Den 25 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare."

Transkript

1 Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia Hedén, Jeanette Stojic, Patrick Reslow, Håkan Fäldt, Linda Hiltmann och Mediha Ahmadi. Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Anders Nilsson för Ilmar Reepalu, Marcelo Arce Castillo för Carina Svensson, Ilvars Hansson för Per Ramhorn, Lisbeth Persson-Ekström för Angelica Bengtsson, Lilian Gerleman för Olof Lavesson, Birgit Hansson för Sofia Hedén, Momodou Jallow för Jeanette Stojic, John Eklöf för Patrick Reslow, Tomas Petersson för Håkan Fäldt, Lisa Rydje för Linda Hiltmann och Andreas Konstantinides för Mediha Ahmadi. Ilvars Hansson lämnar sammanträdet efter 42, varvid Christer Bengtsson blir ny ersättare för Per Ramhorn. Katrin Stjernfeldt Jammeh lämnar sammanträdet efter ärendet 48 och ersätts som ledamot av Jan Olsson. Karolina Skog lämnar sammanträdet efter ärendet 48 och ersätts som ledamot av Bassem Nasr. Adrian Kaba lämnar sammanträdet efter 48 och ersätts som ledamot av Nasra Abdi Ali. Mubarik Abdirahman lämnar sammanträdet efter 48 och ersätts som ledamot av Emil Svensson. Marcelo Arce Castillo lämnar sammanträdet efter 48, varvid Bengt Persson blir ny ersättare för Carina Svensson. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. 24 Ordförandens upplysning angående webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att det ska särskilt upplysas att för att kommunens webbsändning över internet av ett kommunfullmäktige-sammanträde ska vara laglig får den inte vara kränkande i personuppgiftslagens mening. De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde får därför inte kränka den enskildes personliga integritet och för övrigt inte heller röja dennes/dennas sekretess. Dessa bestämmelser kommer också att iakttas vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde som efter direktsändningen läggs ut på nätet. kfprot

2 2 (14) 25 Protokollsjustering Ordföranden meddelar att protokollet skall justeras tisdagen den 7 april 2015, kl , på stadskontoret. Kommunfullmäktige utser Anders Törnblad och Rickard Åhman-Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 26 Avsägelser I ingivna skrivelser, som lägges till handlingarna, har Johan Ohlson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i grundskolenämnden, Rafed Mustafa (S) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt samt ersättare i valnämnden, Caroline Wessel (M), från och med 1 april 2015, uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i stadsområdesnämnd Söder, Ingemar Andersson (SD) uppdraget som ledamot i servicenämnden, Mohammad Mohammad (M), från och med 1 april 2015, uppdraget som ledamot i arbetsmarknads-, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, Marcelo Arce Castillo (S), från och med 30 april 2015, uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i kulturnämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i Kommunförbundet Skåne och Abderrahmän Ben Hamida (MP) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna. 27 Enkel fråga angående försöksverksamhet i Malmö med betyg från årskurs 4 (Dnr-STK ) Fredrik Sjögren (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående försöksverksamhet i Malmö med betyg från årskurs 4. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 B). 28 Enkel fråga angående korrekt information till samtliga politiker i grundskolenämnden (Dnr STK Jörgen Grubb (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående korrekt information till samtliga politiker i grundskolenämnden.

3 3 (14) Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 C). 29 Enkel fråga angående huvudmannens ansvar vid delegation (Dnr-STK ) Anneli Bojesson (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående huvudmannens ansvar vid delegation. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 D). 30 Enkel fråga angående fritidsnämndens beslut att med skattemedel driva kommunal gymverksamhet på nya Hylliebadet (Dnr-STK ) Tony Rahm (M) har anhållit om att till fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående fritidsnämndens beslut att med skattemedel driva kommunal gymverksamhet på nya Hylliebadet. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 E). 31 Enkel fråga om det är hälsofrämjande att lägga ner Hälsoträdgården (Dnr-STK ) Ewa Bertz (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för folkhälsa och jämställdhet Martina Skrak få framställa en enkel fråga om det är hälsofrämjande att lägga ner Hälsoträdgården. Den kommer att besvaras av Petra Bergquist vid fullmäktiges nästa sammanträde. 32 Enkel fråga om Jobb Malmös insatser för att bekämpa arbetslösheten är tillräckliga för att närma sig riksgenomsnittet (Dnr-STK ) Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga om Jobb Malmös insatser för att bekämpa arbetslösheten är tillräckliga för att närma sig riksgenomsnittet.

4 4 (14) Den kommer att besvaras av Andreas Schönström vid fullmäktiges nästa sammanträde. 33 Enkel fråga om Malmö kan klara kommunallagens balanskrav utan skattehöjning med nuvarande organisation med stadsområden (Dnr-STK ) Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga om Malmö kan klara kommunallagens balanskrav utan skattehöjning med nuvarande organisation med stadsområden. Den kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 34 Enkel fråga om eventuellt nedläggningshot avseende Bladins internationella förskola (Dnr-STK ) Helena Nanne (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga om eventuellt nedläggningshot avseende Bladins internationella förskola. Den kommer att besvaras av Rose-Marie Carlsson vid fullmäktiges nästa sammanträde. 35 Enkel fråga om jämställdhetsintegreringen i Malmö stad (Dnr-STK ) Katerin Mendez (FI) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för folkhälsa och jämställdhet Martina Skrak få framställa en enkel fråga om jämställdhetsintegreringen i Malmö stad. Den kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.

5 5 (14) 36 Enkel fråga om att inkludera EU-medborgare avseende olika insatser i Malmö (Dnr-STK ) Katerin Mendez (FI) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för socialtjänst, vård och omsorg Carina Nilsson få framställa en enkel fråga om att inkludera EU-medborgare avseende olika insatser i Malmö. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ifrågavarande enkla fråga inte får ställas vid dagens sammanträde. 37 Enkel fråga om olika hastighetsbegränsande insatser längs med de centrala huvudlederna i Malmö (Dnr-STK ) Katerin Mendez (FI) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och miljö Milan Obradovic få framställa en enkel fråga om hastighetsbegränsande insatser längs med de centrala huvudlederna i Malmö. Den kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 38 Besvarande av enkla frågor A. Kommunfullmäktige beslutade under 9/2015 medge Magnus Olsson (SD) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående antisemitismen i Malmö. Ärendet avseende enkla frågan, som har bordlagts vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari 2015, 9, återupptas vid dagens sammanträde. Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan. Magnus Olsson yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 1. B. Kommunfullmäktige beslutade under 27 medge Fredrik Sjögren (FP) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående försöksverksamhet i Malmö med betyg i årskurs 4. Anders Rubin besvarar frågan. Fredrik Sjögren yttrar sig.

6 6 (14) Enkla frågan intages som Bilaga 2. C. Kommunfullmäktige beslutade under 28 medge Jörgen Grubb (SD) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående korrekt information till samtliga politiker i grundskolenämnden. Anders Rubin besvarar frågan. Jörgen Grubb yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 3. D. Kommunfullmäktige beslutade under 29 medge Anneli Bojesson (FP) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående huvudmannens ansvar vid delegation. Anders Rubin besvarar frågan. Anneli Bojesson yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 4. E. Kommunfullmäktige beslutade under 30 medge Tony Rahm (M) att till fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående fritidsnämndens beslut att med skattemedel driva kommunal gymverksamhet på nya Hylliebadet. Frida Trollmyr besvarar frågan. Tony Rahm yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (Bihang nr 16) Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Anneli Bojesson (FP) inkallats som ordinarie ledamot efter Allan Widman som har avgått och Magnus Hulthe Andersson utsetts som ny ersättare. Länsstyrelsens besked lägges till handlingarna. Ordföranden hälsar den nye ledamoten och ersättaren välkomna till kommunfullmäktiges verksamhet.

7 7 (14) 40 Revidering av Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad (Bihang nr 17/Dnr-STK ) Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till beredningsbrev avgivet av vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende revidering av Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad. Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Katerin Mendez yrkar att stadskontoret ges i uppdrag att se över verksamheten utifrån ett MR-perspektiv och att ett nytt styrande dokument med utgångspunkt i den enskildes mänskliga rättigheter tas fram samt inger yrkandet skriftligt, vilket intages som Bilaga 6. Carina Nilsson yrkar avslag på Katerin Mendez yrkande. Efter att ha funnit kommunstyrelsens förslag bifallet ställer ordföranden tilläggsyrkandet under proposition bifall mot avslag och finner att fullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag att upphäva Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad. 41 Rapport om insatser för hemlösa 2014 (Bihang nr 18/Dnr-STK ) Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till beredningsbrev avgivet av vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende Rapport om insatser för hemlösa Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP avgett ett gemensamt särskilt yttrande. Till beslutet har vidare företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 7 respektive Bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll). Carina Nilsson och Fredrik Sjögren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Katerin Mendez yrkar att rapporten inkluderar utsatta EU-medborgare i statistiken samt inger yrkandet skriftligt, vilket intages som Bilaga 9. Carina Nilsson yrkar avslag på Katerin Mendez yrkande. I ärendet yttrar sig även Noria Manouchi, Martina Skrak, Hanna Gedin, Magnus Olsson, Daniel Wolski, Momodou Jallow, Anders Nilsson och Nils Karlsson. Det antecknas att sammanträdet under pågående överläggning ajourneras kl för rast.

8 8 (14) Lisa Rydje yrkar att berörda nämnder och förvaltningar samarbetar för att ta fram en samlad handlingsplan, som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter, för att komma tillrätta med hemlösheten i Malmö Stad samt att Malmö Stad i denna handlingsplan inför en nollvision mot hemlöshet samt inger yrkandena skriftligt, vilka intages som Bilaga 10. Carina Nilsson yrkar avslag på Lisa Rydjes yrkande. Noria Manouchi yrkar bifall till Katerin Mendez yrkande. Beslut första att-satsen i kommunstyrelsens förslag Vid givna propositioner om dels bifall till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag, dels bifall till Lisa Rydjes tilläggsyrkande finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Lisa Rydjes tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 58 ja-röster mot 2 nej-röster. En ledamot är frånvarande under omröstningen. Omröstningsprotokollet intages som Bilaga 11. Kommunfullmäktige har härvid beslutat att Handlingsplan för Malmö stads hemlöshetsarbete från 2005 ska upphöra att gälla. Beslut andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag Vid givna propositioner om dels bifall till andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag, dels bifall till Katerin Mendez tilläggsyrkande finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-ordning. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Katerin Mendez tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 50 ja-röster mot 11 nej-röster. Följande tjänstgörande ledamöter avger i röstförklaring att de rätteligen röstat nej: Stefan Lindhe, Anja Sonesson, Tomas Petersson, John Roslund, Tony Rahm och Robert Maricic. Omröstningsprotokollet intages som Bilaga 12. Kommunfullmäktige har härvid beslutat att stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden även fortsatt ska avge årlig rapport till kommunstyrelsen om aktuella insatser för hemlösa.

9 9 (14) 42 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, kvartal (Bihang nr 19/Dnr-STK ) Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat en rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) och enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, kvartal Till rapporten har bifogats en skrivelse utfärdad av vård- och omsorgsberedningen. Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP avgett ett gemensamt särskilt yttrande. Till beslutet har vidare företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 13 respektive Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll). Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Under överläggning i ärendet yttrar sig även Fredrik Sjögren, John Roslund och Noria Manouchi. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga rapporten till handlingarna. 43 Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) (Bihang nr 20/Dnr-STK ) Tekniska nämnden har ingett en framställan med förslag om godkännande av försäljning av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Under överläggning i ärendet yrkar Milan Obradovic, Ewa Bertz och Anders Olin bifall till kommunstyrelsens förslag. Katerin Mendez yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Hanna Thomé. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till Katerin Mendez yrkande (avslag på kommunstyrelsens förslag), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen.

10 10 (14) Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Katerin Mendez till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till yrkandet om avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet. 44 Försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö, Gyllins Trädgård (projekt nr 1038) (Bihang nr 21/Dnr-STK ) Tekniska nämnden har ingett en framställan med förslag om godkännande av försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö, Gyllins Trädgård (projekt nr 1038). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Milan Obradovic och Ewa Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö. 45 Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt upplåta den fastighet som bildas vid avstyckning från fastigheterna Hyllie 4:2 samt Hyllie 165:61 i Malmö (projekt nr 7018) (Bihang nr 22/Dnr-STK ) Tekniska nämnden har ingett en framställan med förslag om bemyndigande för nämnden att med tomträtt upplåta den fastighet som bildas vid avstyckning från fastigheterna Hyllie 4:2 samt Hyllie 165:61 i Malmö (projekt nr 7018). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. I kommunstyrelsen har Ewa Bertz och Roko Kursar inkommit med särskilt yttrande, vilket intages som Bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll. Milan Obradovic och Anders Törnblad yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga tekniska nämnden att med tomträtt upplåta den fastighet som kommer att bildas efter avstyckning från fastigheterna Hyllie 4:2 och Hyllie 165:61 i Malmö.

11 11 (14) 46 Detaljplan för fastigheterna 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö (Dp 5203) (Bihang nr 23/Dnr-STK ) Stadsbyggnadsnämnden har ingett framställning med förslag till detaljplan för fastigheterna 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö (Dp 5203). Kommunstyrelsen har avgett yttrande, enligt vilket hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Karolina Skog och Daniel Wolski yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att anta stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för fastigheterna Hamnen 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö. 47 Motion om fler platser i pedagogisk omsorg i kommunal regi (Bihang nr 24/Dnr-STK ) Nina Kain (SD) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med förskolenämnden aktivt verka för att rekrytera fler dagbarnvårdare samt att ge förskolenämnden i uppdrag att genomföra löpande kontroller av den pedagogiska omsorgen för att säkerställa en hög kvalitet inom omsorgen. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Mot kommunstyrelsens beslut har företrädare för SD avgett en reservation, vilken intages som Bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll. Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Magnus Olsson yrkar bifall till motionen. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till Magnus Olssons yrkande (bifall till motionen), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus Olsson för SD till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till yrkandet om bifall till motionen.

12 12 (14) 48 Motion om att utreda möjligheterna att i någon form återskapa Mästargalan (Bihang nr 25/Dnr-STK ) Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i någon form återskapa Mästargalan. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Frida Trollmyr yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Rahm och John Roslund yrkar bifall till motionen. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till Tony Rahm m.fl. yrkande (bifall till motionen), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar att motionen kan anses besvarad med vad i ärendet anförts. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Torbjörn Tenghammar för M till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till yrkandet om bifall till motionen. 49 Motion om att införa nattstopp på bussar i Malmö (Bihang nr 26/Dnr-STK ) Ewa Bertz (FP) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur nattstopp ska introduceras i Malmö kommun efter förhandling med Skånetrafiken. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. I kommunstyrelsen har Ewa Bertz, med instämmande av Roko Kursar, inkommit med ett särskilt yttrande, vilket intages som Bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll. Milan Obradovic, Ewa Bertz, Katerin Mendez och Lars-Johan Hallgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att införa nattstopp på bussar i Malmö med redovisning av utredningsuppdraget till kommunstyrelsen, samt att motionen därmed kan anses besvarad.

13 13 (14) 50 Valförslag (Bihang nr 27) Valberedningen har ingett förslag till val. Valberedningens ordförande Björn Gudmundsson anmäler som kompletteringar till förslaget: - Till ledamot i stadsområdesnämnd Öster, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Valentina Stoyanovska (S) - Till ersättare (S) i stadsområdesnämnd Öster, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Åsa Durgut (S) - Till ersättare (S) i valnämnden för perioden t.o.m. 31 december 2018, Sedat Arif (S) - Till nämndeman i Malmö tingsrätt, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Vincent Dordevic (S) - Till nämndeman i Malmö tingsrätt, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Astrid Wedin Kohnke (S) - Till nämndeman i Malmö tingsrätt, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Arvid Lundgren (S) - Till ersättare i styrelsen för Emy och Waldermar Beijers stiftelse, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Ingegärd Larsson-Hellquist (S) (korrigering av förslaget i Bihang nr 27, Bilaga 18) - Till ledamot i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) - Till ledamot i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Anna Karin Alm (-) - Till ersättare i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Pehr Andersson (-) - Till ersättare i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Erik Renström (-) Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla det kompletterade och korrigerade valförslaget. 51 Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning (Bihang nr 28) En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 5 februari 2015 inkommit till kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning, lägges till handlingarna.

14 14 (14) 52 Interpellation angående tiggeriet i Malmö (Dnr-STK ) Magnus Olsson (SD) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en interpellation angående tiggeriet i Malmö. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Sammanträdet pågår kl med ajournering kl Som ovan Å tjänstens vägnar Daniel Svartek Protokollet justerat den 7 april Kent Andersson Anders Törnblad Rickard Åhman-Persson Justeringen har enligt 5 kap. 62 kommunallagen tillkännagetts den 7 april Å tjänstens vägnar Daniel Svartek

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-29 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-24 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-06-16 Plats Stadshuset, Pelarrummet Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 119-137 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Sociala resursnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2015-01-28, kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Sessionssalen Carina Nilsson (S) Ordförande

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-08-21 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden SN-2015-915 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Mandatperiod 1 januari 2015-31 december 2018

Mandatperiod 1 januari 2015-31 december 2018 Instans Mandatperiod 1 januari 2015-31 december 2018 Uppdragstyp Parti Namn Finsam Ledamot S Andreas Schönström Finsam Ersättare M Patrick Reslow Finsam Revisor M Åke Christiansson Finsam Revisorsersättare

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-28, 91 Gäller fr o m 2011-04-28 Arbetsordning för kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är det direkt folkvalda parlamentet i Värnamo kommun.

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Britt Sonesson och Lennart Glans. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-02-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-18 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (10) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-08-18 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.35 Paragrafer 79-98 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Per Johansson (M) Stina Sinclair (KD) Ingvar Åkerberg (FP) Peter Lundvall (MP) Carolina Pettersson (S) Jan Ericson (S) Kenneth Kindblom (V)

Per Johansson (M) Stina Sinclair (KD) Ingvar Åkerberg (FP) Peter Lundvall (MP) Carolina Pettersson (S) Jan Ericson (S) Kenneth Kindblom (V) JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-08-29 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande Peter Jutterström (M) AnneMarie Grennhag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP)

Cornelia Röjner (M) Charlotta Bergström (MP) Malmö stad Kulturnämndens arbetsutskott 1 (7) Protokoll Sammanträdestid 2014-08-18, klockan 13.00-14.45 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande, anmält förhinder Kulturkansliet, Börssalen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer