Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015"

Transkript

1 BAYN EUROPE AB (publ) Organisationsnr Kvartalsredogörelse, jan- mars 2015 Första kvartalet Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie* Resultat per aktie efter full utspädning* 572 TSEK TSEK TSEK - 0,49 SEK - 0,37 SEK *= antalet aktier är beräknat på , vilket Bayn Europe AB haft efter noteringen på First North den 12 nov Antalet utestående teckningsoptioner är stycken. Väsentliga händelser under rapportperioden Ett utvecklingsprojekt delfinansierat av Tillväxtverket avslutades. Målet att lansera produkter med högre hälsostatus och miljövänligare produkter primärt mot den Baltiska marknaden har i och med detta projekt påbörjats. En framgångsfaktor vid mötet med våra presumtiva kunder är att kunna visa möjligheter med att byta traditionella sötningsmedel som socker och artificiella sötningsmedel till kalorifria, naturliga sötningsmedel. Vår utvecklingsavdelning har under perioden skapat en rad nya demoprodukter inom bland annat konfektyr och choklad som vi bedömer ha stor marknadspotential. Ytterligare medarbetare har rekryterats främst till att förstärka vår säljorganisation. Försäljningen, som leds från Stockholm, har medarbetare som finns nära våra prioriterade marknader och med goda kunskaper kring respektive marknad och kundernas behov. Tillsammans med våra distributörer når vi marknader i mer än 28 länder. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Bayn Europe AB har erhållit uppdrag från ett i Turkiet ledande företag inom agrikultur som har intresse att påbörja stevia- produktion för den inhemska marknaden. En förstudie kommer att genomföras och fortsatta diskussioner kring framtida samarbeten har inletts. Anders Holmgren avslutade sitt tidsbegränsade konsultuppdrag som COO. Bayn deltar på de mässor och konferenser som bidrar till utveckling av vår verksamhet. Under rapportperioden deltog vi på Vitafood i Genève. 1(8)

2 VERKSAMHETSBESKRIVNING Bayn Europe AB (publ) är ett svenskt bolag som sedan 2009 arbetar mot i första hand den europeiska marknaden för att utveckla, marknadsföra och sälja naturliga, kalorifria sötningsmedel baserade på från steviablad extraherade Rebaudioside A (RebA). Bayn arbetar med målsättningen att vara ett av de ledande företagen i att förse dryckes- och livsmedelsindustrin i Europa med flera högkvalitativa och förfinade produkter baserade på RebA. Bayns steviaprodukter säljs under varumärket EUREBA. VD HAR ORDET Vi vill göra skillnad, vi vill åstadkomma förändring och påverka. Trots vitt omskrivna negativa hälsoeffekter såsom fetma och efterföljande sjukdomar, till exempel diabetes II, har många konsumenter svårt att motstå socker. I många västerländska länder är sockerkonsumtionen nära 40 sockerbitar per dag att jämföra med rekommenderat sockerintag på högst 9 till 11 sockerbitar. Kemiska sötningsmedel har i senare studier visat sig ha motsatt effekt mot viktminskning och dessutom en negativ påverkan på både kropp och natur. Medvetenheten hos oss konsumenter ökar och i allt högre grad efterfrågas naturliga alternativ till kemiska ingredienser och den för höga sockerkonsumtionen ifrågasätts och diskuteras allt mer. Det är vi konsumenter som genom våra köpbeteenden bestämmer produktutbudet i våra butiker. Flera multinationella företag i mat- och dryckesindustrin har nu börjat ta bort kemiska ingredienser som t.ex. Aspartam i sina produkter. Fler och fler producenter är intresserade av att ta fram produkter med reducerat sockerinnehåll och stevia för att minska kaloriinnehållet eller för att helt ersätta sockret med stevia. Med ökade resurser har Bayn gjort större avtryck i marknaden. Med ökade aktiviteter och feedback från kunder har vårt marknadsdrivande arbete med recept och demoprover ökat. Mottagandet från våra kunder är väldigt positivt avseende smak och kostnadsbild. Vi är på rätt väg. Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB 2(8)

3 FINANSIELL RAPPORT Intäkter Totala intäkter under första kvartalet har ökat till 572 (451) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 207 (124) TSEK. Kostnader Kostnaderna ökade under första kvartalet till (933) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till ökade konsultkostnader inom kvalité, utveckling och administration. Resultat Rörelseresultatet minskade till (- 482) TSEK Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (- 224) TSEK. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till (225) TSEK. Nyemission Under första kvartalet har nyemissioner om 0 (3 722) TSEK genomförts. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 283 (327) TSEK för delåret, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 283 (327) MSEK. Övrigt Personal Medelantalet anställda var under perioden 6 (2) och antalet anställda vid periodens utgång var 8 (3). Antal aktier Bolaget hade aktier per den 31 mars. Det finns utestående teckningsoptioner. Risker och osäkerhetsfaktorer Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till investeringsmemorandumet och företagets hemsida 3(8)

4 Redovisningsprinciper Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Framtidsutsikter Ingen prognos lämnas för kvartal 2. Nästa rapportdatum Delårsrapport för perioden april - juni 2015 publiceras den 31 augusti Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 18 maj 2015 Bayn Europe AB (publ) Lucy Dahlgren VD För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Holmström, Styrelseordförande Bayn Europe AB, Hornsgatan 79, Stockholm E- mail: Mobil: Se även företagets hemsida EUREBA används idag i ett flertal sportdrycker och proteinpulver. 4(8)

5 RAPPORT ÖVER RESULTAT Kvartal 1 Kvartal 1 Helår Belopp i TSEK Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt Resultat per aktie - 0,49-0,16-1,21 5(8)

6 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING Belopp i TSEK Mars 2015 Mars 2014 Dec 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Tillgänglig checkkredit Utnyttjad checkkredit Eget kapital per aktie 2,11 0,48 2,60 6(8)

7 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Balanserat Överkursfond Periodens Belopp i TSEK resultat resultat Ingående balans per 1 januari Nyemission Pågående nyemission Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Periodens resultat Utgående balans per 31 mars Ingående balans per 1 januari Nyemission Pågående nyemission Fondemission Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Periodens resultat Utgående balans per 31 mars (8)

8 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN Kvartal 1 Kvartal 1 Helår Belopp i TSEK Resultat före skatt Justering för poster som inte ingår i kassaflödet varav avskrivningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av kortfristiga fordringar (ökning - /minskning +) Förändring av kortfristiga skulder (ökning +/minskning - ) Summa förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv (- )/ avyttring (+) av balanserade utvecklingskostnader Förvärv (- )/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar Förvärv (- )/ avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Tillgänglig checkkredit Utnyttjad checkkredit (8)

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2014. Bayn Europe AB. Sweetened naturally healthy!

Årsredovisning 2014. Bayn Europe AB. Sweetened naturally healthy! Årsredovisning 2014 Bayn Europe AB Sweetened naturally healthy! Stevia Rebaudiana Bertoni 2 Suget efter sött är något som alla vi människor delar. Liksom den gnagande känslan när man fått i sig alltför

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Delårsrapport januari - mars 212 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1 579 TSEK (-938 TSEK) Rörelsens kostnader, före avskrivningar, har minskat till 2 723 TSEK (4 941 TSEK)

Resultatet före avskrivningar uppgick till -1 579 TSEK (-938 TSEK) Rörelsens kostnader, före avskrivningar, har minskat till 2 723 TSEK (4 941 TSEK) DELÅRSRAPPORT WHITE SHARK AB (publ), ORG.NR. 556668-3933 1JANUARI 31 MARS, 2010. KVARTAL 1, JANUARI MARS Nettoomsättningen uppgick till 13,3 TSEK (0,27 TSEK) Resultatet före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

kvartalsrapport MAJ - JULI 2010 Stark tillväxt med nya produktlinjer

kvartalsrapport MAJ - JULI 2010 Stark tillväxt med nya produktlinjer kvartalsrapport Maj 2010 - Juli 2010 kvartalsrapport MAJ - JULI 2010 Stark tillväxt med nya produktlinjer Pressmeddelande, 28 September 2010 första kvartalet maj - JUli 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer