Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen"

Transkript

1 SÖDERTALJE Tjänsteskrivelse okommunstyrelsens KONTOR r9 -n 1- l 3 CVlr Kommunstyrelsen Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen Dm 08/ Sammanfattning av ärendet Lågkonjunkturen blir djupare och längre än vad man tidigare har trott. Tillväxten avtar, finansministern, Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Lands ting varnar för att BNP-utvecklingen kommer att vara negativ under nästa år. Det påverkar alla Sveriges kommuner med en försämrad utveckling av skattein täkterna. I det korta perspektivet är det framförallt två poster i Södertäljes M&B som på verkas - skatteintäkterna och kostnaderna för försörjningsstödet. Med den kun skap som finns idag försämras ekonomin med mkr jfr med M&B. Förvaltningens beredning omfattar tre olika delar: l. Åtgärder (ekonomiska stimulanser) som bör genomföras för att utnyttja lågkonjunkturens fördelar. Denna del bereds fortfarande och kommer att redovisas för kommunstyrelsen som ett separat ärende vid ett senare tillfålle. 2. Ett åtstramningspaket på 50 mkr. 3. En analysdel Effekterna av de åtgärder som genomförs innebär att kommunens skatteintäkter kan budgeteras ner med 15 mkr och att 25 mkr avsätts under kommunstyrelsen för att möta ökade kostnader pga lågkonjunkturen. Kompensationsanslagen för investeringar påverkas inte i detta läge. Därutöver lämnas förslag till kommunstyrelsen om hur investeringar ska prövas och olika uppdrag till nämnder och förvaltningsledning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse med bilaga PM Åtstramningspaketet Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nul11mer 15189Södertälje E-postadress:

2 2 PM Analysdel Ärendet Lågkonjunkturen blir djupare och längre än vad man tidigare har trott. Tillväxten avtar, finansministern och Konjunkturinstitutet varnar för att BNP-utvecklingen kommer vara negativ under nästa år. Det påverkar alla Sveriges kommuner med en försämrad utveckling av skatteintäkterna. l det korta perspektivet är det framförallt två poster i Södertäljes M&B som påverkas - skatteintäkterna och kostnaderna för försörjningsstödet. Med den kunskap som finns idag försämras ekonomin med mkr jfr med M&B. Åtstramningspaketet Förva1tningen föreslår att ett krav på kostnadsreduceringar läggs på nämnderna och kommunstyrelsen med 40 mkr. Kraven delas upp på dels riktade åtgärder på 30,1 mkr och dels genom generella åtgärder på 9,9 mkr. Riktade åtgärder är åtgärder som är obligatoriska. Generella åtgärder bestäms till sitt innehåll av nämnderna. Utöver detta bedöms att kommunstyrelsens kostnader för kompensationer till nämnderna för investeringar kan komma att bli 10 mkr lägre pga av att investeringar förskjuts i tiden. De åtgärder som genomförs innebär att kommunens skatteintäkter kan budgeteras ner med 15 mkr och att 25 mkr avsätts under kommunstyrelsen för att möta ökade kostnader pga lågkonjunkturen. Kompensationsanslagen för investeringar påverkas inte i detta läge. Atstramningspaketet redovisas i PM Analysdelen I denna del av ärendet beskrivs olika faktorer som kan vara väsentliga för Södertäljes ekonomi under lågkonjunkturen: Hur skatteintäkter påverkas på kort och lång sikt. Bedömningar från Södertäljes näringsliv om situationen för Flyktingarnas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Hur bör vi ställa om vuxenutbildningen och arbetsmarknadscentrums verksamhet? Arbetslösheten kommer att påverka kostnaderna för försörjningsstödet. Lågkonjunkturen påverkar de hel- och delägda kommunala bolagen. Påverkar lågkonjunkturen tillgången och prissättningen på mark och fastigheter? Den finansiella situationen påverkar tillgången till kapital. Analysdelen redovisas i PM Ekonomiska konsekvenser och finansiering Skatteintäkterna budgeteras ner med 15 mkr genom att slutavräkningen för 2009 försämras. 25 mkr budgeteras centralt för att öka beredskapen inför ökade kostnader pga lågkonjunkturen.

3 3 Effekterna av den stramare investeringsprocessen föreslås för närvarande inte leda till justering av kommunstyrelsens anslag för kompensationer till nämnderna för investeringar och lokaler. Finansiering sker genom förändrade kommunbidrag enligt bilaga till tjänsteskrivelsen. Förslag: Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktige: l. Skatteintäkterna (slutavräkningen för 2009) budgeteras ner med 15 mkr mkr budgeteras under kommunstyrelsen för att ha en beredskap för ökade kostnader pga lågkonjunkturen. 3. Kommunbidragen justeras enligt bilaga till tjänsteskrivelsen. 4. Igångsättningstillstånd för lokalinvesteringar som överstiger 30 mkr ska beslutas av kommunfullmäktige i det fall en enig kommunstyrelse inte har godkänt investeringen ifråga. Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen: l. Varje investering som inte har påbörjats ska före igångsättning prövas politiskt i nämnderna och kommunstyrelsen mot bakgrund av behovet och en förnyad totalekonomisk bedömning för kommunens bästa ska göras. 2. Innan nämnderna fattar beslut om igångsättning av KS/KF-investeringar ska beredningen centraliseras under koncerndirektören eller kommundirektörens ansvar. 3. Tekniska nämnden får i uppdrag att inrätta en bilpool som minskar kommunens kostnader med 20 procent. 4. Kultur- och fritidsnämnden~ Järna kommundelsnämnd och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att flytta in samtliga fritidsgårdar i skolorna. 5. Koncen1direktören får i uppdrag att utreda möjligheterna att bilda en gemensam entreprenadorganisation för kommunen och Telge. Uppdraget redovisas senas l juni och ett mål ska vara att reducera kostnaderna med 10 procent på helårsbasis. 6. Koncerndirektören och kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten1a att bilda en gemensam organisation för IT och telefoni mellan kommunen och Telge. Uppdraget ska redovisas senast l juni.

4 4 7. Koncerndirektören får i uppdrag att senast 1 juni 2009 redovisa i vilken utsträckning inköpsavtalen kan omförhandlas och vilka ekonomiska effekter det ger. 8. Kommundirektören och koncerndirektören får i uppdrag att återkomma med förslag om förbättrad lokalförsörjning till kommunstyrelsen i januan. 9. Kommunstyrelsen och de nämnder som har projekt ska genomföra en inventering av sina projekt med syfte att avsluta inaktuella projekt. För de projekt som ska kvarstå ska en konkret uppdragsbeskrivning med mål och tidsplan, kostnader och finansiering föreläggas för ansvarig nämnd senast 1 april.!l/lit!<'tt'!!!lrj:y ~m ~ Ulla-M ie Hellenber~/ 1~ell Kom undirektör --- ~o~e Bes/utet expedieras till: Kommun/id/mäktige Samtliga nämnder KSK/Ekonomi Redovisning&Ekonomisupport Akten

5 Bilaga Kommunbidragen Riktade åtgärder som är obligatoriska justeras (tkr) Kurser Sjukfrånvaro Minskad Konsulter Ökade intäkter Parkerings- Generellt Totalt per Konferenser administration skogen intäkter nämnd Järna KON Hölö-Mörkö KON O Vårdinge KON 27 O O Enhörna KON O 136 O Arbetslivsnämnd Social- o omsorgsnämnd Äldreomsorgsnämnd O Överförmyndarnämnd O O O Utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd 136 O Stadsbyggnadsnämnd 365 O Miljönämnden 123 O Teknisk nämnd KS/KSK O KS/Politisk ledning 72 O O Revision O O O Summa nämnder Stramare prövning av investeringar (ingen kommunbidragsjustering) Summa 50000

6

7 SODERTÄLIE PM UKOMMUNSTYRELSENS KONTOR Åtstramningspaket 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen Dm 08/ Ärendet Konjunkturinstitutet kom nyligen med en ny bedömning och prognos av det eko nomiska läget. Jämfört med bedömningen i augusti är läget nu betydligt mörka re. BNP-utvecklingen stagnerar och kommer nästa år att vara minus 0,9 procent vilket är den svagaste utvecklingen sedan En viss förbättring kommer se dan 2010 i den internationella konjunkturen. Arbetslösheten ökar till 7,9 procent 2009 och 9 procent Sysselsättningen sjunker 2009 och 2010 med jobb färre än Regeringen skriver ner tillväxtprognoserna för Sverige. Enligt regeringens be dömning väntas BNP-utvecklingen i Sverige uppgå till -0,8 procent nästa år, 1,5 procent 20 l Ooch 3 procent 20 Il. Sveriges Kommuner och Landsting gör även de en likartad bedömning om den ekonomiska utvecklingen. Organisationen är något mer optimistisk än både re geringen och Konjunkturinstitutet och tror på en minskad tillväxt under nästa år med 0,4 procent. I det korta perspektivet är det framförallt två poster i M&B som påverkas - skat teintäkterna och kostnaderna för försörjningsstödet. Med den kunskap som finns idag försämras ekonomin med mkr jfr med M&B. Social- och omsorgsnämnden har för närvarande stora ekonomiska problem. Nämnden har arbetat fram egna handlingsplaner för att reducera sina kostnader. Det är sannolikt att planerna inte räcker för att få balans i nämndens ekonomi under Kommunstyrelsen har nyligen beslutat ge kommundirektören två viktiga uppdrag som rör nämndens situation: l. Leda arbetet med en översyn av försörjningsstödet och återkomma med förslag på åtgärder till kommunstyrelsen senast l mars Följa upp och utvärdera den tidigare delningen av social- och arbetsmarknadsnämnden och därefter återkomma till kommunstyrelsen senast l mars 2009 med en redovisning och eventuella förslag. Förvaltningen föreslår mot denna bakgrund att ett krav på kostnadseffektiviseringar fördelas till nämnderna och kommunstyrelsen på 40 mkr. Kraven delas upp på dels riktade åtgärder på 30, l mkr och dels genom generella åtgärder på Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

8 2 9,9. Riktade åtgärder är åtgärder som är obligatoriska. Generella åtgärder bestäms till sitt innehåll av nämnderna. Utöver detta bedöms kommunstyrelsens kostnader för kompensationer till nämnderna för investeringar bli 10 mkr lägre pga av att investeringar förskjuts i tiden. I M&B har kommunfullmäktige beslutat att kommunens verksamheter aktivt ska involveras i arbetet med LEAN. Arbetet kommer att vara värdeskapande på sikt och påbörjas under Förslag till åtstramningspaket Effektiviseringsbehovet 2009 bedöms uppgå till 50 mkr. De olika åtgärderna beskrivs i detalj längre ner i denna skrivelse. Sammanfattningsvis innebär det följande: Riktade åtgärder nämnder/kommunstyrelse Stramare prövning av investeringar Generella åtgärder nämnder kommunstyrelse Summa 30,1 mkr 10,0 mkr 9,9 mkr 50,0 mkr Utöver detta föreslås att tre olika uppdrag lämnas till kommundirektör och koncerndirektör, se nedan. Eventuella ekonomiska effekter av uppdragen är inte medräknade. Riktade åtgärder består av sju olika delar som tillsammans ger 30,1 mkr i kostnadsreduceringar hos nämnderna/kommunstyrelsen. Eftersom kostnaderna för verksamheterna finansieras av kommunbidragen från fullmäktige är det nämndernas/kommunstyrelsens ansvar att genomföra åtgärderna. Åtgärderna är obligatoriska och handlar om: Minska kostnaderna för kurser och konferenser Minska kostnaderna för sjukfrånvaron Minska de administrativa kostnaderna Minska kostnaderna för konsulter Högre intäkter från kommunens skogsinnehav Högre intäkter från kommunens parkeringar Effektivisera lokalanvändningen Stramare prövning av investeringar: Utöver detta kan kommunstyrelsens kostnader för kompensationer till nämnderna komma att reduceras med 10 mkr Generella åtgärder ger tillsammans 9,9 mkr och bestäms till sitt innehåll av nämnden/styrelsen. I ärendet lämnas en del förslag som nämnderna kan använda men som de har möj lighet att ersätta med andra åtgärder som ger minst samma effekt. Effektiviseringskraven innebär justeringar i nämndernas och kommunstyrelsens kommunbidrag för 2009 jfr M&B. Ärendet måste därför behandlas av kommunfullmäktige.

9 3 Riktade åtgärder 2009 De riktade åtgärderna uppgår till sammanlagt 30,1 mkr och uppnås genom följande åtgärder: Minska kostnader rör kurser och konferenser Under årets forsta åtta månader har kommunen haft kostnader for kurser och konferenser för 9.6 mkr. Prognos for helåret: 14,4 mkr. Förslag: Minska med 50 % vilket motsvarar 7,5 mkr. Riktmärke l 300 kr per anställd som inte ska överskridas. De nämnder som idag har överkostnader får riktade besparingar. Sjukfrånvaron Fortfarande har vi inte lyckats nå målet om minskad sjukfrånvaro ner till 5 % av arbetad tid. Ett centralt projekt får ansvaret för att målet nås och vid utgången av 2009 ska sjukfrånvaron ha minskat ned till målet. Sjukfrånvaron ligger nu på 7,32 % avarbetad tid. I en försiktig beräkning av kostnaderna för sjukfrånvaron kan man ta hänsyn till arbetsgivarens dubbla kostnader för korttidsfrånvaron. Det handlar då dels om sjuklönekostnaderna och dels vikariekostnader. Förslaget är att nämnderna får ett effektiviseringskrav som motsvarar kostnaderna för att få ner sin korttidsfrånvaro till den nivån som finns i KF-målet (5 010). Ansvarig: Personaldirektören leder det fortsatta arbetet. Kostnadsreduceringen sker på nämnder och kommunstyrelsen. Administrativa kostnaderna minskas i stadshuset Kommunens administration i stadshuset kostar 143 mkr. Ett effektiviseringsmål är att minska kostnaderna med ytterligare 3 mkr utöver M&B Det motsvarar 2 procent under Ansvarig: Personaldirektören leder det fortsatta arbetet. Kostnadsreduceringen sker på nämnder och kommunstyrelsen. Konsultkostnaderna minskas I augustibokslutet 2008 har Södertälje bokforda kostnader för köp av konsulttjänster med 32,6 mkr. Prognos för helåret är 48,9 mkr. Om man tittar på den största gruppen av konsulter (övriga konsulter) är det framforallt följande kontor som har höga kostnader fram till 27 oktober: Samhällsbyggnadskontoret: 10,6 mkr Kommunstyrelsens kontor: 8,0 mkr. Verksamhetskonsulter. som t ex arkitekter. byggnadskonstruktörer och projektoch byggledning ingår inte i summan som redovisas för SBK ovan.

10 4 Förslag: Tekniska nämnden och KS/KSK får sammanlagt ett effektiviseringskrav på 10 mkr för sänkta konsultkostnader för gruppen övriga konsulter. Fördelas 5.7 på tekniska nämnden och 4.3 på KS/KSK. Ökade intäkter från kommunens skogsinnehav Det är möjligt att öka avkastningen från kommunens skogsinnehav med 1,5 mkr Tekniska nämndens kommunbidrag anpassas efter det. Ökade intäkter från parkeringen Parkeringsintäkterna kan budgeteras upp hos tekniska nämnden med 2,0 mkr och kommunbidraget till nämnden minskas med samma belopp. Förslag om forbättrad lokalforsörjning Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni fick förvaltningen i uppdrag att se över kommunens lokalfunktion, och då belysa både hanteringen av befintliga lokaler och investeringsprocessen mm. Sedan sommaren 2008 ställer också den försämrade ekonomiska situationen högre krav på effektiviseringar. Förslaget om en förbättrad lokalförsörjning behandlas av kommunstyrelsen i ett särskilt ärende vi kommunstyrelsens januarisammanträde. Tanken är att en förstärkt lokalhanteringskompetens ska bidra till en högre grad av affärsmässighet. Det nuvarande arbetssättet ska utvecklas genom tillämpning av LEAN. Ansvarig: Ekonomidirektören. Övrigt Tre olika uppdrag föreslås till förvaltningsledningen: Gemensam entreprenadorganisation Möjligheterna för att Telge och kommunen bildar en gemensam entreprenadorganisation utreds. Ansvarig: Koncerndirektören är ansvarig för att förslag tas fram. Uppdraget skall redovisas senast 1 juni Målet är att sänka kostnaderna med 10 procent på helår. Gemensam organisation for IT och telefoni Ett uppdrag lämnas till kommundirektören och koncerndirektören att utreda möjligheterna att bilda en gemensam organisation för IT och telefoni. Uppdraget ska redovisas senast 1juni. Målsättningen är att kostnaderna ska minskas med 5 procent under Uppdrag om inköp Ett uppdrag lämnas om att se över möjligheterna att omförhandla befintliga inköpsavtal. Lågkonjunkturen kan ge lägre kostnader.

11 5 Ansvarig: Koncerndirektören är ansvarig för att förslag tas fram. Senast l juni 2009 redovisas i vilken utsträckning avtalen kan omförhandlas och vilka ekonomiska effekter det ger. Stramare prövning av investeringar Kommunstyrelsens kostnader för kompensationer till nämnderna bedöms reduceras med 10 mkr 2009 och ytterligare 5 mkr 20 l Ojämfört med M&B. Ekonomiska konsekvenser vid en senareläggning av investeringar I M&B finns en strategi för att långsiktigt utveckla Södertälje, bl a genom att en rad viktiga investeringar skall genomföras. Av tekniska skäl kan en del investeringar komma att förskjutas i tiden. Det kan handla om förskjutningar pga planprocesser eller upphandlingar. Konsekvenserna av att investeringar förskjuts i tiden slår - på kort sikt - tydligt igenom på resultatbelastningen jämfört med M&B. Historiskt har KF:s investeringsbudget inte varit styrande för vad som ska genomföras ett visst år. Det har snarare varit en regel att den nya investeringsbudgeten förskjuts framåt och att delar av den historiska investeringsbudgeten från året innan balanseras över till det nya året. Förskjutningarna har dels funnits i KS markeringsbelopp och i nämndernas projekt. Även lokalinvesteringarna har ofta förskjutits i tiden. Investeringstakten har nu ökat, framförallt inom tekniska nämndens områden. Investeringar kan också komma att tidigareläggas genom att utnyttja den förändrade prisbilden i lågkoruunkturen. Ett mål för 2009 är att kostnaderna minskas med 10 mkr och 5 mkr 20 l O. Lokaler Kommunstyrelsens förslag till lokalinvesteringar är på totalt 1.3 miljarder för perioden varav 486 miljoner avser förskolor och 548 miljoner skollokaler. Lokalkostnaderna är budgeterade till totalt 192 miljoner för budgetperioden varav 16,6 mkr avser helårseffekter från Budgeterad lokalkompensation ,0 KS förslag, mkr Förskjutning ett ar, hela beloppet -11,3-33, Förskjutning ett år. halva beloppet -5, ,0 Förskjutning tva år, hela beloppet -11, , l Förskjutning två år, halva beloppet -5,6-22, En förskjutning av lokalinvesteringar medför kraftigt minskade driftkostnader. T.ex. kan nämnas att om vi senarelägger samtliga lokalinvesteringar ett år så skulle kommunen minska sina driftkostnader med totalt 87 mkr för perioden

12 och en förskjutning med två år innebär en kostnadsminskning med 131 mkr. KS/KF- investeringar De skattetinansierade investeringarna är budgeterade till totalt 573 miljoner för ~ vilket innebär ett lånebehov på 299 miljoner under budgetperioden. Av budgeterade investeringar avser 161 miljoner nämndbeslutade investeringar~ motsvarande vår avskrivningsvolym~ 206 miljoner tekniska nämnden och 42 miljoner utbildningsnämnden. En förskjutning av investeringarna innebär stora minskade driftkostnader. T e x medför en senareläggning med ett år av samtliga investeringar en kostnadsbesparing på totalt 49 mkr för perioden och en förskjutning med två år innebär en kostnadsminskning med 88 mkr. 51 ~O 61~ KS förslag~ mkr Budgeterad kompensation 37~0 Förskjutning ett år. hela beloppet Förskjutning ett år. halva beloppet Förskjutning två år. hela beloppet Förskjutning två år, halva beloppet -12,5-19, Stramare beredning av nya investeringar Förslag: När nya lokalinvesteringar prövas i kommunstyrelsen för igångsätt ningstillstånd ska möjligheterna att förskjuta investeringen i tiden prövas. När nämnderna påbörjar nya investeringar i KF-projekten ska nämnderna pröva möjligheterna att förskjuta igångsättningen. KS föreslås göra samma prövning för de projekt som ligger som markeringsbelopp i budgeten. Prövningen ska göras mot behovet och prövningen ska innefatta en totalekonomisk bedömning för kommunens bästa. Ansvarig nämnd eller styrelse: Kommunstyrelsen är ansvarig för prövningen när det gäller lokalinvesteringar. Ansvaret gäller även prövningen av markeringsbe lopp för investeringar som inte är nämndsfördelade. För övriga investeringar är varje nämnd ansvarig. Beredningen inför beslut i nämnderna före start av nya investeringsprojekt i KS/KF-budgeten centraliseras under koncerndirektörens/kommundirektörens ansvar. Generella åtgärder Nämnder/styrelser får ett generellt effektiviseringskrav på 9~9mkr 2009 utöver M&B. I nämndernas ansvar ligger att de har frihet att välja hur kravet ska lösas. Här nedan redovisas några exempel på områden som nämnderna och kontorscheferna kan använda för att minska sina kostnader. Nämnderna har alltså full frihet att inte använda dessa förslag utan de kan vidta andra åtgärder.

13 7 Fordonsparken - både egna och leasade. Kostnaderna för tjänstebilarna bör kunna minskas. l dag leasar tekniska nämnden in fordon för de olika kontorens behov. Kommunen köper loss alla bilar efter 5 år men då är värdet nästan noll. Intäkter finns för vidareleasingen till bolagen. Förslag: En gemensam bilpool startas som bör kunna minska kostnaderna med 20 %. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda den framtida bilpoolen som ska vara gemensam för kommunen och Telge. Timvikarier Vi använder timvikarier för ca 125 mkr per år. Går det att minska kostnaderna för timvikarierna utan att det påverkar kvaliteten? Fritidsgård - skola En del fritidsgårdar ligger inne i skolorna. Vad innebär det om alla fritidsgårdar läggs in? Ett uppdrag lämnas till berörda nämnder och i uppdraget belyses dels möjligheterna till kostnadsreduceringar och dels aspekterna som rör verksamhetsutveckling. Av kommunens nio fritidsgårdar ligger 4 idag inne i skolbyggnader. övriga utanför. De nio fritidsgårdarna har lokalkostnader på 3A mkr. Förslag: Kultur- och fritidsnämnden. Järna kommundelsnämnd och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att flytta in alla fritidsgårdar i skolorna. Projektinventering Alla projekt inom verksamheterna och centralt inventeras. Syftet är att avsluta inaktuella projekt. För de projekt som ska kvarstå ska en konkret uppdragsbeskrivning med mål och tidsplan, kostnader och finansiering osv föreläggas för ansvarig nämnd senast l april. Behålla och effektivisera Komtryck - arbete påbörjat, samordnas med upphandling. Ytterligare effektiviseringsåtgärder utöver effekterna av stadshussamordning under 2009: Gäller nämndsekreterare/utredare, systemförvaltare, kompetensutveckling och kvalitet.

14

15 SÖDERTÄLjE KOMMUN okommunstyrelsens KONTOR PM Åtstramningspaket 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen - analysdel Konjunkturinstitutet kom nyligen med en ny bedömning och prognos av det ekonomiska läget. Jämfört med bedömningen i augusti är läget nu betydligt mörkare. BNP-utvecklingen stagnerar och kommer nästa år att vara Oprocent vilket är den svagaste utvecklingen sedan En viss förbättring kommer sedan 2010 i den internationella konjunkturen. Arbetslösheten ökar till 8 procent 20 l O. Sysselsättningen sjunker 2009 och 20 l Omed jobb färre än Regeringen skriver ner tillväxtprognoserna för Sverige. I bästa fall kan Sverige klara 2009 med en tillväxt på O, l procent. Men i värsta fall kan det bli en negativ tillväxt på 1,2 procent. Sammanfattning Lågkonjunkturen blir djupare och längre än vad man tidigare har trott. Tillväxten avtar, finansministern och Konjunkturinstitutet varnar för att tillväxten kan vara noll eller negativ under nästa år. I det korta perspektivet är det framförallt två poster i M&B som påverkas - skatteintäkterna och kostnaderna för fårsörjningsstödet. Med den kunskap som finns idag försämras ekonomin med mkr jfr medm&b. Lågkonjunkturen och den ökande arbetslösheten kommer att påverka Södertälje kommuns skatteintäkter på kort och lång sikt. På kort sikt I M&B 2009 ökar skatter och bidrag med 5,8 procent eller 209,4 mkr jämfört med Skatteintäkterna består av följande delposter: Förändring Skatteintäkter inkl si utavräkningar Ökar med 3,2 % Inkomstutjämning Ökar med 9 0/0 Kostnadsutjämning Ökar med 41 % Regleringsposten Avgiften ökar 9,1 0/0 Fastighetsavgiften Ökar med 7 0/0 LSS-utjämningen Ökar med 26 0/0 Alla poster förutom skatteintäkterna inkl slutavräkningarna är i stort sett låsta inför Det kan bli marginella förändringar beroende på hur Södertäljes befolkning har utvecklats vid mätdatumet relativt rikets. Den övriga skatten - som är den största posten - är konjunkturberoende och påverkas av Postadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro Org.nummer Södertälje E-postadress:

16 2 skatteunderlagets utveckling. Nästa prognos från SKL kommer 18 december. Under ett kalenderår gör SKL nya bedömningar vid fem tillfällen. M&B nästa år bygger på SKL:s senaste prognos från på skatteunder lagets utveckling. Skatteunderlaget påverkas i hög grad av hur sysselsättningen i riket utvecklas. Om skatteunderlaget i Södertälje för 2009 utvecklas i långsam mare takt än i rikets skatteunderlag (t ex pga högre arbetslöshet och lägre syssel sättning lokalt) påverkar det inte storleken av skatteintäkterna för 2009 eftersom slutavräkningen sker kollektivt för kommunerna. I det följande beskrivs två al ternativa utvecklingar av skatteunderlaget SKL:s prognos i M&B bygger bl a på en bedömning att BNP ökar med 0,8 0/ I Konjunkturinstitutets rapport är bilden mörkare och tillväxten 2009 läggs på O%. Det indikerar ytterligare nedrevideringar av skatteunder lagstillväxten och två alternativ redovisas: Alternativ medellåg: Skatteunderlagets ökningstakt i riket minskar med ytterli gare 0,6 procentenheter 2009 jfr M&B. Kalkylen på skatteunderlagets förändring i M&B innehåller en minskning av sysselsättningen med 0,8 procentenheter. I alternativ medellåg har vi räknat med en minskning av sysselsättningen (arbeta de timmar) i riket jfr med 2008 med totalt på 1,8 procentenheter (vi förutsätter då att andra faktorer som påverkar skatteunderlagets utveckling såsom timlöner är konstanta men att antalet arbetade timmar minskar och utbetalningarna av arbetslöshetsersättning ökar). Minskningen på intäktssidan blir då 18 mkr för Södertäljes del och effektiviseringskravet skulle behöva hamna på 2,7 % för att resultatmålet ska uppnås. Detta alternativ ligger i närheten av Konjunkturinstitu tets bedömning från där antalet arbetade timmar antas minska med 1,6 0/02009 och sannolikheten för att skatteintäkterna utvecklas i denna takt är stor. Alternativ låg: Skatteunderlagets ökningstakt i riket minskar med ytterligare 1,3 procentenheter i riket 2009 jfr M&B. Det motsvarar minskningen från underla get i de preliminära budgetramarna till M&B i juni i KS till den slutliga M&B. Sysselsättningen minskar i denna beräkning med ca 2,8 % jfr 2008 men nedrevi deringen av skatteunderlaget motverkas av att utbetalningarna av arbetslöshets ersättning ökar. Minskningen av skatteintäkterna blir då ytterligare 40 mkr jfr med M&B och effektiviseringskraven skulle behöva hamna på 3,5 % för att re sultatmålet ska uppnås. Detta alternativ är mindre sannolikt eftersom Konjunk turinstitutet tror på en minskning på antalet arbetade timmar med 1,6 % På lång sikt Ett alternativ redovisas: Om skatteunderlaget i riket minskar med 0,5 procent enheter varje år jfr med M&B händer följande: Minskade intäkter mkr: Om skatteunderlaget i Södertälje minskar t ex med 0,7 procentenheter jfr rikets minskning på 0,5 så slår det inte igenom förrän 2011 med 0,3 mkr och för ,7 mkr.

17 3 Södertäljes intäktsutveckling är helt beroende av vad som händer i riket med sysselsättningen och marginellt beroende av vad som sker med sysselsättningen i den egna kommunen. Kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen kommer troligen att ge högre intäkter under perioden men där kan kommunen räkna med högre kostnader i minst samma takt som intäkterna ökar. Bedömningar från Södertäljes näringsliv om situationen för Södertälje - den generella bilden För att få en generell bild av läget har vi tittat på Arbetsförmedlingens statistik över antalet tillgängliga platser. Under 2008 fram till v 43 har man fått in platser till arbetsförmedlingen. Detta är en minskning jämfört med förra året med 1791 platser. Statistiken för september månad visar en minskning av antalet platser med 30 % jämfört med förra året. Men antalet platser i Södertälje har inte minskat i samma grad som i Stockholms län i övrigt. Jämfört med 2006, som var ett bra år, har man i år fått in nära 500 platser mer än Om man tittar på en enskild vecka (v 43) kan man se att antalet platser ökade i år jämfört med samma vecka förra året. Södertäljeföretagen anställer fortfarande men inte alls i samma utsträckning som tidigare. Utveckling inom olika branscher och kluster Vi har gjort ett antal nedslag för att få en generell bild av läget i näringslivet i Södertälje. Oavsett vilken metod vi väljer är det helt klart att de två viktigaste företagen i kommunen är AstraZeneca och Scania. Dessa två bolag är inte bara de i särklass största privata arbetsgivarna i kommunen utan påverkar också ett stort antal företag i Södertälje. Runt Scania finns också ett fordonsindustrikluster där till exempel Volkswagen ingår. Ett annat viktigt bolag som är ägt av Scaniakoncernen är Dynamate. Bolaget som sysslar med produktions- och fastighetsunderhåll har haft en stark tillväxt och tillhör nu de största privata arbetsgivarna i kommunen. Det börjar också byggas upp ett intressant livsmedelskluster i kommunen vilket på sikt kan leda till tillväxt och utveckling. Andra viktiga områden att titta extra på i dagsläget är byggbranschen, handeln och den kunskapsintensiva företagsbranschen. Scania Osäkerhet kring framtida marknadsförhållanden och brist på likviditet gör att kunder i Europa har blivit allt mer avvaktande till att lägga nya order. Orderingången minskade i Europa inklusive Ryssland, men den har fortsatt att vara stark i Latinamerika och Asien. Mot bakgrund av den totalt sett lägre orderingången anpassar Scania produktionstakten. Scania kommer att använda den flexibilitet som utgörs av anställda med visstidskontrakt, vilka motsvarar nära 20 procent av arbetskraften i tillverkningsenheterna. Detta drabbar över 400 personer i Södertälje. AstraZeneca Redan 2007 aviserade AstraZeneca att de beslutat att skära ner sin personalstyrka som ett steg för att effektivisera sin verksamhet och minska på kostnaderna.

18 4 Totalt rör det sig om 1300 personer inom produktion, vilket även påverkar andra nivåer och avdelningar inom AstraZenecas. 20 november varslade företaget ytterligare 400 personer i Södertälje. AstraZeneca befilmer sig rent generellt i ett ansträngt läge och har svårt att sia om framtiden. Livsmedel Livsmedelsbranschen inte särskilt konjunkturkänslig, om det inte rör sig om lyxkonsumtion av olika slag. Vi får i dagsläget inga signaler från våra Södertäljeföretag om att man märker några större effekter av finansläget och lågkonjunkturen. Man står inte inför några stora planerade rekryteringar, men man ersättningsrekryterar. Nyinvesteringar kan förstås vara tveksamma i dagsläget med tanke på kostnaderna. Axa lantmännen meddelar emellertid att de planerade investeringarna i ny produktionsanläggning för Gooh-mat kommer att genomföras. Saltå kvarn har märkt en något minskad efterfrågan men inget alarmerande. Volkswagen Svenska Volkswagen har sitt huvudkontor i Södertälje och drygt 400 anställda. Trots en fordonsbransch i kris meddelar Svenska Volkswagen att koncernen går relativt bra just nu i förhållande till branschen i övrigt. Men orderingången har minskat och läget inför 2009 är svårbedömt. Företaget ersättningsrekryterar men är försiktiga. Dynamate Dynamate har nära 600 anställda i Södertälje och är ett dotterbolag till Scania. Enligt uppgift är det anställnings- och investeringsstopp på företaget. Man kommer också i princip att hantera sina visstidsanstälida på samma sätt som Scania, men kommer ändå att väga in en individuell bedömning. Vi får i nuläget inte veta hur många personer det rör sig om. Kunskapsintensiva roretagstjänster Det är svårt att dra några långtgående generella slutsatser efter relativt få företagskontakter inom denna sektor. Rent generellt kan konstateras att tillväxttakten hos Södertäljeföretagen hittills har varit snabbare än i länet och riket. De kontaktade företagen är i mångt och mycket leverantörer till Scania och AstraZeneca. I detta ligger förstås en risk om storföretagens efterfrågan sviktar. Men i dagsläget signalerar de kontaktade företagen en framtidstro. Man känner aven ökande efterfrågan från storföretagen, möjligen i takt med att storföretagen minskar sin egen personalstyrka. Bemanningsbranschen Bemanningsbranschen har haft en otroligt positiv utveckling de senaste åren. Sedan en månad tillbaka har efterfrågan tagit tvärstopp. Företagen i Södertälje signalerar en bransch om inte i kris så nära nog. Manpower varslar 140 personer. För Manpowers räkning är det företag inom handel, fordon och lager/logistik som slutat efterfråga personal. Handeln Även här är det svårt att få en helhetsbild av läget. Men helt klart är det så att krisen märks av i konsumentleden. Ju exklusivare produkter desto tydligare effekter. En av de "finare" butikerna i Södertälje rapporterar att efterfrågan tvärdök för en månad sedan. Via bemanningsföretagen får vi höra att handeln i Mo

19 5 raberg har dykt men när vi kontaktar företagen direkt så får vi en inte riktigt lika nattsvart bild. Men faktum kvarstår att folk håller igen med konsumtionen och fokuserar på att handla det allra nödvändigaste. Sammanfattande slutsatser Av Södertäljes nära arbetsplatser finns nära inom Scania. Astra Zeneca och kommunen. Många företag är direkt eller indirekt beroende av storföretagen. I dagsläget är det läge att känna oro inför framtiden med tanke på att både Scania och AstraZeneca minskar sin personalstyrka. Dynamate kommer inte att förlänga visstidskontrakten, men vi vet i nuläget inte hur många personer det rör sig om. Generellt kan sägas att Södertäljeföretagen fortfarande anställer, om än inte i lika hög utsträckning som förr. Företagen signalerar en stor försiktighet när det gäller nyrekryteringar. Dessutom börjar effekterna märkas inom handeln. Bemanningsbranschen har mycket stora problem och gör sig av med folk. Lågkonjunkturen påverkar möjligheterna för flyktingar att komma ut på arbetsmarknaden. Vilka förändringar bör göras? Flyktingarnas möjligheter att komma ut i arbete försämras avsevärt i och med lågkonjunkturen. Kraven på svenska kunskaper är höga och kompetensen matchar inte marknaden. I en konkurrenssituation kommer inte nyanlända först på listan. Vid varsel på t ex Astra eller Scania kommer flyktingarna längre bak i kön till arbete. Arbeta mer med entreprenörsutbildningar och utflyttning till andra kommuner där branscher finns som inte berörs av konjunkturen. Satsa mera på språkutbildningar - flexibla och intensiva. Entreprenörskap för de som vill/kan. Mera utflyttning till orter som saknar arbetskraft. Lägg mer kraft på att bearbeta de traumatiserade. När de är i traumasituationen så lär de sig ingenting. Absolut ingenting. Den som är rädd kan inte lära in. Åtgärder: => DemoK o 400 st/år i tre år går in i detta projekt som syftar till att öka anställbarheten genom att utbilda mot efterfrågad kompetens efter genomgången. o Målgrupp - långtidsarbetslösa bidragstagare från försörjningsstöd, introduktionsenheten och arbetsmarknadsenheten. o Ansökan om projekt har lämnats till ESF och diskussioner pågår. => Ev ska introduktionsprogrammet förlängas för målgruppen kortutbildade och funktionshindrade eller mycket språksvaga. => Fler instegsjobb, där staten är med och finansieras, bör skapas i kommunen och bolaget. => Samverka mera med offentlig sektor o näringsliv o frivilligorganisationer T ex Klivetlärlingar enligt ny modell.

20 6 => Mentorskap i småföretag. Hur bör vi ställa om vuxenutbildningen och arbetsmarknadscentrums verksamhet? => Flexibel vuxenutbildning genom 100 % flexibilitet och därmed erbjuda utbildning efter studerandes önskemål. Öka flexibiliteten utifrån individens behov när det gäller utbildningsbehov, kursstart och metod. Det innebär bl.a fler kursstarter under året och olika metoder att kunna läsa på distans, halvdistans etc. Vi behöver bli bättre på att använda oss av modern teknik i undervisningen, något som lärarna måste få fortbildning i. (t.ex "digitalisera" lektionerna). => Genom införande av semestertjänster kan en större flexibilitet uppnås verksamheten. Idag är lärarna på Sfi anställda på semestertjänster och nu undersöks möj ligheterna att även anställa lärare på Komvux och Särvux på semestertjänst. Förhoppningsvis kan detta ske från augusti -09. => Omställning av AC pågår genom att verksamheter samordnas och därmed uppkommer vinster i form av effektivare verksamhet. => Yrkesutbildning o SFX - SFI med yrkesinriktning - fler platser skapas. Samverkan sker i länet. o Yrkeshögskola förbereds o Omställning från teoretiska utbildningar till yrkesutbildningar kommer vara än mer nödvändig. => Samverkan med Arbetsförmedlingen för gemensam planering av utbildningsinsatser och åtgärder. Genom samverkan kan olika utbildningsinsatser erbjudas och vi undviker att erbjuda samma eller likartade utbildningar. Ett forum där myndigheter möts och diskuterar arbetsmarknadsläge och utbildningsbehov har börjat diskuteras mellan Vuxenutbildningen och AF, i ett senare skede kan näringslivet komma att bjudas in. I höst ska vi få en genomgång av hur arbetsmarknaden ser ut, och kommer att se ut framöver, i Södertälje och kommunerna i vår närhet för att sedan kunna "samplanera" våra olika aktiviteter. Det handlar om olika yrkesutbildningar och yrkesförberedande utbildning samt hur vi kan koppla på språkutbildning i svenska. Vi skulle också kunna inhämta erfarenheter från andra kommuner som redan har fått stora varsel, t.ex Göteborg (Volvo + underleverantörer). => Utbilda för att man skall kunna ta jobb i andra kommuner där bristyrken efterfrågas. T ex CNC-utbildningar. => Förberedelser för att ta hand om de som återkommer från arbetsmarknaden efter att ha varit i våra åtgärder. T ex KVA-lärlingar som nu får gå. Vuxenutbildningen bör också bevaka en möj Hg efterfrågan på utbildningar från de stora ungdomskullar som lämnar gymnasiet inom den närmsta 3-årsperioden. och som inte direkt söker sig till vidare högskolestudier. Tekniskt basår finns idag på KTH. För de elever som vill kompletteringsläsa matematik, fysik och kemi för att bli behöriga till naturvetenskapliga utbildningar via KomVux så kommer dessa möjligheter at finnas fortsättningsvis - om det finns en efterfrågan.

21 7 Arbetslösheten kommer att påverka kostnaderna för försörjningsstödet i Södertälje kommun. ~ Arbetslösheten väntas inte slå igenom förrän tidigast under 2010 eftersom arbetsmarknaden anpassar sig normalt med viss fördröjning till efterfrågeutvecklingen. Storleken beräknas då till drygt 8 procent enligt Konjunkturinstitutet. Konjunkturinstitutet bedömer att en återhämtning av den svenska ekonomin kan ske 2011 och Den svenska ekonomin försvagas det närmaste året, främst till följd av finanskrisen, en svagare internationell konjunktur och mer sparbenägna hushåll. Efterfrågan på arbetskraft minskar till följd av detta, vilket medför att arbetskraftsbristen kommer att dämpas och konkurrensen om jobben hårdna inom en rad yrken. Detta bedöms inledningsvis bli tydligast inom industrin, men kommer även att märkas inom exempelvis finanssektorn och vissa servicenäringar. I Södertälje har AstraZeneca minskat personalstyrkan det senaste året genom erbjudande om avgångsvederlag och Scania har beslutat att inte förlänga den visstidsanstälidas personalens anställningar. Dessa neddragningar väntas sprida sig till underleverantörer och andra branscher nästa år och leda till en ökad arbetslöshet. ~ I Södertälje motsvarar ovanstående scenario en ökning med ca 4 % arbetslösa. Av denna ökning kan, i ett värsta scenario, ca 300 personer behöva försörjningsstöd under 12 månader. Detta motsvarar en ökad kostnad om ca 23 Mkr. ~ De förändrade sjukförsäkringsreglerna kommer ytterligare att öka kommunens kostnader för försörjningsstöd. SKL:s bedömning att kostnaderna ökar med 12% bör användas som ett riktmärke och skulle i så fall innebära ökade kostnader med ca 19 Mkr. ~ Om ovanstående summeras och läggs till dagens kostnad för försörjningsstöd kan det komma att uppgå till ca 220 Mkr utan eventuella nomlhöjningar och indexuppräkningar. Om dessa räknas in och sätts till ca 3 % per år kan kostnaderna komma att uppgå till 235 Mkr år 20 Il. ~ Fortsatt analysarbete: o vilka effekter har den minskade a-kasseanslutningen på försörjningsstödet. Pågående åtgärder ~ Redan 2008 ställer Försörjningsstödet (FSS) om till att arbeta mer proaktivt genom att fokusera på klienten genom besök och uppföljningar av handlingsplaner. En ekonomienhet inrättas som fokuserar på ekonomin (kontroll av inkomst m.m.) ~ Kartläggning av hushåll har genomförts och arbete pågår att finna rätt åtgärder för de som står till arbetsmarknadens förfogande. ~ I maj 2008 antog Social- och omsorgsnämnden en handlingsplan för Försörjningsstöd för att möta den negativa utvecklingen när det gäller kostnader. FSS har redan under 2008 ställt om till att arbeta mer proaktivt genom att fokusera på klienten genom besök och uppföljningar av handlingsplaner ~ För att minska det långvariga bidragsberoendet och hejda den stigande kostnadsnivån för ekonomiskt bistånd krävs omfattande insatser:

22 8 ~ o utveckla specialistkompetenser inom olika områden o specialisering på olika målgrupper o öka personaltätheten o göra bättre och effektivare utredningar och uppföljningar o få mer tid för socialt arbete (genom den nya organisationen) o få mer utrymme för att coacha, stödja och motivera enhetens klienter o samverka med andra inblandade aktörer o ställa krav på andra inblandade aktörer Det är också essentiellt att kartlägga och kvantifiera försörjningsstöds målgrupper samt att tydliggöra övriga aktörers roller och vilka behov de har till uppgift att tillgodose för att tillsammans klara av att reducera kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Kompetenshöjande insatser för försörjningsstödstagare - för målgrupper med bristande arbetslivserfarenhet och utbildning samt flyktingar. De skall i större omfattning erbjudas arbetsförmågeutredningar, kartläggningar, validering och kvalitetssäkring samt aktiverande stödinsatser, arbetsmarknadsinriktad rehabilitering och arbetsträning samt olika former av utbildningsinsatser. När det gäller långtidsinskrivna missbrukare och psykiskt sjuka klienter erbjuds aktivera i samverkan med arbetsförmedlingen vilka erbjuder arbetsprövning med någon form av lönebidrag. Det krävs ett större utbud till flyktingar efter avslutat introduktionsprogram för dem som ännu inte kommit ut i egen försörjning. Lågkonjunkturen påverkar de hel- och delägda kommunala bolagen. Lågkonjunkturen bedöms påverka bolagen i följande avseenden; Tillgången på kapital. Telgekoncernen har idag en upplåning på närmare 8000 Mkr. Refinansieringsbehovet kommande 6 månader uppgår till Mkr. Upplåningsräntan på "korta" pengar har höjts kraftigt. Samtidigt ser vi sjunkande "långa" räntor. Kapital finns idag "säkrat" fram t.o.m. mars månad Containerimporten och bilimporten beräknas minska. Industriavfallet beräknas minska till Telge Återvinning. Hyresrätten stärks i lågkonjunktur. Anslutningen av nya fastigheter beräknas minska vilket påverkar Telge Nät (el-, värme- och Va-anslutningar). Elpriset sjunker vilket sänker våra kostnader. Telge Fastigheters kommersiella fastigheter kan påverkas om kunderna får betalningsproblem. Telgekoncernen har med anledning av den finansiella krisen och lågkonjunkturen beslutat om ett åtgärdsprogram med följande innehåll; Omedelbart anställningsstopp Höjda kalkylräntor för investeringar Centraliserad kreditgivning

23 9 Stramare godkännandeprocess för investeringar Offensiv satsning på inköp Inrättande av ett SMART-kansli Varje bolag har tagit fram en handlingsplan som kan initieras om lågkonjunkturen blir utdragen och påverkan på koncernen blir omfattande. B1.a. omfattar planen förutsättningen att skjuta på delar av de budgeterade investeringarna. Påverkar lågkonjunkturen tillgången och prissättningen på mark och fastigheter? l) Tillgången och prissättningen på mark och fastigheter Värdemässigt är det sannolikt att värdet på Telge Bostäders och Telge Hovsjös fastighetsbestånd sjunkit något även om efterfrågan är oförändrat stark då lägenheter blir lediga. För Telge Fastigheters kommersiella fastigheter har inte någon hyresgäst uppvisat betalningsproblem. Övervärdena i vårt samlade fastighetsbestånd bedöms som betydande. Nedskrivningsbehov kan, om lågkonjunkturen blir långvarig, uppkomma i enskilda fastigheter. Den finansiella situationen påverkar tillgången till kapital. Finansoron och tillgången på kapital Turbulensen på finansmarknaden har gjort att långivare eftersöker säkra placer ingar såsom statens korta papper. Våra samarbetspartner har därför drabbats av dyrare upplåning med ökade marginaler. Från att haft en marginal på 0,25 % jämfört med staten har marginalen ökat till 1,200/0. Vi som kommun har också fått ökade marginaler och i princip har våra margina ler ökats med bankrisk fastän vi är mer kreditvärdiga. Marknaden erbjuder nästa uteslutande korta pengar upptill ett år, med marginaler på stibor + 0,40 %, från att föregående år varit stibor mellan - O, l -0,20 0/0. För långa pengar om det överhuvud finns något är marginalerna + 1,50-2,20 0/0. vilket visar att man inte vill låna ut på lång tid. Det paket som regeringar i Sverige, Europa och USA har gjort har inneburit att dagslåneränta har sänkts från som högst 6,25 % till idag 4,375 % motsvarande 0,125 % över riskbankens reporänta på 4,25 0/0. Tidigare var stibor 90 dagar c:a 0,25 % högre motsvarande 4,50 0/0, idag är stibor 90 dag 5,315 % en marginal på 1,065 %. Vi har under de senaste två år ökat vår upplåning med lång kapitalbindning, så idag har vi 35 % motsvarande mkr av lånestocken på tre år eller längre. Lånestocken är idag mkr. Marknaden för räntekontrakt (derivat) har hela tiden fungerat tillfredsställande priserna har legat på rimliga nivåer och inte påverkats nämnvärt av finansoron.

24 10 Åtgärder För att säkerställa oss samlar vi lite i ladorna med kapitalbindning upptill ett år och tyvärr med dagens högre marginaler. Vi försöker också sprida upplåning på flera rörliga räntebaser såsom dagslåneränta~ stibor på vecka~månad och 90 dagar~ samt olika bankers basräntor. Vi har ett par säkrade banklinor som vi bara tänker använda i undantagsfall. Idag har vi c:a 700 mkr kvar att utnyttja. Vi försöker också att låna direkt från investerare utan att gå via bankerna~ genom att utnyttja vårt obligationsprogram~ det är lite svårt därför att kommunen har ingen extern rating (kreditvärdering från Standard and Poors eller Moody's). Refinansierings behovet för de närmaste 6 månaderna är mkr varav 900 mkr i år. Det kommer vi att klara till idag rimliga nivåer. Vår tro är att riskbankens reporänta kommer att sänkas ner till 3,25 % under Dagens skillnaden på 1~1O% mellan reporäntan och stibor 90 dag kommer att bestå till första halvåret 201 O~ då den kommer att minska till 0~50%. Hänt under v 44, 45 till 49 Dagslåneränta har sänkts till 3~85 % motsvarande O~1O% över reporäntan. Stibor 90 dagar har sänkts till 4~61 % motsvarande 0~86 % över reporäntan. Vi tror att riksbankens reporänta kommer om ett år vara mellan 1~75-2~25 %. Korträntor kommer att följa med ner. Det är fortsatt dyrt att låna på löptider över ett år och över fem år finns det för närvarande ingen som lånar ut. Vi har lånat upp 700 mkr i ett år och 300 mkr i tre år. Räntan är i bägge fallen rörlig. Därigenom har vi säkrat upp behovet till mars Swedbank har sagt upp våra lån på 1~2 miljarder på 7 dagar och erbjöd oss att låna motsvarande belopp hos deras dotterbolag Swedbank hypotek (tidigare Spintab) det andra alternativet var att vi skulle gå till Kommuninvest och låna~ som vi dessutom inte är medlemmar i. Vi har därför lånat 800 mkr i andra banker. 400 mkr är kvar hos Swedbank~ eftersom det var kapitalbundet i ett år, vi krävde att det skulle vara kvar hos banken om inte annat som en checkkredit.

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR SÖDERTÄI.JE KOMMUN UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2009-01-12 Kommunstyrelsen Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen Dm 08/434-041 Sammanfattning av ärendet Lågkonjunkturen

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-27 9 KS0806! ( Finansiella mål och ramar per nämnd ror Mål & Budget 2009-2011 Dm KS 08/181

Tjänsteskrivelse  KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-27 9 KS0806! ( Finansiella mål och ramar per nämnd ror Mål & Budget 2009-2011 Dm KS 08/181 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tjänsteskrivelse " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2008-05-27 9 KS0806! ( Mats Christiansson SÖDERTÄLJE KOMMUN KOl" il ' ullstyre!sen 2008 -G5-2 7 08-55021613 Mats.Christiansson@sodertalje.se

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter

2012-10-05 Ks 1037/2012. En växande kommun med nya möjligheter 2012-10-05 Ks 1037/2012 En växande kommun med nya möjligheter ÖVERGRIPANDE STRATEGIER OCH BUDGET 2013 MED PLAN FÖR 2014-2015 Innehållsförteckning Örebro en kommun i utveckling... 1 Vad innehåller detta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009

Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009 Innehållsförteckning Delårsrapport 2009-07-31/Bokslutsprognos 3 2009 Förvaltningsberättelse... 1 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret... 11 Kommunstyrelsen, Arbete och Försörjning... 14 Kommunstyrelsen,

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Budget 2014 samt plan 2015-2016

Budget 2014 samt plan 2015-2016 1 SÄFFLE KOMMUN Budget 2014 samt plan 2015-2016 Övergripande mål Åtgärder för måluppfyllelse Driftbudget Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 2 Budget 2014 och plan 2015-2016 3 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 sid 3 (15) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-05 1 Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2012 Dnr KS-2012-285 Dpl 10 Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Budget 2010 Flerårsplan 2011-2012. Östersunds kommun

Budget 2010 Flerårsplan 2011-2012. Östersunds kommun Budget 2010 Flerårsplan 2011-2012 Östersunds kommun POLITISK BUDGETSKRIVELSE... 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 9 VISON OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL.. 10 Vision... 10 Ekonomi - finansiellt mål... 10 Befolkning...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer