Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa"

Transkript

1 FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling Objekt: PÄRM 1

2 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling Utgivningsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Anna Karlsson, Trafikverket, Konsult: Vectura Uppdragsansvarig: Jörgen Liljegren, Vectura Förstudie: Mats Gidmark, Vectura Vägprojektering: Jesper Tannerfalk, Vectura Distributör: Trafikverket Region Syd, Jönköping, telefon: (34)

3 Innehåll 1 Bakgrund Brister, problem och syfte Aktualitet Tidigare utredningar och beslut Geografisk avgränsning Övergripande mål och strategier Transportpolitiska mål Miljökvalitetsmål Arkitekturpolitiska mål Folkhälsomål Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen Befintliga förhållanden och utvecklingstendenser Markanvändning Bebyggelse/Befolkning Näringsliv och sysselsättning Kommunala planer, framtida markanvändning Trafik och trafikanter resor och transporter Väg och trafik Busstrafik Oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet Övrig infrastruktur Järnväg Miljö, viktiga förutsättningar, aspekter och intressen Områdets allmänna karaktär Naturmiljö Kulturmiljö Naturresurser Rekreation och friluftsliv Miljöbelastning Byggnadstekniska förutsättningar (34)

4 3 Projektmål Bedömning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen Fyrstegsprincipen Tänkbara åtgärder Mötesfri landsväg Korsningar, anslutningar och sidovägar Övriga åtgärder Effekter och konsekvenser Trafik Miljö/Markanvändning Riskhantering Kostnader Samråd Alvesta kommun Länsstyrelsen i Kronobergs län Länstrafiken Kronoberg Samrådsmöte och samrådstid Boende i närområdet Jordbruk vid Postgården Jordbruk i närområdet Verksamhetsutövare i närområdet Regionförbundet i Södra Småland E.ON Elnät Sverige AB Fortsatt arbete Källor, referenser Bilagor Bilaga 1... Karta Natur- och kulturvärden, förorenad mark, riksintressen Bilaga 2... Karta Översikt möjliga åtgärder Bilaga 3... Protokoll från Samrådsmöte (34)

5 Sammanfattning Riksväg 25 är en nationell stamväg, som har en viktig funktion att sammanbinda Växjö, Alvesta med Halmstad och med E4. Vägen är viktig för såväl arbetspendling som mer långväga resor och godstransporter. På sträckan Sjöatorp-Forsa är väg 25 ca 9 meter bred och saknar mittseparering och planskilda korsningar vilket innebär att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. Väster och öster om aktuell sträcka är väg 25 redan mötesfri. Sträckan Sjöatorp-Forsa är även en del av väg 27 som sammanbinder Karlskrona-Växjö-Värnamo-Borås-Göteborg. Målet med vägobjektet är säker framkomlighet genom mötesseparering och korsningsåtgärder. Möjliga åtgärder som har studerats är att väg 25 förses med mitträcke längs större del av den aktuella sträckan. För att få till omkörningsfält krävs breddning av befintlig väg. Breddning sker mestadels i skogsmark och kommer att innebära bl a att diken flyttas ut och befintliga trummor under vägen förlängs. På någon kortare sträcka kan bergsprängning bli aktuell. Där sidoräcken erfordras placeras dessa så att minst 5.1 meter fri bredd uppnås mellan mitt- och sidoräcke för att klara specialtransporter. Det har konstaterats att vägbanken vid järnvägspassagen vid Hälleberg har brister som måste åtgärdas genom att hela vägbanken packas om. Åtgärder som breddning av väg 25 innebär att framkomlighet och trafiksäkerhet bedöms öka. Utförs åtgärder som att bygga 1+1-väg längs sträckan bedöms trafiksäkerheten öka men framkomligheten minska. Korsningsåtgärder bedöms öka trafiksäkerheten medan lokaltrafiken får längre resväg om korsningar stängs. Den långsamtgående trafiken påverkas lite av åtgärderna eftersom behovet av transport längs väg 25 kvarstår. Genom uppsättande av mitträcke försvåras åtkomst till åker- och skogsmark längs sträckan genom att möjligheten att korsa och svänga av väg 25 begränsas. Konsekvensen bedöms dock inte påverka jordbruksverksamhet så mycket att det riskerar nedläggning. Miljömässigt bedöms konsekvenserna bli små eftersom föreslagna åtgärder utförs i av väg redan påverkad område som ej har några högre kända natur-, kultur- eller friluftsvärden. 5 (34)

6 1 Bakgrund 1.1 Brister, problem och syfte Riksväg 25 är en nationell stamväg, som har en viktig funktion att sammanbinda Växjö, Alvesta med Halmstad och med E4. Vägen är viktig för såväl arbetspendling som mer långväga resor och godstransporter. På sträckan Sjöatorp-Forsa är väg 25 ca 9 meter bred och saknar mittseparering och planskilda korsningar vilket innebär att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. Väster och öster om aktuell sträcka är väg 25 redan mötesfri. Sträckan Sjöatorp-Forsa är även en del av väg 27 som sammanbinder Karlskrona-Växjö-Värnamo-Borås-Göteborg och är viktig för pendling och godstransporter. Förutom aktuell sträcka planerar Trafikverket för en ny rastplats vid väg 25 vid Sjöatorp. Dessutom har beslut fattats om stängning av en järnvägskorsning vid Forsa. Målet med vägobjektet är säker framkomlighet genom mötesseparering och korsningsåtgärder. Figur 1 Orienteringskarta Väg 25 Sjöatorp - Forsa 1.2 Aktualitet Någon större ombyggnad av väg 25 Sjöatorp Forsa är inte med i Åtgärdsplanen för I planen finns medel avsatta för mindre förbättringsåtgärder, som kan finansiera åtgärder på sträckan under planperioden. 6 (34)

7 1.3 Tidigare utredningar och beslut Rastplats Moasjön Trafikverket planerar för en ny rastplats vid Moasjön, se Figur 2. Arbetsplanen har varit utställd för synpunkter under tiden 15 mars 8 april Figur 2 Utformningsplan för Rastplats Moasjön som är ett eget projekt och ingår ej i denna förstudie. (Arbetsplan ) Trafikplats Alvesta Väst Vägverket (numera Trafikverket) upprättade en förstudie i juni 2002 för Väg 25/707 Trafikplats Alvesta Väst. I förstudien studerades förutsättningarna och möjliga lösningar för en trafikplats för väg 707 som även ansluter till väg 727. Figur 3 Förslag på möjliga lösningar för trafikplats för väg 25/727/707. (Förstudie juni 2002) 7 (34)

8 Figur 4 Avgränsning av område studerat i förstudie för Trafikplats Alvesta Väst. (Förstudie, juni 2002) Med förstudien som grund tog Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut att vägprojektet inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 4 Miljöbalken. Med anledning av att en förstudie redan är upprättad för Trafikplatsen omfattar nu aktuell förstudie inte det området. Efter förstudien har en fördjupad teknisk utredning genomförts för Trafikplats Alvesta Väst, daterad I den studerades tekniska lösningar för en trafikplats alternativt en cirkulationsplats. Idéstudie Väg 25 Sjöatorp Forsa En idéstudie för vägsträckan upprättades i september Syftet var att få fram möjliga lösningar för förbättrad trafiksäkerhet och hög reshastighet. Förslagen skulle i senare skede kunna användas som underlag för en förstudie för hela eller delar av sträckan. 8 (34)

9 Stängning av plankorsning med järnvägen Banverket (nuvarande Trafikverket) har tagit beslut att stänga en plankorsning med järnvägen vid Forsa, se Figur 5. Järnvägsplan upprättades och Lantmäteriförrättning påbörjades Figur 5 Beslutad stängning av plankorsning med järnvägen. (Järnvägsplan ) 1.4 Geografisk avgränsning Den geografiska avgränsningen för aktuell sträcka av väg 25 är ca 4 km lång och avgränsas i väster (Sjöatorp) av cirkulationsplatsen mellan väg 25 och väg 27 och i öster (Forsa) av korsningen väg 25/väg (34)

10 Väg 727 Väg 25 Väg 25 Väg 27 Planerad rastplats Väg 724 Väg 633 Väg 707 Beslutad stängning av järnvägskorsning Alvesta Väg Meter Teckenförklaring Studerad vägsträcka Figur 6 Förstudieområdet utgörs av väg 25 med intilliggande mark på sträckan Sjöatorp-Forsa. 1.5 Övergripande mål och strategier De mål som riksdagen har antagit och som ligger till grund för arbetet med vägtransportsystemet är transportpolitiska mål, miljökvalitetsmål, arkitekturpolitiska mål och folkhälsomål Samtliga mål utgår från begreppet hållbar utveckling. Projektets mål beskrivs i kapitel Transportpolitiska mål Det övergripande målet är att transportpolitiken ska säkerhetsställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktligt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det transportpolitiska målet är uppdelat i ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmål Tillgänglighet Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 10 (34)

11 Preciseringar Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik och för gående och cyklister förbättras. Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås. Preciseringar Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål Miljökvalitetsmål Regeringen har satt upp 16 nationella miljökvalitetsmål som utgör den övergripande ledningen för det miljöpolitiska arbetet i Sverige. Dessa syftar till att beskriva och precisera det tillstånd i miljön som behövs för att samhället ska vara ekologiskt hållbart. Målformuleringarna som har en allmän karaktär har ytterligare preciserats och anpassats sektorsvis och geografiskt. De nationella miljökvalitetsmålen har regionalt anpassats av landets länsstyrelser med undantag för målet levande skogar som skogsvårdsstyrelsen ansvarar för. Av de antagna miljömålen bedöms fyra vara mer aktuella än övriga i detta projekt: 1. Begränsad klimatpåverkan 15. God bebyggd miljö 13. Ett rikt odlingslandskap 16. Ett rikt växt- och djurliv Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet som regleras i miljöbalken. Normer meddelas normalt av regeringen för att miljömål ska uppnås, för att åtgärda miljöproblem i Sverige eller för att vissa EG-direktiv ska kunna genomföras. Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft som 11 (34)

12 avser högsta tillåtna halter av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10), ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Miljökvalitetsnormer finns också för föroreningar i vatten samt krav på inventering och åtgärder mot buller Arkitekturpolitiska mål De arkitekturpolitiska målen (sex stycken) behandlar bl a kulturhistoriska och estetiska värden, kvalitet och skönhetsaspekter och är i tillämpliga delar aktuella för Trafikverkets verksamhet Folkhälsomål Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 1.6 Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen Figur 7 Planeringsprocessen utifrån förstudiearbetet (Vägverket publ. 2002:46) Vägprocessen består av följande steg: En förstudie utgör det första steget i en vägplaneringsprocess. Syftet är att inventera och klarlägga förutsättningarna inför det fortsatta arbetet samt att fungera som underlag för beslut om och hur projektet ska drivas vidare. Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen består av följande steg: 1. Förstudie här är vi nu 2. Ev. Vägutredning (utredning av alternativa lösningar) 12 (34)

13 3. Arbetsplan (framtagande av vägområde inom vilket vägen får byggas) 4. Bygghandling (framtagande av ritningar och beskrivningar inför byggande) 5. Utförande Förstudien utgör det första steget i vägplaneringen. Syftet är att inventera och klarlägga förutsättningarna inför det fortsatta arbetet samt att fungera som underlag för beslut om projektet ska drivas vidare. Denna förstudie är upprättad för att vara underlag för samråd med Länsstyrelsen i Kronobergs län, Alvesta kommun, ideella natur- och miljöskyddsföreningar och allmänhet som kan antas bli särskilt berörda enligt VägL 14a och MB 6 kap 4. Förstudien ska utgöra underlag för Länsstyrelsens bedömning av graden av miljöpåverkan. Arbetet i en förstudie ska präglas av ett öppet arbetssätt och en dialog med myndigheter, organisationer och allmänhet. Det tidiga samrådet är en del av detta. Miljöbalken föreskriver att tidigt samråd ska hållas. 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstendenser 2.1 Markanvändning Bebyggelse/Befolkning Hjortsberga hade tidigare sitt sockencentrum vid Hjortsberga kyrka. När järnvägen drogs fram flyttades bebyggelsetyngdpunkten till stationsområdet i Hjortsberga. I Hjortsberga samhälle bor ca 230 personer (ÖP 2008) Näringsliv och sysselsättning Väg 25 har stor betydelse för arbetspendling mellan Växjö Alvesta Ljungby och vidare till Halmstad samt E4. Aktuell sträcka är mycket viktig för transportmöjligheten både för persontransporter och för gods. Sträckan Sjöatorp-Forsa är även en del av väg 27 som sammanbinder Karlskrona-Växjö- Värnamo-Borås-Göteborg. Vägen går delvis genom bördig jordbruksbygd och den huvudsakliga näringen i omgivningarna kring riksväg 25 är jord- och skogsbruk. Förutom jordbruksverksamhet finns tillverkningsindustri, verkstad, skola och lägergård i Hjortsberga Kommunala planer, framtida markanvändning I översiktsplanen för Alvesta kommun pekas ett utvecklingsområde för verksamhet ut i nordvästra Alvesta stad som gränsar mot väg 707 i väster och väg 25 i norr. Vidare pekas på behovet av gång- och cykelväg mellan Hjortsberga och Alvesta. 13 (34)

14 Figur 8 Utklipp för Alvesta stad från Alvesta kommuns Översiktsplan. (ÖP 2008) Figur 9 Utklipp för Hjortsberga samhälle från Alvesta kommuns Översiktsplan. (ÖP2008) 14 (34)

15 2.2 Trafik och trafikanter resor och transporter Väg och trafik Väg 25 utgör riksintresse för kommunikationer. Vägsträckan är ett relativt stort regionalt pendlingstråk, både med bil och med kollektivtrafik. Väg 25 är utpekad som rekommenderad väg för farligt gods. Hela vägsträckan inom förstudieområdet är ca 4 km lång. Vägens bredd är i huvudsak 9 meter men den blir 13 m i västra och östra delen samt vid vänstersvängfält vid väg 722 och 724. Hastighetsbegränsningen är i huvudsak 80 km/h på sträckan förutom i öster där hastigheten är 100 km/h. Mitträcke finns idag uppsatt från korsningen väg 707/väg 25 och ca 730 meter västerut. Vid Sjöatorp Norra Råsen finns fartkameror (ATK) i båda riktningarna Figur 10 Trafikflöde på väg 25 och anslutande allmänna vägar. (Källa Trafikverket. f/d =fordon/årsmedeldygn) Från Trafikverket trafikmätningar har nedanstående trafikmängder hämtats. Prognosen till år 2030 har tagits fram med hjälp av samma uppräkningstal som använts i Trafikverkets objektplanering för Kronoberg. Trafikflödet för personbil bedöms öka med 1,5%/år fram till år 2020 och därefter 0,7%/år. Trafikflödet för lastbil bedöms öka med 2,0 %/år fram till år Väg 25 delsträcka Fordon/dygn (mätår 2010) Andel tung trafik (%) Prognos år 2030 Cpl Sjöatorp väg , Väg 724 Väg 707 (Forsa) , (34)

16 Under sommarmånaderna ökar trafiken på väg 25. Under juni till augusti ökar till exempel trafiken med procent jämfört med medeltrafiken över året. Väg 25 går på bro över Skaddeån och över järnvägen vid Hälleberg. Broarna har en bredd av ca 9 meter. Profilen på väg 25 är vid passagen av järnvägen brant vilket innebär nedsatt standard. Figur 11 Profilen för väg 25 är vid passagen av järnvägen brant vilket innebär nedsatt standard. Längs sträckan ansluter sex allmänna vägar (väg 27, 724, 633, 722, 727 samt 707). Trafikflödet på allmänna vägar framgår av figur ovan där väg 27 och väg 707 har det största trafikflödet. Korsningen med väg 27 är utformad med en cirkulationsplats. Tre korsningar är utformade med vänstersvängsfält (väg 724, 722 och 707) medan anslutningen till väg 727 har högersvängsfält. Vid anslutningen till väg 633 finns möjlighet att nyttja bussfickan vid vänstersväng från väg 25. Utöver allmänna vägar finns sju anslutningar av enskilda vägar samt tre åkeroch skogsanslutningar. Långsamtgående fordon (jord- och skogsbruksmaskiner, traktorer etc) trafikerar väg 25 längs hela sträckan. Jordbrukstransporter sker även tvärs väg 25 för åtkomst av jordbruksmark på södra resp norra sidan av väg 25. Vid Sjöatorp finns trafikkontrollplatser på ömse sidor av väg 25. Om det skulle bli stopp på väg 25 längs sträckan och trafiken behöver ledas om utgör väg 27 väg 698 väg 746 väg 126 över Rydaholm Moheda det 16 (34)

17 alternativ som tål trafikmängden. Omledningssträckan blir ca 40 km lång, se Figur 12. De mindre allmänna vägarna mellan Hjortsberga Alvesta har inte kapacitet att klara trafikmängden på väg 25. Väg 746 Väg 698 Moheda Rydaholm Väg 27 Väg 126 Väg 25 Väg Meter Figur 12 Omledningsväg vid stopp på väg 25 delen Sjöatorp-Forsa. Alvesta Busstrafik Sträckan trafikeras av busslinjerna 145 och 270 med 15 turer i vardera riktningen på vardagarna. Längs sträckan finns 11 hållplatslägen. Vid hållplats Norra Råsen sker idag omstigning mellan Linje 145 och 270. Enligt Trafikverkets underlag så uppfyller inte alla hållplatser standarden enligt Vägar och Gators Utformning (VGU). Nedan redovisas resanderäkning på antalet påstigande passagerare under november månad Flest påstigande var vid hållplatsen Forsa vägskäl med 452 påstigande personer medan hållplatsen Hjortsberga vsk hade mycket få påstigande. 17 (34)

18 Figur 13 Befintliga busshållplatser samt antal påstigande under november 2010 (källa Länstrafiken Kronoberg) Oskyddade trafikanter På sträckan finns ej någon separat gång- och cykelväg parallellt med väg 25. Om man ska cykla från Hjortsberga till Alvesta används antingen stråket väg 724 väg 633 väg 721 som är ca 6 km långt eller stråket väg 727 serviceväg norr om väg 25 (alt väg 25) väg 707 som är ca 8 km långt. Som alternativ till väg 633 cyklar vissa längs väg 25 mellan Norra Råsen Väg 722 och sedan vidare på väg 722 avståndet är dock lika långt oavsett om väg 633 eller 722 används. Några planskilda passager finns ej längs sträckan. Väg 724 Väg 727 Väg 25 Väg 724 Väg 707 Väg 633 Väg 722 Alvesta Meter Väg 721 Figur 14 Gång- och cykelstråk som används idag mellan Hjortsberga och Alvesta. Vid Mo-Sjöatorp och Norra Råsen sker frekvent passage av gående och cyklister. 18 (34)

19 2.2.4 Trafiksäkerhet På sträckan finns några anslutningar med nedsatt sikt. Avsnittet mellan väg 722 väg 727 vid passagen av järnvägen har sämre standard på profilen (brant backe) än övriga delar av vägen. På vägar med årsdygnstrafik (ÅDT) över fordon per dygn är mötes- och omkörningsolyckor de vanligaste olyckorna med döda och svårt skadade. Längs sträckan inom förstudien har det under perioden november 2004 juni 2010 inträffat 7 olyckor med personskador som anmälts till Polisen. Vid olyckorna har ingen person blivit dödat men 3 av olyckorna medförde svårt skadade personer och 4 olyckor medförde lindrigt skadade personer. Figur 15 Trafikolyckor med personskador längs sträckan under perioden nov juni Dagens utformning motsvarar inte trafiksäkerhetskraven för en väg med 100 km/h. Viltstängsel finns på båda sidor av väg 25 längs hela sträckan. 2.3 Övrig infrastruktur Järnväg Järnvägen Värnamo Alvesta korsar väg 25 i höjd med Hälleberg. För att öka säkerheten har beslutats att befintlig plankorsning vid Forsa ska stängas, se Figur Miljö, viktiga förutsättningar, aspekter och intressen Områdets allmänna karaktär Rv 25 omges i sin västra del av jordbruksmark för att i östra delen övergå mer till skogsmark. Området är flackt och Skaddeån korsas mitt på sträckan. Bebyggelsen är gles längs sträckan Naturmiljö Väg 25 går genom ett jordbruks- och skogslandskap där naturvärdena i första hand utgörs av diken/vattendrag samt skogliga värden. I vägens närmaste 19 (34)

20 omgivning finns få områden med kända naturvärden. Inga områden av riksintresse berörs. Naturvärden Skaddeån passeras mitt på sträckan. Några särskilda värden finns inte dokumenterade i ån. Fisken sandkrypare har hittats i ån. Sandkrypare var tidigare en rödlistad art, men genomförda åtgärdsprogram har gjort att den kommit tillbaka och är inte rödlistad längre. Strandskyddet för Skaddeån är 100 meter. Stenmurar, åkerholmar och diken i åkermark finns längs sträckan. Dessa kan beröras av biotopskydd. Vägen med tillhörande viltstängsel utgör en barriär för vilt som rör sig i området. Vägen och befintliga trummor kan utgöra vandringshinder för landoch vattenlevande djur som lever i eller i anslutning till vattendrag som korsar under vägen Kulturmiljö Inget område av riksintresse berörs. Ett flertal fornlämningar finns längs sträckan. Fornlämningar Kända fornlämningar har inhämtats från Riksantikvarieämbetet och redovisas i bilaga Naturresurser Riksväg 25 omges av åkermark. Åkermarken nås i många fall via väg 25 och vägen har stor betydelse för jordbrukets transporter. Transport sker på väg 25 med långsamtgående fordon längs hela sträckan Rekreation och friluftsliv Området vid Moasjön används av närboende som badplats och närströvområde. Hjortsberga idrottsplats ligger mellan Norra Råsen och Hjortsberga Miljöbelastning Vatten Miljökvalitetsnormer för vatten innebär att inga vatten får kvalitetsmässigt försämras samt att god vattenstatus ska säkerställas senast år 2015 (för vissa vatten år 2021). Det vattenområde som berörs är Skaddeån ( ) som ingår i Mörrumsåns avrinningsområde. Skaddeån har bedömts ha måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus år Dagvatten från väg 25 leds via vägdiken och vidare ut i omgivande marker och vattendrag. 20 (34)

21 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Förstudie Förslagshandling Luft Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas. Buller Väg 25 och järnvägen ger bullerstörningar men påverkar få boende inom förstudieområdet. Två bostadsfastigheter har bullerberäknats och båda ligger under 65 dba ekvivalent ljudnivå vilket är ett riktvärde som Trafikverket utgår ifrån gällande bullerskyddsåtgärder längs befintliga vägar. Förorenad mark Två områden med förorenad mark finns nära väg 25, en fd barktipp vid Norra Råsen och en industribyggnad/kiosk som det under några år på 1980-talet tillverkades träskyddsmedel från koppar, krom och arsenik. Ett fåtal prover i mark och ytvatten har tagits vid industribyggnaden där förhöjda halter metaller har påträffat omkring hela fastigheten. Förekomst av tjärhaltig beläggning i vägkroppen har ej undersökts. Övrigt Åkermarken som omger rv 25 är dränerad och ingår i ett dikningsföretag från Väg 722 Väg 25 Väg 633 Norra Råsen Meter Figur 16 Väg 25 korsar i anslutning till Skaddeån ett dikningsföretag från Enligt uppgift är jordbruksmarken kring Skaddeån ofta översvämmad tidigt på våren, främst norr om väg Byggnadstekniska förutsättningar Geologi/geoteknik Enligt jordartskartan går vägens sträckning huvudsakligen på morän. Vägens uppbyggnad Befintlig väg har sämre uppbyggnad vid passagen över järnvägen och är därför utpekat som ett riskobjekt av Trafikverket och behöver åtgärdas vid en 21 (34)

22 ombyggnad av vägen. Här är vägbanken uppbyggd med stora stenar som är dåligt packade vilket gör att hålrum uppstår i vägbanken. En inventering av bärighetsbrister gjordes i början av maj månad 2011 och redovisas i separat PM. Inventeringen visar att vägen har vissa bärighetsbrister bla öster om Skaddeån, varför ytterligare utredning krävs för att klargöra orsak och ge underlag för dimensionering. Ledningar En VA-ledning (överföringsledning för vatten till Växjö stad) går på norra sidan av väg 25 längs hela sträckan. VA-ledningar korsar även väg 25 vid korsningen med väg 722. Markförlagd och luftburen el- och teleledning korsar väg 25 vid ett flertal punkter. 22 (34)

23 3 Projektmål Projektets mål är i första hand att förbättra trafiksäkerheten men även att förbättra framkomligheten. Projektet ska även förbättra för cykeltrafiken. Föreslagna åtgärder ska väl motsvara behoven för sträckan. Projektet ska vara samhällsekonomiskt lönsamt, vilket gör relationen mellan bedömd nytta och kostnad viktig. Nedan följer en projektspecifik precisering av de transportpolitiska funktionsrespektive hänsynsmålen samt miljökvalitetsmålen. Funktionsmål (tillgänglighet) Höja standarden på väg 25 för att förbättra det regionala pendlingsstråket både för kollektivtrafik och för bilister vilket bidrar till att skapa en starkare region. Öka framkomlighet och standard på väg 25 för att förbättra näringslivets transporter. Minska restiden med buss på sträckan Alvesta/Växjö Värnamo/Ljungby. Översyn av hållplatser längs sträckan. Förbättra förutsättningarna för cykling, då främst inom begreppet hela resan. Vilket innebär att skapa punkter som är användbara för att kunna genomföra kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik. Skapa goda förutsättningar för att kunna cykla mellan Hjortsberga och Alvesta tätort för boende inom rimligt cykelavstånd. Hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa) Förbättra trafiksäkerheten på vägen, både för bilister och oskyddade trafikanter. Minska antalet olyckor jämfört med den sista tioårsperioden. Åtgärder för att förbättra för cykeltrafiken får även effekt på folkhälsan genom att fler människor väljer att cykla. Projektet ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och i detta projekt har fyra mål bedömts vara särskilt aktuella, se nedan Begränsad klimatpåverkan Målet att öka framkomligheten på väg ligger inte helt i linje med målet att begränsa klimatpåverkan, då det främst förbättrar förutsättningar för biltrafiken. Framkomlighetsåtgärder på sträckan kommer dock även kollektivtrafiken till nytta vilket kan innebära kortare restider. För att projektmålet att förbättra pendlingsmöjligheterna på väg 25 inte ska ge negativ klimatpåverkan krävs satsningar på kollektivtrafiken och på cykeltrafiken för att på så sätt medverka till att de pendlare som har möjlighet väljer ett annat färdmedel än bil. God bebyggd miljö Minska biltrafikens negativa inverkan på boende längs med sträckan, då fram för allt avseende bullerstörningar över gällande riktvärde. 23 (34)

24 Ett rikt odlingslandskap Minimera intrång i odlingslandskapet. Skapa möjligheter för lantbrukstransporter att passera vägen för att effektivt kunna nyttja marken på båda sidor av vägen och därmed hålla landskapet öppet. Ett rikt växt- och djurliv Målet är att intrång i befintliga naturmiljöer som vattendrag m.m. minimeras och att vägens barriäreffekt för djurlivet begränsas genom att passagemöjligheter erbjuds. 24 (34)

25 4 Bedömning av åtgärder enligt fyrstegsprincipen 4.1 Fyrstegsprincipen Vid val av åtgärder ska den s k fyrstegsprincipen användas, som innebär att åtgärder ska analyseras i en förutbestämd ordning. Det är en allmän planeringsprincip för hushållning med resurser, minskning av vägtransportsystemets negativa effekter och utnyttja befintlig väg på ett mer effektivt sätt. De fyra stegen är: 1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt, dvs. sådant som påverkar behovet av att resa och val av färdmedel. Det kan handla om t ex lokalisering av verksamheter, nyttjande av gång- och cykelstråk, kollektivtrafiknät, avgiftssystem. 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon t ex väginformatik, trafikreglering, förarutbildning 3. Begränsade ombyggnadssträckor dvs förbättringsåtgärder och ombyggnadsåtgärder i befintlig sträckning. 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder, där ofta ny mark tas i anspråk. Steg 1, åtgärder som påverkar transportbehovet och val av transportsätt Information och påverkansåtgärder kan genomföras för att få medborgarna att välja kollektivtrafik för framför allt arbetspendling. Kollektivtrafikens attraktivitet kan ökas genom att åtkomst och turtätheten förbättras. Länstrafiken har en ambition att skapa förutsättningar för snabb expressbusstrafik på de mest trafikerade stråken mellan centralorter i regionen. I expressbussbegreppet ligger att bussarna i möjligaste mån ska undvika att göra avstickare i närliggande mindre orter. Detta tankesätt är förutsättningar för den befintliga omstigningshållplatsen vid Norra Råsen. På sträckan Sjöatorp-Forsa är transporter på väg 25 den enda möjligheten att ta sig fram. Att ta tåget är inte något alternativ eftersom järnvägen ligger för långt bort. Tåget är ett realistiskt alternativ till buss på längre sträckor till och från Alvesta men behöver i dagsläget kompletteras med busstrafik för att tillgodose de resandes behov. Steg 2, åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät Sänkt hastighet skulle öka trafiksäkerheten något. Samtidigt medför denna åtgärd sänkt framkomlighet, vilket inte är önskvärt med hänsyn till att stråket är ett regionalt pendlingsstråk med mycket trafik. Åtgärderna i steg 1 och 2 kan bidra till ett minskat transportbehov på vägen men det bedöms inte räcka till för att uppnå en acceptabel standard med hänsyn till uppsatta mål, dock kan det användas som komplement till åtgärder som föreslås i steg 3 eller (34)

26 Steg 3, vägförbättringsåtgärder Ett antal förbättringsåtgärder är möjliga att vidta. Mötesfri landsväg mitträcke sätts på sträckan utan breddning av väg 25. Vid passage av de båda broarna kan ej mitträcke sättas för att klara fri bredd på 5,1 meter. Åtgärden medför förbättrad trafiksäkerhet. Framkomligheten och tillgängligheten bedöms minska för den genomgående resp lokala trafiken. Mötesfri landsväg mitträcke sätts på sträckan, väg 25 breddas och körfält med omkörningsmöjlighet anläggs. Beroende på var breddningssträckorna placeras kan mitträcke även kunna sättas upp över de båda broarna. Åtgärden medför förbättrad trafiksäkerhet. Framkomligheten ökar för den genomgående trafiken men tillgängligheten minskar för den lokala trafiken. Ändrad korsningsutformning - ett antal korsningar längs sträckan får ändrad utformning för att förbättra trafiksäkerheten. Åtgärden minskar risken för korsningsolyckor samt ger förbättrad tillgänglighet för trafik från/till det sekundära vägnätet samt ökar medelhastigheten. Planskild korsning väg 724/633 En enklare planskild korsning vid väg 724/633 (Trafikplats Hjortsberga) skulle öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Sidovägar Nya sidovägar kan byggas för att möjliggöra stängning av mindre säkra korsningar och anslutningar. Förbättrade hållplatser - ger ökad tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet för kollektivtrafiken. Cykelväg för att öka attraktivitet för cykel kan cykelvägar anläggas utmed väg 25 eller motsvarande funktion lösas på parallellt sidovägnät. Översyn av sidoområdena - sidoområdena rensas från fasta hinder inom säkerhetszonen alternativt sätts sidoräcken upp. Ett antal av åtgärderna i steg 3 kombinerat med åtgärder i steg 1 och 2 bedöms vara tillräckliga för att uppnå projektmål samt transportpolitiska mål. Steg 4, nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder En större ombyggnadsåtgärd - För att åtgärda problem på sträckan är en kortare nysträckning av väg 25 vid järnvägspassagen möjlig. Vid en nysträckning byggs en ny bro bredvid befintlig järnvägsbro vilket möjliggör omkörningsmöjlighet. Detta alternativ bedöms öka trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafikplats Alvesta Väst En fullt utbyggd trafikplats väg 707 har tidigare studerats i särskild förstudie och skulle öka trafiksäkerheten och framkomligheten. 26 (34)

27 5 Tänkbara åtgärder Utifrån det resonemang som förs i fyrstegsanalysen bedöms de åtgärder som beskrivs i steg 3 och 4 uppfylla projektmålen bäst. Tänkbara åtgärder beskrivs nedan. 5.1 Mötesfri landsväg Väg 25 förses med mitträcke längs större del av den aktuella sträckan. Större delen av sträckan planeras för hastigheten 100 km/h. För att få till omkörningsfält krävs breddning av befintlig väg. Breddning sker mestadels i skogsmark och kommer att innebära bl a att diken flyttas ut och befintliga trummor under vägen förlängs. På någon kortare sträcka kan bergsprängning bli aktuell. Där sidoräcken erfordras placeras dessa så att minst 5.1 meter fri bredd uppnås mellan mitt- och sidoräcke för att klara specialtransporter. Det har konstaterats att vägbanken vid järnvägspassagen vid Hälleberg har brister som måste åtgärdas genom att hela vägbanken packas om. Omkörningssträckor kan anläggas växelvis i båda riktningarna eller samlat till 2+2-körfält. Mellan omkörningssträckorna kvarstår sträckor med ett körfält i varje riktning. Placering av omkörningssträckor kan göras längs hela sträckan. Nedan illustreras exempel på typsektioner för avsnitt med ett körfält i varje riktning (1+1) respektive med omkörningsfält i ena riktningen (2+1). 27 (34)

28 Figur 17 Exempel på typsektioner för 1+1 resp 2+1 körfält. Omkörningssträckorna fördelas i båda körriktningarna och placeras där det är mest lämpligt utifrån tekniska möjligheter och hänsyn till boende och bevarandevärden. Omkörningssträckorna får en längd på meter beroende på var de placeras men kan i en framtid utökas och bli längre. Om breddning utförs är inriktningen att uppnå minst 15-20% omkörningsfält i varje riktning på sträckan. Möjligheten för långsamtgående fordon att stanna till för att släppa förbi bakomvarande trafik kommer att tillgodoses med väntfickor där det inte finns andra möjligheter att köra åt sidan. Ungefär 1 väntficka varannan kilometer föreslås på enfältssträckor. 28 (34)

29 5.2 Korsningar, anslutningar och sidovägar Vid anslutningen av väg 724/633 finns möjlighet att anlägga en enkel planskild korsning. En planskild korsning kan utformas relativt enkel där befintliga anslutningar till väg 25 i princip ligger kvar och nyttjas som av- och påfartsramper se illustration nedan. Väg 727 Skedamakarudden Fållen Sjöatorpasjön Postgården Hjortsberga Väg 724 Skaddeån Väg 722 Hälleberg Forsakiosken Norregården Väg 707 rfällemossen Nabbaskogen Väg 25 Mo Sjöatorp Framtida möjlig trafikplats? Väg 633 Norra Råsen Maden Forsa Förklaring Möjlig TPL Hjortsberga!!!! Befintligt mitträcke Meter Forsdala Mo Figur 18 Illustration av möjlig trafikplats vid Hjortsberga där väg 724 och Södregården 633 knyts ihop i en Spelarens planskild Motorpet korsning. Lindsberg Förutsättningarna för Trafikplats Alvesta Södra Västra Råsen vid väg 707 har Vret studerats i en Stavragöl Slättatorp särskild förstudie varför de ej redovisas i denna förstudie. Mellangården Norreskog Knäppopp För att minska antalet konfliktpunkter längs sträckan finns möjlighet att stänga korsningen för väg 722 och istället leda trafiken via parallellvägar till någon intilliggande korsning. Samma gäller för anslutningarna vid Hälleberg och Forsakiosken som också går att stänga om parallellvägar byggs. Gång- och cykeltrafik kommer inte att förbjudas på väg 25. Om trafikplatserna vid Hjortsberga och Alvesta Väst byggs tillskapas möjlighet för gång- och cykeltrafik att passera väg 25 planskilt. Om parallellvägar byggs kan de även nyttjas på ett trafiksäkrare sätt av gång- och cykeltrafik än att väg 25 nyttjas. Om parallellvägar byggs skapas även möjlighet för långsamma transporter att nyttja dessa. Nyttjandet bedöms i dagsläget ej bli så stort att långsamtgående trafik på väg 25 försvinner. 5.3 Övriga åtgärder De busshållplatser som idag har mycket få påstigande som tex hållplats Hjortsberga vsk föreslås tas bort. De busshållplatser som i dag saknar fickor för angöring föreslås byggas ut med sådana. Vissa hållplatser kan även komma att flyttas för att få ett bättre upptagningsområde eller mer trafiksäker placering. 29 (34)

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Förslag till förändring Nuläge

Förslag till förändring Nuläge Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Regional cykelplan för Uppsala län

Regional cykelplan för Uppsala län 2010-10-14 Dnr: RFUL 2010/66 Regional cykelplan för Uppsala län Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr 533371 Upprättad 2007-04-16

FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr 533371 Upprättad 2007-04-16 FÖRSTUDIE Väg 34, Kisa-Linköping, delen Rimforsa - Brokind Samrådshandling Objektnr 533371 Upprättad 2007-04-16 P:\2231\2201310 Väg 34\10ARBETSMTRL_DOC\2C320001.doc Objektdata Vägnr: 34 Vägnamn: Kisa-Linköping

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö.

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Vägbelysning: En vägbelysning finns på en sträcka av ca 3 km mellan Västanäng

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

VÄGUTREDNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. E 20 förbi Hova. Gullspångs kommun, Västra Götalands län

VÄGUTREDNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. E 20 förbi Hova. Gullspångs kommun, Västra Götalands län VÄGUTREDNING MED MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING E 20 förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Utställningshandling juli 2010 Objekt: 85 631 195 Medverkande Trafikverket ersätter Vägverket Den 1 april

Läs mer

Vägutredning. Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg. Objektnr 88 1065 2009-12-15

Vägutredning. Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg. Objektnr 88 1065 2009-12-15 Vägutredning Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg Objektnr 88 1065 2009-12-15 Väg 19, delen Bjärlöv Broby FÖRORD Detta är utställningshandlingen för vägutredning väg 19 Bjärlöv-Broby,

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Namn på åtgärdsvalsstudien 8 : E18 Köping-Västjädra, TRV 2014/7828 Initiering Avgränsning Motiv till att en förenklad åtgärdsvalsstudie är tillräcklig

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköpings och Götene kommuner, Västra Götalands län Vägplanbeskrivning 2014-11-24 Projektnummer: 101598 Dokumenttitel: Vägplan

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Väg 32, delen Traneryd - Sommen

Väg 32, delen Traneryd - Sommen Förstudie Väg 32, delen Traneryd - Sommen Tranås kommun, Jönköpings län Förslagshandling 2010-11-15 Objekt: 87 633 373 Titel: Väg 32, delen Traneryd-Sommen, Förstudie - förslagshandling Utgivningsdatum:

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19

Umeåprojektet medför även ökade möjligheter för tillväxt och utveckling av Umeå stad. 3 2015-01-19 Umeåprojektet 2014 2 2015-01-19 Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord. Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Vägverket/Trafikverket allt intensivare arbetat med att

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET

FÖRDJUPNING 11. RISK & SÄKERHET FÖRDJUPNING 11. Risk är ett ord som brukar beteckna något oväntat och oönskat. I begreppet risk ligger en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka ska inträffa och konsekvenserna av densamma. INNEHÅLL

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån.

TRAFIK. Väg 25, som är en rekommenderad väg för farligt gods, har byggts om och fått en ny bro med utterpassage vid Lyckebyån. TRAFIK Emmaboda tätort har växt fram runt järnvägsstationen och idag finns ett spårområde som är sex spår brett. Med järnvägen kan man åka i tre riktningar, mot Alvesta, Kalmar eller Karlskrona. Ur ett

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer