Ändringar gjorda i planen (numreringen hänvisar till kartbilaga 6, där ändringsområdena markerats)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringar gjorda i planen (numreringen hänvisar till kartbilaga 6, där ändringsområdena markerats)"

Transkript

1

2 Ändringar gjorda i planen (numreringen hänvisar till kartbilaga 6, där ändringsområdena markerats) 1 Kv 153, tomt 2,3,4 samt kv 176 tomt 4 tas bort. För nära järnvägen. 2 Kv 177, tomtindelningen ändras 3 Spikas Kvarn får en Y-beteckning 4 Broändastigen, 2 tomter inritas vid ån som saknats i den gamla planen 5 Kv 123, tomt 8 utvidgas 10m söderut till bäcken. (utvidgning av plan) 6 Bjonståget görs 10m bred, cykelväg (obyggd) ändras till VL. 7 KV 160, AO-2 ändras till AO-1. 8 Kv 237, Spikasvägen, väg till Holmbäcks+tomterna granskas 9 Kv 192, Kronlundståget, Kronlunds garage+bostäder+plåthall, b-rätt höjs AM 10 Kv 190, Brunells AM-tomt större, b-rätt höjs 11 Vägområde ändras till LPA 12 Kv 200, Wikars /Sjölinds tomtrå justeras 13 Kv 204, tomterna lagas större 14 Folkhögskolans tomt större på Mannheim men mindre mot Berglunds, Y till YO 15 Kv 213, Tallgårds tomt som egnahemstomt, sr beteckning på huset 16 Kv 228, AL-tomt till AO-tomt 17 Biskopståget görs 10m bred, minskas på högra sidan i början. 18 Harabacka underfart inritas samt cykelväg längs ån vid Wikars, Wikars tomt större 19 Kv 187, t. 13 AP-1 minskas och blir grönomr+järnvägsomr, cykelväg blir VL 20 Kv 165, ingen väg mellan t 4 o 5. Tomt 5 större bredvid ån 21 Kv 165, tomt 1 större mot grönområdet 22 Kv 239, är en utvidgning av detaljplanen med 3 AO-tomter+grönområde. 23 Gymnasietomten större ut till cykelvägen 24 Idrottshallen+ishall får tomt +beteckning. Cykelväg inritas på dess plats. 25 LP området mindre vid idrottshallen. Instruktiv cykelväg ändras. 26 Vernersparken, MU blir till VP 27 Kv 102, tomt 1 grönområdet bort 28 Kv 128, AM tomten större norrut. Utvidgning av planen. 29 Kv 132, tomt 4 lagas större mot norr 30 Kv 133, AM ändras till AP 31 Kv 137, cykelväg till grönområde bort 32 Kv 140, cykelvägen bort 33 Kv 128, tomten med RNr 1:16 ändras till AO 34 Kv 139, TY ändras till YL och TV (lagerhall) + två AO-tomter 35 Doktorsgränd och Brantbackgränd svängplaner ändrade 36 Kv 161, AL-tomt ändras till AR+ byggrätt höjs till 0,5 37 Kv 166, Meikerstomten ändras till AL-tomt, b-rätt höjs till 0,5 38 Kv 113, tomt 2 AR minskas mot tomt 3, tomt 1 y25% bort 39 Kv 172, ARtomt och AOtomt större och e-tal 0,25 40 Kv 173, TY-tomter+väg ändras till VL, stationstomten blir till TV(lager) 41 Kv 175, tomt 1o2 slås ihop, cykelvägen till grönområde 42 Kv 234, KS-Geos tomt e=0,40, Werkstan som skild TY 43 Industrivägen flyttas till nuvarande plats, vägen mellan Påras stolpplan mot järnvägen tas bort 44 Kv 208, tomt 1 blir större på grönområdet 45 Kv 225, tomt 1 tas bort 46 Kv 220, tomtindelningen ändras

3 47 Kv 205, tomterna1 o 2 blir större 48 Kv 232, AO-T ändras till AO 1½ 49 Vid rondellen vägområde större mot kv Kv 127, telefonbolagets mast samt byggnad som ET svängplan inritas här också 51 Kv 158, AM tomter ändras till AP 52 Kv 151, tomt 5 lite större mot ån 53 Kv 215, AM och M ändrats till AO/AP. Kv 240, M ändrats till nytt AO-kvarter. 54 Underfart inritad under Flygfältsvägen från Wikarsgränd mot Wikars. 55 Kv 191, tomt 4 och 6 större och cykelväg bort 56 Kv 202, Wikarsvägen smalare och slutar vid tomt 4. Åvägen namnet bort. 57 Kv 179, tomt 3 större, grönomr.mindre 58 Kv 180, tomt 1 större, grönomr.mindre 59 Kv 186, tomt 1 större, grönomr.mindre, Y blir till YH 60 Kv 112, instruktiv cykelväg bort 61 Kv 109, Torget ändras till tomtområde. Väg ändras till hidaskatu 62 Kv 106, tomt 2 skyddsträdomr inritas för flygekorre 63 Kv 134, tomt, 3 ajo inritad över grönområde till tomt 3 64 Kv 127, tomt 1 sr inritad på huset (kvarteret lämnades utan fastställelse 1995) 65 Kv 158, cykelväg från Kvarnvägen ändras till vägområde 66 Kv 159, tomt 2, elverkstomt ändras till ET-omr. 67 Kv 139, Ny cykelväg inritas från Gustavsvägen till Kvarnbo daghem 68 Järnvägsområdet utvidgas österut för dubbelspår, b-rätt höjs för T-tomt 69 Torgare museum ändras från RM/s till YM/s 70 Kv 201, AP ändras till AO 71 VU område bakom kv 208 tas bort 72 Kv 203, T-1 ändras till T 73 Kv 235, T-1 ändras till T 74 Kv 112, Slottebo daghem, YS ändras till YL 75 Kv 147 tomt 7, AP-1 ändras till AO 76 Kv 144, AP-1 ändras till AO 77 Kv 123, AR ändras till YS (pens.hem) 78 Kv 120, Grönområde utvidgas mot Gammelåvägen (vägområde bort) 79 Kv 194, K ändras till TY 80 Åminnestadsvägen, nytt kvarter bildas (2 AO-tomter+grönomr) 81 Kv 110, AP-1 ändras till AO 82 Kv 127, AP-1 ändras till AO 83 Kronobyvågen ändras från LYT till gata 84 Kv 108, YO-1 ändras till YO, b-rätt höjs till 0,40 85 Kv 162, YH ändras till Y (brandstation+föreningsutrymmen) 86 Kv 168, tomt 1 ändras till ET (värmeverk) 87 Kv 169, AR-tomten lite större mot VL 88 Kv 127,( se nr 64) 89 Kv 142, AM större till område som inköpts 90 Kv 169, Spårgränd, cykelväg bort 91 Kv 131, AM ändras till AP, tomt 6 92 Vägområdesbeteckning tas bort för RV-8 93 Vägområdesbeteckning tas bort för Söderpårasvägen+del av Kronobyvägen 94 Skalasträsket får "luo"-beteckning, naturvärden. 95 Spikasvägen, Kv 202 o. 241, landsvägområde breddas för lättrafikled 96 Kv 132, tomt 7 lagas större samt får en ny tomt 97 Kv 143, tomt 1 lagas större

4 38 Kaavassa tehdyt muutokset (numerointi näkyy myös liitekartalla 6) 1 Ko 153, tontti 2,3,4 sekä Ko 176 tontti 4 poistetaan. Liian lähellä rautatietä. 2 Ko 177, tontinjako muutetaan 3 Spikas Kvarn saa Y-tunnusta 4 Broändastigen, 2 tonttia piirretään joen vieressä (ne puuttui vanhasta kaavasta) 5 Ko 123, tontti 8 laajetaan 10m purolle asti. (kaavan laajentaminen) 6 Bjonsinraitti tehdään 10m leveäksi, polkupyörätie (rakentamaton) VL. 7 Ko 160, AO-2 muutetaan AO-1:ksi. 8 Ko 237, Spikasintie, tie Holmbäckille+tontit tarkastetaan 9 Ko 192, Kronlundinraitti, autotalli+asunnot+peltihalli, AM rak.oik 0,20 10 Ko 190, Brunellin AM-tontti laajennetaan, rak.oik 0,20 11 Tiealue muutetaan LPA:ksi 12 Ko 200, Wikars /Sjölind tontinraja muutetaan 13 Ko 204, tontit laajennetaan 14 Kansakoulun tontti laajennetaan (Mannheim), Berglundin raja tark, Y YO 15 Ko 213, Tallgårdin tontti =AO, talolle sr-merkintä 16 Ko 228, AL-tontti AO-tontti 17 Biskopinraitti tehdään 10m leveäksi, kavennetaan tien oik.puolella. 18 Harabackan alikulku +pyörätie, Wikarsin tontti laajennetaan 19 Ko 187, t. 13 AP-1 pienenee rautatiealue+viheralue, pyörätie VL 20 Ko 165, tie poistetaan t 4 ja 5 välissä. Tontti 5 laajennetaan 21 Ko 165, tontti 1 laajennetaan 22 Ko 239, asemakaavan laajentaminen, 3 AO-tontteja+viheralue. 23 Lukio-alue laajennetaan kohti pyörätietä 24 Urheiluhalli+jäähalli oma tonttimerkintä + pyörätie. 25 LP alue tarkistetaan. Ohj. pyörätie muutetaan. 26 Vernerinpuisto, MU VP 27 Ko 102, tontti 1, viheralue poistetaan 28 Ko 128, AM tontti laajennetaan pohjoiseen. Kaavan laajentaminen. 29 Ko 132, tontti 4 laajennetaan pohjoiseen 30 Ko 133, AM AP 31 Ko 137, pyörätie poistetaan 32 Ko 140, pyörätie poistetaan 33 Ko 128, tontti RNo 1:16 AO 34 Ko 139, TY YL ja TV (varastohalli) + 2 AO-tonttia 35 Tohtorinkuja ja Törmänkujan tiealueet muutetaan (kääntymispaikat) 36 Ko 161, AL-tontti AR, rak.oik korotetaan 37 Ko 166, Meikerintontti TY AL, rak.oik korotetaan 38 Ko 113, tontti 2, AR pienenee vähän, tontti 1 y25% pois. 39 Ko 172, ARtontti och AOtontti laajennetaan ja rak.oik 0,25 40 Ko 173, TY- alue ja tie muutetaan VL, asema-alue TV(varasto) 41 Ko 175, tontit1ja2 yhdistetään, pyörätie poistetaan 42 Ko 234, KS-Geos tontti e=0,40, Werkstan oma TY-tontti 43 Teollisustie piirretään siellä missä tie nyt kulkee, tieyhteys rautatielle poistetaan 44 Ko 208, tontti 1 laajennetaan 45 Ko 225, tontti 1 poistetaan 46 Ko 220, tontinjako muutetaan 47 Ko 205, tontit1 ja 2 laajennetaan

5 48 Ko 232, AO-T AO 1½ 49 Kiertoliittymän tiealue laajennetaan,ko Ko 127, teleyht. masto sekä varasto ET, tiealue muutetaan. 51 Ko 158, AM AP 52 Ko 151, tontti 5, pikkuinen laajennus 53 Ko 215, AM ja M AO/AP. Ko 240, M uusi AO-korttelialue 54 Alikulku piirrettylentokenttätien alle, Wikarsinkujalta Wikarsiin. 55 Ko 191, tontti 4 ja 6 laajennetaan ja pyörätie poistetaan 56 Ko 202, Wikarsintie kapeammaksi ja tie loppuu t. 4. Jokitie tienimi poistetaan. 57 Ko 179, tontti 3 laaj., viheralue pienenee 58 Ko 180, tontti 1 laaj., viheralue pienenee 59 Ko 186, tontti 1 laaj., viheralue pienenee, Y YH 60 Ko 112, ohj.pyörätie poistetaan 61 Ko 109, torialue muutetaan tonttialueeksi. Uusi hidaskatu -alue. 62 Ko 106, tontti 2, suojapuustoalue liito-oravia varten 63 Ko 134, tontti, 3 ajo yhteys tontille 64 Ko 127, tontti 1 sr merkintä (Korttelialue jäi vahvistamatta 1995) 65 Ko 158, pyörätie Myllytieltä muutetaan tiealueeksi 66 Ko 159, tontti 2, sähkölaitostontti muutetaan ET:alueeksi 67 Ko 139, uusi pyörätie Kustintieltä Kvarnbon päiväkodille 68 Rautatiealue laajennetaan tuplaraitteen varauksen vuoksi 69 Torgaren museoalue muutetaan, RM/s YM/s 70 Ko 201, AP AO 71 VU-alue Ko 208 takana poistetaan 72 Ko 203, T-1 T 73 Ko 235, T-1 T 74 Ko 112, Slottebo päiväkoti, YS YL 75 Ko 147 tontti 7, AP-1 AO 76 Ko 144, AP-1 AO 77 Ko 123, AR YS (vanh.koti) 78 Ko 120, viheralue laajennetaan (tiealue pois) 79 Ko 194, K TY 80 Jokiuomantie, uusi kortteli 245 (2 AO-tonttia+viheralue) 81 Ko 110, AP-1 AO 82 Ko 127, AP-1 AO 83 Kruunupyyntie, LYT katualue 84 Ko 108, YO-1 YO, rak.oik 0,40 85 Ko 162, YH Y (palolaitos+seuruetilat) 86 Ko 168, tontti 1 ET (lämpölaitos) 87 Ko 169, AR-tontti laajennetaan 88 Ko 126, (katso nro 64) 89 Ko 142, AM laajennetaan (lisämaata) 90 Ko 169, Raidekuja, pyörätie poistetaan 91 Ko 131 tontti 6, AM AP 92 VT-8:n tiealuemerkintä poistetaan 93 Söderpåraksentien+Kruunupyyntien (osa) tiealuemerkintä poistetaan 94 Skalasträsket saa "luo"-merkintä, luontoarvoja. 95 Spiikintie, Ko 202 o. 241, maantiealue levennetään polkupyörätien varten. 96 Ko 132, tontti 7 laajennetaan + uusi tontti 97 Kv 143, tomt 1 laajennetaan