Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal"

Transkript

1 Årsredovisning Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal

2 Verksamhetsberättelsens innehåll sidan Dagordning och kallelse till stämman 1 Förord 2 Styrelse, revisorer och valberedning 3 Styrelsens arbete och ansvarsområde 4 Verksamhet Förenklad bokslutsrapport 6-9 Revisorernas berättelse 10 Motioner, styrelsens förslag till stämman (11-20) * Om och tillbyggnad vattenverket * Förslag till ny text på "Allmänna regler" * Motioner Budgetförslag Sammanfattning årsavgifter Förklaring till årets debiteringslängd 27 Debiteringslängd, vatten Debiteringslängd, avlopp Debiteringslängd, väg Debiteringslängd, brygg 34

3 Medlemmarna i Tådås väg och samfällighetsförening kallas till Ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 4 juli 2015 kl. 10,00 Plats: Församlingshemmet, Klövedal Dagordning 1. Val ordförande vid stämman 2. Justering av röstlängd 3. Mötets stadgeenliga utlysande 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av två justeringsmän, vilka även skall tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare 6. Styrelsens och revisorernas berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 8. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna a) Beslut, om- och tillbyggnad av vattenverket b) Beslut, ändring i Allmänna regler c) Beslut, motioner 9. Beslut om eventuell avsättning till underhålls- och förnyelsefond 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 11. Styrelsens förslag till budget avgiftsreduktion pga. utfört arbete samt debiteringslängd a) Beslut om finansiering gällande om- och tillbyggnad av vattenverket 12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 13. Val av revisorer och suppleanter 14. Fråga om val av valberedning 15. Övriga frågor 16. Meddelande om tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet 17. Stämman avslutas

4 Förord Mitt första år i styrelsen för Tådås Väg och Samfällighetsförening har nått sitt slut. Det har varit ett lärorikt och omtumlande år med massor av frågor och nytänkande inom ett område som jag tidigare aldrig berört. Tyvärr lyckades stämman och valberedningen bara att få fram tre ordinarie ledamöter- jag, kassören Hans Lillevang och sekreteraren Helena Jacobsen. Med facit i hand borde styrelsen bestå av minst fyra men helst fem ordinarie och minst två suppleanter. Detta för att sprida arbetsbördan på fler och för att säkerställa tillväxten för kommande verksamhetsår. Trots en hel del oklarheter med årsavgifterna i början av mandatperioden har det varit ett lugnt år utan några anmärkningsvärda händelser och våra planerade arbetsuppgifter har i det stora hela bockats av. Tådås är en mycket vacker plats som vi medlemmar skall sköta och som de flesta av oss gör på ett föredömligt sätt, både på och utanför den egna fastigheten. Trots alla beundransvärda ideella insatser så finns det fortfarande mycket som kan göras men i dagens stressade samhälle har många svårt att få tiden att räcka till. Även i en liten samfällighet som denna märker vi att det blir allt svårare att få arbetsuppgifterna tillsatta och då menar jag inte bara styrelseuppdragen. Härlig utsikt från Tådåsbergen en soldisig junimorgon Jag avslutar med att tacka alla medlemmar för det gångna året och riktar ett särskilt stort tack till alla er som på ett eller annat sätt bidragit med oavlönade arbetsinsatser. Vid pennan Anders Reyman Ordförande

5 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse Boendeform Mandat period Ordförande Anders Reyman Frtidsboende Kassör Hans Lillevang Fritidsboende Sekreterare Helena Jacobsen Permanent Övriga ledamöter Suppleant Hans Göran Hermansson Fritidsboende Suppleant Christer Nilsson avgått Permanent Suppleant Solveig Norrman fyllnadsval Permanent Firmatecknare Firman tecknas av ordinarie ledamöter, två i förening Revisorer Ordinarie Gunilla Jägermalm Fritidsboende Susanne Agerlid Fritidsboende Suppleant Gunnar Sahlström Fritidsboende Valredning Rolf Persson Lars Bertil Andreasson Thor Petersen Permanent Fritidsboende Permanent Org. nr

6 Styrelsens arbete och ansvarsområde Styrelsens arbete är att förvalta föreningens ekonomi, gemensamma anläggningar, vägar och allmänna grönytor som ej tillhör enskild fastighet Tådås väg och samfällighet består av 84 medlemmar varav 30 åretruntboende 52 fritidsboende 2 obebyggda tomter Dessutom har 4 fastigheter nyttjanderätt av våra vägar Styrelsens ansvarsfördelning Anders Reyman. Övergripande ansvar för föreningen myndighetskontakter föreningens nycklar avtal upphandling - gemensamma byggnader och ytor information och anslagstavlor kontaktman vatten - avlopp- och elanläggningar Hans Lillevang. Bankärenden debitering årsavgifter - fakturaflödet budget bokslut avstämning kundreskontra - hemsidan kontaktperson vägar Helena Jacobsen. Sekreterare kallelse protokoll - medlemsregister Hans Göran Hermansson. Ansvarar för områdesrepresentanterna och för trädgruppen Områdesrepresentanter Nedre Tådås Lennart Nilsson Mitt Tådås Jan Åke Axelsson Mellan Tådås Bengt Hansson Övre Tådås (norr) Lars Bertil Andréasson Övre Tådås (mitten) Peter Norin Övre Tådås (söder) Jan Pantéus Trädgruppen Hans Göran Hermansson (sammankallande och styrelsens representant) Bo Norin Jan Åke Axelsson Bengt Hansson Solveig Norrman Övriga föreningsuppdrag Bo Garton, föreningens kontaktperson gällande sakfrågor inom vatten och vattenanläggningen. Dessutom sköter Bosse provtagning av vatten och avlopp som analyseras av Alcontrol och distribueras till miljökontoret. Bengt Hansson, tillsyn vägar och diken samt vår kontakt med brandmyndigheten Jan Kilnäs, statistik, analyser och debiteringsunderlag sammanställning av vattenmätare, vattendebitering Tove Lindtveit har varit behjälplig med bokföringen under året Vattengruppen (se sid.11) Avtal med entreprenörer Sita, slamtömning Herberts Rör, skötsel och underhåll av pumpstationer och vattenanläggning samt jour t.o.m Fr.o.m. årsskiftet har Herberts Rör jourverksamhet på löpande räkning Ingemar Rutgersson, vägunderhåll Fr.o.m har Bosse Garton avtal gällande skötsel och underhåll av vattenverket och avloppsverket. Olle Karlsson har varit behjälplig vid inkörningsperioden

7 Verksamhet Styrelsen för Tådås Väg och Samfällighetsförening får härmed för verksamhetsåret avge följande Avlopp Vi har sedan några år tillbaka redovisat att reningsverket med tillhörande betongtankar, fått en sättning. Mätningar har sedan dess skett kontinuerligt och allt tyder på att sättningarna stabiliserat sig. Driften störs inte av lutningen. Drift- och kemikaliekontroll har under hela verksamhetsåret skötts av Bosse Garton. Avtal med Bosse tecknades fr.o.m. årsskiftet och gäller tills vidare med en uppsägningstid på 3 månader. I Bosses åtagande ingår bl.a. provtagningar av inkommande och utgående slam/vatten enligt det program som Samhällsbyggnadskontoret, Tjörns kommun, kräver samt tillsyn och skötsel av anläggningarna. Fr.o.m. april 2012 har vi avtal med SITA som entreprenör för slamtömningen. Avtalet gäller t.o.m med ett års förlängning om det inte sägs upp. Vatten Bosse Garton har under verksamhetsåret skött dricksvattenanläggningen. Avtal med Bosse tecknades fr.o.m. årsskiftet och gäller tills vidare med en uppsägningstid på 3 månader. Avtalets omfattning är föreningens fem djupborrade brunnar, pumphuset med förrådstankar, tryckhållningsutrustning, distributionspumpar mm. I avtalet ingår även provtagning av vattnet, fyra ggr/år, som lämnas till Alcontrol för analys. Resultatet sammanställs av Jan Kilnäs och redovisas på hemsidan och på våra anslagstavlor. Analyserna skickas även till Kommunens miljöavdelning för godkännande. Verksamhetsårets provtagningar visar att vi har mycket bra vatten i föreningen. Vägar Sedan några år tillbaka har vi avtal med Ingemar Rutgersson gällande vägunderhållning och vi har även detta år haft en snöfattig vinter, vilket gynnat föreningens ekonomi. Egen adress Föreningen har sedan några år tillbaka en egen postadress, Nedre Tådås 1, dit all post, alla fakturor, myndighetskorrespondens osv. skall gå. Brevlådan fungerar också som förslagslåda för medlemmarna. Övrigt Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under verksamhetsåret och två möten med områdesrepresentanterna.

8 Kostnad och intäktsredovisning vatten och administration Årets resulta Intäkter t Årsavgifter kr kr Räntor kr kr Summa kr kr Kostnader, fasta El kr kr Föreningsavgift kr kr Försäkring kr kr Styrelsearvoden kr kr Konsulttjänster kr kr Bankkostnader kr kr Tele/data,hemsida kr kr Resekostnader 640 kr kr Lokalhyra 500 kr kr Kontorsmaterial kr kr Analyskostnader kr kr Avdikningsföretaget (bäckföreningen) kr 0 kr Tjörns kommun kr kr Postbefordran kr kr Inkassotjänster kr 0 kr Övriga externa kostnader kr kr Summa kr kr Kostnader, rörliga El kr kr Herberts Rör, service kr kr Pumpbyte, magnetventil kr 0 kr Bengt Jonsson (Bosse Garton), reparation kr kr Övrigt 0 kr kr Summa kr kr Föregåend e års resultat Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på kronor

9 som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat Kostnad och intäktsredovisning avlopp Intäkter Årets resulta t Föregåend e års resultat Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader, fasta El kr kr Tjörns kommun kr 0 kr Odörfälla kr kr Analyskostnader kr kr Övrigt 0 kr kr Summa kr kr Kostnader, rörliga El kr kr Avtal Håkan Brodén kr kr Slamsugning kr kr Kemikalier kr kr Summa kr kr Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på 121 kronor som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat

10 Kostnad och intäktsredovisning väg Årets Föregående Intäkter resultat års resultat Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader Vinter-väghållning kr kr Dikesgrävning 0 kr kr Grus o kantklippning kr kr Grus kr kr Diverse, speglar, anslagstavla kr kr Summa kr kr Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr 819 kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på kronor som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat

11 Kostnad och intäktsredovisning brygg Årets Föregående Intäkter resultat års resultat Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader Reparation kr kr Vägavgift (Hällene) 0 kr kr Diverse 188 kr 0 kr Summa kr kr Årets intäkter kr kr Årets kostnader kr kr Årets resultat kr kr Vid kontoavstämning fanns det ett överskott på kronor som styrelsen föreslår skall tilldelas balanserat resultat

12

13 Viktig läsning!!! Det gäller vårt vatten och vattensystem! Som alla vet så har vårt vattensystem flera gånger under senare år varit ur funktion och vi har blivit utan vatten. Efter driftsstörningarna får många brunt vatten när vattentillförseln återkommer. Vår anläggning, som byggdes på tidigt -70-tal, har under åren självklart servats och pumpar och elfunktion har kontinuerligt bytts ut. Idag gäller hårdare krav på den som tillhandahåller dricksvatten från egna vattenverk. Det krävs därför en bättre driftsövervakning och filtrering av vårt dricksvatten. Vår vattenverks-anläggning består idag av 4 st renvattentankar á liter med hydrofontankar med pumpar o dyl. samt 5 djupborrade brunnar på området. På förra årsstämman beslutades därför att tillsätta en vattengrupp som skulle lämna förslag till åtgärd. Skall vi bygga ett helt nytt system eller kan vi modifiera det vi har? Vattengruppen har under året besökt flera liknande stugområden, här på Tjörn samt på Rörtången, Kungälvs kommun, med nybyggda egna vattenverk. Vi har också tagit in fakta från experter på filter och VVS-anläggningar. Vattengruppens (Bosse Garton, Olle Karlsson och Arly Jacobsen) förslag är följande: Vi behåller vårt vattenverk med renvattentankar och pumpar som är ganska nya. Målar och belägger befintligt golv till lättstädat och hygieniskt material. Vi måste bygga ut vattenverket för att få plats med nya hydrofortankar, filteranläggning och bättre driftsövervakning. Det krävs bl a tvättställ för handtvätt av hygieniska skäl. Vi behöver även utrymme för reservdelar och övrigt material. Vi måste rengöra och spola alla våra nätledningar från sediment (vilket aldrig har utförts tidigare!). Vi behöver montera in UV-filter på utgående vatten som säkerhet. Vårt vatten är idag mycket bra och innehåller inga bakterier. Ett UV-filter kallas av filterfolket för polisfilter. Detta UV-ljus förstör ev. uppkomna bakterier kontinuerligt. (Endast UV-ljus, inga kemikalier.) Vi behöver bygga ett litet hus över brunn 3 för att under hela året lättare kunna driftövervaka brunnen. (Vi har liknande hus över brunn 2,4 o 5.) Vi borde dra en ny elledning från vattenverket till brunn 3 och slopa det extra abonnemang som krävs idag. Brunn 3 har ett eget abonnemang. Vi borde förse vattenledningen från brunn 4 med värmekabel. Slangen från brunn 4 till huset för brunn 2 ligger på berg och är inte frostskyddad. Går bara att ha igång sommartid! Vi kanske behöver det vatten som brunn 4 ger även vintertid.

14 Vattengruppens kostnadsbild gällande om- och tillbyggnad av vattenverket samt överbyggnad borrhål 3 och spolning vattenledningssystem Om- och tillbyggnad av pumphuset Rörinstallationer, styr-regler- och bevakningssystem Summa Priser inkl. moms kr kr kr Förslag på ytterligare underhållsbehov från vattengruppen Överbyggnad borrhål 3 vid Övre Tådås 18, (se bef. hus) Summa kr Spolning av vattenledningar (efter ombyggnaden) Summa kr Kostnaderna framtagna på uppdrag av stämman 2014 Samtliga kostnader är inkl. m.

15 Finansiering av renoveringen och ombyggnaden av vattenverket Stämman beslutade på föregående årsmöte att bilda en vattengrupp som tillsammans med styrelsen skulle ta fram ett förslag på om- och tillbyggnad av vårt vattenverk. Dessutom skulle vattengruppen ta fram ett moderniseringsförslag och en kostnadsbild på hela renoveringen. Styrelsen har granskat vattengruppens förslag och kommit fram till följande Vattenverket är ca 50 år gammalt och i stort behov av en uppfrächning och modernisering. Dessutom måste vi göra en tillbyggnad som ger plats åt ett nytt apparatrum med driftövervakningenssystem, filtrering av dricksvattnet mm. Styrelsen har även kommit fram till att föreningen är i behov av ett förråd som kan byggas i samband med ovanstående. Dricksvatten klassas i dag som livsmedel och kommunen ställer därför stora krav på dem som levererar vatten till kunder, dvs - Samfälligeten ansvarar för levereransen av vatten till medlemmarna. Styrelsen ställer sig med dessa ord bakom vattengruppens förslag och förordar att samtliga föreslagna åtgärder genomförs. Finansiering Om stämman beslutar att genomföra hela förslaget som vattengruppen redovisat blir det en total underhållskostnad på ca kr. Det finns två finansieringsalternativ 1. Föreningen betalar hela kostnaden som en engångskostnad vid byggets färdigställande. Om stämman följer det förslaget och om vi skjuter till del av föreningens överskott blir det en engångsavgift för varje hushåll på ca kr. 2. Föreningen tar ett lån som betalas genom höjda årsavgifter under lånelängdens peroiod. Styrelsens förslag är att föreningen betalar hela summan som en engångskostnad. Om stämman följer styrelsens förslag har medlemmen två valmöjligheter. 1. Medlemmen kan betala hela summan till föreningen vid byggstarten (ber. hösten 2015) 2. Medlemmen kan ta ett 5-årigt lån hos Tjörns Sparbank med Tådås Väg och Samfällighetsförening som borgenär. Kostnaden för alt. 2 blir ca 200 kr/månad, beroende på ränteläget, och är personligt. Skulden kan alltså inte skrivas över på annan person vid t.ex. en avflyttning.

16 Gult - Förslag till ny text vid årsstämman Rött - Text som föreslås utgå REGLER för medlemmar i Tådås Väg- och Samfällighetsförening Allmänna regler 1. Angränsande fastigheter, marker, vägar eller vatten får inte förorenas eller utsättas för orenlighet, obehag eller annan störande inverkan från medlems egendom eller personer som där vistas. Det är inte heller tillåtet att, utan föreningsstämmans och gällande myndighets medgivande, hålla salubod, idka försäljning eller anlägga parkeringsplatser. Inte heller är det tillåtet att uppföra byggnad, anordna permanent upplag e d på föreningens mark utan stämmans medgivande. 2. Medlem skall iaktta hastighetsbegränsningen 30 km/tim och verka för att besökande och andra gör detsamma. 3. Medlem är skyldig att följa kommunens anvisningar vad gäller t ex hantering av hushållsavfall, eldning mm. Detta innebär bl.a att det är förbjudet att elda bygg rivningsavfall eller hushållssopor. 4. Bilar skall parkeras på egen mark där det är möjligt att ordna parkeringsplats. Regelmässig uppställning av arbetsfordon e d är inte tillåtet inom området. 5. All bevattning med slag är förbjuden vid solsken och ifråga om etablerade gräsmattor är bevattning med slang generellt förbjuden. 6. Kommunala regler gäller för båt- och biltvätt inom området. 7. Medlem är skyldig att sköta dike utanför den egna fastigheten eller på andra sidan vägen, d v s hålla diket rent från sly och annat som kan hindra vattenavrinningen. 8. Ytterligare ledningar för takavvattning får inte anslutas till föreningens regnvattenledningar. Till spillvattenledningarna får endast hushållsspillvatten avledas. 9. Medlem är skyldig att delta i de av föreningen fastställda arbetsdagarna eller efter samråd med styrelsen eller områdessamordnare, vid annat tillfälle utföra motsvarande arbete. Frånvaro skall anmälas till områdessamordnaren senast i samband med arbetsdagen. Arbete att utföras vid annat tillfälle skall vara avstämt med samordnaren samt utfört och rapporterat till denne senast fem veckor efter arbetsdagen. Arbetsdagarnas genomförande läggs ut på respektive område och handläggs av områdessamordnare. Styrelsen ger respektive områdessamordnare riktlinjer för vilka arbetsuppgifter som skall genomföras inom respektive område. Områdessamordnarna rapporterar tillbaka till styrelsen när arbetet utförts. Rapport lämnas över vilka medlemmar som deltagit i arbetsdagarna. De medlemmar som deltar vid en eller två arbetstillfällen får detta år lägre årsavgift. Storleken på reduktionen fastställs på föreningsstämman varje år. 10. De medlemmar som ej är anslutna till det gemensamma avloppsnätet förbinder sej att ombesörja slamtömning av egen slamavskiljare minst en gång årligen. 11. Häckar får i anslutning till vägkorsning (10 m in från angränsande vägkant) inte vara högre än 70 cm. 12. Betalas inte föreningens räkning i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (8 procentenheter + referensräntan). Vid utskickat kravbrev debiteras även maximal påminnelseavgift enligt lag om ersättning för inkassokostnader. Den som är fastighetsägare den 1 augusti betalar årsavgifterna. Vid försäljning därefter får uppgörelse ske mellan den gamla och nya ägaren. REGLER för ga:2 (vägar m m) gäller dessutom följande: 1. En fastighet anses bebyggd då gästhus, friggebod, husvagn e d uppställts, eller då det är uppenbart att fastigheten blir bebyggd under aktuellt budgetår.

17 2. En fastighet anses använd för åretruntboende då någon är mantalsskriven på fastigheten vid verksamhetsårets ingång eller då fastighet varit bebodd under större delen av verksamhetsåret. REGLER för ga:4 (avloppsanläggningar) gäller dessutom följande: 1. Summan av årets Budgeterade fasta kostnader fördelas, i enlighet med förrättningen, lika mellan anslutna fastigheter. (Fasta kostnader är t ex fasta elkostnader, byte eller reparation av rör eller elledningar etc.). 2. Summan av årets rörliga kostnader fördelas, i enlighet med förrättningen, efter förbrukad vattenmängd. (Rörliga kostnader är t ex slamtömning, rörliga elkostnader, byte eller reparation av pumputrustning och elreläer p g a slitage, kemikalier, skötselkostnader etc.) 3. På ordinarie föreningsstämma beslutas, efter förslag från styrelsen, preliminär utdebitering grundad på kända uppgifter om boendet och tidigare förbrukning. 4. I varje fastighet skall, genom medlemmens försorg, finnas vattenmätare installerad enligt Boverkets regler. Avläsning av vattenmätare skall ske årligen av person som utses av styrelsen. Det är ändå medlems ansvar att avläsning sker. Avräkning görs sedan mot preliminärdebiteringen. Debitering av rörliga kostnader görs i efterhand, i samband med debitering av den budgeterade fasta avgiften för nästkommande räkenskapsår. 5. Om medlem inte installerat rättvisande vattenmätare, eller inte bidragit till att styrelsen erhållit avläst värde, bestäms förbrukningen av styrelsen. Dock skall den anses vara minst lika stor som den största förbrukningen som annan permanent respektive fritidsboende medlem haft under året. I avloppet får, förutom toalettpapper och disk- och tvättvatten, endast spolas ned sådant som passerat kroppen. ( Kemikalier som klorin, lacknafta och andra lösningsmedel, medicin- och färgrester etc skadar reningsprocessen i reningsverket och kan orsaka stora kostnader. Långt hår, bindor bomullspinnar m m kan hindra flödet. ) REGLER för ga:5 (vattenanläggningar) gäller dessutom följande: 1. Fasta och rörliga kostnader fördelas, i enlighet med förrättningen, på samma sätt som beskrivs under ga:4, punkt 1 och 2. Fasta delas lika, rörliga efter vattenmängd. ( Fasta kostnader är t ex fasta elkostnader, byte eller reparation av rör- eller elledningar etc.) ( Rörliga kostnader är t ex rörliga elkostnader, byte eller reparation av pumputrusning och el-reläer p g a slitage etc.) 2. Punkterna och 4 under ga.4 gäller på samma sätt som för ga:5. Ventilen för vatten vid tomtgräns skall stängas vid längre frånvaro för att minimera skador och vattenslöseri vid läckage. Detta är extra viktigt vintertid, för att förhindra sönderfrysning. REGLER för de bryggor som föreningen arrenderar vid Hällen gäller dessutom följande: 1. Kostnader som hänför sig till bryggorna med tillhörande vägar och parkeringsplats betalas i sin helhet av de medlemmar som disponerar båtplatserna. Kostnadsfördelning skall ske med lika andelar för var och en. 2. Vid överlåtelse av fastighet skall medlem efter eget val antingen låta båtplatsen kvarstå i fastigheten eller överlåta den på någon annan medlem i föreningen som saknar plats. 3. Medlem äger rätt att hyra ut sin outnyttjade plats, i första hand till boende på området, vilken anmält sitt intresse till båtkommittén bryggkommittén. Ordinarie innehavare ansvarar dock för att alla skyldigheter mot föreningen fullgörs. 4. Medlem förbinder sig att årligen fullgöra egen arbetsinsats för underhåll av bryggor, vägar, parkeringsplatser o d antingen vid gemensamma arbetsdagar eller genom att utföra en med styrelsen överenskommen arbetsuppgift. Sker inte detta, betalar medlemmen en avgift som fastställs av övriga medlemmar som har båtplats.

18 (Dessa regler är beslutade vid föreningsstämmor. Senast fastställda vid stämman Komplettering av allmänna regler pkt 12 gjord )

19 Motion till Tådås Väg och Samfällighetsförenings årsstämma Undertecknad föreslår en förenklad och mer lättåtkomlig öppen hemsida för både oss som medlemmar och för andra som vill besöka den. Utomstående som står i begrepp att köpa fastighet i området, mäklare som vill belysa området osv. bör ha full insyn i vår verksamhet och det skall dom kunna se på vår hemsida, enligt mitt sätt att se det. Varför skall vi år ut och år in behöva ha krångliga och obegripliga inloggningsuppgifter, vi har ju inga hemligheter, vi har inget att dölja. En eventuell köpare t.ex. bör lätt kunna skaffa sej en uppfattning om vad som pågår i föreningen genom att läsa våra protokoll, vilket jag själv tycker borde vara en fördel om jag skall investera stora pengar i en ny fastighet. Mitt förslag är att skrota den dyra, ogästvänliga hemsidan som finns i dag. Vi skall inte plöja ner mer pengar i en hemsida som väldigt många medlemmar inte ens orkar gå in på eftersom den är så krånglig. Den är helt enkelt inte anpassad för vår verksamhet och vårt behov. I stället börjar vi om på nytt med en enkel, lättåtkomlig och transparant hemsida som alla kan ha glädje av och som styrelsen själva eller någon förtroendevald kan sköta. Vi skall ha en hemsida anpassad för föreningens behov och som inte kostar oss medlemmar 1000-tals kronor årligen. Med denna motion hoppas jag att vi kan befrias från ett flerårigt missnöje med vår hemsida. Med vänlig hälsning Arly Jacobsen Övre Tådås 13

20

21

22

23

24 Vatten och administration Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om (Inkl. lån för ombyggnad) Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (rörliga o fasta) kr kr Räntor kr kr Summa kr kr Beräknade fasta kostnader El kr kr Föreningsavgift kr kr Försäkring kr kr Styrelsearvoden kr kr Konsulttjänster kr kr Bankkostnader kr kr Tele/data,hemsida kr kr Resekostnader kr 640 kr Lokalhyra kr 500 kr Kontorsmaterial kr kr Avdikningsföretaget (bäckföreningen) 0 kr kr Analyskostnader kr kr Tjörns kommun kr kr Postbefordran kr kr Inkassotjänster kr kr Övriga externa kostnader kr kr Räntor o amort ombyggnad kr 0 kr Summa kr kr Beräknade rörliga kostnader El kr kr Avtal, Bosse Garton kr kr Reparationer/underhåll kr kr Övrigt kr 0 kr Summa kr kr Årsavgift, fasta delen Permanentboende kr kr Fritidsboende kr kr Obebyggda tomter kr kr Årsavgift, rörliga delen Den rörliga avgiften debiteras efter förbrukning. Om vattenavläsning ej skett, debiteras medlemmen enligt föregående års förbrukning. Din rörliga kostnad finns tillgänglig på årsmötet. 21

25 Vatten och administration Budgetförslag (Exkl. lån för ombyggnad) Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (rörliga o fasta) kr kr Räntor kr kr Summa kr kr Beräknade fasta kostnader El kr kr Föreningsavgift kr kr Försäkring kr kr Styrelsearvoden kr kr Konsulttjänster kr kr Bankkostnader kr kr Tele/data,hemsida kr kr Resekostnader kr 640 kr Lokalhyra kr 500 kr Kontorsmaterial kr kr Avdikningsföretaget (bäckföreningen) 0 kr kr Analyskostnader kr kr Tjörns kommun kr kr Postbefordran kr kr Inkassotjänster kr kr Övriga externa kostnader kr kr Summa kr kr Beräknade rörliga kostnader El kr kr Avtal, Bosse Garton kr kr Reparationer/underhåll kr kr Övrigt kr 0 kr Summa kr kr Årsavgift, fasta delen Permanentboende 939 kr kr Fritidsboende 939 kr kr Obebyggda tomter 939 kr kr Årsavgift, rörliga delen Den rörliga avgiften debiteras efter förbrukning. Om vattenavläsning ej skett, debiteras medlemmen enligt föregående års förbrukning. Din rörliga kostnad finns tillgänglig på årsmötet. 22

26 Avlopp Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (rörliga o fasta) kr kr Summa kr kr Beräknade fasta kostnader El kr Tjörns kommun, miljö kr Analyskostnade kr Övrigt kr 0 Summa kr kr Beräknade rörliga kostnader El kr kr Avtal, Bosse Garton kr Slamsugning kr kr Kemikalier kr 0 kr Reparationer/underhåll kr 0 Övrigt kr 0 kr Summa kr kr Årsavgift, fasta delen Permanentboende 277 kr 120 kr Fritidsboende 277 kr 120 kr Obebyggda tomter 277 kr 120 kr Årsavgift, rörliga delen Den rörliga avgiften debiteras efter förbrukning av vatten. Om vattenavläsning ej skett, debiteras medlemmen enligt föregående års förbrukning. Din rörliga kostnad finns tillgänglig på årsmötet. 23

27 Väg Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter (inkl. beräknad rabatt kr) kr kr Summa kr kr Beräknade kostnader Vägunderhåll kr kr Dikesgrävning 0 kr 0 kr Kantklippning kr Grus kr 3080 kr Övrigt kr Summa kr kr Skillnaden mellan beräknade intäkter och kostnader är rabatter enligt nedanstående Årsavgift enligt ovanstående förslag Avgift Rabatt Permanentboende kr/tillfälle Fritidsboende kr/tillfälle Obebyggda tomter kr/tillfälle Nyttjanderätt 600 (ej medlem) Samtliga medlemmar som medverkar med arbetsinsatts får rabatt enligt ovanstående vid varje tillfälle (max två tillfällen/verksamhetsår)

28 Brygg Budgetförslag Styrelsen lämnar följande budgetförslag som stämman skall fatta beslut om Beräknade intäkter Budgetförslag res Årsavgifter kr kr Summa kr kr Kostnader Vägavgift (Hällene) kr 0 kr Reparationer/underhåll kr kr Övrigt oförutsett kr 188 kr Summa kr kr Kostnadsfördelning enligt ovanstående förslag Avgift Kostnad per båtplats 300 Båtplatsägare som inte deltager i någon "bomupptagning-isättning" under bokföringsåret får betala kr extra för utebliven arbetsinsatts

29 Sammanfattning årsavgifter Vatten Budget Årsavgifter med lån till ombyggnad av vattenverk Fast avgift kr/fastighet Rörlig fördelas efter förbrukning (se deb.längd) Årsavgifter utan lån för ombyggnad av vattenverk Fast avgift 939 kr/fastighet Rörlig fördelas efter förbrukning (se deb.längd) Avlopp Fast avgift 277 kr/fastighet Rörlig fördelas efter förbrukning (se deb.längd) Väg Avgift Rabatt Permanent (30) kr/fastighet 500 kr/tillfälle Fritidsboende (52) kr/fastighet 350 kr/tillfälle Obebyggda (2) 400 kr/fastighet 100 kr/tillfälle Nyttjanderätt (4) 600 kr/fastighet (ej medlem) Samtliga medlemmar som medverkar med arbetsinsatts får rabatt enligt ovanstående vid varje tillfälle (max två tillfällen/verksamhetsår)

30 Maj 2015 ÅRETS DEBITERINGSLÄNGDER FÖR VATTEN OCH AVLOPP I år redovisas förbrukning och rörlig kostnad för 2 år: På stämman 2014 redovisades inga debiteringslängder. Det gjordes aldrig någon avstämning av de preliminärt inbetalade avgifterna för (se kolumn F) mot de verkliga kostnaderna (se kolumn E). Avgifterna skulle grundat sig på avläsningen i april I år rättas detta till. Räkningen som medlemmarna betalade sommaren 2014 bestod av både fast avgift kr och en rörlig avgift.(den totala summan se kolumn H). Den rörliga delen av beloppet kommer att dras av i årets debiteringslängd. (se kolumn I) Detta beror på att: Kostnaden per m 3 vatten var inte uträknad enligt stadgarna. Alla avläsningar var inte gjorda i april. Flera medlemmar fick uppskattad förbrukning. Rörlig kostnad för förbrukning april 2014 april 2015 redovisas i kolumn L. Denna betalas numera i efterhand, baserat på bokslutet. Kolumn M visar totalsumman av rörliga kostnader och består av: Den rättade rörliga kostnaden för (kolumn G) Rörlig kostnad från räkningen sommaren 2014, som dras av (kolumn I). Rörlig kostnad för (kolumn L) I kolumn N står föreslagen fast avgift för baserad på årets budget. I kolumn O redovisas den avgift resp. medlem skall betala i år. Nästa år bör debiteringslängden bli betydligt enklare.

31 Debiteringslängder finns under Bilagor på hemsidan.

32 Förhinder att närvara Jag kan tyvärr inte närvara vid Tådås Väg o Samfällighetsförenings årsstämma Namn..... Adress Tådås den... Namnteckning Fullmakt Fullmakt att företräda mig vid Tådås Väg o Samfällighetsförenings årsstämma lämnas till: Namn. Adress Utdrag från lagen om förvaltning av samfälligheter SFS nr 1973: Medlemmens rösträtt kan utövas av ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits.

33

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge Protokoll Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge $1 Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD

STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD STADGAR FÖR TYLUDDENS FRITIDSBY EKONOMISK FÖRENING ORG. NR.716408-0256 HALMSTAD 1 Firma Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening, nedan kallad föreningen. 2 Verksamhet Föreningens verksamhet är att främja

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Till ordförande för årsstämman valdes Christer Hjort och till sekreterare Gunnar Ryman.

Till ordförande för årsstämman valdes Christer Hjort och till sekreterare Gunnar Ryman. PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2008 Lördagen den 9 augusti kl 15.00 i Häröns skola Ordförande i FHSF Christer Hjort hälsade de närvarande stämmodeltagarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad. Representanter

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Hundby tomtägareförenings styrelses svar på skrivelse från Carin Hallqvist, Lars Hallqvist samt Sten Pedersen.

Hundby tomtägareförenings styrelses svar på skrivelse från Carin Hallqvist, Lars Hallqvist samt Sten Pedersen. Hundby tomtägareförenings styrelses svar på skrivelse från Carin Hallqvist, Lars Hallqvist samt Sten Pedersen. Styrelsen vill inledningsvis tacka för er skrivelse som pekar på ett personligt engagemang

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer