VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer"

Transkript

1 RAMAVTAL OM RESEBYRÅTJÄNSTER 1 (12) Datum: Ange datum Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan Stockholm Fakturaadress VINNOVA, FE 34, Strömsund Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer E-post Dnr: Uppdragstagare Organisationsnummer/personnummer Adress Bankgiro/plusgiroo Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer E-post Enhet Projekt (VO-kod/dnr) Avtalets giltighetstid (sista angivna datum är leveransdag om inte annat avtalats) Ange datum Ange datum. Ramavtal Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning de anges nedan. Bilagor Beteckning (ange med kryss vilka bilagor ingår i avtalet, numrera därefter de bilagor ingår i avtalet i den ordning de ska gälla) Nr Förfrågningsunderlag Anbud Prisbilaga (del av anbud) Villkor VINNOVAs allmänna villkor

2 RAMAVTAL OM RESEBYRÅTJÄNSTER 2 (12) Uppdragsbeskrivning, art, omfattning, utförande Uppdraget avser resebyråtjänster i enlighet med detta avtal, inklusive bilagor. Ersättning och personal Enligt bilaga / Avtal Fast pris Timarvode Dagarvode Exkl moms Uppdragstagaren innehar F-skattsedel Uppdragstagaren innehar inte F-skattsedel. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Kr Stockholm Ange datum För VINNOVA Ort Avdelningschef Underskrift Namnförtydligande Titel och namnförtydligande Enhetschef Underskrift Namnförtydligande Titel och namnförtydligande... Förvaltningsdirektör Leif Callenholm

3 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 3 (12) 1. Omfattning Ramavtalet omfattar resebyråtjänster inklusive förfrågningsunderlag och anbud. självbokningsverktyg och övriga tjänster omfattas av 2. Handlingarnas inbördes förhållande Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om det i kontraktshandlingar förekommer mot varandra stridande uppgifter föreskrifter, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande ordning: Ändringar och tillägg till detta avtal. Detta avtal. Förfrågningsunderlag och eventuella kompletteringar till förfrågningsun nderlaget. Leverantörens anbud och eventuella förtydliganden till anbudet. Separat prisbilaga (del av anbud). Villkor för resebyråtjänster VINNOVAs allmänna villkor Följande bilagor kommer att bifogas i det slutliga avtalet: Förfrågningsunderlag och eventuella kompletteringar till förfrågningsun nderlaget. Leverantörens anbud och eventuella förtydliganden till anbudet. Separat prisbilaga. 3. Tider 3.1 Avtalsperiod Avtalsperioden är tre år från och med dagen för ikraftträdande, med möjlighet till 12 månaders förlängning från Köparens sida, med oförändrade villkor. Prisjustering enligt p 11.1 får dock ske. Köparen ska senast 6 månader före avtalstidens slut meddela Leverantören om förlängningsmöjligheten ska utnyttjas. 3.2 Resebyråtjänster Leverantören ska tillhandahålla denna tjänst under hela avtalsperioden. 3.3 Självbokningssystemet Avtalad leveransdag är den dag då självbokningsverktyget ska uppfylla kraven enligt detta avtal. Parterna ska gemensamt bestämma avtalad leveransdag för självbokningsverktyget. Leveransdag ska dock senast inträffa 4 månader efter avtalets ikraftträdande om inte köparen tar initiativ till att avtala om en senare tidpunkt. Avtalad leveransdag för verktyget ska föregås av en leveranskontrollperiod om sju arbetsdagar före avtalad leveransdag. Köparen ska godkänna verktyget då det uppfyller kraven enligt detta avtal. Vite ska utgå med kr per påbörjad förseningsvecka. Vite ska dock utgå med sammanlagt högst kr. Om leveransförsening beroende på leverantören något förhållande på hans sida pågår mer än 90 dagar får Köparen genom skriftligt meddelande därom häva avtalet i denna del. Om leveransförsening beror på Köparen något förhållande på hans sida, får leverantören flytta fram installationsdagen och avtalad leveransdag till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. Köparen ska därvid ersätta Leverantören för dennes direkta förluster. Om leveransförsening pågår mer än sammanlagt 90 dagar får Leverantören genom skriftligt meddelande därom häva avtalet i denna del. I övrigt gäller Avtal 90 bestämmelser under punkten 2 och 3, förutom punkten 3.5. När effektiv leveransdag har inträffat kommer implementering först ske hos en pilotgrupp, väljs ut av Köparen och består av resesamordnare och resenärer. Köparen och Leverantören ska komma överens om pilotperiodens längd och även fastställa tidsplanenn för installation av övriga aktuella användare. 3.4 Leveransvillkor Alla färdhandlingar fysiska färdbiljetter elektroniska - ska distribueras fritt tilll beställaren. Beställda färdhandlingar ska levereras till den beställande personen hos beställaren minst två dagar före avresan enligt överenskommelse. Vid beställning med kort framförhållning, ej medger vanlig postgång, ska färdhandlingar finnas attt tillgå på avreseplatsen annan plats enligt överenskommelse med resenär / beställare. Kräver bokningen annat distributionssätt t.ex. bud debiteras köparen faktisk kostnad efter överenskommelse i varje enskilt fall.

4 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 4 (12) 3.5 Fullgörande Brister leverantören i fullgörandet av gjorda åtaganden har beställaren rätt att använda annan leverantör för att helt delvis fullgöra leverans. Om högre pris då måste erläggas åligger det leverantören att ersätta beställaren för samtliga merkostnader ett sådant förfarande innebär. 3.6 Äganderätt Framtaget material, exempelvis statistik och resenärsprofiler är köparens egendom och får inte utnyttjas i andra sammanhang utan köparens medgivande. Materialet ska tillfallaa köparen senast vid uppdragets slutförande 3.7 Leverantörens skyldigheter Leverantören ska utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt. Leverantören ska också med tillbörlig omsorg ta tillvara Köparens intressen och samråda med Köparen i den utsträckning det behövs och är möjligt. Leverantören ska beakta Köparens resepolicy samt riktlinjer för tjänsteresor. 4. Leverantörens avtal med underleverantör Underleverantör (er) Leverantören behöver anlita för utförande av förmedlingsuppdraget ska godkännas av Köparen. Till underleverantör räknas inte producenter av reserelaterade produkter och tjänster Leverantören förmedlarr inom ramen för detta avtal, t.ex. hotellogi, flygresor och tågresor. Leverantören svarar för underleverantörs arbete i alla led för sitt eget. Leverantören ska kontrollera att underleverantör (er) fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex.. avseende momsregistrering, inbetalningar av socialförsäkringsavgifter och skatter. Köparen förbehåller sig rätten att vid behov ta del av ovan beskrivna kontroll. 5. Organisation 5.1 Organisation och personal Leverantören ska utföra uppdraget med den organisation / personal, tillgänglighet och servicegrad angivits i förfrågningsunderlaget uppdragsbeskrivning / kravspecifikation. Leverantörens personal inklusive personal hos underleverantör ska utföra uppdraget ska ha erforderlig utbildning, erfarenhet, behörighet för sina arbetsuppgifter, samt visa god samarbetsförmåga och vara serviceinriktade. De ska med engagemang kunna ta initiativ samt arbeta självständigt och flexibelt. Personal inklusive personal hos anlitad underentreprenör ska kunna läsa, förstå och tala svenska och engelska. Leverantören är skyldig att utan dröjsmål byta uppfyller Köparens krav på utförande. ut personal brister i det sägss ovan, i övrigt ej Leverantören ska på begäran från Köparen kunna redogöra för hur man planerar sina personalinsatser för att klara frånvaro vid grund av sjukdom, semester och liknande. 5.2 Kontaktpersoner Parterna ska utse minst en kontaktperson var. Om kontaktperson byts ut ska part omgående meddela den andra parten. 6. Leverantörens Ansvar (avropet) 6.1 Dröjsmål med uppdragets utförande Dröjsmål föreligger om avropad bokningstjänst inte utförts och levererats inom den tid behövts för att resetjänsten ska kunna nyttjas, under förutsättning att detta inte beror på någon omständighet från Köparen sida. 6.2 Fel i uppdragets utförande Fel i uppdragets utförande föreligger om resultatet avviker från vad avtalats vad Beställaren särskilt med hänsyn till detta avtal har rätt att kräva.

5 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 5 (12) 6.3 Service Level Agreement (SLA) Offererat SLA ska efterlevas. Om Köparen påtalar att ett åtagande i SLA ändå vid något tillfälle inte uppfylls, och förbättringsåtgärder inte genomförs inte medför att Leverantörenn åter uppfyller åtagandet ifråga, ska vite utgå. Om ett SLA-åtagande, 14 dagar efter det att utebliven uppfyllelsee konstaterats och skriftligen påtalats av Köparen, fortfarande inte uppfylls, ska vite utgå med 5000 kr. Därefter ska vite utgå med 2000 kr per vecka vid fortsatt utebliven uppfyllelse. Köparen kan efterge vite om det står klart att Leverantören har vidtagit erforderliga åtgärder, och åtagandett ändå inte har kunnat uppfyllas på grund av omständigheter Köparen inte råderr över. 6.4 Påföljder vid dröjsmål fel Vid dröjsmål fel enligt punkterna 6.1 och 6.2 ovan får Beställaren om dröjsmålet felet inte beror på något förhållande på Köparens sida, - kräva att felet avhjälps - göra avdrag på priset i den utsträckning motsvarar felet dröjsmålet. Beträffande åtaganden i SLA gäller vite enligt häva avtalet i sin helhet även när uppdraget påbörjats om syftet med uppdraget genom kontraktsbrottet blivit i huvudsak förfelat och Leverantören insett bort inse detta - häva avtalet i icke utförd del om kontraktsbrottet har väsentlig betydelse för Köparen - kräva ersättning enligt vad framgår av detta avtal. 6.5 Ersättning vid dröjsmål fel Leverantören är skyldig att ersätta Beställaren för skada denne tillfogats till följd av dröjsmål, fel, om Leverantören inte visar att dröjsmålet, felet beror på hinder omständigheter utanför Leverantörens kontroll han skäligen inte kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingående och vars följder Leverantören h inte skäligen kunde ha undvikit övervunnit. Beror avvikelsen på någon Leverantören har anlitat för att helt delvis utföra tjänsten, är Leverantören fri från skadeståndsskyldighet endast om också den han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör Leverantören har anlitat. Beställaren har alltid rätt till ersättning om felet beror på försummelse på Leverantörens sida. Leverantörens skadeståndsansvar är begränsat tilll direkt skada. 7. Köparens ansvar (avropet) 7.1 Skadestånd Leverantören har rättt till ersättning för den direkta skada han lider genom Beställarens dröjsmål med betalningen, om inte Beställaren visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln annat liknande hinder Beställaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingåendee och vars följder han inte h skäligen kunde ha undvikit övervunnit. Beställaren svarar inte h för dröjsmål med betalning beror på Leverantören något förhållande på dennes sida. Leverantören har alltid rätt till ersättning, om avtalsbrottet beror på försummelse från Beställarens sida. 8. Ansvar (ramavtalet) 8.1 Hävning Köparen har rätt att häva avtalet helt delvis om Leverantören efter avtalets tecknandee i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, Leverantören ska uppfylla bestämmelserna i 10 kap. 1 LOU. Köparen ska med omedelbar verkan häva avtalet helt om förhållande enligt 10 kap. 1 LOU föreligger. Köparen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt delvis om förhållande enligt 10 kap. 2 LOU föreligger.

6 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 6 (12) Köparen har också rättt att med omedelbar verkan häva avtalett helt delvis om Leverantören före efter avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/ dess fortsatta giltighet. Leverantören äger rättt att säga upp detta avtal helt delvis om Köparen efter avtalets tecknande i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. 8.2 Skadestånd Köparen har rätt till ersättning för den direkta skada han lider genom att Leverantören brister i avtalat åtagande, om inte Leverantören visar att bristen beror på ett hinder utanför hans kontroll han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte h skäligen kunde ha undvikit övervunnit. Beror avvikelsen på en underleverantör (se punkten 4) Säljaren har anlitat för att helt delvis utföra förmedlingsuppdraget, är leverantören fri från skadeståndsskyldighet endast om också den han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Köparen har alltid rätt till ersättning om felet beror på försummelse på Leverantörens sida. Leverantörens skadeståndsansvar är begränsat tilll ett belopp om motsvarande sex prisbasbelopp. Leverantören har alltid rätt till ersättning, om avtalsbrottet beror på försummelse från Köparens/beställarens sida. Köparens skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande högst sex prisbasbelopp. 9. Försäkringar Leverantören ska, under kontraktstiden, ha en ansvarsförsäkring ska vara anpassad för att täcka det ansvar Leverantören har enligt detta avtal. Försäkringen ska medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med Köparen medförsäkrad. I den mån Köparen är skyldig attt svara för självrisk, ska Köparens ansvar för sådan självrisk gentemot Leverantören vara begränsad till ett prisbasbelopp. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till Köparen i samband med avtalsstart. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till Köparen senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger Köparen rätt att teckna försäkringarna på Leverantörens bekostnad. 10. Sekretess Leverantören förbinder sig att inte röja utnyttja Köparens uppgifter, vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), kan komma Leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla personer denne på något sätt involverar, för att fullgöra sina åtaganden mot Köparen och andraa personer på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna. Leverantören förbinderr sig att göra de medarbetare kommer att sysselsättas med uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser rörande sekretess, samt även i övrigt hantera uppdraget med den diskretion är nödvändig. Leverantören ska omgående underrätta Köparens kontaktperson n om någon jävsituation uppkommer kan tänkas uppkomma vid någon del av uppdraget.

7 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 7 (12) 11. Ekonomi 11.1 Pris och prisjustering Transaktionsavgifter och priser för tilläggstjänster enligt prisbilaga ska vara fasta t. o m Därefter får prisjustering årligen ske på Leverantörens initiativ. EU:s statistikbyrå Eurostats arbetskostnadsindex Labor Cost Index (LCI) SNI 2002 J+K preliminär tabell ska användas. Baskvartal är kvartal två. Avtalade priser får justeras med 80% av indexförändringen Förslag till prisjustering ska upprättas av leverantören och tillställas köparen senast två månader före tänkt ikraftträdande. Efter godkännande av köparen gäller det justerade priset under återstående avtalstid inkl. eventuell förlängningsperiod Fakturering och betalning Fakturering görs till beställaren efter att tjänsten har utförts enligt detta avtal. och Leverantören har fullgjort sina förpliktelser Fakturering enligt specifikationer angivna i förfrågningsunderlaget uppdragsbeskrivning/kravspecifikation sker via köparens resekonto. Resekontot har avropats från något av de ramavtal Riksgäldskontoret upphandlat för staten. Annat av den upphandlande myndigheten anvisat betalkort-/reskontosystem kan vara aktuellt under avtalstiden. Beträffande separata kontobestämmelser, betalningsvillkor och betalningsansvar gäller vad överenskommits med av Köparen vald resekontoleverantör. Fakturor och följesedlar ska alltid innehålla referens 1: beställar-id och referens 2: resenärens namn samt beställarens namn (kan vara annan än resenären), datum för resan samt från och till destination. Fakturering ska ske per resenär, dvs. samlingsfakturor ska inte tillämpas. Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureras. faktureringsavgifter, andra liknande avgifter får inte Korrekta fakturor betalas 30 dagar efter det att fakturan kommit beställaren tillhanda. Om förfallodagen infaller på en lördag helgdag erlägger Köparen betalning på närmast följande bankdag. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet med Köparens leverantör gälla även för dem. Vid eventuella felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd. Leverantörens organisationsnummer och uppgifter gällande F-skatt ska alltid vara angivet på fakturan. Fakturorna ska uppfylla kraven enligt mervärdesskattelagen 11 kap 8. Dröjsmålskostnader Dröjsmålsränta (referensränta) får tas ut i enlighet med svensk räntelagstiftning.

8 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 8 (12) 12. Force majeuree Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet av omständighet part ej kunnat råda över, exempelvis blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund medför framflyttning av avtalad tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentlig del hindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. 13. Överlåtelse av kontrakt Kontraktet får inte av part överlåtas på annan utan den andra partens medgivande. 14. Ändringar och tillägg Part äger rätt att aktualisera förändringar i avtalet. Förändringarr i avtalet kan endast göras om behörig företrädare för parterna skriftligen överenskommit därom. 15. Uppsägning av avtal Parterna äger rätt att säga upp detta avtal med 6 månaders uppsägningstid utan någon kompensation till motparten. Uppsägningen ska vara skriftlig för attt äga giltighet. 16. Reklamation och reklamationsfristerr Om Köparen beställare vill framställa anspråk mot Leverantören på grund av fel, skada, förlust dröjsmål ska han underrätta Leverantören om detta inom skälig tid efter det att Köparen märkt bort märka felet, skadan, förlusten dröjsmålet. Reklamation får dock inte ske senare än två år efter det att uppdraget avslutades. Reklamation och underrättelse om anspråk ska ske skriftligen. Krav på felavhjälpande, prisavdrag annat skadestånd, ska skriftligen framställas senast tre månader efter det att förseningen, felet skadan upptäckts. Se också avsnitt 6 ovan. Motsvarande gäller om Leverantörenn vill framställa anspråk mot Köparen Beställaren. 17. Tvist Tvist på grund av detta kontrakt ska i första hand lösas av parterna och i andra hans ska tvist avgöras av Stockholms tingsrätt i enlighet med svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjutits till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att avbryta uppdraget. Inte h äger Köparen rätt att innehålla belopp inte direkt omfattas av tvisten, underlåta att i övrigt fullgöra sina åligganden. 18. Avtalets ikraftträdande Detta avtal träder ikraft tio (10) dagar efter meddelat tilldelningsbeslut under förutsättning att; båda parter har undertecknat avtalet beslut inte fattas enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 16 kap. 2 om att upphandlingen ska göras om att den avslutats först sedan rättelse gjorts.

9 ALLMÄNNA VILLKOR (bilagaa 5) 9 (12) Definitioner Ord med stor begynnelsebokstav ska ha den bety- gäller för Avtal om tjänster. delse anges här. Allmänna villkor Allmänna villkor är de generella överenskommelser Villkor Villkor ersätter kompletterar Allmänna villkor då det finns behov av specifika överenskommelser. Uppdrag Det uppdrag parterna kommit överens om kallas Uppdrag. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivning är den detaljerade beskriv- Uppdragstagare Uppdragstagare är den fysiska juridiska person undertecknat avtalet. ningen av Uppdragets omfattning och genomförande. 1. Uppdragets omfattning 1.1 Uppdragstagaren ska inom ramen för den tidsplan angivits i Avtal om tjänster utföra de tjänster VINNOVA specificerat i en Uppdragsbeskriv- ändra ning. 1.2 Konstaterar Part att det föreliggerr behov av att omfattning av Uppdraget ska den andra Parten om- överenskommelse mellan Parterna. 2. Uppdragsbeskrivning 2.1 Varje Uppdragsbeskrivning ska innehålla samtliga krav VINNOVA ställer på Uppdragstagarens ut- gående underrättas om detta. 1.3 Ändringar av Uppdragets omfattning kräver skriftlig förande av Uppdraget och ange vilken typ och om- fattning av dokumentation Uppdragstagaren ska prestera. 2.2 VINNOVA ska presentera en Uppdragsbeskrivning gäller för Uppdraget i sin helhet. Uppdraget kan komma att utökas under avtalsperioden och VINNOVA ska då presentera en ny Uppdrags- påbörjas. 2.3 Om Uppdragstagaren inte godkänner en ny Upp- beskrivning innan den utökade delen av Uppdraget dragsbeskrivning och kan Parterna inte komma överens om en Uppdragsbeskrivning är Parternaa inte längre bundna av detta Avtal om tjänster. Uppdrags- arbete. 3. Uppdragstagarenss personal och underleveran- törer 3.1 Uppdragstagarens eventuell underleverantörs personal, vistas i VINNOVAs lokaler ska för att tagaren har i sådant fall rätt till ersättning för nedlagt medges tillträde till lokalerna kunna uppvisa godtag- bar legitimation på begäran av VINNOVAs personal. 3.2 På VINNOVAs begäran ska en förteckning inne- hållande namn och personnummer på all personal anlitas för Uppdraget överlämnas tilll VINNOVA. 3.3 Uppdragstagaren har inte rätt att anlitaa underleveran- törer/konsulter rådgivare för att genomföra viss del av Uppdraget utan VINNOVAs skriftliga medgivande, såvida det inte är fråga om en arbets- uppgift av rutinmässig art av mindre betydelse. 3.4 Uppdragstagarens ansvar för underleverantörers arbete är detsamma ansvaret för Uppdragstaga- rens eget Uppdrag. 4. Uppdragets genomförande 4.1 Uppdragstagaren ska utföra Uppdraget enligt detta Avtal om tjänster på ett fackmannamässigt sätt och enligt god sedvänja inom aktuell bransch. Vidare ska Uppdragstagaren ta de initiativ krävs för att få nödvändig kunskap om och förståelse för VINNOVAs verksamhet, Uppdraget, Avtal om tjänster och dess genomförande. 4.2 Uppdragstagaren får inte av annan än VINNOVA motta inhämta direktiv för Uppdragets genom- förande. Uppdragstagaren ska löpande koordinera sittt Uppdrag med VINNOVA i syfte att säkerställa upp- fyllandet av tidplaner och maximal kvalitet enligt VINNOVAs behov. 4.3 VINNOVA ska lämna Uppdragstagaren tillgång tilll de lokaler, den information och det underlag krävs för Uppdragets genomförande. I övrigt ska Uppdragstagaren själv tillhandahållaa och bekosta nödvändig utrustning för utförande av Uppdraget om inte annat avtalats i Villkor. 4.4 Uppdragstagaren ska genomföra Uppdraget med per- sonal besitter nödvändig kompetens. 4.5 I Avtal om tjänster angiven person ska vara ansvarig för Uppdragets utförande. Uppdragstagaren äger dock med VINNOVAs medgivande rätt att låta annann anställd utföra delar av Uppdraget om detta är lämp- ligt för att Uppdraget ska utföras med den kompetens och kostnadseffektivitett kan förväntas. 5. Immateriella rättigheter och offentlighetsprinci- pen 5.1 VINNOVA har rätt att 1. tillverka och använda ett patentskyddat alster, 2. använda ett patentskyddat förfarande, 3. använda ett alster har tillverkats enligt ettt patentskyddat förfarande inneha alstrett för detta ändamål.

10 ALLMÄNNA VILLKOR (bilagaa 5) 10 (12) 5.3 Uppdragstagaren godkänner genom undertecknande av detta Avtal om tjänster att den kompensation Uppdragstagaren får för Uppdraget även innefattar fullgod kompensation för rätten till resultat enligt punkterna 5.1 och 5.2 ovan. 5.2 VINNOVA har även rätt att förfoga över upphovs- av det och genom att göra det tillgängligt för allmän- heten, i ursprungligt ändrat skick, i översättning bearbetning, i annan litteratur- konstart i annan teknik. Framställning av exemplar inne- rättsligt skyddat verk genom att framställa exemplar fattar varje direkt indirekt samt tillfällig permanent framställning av exemplar av verket, oavsker sett i vilken form med vilken metod den och oavsett om den sker helt delvis. Om det upphovsrättsligt skyddade verket innehåller delar skyddas av annan immaterialrätt så ex vis mönsterskydd varumärkesrätt ska VINNOVAs rätt även omfatta dessa immaterialrätter. VINNOVAs rättigheter gäller utan territorielll begränsning. Anpunkt gående upphovsmannens ideella rättigheter se 5.4 nedan. 5.4 VINNOVA ska då resultatet offentliggörs och vid senare spridning verka för attt upphovsrättsinne- god havaren namnges i den omfattning och på så sättt sed kräver. Resultatet får vidare inte användas på ett sätt är kränkande för upphovsrättsinnehavarens konstnärliga anseende och egenart. 5.7 I och med undertecknandet av detta Avtal om tjänster förklarar sig Uppdragstagaren införstådd med att VINNOVA omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att till VINNOVA inkomna handlingar har upphovsrättsligt skydd är allmänna handlingar och ska utan hinder av upphovsrätten tillhandahållas allmänheten under förutsättning att förhållandenaa inte är sådana anges i sekretesslagen (1980:100) 8 kap Detta Avtal om tjänster innebär inte att Uppdrags- upphovsrätter vid tiden för undertecknande av tagaren till VINNOVA överlåter redan befintliga Avtal om tjänster tillhör tredje man. 5.6 Uppdragstagaren ska gentemot anlitad underleveran- tör göra förbehåll för VINNOVAs rätt till resultatet. 6. Leveransdag och leveranskontroll 6.1 Avtalad leveransdag är den dag leveransen ska upp- fylla kraven i Uppdragsbeskrivning. Uppdragstaga- denne ren har rätt till nödvändig tidsförlängning om hindras att fullgöra Uppdraget på grund av förhål- lande utanför dennes kontroll. 7.2 VINNOVA accepterar avgifter. 6.2 Om Uppdraget innefattar färdigställande av resultatt ska leveranskontrolleras för att verifiera att det överensstämmer med Uppdragsbeskrivning, ska resultatett levereras till VINNOVA i sådan tid att en ändamålsenlig leveranskontroll kan ske före avtalad leveransdag. 6.3 Efter utförd leveranskontroll ska VINNOVA ange om VINNOVA godkänner resultatet av Uppdraget. 6.4 I avsaknad av angivet datum för leveransdag inträderr leveransdag då leveransen godkänns. Leveransen an- ses godkänd (a) om VINNOVA efter slutförd kontroll god- känner leveransenn, (b) om VINNOVA tar resultatet i bruk och inte framställer någonn invändning mot resultatet. 6.5 I avsaknad av angivet datum för leveransdag och om Parterna kommit överens om att någon leverans- kontroll inte ska ske, inträder leveransdag då Upp- dragstagarens Uppdrag enligt gällande tidsplan upp- hör. 6.6 Vite utgår för varje påbörjad förseningsvecka med en (1) procent av beräknad ersättning för den del av Uppdraget är föremål för leveranskontroll om inte annat särskilt avtalats. 7. Fakturering 7.1 Fakturering ska ske tilll VINNOVA, FE 34, Strömsund. Fakturering ska ske månadsvis i efter- skott efter utfört och godkänt arbete med en angivenn kredittid för VINNOVA om 30 dagar. Av fakturan ska framgå: Referens (3-siffrig) exempelvis: 195, Beställare exempelvis: Anna Andersson, grundbelopp, mervärdesskatt, tidsredovisning för utförda arbeten/avropade/be- ordrade tjänster utförts enligt VINNOVAs instruktion, Avtal om tjänsters diarienummer, vem hos Uppdragstagaren har utfört arbe- tet, konto till vilket utbetalning ska göras, datum och nummer på fakturan, Uppdragstagarens organisationsnummer, Uppdragstagarens registreringsnummer för mer- värdesskatt, samt uppgift om F-skattsedel. VINNOVA har rätt att innehålla betalning om faktu- ran är ofullständig. inte administrativa tilläggs- 7.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).

11 ALLMÄNNA VILLKOR (bilagaa 5) 11 (12) 8. Sekretess 8.1 Uppdragstagaren och dennes personal/underleve- rantörer omfattas av bestämmelserna i sekretess- lagen. 8.2 Det är VINNOVAs skyldighet att informera Upp- bestämmelser, se bilaga Förbindelse om sekretess. 8.3 Uppdragstagaren är skyldig att informera sin perso- dragstagaren om innebörden av sekretesslagens nal/underleverantörer om innebörden av sekretess- till lagens bestämmelser. 9. Intressekonflikt 9.1 Uppdragstagaren ska utan dröjsmål anmälaa VINNOVA om det finns någon omständighet skulle kunna medföra att intressekonflikt uppstår för Uppdragstagaren dennes underleverantörer. 10. Ansvar 10.1 Uppdragstagaren ansvarar för alla skador, orsakats VINNOVA genom försummelse av Upp- av dragstagaren, av Uppdragstagarens anställda underleverantörer har anlitats av Uppdragstaga- VINNOVA för sådana skador hos VINNOVA är, så- ren. Uppdragstagarens skadeståndsansvar gentemot vida inte uppsåt grov vårdslöshet föreligger, be- gränsade till direkta skador med undantag för vad anges i punkt Uppdragstagaren ansvarar för att dennes Uppdrag inte gör intrång i annans immateriella rätt, Uppvarje dragstagaren åtar sig att ersätta VINNOVA för skada VINNOVA kan komma att drabbas av till följd av sådant intrång, samt att stå för kostnader och utge skadestånd VINNOVA genom förlikning dom kan bli skyldigt att utge för intrånget. Upp- VINNOVA om krav riktas talan förs mot dragstagaren åtar sig att på egen bekostnad försvara VINNOVA om intrång på grund av användningen av resultatet av Uppdragstagarens Uppdrag VINNOVA ansvarar för alla skador orsakats Uppdragstagaren genom försummelse av VINNOVA. VINNOVAs skadeståndsansvar gent emot Uppdragstagaren är, såvida inte uppsåt grov vårdslöshet föreligger, begränsat till direkta skador Uppdragstagaren ska under hela avtalstiden inneha gällande för branschen sedvanliga försäkringarr avseende all verksamhet omfattas av detta Avtal om tjänster. Uppdragstagaren ska inneha och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring säkerhet för fullgörande av eventuell skadestånds- skyldighet enligt detta Avtal om tjänster. Uppdrags- om tagaren ska på VINNOVAs begäran lämna bevis att sådan ansvarsförsäkring finns. 11. Avhjälpande av fel 11.1 Om Uppdragstagaren inte kontinuerligt kan leverera avtalad kvalitet har VINNOVA rätt att i första hand kräva avhjälpande av fel och i andra hand kräva kre- ditering på ordinarie fakturering minst motsvarande kostnaderna för att åtgärda den kvalitetsbrist uppstått under perioden Uppdragstagaren ska, på VINNOVAs skriftliga begäran, på egen bekostnad åtgärda fel brist- fälligheter i Uppdraget uppmärksammas av VINNOVA. Avhjälpande av fel ska ske inom sju (7) dagar från det att VINNOVA framställt en sådan begäran Om av VINNOVA anmält fel bristfällighet inte åtgärdas inom i punkt 11.2 angiven tid har VINNOVA rätt till prisavdrag motsvarar kost- naden för att avhjälpa felet bristen. VINNOVAs rätt till prisavdrag fråntar inte VINNOVA rätten att kräva skadestånd vidta andra åtgärder med anledning av fel brist- fälligheter i Uppdraget Uppdragstagaren är skyldig att kostnadsfritt och skyndsamt åtgärda sådana fel har upptäckts av VINNOVA under garantitiden, omfattar en period om tolv månader från och med leveransdag. 12. Förtida uppsägning 12.1 VINNOVA har rätt attt säga upp Avtal om tjänster begränsa Uppdragets omfattning före utgångenn av den avtalade tiden. Besked om sådan uppsägningg ska lämnas skriftligen i så god tid att Uppdragstaga- ren orsakas minsta möjliga olägenhet. Uppdragstaga- ren ska i sådant fall erhålla ersättning för utfört arbetee och styrkta havda kostnader, inklusive nödvändiga avvecklingskostnader. Uppdragstagaren ska så snart betalning erlagts redovisa och överlämna resultatett av utfört arbete VINNOVAs rätt att säga upp detta Avtal om tjänster fråntar inte VINNOVA rätten att kräva skadeståndd vidta andra åtgärder i enlighet med detta Avtal om tjänster. 13. Hävning 13.1 VINNOVA har rätt att säga upp detta Avtal om tjäns- ter till omedelbart upphörande utan ersättningsskyl- dighet för annat än utfört men inte fakturerat arbetee om Uppdragstagaren: kommer i dröjsmål med betalning av skatter avgifter till staten åsidosätter lagar, förordningar myndig- heters föreskrifter åsidosätter villkor i Avtalet vars uppfyllande är av väsentlig betydelse för VINNOVA, och inte inom 30 (trettio) dagar efter skriftlig anmodann har vidtagit rättelse är försenad med leveransen av Uppdraget, och förseningen har pågått mer än en månad

12 ALLMÄNNA VILLKOR (bilagaa 5) 12 (12) Uppdragstagaren, dess styrelseledamöter övriga företrädare är föremål för åtgärder omfattas av förhållanden anges i 10 kap. 1-2 lag (2007:1091) om offentlig upphandling väsentlig förändring vidtagits kommer att vidtas avseende VINNOVAs organisation Uppdragstagaren inte upprätthåller överens- kommen kvalitet vid genomförande av Uppdra- av get och detta skriftligt uppmärksammats VINNOVA vid två tillfällen Uppdragstagaren lämnat oriktiga uppgifter till VINNOVA i samband med undertecknande av detta Avtal om tjänster och dessa uppgifter inte var av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av Uppdraget. Sägs detta Avtal om tjänster upp på grund anges i denna punkt har VINNOVA rätt till skadestånd. 14. Force majeure 14.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet attt full- om anledningen till den bristande uppfyllelsen är att göra viss förpliktelse enligt detta Avtal om tjänster hänföra till en omständighet stått utanför Partens kontroll och Parten varken kunnat räkna med vid undertecknande av detta Avtal om tjänster vid tiden för bestämmandet av förpliktelsen ifråga, och förhindrar attt förpliktelsen utförs. Sådana omkrig, ständigheter kan vara, vara resultat av, naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, central arbetsmarknadskonflikt, hinder i den allmänna sam- telekommunikationsledningar tjänster har sådan ovan nämnd inverkan. färdseln avbrott i tillgänglighet av elektricitet 15. Ändringar i Avtal om tjänster 15.1 Alla tillägg och ändringar i detta Avtal om tjänster ska göras skriftligen genom en av båda Parter signe- rad anteckning direkt på detta Avtal om tjänster på ett separat dokument. 16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 16.1 Uppdragstagaren får inte överlåta sina rättigheterr skyldigheter enligt detta Avtal om tjänster tilll annan. 17. Tvist 17.1 Tvist angående tolkning tillämpning av detta Avtal om tjänster ska i första hand lösas genom för- handling mellan VINNOVA och Uppdragstagaren. I de fall Parterna inte uppnår uppgörelsee ska tvist hän- skjutas till svensk domstol För tolkning av detta Avtal om tjänster ska svensk lag tillämpas Part vars förpliktelse förhindras av omständighet endetta. ligt ovan ska omedelbart meddela motparten Skyldighet att prestera inträder så snart omständig- enligt heten har bortfallit Om Part förhindras att uppfylla åtaganden detta Avtal om tjänster på grund av sådana omstän- än tre digheter avses ovan under en längre tid månader, ska vardera Parten ha rätt att säga upp detta Avtal om tjänster till omedelbart upphörande. Upputfört dragstagaren ska härvid erhålla ersättning för arbete och styrkta havda kostnader. Uppdragstagaren är skyldig att senast då betalning erlagts redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni.

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. 1 (11) ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD

AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD AVTALSUTKAST AVTALSUTKAST AVSEENDE BETESDRIFT PÅ FYRA ÖAR I LURÖ SKÄRGÅRD Gulmarkerad text kommer att tas bort eller kompletteras i det slutliga avtalet 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor

Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innovationsupphandling av återanvändningssystem Bilaga 5 - Avtalsutkast kommersiella villkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Bilagor... 3 1.3 Bristande överensstämmelse... 3 1.4 Avtalets

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning 1. Allmänt 1.1 Sollefteå stadsnät, Leverantören, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet. Dessa Allmänna avtalsvillkor tillämpas för installation

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, 22111 Mariehamn. marten.broman@regeringen.ax Telefon 04573450747

Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, 22111 Mariehamn. marten.broman@regeringen.ax Telefon 04573450747 Bilaga 2 Avtalsförslag 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För den upphandlande enheten Namn Mårten Broman FO Nummer FO 0145076-7 Adress

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030.

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030. Ramavtalserkännande Inköpare, direkttelefon Anders Andersson, 010-2405244 E-post anders.andersson@msb.se Tekniska upplysningar Anders Andersson, 010-2405244 Leveransadress Ert datum 2010-03-15 Leverantör

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Bilaga 3. Allmänna villkor. konsultuppdrag

Bilaga 3. Allmänna villkor. konsultuppdrag 1 (19) Bilaga 3 Allmänna villkor konsultuppdrag Innehåll 2 (19) Allmänna villkor konsultuppdrag... 3 1 Konsult Uppdragets genomförande... 3 2 Avtalad specifikation och tidplan... 5 3 Godkännande av resultat/leverans...

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se KONTRAKTSFÖRSLAG Beslutat av Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04. Gäller från och med 2015-07-01 Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ),

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola.

Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING. Tryckning och distribution. Parter. Holmbergs AB och Malmö högskola. Malmö högskola 1(6) Avtal avseende outsourcing av PUBLIKATIONSHANTERING Tryckning och distribution Parter Holmbergs AB och Malmö högskola Kontaktpersoner Holmbergs AB Operativa frågor Fredrik Borg Stationär

Läs mer

Ålands digitala agenda Åda Ab Bilaga 1 Dnr 1/2014

Ålands digitala agenda Åda Ab Bilaga 1 Dnr 1/2014 Avtalsförslag 1 KONTRAKTETS PARTER Mellan Ålands Digitala Agenda, nedan kallat Åda och, nedan kallat leverantören, har följande Kontrakt slutits. 2 VILLKOR FÖR KONTRAKTETS GILTIGHET Besvärstid (två veckor)

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag.

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag. 22-2010-9927 Avtal 1 Parter Mellan Migrationsverket (Verket), organisationsnummer 202100-2163, och Skandinavisk språkanalys AB (Sprakab) (Leverantören), organisationsnummer 556355-5951, har följande ramavtal,

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer