Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal"

Transkript

1 Årsredovisning Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal

2 Verksamhetsberättelsens innehåll sidan Dagordning och kallelse till stämman 1 Förord 2 Styrelse, revisorer och valberedning 3 Styrelsens arbete och ansvarsområde 4 Verksamhet Förenklad bokslutsrapport 6-9 Revisorernas berättelse 10 Motioner, styrelsens förslag till stämman (11-20) * Om och tillbyggnad vattenverket * Förslag till ny text på "Allmänna regler" * Motioner Budgetförslag Sammanfattning årsavgifter Förklaring till årets debiteringslängd 27 Debiteringslängd, vatten Debiteringslängd, avlopp Debiteringslängd, väg Debiteringslängd, brygg 34

3 Medlemmarna i Tådås väg och samfällighetsförening kallas till Ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 4 juli 2015 kl. 10,00 Plats: Församlingshemmet, Klövedal Dagordning 1. Val ordförande vid stämman 2. Justering av röstlängd 3. Mötets stadgeenliga utlysande 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justeringsmän, vilka även skall tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare 6. Styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna a) Beslut, om- och tillbyggnad av vattenverket b) Beslut, ändring i Allmänna regler c) Beslut, motioner 9. Beslut om eventuell avsättning till underhålls- och förnyelsefond 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Styrelsens förslag till budget avgiftsreduktion pga. utfört arbete samt debiteringslängd a) Beslut om finansiering gällande om- och tillbyggnad av vattenverket 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 13. Val av revisorer och suppleanter 14. Fråga om val av valberedning 15. Övriga frågor 16. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet 17. Stämman avslutas

4 Förord Mitt första år i styrelsen för Tådås Väg och Samfällighetsförening har nått sitt slut. Det har varit ett lärorikt och omtumlande år med massor av frågor och nytänkande inom ett område som jag tidigare aldrig berört. Tyvärr lyckades stämman och valberedningen bara att få fram tre ordinarie ledamöter- jag, kassören Hans Lillevang och sekreteraren Helena Jacobsen. Med facit i hand borde styrelsen bestå av minst fyra men helst fem ordinarie och minst två suppleanter. Detta för att sprida arbetsbördan på fler och för att säkerställa tillväxten för kommande verksamhetsår. Trots en hel del oklarheter med årsavgifterna i början av mandatperioden har det varit ett lugnt år utan några anmärkningsvärda händelser och våra planerade arbetsuppgifter har i det stora hela bockats av. Tådås är en mycket vacker plats som vi medlemmar skall sköta och som de flesta av oss gör på ett föredömligt sätt, både på och utanför den egna fastigheten. Trots alla beundransvärda ideella insatser så finns det fortfarande mycket som kan göras men i dagens stressade samhälle har många svårt att få tiden att räcka till. Även i en liten samfällighet som denna märker vi att det blir allt svårare att få arbetsuppgifterna tillsatta och då menar jag inte bara styrelseuppdragen. Härlig utsikt från Tådåsbergen en soldisig junimorgon Jag avslutar med att tacka alla medlemmar för det gångna året och riktar ett särskilt stort tack till alla er som på ett eller annat sätt bidragit med oavlönade arbetsinsatser. Vid pennan Anders Reyman Ordförande

5 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse Boendeform Mandat period Ordförande Anders Reyman Frtidsboende Kassör Hans Lillevang Fritidsboende Sekreterare Helena Jacobsen Permanent Övriga ledamöter Suppleant Hans Göran Hermansson Fritidsboende Suppleant Christer Nilsson avgått Permanent Suppleant Solveig Norrman fyllnadsval Permanent Firmatecknare Firman tecknas av ordinarie ledamöter, två i förening Revisorer Ordinarie Gunilla Jägermalm Fritidsboende Susanne Agerlid Fritidsboende Suppleant Gunnar Sahlström Fritidsboende Valredning Rolf Persson Lars Bertil Andreasson Thor Petersen Permanent Fritidsboende Permanent Org. nr

6 Styrelsens arbete och ansvarsområde Styrelsens arbete är att förvalta föreningens ekonomi, gemensamma anläggningar, vägar och allmänna grönytor som ej tillhör enskild fastighet Tådås väg och samfällighet består av 84 medlemmar varav 30 åretruntboende 52 fritidsboende 2 obebyggda tomter Dessutom har 4 fastigheter nyttjanderätt av våra vägar Styrelsens ansvarsfördelning Anders Reyman. Övergripande ansvar för föreningen myndighetskontakter föreningens nycklar avtal upphandling - gemensamma byggnader och ytor information och anslagstavlor kontaktman vatten - avlopp- och elanläggningar Hans Lillevang. Bankärenden debitering årsavgifter - fakturaflödet budget bokslut avstämning kundreskontra - hemsidan kontaktperson vägar Helena Jacobsen. Sekreterare kallelse protokoll - medlemsregister Hans Göran Hermansson. Ansvarar för områdesrepresentanterna och för trädgruppen Områdesrepresentanter Nedre Tådås Lennart Nilsson Mitt Tådås Jan Åke Axelsson Mellan Tådås Bengt Hansson Övre Tådås (norr) Lars Bertil Andréasson Övre Tådås (mitten) Peter Norin Övre Tådås (söder) Jan Pantéus Trädgruppen Hans Göran Hermansson (sammankallande och styrelsens representant) Bo Norin Jan Åke Axelsson Bengt Hansson Solveig Norrman Övriga föreningsuppdrag Bo Garton, föreningens kontaktperson gällande sakfrågor inom vatten och vattenanläggningen. Dessutom sköter Bosse provtagning av vatten och avlopp som analyseras av Alcontrol och distribueras till miljökontoret. Bengt Hansson, tillsyn vägar och diken samt vår kontakt med brandmyndigheten Jan Kilnäs, statistik, analyser och debiteringsunderlag sammanställning av vattenmätare, vattendebitering Tove Lindtveit har varit behjälplig med bokföringen under året Vattengruppen (se sid.11) Avtal med entreprenörer Sita, slamtömning Herberts Rör, skötsel och underhåll av pumpstationer och vattenanläggning samt jour t.o.m Fr.o.m. årsskiftet har Herberts Rör jourverksamhet på löpande räkning Ingemar Rutgersson, vägunderhåll Fr.o.m har Bosse Garton avtal gällande skötsel och underhåll av vattenverket och avloppsverket. Olle Karlsson har varit behjälplig vid inkörningsperioden

7 Verksamhet Styrelsen för Tådås Väg och Samfällighetsförening får härmed för verksamhetsåret avge följande Avlopp Vi har sedan några år tillbaka redovisat att reningsverket med tillhörande betongtankar, fått en sättning. Mätningar har sedan dess skett kontinuerligt och allt tyder på att sättningarna stabiliserat sig. Driften störs inte av lutningen. Drift- och kemikaliekontroll har under hela verksamhetsåret skötts av Bosse Garton. Avtal med Bosse tecknades fr.o.m. årsskiftet och gäller tills vidare med en uppsägningstid på 3 månader. I Bosses åtagande ingår bl.a. provtagningar av inkommande och utgående slam/vatten enligt det program som Samhällsbyggnadskontoret, Tjörns kommun, kräver samt tillsyn och skötsel av anläggningarna. Fr.o.m. april 2012 har vi avtal med SITA som entreprenör för slamtömningen. Avtalet gäller t.o.m med ett års förlängning om det inte sägs upp. Vatten Bosse Garton har under verksamhetsåret skött dricksvattenanläggningen. Avtal med Bosse tecknades fr.o.m. årsskiftet och gäller tills vidare med en uppsägningstid på 3 månader. Avtalets omfattning är föreningens fem djupborrade brunnar, pumphuset med förrådstankar, tryckhållningsutrustning, distributionspumpar mm. I avtalet ingår även provtagning av vattnet, fyra ggr/år, som lämnas till Alcontrol för analys. Resultatet sammanställs av Jan Kilnäs och redovisas på hemsidan och på våra anslagstavlor. Analyserna skickas även till Kommunens miljöavdelning för godkännande. Verksamhetsårets provtagningar visar att vi har mycket bra vatten i föreningen. Vägar Sedan några år tillbaka har vi avtal med Ingemar Rutgersson gällande vägunderhållning och vi har även detta år haft en snöfattig vinter, vilket gynnat föreningens ekonomi. Egen adress Föreningen har sedan några år tillbaka en egen postadress, Nedre Tådås 1, dit all post, alla fakturor, myndighetskorrespondens osv. skall gå. Brevlådan fungerar också som förslagslåda för medlemmarna. Övrigt Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under verksamhetsåret och två möten med områdesrepresentanterna.

8 Kostnad och intäktsredovisning vatten och administration Årets resulta Intäkter t Årsavgifter kr kr Räntor kr kr Summa kr kr Kostnader, fasta El kr kr Föreningsavgift kr kr Försäkring kr kr Styrelsearvoden kr kr Konsulttjänster kr kr Bankkostnader kr kr Tele/data,hemsida kr kr Resekostnader 640 kr kr Lokalhyra 500 kr kr Kontorsmaterial kr kr Analyskostnader kr kr Avdikningsföretaget (bäckföreningen) kr 0 kr Tjörns kommun kr kr Postbefordran kr kr Inkassotjänster kr 0 kr Övriga externa kostnader kr kr Summa kr kr Kostnader, rörliga El kr kr Herberts Rör, service kr kr Pumpbyte, magnetventil kr 0 kr Bengt Jonsson (Bosse Garton), reparation kr kr Övrigt 0 kr kr Summa kr kr Föregåend e års resultat Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på kronor

9 som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat Kostnad och intäktsredovisning avlopp Intäkter Årets resulta t Föregåend e års resultat Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader, fasta El kr kr Tjörns kommun kr 0 kr Odörfälla kr kr Analyskostnader kr kr Övrigt 0 kr kr Summa kr kr Kostnader, rörliga El kr kr Avtal Håkan Brodén kr kr Slamsugning kr kr Kemikalier kr kr Summa kr kr Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på 121 kronor som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat

10 Kostnad och intäktsredovisning väg Årets Föregående Intäkter resultat års resultat Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader Vinter-väghållning kr kr Dikesgrävning 0 kr kr Grus o kantklippning kr kr Grus kr kr Diverse, speglar, anslagstavla kr kr Summa kr kr Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr 819 kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på kronor som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat

11 Kostnad och intäktsredovisning brygg Årets Föregående Intäkter resultat års resultat Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader Reparation kr kr Vägavgift (Hällene) 0 kr kr Diverse 188 kr 0 kr Summa kr kr Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på kronor som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat

12

13 Viktig läsning!!! Det gäller vårt vatten och vattensystem! Som alla vet så har vårt vattensystem flera gånger under senare år varit ur funktion och vi har blivit utan vatten. Efter driftsstörningarna får många brunt vatten när vattentillförseln återkommer. Vår anläggning, som byggdes på tidigt -70-tal, har under åren självklart servats och pumpar och elfunktion har kontinuerligt bytts ut. Idag gäller hårdare krav på den som tillhandahåller dricksvatten från egna vattenverk. Det krävs därför en bättre driftsövervakning och filtrering av vårt dricksvatten. Vår vattenverks-anläggning består idag av 4 st renvattentankar á liter med hydrofontankar med pumpar o dyl. samt 5 djupborrade brunnar på området. På förra årsstämman beslutades därför att tillsätta en vattengrupp som skulle lämna förslag till åtgärd. Skall vi bygga ett helt nytt system eller kan vi modifiera det vi har? Vattengruppen har under året besökt flera liknande stugområden, här på Tjörn samt på Rörtången, Kungälvs kommun, med nybyggda egna vattenverk. Vi har också tagit in fakta från experter på filter och VVS-anläggningar. Vattengruppens (Bosse Garton, Olle Karlsson och Arly Jacobsen) förslag är följande: Vi behåller vårt vattenverk med renvattentankar och pumpar som är ganska nya. Målar och belägger befintligt golv till lättstädat och hygieniskt material. Vi måste bygga ut vattenverket för att få plats med nya hydrofortankar, filteranläggning och bättre driftsövervakning. Det krävs bl a tvättställ för handtvätt av hygieniska skäl. Vi behöver även utrymme för reservdelar och övrigt material. Vi måste rengöra och spola alla våra nätledningar från sediment (vilket aldrig har utförts tidigare!). Vi behöver montera in UV-filter på utgående vatten som säkerhet. Vårt vatten är idag mycket bra och innehåller inga bakterier. Ett UV-filter kallas av filterfolket för polisfilter. Detta UV-ljus förstör ev. uppkomna bakterier kontinuerligt. (Endast UV-ljus, inga kemikalier.) Vi behöver bygga ett litet hus över brunn 3 för att under hela året lättare kunna driftövervaka brunnen. (Vi har liknande hus över brunn 2,4 o 5.) Vi borde dra en ny elledning från vattenverket till brunn 3 och slopa det extra abonnemang som krävs idag. Brunn 3 har ett eget abonnemang. Vi borde förse vattenledningen från brunn 4 med värmekabel. Slangen från brunn 4 till huset för brunn 2 ligger på berg och är inte frostskyddad. Går bara att ha igång sommartid! Vi kanske behöver det vatten som brunn 4 ger även vintertid.

14 Vattengruppens kostnadsbild gällande om- och tillbyggnad av vattenverket samt överbyggnad borrhål 3 och spolning vattenledningssystem Om- och tillbyggnad av pumphuset Rörinstallationer, styr-regler- och bevakningssystem Summa Priser inkl. moms kr kr kr Förslag på ytterligare underhållsbehov från vattengruppen Överbyggnad borrhål 3 vid Övre Tådås 18, (se bef. hus) Summa kr Spolning av vattenledningar (efter ombyggnaden) Summa kr Kostnaderna framtagna på uppdrag av stämman 2014 Samtliga kostnader är inkl. m.

15 Finansiering av renoveringen och ombyggnaden av vattenverket Stämman beslutade på föregående årsmöte att bilda en vattengrupp som tillsammans med styrelsen skulle ta fram ett förslag på om- och tillbyggnad av vårt vattenverk. Dessutom skulle vattengruppen ta fram ett moderniseringsförslag och en kostnadsbild på hela renoveringen. Styrelsen har granskat vattengruppens förslag och kommit fram till följande Vattenverket är ca 50 år gammalt och i stort behov av en uppfrächning och modernisering. Dessutom måste vi göra en tillbyggnad som ger plats åt ett nytt apparatrum med driftövervakningenssystem, filtrering av dricksvattnet mm. Styrelsen har även kommit fram till att föreningen är i behov av ett förråd som kan byggas i samband med ovanstående. Dricksvatten klassas i dag som livsmedel och kommunen ställer därför stora krav på dem som levererar vatten till kunder, dvs - Samfälligeten ansvarar för levereransen av vatten till medlemmarna. Styrelsen ställer sig med dessa ord bakom vattengruppens förslag och förordar att samtliga föreslagna åtgärder genomförs. Finansiering Om stämman beslutar att genomföra hela förslaget som vattengruppen redovisat blir det en total underhållskostnad på ca kr. Det finns två finansieringsalternativ 1. Föreningen betalar hela kostnaden som en engångskostnad vid byggets färdigställande. Om stämman följer det förslaget och om vi skjuter till del av föreningens överskott blir det en engångsavgift för varje hushåll på ca kr. 2. Föreningen tar ett lån som betalas genom höjda årsavgifter under lånelängdens peroiod. Styrelsens förslag är att föreningen betalar hela summan som en engångskostnad. Om stämman följer styrelsens förslag har medlemmen två valmöjligheter. 1. Medlemmen kan betala hela summan till föreningen vid byggstarten (ber. hösten 2015) 2. Medlemmen kan ta ett 5-årigt lån hos Tjörns Sparbank med Tådås Väg och Samfällighetsförening som borgenär. Kostnaden för alt. 2 blir ca 200 kr/månad, beroende på ränteläget, och är personligt. Skulden kan alltså inte skrivas över på annan person vid t.ex. en avflyttning.

16 Gult - Förslag till ny text vid årsstämman Rött - Text som föreslås utgå REGLER för medlemmar i Tådås Väg- och Samfällighetsförening Allmänna regler 1. Angränsande fastigheter, marker, vägar eller vatten får inte förorenas eller utsättas för orenlighet, obehag eller annan störande inverkan från medlems egendom eller personer som där vistas. Det är inte heller tillåtet att, utan föreningsstämmans och gällande myndighets medgivande, hålla salubod, idka försäljning eller anlägga parkeringsplatser. Inte heller är det tillåtet att uppföra byggnad, anordna permanent upplag e d på föreningens mark utan stämmans medgivande. 2. Medlem skall iaktta hastighetsbegränsningen 30 km/tim och verka för att besökande och andra gör detsamma. 3. Medlem är skyldig att följa kommunens anvisningar vad gäller t ex hantering av hushållsavfall, eldning mm. Detta innebär bl.a att det är förbjudet att elda bygg rivningsavfall eller hushållssopor. 4. Bilar skall parkeras på egen mark där det är möjligt att ordna parkeringsplats. Regelmässig uppställning av arbetsfordon e d är inte tillåtet inom området. 5. All bevattning med slag är förbjuden vid solsken och ifråga om etablerade gräsmattor är bevattning med slang generellt förbjuden. 6. Kommunala regler gäller för båt- och biltvätt inom området. 7. Medlem är skyldig att sköta dike utanför den egna fastigheten eller på andra sidan vägen, d v s hålla diket rent från sly och annat som kan hindra vattenavrinningen. 8. Ytterligare ledningar för takavvattning får inte anslutas till föreningens regnvattenledningar. Till spillvattenledningarna får endast hushållsspillvatten avledas. 9. Medlem är skyldig att delta i de av föreningen fastställda arbetsdagarna eller efter samråd med styrelsen eller områdessamordnare, vid annat tillfälle utföra motsvarande arbete. Frånvaro skall anmälas till områdessamordnaren senast i samband med arbetsdagen. Arbete att utföras vid annat tillfälle skall vara avstämt med samordnaren samt utfört och rapporterat till denne senast fem veckor efter arbetsdagen. Arbetsdagarnas genomförande läggs ut på respektive område och handläggs av områdessamordnare. Styrelsen ger respektive områdessamordnare riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som skall genomföras inom respektive område. Områdessamordnarna rapporterar tillbaka till styrelsen när arbetet utförts. Rapport lämnas över vilka medlemmar som deltagit i arbetsdagarna. De medlemmar som deltar vid en eller två arbetstillfällen får detta år lägre årsavgift. Storleken på reduktionen fastställs på föreningsstämman varje år. 10. De medlemmar som ej är anslutna till det gemensamma avloppsnätet förbinder sej att ombesörja slamtömning av egen slamavskiljare minst en gång årligen. 11. Häckar får i anslutning till vägkorsning (10 m in från angränsande vägkant) inte vara högre än 70 cm. 12. Betalas inte föreningens räkning i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (8 procentenheter + referensräntan). Vid utskickat kravbrev debiteras även maximal påminnelseavgift enligt lag om ersättning för inkassokostnader. Den som är fastighetsägare den 1 augusti betalar årsavgifterna. Vid försäljning därefter får uppgörelse ske mellan den gamla och nya ägaren. REGLER för ga:2 (vägar m m) gäller dessutom följande: 1. En fastighet anses bebyggd då gästhus, friggebod, husvagn e d uppställts, eller då det är uppenbart att fastigheten blir bebyggd under aktuellt budgetår.

17 2. En fastighet anses använd för åretruntboende då någon är mantalsskriven på fastigheten vid verksamhetsårets ingång eller då fastighet varit bebodd under större delen av verksamhetsåret. REGLER för ga:4 (avloppsanläggningar) gäller dessutom följande: 1. Summan av årets Budgeterade fasta kostnader fördelas, i enlighet med förrättningen, lika mellan anslutna fastigheter. (Fasta kostnader är t ex fasta elkostnader, byte eller reparation av rör eller elledningar etc.). 2. Summan av årets rörliga kostnader fördelas, i enlighet med förrättningen, efter förbrukad vattenmängd. (Rörliga kostnader är t ex slamtömning, rörliga elkostnader, byte eller reparation av pumputrustning och elreläer p g a slitage, kemikalier, skötselkostnader etc.) 3. På ordinarie föreningsstämma beslutas, efter förslag från styrelsen, preliminär utdebitering grundad på kända uppgifter om boendet och tidigare förbrukning. 4. I varje fastighet skall, genom medlemmens försorg, finnas vattenmätare installerad enligt Boverkets regler. Avläsning av vattenmätare skall ske årligen av person som utses av styrelsen. Det är ändå medlems ansvar att avläsning sker. Avräkning görs sedan mot preliminärdebiteringen. Debitering av rörliga kostnader görs i efterhand, i samband med debitering av den budgeterade fasta avgiften för nästkommande räkenskapsår. 5. Om medlem inte installerat rättvisande vattenmätare, eller inte bidragit till att styrelsen erhållit avläst värde, bestäms förbrukningen av styrelsen. Dock skall den anses vara minst lika stor som den största förbrukningen som annan permanent respektive fritidsboende medlem haft under året. I avloppet får, förutom toalettpapper och disk- och tvättvatten, endast spolas ned sådant som passerat kroppen. ( Kemikalier som klorin, lacknafta och andra lösningsmedel, medicin- och färgrester etc skadar reningsprocessen i reningsverket och kan orsaka stora kostnader. Långt hår, bindor bomullspinnar m m kan hindra flödet. ) REGLER för ga:5 (vattenanläggningar) gäller dessutom följande: 1. Fasta och rörliga kostnader fördelas, i enlighet med förrättningen, på samma sätt som beskrivs under ga:4, punkt 1 och 2. Fasta delas lika, rörliga efter vattenmängd. ( Fasta kostnader är t ex fasta elkostnader, byte eller reparation av rör- eller elledningar etc.) ( Rörliga kostnader är t ex rörliga elkostnader, byte eller reparation av pumputrusning och el-reläer p g a slitage etc.) 2. Punkterna och 4 under ga.4 gäller på samma sätt som för ga:5. Ventilen för vatten vid tomtgräns skall stängas vid längre frånvaro för att minimera skador och vattenslöseri vid läckage. Detta är extra viktigt vintertid, för att förhindra sönderfrysning. REGLER för de bryggor som föreningen arrenderar vid Hällen gäller dessutom följande: 1. Kostnader som hänför sig till bryggorna med tillhörande vägar och parkeringsplats betalas i sin helhet av de medlemmar som disponerar båtplatserna. Kostnadsfördelning skall ske med lika andelar för var och en. 2. Vid överlåtelse av fastighet skall medlem efter eget val antingen låta båtplatsen kvarstå i fastigheten eller överlåta den på någon annan medlem i föreningen som saknar plats. 3. Medlem äger rätt att hyra ut sin outnyttjade plats, i första hand till boende på området, vilken anmält sitt intresse till båtkommittén bryggkommittén. Ordinarie innehavare ansvarar dock för att alla skyldigheter mot föreningen fullgörs. 4. Medlem förbinder sig att årligen fullgöra egen arbetsinsats för underhåll av bryggor, vägar, parkeringsplatser o d antingen vid gemensamma arbetsdagar eller genom att utföra en med styrelsen överenskommen arbetsuppgift. Sker inte detta, betalar medlemmen en avgift som fastställs av övriga medlemmar som har båtplats.

18 (Dessa regler är beslutade vid föreningsstämmor. Senast fastställda vid stämman Komplettering av allmänna regler pkt 12 gjord )

19 Motion till Tådås Väg och Samfällighetsförenings årsstämma Undertecknad föreslår en förenklad och mer lättåtkomlig öppen hemsida för både oss som medlemmar och för andra som vill besöka den. Utomstående som står i begrepp att köpa fastighet i området, mäklare som vill belysa området osv. bör ha full insyn i vår verksamhet och det skall dom kunna se på vår hemsida, enligt mitt sätt att se det. Varför skall vi år ut och år in behöva ha krångliga och obegripliga inloggningsuppgifter, vi har ju inga hemligheter, vi har inget att dölja. En eventuell köpare t.ex. bör lätt kunna skaffa sej en uppfattning om vad som pågår i föreningen genom att läsa våra protokoll, vilket jag själv tycker borde vara en fördel om jag skall investera stora pengar i en ny fastighet. Mitt förslag är att skrota den dyra, ogästvänliga hemsidan som finns i dag. Vi skall inte plöja ner mer pengar i en hemsida som väldigt många medlemmar inte ens orkar gå in på eftersom den är så krånglig. Den är helt enkelt inte anpassad för vår verksamhet och vårt behov. I stället börjar vi om på nytt med en enkel, lättåtkomlig och transparant hemsida som alla kan ha glädje av och som styrelsen själva eller någon förtroendevald kan sköta. Vi skall ha en hemsida anpassad för föreningens behov och som inte kostar oss medlemmar 1000-tals kronor årligen. Med denna motion hoppas jag att vi kan befrias från ett flerårigt missnöje med vår hemsida. Med vänlig hälsning Arly Jacobsen Övre Tådås 13

20

21

22

23

24 Vatten och administration Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om (Inkl. lån för ombyggnad) Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (rörliga o fasta) kr kr Räntor kr kr Summa kr kr Beräknade fasta kostnader El kr kr Föreningsavgift kr kr Försäkring kr kr Styrelsearvoden kr kr Konsulttjänster kr kr Bankkostnader kr kr Tele/data,hemsida kr kr Resekostnader kr 640 kr Lokalhyra kr 500 kr Kontorsmaterial kr kr Avdikningsföretaget (bäckföreningen) 0 kr kr Analyskostnader kr kr Tjörns kommun kr kr Postbefordran kr kr Inkassotjänster kr kr Övriga externa kostnader kr kr Räntor o amort ombyggnad kr 0 kr Summa kr kr Beräknade rörliga kostnader El kr kr Avtal, Bosse Garton kr kr Reparationer/underhåll kr kr Övrigt kr 0 kr Summa kr kr Årsavgift, fasta delen Permanentboende kr kr Fritidsboende kr kr Obebyggda tomter kr kr Årsavgift, rörliga delen Den rörliga avgiften debiteras efter förbrukning. Om vattenavläsning ej skett, debiteras medlemmen enligt föregående års förbrukning. Din rörliga kostnad finns tillgänglig på årsmötet. 21

25 Vatten och administration Budgetförslag (Exkl. lån för ombyggnad) Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (rörliga o fasta) kr kr Räntor kr kr Summa kr kr Beräknade fasta kostnader El kr kr Föreningsavgift kr kr Försäkring kr kr Styrelsearvoden kr kr Konsulttjänster kr kr Bankkostnader kr kr Tele/data,hemsida kr kr Resekostnader kr 640 kr Lokalhyra kr 500 kr Kontorsmaterial kr kr Avdikningsföretaget (bäckföreningen) 0 kr kr Analyskostnader kr kr Tjörns kommun kr kr Postbefordran kr kr Inkassotjänster kr kr Övriga externa kostnader kr kr Summa kr kr Beräknade rörliga kostnader El kr kr Avtal, Bosse Garton kr kr Reparationer/underhåll kr kr Övrigt kr 0 kr Summa kr kr Årsavgift, fasta delen Permanentboende 939 kr kr Fritidsboende 939 kr kr Obebyggda tomter 939 kr kr Årsavgift, rörliga delen Den rörliga avgiften debiteras efter förbrukning. Om vattenavläsning ej skett, debiteras medlemmen enligt föregående års förbrukning. Din rörliga kostnad finns tillgänglig på årsmötet. 22

26 Avlopp Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (rörliga o fasta) kr kr Summa kr kr Beräknade fasta kostnader El kr Tjörns kommun, miljö kr Analyskostnade kr Övrigt kr 0 Summa kr kr Beräknade rörliga kostnader El kr kr Avtal, Bosse Garton kr Slamsugning kr kr Kemikalier kr 0 kr Reparationer/underhåll kr 0 Övrigt kr 0 kr Summa kr kr Årsavgift, fasta delen Permanentboende 277 kr 120 kr Fritidsboende 277 kr 120 kr Obebyggda tomter 277 kr 120 kr Årsavgift, rörliga delen Den rörliga avgiften debiteras efter förbrukning av vatten. Om vattenavläsning ej skett, debiteras medlemmen enligt föregående års förbrukning. Din rörliga kostnad finns tillgänglig på årsmötet. 23

27 Väg Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (inkl. beräknad rabatt kr) kr kr Summa kr kr Beräknade kostnader Vägunderhåll kr kr Dikesgrävning 0 kr 0 kr Kantklippning kr Grus kr 3080 kr Övrigt kr Summa kr kr Skillnaden mellan beräknade intäkter och kostnader är rabatter enligt nedanstående Årsavgift enligt ovanstående förslag Avgift Rabatt Permanentboende kr/tillfälle Fritidsboende kr/tillfälle Obebyggda tomter kr/tillfälle Nyttjanderätt 600 (ej medlem) Samtliga medlemmar som medverkar med arbetsinsatts får rabatt enligt ovanstående vid varje tillfälle (max två tillfällen/verksamhetsår)

28 Brygg Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader Vägavgift (Hällene) kr 0 kr Reparationer/underhåll kr kr Övrigt oförutsett kr 188 kr Summa kr kr Kostnadsfördelning enligt ovanstående förslag Avgift Kostnad per båtplats 300 Båtplatsägare som inte deltager i någon "bomupptagning-isättning" under bokföringsåret får betala kr extra för utebliven arbetsinsatts

29 Sammanfattning årsavgifter Vatten Budget Årsavgifter med lån till ombyggnad av vattenverk Fast avgift kr/fastighet Rörlig fördelas efter förbrukning (se deb.längd) Årsavgifter utan lån för ombyggnad av vattenverk Fast avgift 939 kr/fastighet Rörlig fördelas efter förbrukning (se deb.längd) Avlopp Fast avgift 277 kr/fastighet Rörlig fördelas efter förbrukning (se deb.längd) Väg Avgift Rabatt Permanent (30) kr/fastighet 500 kr/tillfälle Fritidsboende (52) kr/fastighet 350 kr/tillfälle Obebyggda (2) 400 kr/fastighet 100 kr/tillfälle Nyttjanderätt (4) 600 kr/fastighet (ej medlem) Samtliga medlemmar som medverkar med arbetsinsatts får rabatt enligt ovanstående vid varje tillfälle (max två tillfällen/verksamhetsår)

30 Maj 2015 ÅRETS DEBITERINGSLÄNGDER FÖR VATTEN OCH AVLOPP I år redovisas förbrukning och rörlig kostnad för 2 år: På stämman 2014 redovisades inga debiteringslängder. Det gjordes aldrig någon avstämning av de preliminärt inbetalade avgifterna för (se kolumn F) mot de verkliga kostnaderna (se kolumn E). Avgifterna skulle grundat sig på avläsningen i april I år rättas detta till. Räkningen som medlemmarna betalade sommaren 2014 bestod av både fast avgift kr och en rörlig avgift.(den totala summan se kolumn H). Den rörliga delen av beloppet kommer att dras av i årets debiteringslängd. (se kolumn I) Detta beror på att: Kostnaden per m 3 vatten var inte uträknad enligt stadgarna. Alla avläsningar var inte gjorda i april. Flera medlemmar fick uppskattad förbrukning. Rörlig kostnad för förbrukning april 2014 april 2015 redovisas i kolumn L. Denna betalas numera i efterhand, baserat på bokslutet. Kolumn M visar totalsumman av rörliga kostnader och består av: Den rättade rörliga kostnaden för (kolumn G) Rörlig kostnad från räkningen sommaren 2014, som dras av (kolumn I). Rörlig kostnad för (kolumn L) I kolumn N står föreslagen fast avgift för baserad på årets budget. I kolumn O redovisas den avgift resp. medlem skall betala i år. Nästa år bör debiteringslängden bli betydligt enklare.

31 Debiteringslängder finns under Bilagor på hemsidan.

32 Förhinder att närvara Jag kan tyvärr inte närvara vid Tådås Väg o Samfällighetsförenings årsstämma Namn..... Adress Tådås den... Namnteckning Fullmakt Fullmakt att företräda mig vid Tådås Väg o Samfällighetsförenings årsstämma lämnas till: Namn. Adress Utdrag från lagen om förvaltning av samfälligheter SFS nr 1973: Medlemmens rösträtt kan utövas av ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits.

33

Protokoll till styrelsemöte nr Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl Plats: Solveig Norrman, Ö T 75. Närvarande Anders Reyman

Protokoll till styrelsemöte nr Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl Plats: Solveig Norrman, Ö T 75. Närvarande Anders Reyman Protokoll till styrelsemöte nr 2-2016-2017 Dag: Lördag den 20 augusti Tid: Kl 10-12 Plats:, Ö T 75 Närvarande Hans-Göran Hermansson Pär Svensson Roger Johnsson Jan Dahlström ordf kassör ledamot ledamot

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Om förslag till nya stadgar för Margretelunds villaägareförening

Om förslag till nya stadgar för Margretelunds villaägareförening Om förslag till nya stadgar för Margretelunds villaägareförening På uppdrag av årsmötet 2016 lämnar styrelsen till årsstämman den 26 april 2017 förslag till ändringar i föreningens stadgar, se punkt 11b

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

1 Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns kommun, Västra Götalands län

1 Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns kommun, Västra Götalands län Kyrkesunds Båthamnsförening STADGAR 1 Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns kommun, Västra Götalands län 2 Föreningen är en ideell allmännyttig förening

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

c) Förslag till uttaxering av 90 500:- för driftskostnader intill ordinarie föreningsstämma

c) Förslag till uttaxering av 90 500:- för driftskostnader intill ordinarie föreningsstämma Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till extra stämma 2010-09-01 Kl 19.00 i Klemensnäs Folkets Hus Ärenden 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010.

Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Protokoll fört vid Strömshammar vägförenings årsmöte söndagen den 29 augusti 2010. Plats: Församlingshemmet vid Dunkers k:a. Närvarande tomtägare: 36 st 1. Föreningens ordförande hälsade samtliga närvarande

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Stadgar för Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Antagna vid extra styrelsemöte den 27-11 2014. 1-23 1 Föreningens firma Föreningens namn är Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening (TBEK). 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR För Föreningen Spelberoende HELSINGBORG

STADGAR För Föreningen Spelberoende HELSINGBORG STADGAR För Föreningen Spelberoende HELSINGBORG 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. Stadgar Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens firmanamn är Klockarfjället 2 Fritid Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer