REGLER FÖR ODDSET SVENSKA SPEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FÖR ODDSET SVENSKA SPEL"

Transkript

1 REGLER FÖR ODDSET SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 22 september 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA REGLER OMBUD VADFORMER LÅNGEN MATCHEN BOMBEN MIXEN POWERPLAY INSATSER ODDS VINSTBEVAKNING SPELKVITTO HUR VAD LÄMNAS IN HOS OMBUD GILTIGHETS- OCH ANSVARSREGLER HUR RESULTAT RÄKNAS M.M HUR VINSTBELOPP BERÄKNAS GARANTIVINST BOMBEN HUR VINST UTBETALAS REKLAMATION ANGÅENDE UTEBLIVEN VINST ÅTERBETALNING AV INSATS REGLERINGSFONDEN RULLPOTT AVRUNDNING PROGRAMBLAD VADHÅLLNING VIA INTERNET ÖVERGÅNGSREGLER... 23

3 1 Allmänna regler 1.1 ODDSET är samlingsnamnet på av AB Svenska Spel, nedan kallat bolaget, anordnade vadhållningar gällande resultat i idrottstävlingar. 1.2 Personer under 18 år tillåts inte deltaga i vadhållning gällande ODDSET. 1.3 För deltagande i vadhållningen skall vad inlämnas antingen via ombud som utsetts av bolaget eller via Internet. Dessa regler för ODDSET gäller för vad som inlämnas via ombud. För vadinlämning via Internet gäller särskilda regler, Regler för spel via Internet, se punkt Organiserad inlämning av vad på ODDSET till höga belopp, s k kallat syndikatspel, är inte tillåten. 1.5 Tillsynsmyndighet för ODDSET är Lotteriinspektionen. 1.6 Bolaget har rätt att ogiltigförklara vad som inlämnats med odds som på grund av tekniskt fel eller annan omständighet är uppenbart felaktiga. 2 Ombud 2.1 Ombuden har av bolaget utrustats med en kupongläsande dataterminal, nedan kallad ombudsterminalen, som är ansluten via telenätet till bolagets centrala dator. Det datasystem som bildas av ombudsterminalen och centraldatorn kallas nedan spelsystemet. 2.2 Inlämning av vad hos ombud kan ske endast då den centrala datorn är öppen för spel. 2.3 Även bolaget kan fungera som ombud och centralt framställa och för allmänheten tillhandahålla spelkvitton (se punkt 12) för vad giltiga i viss vadhållning. Spelkvittona skall framställas senast vid sista inlämnningstidpunkt för ifrågavarande vadhållning. Bolaget kan välja att för distribution av spelkvittona till allmänheten anlita andra kanaler än ombuden. 3 Vadformer 3.1 ODDSET anordnas i form av LÅNGEN, MATCHEN, BOMBEN, MIXEN och POWERPLAY. Inom MIXEN finns ett antal speltyper enligt vad som nedan sägs. 3.2 Vadhållningsverksamheten indelas tidsmässigt i vadomgångar. För varje vadomgång utger bolaget programblad med information om vilka vadhållningar som vad får inlämnas på under vadomgången.

4 3.3 Den idrottstävling eller motsvarande som vadhållningen gäller kallas vadobjektet. På ett och samma vadobjekt kan anordnas vadhållning enligt en eller flera vadformer och speltyper. För varje vadhållning bestämmer bolaget vilka vadalternativ, dvs resultat eller kombinationer av resultat, som vad får inlämnas på. Är vadobjektet en match mellan två lag skall det i programbladet först nämnda laget räknas som hemmalag oavsett var matchen spelas och oavsett vilket lag som av arrangerande förbund eller motsvarande anges som hemmalag. 3.4 För att ett vad skall vara giltigt i vadhållningen måste det vadobjekt som vadet gäller avgöras helt inom en bestämd tidsperiod kallad vadperioden. 3.5 Vadhållning på LÅNGEN, MATCHEN, BOMBEN och POWERPLAY kan ske antingen som enkelvad eller systemvad. Det senare är en metod för inlämning av flera enkelvad med ett förkortat skrivsätt enligt vad som nedan sägs. Varje enkelvad som ingår i ett systemvad är ett fristående vad. 3.6 LÅNGEN och MIXEN kan spelas som ODDSET LIVE. ODDSET LIVE innebär att spel kan inlämnas under pågående tävling, dvs under den tävling som vadhållningen gäller. De fasta oddsen för respektive resultat eller händelse anpassas allt eftersom förutsättningarna ändras under tävlingens gång. 3.7 För ODDSET LIVE gäller reglerna för ODDSET med undantag för bestämmelserna under punkt 3.4. För ODDSET LIVE finns inget krav på att det vadobjekt som vadhållningen gäller skall avgöras helt inom vadperioden, varvid vad således kan inlämnas under pågående tävling. Resultatet i en tävling skall dock meddelas senast vid vadperiodens slut. Har för avbruten tävling inget besked om resultatet erhållits från arrangerande förbund e.d. senast vid vadperiodens slut skall tävlingen ej anses ha avgjorts i sin helhet inom vadperioden (se punkt ). 4 LÅNGEN 4.1 LÅNGEN omfattar per vadomgång ett visst antal vadobjekt som utgörs av matcher inom olika idrotter. Varje vadomgångs matcher samt förväntade matchdagar anges i programbladet. 4.2 Vadhållaren skall för valfritt en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio eller tio av vadomgångens matcher förutsäga om matchen slutar med seger för hemmalaget, seger för bortalaget eller med oavgjort resultat. För val av matcher gäller vad som anges under punkt Vad omfattande en match kallas singel, vad omfattande två matcher kallas dubbel, vad omfattande tre matcher kallas trippel, vad omfattande fyra matcher kallas fyrling, vad omfattande fem matcher kallas femling, vad omfattande sex matcher kallas sexling, vad omfattande sju matcher kallas sjuling, vad omfattande åtta matcher kallas åttling, vad omfattande nio matcher kallas niling, medan vad omfattande tio matcher kallas tiling.

5 4.4 För de olika tänkbara utgångarna av varje match på LÅNGEN bestämmer bolaget vilket odds som skall gälla, se även punkt Det sammanlagda oddset för vad på LÅNGEN utgörs av produkten av oddsen för förutsägelserna på de i vadet ingående vadobjekten. Det sammanlagda oddset beräknas med heltal och två decimaler. 4.6 Matcher på LÅNGEN har status som antingen singelmatch, dubbelmatch eller övrig match. Match med status som singelmatch kan ingå i vad omfattande en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio eller tio matcher. Match med status som dubbelmatch kan endast ingå i vad omfattande två, tre, fyra, fem sex, sju, åtta, nio eller tio matcher. Övriga matcher på LÅNGEN kan endast ingå i vad omfattande tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio eller tio matcher. 4.7 I programbladet anges vilken status en match har då vadmottagningen börjar. Status kan dock ändras under vadmottagningens gång. I de fall status för en match ändras redovisas detta via ombuden. 4.8 Singlar och dubblar får endast lämnas in med vinstbevakning, se punkt För vad på LÅNGEN tillhandahåller bolaget särskild kupong. Kupongen innehåller spelfält, systemfält och insatsfält. På varje kupong kan anges ett enkelvad eller ett systemvad Spelfältet på kupongen innehåller ett visst antal numrerade matcher. För varje match finns tre rutor. Hemmaseger markeras i den vänstra rutan, oavgjort resultat i den mellersta rutan och bortaseger i den högra rutan Systemfältet innehåller rutor för markering av dubbelsystem, trippelsystem eller fyrlingsystem. Andra system än de som finns på kupongen får ej lämnas in Insatsfältet innehåller rutor för markering av insatsen per enkelvad. Beträffande insatsens storlek gäller vad som anges under punkt Vid enkelvad anger vadhållaren i spelfältet förutsägelse för de matcher som skall ingå i vadet och markerar insatsen i insatsfältet Vid dubbelsystem anger vadhållaren i spelfältet förutsägelse för tre, fyra, fem eller sex av vadomgångens matcher. Vilket system som avses anges genom markering i systemfältet. Det angivna systemet motsvarar alla de dubblar som kan bildas då de valda matcherna kombineras med varandra till grupper om två matcher. Antalet dubblar i systemen blir 3, 6, 10 respektive 15. Insatsen per enkelvad markeras i insatsfältet Vid trippelsystem anger vadhållaren i spelfältet förutsägelse för fyra, fem eller sex av vadomgångens matcher. Vilket system som avses anges genom markering i systemfältet. Det angivna systemet motsvarar alla de tripplar som kan bildas då de valda matcherna kombineras med varandra till grupper om tre matcher. Antalet tripplar i systemen blir 4, 10 respektive 20. Insatsen per enkelvad markeras i insatsfältet.

6 4.16 Vid fyrlingsystem anger vadhållaren i spelfältet förutsägelse för fem eller sex av vadomgångens matcher. Vilket system som avses anges genom markering i systemfältet. Det angivna systemet motsvarar alla de fyrlingar som kan bildas då de valda matcherna kombineras med varandra till grupper om fyra matcher. Antalet fyrlingar i systemen blir 5 respektive 15. Insatsen per enkelvad markeras i insatsfältet Den sammanlagda insatsen för ett systemvad beräknas genom att antalet enkelvad i systemet multipliceras med insatsen per enkelvad Vadperioden för vad på LÅNGEN avser, om inte annat meddelas, tiden från det att vadet registrerats i centraldatorn till dess att den sista i vadet ingående matchen färdigspelats. Vadperioden kan dock inte sluta tidigare än då vadet registrerats i centraldatorn eller senare än sista förväntad matchdag för samtliga matcher oavsett vadform som ingår i vadomgången Omfattar vad på LÅNGEN match som inte spelats i sin helhet inom vadperioden får vadhållaren tillgodoräkna sig rätt förutsägelse med oddset 1,00 för denna match, dock under beaktande av vad som sägs i punkt 4.20 nedan Omfattar vad på LÅNGEN inte någon match som spelats i sin helhet inom vadperioden upphävs vadet och insatsen återbetalas i enlighet med bestämmelserna i punkt MATCHEN 5.1 MATCHEN är en vadform där det gäller att förutsäga det exakta målantalet för vardera laget i en av bolaget utvald match. Uppgift om vilken match som vadhållningen omfattar samt förväntad matchdag anges i programbladet. 5.2 För MATCHEN visas hos ombuden aktuella löpande odds för vart och ett av de högst spelade vadalternativen för hemmaseger, oavgjort respektive bortaseger. Dessutom anges lägsta odds bland de vadalternativ för hemmaseger, oavgjort resultat resp bortaseger som inte specificeras. 5.3 För vad på MATCHEN tillhandahåller bolaget särskild kupong. Kupongen innehåller spelnummerfält, veckodagsfält, spelfält, insatsfält, Xpertenfält och reduceringsfält. På varje kupong kan anges 1-7 enkelvad eller ett systemvad. Vadhållare som själv vill ange sitt vad, dvs själv tippa i resultaten i den match som ingår i vadhållningen, skall fylla i kupongens spelnummerfält, veckodagsfält, spelfält och insatsfält. Vadhållare som vill att Xperten skall välja samtliga resultat skall fylla i kupongens spelnummerfält och Xpertenfält som anger insats. 5.4 I spelnummerfältet skall vadhållaren ange vilken vadhållning på MATCHEN som avses. I veckodagsfält skall vadhållaren ange vilken dag spelet avser.

7 5.5 Spelfältet innehåller sju tvådelade huvudrader, numrerade 1-7. I varje huvudrad finns kolumnerna H (hemmalag) och B (bortalag) samt fält för markering av insats. Vid enkelvad markeras inom samma huvudrad ett målantal för vardera laget. Vadhållaren fyller i raderna på kupongen i den omfattning han önskar deltaga i vadhållningen. 5.6 Vid systemvad markeras i huvudrad 1 först ett målantal för vardera laget som vid enkelvad. Därutöver markeras i samma huvudrad för det ena laget eller för båda lagen ytterligare minst ett målantal. Per lag får markeras högst 10 målantal. Det markerade systemet motsvarar alla de enkelvad som kan bildas genom kombination av ett markerat målantal för hemmalaget med ett markerat målantal för bortalaget. Antalet enkelvad som systemet omfattar beräknas genom att antalet markerade målantal för hemmalaget multipliceras med antalet markerade målantal för bortalaget. 5.7 Xpertenfältet innehåller rutor för nio olika system med total systeminsats från 20 till 200 kronor. Vadhållaren skall i Xpertenfältet markera önskad insats för Xpertensystemet. 5.8 Vid enkelvad anges i resp ifylld huvudrad insatsen för vadet. Vid systemvad anges i huvudrad 1 insatsen per enkelvad i systemet. Insatsen för ett systemvad är lika med antalet enkelvad i systemet multiplicerat med insatsen per enkelvad. Beträffande insatsens storlek gäller vad som anges under punkt Reduceringsfältet innehåller en H-ruta (Hemmavinster), en O-ruta (Oavgjorda) och en B-ruta (Bortavinster) för varje huvudrad. Då reduceringar önskas markerar Vadhållaren de kombinationer som skall tas bort Vadperiod för vad på MATCHEN avser, om inte annat meddelas, tiden från det att vadet registrerats i centraldatorn till dess att den match som vadhållningen gäller färdigspelats. Vad perioden kan dock inte sluta tidigare än då vadet registrerats i centraldatorn eller senare än sista förväntad matchdag för samtliga matcher oavsett vadform som ingår i vadomgången Har match på MATCHEN inte spelats i sin helhet inom vadperioden upphävs vadet och insatsen återbetalas i enlighet med bestämmelserna i punkt BOMBEN 6.1 BOMBEN är en vadform där det gäller att förutsäga det exakta resultatet för två, tre eller fyra utvalda vadobjekt. Uppgift om vilka vadobjekt som vadhållningen omfattar samt förväntade tävlingsdagar anges i programbladet. 6.2 Vadobjekt på BOMBEN är vanligen hel match men kan även vara del av match såsom halvlek eller motsvarande. Vad som i dessa regler för BOMBEN anges beträffande match gäller även då vadobjektet är del av match.

8 6.3 För BOMBEN visas hos ombuden aktuella löpande odds för de högst spelade vadalternativen. Dessutom anges lägsta odds för de vadalternativ som inte specificeras. 6.4 För vad på BOMBEN tillhandahåller bolaget särskild kupong. Kupongen innehåller spelnummerfält, veckodagsfält, spelfält, insatsfält, Xpertenfält, reduceringsfält och låsningsfält. På varje kupong kan anges ett enkelvad eller ett systemvad. Vadhållare som själv vill ange sitt vad, dvs själv tippa i resultaten i de matcher som ingår i vadhållningen, skall fylla i kupongens spelnummerfält, veckodagsfält, spelfält och insatsfält. Vadhållare som vill att Xperten skall välja samtliga resultat skall fylla i kupongens spelnummerfält och Xpertenfält samt då flerkronors radinsats önskas även aktuellt insatsfält. 6.5 I spelnummerfältet skall vadhållaren ange vilken vadhållning på BOMBEN som avses. I veckodagsfält skall vadhållaren ange vilken dag spelet avser. 6.6 Spelfältet utgörs av fyra lodräta huvudrader benämnda A, B, C och D. Varje huvudrad innehåller kolumnerna H (hemmalag) och B (bortalag). Vid enkelvad skall vadhållaren för varje match som ingår i vadhållningen markera hemmalagets målantal i kolumn H och bortalagets målantal i kolumn B. Omfattar vadhållningen två matcher ifylles huvudraderna A och B på kupongen. Omfattar vadhållningen tre matcher ifylles huvudraderna A, B och C. Omfattar vadhållningen fyra matcher ifylles huvudraderna A, B, C och D. 6.7 Vid systemvad anger vadhållaren först ett målantal för varje lag som vid enkelvad. Därefter ytterligare ett eller flera målantal för ett eller flera lag. Antalet enkelvad i ett systemvad beräknas (då reduceringar ej är gjorda) genom att antalet målmarkeringar för varje lag multipliceras med varandra. 6.8 Xpertenfältet innehåller rutor för 12 olika system med radantal från 24 till 1500 rader. Vadhållaren skall i Xpertenfältet markera önskat Xpertensystem. Vid vadinlämning hos ombud väljer Xperten ut - dels hur många resultat som inom ramen för det valda systemet skall väljas för respektive match - dels vilka resultat som skall väljas. Viktningen uppdateras med jämna mellanrum. 6.9 I insatsfältet skall vadhållaren markera önskad insats per enkelvad. Insatsen för ett systemvad är lika med antalet enkelvad i systemet multiplicerat med insatsen per enkelvad. Beträffande insatsens storlek gäller vad som anges under punkt Reduceringsfältet innehåller en H-ruta (Hemmavinster), en O-ruta (Oavgjorda) och en B-ruta (Bortavinster) för varje huvudrad. Då reduceringar önskas markerar Vadhållaren de kombinationer som skall tas bort Låsningsfältet innehåller en låsningsruta för varje huvudrad. Vadhållaren skall i låsningsfältet markera att Xpertenhjälp ej önskas i aktuell match där vadhållaren själv markerat ett eller flera resultat.

9 6.12 Vadperioden för vad på BOMBEN avser, om inte annat meddelas, tiden från det att vadet registrerats i centraldatorn till dess att den sista match som ingår i vadhållningen färdigspelats. Vadperioden kan dock inte sluta tidigare än då vadet registrerats i centraldatorn eller senare än sista förväntad matchdag för samtliga matcher oavsett vadform som ingår i vadomgången Vad som innehåller match som börjar spelas innan vadperiodens början upphävs och insatsen återbetalas i enlighet med bestämmelserna i punkt 20. Vadomgång som innehåller match som börjar spelas innan vadperiodens början kan inte ge Garantivinst BOMBEN, se punkt 17. Match som inte är färdigspelad vid vadperiodens slut utgår ur vadhållningen Om bolaget innan vadinlämningen öppnats för viss vadhållning får kännedom om att match kommer att utgå ur vadhållningen upphävs vadhållningen Om bolaget under pågående vadinlämning får kännedom om att match kommer att utgå ur vadhållningen spärras vadinlämning på den ifrågavarande vadhållningen. För redan inlämnade vad gäller bestämmelserna i punkt 6.16 och 6.17 nedan Om en match utgår vid vadhållning omfattande tre eller fyra matcher gäller vadhållningen de två respektive tre återstående matcherna. Vid systemvad skall som insats per enkelvad gälla den i insatsfältet markerade insatsen multiplicerad med antalet valda resultat i den match som utgått, vilket är (då reduceringar ej är gjorda) antalet målmarkeringar för hemmalaget mutiplicerat med antalet målmarkeringar för bortalaget Om två matcher utgår vid vadhållning omfattande tre eller fyra matcher eller en match utgår vid vadhållning omfattande två matcher upphävs vadhållningen och insatserna för inlämnade vad återbetalas i enlighet med bestämmelserna i punkt Vadomgång i vilken en eller flera matcher har utgått kan varken ge Garantivinst BOMBEN, se punkt 17, eller medel från rullpotten, se punkt MIXEN 7.1 MIXEN är ett samlingsnamn för speltyperna 1X2, RESULTAT, HALVTID/FULLTID, MÅLSKYTT, ÖVER/UNDER, DUBBELCHANS, HANDICAP, VINNARE, DUELLEN, HEAD-TO-HEAD, PLACERING, FÖRUTSÄGELSEN och SCORECAST. 7.2 För speltypen 1X2 är vadobjektet en match mellan två deltagare och vadhållaren skall förutsäga om matchen slutar med seger för den först nämnde deltagaren, med oavgjort resultat eller med seger för den sist nämnde deltagaren. Deltagare kan vara lag eller enskilda tävlande. För tennis gäller särskilda regler för 1X2, se punkt

10 7.3 För speltypen RESULTAT är vadobjektet en match mellan två deltagare och vadhållaren skall förutsäga resultatet för vardera deltagaren. Resultatet kan anges i form av mål- eller poängantal. Deltagare kan vara lag eller enskilda tävlande. 7.4 För speltypen HALVTID/FULLTID är vadobjektet en match som spelas i två halvlekar och vadhållaren skall förutsäga ställningen i halvtid i form av ledning för hemmalaget, oavgjort resultat eller ledning för bortalaget i kombination med resultatet efter full tid i form av seger för hemmalaget, oavgjort resultat eller seger för bortalaget. 7.5 För speltypen MÅLSKYTT är vadobjektet en match där mål kan göras och vadhållaren skall förutsäga viss målskytt i matchen, exempelvis första eller sista målskytt. 7.6 För speltypen ÖVER/UNDER är vadobjektet en match där mål kan göras och vadhållaren skall förutsäga om det totala antalet mål för båda lagen över- eller understiger ett visst angivet antal mål. 7.7 För speltypen DUBBELCHANS är vadobjektet en match och vadhållaren skall förutsäga om matchen slutar med 1X, X2 eller 12, där 1 står för hemmaseger, X för oavgjort och 2 för bortaseger. 7.8 För speltypen HANDICAP är vadobjektet en match där mål eller poäng räknas och vadhållaren skall förutsäga om matchen slutar med seger för hemmalaget, oavgjort resultat eller med seger för bortalaget under förutsättning att en viss utgångsställning (handicap) föreligger från matchstart. 7.9 För speltypen VINNARE är vadobjektet en tävling mellan flera deltagare och vadhållaren skall förutsäga vem av deltagarna som blir vinnare i tävlingen. Deltagare kan vara lag eller enskilda tävlande. Se även punkt För speltypen DUELLEN är vadobjektet en tävling mellan flera deltagare och vadhållaren skall förutsäga vem av ett antal namngivna deltagare som placerar sig bäst i tävlingen. Deltagare kan vara lag eller enskilda tävlande För speltypen HEAD-TO-HEAD är vadobjektet en tävling och vadhållaren skall förutsäga vem av två eller tre namngivna deltagare som placerar sig bäst i tävlingen. Deltagare kan vara lag eller enskilda tävlande. Gäller vadhållningen enbart två namngivna deltagare kan samma placering i tävlingen för dessa vara ett vadalternativ För speltypen PLACERING är vadobjektet en tävling mellan flera deltagare och vadhållaren skall förutsäga någon av de deltagare som placerar sig bland de X främsta i tävlingen. Värdet av X i viss vadhållning anges i presentationen av vadhållningen i programbladet. Deltagare kan vara lag eller enskilda tävlande För speltypen FÖRUTSÄGELSEN är vadobjektet en tävling och vadhållaren skall förutsäga om ett visst givet påstående gällande resultatet av eller i samband med tävlingen är rätt eller fel.

11 7.14 För speltypen SCORECAST är vadobjektet en match där mål räknas och vadhållaren skall förutsäga viss målskytt i matchen, exempelvis första eller sista målskytt, i kombination med resultat i matchen i form av antal mål för vardera deltagande lag Vad på MIXEN kan vara singelspel eller multispel. Vid singelspel skall vadhållaren förutsäga resultatet för ett vadobjekt inom en speltyp. Multispel innebär att två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio eller tio singelspel kombineras till ett vad. Ett multispel får inte innehålla mer än ett singelspel på ett och samma vadobjekt Vad omfattande ett enda singelspel kallas singel, multispel omfattande två singelspel kallas dubbel, multispel omfattande tre singelspel kallas trippel, multispel omfattande fyra singelspel kallas fyrling, multispel omfattande fem singelspel kallas femling, multispel omfattande sex singelspel kallas sexling, multispel omfattande sju singelspel kallas sjuling, multispel omfattande åtta singelspel kallas åttling, multispel omfattande nio singelspel kallas niling medan multispel omfattande tio singelspel kallas tiling. Vilka vad som ett vadobjekt kan ingå i bestäms av vadobjektets status, se bestämmelserna under punkt 7.17 nedan Varje vadobjekt på MIXEN har status som anger i vilka vad från singel till tiling som vadobjektet kan ingå. I programbladet anges vilken status som gäller då vadmottagningen börjar. Status kan dock ändras under vadmottagningens gång. I de fall status för ett vadobjekt ändras redovisas detta via ombuden Singlar och dubblar får endast inlämnas med vinstbevakning, se punkt För varje speltyp, vadobjekt och vadalternativ på MIXEN bestämmer bolaget vilket odds som skall gälla, se även punkt Det sammanlagda oddset för multispel på MIXEN utgörs av produkten av oddsen för förutsägelserna på de ingående singelspelen För vad på MIXEN i butik tillhandahåller bolaget särskild kupong. Kupongen innehåller 180 spelbara Mixenobjekt med tre valbara alternativ. Ytterligare Mixenobjekt med högre Mixennummer än 180 och med andra spelalternativ kan finnas spelbara via muntlig beställning. Spelbara Mixenobjekt finns beskrivna i programblad eller via spelterminal samt via bolagets Internettjänst Vadhållaren skall i varje huvudrad som spelas markera önskad vadhållning och önskat vadalternativ med ett kryss i avsedd ruta. Endast en vadhållning och ett vadalternativ får markeras per huvudrad Vadhållare som vill att de ifyllda huvudraderna skall deltaga var för sig som singelspel skall nederst i varje huvudrad markera önskad insats för det singelspel som där angivits. Vadhållare som vill att de ifyllda huvudraderna skall deltaga som ett multispel skall fylla i insatsen i fältet för insats för multispel nederst på kupongen. Beträffande insatsernas storlek gäller vad anges under punkt 9.

12 7.23 Vadperiod för vad på MIXEN avser tiden från det att vadet inlämnats till dess att det sista i vadet ingående vadobjektet avgjorts. Vadperioden kan dock inte sluta tidigare än då vadet registrerats i centraldatorn eller senare än sista förväntad tävlingsdag för samtliga vadobjekt oavsett vadform som ingår i vadomgången Har vadobjekt inte avgjorts i sin helhet inom vadperioden utgår vadobjektet ur vadhållningen Vid vadhållning inom speltypen HEAD-TO-HEAD utgår vadobjektet ur vadhållningen om någon av de deltagare, som vadhållningen gäller, inte kommer till start i tävlingen eller om samtliga deltagare, som vadhållningen gäller, uppnår samma placering i tävlingen och detta inte är ett vadalternativ Vid vadhållning inom speltypen HEAD-TO-HEAD, där vadobjektet är en fotbollsmatch och de deltagare som vadhållningen gäller är spelare i denna match, utgår vadobjektet ur vadhållningen om någon av de deltagare som vadhållningen gäller inte deltager i den ifrågavarande matchen från start Vid vadhållning inom speltypen HEAD-TO-HEAD, där vadobjektet är en match i bandy, basketboll, handboll, innebandy eller ishockey och de deltagare som vadhållningen gäller är spelare i denna match, utgår vadobjektet ur vadhållningen om någon av de deltagare som vadhållningen gäller inte finns med i den officiella laguppställningen för matchen i något av lagen Vid vadhållning inom speltypen HEAD-TO-HEAD, där vadobjektet är en tävling i golf eller tennis, utgår vadobjektet ur vadhållningen om någon av de deltagare, som vadhållningen gäller, bryter tävlingen Vid vadhållning gällande första MÅLSKYTT i fotbollsmatch utgår vadobjektet ur vad på spelare som inte deltagit i matchen då första målet görs. För vadhållning gällande sista MÅLSKYTT i fotbollsmatch utgår vadobjektet ur vad på spelare som inte deltagit i matchen Vid vadhållning gällande första målskytt i SCORECAST i fotbollsmatch utgår vadobjektet ur vad på spelare som inte deltagit i matchen då första målet görs. För vadhållning gällande sista målskytt i SCORECAST i fotbollsmatch utgår vadobjektet ur vad på spelare som inte deltagit i matchen. För det fall vadobjekt utgår ur vad enligt denna punkt görs spelet om till ett resultatspel Vid vadhållning gällande MÅLSKYTT och SCORECAST i bandy, handboll och ishockey utgår vadobjektet ur vad på spelare som inte finns med i den officiella laguppställningen för något av lagen. Avseende SCORECAST görs spelet om till ett resultatspel för det fall vadobjektet utgår ur vad enligt denna punkt Vid vadhållning gällande SCORECAST och sista målet i matchen är ett självmål blir resultatet för sista målskytt i SCORECAST den näst sista målgöraren. Om ingen annan målgörare finns i matchen än målgörare av självmål utgår sista målskytt ur SCORECAST och spelet görs om till ett resultatspel.

13 7.33 Vid vadhållning inom speltypen VINNARE utgår vadobjektet ur vad på deltagare som inte kommer till start i den tävling som vadhållningen gäller Omfattar vad på MIXEN vadobjekt som utgår ur vadhållningen eller ur vadet får vadhållaren tillgodoräkna sig rätt resultat med oddset 1,00 för detta vadobjekt dock under beaktande av vad som sägs under punkt 7.35 nedan Omfattar vad på MIXEN inte något vadobjekt som inte utgår ur vadhållningen eller vadet, upphävs vadet och insatsen återbetalas i enlighet med bestämmelserna i punkt POWERPLAY 8.1 POWERPLAY är en vadform där det gäller att för var och en av åtta ishockeymatcher förutsäga om matchen slutar med seger för hemma- eller bortalaget eller med oavgjort resultat (1X2), och/eller att förutsäga vilken av två namngivna spelare som gör flest mål i viss match (HEAD-TO-HEAD). Vid HEAD-TO-HEAD tippas 1 om vadhållaren tror att spelare nummer ett kommer att göra flest mål, X om vadhållaren tror att spelare nummer ett och två kommer att göra lika många mål, och 2 om vadhållaren tror att spelare nummer två kommer att göra flest mål i matchen. 8.2 Uppgift om vilken match och vilka spelare (vadobjekt) som vadhållningen omfattar samt förväntad matchdag anges i programbladet. 8.3 För vad på POWERPLAY tillhandhåller bolaget särskild kupong. Kupongen innehåller spelfält, insatsfält och Xpertenfält. På varje kupong kan anges ett enkelvad eller ett systemvad. 8.4 Vadhållare som själv vill ange sitt vad, dvs själv tippa resultatet av de spelobjekt som ingår i vadhållningen, skall fylla i kupongens spelfält och insatsfält. Vadhållare som vill att Xperten skall välja samtliga resultat, skall fylla i kupongens Xpertenfält samt välja önskad insats. Vadhållare kan också ange egna val och låta Xperten välja resterande resultat inom de för systemet valda helrespektive halvgarderingarna. 8.5 Spelfältet på kupongen innehåller åtta numrerade matcher. För varje match finns tre rutor. Vid enkelvad markeras för varje match hemmaseger i den vänstra rutan, oavgjort resultat i den mellersta rutan eller bortaseger i den högra rutan. 8.6 Systemvad (M-system) sker genom spel på kupongens spelfält. M-system kan spelas upp till sju (7) helgarderingar och en (1) halvgardering. Vadhållaren kan välja att själv ange tipstecken för alla matcherna i systemet eller ange tipstecken bara för vissa matcher eller ingen match och markera rutan för Xperten. Har vadhållaren angivit tipstecken för högst sju (7) matcher och markerat rutan för Xperten väljs vid inlämning hos ombud tipstecken för otippad match genom slumpgenerering i spelsystemet på samma sätt som vid muntlig inlämning. Har vadhållaren angivit endast ett tipstecken för varje match och markerat rutan för

14 Xperten väljs vid inlämning hos ombud garderingstecknen genom slumpgenerering i spelsystemet på samma sätt som vid muntlig inlämning. 8.7 Antalet rader som systemvadet omfattar beräknas genom att antalet tecken för de olika matcherna multipliceras med varandra. 8.8 Den sammanlagda insatsen för ett systemvad beräknas genom att antalet enkelvad i systemet multipliceras med insatsen per enkelvad. 8.9 Vadperioden för POWERPLAY avser, om inte annat meddelas, tiden från vadhållningens spelstopp till kl 24 den sista tillåtna matchdagen. Med vadhållningens spelstopp avses den sista tidpunkt då vad kan inlämnas på den ifrågavarande vadhållningen Om en match ställs in eller skjuts upp och därför inte kommer att spelas under vadperioden, eller om en match inte är färdigspelad vid vadperiodens slut, eller om en match börjar spelas innan vadperiodens början, fastställs resultatet av matchen genom lottdragning enligt nedan Likaså fastställs resultatet genom lottdragning enligt nedan vid vadhållning inom speltypen HEAD-TO-HEAD om någon av de spelare som vadhållningen gäller inte finns med i den officiella laguppställningen för matchen i något av lagen Lottdragning sker med hjälp av särskilda lotter eller enheter representerande hemmaseger, oavgjort respektive bortaseger. Sammanlagt ingår vid dragningen 16 enheter. För 10 av dessa bestäms fördelningen efter den tendens för hemmaseger, oavgjort resp bortaseger som bolaget finner föreligga med ledning av expertförutsägelser. Övriga 6 enheter består av två enheter av vardera slaget. I de fall expertförutsägelser saknas sker slumpmässig fördelning utifrån lika antal enheter för 1, X respektive 2. Om fler än två (2) matcher behöver lottas skall bolaget ställa in aktuell vadomgång för POWERPLAY samt återbetala erlagd insats enligt bestämmelserna i punkt Insatser 9.1 För enkelvad på LÅNGEN och MATCHEN samt för vad på MIXEN gäller att insatsen skall vara lägst 10 kronor och högst 500 kronor. Endast insatser om jämna 10-tal kronor är tillåtna. 9.2 För LÅNGEN och MIXEN gäller dessutom att insatsen inte får vara så hög att den förväntade vinsten överstiger kronor. 9.3 För BOMBEN gäller att insatsen per enkelvad skall vara lägst 1 krona och högst 500 kronor. Endast insatser om jämna kronor är tillåtna. 9.4 Radinsats för POWERPLAY är normalt 1 kr. Vadhållaren kan dock själv välja att höja sin radinsats till 2, 5 eller 10 kronor. Insatsen får inte understiga insatsen för två rader.

15 9.5 Bolaget har rätt att införa en undre och en övre gräns för insatsen per kupong. 9.6 Bolaget har rätt att införa en övre gräns för den sammanlagda insatsen per Spelkort och dag för vadhållning på singlar respektive dubblar, se punkterna 4.3 och Odds 10.1 På LÅNGEN och MIXEN bestämmer bolaget odds för respektive vadhållning, vadobjekt och vadalternativ. I programbladet anges vilka odds som gäller då vadmottagningen börjar. Oddsen kan ändras av bolaget under vadmottagningens gång. Vad på LÅNGEN och MIXEN erhåller det odds som gäller då vadet registreras i spelsystemet, dock under beaktande av bestämmelserna under punkterna 4.19, 7.33 och På MATCHEN, BOMBEN och POWERPLAY tillämpas s k löpande odds, dvs oddsen är beroende av hur insatserna för inlämnade vad fördelar sig på de olika vadalternativen. Vilket odds som skall gälla för deltagande vad kan fastställas först efter vadperiodens slut, se punkt För spelat vadalternativ på MATCHEN och POWERPLAY är det löpande oddset lika med 0,7 x T/V där V är summan av insatserna i kronor för vadalternativet och T den totala insatsen i kronor för vadhållningen vid tidpunkten för beräkningen. För spelat vadalternativ på BOMBEN är det löpande oddset lika med 0,6 x T/V. Utfaller Garantivinst BOMBEN gäller särskilda regler för beräkning av odds, se punkt De löpande oddsen kan presenteras hos ombuden antingen som bilder på en TVskärm eller utskrifter från ombudsterminalen För vadhållning med löpande odds fastställer bolaget snarast efter vadperioden de slutliga odds som skall utgöra grund för beräkning av vinstbelopp. Därvid skall användas den metod som anges i punkt 10.3 med de sammanlagda insatser för giltiga vad som gjorts då vadmottagningen avslutats för den ifrågavarande vadhållningen som ingående värden. 11 Vinstbevakning 11.1 Vadhållare som önskar utnyttja bolagets system för vinstbevakning kan efter ansökan erhålla ett s k Spelkort. På Spelkortet anges vadhållarens namn samt ett kortnummer. Dessa uppgifter samt vadhållarens personnummer lagras hos bolaget För att vadhållaren skall erhålla vinstbevakning av inlämnat vad måste Spelkortet eller vadhållarens personnummer registreras i ombudsterminalen innan vadet registreras, se även punkterna 13.3 och 18.1.

16 12 Spelkvitto 12.1 Vid inlämning av vad erhåller vadhållaren ett av ombudsterminalen utskrivet spelkvitto som utvisar vad vadhållningen gäller, vadhållarens förutsägelse, ombudets nummer samt insatsens storlek. På spelkvittot finns även angivet ett kontrollnummer som är unikt för varje spelkvitto Vid inlämning av vad på LÅNGEN och MIXEN anges även vadets odds på spelkvittot Är vadet inlämnat med vinstbevakning anges även Spelkortets kortnummer på spelkvittot Det ankommer på vadhållaren att förvara spelkvittot på ett betryggande sätt så att eventuell vinst inte kan uthämtas av obehörig. Detta gäller även spelkvitton för vad som inlämnats med Spelkort. 13 Hur vad lämnas in hos ombud 13.1 Vad på LÅNGEN, MATCHEN, BOMBEN, MIXEN eller POWERPLAY skall i första hand inlämnas skriftligt på den särskilda kupong som bolaget tillhandahåller. Vid exempelvis kupongbrist kan dock även muntliga vad lämnas in på dessa vadformer. Vad på MIXEN SCORECAST kan dock endast inlämnas muntligen vid inlämning hos ombud Vad kan inlämnas under den tid som bolaget bestämmer för varje vadhållning och vadobjekt. Ombud har dock rätt att, inom ramen för den av bolaget bestämda tiden, besluta om tiderna för den egna vadmottagningen Inlämnas vadet med vinstbevakning skall Spelkortet eller vadhållarens personnummer registreras i terminalen innan vadet registreras Hos ombudet registreras det inlämnade vadet på ombudsterminalen varefter det överförs till centraldatorn via telenätet och registreras där. För vad med vinstbevakning överförs samtidigt Spelkortets kortnummer till centraldatorn och lagras där tillsammans med vadet. Vid inlämning av Xpertensystem på BOMBEN och POWERPLAY slumpgenereras vadet i spelsystemet. Då vadet registrerats i centraldatorn skickar denna, som en bekräftelse på att registrering skett, spelkvittots kontrollnummer via telenätet till ombudsterminalen som skriver ut spelkvitto Det ankommer på vadhållaren att kontrollera att spelkvittots uppgifter överensstämmer med inlämnat vad samt att spelkvittot upptar ett kontrollnummer Är vadet inlämnat med vinstbevakning ankommer det på vadhållaren att även kontrollera att spelkvittot upptar ett kortnummer och att detta kortnummer är detsamma som på Spelkortet.

17 13.7 Föreligger skillnad mellan inlämnat vad och uppgifterna på spelkvittot gäller uppgifterna på spelkvittot dock under beaktande av vad som sägs under punkt Insatsen skall till fullo betalas vid vadets inlämnande Vill vadhållaren återkalla sitt vad, måste detta ske hos det ombud där vadet lämnades in, inom under punkt föreskriven tid för återkallande och under ombudets öppethållande för vadmottagning. Återkallande kan dock aldrig göras senare är 5 minuter efter att vadmottagningen för ifrågavarande vadhållning och vadobjekt centralt stängts av bolaget. Vid återkallande skall spelkvittot på det återkallade vadet återlämnas till ombudet. För återkallat vad återbetalas erlagd insats. Kan spelkvittot inte på ett entydigt sätt identifieras, t ex på grund av att det är sönderrivet eller dess kontrollnummer inte är fullt läsbart, kan vadet inte återkallas. Återkallas vad gäller återkallandet samtliga vad på samma spelkvitto Vad på LÅNGEN och MIXEN kan ej återkallas senare än 15 minuter efter att vadet registrerats i centraldatorn. Vad på MATCHEN och BOMBEN kan ej återkallas senare än 30 minuter efter att vadet registrerats i centraldatorn. Vad på POWERPLAY kan ej återkallas senare än kl samma dag som vadet registrerats i centraldatorn Bolaget äger rätt att helt eller tillfälligt upphöra med mottagning av vad på LÅNGEN och MIXEN gällande viss kombination av vadobjekt och förutsägelser för dessa samt vad på LÅNGEN och MIXEN där visst vadobjekt och viss förutsägelse för detta ingår Bolaget äger även rätt att helt eller tillfälligt stänga vadmottagningen hos visst ombud. 14 Giltighets- och ansvarsregler 14.1 Vad är giltigt i och med att det via telenätet överförts till centraldatorn och registrerats där och under förutsättning att det inte senare återkallats eller upphävts. Vadet är giltigt uteslutande i den form och utsträckning som det registrerats i centraldatorn. Föreligger skillnad mellan uppgifterna på spelkvitto och i centraldatorn registrerade uppgifter för visst kontrollnummer gäller uppgifterna i centraldatorn Varken bolaget eller ombudet är ersättningsskyldigt för skada som åsamkats vadhållaren genom bolagets eller ombudets underlåtenhet att uppmärksamma vadhållaren på fel som denne gjort i samband med vadhållningen.

18 14.3 Bolaget ansvarar inte för skada som ombud vid mottagande av vad eller på annat sätt i samband med vadhållningen förorsakar vadhållaren och inte heller för skada som förorsakats vadhållaren i samband med teleöverföring av vad mellan terminal och centraldator Vad som inlämnas i strid mot bestämmelserna under punkterna 1.2 och 1.4 berättigar inte till vinst eller återbetalning av insats. Vinst på vad som avses i föregående mening tillfaller bolaget. 15 Hur resultat räknas m.m. Om ej annat anges i programblad skall följande bestämmelser gälla beträffande matchresultat mm Matchresultat För fotbollsmatch eller annan match mellan två lag som spelas med en i förväg bestämd ordinarie matchtid gäller bestämmelserna under punkt nedan Match, som spelas helt inom vadperioden, anses ha slutat med det resultat som föreligger vid den ordinarie matchtidens utgång. I den ordinarie matchtiden skall inräknas eventuella tidstillägg som domaren gjort p g a spelavbrott. Resultat som framkommer i samband med förlängning eller efter protest gäller inte Avbryts match, som spelas helt inom vadperioden, före den ordinarie matchtidens utgång och förklaras den av arrangerande förbund e d för färdigspelad gäller det resultat som förelåg vid matchens slut. Med färdigspelad match avses här match som ej skall spelas till slut eller spelas om vid senare tillfälle. Har för avbruten match inget besked om resultatet erhållits från arrangerande förbund e d senast vid vadperiodens slut skall matchen ej anses ha spelats i sin helhet inom vadperioden Golf En spelare skall anses ha startat i en golftävling om spelaren gjort ett första utslag i tävlingen. En spelare skall anses ha startat i en golfrunda om spelaren gjort ett första utslag på rundan För tävling som av arrangören förklaras avslutad efter färre antal hål än som ursprungligen angivits gäller det av arrangören meddelade officiella resultatet som resultat i tävlingen. Föreligger vid vadperiodens slut inget officiellt resultat skall tävlingen ej anses ha avgjorts i sin helhet inom vadperioden För speltypen 1X2 gäller vadhållningen den golfrunda som enligt arrangörens officiella och ursprungliga spelprogram skall börja i anslutning till det spelstopp för vadhållningen som anges i programbladet. Detta gäller även om golfrundan p g a dåligt väder eller av andra orsaker flyttas till en senare tid eller dag.

19 För speltyperna VINNARE och DUELLEN räknas resultatet efter eventuellt särspel För speltyperna HEAD-TO-HEAD och 1X2 gäller resultatet efter ordinarie antal hål, dvs resultat efter särspel gäller ej. Spelare som inte klarar kvalgränsen för fortsatt spel skall anses ha nått en sämre placering än spelare som klarar kvalgränsen. Skulle ingen av de spelare, som vadhållningen gäller, klara kvalgränsen räknas den av spelarna som har minst antal slag ha nått den bästa placeringen Formel En förare skall anses ha startat i ett lopp i Formel 1 om föraren efter uppvärmningsvarvet intar startposition för att fortsätta loppet För speltypen HEAD-TO-HEAD skall förare som bryter loppet anses ha nått en sämre placering än förare som fullföljer loppet. Skulle ingen av de förare, som vadhållningen gäller, fullfölja loppet skall den som fullföljt flest hela varv anses ha nått den bästa placeringen. Om två eller flera förare bryter loppet på samma varv skall de anses ha uppnått samma placering i loppet Tennis För speltypen 1X2 gäller för match i bäst av tre set tipstecknet 1 för setsiffrorna 2-0, tipstecknet X för setsiffrorna 2-1 och 1-2 och tipstecknet 2 för setsiffrorna 0-2. För match i bäst av fem set gäller tipstecknet 1 för setsiffrorna 3-0 och 3-1, tipstecknet X för setsiffrorna 3-2 och 2-3 och tipstecknet 2 för setsiffrorna 0-3 och För speltypen VINNARE skall en deltagare anses ha startat i en tennisturnering om deltagaren befinner sig på spelplanen då den första serven slås i deltagarens första match i turneringen VINNARE 15.6 Övrigt Vid vadhållning inom speltypen VINNARE skall den deltagare, som når den främsta placeringen av de deltagare som finns angivna som vadalternativ i vadhållningen, anses som vinnare i vadhållningshänseende. Om inte annat sägs under punkterna gäller vid tävling inom spelformerna VINNARE, DUELLEN, HEAD-TO-HEAD eller PLACERINGEN det resultat som föreligger vid midnatt den sista tävlingsdagen. Resultat som därefter framkommer t ex efter protest gäller inte. 16 Hur vinstbelopp beräknas 16.1 Vid vinstberäkning räknas varje i ett system ingående enkelvad som ett fristående vad. Under punkterna nedan används begreppet vad synonymt med enkelvad.

20 16.2 Vinst på ODDSET utgår endast på vad som upptar rätt förutsägelse beträffande samtliga resultat eller kombinationer av resultat som vadhållningen gäller Skulle för andra speltyper än PLACERING, på grund av delad seger eller annan omständighet, fler än ett vadalternativ gälla som rätt resultat i vadhållningen skall för vinnande vad gälla det odds som vadhållaren erhöll vid vadinlämningen dividerat med antalet rätta vadalternativ. Skulle för vadformen PLACERING, på grund av delad placering eller annan omständighet, fler än X vadalternativ (se punkt 7.12) gälla som rätt resultat i vadhållningen skall för vinnande vad gälla det odds som vadhållaren erhöll vid vadinlämningen dividerat med antalet rätta vadalternativ och multiplicerat med X Skulle vid beräkning av slutligt odds för vadhållning med löpande odds erhållas odds lägre än 1,00 skall gälla oddset 1, Vinstbeloppet per vinnande vad framkommer genom att vadets odds multipliceras med insatsen. På LÅNGEN utgörs vadets odds av produkten av oddsen för förutsägelserna på de i vadet ingående vadobjekten. För multispel på MIXEN utgörs vadets odds av produkten av oddsen för de ingående enkelvaden Vid beräkning av vinstbelopp på LÅNGEN och MIXEN avrundas till närmast hela krontal. Vid beräkning av vinstbelopp på MATCHEN, BOMBEN och POWERPLAY avrundas till närmast lägre hela krontal Vinstbelopp för vad utskrivna på samma spelkvitto utbetalas samtidigt. 17 Garantivinst BOMBEN Finns endast ett vinnande vad i BOMBEN utfaller så kallad Garantivinst på detta vad. Vid Garantivinst uppgår det löpande oddset till 0,65 x T/V. Uppgår vinstsumman för Garantivinsten inte till minst kronor skall tillskjutas medel från rullpotten, så att den totala vinstsumman uppgår till kronor. Skulle medel i rullpotten inte vara tillräckligt för att vinstsumman för Garantivinsten skall uppgå till kronor skall bolaget av andra medel tillskjuta mellanskillnaden. 18 Hur vinst utbetalas 18.1 Vinst på vad som inlämnats med vinstbevakning utbetalas under reklamationstiden (se punkt 19.2) enligt bestämmelserna i punkterna nedan. Har vinsten inte utbetalats vid reklamationstidens utgång utbetalas den genom bolagets försorg i enlighet med de anvisningar som vadhållaren angivit i sin ansökan om Spelkort Vinst på vad som inlämnats utan vinstbevakning utbetalas under reklamationstiden (se punkt 19.2) enligt bestämmelserna i punkterna nedan. Har vinsten inte utbetalats vid reklamationstidens utgång och har vadhållaren

21 inte inlämnat reklamation enligt i punkt 19 angivna föreskrifter är rätten till vinsten förfallen Vinst utbetalas endast på anfordran och mot återlämnande av motsvarande spelkvitto. Utbetalning sker antingen genom ombud eller genom särskilda av bolaget anvisade utbetalningsställen, nedan kallade utbetalningsställen. Vinst utbetalas endast till person som fyllt 18 år Vinst utbetalas med för bolaget befriande verkan till den person som uppvisar det spelkvitto som hör till det vinnande vadet, dock under beaktande av vad som sägs under punkt Vid utbetalning via utbetalningsställe skall den som hämtar ut vinsten kunna styrka sin identitet medelst av bankerna godkänd legitimationshandling. Bolaget har rätt att före utbetalning av högre vinster tillämpa särskilda säkerhetsrutiner Kan spelkvittot inte på ett entydigt sätt identifieras, t ex på grund av att det är sönderrivet eller dess kontrollnummer inte är fullt läsbart, utbetalas ingen vinst Vinst utbetalas vanligen från och med dagen efter att resultaten föreligger för samtliga vadobjekt som ingår i vadet Vinst om högst kronor utbetalas endast genom ombud. Vinst som överstiger kronor men inte kronor utbetalas av ombud eller utbetalningsställe. Vinst som överstiger kronor utbetalas endast via utbetalningsställe. Här angivna beloppsgränser avser det sammanlagda vinstbeloppet för vad utskrivna på samma spelkvitto Om särskilda omständigheter föreligger beträffande visst i centraldatorn registrerat vad kan bolaget besluta att eventuell vinst på vadet innehålles under viss tid. 19 Reklamation angående utebliven vinst 19.1 Vadhållare, som anser sig inte ha fått berättigad vinst eller som anser sig inte ha fått rätt vinstbelopp, får göra skriftlig anmärkning (reklamation) hos bolaget. Därvid bör användas särskild blankett som finns hos ombuden Reklamation skall ha inkommit till Svenska Spel senast inom 90 dagar efter vadperioden för det vad som den avser. Reklamation som inkommer efter reklamationstidens utgång avvisas. Infaller, enligt ovanstående definition, reklamationstidens sista dag på en lördag, söndag eller helgdag utsträcks reklamationstiden till närmast därpå följande vardag Reklamation prövas av bolaget. Den som ingivit reklamationen underrättas om bolagets beslut så snart som möjligt.

22 20 Återbetalning av insats 20.1 Återbetalning av insats för vad som upphävts sker i enlighet med bestämmelserna för vinstutbetalning i punkt Har vadet inlämnats utan vinstbevakning och har återbetalning ej skett senast vid reklamationstidens utgång är rätten till återbetalning av insats förfallen. 21 Regleringsfonden 21.1 De insatsbelopp och vinstbelopp som vadhållarna på grund av bestämmelserna under punkt 20.2 respektive 18.2 förlorat rätten att utfå överförs till Regleringsfonden. Till Regleringsfonden överförs även de öresbelopp som avdras vid avrundning av vinstbelopp enligt punkt 16.6, andra meningen Regleringsfonden handhas enligt av regeringen fastställda riktlinjer. Till vadhållarna skall återföras medel ur fonden genom att vid vissa vadhållningar enligt bolagets beslut tillskott lämnas till vadhållningens vinstsumma Medel ur Regleringsfonden får tas i anspråk för utbetalning av vinst efter godkänd reklamation. 22 Rullpott 22.1 Skulle för viss vadhållning med löpande odds inget vinstgivande vad inlämnas, överförs den sammanlagda vinstsumman för vadhållningen till en fond kallad rullpotten. Medlen i rullpotten skall återföras till vadhållarna genom att för vissa vadhållningar med löpande odds, enligt bolagets beslut, tillskott ur rullpotten lämnas till vadhållningens totala vinstsumma. Skulle för vadhållning till vilken tillskott lämnats ur rullpott samtliga vad upphävas skall tillskottet ur rullpotten återföras till denna Rullpott BOMBEN Överföringar till rullpotten sker för BOMBEN enligt följande: i) Vid flera vinnande vad utbetalas 60 procent av insatserna till vinnarna och 5 procent av insatserna fonderas i rullpotten för BOMBEN. ii) iii) Vid ett vinnande vad sker ingen fondering till rullpotten för BOMBEN. Finns inget vinnande vad fonderas till rullpotten för BOMBEN i enlighet med punkt ovan. Medlen i rullpotten för BOMBEN skall återföras till vadhållarna i enlighet med punkterna 17 och 22.1 ovan Rullpott POWERPLAY

1.1 ODDSET är samlingsnamnet på av AB Svenska Spel, nedan kallat bolaget, anordnade vadhållningar gällande resultat i idrottstävlingar.

1.1 ODDSET är samlingsnamnet på av AB Svenska Spel, nedan kallat bolaget, anordnade vadhållningar gällande resultat i idrottstävlingar. Regler för ODDSET 1 Allmänna regler 1.1 ODDSET är samlingsnamnet på av AB Svenska Spel, nedan kallat bolaget, anordnade vadhållningar gällande resultat i idrottstävlingar. 1.2 Personer under 18 år tillåts

Läs mer

051222/AE. Regler för Bingo

051222/AE. Regler för Bingo 051222/AE Regler för Bingo Gäller fr o m den 22 december 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. BINGOBRICKA... 3 3. VINSTER... 4 4. SINGELSPEL OCH MULTISPEL 4 5. STEGEN. 4 6. INSATSER.....

Läs mer

Spelregler Lotto och Joker

Spelregler Lotto och Joker Spelregler Lotto och Joker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om Lotto och Joker...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp

Läs mer

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT

VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT VILLKOR FÖR SPELKORTET OCH SPELKONTO HOS AB SVENSKA SPEL ALLMÄNT 1. Allmänt Dessa villkor gäller för Spelkort och spelkonto hos AB Svenska Spel (Svenska Spel). Den som efter ansökan tilldelas ett Spelkort

Läs mer

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

Vadhållningsbestämmelser

Vadhållningsbestämmelser KAPITEL 1 Vadhållningsbestämmelser Gäller för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio,Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64, V75 och V86. UTGÅVA AV ATG NOVEMBER 2011 8 KAPITEL 1 Vadhållningsbestämmelser

Läs mer

Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75

Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling, Komb, Trio, Dagens Dubbel, V3, V4, V5, V65, V64 och V75 Vadhållningsbestämmelser har utfärdats med stöd av regeringens tillstånd för

Läs mer

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER

VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER VADHÅLLNINGS- BESTÄMMELSER GÄLLER för SPELFORMERNA januari 2014 Vinnare Plats Tvilling Komb Trio Dagens Dubbel V4 V5 V65 V64 V75 V86 V3 Vadhållningsbestämmelser för spelformerna Vinnare, Plats, Tvilling,

Läs mer

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare

Så spelar du Keno. Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Så spelar du Keno Spelhandboken för både nya och rutinerade spelare Massor av vinster Så spelar du Keno Keno är spelet där du har chans att bli miljonär varje dag. Det handlar om att pricka in några av

Läs mer

Så här spelar du reducerade system på vår speciella systemkupong.

Så här spelar du reducerade system på vår speciella systemkupong. :e upplagan reviderad nov 0 SYSTEMBROSCHYR Så här spelar du reducerade system på vår speciella systemkupong. R- och U-system med tillägg av matematiska garderingar samt garantitabeller. möjligheter att

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2014/471 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 8 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

Copema Supertoto, manual

Copema Supertoto, manual Copema Supertoto, manual Innehåll Sidan Bättre vinstchanser 2 Starta programmet 3 Create system, exempel 1 4 exempel 2 7 exempel 3 10 Ladda upp systemet 12 Rätta systemet 12 Odds 14 Print 15 Supertoto

Läs mer

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL

Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL Bilaga inrikesministeriets förordning SMDno/2015/635 REGLER FÖR VEIKKAUS AB:S PENNINGSPEL 2 Innehåll LOTTO - SPELREGLER... 3 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING I LOTTO... 8 REGLER FÖR EXTRA DRAGNING VID FLERVECKORSSPEL

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB INFORMERAR FAQ HÖJD ÅTERBETALNING PÅ STRYK- OCH EUROPATIPSET 1 INNEHÅLL ALLMÄNT 3 STRYKTIPSET 3 EUROPATIPSET 6 2 Från och med v. 33 2010 kommer den s.k. återbetalningen att

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

SPELTERMINALEN. Terminal- och produktguide januari 2014

SPELTERMINALEN. Terminal- och produktguide januari 2014 SPELTERMINALEN Terminal- och produktguide januari 2014 Allmänt Innehållsförteckning Allmänt Hela folkets spelbolag/extranätet för våra ombud 4 Spelkortet - det vinner du på/avtal och regler 5 Övrigt ombudsansvar

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

UPPGIFT 1 V75 FIGUR 1.

UPPGIFT 1 V75 FIGUR 1. UPPGIFT 1 V75 FIGUR 1. Varje lördag året om spelar tusentals svenskar på travspelet V75. Spelet går ut på att finna sju vinnande hästar i lika många lopp. Lopp 1: 5 7 Lopp 2: 1 3 5 7 8 11 Lopp 3: 2 9 Lopp

Läs mer

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri

HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri HAR NI TILLSTÅND FÖR ERT LOTTERI? Att tänka på innan ni startar ett lotteri INNEHÅLL Lathund för er som tänker starta lotter... 3 Vem får starta ett lotteri?... 4 Vad säger lotterilagen?... 4 Tillstånd

Läs mer

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 Bilaga 1.1 Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

SPELTERMINALEN. Terminal- och konceptguide April 2015

SPELTERMINALEN. Terminal- och konceptguide April 2015 SPELTERMINALEN Terminal- och konceptguide April 2015 Allmänt Innehållsförteckning Allmänt Hela folkets spelbolag/extranätet för våra ombud 4 Spelkortet - det vinner du på/avtal och regler 5 Övrigt ombudsansvar

Läs mer

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2015-01-01.

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2015-01-01. Regelverk Ansökningar om Portside-pension Gäller från och med 2015-01-01. Innehållsförteckning REGELVERK... 3 1. ALLMÄNT... 3 2. SYFTE... 3 3. PENSION FRÅN KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN PORTSIDE... 3 3.1 Kostnadsbidrag...

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter?

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter? Utbildningsmaterialet är framtaget för att varje förening skall kunna utbilda föräldrar, spelare samt övriga intresserade i sekretariatets arbete. Detta material är till för att på ett enkelt sätt lära

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) (Villkorsnummer 1) Bilaga 1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) (Villkorsnummer 1) Bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BIDRAG 1 (5) Allmänna villkor för bidrag till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt för projekt med endast bidragsmottagare (omfattande 1-21, fastställda genom VINNOVA-beslut

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1

Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Riktlinjer för villkor för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor 1 Allmän information Dessa villkor är riktlinjevillkor och gäller i tillämpliga delar beroende på typ av lotteri

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag

Läs mer

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2013-01-01.

Regelverk. Ansökningar om Portside-pension. Gäller från och med 2013-01-01. Regelverk Ansökningar om Portside-pension Gäller från och med 2013-01-01. Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 REGELVERK... 4 1. ALLMÄNT... 4 2. SYFTE... 4 3. PENSION FRÅN KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ)

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) Lappland Goldminers AB (publ) 1 (9) Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 1998:675 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget ALM Equity AB (publ), org.nr.

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL

Spela. Galopp! DEL 5 SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL Spela på Galopp! SYSTEMSPEL PÅ V5, KOMB, TRIPPEL, DAGENS DUBBEL GaloppMagasinets spelexpert Geir Stabell har nu kommit till systemspel. Hur du ökar dina vinstchanser och minskar dina insatser. Inte minst

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12

Nyhet. SMS funktion i Opus Dental. Sidan 1 av 12 Nyhet SMS funktion i Opus Dental 2004 Sidan 1 av 12 OPUS SMS-funktion Opus SMS är tjänsten som förser Opus Dental med SMS - funktionalitet. Med Opus SMS kan Opus Dental: Skicka påminnelser via SMS Med

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Smart insatsplan. Bifogat den här artikeln finns en enkel A4 där du kan bokföra insatsplanens spel. Använd den!

Smart insatsplan. Bifogat den här artikeln finns en enkel A4 där du kan bokföra insatsplanens spel. Använd den! Smart insatsplan Artikel är skriven av Johan som äger www.storavinster.se. Vi ger professionella råd om hur du ska spela för att vinna i längden. Du hittar fler artiklar om spel om du besöker hemsidan.

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis.

Version: april 2012. 1.2. De redan avtalade allmänna affärsvillkoren gäller även fortsättningsvis. Utökade allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar som nyttjar de utökade medlemsförmånerna (Tillägg till allmänna affärsvillkor för Lyoness medlemmar) Version: april 2012 Inledning Lyoness Europe AG

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer