K A L L E L S E. Information om skolskjuts till och från Lindeskolan David Larsson. Information om landsbygdsutveckling Per Granlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K A L L E L S E. Information om skolskjuts till och från Lindeskolan David Larsson. Information om landsbygdsutveckling Per Granlund"

Transkript

1 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 25 januari 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Anders Larsson Ordförande Linda Svahn Sekreterare Information om skolskjuts till och från Lindeskolan David Larsson Information om landsbygdsutveckling Per Granlund Information om norra industriområdet Björn Carlson och Magnus Nordkvist Information om ensamkommande barn - Migrationsverket Genom att klicka på rubrikerna i menyn till vänster kommer du till aktuellt ärende eller bilaga. Föredragningslista Nr Dnr Ärende Bergslagens miljö- och byggförvaltning trafikmatning till Arenahallen, Lindesberg Bergslagens miljö- och byggförvaltning köp av fastigheter i nordöstra kvadranten, Lindesberg Finnåkers bygdegårdsförening ansökan om bidrag till ombyggnation av Finnåkers bygdegård Kommunkontoret Uppföljning av internkontrollplan 2009 för kommunkontoret 5 Övriga frågor Meddelande Se bifogad lista

2 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Dnr Bergslagens miljö- och byggförvaltning trafikmatning till Arenahallen, Lindesberg Ärendet Den nya Arenahallen i Lindesberg kommer att leda till ökat behov av parkeringsytor och effektivare hantering av inkommande trafik vid evenemang. Ärendets tidigare behandling Stadsarkitektkontoret inkom den 12 oktober 2009 med följande yttrande: En ny arenahall är under konstruktion intill Lindeskolan i Lindesberg. Kapaciteten i hallen kommer att ligga på ca besökare och därtill uppskattningsvis fordon. Hallen kommer att bidra till ett utökat behov av parkeringsytor samt effektivare hantering av inkommande trafikflöde vid evenemang. Trafikanten bör så tydligt som möjligt ledas in på vägar som så lite som möjligt passerar eller löper genom tätbebyggda områden och som har så få tomtutfarter som möjligt. För att undvika stora flöden från den södra infarten till Lindesberg, genom stadskärnan, bör så stor del som möjligt av trafiken till arenahallen ledas in via korsningen Fotbollsgatan/R50 ner till parkeringsytorna runt arenahallen. En trafikutredning genomfördes av Vectura i samarbete med Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) under januari februari Utredningen hade som mål att på ett så trafiksäkert och effektivt sätt som möjligt leda trafik till arenahallen. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

3 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Forts. 1 Slutsatsen av utredningen redovisades i planerings- och utvecklingsutskottet den 9 mars BMB förordade där en lösning där Ishockeygatan förlängs med ny vägsträckning söderut för att ansluta till Torphyttevägen. Kostnaden för den nya vägdragningen uppskattas till ca 4,2 miljoner kronor. Den 8 oktober 2009 anordnades en informationsträff för allmänheten i Lindeskolans aula. Där framkom en rad synpunkter kring bil- och busstrafik och allmänna trafiksäkerhetsproblem i området. Förslag till beslut Den lämpligaste lösningen för att uppnå trafikutredningens mål är att förlänga Ishockeygatan till Torphyttevägen. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 12 oktober 2009 till stadsarkitektkontoret att förslaget med förlängning av Ishockeygatan kompletteras med anslutningar till den nya vägen till planerings- och utvecklingsutskottet den 26 oktober Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2009 att det uppdras till stadsarkitektkontoret att inkomma till planeringsoch utvecklingsutskottet med tidplan för planarbetet senast i december Per Axelsson, stadsarkitektkontoret informerade den 14 december 2009 planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter om förslag till etappindelning av det fortsatta arbetet med förlängning av Ishockeygatan till Torphyttevägen. Etapp 1 som avser förlängning av Ishockeygatan söder om Siggebohyttevägen mot Torphyttevägen, samt ny anslutning av Torphyttevägen till den nya vägen beräknas kosta ca. 3,4 miljoner kronor. Etapp 2 som avser förbindelsen mellan Ishockeygatan och Siggebohyttevägen beräknas kosta ca kronor. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 14 december 2009 till stadsarkitektkontoret att ta fram underlag för att påbörja detaljplanarbetet för förlängning av Ishockeygatan till Torphyttevägen etapp 1 och 2. Justerande Utdragsbestyrkande

4 Dnr Stadsarkitektkontoret Per Axelsson Tfn PU Behov av mark (del av Brodalen 16:3) för anläggande av Ishockeygatans förlängning. (Trafikmatning arenahallen) För att genomföra den planerade förlängningen av Ishockeygatan söderut för anslutning til Torphyttevägen krävs att kommunen ges möjlighet att köpa in del av Brodalen 16:3. Lagfaren ägare är Magnusson & Petterssons Brunnsb F:A AB. Att komma över marken är en grundförutsättning för att arbeta fram ny detaljplan. Dialog med fastighetsägare bör inledas. Karta. Inringat område markerar aktuell del av Brodalen 16:3. Per Axelsson Fysisk planerare Postadress Gatuadress Telefon / fax E-post / www Giro Organisationsnr: Kungsgatan Lindesberg Kungsgatan 41 Gamla Kirurgen vxl fax Postgiro Bankgiro

5 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Dnr Bergslagens miljö- och byggförvaltning köp av fastigheter i nordöstra kvadranten, Lindesberg Ärendet Köp av tre fastigheter i den nordöstra kvadranten vid den planerade rondellen vid riksväg 50, mellersta infarten i Lindesberg samt köp av fastighet på Ishockeygatan i Lindesberg. Ärendets tidigare behandling Planerings- och utvecklingsenheten uppdrog den 12 oktober 2009 till Bergslagens miljö- och byggförvaltning att inleda dialog med ägarna av fastigheterna Lindeshyttan 5:2, Lindeshyttan 5:3 Lindeshyttan 5:4, samt Brodalen 22:2 för att kunna gå vidare med eventuella köp av fastigheterna. Gunnar Jaxell, kommunledningsstaben, informerade den 9 november 2009 planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter om att diskussioner med fastighetsägarna i den nordöstra kvadranten vid den planerade rondellen vid R50 inletts. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 23 november 2009 till kommunchefen att senast den 8 december 2009 inkomma till planerings- och utvecklingsutskottet med förslag till finansiering för köp av fastigheterna Lindeshyttan 5:2, Lindeshyttan 5:3, Lindeshyttan 5:4, samt Brodalen 22:2. Gunnar Jaxell, kommunledningsstaben, informerade den 11 januari 2010 planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter om att fortsatta diskussioner har förts med fastighetsägarna i den nordöstra kvadranten vid den planerade rondellen vid R50. En överenskommelse är enligt Gunnar Jaxell möjlig med samtliga berörda fastighetsägare. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 11 januari 2010 till kommunledningsstaben att inkomma till planerings- och utvecklingsutskottet med förslag till köp av fastigheterna Lindeshyttan 5:2, Lindeshyttan 5:3, Lindeshyttan 5:4, samt Brodalen 22:2. Justerande Utdragsbestyrkande

6

7

8 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Dnr Finnåkers bygdegårdsförening ansökan om bidrag till ombyggnation av Finnåkers bygdegård Ärende Tomas Hederberg, ordförande i Finnåkers Bygdegårdsförening, inkom den 17 december 2009 med en skrivelse om finansiering för ombyggnation av Finnåkers bygdegård. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom med bifogat yttrande i ärendet den 19 januari Justerande Utdragsbestyrkande

9

10

11 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Dnr Kommunkontoret uppföljning av internkontrollplan för kommunkontoret år 2009 Ärende Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 1999 om internkontrollreglemente. Varje nämnd har att besluta om årliga internkontrollplaner där det anges vad som ska följas upp, omfattningen, vem som ansvarar för att utföra uppföljningen, till vem uppföljningen ska rapporteras, när rapporteringen ska ske samt en bedömning av eventuella risker gällande konsekvens och sannolikhet. Internkontroll är en integrerad del i organisationers styrsystem, till skillnad från revision som är en extern granskning. Den interna kontrollen är en form av självvärdering som syftar till att upptäcka eventuella brister i organisationen/verksamheten. Ärendets tidigare behandling Kommunkontoret inkom den 1 september 2009 med bifogade förslag till internkontrollplan år 2009 för kommunkontoret. Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 28 september 2009 att anta förslaget till internkontrollplan. Kommunkontoret inkom den 20 januari 2010 med redovisning av genomförd internkontroll. Justerande Utdragsbestyrkande

12 Till kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Internkontroll kommunkontoret 2009 Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade att anta förslag till internkontroll för kommunkontoret. Nedan kommenteras vissa punkter i internkontroll genomförd under hösten Samtliga förvaltningar Hyresavtal En total genomgång av socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens hyresavtal har genomförts. Det som har kontrollerats är hyresbelopp, kvm, kostnad per kvm, avtalstid, uppsägningstid, vidare bindningstid, uppsägningsdatum och vem som har tecknat avtalet och var avtalet/kontraktet förvaras. Kompletteringar av avtalen har också gjorts. Kommunens kontrakt med brukare har även inventerats. Sammanställningarna förvaras på ekonomienheten. Under 2010 kommer övriga förvaltningar att inventeras. Samtliga enheter inom kommunkontoret Kommunkontorets hälsoprojekt Kommunens hälsoutvecklare har sammanställt kommunkontorets hälsoprojekt under 2009 i en rapport. Ett grupparbete genomfördes där alla medarbetare skulle ge sin syn på frågeställningen Vilka faktorer gör att man mår bra och känner sig tillfreds i arbetslivet. Diskussionen utmynnade i tre områden som kommunkontoret skulle arbeta vidare med under Dessa var: Arbetskamrater - hur kan gemenskapen på kommunkontoret utvecklas? Arbetsklimat - hur kan kommunkontoret få ett ännu mer respekterade och tillåtande klimat? Kommunikation hur kan kommunikationen mellan enheterna på kommunkontoret utvecklas? Personalen fick sedan ta fram idéer och förslag på aktiviteter för att förbättra situationen inom de valda områdena. Aktiviteter har genomförts under Uppföljning av hälsoprojektet genomfördes på verksamhetsplaneringen i december 2009 och presenteras i januari 2010 för ledningsgrupp och medarbetare.

13 Personal- och löneenheten De kontroller som personal- och löneenheten har genomfört avser samtliga förvaltningar. Anställningsavtal Kontroll av att skriftligt anställningsbeslut registrerats korrekt i pa/lönesystemet. 50 slumpvis utvalda anställningsbeslut har granskats. Varje anställningsavtal fylls i med ca 25 uppgifter. Av dessa 1250 uppgifter var 32 inte helt korrekt ifyllda av chef. Avvikelserapportering Kontroll av att utbetald övertid överensstämmer med avtal. 48 slumpvis utvalda övertidsrapporter har granskats. 13 rapporter var attesterade av chef trots fel enligt avtal och 5 övertidsrapporter var registrerade med felaktigheter av chef/assistent. Löneskulder Kontroll av att uppkomna skulder återbetalas. Om betalning ej sker överlämnas skulden till ekonomienheten för kravhantering. Under året har 53 löneskulder uppkommit, samtliga har reglerats. Betyg Stickprov har gjorts av 94 personalakter för kontroll att betyg för aktuell anställning fanns i akten. Kontrollen påvisade 37 med anmärkning. IT- och teleenheten ADB-säkerhet Teståterställning av backup utförs på ett slumpvis utvalt system. Detta år återställdes en fil i systemet Dexter. Dexter är system för elever och föräldrar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Efter återställning är filen läsbar vilket betyder att testet är framgångsrikt. Växeln Svarstid i växeln är inte kontrollerad Måltidsenheten Egenkontroll Kontroll av temperaturlistor och städlistor i egenkontrollprogrammet har skett på Björkhagaskolans kök Alla kontrollmoment och provtagningar har skett på ett korrekt sätt och inga anmärkning finns. Kontanthantering Anvisningar för kontanthanteringen av kassor i måltidsenhetens kök upprättades Kontroll har gjorts av kassahanteringen vid Grönbodas kök Köket följde anvisningarna och bankinsättningarna följde rutinerna.

14 Ekonomienheten Fakturaportalen 300 leverantörsfakturor har granskats genom stickprov. Fakturorna är bokförda under februari, maj, september och oktober. Fakturorna avser samtliga förvaltningar. Det som granskats är att rätt referenskod är angiven på fakturan, rätt fakturaadress, behandlingstid av fakturan, antal förfallna fakturor och att konteringen är korrekt. 64 % av fakturorna är märkta med rätt referenskod från leverantören och 14 % är märkta manuellt av kommunens personal. Övriga fakturor saknar referenskod. 80 % av fakturorna har rätt fakturaadress (postbox). Den genomsnittliga behandlingstiden av en leverantörsfaktura är ca 9 dagar. 13 stycken fakturor av de granskade var förfallna vid betalning och 10 stycken var felkonterade (fel kostnadsslag). Kanslienheten Posthantering Kontroll att externkuvert från samtliga förvaltningar inte läggs direkt i postlådor. Posten har meddelat att ca 10 ggr 2009 har kommunens externpostkuvert lagts i externa postlådor. Kommunens anställda har fått information om korrekt hantering av post från kommunen. MAS Kontroll av träningsredskap Kontroll och service av träningsredskapen i fyra träningslokaler har utförts enligt gällande regler och protokollförts. Eva Wahlsten Kerstin Rogemyr

15

16

17

18 Meddelande

19 Lindesbergs kommun MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Sida 1 (1) Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare KS 269/ , Ingrid Åberg (KD) väljs till ledamot i PU, Michelle Ökvist (KD) till ledamot i miljöberedningen och Gun Andersson (KD) till ersättare i folkhälsoberedningen Avsägelse av samtliga politiska uppdrag KSPU 2009/309 AKK Winess Bardeli Datasystem :03 Antal:1 HAMED

20 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 Kommunstyrelsen Ks 269 Dnr Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott, miljöberedningen samt ersättare i folkhälsoberedningen intill utgången av år 2010 efter Lilian Wahlqvist (KD) som avsagt sig uppdragen Meddelas: Ingrid Åberg Michelle Ökvist Gun Andersson Planerings- och utvecklingsutskottet Miljöberedningen Folkhälsoberedningen Kanslienheten Personal- och löneenheten Beslut Ingrid Åberg (KD), Lövstigen 26, Lindesberg, väljs till ledamot i planerings- och utvecklingsutskottet intill utgången av år 2010, Michelle Ökvist (KD), Björkhyttevägen 54, Lindesberg, väljs till ledamot i miljöberedningen intill utgången av år 2010, Gun Andersson (KD), Brudstensvägen 5, Lindesberg väljs till ersättare i folkhälsoberedningen till och med 31 maj Ärendet Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, miljöberedningen samt ersättare i folkhälsoberedningen intill utgången av år 2010 efter Lilian Wahlqvist (KD) som avsagt sig uppdraget. Justerande Utdragsbestyrkande

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset

OBS! Lokal! Kindla finns två trappor upp i kommunhuset 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 11 januari 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. OBS! Lokal! Kindla finns två

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 planerings- och utvecklingsutskott 2010-01-11 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:42 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Åberg (KD)

Läs mer

K A L L E L S E. Information om planläggningsfrågor stadsarkitektkontoret. Information om lokalbokning utvecklingschefen

K A L L E L S E. Information om planläggningsfrågor stadsarkitektkontoret. Information om lokalbokning utvecklingschefen 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 12 april 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser)

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! (Ordinarie kallelse samt två tilläggskallelser) K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 25 maj 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta med handlingarna

Läs mer

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 26 januari 2009 kl. 09:00 i sammanträdesrum Leja i Kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är

Läs mer

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S)

KALLELSE TILL PU. Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen Anders Ceder (S) KALLELSE TILL PU Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med planerings- och utvecklingsutskottet måndagen den 9 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef

K A L L E L S E. Information och diskussion om organisationsförändringar Peter Bring, kommunchef K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 augusti 2011 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg OBS! LOKAL Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, onsdagen den 8 oktober 2014 kl. 15.15

Läs mer

K A L L E L S E. Information om ny brandstation i Lindesberg fysiska planeraren. Information om M-huset, Lindeskolan fysiska planeraren

K A L L E L S E. Information om ny brandstation i Lindesberg fysiska planeraren. Information om M-huset, Lindeskolan fysiska planeraren 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 1 juni 2009 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 planerings- och utvecklingsutskott 2009-10-26 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 08:30-11:20 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD)

Läs mer

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 23 februari 2009 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg OBS! Plats! Ledamot som är förhindrad

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 planerings- och utvecklingsutskott 2010-04-12 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-12:38 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP),

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 12 december 2011 med början kl. 14:00 OBSERVERA TIDEN!! Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2013-04-08 Kommunstyrelsens planerings- och Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.15-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas

Läs mer

K A L L E L S E. Information om Lindesjön Runt ekonomichefen samt stabschefen

K A L L E L S E. Information om Lindesjön Runt ekonomichefen samt stabschefen K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 24 januari 2011 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 juni 2012 kl. 09:00

Läs mer

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen!

KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! 1 KALLELSE TILL BESLUTANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beslutande kommunstyrelsen tisdagen den 24 januari 2012 kl. 09:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen !

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen ! K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 16 juni 2009 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Ta

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22 planerings- och utvecklingsutskott 2010-02-22 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-11:35 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Anniette Lindvall (M), ersättare för Pär-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott planerings- och utvecklingsutskott 2009-08-10 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-11:10 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Lilian Wahlqvist (KD) Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2014-01-13

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2014-01-13 Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-12.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Linda

Läs mer

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.00 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

K A L L E L S E. Information om ekonomiska perspektiv om Kullgatan Trafikingenjören. Information om ombyggnation av Kristinavägen Trafikingenjören

K A L L E L S E. Information om ekonomiska perspektiv om Kullgatan Trafikingenjören. Information om ombyggnation av Kristinavägen Trafikingenjören 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 7 september 2009 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 16 december 2014 kl. 9 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde tisdag 14 april 2009 direkt efter beslutande kommunstyrelsen (bokslut) ca. kl. 09:30 i Leja, kommunhuset,

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till extra sammanträde med kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott, tisdagen den 28 augusti 2012 direkt

Läs mer

K A L L E L S E. Information om naturreservatet på Kyrkberget i Lindesberg Ingrid Andrén, kommunekolog

K A L L E L S E. Information om naturreservatet på Kyrkberget i Lindesberg Ingrid Andrén, kommunekolog K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 9 maj 2011 kl. 09:00 i Kindla, Kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-09:15 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Kurt Scharnke (C), ersättare för Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9-10 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

K A L L E L S E. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

K A L L E L S E. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag den 22 mars 2011 kl. 13:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Observera tiden! V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (1) Sida 5 KS/2015:420 Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Bakgrund Enligt kommunstyrelsens reglemente

Läs mer

K A L L E L S E. Information om exploatering av Sörlunda och Näsby 24:7 i Frövi Magnus Nordkvist. Information om organisationsutredning Mercuri Urval

K A L L E L S E. Information om exploatering av Sörlunda och Näsby 24:7 i Frövi Magnus Nordkvist. Information om organisationsutredning Mercuri Urval 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 8 mars 2010 kl. 09:00 i Pipan, Masugnen, Lindesberg. OBS! Lokal! OBS! PU kommer att pågå

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-12-21

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott 2009-12-21 planerings- och utvecklingsutskott 2009-12-21 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 13:00-15:20 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Ingrid Åberg (KD) Inger Griberg

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott planerings- och utvecklingsutskott 2009-02-23 Plats och tid Smedjan, Masugnen, Lindesberg, kl. 09:00-12:00 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Patrik Öhrström (FP), ersättare för

Läs mer

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende

Tillägg 2. Kommunfullmäktiges sammanträde Nr Dnr Ärende Tillägg 2 Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-06-14 Kompletterande handlingar till ärenden Nr Dnr Ärende 1 2009.0207 Bergslagens Kommunalteknik ny förbundsordning (handlingar utskickade med ordinarie kallelse)

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, måndagen den 18 november 2013 kl. 8.30-12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. (Observera

Läs mer

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet 30 mars 2015 kl 18.30 Ärenden Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 17 januari 2011 kl. 09:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Observera att mötet hålls i Kommunhuset och inte på Masugnen. V.g.

Läs mer

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz.

K A L L E L S E. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Närradion direktsänder fullmäktiges förhandlingar på frekvens 92,6 Mhz. 1 K A L L E L S E Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Smedjan, Masugnen, Lindesberg måndag 15 mars 2010 med början kl. 17:00. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott 2013-06-25 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 11-12, 13-13.55 Beslutande Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott planerings- och utvecklingsutskott 2010-05-10 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Kindla, Lindesberg, kl. 09:00-10:58 Beslutande Pär-Ove Lindqvist (M), ordf Tuula Marjeta (C), ersättare för Anders

Läs mer

K A L L E L S E. Föredragningslista

K A L L E L S E. Föredragningslista 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 23 november 2009 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 2 december 2013 kl. 9

Läs mer

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

K A L L E L S E. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 11 maj 2009 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

K A L L E L S E. Information om telefoniupphandlingen Anders Widegren. 1 2010.0183 Kommunkontoret Budget 2011 och VP 2012-2013

K A L L E L S E. Information om telefoniupphandlingen Anders Widegren. 1 2010.0183 Kommunkontoret Budget 2011 och VP 2012-2013 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 20 september 2010 kl. 09:00 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning 2014 - Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning 2014 - Barn- och ungdomsnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-01-13 DNR BUN 2015.010 ANNA ELIASSON SID 1/2 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 18 januari 2010 kl. 09:00 i Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg. OBS! Ny lokal! Gäller för hela 2010! V.g. tänk på allergikerna,

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Ayse Mertoglu, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef. Ingrid Åberg (ersättare Linda Svahn) Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

Ayse Mertoglu, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef. Ingrid Åberg (ersättare Linda Svahn) Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-12:20 ande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Jonas Kleber (C) Ingrid Åberg (KD) Övriga deltagande

Läs mer

f9191ljusnarsbergs ~KOMMUN

f9191ljusnarsbergs ~KOMMUN f9191ljusnarsbergs ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-26 48 (51) Ks 261 Dnr KS 0008/2016 Taxor för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2017 Ärendebeskrivning Tillförordnad

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Aktiviteten, Lindesbergs Arena, tisdagen den 24 november 14.00 Bengt Storbacka Ordförande Ida Frödén Sekreterare Nr. Ärende Dnr Nya ärenden 27. Motion från Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Frida Nilsson 13.10 Svar på motion om cykelled, gångled och ridled runt Råsvalen 11 BMB Val av ersättare till arbetsutskottet (Gert Stark) 13.

Frida Nilsson 13.10 Svar på motion om cykelled, gångled och ridled runt Råsvalen 11 BMB Val av ersättare till arbetsutskottet (Gert Stark) 13. KALLELSE Bergslagens Miljö- och Byggnämnd kallas till sammanträde Tid: Torsdag 15 oktober kl. 09.00 Plats: BMB G:a Kirurgen, sammanträdesrum Förlossningen, våning 1 Kungsgatan 41 711 30 Lindesberg OBS!

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Komplettering av ekonomirapport: Djupare analys av programpunkten skog.

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Komplettering av ekonomirapport: Djupare analys av programpunkten skog. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 6 augusti 2015 kl. 08:15. 1. Val

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Lönenämnden 2015-11-12

Lönenämnden 2015-11-12 Lönenämnden 2015-11-12 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2015-2018 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Rolf Henriksson (M) Munkedals Kommun Helene Stranne (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 18 december 2012 kl. 9 i Leja, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Inger Griberg) Linda Svahn. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Inger Griberg) Linda Svahn. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9-11 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S) Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Inger Griberg (MP) Jonas Kleber (C) Ingrid Åberg (KD) Pär-Ove Lindqvist

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4 161, 172, 174, 183, Omedelbar justering 186, 187 Tid 09.30-11.30, 12.50-16.15 Ajournering 14.30-14.20 Plats ande Närvarande ersättare Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 15 november 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Kultur- och fritidskontoret Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplaner 2015 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan Dnr

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott

LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott planerings- och utvecklingsutskott 2009-03-23 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-12:30 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (V), ersättare

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef

Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, biträdande kommunchef Plats och tid Smedjan, Masugnen i Lindesberg kl. 17:00-18:08 ande Se bilaga Närvarande 33 ordinarie fullmäktige, 10 ersättare, 2 frånvarande Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten,

Läs mer

Internkontrollplaner 2011 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan

Internkontrollplaner 2011 - rapportering av genomförd internkontroll enligt kultur- och fritidsnämndens plan 1 (2) 2011-09-20 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplaner 2011 - rapportering

Läs mer

Linda Svahn (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, kl Beslutande. Tjänstgörande ersättare

Linda Svahn (ersättare Jan Hansson) Kanslienheten, Plats och tid Leja, kommunhuset, kl Beslutande. Tjänstgörande ersättare Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-9.50 ande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S) Jonas Kleber (C) Linda Svahn (S) Kristine Andersson (S) Daniel Andersson (S) Bengt Storbacka (S) Jonas Bernström

Läs mer

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN KALLELSE TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med arbetsmarknadsnämnden, onsdagen den 20 augusti kl. 14.00 i Masugnspipan, Lindesberg. (Smörgås finns att köpa till mötet

Läs mer