SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS"

Transkript

1 ALLMÄNT 1. (de "Allmänna Villkoren") gäller för alla köprelaterade dokument som undertecknats av Köpare och Säljare ("Köpdokument") och Köpordrar. En Köporder är ett anbud från Köparen att köpa de varor, tjänster eller andra produkter som har beskrivits i Köpordern ("Produkterna") enligt dessa Allmänna Villkor. Säljaren kan acceptera ett sådant anbud antingen genom att (1) åta sig att sända Produkterna eller på annat sätt agera enligt Köpordern, (2) sända visst antal eller samtliga av de Produkter som anges i Köpordern eller genom att ta annat lämpligt initiativ till att agera i enlighet med Köpordern, eller genom att (3) sända en orderbekräftelse till Köparen. VID ACCEPTANS AV EN KÖPORDER ÄR DE VILLKOR SOM REGLERAR KÖPET UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSADE TILL VILLKOREN I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, KÖPORDERN OCH ANDRA KÖPDOKUMENT. SÄLJAREN ACCEPTERAR HÄRMED ATT ANDRA, AVVIKANDE VILLKOR, T EX I SÄLJARENS ACCEPT ELLER NÅGOT ANNAT MEDDELANDE FRÅN SÄLJAREN, OBEROENDE AV OM DE TAGITS EMOT AV KÖPAREN FÖRE ELLER EFTER DATUMET FÖR EN KÖPORDER, INTE SKALL VARA GÄLLANDE MOT KÖPAREN. OM ETT ELLER FLERA VILLKOR I NÅGON KÖPORDER ELLER I NÅGOT KÖPDOKUMENT OCH DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ÄR OFÖRENLIGA, SKALL I FÖRSTA HAND VILLKOREN I KÖPORDERN GÄLLA, OCH DÄREFTER VILLKOREN I NÅGOT TILLÄMPLIGT KÖPDOKUMENT, FÖLJT AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR. 2. En Köporder får inte överlåtas av Säljaren innan Köparen har givit sitt skriftliga samtycke till detta. PRISER OCH SKATTER 3. Produkternas pris så som de anges i Köpordern utgör det totala belopp som Köparen är skyldig att betala för Produkterna, om inte annat anges. Priserna omfattar, utan begränsning, alla kostnader för frakt, packning, hantering och transportförsäkringsavgifter, om inte annat anges. 4. De priser som anges i en Köporder eller på ett Köpdokument omfattar samtliga tillämpliga royalties, licensavgifter och skatter, men inte mervärdesskatt, om inte annat anges. PACKNING OCH LEVERANS 5. Säljaren är ansvarig för all packning och inslagning av de varor som är Produkter som skall levereras, och skall tillhandahålla lämpligt skydd mot rost, försämring och fysisk skada, både under transport och under framtida förvaring av Produkterna i enlighet med branschpraxis. Under sitt åtagande skall Säljaren följa all gällande lagstiftning och alla statliga och kommunala föreskrifter och tillhandahålla särskilda förvaringsinstruktioner i enlighet med tillämpliga miljöbestämmelser. 6. Säljaren skall märka alla fraktcontainrar så att innehållet kan identifieras utan att containrarna behöver öppnas, och skall inkludera en packsedel som anger varje containers innehåll. Den aktuella Köporderns nummer skall anges på samtliga packsedlar, konossement och andra fraktdokument. Alla sändningar skall vara identifierade som antingen delleveranser eller kompletta leveranser av samtliga Produkter som har beställts. 7. Säljaren skall sända Produkterna på det sätt som angivits av Köparen i Köpordern, för leverans inom den tidsram som angivits av Köparen. Om ingen sändningsmetod har angivits av Köparen, kan Säljaren sända Produkterna CIP ("Carriage/Freight and Insurance Paid to", frakt och försäkring betalda till (angiven plats)) (INCOTERMS 2000) till Köparens driftsställe för leverans inom utsatt tid. Samtliga leveransdatum som angivits i Köpordern är slutliga. 8. Äganderätten och risken för förlust av eller skada på samtliga Produkter övergår till Köparen vid Köparens faktiska mottagande av Produkterna på den angivna leveransplatsen. 9. Antalet Produkter får inte vara större eller mindre än den kvantitet Produkter som beställts, och måste även på andra sätt överensstämma med samtliga villkor i Köpordern, och andra tillämpliga Köpdokument. Om Säljaren är försenad med att leverera Produkterna, har Köparen rätt att avbeställa den del av ordern som ännu inte har behandlats, utan något föregående formellt meddelande, och kan dessutom begära skadestånd. Köparen har rätt att på Säljarens bekostnad returnera eventuella överflödiga eller icke överensstämmande Produkter. Ersättningsprodukter eller extra avgifter är inte tillåtna utan särskilt skriftligt godkännande från Köparen. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR 10. En originalfaktura måste skickas med varje sändning och skall innehålla korrekt beskrivning, komplett Köpordernummer och, om det anges på Köpordern, Köparens kostnadsställenummer. När så är tillämpligt, bör fakturan visa avsändningsplats, tillhandahålla komplett leveransvägsinformation och ange storleken på förbetalda fraktavgifter. 11. Betalningsvillkoren är 60 dagar netto, om inget annat anges. Samtliga tidsperioder för betalning av fakturor som utfärdats för Köporder räknas från det senaste datumet av datumet för Köparens faktiska mottagande av fakturan eller datumet för Köparens faktiska mottagande av Produkterna. När fakturabelopp är föremål för rabatt baserad på betalningsdatum, anses betalningen gjord det datum som Köparen vidtar betalningsåtgärder. GARANTI OCH SKADEERSÄTTNING12. (a) Säljaren garanterar att samtliga Produkter som levereras under dessa Allmänna Villkor är felfria vad beträffar utförande, material och tillverkning; skall överensstämma med kraven i tillämpliga Köpdokument och tillämplig Köporder, inklusive samtliga ritningar eller specifikationer inkluderade däri eller varuprover, som Köparen eller Säljaren tillhandahållit; och, under förutsättning att Produkterna inte är tillverkade efter en design som tillhandahållits av Köparen, skall vara utan designfel. För alla Produkter som omfattas av ett serviceavtal, garanterar Säljaren att sådan service kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt, och av personal vars kvalifikationer är lämpliga för det arbete som ska utföras. (b) Om Produkt inte överensstämmer med de garantier som angivits i dessa Allmänna Villkor, eller annat Köpdokument, kan Köparen välja att: (i) kräva att Säljaren kostnadsfritt för Köparen korrigerar alla defekta eller ej överensstämmande Produkter genom reparation, utbyte eller, vid tjänst, genom att tjänsten utförs på nytt; eller (ii) returnera sådana defekta eller icke överensstämmande Produkter på Säljarens bekostnad och återfå det betalda priset för Produkterna, eller (iii) rätta de defekta eller icke överensstämmande Produkterna och fakturera Säljaren för kostnaden för sådan rättning. De nu nämnda rättigheterna utgör tillägg till alla andra rättigheter som Köparen har enligt dessa Allmänna Villkor och är således inte uttömmande. Alla garantier gäller Köparen och dennes efterträdare och till den Köparen överlåtit sina rättigheter samt Köparens kunder. 13. Säljaren ska gottgöra Köparen, hålla denne skadelös och, på Köparens begäran, försvara Köparen och Köparens dotterbolag, ledning, styrelseledamöter, anställda, ombud och oberoende entreprenörer från och mot alla fordringar, krav eller andra anspråk, förluster och kostnader, inklusive men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader, som uppstår till följd av eller i samband med: (a) alla former av garantibrott av Säljaren under dessa Allmänna Villkor, (b) alla former av åtgärder eller underlåtenhet, oberoende av försummelse, av Säljaren eller Säljarens anställda eller ombud, inklusive men inte begränsat till vad sådan åtgärd eller underlåtenhet orsakar eller bidrar till, såsom (i)

2 någon form av kroppsskada, sjukdom, eller dödsfall; (ii) någon form av skada på eller förstörelse av materiella eller immateriella tillgångar (inklusive datorprogram och data och alla former av användningsförlust som uppstår till följd av dessa); eller (iii) något brott mot någon lag, förordning eller föreskrifter; eller (c) någon form av brott eller påstått brott mot en tredje parts rättigheter som uppstått helt eller delvis till följd av försäljningen av Produkterna till Köparen under dessa Allmänna Villkor, eller Köparens utövande av sina rättigheter i samband med sådana produkter, inklusive men inte begränsat till något påstående att Produkterna eller användningen eller försäljning av Produkterna av Köparen eller Köparens kunder gör intrång i något patent (förutom i de fall då Produkterna har tillverkats enligt ett mönster som tillhandahållits av Köparen), upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter som tillhör tredje part. 14. Säljaren ska inneha erforderligt försäkringsskydd till täckande av krav på skadestånd eller annan ersättning till följd av en Köporder. UTFÖRANDE AV ARBETE 15. Säljarens anställda och ombud ska iaktta Köparens arbetstider, och gällande förhållningsregler på arbetet (inklusive och utan begränsningar krav på sekretess) och schemalagd semester under arbete i Köparens lokaler. Säljaren ska utan dröjsmål byta ut någon av sina anställda eller ombud som är utsedda att utföra någon form av service som ingår för produkterna om Köparen så önskar. SPECIALTILLVERKAD PRODUKT OCH SEKRETESSBELAGD INFORMATION 16. Säljaren får inte avlägsna någon Köparens egendom från Köparens lokaler utan föregående skriftligt tillstånd från Köparen. Produkterna av allt arbete som utförs under en Köporder som omfattar leverans av specieprodukter till Köparen ("Specialtillverkade Produkter"), inklusive men inte begränsat till, anteckningar, rapporter, dokumentation, ritningar, datorprogram (källkod, objektkod och förteckningar), uppfinningar, arbeten, anordningar, kretsmönster för halvledarprodukter, modeller, pågående arbeten och annat som levereras utgör Köparens egendom, och Säljaren överlåter härmed till Köparen alla rättigheter, äganderätter och andelar, inklusive men inte begränsat till, samtliga immateriella rättigheter, företagshemligheter, know-how och andra rättigheter till dessa Produkter. Under och efter löptiden för detta avtal ska Säljaren hjälpa Köparen och dess utsedda på alla lämpliga sätt, och på Köparens bekostnad, att dokumentera, säkra, upprätthålla och tillvarata Köparens intressen beträffande samtliga immateriella rättigheter, företagshemligheter, know-how och andra rättigheter med avseende på Specialtillverkade Produkter. Vid färdigställandet av Produkterna eller vid förtida avbeställning av Köpordern, eller på Köparens förtida begäran, ska Säljaren leverera till Köparen all den av Köparens egendom som Säljaren kan ha i sin besittning eller under sin kontroll. 17. Säljaren förbinder sig att under avtalets löptid och därefter inte avslöja Konfidentiell Information vilken Säljaren erhåller från Köparen. Med Konfidentiell Information avses i dessa Allmänna Villkor alla Köparens företagshemligheter, know-how och samtliga uppgifter som är relaterade till Produkterna och de Specialtillverkade Produkterna som tillhandahållits av Köparen, oavsett om informationen lämnas muntligen, skriftligen eller på annat sätt. Den Konfidentiella Informationen skall av Säljaren behandlas såsom hemlig information och får inte yppas för utomstående. Sekretesskyldigheten gäller inte för det fall att: Köparen samtycker till att den Konfidentiella Informationen utlämnas till utomstående; den Konfidentiella Informationen blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal; det enligt lag eller domstols beslut krävs att den Konfidentiella Informationen utlämnas;. den Konfidentiella Informationen har mottagits av Säljaren på ett korrekt sätt från en tredje part som har befogenhet att göra sådana avslöjanden, eller har utvecklats av Säljaren oberoende av detta avtal. Säljaren förbinder sig att vidtaga de åtgärder gentemot anställda och uppdragstagare som får tillgång till Konfidentiell Information, som krävs för att Säljaren skall kunna fullgöra sina sekretessåtaganden enligt detta avtal. All Konfidentiell Information är, såväl under detta avtals löptid som därefter, Köparens egendom. Säljaren förvärvar inga rättigheter att använda sådan information, förutom för vad som krävs för att utföra sina åtaganden i samband med en Köporder. AVBESTÄLLNING 18. Köparen har rätt att avbeställa en Köporder till fullo eller delvis, när så är lämpligt för Köparen, genom att meddela Säljaren. Den enda kompensationen Säljaren erhåller från Köparen i samband med en sådan avbeställning, är priset för samtliga sådana Produkter som faktiskt har mottagits av Köparen före avbeställningen. Samtliga sådana Produkter fortsätter att regleras av Köpordern som om de inte hade avbeställts. 19. Köparen kan avbeställa en Köporder eller motsätta sig leverans av Produkterna utan kostnad för Köparen vid försenad leverans och/eller annat brott av Säljaren mot sina åtaganden till följd av en Köporder eller när, enligt Köparens bedömning, strejker, olyckor eller andra oförutsedda händelser utanför Köparens kontroll resulterar i försenad leverans och/eller annat avtalsbrott. Avbeställning påverkar inte Köparens rättigheter gentemot Säljaren till följd av sådan försenad leverans och/eller annat avtalsbrott. ANSVARSBEGRÄNSNING 20. KÖPARENS SKADESTÅNDSANSVAR SKALL, SÅVIDA INTE UPPSÅT ELLER GROV VÅRDSLÖSHET FÖRELIGGER, VARA BEGRÄNSAT TILL DIREKTA SKADOR. KÖPAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SÅSOM T.EX. PRODUKTIONSBORTFALL, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER INTÄKTER ELLER NÅGON FÖLJDSKADA AV VAD SLAG DET VARA MÅ, OBEROENDE AV OM KÖPAREN HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING 21. Säljaren skall följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter i samband med utförandet av Köpordern, inklusive tillverkning eller försäljning av Produkterna och vad gäller utförandet av sådan servicen som omfattas av Köpordern och samtliga Köpdokument. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 22. Tvist avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna Villkor, Köpordern eller Köpdokument skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. FÖRHÅLLANDET MELLAN PARTERNA 23. Ingendera parten har rätt att för den andra parten åta sig några skyldigheter eller att i övrigt företräda den andra parten. Det åligger därvid Säljaren att inte vidta åtgärder, eller genom passivitet medverka till förhållande, som av tredje man kan uppfattas som att Säljaren är Köparens agent eller att Säljaren har rätt att på annat sätt företräda eller binda Köparen. AVSTÅENDE AV AVTALADE RÄTTIGHETER

3 24. Avstående från Köparens sida att utöva någon rättighet eller underlåtelse att påkalla prestation från Säljaren enligt dessa Allmänna Villkor skall inte betraktas som ett avstående från rätt att i framtiden utöva eller påkalla sådan rättighet eller prestation. GENERAL 1. The (the General Terms ) shall apply to all purchasing related documents signed by Purchaser and Vendor ( Purchase Documents ) and Purchase Orders. A Purchase Order constitutes an offer by Purchaser to purchase the goods, services or other products described in the Purchase Order (the Products ) on these General Terms. Vendor may accept such offer either by (1) Vendor s promising to ship the Products or otherwise performing in accordance with the Purchase Order, (2) Vendor s shipment of some or all of the Products or other appropriate commencement of performance, or (3) sending an order confirmation to Purchaser. BY ACCEPTING A PURCHASE ORDER, VENDOR AGREES THAT THE TERMS CONTAINED IN THESE GENERAL TERMS, THE PURCHASE ORDER, AND ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT EXCLUSIVELY GOVERN THE PURCHASE. VENDOR HEREBY ACCEPTS THAT ANY TERMS DEVIATING HEREFROM CONTAINED IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF A PURCHASE ORDER OR IN ANY OTHER COMMUNICATIONS FROM VENDOR, REGARDLESS OF WHETHER THEY HAVE BEEN RECEIVED BY PURCHASER PRIOR TO OR AFTER THE DATE OF A PURCHASE ORDER, SHALL NOT BE BINDING UPON PURCHASER. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN A TERM OR TERMS IN ANY PURCHASE ORDER OR PURCHASE DOCUMENT AND THESE GENERAL TERMS, THE GOVERNING ORDER OF PRECEDENCE SHALL BE THE PURCHASE ORDER TERMS FOLLOWED BY THE TERMS IN ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT FOLLOWED BY THESE GENERAL TERMS. 2. A Purchase Order shall not be assigned by Vendor without the prior written consent of Purchaser. PRICES AND TAXES 3. Unless otherwise specified, the prices for the Products shown on a Purchase Order are the total amounts owed by Purchaser for the Products. Unless otherwise specified, the prices include, without limitation, all shipping, packing, handling and in-transit insurance charges. 4. Unless otherwise specified, the prices shown on a Purchase Order or Purchase Document include all applicable royalties, licenses and other taxes, but shall not include VAT. state and municipal regulations and provide any specific storage instructions in compliance with environmental regulations. 6. Vendor will label all shipping containers to identify contents without opening and will include a packing slip listing the contents with each container. The number of the applicable Purchase Order must appear on all packing slips, bills of lading and other shipping documents. All shipments must be identified as either partial or complete for all Products ordered. 7. Vendor will ship the Products as specified by Purchaser in a Purchase Order for delivery within the time frame specified by Purchaser. If no shipment method is specified by Purchaser, Vendor may ship the Products CIP (INCOTERMS 2000) to Purchaser s place of business for timely delivery. All delivery dates specified in this Purchase Order are firm. 8. Title and risk of loss or damage to all Products will pass to Purchaser upon Purchaser s actual receipt of the Products at the specified place of delivery. 9. Products must not be in excess of or less than the quantity ordered and must otherwise conform to all the terms of the Purchase Order and any applicable Purchase Document. Should the Vendor be late in delivering the goods or services, Purchaser reserves the right, with no prior formal demand, to cancel the order relating to the part not yet processed, in addition to any damages which Purchaser may claim. Any excess or nonconforming Products may be returned by Purchaser at the Vendor s expense. Substitutions or extra charges will not be permitted without specific written authority of the Purchaser. INVOICING AND PAYMENT TERMS 10. An original invoice must be submitted for each shipment showing proper description, complete Purchase Order number, and, if indicated in the Purchase Order, the Purchaser cost center number. When applicable, the invoice should indicate the point of shipment, provide complete routing information, and state the amount of freight prepaid. 11. Unless otherwise specified, terms of payment will be net 60 days. All time periods for payment of invoices issued under a Purchase Order shall commence on the later of the date of actual receipt of the invoice by Purchaser or the date of the actual receipt of the Products by Purchaser. When an invoice is subject to discount based on the date of payment, payment is deemed to be made on the date when the Purchaser initiates payment. WARRANTY AND INDEMNITY 12. (a) Vendor warrants that all Products delivered hereunder shall be free from defects in workmanship, material, and manufacture; shall comply with the requirements of applicable Purchase Documents and Purchase Order, including any drawings or specifications incorporated herein or samples furnished by Purchaser or Vendor; and, unless the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser, be free from defects in design. For all Products that include the performance of services, Vendor warrants that such services will be performed in a workmanlike manner and by staff whose qualifications fit the work to be performed. (b) If any Products delivered or performed hereunder do not meet the warranties specified herein or otherwise applicable, Purchaser may, at its option. (i) require the Vendor to correct at no cost to Purchaser any defective or nonconforming Products by repair or replacement or reperformance; or (ii) return such defective or nonconforming Products at Vendor s expense and recover from the Vendor the order price thereof, or (iii) correct the defective or nonconforming Products and charge Vendor with the cost of such correction. The foregoing remedies are in addition to all other remedies that the Purchaser PACKING AND DELIVERY 5. Vendor shall be responsible for the packaging and wrapping of the goods to be delivered, by providing adequate protection against corrosion, deterioration, and physical damage, both during transportation and future storage of the Products in accordance with generally accepted commercial practices. In so doing, Vendor shall comply with all applicable laws and

4 is entitled to, and shall not be deemed to be exclusive. All warranties shall run to the Purchaser and to its successors, assigns and customers. 13. Vendor will indemnify, hold harmless and, at Purchaser's request, defend Purchaser and Purchaser's affiliates, directors, officers, employees, agents and independent contractors from and against all claims, liabilities, damages, losses and expenses, including but not limited to reasonable attorneys' fees and costs of suit, arising out of or in connection with: (a) any breach of any warranty made by Vendor under these General Terms, (b) any act or omission of Vendor or Vendor's employees or agents, regardless of negligence, and including but not limited to the extent such act or omission causes or contributes to (i) any bodily injury, sickness, disease or death; (ii) any injury to or destruction of tangible or intangible property (including computer programs and data or any loss of use resulting therefrom); or (iii) any violation of any statute, ordinance or regulation; or (c) any violation or claimed violation of a third party s rights arising in whole or in part from the sale of the Products to Purchaser hereunder or Purchaser's exercise of rights in connection with such Products, including, without limitation, any claim that the Products or use or sale of the Products by Purchaser or Purchaser s customers infringe any patent (except to the extent that the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser), copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights of any third party. 14. Vendor will maintain any required employee-related insurance required by local or national laws, as well as adequate insurance to protect itself from, and indemnify Purchaser against, claims giving rise to indemnification pursuant to a Purchase Order.. WORK PERFORMANCE 15. Vendor's employees and agents will observe the working hours, working rules (including without limitation confidentiality requirements) and holiday schedule of Purchaser while working on Purchaser's premises. Upon Purchaser's request, Vendor will promptly replace any of Vendor's employees or agents assigned to perform any services included in the Products. CUSTOM MADE PRODUCT AND CONFIDENTIAL INFORMATION 16. Vendor will not remove any Purchaser property from Purchaser's premises without the prior written consent of Purchaser. The product of all work performed under a Purchase Order which involves the delivery of custom Products to Purchaser ("Custom Made Product"), including without limitation notes, reports, documentation, drawings, computer programs (source code, object code and listings), inventions, creations, works, devices, semiconductor products, models, work-in-progress and deliverables will be the sole property of Purchaser, and Vendor hereby assigns to Purchaser all right, title and interest, including but not limited to all industrial and intellectual property rights, trade secret rights, know-how and other rights therein. During and after the term of this Agreement, Vendor will assist Purchaser and its nominees in every proper way, at Purchaser's expense, to document, secure, maintain and defend for Purchaser's own benefit all industrial and intellectual property rights, trade secret rights, know-how and other rights in and to the Custom Made Product. Upon the completion of the Products or earlier cancellation of the Purchase Order, or upon Purchaser's earlier request, Vendor will deliver to Purchaser all Purchaser property that Vendor may have in its possession or control. includes without limitation all information related to trade secrets, know-how and all such information that relates to the Products and all Custom Made Products provided by Purchaser, regardless if the information has been provided orally, in writing or in any other way. The Confidential Information shall be treated as secret information and may not be disclosed to any third party. The confidentiality obligation does not however apply where (a) Purchaser gives its consent to that the Confidential Information is disclosed to a third party, (b) the Confidential Information has become publicly known due to an act or omission that does not constitute a breach of any Purchase Order, Purchase Document or these General terms, (c) it is required by law or a court of law that the Confidential Information is disclosed, (d) the Confidential Information has been received by Vendor from a third party who is authorized to make such disclosure or (e) the Confidential Information has been independently developed by Vendor other than pursuant to this Agreement. Vendor shall take any and all such measures in relation to employees and consultants that are required in order for Vendor to fulfill its confidentiality obligations in accordance with these General Terms. All Confidential Information shall during and subsequent to the term of this Agreement remain the sole property of Purchaser. Vendor shall not acquire any rights to use such Confidential Information except as temporarily required in order to perform its obligations under a Purchase Order. CANCELLATION 18. Purchaser shall have the right to cancel a Purchase Order in whole or in part at any time for Purchaser s convenience by notice to Vendor. Upon any such cancellation for convenience, the sole compensation Vendor shall receive from Purchaser in connection with such cancellation shall be the price for any Products actually received by Purchaser prior to cancellation. All such Products shall continue to be governed by the Purchase Order as if it had not been cancelled. 19. Purchaser may cancel a Purchase Order or reject delivery of Products at no expense to Purchaser in the event of late delivery and/or other breach by Vendor of its obligations under a Purchase Order or when, in Purchaser s judgment, strikes, accidents, or other contingencies beyond Purchaser s control would result in late delivery and/or other breach. Cancellation shall not affect the rights and remedies of Purchaser against Vendor resulting from any such late delivery and/or other breach. LIMITATION OF LIABILITY 20. PURCHASER S LIABILITY TO PAY DAMAGES SHALL, UNLESS PURCHASER HAS ACTED WITH GROSS NEGLIGENCE OR INTENT, BE LIMITED TO DIRECT DAMAGES AND/OR LOSSES. PURCHASER SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIRECT DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PRODUCTION, LOST PROFITS, LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY CONSEQUENTIAL LOSS OF ANY KIND, EVEN IF PURCHASER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. COMPLIANCE WITH LAWS 21. Vendor will comply will all applicable laws, rules or regulations in connection with performance of each Purchase Order, including in the manufacture or sale of the Products and in the performance of services included in the Purchase Order and any Purchase Document. APPLICABLE LAW 22. Any dispute arising out of or in connection with any Purchase Order, any Purchase Document or these General Terms shall be governed by and construed in accordance with Swedish law and be determined by Swedish courts. 17. Vendor will not, during or subsequent to the term of this Agreement disclose Confidential Information that Vendor has received from Purchaser. Purchaser's Confidential Information

5 RELATIONSHIP OF THE PARTIES 23. Neither party has any authority to bind the other party by contract or otherwise, or to represent the other party in any manner whatsoever. Vendor may not do anything or omit to do anything that may cause a third party to consider Vendor as being Purchaser s agent or that Vendor is entitled to represent or bind Purchaser by contract or otherwise. NO WAIVER 24. No waiver of strict compliance with these General Terms, a Purchase Order, or a Purchase Document, by Purchaser, shall constitute a waiver of Purchaser s right to insist upon strict compliance with the terms of this Purchase Order thereafter.

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur

Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Panndagarna 14 15 April 2015 Livslängdsbedömning och livslängdsförlängning på turbiner Oskar Mazur Answers for energy. Agenda Syfte Metod Nytta Page 2 2015-04-14 Risken för skador Risk för skada Utan LTA/LTE

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE

ScreenRuler Manual. Copyright Claro Software Ltd Document V1.0 SWE ScreenRuler Manual Copyright Claro Software Ltd 2004 Document V1.0 SWE Introduktion till Screen Ruler Tack för att du har valt Screen Ruler. Screen Ruler är en PCprogramvara som hjälper dig att se och

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

Avsnitt Svensk översättning

Avsnitt Svensk översättning Item No Original English version Avsnitt nr Svensk översättning 1 DEFINITIONS 1 DEFINITIONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I dessa Villkor ska följande

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Avsnitt Svensk översättning

Avsnitt Svensk översättning Item No Original English version Avsnitt nr Svensk översättning 1 DEFINITIONS 1 DEFINITIONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I dessa Villkor ska följande

Läs mer

Användarvillkor. User terms. 1. Allmänt

Användarvillkor. User terms. 1. Allmänt Användarvillkor User terms 1. Allmänt Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats (www.sparbankenalingsas.se) som innehas av Sparbanken Alingsås AB, Box 553, 441 16 Alingsås,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Årsstämma 2011

Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Årsstämma 2011 Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Årsstämma 2011 Kungliga Tekniska Högskolans Finanssällskap Lindstedtsvägen 30 114 28 Stockholm SWEDEN Årsstämma KTHFS 2011 Innehållsförteckning 1. Kallelse till

Läs mer

Incoterms 2010. Vad är Incoterms 2010? Jon Kihlman Advokat, jur. dr Stockholm den 2 december 2010 www.avtalsrätt.com. (INternational COmmecial TERMS)

Incoterms 2010. Vad är Incoterms 2010? Jon Kihlman Advokat, jur. dr Stockholm den 2 december 2010 www.avtalsrätt.com. (INternational COmmecial TERMS) Incoterms 2010 Jon Kihlman Advokat, jur. dr Stockholm den 2 december 2010 www.avtalsrätt.com Vad är Incoterms 2010? (INternational COmmecial TERMS) 1 3 köplagen Lagens bestämmelser tillämpas inte i den

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga

Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Gränslastberäkning en enkel och snabb väg till maximal bärförmåga Mikael Möller & Anders Olsson Stockholm, 2014 Confidentiality This document contains elements protected by intellectual property rights

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

SONY EUROPE LIMITED - VILLKOR OCH BESTÄMMELSER VID KÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN ANNAN ÄN SONY

SONY EUROPE LIMITED - VILLKOR OCH BESTÄMMELSER VID KÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN ANNAN ÄN SONY SONY EUROPE LIMITED - VILLKOR OCH BESTÄMMELSER VID KÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN ANNAN ÄN SONY - Svenska SONY EUROPE LIMITED - TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF NON SONY PRODUCTS AND SERVICES -

Läs mer

String - brutto exkl. moms (SEK)

String - brutto exkl. moms (SEK) 2017 2017-02-01 string pocket Minimiorder av String Pocket 6 st SP5015-12-12 1-pack 60/15/50 (b/d/h) / SP5015-61-61 / SP5015-03-13 betsad / SP5015-06-12 / SP5015-05-12 / SP5015-04-12 / SP5015-04-13 / SP5015-41-41

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011.

Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 2011. Xylem Water Solutions AB (the Company) was previously named ITT Water & Wastewater AB. The name change took place in November 011. This is document is (i) a document that relates to a product of the Company

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for iphone Getting Started Guide Contents 5 English 31 Svenska AppleCare Protection Plan for iphone Fact Sheet Service and support from the people who know your iphone best

Läs mer

BOGSERTAXA FÖR LULEÅ Gällande fr. o. m. den 1 januari 2017

BOGSERTAXA FÖR LULEÅ Gällande fr. o. m. den 1 januari 2017 BOGSERTAXA FÖR LULEÅ Gällande fr. o. m. den 1 januari 2017 RATES FOR TOWAGE SERVICES AT THE PORT OF LULEÅ Valid from January 1, 2017 Grundtaxa Assistans till eller från kaj samt förhalning av maskindrivna

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

DRAGON MINING. Svartliden En Framgångsrik Utländsk Gruvinvestering i Västerbottens Län

DRAGON MINING. Svartliden En Framgångsrik Utländsk Gruvinvestering i Västerbottens Län DRAGON MINING Svartliden En Framgångsrik Utländsk Gruvinvestering i Västerbottens Län Framtidens Gruv och Mineralindustri 28 januari 2014 www.dragonmining.com Disclaimer The purpose of this presentation

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea; SFS 2015:225 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

[2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED.

[2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED. [2015] AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY. ALL RIGHTS RESERVED. This document is the property of AB Sandvik Materials Technology and contains information proprietary to AB Sandvik Materials Technology and

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

having its registered address at [address], [country], (the Supplier ), each referred to as a Party or jointly the Parties ).

having its registered address at [address], [country], (the Supplier ), each referred to as a Party or jointly the Parties ). SIDA-No: 001/019 This agreement (the Agreement ) is made on [date] BETWEEN: 1 Markus Form AB, Reg.No. 556933-7495, a company duly incorporated and organized under the laws of Sweden, having its registered

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat Tecan )

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat Tecan ) ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat Tecan ) 1. OMFATTNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor skall gälla för leverans av komponenter, av instrument som levererats fristående

Läs mer

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll SFIR 5 mars 2015 The information contained in this presentation is of a general nature and neither

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Vattenrenare. Sigtuna den 20 mars 2012. Hej igen!

Vattenrenare. Sigtuna den 20 mars 2012. Hej igen! Vattenrenare Sigtuna den 20 mars 2012 Hej igen! Under förra våren och sommaren har jag, i samband med demonstrationer av Nödvattenmateriel, också visat en liten vattenrenare som bl.a. används av MSB, Försvaret,

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Subrogation eller överlåtelse av skadeståndsrätten vid försäkringsgivares regresstalan

Subrogation eller överlåtelse av skadeståndsrätten vid försäkringsgivares regresstalan NFT 3/2000 Subrogation eller överlåtelse av skadeståndsrätten vid försäkringsgivares regresstalan av advokat Karl Johan Dhunér, Dhunér & Co Advokatbyrå, Stockholm Karl Johan Dhunér Under en följd av år

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

(English version on page four) Försäljningsvillkor 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Pakvis International AB produkter, om annat inte

(English version on page four) Försäljningsvillkor 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Pakvis International AB produkter, om annat inte (English version on page four) Försäljningsvillkor 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Pakvis International AB produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och

Läs mer

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 RESEARRANGÖR I KONKURS / SKADEANMÄLANSBLANKETT (FINANCIAL FAILURE

Läs mer

Solfilteret: Bruksanvisning

Solfilteret: Bruksanvisning Solfilteret: Bruksanvisning Total Solförmörkelse Måndag, 21 augusti 2017 Agreement v1.4 Mar 2014 inc. TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF SOLAR VIEWER Please read these Instructions for Use carefully before

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1 ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1.- ALLMÄNT Här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska styra varje av Recticel utfärdad Inköpsorder, enligt definition nedan, utom vad gäller inköp

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

SÖ 2000: (SÖ

SÖ 2000: (SÖ Nr 58 Överenskommelse med Sri Lanka om ändring av bilaga till luftfartsöverenskommelse den 29 maj 1959 (SÖ 1965: 52) Colombo och Stockholm den 3 september 1998 och den 22 mars 1999 Regeringen beslutade

Läs mer

INSTALLATION INSTRUCTIONS & PRODUCT GUARANTEE

INSTALLATION INSTRUCTIONS & PRODUCT GUARANTEE EN SV DK INSTALLATION INSTRUCTIONS & PRODUCT GUARANTEE Please note your product serial number: NO THANK YOU FOR PURCHASING A WAPRO PRODUCT. FOR FURTHER PRODUCT INFORMATION PLEASE REFER TO WAPRO.COM. INSTALLATION

Läs mer

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners

SAP Best Practices. Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how. Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners SAP Best Practices Förpaketerad branschspecifik och branschövergripande know-how Tillgänglighet för SAP-kunder och SAP-partners 1. Tillgänglighet för SAP Best Practices 2. Läsa ned SAP Best Practices Tillgänglighet

Läs mer

- 1 - IMPORTANT NOTICE

- 1 - IMPORTANT NOTICE IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone David Andersson BUM 733 684 Stämpel/Etikett Security stamp/label ÅTDRAGNINGSMOMENT TIGHTENING TORQUE Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2 Maskinplan Entity name: Maskinplan Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Maskinplan huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor 1 Allmänna Försäljnings- och leveransvillkor Om annat ej överenskommits skriftligt, gäller följande villkor för anbud och leveranser. Ändringar skall göras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK

ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK ABONNEMANGSAVTAL JOHN DEERE MOBILE RTK NETWORK Detta abonnemangsavtal för Mobile RTK Signal Network ( avtal ) gäller mellan dig (användaren av John Deere Mobile RTK Signal Network) och parten som listas

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016

Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 www.pwc.se Lagförslag om obligatorisk hållbarhetsredovisning CSR Öresund 19 maj 2016 EU:s ändringsdirektiv om icke-finansiell information i årsredovisningen Finns redan idag krav på ickefinansiella upplysningar

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2010: 22 Nr 22 Avtal med Republiken Korea om ett program för feriearbete Stockholm den 9 september 2010 Regeringen

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

Prislista Rek. prislista, exkl. moms (SEK) 1 Februari Versions 1.1

Prislista Rek. prislista, exkl. moms (SEK) 1 Februari Versions 1.1 Prislista 2016 Rek. prislista, exkl. moms (SEK) 1 Februari 2016 Versions 1.1 Content Price list pg 03 Order, Freight & Claim pg 08 Terms & Conditions pg 10 string furniture prislista - 2016-02-01 String

Läs mer