K A L L E L S E. Information om skolskjuts till och från Lindeskolan David Larsson. Information om landsbygdsutveckling Per Granlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K A L L E L S E. Information om skolskjuts till och från Lindeskolan David Larsson. Information om landsbygdsutveckling Per Granlund"

Transkript

1 1 K A L L E L S E Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskotts ledamöter kallas till sammanträde måndag 25 januari 2010 kl. 09:00 i Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. Vänligen tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Anders Larsson Ordförande Linda Svahn Sekreterare Information om skolskjuts till och från Lindeskolan David Larsson Information om landsbygdsutveckling Per Granlund Information om norra industriområdet Björn Carlson och Magnus Nordkvist Information om ensamkommande barn - Migrationsverket Genom att klicka på rubrikerna i menyn till vänster kommer du till aktuellt ärende eller bilaga. Föredragningslista Nr Dnr Ärende Bergslagens miljö- och byggförvaltning trafikmatning till Arenahallen, Lindesberg Bergslagens miljö- och byggförvaltning köp av fastigheter i nordöstra kvadranten, Lindesberg Finnåkers bygdegårdsförening ansökan om bidrag till ombyggnation av Finnåkers bygdegård Kommunkontoret Uppföljning av internkontrollplan 2009 för kommunkontoret 5 Övriga frågor Meddelande Se bifogad lista

2 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Dnr Bergslagens miljö- och byggförvaltning trafikmatning till Arenahallen, Lindesberg Ärendet Den nya Arenahallen i Lindesberg kommer att leda till ökat behov av parkeringsytor och effektivare hantering av inkommande trafik vid evenemang. Ärendets tidigare behandling Stadsarkitektkontoret inkom den 12 oktober 2009 med följande yttrande: En ny arenahall är under konstruktion intill Lindeskolan i Lindesberg. Kapaciteten i hallen kommer att ligga på ca besökare och därtill uppskattningsvis fordon. Hallen kommer att bidra till ett utökat behov av parkeringsytor samt effektivare hantering av inkommande trafikflöde vid evenemang. Trafikanten bör så tydligt som möjligt ledas in på vägar som så lite som möjligt passerar eller löper genom tätbebyggda områden och som har så få tomtutfarter som möjligt. För att undvika stora flöden från den södra infarten till Lindesberg, genom stadskärnan, bör så stor del som möjligt av trafiken till arenahallen ledas in via korsningen Fotbollsgatan/R50 ner till parkeringsytorna runt arenahallen. En trafikutredning genomfördes av Vectura i samarbete med Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) under januari februari Utredningen hade som mål att på ett så trafiksäkert och effektivt sätt som möjligt leda trafik till arenahallen. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

3 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 3 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Forts. 1 Slutsatsen av utredningen redovisades i planerings- och utvecklingsutskottet den 9 mars BMB förordade där en lösning där Ishockeygatan förlängs med ny vägsträckning söderut för att ansluta till Torphyttevägen. Kostnaden för den nya vägdragningen uppskattas till ca 4,2 miljoner kronor. Den 8 oktober 2009 anordnades en informationsträff för allmänheten i Lindeskolans aula. Där framkom en rad synpunkter kring bil- och busstrafik och allmänna trafiksäkerhetsproblem i området. Förslag till beslut Den lämpligaste lösningen för att uppnå trafikutredningens mål är att förlänga Ishockeygatan till Torphyttevägen. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 12 oktober 2009 till stadsarkitektkontoret att förslaget med förlängning av Ishockeygatan kompletteras med anslutningar till den nya vägen till planerings- och utvecklingsutskottet den 26 oktober Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 9 november 2009 att det uppdras till stadsarkitektkontoret att inkomma till planeringsoch utvecklingsutskottet med tidplan för planarbetet senast i december Per Axelsson, stadsarkitektkontoret informerade den 14 december 2009 planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter om förslag till etappindelning av det fortsatta arbetet med förlängning av Ishockeygatan till Torphyttevägen. Etapp 1 som avser förlängning av Ishockeygatan söder om Siggebohyttevägen mot Torphyttevägen, samt ny anslutning av Torphyttevägen till den nya vägen beräknas kosta ca. 3,4 miljoner kronor. Etapp 2 som avser förbindelsen mellan Ishockeygatan och Siggebohyttevägen beräknas kosta ca kronor. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 14 december 2009 till stadsarkitektkontoret att ta fram underlag för att påbörja detaljplanarbetet för förlängning av Ishockeygatan till Torphyttevägen etapp 1 och 2. Justerande Utdragsbestyrkande

4 Dnr Stadsarkitektkontoret Per Axelsson Tfn PU Behov av mark (del av Brodalen 16:3) för anläggande av Ishockeygatans förlängning. (Trafikmatning arenahallen) För att genomföra den planerade förlängningen av Ishockeygatan söderut för anslutning til Torphyttevägen krävs att kommunen ges möjlighet att köpa in del av Brodalen 16:3. Lagfaren ägare är Magnusson & Petterssons Brunnsb F:A AB. Att komma över marken är en grundförutsättning för att arbeta fram ny detaljplan. Dialog med fastighetsägare bör inledas. Karta. Inringat område markerar aktuell del av Brodalen 16:3. Per Axelsson Fysisk planerare Postadress Gatuadress Telefon / fax E-post / www Giro Organisationsnr: Kungsgatan Lindesberg Kungsgatan 41 Gamla Kirurgen vxl fax Postgiro Bankgiro

5 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Dnr Bergslagens miljö- och byggförvaltning köp av fastigheter i nordöstra kvadranten, Lindesberg Ärendet Köp av tre fastigheter i den nordöstra kvadranten vid den planerade rondellen vid riksväg 50, mellersta infarten i Lindesberg samt köp av fastighet på Ishockeygatan i Lindesberg. Ärendets tidigare behandling Planerings- och utvecklingsenheten uppdrog den 12 oktober 2009 till Bergslagens miljö- och byggförvaltning att inleda dialog med ägarna av fastigheterna Lindeshyttan 5:2, Lindeshyttan 5:3 Lindeshyttan 5:4, samt Brodalen 22:2 för att kunna gå vidare med eventuella köp av fastigheterna. Gunnar Jaxell, kommunledningsstaben, informerade den 9 november 2009 planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter om att diskussioner med fastighetsägarna i den nordöstra kvadranten vid den planerade rondellen vid R50 inletts. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 23 november 2009 till kommunchefen att senast den 8 december 2009 inkomma till planerings- och utvecklingsutskottet med förslag till finansiering för köp av fastigheterna Lindeshyttan 5:2, Lindeshyttan 5:3, Lindeshyttan 5:4, samt Brodalen 22:2. Gunnar Jaxell, kommunledningsstaben, informerade den 11 januari 2010 planerings- och utvecklingsutskottets ledamöter om att fortsatta diskussioner har förts med fastighetsägarna i den nordöstra kvadranten vid den planerade rondellen vid R50. En överenskommelse är enligt Gunnar Jaxell möjlig med samtliga berörda fastighetsägare. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 11 januari 2010 till kommunledningsstaben att inkomma till planerings- och utvecklingsutskottet med förslag till köp av fastigheterna Lindeshyttan 5:2, Lindeshyttan 5:3, Lindeshyttan 5:4, samt Brodalen 22:2. Justerande Utdragsbestyrkande

6

7

8 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Dnr Finnåkers bygdegårdsförening ansökan om bidrag till ombyggnation av Finnåkers bygdegård Ärende Tomas Hederberg, ordförande i Finnåkers Bygdegårdsförening, inkom den 17 december 2009 med en skrivelse om finansiering för ombyggnation av Finnåkers bygdegård. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom med bifogat yttrande i ärendet den 19 januari Justerande Utdragsbestyrkande

9

10

11 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunstyrelsens Planerings- och utvecklingsutskott Dnr Kommunkontoret uppföljning av internkontrollplan för kommunkontoret år 2009 Ärende Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 1999 om internkontrollreglemente. Varje nämnd har att besluta om årliga internkontrollplaner där det anges vad som ska följas upp, omfattningen, vem som ansvarar för att utföra uppföljningen, till vem uppföljningen ska rapporteras, när rapporteringen ska ske samt en bedömning av eventuella risker gällande konsekvens och sannolikhet. Internkontroll är en integrerad del i organisationers styrsystem, till skillnad från revision som är en extern granskning. Den interna kontrollen är en form av självvärdering som syftar till att upptäcka eventuella brister i organisationen/verksamheten. Ärendets tidigare behandling Kommunkontoret inkom den 1 september 2009 med bifogade förslag till internkontrollplan år 2009 för kommunkontoret. Planerings- och utvecklingsutskottet beslutade den 28 september 2009 att anta förslaget till internkontrollplan. Kommunkontoret inkom den 20 januari 2010 med redovisning av genomförd internkontroll. Justerande Utdragsbestyrkande

12 Till kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Internkontroll kommunkontoret 2009 Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott beslutade att anta förslag till internkontroll för kommunkontoret. Nedan kommenteras vissa punkter i internkontroll genomförd under hösten Samtliga förvaltningar Hyresavtal En total genomgång av socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens hyresavtal har genomförts. Det som har kontrollerats är hyresbelopp, kvm, kostnad per kvm, avtalstid, uppsägningstid, vidare bindningstid, uppsägningsdatum och vem som har tecknat avtalet och var avtalet/kontraktet förvaras. Kompletteringar av avtalen har också gjorts. Kommunens kontrakt med brukare har även inventerats. Sammanställningarna förvaras på ekonomienheten. Under 2010 kommer övriga förvaltningar att inventeras. Samtliga enheter inom kommunkontoret Kommunkontorets hälsoprojekt Kommunens hälsoutvecklare har sammanställt kommunkontorets hälsoprojekt under 2009 i en rapport. Ett grupparbete genomfördes där alla medarbetare skulle ge sin syn på frågeställningen Vilka faktorer gör att man mår bra och känner sig tillfreds i arbetslivet. Diskussionen utmynnade i tre områden som kommunkontoret skulle arbeta vidare med under Dessa var: Arbetskamrater - hur kan gemenskapen på kommunkontoret utvecklas? Arbetsklimat - hur kan kommunkontoret få ett ännu mer respekterade och tillåtande klimat? Kommunikation hur kan kommunikationen mellan enheterna på kommunkontoret utvecklas? Personalen fick sedan ta fram idéer och förslag på aktiviteter för att förbättra situationen inom de valda områdena. Aktiviteter har genomförts under Uppföljning av hälsoprojektet genomfördes på verksamhetsplaneringen i december 2009 och presenteras i januari 2010 för ledningsgrupp och medarbetare.

13 Personal- och löneenheten De kontroller som personal- och löneenheten har genomfört avser samtliga förvaltningar. Anställningsavtal Kontroll av att skriftligt anställningsbeslut registrerats korrekt i pa/lönesystemet. 50 slumpvis utvalda anställningsbeslut har granskats. Varje anställningsavtal fylls i med ca 25 uppgifter. Av dessa 1250 uppgifter var 32 inte helt korrekt ifyllda av chef. Avvikelserapportering Kontroll av att utbetald övertid överensstämmer med avtal. 48 slumpvis utvalda övertidsrapporter har granskats. 13 rapporter var attesterade av chef trots fel enligt avtal och 5 övertidsrapporter var registrerade med felaktigheter av chef/assistent. Löneskulder Kontroll av att uppkomna skulder återbetalas. Om betalning ej sker överlämnas skulden till ekonomienheten för kravhantering. Under året har 53 löneskulder uppkommit, samtliga har reglerats. Betyg Stickprov har gjorts av 94 personalakter för kontroll att betyg för aktuell anställning fanns i akten. Kontrollen påvisade 37 med anmärkning. IT- och teleenheten ADB-säkerhet Teståterställning av backup utförs på ett slumpvis utvalt system. Detta år återställdes en fil i systemet Dexter. Dexter är system för elever och föräldrar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Efter återställning är filen läsbar vilket betyder att testet är framgångsrikt. Växeln Svarstid i växeln är inte kontrollerad Måltidsenheten Egenkontroll Kontroll av temperaturlistor och städlistor i egenkontrollprogrammet har skett på Björkhagaskolans kök Alla kontrollmoment och provtagningar har skett på ett korrekt sätt och inga anmärkning finns. Kontanthantering Anvisningar för kontanthanteringen av kassor i måltidsenhetens kök upprättades Kontroll har gjorts av kassahanteringen vid Grönbodas kök Köket följde anvisningarna och bankinsättningarna följde rutinerna.

14 Ekonomienheten Fakturaportalen 300 leverantörsfakturor har granskats genom stickprov. Fakturorna är bokförda under februari, maj, september och oktober. Fakturorna avser samtliga förvaltningar. Det som granskats är att rätt referenskod är angiven på fakturan, rätt fakturaadress, behandlingstid av fakturan, antal förfallna fakturor och att konteringen är korrekt. 64 % av fakturorna är märkta med rätt referenskod från leverantören och 14 % är märkta manuellt av kommunens personal. Övriga fakturor saknar referenskod. 80 % av fakturorna har rätt fakturaadress (postbox). Den genomsnittliga behandlingstiden av en leverantörsfaktura är ca 9 dagar. 13 stycken fakturor av de granskade var förfallna vid betalning och 10 stycken var felkonterade (fel kostnadsslag). Kanslienheten Posthantering Kontroll att externkuvert från samtliga förvaltningar inte läggs direkt i postlådor. Posten har meddelat att ca 10 ggr 2009 har kommunens externpostkuvert lagts i externa postlådor. Kommunens anställda har fått information om korrekt hantering av post från kommunen. MAS Kontroll av träningsredskap Kontroll och service av träningsredskapen i fyra träningslokaler har utförts enligt gällande regler och protokollförts. Eva Wahlsten Kerstin Rogemyr

15

16

17

18 Meddelande

19 Lindesbergs kommun MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Sida 1 (1) Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare KS 269/ , Ingrid Åberg (KD) väljs till ledamot i PU, Michelle Ökvist (KD) till ledamot i miljöberedningen och Gun Andersson (KD) till ersättare i folkhälsoberedningen Avsägelse av samtliga politiska uppdrag KSPU 2009/309 AKK Winess Bardeli Datasystem :03 Antal:1 HAMED

20 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 Kommunstyrelsen Ks 269 Dnr Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott, miljöberedningen samt ersättare i folkhälsoberedningen intill utgången av år 2010 efter Lilian Wahlqvist (KD) som avsagt sig uppdragen Meddelas: Ingrid Åberg Michelle Ökvist Gun Andersson Planerings- och utvecklingsutskottet Miljöberedningen Folkhälsoberedningen Kanslienheten Personal- och löneenheten Beslut Ingrid Åberg (KD), Lövstigen 26, Lindesberg, väljs till ledamot i planerings- och utvecklingsutskottet intill utgången av år 2010, Michelle Ökvist (KD), Björkhyttevägen 54, Lindesberg, väljs till ledamot i miljöberedningen intill utgången av år 2010, Gun Andersson (KD), Brudstensvägen 5, Lindesberg väljs till ersättare i folkhälsoberedningen till och med 31 maj Ärendet Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, miljöberedningen samt ersättare i folkhälsoberedningen intill utgången av år 2010 efter Lilian Wahlqvist (KD) som avsagt sig uppdraget. Justerande Utdragsbestyrkande

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 25 maj 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 2 december 2013 kl. 9

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen måndagen den 19 september 2011 kl. 09:00-ca 12:00 i Leja, Kommunhuset, Lindesberg. Alla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.15 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 20 april 2009 kl. 09:00 i Lasarettets konferensrum 6, plan 6, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun kallas till sammanträde i Masugnen, Lindesberg måndag den 17 oktober 2011 med början kl. 17:00. Ledamot som är förhindrad att delta,

Läs mer

Intern kontroll Karlstads kommun 2012

Intern kontroll Karlstads kommun 2012 Dnr KS-2012-768 Dpl 01 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd, Arbetsgivarenheten Tjänsteyttrande 2013-03-25 Agneta Holmsten, 054-540 10 65 agneta.holmsten@karlstad.se Intern kontroll Karlstads kommun

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 19 maj 2015 kl. 17 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av intern kontroll 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-24 KS-2013/1548 1 (7) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll

Läs mer

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2013-01-31 2 (3) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf., ordf Krister Nyström (s), vice ordf Björn Nyström (m)

Roland Leben (kd), ordf., ordf Krister Nyström (s), vice ordf Björn Nyström (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet kl. 14.00-15.40. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf., ordf Krister Nyström (s), vice ordf Björn Nyström (m) Ersättare Erik

Läs mer

HYLTE. Kommunfullmäktige sammanträde 2011-12-15. Handlingar till. Hyltebruk 2011-12-01. Kommunfullmäktige

HYLTE. Kommunfullmäktige sammanträde 2011-12-15. Handlingar till. Hyltebruk 2011-12-01. Kommunfullmäktige HYLTE Kommunfullmäktige Hyltebruk 2011-12-01 Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde 2011-12-15 HYLTE Kommunfullmäktige Hyltebruk 2011-12-01 KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats:

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012 Eslövs Kommun Uppföljning av 2010 års granskningar Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och avgränsning... 2 1.3.

Läs mer

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Revisionsrapport Lisbet Östberg Revisionskonsult Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och revisionskriterier...

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer