Den nya lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar och den nya förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar innehåller nya regler som behandlar utbildning till förare av sådana fordon. Reglerna omfattar även mopeder klass II, sk 30 km moped. Genom den nya lagen upphävs lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter och genom den nya förordningen upphävs förordningen (1999:991) om förarbevis för moped klass I, sk. EU-moped och för terrängskoter Författningarna träder i kraft den 1 april (prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179). Vissa ändringar har gjorts i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) som behandlar vilka krav som ska gälla för att få framföra mopeder, snöskotrar och terränghjulingar. Ändringarna innebär bland annat att det kommer att krävas innehav av körkort med behörigheten AM för att få framföra en moped klass I, sk. EU-moped, och förarbevis för att få framföra en moped klass II. Förarbevis kommer även fortsättningsvis att krävas för att få framföra en snöskoter eller en terränghjuling. Behörigheten att framföra mopeder, snöskotrar eller terränghjulingar kan bli föremål för återkallelse vid förseelse. Författningarna träder i kraft den 1 april Ändringarna som avser behörighetskraven och möjlighet att återkalla behörigheterna ska börja att tillämpas den 1 oktober Förarbevis som har utfärdats dessförinnan ger övergångsvis rätt att framföra sådant fordon som beviset avser. (prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8 och 2008/09:16:TU16, rskr. 2008/09:179 och rskr. 2008/09:191). 26

28 Öppning av persontrafikmarknaden på järnväg Det görs ändringar i järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526) som innebär att SJ AB:s ensamrätt att utföra interregional trafik på kommersiell grund upphävs och att persontrafikmarknaden på järnväg stegvis öppnas upp för konkurrens. Den 1 juli 2009 öppnas marknaden för helg- och veckoslutstrafik. Alla järnvägsföretag med nödvändiga tillstånd att utföra järnvägstrafik kan då ansöka om tåglägen hos Banverket för att utföra sådan trafik. Den 1 oktober 2009 öppnas marknaden för internationell persontrafik och ett år senare, den 1 oktober 2010, öppnas marknaden helt. För att underlätta för resenärerna att hitta information om resealternativ ska de som utför eller organiserar trafik vara skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. Lag- och förordningsändringarna kommer att träda i kraft successivt med början den 1 juli Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens I lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen (2007:1470) om yrkes förarkompetens genomförs Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/59/ EG av den 15 juli 2003 om yrkesförarkompetens. Författningarna ska tillämpas vid tunga godstransporter och persontransporter med buss som sker på väg i Sverige och som utgör förvärvsmässig trafik. Författningarna behandlar bl.a. de kompetenskrav som en förare måste inneha för att få utföra nämnda transporter samt strukturen för att erhålla yrkeskompetensen (prop.2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38). Lagen har trätt i kraft den 1 januari 2008 och förordningen har trätt i kraft den 15 januari Sedan den 10 september 2008 har författningarna tillämpats på förare som utför persontransporter. Författningarna ska börja att tillämpas från och med den 10 september 2009 på förare som utför godstransporter. NÄRINGSPOLITIK Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat Det införs en möjlighet till tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet för samtliga förnybara energislag. Möjlighet till sådan tilldelning har hittills endast funnits för vattenkraftsanläggningar. Producenter av förnybar el kommer även att kunna begära förhandsbesked om möjligheten till tilldelning av elcertifikat i vissa fall. En anläggning vars tilldelningsperiod har löpt ut ska inte kunna 27

29 få en ny tilldelningsperiod enbart av det skälet att anläggningen flyttats till en annan plats (prop. 2008/09:92). Ändringarna har trätt i kraft den 1 maj Ändringar i förordningen (2003:120) om elcertifikat Förordningsändringarna är till stor del en följd av ändringarna i lagen (2003:113) om elcertifikat. I den ändrade förordningen anges närmare vad som krävs för att en anläggning ska få tilldelning för ökad produktionskapacitet. Därutöver införs bestämmelser om vilka ombyggnader eller andra investeringar som krävs för att en anläggning ska anses som ny och därmed kunna få ytterligare tilldelning av elcertifikat. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 men tillämpas för tid från och med den 1 maj Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Lagändringen innebär att beslut enligt lagen ska få överklagas av den som är part i ärendet och av andra vars rättigheter påverkas negativt av beslutet. Vidare utvidgas det särskilda tvistlösningsförfarandet mellan teleoperatörer till att gälla tvister som har samband med skyldigheter som följer av lagen. Slutligen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som omfattas av skyldigheten att utlämna abonnentuppgifter (prop. 2008/09:159). Ändringarna träder i kraft den 1 juli

30 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Pressekreterare Yoav Bartal (hos Nyamko Sabuni) Tfn Försöksverksamhet med sfi-bonus En ny lag (2009:xxx) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare, s.k. sfi-bonus har beslutats. Lagen syftar till att pröva i vilken utsträckning ekonomiska incitament för deltagare i sfi kan bidra till att de snabbare lär sig svenska och därmed förbättrar sina möjligheter att få arbete. Försöket med sfi-bonus kommer att omfatta högst 15 försökskommuner. Regeringen planerar en förordning där försökskommunerna kommer att anges. Försöks-kommunerna ska lämna sfi-bonus till nyanlända invandrare, som för första gången folkbokfördes i en kommun under tiden den 1 juli 2009 den 30 juni 2010, under förutsättning att vissa villkor uppfylls (prop. 2008/09:156). Lagen träder i kraft den 1 oktober

31 Kulturdepartementet Pressekreterare Cecilia Jehler (hos Lena Adelsohn Liljeroth) Tfn Språk för alla en språklag införs Genom språklagen införs bestämmelser om det svenska språkets status. I lagen anges att svenska är huvudspråk i Sverige. Det innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna har enligt lagen ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. I lagen anges också att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk liksom det svenska teckenspråket. Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Enligt lagen ska det allmänna också ha ett ansvar för den enskildes tillgång till språk. Språklagen träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:153). 30

32 Arbetsmarknadsdepartementet Pressekreterare Karolin A Johansson (hos Sven Otto Littorin) Tfn

33 Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2009 Denna skrift innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet Beställ eller ladda ned broschyren via Stockholm

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2010:699 Utkom från trycket den 28 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 2 a kap. 17 a och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2009:269 Utkom från trycket den 16 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2009:670 Utkom från trycket den 22 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 b kap. 10, 10

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik; SFS 2013:1145 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december 2013. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. Dir. 2009:68

Kommittédirektiv. Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. Dir. 2009:68 Kommittédirektiv Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet Dir. 2009:68 Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget Genomförandet

Läs mer

Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll

Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll Avdelning: Lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-04-29

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer; SFS 2016:145 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Syfte

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete; SFS 2009:194 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2011:235 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn; SFS 007:7 utfärdad den 9 april 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande. Hem för vård eller boende enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2005:90 Utkom från trycket den 15 mars 2005 utfärdad den 3 mars 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva; SFS 2011:1269 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519); SFS 2011:1118 Utkom från trycket den 22 november 2011 utfärdad den 10 november 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa kommunala befogenheter; SFS 2009:47 Utkom från trycket den 17 februari 2009 utfärdad den 5 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg; SFS 2012:440 Utkom från trycket den 25 juni 2012 utfärdad den 14 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp 1 of 11 27/09/2010 13:03 LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Departement Socialdepartementet Utfärdad 2003-11-13

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Rubrik: Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket Source: http://tinyurl.com/cppw6b2 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2007:996

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:940 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan. Dir. 2008:153. Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan Dir. 2008:153 Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2008 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU12 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2008/09:157 Genomförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:1447 Utkom från trycket den 22 december 2006 utfärdad den 14 december 2006. Genom riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:116

Regeringens proposition 2008/09:116 Regeringens proposition 2008/09:116 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Prop. 2008/09:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:8

Regeringens skrivelse 2010/11:8 Regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2010/11:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 september 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Regeringens proposition 2006/07:97

Regeringens proposition 2006/07:97 Regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster Prop. 2006/07:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22

Läs mer

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen KS /2008

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen KS /2008 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-08-11 Handläggare: Ingegerd Appelgren Telefon: 08-508 13 144 Till SDN 2008-08-28 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål Prop. 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behörighet för lokförare; SFS 2011:725 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer