Varje munsönderfallande tablett innehåller 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg risperidon. Hjälpämne: 0,5 mg 1 mg 2 mg Aspartam 0,40 mg 0,80 mg 1,60 mg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varje munsönderfallande tablett innehåller 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg risperidon. Hjälpämne: 0,5 mg 1 mg 2 mg Aspartam 0,40 mg 0,80 mg 1,60 mg"

Transkript

1 PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Risperidon Krka 0,5 mg munsönderfallande tabletter Risperidon Krka 1 mg munsönderfallande tabletter Risperidon Krka 2 mg munsönderfallande tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje munsönderfallande tablett innehåller 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg risperidon. Hjälpämne: 0,5 mg 1 mg 2 mg Aspartam 0,40 mg 0,80 mg 1,60 mg För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt LÄKEMEDELSFORM Munsönderfallande tablett. 0.5 mg: rund, lätt bikonvex, rosa marmorerad tablett. 1 mg: rund, lätt bikonvex, rosa marmorerad tablett. 2 mg: rund, lätt bikonvex, rosa marmorerad tablett. 4. KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Risperidon används för behandling av schizofreni Underhållsbehandling för att förhindra återfall av kronisk schizofreni hos patienter som svarat på behandlingen. 4.2 Dosering och administreringssätt Vid terapibyte från andra antipsykotiska läkemedel till risperidon Vid byte från annat neuroleptikum till risperidon bör en långsam nedtrappning av den tidigare behandlingen göras. Vid byte från depotneuroleptika bör behandlingen med risperidon inledas vid tidpunkten för nästa planerade injektion. Behovet av fortsatt behandling mot extrapyramidala symtom (antiparkinsonläkemedel) bör omvärderas regelbundet. Vuxna och ungdomar över 15 år Risperidon kan ges en eller två gånger dagligen. Behandlingen inleds med 2 mg dagligen. Dosen kan ökas andra dagen till 4 mg. För vissa patienter kan en långsammare titreringsfas vara lämplig. Därefter kan dosen ytterligare individualiseras beroende på klinisk respons. Optimal dos är vanligtvis 4-6 mg dagligen. För vissa patienter kan den optimala responsen uppnås med lägre doser. 1

2 Doser över 10 mg dagligen har i kliniska studier inte gett ökad antipsykotisk effekt och de kan orsaka extrapyramidala symtom. Dagliga doser över 10 mg skall bara användas för patienter där fördelarna överväger riskerna. Säkerhet har ej visats för doser över 16 mg/dygn, och högre dygnsdos än 16 mg bör inte användas. Äldre Behandlingen bör inledas med 0,5 mg 2 gånger dagligen. Dosen kan vid behov ökas med 0,5 mg 2 gånger dagligen till 1-2 mg 2 gånger dagligen. Patienterna bör övervakas noga och behandlingen bör kontinuerligt utvärderas. Barn och ungdomar under 15 år Kliniska data saknas för behandling med risperidon hos barn under 15 år och klinisk erfarenhet är begränsad. Kardiovaskulär sjukdom För att undvika ortostatisk hypotension bör dosen titreras långsamt (se avsnitt 4.4). Lever- och njursjukdom Halva start- och underhållsdosen såväl som långsammare dosistitrering rekommenderas till patienter med nedsatt njurfunktion. Det är inte nödvändigt att justera dosen hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Försiktighet bör vidtas, om patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion behandlas på grund av begränsad erfarenhet hos dessa patienter (se avsnitt 5.2). Behandlingen bör inledas med 0,25 mg 2 gånger dagligen. Beroende på terapisvaret kan dosen ökas till 1-2 mg 2 gånger dagligen om nödvändigt. Hos patienter med lever- eller njursjukdom bör försiktighet iakttas eftersom klinisk erfarenhet hos dessa patienter är begränsad. Administreringssätt Oral användning. Då de munsönderfallande tabletterna är sköra ska de inte tryckas ut genom foliet på blisterremsan eftersom det kan skada tabletten. Blistern öppnas genom att kanten på folien lyfts upp folien dras av helt och hållet., sedan tippas tabletten ut i handen. Tabletten ska intas genast efter att den har avlägsnats från förpackningen. Efter några sekunder löser tabletten upp sig i munnen och kan därefter sväljas utan vatten. Tabletten ska inte delas. 4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Risperidon är också kontraindicerat hos patienter med känd hyperprolaktinemi som inte orsakats av läkemedel. 4.4 Varningar och försiktighet Äldre patienter med demens En metaanalys av 17 kliniska prövningar med atypiska antipsykotiska läkemedel inklusive risperidon, visade att äldre patienter med demens som behandlas med atypiska antipsykotiska läkemedel har en förhöjd mortalitetsrisk jämfört med de placebobehandlade. För de risperidonbehandlade i denna analys var mortalitetsincidensen 4 % jämfört med 3,1 % för placebobehandlade patienterna. Medelåldern på patienterna som avled var på 86 år (varierande mellan ). I samma studier var behandling med furosemid i kombination med risperidon förknippat med en högre mortalitet jämfört med behandling med enbart risperidon eller furosemid. Mekanismen bakom en 2

3 interaktion är dock oklar. Samtidig behandling med risperidon och andra diuretika (huvudsakligen låga doser av tiaziddiuretika) förknippades inte med liknande observationer. Dödsorsaken visade inget konsekvent mönster. Försiktighet bör dock iakttas vid samtidig behandling med risperidon och furosemid eller andra potenta diuretika, och risken bör vägas mot nyttan innan sådan behandling inleds. Oavsett behandling var uttorkning en riskfaktor för mortalitet och bör därför särskilt undvikas hos äldre dementa patienter. Cerebrovaskulära händelser (CAE) En ca 3 gånger ökad risk för cerebrovaskulära biverkningar har setts med vissa atypiska antipsykotika i randomiserade placebokontrollerade kliniska studier av dementa patienter. Mekanismen bakom den ökade risken är inte känd. En ökad risk kan inte uteslutas för andra antipsykotika eller andra patientgrupper. Risperidon bör användas med försiktighet hos patienter med riskfaktorer för stroke. Kardiovaskulära sjukdomar På grund av den alfa-blockerande effekten hos risperidon kan ortostatisk hypotension uppträda, särskilt i början av behandlingen då dosen ökas. Risperidon bör användas med försiktighet till patienter som lider av kardiovaskulära sjukdomar (t.ex. hjärtsvikt, hjärtinfarkt, överledningsrubbningar, dehydrering, hypovolemi eller cerebrovaskulär sjukdom) och dosen bör ökas gradvis. Om hypotension uppträder bör en dosreduktion övervägas. Frekvensen av yrsel, bradykardi och skador orsakade av tendensen att falla visar sig vara högre hos äldre än hos yngre patienter. Liksom för andra antipsykotika rekommenderas försiktighet vid förskrivning av risperidon tillsammans med läkemedel som förlänger QT-intervallet. Risperidon ska användas med försiktighet hos patienter med anamnes på QT-förlängning inom familjen, hjärt-kärlsjukdomar (t ex medfött långt QT-intervall, koronär hjärtsjukdom, överledningsrubbningar, arytmi) eller samtidig behandling med läkemedel som också inducerar förlängt QT-intervall eller hypokalemi. Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas. Tardiv dyskinesi/extrapyramidala symtom (TD/EPS) När läkemedel som blockerar dopaminreceptorer används kan de orsaka tardiv dyskinesi. Typiskt för tardiv dyskinesi är autonoma, rytmiska muskelrörelser med tungan och /eller ansiktet. Det har rapporterats att extrapyramidala symtom ger upphov till en ökad tendens till tardiv dyskinesi. Risken för tardiv dyskinesi borde därför vara lägre med risperidon än med konventionella antipsykotika. Om det uppstår symtom på tardiv dyskinesi hos patienten bör utsättning av antipsykotisk behandling noga övervägas. Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) Under behandling med neuroleptika, kan neuroleptisk malignt syndrom uppstå, som karakteriseras av hypertermi, muskelstyvhet och autonom instabilitet. En ökning av kreatininfosfatkinas nivån i serum, leukocytos, takypné, störningar av medvetande och svetting kan också förekomma. Uppkomst av rabdomyolys samt medföljande njurinsufficiens är vanligen livshotande. Om neuroleptiskt malignt syndrom uppstår, ska behandlingen med antipsykotika avbrytas. Läkaren bör utvärdera nytta/riskförhållandet vid förskrivning av risperidon till patienter med Lewy body demens eller Parkinsons sjukdom, då risken för neuroleptisk malignt syndrom eller en försämring av Parkinsons sjukdom kan vara högre hos dessa patienter. Hyperglykemi Hyperglykemi eller försämring av befintlig diabetes har rapporterats i mycket sällsynta fall under risperidonbehandling. Diabetiker och patienter med riskfaktorer för diabetes mellitus måste följas på kliniskt lämpligt sätt (se avsnitt 4.8). 3

4 Annat Det är känt att klassiska neuroleptika kan sänka kramptröskeln. Försiktighet bör iakttas när patienter med epilepsi behandlas. Försiktighet bör vidtas speciellt av patienter med troligt prolaktin-beroende tumörer (tex. bröstcancer). Vid behov av ytterligare sedation bör ett annat läkemedel (tex. benzodiazepin) ges som tillägg istället för att öka dosen av risperidon. Speciella doseringskrav för äldre och patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion och dementa patienter ges i avsnitt 4.2. Patienter bör göras medvetna om möjligheten av viktökning. Risperidon bör ges med försiktighet till patienter som kommer att bli utsatta för extrema temperaturer då både hypotermi och hypertermi har förknippats med risperidonbehandling. Paradoxalt kan antipsykotika öka symtom som upphetsning, irritation och aggressivitet. Om detta inträffar bör dosen reduceras eller behandlingen avbrytas, precis som för annan antipsykotisk läkemedelsbehandling. Akuta abstinenssymtom, som illamående, kräkning, svettning och sömnlöshet, har i sällsynta fall rapporterats när behandling med höga doser av antipsykotiska läkemedel har avslutats abrupt. Psykotiska symtom kan också återkomma, och uppkomst av ofrivilliga rörelser (t ex akatisi, dystoni och dyskinesi) har rapporterats. Därför rekommenderas en gradvis utsättning. Risperidon munsönderfallande tabletter innehåller aspartam som är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt för personer med fenylketonuri. 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Farmakodynamiska interaktioner Möjliga interaktioner med andra läkemedel har inte utvärderats systematiskt. Med tanke på risperidons primära CNS effekt, bör det användas med försiktighet i kombination med andra centralverkande läkemedel. Risperidon kan motverka effekten av levodopa och andra dopaminagonister. Samtidig behandling med andra antipsykotika, litium, antidepressiva och medel mot Parkinsons sjukdom, samt medel med central antikolinerg effekt ökar risken för tardiv dyskinesi. Den anti-α 1 -adrenerga effekten kan öka den blodtryckssänkande effekten av fenoxibensamin, labetalol och andra alfablockerande läkemedel, samt metyldopa, reserpin och andra centralt verkande blodtryckssänkande läkemedel. Den blodtryckssänkande effekten av guanetidin blir tvärtom blockerad. Samtidig behandling med läkemedel som också förlänger QT-intervallet (t ex neurleptika, antiarytmika av klass IA eller III, makrolidantibiotika, läkemedel mot malaria, antihistamin, antidepressiva), orsakar hypokalemi (tex. vissa diuretika), eller hämmar den hepatiska metabolismen bör unvikas. Angående ökad dödlighet vid samtidig behandling med furosemid hos äldre patienter med demens se avsnitt 4.4. Det kan förekomma en additiv effekt tillsammans med antihypertensiva medel, eftersom risperidon visar på farmakologiska egenskaper liknande de hos hypotensiva substanser av prazosintyp. 4

5 Farmakokinetiska interaktioner Enzyminducerare: Karbamazepin har visat sig minska plasmakoncentrationen av risperidon och dess aktiva metabolit. En liknande effekt kan förväntas av andra leverenzyminducerande medel som rifampicin, fenytoin, fenobarbital och Johannesört (Hypericum perforatum). När karbamazepinbehandling eller annan enzyminducerande behandling avbryts bör risperidondosen omprövas och vid behov minskas. Kinidin, fluoxetin, paroxetin, terbinafin och andra kraftiga inhibitorer av CYP2D6 kan öka plasmakoncentrationen av den antipsykotiska fraktionen. Därför bör dosen av risperidon omprövas vid insättande och utsättning av samtidig behandling med dessa läkemedel. Fentiaziner, tricykliska antidepressiva och vissa betablockerare kan öka plasmakoncentrationen av risperidon. På grund av nedsatt metabolism, minskar dock koncentrationen av den aktiva metaboliten. Därför ändras den totala effekten (antipsykotiska fraktionen) inte på ett kliniskt relevant sätt. Ranitidin och cimetidin kan öka plasmakoncentrationerna av risperidon men den antipsykotiska effekten ökar nödvändigtvis inte eftersom plasmakoncentrationen av den aktiva metaboliten minskar. Topiramat ger en liten reduktion av biotillgängligheten av risperidon, men inte av den aktiva antipsykotiska fraktionen. Det är därför osannolikt att denna interaktion har klinisk signifikans. Erytromycin, en CYP3A4-hämmare, ändrar inte risperidons farmakokinetik eller antipsykotiska effekt. Kolinesterashämmarna galantamin och donepezil har ingen klinisk signifikant effekt på risperidons farmakokinetik eller antipsykotiska effekt. Risperidon har ingen kliniskt betydelsefull effekt på farmakokinetiken av litium, valproat eller digoxin. Samtidig administrering av CNS-stimulerande medel (t ex metylfenidat) och risperidon hos barn eller ungdomar påverkade inte risperidons farmakokinetik eller effekt. Somnolensen minskades vid samtidig användning av CNS-stimulerande medel. Samtidigt intag av risperidon och alkohol bör undvikas, eftersom risperidon ökar effekten av alkohol. 4.6 Graviditet och amning Graviditet Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med risperidon saknas. Risperidon var ej teratogent i djurstudier, men andra typer av reproduktionstoxikologiska effekter har visats (se avsnitt 5.3). Neuroleptika har gett långvariga men övergående neurologiska störningar av extrapyramidal natur hos barnet när gravida kvinnor behandlats under sista trimestern. Risperidon ska användas under graviditet endast om de positiva effekterna hos modern överväger de möjliga riskerna för fostret eller det nyfödda barnet. Om risperidon förskrivs till en patient i fertil ålder bör hon informeras om att kontakta sin läkare om hon planerar att bli gravid eller förmodas vara gravid. Amning Risperidon och dess aktiva metabolit 9-hydroxirisperidon passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. De positiva effekterna av amning ska vägas mot de möjliga riskerna för barnet. 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Antipsykotika såsom risperidon kan påverka reaktionsförmågan. Patienter bör rekommenderas att avstå från bilkörning och användning av maskiner tills den individuella verkan av risperidon har utvärderats. 5

6 4.8 Biverkningar Vanlig: >1/100, <1/10 Mindre vanlig: >1/1000, <1/100 Sällsynt: >1/10 000, <1/1000 Mycket sällsynt: < 1/10 000, inklusive enskilda rapporter Blodet och lymfsystemet Mycket sällsynt: neutropeni och trombocytopeni Endokrina systemet Mindre vanlig: dosberoende ökning av prolaktinkoncentrationerna som kan leda till störningar av menstruationscykeln, amenorré, galaktorré. Sällsynt: gynekomasti Metabolism och nutrition Mycket sällsynt: hyperglykemi och försämring av befintlig diabetes Psykiska störningar Vanlig: Oro, ångest Centrala och perifera nervsystemet Vanlig: sömnlöshet, huvudvärk, sedation (sedation har rapporterats oftare hos barn och unga än hos vuxna. Oftast är sederingen mild och övergående). Mindre vanlig: dåsighet, utmattning, svindel, koncentrationssvårigheter, extrapyramidala symtom: skakningar, styvhet, hypersalivation, bradykinesi, akatisi, akut dystoni (dessa symtom är oftast milda och reversibla vid dosreduktion och/eller vid administrering av antiparkinsonmedel,vid behov). Mycket sällsynt: tardiv dyskinesi, neuroleptiskt malignt syndrom, kramper, panikreaktioner. Ögon Mindre vanlig: dimsyn Hjärtat Mindre vanlig: takykardi (också reflextakykardi) Sällsynt: ventrikulära arytmier (ventrikulärt flimmer, ventrikulär takykardi) Mycket sällsynt: QT förlängning, plötsligt oförklarligt dödsfall, hjärtstillestånd, torsades de pointes (om detta händer ska behandlingen anslutas (se avsnitt 4.4)) Blodkärl Mindre vanlig: hypotension (inkluderande ortostatisk hypotension) eller hypertension Sällsynt: cerebrovaskulära händelser inkl. CVA och TIA Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Mindre vanlig: rinit Magtarmkanalen Mindre vanlig: förstoppning, dyspepsi, illamående/kräkning, magsmärtor, viktökning Lever och gallvägar Mycket sällsynt: förhöjda leverenzymvärden i blodet 6

7 Hud och subkutan vävnad Mindre vanlig: eksem och andra allergiska reaktioner Mycket sällsynt: svullnad, pruritus, exanthem, ljuskänslighet Njurar och urinvägar Mindre vanlig: inkontinens Reproduktionsorgan och bröstkörtel Mindre vanlig: erektionsstörningar, ejakulationssvårighet, svårigheter att få orgasm Sällsynt: priapism Muskuloskeletala systemet och bindväv Mycket sällsynt: muskelsvaghet Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället Mycket sällsynt: störningar i kroppens temperaturreglering (hypotermi och hypertermi) Störningar i vattenbalansen p.g.a. överdrivet intag av vätska eller störningar i insöndringen av antidiuretiskt hormon, tardiv dyskinesi, neuroleptiskt malignt syndrom, störningar i kroppens temperaturreglering och kramper har rapporterats under risperidonbehandling. Cerebrovaskulära händelser Cerebrovaskulära biverkningar, inklusive cerebrovaskulära händelser och transitorisk ischemisk attack (TIA) har rapporterats vid behandling med risperidon, särskilt hos äldre dementa patienter (se avsnitt 4.4). Utsättningssymptom har rapporterats i samband med antipsykotisk medicin (se avsnitt 4.4). 4.9 Överdosering Den högsta rapporterade överdoseringen av risperidon är 360 mg. Symtomen vid överdosering har varit av samma typ som de kända farmakologiska effekterna hos risperidon. De vanligaste symtomen har varit trötthet, takykardi, hypotension och extrapyramidala symtom. Vid överdosering har förlängd QT-tid rapporterats i enstaka fall. Vid akut överdosering bör möjligheten att flera läkemedel är inblandade beaktas. Luftvägarna ska hållas öppna för att garantera tillräcklig syretillförsel. Ventrikeltömning (efter intubation om patienten är medvetslös) och aktivt kol tillsammans med laxermedel bör övervägas. För att kunna diagnostisera eventuella arytmier bör övervakning av hjärtats funktioner startas omgående och EKG följas kontinuerligt. Det finns ingen känd antidot mot risperidon. På grund av detta är behandlingen av överdosering av risperidon symtomatisk. Hypotension och eventuellt chocktillstånd i blodcirkulationen ska behandlas med intravenös infusion och/eller sympatomimetika. Om allvarliga extrapyramidala symtom uppstår ska antikolinergika ges. Noggrann övervakning bör fortsätta tills patienten är återställd. 5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: Neuroleptika ATC kod N05AX08 7

8 Risperidon är ett aktivt neuroleptikum som tillhör gruppen neuroleptika, benzisoxazolderivat. Risperidon är en selektiv monoaminerg antagonist med hög affinitet till serotonerga 5-HT 2 - och dopaminerga D 2 - receptorer. Risperidon blockerar även alfa 1 -adrenerga receptorer och i mindre mån H 1 -histaminerga och alfa 2 -adrenerga receptorer. Risperidon binds inte till kolinerga receptorer. Även om risperidon är en stark D 2 -antagonist, vilket anses minska de s.k. positiva symtomen av schizofreni, orsakar den mindre katalepsi och minskar i lägre grad motoriska funktioner än traditionella neuroleptika. Dominerande central serotoninantagonism kan reducera risperidons tendens att orsaka extrapyramidala biverkningar och bredda risperidonets terapeutiska aktivitet mot negativa och affektiva symtom av schizofreni. 5.2 Farmakokinetiska egenskaper Risperidon absorberas fullständigt efter peroral administrering och maximal plasmakoncentration uppnås inom 1-2 timmar. Födointag har ingen betydande effekt på absorptionen. Risperidon metaboliseras av cytokrom P450 2D6 (CYP 2D6)-enzymet till 9-hydroxirisperidon, som har liknande farmakologiska egenskaper som risperidon. Risperidon utövar tillsammans med 9-hydroxirisperidon den aktiva antipsykotiska effekten. En annan metaboliseringsväg för risperidon är N-dealkylering. Efter peroral administrering hos psykotiska patienter, är eliminationshalveringstiden 3 timmar. Halveringstiden för 9-hydroxirisperidon, och därmed också den totala antipsykotiska effekten, är 24 timmar. Risperidon distribueras snabbt och distributionsvolymen är 1-2 l/kg. Risperidon binds till albumin och alfa 1 -glukoprotein i plasma. Bidningsgraden till plasmaproteiner är 88 % för risperidon och 77 % för 9-hydroxirisperidon. Inom en vecka efter peroral administrering, utsöndras 70 % av dosen i urinen och 14 % ifaeces % av andelen i urinen är risperidon och 9-hydroxirisperidon. Återstoden är inaktiva metaboliter. För de flesta patienter uppnås jämviktskoncentrationen av risperidon efter en dag och för 9- hydroxirisperidon efter 4-5 dagar. Med terapeutiska doser ökar plasmakoncentrationen av risperidon proportionellt med dosen. Administration av risperidon till äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion gav en ökad plasmakoncentration och minskad clearance av den aktiva fraktionen, som var proportionell med kreatininclearance. Man såg ingen effekt på plasmakoncentrationen hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Det saknas data för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. CYP 2D6 - långsamma och ultrasnabba metaboliserare: En del av befolkningen (såkallade långsamma metaboliserare av CYP2D6) saknar enzymet CYP2D6 på grund av en genetisk brist. En annan del av befolkningenhar flera CYP2D6 gener (ultrasnabba metaboliserare). Långsamma metaboliserare har ett lägre risperidon metabolit/modersubstansenförhållande, men skillnaderna saknar klinisk relevans pga substansernas ekvipotens. Hos barn är farmakokinetiken av risperidon, 9-hydroxy-risperidon och den aktiva fasen liknande den för vuxna. 5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter Prekliniska data indikerar inga andra risker för patienterna än de som kan förväntas från den farmakologiska verkningsmekanismen, baserat på konventionella studier av farmakodynamik, toxicitetstester vid upprepad dosering, gentoxicitet och karcinogenitet. In vitro och in vivo-modeller visar att höga doser av risperidon orsakar förlängning i QT-intervallet, vilken har förknippats med en ökad risk för torsades de pointes hos patienter. I reproduktionsstudier på djur orsakade farmakologiskt aktiva doser maternell toxicitet, förlängd partus och fler postnatala dödsfall relaterade till den farmakodynamiska effekten. Effekterna på postnatal utveckling visade sig i stor grad bero på den farmakodynamiska effekten hos modern 8

9 hjärnan (tex. sedation och nedsatt omsorg för avkomman). Dessa effekter är inte relevanta för utvärdering av potentiell risk hos människor. Till följd av den antidopaminerga effekten orsakar risperidon hyperprolaktinemi och prolaktininducerade funktionella förändringar hos försöksdjur. I orala karcinogenicitetsstudier på råtta och mus sågs ökningar av hypofysadenom (mus), endokrina bukspottskörteladenom (råtta) och bröstkörteladenocarcinom (båda arterna). Dessa tumörer kunde förknippas med högre prolaktinhalter. Betydelsen av prolaktinberoende uppkomst av tumörer hos människa är oklar. 6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER 6.1 Förteckning över hjälpämnen Mannitol (E421) Basisk butylerad metakrylatkopolymer Povidon K-25 Mikrokristallin cellulosa Låg substituerad hydroxypropylcellulosa Aspartam (E951) Krospovidon Röd järnoxid (E172) Spearmint-arom Pepparmint-arom Kalciumsilikat Magnesiumstearat 6.2 Inkompatibiliteter Ej relevant. 6.3 Hållbarhet 3 år 6.4 Särskilda förvaringsanvisningar Inga särskilda förvaringsanvisningar. 6.5 Förpackningstyp och innehåll OPA/Al/PVC/Al blister Förpackningsstorlekar: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 eller 100 Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 6.6 Särskilda anvisningar för destruktion Inga särskilda anvisningar. 7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING Krka Sverige AB Göta Ark Stockholm 9

10 8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING 0,5 mg: mg: mg: DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Norprolac 25 mikrogram + 50 mikrogram tabletter Norprolac 75 mikrogram tabletter Norprolac 150 mikrogram tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Minirin 60 mikrogram: Vit, rund frystorkad tablett präglad med en droppe på ena sidan.

PRODUKTRESUMÉ. Minirin 60 mikrogram: Vit, rund frystorkad tablett präglad med en droppe på ena sidan. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Minirin 60 mikrogram frystorkad tablett Minirin 120 mikrogram frystorkad tablett Minirin 240 mikrogram frystorkad tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Minirin

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diamox 125 mg tabletter Diamox 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 125 mg eller 250 mg acetazolamid Beträffande hjälpämnen

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. Sumatriptan tabletter ska inte användas profylaktiskt.

PRODUKTRESUMÉ. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1. Sumatriptan tabletter ska inte användas profylaktiskt. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Sumatriptan Copyfarm 50 mg tabletter Sumatriptan Copyfarm 100 mg tabletter 2. KVANTITATIV OCH KVALITATIV SAMMANSÄTTNING Sumatriptan Copyfarm 50 mg: en tablett innehåller

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ondansetron Mylan 2 mg/ml, injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml innehåller ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande 2 mg ondansetron.

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått.

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Almogran 12,5 mg filmdragerad tablett. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 12,5 mg almotriptan som almotriptan D,L-vätemaleat. För fullständig

Läs mer

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL BILAGA II EMA:S VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉ, MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL 11 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av Kytril

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN

PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Risperidon Teva 1 mg filmdragerade tabletter Risperidon Teva 2 mg filmdragerade tabletter Risperidon Teva 3 mg filmdragerade tabletter Risperidon Teva 4 mg filmdragerade

Läs mer

Utseende tablett 400 mg: Vit kapselformad tablett (16,4 x 6,8 mm) med skåra, märkt med SPlogotyp

Utseende tablett 400 mg: Vit kapselformad tablett (16,4 x 6,8 mm) med skåra, märkt med SPlogotyp PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Taloxa 400 mg tabletter Taloxa 600 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 400 mg respektive 600 mg felbamat. Beträffande hjälpämnen

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn och ungdomar Zonnic Pepparmint munhålespray ska inte användas av ungdomar under 18 år annat än på läkares inrådan.

PRODUKTRESUMÉ. Barn och ungdomar Zonnic Pepparmint munhålespray ska inte användas av ungdomar under 18 år annat än på läkares inrådan. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Zonnic Pepparmint 1 mg/spray, munhålespray 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,07 ml innehåller 1 mg nikotin, motsvarande 1 mg nikotin/spraydos. Hjälpämne:

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Siqualone decanoat, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Siqualone decanoat, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Siqualone decanoat, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml injektionsvätska innehåller flufenazindekanoat 25 mg. Beträffande

Läs mer

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi.

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 filmdragerad tablett innehåller 500 mg

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Vetoryl. Innehåll. Egenskaper. LÄKEMEDELSFAKTA: FASS Vet. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. Vetoryl Dechra Veterinary Products Kapsel, hård 30 mg (benvit och svart, med uppgift om styrka på kapselhöljet) Medel mot hyperadrenokorticism (Cushings syndrom).

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller: 500 mg mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Enyglid 0,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 0,5 mg repaglinid. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

PRODUKTRESUMÉ. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ampull Järnsackaros Rechon à 5

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml.

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Neohepatect 50 IE/ml, infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant hepatit B- immunglobulin Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 %

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt

PRODUKTRESUMÉ. Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt PRODUKTRESUMÉ 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för nötkreatur, häst, gris, hund och katt 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Per ml: Aktiv(a)

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Sertralin KRKA 50 mg filmdragerade tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller

Läs mer

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd SIL 3.1 Innehållsförteckning Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan...

Läs mer

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett Nicotinell Mint 1 mg och 2 mg sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Epaxal injektionsvätska, emulsion i förfylld spruta. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 vaccindos (0,5 ml) innehåller minst 24

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 250 mg terbinafin som terbinafinhydroklorid.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 250 mg terbinafin som terbinafinhydroklorid. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Terbinafin Copyfarm 250 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 250 mg terbinafin som terbinafinhydroklorid. Beträffande hjälpämnen

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Bipacksedel: Information till användaren Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas.

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas. Kapitel Varför utreda? Har personen en demenssjukdom eller är det en annan orsak till symtomen (sjukdom, läkemedel). Vilken typ av demenssjukdom handlar det om? Informera/stödja/trösta. Vårdplanera. Behandla

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Bravecto 112,5 mg tuggtabletter för mycket små hundar (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg tuggtabletter för små hundar (>4,5-10 kg) Bravecto

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

Sömnstörningar hos barn. Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Sömnstörningar hos barn. Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sömnstörningar hos barn Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet Kunskapsdokument från Läkemedelsverket 2014, under tryckning Arbetsgrupp med barnläkare, allmänläkare, barnpsykiatriker,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Januvia 25 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller sitagliptinfosfatmonohydrat motsvarande 25 mg sitagliptin.

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Användning av Firazyr (ikatibant)

Användning av Firazyr (ikatibant) Användning av Firazyr (ikatibant) Vägledning för sjukvårdspersonal Firazyr (ikatibant) 30 mg injektionsvätska, lösning, förfylld spruta. Läs broschyren noga innan läkemedlet används. ikatibant I denna

Läs mer

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING

GILENYA. LAMmars 12 PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING GILENYA PRINCIPER FÖR FÖRSKRIVNING Patienten ska ha en säkerställd MS diagnos enligt de reviderade McDonaldskriteriererna samt ett mycket aktiv skovvis förlopp enligt gällande terapeutiska indikationer:

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Kodnummer Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Datum: Tid: SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Anvisning: Skriv ditt kodnummer på alla

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Neupro 2 mg/24 timmardepotplåster 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje plåster frisätter 2 mg rotigotin per 24 timmar. Varje plåster på 10 cm

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Översikt av sjukdomsepidemiologin Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder) innebär att man har svårt

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) EMA/601943/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity (dulaglutid) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Trulicity som beskriver åtgärder som ska vidtas för

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Fycompa 2 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 2 mg perampanel. Hjälpämne med känd

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 38 PRODUKTRESUMÉ 39 Avsnitt 4.1 Terapeutiska indikationer [De nuvarande godkända indikationerna ska tas bort och ersättas med

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray Sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Långt QT syndrom (LQTS) Definition

Långt QT syndrom (LQTS) Definition Långt QT syndrom () Definition ärftligt,oftast autosomalt dominant- Romano-Ward syndrom abnormt förlängd kammarrepolarisering ökad risk för allvarlig kammartakykardi, Torsade de Pointe ofta utlöst av hög

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

välj säkerhet! 6% HydroxyEtylStärkelse 130/0,4 ATC-kod B05AA07 (SPC rev. 2006-09-29) EF 0.9% Natriumkloridlösning

välj säkerhet! 6% HydroxyEtylStärkelse 130/0,4 ATC-kod B05AA07 (SPC rev. 2006-09-29) EF 0.9% Natriumkloridlösning KOLLOIDER Kolloider välj säkerhet! 6% HydroxyEtylStärkelse 130/0,4 0.9% Natriumkloridlösning ATC-kod B05AA07 (SPC rev. 2006-09-29) EF Kolloider Fresenius Kabi: 1974 6% HES 450/0,7 1978 6% HES 200/0,6 1980

Läs mer

Nicotinell Mint sugtabletter

Nicotinell Mint sugtabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicotinell Mint sugtabletter 1 mg och 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NorLevo 1,5 mg tablett Levonorgestrel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NorLevo

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

BIPACKSEDEL. Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett. Letrozol. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. BIPACKSEDEL Letrolan 2,5 mg, filmdragerad tablett Letrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen - Om du har

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Patientguide Information till personer som ordinerats botulintoxin B (Neurobloc ) för cervikal dystoni. Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Denna guide tillhandahålls av Eisai

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

(alla storlekar finns för närvarande ej i. 50 and 60 tabletter. 100 tabletter på marknaden. 30, 40, godkända. Österrike) Alu-PVC / Alu).

(alla storlekar finns för närvarande ej i. 50 and 60 tabletter. 100 tabletter på marknaden. 30, 40, godkända. Österrike) Alu-PVC / Alu). BILAGA I FÖRTECKNING ÖVER LÄKEMEDELSNAMN, INNEHAVARE AV GODKÄKKANDE FÖR FÖRSÄLJNING, STYRKOR, LÄKEMEDELSFORMER, ADMINISTRERINGSSÄTT, FÖRPACKNINGAR OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKAR 1 Medlemsstat Innehavare av

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer