1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?"

Transkript

1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin Mint 2 mg sugtablett Nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin Mint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd. - Du måsta kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denne information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad NiQuitin Mint är och vad det används för? 2. Innan du använder NiQuitin Mint 3. Hur du använder NiQuitin Mint 4. Eventuella biverkningar 5. Hur NiQuitin Mint ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD NIQUITIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? NiQuitin Mint sugtabletter tillför kroppen nikotin. När du suger på tabletten frigörs nikotin långsamt och absorberas av munhålans slemhinnor. Sugtabletterna fungerar som en tillfällig hjälp så att du skall kunna sluta röka. De dämpar obehagssymtom (abstinensbesvär), något som rökare upplever när de försöker sluta. NiQuitin Mint är mindre skadligt än rökning, eftersom NiQuitin Mint inte innehåller cigarettrökens tjära eller kolmonoxid. sid 1 (6) Texten utskriven :26

2 NiQuitin Mint används för att dämpa de obehagssymtom som uppkommer i samband med rökavvänjning, och motverkar därigenom återfall till rökning. Om möjligt bör NiQuitin Mint användas som en del av ett rökavvänjningsprogram. 2. INNAN DU ANVÄNDER NIQUITIN MINT Använd inte NiQuitin Mint: om du är allergisk mot nikotin eller mot något av övriga innehållsämnen i NiQuitin Mint om du har fenylketonuri (PKU). NiQuitin Mint innehåller aspartam som omvandlas till fenylalanin. om du nyligen haft hjärtinfarkt eller stroke eller om du lider av allvarliga hjärtbesvär. Din läkare kan avgöra om detta är relevant för dig. NiQuitin Mint rekommenderas inte till ungdomar under 18 år, utom vid läkares rekommendation. Var särskilt försiktig med NiQuitin Mint om du lider av hjärt- eller cirkulationsproblem eller högt blodtryck, om du har haft någon allvarlig lever- eller njursjukdom, om du har magsår eller en överaktiv sköldkörtel, om du är diabetiker och använder insulin om du enligt diagnos har en tumör i binjurarna (feokromocytom). Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Intag av NiQuitin Mint med mat och dryck Ät eller drick inte något med en tablett i munnen. Samtidigt användande av kaffe, syrliga drycker eller läskedrycker kan minska upptaget av nikotin. Dessa drycker bör undvikas 15 minuter innan du tar NiQuitin Mint sugtablett. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Graviditet sid 2 (6) Texten utskriven :26

3 Risk finns att fostret påverkas. Diskutera med din läkare innan du använder NiQuitin Mint om du är gravid eller försöker bli gravid. Om du är gravid och inte kan sluta röka, kan du använda NiQuitin Mint under uppsikt av din läkare. Amning Diskutera med din läkare innan du använder NiQuitin Mint om du ammar. Nikotin passerar över till bröstmjölken och kan påverka barnet. Om du ammar och inte kan sluta röka, kan du använda NiQuitin Mint under uppsikt av din läkare. Körförmåga och användning av maskiner Det finns ingen känd påverkan av nikotinsugtabletter på förmågan att köra bil eller att använda maskiner. Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i NiQuitin Mint NiQuitin Mint sugtabletter är sockerfria. NiQuitin Mint innehåller aspartam som omvandlas till fenylalanin, och ska därför inte användas av personer med fenylketonuri (PKU). Varje sugtablett innehåller ca 15 mg natrium och den maximala dygnsdosen (15 sugtabletter) innehåller 225 mg natrium. Natriuminnehållet i den maximala dygnsdosen kan ha betydelse om du ordinerats saltfattig kost. 3. HUR DU ANVÄNDER NIQUITIN MINT Använd alltid NiQuitin Mint enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. NiQutin Mint sugtabletter finns i 2 styrkor. Denna förpackning innehåller 2 mg som är avsedd för de som har ett lågt nikotinberoende, t ex de som röker dagens första cigarett senare än 30 minuter efter uppvaknandet. Under alla försök att sluta röka med hjälp av NiQuitin Mint sugtabletter, är det viktigt att du slutar att röka helt och hållet. Om du röker bara en cigarett kan det minska din chans att sluta röka. Dosering efter schema: Steg 1 Steg 2 Steg 3 Vecka 1 6 Vecka 7 9 Vecka Inledande period Nedtrappningsperiod sid 3 (6) Texten utskriven :26

4 1 sugtablett varje eller varannan timme 1 sugtablett var 2 4 time 1 sugtablett var 4 8 timme För att kunna avstå från rökning under de följande 12 veckorna: tag 1 2 tabletter per dag, vid till-fällen när röksuget är stärkt. Använd minst 9 sugtabletter dagligen under den inledande perioden (vecka 1-6). Använd aldrig mer än 1 sugtablett åt gången och använd aldrig mer än 15 sugtabletter per dygn. Använd inte NiQuitin Mint sugtabletter i mer än 24 veckor (6 månader). Om du tycker det är svårt att sluta med sugtabletterna eller om du är bekymrad för att du skall börja röka igen, diskutera då med din läkare eller med apoteket. Det är viktigt att du fullföljer nedtrappningsprogrammet helt och hållet, eftersom suget efter en cigarett kan uppträda flera veckor efter att du slutat röka. Bruksanvisning Placera en sugtablett i munnen och låt den lösa upp sig. Flytta med jämna mellanrum tabletten från den ena sidan av munnen till den andra, tills tabletten har löst upp sig helt (ca minuter). Tabletterna skall inte tuggas eller sväljas hela. Om du använt för stor mängd av NiQuitin Mint Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtomen på en överdos är blekhet, kallsvettningar, illamående, salivavsöndring, kräkningar, magsmärtor, diarré, huvudvärk, yrsel, försämrad hörsel och syn, darrningar, mental förvirring och svaghet Om du har glömt att ta NiQuitin Mint Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du slutar att använda NiQuitin Mint Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. sid 4 (6) Texten utskriven :26

5 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan NiQuitin Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. NiQuitin Mint sugtabletter 2 mg kan ge biverkningar av samma slag som vid tillförsel av nikotin på andra sätt. Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Hicka. Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huvudvärk, irritation i svalg och strupe, inflammation i munnen, illamående, magbesvär och ökad gasansamling i magtarmkanalen. Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare): Sömnsvårigheter, andnöd, kräkningar, sväljsvårigheter, diarré och uppstötning. Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av användare): Allvarlig allergisk chock (anafylaktisk chock) med plötsliga andningsvårigheter och svårighet att svälja, hudutslag och svimning. Dessa besvär är ofta milda och brukar klinga av efter några dagars behandling. Om de är besvärliga eller kvarstår, eller om sugtabletterna stör dig på något annat sätt, kontakta då din läkare. Biverkningar som depression, irritabilitet, ångest och sömnsvårigheter kan utgöra abstinenssymtom i samband med rökavvänjningen. Personer som slutar röka kan oavsett metod riskera att drabbas av huvudvärk, yrsel, ökad hosta eller förkylning. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR NIQUITIN MINT SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 ºC. Sugtabletterna förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. sid 5 (6) Texten utskriven :26

6 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är nikotin. Övriga innehållsämnen är mannitol, natriumalginat, xantangummi, kaliumhydrogenkarbonat, kalciumpolykarbofil, vattenfritt natriumkarbonat, aspartam, magnesiumstearat och mintpulver Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Utseende: Vit, rund, konvex sugtablett märkt NL2S på ena sidan. Förpackningsstorlek: Tryckförpackning med 12, 36 eller 72 sugtabletter eller burk med lock innehållande 24 sugtabletter i förpackningar med totalt 24, 48 eller 72 sugtabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorleckar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Arne Jacobsens Allé 15 DK-2300 Köpenhamn S Danmark Kan kontaktas via: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box Malmö Telefon Tillverkare: Catalent UK Packaging Limited, SedgeClose, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8HS, Storbritannien eller GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irland eller Catalent UK Swindon Zydis Ltd., Frankland Road, Blagrove, Swindon, Wiltshire, SN5 8RU, Storbritannien. Denna bipacksedel godkändes senast den sid 6 (6) Texten utskriven :26

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett

Nicotinell Mint ÖVRIGA UPPLYSNINGAR. LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel. 1 mg och 2 mg sugtablett Nicotinell Mint 1 mg och 2 mg sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det

Läs mer

Nicotinell Mint sugtabletter

Nicotinell Mint sugtabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicotinell Mint sugtabletter 1 mg och 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel

Läs mer

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits

Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits Nicotinell Fruit/Mint/Lakrits 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig. Dessa läkemedel är receptfria. Nicotinell medicinska

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005.

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005. 1 juni 2005 Nicorette Pfizer Medicinskt tuggummi 2 mg (ofärgad) Medel vid nikotinberoende Aktiv substans Nikotinresinat Välj förpackning och språk för Nicorette : Välj form Gå direkt till: Välj rubrik

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NorLevo 1,5 mg tablett Levonorgestrel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NorLevo

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter losartankalium/hydroklortiazid

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster. Lidokain/Tetrakain BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster Lidokain/Tetrakain Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Leflunomide medac 20 mg filmdragerade tabletter leflunomid

Bipacksedel: Information till användaren. Leflunomide medac 20 mg filmdragerade tabletter leflunomid Bipacksedel: Information till användaren Leflunomide medac 20 mg filmdragerade tabletter leflunomid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer