Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)"

Transkript

1 Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) KALLELSE/INBJUDAN Sven-Olof Andersson Sammanträde med JHSF:s styrelse - Dagordning Nr 2011:3 Datum Tisdagen den 20 december 2011 Tid Kl. 17:30-ca 19:30 Plats Östersunds Sporthall Deltagare Styrelseledamöter Sven-Olof Andersson, Bo Wik, Åke Myrberg, Henrik Johansson, Christer Mäki, Jonas Wik, Max Andréasson, Adrian Bohman-Karlholm Förslag till dagordning Adjungerade Lennart Burman (skolschackkommittén, distriktsinstruktör) Bengt Öberg (kontaktperson medlemsregister, webbplatsansvarig) Anders Nylén (skolschackkommittén, ortsföreträdare/mentor/fadder Åre kommun) Per Lingensjö (skolschackkommittén, ortsföreträdare/mentor/fadder Härjedalens kommun) Jonas Sandbom (revisor, ortsföreträdare/mentor/fadder Bräcke kommun) Övriga Varje klubb får adjungera en representant till varje styrelsemöte Revisor och ledamot av valberedningen får närvara efter eget önskemål Skolschackkommittéledamöter utöver ovan adjungerade får närvara efter eget önskemål; vissa ärenden för skolschackkommittén samordnas av praktiska skäl med styrelsemötet 1 INLEDNING 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 3 VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL - Styrelsemöte Godkännande (protokollet biläggs Bilaga 1) - Uppföljning av beslutspunkter 5 ÅRSMÖTET Information/återkoppling (protokollet biläggs Bilaga 2) - Inventering av punkter som hänsköts till styrelsen, skolschackkommittén eller tävlingskommittén 6 EKONOMI OCH MEDLEMSREDOVISNING a) Ekonomiskt utfall hittills 2011 samt prognos (Henrik och Lennart) b) Medlemsredovisning 2011 Lägesrapport (Bengt och resp. klubbföreträdare) c) Landstingsbidrag (Sven-Olof) d) Fadderbidrag m.m. från SSF, se Lilla Bidragshäftet Fadderskap och mentorskap för nya klubbar erfarenheter för etablerade klubbar? 7 SCHACK I SKOLAN a) Kursdag med riksinstruktören Jesper Hall b) Nya skolschackklubbar 2011 En, eventuellt två, beslut alternativt konfirmering av underhandsbeslut om anslutning till JHSF och därmed SSF c) Ytterligare uppföljnings-/introduktionsdag med Jesper Hall våren 2012? d) Schack4an 2011/12 Lägesrapport och planering för våren 2012 e) Skol-DM och Skollag-DM Kommun-/läns-/riksnivå (Schack5a, Schack6a?)

2 8 TÄVLINGSVERKSAMHETEN FÖR JHSF a) Jämtcupen 2011 Tisdag 27 december 2011 (Östersund) b) DM 2012 Lördag-söndag januari 2012 (Östersund) c) Blixt-DM 2012 (Tisdag 12 april Östersund, Torsdag 14 april Hammerdal, Tisdag 19 april Östersund) 9 ÖVRIGA FRÅGOR a) Svante Sjödin Efterlämnade artiklar med schackanknytning (gm Gunnar Sjödin) b) Utmärkelser (Klubbars inventering av därtill förtjänta) c) Sundsjö Schack Fortfarande vilande eller upphört? d) SM 2013 eller 2014 Östersund? Lokala och externa samverkansintressenter? e) Övriga rapporter (Resp- klubb-eller ortsföreträdare) 10 NÄSTA SAMMANTRÄDEN a) Årsmötet 2012 b) Styrelsesammanträden c) Kommittésammanträden (Skolschackkommittén) 11 AVSLUTNING VIKTIGT Styrelseledamot och adjungerad förutsätts delta och anmäler eventuellt förhinder till undertecknad. Övriga förhandsanmäler intresse att delta till undertecknad Välkommen! Sven-Olof Andersson Genvägen 29 B, ÖSTERSUND Telefon: (bostad); (mobil) SÄNDLISTA (e-post) Styrelsen, adjungerade m.fl. BILAGOR 1 Protokoll styrelsemöte Protokoll årsmöte Protokoll styrelsemöte (dvs. motsvarande tidpunkt förra året)

3 BILAGA 1 Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll Nr 2011:2 Datum Onsdagen den 24 augusti 2011 Tid Kl. 18:00-20:50 Plats Östersund, Genvägen 29 A, Salongen Närvarande Styrelseledamöter Sven-Olof Andersson, Bo Wik, Åke Myrberg, Henrik Johansson, Christer Mäki, Adrian Bohman- Karlholm Adjungerade Lennart Burman (skolschackkommittén, distriktsinstruktör) Bengt Öberg (kontaktperson medlemsregister, webbplatsansvarig) Övriga Anders Nylén (skolschackkommittén och ortsföreträdare Åre kommun) Frånvarande Styrelseledamöterna Jonas Wik och Max Andréasson 1 INLEDNING Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar styrelse och skolschackkommitté välkommen samt förklarar mötet öppnat. 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Föreliggande förslag till dagordning godkänns. Eventuella övriga frågor kan tas upp under VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET Mötet väljer Bengt Öberg till justeringsman. 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL - Styrelsemöte Godkännande - Uppföljning av beslutspunkter Protokoll godkänns och läggs till handlingarna. Med anledning av protokollet 4 - meddelar Sven-Olof A att något besök hos Svante Sjödins dödsbo ännu inte ägt rum 10 a meddelas att ännu har inget lämpligt lokalförslag dykt upp 10 b meddelar Henrik J att han mailat lottningsprogramförsäljaren Heinz utan svar. Något köp av lottningsprogram har därför inte kunnat verkställas. Ny kontakt ska tas.

4 5 ÅRSMÖTET Information/återkoppling - Inventering av punkter som hänsköts till styrelsen, skolschackkommittén eller tävlingskommittén Med anledning av årsmötesprotokollet 15 b påminns om att förslag till nya stadgar ska finnas senast den 31 januari c frågan om distriktsförbundets nuvarande namn täcker in verksamhetsområdet på ett korrekt sätt eller ej; bör diskuteras vidare (aktualiserat av att Ytterhogdal inte tillhör landskapet Härjedalen men väl Härjedalens kommun och därmed Jämtlands län). 6 EKONOMI a) Landstingsbidrag för 2010 Sven-Olof A meddelar att JHSF efter ansökan erhållit landstingsbidrag för 2010 på kr, dvs. ganska nära det kalkylerade beloppet på kr. b) Ekonomi 2011 Utfall samt preliminär budget Henrik J meddelar att JHSF:s saldo hos Nordea (pg/bg) efter landstingsbidrag per dagens datum är kr. Ingående saldo ca kr och resultatet för perioden ca kr. Henrik J och Lennart B meddelar vidare att Bräcke SS, Östersund SS och Schack 88 har oreglerade fordringar på JHSF (motsvarar i förekommande fall den andel av anmälningsavgiften till länsfinalen i Schack4an som utgör medlemsavgift för på dessa klubbar registrerade juniormedlemmar). Beloppen avstäms i särskild ordning. Vidare upplyses att JHSF har en fordran på Tavelbäckens skolschackklubb på 880 kr (anmälningsavgifter till länsfinalen i Schack4an). Antecknas att anmälningsavgift i sin helhet uppbärs brutto av JHSF. Transaktioner ska vara lösta senast den 30 september. 7 LÄGESRAPPORTER a) Nio nya klubbar 2010 Kandidater 2011 Åke M meddelar att Östersunds Schacksällskap kommer att ansökan om fadderbidrag hos Sveriges Schackförbund (SSF) för de under 2010 bildade nio skolschackklubbarna i länet. Om fadderverksamhet pågår har SSF kalkylerat med att fadderbidrag kan sökas för upp till tre år. Diskuteras vidare dels i vilken omfattning kommande fadderverksamhet kan erbjudas, dels vilka skolor som eventuellt kan vara beredda att skapa nya skolschackklubbar. Inga klara svar på dessa spörsmål kunde ges på mötet. b) Antal medlemmar hittills 2011 Bengt Ö meddelar att det vid dags dato finns 323 juniorer från JHSF registrerade för 2011 i Sveriges Schackförbund. Åtminstone tre skolschackklubbar har inte lämnat uppgifter för innevarande år. c) Sundsjö Schack Fortfarande vilande eller upphört? Åke M meddelar efter samtal med Jan van der Wie att Sundsjö Schack f.n. inte bedriver någon verksamhet. Han skulle senare återkomma till om klubben skulle upphöra eller ej. Viss indikation på att den f.n. inte bör upphöra. d) D:o Unga Schackspelare, Sveg Klubben Unga Schackspelare i Sveg har muntligen till Bengt Ö meddelat JHSF dels att klubben ska upphöra, dels att man avskriver en fordran på JHSF (medlemsavgiftsdel av anmälningsavgiften till Schack4ans länsfinal). JHSF bör ta ytterligare kontakt för att få skriftlig bekräftelse på upphörandet samt om det finns något materiellt kvar i klubben som ska hanteras enligt eventuella stadgar. e) Övriga rapporter (resp. klubb- och ortsföreträdare) Bo W meddelar att klubben Vattudalens SK nedlagt sin verksamhet och därmed klubben. Klubben har via Jan O Bergqvist överlämnat klubbens materiella kvarlåtenskap i sin helhet till Schack 88, Hammerdal. Anders N meddelar att Åre skolschackklubb på egen hand ordnat skolmästerskap. Skolans rektor såg mycket positivt på denna verksamhet. Vidare att schackverksamhet på elevens val för högstadiet under våren förekommit på Mörsils skola.

5 8 SSF-KONGRESSEN Återrapportering (JHSF-ombuden Lennart B och Henrik J) För första gången i distriktets historia hade JHSF, i kraft av ett medlemsantal över 500, rätt till två ombud vid sommarens kongress i Västerås. Beträffande förhandlingar och beslut hänvisas till kongressprotokoll (schack.se/arkiv/protokoll). Värt att notera från denna kongress speciellt för JHSF och dess ordförande Sven-Olof Andersson är att han dessutom suttit i Sveriges Schackförbunds styrelse i 22 år, merparten av dessa såsom skattmästare, dvs. ansvarig för förbundets totala ekonomi. Vid sommarens kongress, där en punkt på dagordningen gällde beslut om reduktion av antal styrelseledamöter, fann Sven-Olof, trots flera övertalningsförsök från olika ombud, för gott att ställa sin plats till förfogande. Övriga närvarande på detta möte uttrycker stor beundran för Sven-Olofs nit och redlighet och är stolta över hans insats i SSF under mer än två decennier. Tack SOA! 9 ÖVERGRIPANDE PLANERING FÖR HÖSTEN 2011/VÅREN 2012 FÖR JHSF a) Schack i skolan Jesper Halls utskick samt kurserna Sven-Olof redogör för sin omfattande mailkorrespondens och reklam för denna kurs. Till dags dato dock få anmälningar. Fler bör aktivera sina kontaktytor för att intressera skolpedagogerna till denna kurs. b) Schack4an 2011/12 Inbjudningar m.m. (Skolschackkommittén) Lennart B meddelar att Inbjudan, liknande tidigare år, har skapats och i princip är färdig att skickas ut. Det bör som tidigare uppdras åt SSF:s kansli att skicka Inbjudan till klass4orna enligt sitt rikskartotek. Ju förr dess bättre. Diskuteras på mötet hur vi bör och fysiskt kan lägga upp besöksplanen inför detta år. Riksinstuktören Per Hultin, som tidigare förtjänstfullt ställt upp har fr.o.m. denna termin avslutat detta arbete. Och entusiastiske nestorn Sven-Åke Eliasson finns inte mer. Hur skapar vi resurser att ändå genomföra ytterligare en Schack4an-säsong? Alla på mötet dock klara över att det skall gå på något vis. Diskuteras datum för Länsfinal. Framkom att testa 24 mars i 1:a hand, 31 mars i 2.a hand. Plats som tidigare = Sporthallen Östersund under förutsättning att den är bokningsbar (skall ju byggas om en del i det kvarteret). c) Sjakkfejden Bengt Ö redogör för laguttagning samt övriga konditioner inför kommande helgs resa till Sjakkfejden i Trondheim. Noterbart speciellt att årets segrare i Veteran-SM, Nils-Åke Malmdin från Sundsvall, förstärker Jämtlandslaget. Sven-Olof utber sig om JHSF:s sanktion för att han till ett rabatterat pris kan köpa ytterligare tre ex. av den nyligen utkomna jubileumsboken Stockholm Schackförbund under 100 år, att användas som gåva till förtjänt person eller organisation eller som pris vid lämplig tävling. Ett ex. avses medföras till Trondheim som gåva. Mötet bifaller sanktionen. d) Öppna DM i snabbschack 2011 Åke M har upprättat ett preliminärt förslag för distriktsförbundets traditionella tävlingar. Mötesdeltagarna ombedes skyndsamt inkomma till Åke med ändringar och tillägg. e) Skollag-DM (alt. Schack5/6an) m.fl. ungdomstävlingar (Skolschackkommittén) Se d) ovan f) Jämtcupen 2011 (Östersund) Se d) ovan g) DM 2012 Se d) ovan h) Blixt-DM 2012 (Östersund, Hammerdal, Östersund) Se d) ovan

6 10 ÖVRIGA FRÅGOR a) SPF:s riksmästerskap i snabbschack Sven-Olof A har hållit i kontakterna med SPF beträffande arrangerandet i Östersund av SPF:s riksmästerskap i snabbschack. Här kan komma att fordras hjälp med lite kringservice främst av ÖSS medlemmar. 11 AVSLUTNING Under mötet har Sven-Olof A tillhandahållit lättare förtäring vilket mötesdeltagarna uppskattat. Sven-Olof A tackar deltagarna för närvaro och synpunkter samt förklarar mötet avslutat vid pass kl. 20: Vid protokollet Åke Myrberg Sekreterare Justeras Justeras Sven-Olof Andersson Ordförande Bengt Öberg Justeringsman

7 BILAGA 2 Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) PROTOKOLL Organisationsnummer Årsmöte 2011 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund - Protokoll Datum Fredagen den 6 maj 2011 Tid Kl. 18:00-20:30 Plats Hotell Scandic Östersund City Närvarande Se nedan, 3 Sven-Gunnar Samuelsson, ordförande Stockholms Schackförbund 1 Årsmötet öppnas Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar de närvarande hjärtligt välkomna till distriktsförbundets 77:e årsmöte och erinrar även om att det förra året var 75 år sedan distriktsförbundet bildades. Särskilt välkommen hälsas dagens gäst, Sven-Gunnar Samuelsson, ordförande i Stockholms Schackförbund. Sven-Olof Andersson förklarar årsmötet öppnat. 2 Parentationer Två kända äldre schackspelare har gått ur tiden. Svante Sjödin, 86 år, ÖSS, avled 25 september 2010 och hans schackgärning omnämns i 2010 års verksamhetsberättelse. Bara dagar innan detta årsmöte hålls nås vi av beskedet att Sven-Åke Eliasson 75 år, ÖSS, stilla avlidit den 27 april 2011 efter en tids sjukdom. Hans porträtt kommer att tecknas i nästa års verksamhetsberättelse. Flera av de närvarande vid årsmötet hade helt nyligen kunnat besöka Sven-Åke på Östersunds lasarett. Han hade därvid uttryckt sin stora personliga behållning av kamratskapet inom schacket i Jämtland/Härjedalen. Han hade stor glädje också av att få träffa så många nya, fräscha schackansikten i Schack4an han kom att utgöra en riktig mentor för flera av dessa, vilket även han själv uppskattade mycket på äldre dar. Ordförande Sven-Olof Andersson påkallar en minuts stående tystnad till minne av de bortgångna Svante och Sven-Åke. 3 Val av ordförande vid mötet Kvällens gäst, Stockholms Schackförbunds ordförande Sven-Gunnar Samuelsson, väljs till mötesordförande. 4 Val av sekreterare vid mötet JHSFs sekreterare, Åke Myrberg, väljs till mötessekreterare. 5 Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare JHSF:s ordförande Sven-Olof Andersson väljs till justeringsman och rösträknare.

8 JHSF årsmötesprotokoll sid 2 6 Upprop av ombud/godkännande av röstlängd Närvarande Sven-Gunnar Samuelsson Stockholms SF (ej röstberättigad) Sven-Olof Andersson ÖSS Åke Myrberg ÖSS Lennart Burman ÖSS Bengt Öberg ÖSS Christer Mäki ÖSS Henrik Johansson ÖSS Ulf Persson ÖSS Adrian Bohman-Karlholm ÖSS Bo Wik Schack 88 Jonas Wik Schack 88 På förslag av Sven-Olof beslutas att var och en närvarande medlem i JHSF ska äga en röst i händelse av votering i någon fråga. 7 Bestämmande av dagordning Av Sven-Olof utsänt förslag till dagordning för årsmötet godkänns. 8 Fråga om mötet är behörigen utlyst Antecknas att slutlig kallelse och dagordning utsändes den 22 april Mötet anser att årsmötet är behörigen utlyst. 9 Protokollet från föregående ordinarie årsmöte Efter kort avstämning av protokollet samt förtydliganden avseende bokslutet och medlemsavgifterna till Sveriges Schackförbund (SSF) beslutar mötet att med godkännande lägga föregående årsmötesprotokoll till handlingarna. 10 Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2010 Verksamhetsberättelse Sven-Olof redogör för innehållet i den skriftliga delen av utdelad Verksamhetsberättelse. Beskriver det glädjande antalet nybildade skolschackklubbar och den i följd av schack4ansatsningen stora ökningen av medlemsantalet. Ger med varm hand ett stort tack till dem som närmast medverkat i denna satsning, ingen nämnd och ingen glömd. Sven-Olof uttrycker viss oro för kommande schack4anår då landsförbundet, på grund av sviktande ekonomi, beslutat dra in den konsulenttjänst för schack4an som Per Hultin så förtjänstfullt innehaft. Mötet godkänner den skriftliga delen av verksamhetsberättelsen. Ekonomisk redogörelse Tidigare skattmästaren Lennart Burman, som i praktiken skött räkenskaperna även under 2010, föredrar den ekonomiska delen av verksamhetsberättelsen. Distriktsförbundet kan notera en markant vinst på :15 i bokföringen. En stor del av detta överskott härrör från landstingsbidrag, som distriktsförbundet för första gången på länge kunnat söka och erhålla mot bakgrund av att medlemsantalet i gruppen 7-25 år överstigit den magiska gränsen 200. Konstateras att en del regleringar av skulder och fordringar som påtalades vid förra årsmötet nu gjorts. Kvarvarande framgår av noter i balansräkningen. Årsmötet uttrycker ett tack till Lennart och den valde skattmästaren Henrik Johansson för ett väl utfört kassörsjobb under Distriktsförbundet kan sägas vara stadd vid god kassa, vilket är glädjande att konstatera. Mötet godkänner den ekonomiska redovisningen i verksamhetsberättelsen.

9 JHSF årsmötesprotokoll sid 3 11 Revisionsberättelse I ordinarie revisorers, Göran Wärdell och Jonas Sandbom, frånvaro läser Sven-Gunnar Samuelsson upp den av revisorerna undertecknade Revisionsberättelsen. Den bedöms ren av mötet. Däri föreslås också ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret Fastställelse av resultat- och balansräkning Årsmötet beslutar att fastställa redovisad Resultat- och Balansräkning samt att med tacksamhet lägga Verksamhetsberättelsen för 2010 till handlingarna. 13 Dispositioner beträffande vinst/förlust enligt den fastställda resultat- och balansräkningen Årsmötet beslutar att redovisad vinst på :15 kr balanseras i ny räkning inför Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Propositioner, m.m. a) Årsavgifter för verksamhetsåret Kategorier JHSF = fr.o.m = 26> resp år (t.o.m = 26> år, år, 0-18 år) - SSF-kategorier = Seniorer 26> resp. Juniorer 0-5, 6-15 (se SSF-besked nedan), 16-19, 20-24, 25 år = JHSF föreslår oförändrat med förbehåll för motsvarande ändring som kan komma att beslutas vid SSFkongressen den 16 juli 2011 i Västerås, dvs: > 26 år 170 kr till JHSF, varav 140 kr till SSF 0-25 år 20 kr till JHSF, varav 10 kr till SSF (skolschackklubb kan ha avgiftsfritt medlemskap i klubben Historik för respektive verksamhetsår 2011 = 170 resp. 20 till JHSF, varav 140 resp. 10 går vidare till SSF; inkluderar fr.o.m Tidskrift för Schack = 150 resp. 20 till JHSF, varav 120 resp. 10 går vidare till SSF; inkluderar fr.o.m Tidskrift för Schack 2008 = 120 resp. 20 till JHSF, varav 90 resp. 10 går vidare till SSF = 100 resp. 20 till JHSF, varav 70 resp. 10 till SSF 1996 = till JHSF, varav till SSF 1995 = till JSF, varav till SSF 1994 = till JSF, varav till SSF Ur SSF:s hemsida/förbundsnytt - 6 april Nu är även 6-åringar bidragsberättigade I samband med att den nya bidragsförordningen fastställdes i januari ändrades det bidragsgrundande åldersintervallet från 7-25 år till 6-25 år. Den största förändringen är dock att från och med verksamhetsåret 2011 (2010/11) måste en förening bestå av minst 60 % ungdomar för att vara bidragsgrundande. Tidigare har kravet varit 5 ungdomar. Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

10 b) Stadgar Inget nytt stadgeförslag föreligger. Beslutas - att åter bordlägga denna fråga. - att ge styrelsen i uppdrag att senast den 31 jan 2012 utarbeta ett förslag till nya moderniserade stadgar för Jämtland/Härjedalens Schackförbund. Detta ska presenteras för klubbar och funktionärer i god tid före nästa årsmöte. Tills vidare gäller alltså 1936 års stadgar. JHSF årsmötesprotokoll sid 4 c) Namnändring Ny fråga som tagits upp med anledning av att orter inom länet med schackverksamhet, exempelvis Ytterhogdal och Backe inom Hälsingland respektive Ångermanland, inte helt omfattas av nuvarande distriktsnamn. Mötet hänskjuter frågan till styrelsen för eventuell åtgärd. 16 Motioner Inga motioner finns att behandla. 17 Sveriges SF i dag Aktuellt, Schack4an, Övrigt skolschack, Distriktslyftet m.m. a) Aktuella frågor Allmänt inom SSF Sven-Olof informerar bl.a.: - SSF:s ekonomifrågor är alltid aktuella, som i alla föreningar, och den statliga bidragsvolymen krymper - Särskild utredare för den statliga bidragsgivaren Ungdomsstyrelsen har framfört propåer om att andelen ungdomar i bidragsmottagande klubbar ska vara 60 % (se även 15 a) - Per Hultins konsulenttjänst som Schack4an-general upphör efter denna vårtermin Ett stort avbräck då Per Hultin verkligen har satt fart och färg på Schack4an. Förhoppningen står nu dels till att distrikten själva etablerat en fast kärna, dels till att de nya skolschackklubbarna ska utgöra en plattform för kontinuitet, dels till att SSF kan tillhandahålla visst stöd i samband med större kommuntävlingar och distriktsfinaler. b) Schack4an Statistik, utvärdering Kommentarer: - Schackuppropet för Schack4ans bevarande (fortsatt anställning av Schack4an-konsulent) som Norra Skånes Schackförbund startat under ledning av enskild supporter. - Bedöms som ifjol att om Schack4an-satsningen ska fortsätta inom distriktet så ska hela processen starta tidigare än de senaste åren, då vi kommit i gång först under senare delen av november. Det måste bli bättre förutsättningar att hinna med Introduktion, Återbesök, Kommunkval och Länsfinal innan finalresan mot Stockholm ska företas för vinnarna. - Schack4an viktig bas för att kunna erhålla landstingsbidrag. c) Vad händer efter Fyran? Schack56an, Skollag-DM > skollag-sm m.m. Liksom ifjol konstateras att något bör göras för att fånga upp det fortsatta intresset efter introduktion i Schack4an. Uppmanas skolschackkommittén att söka ge förslag för att vidmakthålla intresset efter åk 4. De nio nya skolschackklubbarna anses vara en viktig bas för kontinuiteten. d) Nya klubbar Skolschackklubbar Fadderverksamhet Bidragsmöjligheter från SSF m.m. Kommentarer: - Bedöms viktigt att skolschackklubbarna finner engagerade ledare över tid så att intresset inte står och faller med enstaka ledare. Bedömdes vid detta möte som något illavarslande att klubben Unga Schackspelare i Sveg, bildad så sent som 2009, under våren 2011 meddelat att man inte längre har regelbunden verksamhet sedan Lorena Solvang flyttat från orten. - Etablerade klubbar som går in som faddrar för nya skolschackklubbar uppmanas att söka så kallat fadderbidrag från SSF enligt Lilla bidragshäftet. Bland annat uppstår alltid kostnader i samband med besök, ideellt stödarbete av klubbmedlemmar etc. Fadderbidrag kan erhållas över en treårsperiod med kr per år och fadderskap (per skolslchackklubb).

11 e) Övrigt Inget på denna punkt finns att diskutera. 18 Utvecklingsmöjligheter för JHSF Årsmötet beslutar att åter kalla riksinstruktör Jesper Hall att hålla en kurs för pedagoger på likartat sätt som den 27 augusti 2010 och 11 februari Pedagogen Hall fick förra året mycket beröm av fritidpedagogerna för sitt sätt att leda, instruera och entusiasmera. Styrelsen får i uppdrag att arrangera detta under lämplig tidpunkt på höstterminen. JHSF årsmötesprotokoll sid 5 19 Tävlingsverksamheten 2010/11 a) Sjakkfejden Trondheim/Tröndelagen - Hösten 2011? Antecknas att det populära utbytet över kölen senast gått av stapeln: Östersund Trondheim Östersund Årsmötets majoritet önskar att vi ställer upp ett lag även i år, förutsatt att vi får en inbjudan. Ännu finns inget datum fastställt. Sjakkfejden spelas normalt en lördag med långa partier (max. 4 tim), där ett av lagen vinner en stor vandringspokal. På söndagen före hemfärd spelas en blixtturnering på ca 15 ronder. Resa sker med fördel med Nabotåget. Alla kostnader för resa samt kost/logi får var och en klara ur egen kassa. b) DM-tävlingar (Öppna DM i snabbschack, Jämtcupen, DM 2012, Blixt-DM 2012) Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att, likt föregående år, ordna ett passande tävlingsprogram för Snabbschack- DM, långparti-dm, Blixt-DM och Jämtcupen. c) Skolschackkommittén - Schack4an, skollag-dm, ind. skol-dm, Schack5an/6an, Talangjakten, m.m. Årsmötet ger skolschackkommittén i uppdrag att, i följd av det stora ungdomsintresset de tre senaste åren, lägga upp en strategi för ungdomstävlingar under kommande säsong. Prio 1 ska vara Schack4an, därefter, i mån av tid och ork, ska juniorer beredas möjligheter att spela tävlingar såsom Schack5an/6an, Junior-DM m.m. 20 Budget 2011, inkl. lägesrapport om landstingsbidragsansökan Landstingsbidrag Sven-Olof redogör för de förberedelser som redan vidtagits och att han den 29 april 2011 lämnat in ansökan om landstingsbidrag för det gångna verksamhetsåret Det viktigaste kriteriet för bidrag har ju varit att uppnå över 200 medlemmar under 26 år. Eftersom distriktet redovisar 510 sådana medlemmar 2010 så är åtminstone den ribban passerad. Sedan finns fler faktorer att ta hänsyn till, främst landstingets budget för föreningsbidrag. Då oklarhet f.n. råder om landstingets beslut om eventuellt bidrag beslutar årsmötet att hänskjuta fråga om budget 2011 till styrelsen som får fatta budgetbeslut efter landstingets bidragsbesked. En fråga, som kan bli aktuell att diskutera i detta sammanhang, är om JHSF borde ha tillgång till egen eller med annan förening delad lokal. I dag finns JHSF:s samlade tillgångar på ett stort antal privata adresser, vilket känns osäkert och gammalmodigt. Behovet må prövas mot den hyreskostnad som kan bli aktuell och i vad mån även Östersunds SS kan vara en intresserad partner. Reseersättning Årsmötet beslutar att ersättning för resa med egen bil ska vara oförändrat 18:50 kr/mil. Ersättning utgår efter kallelse till distriktets möten i styrelse eller kommitté. Generellt utgår ersättning med billigaste färdsätt.

12 JHSF årsmötesprotokoll sid 6 21 Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2011 (intill tidpunkten för nästa årsmöte) Valberedningens sammankallande, Bengt Öberg, lämnar skriftligt förslag till styrelse och funktionärer intill nästa årsmöte. Årsmötet väljer följande personer till styrelse och övriga funktionärer: Ordförande Sven-Olof Andersson, Östersunds SS omval Vice ordförande Bo Wik, Schack 88, Hammerdal omval Sekreterare Åke Myrberg, Östersunds SS omval Skattmästare Henrik Johansson, Östersunds SS omval Övriga ledamöter Christer Mäki, Östersunds SS omval Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal nyval Max Andréasson, Östersunds SS omval Adrian Bohman-Karlholm, Östersunds SS nyval Adjungerade (Varje klubb får adjungera en representant till varje styrelsemöte, dock utan rösträtt) Revisorer Göran Wärdell, Östersunds SS omval Jonas Sandbom, Bräcke SS omval Revisorssuppleant Per-Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal omval Tävlingskommitté = Styrelsen Distriktsinstruktör Lennart Burman, Östersunds SS omval Skolschackskommitté Åke Myrberg, Östersunds SS, sammankallande omval Ulf Persson, Östersunds SS omval Lennart Burman, Östersunds SS omval Bo Wik, Schack 88, Hammerdal omval Jonas Wik, Schack 88, Hammerdal nyval Per Lingensjö, Östersunds SS omval Jan-Ola Bergqvist, Schack 88, Hammerdal omval Anders Nylén, Östersunds SS omval LOREDO Sven-Olof Andersson, Östersunds SS omval (Lokal regel- Lennart Burman, Östersunds SS omval o domarkomm. Åke Myrberg, Östersunds SS omval Bo Wik, Schack 88, Hammerdal omval Registeransvariga Bengt Öberg, Östersunds SS omval (distr.adm. SSF:s medlemssysten) Lennart Burman, Östersunds SS omval Webbansvarig Bengt Öberg, Östersunds SS omval Valberedning Firmateckning Bengt Öberg, Östersunds SS, sammankallande Stefan Karlsson, Schack 88, Hammerdal (= Styrelsen, minst två i förening av ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare)

13 JHSF årsmötesprotokoll sid 7 22 Val av ombud vid Sveriges Schackförbunds kongress i Västerås den 16 juli 2011 Årsmötet beslutar att välja Lennart Burman, Östersunds SS, som JHSF:s ombud vid SSF:s kongress i Västerås lördagen den 16 juli 2011, kl. 10:00--15:00. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse ytterligare ett ombud om distriktsförbundets nya medlemstal medför att vi får sända mer än ett ombud. 23 Propositioner och motioner till SSF:s kongress Årsmötet beslutar uppdra till styrelsen att behandla och värdera SSF:s propositioner och till SSF inkomna motioner, så att ombudet har stöd för sin eventuella röstning vid kongressen. 24 SM > Dagens förträfflige ordförande, Sven-Gunnar Samuelsson, slinker inte förbi Östersund så där bara av en händelse. Sven-Gunnar är en stark tillskyndare av att Östersunds Schacksällskap tar chansen att söka SM så snart det sig göra låter. År 2012 hade varit fint med tanke på de övriga tillfällen vi haft större tävlingar i distriktet (SM och kongress 1942 i Östersund, SM och kongress 1952 i Hålland, NM/Zonturnering 1992 i Östersund). Så kan det nu inte bli tåget har gått. Men för 2013 finns ännu chans att söka och det är; som Sven-Gunnar uttrycker det, stor sannolikhet för att SSF skulle bifalla en så kallad norrlandsansökan igen. Det vore på tiden. Sven-Gunnar redogör även för den genomgång av tillgängliga lokaler som finns i Östersund. Under dagen har Sven-Gunnar, Åke och Sven-Olof besökt Sporthallen och kongressbyrån samt Östersund Campus under ciceronskap av vår medlem Henrik Johansson. Det Sven-Gunnar hann uppfatta, som mycket erfaren schackarrangör, var att framför allt Sporthallen hade utmärkta möjligheter husera ett SM. Det fanns mycket bra utrymmen för alla behov och gratis upplåtelse av kommunen! Och det som den lokala arrangören, ÖSS, uttryckt mest oro för, nämligen funktionärsförmågan, hade Sven-Gunnar ett besked att ge: Stockholms Schackförbund kan ställa en stor kader funktionärer till förfogande, förutsatt att ÖSS står som primär sökande av SM-tävlingarna och tillhörande kongress. Eventuellt kan tänkas gemensam ansökan av ÖSS och Stockholms SF. Beroende på andel funktionärer m.m. som respektive arrangör erbjuder bör dock tas i beaktande en budget för evenemanget och en överenskommelse om de ekonomiska förutsättningar, inklusive fördelningen av det förväntade överskottet. JHSF-årsmötet tar vid detta tillfälle inte ställning till den propå som Sven-Gunnar redogjort för och som kräver ställningstagande inte minst av östersundsbaserade ÖSS. Man ber om betänketid för att se om tillräckligt intresse och engagemang finns för en ansökan hos landsförbundet SSF. Saken har diskuterats i olika fora tidigare utan att consensus förelegat om att vi bör göra en ansökan. Vi undersöker vidare! 25 Utmärkelser JHSF har genom Sven-Olof införskaffat ett antal exemplar av den färska 500-sidiga jubileumsboken för Stockholms SF 100 år, en guldgruva för stockholmskt och svenskt schackliv. Ett ex. delas ut som erkänsla för utmärkt arbete under 2010 till vardera Bengt Öberg, Lennart Burman, Åke Myrberg och Bo Wik. Inga förslag på plaketter finns att ta ställning till för dagen. Gäller främst Collijn i brons respektive silver (klubbresp. distriktsnivå) vid minst 10 års tjänstgöring. Utöver plaketter finns möjlighet att föreslå personer även för Ungdomsledarstipendier (Sven-Åke och Lennart fick förra året) samt Riltonstipendier. Årsmötet menar att klubbar och distriktet måste inventera sina funktionärer och uppmärksamma dem för lång och trogen tjänst med åtminstone de plaketter som står till buds och som beslutas av SSF efter förslag från lokal/regional nivå.

14 JHSF årsmötesprotokoll sid 8 26 Övriga frågor a) Riksmästerskap i snabbschack (SPF) oktober 2011 i Östersund Sven-Olof meddelar att Östersunds Schacksällskap lovat medverka vid arrangemang av SPF:s riksmästerskap i snabbschack torsdag-fredag den oktober 2011 i Östersund. ÖSS beräknas tillhandahålla schackspel och någon eller ett par funktionärer. 27 Prisutdelningar (Ind. DM 2011 och Blixt-DM 2011) Sven-Olof förrättar prisutdelning för de distriktstävlingar som genomförts under 2010, det återstår dock särspel i DM om platserna 1-2 respektive Årsmötet avslutas Sven-Olof Andersson tackar tjänstgörande årsmötesordförande Sven-Gunnar Samuelsson för ett snabbt och koncist ledarskap under kvällen samt alla övriga deltagande och övriga icke närvarande som förtjänstfullt jobbat för schacket i distriktet under Därefter avslutas mötet vid pass kl. 20:45 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Vid protokollet Åke Myrberg Sekreterare Justeras Sven-Gunnar Samuelsson Ordförande 4-28 Sven-Olof Andersson Ordförande 1-3, 28, Justeringsman

15 BILAGA 3 Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll Nr 2010:2 Datum Tisdagen den 21 december 2010 Tid Kl. 18:30-21:45 Plats Östersund, Genvägen 29 A, Salongen (Sven-Olof Andersson, ) Närvarande Styrelseledamöter Sven-Olof Andersson, Bo Wik, Åke Myrberg, Henrik Johansson, Christer Mäki Adjungerade Bengt Öberg (kontaktperson medlemsregister, webbplatsansvarig, valberedning) Lennart Burman (skolschackkommittén, distriktsinstruktör, övergångsvis skattmästare) Sven-Åke Eliasson (skolschackkommittén) Övriga Jonas Sandbom (revisor och ortsföreträdare Bräcke kommun) Frånvarande Styrelseledamöterna Anders Wik, Fredrik Blixt och Max Andréasson Adjungerade Anders Nylén (skolschackkommittén, ortsföreträdare Åre kommun) och Per Lingensjö (skolschackkommittén, ortsföreträdare Härjedalens kommun) 1 INLEDNING Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar de närvarande välkomna till Salongen och särskilt Jonas Sandbom från Stockholms Schackförbund, tillika representerande Bräcke SS, och som deltar för första gången på ett styrelsemöte för JHSF. 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Mötet beslutar fastställa via mail från Sven-Olof utsänd dagordning. 3 VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET Mötet väljer Bengt att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Mötet beslutar godkänna protokoll från föregående styrelsemöte den 15 juni Gås översiktligt igenom beslutspunkterna, som i förekommande fall behandlas enligt nedan vid dagens möte. 5 ÅRSMÖTET Årsmötesprotokollet är tidigare justerat och utsänt. Beträffande inventering av punkter som hänsköts till styrelsen, skolschackkommittén eller tävlingskommittén se nedanstående i dagens protokoll. 6 EKONOMI OCH MEDLEMSREDOVISNING a) Ekonomiskt utfall hittills 2010 samt prognos Konstateras beträffande bytet vid årsmötet av skattmästare från Lennart Burman till Henrik Johansson att formalia angående plusgirot med ändring av firmatecknare ännu inte är genomförda. Orsak är plusgirots

16 krångliga metoder och krav angående legitimering och vidimering när byte ska ske av firmatecknare i en förening. Mötet beslutar, på förslag av Åke, att tidigare skattmästaren Lennart Burman fullföljer räkenskaperna för år 2010 såsom skattmästare samt avfattar ekonomisk redogörelse till nästa årsmöte. Nye skattmästaren Henrik Johansson tar vid så snart plusgirot godkänt JHSF:s byte av skattmästare. Någon skriftlig redogörelse av hittillsvarande räkenskaper föreligger inte vid mötet. Lennart redogör muntligen för prognostiserat resultat för verksamhetsåret 2010, som verkar bli kring kr plus. Då har beaktats ett antal fakturor som kommer att betalas före instundande årsskifte. Uppmärksammas också att nettot från Sjakkfejdenarrangemanget i september ska delas lika mellan ÖSS och JHSF. b) Medlemsredovisning 2010 Lägesrapport Bengt Öberg redogör för läget angående medlemsredovisningen, bl.a. enligt bilaga daterad Bengt har vidare lämnat inloggningsuppgifter till samtliga klubbar, även de nya skolschackklubbarna. Endast unika medlemmar ska registreras. Konstateras att det inom Sveriges Schackförbund får finnas medlemmar som erlagt avgiften 0:- kr. I SSF:s medlemsregister finns särskild kolumn för dem som erlagt avgift och där kommer att stå datum för medlemsavgifts erläggande (där den är större än noll kr). c) Landstingsbidrag Sven-Olof meddelar att grund för landstingsbidrag numera utgör bl.a. att distriktsförbund upprätthåller verksamhet i minst tre kommuner, till skillnad från tidigare krav på att distriktsförbund skulle ha lokalavdelning (medlemsförening) i minst tre kommuner. Som tidigare krävs ett minimum av 200 ungdomsmedlemmar (under 25 år). Nästa gräns för högre bidragsnivå är 500 medlemmar. JHSF erhöll 2010 bidrag med kr. Merparten har hittills gått till Schack4an-satsning och Schack i skolan, inte minst på resor runt om i länet. I det här sammanhanget diskuteras även behovet av lokal, inte enbart för allmän verksamhet utan även förvaring av ökad volym Schack4an-material. Mötet beslutar, på Sven-Olofs förslag, att ta upp fråga om landstingsbidragets användning på ett senare styrelsemöte. d) Fadderbidrag m.m. från SSF, se Lilla Bidragshäftet Fadderskap och mentorskap för nya klubbar en roll för etablerade klubbar? Återkoppling görs till kursen Schack i skolan som riksinstruktören Jesper Hall höll den 27 augusti 2010 i Östersund och de bidragsmöjligheter som finns för arbetet med att få kontinuitet i schackverksamheten i skolorna. Fadderbidrag är en möjlighet. Beslut om fadderbidrag kan normalt sträcka sig över tre år. Fadderskap innebär samtidigt vissa åtaganden, såsom besök och mentorskap för den klubb som blir fadder. Hittills har medlemmar i ÖSS, tillika funktionärer inom JHSF, ideellt verkat vid uppstart och stöd därefter för de nya klubbarna. Mötet beslutar, på förslag av Sven-Olof, att rekommendera Östersunds Schacksällskap att stå som fadder för de under 2010 nio nybildade skolschackklubbarna i länet. ÖSS föreslås ansöka hos SSF om fadderbidrag för stöttningen av dessa nio klubbar. e) Allmänna Arvsfonden Info från sammankomst i Östersund Sven-Olof och Åke redogör kortfattat från det möte som Allmänna Arvsfonden förlagt till Östersund den 21 oktober Fonden, med ca 10 medarbetare från Stockholm, hade förlagt mötet till Östersund, då man funnit att föreningar i Jämtland var mycket svagt representerade jämfört med landet i övrigt vad gällde ansökningar för unika stödberättigade projekt. Bland totalt 480 projektansökningar hade under 2009 ca 140 föreningar i Sverige fått större eller mindre bidrag för att genomföra väl presenterade unika projekt inom sina respektive intresseområden. För vårt intresseområde, dvs. för JHSFs del, skulle idén Skolschackklubbar eventuellt kunna bedömas som ett unikt projekt. Att idén i likartad form skulle finnas på fler ställen i landet skulle inte behöva betyda att det inte är unikt, det kan ju vara unikt i det område man verkar. Någon projektansökan är dock ännu inte påtänkt för JHSF:s del.

17 f) Praktikanter Jonas Sandbom meddelar som tips att man i Stockholms Schackförbund ibland, utan egen kostnad annat än handledning, utnyttjar praktikanter från Arbetsförmedlingen. Det genererar snarare ett ekonomiskt bidrag till distriktsförbundet i storleksordningen 200:-/dag. Det finns ett stort antal s.k. rehab-sjukskrivna som behöver praktik och som kan vara mycket användbara inom schacket. Ett visst problem kan vara att de plötsligt lämnar detta praktikuppdrag för en anställning men det får man ta anser Sandbom. 7 SCHACK I SKOLAN a) Nya skolschackklubbar 2010 Sex, utöver tidigare tre, konfirmering av underhandsbeslut om anslutning till JHSF Konstateras att nedanstående sex nya skolschackklubbar bildats och sökt inträde i Jämtland/Härjedalens Schackförbund, utöver tidigare under året nybildade och invalda Funäsdalens Skolschackklubb (bildad ), Sonfjällsskolans SK ( ) och Dvärsätts Skolas SK ( ): Mötet beslutar med acklamation att konfirmera underhandsbeslut e-postledes att invälja följande nya klubbar, inklusive datum för bildande: Tavelbäckskolans SK, Östersunds kommun Aspås SK, Krokoms kommun Lugnviksskolans SK, Östersunds kommun Åre Skolas SK, Åre kommun Näldenskolans SK, Krokoms kommun Hansåkerskolans SK, Ragunda kommun JHSF välkomnar med glädje dessa klubbar som medlemmar. b) Uppföljnings-/introduktionsdag med Jesper Hall fredag 11 februari 2011? Sven-Olof meddelar att riksinstruktör Jesper Hall preliminärt är inbokad för en Uppföljnings- och Introduktionsdag i Östersund fredagen den 11 februari Planen är att ge deltagarna i augustimötet möjlighet till uppföljning samt ytterligare pedagogisk fortbildning samt i ett särskilt pass ge nya fritidspedagoger och andra skolföreträdare möjlighet till samma introduktion som hölls i augusti Alla på mötet här närvarande samt skolschackkommittén ombeds boka in denna dag med program kl. 08:30-15:30. Kvällen före, ca 19:00-20:30, beräknas genomgång hållas med stödpersoner/mentorer m.fl. tillsammans med Jesper. c) Schack4an 2010/11 Lägesrapport och planering för våren 2011 Lennart meddelar att totalt 29 klasser i 26 skolor i länet har besökts under hösten De flesta har visat intresse av att delta i kommande Schack4an-tävlingar. Lennart bedömer läget som gott att genomföra kommuntävlingar i Åre, Krokom, Härjedalen (Hede) och Strömsund. Läget i Östersund och Ragunda (inkl. Bräcke kommun) dock en aning oklart ännu beträffande passande lokaler. Lennart tar, efter överenskommelse med Schack4an-generalen Per Hultin, huvudansvar för organisation, inbjudan m.m. Sven-Åke Eliasson utses till stödperson i denna planering och genomförande. Övriga skolschackkommitténs ledamöter och styrelsen samt berörda klubbar förutsätts också delta med råd och dåd. Observeras att det i inbjudan till länsfinalen i Schack4an lördagen den 2 april 2011 ska framgå att i startavgiften ingår i förekommande fall medlemsavgift i schackklubb i länet (undantag för medlem i skolschackklubb med nollavgift). Mötesdeltagarna ombeds att ställa sina egna tjänster till förfogande för att kommande Schack4an-säsong i olika avseenden ska avlöpa på ett utmärkt sätt. Sven-Olof meddelar att han och Per Hultin besökt eventuell sponsor, som visade ett särskilt intresse för länets Schack4an. Fortsatta kontakter avses ske. d) Skol-DM och Skollag-DM Kommun-/läns-/riksnivå (Schack5a, Schack6a?) Konstateras att vid besök hos skilda skolor i länet framkommit önskemål från elever m.fl. om tävlingar även för femmor och sexor (= tidigare Schack4or). I linje med start av nya skolschackklubbar ligger det i JHSF:s intresse

18 att genomföra åtminstone kommuntävlingar och eventuellt Skol-DM (individuell tävling) och Skollag-DM. Problemet är resursbrist vad avser ledare som också ska kunna hinna med detta som separata tävlingar. En idé kan vara att synkronisera kommuntävlingarna med Schack4an och därefter möjligen med länsfinalen. Enligt Per Hultin skulle det säkert vara praktiskt genomförbart. Föreslås att göra ett test i Härjedalens kommun och där inbjuda elever även i årskurs 5 och 6 så att de kan se en fortsättning i schacklig tävlingsverksamhet om dom tidigare kanske fått blodad tand i Schack4an. Mötet beslutar att 2011 söka genomföra ett sådant test i Hede i samband med kommuntävlingen för Schack4an, som lämpligen bör inledas med Härjedalens kommun och med bistånd av Per Hultin. 8 TÄVLINGSVERKSAMHETEN FÖR JHSF a) Jämtcupen 2010 Tisdag 28 december 2010 (Östersund) Sven-Olof meddelar att Inbjudan är klar, att spellokal blir Sporthallen Östersund samt att ett nyinköpt vandringspris sätts upp, en numrerad litografi med schackmotiv av den kände underhållaren m.m. Hans Alfredsson. b) DM 2011 Lördag-söndag 8-9 januari 2011 (Östersund) Meddelas att långparti-dm spelas 8-9 jan 2011 i Cafeterian på Sporthallen, Östersund. På grund av vald lokal och hyra därav beslutas att DM liksom förra gången spelas med två inledande 30-minuterspartier och därefter tre partier med 20 drag/1 timme samt klart på ytterligare en timme per spelare. Starttid båda dagarna kl. 10:00. c) Blixt-DM 2011 Meddelas att Blixt-DM spelas tisdag 12 april (Östersund), torsdag 14 april (Hammerdal) samt tisdag 19 april (Östersund). 9 ÖVRIGA FRÅGOR a) Svante Sjödin Efterlämnade artiklar med schackanknytning Maj-Britt Sjödin, änka efter framlidne Svante Sjödin, har erbjudit JHSF att ta emot en del eventuellt intressant schacklig kvarlåtenskap efter Svante. Mötet beslutar att Sven-Olof och Åke får i uppdrag att genomföra ett hembesök hos Maj-Britt Sjödin i detta ärende. b) Utmärkelser (Klubbars inventering av därtill förtjänta) Sven-Olof uppmärksammar klubbarna på att riksförbundet har utmärkelser att ge till förtjänta funktionärer på olika nivåer. Kvalifikationerna är i vart fall 10 års tjänstgöring inom klubb, distrikts- eller riksförbund. Mötet utser Åke och Bo att för respektive klubbar ÖSS och Schack 88 komma med förslag till förtjänta medlemmar. Motsvarande inventering bör göras även för JHSF:s del och här ligger ansvaret på Sven-Olof, Åke och Bengt. c) Sundsjö Schack Fortfarande vilande eller upphört? Åke meddelar att han i enlighet med styrelsebeslut varit i telefonkontakt med Sundsjö Schacks ordförande Jan van der Wie angående nuvarande eller kommande aktivitet i klubben det var ett tag sedan verksamhet bedrevs. van der Wies önskemål var vid denna tidpunkt (december 2010) att klubben skulle betecknas som vilande, eftersom ingen åtgärd vidtagits att eventuellt låta klubben upphöra. van der Wie skulle återkomma under 2011 med vidare besked. b) SM 2012 Lokala och externa samverkansintressenter för Östersund Sven-Olof redovisar de nya förutsättningarna för SM-arrangemang och det goda ekonomiska utfallet för Lund Vidare har företrädare för Stockholms Schackförbund redovisat intresse av att ingå i samverkan om ett eventuellt SM 2012 i Östersund, något som ska ses i kombination med de bristande personella resurser vi upplever oss ha inom schacket i Östersund. Frågan framkallade åter en lång diskussion om vilja, förmåga, sponsorer och andra förutsättningar för ett genomförande av Schack-SM i Östersund. Det finns mycket som talar både för och emot en satsning.

19 Med de olika uttalanden som gjordes under mötet fanns ingen klar consensus till ett förslag om en ansökan. Mötet lämnar frågan utan att ställning tagits vid detta möte. Diskussion kan därmed fortsätta. Jonas Sandbom erbjuder sig att återkoppla till Stockholms SF, Sven-Gunnar Samuelsson. c) Övriga rapporter (Resp- klubb-eller ortsföreträdare) Bo meddelar att Internet-chess mottagits väl bland ungdomsadepterna i Hammerdal. Det sker genom att klubben utan kostnad har tillgång till Grevåkerskolans datorer. Mycket positivt, enligt Bo. 10 NÄSTA SAMMANTRÄDEN a) Årsmötet 2011 Erinras om att klubbarna bör ha årsmöten så snart som möjligt och innan JHSF kan ha sitt årsmöte. Som preliminärt datum för JHSF sätts fredagen den 6 maj Dock får definitivt beslut tas av styrelsen vid ett senare tillfälle. b) Styrelsesammanträden Frågan bordläggs. Se även c). c) Kommittésammanträden (Skolschackkommittén) Frågan bordläggs. Dock finns anledning att kontinuerligt svara för planering och genomförande av aktiviteter rörande Schack4an och Schack i skolan. 11 AVSLUTNING Sven-Olof tackar för ett givande styrelsemöte och avslutar mötet. Deltagarna tackar för den förplägnad i form av julmust, kex och ost som värden Sven-Olof bestått oss med Vid protokollet Åke Myrberg Sekreterare Justeras Justeras Sven-Olof Andersson Ordförande Bengt Öberg Justeringsman

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) 1 Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) PROTOKOLL Styrelsen 2010-12-21 Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll Nr 2010:2 Datum Tisdagen den 21 december 2010 Tid Kl. 18:30-21:45 Plats Östersund,

Läs mer

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) PROTOKOLL Organisationsnummer 893200-4628 2011-05-06 Årsmöte 2011 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund - Protokoll Datum Fredagen den 6 maj 2011 Tid Kl. 18:00-20:30

Läs mer

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) 1 Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) PROTOKOLL Organisationsnummer 893200-4628 2013-04-05 Årsmöte 2013 med Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF) Datum Fredagen den 5 april 2013 Tid Kl. 18:00-22:15

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbund 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2010:3 Lund 2010-07-02 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2010:3 Datum Fredagen den 2 juli 2010 Tid Kl. 21:30-22:50 Plats Grand Hotel, Bantorget

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare.

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER 1 SYFTE Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. KJV har till uppgift att verka för att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer