Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundtrygghetsnämnden nr 1/2013 14.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 Mötets konstituering GRTRN 2 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut GRTRN 3 Beslutsdelegering i social- och hälsovården GRTRN 4 Godkännande av grundtrygghetsnämndens dispositionsplan för budgeten 2013 GRTRN 5 Ibruktagande av erecept och anslutning till FPA receptcenter GRTRN 6 Avtal om samarbete med Ingå kommun - socialt arbete GRTRN 7 Tillämpningsanvisningar gällande utkomststödet i GRTRN 8 Köptjänst från Pixne-kliniken GRTRN 9 Finlands svenska socialförbund rf:s anhållan om verksamhetsbidrag för år 2013 GRTRN 10 Val av medlem till delegationen för Rinnekoti GRTRN 11 Fullmäktigemotion om avskaffande av hälsocentralavgiften GRTRN 12 s möten under våren 2013 GRTRN 13 Övriga ärenden

2 Sida 2 Nr 1/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset klo Lindström Bo, ordförande Dahlström Kaj, medlem Elo Tuula, medlem Kaisla Sirpa, medlem Mäenpää Mika, medlem Nordenswan-Lindén Eva, medlem Pekkinen Vesa-Matti, medlem Petterson-Perklén Nina, medlem Tarnanen Keijo, medlem Övriga närvarande Svanfeldt Stefan, kst-representant Öberg Benita, grundtrygghetschef, föredragande Mäkeläinen Pia, socialservicechef, sekreterare Ärenden 1-13 Underskrifter Bo Lindström ordförande Pia Mäkeläinen protokollförare Protokollet framläggs till påseende, tid och plats protokolljusterare Kommunhuset protokolljusterare Intygar, underskrift

3 Sida 3 GRTRN 1 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare

4 Sida 4 GRTRN 2 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Sedan början av året har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande ärenden som avgjorts av en sektion i nämnden eller av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling. Kompletterande material - Beslutsförteckningarna finns som kompletterande material Nämnden beslutar - att i enlighet med 51 i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i sektionernas protokoll och i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden: Grundtrygghetschef Benita Öbergs beslutsförteckning , 14/ , 1-17/2013

5 Sida 5 KH:637 /2012 GRTRN 3 KST Bilaga 4 Beslut: BESLUTSDELEGERING I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN För att trygga social- och hälsovårdssektorns verksamhet bör delegeringsbeslut träda i kraft I och med att kommunstyrelsen ansvarar för grundtrygghetsärenden år 2012 behandlas ärendet i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen besluter om delegeringar från och med enligt bilaga. Förslaget godkändes. ===== GRTRN 3 Bilaga 1 fastställer delegeringarna från och med i enlighet med bilagan.

6 Sida 6 GRTRN 4 GODKÄNNANDE AV GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2013 Allmänt om beredningen av dispositionsplanen Kompletterande material Bilaga 2 Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2013 vid sitt möte den Kommunstyrelsen har den gett nämnderna anvisningar för verkställandet av budgeten. Enligt anvisningarna bör avdelningarna till nämnderna bereda en dispositionsplan över användningen av anslagen och över inkomstutfallet och där nämnderna granskar fördelningen av anslagen på resultatområdena eller resultatenheterna eller på kostnadsplatserna på det sätt som nämnden beslutat. Varje nämnd bör senast godkänna sina planer så att de motsvarar den av kommunfullmäktige godkända budgeten. Anslagen är nettobindande för fullmäktige på verksamhetsorgannivå. Detta innebär att organens verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna, är bindande för fullmäktige. Det av kommunstyrelsen utfärdade verkställighetsdirektivet finns som kompletterande material. Det nettobindande anslaget (euro) som kommunfullmäktige beviljat grundtrygghetsnämnden för år 2013 är följande: Budget 2013 Verksamhetsintäkter Verlsamhetsutgifter Interna utgifter Verksamhetsbidrag (nettobindande för fullmäktige) Budget LOST Specialiserad sjukvård Bokslut LOST Specialiserad sjukvård Beredningen av resultatenheternas dispositionsplan

7 Sida 7 s verksamhet är indelad i tre resultatområden; hälsovårdsservice, seniorservice och socialservice. Under nämnden verkar dessutom resultatenheten grundtrygghetskansliet. Dispositionsplanerna för resultatområdena och enheten presenteras på kontogruppnivå och där specificeras både externa och interna inkomster och utgifter. Det samarbetsområde för social- och hälsovård (LOST) som verkat i fyra år upphör Verksamheten överflyttas till kommun. Verksamheten styrs av de visioner, strategiska mål och verksamhetsmål som kommunen uppställt. Grundtrygghetens verksamhetsmål år 2013 är att producera fungerande social- och hälsoservice åt kommuninvånarna på de båda inhemska språken. Tyngdpunkten är att utreda och utveckla vårdkedjorna och öka på serviceutbudet och upprätta ett internt nätverk inom den egna organisationen. Verksamhetsmålsättningen är att producera social- och hälsoservicen som kommunens egen verksamhet och endast i de fall då det är ändamålsenligt köpa eller producera dem tillsammans med privata serviceproducenter, kommuner eller samkommuner. Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) arbetsgrupp bereder som en del av kommunreformen reformen av social- och hälsovården. Riksdagen behandlade under hösten 2012 regeringens förslag till lag om äldreservice ( Ålderslagen ) och den träder i kraft Enligt lagen om elektronisk läkemedelsordination ( /61) ska landets alla sjukhus och hälsocentraler övergå till att använda elektronisk läkemedelsordination före utgången av mars månad år kommun övergår till e-recept från början av år Resultatenheten Grundtrygghetskansli TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatenheten Grundtrygghetskansliet omfattar grundtrygghetsförvaltningen, kostnadsplats 271. Resultatområdet Hälsoservice

8 Sida 8 TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Specialiserad sjukvård TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatområdet Hälsoservice omfattar kostnadsplatserna 226 Veteraanihuolto / Veteranvård 260 Neuvolatoiminta / Rådgivningsverksamhet 265 Vastaanottotoiminta / Mottagningsverksamhet 266 Päivystys / Jour 269 Terveyspalveluiden hallinto / Hälsoservisens förvaltning 270 Suun terveydenhuolto / Munhälsovården 275 Avosairaanhoidon tukipalvelut / Stödenheterna inom öppenvården 278 Kuntoutus / Rehabilitering 279 Erikoissairaanhoito / Specialiserad sjukvård Inom resultatenheten hälsoservice har det inte i samband med att mottagningsverksamheten utlokaliserade anställts någon ledande läkare för år Verksamheten leds av grundtrygghetschefen. Tjänsteläkarens uppgifter sköts genom ett samarbetsavtal med Ingå kommun. Målsättningen för mottagningsverksamheten är att fortsätta och vid behov utveckla Bra mottagning -modellen och sörja för att det rekryteras tillräckligt med yrkeskunnig personal för att kunna erbjuda vård av god kvalitet. Preventivrådgivningen, hälsovården för mödrar och barn och skolhälsovården hör till den hälsofrämjande servicen och den bör utvecklas i samarbete med resultatenheten för socialservice och med bildningsavdelningen och samarbetsmodeller inom elevvården, barnskyddet och skolhälsovården bör uppgöras. I och med dessa modeller ökas barnens och familjernas välmående. En multiprofessionell rehabiliteringsgrupp ska grundas. Inom munhälsovården re-

9 Sida 9 serveras ett investeringsanslag om euro för en ny tandläkarstol (UNIT). För den specialiserade sjukvården har reserverats. HNS ansvarar för den prehospitala akutsjukvården och sjuktransporterna fr.o.m Resultatområdet Seniorservice TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatområdet Seniorservice omfattar kostnadsplatserna 210 Terveyskeskuksen vuodeosasto / Hälsocentralens bäddavdelning 211 Vanhusten laitoshoito, ostopalvelut / Anstaltsvård för äldre, köpta tjänster 214 Vanhusten asumispalvelut, ostopalvelut / Boendetjänster för äldre, köpta tjänster 215 Dementtiayksikkö, Azalea / Demensenheten Azalea 216 Villa Charlotta 217 Turvapalvelut / Trygghetstjänster 218 Ateriapalvelut / Måltidsservice 219 SHL-kuljetukset 220 Kotihoito / Hemvård 221 Omaishoidontuki / Stöd för närståendevård 225 Päivätoiminta / Dagverksamhet 267 Vanhuspalvelun hallinto / Seniorserviceförvaltningen Seniorservicechefen leder resultatenheten seniorservice. En målsättning är att under året på nytt ta i bruk möjligheten till hemvård dygnet runt. Inom seniorservicen poängteras utvecklandet av vårdkedjorna och en SASarbetsgrupp (en multiprofessionell arbetsgrupp som utvärderar vårdbehov och placering av patienten) grundas. Genom att upptrappa och utvärdera vårdbehovet strävar man efter att patientens vårdplats ska motsvara hans/hennes funktionsförmåga och behov av hjälp. På första plats är dock hemvården och stödfunktionerna. För de klienter som inte klarar sig med hemvård bör man erbjuda en vårdplats i servicebostäderna i Azalea och Villa Charlotta. Ifall kommunen inte själv kan producera tillräckligt med servicebostadsplatser har för detta ändamål reserverats medel för köp av tjäns-

10 Sida 10 terna. Under år 2013 bör man utreda och planera en ökning av kommunens platser för serviceboende. På bäddavdelningen koncentrerar man sig i första hand på akut- och rehabiliteringsvård. Tyngdpunkten för vården bör ligga på den rehabiliterande verksamheten som stöder varje klients fysiska, psykiska och sociala välmående. Det är meningen att man söker om stöd av projektet KASTE , närmast för seniorverksamheten. Resultatområdet Socialservice TA2013 TS2014 TS2015 TS2016 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter Toimintakulut/Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/interna utgifter Toimintakate/verksamhetsbidrag Resultatområdet Socialservice omfattar kostnadsplatserna 230 Sosiaalipalvelujen hallinto / Socialserviceförvaltning 231 Lastensuojelun avohoito / Öppenvård inom barnskyddet 233 Lastensuojelun laitoshoito / Anstaltsvård inom barnskyddet 234 Jälkihuolto / Eftervård 235 Muut lasten ja perheiden palvelut / Övrig service för barn och familjer 236 Elatustuki ja lastenvalvonta / Underhållsstöd och barnskydd 237 Vammaisten työ ja päivätoiminta / Handikappades arbete och dagverksamhet 238 Vammaisten asumispalvelut / Boendeservice för handikappade 239 Vammaisten laitoshoito / Anstaltsvård för handikappade 240 Vammaisten kuljetuspalvelut / Transporttjänster för handikappade 241 Vammaisten asunnon muutostyöt / Ändringsarbeten i handikappades bostäder 242 Vammaisten henkilökohtainen avustaja / Personlig assistent för handikappad 243 Vammaisten avopalvelut / Öppna tjänster för handikappade

11 Sida Kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta / De utvecklingshämmades arbete och dagverksamhet 246 Kehitysvammaisten asumispalvelut / Boendetjänster för utvecklingshämmade 247 Kehitysvammaisten laitoshoito / Anstaltsvård för utvecklingshämmade 248 Kehitysvammaisten avopalvelut Öppna tjänster för utvecklingshämmade 250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, avohuolto Mentalvårds- och rusvårdstjänster, öppenvård 251 Mielenterveys- ja päihdepalvelut, laitospalvelut Mentalvårds- och rusvårdstjänster, anstaltsvård 253 Työllistämispalvelut Sysselsättningstjänster 282 Ehkäisevä toimeentulotuki Förebyggande utkomststöd 283 Täydentävä toimeentulotuki Kompletterande utkomststöd 284 Perus toimeentulotuki Grundutkomststöd 286 Holhoustoimi Förmynderskapsverksamhet 287 Kuluttaja- ja velkaneuvonta Konsument- och skuldrådgivning Resultatområdet Socialservice leds av socialservicechefen och resultatområdet omfattar socialarbetet för vuxna, tjänster för barn och familjer samt handikapptjänster. Under år 2013 koncentrerar sig resultatområdet Socialservice på att fullfölja de lagstadgade tjänsterna enligt följande principer: 1) invånarna har rätt till kvalitetsmässigt högklassiga och fungerande tjänster, 2) man sköter om att personalen har förutsättningar för att arbeta och 3) organisationens verksamhet är effektiv. Under år 2013 fästes speciell uppmärksamhet vid utvecklandet av verksamhetsmetoderna, bl.a. det tidiga stödet, ändamålsenliga anvisningar samt förstärkande av det multiprofessionella samarbetet. Från och med början av året grundas i kommun bl.a. en arbetsgrupp av sakkunniga inom barnskyddet. Man har också planerat att ur projektet KASTE ansöka om finansiering för utvecklande av arbetsmetoder gällande det tidiga stödet. För att uppnå fungerande servicekedjor öppnas och klarläggs klientprocesserna inom mentalvårds- och rusvårdsarbetet. Kostnadskalkylen för resultatenheten Socialservice är ca 2,8 miljoner euro. Kompletterande material och bilagor

12 Sida 12 - som kompletterande material de av kommunstyrelsen utfärdade verkställighetsdirektiven för budgeten - som bilaga finns förslag till dispositionsplaner för kostnadsplatserna , , , , , , , 253, 260, 265, , 275, 278, 280, , Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn Nämnden beslutar - godkänna bilagda förslag till dispositionsplaner för kostnadsplatserna , , , , , , , 253, 260, 265, , 275, 278, 280, ,

13 Sida 13 PERUSTLTK:73 /2013 GRTRN 5 IBRUKTAGANDE AV ERECEPT OCH ANSLUTNING TILL FPA RECEPTCENTER Enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (2007/159) har en verksamhetsenhet inom hälsovården skyldighet att ansluta sig till den riksomfattande informationssystemtjänsten KanTa. Skyldighet att göra upp läkemedelsordinationer med användning av elektroniska recept träder i kraft den 1 april 2013 vid kommunala och statliga verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård i enlighet med lagen om elektroniska recept (2007/61) Ibruktagande av erecept för med sig en enhetlig riksomfattande verksamhetsmodell både ifråga om uppgörande och överförande av läkemedelsordinationer. För patienten öppnas möjligheter att kontrollera sina egna uppgifter. erecepttjänsten tas i bruk först och i ett senare skede tas earkivet i bruk. Sjukvårdsdistrikten ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för samordningen av de elektroniska systemen inom sitt område. SHM förutsätter att sjukvårdsdistrikten koordinerar att verksamhetsenheterna inom hälsovården inom sitt område ansluter sig till de nationella informationssystemtjänsterna. erecept är en läkemedelsordination som uppgörs och undertecknas elektroniskt. Receptet överförs till en centraliserad databas, Receptcentret för vilket FPA är registeransvarig. Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och de anteckningar om expediering av recept som apoteken gjort. På basen av uppgifter i receptcentret kan vilket apotek som helst expediera läkemedlen. Övergången till att använda elektroniska recept sker stegvis överallt i Finland. Alla apotek bör kunna stöda elektroniska recept från och med den Den offentliga hälso- och sjukvården bör ta i bruk elektroniska recept senast HNS tog i bruk e-receptet den HVC tar i bruk e-receptet den I samband med att ereceptet tas i bruk bör den kommunala hälsovårdsenheten ansluta sig till det av FPA upprätthållna Receptcentret. Även patientdataprogrammet bör uppdateras för att motsvara kraven för ibruktagandet. Ibruktagandet förutsätter dessutom utbildning av berörd personal.

14 Sida 14 Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn e.mail - antecknar tidtabellen för ibruktagande av e-recept för kännedom och - befullmäktigar grundtrygghetschefen att i enlighet med grundtrygghetsavdelningens instruktion underteckna anslutningsavtalet till Receptcentret.

15 Sida 15 PERUSTLTK:74 /2013 GRTRN 6 Bilaga 3 AVTAL OM SAMARBETE MED INGÅ KOMMUN - SOCIALT ARBETE Kommuner har enligt socialskyddslagen skyldighet att ordna socialvården inom sina områden. Enligt 76 kommunallagen kan kommuner med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans och fastställa samarbetsformerna genom avtal. I situationer som avses i 12 moment 2 socialskyddslagen (710/1982) finns beslutanderätten hos en av kommunen utsedd person med en behörighet enligt 3, 14 och 17 lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005). Förutom att det har visat sig svårt att rekrytera formellt behöriga socialarbetare ska kommunerna kunna trygga fungerande lagstadgad service även under ledigheter och sjukledigheter. Utgångspunkten för samarbetet är att respektive kommuns sociala myndighetsuppgifter sköts i första hand av egna tjänsteinnehavare. Vid behov kan kommunernas socialarbetare arbeta i par och i den andra kommunen. När kommunens tjänsteinnehavare är förhindrad eller jävig kan den ledande tjänsteinnehavaren i den andra kommunen (socialservicechefen i och den ledande socialarbetaren i Ingå) sköta uppgifter som nämns i avtalet (bl.a. individbeslut, beslut i enlighet med barnskyddslagen). Kostnaderna från utförda arbetsuppdrag ersätts till 100 % mellan kommunerna och detta gäller även resekostnaderna. i Ingå har på sitt möte godkänt avtalet. Bilagor och kompletterande material: - som bilaga avtalet om socialt samarbete med Ingå kommun Beredning: Socialservicechef Pia Mäkeläinen, tfn , beslutar - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att avtalet om socialt samarbete med Ingå kommun godkänns.

16 Sida 16 GRTRN 7 Bilaga 4 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR GÄLLANDE UTKOMSTSTÖDET I SJUNDEÅ Utkomststödet är det sista i ordningen av ekonomiska stöd inom socialvården och meningen med det är att trygga personens och familjens utkomst och hjälpa till att klara av vardagen självständigt. Med hjälp av utkomststödet tryggas den absolut nödvändiga utkomsten för ett människovärdigt liv för en person och familj. På socialkansliet har man utarbetat anvisningar åt arbetstagarna till stöd för beviljandet av utkomststödet. Det är meningen att anvisningarna ska bidra till att skapa en enhetlig praxis och enhetliga förfaringssätt för dem som beviljar utkomststöd i socialkansli samt vägleda nya arbetstagare vid beviljandet av utkomststöd. Anvisningarna följer lagen (1412/1997) och förordningen (66/1998) om utkomststöd samt social- och hälsovårdsministeriets publikation för dem som tillämpar lagen om utkomststöd 2007:11. Kompletterande material och bilagor: - som bilaga socialkansliets tillämpningsdirektiv gällande utkomststöd Beredning: socialservicechef Pia Mäkeläinen, tfn , - beslutar godkänna bifogade tillämpningsdirektiv gällande utkomststödet för användning inom kommuns socialväsende.

17 Sida 17 PERUSTLTK:75 /2013 GRTRN 8 KÖPTJÄNST FRÅN PIXNE-KLINIKEN Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkiga missbrukare anstaltsvård vid Pixnekliniken i Malax. Anstaltsvården bekostas främst genom att kommunerna som deltar i verksamheten betalar en årsavgift som uppgår år 2013 till 2,80 för varje svenskspråkig kommunmedlem baserat på folkbokföringen. År 2012 deltog totalt 23 kommuner i årsavgiftssystemet. Det matematiska medelpriset för de kommuner som medverkade i årsavgiftssystemet blev betydligt lägre (142,98 ) jämfört med de kommuner som betalade vårddygnsavgift (200 år 2012 och 205 år 2013) kommun har haft endast 2 klienter på Pixne-kliniken under åren Då man jämför kostnaderna för dessa 4 år är de sammanlagt ca Ifall skulle ha bekostat denna missbrukarvård med årsavgiftssystemet skulle kostnaderna ha stigit till over Beredning: Socialservicechef Pia Mäkeläinen, tfn , - besluter att inte betalar för rusvården på Pixne-kliniken enligt årsavgiftssystemet, utan betalar enligt användning.

18 Sida 18 PERUSTLTK:51 /2013 GRTRN 9 Bilagor 5-7 FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND RF:S ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR ÅR 2013 Finlands Svenska Socialförbund (FSSF) är en ideell, finlandssvensk organisation, vars målsättning är att sammanföra svenskspråkiga tjänstemän, beslutsfattare och andra intressenter inom det sociala området i Finland. Förbundet samarbetar med kommuner, samkommuner, utbildningsenheterna, olika finlandssvenska och nordiska organisationer samt med den tvåspråkiga förvaltningen. Den regionala representationen förverkligas genom att styrelsen består av ledamöter från de olika finlandssvenska regionerna. FSSF har ca 330 personmedlemmar och sju organisationsmedlemmar. Förbundet utgör en viktig referensram för tjänstemännen inom den sociala sektorn, speciellt med tanke på mindre kommuner, i vilka de anställda ofta är ganska ensamma i sitt arbete. FSSF erbjuder svenskspråkiga utbildningstillfällen och kurser. Penningautomatföreningen (RAY) stöder förbundets verksamhet. En viktig del utgör dock kommunernas bidrag. FSSF anhåller om ett bidrag från kommunen, förslagsvis 3 cent per svenskspråkig invånare. Ett bidrag enligt FSSF:s förslag på 3 cent/svenskspråkig invånare utgör ca 60 för kommun. Bilagor: - FSSF:s anhållan om verksamhetsbidrag för år FSSF:s verksmhetspaln för åren Budget för år 2013 Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg, tfn , Nämnden godkänner FSSF:s anhållan om verksamhetsbidrag för år 2013 på en summa på 60.

19 Sida 19 PERUSTLTK:70 /2013 GRTRN 10 VAL AV MEDLEM TILL DELEGATIONEN FÖR RINNEKOTI Enigt stadgarna för delegationen för Rinnekoti kan varje kommun och samkommun som har ett gällande avtal om köpservice med Rinnekoti-stiftelsen utnämna en medlem och en ersättare. Mandattiden är den samma som den kommunala valperioden, dvs. fyra år. Nämnden utser en medlem och en personlig ersättare till delegationen för Rinnekoti för åren

20 Sida 20 KH:639 /2012 GRTRN 11 FULLMÄKTIGEMOTION OM AVSKAFFANDE AV HÄLSOCENTRALAVGIFTEN Kompletterande material Fullmäktigeledamöterna Westermarck och Holm samt ersättaren Sarviaho har inlämnat en fullmäktigemotion som gäller utredning av avskaffande av hälsocentralavgiften. I sin motion konstaterar Westermarck, Holm och Sarviaho att man genom att avskaffa hälsocentralavgiften skulle uppnå många fördelar: jämnställdhet uppnås mellan de som erhåller gratis företagshälsovård och andta, många arbetsskeden och kostnader i samband med faktureringsprocessen och indrivningen av fakturor elimineras och personalen kan koncentrera sig på att betjäna klienterna. De konstaterar även att en avskaffning av avgifterna minskar på de dyra och långa vårdavsnitten och behovet av specialicerad vård för dem som söker om vård för sent. Vid fastställandet av avgifter och ersättningar för de tjänster som 14 i Folkhälsolagen (66/1972) avser tillämpas vad som är bestämt i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (senast ändrad 1329/2010) och i statsrådets förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (utfärdad ; följande paragrafer hänvisar till den) samt vad som här är bestämt. Läkartjänsterna inom öppenvården ( 7) ingår i avgiftstaket. För klientavgifterna inom den kommunala hälsovården tillämpas ett avgiftstak kalenderårsvis. Avgiftstaket för år 2013 är 636 euro. De avgifter för tjänster som en person under 18 år använder räknas ihop med de avgifter som vårdnadshavaren har. Då aviftstaket överskrids är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer vilkas avgifter tillsammans har bildat avgiftstaket. Besöksavgiften för de tre första hälsocentralbesöken är 13,80 /besök per kalenderår. Avgifter uppbärs inte av veteraner, av veteraner som hör till specialgrupper, av klienter i enlighet med socialservicelagen som bor i kommunens egna boendeenheter och inte heller av klienter under 18 år. kommunstyrelse har godkänt grundtrygghetsavdelningens avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar för år Faktureringen är en del av Pegasos-patientdataprogrammet och mottagningsbiträdet printar ut fakturan i samband med anmälan och ger den till patienten. Beräknade inkomster för hälsocentral avgifter för år 2013 är , vilket är en betydande del av inkomster för verksamheten. Patienten betalar max 41,40 /år uppdelat på tre gånger. Övriga besök under kalenderåret är avgiftsfria. Fakturering av patientavgifter på hälsocentralen är ett smidigt system som inte belastar vårdpersonalen, utan de kan använda sina resurser för den egentliga vården.

21 Sida 21 Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material fullmäktigemotionen Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn Nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige - att utredningsdelen anteckas som svar på fullmäktigemotionen gällande avskaffande av hälsocentralavgiften och - att motionen förklaras slutbehandlad

22 Sida 22 GRTRN 12 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDENS MÖTEN UNDER VÅREN 2013 s möten hålls av praktiska skäl den första onsdagen i månaden. Mötena hålls i allmänhet på kommunhuset i kommunstyrelsens mötesrum. Till mötesdagar för våren 2013 föreslås följande: onsdag 6.3. kl onsdag 3.4. kl onsdag kl onsdag 5.6. kl Beredning: grundtrygghetschef Benita Öberg tfn Nämnden beslutar - hålla sina möten under våren 2013: onsdag 6.3. kl , onsdag 3.4. kl , onsdag kl och onsdag 5.6. kl

23 Sida 23 GRTRN 13 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden.

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015

HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) SJUKVÅRDSDISTRIKT Forskningskommittén för hälsovetenskaplig forskning 9.4.2015 HELSINGFORS OCH NYLANDS ANVISNING 1 (7) ATT STÄLLA PROJEKTANSÖKAN FÖR HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ FÖR ÅR 2016 TILL FORSKNINGSKOMMITTÉN INOM HUCS SPECIALUPPTAGNINGSOMRÅDE 1 Det statliga

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2014 1. Registrets namn Karleby hälsocentrals patientregister 2. Registeransvarig Karleby stad Social- och hälsovårdsväsendet

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer