Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundtrygghetsnämnden nr 1/2013 14.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 Mötets konstituering GRTRN 2 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 3 Beslutsdelegering i social- och hälsovården GRTRN 4 Godkännande av grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN 5 Ibruktagande av erecept och anslutning till FPA receptcenter GRTRN 6 Avtal om samarbete med Ingå kommun - socialt arbete GRTRN 7 Tillämpningsanvisningar gällande utkomststödet i GRTRN 8 Köptjänst från Pixne-kliniken GRTRN 9 Finlands svenska socialförbund rf:s anhållan om verksamhetsbidrag för år 2013 GRTRN 10 Val av medlem till delegationen för Rinnekoti GRTRN 11 Fullmäktigemotion om avskaffande av hälsocentralavgiften GRTRN 12 s möten under våren 2013 GRTRN 13 Övriga ärenden

2 Sida 2 Nr 1/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset klo Lindström Bo, ordförande Dahlström Kaj, medlem Elo Tuula, medlem Kaisla Sirpa, medlem Mäenpää Mika, medlem Nordenswan-Lindén Eva, medlem Pekkinen Vesa-Matti, medlem Petterson-Perklén Nina, medlem Tarnanen Keijo, medlem Övriga närvarande Svanfeldt Stefan, kst-representant Öberg Benita, grundtrygghetschef, föredragande Mäkeläinen Pia, socialservicechef, sekreterare Ärenden 1-13 Underskrifter Bo Lindström ordförande Pia Mäkeläinen protokollförare Protokollet framläggs till påseende, tid och plats protokolljusterare Kommunhuset protokolljusterare Intygar, underskrift

3 Sida 3 GRTRN 1 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare

4 Sida 4 GRTRN 2 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Sedan början av året har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande ärenden som avgjorts av en sektion i nämnden eller av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - Beslutsförteckningarna finns som kompletterande material Nämnden beslutar - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i sektionernas protokoll och i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Grundtrygghetschef Benita Öbergs beslutsförteckning , 14/ , 1-17/2013

5 Sida 5 KH:637 /2012 GRTRN 3 KST Bilaga 4 Beslut: BESLUTSDELEGERING I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN För att trygga social- och hälsovårdssektorns verksamhet bör delegeringsbeslut träda i kraft I och med att kommunstyrelsen ansvarar för grundtrygghetsärenden år 2012 behandlas ärendet i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen besluter om delegeringar från och med enligt bilaga. Förslaget godkändes. ===== GRTRN 3 Bilaga 1 fastställer delegeringarna från och med i enlighet med bilagan.

6 Sida 6 GRTRN 4 GODKÄNNANDE AV GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2013 Allmänt om beredningen av dispositionsplanen Kompletterande material Bilaga 2 Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2013 vid sitt möte den Kommunstyrelsen har den gett nämnderna anvisningar för verkställandet av budgeten. Enligt anvisningarna bör avdelningarna till nämnderna bereda en dispositionsplan över användningen av anslagen och över inkomstutfallet och där nämnderna granskar fördelningen av anslagen på resultatområdena eller resultatenheterna eller på kostnadsplatserna på det sätt som nämnden beslutat. Varje nämnd bör senast godkänna sina planer så att de motsvarar den av kommunfullmäktige godkända budgeten. Anslagen är nettobindande för fullmäktige på verksamhetsorgannivå. Detta innebär att organens verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna, är bindande för fullmäktige. Det av kommunstyrelsen utfärdade verkställighetsdirektivet finns som kompletterande material. Det nettobindande anslaget (euro) som kommunfullmäktige beviljat grundtrygghetsnämnden för år 2013 är följande: Budget 2013 Verksamhetsintäkter Verlsamhetsutgifter Interna utgifter Verksamhetsbidrag (nettobindande för fullmäktige) Budget LOST Specialiserad sjukvård Bokslut LOST Specialiserad sjukvård Beredningen av resultatenheternas dispositionsplan

7 Sida 7 s verksamhet är indelad i tre resultatområden; hälsovårdsservice, seniorservice och socialservice. Under nämnden verkar dessutom resultatenheten grundtrygghetskansliet. Dispositionsplanerna för resultatområdena och enheten presenteras på kontogruppnivå och där specificeras både externa och interna inkomster och utgifter. Det samarbetsområde för social- och hälsovård (LOST) som verkat i fyra år upphör Verksamheten överflyttas till kommun. Verksamheten styrs av de visioner, strategiska mål och verksamhetsmål som kommunen uppställt. Grundtrygghetens verksamhetsmål år 2013 är att producera fungerande social- och hälsoservice åt kommuninvånarna på de båda inhemska språken. Tyngdpunkten är att utreda och utveckla vårdkedjorna och öka på serviceutbudet och upprätta ett internt nätverk inom den egna organisationen. Verksamhetsmålsättningen är att producera social- och hälsoservicen som kommunens egen verksamhet och endast i de fall då det är ändamålsenligt köpa eller producera dem tillsammans med privata serviceproducenter, kommuner eller samkommuner. Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) arbetsgrupp bereder som en del av kommunreformen reformen av social- och hälsovården. Riksdagen behandlade under hösten 2012 regeringens förslag till lag om äldreservice ( Ålderslagen ) och den träder i kraft Enligt lagen om elektronisk läkemedelsordination ( /61) ska landets alla sjukhus och hälsocentraler övergå till att använda elektronisk läkemedelsordination före utgången av mars månad år kommun övergår till e-recept från början av år Resultatenheten Grundtrygghetskansli TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatenheten Grundtrygghetskansliet omfattar grundtrygghetsförvaltningen, kostnadsplats 271. Resultatområdet Hälsoservice

8 Sida 8 TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Specialiserad sjukvård TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatområdet Hälsoservice omfattar kostnadsplatserna 226 Veteraanihuolto / Veteranvård 260 Neuvolatoiminta / Rådgivningsverksamhet 265 Vastaanottotoiminta / Mottagningsverksamhet 266 Päivystys / Jour 269 Terveyspalveluiden hallinto / Hälsoservisens förvaltning 270 Suun terveydenhuolto / Munhälsovården 275 Avosairaanhoidon tukipalvelut / Stödenheterna inom öppenvården 278 Kuntoutus / Rehabilitering 279 Erikoissairaanhoito / Specialiserad sjukvård Inom resultatenheten hälsoservice har det inte i samband med att mottagningsverksamheten utlokaliserade anställts någon ledande läkare för år Verksamheten leds av grundtrygghetschefen. Tjänsteläkarens uppgifter sköts genom ett samarbetsavtal med Ingå kommun. Målsättningen för mottagningsverksamheten är att fortsätta och vid behov utveckla Bra mottagning -modellen och sörja för att det rekryteras tillräckligt med yrkeskunnig personal för att kunna erbjuda vård av god kvalitet. Preventivrådgivningen, hälsovården för mödrar och barn och skolhälsovården hör till den hälsofrämjande servicen och den bör utvecklas i samarbete med resultatenheten för socialservice och med bildningsavdelningen och samarbetsmodeller inom elevvården, barnskyddet och skolhälsovården bör uppgöras. I och med dessa modeller ökas barnens och familjernas välmående. En multiprofessionell rehabiliteringsgrupp ska grundas. Inom munhälsovården re-

9 Sida 9 serveras ett investeringsanslag om euro för en ny tandläkarstol (UNIT). För den specialiserade sjukvården har reserverats. HNS ansvarar för den prehospitala akutsjukvården och sjuktransporterna fr.o.m Resultatområdet Seniorservice TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatområdet Seniorservice omfattar kostnadsplatserna 210 Terveyskeskuksen vuodeosasto / Hälsocentralens bäddavdelning 211 Vanhusten laitoshoito, ostopalvelut / Anstaltsvård för äldre, köpta tjänster 214 Vanhusten asumispalvelut, ostopalvelut / Boendetjänster för äldre, köpta tjänster 215 Dementtiayksikkö, Azalea / Demensenheten Azalea 216 Villa Charlotta 217 Turvapalvelut / Trygghetstjänster 218 Ateriapalvelut / Måltidsservice 219 SHL-kuljetukset 220 Kotihoito / Hemvård 221 Omaishoidontuki / Stöd för närståendevård 225 Päivätoiminta / Dagverksamhet 267 Vanhuspalvelun hallinto / Seniorserviceförvaltningen Seniorservicechefen leder resultatenheten seniorservice. En målsättning är att under året på nytt ta i bruk möjligheten till hemvård dygnet runt. Inom seniorservicen poängteras utvecklandet av vårdkedjorna och en SASarbetsgrupp (en multiprofessionell arbetsgrupp som utvärderar vårdbehov och placering av patienten) grundas. Genom att upptrappa och utvärdera vårdbehovet strävar man efter att patientens vårdplats ska motsvara hans/hennes funktionsförmåga och behov av hjälp. På första plats är dock hemvården och stödfunktionerna. För de klienter som inte klarar sig med hemvård bör man erbjuda en vårdplats i servicebostäderna i Azalea och Villa Charlotta. Ifall kommunen inte själv kan producera tillräckligt med servicebostadsplatser har för detta ändamål reserverats medel för köp av tjäns-

10 Sida 10 terna. Under år 2013 bör man utreda och planera en ökning av kommunens platser för serviceboende. På bäddavdelningen koncentrerar man sig i första hand på akut- och rehabiliteringsvård. Tyngdpunkten för vården bör ligga på den rehabiliterande verksamheten som stöder varje klients fysiska, psykiska och sociala välmående. Det är meningen att man söker om stöd av projektet KASTE , närmast för seniorverksamheten. Resultatområdet Socialservice TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatområdet Socialservice omfattar kostnadsplatserna 230 Sosiaalipalvelujen hallinto / Socialserviceförvaltning 231 Lastensuojelun avohoito / Öppenvård inom barnskyddet 233 Lastensuojelun laitoshoito / Anstaltsvård inom barnskyddet 234 Jälkihuolto / Eftervård 235 Muut lasten ja perheiden palvelut / Övrig service för barn och familjer 236 Elatustuki ja lastenvalvonta / Underhållsstöd och barnskydd 237 Vammaisten työ ja päivätoiminta / Handikappades arbete och dagverksamhet 238 Vammaisten asumispalvelut / Boendeservice för handikappade 239 Vammaisten laitoshoito / Anstaltsvård för handikappade 240 Vammaisten kuljetuspalvelut / Transporttjänster för handikappade 241 Vammaisten asunnon muutostyöt / Ändringsarbeten i handikappades bostäder 242 Vammaisten henkilökohtainen avustaja / Personlig assistent för handikappad 243 Vammaisten avopalvelut / Öppna tjänster för handikappade

11 Sida Kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta / De utvecklingshämmades arbete och dagverksamhet 246 Kehitysvammaisten asumispalvelut / Boendetjänster för utvecklingshämmade 247 Kehitysvammaisten laitoshoito / Anstaltsvård för utvecklingshämmade 248 Kehitysvammaisten avopalvelut Öppna tjänster för utvecklingshämmade 250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohuolto Mentalvårds- och rusvårdstjänster, öppenvård 251 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, laitospalvelut Mentalvårds- och rusvårdstjänster, anstaltsvård 253 Työllistämispalvelut Sysselsättningstjänster 282 Ehkäisevä toimeentulotuki Förebyggande utkomststöd 283 Täydentävä toimeentulotuki Kompletterande utkomststöd 284 Perus toimeentulotuki Grundutkomststöd 286 Holhoustoimi Förmynderskapsverksamhet 287 Kuluttaja- ja velkaneuvonta Konsument- och skuldrådgivning Resultatområdet Socialservice leds av socialservicechefen och resultatområdet omfattar socialarbetet för vuxna, tjänster för barn och familjer samt handikapptjänster. Under år 2013 koncentrerar sig resultatområdet Socialservice på att fullfölja de lagstadgade tjänsterna enligt följande principer: 1) invånarna har rätt till kvalitetsmässigt högklassiga och fungerande tjänster, 2) man sköter om att personalen har förutsättningar för att arbeta och 3) organisationens verksamhet är effektiv. Under år 2013 fästes speciell uppmärksamhet vid utvecklandet av verksamhetsmetoderna, bl.a. det tidiga stödet, ändamålsenliga anvisningar samt förstärkande av det multiprofessionella samarbetet. Från och med början av året grundas i kommun bl.a. en arbetsgrupp av sakkunniga inom barnskyddet. Man har också planerat att ur projektet KASTE ansöka om finansiering för utvecklande av arbetsmetoder gällande det tidiga stödet. För att uppnå fungerande servicekedjor öppnas och klarläggs klientprocesserna inom mentalvårds- och rusvårdsarbetet. Kostnadskalkylen för resultatenheten Socialservice är ca 2,8 miljoner euro. Kompletterande material och bilagor

12 Sida 12 - som kompletterande material de av kommunstyrelsen utfärdade verkställighetsdirektiven för budgeten - som bilaga finns förslag till dispositionsplaner för kostnadsplatserna , , , , , , , 253, 260, 265, , 275, 278, 280, , Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn Nämnden beslutar - godkänna bilagda förslag till dispositionsplaner för kostnadsplatserna , , , , , , , 253, 260, 265, , 275, 278, 280, ,

13 Sida 13 PERUSTLTK:73 /2013 GRTRN 5 IBRUKTAGANDE AV ERECEPT OCH ANSLUTNING TILL FPA RECEPTCENTER Enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (2007/159) har en verksamhetsenhet inom hälsovården skyldighet att ansluta sig till den riksomfattande informationssystemtjänsten KanTa. Skyldighet att göra upp läkemedelsordinationer med användning av elektroniska recept träder i kraft den 1 april 2013 vid kommunala och statliga verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård i enlighet med lagen om elektroniska recept (2007/61) Ibruktagande av erecept för med sig en enhetlig riksomfattande verksamhetsmodell både ifråga om uppgörande och överförande av läkemedelsordinationer. För patienten öppnas möjligheter att kontrollera sina egna uppgifter. erecepttjänsten tas i bruk först och i ett senare skede tas earkivet i bruk. Sjukvårdsdistrikten ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för samordningen av de elektroniska systemen inom sitt område. SHM förutsätter att sjukvårdsdistrikten koordinerar att verksamhetsenheterna inom hälsovården inom sitt område ansluter sig till de nationella informationssystemtjänsterna. erecept är en läkemedelsordination som uppgörs och undertecknas elektroniskt. Receptet överförs till en centraliserad databas, Receptcentret för vilket FPA är registeransvarig. Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och de anteckningar om expediering av recept som apoteken gjort. På basen av uppgifter i receptcentret kan vilket apotek som helst expediera läkemedlen. Övergången till att använda elektroniska recept sker stegvis överallt i Finland. Alla apotek bör kunna stöda elektroniska recept från och med den Den offentliga hälso- och sjukvården bör ta i bruk elektroniska recept senast HNS tog i bruk e-receptet den HVC tar i bruk e-receptet den I samband med att ereceptet tas i bruk bör den kommunala hälsovårdsenheten ansluta sig till det av FPA upprätthållna Receptcentret. Även patientdataprogrammet bör uppdateras för att motsvara kraven för ibruktagandet. Ibruktagandet förutsätter dessutom utbildning av berörd personal.

14 Sida 14 Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn e.mail - antecknar tidtabellen för ibruktagande av e-recept för kännedom och - befullmäktigar grundtrygghetschefen att i enlighet med grundtrygghetsavdelningens instruktion underteckna anslutningsavtalet till Receptcentret.

15 Sida 15 PERUSTLTK:74 /2013 GRTRN 6 Bilaga 3 AVTAL OM SAMARBETE MED INGÅ KOMMUN - SOCIALT ARBETE Kommuner har enligt socialskyddslagen skyldighet att ordna socialvården inom sina områden. Enligt 76 kommunallagen kan kommuner med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans och fastställa samarbetsformerna genom avtal. I situationer som avses i 12 moment 2 socialskyddslagen (710/1982) finns beslutanderätten hos en av kommunen utsedd person med en behörighet enligt 3, 14 och 17 lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005). Förutom att det har visat sig svårt att rekrytera formellt behöriga socialarbetare ska kommunerna kunna trygga fungerande lagstadgad service även under ledigheter och sjukledigheter. Utgångspunkten för samarbetet är att respektive kommuns sociala myndighetsuppgifter sköts i första hand av egna tjänsteinnehavare. Vid behov kan kommunernas socialarbetare arbeta i par och i den andra kommunen. När kommunens tjänsteinnehavare är förhindrad eller jävig kan den ledande tjänsteinnehavaren i den andra kommunen (socialservicechefen i och den ledande socialarbetaren i Ingå) sköta uppgifter som nämns i avtalet (bl.a. individbeslut, beslut i enlighet med barnskyddslagen). Kostnaderna från utförda arbetsuppdrag ersätts till 100 % mellan kommunerna och detta gäller även resekostnaderna. i Ingå har på sitt möte godkänt avtalet. Bilagor och kompletterande material: - som bilaga avtalet om socialt samarbete med Ingå kommun Beredning: Socialservicechef Pia Mäkeläinen, tfn , beslutar - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att avtalet om socialt samarbete med Ingå kommun godkänns.

16 Sida 16 GRTRN 7 Bilaga 4 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR GÄLLANDE UTKOMSTSTÖDET I SJUNDEÅ Utkomststödet är det sista i ordningen av ekonomiska stöd inom socialvården och meningen med det är att trygga personens och familjens utkomst och hjälpa till att klara av vardagen självständigt. Med hjälp av utkomststödet tryggas den absolut nödvändiga utkomsten för ett människovärdigt liv för en person och familj. På socialkansliet har man utarbetat anvisningar åt arbetstagarna till stöd för beviljandet av utkomststödet. Det är meningen att anvisningarna ska bidra till att skapa en enhetlig praxis och enhetliga förfaringssätt för dem som beviljar utkomststöd i socialkansli samt vägleda nya arbetstagare vid beviljandet av utkomststöd. Anvisningarna följer lagen (1412/1997) och förordningen (66/1998) om utkomststöd samt social- och hälsovårdsministeriets publikation för dem som tillämpar lagen om utkomststöd 2007:11. Kompletterande material och bilagor: - som bilaga socialkansliets tillämpningsdirektiv gällande utkomststöd Beredning: socialservicechef Pia Mäkeläinen, tfn , - beslutar godkänna bifogade tillämpningsdirektiv gällande utkomststödet för användning inom kommuns socialväsende.

17 Sida 17 PERUSTLTK:75 /2013 GRTRN 8 KÖPTJÄNST FRÅN PIXNE-KLINIKEN Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkiga missbrukare anstaltsvård vid Pixnekliniken i Malax. Anstaltsvården bekostas främst genom att kommunerna som deltar i verksamheten betalar en årsavgift som uppgår år 2013 till 2,80 för varje svenskspråkig kommunmedlem baserat på folkbokföringen. År 2012 deltog totalt 23 kommuner i årsavgiftssystemet. Det matematiska medelpriset för de kommuner som medverkade i årsavgiftssystemet blev betydligt lägre (142,98 ) jämfört med de kommuner som betalade vårddygnsavgift (200 år 2012 och 205 år 2013) kommun har haft endast 2 klienter på Pixne-kliniken under åren Då man jämför kostnaderna för dessa 4 år är de sammanlagt ca Ifall skulle ha bekostat denna missbrukarvård med årsavgiftssystemet skulle kostnaderna ha stigit till over Beredning: Socialservicechef Pia Mäkeläinen, tfn , - besluter att inte betalar för rusvården på Pixne-kliniken enligt årsavgiftssystemet, utan betalar enligt användning.

18 Sida 18 PERUSTLTK:51 /2013 GRTRN 9 Bilagor 5-7 FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND RF:S ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR ÅR 2013 Finlands Svenska Socialförbund (FSSF) är en ideell, finlandssvensk organisation, vars målsättning är att sammanföra svenskspråkiga tjänstemän, beslutsfattare och andra intressenter inom det sociala området i Finland. Förbundet samarbetar med kommuner, samkommuner, utbildningsenheterna, olika finlandssvenska och nordiska organisationer samt med den tvåspråkiga förvaltningen. Den regionala representationen förverkligas genom att styrelsen består av ledamöter från de olika finlandssvenska regionerna. FSSF har ca 330 personmedlemmar och sju organisationsmedlemmar. Förbundet utgör en viktig referensram för tjänstemännen inom den sociala sektorn, speciellt med tanke på mindre kommuner, i vilka de anställda ofta är ganska ensamma i sitt arbete. FSSF erbjuder svenskspråkiga utbildningstillfällen och kurser. Penningautomatföreningen (RAY) stöder förbundets verksamhet. En viktig del utgör dock kommunernas bidrag. FSSF anhåller om ett bidrag från kommunen, förslagsvis 3 cent per svenskspråkig invånare. Ett bidrag enligt FSSF:s förslag på 3 cent/svenskspråkig invånare utgör ca 60 för kommun. Bilagor: - FSSF:s anhållan om verksamhetsbidrag för år FSSF:s verksmhetspaln för åren Budget för år 2013 Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Nämnden godkänner FSSF:s anhållan om verksamhetsbidrag för år 2013 på en summa på 60.

19 Sida 19 PERUSTLTK:70 /2013 GRTRN 10 VAL AV MEDLEM TILL DELEGATIONEN FÖR RINNEKOTI Enigt stadgarna för delegationen för Rinnekoti kan varje kommun och samkommun som har ett gällande avtal om köpservice med Rinnekoti-stiftelsen utnämna en medlem och en ersättare. Mandattiden är den samma som den kommunala valperioden, dvs. fyra år. Nämnden utser en medlem och en personlig ersättare till delegationen för Rinnekoti för åren

20 Sida 20 KH:639 /2012 GRTRN 11 FULLMÄKTIGEMOTION OM AVSKAFFANDE AV HÄLSOCENTRALAVGIFTEN Kompletterande material Fullmäktigeledamöterna Westermarck och Holm samt ersättaren Sarviaho har inlämnat en fullmäktigemotion som gäller utredning av avskaffande av hälsocentralavgiften. I sin motion konstaterar Westermarck, Holm och Sarviaho att man genom att avskaffa hälsocentralavgiften skulle uppnå många fördelar: jämnställdhet uppnås mellan de som erhåller gratis företagshälsovård och andta, många arbetsskeden och kostnader i samband med faktureringsprocessen och indrivningen av fakturor elimineras och personalen kan koncentrera sig på att betjäna klienterna. De konstaterar även att en avskaffning av avgifterna minskar på de dyra och långa vårdavsnitten och behovet av specialicerad vård för dem som söker om vård för sent. Vid fastställandet av avgifter och ersättningar för de tjänster som 14 i Folkhälsolagen (66/1972) avser tillämpas vad som är bestämt i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (senast ändrad 1329/2010) och i statsrådets förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (utfärdad ; följande paragrafer hänvisar till den) samt vad som här är bestämt. Läkartjänsterna inom öppenvården ( 7) ingår i avgiftstaket. För klientavgifterna inom den kommunala hälsovården tillämpas ett avgiftstak kalenderårsvis. Avgiftstaket för år 2013 är 636 euro. De avgifter för tjänster som en person under 18 år använder räknas ihop med de avgifter som vårdnadshavaren har. Då aviftstaket överskrids är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer vilkas avgifter tillsammans har bildat avgiftstaket. Besöksavgiften för de tre första hälsocentralbesöken är 13,80 /besök per kalenderår. Avgifter uppbärs inte av veteraner, av veteraner som hör till specialgrupper, av klienter i enlighet med socialservicelagen som bor i kommunens egna boendeenheter och inte heller av klienter under 18 år. kommunstyrelse har godkänt grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar för år Faktureringen är en del av Pegasos-patientdataprogrammet och mottagningsbiträdet printar ut fakturan i samband med anmälan och ger den till patienten. Beräknade inkomster för hälsocentral avgifter för år 2013 är , vilket är en betydande del av inkomster för verksamheten. Patienten betalar max 41,40 /år uppdelat på tre gånger. Övriga besök under kalenderåret är avgiftsfria. Fakturering av patientavgifter på hälsocentralen är ett smidigt system som inte belastar vårdpersonalen, utan de kan använda sina resurser för den egentliga vården.

21 Sida 21 Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material fullmäktigemotionen Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att utredningsdelen anteckas som svar på fullmäktigemotionen gällande avskaffande av hälsocentralavgiften och - att motionen förklaras slutbehandlad

22 Sida 22 GRTRN 12 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS MÖTEN UNDER VÅREN 2013 s möten hålls av praktiska skäl den första onsdagen i månaden. Mötena hålls i allmänhet på kommunhuset i kommunstyrelsens mötesrum. Till mötesdagar för våren 2013 föreslås följande: onsdag 6.3. kl onsdag 3.4. kl onsdag kl onsdag 5.6. kl Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn Nämnden beslutar - hålla sina möten under våren 2013: onsdag 6.3. kl , onsdag 3.4. kl , onsdag kl och onsdag 5.6. kl

23 Sida 23 GRTRN 13 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden.

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 8/2013 27.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 71 Mötets konstituering GRTRN 72 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 73 Ändringar i grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område 1 (5) Grundtrygghetsnämndens instruktion Godkänd av stadsfullmäktige 3 / 21.1.2014 1 Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé är, att utveckla förhållandena

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 4/2015 3.6.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 4/2015 3.6.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 26 GRTRN 27 GRTRN 28 GRTRN 29 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut s förslag till investeringar för år 2016 och investeringsplan för

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 26 GRTRN 27 GRTRN 28 GRTRN 29 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut s förslag till investeringar för år 2016 och investeringsplan för

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017

INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017 INSTRUKTION FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET 2015 2017 1 Innehåll 1. VERKSAMHETSIDÉ... 4 2. GRUND FÖR INSTRUKTIONEN... 4 3. SAMMANTRÄDES- OCH FÖRVALTNINGSFÖRFARANDE... 4 3.1. Tid och plats för sammanträde...

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

LOJO GRUNDTRYGGHETSSEKTORNS INSTRUKTION

LOJO GRUNDTRYGGHETSSEKTORNS INSTRUKTION 1 LOJO GRUNDTRYGGHETSSEKTORNS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 13.12.2012 36 I kraft från 1.1.2013 Ändring i stadsfullmäktige 12.6.2013 104, ändring 9 I kraft från 13.6.2013 Ändring i stadsfullmäktige 10.6.2015

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011 Promemoria Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 24/80/2011 Sinikka Huhtala 25.11.2011 Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november

Läs mer

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter.

skyddet var tillräcklig, och bestämmelserna i barnskyddslagen var primära i tillämpningen av lagstiftningen om utkomststöd och klientavgifter. Resumé BARNSKYDDET I det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (KASTE) för åren 2008-2011 uppställdes som målsättning, att antalet barn som placerats utom hemmet ska minska i relation

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande grundtrygghetsnämndens interna övervakning

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 31.1.2017 2/2017 Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland Med hjälp av denna rekommendation

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 43 Mötets konstituering GRTRN 44 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 45 Omstrukturering inom grundtrygghetsavdelningen GRTRN 46 KASTE-projektet Hemma

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

Socialombudsmannens utredning 2014

Socialombudsmannens utredning 2014 Sivu 1/13 Socialombudsmannens utredning 2014 Karleby, Kronoby och Affärsverket för social- och hälsovård Jyta Social- och patientombudsman Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Hälsovägen 1 67200

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården Hänvisning:

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 17.02.2011 2/11 Sammanträdestid OBS! Torsdagen den 17 februari 2011 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Lag. om ändring av hälso- och sjukvårdslagen Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 3 4 punkten, ändras 39 1 och 3 mom., det inledande stycket i 40 1 mom. och 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016

Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Ålands lagting BESLUT LTB 42/2016 Datum Ärende 2016-11-09 LF 23/2015-2016 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

RP 52/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

RP 52/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skada,

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

Torsdagen den kl

Torsdagen den kl Nr 2/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena x Holmström

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN 1 SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN BAKGRUNDSINFORMATION OM MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN (verksamhet från år 2017) - karta över regionen,

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND

ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN SERVICEPRODUCENT I tillståndsansökan ska anges serviceproducentens (enskild person, en sammanslutning eller

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012.

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1(5) STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening utsedd

Läs mer

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet;

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet; 1(5) Lars Flink STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2001. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

1. Nuläge och föreslagna ändringar

1. Nuläge och föreslagna ändringar RP 230/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med f"orslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 03.02.2015 01/15 Sammanträdestid Tisdagen den 3 februari 2015 kl 18.00 20.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.9.2014 klo 16.30 Sivu 1 112 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Till gemensamma kyrkorådet hör ordförande och 11 medlemmar, och det är beslutfört, då mera

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.09.2014 06/14 Sammanträdestid Tisdagen den 23 september 2014 kl 18.00 21.15 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

Nya vindar inom omsorgen

Nya vindar inom omsorgen Nya vindar inom omsorgen Handikappservicen i Svenskfinland en förundersökning ur kommunens synvinkel Ann-Marie Lindqvist politices licentiat Vad? En förundersökning om handikappservice på svenska för personer

Läs mer

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita

1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2012 1. Registrets namn Patientregister för Kronoby hälso- och sjukvård Abilita 2.Registeransvarig Karleby stad Social- och

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer