Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15"

Transkript

1 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC

2 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina studier hos oss. Spara detta ABC och ta med det hem till dina vårdnadshavare. Det kommer tillfällen då ni behöver slå upp ett och annat. Trivselregler på Östrabo Yrkes Visa respekt för varandra På Östrabo Yrkes gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det behövs. Visa respekt för vår utbildning På Östrabo Yrkes gör vi det genom att komma i tid till lektioner, aktivt delta i undervisningen och lyssna när andra pratar. Visa respekt för vår arbetsmiljö På Östrabo Yrkes är vi rädda om våra gemensamma lokaler och läromedel. Alla hjälps åt för att skapa en trivsam miljö. Lycka till med dina studier! Personalen på Östrabo Yrkes Östrabo Yrkes Besöksadress: Infanterivägen 1, Uddevalla Postadress: Skolgatan UDDEVALLA Receptionens öppettider: måndag - fredag kl Läsåret Höstterminen Vårterminen måndag 20 augusti - onsdag 19 december tisdag 8 januari - torsdag 13 juni Lovdagar 19 september höstterminen oktober- 2 november (vecka 44) 20 december Lovdagar 7 januari vårterminen februari (vecka 8) 18 mars 2-5 april (vecka 14) 10 maj 7 juni Studentutsläpp 5 juni 1

3 Telefonnummer Receptionen Fax Rektor Tomas Ländström BP/BA, EN/VF Rektor Kirsten Eriksson EC/EE, HV Rektor Ulf Nilsson FP/FT och BAAN11 Kurator Ruby Ågren Skolsköterska Lisbeth Sköld Skolsköterska Ulrika Dahlquist Skolläkare Jan-Erik Samuelsson Specialpedagog Karin Thorén Studie- & yrkesvägledare Terese Bernhardsson BP (åk 3), EC/EE, EN/VF och FP/FT Studie- & yrkesvägledare Birgitta Hansson BA (åk 1 och 2) Skolplanerare Therece Andersson Assistent Heléne Karlsson Expedition/Elevregistrering BP/BA, EN/VF och HV Assistent Elisabeth Jonsson Reception/Elevregistrering EC/EE Assistent Meta Johansson Reception/Elevregistrering FP/FT Maskinist Hans Löfqvist Vaktmästare Lars Lindahl Vaktmästare Jan-Åke Ljungström Vaktmästare Klaus Wicke Kostekonom Ulrika Eriksson Ansvarig skolmåltider Östrabo Yrkes 2

4 Programmen på Östrabo Yrkes BA Bygg- och anläggningsprogrammet (åk 1 och 2) BP Byggprogrammet (åk 3) EE El- och energiprogrammet (åk 1 och 2) EC Elprogrammet (åk 3) VF VVS- och fastighetsprogrammet (åk 1 och 2) EN Energiprogrammet (åk 3) FT Fordons- och transportprogrammet (åk 1 och 2) FP Fordonsprogrammet (åk 3) HV Hantverksprogrammet (åk 1, 2 och 3) APL/APU Betyg Bibliotek Arbetsplatsförlagt lärande, APL, (åk 1 och 2) finns på yrkesprogrammen och omfattar minst 15 veckor av den totala undervisningstiden. Arbetsplatsförlagd utbildning, APU, (åk 3) finns på de yrkesförberedande programmen och omfattar minst 15 veckor av den totala undervisningstiden. Betyg åk 1 och åk 2, har en sex gradig betygsskala från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Betyg åk 3, sätts med bokstavsbeteckningar. MVG = Mycket väl godkänd, VG = Väl godkänd, G = Godkänd, IG = Icke godkänd. Betyg sätts efter varje slutförd kurs. Biblioteken är till för alla på skolan: elever, lärare och övrig personal. Bibliotek finns på Agneberg och Östrabo 1 är öppet alla skoldagar kl På biblioteket kan du: Söka information i böcker och databaser Läsa dagstidningar och tidskrifter Låna böcker Beställa böcker även från andra bibliotek Beställa kopior av tidskriftsartiklar m m Använda datorer för ordbehandling Läsa koncentrerat i tysta läsrum Arbeta i grupp i grupprummet Busskort Busskort ansöker man alltid om hos sin hemkommun. Korten skall sparas över sommarlovet och användas i början av höstterminen, tills de byts in mot ett nytt busskort. Förlorat busskort anmäls alltid till hemkommunens skolförvaltning och ersätts då mot en kostnad. Fram till dess att det nya busskortet kommer får gymnasieeleven själv betala sina resor. 3

5 Datorer Dexter E-post Elever i åk 1 får vid skolstart kvittera ut en ipad/pc, beroende på vilket program de börjar på. Mer information finns i Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel. Skolan har ett antal datorer, om en elev missbrukar datorerna stängs eleven av från datoranvändning. I programmet Dexter, som du loggar in på via hemsidan, hittar du viktig information som berör dina studier, t.ex. schema, frånvaro, sjukanmälan och din studieplan. Inloggningsuppgifter till programmet skickas till din skolmail. Inloggningsuppgifter till Dexter för vårdnadshavare (gäller elever åk1) skickas via post hem. Varje elev får en e-postadress. Du som elev har skyldighet att regelbundet kontrollera din e-post för viktig information från skolan. För att komma åt din e-post loggar du in via skolans hemsida, Elevinflytande Precis lika viktigt som det är för personalen att ha inflytande över sin arbetssituation är det viktigt för eleverna att ha det. Att verka för ett stort elevinflytande är något som vi alla vill och skall arbeta med. Skall vi lyckas med det krävs det dock att alla är villiga att ta det ansvar som inflytandet medför. Det huvudsakliga inflytandet utövas i klassrummet i mötet mellan elever och lärare. Mötesplatser för elever, personal och skolledning finns på flera nivåer: klassråd, programträff, husråd och gymnasieråd. Mer information om detta får du av elevrådsrepresentanter och rektor. Frånvaro Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev första sjukdagen. I första hand ska anmälan göras via Dexter på gymnasieskolans hemsida Sjukanmälan kan även göras via telefonsvarare från första dagen före kl , på telefon Uppge namn, personnummer, klass, frånvaroorsak, dagens datum och tid. Vet du att du blir borta mer än en dag så tala om detta, annars måste du ringa varje dag. Om du blir sjuk under dagen kontaktar du i första hand skolsköterskan. Skolan kan inte skicka hem omyndig elev utan kontakt med vårdnadshavare. På samma sätt som alla arbetsplatser är du som elev i gymnasieskolan skyldig att redovisa sin frånvaro. Om du varit frånvarande från skolan är du skyldig att själv ta reda på vad du missat i din undervisning. I samråd med dina lärare planerar ni på ditt initiativ hur du skall arbeta för att ta igen det du har missat. Vid sjukdom längre än 5 dagar eller vid upprepad frånvaro krävs läkarintyg. Elevansvarig läraren skall också kontaktas. Vid fall av smittosam sjukdom bland eleverna eller i deras närmaste omgivning skall rektor omedelbart underrättas. Är du sjuk under APU/APL skall du anmäla detta till både skolan och APU-/ APL-platsen på morgonen. OBS! Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och studiebidraget dras in - detta påverkar samtidigt ev. andra bidrag du och din familj eventuellt har. 4

6 Försäkring Hemsidan Hissar Informationsmöten åk 1 Intern-TV Klass/grupp byte Krisgrupp Ledighet Du som är elev på Uddevalla Gymnasieskola är försäkrad mot olycksfall, under hela dygnet och året. Mer information samt skadeanmälan finns på Barn och Utbildnings hemsida Uddevalla Gymnasieskola har en intern och en extern hemsida. Interna sidan kommer du automatiskt in på när du loggar in på någon av skolas fasta datorer. Här finns uppdaterad information om vad som händer på gymnasieskolan i stort och i ditt skolhus. Tag för vana att regelbundet ta del av informationen på hemsidorna. Hissarna får bara användas om du har särskilt tillstånd. Vänd dig till vaktmästeriet om du behöver hissnyckel. Föräldrar och elever i åk 1 inbjuds under de första veckorna till informationsmöten. Elevansvarig lärare, rektor och elevhälsan medverkar. Information om aktuella händelser ges dagligen på intern-tv:n. Gör det till en vana att ta del av informationen varje dag! OBS! Inga byten av klass/grupp får ske utan klartecken från rektor. Undervisande lärare får inte ge tillstånd till byten, rektor beslutar. Gruppförändringar meddelas via mail till de lärare som är berörda. Vid krissituation exempelvis dödsfall eller olyckor som rör elever eller personal vid skolan skall skolledningen informeras. Rektor samlar krisgruppen som beslutar om fortsatta åtgärder. Vid händelser som berör elever kommer hemsidan fortlöpande att uppdateras med aktuell information. Ledighet medges endast undantagsvis och då med hänsyn till varje elevs studiesituation. Du som elev måste i dessa fall själv ta ansvar för dina studier. Du kan inte räkna med stödlektioner och särskilda prov som du missar under ledigheten. För elev under 18 år krävs skriftlig ansökan av målsman. Under lektionstid Behöver du gå från undervisningen för att besöka skolsköterska, kurator, studievägledare eller specialpedagog skall du av undervisande lärare begära ledigt för detta. Ledighet i högst tre dagar Elevansvarig lärare har möjlighet att bevilja ledighet i högst tre dagar i följd och totalt sex dagar på ett läsår. Du ansöker om ledigt genom att fylla i en ledighetsansökan och som lämnas in till elevansvarig lärare. Ledighet längre än tre dagar Behöver du vara ledig längre tid än tre dagar, fyller du i en ledighetsansökan som lämnas till elevansvarig lärare. Beslut fattas av rektor. Ledighetsansökan hittar du på Uddevalla Gymnasiums hemsida (www.gymnasiet.uddevalla.se) eller kan hämtas i receptionen. 5

7 Lokala Programråd Läromedel Närvaro Olycksfall Prövning På varje program finns ett eller flera Lokala programråd som består av representanter från arbetslivet, skolledning, lärare, syv och elever. De har till uppgift att öka samverkan mellan skola och arbetsliv. Böcker utdelas vid terminens början till alla elever i gymnasieskolan. Böcker skall hanteras varsamt och är som regel låneböcker som skall återlämnas. Du är skyldig att ersätta bok som tappas, förstörs eller slarvas bort. Du är skyldig att närvara vid samtliga lektioner i de kurser som står på din studieplan. Om du uteblir, ges inget betyg, vilket innebär att du inte får fullständigt betyg. Du är också skyldig att delta i friluftsdagar, studiebesök och andra aktiviteter som skolan anordnar (även om det ligger utanför schematid). Vid olycksfall kontakta alltid vår skolsköterska och rektor. Du har rätt att pröva i alla kurser som ingår i din studieplan om du inte fått betyg tidigare, eller fått betyget F/IG på kursen. Prövningar sker i olika perioder under terminen. Anmälan ska göras i början av höst- och vårterminerna via hemsidan, Du kan anmäla dig till prövning i högst två kurser vid varje tillfälle. Schema Skolmat Skåp Studieplan Tillbud Klassens schema delas ut och gås igenom av elevansvarig lärare. Schemat finns även tillgängligt i Dexter samt på hemsidan, Skolmatsalen är öppen mellan kl Många elever äter i matsalen, tänk på att lämna över en ren och snygg plats till nästa elev. Lämna brickan och disken i diskinlämningen. Av hygienskäl får inte arbetskläder bäras i matsalen. Blankett för specialkost finns att hämta i receptionen eller på Uddevalla kommuns hemsida, Välj Barn och Utbildning och gå till Kostenheten i menyn till vänster. För att få tillgång till ett elevskåp under läsåret måste ett avtal skrivas på. Mer information finns i Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel. Du måste själv skaffa ett säkert hänglås till ditt skåp. Tänk på att skolan inte ansvarar för saker förvarade i skåpet! Varje elev får en individuell studieplan där samtliga kurser noteras. Studieplanen är ett viktigt dokument som skall sparas. Det är varje elevs ansvar att kontrollera att full poängsumma, 2500, uppnås vid avslutade gymnasiestudier. Vid tillbud/mindre olyckshändelse maila till rektor och vår skolsköterska Lisbeth Sköld. Mailadress: Ange namn, personnr, datum, plats och en beskrivning av händelsen. 6

8 Utrymning Utvecklingssamtal I varje klassrum/avdelning finns uppsatt en utrymningsplan. Studera den! Gå snabbt spring inte till närmaste utgång utan att först hämta ytterkläder etc. Använd trapporna. Hissarna får inte användas. Gå genast till hänvisad samlingsplats, se bifogad områdeskarta, där du kommer att prickas av. Gå ingenstans innan du är avprickad och har fått tillåtelse att lämna återsamlingsplatsen. Din elevansvariga lärare ska en gång per termin erbjuda dig och dina föräldrar ett utvecklingssamtal. Du får möjlighet att diskutera din skolsituation som helhet och planera framåt. Elevansvarig lärare ska samla in information angående dina studieresultat från andra undervisande lärare för att kunna ha som underlag vid samta 7

9

10

11

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap

Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Danderyds gymnasium ambition, engagemang och gemenskap Välkommen till Danderyds Gymnasium Läsåret 2014/2015 Värt att veta Om Danderyds gymnasium Välkommen till Danderyds Gymnasium! 1 Vi som arbetar på

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2010/2011 Frimanska gymnasiet, IV, Fenix, Yrkes-IV, IVIK, Wegas Lidmanska gymnasie-sär Tranellska gymnasiet, HR, LP Wijkmanska gymnasiet, TE, EC,

Läs mer

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan! VÄLKOMMEN TILL BERZELIUSSKOLAN! Du ska nu börja ditt första läsår på ett treårigt gymnasieprogram vid Berzeliusskolan. Utbildningen du valt är en förberedelse inför fortsatta studier vid universitet/högskola

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer