VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer"

Transkript

1 RAMAVTAL OM RESEBYRÅTJÄNSTER 1 (12) Datum: Ange datum Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan Stockholm Fakturaadress VINNOVA, FE 34, Strömsund Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer E-post Dnr: Uppdragstagare Organisationsnummer/personnummer Adress Bankgiro/plusgiroo Telefonnummer Kontaktperson Telefonnummer E-post Enhet Projekt (VO-kod/dnr) Avtalets giltighetstid (sista angivna datum är leveransdag om inte annat avtalats) Ange datum Ange datum. Ramavtal Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning de anges nedan. Bilagor Beteckning (ange med kryss vilka bilagor ingår i avtalet, numrera därefter de bilagor ingår i avtalet i den ordning de ska gälla) Nr Förfrågningsunderlag Anbud Prisbilaga (del av anbud) Villkor VINNOVAs allmänna villkor

2 RAMAVTAL OM RESEBYRÅTJÄNSTER 2 (12) Uppdragsbeskrivning, art, omfattning, utförande Uppdraget avser resebyråtjänster i enlighet med detta avtal, inklusive bilagor. Ersättning och personal Enligt bilaga / Avtal Fast pris Timarvode Dagarvode Exkl moms Uppdragstagaren innehar F-skattsedel Uppdragstagaren innehar inte F-skattsedel. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Kr Stockholm Ange datum För VINNOVA Ort Avdelningschef Underskrift Namnförtydligande Titel och namnförtydligande Enhetschef Underskrift Namnförtydligande Titel och namnförtydligande... Förvaltningsdirektör Leif Callenholm

3 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 3 (12) 1. Omfattning Ramavtalet omfattar resebyråtjänster inklusive förfrågningsunderlag och anbud. självbokningsverktyg och övriga tjänster omfattas av 2. Handlingarnas inbördes förhållande Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om det i kontraktshandlingar förekommer mot varandra stridande uppgifter föreskrifter, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i följande ordning: Ändringar och tillägg till detta avtal. Detta avtal. Förfrågningsunderlag och eventuella kompletteringar till förfrågningsun nderlaget. Leverantörens anbud och eventuella förtydliganden till anbudet. Separat prisbilaga (del av anbud). Villkor för resebyråtjänster VINNOVAs allmänna villkor Följande bilagor kommer att bifogas i det slutliga avtalet: Förfrågningsunderlag och eventuella kompletteringar till förfrågningsun nderlaget. Leverantörens anbud och eventuella förtydliganden till anbudet. Separat prisbilaga. 3. Tider 3.1 Avtalsperiod Avtalsperioden är tre år från och med dagen för ikraftträdande, med möjlighet till 12 månaders förlängning från Köparens sida, med oförändrade villkor. Prisjustering enligt p 11.1 får dock ske. Köparen ska senast 6 månader före avtalstidens slut meddela Leverantören om förlängningsmöjligheten ska utnyttjas. 3.2 Resebyråtjänster Leverantören ska tillhandahålla denna tjänst under hela avtalsperioden. 3.3 Självbokningssystemet Avtalad leveransdag är den dag då självbokningsverktyget ska uppfylla kraven enligt detta avtal. Parterna ska gemensamt bestämma avtalad leveransdag för självbokningsverktyget. Leveransdag ska dock senast inträffa 4 månader efter avtalets ikraftträdande om inte köparen tar initiativ till att avtala om en senare tidpunkt. Avtalad leveransdag för verktyget ska föregås av en leveranskontrollperiod om sju arbetsdagar före avtalad leveransdag. Köparen ska godkänna verktyget då det uppfyller kraven enligt detta avtal. Vite ska utgå med kr per påbörjad förseningsvecka. Vite ska dock utgå med sammanlagt högst kr. Om leveransförsening beroende på leverantören något förhållande på hans sida pågår mer än 90 dagar får Köparen genom skriftligt meddelande därom häva avtalet i denna del. Om leveransförsening beror på Köparen något förhållande på hans sida, får leverantören flytta fram installationsdagen och avtalad leveransdag till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. Köparen ska därvid ersätta Leverantören för dennes direkta förluster. Om leveransförsening pågår mer än sammanlagt 90 dagar får Leverantören genom skriftligt meddelande därom häva avtalet i denna del. I övrigt gäller Avtal 90 bestämmelser under punkten 2 och 3, förutom punkten 3.5. När effektiv leveransdag har inträffat kommer implementering först ske hos en pilotgrupp, väljs ut av Köparen och består av resesamordnare och resenärer. Köparen och Leverantören ska komma överens om pilotperiodens längd och även fastställa tidsplanenn för installation av övriga aktuella användare. 3.4 Leveransvillkor Alla färdhandlingar fysiska färdbiljetter elektroniska - ska distribueras fritt tilll beställaren. Beställda färdhandlingar ska levereras till den beställande personen hos beställaren minst två dagar före avresan enligt överenskommelse. Vid beställning med kort framförhållning, ej medger vanlig postgång, ska färdhandlingar finnas attt tillgå på avreseplatsen annan plats enligt överenskommelse med resenär / beställare. Kräver bokningen annat distributionssätt t.ex. bud debiteras köparen faktisk kostnad efter överenskommelse i varje enskilt fall.

4 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 4 (12) 3.5 Fullgörande Brister leverantören i fullgörandet av gjorda åtaganden har beställaren rätt att använda annan leverantör för att helt delvis fullgöra leverans. Om högre pris då måste erläggas åligger det leverantören att ersätta beställaren för samtliga merkostnader ett sådant förfarande innebär. 3.6 Äganderätt Framtaget material, exempelvis statistik och resenärsprofiler är köparens egendom och får inte utnyttjas i andra sammanhang utan köparens medgivande. Materialet ska tillfallaa köparen senast vid uppdragets slutförande 3.7 Leverantörens skyldigheter Leverantören ska utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt. Leverantören ska också med tillbörlig omsorg ta tillvara Köparens intressen och samråda med Köparen i den utsträckning det behövs och är möjligt. Leverantören ska beakta Köparens resepolicy samt riktlinjer för tjänsteresor. 4. Leverantörens avtal med underleverantör Underleverantör (er) Leverantören behöver anlita för utförande av förmedlingsuppdraget ska godkännas av Köparen. Till underleverantör räknas inte producenter av reserelaterade produkter och tjänster Leverantören förmedlarr inom ramen för detta avtal, t.ex. hotellogi, flygresor och tågresor. Leverantören svarar för underleverantörs arbete i alla led för sitt eget. Leverantören ska kontrollera att underleverantör (er) fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex.. avseende momsregistrering, inbetalningar av socialförsäkringsavgifter och skatter. Köparen förbehåller sig rätten att vid behov ta del av ovan beskrivna kontroll. 5. Organisation 5.1 Organisation och personal Leverantören ska utföra uppdraget med den organisation / personal, tillgänglighet och servicegrad angivits i förfrågningsunderlaget uppdragsbeskrivning / kravspecifikation. Leverantörens personal inklusive personal hos underleverantör ska utföra uppdraget ska ha erforderlig utbildning, erfarenhet, behörighet för sina arbetsuppgifter, samt visa god samarbetsförmåga och vara serviceinriktade. De ska med engagemang kunna ta initiativ samt arbeta självständigt och flexibelt. Personal inklusive personal hos anlitad underentreprenör ska kunna läsa, förstå och tala svenska och engelska. Leverantören är skyldig att utan dröjsmål byta uppfyller Köparens krav på utförande. ut personal brister i det sägss ovan, i övrigt ej Leverantören ska på begäran från Köparen kunna redogöra för hur man planerar sina personalinsatser för att klara frånvaro vid grund av sjukdom, semester och liknande. 5.2 Kontaktpersoner Parterna ska utse minst en kontaktperson var. Om kontaktperson byts ut ska part omgående meddela den andra parten. 6. Leverantörens Ansvar (avropet) 6.1 Dröjsmål med uppdragets utförande Dröjsmål föreligger om avropad bokningstjänst inte utförts och levererats inom den tid behövts för att resetjänsten ska kunna nyttjas, under förutsättning att detta inte beror på någon omständighet från Köparen sida. 6.2 Fel i uppdragets utförande Fel i uppdragets utförande föreligger om resultatet avviker från vad avtalats vad Beställaren särskilt med hänsyn till detta avtal har rätt att kräva.

5 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 5 (12) 6.3 Service Level Agreement (SLA) Offererat SLA ska efterlevas. Om Köparen påtalar att ett åtagande i SLA ändå vid något tillfälle inte uppfylls, och förbättringsåtgärder inte genomförs inte medför att Leverantörenn åter uppfyller åtagandet ifråga, ska vite utgå. Om ett SLA-åtagande, 14 dagar efter det att utebliven uppfyllelsee konstaterats och skriftligen påtalats av Köparen, fortfarande inte uppfylls, ska vite utgå med 5000 kr. Därefter ska vite utgå med 2000 kr per vecka vid fortsatt utebliven uppfyllelse. Köparen kan efterge vite om det står klart att Leverantören har vidtagit erforderliga åtgärder, och åtagandett ändå inte har kunnat uppfyllas på grund av omständigheter Köparen inte råderr över. 6.4 Påföljder vid dröjsmål fel Vid dröjsmål fel enligt punkterna 6.1 och 6.2 ovan får Beställaren om dröjsmålet felet inte beror på något förhållande på Köparens sida, - kräva att felet avhjälps - göra avdrag på priset i den utsträckning motsvarar felet dröjsmålet. Beträffande åtaganden i SLA gäller vite enligt häva avtalet i sin helhet även när uppdraget påbörjats om syftet med uppdraget genom kontraktsbrottet blivit i huvudsak förfelat och Leverantören insett bort inse detta - häva avtalet i icke utförd del om kontraktsbrottet har väsentlig betydelse för Köparen - kräva ersättning enligt vad framgår av detta avtal. 6.5 Ersättning vid dröjsmål fel Leverantören är skyldig att ersätta Beställaren för skada denne tillfogats till följd av dröjsmål, fel, om Leverantören inte visar att dröjsmålet, felet beror på hinder omständigheter utanför Leverantörens kontroll han skäligen inte kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingående och vars följder Leverantören h inte skäligen kunde ha undvikit övervunnit. Beror avvikelsen på någon Leverantören har anlitat för att helt delvis utföra tjänsten, är Leverantören fri från skadeståndsskyldighet endast om också den han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör Leverantören har anlitat. Beställaren har alltid rätt till ersättning om felet beror på försummelse på Leverantörens sida. Leverantörens skadeståndsansvar är begränsat tilll direkt skada. 7. Köparens ansvar (avropet) 7.1 Skadestånd Leverantören har rättt till ersättning för den direkta skada han lider genom Beställarens dröjsmål med betalningen, om inte Beställaren visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln annat liknande hinder Beställaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingåendee och vars följder han inte h skäligen kunde ha undvikit övervunnit. Beställaren svarar inte h för dröjsmål med betalning beror på Leverantören något förhållande på dennes sida. Leverantören har alltid rätt till ersättning, om avtalsbrottet beror på försummelse från Beställarens sida. 8. Ansvar (ramavtalet) 8.1 Hävning Köparen har rätt att häva avtalet helt delvis om Leverantören efter avtalets tecknandee i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, Leverantören ska uppfylla bestämmelserna i 10 kap. 1 LOU. Köparen ska med omedelbar verkan häva avtalet helt om förhållande enligt 10 kap. 1 LOU föreligger. Köparen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt delvis om förhållande enligt 10 kap. 2 LOU föreligger.

6 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 6 (12) Köparen har också rättt att med omedelbar verkan häva avtalett helt delvis om Leverantören före efter avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/ dess fortsatta giltighet. Leverantören äger rättt att säga upp detta avtal helt delvis om Köparen efter avtalets tecknande i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. 8.2 Skadestånd Köparen har rätt till ersättning för den direkta skada han lider genom att Leverantören brister i avtalat åtagande, om inte Leverantören visar att bristen beror på ett hinder utanför hans kontroll han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte h skäligen kunde ha undvikit övervunnit. Beror avvikelsen på en underleverantör (se punkten 4) Säljaren har anlitat för att helt delvis utföra förmedlingsuppdraget, är leverantören fri från skadeståndsskyldighet endast om också den han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Köparen har alltid rätt till ersättning om felet beror på försummelse på Leverantörens sida. Leverantörens skadeståndsansvar är begränsat tilll ett belopp om motsvarande sex prisbasbelopp. Leverantören har alltid rätt till ersättning, om avtalsbrottet beror på försummelse från Köparens/beställarens sida. Köparens skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande högst sex prisbasbelopp. 9. Försäkringar Leverantören ska, under kontraktstiden, ha en ansvarsförsäkring ska vara anpassad för att täcka det ansvar Leverantören har enligt detta avtal. Försäkringen ska medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med Köparen medförsäkrad. I den mån Köparen är skyldig attt svara för självrisk, ska Köparens ansvar för sådan självrisk gentemot Leverantören vara begränsad till ett prisbasbelopp. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till Köparen i samband med avtalsstart. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till Köparen senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger Köparen rätt att teckna försäkringarna på Leverantörens bekostnad. 10. Sekretess Leverantören förbinder sig att inte röja utnyttja Köparens uppgifter, vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), kan komma Leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla personer denne på något sätt involverar, för att fullgöra sina åtaganden mot Köparen och andraa personer på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna. Leverantören förbinderr sig att göra de medarbetare kommer att sysselsättas med uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser rörande sekretess, samt även i övrigt hantera uppdraget med den diskretion är nödvändig. Leverantören ska omgående underrätta Köparens kontaktperson n om någon jävsituation uppkommer kan tänkas uppkomma vid någon del av uppdraget.

7 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 7 (12) 11. Ekonomi 11.1 Pris och prisjustering Transaktionsavgifter och priser för tilläggstjänster enligt prisbilaga ska vara fasta t. o m Därefter får prisjustering årligen ske på Leverantörens initiativ. EU:s statistikbyrå Eurostats arbetskostnadsindex Labor Cost Index (LCI) SNI 2002 J+K preliminär tabell ska användas. Baskvartal är kvartal två. Avtalade priser får justeras med 80% av indexförändringen Förslag till prisjustering ska upprättas av leverantören och tillställas köparen senast två månader före tänkt ikraftträdande. Efter godkännande av köparen gäller det justerade priset under återstående avtalstid inkl. eventuell förlängningsperiod Fakturering och betalning Fakturering görs till beställaren efter att tjänsten har utförts enligt detta avtal. och Leverantören har fullgjort sina förpliktelser Fakturering enligt specifikationer angivna i förfrågningsunderlaget uppdragsbeskrivning/kravspecifikation sker via köparens resekonto. Resekontot har avropats från något av de ramavtal Riksgäldskontoret upphandlat för staten. Annat av den upphandlande myndigheten anvisat betalkort-/reskontosystem kan vara aktuellt under avtalstiden. Beträffande separata kontobestämmelser, betalningsvillkor och betalningsansvar gäller vad överenskommits med av Köparen vald resekontoleverantör. Fakturor och följesedlar ska alltid innehålla referens 1: beställar-id och referens 2: resenärens namn samt beställarens namn (kan vara annan än resenären), datum för resan samt från och till destination. Fakturering ska ske per resenär, dvs. samlingsfakturor ska inte tillämpas. Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureras. faktureringsavgifter, andra liknande avgifter får inte Korrekta fakturor betalas 30 dagar efter det att fakturan kommit beställaren tillhanda. Om förfallodagen infaller på en lördag helgdag erlägger Köparen betalning på närmast följande bankdag. I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet med Köparens leverantör gälla även för dem. Vid eventuella felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd. Leverantörens organisationsnummer och uppgifter gällande F-skatt ska alltid vara angivet på fakturan. Fakturorna ska uppfylla kraven enligt mervärdesskattelagen 11 kap 8. Dröjsmålskostnader Dröjsmålsränta (referensränta) får tas ut i enlighet med svensk räntelagstiftning.

8 VILLKOR FÖR RESEBYRÅTJÄNSTER (bilagaa 4) 8 (12) 12. Force majeuree Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet av omständighet part ej kunnat råda över, exempelvis blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund medför framflyttning av avtalad tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentlig del hindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. 13. Överlåtelse av kontrakt Kontraktet får inte av part överlåtas på annan utan den andra partens medgivande. 14. Ändringar och tillägg Part äger rätt att aktualisera förändringar i avtalet. Förändringarr i avtalet kan endast göras om behörig företrädare för parterna skriftligen överenskommit därom. 15. Uppsägning av avtal Parterna äger rätt att säga upp detta avtal med 6 månaders uppsägningstid utan någon kompensation till motparten. Uppsägningen ska vara skriftlig för attt äga giltighet. 16. Reklamation och reklamationsfristerr Om Köparen beställare vill framställa anspråk mot Leverantören på grund av fel, skada, förlust dröjsmål ska han underrätta Leverantören om detta inom skälig tid efter det att Köparen märkt bort märka felet, skadan, förlusten dröjsmålet. Reklamation får dock inte ske senare än två år efter det att uppdraget avslutades. Reklamation och underrättelse om anspråk ska ske skriftligen. Krav på felavhjälpande, prisavdrag annat skadestånd, ska skriftligen framställas senast tre månader efter det att förseningen, felet skadan upptäckts. Se också avsnitt 6 ovan. Motsvarande gäller om Leverantörenn vill framställa anspråk mot Köparen Beställaren. 17. Tvist Tvist på grund av detta kontrakt ska i första hand lösas av parterna och i andra hans ska tvist avgöras av Stockholms tingsrätt i enlighet med svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjutits till rättsligt avgörande berättigar inte Leverantören att avbryta uppdraget. Inte h äger Köparen rätt att innehålla belopp inte direkt omfattas av tvisten, underlåta att i övrigt fullgöra sina åligganden. 18. Avtalets ikraftträdande Detta avtal träder ikraft tio (10) dagar efter meddelat tilldelningsbeslut under förutsättning att; båda parter har undertecknat avtalet beslut inte fattas enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 16 kap. 2 om att upphandlingen ska göras om att den avslutats först sedan rättelse gjorts.

9 ALLMÄNNA VILLKOR (bilagaa 5) 9 (12) Definitioner Ord med stor begynnelsebokstav ska ha den bety- gäller för Avtal om tjänster. delse anges här. Allmänna villkor Allmänna villkor är de generella överenskommelser Villkor Villkor ersätter kompletterar Allmänna villkor då det finns behov av specifika överenskommelser. Uppdrag Det uppdrag parterna kommit överens om kallas Uppdrag. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivning är den detaljerade beskriv- Uppdragstagare Uppdragstagare är den fysiska juridiska person undertecknat avtalet. ningen av Uppdragets omfattning och genomförande. 1. Uppdragets omfattning 1.1 Uppdragstagaren ska inom ramen för den tidsplan angivits i Avtal om tjänster utföra de tjänster VINNOVA specificerat i en Uppdragsbeskriv- ändra ning. 1.2 Konstaterar Part att det föreliggerr behov av att omfattning av Uppdraget ska den andra Parten om- överenskommelse mellan Parterna. 2. Uppdragsbeskrivning 2.1 Varje Uppdragsbeskrivning ska innehålla samtliga krav VINNOVA ställer på Uppdragstagarens ut- gående underrättas om detta. 1.3 Ändringar av Uppdragets omfattning kräver skriftlig förande av Uppdraget och ange vilken typ och om- fattning av dokumentation Uppdragstagaren ska prestera. 2.2 VINNOVA ska presentera en Uppdragsbeskrivning gäller för Uppdraget i sin helhet. Uppdraget kan komma att utökas under avtalsperioden och VINNOVA ska då presentera en ny Uppdrags- påbörjas. 2.3 Om Uppdragstagaren inte godkänner en ny Upp- beskrivning innan den utökade delen av Uppdraget dragsbeskrivning och kan Parterna inte komma överens om en Uppdragsbeskrivning är Parternaa inte längre bundna av detta Avtal om tjänster. Uppdrags- arbete. 3. Uppdragstagarenss personal och underleveran- törer 3.1 Uppdragstagarens eventuell underleverantörs personal, vistas i VINNOVAs lokaler ska för att tagaren har i sådant fall rätt till ersättning för nedlagt medges tillträde till lokalerna kunna uppvisa godtag- bar legitimation på begäran av VINNOVAs personal. 3.2 På VINNOVAs begäran ska en förteckning inne- hållande namn och personnummer på all personal anlitas för Uppdraget överlämnas tilll VINNOVA. 3.3 Uppdragstagaren har inte rätt att anlitaa underleveran- törer/konsulter rådgivare för att genomföra viss del av Uppdraget utan VINNOVAs skriftliga medgivande, såvida det inte är fråga om en arbets- uppgift av rutinmässig art av mindre betydelse. 3.4 Uppdragstagarens ansvar för underleverantörers arbete är detsamma ansvaret för Uppdragstaga- rens eget Uppdrag. 4. Uppdragets genomförande 4.1 Uppdragstagaren ska utföra Uppdraget enligt detta Avtal om tjänster på ett fackmannamässigt sätt och enligt god sedvänja inom aktuell bransch. Vidare ska Uppdragstagaren ta de initiativ krävs för att få nödvändig kunskap om och förståelse för VINNOVAs verksamhet, Uppdraget, Avtal om tjänster och dess genomförande. 4.2 Uppdragstagaren får inte av annan än VINNOVA motta inhämta direktiv för Uppdragets genom- förande. Uppdragstagaren ska löpande koordinera sittt Uppdrag med VINNOVA i syfte att säkerställa upp- fyllandet av tidplaner och maximal kvalitet enligt VINNOVAs behov. 4.3 VINNOVA ska lämna Uppdragstagaren tillgång tilll de lokaler, den information och det underlag krävs för Uppdragets genomförande. I övrigt ska Uppdragstagaren själv tillhandahållaa och bekosta nödvändig utrustning för utförande av Uppdraget om inte annat avtalats i Villkor. 4.4 Uppdragstagaren ska genomföra Uppdraget med per- sonal besitter nödvändig kompetens. 4.5 I Avtal om tjänster angiven person ska vara ansvarig för Uppdragets utförande. Uppdragstagaren äger dock med VINNOVAs medgivande rätt att låta annann anställd utföra delar av Uppdraget om detta är lämp- ligt för att Uppdraget ska utföras med den kompetens och kostnadseffektivitett kan förväntas. 5. Immateriella rättigheter och offentlighetsprinci- pen 5.1 VINNOVA har rätt att 1. tillverka och använda ett patentskyddat alster, 2. använda ett patentskyddat förfarande, 3. använda ett alster har tillverkats enligt ettt patentskyddat förfarande inneha alstrett för detta ändamål.

10 ALLMÄNNA VILLKOR (bilagaa 5) 10 (12) 5.3 Uppdragstagaren godkänner genom undertecknande av detta Avtal om tjänster att den kompensation Uppdragstagaren får för Uppdraget även innefattar fullgod kompensation för rätten till resultat enligt punkterna 5.1 och 5.2 ovan. 5.2 VINNOVA har även rätt att förfoga över upphovs- av det och genom att göra det tillgängligt för allmän- heten, i ursprungligt ändrat skick, i översättning bearbetning, i annan litteratur- konstart i annan teknik. Framställning av exemplar inne- rättsligt skyddat verk genom att framställa exemplar fattar varje direkt indirekt samt tillfällig permanent framställning av exemplar av verket, oavsker sett i vilken form med vilken metod den och oavsett om den sker helt delvis. Om det upphovsrättsligt skyddade verket innehåller delar skyddas av annan immaterialrätt så ex vis mönsterskydd varumärkesrätt ska VINNOVAs rätt även omfatta dessa immaterialrätter. VINNOVAs rättigheter gäller utan territorielll begränsning. Anpunkt gående upphovsmannens ideella rättigheter se 5.4 nedan. 5.4 VINNOVA ska då resultatet offentliggörs och vid senare spridning verka för attt upphovsrättsinne- god havaren namnges i den omfattning och på så sättt sed kräver. Resultatet får vidare inte användas på ett sätt är kränkande för upphovsrättsinnehavarens konstnärliga anseende och egenart. 5.7 I och med undertecknandet av detta Avtal om tjänster förklarar sig Uppdragstagaren införstådd med att VINNOVA omfattas av offentlighetsprincipen. Detta innebär att till VINNOVA inkomna handlingar har upphovsrättsligt skydd är allmänna handlingar och ska utan hinder av upphovsrätten tillhandahållas allmänheten under förutsättning att förhållandenaa inte är sådana anges i sekretesslagen (1980:100) 8 kap Detta Avtal om tjänster innebär inte att Uppdrags- upphovsrätter vid tiden för undertecknande av tagaren till VINNOVA överlåter redan befintliga Avtal om tjänster tillhör tredje man. 5.6 Uppdragstagaren ska gentemot anlitad underleveran- tör göra förbehåll för VINNOVAs rätt till resultatet. 6. Leveransdag och leveranskontroll 6.1 Avtalad leveransdag är den dag leveransen ska upp- fylla kraven i Uppdragsbeskrivning. Uppdragstaga- denne ren har rätt till nödvändig tidsförlängning om hindras att fullgöra Uppdraget på grund av förhål- lande utanför dennes kontroll. 7.2 VINNOVA accepterar avgifter. 6.2 Om Uppdraget innefattar färdigställande av resultatt ska leveranskontrolleras för att verifiera att det överensstämmer med Uppdragsbeskrivning, ska resultatett levereras till VINNOVA i sådan tid att en ändamålsenlig leveranskontroll kan ske före avtalad leveransdag. 6.3 Efter utförd leveranskontroll ska VINNOVA ange om VINNOVA godkänner resultatet av Uppdraget. 6.4 I avsaknad av angivet datum för leveransdag inträderr leveransdag då leveransen godkänns. Leveransen an- ses godkänd (a) om VINNOVA efter slutförd kontroll god- känner leveransenn, (b) om VINNOVA tar resultatet i bruk och inte framställer någonn invändning mot resultatet. 6.5 I avsaknad av angivet datum för leveransdag och om Parterna kommit överens om att någon leverans- kontroll inte ska ske, inträder leveransdag då Upp- dragstagarens Uppdrag enligt gällande tidsplan upp- hör. 6.6 Vite utgår för varje påbörjad förseningsvecka med en (1) procent av beräknad ersättning för den del av Uppdraget är föremål för leveranskontroll om inte annat särskilt avtalats. 7. Fakturering 7.1 Fakturering ska ske tilll VINNOVA, FE 34, Strömsund. Fakturering ska ske månadsvis i efter- skott efter utfört och godkänt arbete med en angivenn kredittid för VINNOVA om 30 dagar. Av fakturan ska framgå: Referens (3-siffrig) exempelvis: 195, Beställare exempelvis: Anna Andersson, grundbelopp, mervärdesskatt, tidsredovisning för utförda arbeten/avropade/be- ordrade tjänster utförts enligt VINNOVAs instruktion, Avtal om tjänsters diarienummer, vem hos Uppdragstagaren har utfört arbe- tet, konto till vilket utbetalning ska göras, datum och nummer på fakturan, Uppdragstagarens organisationsnummer, Uppdragstagarens registreringsnummer för mer- värdesskatt, samt uppgift om F-skattsedel. VINNOVA har rätt att innehålla betalning om faktu- ran är ofullständig. inte administrativa tilläggs- 7.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635).

11 ALLMÄNNA VILLKOR (bilagaa 5) 11 (12) 8. Sekretess 8.1 Uppdragstagaren och dennes personal/underleve- rantörer omfattas av bestämmelserna i sekretess- lagen. 8.2 Det är VINNOVAs skyldighet att informera Upp- bestämmelser, se bilaga Förbindelse om sekretess. 8.3 Uppdragstagaren är skyldig att informera sin perso- dragstagaren om innebörden av sekretesslagens nal/underleverantörer om innebörden av sekretess- till lagens bestämmelser. 9. Intressekonflikt 9.1 Uppdragstagaren ska utan dröjsmål anmälaa VINNOVA om det finns någon omständighet skulle kunna medföra att intressekonflikt uppstår för Uppdragstagaren dennes underleverantörer. 10. Ansvar 10.1 Uppdragstagaren ansvarar för alla skador, orsakats VINNOVA genom försummelse av Upp- av dragstagaren, av Uppdragstagarens anställda underleverantörer har anlitats av Uppdragstaga- VINNOVA för sådana skador hos VINNOVA är, så- ren. Uppdragstagarens skadeståndsansvar gentemot vida inte uppsåt grov vårdslöshet föreligger, be- gränsade till direkta skador med undantag för vad anges i punkt Uppdragstagaren ansvarar för att dennes Uppdrag inte gör intrång i annans immateriella rätt, Uppvarje dragstagaren åtar sig att ersätta VINNOVA för skada VINNOVA kan komma att drabbas av till följd av sådant intrång, samt att stå för kostnader och utge skadestånd VINNOVA genom förlikning dom kan bli skyldigt att utge för intrånget. Upp- VINNOVA om krav riktas talan förs mot dragstagaren åtar sig att på egen bekostnad försvara VINNOVA om intrång på grund av användningen av resultatet av Uppdragstagarens Uppdrag VINNOVA ansvarar för alla skador orsakats Uppdragstagaren genom försummelse av VINNOVA. VINNOVAs skadeståndsansvar gent emot Uppdragstagaren är, såvida inte uppsåt grov vårdslöshet föreligger, begränsat till direkta skador Uppdragstagaren ska under hela avtalstiden inneha gällande för branschen sedvanliga försäkringarr avseende all verksamhet omfattas av detta Avtal om tjänster. Uppdragstagaren ska inneha och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring säkerhet för fullgörande av eventuell skadestånds- skyldighet enligt detta Avtal om tjänster. Uppdrags- om tagaren ska på VINNOVAs begäran lämna bevis att sådan ansvarsförsäkring finns. 11. Avhjälpande av fel 11.1 Om Uppdragstagaren inte kontinuerligt kan leverera avtalad kvalitet har VINNOVA rätt att i första hand kräva avhjälpande av fel och i andra hand kräva kre- ditering på ordinarie fakturering minst motsvarande kostnaderna för att åtgärda den kvalitetsbrist uppstått under perioden Uppdragstagaren ska, på VINNOVAs skriftliga begäran, på egen bekostnad åtgärda fel brist- fälligheter i Uppdraget uppmärksammas av VINNOVA. Avhjälpande av fel ska ske inom sju (7) dagar från det att VINNOVA framställt en sådan begäran Om av VINNOVA anmält fel bristfällighet inte åtgärdas inom i punkt 11.2 angiven tid har VINNOVA rätt till prisavdrag motsvarar kost- naden för att avhjälpa felet bristen. VINNOVAs rätt till prisavdrag fråntar inte VINNOVA rätten att kräva skadestånd vidta andra åtgärder med anledning av fel brist- fälligheter i Uppdraget Uppdragstagaren är skyldig att kostnadsfritt och skyndsamt åtgärda sådana fel har upptäckts av VINNOVA under garantitiden, omfattar en period om tolv månader från och med leveransdag. 12. Förtida uppsägning 12.1 VINNOVA har rätt attt säga upp Avtal om tjänster begränsa Uppdragets omfattning före utgångenn av den avtalade tiden. Besked om sådan uppsägningg ska lämnas skriftligen i så god tid att Uppdragstaga- ren orsakas minsta möjliga olägenhet. Uppdragstaga- ren ska i sådant fall erhålla ersättning för utfört arbetee och styrkta havda kostnader, inklusive nödvändiga avvecklingskostnader. Uppdragstagaren ska så snart betalning erlagts redovisa och överlämna resultatett av utfört arbete VINNOVAs rätt att säga upp detta Avtal om tjänster fråntar inte VINNOVA rätten att kräva skadeståndd vidta andra åtgärder i enlighet med detta Avtal om tjänster. 13. Hävning 13.1 VINNOVA har rätt att säga upp detta Avtal om tjäns- ter till omedelbart upphörande utan ersättningsskyl- dighet för annat än utfört men inte fakturerat arbetee om Uppdragstagaren: kommer i dröjsmål med betalning av skatter avgifter till staten åsidosätter lagar, förordningar myndig- heters föreskrifter åsidosätter villkor i Avtalet vars uppfyllande är av väsentlig betydelse för VINNOVA, och inte inom 30 (trettio) dagar efter skriftlig anmodann har vidtagit rättelse är försenad med leveransen av Uppdraget, och förseningen har pågått mer än en månad

12 ALLMÄNNA VILLKOR (bilagaa 5) 12 (12) Uppdragstagaren, dess styrelseledamöter övriga företrädare är föremål för åtgärder omfattas av förhållanden anges i 10 kap. 1-2 lag (2007:1091) om offentlig upphandling väsentlig förändring vidtagits kommer att vidtas avseende VINNOVAs organisation Uppdragstagaren inte upprätthåller överens- kommen kvalitet vid genomförande av Uppdra- av get och detta skriftligt uppmärksammats VINNOVA vid två tillfällen Uppdragstagaren lämnat oriktiga uppgifter till VINNOVA i samband med undertecknande av detta Avtal om tjänster och dessa uppgifter inte var av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av Uppdraget. Sägs detta Avtal om tjänster upp på grund anges i denna punkt har VINNOVA rätt till skadestånd. 14. Force majeure 14.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet attt full- om anledningen till den bristande uppfyllelsen är att göra viss förpliktelse enligt detta Avtal om tjänster hänföra till en omständighet stått utanför Partens kontroll och Parten varken kunnat räkna med vid undertecknande av detta Avtal om tjänster vid tiden för bestämmandet av förpliktelsen ifråga, och förhindrar attt förpliktelsen utförs. Sådana omkrig, ständigheter kan vara, vara resultat av, naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, central arbetsmarknadskonflikt, hinder i den allmänna sam- telekommunikationsledningar tjänster har sådan ovan nämnd inverkan. färdseln avbrott i tillgänglighet av elektricitet 15. Ändringar i Avtal om tjänster 15.1 Alla tillägg och ändringar i detta Avtal om tjänster ska göras skriftligen genom en av båda Parter signe- rad anteckning direkt på detta Avtal om tjänster på ett separat dokument. 16. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter 16.1 Uppdragstagaren får inte överlåta sina rättigheterr skyldigheter enligt detta Avtal om tjänster tilll annan. 17. Tvist 17.1 Tvist angående tolkning tillämpning av detta Avtal om tjänster ska i första hand lösas genom för- handling mellan VINNOVA och Uppdragstagaren. I de fall Parterna inte uppnår uppgörelsee ska tvist hän- skjutas till svensk domstol För tolkning av detta Avtal om tjänster ska svensk lag tillämpas Part vars förpliktelse förhindras av omständighet endetta. ligt ovan ska omedelbart meddela motparten Skyldighet att prestera inträder så snart omständig- enligt heten har bortfallit Om Part förhindras att uppfylla åtaganden detta Avtal om tjänster på grund av sådana omstän- än tre digheter avses ovan under en längre tid månader, ska vardera Parten ha rätt att säga upp detta Avtal om tjänster till omedelbart upphörande. Upputfört dragstagaren ska härvid erhålla ersättning för arbete och styrkta havda kostnader. Uppdragstagaren är skyldig att senast då betalning erlagts redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete.

VINNOVA 1 (8) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer

VINNOVA 1 (8) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer RAMAVTAL OM RESEBYRÅTJÄNSTER 1 (8) Datum: Ange datum Uppdragsgivare (VINNOVA) Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58

Läs mer

1 (8) Dnr: Uppdragstagare. Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo VINNOVA. Fakturaadress Telefonnummer. Adress. Kontaktperson. E-post. Enhet.

1 (8) Dnr: Uppdragstagare. Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo VINNOVA. Fakturaadress Telefonnummer. Adress. Kontaktperson. E-post. Enhet. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Ange datum Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se

Läs mer

RAMAVTAL VINNOVA 1 (10) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Fakturaadress Telefonnummer. Adress.

RAMAVTAL VINNOVA 1 (10) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Fakturaadress Telefonnummer. Adress. PR- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER RAMAVTAL 1 (10) Datum: Ange datum Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER. Att leda utmaningsdriven innovation

AVTAL OM TJÄNSTER. Att leda utmaningsdriven innovation 1 (8) AVTAL OM TJÄNSTER Att leda utmaningsdriven innovation Datum: Ange datum Dnr: 2016-04197 Uppdragsgivare Verket för innovationssystem Vinnova Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

gsunderlag) VINNOVA 1 (8) Dnr: Uppdragstagare Bilagor Organisationsnummer Bankgiro/plusgiroo Fakturaadress Telefonnummer Adress

gsunderlag) VINNOVA 1 (8) Dnr: Uppdragstagare Bilagor Organisationsnummer Bankgiro/plusgiroo Fakturaadress Telefonnummer Adress TJÄNSTER INOM TIDNINGSPRODUKTION RAMAVTAL (bilaga 2 till förfrågnin gsunderlag) 1 (8) Datum: Ange datum Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och?

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? 1 AVTALSVILLKOR 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är:

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL

REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL REKLAMFILMSPRODUKTIONSAVTAL Följande avtal har ingåtts om produktion av reklamfilm samt rättighetsöverlåtelse av reklamfilmen ( Avtalet ) mellan: Annonsören : org. nr och Produktionsbolaget : org. nr 1.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X Mall för AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

AVTAL nr 2011/43-01:01

AVTAL nr 2011/43-01:01 Mellan Sveriges Television AB, org nr 556033-4285, 105 10 Stockholm (nedan kallat SVT ) och [ ], org nr [ ], [ ] (nedan kallad Uppdragstagaren ) har träffats följande AVTAL nr 2011/43-01:01 1. Bakgrund

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

2012-03-23 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL AVSEENDE SMOLT TILL VÄNERN 623-736-2012

2012-03-23 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL AVSEENDE SMOLT TILL VÄNERN 623-736-2012 2012-03-23 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL AVSEENDE SMOLT TILL VÄNERN 623-736-2012 1. AVTALETS PARTER Mellan (Beställare), nedan kallad Beställaren, org. nr (x) och [Leverantör], nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g

LJUSREKLAMFÖRBUNDET. Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g LJUSREKLAMFÖRBUNDET Ljusreklamförbundet s allmänna bestäm m el s er för konsultuppdra g 1. Inledning och tillämplighet 1.1 Ljusreklamförbundet är en branschorganisation för företag som marknadsför, konstruerar,

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

AVTAL. AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx

AVTAL. AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 20XX-XX-XX Bilaga X AVTAL AVTAL AVSEENDE [Upphandlingsobjekt] Dnr. xxx 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan kallad Leverantören, org.

Läs mer

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX

MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT IT-konsulttjänster 2014 Avtalsområde XXX 2014-04-17 14LS543 2(9) 5 Innehåll 1. KONTRAKTSPARTER OCH KONTAKTPERSONER... 3 1.1. Kontraktsparter... 3 1.2. Kontaktpersoner... 3 2.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Serviceavtal för Radioterminaler

Serviceavtal för Radioterminaler Sid. 1 (6) Serviceavtal för Radioterminaler BILAGA 4 - Avtalsförslag DNR: Sid. 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dokument i avtalet, tolkningsordning... 3 2 Parter... 3 3 Leveransens innehåll och omfattning...

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer