Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling Objekt: PÄRM 1

2 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Anna Karlsson, Trafikverket, Konsult: Vectura Uppdragsansvarig: Jörgen Liljegren, Vectura Förstudie: Mats Gidmark, Vectura Vägprojektering: Jesper Tannerfalk, Vectura Distributör: Trafikverket Region Syd, Jönköping, telefon: (34)

3 Innehåll 1 Bakgrund Brister, problem och syfte Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografisk avgränsning Övergripande mål och strategier Transportpolitiska mål Miljökvalitetsmål Arkitekturpolitiska mål Folkhälsomål Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen Befintliga förhållanden och utvecklingstendenser Markanvändning Bebyggelse/Befolkning Näringsliv och sysselsättning Kommunala planer, framtida markanvändning Trafik och trafikanter resor och transporter Väg och trafik Busstrafik Oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet Övrig infrastruktur Järnväg Miljö, viktiga förutsättningar, aspekter och intressen Områdets allmänna karaktär Naturmiljö Kulturmiljö Naturresurser Rekreation och friluftsliv Miljöbelastning Byggnadstekniska förutsättningar (34)

4 3 Projektmål Bedömning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen Fyrstegsprincipen Tänkbara åtgärder Mötesfri landsväg Korsningar, anslutningar och sidovägar Övriga åtgärder Effekter och konsekvenser Trafik Miljö/Markanvändning Riskhantering Kostnader Samråd Alvesta kommun Länsstyrelsen i Kronobergs län Länstrafiken Kronoberg Samrådsmöte och samrådstid Boende i närområdet Jordbruk vid Postgården Jordbruk i närområdet Verksamhetsutövare i närområdet Regionförbundet i Södra Småland E.ON Elnät Sverige AB Fortsatt arbete Källor, referenser Bilagor Bilaga 1... Karta Natur- och kulturvärden, förorenad mark, riksintressen Bilaga 2... Karta Översikt möjliga åtgärder Bilaga 3... Protokoll från Samrådsmöte (34)

5 Sammanfattning Riksväg 25 är en nationell stamväg, som har en viktig funktion att sammanbinda Växjö, Alvesta med Halmstad och med E4. Vägen är viktig för såväl arbetspendling som mer långväga resor och godstransporter. På sträckan Sjöatorp-Forsa är väg 25 ca 9 meter bred och saknar mittseparering och planskilda korsningar vilket innebär att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. Väster och öster om aktuell sträcka är väg 25 redan mötesfri. Sträckan Sjöatorp-Forsa är även en del av väg 27 som sammanbinder Karlskrona-Växjö-Värnamo-Borås-Göteborg. Målet med vägobjektet är säker framkomlighet genom mötesseparering och korsningsåtgärder. Möjliga åtgärder som har studerats är att väg 25 förses med mitträcke längs större del av den aktuella sträckan. För att få till omkörningsfält krävs breddning av befintlig väg. Breddning sker mestadels i skogsmark och kommer att innebära bl a att diken flyttas ut och befintliga trummor under vägen förlängs. På någon kortare sträcka kan bergsprängning bli aktuell. Där sidoräcken erfordras placeras dessa så att minst 5.1 meter fri bredd uppnås mellan mitt- och sidoräcke för att klara specialtransporter. Det har konstaterats att vägbanken vid järnvägspassagen vid Hälleberg har brister som måste åtgärdas genom att hela vägbanken packas om. Åtgärder som breddning av väg 25 innebär att framkomlighet och trafiksäkerhet bedöms öka. Utförs åtgärder som att bygga 1+1-väg längs sträckan bedöms trafiksäkerheten öka men framkomligheten minska. Korsningsåtgärder bedöms öka trafiksäkerheten medan lokaltrafiken får längre resväg om korsningar stängs. Den långsamtgående trafiken påverkas lite av åtgärderna eftersom behovet av transport längs väg 25 kvarstår. Genom uppsättande av mitträcke försvåras åtkomst till åker- och skogsmark längs sträckan genom att möjligheten att korsa och svänga av väg 25 begränsas. Konsekvensen bedöms dock inte påverka jordbruksverksamhet så mycket att det riskerar nedläggning. Miljömässigt bedöms konsekvenserna bli små eftersom föreslagna åtgärder utförs i av väg redan påverkad område som ej har några högre kända natur-, kultur- eller friluftsvärden. 5 (34)

6 1 Bakgrund 1.1 Brister, problem och syfte Riksväg 25 är en nationell stamväg, som har en viktig funktion att sammanbinda Växjö, Alvesta med Halmstad och med E4. Vägen är viktig för såväl arbetspendling som mer långväga resor och godstransporter. På sträckan Sjöatorp-Forsa är väg 25 ca 9 meter bred och saknar mittseparering och planskilda korsningar vilket innebär att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. Väster och öster om aktuell sträcka är väg 25 redan mötesfri. Sträckan Sjöatorp-Forsa är även en del av väg 27 som sammanbinder Karlskrona-Växjö-Värnamo-Borås-Göteborg och är viktig för pendling och godstransporter. Förutom aktuell sträcka planerar Trafikverket för en ny rastplats vid väg 25 vid Sjöatorp. Dessutom har beslut fattats om stängning av en järnvägskorsning vid Forsa. Målet med vägobjektet är säker framkomlighet genom mötesseparering och korsningsåtgärder. Figur 1 Orienteringskarta Väg 25 Sjöatorp - Forsa 1.2 Aktualitet Någon större ombyggnad av väg 25 Sjöatorp Forsa är inte med i Åtgärdsplanen för I planen finns medel avsatta för mindre förbättringsåtgärder, som kan finansiera åtgärder på sträckan under planperioden. 6 (34)

7 1.3 Tidigare utredningar och beslut Rastplats Moasjön Trafikverket planerar för en ny rastplats vid Moasjön, se Figur 2. Arbetsplanen har varit utställd för synpunkter under tiden 15 mars 8 april Figur 2 Utformningsplan för Rastplats Moasjön som är ett eget projekt och ingår ej i denna förstudie. (Arbetsplan ) Trafikplats Alvesta Väst Vägverket (numera Trafikverket) upprättade en förstudie i juni 2002 för Väg 25/707 Trafikplats Alvesta Väst. I förstudien studerades förutsättningarna och möjliga lösningar för en trafikplats för väg 707 som även ansluter till väg 727. Figur 3 Förslag på möjliga lösningar för trafikplats för väg 25/727/707. (Förstudie juni 2002) 7 (34)

8 Figur 4 Avgränsning av område studerat i förstudie för Trafikplats Alvesta Väst. (Förstudie, juni 2002) Med förstudien som grund tog Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut att vägprojektet inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 4 Miljöbalken. Med anledning av att en förstudie redan är upprättad för Trafikplatsen omfattar nu aktuell förstudie inte det området. Efter förstudien har en fördjupad teknisk utredning genomförts för Trafikplats Alvesta Väst, daterad I den studerades tekniska lösningar för en trafikplats alternativt en cirkulationsplats. Idéstudie Väg 25 Sjöatorp Forsa En idéstudie för vägsträckan upprättades i september Syftet var att få fram möjliga lösningar för förbättrad trafiksäkerhet och hög reshastighet. Förslagen skulle i senare skede kunna användas som underlag för en förstudie för hela eller delar av sträckan. 8 (34)

9 Stängning av plankorsning med järnvägen Banverket (nuvarande Trafikverket) har tagit beslut att stänga en plankorsning med järnvägen vid Forsa, se Figur 5. Järnvägsplan upprättades och Lantmäteriförrättning påbörjades Figur 5 Beslutad stängning av plankorsning med järnvägen. (Järnvägsplan ) 1.4 Geografisk avgränsning Den geografiska avgränsningen för aktuell sträcka av väg 25 är ca 4 km lång och avgränsas i väster (Sjöatorp) av cirkulationsplatsen mellan väg 25 och väg 27 och i öster (Forsa) av korsningen väg 25/väg (34)

10 Väg 727 Väg 25 Väg 25 Väg 27 Planerad rastplats Väg 724 Väg 633 Väg 707 Beslutad stängning av järnvägskorsning Alvesta Väg Meter Teckenförklaring Studerad vägsträcka Figur 6 Förstudieområdet utgörs av väg 25 med intilliggande mark på sträckan Sjöatorp-Forsa. 1.5 Övergripande mål och strategier De mål som riksdagen har antagit och som ligger till grund för arbetet med vägtransportsystemet är transportpolitiska mål, miljökvalitetsmål, arkitekturpolitiska mål och folkhälsomål Samtliga mål utgår från begreppet hållbar utveckling. Projektets mål beskrivs i kapitel Transportpolitiska mål Det övergripande målet är att transportpolitiken ska säkerhetsställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktligt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det transportpolitiska målet är uppdelat i ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmål Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 10 (34)

11 Preciseringar Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik och för gående och cyklister förbättras. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. Preciseringar Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål Miljökvalitetsmål Regeringen har satt upp 16 nationella miljökvalitetsmål som utgör den övergripande ledningen för det miljöpolitiska arbetet i Sverige. Dessa syftar till att beskriva och precisera det tillstånd i miljön som behövs för att samhället ska vara ekologiskt hållbart. Målformuleringarna som har en allmän karaktär har ytterligare preciserats och anpassats sektorsvis och geografiskt. De nationella miljökvalitetsmålen har regionalt anpassats av landets länsstyrelser med undantag för målet levande skogar som skogsvårdsstyrelsen ansvarar för. Av de antagna miljömålen bedöms fyra vara mer aktuella än övriga i detta projekt: 1. Begränsad klimatpåverkan 15. God bebyggd miljö 13. Ett rikt odlingslandskap 16. Ett rikt växt- och djurliv Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet som regleras i miljöbalken. Normer meddelas normalt av regeringen för att miljömål ska uppnås, för att åtgärda miljöproblem i Sverige eller för att vissa EG-direktiv ska kunna genomföras. Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft som 11 (34)

12 avser högsta tillåtna halter av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10), ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormer finns också för föroreningar i vatten samt krav på inventering och åtgärder mot buller Arkitekturpolitiska mål De arkitekturpolitiska målen (sex stycken) behandlar bl a kulturhistoriska och estetiska värden, kvalitet och skönhetsaspekter och är i tillämpliga delar aktuella för Trafikverkets verksamhet Folkhälsomål Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 1.6 Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen Figur 7 Planeringsprocessen utifrån förstudiearbetet (Vägverket publ. 2002:46) Vägprocessen består av följande steg: En förstudie utgör det första steget i en vägplaneringsprocess. Syftet är att inventera och klarlägga förutsättningarna inför det fortsatta arbetet samt att fungera som underlag för beslut om och hur projektet ska drivas vidare. Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen består av följande steg: 1. Förstudie här är vi nu 2. Ev. Vägutredning (utredning av alternativa lösningar) 12 (34)

13 3. Arbetsplan (framtagande av vägområde inom vilket vägen får byggas) 4. Bygghandling (framtagande av ritningar och beskrivningar inför byggande) 5. Utförande Förstudien utgör det första steget i vägplaneringen. Syftet är att inventera och klarlägga förutsättningarna inför det fortsatta arbetet samt att fungera som underlag för beslut om projektet ska drivas vidare. Denna förstudie är upprättad för att vara underlag för samråd med Länsstyrelsen i Kronobergs län, Alvesta kommun, ideella natur- och miljöskyddsföreningar och allmänhet som kan antas bli särskilt berörda enligt VägL 14a och MB 6 kap 4. Förstudien ska utgöra underlag för Länsstyrelsens bedömning av graden av miljöpåverkan. Arbetet i en förstudie ska präglas av ett öppet arbetssätt och en dialog med myndigheter, organisationer och allmänhet. Det tidiga samrådet är en del av detta. Miljöbalken föreskriver att tidigt samråd ska hållas. 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstendenser 2.1 Markanvändning Bebyggelse/Befolkning Hjortsberga hade tidigare sitt sockencentrum vid Hjortsberga kyrka. När järnvägen drogs fram flyttades bebyggelsetyngdpunkten till stationsområdet i Hjortsberga. I Hjortsberga samhälle bor ca 230 personer (ÖP 2008) Näringsliv och sysselsättning Väg 25 har stor betydelse för arbetspendling mellan Växjö Alvesta Ljungby och vidare till Halmstad samt E4. Aktuell sträcka är mycket viktig för transportmöjligheten både för persontransporter och för gods. Sträckan Sjöatorp-Forsa är även en del av väg 27 som sammanbinder Karlskrona-Växjö- Värnamo-Borås-Göteborg. Vägen går delvis genom bördig jordbruksbygd och den huvudsakliga näringen i omgivningarna kring riksväg 25 är jord- och skogsbruk. Förutom jordbruksverksamhet finns tillverkningsindustri, verkstad, skola och lägergård i Hjortsberga Kommunala planer, framtida markanvändning I översiktsplanen för Alvesta kommun pekas ett utvecklingsområde för verksamhet ut i nordvästra Alvesta stad som gränsar mot väg 707 i väster och väg 25 i norr. Vidare pekas på behovet av gång- och cykelväg mellan Hjortsberga och Alvesta. 13 (34)

14 Figur 8 Utklipp för Alvesta stad från Alvesta kommuns Översiktsplan. (ÖP 2008) Figur 9 Utklipp för Hjortsberga samhälle från Alvesta kommuns Översiktsplan. (ÖP2008) 14 (34)

15 2.2 Trafik och trafikanter resor och transporter Väg och trafik Väg 25 utgör riksintresse för kommunikationer. Vägsträckan är ett relativt stort regionalt pendlingstråk, både med bil och med kollektivtrafik. Väg 25 är utpekad som rekommenderad väg för farligt gods. Hela vägsträckan inom förstudieområdet är ca 4 km lång. Vägens bredd är i huvudsak 9 meter men den blir 13 m i västra och östra delen samt vid vänstersvängfält vid väg 722 och 724. Hastighetsbegränsningen är i huvudsak 80 km/h på sträckan förutom i öster där hastigheten är 100 km/h. Mitträcke finns idag uppsatt från korsningen väg 707/väg 25 och ca 730 meter västerut. Vid Sjöatorp Norra Råsen finns fartkameror (ATK) i båda riktningarna Figur 10 Trafikflöde på väg 25 och anslutande allmänna vägar. (Källa Trafikverket. f/d =fordon/årsmedeldygn) Från Trafikverket trafikmätningar har nedanstående trafikmängder hämtats. Prognosen till år 2030 har tagits fram med hjälp av samma uppräkningstal som använts i Trafikverkets objektplanering för Kronoberg. Trafikflödet för personbil bedöms öka med 1,5%/år fram till år 2020 och därefter 0,7%/år. Trafikflödet för lastbil bedöms öka med 2,0 %/år fram till år Väg 25 delsträcka Fordon/dygn (mätår 2010) Andel tung trafik (%) Prognos år 2030 Cpl Sjöatorp väg , Väg 724 Väg 707 (Forsa) , (34)

16 Under sommarmånaderna ökar trafiken på väg 25. Under juni till augusti ökar till exempel trafiken med procent jämfört med medeltrafiken över året. Väg 25 går på bro över Skaddeån och över järnvägen vid Hälleberg. Broarna har en bredd av ca 9 meter. Profilen på väg 25 är vid passagen av järnvägen brant vilket innebär nedsatt standard. Figur 11 Profilen för väg 25 är vid passagen av järnvägen brant vilket innebär nedsatt standard. Längs sträckan ansluter sex allmänna vägar (väg 27, 724, 633, 722, 727 samt 707). Trafikflödet på allmänna vägar framgår av figur ovan där väg 27 och väg 707 har det största trafikflödet. Korsningen med väg 27 är utformad med en cirkulationsplats. Tre korsningar är utformade med vänstersvängsfält (väg 724, 722 och 707) medan anslutningen till väg 727 har högersvängsfält. Vid anslutningen till väg 633 finns möjlighet att nyttja bussfickan vid vänstersväng från väg 25. Utöver allmänna vägar finns sju anslutningar av enskilda vägar samt tre åkeroch skogsanslutningar. Långsamtgående fordon (jord- och skogsbruksmaskiner, traktorer etc) trafikerar väg 25 längs hela sträckan. Jordbrukstransporter sker även tvärs väg 25 för åtkomst av jordbruksmark på södra resp norra sidan av väg 25. Vid Sjöatorp finns trafikkontrollplatser på ömse sidor av väg 25. Om det skulle bli stopp på väg 25 längs sträckan och trafiken behöver ledas om utgör väg 27 väg 698 väg 746 väg 126 över Rydaholm Moheda det 16 (34)

17 alternativ som tål trafikmängden. Omledningssträckan blir ca 40 km lång, se Figur 12. De mindre allmänna vägarna mellan Hjortsberga Alvesta har inte kapacitet att klara trafikmängden på väg 25. Väg 746 Väg 698 Moheda Rydaholm Väg 27 Väg 126 Väg 25 Väg Meter Figur 12 Omledningsväg vid stopp på väg 25 delen Sjöatorp-Forsa. Alvesta Busstrafik Sträckan trafikeras av busslinjerna 145 och 270 med 15 turer i vardera riktningen på vardagarna. Längs sträckan finns 11 hållplatslägen. Vid hållplats Norra Råsen sker idag omstigning mellan Linje 145 och 270. Enligt Trafikverkets underlag så uppfyller inte alla hållplatser standarden enligt Vägar och Gators Utformning (VGU). Nedan redovisas resanderäkning på antalet påstigande passagerare under november månad Flest påstigande var vid hållplatsen Forsa vägskäl med 452 påstigande personer medan hållplatsen Hjortsberga vsk hade mycket få påstigande. 17 (34)

18 Figur 13 Befintliga busshållplatser samt antal påstigande under november 2010 (källa Länstrafiken Kronoberg) Oskyddade trafikanter På sträckan finns ej någon separat gång- och cykelväg parallellt med väg 25. Om man ska cykla från Hjortsberga till Alvesta används antingen stråket väg 724 väg 633 väg 721 som är ca 6 km långt eller stråket väg 727 serviceväg norr om väg 25 (alt väg 25) väg 707 som är ca 8 km långt. Som alternativ till väg 633 cyklar vissa längs väg 25 mellan Norra Råsen Väg 722 och sedan vidare på väg 722 avståndet är dock lika långt oavsett om väg 633 eller 722 används. Några planskilda passager finns ej längs sträckan. Väg 724 Väg 727 Väg 25 Väg 724 Väg 707 Väg 633 Väg 722 Alvesta Meter Väg 721 Figur 14 Gång- och cykelstråk som används idag mellan Hjortsberga och Alvesta. Vid Mo-Sjöatorp och Norra Råsen sker frekvent passage av gående och cyklister. 18 (34)

19 2.2.4 Trafiksäkerhet På sträckan finns några anslutningar med nedsatt sikt. Avsnittet mellan väg 722 väg 727 vid passagen av järnvägen har sämre standard på profilen (brant backe) än övriga delar av vägen. På vägar med årsdygnstrafik (ÅDT) över fordon per dygn är mötes- och omkörningsolyckor de vanligaste olyckorna med döda och svårt skadade. Längs sträckan inom förstudien har det under perioden november 2004 juni 2010 inträffat 7 olyckor med personskador som anmälts till Polisen. Vid olyckorna har ingen person blivit dödat men 3 av olyckorna medförde svårt skadade personer och 4 olyckor medförde lindrigt skadade personer. Figur 15 Trafikolyckor med personskador längs sträckan under perioden nov juni Dagens utformning motsvarar inte trafiksäkerhetskraven för en väg med 100 km/h. Viltstängsel finns på båda sidor av väg 25 längs hela sträckan. 2.3 Övrig infrastruktur Järnväg Järnvägen Värnamo Alvesta korsar väg 25 i höjd med Hälleberg. För att öka säkerheten har beslutats att befintlig plankorsning vid Forsa ska stängas, se Figur Miljö, viktiga förutsättningar, aspekter och intressen Områdets allmänna karaktär Rv 25 omges i sin västra del av jordbruksmark för att i östra delen övergå mer till skogsmark. Området är flackt och Skaddeån korsas mitt på sträckan. Bebyggelsen är gles längs sträckan Naturmiljö Väg 25 går genom ett jordbruks- och skogslandskap där naturvärdena i första hand utgörs av diken/vattendrag samt skogliga värden. I vägens närmaste 19 (34)

20 omgivning finns få områden med kända naturvärden. Inga områden av riksintresse berörs. Naturvärden Skaddeån passeras mitt på sträckan. Några särskilda värden finns inte dokumenterade i ån. Fisken sandkrypare har hittats i ån. Sandkrypare var tidigare en rödlistad art, men genomförda åtgärdsprogram har gjort att den kommit tillbaka och är inte rödlistad längre. Strandskyddet för Skaddeån är 100 meter. Stenmurar, åkerholmar och diken i åkermark finns längs sträckan. Dessa kan beröras av biotopskydd. Vägen med tillhörande viltstängsel utgör en barriär för vilt som rör sig i området. Vägen och befintliga trummor kan utgöra vandringshinder för landoch vattenlevande djur som lever i eller i anslutning till vattendrag som korsar under vägen Kulturmiljö Inget område av riksintresse berörs. Ett flertal fornlämningar finns längs sträckan. Fornlämningar Kända fornlämningar har inhämtats från Riksantikvarieämbetet och redovisas i bilaga Naturresurser Riksväg 25 omges av åkermark. Åkermarken nås i många fall via väg 25 och vägen har stor betydelse för jordbrukets transporter. Transport sker på väg 25 med långsamtgående fordon längs hela sträckan Rekreation och friluftsliv Området vid Moasjön används av närboende som badplats och närströvområde. Hjortsberga idrottsplats ligger mellan Norra Råsen och Hjortsberga Miljöbelastning Vatten Miljökvalitetsnormer för vatten innebär att inga vatten får kvalitetsmässigt försämras samt att god vattenstatus ska säkerställas senast år 2015 (för vissa vatten år 2021). Det vattenområde som berörs är Skaddeån ( ) som ingår i Mörrumsåns avrinningsområde. Skaddeån har bedömts ha måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus år Dagvatten från väg 25 leds via vägdiken och vidare ut i omgivande marker och vattendrag. 20 (34)

21 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Förstudie Förslagshandling Luft Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas. Buller Väg 25 och järnvägen ger bullerstörningar men påverkar få boende inom förstudieområdet. Två bostadsfastigheter har bullerberäknats och båda ligger under 65 dba ekvivalent ljudnivå vilket är ett riktvärde som Trafikverket utgår ifrån gällande bullerskyddsåtgärder längs befintliga vägar. Förorenad mark Två områden med förorenad mark finns nära väg 25, en fd barktipp vid Norra Råsen och en industribyggnad/kiosk som det under några år på 1980-talet tillverkades träskyddsmedel från koppar, krom och arsenik. Ett fåtal prover i mark och ytvatten har tagits vid industribyggnaden där förhöjda halter metaller har påträffat omkring hela fastigheten. Förekomst av tjärhaltig beläggning i vägkroppen har ej undersökts. Övrigt Åkermarken som omger rv 25 är dränerad och ingår i ett dikningsföretag från Väg 722 Väg 25 Väg 633 Norra Råsen Meter Figur 16 Väg 25 korsar i anslutning till Skaddeån ett dikningsföretag från Enligt uppgift är jordbruksmarken kring Skaddeån ofta översvämmad tidigt på våren, främst norr om väg Byggnadstekniska förutsättningar Geologi/geoteknik Enligt jordartskartan går vägens sträckning huvudsakligen på morän. Vägens uppbyggnad Befintlig väg har sämre uppbyggnad vid passagen över järnvägen och är därför utpekat som ett riskobjekt av Trafikverket och behöver åtgärdas vid en 21 (34)

22 ombyggnad av vägen. Här är vägbanken uppbyggd med stora stenar som är dåligt packade vilket gör att hålrum uppstår i vägbanken. En inventering av bärighetsbrister gjordes i början av maj månad 2011 och redovisas i separat PM. Inventeringen visar att vägen har vissa bärighetsbrister bla öster om Skaddeån, varför ytterligare utredning krävs för att klargöra orsak och ge underlag för dimensionering. Ledningar En VA-ledning (överföringsledning för vatten till Växjö stad) går på norra sidan av väg 25 längs hela sträckan. VA-ledningar korsar även väg 25 vid korsningen med väg 722. Markförlagd och luftburen el- och teleledning korsar väg 25 vid ett flertal punkter. 22 (34)

23 3 Projektmål Projektets mål är i första hand att förbättra trafiksäkerheten men även att förbättra framkomligheten. Projektet ska även förbättra för cykeltrafiken. Föreslagna åtgärder ska väl motsvara behoven för sträckan. Projektet ska vara samhällsekonomiskt lönsamt, vilket gör relationen mellan bedömd nytta och kostnad viktig. Nedan följer en projektspecifik precisering av de transportpolitiska funktionsrespektive hänsynsmålen samt miljökvalitetsmålen. Funktionsmål (tillgänglighet) Höja standarden på väg 25 för att förbättra det regionala pendlingsstråket både för kollektivtrafik och för bilister vilket bidrar till att skapa en starkare region. Öka framkomlighet och standard på väg 25 för att förbättra näringslivets transporter. Minska restiden med buss på sträckan Alvesta/Växjö Värnamo/Ljungby. Översyn av hållplatser längs sträckan. Förbättra förutsättningarna för cykling, då främst inom begreppet hela resan. Vilket innebär att skapa punkter som är användbara för att kunna genomföra kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik. Skapa goda förutsättningar för att kunna cykla mellan Hjortsberga och Alvesta tätort för boende inom rimligt cykelavstånd. Hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa) Förbättra trafiksäkerheten på vägen, både för bilister och oskyddade trafikanter. Minska antalet olyckor jämfört med den sista tioårsperioden. Åtgärder för att förbättra för cykeltrafiken får även effekt på folkhälsan genom att fler människor väljer att cykla. Projektet ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och i detta projekt har fyra mål bedömts vara särskilt aktuella, se nedan Begränsad klimatpåverkan Målet att öka framkomligheten på väg ligger inte helt i linje med målet att begränsa klimatpåverkan, då det främst förbättrar förutsättningar för biltrafiken. Framkomlighetsåtgärder på sträckan kommer dock även kollektivtrafiken till nytta vilket kan innebära kortare restider. För att projektmålet att förbättra pendlingsmöjligheterna på väg 25 inte ska ge negativ klimatpåverkan krävs satsningar på kollektivtrafiken och på cykeltrafiken för att på så sätt medverka till att de pendlare som har möjlighet väljer ett annat färdmedel än bil. God bebyggd miljö Minska biltrafikens negativa inverkan på boende längs med sträckan, då fram för allt avseende bullerstörningar över gällande riktvärde. 23 (34)

24 Ett rikt odlingslandskap Minimera intrång i odlingslandskapet. Skapa möjligheter för lantbrukstransporter att passera vägen för att effektivt kunna nyttja marken på båda sidor av vägen och därmed hålla landskapet öppet. Ett rikt växt- och djurliv Målet är att intrång i befintliga naturmiljöer som vattendrag m.m. minimeras och att vägens barriäreffekt för djurlivet begränsas genom att passagemöjligheter erbjuds. 24 (34)

25 4 Bedömning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen 4.1 Fyrstegsprincipen Vid val av åtgärder ska den s k fyrstegsprincipen användas, som innebär att åtgärder ska analyseras i en förutbestämd ordning. Det är en allmän planeringsprincip för hushållning med resurser, minskning av vägtransportsystemets negativa effekter och utnyttja befintlig väg på ett mer effektivt sätt. De fyra stegen är: 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt, dvs. sådant som påverkar behovet av att resa och val av färdmedel. Det kan handla om t ex lokalisering av verksamheter, nyttjande av gång- och cykelstråk, kollektivtrafiknät, avgiftssystem. 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon t ex väginformatik, trafikreglering, förarutbildning 3. Begränsade ombyggnadssträckor dvs förbättringsåtgärder och ombyggnadsåtgärder i befintlig sträckning. 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, där ofta ny mark tas i anspråk. Steg 1, åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt Information och påverkansåtgärder kan genomföras för att få medborgarna att välja kollektivtrafik för framför allt arbetspendling. Kollektivtrafikens attraktivitet kan ökas genom att åtkomst och turtätheten förbättras. Länstrafiken har en ambition att skapa förutsättningar för snabb expressbusstrafik på de mest trafikerade stråken mellan centralorter i regionen. I expressbussbegreppet ligger att bussarna i möjligaste mån ska undvika att göra avstickare i närliggande mindre orter. Detta tankesätt är förutsättningar för den befintliga omstigningshållplatsen vid Norra Råsen. På sträckan Sjöatorp-Forsa är transporter på väg 25 den enda möjligheten att ta sig fram. Att ta tåget är inte något alternativ eftersom järnvägen ligger för långt bort. Tåget är ett realistiskt alternativ till buss på längre sträckor till och från Alvesta men behöver i dagsläget kompletteras med busstrafik för att tillgodose de resandes behov. Steg 2, åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät Sänkt hastighet skulle öka trafiksäkerheten något. Samtidigt medför denna åtgärd sänkt framkomlighet, vilket inte är önskvärt med hänsyn till att stråket är ett regionalt pendlingsstråk med mycket trafik. Åtgärderna i steg 1 och 2 kan bidra till ett minskat transportbehov på vägen men det bedöms inte räcka till för att uppnå en acceptabel standard med hänsyn till uppsatta mål, dock kan det användas som komplement till åtgärder som föreslås i steg 3 eller (34)

26 Steg 3, vägförbättringsåtgärder Ett antal förbättringsåtgärder är möjliga att vidta. Mötesfri landsväg mitträcke sätts på sträckan utan breddning av väg 25. Vid passage av de båda broarna kan ej mitträcke sättas för att klara fri bredd på 5,1 meter. Åtgärden medför förbättrad trafiksäkerhet. Framkomligheten och tillgängligheten bedöms minska för den genomgående resp lokala trafiken. Mötesfri landsväg mitträcke sätts på sträckan, väg 25 breddas och körfält med omkörningsmöjlighet anläggs. Beroende på var breddningssträckorna placeras kan mitträcke även kunna sättas upp över de båda broarna. Åtgärden medför förbättrad trafiksäkerhet. Framkomligheten ökar för den genomgående trafiken men tillgängligheten minskar för den lokala trafiken. Ändrad korsningsutformning - ett antal korsningar längs sträckan får ändrad utformning för att förbättra trafiksäkerheten. Åtgärden minskar risken för korsningsolyckor samt ger förbättrad tillgänglighet för trafik från/till det sekundära vägnätet samt ökar medelhastigheten. Planskild korsning väg 724/633 En enklare planskild korsning vid väg 724/633 (Trafikplats Hjortsberga) skulle öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Sidovägar Nya sidovägar kan byggas för att möjliggöra stängning av mindre säkra korsningar och anslutningar. Förbättrade hållplatser - ger ökad tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet för kollektivtrafiken. Cykelväg för att öka attraktivitet för cykel kan cykelvägar anläggas utmed väg 25 eller motsvarande funktion lösas på parallellt sidovägnät. Översyn av sidoområdena - sidoområdena rensas från fasta hinder inom säkerhetszonen alternativt sätts sidoräcken upp. Ett antal av åtgärderna i steg 3 kombinerat med åtgärder i steg 1 och 2 bedöms vara tillräckliga för att uppnå projektmål samt transportpolitiska mål. Steg 4, nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder En större ombyggnadsåtgärd - För att åtgärda problem på sträckan är en kortare nysträckning av väg 25 vid järnvägspassagen möjlig. Vid en nysträckning byggs en ny bro bredvid befintlig järnvägsbro vilket möjliggör omkörningsmöjlighet. Detta alternativ bedöms öka trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikplats Alvesta Väst En fullt utbyggd trafikplats väg 707 har tidigare studerats i särskild förstudie och skulle öka trafiksäkerheten och framkomligheten. 26 (34)

27 5 Tänkbara åtgärder Utifrån det resonemang som förs i fyrstegsanalysen bedöms de åtgärder som beskrivs i steg 3 och 4 uppfylla projektmålen bäst. Tänkbara åtgärder beskrivs nedan. 5.1 Mötesfri landsväg Väg 25 förses med mitträcke längs större del av den aktuella sträckan. Större delen av sträckan planeras för hastigheten 100 km/h. För att få till omkörningsfält krävs breddning av befintlig väg. Breddning sker mestadels i skogsmark och kommer att innebära bl a att diken flyttas ut och befintliga trummor under vägen förlängs. På någon kortare sträcka kan bergsprängning bli aktuell. Där sidoräcken erfordras placeras dessa så att minst 5.1 meter fri bredd uppnås mellan mitt- och sidoräcke för att klara specialtransporter. Det har konstaterats att vägbanken vid järnvägspassagen vid Hälleberg har brister som måste åtgärdas genom att hela vägbanken packas om. Omkörningssträckor kan anläggas växelvis i båda riktningarna eller samlat till 2+2-körfält. Mellan omkörningssträckorna kvarstår sträckor med ett körfält i varje riktning. Placering av omkörningssträckor kan göras längs hela sträckan. Nedan illustreras exempel på typsektioner för avsnitt med ett körfält i varje riktning (1+1) respektive med omkörningsfält i ena riktningen (2+1). 27 (34)

28 Figur 17 Exempel på typsektioner för 1+1 resp 2+1 körfält. Omkörningssträckorna fördelas i båda körriktningarna och placeras där det är mest lämpligt utifrån tekniska möjligheter och hänsyn till boende och bevarandevärden. Omkörningssträckorna får en längd på meter beroende på var de placeras men kan i en framtid utökas och bli längre. Om breddning utförs är inriktningen att uppnå minst 15-20% omkörningsfält i varje riktning på sträckan. Möjligheten för långsamtgående fordon att stanna till för att släppa förbi bakomvarande trafik kommer att tillgodoses med väntfickor där det inte finns andra möjligheter att köra åt sidan. Ungefär 1 väntficka varannan kilometer föreslås på enfältssträckor. 28 (34)

29 5.2 Korsningar, anslutningar och sidovägar Vid anslutningen av väg 724/633 finns möjlighet att anlägga en enkel planskild korsning. En planskild korsning kan utformas relativt enkel där befintliga anslutningar till väg 25 i princip ligger kvar och nyttjas som av- och påfartsramper se illustration nedan. Väg 727 Skedamakarudden Fållen Sjöatorpasjön Postgården Hjortsberga Väg 724 Skaddeån Väg 722 Hälleberg Forsakiosken Norregården Väg 707 rfällemossen Nabbaskogen Väg 25 Mo Sjöatorp Framtida möjlig trafikplats? Väg 633 Norra Råsen Maden Forsa Förklaring Möjlig TPL Hjortsberga!!!! Befintligt mitträcke Meter Forsdala Mo Figur 18 Illustration av möjlig trafikplats vid Hjortsberga där väg 724 och Södregården 633 knyts ihop i en Spelarens planskild Motorpet korsning. Lindsberg Förutsättningarna för Trafikplats Alvesta Södra Västra Råsen vid väg 707 har Vret studerats i en Stavragöl Slättatorp särskild förstudie varför de ej redovisas i denna förstudie. Mellangården Norreskog Knäppopp För att minska antalet konfliktpunkter längs sträckan finns möjlighet att stänga korsningen för väg 722 och istället leda trafiken via parallellvägar till någon intilliggande korsning. Samma gäller för anslutningarna vid Hälleberg och Forsakiosken som också går att stänga om parallellvägar byggs. Gång- och cykeltrafik kommer inte att förbjudas på väg 25. Om trafikplatserna vid Hjortsberga och Alvesta Väst byggs tillskapas möjlighet för gång- och cykeltrafik att passera väg 25 planskilt. Om parallellvägar byggs kan de även nyttjas på ett trafiksäkrare sätt av gång- och cykeltrafik än att väg 25 nyttjas. Om parallellvägar byggs skapas även möjlighet för långsamma transporter att nyttja dessa. Nyttjandet bedöms i dagsläget ej bli så stort att långsamtgående trafik på väg 25 försvinner. 5.3 Övriga åtgärder De busshållplatser som idag har mycket få påstigande som tex hållplats Hjortsberga vsk föreslås tas bort. De busshållplatser som i dag saknar fickor för angöring föreslås byggas ut med sådana. Vissa hållplatser kan även komma att flyttas för att få ett bättre upptagningsområde eller mer trafiksäker placering. 29 (34)

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga

Remisshandling. Förstudie Trafikplats Romberga Remisshandling Förstudie Trafikplats Romberga Februari 2008 Titel: Förstudie trafikplats Romberga Objektnummer: VMN 86 11 723 Utgivningsdatum: Februari 2008 Utgivare: Vägverket Region Mälardalen Distributör:

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN

Förstudie. E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun. Samrådshandling Oktober 2008 VMN Förstudie E 20 Trafikplats Marieberg Norra Örebro kommun Samrådshandling Oktober 2008 VMN 8611765 Titel: Trafikplats Marieberg Norra Objektnummer: VMN 8611765 Utgivningsdatum: September 2008 Utgivare:

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Arbetsplan Väg 27, Ronneby-Växjö, delen Möllenäs-Backaryd

Arbetsplan Väg 27, Ronneby-Växjö, delen Möllenäs-Backaryd E SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (7) Skapat av Dokumentdatum Beteckning Jessica Andersson 2012-05-21 106 432 Fastställt av Vägnummer Skede Daniel Andersson 27 Arbetsplan Projektnummer Projektnamn TRV 2011/48540

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011

Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen om översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv Arbetsnamn: Cyklingsutredningen Antaget den 20 januari 2011 Utredningen Särskilde utredaren: Europaparlamentarikern Kent Johansson Sekretariatet:

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Objekt nr: VMN 10567 Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Samrådshandling 2002-09-25 Förstudie väg 55, delen mellan Örsundsbro - Kvarnbolund

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna!

Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen. Välkomna! Presentation av förstudien - Fåröförbindelsen Välkomna! 2 2013-05-21 Förstudie Varför en förstudie? Samhälle 3 2013-05-21 Vad är en Förstudie? Nuläge Analys Förslag på åtgärder 4 2013-05-21 5 2013-05-21

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation Genom Simtuna Den mötesfria landsvägen slutar i samband med korsningen med väg 254. Därefter sänks den högsta tillåtna hastigheten till 70 km/h, och fortsätter så genom Simtuna och förbi kyrkan. Framkomligheten

Läs mer

Väg E22, Karlskrona-Norrköping

Väg E22, Karlskrona-Norrköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Häggebotorp-Gladhammar Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan: 2016-03-01 Projektnummer: 87 833 351 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka) 1(9) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar aktuella

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Objektet väl dokumenterat i Vägverkets vägutredning, ingen karta bifogas.

Objektet väl dokumenterat i Vägverkets vägutredning, ingen karta bifogas. Objektet väl dokumenterat i Vägverkets vägutredning, ingen karta bifogas. Väg 506 Timmerleden förbi Piteå C, str. Industrigatan- Hallgrens väg. 1. Brister i trafiksäkerhet och framkomlighet för samtliga

Läs mer

Kapitel 3 Funktionsanalys av transportsystemet

Kapitel 3 Funktionsanalys av transportsystemet Allmänt påverkar trafiken på väg 52 miljön genom utsläpp av klimatgaser, luftföroreningar samt alstrande av buller och vibrationer. Vägens utformning bidrar till att hastigheter och trafikmängd hålls nere,

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Stråk 2 regional plan. Workshop

Stråk 2 regional plan. Workshop Stråk 2 regional plan Workshop 2014-12-12 Korta fakta om stråket Stråket är ganska heterogent vad gäller bredd och annan teknisk standard Väg 164 Vägen är genomgående smal, på sina håll mycket smal Vägrenar

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad [Motpartens ärendeid] 1(6) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 51, Östergötlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Planering Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010-123 57 72 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92 SUNNE KOMMUN Värmlands län 2016-02-08 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder ANALYSUNDERLAG Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder Delen Slamby Charlottenlund, Härryda kn, Västra Götalands län Projektnummer: 145008 2015-10-26 Dokumenttitel: Analysunderlag Väg 549, stabilitetshöjande

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar

Samråd. Väg E22/118, Trafikplats Hammar Samråd Väg E22/118, Trafikplats Hammar Fyrstegsprincipen 1 Tänk om 2 Optimera 3 Bygg om 4 Bygg nytt Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt Åtgärder som effektiviserar nyttjandet

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Uppdatering av förstudie E18 Delen tpl Norrtälje-Kapellskär. Norrtälje kommun, Stockholms län

Uppdatering av förstudie E18 Delen tpl Norrtälje-Kapellskär. Norrtälje kommun, Stockholms län PM Uppdatering av förstudie E18 Delen tpl Norrtälje-Kapellskär Norrtälje kommun, Stockholms län 2011-03-23 Dokumenttitel: Uppdatering av Förstudie E18 delen tpl Norrtälje- Kapellskär Dokumentdatum: 2011-03-09

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl.

Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. Antagen av Kommunstyrelsen 2016-06-01 114 Laga kraft 2016-06-30 Dnr: KS 2015/00879 Planbeskrivning Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. Tegeborgsvägen, Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län Utskrift

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR 36 kapitel 6 KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR TILL STÖD FÖR VIDGAD REGIONAL ARBETS- OCH BOSTADSMARKNAD OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Snabbare och säkrare resor och transporter i regionen och

Läs mer

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län

Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING. Trollhättans Stad, Västra Götalands län Förstudie E45/väg 44 Trafikplats Överby i Trollhättan SAMRÅDSHANDLING Trollhättans Stad, Västra Götalands län Objektnr: 108113 Juni 2012 Publicerad 2012-06-21 Beställare Kontaktperson Trafikverket Örjan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Samråd Väg E20 Vårgårda norr Mariestad. delen Förbi Mariestad. TMALL 0141 Presentation v 1.0

Samråd Väg E20 Vårgårda norr Mariestad. delen Förbi Mariestad. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samråd 2016-06-21 Väg E20 Vårgårda norr Mariestad delen Förbi Mariestad TMALL 0141 Presentation v 1.0 2 2016-06-21 Dagordning 1. Presentation 2. Vägplaneringsprocessen 3. Vägplan - val av lokaliseringsalternativ

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer