Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal"

Transkript

1 Årsredovisning Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal

2 Verksamhetsberättelsens innehåll sidan Dagordning och kallelse till stämman 1 Förord 2 Styrelse, revisorer och valberedning 3 Styrelsens arbete och ansvarsområde 4 Verksamhet Förenklad bokslutsrapport 6-9 Revisorernas berättelse 10 Motioner, styrelsens förslag till stämman (11-20) * Om och tillbyggnad vattenverket * Förslag till ny text på "Allmänna regler" * Motioner Budgetförslag Sammanfattning årsavgifter Förklaring till årets debiteringslängd 27 Debiteringslängd, vatten Debiteringslängd, avlopp Debiteringslängd, väg Debiteringslängd, brygg 34

3 Medlemmarna i Tådås väg och samfällighetsförening kallas till Ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 4 juli 2015 kl. 10,00 Plats: Församlingshemmet, Klövedal Dagordning 1. Val ordförande vid stämman 2. Justering av röstlängd 3. Mötets stadgeenliga utlysande 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justeringsmän, vilka även skall tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare 6. Styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna a) Beslut, om- och tillbyggnad av vattenverket b) Beslut, ändring i Allmänna regler c) Beslut, motioner 9. Beslut om eventuell avsättning till underhålls- och förnyelsefond 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Styrelsens förslag till budget avgiftsreduktion pga. utfört arbete samt debiteringslängd a) Beslut om finansiering gällande om- och tillbyggnad av vattenverket 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 13. Val av revisorer och suppleanter 14. Fråga om val av valberedning 15. Övriga frågor 16. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet 17. Stämman avslutas

4 Förord Mitt första år i styrelsen för Tådås Väg och Samfällighetsförening har nått sitt slut. Det har varit ett lärorikt och omtumlande år med massor av frågor och nytänkande inom ett område som jag tidigare aldrig berört. Tyvärr lyckades stämman och valberedningen bara att få fram tre ordinarie ledamöter- jag, kassören Hans Lillevang och sekreteraren Helena Jacobsen. Med facit i hand borde styrelsen bestå av minst fyra men helst fem ordinarie och minst två suppleanter. Detta för att sprida arbetsbördan på fler och för att säkerställa tillväxten för kommande verksamhetsår. Trots en hel del oklarheter med årsavgifterna i början av mandatperioden har det varit ett lugnt år utan några anmärkningsvärda händelser och våra planerade arbetsuppgifter har i det stora hela bockats av. Tådås är en mycket vacker plats som vi medlemmar skall sköta och som de flesta av oss gör på ett föredömligt sätt, både på och utanför den egna fastigheten. Trots alla beundransvärda ideella insatser så finns det fortfarande mycket som kan göras men i dagens stressade samhälle har många svårt att få tiden att räcka till. Även i en liten samfällighet som denna märker vi att det blir allt svårare att få arbetsuppgifterna tillsatta och då menar jag inte bara styrelseuppdragen. Härlig utsikt från Tådåsbergen en soldisig junimorgon Jag avslutar med att tacka alla medlemmar för det gångna året och riktar ett särskilt stort tack till alla er som på ett eller annat sätt bidragit med oavlönade arbetsinsatser. Vid pennan Anders Reyman Ordförande

5 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse Boendeform Mandat period Ordförande Anders Reyman Frtidsboende Kassör Hans Lillevang Fritidsboende Sekreterare Helena Jacobsen Permanent Övriga ledamöter Suppleant Hans Göran Hermansson Fritidsboende Suppleant Christer Nilsson avgått Permanent Suppleant Solveig Norrman fyllnadsval Permanent Firmatecknare Firman tecknas av ordinarie ledamöter, två i förening Revisorer Ordinarie Gunilla Jägermalm Fritidsboende Susanne Agerlid Fritidsboende Suppleant Gunnar Sahlström Fritidsboende Valredning Rolf Persson Lars Bertil Andreasson Thor Petersen Permanent Fritidsboende Permanent Org. nr

6 Styrelsens arbete och ansvarsområde Styrelsens arbete är att förvalta föreningens ekonomi, gemensamma anläggningar, vägar och allmänna grönytor som ej tillhör enskild fastighet Tådås väg och samfällighet består av 84 medlemmar varav 30 åretruntboende 52 fritidsboende 2 obebyggda tomter Dessutom har 4 fastigheter nyttjanderätt av våra vägar Styrelsens ansvarsfördelning Anders Reyman. Övergripande ansvar för föreningen myndighetskontakter föreningens nycklar avtal upphandling - gemensamma byggnader och ytor information och anslagstavlor kontaktman vatten - avlopp- och elanläggningar Hans Lillevang. Bankärenden debitering årsavgifter - fakturaflödet budget bokslut avstämning kundreskontra - hemsidan kontaktperson vägar Helena Jacobsen. Sekreterare kallelse protokoll - medlemsregister Hans Göran Hermansson. Ansvarar för områdesrepresentanterna och för trädgruppen Områdesrepresentanter Nedre Tådås Lennart Nilsson Mitt Tådås Jan Åke Axelsson Mellan Tådås Bengt Hansson Övre Tådås (norr) Lars Bertil Andréasson Övre Tådås (mitten) Peter Norin Övre Tådås (söder) Jan Pantéus Trädgruppen Hans Göran Hermansson (sammankallande och styrelsens representant) Bo Norin Jan Åke Axelsson Bengt Hansson Solveig Norrman Övriga föreningsuppdrag Bo Garton, föreningens kontaktperson gällande sakfrågor inom vatten och vattenanläggningen. Dessutom sköter Bosse provtagning av vatten och avlopp som analyseras av Alcontrol och distribueras till miljökontoret. Bengt Hansson, tillsyn vägar och diken samt vår kontakt med brandmyndigheten Jan Kilnäs, statistik, analyser och debiteringsunderlag sammanställning av vattenmätare, vattendebitering Tove Lindtveit har varit behjälplig med bokföringen under året Vattengruppen (se sid.11) Avtal med entreprenörer Sita, slamtömning Herberts Rör, skötsel och underhåll av pumpstationer och vattenanläggning samt jour t.o.m Fr.o.m. årsskiftet har Herberts Rör jourverksamhet på löpande räkning Ingemar Rutgersson, vägunderhåll Fr.o.m har Bosse Garton avtal gällande skötsel och underhåll av vattenverket och avloppsverket. Olle Karlsson har varit behjälplig vid inkörningsperioden

7 Verksamhet Styrelsen för Tådås Väg och Samfällighetsförening får härmed för verksamhetsåret avge följande Avlopp Vi har sedan några år tillbaka redovisat att reningsverket med tillhörande betongtankar, fått en sättning. Mätningar har sedan dess skett kontinuerligt och allt tyder på att sättningarna stabiliserat sig. Driften störs inte av lutningen. Drift- och kemikaliekontroll har under hela verksamhetsåret skötts av Bosse Garton. Avtal med Bosse tecknades fr.o.m. årsskiftet och gäller tills vidare med en uppsägningstid på 3 månader. I Bosses åtagande ingår bl.a. provtagningar av inkommande och utgående slam/vatten enligt det program som Samhällsbyggnadskontoret, Tjörns kommun, kräver samt tillsyn och skötsel av anläggningarna. Fr.o.m. april 2012 har vi avtal med SITA som entreprenör för slamtömningen. Avtalet gäller t.o.m med ett års förlängning om det inte sägs upp. Vatten Bosse Garton har under verksamhetsåret skött dricksvattenanläggningen. Avtal med Bosse tecknades fr.o.m. årsskiftet och gäller tills vidare med en uppsägningstid på 3 månader. Avtalets omfattning är föreningens fem djupborrade brunnar, pumphuset med förrådstankar, tryckhållningsutrustning, distributionspumpar mm. I avtalet ingår även provtagning av vattnet, fyra ggr/år, som lämnas till Alcontrol för analys. Resultatet sammanställs av Jan Kilnäs och redovisas på hemsidan och på våra anslagstavlor. Analyserna skickas även till Kommunens miljöavdelning för godkännande. Verksamhetsårets provtagningar visar att vi har mycket bra vatten i föreningen. Vägar Sedan några år tillbaka har vi avtal med Ingemar Rutgersson gällande vägunderhållning och vi har även detta år haft en snöfattig vinter, vilket gynnat föreningens ekonomi. Egen adress Föreningen har sedan några år tillbaka en egen postadress, Nedre Tådås 1, dit all post, alla fakturor, myndighetskorrespondens osv. skall gå. Brevlådan fungerar också som förslagslåda för medlemmarna. Övrigt Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under verksamhetsåret och två möten med områdesrepresentanterna.

8 Kostnad och intäktsredovisning vatten och administration Årets resulta Intäkter t Årsavgifter kr kr Räntor kr kr Summa kr kr Kostnader, fasta El kr kr Föreningsavgift kr kr Försäkring kr kr Styrelsearvoden kr kr Konsulttjänster kr kr Bankkostnader kr kr Tele/data,hemsida kr kr Resekostnader 640 kr kr Lokalhyra 500 kr kr Kontorsmaterial kr kr Analyskostnader kr kr Avdikningsföretaget (bäckföreningen) kr 0 kr Tjörns kommun kr kr Postbefordran kr kr Inkassotjänster kr 0 kr Övriga externa kostnader kr kr Summa kr kr Kostnader, rörliga El kr kr Herberts Rör, service kr kr Pumpbyte, magnetventil kr 0 kr Bengt Jonsson (Bosse Garton), reparation kr kr Övrigt 0 kr kr Summa kr kr Föregåend e års resultat Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på kronor

9 som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat Kostnad och intäktsredovisning avlopp Intäkter Årets resulta t Föregåend e års resultat Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader, fasta El kr kr Tjörns kommun kr 0 kr Odörfälla kr kr Analyskostnader kr kr Övrigt 0 kr kr Summa kr kr Kostnader, rörliga El kr kr Avtal Håkan Brodén kr kr Slamsugning kr kr Kemikalier kr kr Summa kr kr Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på 121 kronor som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat

10 Kostnad och intäktsredovisning väg Årets Föregående Intäkter resultat års resultat Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader Vinter-väghållning kr kr Dikesgrävning 0 kr kr Grus o kantklippning kr kr Grus kr kr Diverse, speglar, anslagstavla kr kr Summa kr kr Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr 819 kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på kronor som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat

11 Kostnad och intäktsredovisning brygg Årets Föregående Intäkter resultat års resultat Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader Reparation kr kr Vägavgift (Hällene) 0 kr kr Diverse 188 kr 0 kr Summa kr kr Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på kronor som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat

12

13 Viktig läsning!!! Det gäller vårt vatten och vattensystem! Som alla vet så har vårt vattensystem flera gånger under senare år varit ur funktion och vi har blivit utan vatten. Efter driftsstörningarna får många brunt vatten när vattentillförseln återkommer. Vår anläggning, som byggdes på tidigt -70-tal, har under åren självklart servats och pumpar och elfunktion har kontinuerligt bytts ut. Idag gäller hårdare krav på den som tillhandahåller dricksvatten från egna vattenverk. Det krävs därför en bättre driftsövervakning och filtrering av vårt dricksvatten. Vår vattenverks-anläggning består idag av 4 st renvattentankar á liter med hydrofontankar med pumpar o dyl. samt 5 djupborrade brunnar på området. På förra årsstämman beslutades därför att tillsätta en vattengrupp som skulle lämna förslag till åtgärd. Skall vi bygga ett helt nytt system eller kan vi modifiera det vi har? Vattengruppen har under året besökt flera liknande stugområden, här på Tjörn samt på Rörtången, Kungälvs kommun, med nybyggda egna vattenverk. Vi har också tagit in fakta från experter på filter och VVS-anläggningar. Vattengruppens (Bosse Garton, Olle Karlsson och Arly Jacobsen) förslag är följande: Vi behåller vårt vattenverk med renvattentankar och pumpar som är ganska nya. Målar och belägger befintligt golv till lättstädat och hygieniskt material. Vi måste bygga ut vattenverket för att få plats med nya hydrofortankar, filteranläggning och bättre driftsövervakning. Det krävs bl a tvättställ för handtvätt av hygieniska skäl. Vi behöver även utrymme för reservdelar och övrigt material. Vi måste rengöra och spola alla våra nätledningar från sediment (vilket aldrig har utförts tidigare!). Vi behöver montera in UV-filter på utgående vatten som säkerhet. Vårt vatten är idag mycket bra och innehåller inga bakterier. Ett UV-filter kallas av filterfolket för polisfilter. Detta UV-ljus förstör ev. uppkomna bakterier kontinuerligt. (Endast UV-ljus, inga kemikalier.) Vi behöver bygga ett litet hus över brunn 3 för att under hela året lättare kunna driftövervaka brunnen. (Vi har liknande hus över brunn 2,4 o 5.) Vi borde dra en ny elledning från vattenverket till brunn 3 och slopa det extra abonnemang som krävs idag. Brunn 3 har ett eget abonnemang. Vi borde förse vattenledningen från brunn 4 med värmekabel. Slangen från brunn 4 till huset för brunn 2 ligger på berg och är inte frostskyddad. Går bara att ha igång sommartid! Vi kanske behöver det vatten som brunn 4 ger även vintertid.

14 Vattengruppens kostnadsbild gällande om- och tillbyggnad av vattenverket samt överbyggnad borrhål 3 och spolning vattenledningssystem Om- och tillbyggnad av pumphuset Rörinstallationer, styr-regler- och bevakningssystem Summa Priser inkl. moms kr kr kr Förslag på ytterligare underhållsbehov från vattengruppen Överbyggnad borrhål 3 vid Övre Tådås 18, (se bef. hus) Summa kr Spolning av vattenledningar (efter ombyggnaden) Summa kr Kostnaderna framtagna på uppdrag av stämman 2014 Samtliga kostnader är inkl. m.

15 Finansiering av renoveringen och ombyggnaden av vattenverket Stämman beslutade på föregående årsmöte att bilda en vattengrupp som tillsammans med styrelsen skulle ta fram ett förslag på om- och tillbyggnad av vårt vattenverk. Dessutom skulle vattengruppen ta fram ett moderniseringsförslag och en kostnadsbild på hela renoveringen. Styrelsen har granskat vattengruppens förslag och kommit fram till följande Vattenverket är ca 50 år gammalt och i stort behov av en uppfrächning och modernisering. Dessutom måste vi göra en tillbyggnad som ger plats åt ett nytt apparatrum med driftövervakningenssystem, filtrering av dricksvattnet mm. Styrelsen har även kommit fram till att föreningen är i behov av ett förråd som kan byggas i samband med ovanstående. Dricksvatten klassas i dag som livsmedel och kommunen ställer därför stora krav på dem som levererar vatten till kunder, dvs - Samfälligeten ansvarar för levereransen av vatten till medlemmarna. Styrelsen ställer sig med dessa ord bakom vattengruppens förslag och förordar att samtliga föreslagna åtgärder genomförs. Finansiering Om stämman beslutar att genomföra hela förslaget som vattengruppen redovisat blir det en total underhållskostnad på ca kr. Det finns två finansieringsalternativ 1. Föreningen betalar hela kostnaden som en engångskostnad vid byggets färdigställande. Om stämman följer det förslaget och om vi skjuter till del av föreningens överskott blir det en engångsavgift för varje hushåll på ca kr. 2. Föreningen tar ett lån som betalas genom höjda årsavgifter under lånelängdens peroiod. Styrelsens förslag är att föreningen betalar hela summan som en engångskostnad. Om stämman följer styrelsens förslag har medlemmen två valmöjligheter. 1. Medlemmen kan betala hela summan till föreningen vid byggstarten (ber. hösten 2015) 2. Medlemmen kan ta ett 5-årigt lån hos Tjörns Sparbank med Tådås Väg och Samfällighetsförening som borgenär. Kostnaden för alt. 2 blir ca 200 kr/månad, beroende på ränteläget, och är personligt. Skulden kan alltså inte skrivas över på annan person vid t.ex. en avflyttning.

16 Gult - Förslag till ny text vid årsstämman Rött - Text som föreslås utgå REGLER för medlemmar i Tådås Väg- och Samfällighetsförening Allmänna regler 1. Angränsande fastigheter, marker, vägar eller vatten får inte förorenas eller utsättas för orenlighet, obehag eller annan störande inverkan från medlems egendom eller personer som där vistas. Det är inte heller tillåtet att, utan föreningsstämmans och gällande myndighets medgivande, hålla salubod, idka försäljning eller anlägga parkeringsplatser. Inte heller är det tillåtet att uppföra byggnad, anordna permanent upplag e d på föreningens mark utan stämmans medgivande. 2. Medlem skall iaktta hastighetsbegränsningen 30 km/tim och verka för att besökande och andra gör detsamma. 3. Medlem är skyldig att följa kommunens anvisningar vad gäller t ex hantering av hushållsavfall, eldning mm. Detta innebär bl.a att det är förbjudet att elda bygg rivningsavfall eller hushållssopor. 4. Bilar skall parkeras på egen mark där det är möjligt att ordna parkeringsplats. Regelmässig uppställning av arbetsfordon e d är inte tillåtet inom området. 5. All bevattning med slag är förbjuden vid solsken och ifråga om etablerade gräsmattor är bevattning med slang generellt förbjuden. 6. Kommunala regler gäller för båt- och biltvätt inom området. 7. Medlem är skyldig att sköta dike utanför den egna fastigheten eller på andra sidan vägen, d v s hålla diket rent från sly och annat som kan hindra vattenavrinningen. 8. Ytterligare ledningar för takavvattning får inte anslutas till föreningens regnvattenledningar. Till spillvattenledningarna får endast hushållsspillvatten avledas. 9. Medlem är skyldig att delta i de av föreningen fastställda arbetsdagarna eller efter samråd med styrelsen eller områdessamordnare, vid annat tillfälle utföra motsvarande arbete. Frånvaro skall anmälas till områdessamordnaren senast i samband med arbetsdagen. Arbete att utföras vid annat tillfälle skall vara avstämt med samordnaren samt utfört och rapporterat till denne senast fem veckor efter arbetsdagen. Arbetsdagarnas genomförande läggs ut på respektive område och handläggs av områdessamordnare. Styrelsen ger respektive områdessamordnare riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som skall genomföras inom respektive område. Områdessamordnarna rapporterar tillbaka till styrelsen när arbetet utförts. Rapport lämnas över vilka medlemmar som deltagit i arbetsdagarna. De medlemmar som deltar vid en eller två arbetstillfällen får detta år lägre årsavgift. Storleken på reduktionen fastställs på föreningsstämman varje år. 10. De medlemmar som ej är anslutna till det gemensamma avloppsnätet förbinder sej att ombesörja slamtömning av egen slamavskiljare minst en gång årligen. 11. Häckar får i anslutning till vägkorsning (10 m in från angränsande vägkant) inte vara högre än 70 cm. 12. Betalas inte föreningens räkning i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (8 procentenheter + referensräntan). Vid utskickat kravbrev debiteras även maximal påminnelseavgift enligt lag om ersättning för inkassokostnader. Den som är fastighetsägare den 1 augusti betalar årsavgifterna. Vid försäljning därefter får uppgörelse ske mellan den gamla och nya ägaren. REGLER för ga:2 (vägar m m) gäller dessutom följande: 1. En fastighet anses bebyggd då gästhus, friggebod, husvagn e d uppställts, eller då det är uppenbart att fastigheten blir bebyggd under aktuellt budgetår.

17 2. En fastighet anses använd för åretruntboende då någon är mantalsskriven på fastigheten vid verksamhetsårets ingång eller då fastighet varit bebodd under större delen av verksamhetsåret. REGLER för ga:4 (avloppsanläggningar) gäller dessutom följande: 1. Summan av årets Budgeterade fasta kostnader fördelas, i enlighet med förrättningen, lika mellan anslutna fastigheter. (Fasta kostnader är t ex fasta elkostnader, byte eller reparation av rör eller elledningar etc.). 2. Summan av årets rörliga kostnader fördelas, i enlighet med förrättningen, efter förbrukad vattenmängd. (Rörliga kostnader är t ex slamtömning, rörliga elkostnader, byte eller reparation av pumputrustning och elreläer p g a slitage, kemikalier, skötselkostnader etc.) 3. På ordinarie föreningsstämma beslutas, efter förslag från styrelsen, preliminär utdebitering grundad på kända uppgifter om boendet och tidigare förbrukning. 4. I varje fastighet skall, genom medlemmens försorg, finnas vattenmätare installerad enligt Boverkets regler. Avläsning av vattenmätare skall ske årligen av person som utses av styrelsen. Det är ändå medlems ansvar att avläsning sker. Avräkning görs sedan mot preliminärdebiteringen. Debitering av rörliga kostnader görs i efterhand, i samband med debitering av den budgeterade fasta avgiften för nästkommande räkenskapsår. 5. Om medlem inte installerat rättvisande vattenmätare, eller inte bidragit till att styrelsen erhållit avläst värde, bestäms förbrukningen av styrelsen. Dock skall den anses vara minst lika stor som den största förbrukningen som annan permanent respektive fritidsboende medlem haft under året. I avloppet får, förutom toalettpapper och disk- och tvättvatten, endast spolas ned sådant som passerat kroppen. ( Kemikalier som klorin, lacknafta och andra lösningsmedel, medicin- och färgrester etc skadar reningsprocessen i reningsverket och kan orsaka stora kostnader. Långt hår, bindor bomullspinnar m m kan hindra flödet. ) REGLER för ga:5 (vattenanläggningar) gäller dessutom följande: 1. Fasta och rörliga kostnader fördelas, i enlighet med förrättningen, på samma sätt som beskrivs under ga:4, punkt 1 och 2. Fasta delas lika, rörliga efter vattenmängd. ( Fasta kostnader är t ex fasta elkostnader, byte eller reparation av rör- eller elledningar etc.) ( Rörliga kostnader är t ex rörliga elkostnader, byte eller reparation av pumputrusning och el-reläer p g a slitage etc.) 2. Punkterna och 4 under ga.4 gäller på samma sätt som för ga:5. Ventilen för vatten vid tomtgräns skall stängas vid längre frånvaro för att minimera skador och vattenslöseri vid läckage. Detta är extra viktigt vintertid, för att förhindra sönderfrysning. REGLER för de bryggor som föreningen arrenderar vid Hällen gäller dessutom följande: 1. Kostnader som hänför sig till bryggorna med tillhörande vägar och parkeringsplats betalas i sin helhet av de medlemmar som disponerar båtplatserna. Kostnadsfördelning skall ske med lika andelar för var och en. 2. Vid överlåtelse av fastighet skall medlem efter eget val antingen låta båtplatsen kvarstå i fastigheten eller överlåta den på någon annan medlem i föreningen som saknar plats. 3. Medlem äger rätt att hyra ut sin outnyttjade plats, i första hand till boende på området, vilken anmält sitt intresse till båtkommittén bryggkommittén. Ordinarie innehavare ansvarar dock för att alla skyldigheter mot föreningen fullgörs. 4. Medlem förbinder sig att årligen fullgöra egen arbetsinsats för underhåll av bryggor, vägar, parkeringsplatser o d antingen vid gemensamma arbetsdagar eller genom att utföra en med styrelsen överenskommen arbetsuppgift. Sker inte detta, betalar medlemmen en avgift som fastställs av övriga medlemmar som har båtplats.

18 (Dessa regler är beslutade vid föreningsstämmor. Senast fastställda vid stämman Komplettering av allmänna regler pkt 12 gjord )

19 Motion till Tådås Väg och Samfällighetsförenings årsstämma Undertecknad föreslår en förenklad och mer lättåtkomlig öppen hemsida för både oss som medlemmar och för andra som vill besöka den. Utomstående som står i begrepp att köpa fastighet i området, mäklare som vill belysa området osv. bör ha full insyn i vår verksamhet och det skall dom kunna se på vår hemsida, enligt mitt sätt att se det. Varför skall vi år ut och år in behöva ha krångliga och obegripliga inloggningsuppgifter, vi har ju inga hemligheter, vi har inget att dölja. En eventuell köpare t.ex. bör lätt kunna skaffa sej en uppfattning om vad som pågår i föreningen genom att läsa våra protokoll, vilket jag själv tycker borde vara en fördel om jag skall investera stora pengar i en ny fastighet. Mitt förslag är att skrota den dyra, ogästvänliga hemsidan som finns i dag. Vi skall inte plöja ner mer pengar i en hemsida som väldigt många medlemmar inte ens orkar gå in på eftersom den är så krånglig. Den är helt enkelt inte anpassad för vår verksamhet och vårt behov. I stället börjar vi om på nytt med en enkel, lättåtkomlig och transparant hemsida som alla kan ha glädje av och som styrelsen själva eller någon förtroendevald kan sköta. Vi skall ha en hemsida anpassad för föreningens behov och som inte kostar oss medlemmar 1000-tals kronor årligen. Med denna motion hoppas jag att vi kan befrias från ett flerårigt missnöje med vår hemsida. Med vänlig hälsning Arly Jacobsen Övre Tådås 13

20

21

22

23

24 Vatten och administration Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om (Inkl. lån för ombyggnad) Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (rörliga o fasta) kr kr Räntor kr kr Summa kr kr Beräknade fasta kostnader El kr kr Föreningsavgift kr kr Försäkring kr kr Styrelsearvoden kr kr Konsulttjänster kr kr Bankkostnader kr kr Tele/data,hemsida kr kr Resekostnader kr 640 kr Lokalhyra kr 500 kr Kontorsmaterial kr kr Avdikningsföretaget (bäckföreningen) 0 kr kr Analyskostnader kr kr Tjörns kommun kr kr Postbefordran kr kr Inkassotjänster kr kr Övriga externa kostnader kr kr Räntor o amort ombyggnad kr 0 kr Summa kr kr Beräknade rörliga kostnader El kr kr Avtal, Bosse Garton kr kr Reparationer/underhåll kr kr Övrigt kr 0 kr Summa kr kr Årsavgift, fasta delen Permanentboende kr kr Fritidsboende kr kr Obebyggda tomter kr kr Årsavgift, rörliga delen Den rörliga avgiften debiteras efter förbrukning. Om vattenavläsning ej skett, debiteras medlemmen enligt föregående års förbrukning. Din rörliga kostnad finns tillgänglig på årsmötet. 21

25 Vatten och administration Budgetförslag (Exkl. lån för ombyggnad) Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (rörliga o fasta) kr kr Räntor kr kr Summa kr kr Beräknade fasta kostnader El kr kr Föreningsavgift kr kr Försäkring kr kr Styrelsearvoden kr kr Konsulttjänster kr kr Bankkostnader kr kr Tele/data,hemsida kr kr Resekostnader kr 640 kr Lokalhyra kr 500 kr Kontorsmaterial kr kr Avdikningsföretaget (bäckföreningen) 0 kr kr Analyskostnader kr kr Tjörns kommun kr kr Postbefordran kr kr Inkassotjänster kr kr Övriga externa kostnader kr kr Summa kr kr Beräknade rörliga kostnader El kr kr Avtal, Bosse Garton kr kr Reparationer/underhåll kr kr Övrigt kr 0 kr Summa kr kr Årsavgift, fasta delen Permanentboende 939 kr kr Fritidsboende 939 kr kr Obebyggda tomter 939 kr kr Årsavgift, rörliga delen Den rörliga avgiften debiteras efter förbrukning. Om vattenavläsning ej skett, debiteras medlemmen enligt föregående års förbrukning. Din rörliga kostnad finns tillgänglig på årsmötet. 22

26 Avlopp Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (rörliga o fasta) kr kr Summa kr kr Beräknade fasta kostnader El kr Tjörns kommun, miljö kr Analyskostnade kr Övrigt kr 0 Summa kr kr Beräknade rörliga kostnader El kr kr Avtal, Bosse Garton kr Slamsugning kr kr Kemikalier kr 0 kr Reparationer/underhåll kr 0 Övrigt kr 0 kr Summa kr kr Årsavgift, fasta delen Permanentboende 277 kr 120 kr Fritidsboende 277 kr 120 kr Obebyggda tomter 277 kr 120 kr Årsavgift, rörliga delen Den rörliga avgiften debiteras efter förbrukning av vatten. Om vattenavläsning ej skett, debiteras medlemmen enligt föregående års förbrukning. Din rörliga kostnad finns tillgänglig på årsmötet. 23

27 Väg Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (inkl. beräknad rabatt kr) kr kr Summa kr kr Beräknade kostnader Vägunderhåll kr kr Dikesgrävning 0 kr 0 kr Kantklippning kr Grus kr 3080 kr Övrigt kr Summa kr kr Skillnaden mellan beräknade intäkter och kostnader är rabatter enligt nedanstående Årsavgift enligt ovanstående förslag Avgift Rabatt Permanentboende kr/tillfälle Fritidsboende kr/tillfälle Obebyggda tomter kr/tillfälle Nyttjanderätt 600 (ej medlem) Samtliga medlemmar som medverkar med arbetsinsatts får rabatt enligt ovanstående vid varje tillfälle (max två tillfällen/verksamhetsår)

28 Brygg Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader Vägavgift (Hällene) kr 0 kr Reparationer/underhåll kr kr Övrigt oförutsett kr 188 kr Summa kr kr Kostnadsfördelning enligt ovanstående förslag Avgift Kostnad per båtplats 300 Båtplatsägare som inte deltager i någon "bomupptagning-isättning" under bokföringsåret får betala kr extra för utebliven arbetsinsatts

29 Sammanfattning årsavgifter Vatten Budget Årsavgifter med lån till ombyggnad av vattenverk Fast avgift kr/fastighet Rörlig fördelas efter förbrukning (se deb.längd) Årsavgifter utan lån för ombyggnad av vattenverk Fast avgift 939 kr/fastighet Rörlig fördelas efter förbrukning (se deb.längd) Avlopp Fast avgift 277 kr/fastighet Rörlig fördelas efter förbrukning (se deb.längd) Väg Avgift Rabatt Permanent (30) kr/fastighet 500 kr/tillfälle Fritidsboende (52) kr/fastighet 350 kr/tillfälle Obebyggda (2) 400 kr/fastighet 100 kr/tillfälle Nyttjanderätt (4) 600 kr/fastighet (ej medlem) Samtliga medlemmar som medverkar med arbetsinsatts får rabatt enligt ovanstående vid varje tillfälle (max två tillfällen/verksamhetsår)

30 Maj 2015 ÅRETS DEBITERINGSLÄNGDER FÖR VATTEN OCH AVLOPP I år redovisas förbrukning och rörlig kostnad för 2 år: På stämman 2014 redovisades inga debiteringslängder. Det gjordes aldrig någon avstämning av de preliminärt inbetalade avgifterna för (se kolumn F) mot de verkliga kostnaderna (se kolumn E). Avgifterna skulle grundat sig på avläsningen i april I år rättas detta till. Räkningen som medlemmarna betalade sommaren 2014 bestod av både fast avgift kr och en rörlig avgift.(den totala summan se kolumn H). Den rörliga delen av beloppet kommer att dras av i årets debiteringslängd. (se kolumn I) Detta beror på att: Kostnaden per m 3 vatten var inte uträknad enligt stadgarna. Alla avläsningar var inte gjorda i april. Flera medlemmar fick uppskattad förbrukning. Rörlig kostnad för förbrukning april 2014 april 2015 redovisas i kolumn L. Denna betalas numera i efterhand, baserat på bokslutet. Kolumn M visar totalsumman av rörliga kostnader och består av: Den rättade rörliga kostnaden för (kolumn G) Rörlig kostnad från räkningen sommaren 2014, som dras av (kolumn I). Rörlig kostnad för (kolumn L) I kolumn N står föreslagen fast avgift för baserad på årets budget. I kolumn O redovisas den avgift resp. medlem skall betala i år. Nästa år bör debiteringslängden bli betydligt enklare.

31 Debiteringslängder finns under Bilagor på hemsidan.

32 Förhinder att närvara Jag kan tyvärr inte närvara vid Tådås Väg o Samfällighetsförenings årsstämma Namn..... Adress Tådås den... Namnteckning Fullmakt Fullmakt att företräda mig vid Tådås Väg o Samfällighetsförenings årsstämma lämnas till: Namn. Adress Utdrag från lagen om förvaltning av samfälligheter SFS nr 1973: Medlemmens rösträtt kan utövas av ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits.

33

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2

ÅRSSTÄMMA 2014. 1. Kallelse sid 2. 2. Föredragningslista sid 2 Ekonomiska Föreningen Mars 2014 S:t Anna Skärgård 725000-5308 Innehåll ÅRSSTÄMMA 2014 1. Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid 3-13 3.1 Funktionärer 3.2 Möten 3.3 Medlemmar

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare).

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014

Informationsfolder. Brf Mörbyskogen 1. Version Oktober 2014 1 Informationsfolder Brf Mörbyskogen 1 Version Oktober 2014 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo i bostadsrätt...

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Årsmöte 2014. Sandviks Tomtägareförening

Årsmöte 2014. Sandviks Tomtägareförening Årsmöte 2014 för Sandviks Tomtägareförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 1 Välkomna Styrelsen Verksamhetsberättelse för Sandviks Tomtägareförening.

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Nyhetsblad Skvadronen 20

Nyhetsblad Skvadronen 20 Nyhetsblad Skvadronen 20 2013 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Fritidshus nära Grisslehamn i konkurs 2014-05-26 Häverö-Bergby 6:38. 2014-05-26 Advokat Sten Sjöstedt

Fritidshus nära Grisslehamn i konkurs 2014-05-26 Häverö-Bergby 6:38. 2014-05-26 Advokat Sten Sjöstedt Fritidshus nära Grisslehamn i konkurs 2014-05-26 2014-05-26 Advokat Sten Sjöstedt 2014-05-26 Sida 2 Innehållsförteckning... 1 Tomtritning... 2 Fastighets information... 3 Hammarskogen... 4 Hammarskogen

Läs mer