1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion"

Transkript

1 1(10) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 november 2013 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion 2. Genomgång av beslutsärenden Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) 3. Budget 2014 med ekonomisk planering Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret MBL förhandlingsprotokoll skickas ut senare. 1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget för 2014 och ekonomisk planering för innehållandes Kalmar 2020, prioriterade områden, mål, uppdrag och resurser för kommunens verksamhet. Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2014 är besvarade. 2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut från den 29 oktober 2012, 214, om att avskilja 40 miljoner

2 2 (10) kronor för inrättande av stiftelser med inriktning att stödja forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Kommunfullmäktige anslår istället i kommunstyrelsens driftbudget 1 miljon kronor för att utveckla området social hållbarhet och 1 miljon kronor för området forskning, utveckling och tillväxt i Kalmar. 3. På grund av det ekonomiska läget avslås omsorgsnämndens begäran om att disponera 5 miljoner kronor ur sin resultatutjämningsfond. 4. Kommunfullmäktige beslutar att delområdet Fler bostäder under Attraktiva Kalmar utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. 5. Anslag i budgeten för 2014 anvisas direkt till nämnderna som totalanettoanslag i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Övriga förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. I detta ingår ombudgetering mellan servicenämnden och kommunstyrelsen avseende brandkåren och mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen avseende omorganisation av den fysiska planeringsprocessen. 6. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade investeringar i budgeten för 2014, om det riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme. 7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

3 3 (10) 8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Industriparken i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och på kuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 12. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Familjebad KB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 13. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 14. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

4 4 (10) 15. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 till 2016 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder fram till år 2016 upp till totalt kronor. 16. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 till 2016 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014 till Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 4. Fördjupad översiktsplan för Södra staden beslut om samråd Föredragande: Hanna Olsson, kommunledningskontoret Kommunstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för samråd. 5. Tillägg till Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Kalmar Föredragande: Jörgen Madebrink, Kalmar Vatten AB Kommunfullmäktige antar tillägg till Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Kalmar kommun gällande tillåtna utsläpp till spillvattnet. 6. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning Kommunfullmäktige antar reviderad samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

5 5 (10) Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 7. Revidering av Kalmar kommuns biblioteksplan Kommunfullmäktige antar reviderad biblioteksplan för biblioteken i Kalmar kommun. 8. Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 1. Kommunstyrelsen får köpa Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier på de villkor som framgår av köpekontraktet. 2. Köpet genomförs genom att Kalmar kommun övertar Kalmar Familjebads KB:s lån på 33 miljoner kronor. Kalmar kommun ökar därmed nuvarande låneskuld från 687,2 miljoner kronor till 720,2 miljoner kronor. 3. Kommunfullmäktige godkänner att tomträttsavtalet upphör att gälla den 30 december Kommunfullmäktige godkänner att återstående tillgångar och skulder i Kalmar Familjebad KB kommer att säljas till Kalmar Familjebad AB, verksamhet och personal överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. 5. Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag AB efter att tillgångar och skulder är reglerade avvecklar Kalmar Familjebad KB. 9. Ändring av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Kommunfullmäktige ändrar bolagsnamnet för Kalmar Airport AB till Kalmar Öland Airport AB samt antar förslag till bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB.

6 6 (10) 10. Revidering av krisledningsplan för Kalmar kommun Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan för Kalmar kommun. 11. Medfinansieringsavtal för tågstopp i Smedby Kommunfullmäktige godkänner förslag till medfinansieringsavtal mellan Kalmar kommun, Trafikverket och Kalmar Länstrafik avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna avtalet. 12. Medlemskap i Infrastrukturkansliet 1. Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun ska blir medlem i Infrastrukturkansliet. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar kommun bidrar med kronor till Infrastrukturkansliet för åren 2013 och Finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budgetram år 2013 och Beslutet om bidrag gäller under förutsättning att samtliga kommuner, Kalmar, Linköping, Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås, Kinda och Högsby är medlemmar och medfinansiärer i Infrastrukturkansliet. 13. Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län Kommunfullmäktige antar den av landstinget utarbetade folkhälsopolitiska planen för Kalmar län

7 7 (10) 14. Markreservation för del av fastigheten Tallhagen 2:13 m.fl. 1. Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Tallhagen 2:13 m.fl. (enligt bifogad karta) för Swedish Modules i Emtunga AB (org.nr ). Reservationen ska gälla till och med den 12 maj Kommunstyrelsen beslutar att anvisa annan mark i centrala Kalmar till Swedish Modules i Emtunga AB för flytt och återuppförande av samtliga tillfälliga bostäder när tidsbegränsat bygglov ej längre kan medges på del av fastigheten Tallhagen 2:13 m.fl. Denna punkt gäller under förutsättning att Swedish Modules i Emtunga AB får tidsbegränsat bygglov och att arrendekontrakt tecknas för fem år med rätt till fem års förlängning på del av Tallhagen 2:13 m.fl. 15. Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända i Kalmar kommun Kommunstyrelsen godkänner den lokala överenskommelsen om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun och ger kommundirektören i uppdrag att underteckna överenskommelsen. Kalmar kommun förutsätter att landstinget framöver medverkar i den lokala överenskommelsen. 16. Uppdatering av informationssäkerhetspolicyn Kommunstyrelsen antar föreslagna ändringar i Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy med tillhörande dokument.

8 8 (10) 17. Namngivning av nya tågsätt för Krösatågstrafiken Kommunstyrelsen beslutar att Kalmars Krösatåg ska heta Jenny Nyström. 18. Förlängt bidrag för cykelfärja mellan Kalmar och Färjestaden 1. Kommunstyrelsen godkänner att kommunen bidrar med kronor under perioden 2014 till 2018 för färjetrafik mellan Kalmar och Färjestaden. 2. Kommunledningskontorets näringslivs- och arbetsmarknadschef får i uppdrag att förlänga befintligt avtal. 3. Beslutet gäller under förutsättning av att Trafikverket och Mörbylånga kommun också godkänner de föreslagna bidragsbeloppen samt att avtal tecknas. 19. Motion från Miljöpartiet om en stadsnära ekologisk odling Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen om stadsnära ekologisk odling. Motionen ska härmed anses vara besvarad. 20. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om varje elevs rätt till rörelse på rasten Kommunfullmäktige avslår motionen från Patricia Vildanfors (MP) om varje elevs rätt till rörelse på rasten.

9 9 (10) 21. Medborgarförslag om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 22. Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2014 Kommunstyrelsen beslutar att under 2014 sammanträda vid följande tillfällen: 14 januari, 4 februari, 4 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 2 september, 14 oktober, 4 november och 2 december 23. Val av fem ledamöter och två ersättare i kommunstyrelsens planutskott 24. Val av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott 25. Yttrande över promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Kommunstyrelsen antar yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden och yttrandet från kommunledningskontoret som sitt och överlämnar de till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar. 26. Yttrande över Samordningsförbundet i Kalmar läns förslag till budget och verksamhetsplan 2014 Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslag till verksamhetsplan och budget 2014 för Samordningsförbundet

10 10 (10) i Kalmar län. Delegationsärenden - Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, oktober Yttrande över bygglov på fastigheten Mekanikern 8 - Ingenjörsvägen 1 - Yttrande över bygglov på fastigheten Linet 2 - Wismarsvägen 14 - Yttrande över bygglov på fastigheten Klippern 12 - Yttrande över bygglov på fastigheten Svensknabben 5 - Svensknabbevägen 26 - Yttrande över bygglov på fastigheten Muttern 5 - Franska vägen 18A - Yttrande över bygglov på fastigheten Tingby 3:7 - Yttrande över bygglov på fastigheten Råseglaren 19 - Förlig vinds gränd 14 - Försäljning av fastigheten Kölby 9:118 - Yttrande över detaljplan för fastigheten Ljungby 30:1 sporthall Ljungbyholm - Yttrande över detaljplan för fastigheten Åby 1:13 m.fl., Läckeby - Beslut om anställning av politisk sekreterare för Vänsterpartiet - Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remissen En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73) - Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remissen Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Eric-konsortier (Ds 2013:54) - Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remissen Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) Anmälningsärenden - Arbetsutskottets protokoll den 15 oktober Arbetsutskottets protokoll den 22 oktober Personaldelegationens protokoll den 25 september Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport, september Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande angående detaljplan för Boholmarna - Skrivelse till kommunstyrelsen angående bullerskydd längs Ölandsleden - Skrivelse angående busstrafiken i Södermöre kommundel - Revisionsrapport: Granskning av kontanthanteringen inom kostenheten - Revisionsrapport: Granskning av förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227

Kommunstyrelsen. Plats Sammanträdesrum Magistern PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50. Omfattning 208-227 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 6 november 2012 kl. 8:00-09:40, 10:15-10:50 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 208-227 ande Johan Persson (S), ordförande Per-Olof Jonsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Kallelse Rev. 2015-01-30 Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljförmögenhet per 2015-04-30 Antal andelar 863 297,5409 St Andelskurs 3 572,4541 Kr Svenska aktier/fonder 51,15% 1 577 439 229 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 1 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-14 Tid 10.00-13.10 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 1-22 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 203 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-10-06 Tid 10.00-11.45 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 164-176 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 101 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-05-07 Tid 10.00-13.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 98-118 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(49) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13.00 17.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S) Clas Frisk

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-27 1 (21) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar kel 08.15-11.25 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Kommunstyrelsen 2011-02-01 1 (22) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S), Ledamöter:Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer