Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundtrygghetsnämnden nr 1/2013 14.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 Mötets konstituering GRTRN 2 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 3 Beslutsdelegering i social- och hälsovården GRTRN 4 Godkännande av grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN 5 Ibruktagande av erecept och anslutning till FPA receptcenter GRTRN 6 Avtal om samarbete med Ingå kommun - socialt arbete GRTRN 7 Tillämpningsanvisningar gällande utkomststödet i GRTRN 8 Köptjänst från Pixne-kliniken GRTRN 9 Finlands svenska socialförbund rf:s anhållan om verksamhetsbidrag för år 2013 GRTRN 10 Val av medlem till delegationen för Rinnekoti GRTRN 11 Fullmäktigemotion om avskaffande av hälsocentralavgiften GRTRN 12 s möten under våren 2013 GRTRN 13 Övriga ärenden

2 Sida 2 Nr 1/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset klo Lindström Bo, ordförande Dahlström Kaj, medlem Elo Tuula, medlem Kaisla Sirpa, medlem Mäenpää Mika, medlem Nordenswan-Lindén Eva, medlem Pekkinen Vesa-Matti, medlem Petterson-Perklén Nina, medlem Tarnanen Keijo, medlem Övriga närvarande Svanfeldt Stefan, kst-representant Öberg Benita, grundtrygghetschef, föredragande Mäkeläinen Pia, socialservicechef, sekreterare Ärenden 1-13 Underskrifter Bo Lindström ordförande Pia Mäkeläinen protokollförare Protokollet framläggs till påseende, tid och plats protokolljusterare Kommunhuset protokolljusterare Intygar, underskrift

3 Sida 3 GRTRN 1 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare

4 Sida 4 GRTRN 2 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Sedan början av året har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande ärenden som avgjorts av en sektion i nämnden eller av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - Beslutsförteckningarna finns som kompletterande material Nämnden beslutar - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i sektionernas protokoll och i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Grundtrygghetschef Benita Öbergs beslutsförteckning , 14/ , 1-17/2013

5 Sida 5 KH:637 /2012 GRTRN 3 KST Bilaga 4 Beslut: BESLUTSDELEGERING I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN För att trygga social- och hälsovårdssektorns verksamhet bör delegeringsbeslut träda i kraft I och med att kommunstyrelsen ansvarar för grundtrygghetsärenden år 2012 behandlas ärendet i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen besluter om delegeringar från och med enligt bilaga. Förslaget godkändes. ===== GRTRN 3 Bilaga 1 fastställer delegeringarna från och med i enlighet med bilagan.

6 Sida 6 GRTRN 4 GODKÄNNANDE AV GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2013 Allmänt om beredningen av dispositionsplanen Kompletterande material Bilaga 2 Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2013 vid sitt möte den Kommunstyrelsen har den gett nämnderna anvisningar för verkställandet av budgeten. Enligt anvisningarna bör avdelningarna till nämnderna bereda en dispositionsplan över användningen av anslagen och över inkomstutfallet och där nämnderna granskar fördelningen av anslagen på resultatområdena eller resultatenheterna eller på kostnadsplatserna på det sätt som nämnden beslutat. Varje nämnd bör senast godkänna sina planer så att de motsvarar den av kommunfullmäktige godkända budgeten. Anslagen är nettobindande för fullmäktige på verksamhetsorgannivå. Detta innebär att organens verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna, är bindande för fullmäktige. Det av kommunstyrelsen utfärdade verkställighetsdirektivet finns som kompletterande material. Det nettobindande anslaget (euro) som kommunfullmäktige beviljat grundtrygghetsnämnden för år 2013 är följande: Budget 2013 Verksamhetsintäkter Verlsamhetsutgifter Interna utgifter Verksamhetsbidrag (nettobindande för fullmäktige) Budget LOST Specialiserad sjukvård Bokslut LOST Specialiserad sjukvård Beredningen av resultatenheternas dispositionsplan

7 Sida 7 s verksamhet är indelad i tre resultatområden; hälsovårdsservice, seniorservice och socialservice. Under nämnden verkar dessutom resultatenheten grundtrygghetskansliet. Dispositionsplanerna för resultatområdena och enheten presenteras på kontogruppnivå och där specificeras både externa och interna inkomster och utgifter. Det samarbetsområde för social- och hälsovård (LOST) som verkat i fyra år upphör Verksamheten överflyttas till kommun. Verksamheten styrs av de visioner, strategiska mål och verksamhetsmål som kommunen uppställt. Grundtrygghetens verksamhetsmål år 2013 är att producera fungerande social- och hälsoservice åt kommuninvånarna på de båda inhemska språken. Tyngdpunkten är att utreda och utveckla vårdkedjorna och öka på serviceutbudet och upprätta ett internt nätverk inom den egna organisationen. Verksamhetsmålsättningen är att producera social- och hälsoservicen som kommunens egen verksamhet och endast i de fall då det är ändamålsenligt köpa eller producera dem tillsammans med privata serviceproducenter, kommuner eller samkommuner. Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) arbetsgrupp bereder som en del av kommunreformen reformen av social- och hälsovården. Riksdagen behandlade under hösten 2012 regeringens förslag till lag om äldreservice ( Ålderslagen ) och den träder i kraft Enligt lagen om elektronisk läkemedelsordination ( /61) ska landets alla sjukhus och hälsocentraler övergå till att använda elektronisk läkemedelsordination före utgången av mars månad år kommun övergår till e-recept från början av år Resultatenheten Grundtrygghetskansli TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatenheten Grundtrygghetskansliet omfattar grundtrygghetsförvaltningen, kostnadsplats 271. Resultatområdet Hälsoservice

8 Sida 8 TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Specialiserad sjukvård TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatområdet Hälsoservice omfattar kostnadsplatserna 226 Veteraanihuolto / Veteranvård 260 Neuvolatoiminta / Rådgivningsverksamhet 265 Vastaanottotoiminta / Mottagningsverksamhet 266 Päivystys / Jour 269 Terveyspalveluiden hallinto / Hälsoservisens förvaltning 270 Suun terveydenhuolto / Munhälsovården 275 Avosairaanhoidon tukipalvelut / Stödenheterna inom öppenvården 278 Kuntoutus / Rehabilitering 279 Erikoissairaanhoito / Specialiserad sjukvård Inom resultatenheten hälsoservice har det inte i samband med att mottagningsverksamheten utlokaliserade anställts någon ledande läkare för år Verksamheten leds av grundtrygghetschefen. Tjänsteläkarens uppgifter sköts genom ett samarbetsavtal med Ingå kommun. Målsättningen för mottagningsverksamheten är att fortsätta och vid behov utveckla Bra mottagning -modellen och sörja för att det rekryteras tillräckligt med yrkeskunnig personal för att kunna erbjuda vård av god kvalitet. Preventivrådgivningen, hälsovården för mödrar och barn och skolhälsovården hör till den hälsofrämjande servicen och den bör utvecklas i samarbete med resultatenheten för socialservice och med bildningsavdelningen och samarbetsmodeller inom elevvården, barnskyddet och skolhälsovården bör uppgöras. I och med dessa modeller ökas barnens och familjernas välmående. En multiprofessionell rehabiliteringsgrupp ska grundas. Inom munhälsovården re-

9 Sida 9 serveras ett investeringsanslag om euro för en ny tandläkarstol (UNIT). För den specialiserade sjukvården har reserverats. HNS ansvarar för den prehospitala akutsjukvården och sjuktransporterna fr.o.m Resultatområdet Seniorservice TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatområdet Seniorservice omfattar kostnadsplatserna 210 Terveyskeskuksen vuodeosasto / Hälsocentralens bäddavdelning 211 Vanhusten laitoshoito, ostopalvelut / Anstaltsvård för äldre, köpta tjänster 214 Vanhusten asumispalvelut, ostopalvelut / Boendetjänster för äldre, köpta tjänster 215 Dementtiayksikkö, Azalea / Demensenheten Azalea 216 Villa Charlotta 217 Turvapalvelut / Trygghetstjänster 218 Ateriapalvelut / Måltidsservice 219 SHL-kuljetukset 220 Kotihoito / Hemvård 221 Omaishoidontuki / Stöd för närståendevård 225 Päivätoiminta / Dagverksamhet 267 Vanhuspalvelun hallinto / Seniorserviceförvaltningen Seniorservicechefen leder resultatenheten seniorservice. En målsättning är att under året på nytt ta i bruk möjligheten till hemvård dygnet runt. Inom seniorservicen poängteras utvecklandet av vårdkedjorna och en SASarbetsgrupp (en multiprofessionell arbetsgrupp som utvärderar vårdbehov och placering av patienten) grundas. Genom att upptrappa och utvärdera vårdbehovet strävar man efter att patientens vårdplats ska motsvara hans/hennes funktionsförmåga och behov av hjälp. På första plats är dock hemvården och stödfunktionerna. För de klienter som inte klarar sig med hemvård bör man erbjuda en vårdplats i servicebostäderna i Azalea och Villa Charlotta. Ifall kommunen inte själv kan producera tillräckligt med servicebostadsplatser har för detta ändamål reserverats medel för köp av tjäns-

10 Sida 10 terna. Under år 2013 bör man utreda och planera en ökning av kommunens platser för serviceboende. På bäddavdelningen koncentrerar man sig i första hand på akut- och rehabiliteringsvård. Tyngdpunkten för vården bör ligga på den rehabiliterande verksamheten som stöder varje klients fysiska, psykiska och sociala välmående. Det är meningen att man söker om stöd av projektet KASTE , närmast för seniorverksamheten. Resultatområdet Socialservice TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatområdet Socialservice omfattar kostnadsplatserna 230 Sosiaalipalvelujen hallinto / Socialserviceförvaltning 231 Lastensuojelun avohoito / Öppenvård inom barnskyddet 233 Lastensuojelun laitoshoito / Anstaltsvård inom barnskyddet 234 Jälkihuolto / Eftervård 235 Muut lasten ja perheiden palvelut / Övrig service för barn och familjer 236 Elatustuki ja lastenvalvonta / Underhållsstöd och barnskydd 237 Vammaisten työ ja päivätoiminta / Handikappades arbete och dagverksamhet 238 Vammaisten asumispalvelut / Boendeservice för handikappade 239 Vammaisten laitoshoito / Anstaltsvård för handikappade 240 Vammaisten kuljetuspalvelut / Transporttjänster för handikappade 241 Vammaisten asunnon muutostyöt / Ändringsarbeten i handikappades bostäder 242 Vammaisten henkilökohtainen avustaja / Personlig assistent för handikappad 243 Vammaisten avopalvelut / Öppna tjänster för handikappade

11 Sida Kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta / De utvecklingshämmades arbete och dagverksamhet 246 Kehitysvammaisten asumispalvelut / Boendetjänster för utvecklingshämmade 247 Kehitysvammaisten laitoshoito / Anstaltsvård för utvecklingshämmade 248 Kehitysvammaisten avopalvelut Öppna tjänster för utvecklingshämmade 250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohuolto Mentalvårds- och rusvårdstjänster, öppenvård 251 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, laitospalvelut Mentalvårds- och rusvårdstjänster, anstaltsvård 253 Työllistämispalvelut Sysselsättningstjänster 282 Ehkäisevä toimeentulotuki Förebyggande utkomststöd 283 Täydentävä toimeentulotuki Kompletterande utkomststöd 284 Perus toimeentulotuki Grundutkomststöd 286 Holhoustoimi Förmynderskapsverksamhet 287 Kuluttaja- ja velkaneuvonta Konsument- och skuldrådgivning Resultatområdet Socialservice leds av socialservicechefen och resultatområdet omfattar socialarbetet för vuxna, tjänster för barn och familjer samt handikapptjänster. Under år 2013 koncentrerar sig resultatområdet Socialservice på att fullfölja de lagstadgade tjänsterna enligt följande principer: 1) invånarna har rätt till kvalitetsmässigt högklassiga och fungerande tjänster, 2) man sköter om att personalen har förutsättningar för att arbeta och 3) organisationens verksamhet är effektiv. Under år 2013 fästes speciell uppmärksamhet vid utvecklandet av verksamhetsmetoderna, bl.a. det tidiga stödet, ändamålsenliga anvisningar samt förstärkande av det multiprofessionella samarbetet. Från och med början av året grundas i kommun bl.a. en arbetsgrupp av sakkunniga inom barnskyddet. Man har också planerat att ur projektet KASTE ansöka om finansiering för utvecklande av arbetsmetoder gällande det tidiga stödet. För att uppnå fungerande servicekedjor öppnas och klarläggs klientprocesserna inom mentalvårds- och rusvårdsarbetet. Kostnadskalkylen för resultatenheten Socialservice är ca 2,8 miljoner euro. Kompletterande material och bilagor

12 Sida 12 - som kompletterande material de av kommunstyrelsen utfärdade verkställighetsdirektiven för budgeten - som bilaga finns förslag till dispositionsplaner för kostnadsplatserna , , , , , , , 253, 260, 265, , 275, 278, 280, , Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn Nämnden beslutar - godkänna bilagda förslag till dispositionsplaner för kostnadsplatserna , , , , , , , 253, 260, 265, , 275, 278, 280, ,

13 Sida 13 PERUSTLTK:73 /2013 GRTRN 5 IBRUKTAGANDE AV ERECEPT OCH ANSLUTNING TILL FPA RECEPTCENTER Enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (2007/159) har en verksamhetsenhet inom hälsovården skyldighet att ansluta sig till den riksomfattande informationssystemtjänsten KanTa. Skyldighet att göra upp läkemedelsordinationer med användning av elektroniska recept träder i kraft den 1 april 2013 vid kommunala och statliga verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård i enlighet med lagen om elektroniska recept (2007/61) Ibruktagande av erecept för med sig en enhetlig riksomfattande verksamhetsmodell både ifråga om uppgörande och överförande av läkemedelsordinationer. För patienten öppnas möjligheter att kontrollera sina egna uppgifter. erecepttjänsten tas i bruk först och i ett senare skede tas earkivet i bruk. Sjukvårdsdistrikten ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för samordningen av de elektroniska systemen inom sitt område. SHM förutsätter att sjukvårdsdistrikten koordinerar att verksamhetsenheterna inom hälsovården inom sitt område ansluter sig till de nationella informationssystemtjänsterna. erecept är en läkemedelsordination som uppgörs och undertecknas elektroniskt. Receptet överförs till en centraliserad databas, Receptcentret för vilket FPA är registeransvarig. Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och de anteckningar om expediering av recept som apoteken gjort. På basen av uppgifter i receptcentret kan vilket apotek som helst expediera läkemedlen. Övergången till att använda elektroniska recept sker stegvis överallt i Finland. Alla apotek bör kunna stöda elektroniska recept från och med den Den offentliga hälso- och sjukvården bör ta i bruk elektroniska recept senast HNS tog i bruk e-receptet den HVC tar i bruk e-receptet den I samband med att ereceptet tas i bruk bör den kommunala hälsovårdsenheten ansluta sig till det av FPA upprätthållna Receptcentret. Även patientdataprogrammet bör uppdateras för att motsvara kraven för ibruktagandet. Ibruktagandet förutsätter dessutom utbildning av berörd personal.

14 Sida 14 Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn e.mail - antecknar tidtabellen för ibruktagande av e-recept för kännedom och - befullmäktigar grundtrygghetschefen att i enlighet med grundtrygghetsavdelningens instruktion underteckna anslutningsavtalet till Receptcentret.

15 Sida 15 PERUSTLTK:74 /2013 GRTRN 6 Bilaga 3 AVTAL OM SAMARBETE MED INGÅ KOMMUN - SOCIALT ARBETE Kommuner har enligt socialskyddslagen skyldighet att ordna socialvården inom sina områden. Enligt 76 kommunallagen kan kommuner med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans och fastställa samarbetsformerna genom avtal. I situationer som avses i 12 moment 2 socialskyddslagen (710/1982) finns beslutanderätten hos en av kommunen utsedd person med en behörighet enligt 3, 14 och 17 lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005). Förutom att det har visat sig svårt att rekrytera formellt behöriga socialarbetare ska kommunerna kunna trygga fungerande lagstadgad service även under ledigheter och sjukledigheter. Utgångspunkten för samarbetet är att respektive kommuns sociala myndighetsuppgifter sköts i första hand av egna tjänsteinnehavare. Vid behov kan kommunernas socialarbetare arbeta i par och i den andra kommunen. När kommunens tjänsteinnehavare är förhindrad eller jävig kan den ledande tjänsteinnehavaren i den andra kommunen (socialservicechefen i och den ledande socialarbetaren i Ingå) sköta uppgifter som nämns i avtalet (bl.a. individbeslut, beslut i enlighet med barnskyddslagen). Kostnaderna från utförda arbetsuppdrag ersätts till 100 % mellan kommunerna och detta gäller även resekostnaderna. i Ingå har på sitt möte godkänt avtalet. Bilagor och kompletterande material: - som bilaga avtalet om socialt samarbete med Ingå kommun Beredning: Socialservicechef Pia Mäkeläinen, tfn , beslutar - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att avtalet om socialt samarbete med Ingå kommun godkänns.

16 Sida 16 GRTRN 7 Bilaga 4 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR GÄLLANDE UTKOMSTSTÖDET I SJUNDEÅ Utkomststödet är det sista i ordningen av ekonomiska stöd inom socialvården och meningen med det är att trygga personens och familjens utkomst och hjälpa till att klara av vardagen självständigt. Med hjälp av utkomststödet tryggas den absolut nödvändiga utkomsten för ett människovärdigt liv för en person och familj. På socialkansliet har man utarbetat anvisningar åt arbetstagarna till stöd för beviljandet av utkomststödet. Det är meningen att anvisningarna ska bidra till att skapa en enhetlig praxis och enhetliga förfaringssätt för dem som beviljar utkomststöd i socialkansli samt vägleda nya arbetstagare vid beviljandet av utkomststöd. Anvisningarna följer lagen (1412/1997) och förordningen (66/1998) om utkomststöd samt social- och hälsovårdsministeriets publikation för dem som tillämpar lagen om utkomststöd 2007:11. Kompletterande material och bilagor: - som bilaga socialkansliets tillämpningsdirektiv gällande utkomststöd Beredning: socialservicechef Pia Mäkeläinen, tfn , - beslutar godkänna bifogade tillämpningsdirektiv gällande utkomststödet för användning inom kommuns socialväsende.

17 Sida 17 PERUSTLTK:75 /2013 GRTRN 8 KÖPTJÄNST FRÅN PIXNE-KLINIKEN Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkiga missbrukare anstaltsvård vid Pixnekliniken i Malax. Anstaltsvården bekostas främst genom att kommunerna som deltar i verksamheten betalar en årsavgift som uppgår år 2013 till 2,80 för varje svenskspråkig kommunmedlem baserat på folkbokföringen. År 2012 deltog totalt 23 kommuner i årsavgiftssystemet. Det matematiska medelpriset för de kommuner som medverkade i årsavgiftssystemet blev betydligt lägre (142,98 ) jämfört med de kommuner som betalade vårddygnsavgift (200 år 2012 och 205 år 2013) kommun har haft endast 2 klienter på Pixne-kliniken under åren Då man jämför kostnaderna för dessa 4 år är de sammanlagt ca Ifall skulle ha bekostat denna missbrukarvård med årsavgiftssystemet skulle kostnaderna ha stigit till over Beredning: Socialservicechef Pia Mäkeläinen, tfn , - besluter att inte betalar för rusvården på Pixne-kliniken enligt årsavgiftssystemet, utan betalar enligt användning.

18 Sida 18 PERUSTLTK:51 /2013 GRTRN 9 Bilagor 5-7 FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND RF:S ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR ÅR 2013 Finlands Svenska Socialförbund (FSSF) är en ideell, finlandssvensk organisation, vars målsättning är att sammanföra svenskspråkiga tjänstemän, beslutsfattare och andra intressenter inom det sociala området i Finland. Förbundet samarbetar med kommuner, samkommuner, utbildningsenheterna, olika finlandssvenska och nordiska organisationer samt med den tvåspråkiga förvaltningen. Den regionala representationen förverkligas genom att styrelsen består av ledamöter från de olika finlandssvenska regionerna. FSSF har ca 330 personmedlemmar och sju organisationsmedlemmar. Förbundet utgör en viktig referensram för tjänstemännen inom den sociala sektorn, speciellt med tanke på mindre kommuner, i vilka de anställda ofta är ganska ensamma i sitt arbete. FSSF erbjuder svenskspråkiga utbildningstillfällen och kurser. Penningautomatföreningen (RAY) stöder förbundets verksamhet. En viktig del utgör dock kommunernas bidrag. FSSF anhåller om ett bidrag från kommunen, förslagsvis 3 cent per svenskspråkig invånare. Ett bidrag enligt FSSF:s förslag på 3 cent/svenskspråkig invånare utgör ca 60 för kommun. Bilagor: - FSSF:s anhållan om verksamhetsbidrag för år FSSF:s verksmhetspaln för åren Budget för år 2013 Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Nämnden godkänner FSSF:s anhållan om verksamhetsbidrag för år 2013 på en summa på 60.

19 Sida 19 PERUSTLTK:70 /2013 GRTRN 10 VAL AV MEDLEM TILL DELEGATIONEN FÖR RINNEKOTI Enigt stadgarna för delegationen för Rinnekoti kan varje kommun och samkommun som har ett gällande avtal om köpservice med Rinnekoti-stiftelsen utnämna en medlem och en ersättare. Mandattiden är den samma som den kommunala valperioden, dvs. fyra år. Nämnden utser en medlem och en personlig ersättare till delegationen för Rinnekoti för åren

20 Sida 20 KH:639 /2012 GRTRN 11 FULLMÄKTIGEMOTION OM AVSKAFFANDE AV HÄLSOCENTRALAVGIFTEN Kompletterande material Fullmäktigeledamöterna Westermarck och Holm samt ersättaren Sarviaho har inlämnat en fullmäktigemotion som gäller utredning av avskaffande av hälsocentralavgiften. I sin motion konstaterar Westermarck, Holm och Sarviaho att man genom att avskaffa hälsocentralavgiften skulle uppnå många fördelar: jämnställdhet uppnås mellan de som erhåller gratis företagshälsovård och andta, många arbetsskeden och kostnader i samband med faktureringsprocessen och indrivningen av fakturor elimineras och personalen kan koncentrera sig på att betjäna klienterna. De konstaterar även att en avskaffning av avgifterna minskar på de dyra och långa vårdavsnitten och behovet av specialicerad vård för dem som söker om vård för sent. Vid fastställandet av avgifter och ersättningar för de tjänster som 14 i Folkhälsolagen (66/1972) avser tillämpas vad som är bestämt i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (senast ändrad 1329/2010) och i statsrådets förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (utfärdad ; följande paragrafer hänvisar till den) samt vad som här är bestämt. Läkartjänsterna inom öppenvården ( 7) ingår i avgiftstaket. För klientavgifterna inom den kommunala hälsovården tillämpas ett avgiftstak kalenderårsvis. Avgiftstaket för år 2013 är 636 euro. De avgifter för tjänster som en person under 18 år använder räknas ihop med de avgifter som vårdnadshavaren har. Då aviftstaket överskrids är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer vilkas avgifter tillsammans har bildat avgiftstaket. Besöksavgiften för de tre första hälsocentralbesöken är 13,80 /besök per kalenderår. Avgifter uppbärs inte av veteraner, av veteraner som hör till specialgrupper, av klienter i enlighet med socialservicelagen som bor i kommunens egna boendeenheter och inte heller av klienter under 18 år. kommunstyrelse har godkänt grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar för år Faktureringen är en del av Pegasos-patientdataprogrammet och mottagningsbiträdet printar ut fakturan i samband med anmälan och ger den till patienten. Beräknade inkomster för hälsocentral avgifter för år 2013 är , vilket är en betydande del av inkomster för verksamheten. Patienten betalar max 41,40 /år uppdelat på tre gånger. Övriga besök under kalenderåret är avgiftsfria. Fakturering av patientavgifter på hälsocentralen är ett smidigt system som inte belastar vårdpersonalen, utan de kan använda sina resurser för den egentliga vården.

21 Sida 21 Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material fullmäktigemotionen Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att utredningsdelen anteckas som svar på fullmäktigemotionen gällande avskaffande av hälsocentralavgiften och - att motionen förklaras slutbehandlad

22 Sida 22 GRTRN 12 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS MÖTEN UNDER VÅREN 2013 s möten hålls av praktiska skäl den första onsdagen i månaden. Mötena hålls i allmänhet på kommunhuset i kommunstyrelsens mötesrum. Till mötesdagar för våren 2013 föreslås följande: onsdag 6.3. kl onsdag 3.4. kl onsdag kl onsdag 5.6. kl Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn Nämnden beslutar - hålla sina möten under våren 2013: onsdag 6.3. kl , onsdag 3.4. kl , onsdag kl och onsdag 5.6. kl

23 Sida 23 GRTRN 13 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden.

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt 4 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården PROPOSITIONENS

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK

SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK SJUNDEÅ KOMMUN BALANSBOK 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 3 1.1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 1.2 KOMMUNENS ORGANISATION... 4 1.3 DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN...

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 4/2015 1 Tid: 08.06.2015 kl. 19:30-21:15 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Rubrik Sida 33 Konstituering av sammanträdet 4 34 Behandling av bokslut för år 2014 5 35 Godkännande

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020

BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020 BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Att definiera funktionsnedsättning... 6 2.2 Funktionshindrade personers rättigheter... 7 2.3 Funktionshindrade

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer