Den 25 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare."

Transkript

1 Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia Hedén, Jeanette Stojic, Patrick Reslow, Håkan Fäldt, Linda Hiltmann och Mediha Ahmadi. Som ersättare för de frånvarande ledamöterna inträder: Anders Nilsson för Ilmar Reepalu, Marcelo Arce Castillo för Carina Svensson, Ilvars Hansson för Per Ramhorn, Lisbeth Persson-Ekström för Angelica Bengtsson, Lilian Gerleman för Olof Lavesson, Birgit Hansson för Sofia Hedén, Momodou Jallow för Jeanette Stojic, John Eklöf för Patrick Reslow, Tomas Petersson för Håkan Fäldt, Lisa Rydje för Linda Hiltmann och Andreas Konstantinides för Mediha Ahmadi. Ilvars Hansson lämnar sammanträdet efter 42, varvid Christer Bengtsson blir ny ersättare för Per Ramhorn. Katrin Stjernfeldt Jammeh lämnar sammanträdet efter ärendet 48 och ersätts som ledamot av Jan Olsson. Karolina Skog lämnar sammanträdet efter ärendet 48 och ersätts som ledamot av Bassem Nasr. Adrian Kaba lämnar sammanträdet efter 48 och ersätts som ledamot av Nasra Abdi Ali. Mubarik Abdirahman lämnar sammanträdet efter 48 och ersätts som ledamot av Emil Svensson. Marcelo Arce Castillo lämnar sammanträdet efter 48, varvid Bengt Persson blir ny ersättare för Carina Svensson. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. 24 Ordförandens upplysning angående webbsändningen av kommunfullmäktigesammanträdet Ordföranden inleder sammanträdet med att uttala att det ska särskilt upplysas att för att kommunens webbsändning över internet av ett kommunfullmäktige-sammanträde ska vara laglig får den inte vara kränkande i personuppgiftslagens mening. De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde får därför inte kränka den enskildes personliga integritet och för övrigt inte heller röja dennes/dennas sekretess. Dessa bestämmelser kommer också att iakttas vid den vidare hanteringen av varje enskilt sammanträde som efter direktsändningen läggs ut på nätet. kfprot

2 2 (14) 25 Protokollsjustering Ordföranden meddelar att protokollet skall justeras tisdagen den 7 april 2015, kl , på stadskontoret. Kommunfullmäktige utser Anders Törnblad och Rickard Åhman-Persson att jämte ordföranden justera protokollet. 26 Avsägelser I ingivna skrivelser, som lägges till handlingarna, har Johan Ohlson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i grundskolenämnden, Rafed Mustafa (S) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt samt ersättare i valnämnden, Caroline Wessel (M), från och med 1 april 2015, uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i stadsområdesnämnd Söder, Ingemar Andersson (SD) uppdraget som ledamot i servicenämnden, Mohammad Mohammad (M), från och med 1 april 2015, uppdraget som ledamot i arbetsmarknads-, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, Marcelo Arce Castillo (S), från och med 30 april 2015, uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i kulturnämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i Kommunförbundet Skåne och Abderrahmän Ben Hamida (MP) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna. 27 Enkel fråga angående försöksverksamhet i Malmö med betyg från årskurs 4 (Dnr-STK ) Fredrik Sjögren (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående försöksverksamhet i Malmö med betyg från årskurs 4. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 B). 28 Enkel fråga angående korrekt information till samtliga politiker i grundskolenämnden (Dnr STK Jörgen Grubb (SD) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående korrekt information till samtliga politiker i grundskolenämnden.

3 3 (14) Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 C). 29 Enkel fråga angående huvudmannens ansvar vid delegation (Dnr-STK ) Anneli Bojesson (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående huvudmannens ansvar vid delegation. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 D). 30 Enkel fråga angående fritidsnämndens beslut att med skattemedel driva kommunal gymverksamhet på nya Hylliebadet (Dnr-STK ) Tony Rahm (M) har anhållit om att till fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående fritidsnämndens beslut att med skattemedel driva kommunal gymverksamhet på nya Hylliebadet. Den kommer att besvaras vid dagens sammanträde (jfr 38 E). 31 Enkel fråga om det är hälsofrämjande att lägga ner Hälsoträdgården (Dnr-STK ) Ewa Bertz (FP) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för folkhälsa och jämställdhet Martina Skrak få framställa en enkel fråga om det är hälsofrämjande att lägga ner Hälsoträdgården. Den kommer att besvaras av Petra Bergquist vid fullmäktiges nästa sammanträde. 32 Enkel fråga om Jobb Malmös insatser för att bekämpa arbetslösheten är tillräckliga för att närma sig riksgenomsnittet (Dnr-STK ) Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga om Jobb Malmös insatser för att bekämpa arbetslösheten är tillräckliga för att närma sig riksgenomsnittet.

4 4 (14) Den kommer att besvaras av Andreas Schönström vid fullmäktiges nästa sammanträde. 33 Enkel fråga om Malmö kan klara kommunallagens balanskrav utan skattehöjning med nuvarande organisation med stadsområden (Dnr-STK ) Torbjörn Tegnhammar (M) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga om Malmö kan klara kommunallagens balanskrav utan skattehöjning med nuvarande organisation med stadsområden. Den kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 34 Enkel fråga om eventuellt nedläggningshot avseende Bladins internationella förskola (Dnr-STK ) Helena Nanne (M) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga om eventuellt nedläggningshot avseende Bladins internationella förskola. Den kommer att besvaras av Rose-Marie Carlsson vid fullmäktiges nästa sammanträde. 35 Enkel fråga om jämställdhetsintegreringen i Malmö stad (Dnr-STK ) Katerin Mendez (FI) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för folkhälsa och jämställdhet Martina Skrak få framställa en enkel fråga om jämställdhetsintegreringen i Malmö stad. Den kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.

5 5 (14) 36 Enkel fråga om att inkludera EU-medborgare avseende olika insatser i Malmö (Dnr-STK ) Katerin Mendez (FI) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för socialtjänst, vård och omsorg Carina Nilsson få framställa en enkel fråga om att inkludera EU-medborgare avseende olika insatser i Malmö. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ifrågavarande enkla fråga inte får ställas vid dagens sammanträde. 37 Enkel fråga om olika hastighetsbegränsande insatser längs med de centrala huvudlederna i Malmö (Dnr-STK ) Katerin Mendez (FI) har anhållit om att till kommunalrådet med beredningsansvar för teknik och miljö Milan Obradovic få framställa en enkel fråga om hastighetsbegränsande insatser längs med de centrala huvudlederna i Malmö. Den kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 38 Besvarande av enkla frågor A. Kommunfullmäktige beslutade under 9/2015 medge Magnus Olsson (SD) att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en enkel fråga angående antisemitismen i Malmö. Ärendet avseende enkla frågan, som har bordlagts vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari 2015, 9, återupptas vid dagens sammanträde. Katrin Stjernfeldt Jammeh besvarar frågan. Magnus Olsson yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 1. B. Kommunfullmäktige beslutade under 27 medge Fredrik Sjögren (FP) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående försöksverksamhet i Malmö med betyg i årskurs 4. Anders Rubin besvarar frågan. Fredrik Sjögren yttrar sig.

6 6 (14) Enkla frågan intages som Bilaga 2. C. Kommunfullmäktige beslutade under 28 medge Jörgen Grubb (SD) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående korrekt information till samtliga politiker i grundskolenämnden. Anders Rubin besvarar frågan. Jörgen Grubb yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 3. D. Kommunfullmäktige beslutade under 29 medge Anneli Bojesson (FP) att till kommunalrådet med beredningsansvar för skola Anders Rubin få framställa en enkel fråga angående huvudmannens ansvar vid delegation. Anders Rubin besvarar frågan. Anneli Bojesson yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga 4. E. Kommunfullmäktige beslutade under 30 medge Tony Rahm (M) att till fritidsnämndens ordförande Frida Trollmyr få framställa en enkel fråga angående fritidsnämndens beslut att med skattemedel driva kommunal gymverksamhet på nya Hylliebadet. Frida Trollmyr besvarar frågan. Tony Rahm yttrar sig. Enkla frågan intages som Bilaga Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige (Bihang nr 16) Enligt från Länsstyrelsen i Skåne län inkommet besked har Anneli Bojesson (FP) inkallats som ordinarie ledamot efter Allan Widman som har avgått och Magnus Hulthe Andersson utsetts som ny ersättare. Länsstyrelsens besked lägges till handlingarna. Ordföranden hälsar den nye ledamoten och ersättaren välkomna till kommunfullmäktiges verksamhet.

7 7 (14) 40 Revidering av Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad (Bihang nr 17/Dnr-STK ) Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till beredningsbrev avgivet av vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende revidering av Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad. Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Katerin Mendez yrkar att stadskontoret ges i uppdrag att se över verksamheten utifrån ett MR-perspektiv och att ett nytt styrande dokument med utgångspunkt i den enskildes mänskliga rättigheter tas fram samt inger yrkandet skriftligt, vilket intages som Bilaga 6. Carina Nilsson yrkar avslag på Katerin Mendez yrkande. Efter att ha funnit kommunstyrelsens förslag bifallet ställer ordföranden tilläggsyrkandet under proposition bifall mot avslag och finner att fullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag att upphäva Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad. 41 Rapport om insatser för hemlösa 2014 (Bihang nr 18/Dnr-STK ) Kommunstyrelsen har ingett framställning, vari hänvisas till beredningsbrev avgivet av vård- och omsorgsberedningen, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet avseende Rapport om insatser för hemlösa Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP avgett ett gemensamt särskilt yttrande. Till beslutet har vidare företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 7 respektive Bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll). Carina Nilsson och Fredrik Sjögren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Katerin Mendez yrkar att rapporten inkluderar utsatta EU-medborgare i statistiken samt inger yrkandet skriftligt, vilket intages som Bilaga 9. Carina Nilsson yrkar avslag på Katerin Mendez yrkande. I ärendet yttrar sig även Noria Manouchi, Martina Skrak, Hanna Gedin, Magnus Olsson, Daniel Wolski, Momodou Jallow, Anders Nilsson och Nils Karlsson. Det antecknas att sammanträdet under pågående överläggning ajourneras kl för rast.

8 8 (14) Lisa Rydje yrkar att berörda nämnder och förvaltningar samarbetar för att ta fram en samlad handlingsplan, som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter, för att komma tillrätta med hemlösheten i Malmö Stad samt att Malmö Stad i denna handlingsplan inför en nollvision mot hemlöshet samt inger yrkandena skriftligt, vilka intages som Bilaga 10. Carina Nilsson yrkar avslag på Lisa Rydjes yrkande. Noria Manouchi yrkar bifall till Katerin Mendez yrkande. Beslut första att-satsen i kommunstyrelsens förslag Vid givna propositioner om dels bifall till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag, dels bifall till Lisa Rydjes tilläggsyrkande finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Lisa Rydjes tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 58 ja-röster mot 2 nej-röster. En ledamot är frånvarande under omröstningen. Omröstningsprotokollet intages som Bilaga 11. Kommunfullmäktige har härvid beslutat att Handlingsplan för Malmö stads hemlöshetsarbete från 2005 ska upphöra att gälla. Beslut andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag Vid givna propositioner om dels bifall till andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag, dels bifall till Katerin Mendez tilläggsyrkande finner ordföranden den förstnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-ordning. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Katerin Mendez tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkandet. Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 50 ja-röster mot 11 nej-röster. Följande tjänstgörande ledamöter avger i röstförklaring att de rätteligen röstat nej: Stefan Lindhe, Anja Sonesson, Tomas Petersson, John Roslund, Tony Rahm och Robert Maricic. Omröstningsprotokollet intages som Bilaga 12. Kommunfullmäktige har härvid beslutat att stadsområdesnämnderna och sociala resursnämnden även fortsatt ska avge årlig rapport till kommunstyrelsen om aktuella insatser för hemlösa.

9 9 (14) 42 Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) och 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, kvartal (Bihang nr 19/Dnr-STK ) Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige överlämnat en rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) och enligt 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut, kvartal Till rapporten har bifogats en skrivelse utfärdad av vård- och omsorgsberedningen. Till kommunstyrelsens beslut i ärendet har företrädare för M och FP avgett ett gemensamt särskilt yttrande. Till beslutet har vidare företrädare för SD avgett ett särskilt yttrande. (De särskilda yttrandena intages som Bilaga 13 respektive Bilaga 14 till kommunfullmäktiges protokoll). Carina Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet. Under överläggning i ärendet yttrar sig även Fredrik Sjögren, John Roslund och Noria Manouchi. Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag att lägga rapporten till handlingarna. 43 Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) (Bihang nr 20/Dnr-STK ) Tekniska nämnden har ingett en framställan med förslag om godkännande av försäljning av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Under överläggning i ärendet yrkar Milan Obradovic, Ewa Bertz och Anders Olin bifall till kommunstyrelsens förslag. Katerin Mendez yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Hanna Thomé. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till Katerin Mendez yrkande (avslag på kommunstyrelsens förslag), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen.

10 10 (14) Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls reservation av Katerin Mendez till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till yrkandet om avslag på kommunstyrelsens förslag i ärendet. 44 Försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö, Gyllins Trädgård (projekt nr 1038) (Bihang nr 21/Dnr-STK ) Tekniska nämnden har ingett en framställan med förslag om godkännande av försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö, Gyllins Trädgård (projekt nr 1038). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Milan Obradovic och Ewa Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö. 45 Bemyndigande till tekniska nämnden att med tomträtt upplåta den fastighet som bildas vid avstyckning från fastigheterna Hyllie 4:2 samt Hyllie 165:61 i Malmö (projekt nr 7018) (Bihang nr 22/Dnr-STK ) Tekniska nämnden har ingett en framställan med förslag om bemyndigande för nämnden att med tomträtt upplåta den fastighet som bildas vid avstyckning från fastigheterna Hyllie 4:2 samt Hyllie 165:61 i Malmö (projekt nr 7018). Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, enligt vilket hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. I kommunstyrelsen har Ewa Bertz och Roko Kursar inkommit med särskilt yttrande, vilket intages som Bilaga 15 till kommunfullmäktiges protokoll. Milan Obradovic och Anders Törnblad yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga tekniska nämnden att med tomträtt upplåta den fastighet som kommer att bildas efter avstyckning från fastigheterna Hyllie 4:2 och Hyllie 165:61 i Malmö.

11 11 (14) 46 Detaljplan för fastigheterna 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö (Dp 5203) (Bihang nr 23/Dnr-STK ) Stadsbyggnadsnämnden har ingett framställning med förslag till detaljplan för fastigheterna 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö (Dp 5203). Kommunstyrelsen har avgett yttrande, enligt vilket hänvisas till ett tjänsteutlåtande avgivet av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Karolina Skog och Daniel Wolski yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att anta stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för fastigheterna Hamnen 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö. 47 Motion om fler platser i pedagogisk omsorg i kommunal regi (Bihang nr 24/Dnr-STK ) Nina Kain (SD) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med förskolenämnden aktivt verka för att rekrytera fler dagbarnvårdare samt att ge förskolenämnden i uppdrag att genomföra löpande kontroller av den pedagogiska omsorgen för att säkerställa en hög kvalitet inom omsorgen. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Mot kommunstyrelsens beslut har företrädare för SD avgett en reservation, vilken intages som Bilaga 16 till kommunfullmäktiges protokoll. Rose-Marie Carlsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Magnus Olsson yrkar bifall till motionen. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till Magnus Olssons yrkande (bifall till motionen), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Magnus Olsson för SD till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till yrkandet om bifall till motionen.

12 12 (14) 48 Motion om att utreda möjligheterna att i någon form återskapa Mästargalan (Bihang nr 25/Dnr-STK ) Tony Rahm (M) och John Roslund (M) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i någon form återskapa Mästargalan. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Frida Trollmyr yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Rahm och John Roslund yrkar bifall till motionen. Vid givna propositioner om dels bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dels bifall till Tony Rahm m.fl. yrkande (bifall till motionen), blir den förstnämnda propositionen av kommunfullmäktige utan omröstning bifallen. Kommunfullmäktige beslutar att motionen kan anses besvarad med vad i ärendet anförts. Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäls gruppreservation av Torbjörn Tenghammar för M till förmån för framställt men ej tillstyrkt bifallsyrkande till yrkandet om bifall till motionen. 49 Motion om att införa nattstopp på bussar i Malmö (Bihang nr 26/Dnr-STK ) Ewa Bertz (FP) har väckt motion med förslag om att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur nattstopp ska introduceras i Malmö kommun efter förhandling med Skånetrafiken. Kommunstyrelsen har avgett ett yttrande, vari hänvisas till en tjänsteskrivelse avgiven av stadskontoret, med förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet. I kommunstyrelsen har Ewa Bertz, med instämmande av Roko Kursar, inkommit med ett särskilt yttrande, vilket intages som Bilaga 17 till kommunfullmäktiges protokoll. Milan Obradovic, Ewa Bertz, Katerin Mendez och Lars-Johan Hallgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjligheten att införa nattstopp på bussar i Malmö med redovisning av utredningsuppdraget till kommunstyrelsen, samt att motionen därmed kan anses besvarad.

13 13 (14) 50 Valförslag (Bihang nr 27) Valberedningen har ingett förslag till val. Valberedningens ordförande Björn Gudmundsson anmäler som kompletteringar till förslaget: - Till ledamot i stadsområdesnämnd Öster, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Valentina Stoyanovska (S) - Till ersättare (S) i stadsområdesnämnd Öster, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Åsa Durgut (S) - Till ersättare (S) i valnämnden för perioden t.o.m. 31 december 2018, Sedat Arif (S) - Till nämndeman i Malmö tingsrätt, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Vincent Dordevic (S) - Till nämndeman i Malmö tingsrätt, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Astrid Wedin Kohnke (S) - Till nämndeman i Malmö tingsrätt, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Arvid Lundgren (S) - Till ersättare i styrelsen för Emy och Waldermar Beijers stiftelse, för perioden t.o.m. 31 december 2018, Ingegärd Larsson-Hellquist (S) (korrigering av förslaget i Bihang nr 27, Bilaga 18) - Till ledamot i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) - Till ledamot i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Anna Karin Alm (-) - Till ersättare i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Pehr Andersson (-) - Till ersättare i styrelsen för Medeon AB, t.o.m. årsstämman 2019, Erik Renström (-) Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att bifalla det kompletterade och korrigerade valförslaget. 51 Anmälan om inkomna ärenden som ännu inte har underställts kommunfullmäktiges prövning (Bihang nr 28) En föreliggande anmälan av ärenden, som efter den 5 februari 2015 inkommit till kommunfullmäktige, men ännu inte har underställts fullmäktiges prövning, lägges till handlingarna.

14 14 (14) 52 Interpellation angående tiggeriet i Malmö (Dnr-STK ) Magnus Olsson (SD) har anhållit om att till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh få framställa en interpellation angående tiggeriet i Malmö. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas. Den kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Sammanträdet pågår kl med ajournering kl Som ovan Å tjänstens vägnar Daniel Svartek Protokollet justerat den 7 april Kent Andersson Anders Törnblad Rickard Åhman-Persson Justeringen har enligt 5 kap. 62 kommunallagen tillkännagetts den 7 april Å tjänstens vägnar Daniel Svartek