Utredning angående skadegörelse å fast fornlämning å fastigheten Åkerby 2:5, Timrå köping, Medelpad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning angående skadegörelse å fast fornlämning å fastigheten Åkerby 2:5, Timrå köping, Medelpad"

Transkript

1 Rapport 1950 Utredning angående skadegörelse å fast fornlämning å fastigheten Åkerby 2:5, Timrå köping, Medelpad Fornlämning, Raä 26 Fastighet, Åkerby 2:5 Socken, Timrå Kommun, Timrå Landskap, Medelpad N. Brandt

2 N.~y / -1 11'f];>~"~' ( - -:;.- ~~'~. PO L-I S V ITTERH ETSAKAN:M I EN RIKSANT. ÄMBETET Dnr. 1179'.,,;' 1lfEllB50 I N:o A. D. 1' STATENS HIST, r.wseum RAPPORT Tir.) dagen den 31 januari An g. I skrivelsf9: c.en 30 se~te:mber 1949 ha!" läns- L '..l n d i n, Ko.rl Axel ; styrelsen i lbnet anmodl:'lt lf.nrlff1.skalen- åklftea_ he:nnj&nsä.ear e. ren i Sköns distrikt verkställa utrejnin~ i ~jren - de anså2nde skadesörels~ å fas~ for~läqnin~, be läz n fj- fasti~h'.:ten Ål{crb~ ' 2:>, I":i::lr~ k0f'2.ns. '3e - dan underte.cknad., politman, b ord.!'i:!.ts ve::.'l{ställb. den anbeff-jlda tttredningen ha följande personer hörts :ich upp.:;ivit.! hkerby, 'rir.lrft köping, den 2::i jr.n\.å.~ri 19?O. ::cr.:r:.&nsä('"aren K~'rl Axel Lundin, född den 29 naj 1906 i Peresjö församling, tti:rivcn och telefon Sundsvall Sedan den 12 maj år 1936 är Lundin i::tgare till h'?mlhmet hker-b!' 2/, vilket omf~tta.r 12 tunnland änesoark och 100 tunn18nd skoesmark. Änesma-eken gränsar i söder mot no!"!"a streo.nden av Humstasj ön. Då Lundin ti11trä'lde her.:ment:t fanns oland annat en I!'inst 100 Ar gaj11:::jal lada vid foen av ett jordb1am~at ~:rtenjöe;e, belä8et P-tt 20- T'Ieter norr D[:1 sjöstl'j.nden. Vid bye;gande '-:iv 1[.- a n, som varit i storlek: 5 x 4 meter, hade tydli-, e n en del nv höeen schaktats bort I vilket framcrär därav att den är nägon Meter bredare vl.d sidan av bycgplatsen. I samband ned nybyecnud hade

3 - 2 - Lundin ål' 1943 rivit ladan ifråga samt forslat bort virket. Två eller tre år senare, alltså 1945 eller 1916, hade fa,tor Artur Låne från Östrand, 'l'imrå kö;ling, omtalat för Lundin att. han jämte en repre!"'entant för Mejel;'l~ds fornminnesförenin,: kon8tate~rt att röset, där ladan ståt1:, var en fornhimninz. Lundin framhöll, b.tt han före denna tidpunkt inte haft kännedo:n on detta förhållande. I slutet av februf.tri månad är 1949 fick Lllndin besök c.v hnndlanden Sven ~erss')n [rån Skönvik, 3kijns 'Eö'Ping, vilken 0nskade arrendero. ett stycke> mflrk vid P"aTJl!:tasjön för att där placera en mindre so:t,marstuga. Då det endast var det plan~rarle området, där tidigere omnämnda hölada varit placerad, och d;.-n med. lövbusknr beväxta forngrfl.ven som inte gav nå~::ln hö~körd. bestäiil<!e si.:; LL'nd::"n för att. utar!'endera detta områdc till.!"er~son. Vid uppmt~~nin.:3 av ~ravhö.;en och grun'ien,=,fter ladan beffmns tomten vara. 15 lp.eter låne och 9 met 'r b!~ed. KontrFlkt upprättades den l nars 1949, ve.ri bestämdas att 1'ersson skulle fh a:-rendera omr~det summa av 40 : - kronor. I 1{ontrCi.l~tet under 10 år m:jt en årlig an,:::avs il"t.e vart stut:;etn skulle p1acer<is inom offi!'ådet. De iersson i slutet av febru ari eller börj~n av filars månad 1949 trhnf"rort~rat den färdieh10nterade stuz2_n f~'ån Skönvik till li~mfltasjön. hade cn:ellerf'~ tiri ö.~nne ställ t stuean på un~efä:' somma lsom den l'ivna ladan stått. Jt'lUhl1S norra 1~.nr, si1a hözens 3ödra öel. ~'et kcm där..-id att v:'..lci på trrav- v8.r dock hö$st en ftlcte:r!,iv hö~en~ Lundin framhöll, att han inte äzt vetskap or.: ntt d~t VH.I' förbjudet att ple'ccra b:'.rg~na:\ eller dylikt på fast 1'01'nlämnine förrän intendenten vid Hecel pads fornminnesförening

4 - 3 - i samband med en under hösten 19~9 företae-en besiktning av forngraven omtalat att sa VRr fallet. Därest han tidigare känt till bestä~~elserna i lagen om fornminnen, s~ulle hbn nämlieen inte ha utarrenderet markomr5.'.iet ifrhga eller p;~ annat sätt utnyttjat detsamplb. X1XX'R15X Om så är U:.lT:pligt förklarade si~ Lundin villie att upplåta. en del av hnesmarksn omedelbart söder om fornlämnin~3n, så att stu,3:bn ifrå3a kunde helt flyttas frhn ~ravhöeen. UI)pläst och Eoclktint.! SkeTIvik, S<öns köpin~, den 25 januari Diversehandleren Sven,rvid Persson, född. den 22 &u- Cllsti 1909, skriven och boende i Skönvik, Sköns köpine, p0stadr~ss Skönvik, telefon Sundsvall År 1944 inköpte?erss:jn en stu::a i storlek 5 x 2, 8 meter av UilR Reinhcldss'Jn i S'<'önvik, Sköns köping, vilken tidi,::are haft c~t\celverkst&.d j nr:'i'ild i densan,m6., Persson, som tänkt 2.n~ända den som somma!"st'..lga, hade emellertic.!..1akn~.t l&irnplig toitit, v[,.rför han vintern 1 9~9 vijnt si.:::: till i1e;r.ffibns q[bren KBrl Lundin och b~~8rt ett få arrenjera sådan intill rlhi1sthsjön i rpimrå köpinj. Lundin ui'!llystc', titt han en~ctst r.aap ett mindre narkornrtlde s~m 1nmde lä:npa si..:; fö!"' ~indpjnälet, På omr~r!et ifrå~f\ hr.de tidizbre en lada vrri t ~1b.cerC\l1 och i lä~-'5' anslutnin.;; till lauijcrl:n'lcn fanns en cirka 15 Jli~H'!' 6 meter brel: och 2 meter hce jordkulle. beväxt med un: 10vsto~. Oiaråiet fick!!~!"sson al~renj~ra för en -tic. iw 10 '\1', ~~l~rnct från il en l mdrs 1919, mot ei + å! li:;t a~!'enr'!e u v 40: - vr'jnor. S1:ne;an Hit.I.'errJson tr'ans~or"tera "till pl&tsen i ~ltl.tet :,,'1 V f~hruari eller början A.V mars ml'tnad samma ~r och placerade il.~n durvid :)å lingefär samma piet!':, som ti-

5 - 4 - dlgare omnämn~a lada varit etående. Cirka hälften av stuean Ikom dä!'vid ntt vila m::.t jord.kullens södra sida, men n~gon ut - schakt!1ine: behöv1e inte förcta~as. sädan hade nän:lijc!1 med all sannolikhet s1(ett d~ h;jlada!1 up,rörts. Våren och Elomrr,~ren 1949 har Per~son vidare b~'-;ct ""tt hvträde ~å kullens norc.- västra siria och p-nlu,:t en provisorisl{ trappa. på kullens krön. ')IT!- eller tillby~enad av st u,: e-n har inte förckof:1mit och ej h~ller l"!ar någon sorr. helst vteriivninz skett i jord.kullen. Att lwllen if!'{i,~a vari t en fast fornlämning hade i'ersson inte fått k8n!"! ~dcm förre n han nå.:ron gån.s llösten 1949 blivit u:l,::>rin.crj. av intf'nden~en för l/tc6.elpads fornr:1inn~sföre - nins, vilken dfirvid omtalat färh~118ndet och u!jpmtlnat Pcrsson att inte företaca ytt~~lieare arbeten på r1atsen. Lundin hade säledes ir.te thlgt om att den arrer.ders.de marken ut- - -.::jordes en fornlämnir..:;.!'ersson förklar&ue si~ - fl~rtta vill:i_3 a-+:t stucan :.mder förutsäti,nin:.; cttt han anvisades lämpli.r; r.lurk oc:: int2 ~e!1nvde v:!.~käl:na~ nasra som helst kof:tnhder j. sarnoc'nd därmed. J: ~&cant fall v:'lle han dock inte fulljöra sin betalni.n~ssk~'ldi.:het enlj.et det mellatl honom och Lundin U:'Jnläst.- och -p.:>dktint J'aktor Artur :':;urren L8tn_c;, föd-l den 27 aue-usti 1898, sl<!'ivcn och boende i Öst rand, :Lir.ir~ köpine:, postadress box 669, :J.1imrft. Lfjrd per telefon den 22 jttl1uari \-ipfllstasjön, hade troli~en år 1945 eller l~hg la,::t miirke till det j0rdhlonriadc stenröset,& her.':/lansu.:a::en l.jundins mark ')ch fått den uppfa.ttnin,::e!1 att det var fr;\~a or.. ell forn~i'av. han sa+.te sie dlirför i förbindelse med davarande inten1enten vid

6 - 5 - t.iedel!'a:1s fornminnesförenine, J onsson- Hedine, vilken genast blivit i!ltres~er8.d av att se röset. Jonsson- Reding vcrkställde någon dae senare en besiktnins: och konstaterade därvid att d~~ var en forn3rav, som för övriet fanns omnämnd i en å.el äldrz sk~if-ter. Eer.lf'lansäsaren Karl TAmdin var inte nlirv&rande vid besi1{tnineen ifrå58, men L~.ng hade vid ett tillfälle kort tid senare omtelat resultatet av densamma för Lundin. Uppläst och 30d;...änt. 1'ir.:.~~ i uol i skontoret dag Rom ovan. å~/ / Ii. ~~;~dt - /

Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar

Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2012-03-16 Dnr 1727-2011 Sid 1 (5) Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar Beslutet

Läs mer

Grängsjö Bladet. Nr 52. Grängsjö Byalags info rmationsblad. Årgång 5 Augusti 2014. www.grangsjo.se. R ed a k t i o n : S v en E r i k N o r d i n

Grängsjö Bladet. Nr 52. Grängsjö Byalags info rmationsblad. Årgång 5 Augusti 2014. www.grangsjo.se. R ed a k t i o n : S v en E r i k N o r d i n Grängsjö Bladet Grängsjö Byalags info rmationsblad Nr 52 R ed a k t i o n : S v en E r i k N o r d i n Ola Wahl man I ng r id B erg l un d Årgång 5 Augusti 2014 www.grangsjo.se Omslagsbilden Omslagsbilden

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2009-05-18 Dnr 4500-2007 Sid 1 (6) Handläggningen av ett ärende enligt LVU; fråga bl.a. om det förelegat förutsättningar för nämndens ordförande att fatta

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet 2014-03-07 BESLUT Theodor Invest AS FI Dnr 14-2240 Thale Invest AS c/o Erik Tronböl Slemdalsveien 58 0370 Oslo Norge Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

BESLUT RIKSDAGENS OMBUDSMÄN. Justitieombudsmannen Lars Lindström

BESLUT RIKSDAGENS OMBUDSMÄN. Justitieombudsmannen Lars Lindström JO Justitieombudsmannen Lars Lindström RIKSDAGENS OMBUDSMÄN BESLUT Datum 2012-04-1% Dnr 2859-2011 Sid 1(6) Kritik mot Skellefteå tingsrätt för handläggningsrutinerna avseende begäran om att få ta del av

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 Sammanfattning Enligt det s.k. installationsavtalet är en arbetsgivare skyldig att tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Öna - ett blivande kulturreservat

Öna - ett blivande kulturreservat KULTURHISTORISK UTREDNING Öna - ett blivande kulturreservat Kulturmiljöenheten 2001-08-22 Dnr 223-6104-01 Annika Toll Kulturhistorisk utredning Öna - ett blivande kulturreservat Innehåll: Bakgrund sid

Läs mer

Kvarnstugan för 100 år sen

Kvarnstugan för 100 år sen Kvarnstugan för 100 år sen Lars Gezelius Fältstationens högkvarter kallas ju för Kvarnstugan och tillhör Renstad Gård på Tåkerns sydvästra strand. Men den har väl inte alltid varit fältstation kan man

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

En begravningsplats vid Dragsgärdet

En begravningsplats vid Dragsgärdet RAPPORT 2015:37 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet Östergötland Norrköpings stad och kommun Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

Från Nya Varvets biodlarförening till Västra Frölunda Biodlareförening. 1908/1917-2008 3 november 1940

Från Nya Varvets biodlarförening till Västra Frölunda Biodlareförening. 1908/1917-2008 3 november 1940 Från Nya Varvets biodlarförening till Västra Frölunda Biodlareförening 1908/1917-2008 3 november 1940 Förord När jag först fick tanken på att föreviga föreningen i skrift och bild var när en medlem sa

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan STOCKHOLMS TINGSRÄ TT 2006-12-14 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Immigrant-institutet, 802005-6837 Kvarngatan 16,50244 Borås Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Läs mer

En spartansk predikolokal blev förnämlig biograf

En spartansk predikolokal blev förnämlig biograf En spartansk predikolokal blev förnämlig biograf av Olle Eriksson En artikel som bland annat berättar hur Filadelfiamedlemmarna höll på att hamna i en sjunkande saluhall. Första upplagan april 1997 Några

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse

FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse o FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse Oktober 2010 sid 1 Innehåll Tack till Leif Bergflo. Sid 1 Sid 2 Inga motorcyklar på gårdarna. Era cyklar står i vägen Håll

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer