SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS"

Transkript

1 ALLMÄNT 1. (de "Allmänna Villkoren") gäller för alla köprelaterade dokument som undertecknats av Köpare och Säljare ("Köpdokument") och Köpordrar. En Köporder är ett anbud från Köparen att köpa de varor, tjänster eller andra produkter som har beskrivits i Köpordern ("Produkterna") enligt dessa Allmänna Villkor. Säljaren kan acceptera ett sådant anbud antingen genom att (1) åta sig att sända Produkterna eller på annat sätt agera enligt Köpordern, (2) sända visst antal eller samtliga av de Produkter som anges i Köpordern eller genom att ta annat lämpligt initiativ till att agera i enlighet med Köpordern, eller genom att (3) sända en orderbekräftelse till Köparen. VID ACCEPTANS AV EN KÖPORDER ÄR DE VILLKOR SOM REGLERAR KÖPET UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSADE TILL VILLKOREN I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, KÖPORDERN OCH ANDRA KÖPDOKUMENT. SÄLJAREN ACCEPTERAR HÄRMED ATT ANDRA, AVVIKANDE VILLKOR, T EX I SÄLJARENS ACCEPT ELLER NÅGOT ANNAT MEDDELANDE FRÅN SÄLJAREN, OBEROENDE AV OM DE TAGITS EMOT AV KÖPAREN FÖRE ELLER EFTER DATUMET FÖR EN KÖPORDER, INTE SKALL VARA GÄLLANDE MOT KÖPAREN. OM ETT ELLER FLERA VILLKOR I NÅGON KÖPORDER ELLER I NÅGOT KÖPDOKUMENT OCH DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ÄR OFÖRENLIGA, SKALL I FÖRSTA HAND VILLKOREN I KÖPORDERN GÄLLA, OCH DÄREFTER VILLKOREN I NÅGOT TILLÄMPLIGT KÖPDOKUMENT, FÖLJT AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR. 2. En Köporder får inte överlåtas av Säljaren innan Köparen har givit sitt skriftliga samtycke till detta. PRISER OCH SKATTER 3. Produkternas pris så som de anges i Köpordern utgör det totala belopp som Köparen är skyldig att betala för Produkterna, om inte annat anges. Priserna omfattar, utan begränsning, alla kostnader för frakt, packning, hantering och transportförsäkringsavgifter, om inte annat anges. 4. De priser som anges i en Köporder eller på ett Köpdokument omfattar samtliga tillämpliga royalties, licensavgifter och skatter, men inte mervärdesskatt, om inte annat anges. PACKNING OCH LEVERANS 5. Säljaren är ansvarig för all packning och inslagning av de varor som är Produkter som skall levereras, och skall tillhandahålla lämpligt skydd mot rost, försämring och fysisk skada, både under transport och under framtida förvaring av Produkterna i enlighet med branschpraxis. Under sitt åtagande skall Säljaren följa all gällande lagstiftning och alla statliga och kommunala föreskrifter och tillhandahålla särskilda förvaringsinstruktioner i enlighet med tillämpliga miljöbestämmelser. 6. Säljaren skall märka alla fraktcontainrar så att innehållet kan identifieras utan att containrarna behöver öppnas, och skall inkludera en packsedel som anger varje containers innehåll. Den aktuella Köporderns nummer skall anges på samtliga packsedlar, konossement och andra fraktdokument. Alla sändningar skall vara identifierade som antingen delleveranser eller kompletta leveranser av samtliga Produkter som har beställts. 7. Säljaren skall sända Produkterna på det sätt som angivits av Köparen i Köpordern, för leverans inom den tidsram som angivits av Köparen. Om ingen sändningsmetod har angivits av Köparen, kan Säljaren sända Produkterna CIP ("Carriage/Freight and Insurance Paid to", frakt och försäkring betalda till (angiven plats)) (INCOTERMS 2000) till Köparens driftsställe för leverans inom utsatt tid. Samtliga leveransdatum som angivits i Köpordern är slutliga. 8. Äganderätten och risken för förlust av eller skada på samtliga Produkter övergår till Köparen vid Köparens faktiska mottagande av Produkterna på den angivna leveransplatsen. 9. Antalet Produkter får inte vara större eller mindre än den kvantitet Produkter som beställts, och måste även på andra sätt överensstämma med samtliga villkor i Köpordern, och andra tillämpliga Köpdokument. Om Säljaren är försenad med att leverera Produkterna, har Köparen rätt att avbeställa den del av ordern som ännu inte har behandlats, utan något föregående formellt meddelande, och kan dessutom begära skadestånd. Köparen har rätt att på Säljarens bekostnad returnera eventuella överflödiga eller icke överensstämmande Produkter. Ersättningsprodukter eller extra avgifter är inte tillåtna utan särskilt skriftligt godkännande från Köparen. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR 10. En originalfaktura måste skickas med varje sändning och skall innehålla korrekt beskrivning, komplett Köpordernummer och, om det anges på Köpordern, Köparens kostnadsställenummer. När så är tillämpligt, bör fakturan visa avsändningsplats, tillhandahålla komplett leveransvägsinformation och ange storleken på förbetalda fraktavgifter. 11. Betalningsvillkoren är 60 dagar netto, om inget annat anges. Samtliga tidsperioder för betalning av fakturor som utfärdats för Köporder räknas från det senaste datumet av datumet för Köparens faktiska mottagande av fakturan eller datumet för Köparens faktiska mottagande av Produkterna. När fakturabelopp är föremål för rabatt baserad på betalningsdatum, anses betalningen gjord det datum som Köparen vidtar betalningsåtgärder. GARANTI OCH SKADEERSÄTTNING12. (a) Säljaren garanterar att samtliga Produkter som levereras under dessa Allmänna Villkor är felfria vad beträffar utförande, material och tillverkning; skall överensstämma med kraven i tillämpliga Köpdokument och tillämplig Köporder, inklusive samtliga ritningar eller specifikationer inkluderade däri eller varuprover, som Köparen eller Säljaren tillhandahållit; och, under förutsättning att Produkterna inte är tillverkade efter en design som tillhandahållits av Köparen, skall vara utan designfel. För alla Produkter som omfattas av ett serviceavtal, garanterar Säljaren att sådan service kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt, och av personal vars kvalifikationer är lämpliga för det arbete som ska utföras. (b) Om Produkt inte överensstämmer med de garantier som angivits i dessa Allmänna Villkor, eller annat Köpdokument, kan Köparen välja att: (i) kräva att Säljaren kostnadsfritt för Köparen korrigerar alla defekta eller ej överensstämmande Produkter genom reparation, utbyte eller, vid tjänst, genom att tjänsten utförs på nytt; eller (ii) returnera sådana defekta eller icke överensstämmande Produkter på Säljarens bekostnad och återfå det betalda priset för Produkterna, eller (iii) rätta de defekta eller icke överensstämmande Produkterna och fakturera Säljaren för kostnaden för sådan rättning. De nu nämnda rättigheterna utgör tillägg till alla andra rättigheter som Köparen har enligt dessa Allmänna Villkor och är således inte uttömmande. Alla garantier gäller Köparen och dennes efterträdare och till den Köparen överlåtit sina rättigheter samt Köparens kunder. 13. Säljaren ska gottgöra Köparen, hålla denne skadelös och, på Köparens begäran, försvara Köparen och Köparens dotterbolag, ledning, styrelseledamöter, anställda, ombud och oberoende entreprenörer från och mot alla fordringar, krav eller andra anspråk, förluster och kostnader, inklusive men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader, som uppstår till följd av eller i samband med: (a) alla former av garantibrott av Säljaren under dessa Allmänna Villkor, (b) alla former av åtgärder eller underlåtenhet, oberoende av försummelse, av Säljaren eller Säljarens anställda eller ombud, inklusive men inte begränsat till vad sådan åtgärd eller underlåtenhet orsakar eller bidrar till, såsom (i)

2 någon form av kroppsskada, sjukdom, eller dödsfall; (ii) någon form av skada på eller förstörelse av materiella eller immateriella tillgångar (inklusive datorprogram och data och alla former av användningsförlust som uppstår till följd av dessa); eller (iii) något brott mot någon lag, förordning eller föreskrifter; eller (c) någon form av brott eller påstått brott mot en tredje parts rättigheter som uppstått helt eller delvis till följd av försäljningen av Produkterna till Köparen under dessa Allmänna Villkor, eller Köparens utövande av sina rättigheter i samband med sådana produkter, inklusive men inte begränsat till något påstående att Produkterna eller användningen eller försäljning av Produkterna av Köparen eller Köparens kunder gör intrång i något patent (förutom i de fall då Produkterna har tillverkats enligt ett mönster som tillhandahållits av Köparen), upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter som tillhör tredje part. 14. Säljaren ska inneha erforderligt försäkringsskydd till täckande av krav på skadestånd eller annan ersättning till följd av en Köporder. UTFÖRANDE AV ARBETE 15. Säljarens anställda och ombud ska iaktta Köparens arbetstider, och gällande förhållningsregler på arbetet (inklusive och utan begränsningar krav på sekretess) och schemalagd semester under arbete i Köparens lokaler. Säljaren ska utan dröjsmål byta ut någon av sina anställda eller ombud som är utsedda att utföra någon form av service som ingår för produkterna om Köparen så önskar. SPECIALTILLVERKAD PRODUKT OCH SEKRETESSBELAGD INFORMATION 16. Säljaren får inte avlägsna någon Köparens egendom från Köparens lokaler utan föregående skriftligt tillstånd från Köparen. Produkterna av allt arbete som utförs under en Köporder som omfattar leverans av specieprodukter till Köparen ("Specialtillverkade Produkter"), inklusive men inte begränsat till, anteckningar, rapporter, dokumentation, ritningar, datorprogram (källkod, objektkod och förteckningar), uppfinningar, arbeten, anordningar, kretsmönster för halvledarprodukter, modeller, pågående arbeten och annat som levereras utgör Köparens egendom, och Säljaren överlåter härmed till Köparen alla rättigheter, äganderätter och andelar, inklusive men inte begränsat till, samtliga immateriella rättigheter, företagshemligheter, know-how och andra rättigheter till dessa Produkter. Under och efter löptiden för detta avtal ska Säljaren hjälpa Köparen och dess utsedda på alla lämpliga sätt, och på Köparens bekostnad, att dokumentera, säkra, upprätthålla och tillvarata Köparens intressen beträffande samtliga immateriella rättigheter, företagshemligheter, know-how och andra rättigheter med avseende på Specialtillverkade Produkter. Vid färdigställandet av Produkterna eller vid förtida avbeställning av Köpordern, eller på Köparens förtida begäran, ska Säljaren leverera till Köparen all den av Köparens egendom som Säljaren kan ha i sin besittning eller under sin kontroll. 17. Säljaren förbinder sig att under avtalets löptid och därefter inte avslöja Konfidentiell Information vilken Säljaren erhåller från Köparen. Med Konfidentiell Information avses i dessa Allmänna Villkor alla Köparens företagshemligheter, know-how och samtliga uppgifter som är relaterade till Produkterna och de Specialtillverkade Produkterna som tillhandahållits av Köparen, oavsett om informationen lämnas muntligen, skriftligen eller på annat sätt. Den Konfidentiella Informationen skall av Säljaren behandlas såsom hemlig information och får inte yppas för utomstående. Sekretesskyldigheten gäller inte för det fall att: Köparen samtycker till att den Konfidentiella Informationen utlämnas till utomstående; den Konfidentiella Informationen blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal; det enligt lag eller domstols beslut krävs att den Konfidentiella Informationen utlämnas;. den Konfidentiella Informationen har mottagits av Säljaren på ett korrekt sätt från en tredje part som har befogenhet att göra sådana avslöjanden, eller har utvecklats av Säljaren oberoende av detta avtal. Säljaren förbinder sig att vidtaga de åtgärder gentemot anställda och uppdragstagare som får tillgång till Konfidentiell Information, som krävs för att Säljaren skall kunna fullgöra sina sekretessåtaganden enligt detta avtal. All Konfidentiell Information är, såväl under detta avtals löptid som därefter, Köparens egendom. Säljaren förvärvar inga rättigheter att använda sådan information, förutom för vad som krävs för att utföra sina åtaganden i samband med en Köporder. AVBESTÄLLNING 18. Köparen har rätt att avbeställa en Köporder till fullo eller delvis, när så är lämpligt för Köparen, genom att meddela Säljaren. Den enda kompensationen Säljaren erhåller från Köparen i samband med en sådan avbeställning, är priset för samtliga sådana Produkter som faktiskt har mottagits av Köparen före avbeställningen. Samtliga sådana Produkter fortsätter att regleras av Köpordern som om de inte hade avbeställts. 19. Köparen kan avbeställa en Köporder eller motsätta sig leverans av Produkterna utan kostnad för Köparen vid försenad leverans och/eller annat brott av Säljaren mot sina åtaganden till följd av en Köporder eller när, enligt Köparens bedömning, strejker, olyckor eller andra oförutsedda händelser utanför Köparens kontroll resulterar i försenad leverans och/eller annat avtalsbrott. Avbeställning påverkar inte Köparens rättigheter gentemot Säljaren till följd av sådan försenad leverans och/eller annat avtalsbrott. ANSVARSBEGRÄNSNING 20. KÖPARENS SKADESTÅNDSANSVAR SKALL, SÅVIDA INTE UPPSÅT ELLER GROV VÅRDSLÖSHET FÖRELIGGER, VARA BEGRÄNSAT TILL DIREKTA SKADOR. KÖPAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SÅSOM T.EX. PRODUKTIONSBORTFALL, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER INTÄKTER ELLER NÅGON FÖLJDSKADA AV VAD SLAG DET VARA MÅ, OBEROENDE AV OM KÖPAREN HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING 21. Säljaren skall följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter i samband med utförandet av Köpordern, inklusive tillverkning eller försäljning av Produkterna och vad gäller utförandet av sådan servicen som omfattas av Köpordern och samtliga Köpdokument. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 22. Tvist avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna Villkor, Köpordern eller Köpdokument skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. FÖRHÅLLANDET MELLAN PARTERNA 23. Ingendera parten har rätt att för den andra parten åta sig några skyldigheter eller att i övrigt företräda den andra parten. Det åligger därvid Säljaren att inte vidta åtgärder, eller genom passivitet medverka till förhållande, som av tredje man kan uppfattas som att Säljaren är Köparens agent eller att Säljaren har rätt att på annat sätt företräda eller binda Köparen. AVSTÅENDE AV AVTALADE RÄTTIGHETER

3 24. Avstående från Köparens sida att utöva någon rättighet eller underlåtelse att påkalla prestation från Säljaren enligt dessa Allmänna Villkor skall inte betraktas som ett avstående från rätt att i framtiden utöva eller påkalla sådan rättighet eller prestation. GENERAL 1. The (the General Terms ) shall apply to all purchasing related documents signed by Purchaser and Vendor ( Purchase Documents ) and Purchase Orders. A Purchase Order constitutes an offer by Purchaser to purchase the goods, services or other products described in the Purchase Order (the Products ) on these General Terms. Vendor may accept such offer either by (1) Vendor s promising to ship the Products or otherwise performing in accordance with the Purchase Order, (2) Vendor s shipment of some or all of the Products or other appropriate commencement of performance, or (3) sending an order confirmation to Purchaser. BY ACCEPTING A PURCHASE ORDER, VENDOR AGREES THAT THE TERMS CONTAINED IN THESE GENERAL TERMS, THE PURCHASE ORDER, AND ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT EXCLUSIVELY GOVERN THE PURCHASE. VENDOR HEREBY ACCEPTS THAT ANY TERMS DEVIATING HEREFROM CONTAINED IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF A PURCHASE ORDER OR IN ANY OTHER COMMUNICATIONS FROM VENDOR, REGARDLESS OF WHETHER THEY HAVE BEEN RECEIVED BY PURCHASER PRIOR TO OR AFTER THE DATE OF A PURCHASE ORDER, SHALL NOT BE BINDING UPON PURCHASER. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN A TERM OR TERMS IN ANY PURCHASE ORDER OR PURCHASE DOCUMENT AND THESE GENERAL TERMS, THE GOVERNING ORDER OF PRECEDENCE SHALL BE THE PURCHASE ORDER TERMS FOLLOWED BY THE TERMS IN ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT FOLLOWED BY THESE GENERAL TERMS. 2. A Purchase Order shall not be assigned by Vendor without the prior written consent of Purchaser. PRICES AND TAXES 3. Unless otherwise specified, the prices for the Products shown on a Purchase Order are the total amounts owed by Purchaser for the Products. Unless otherwise specified, the prices include, without limitation, all shipping, packing, handling and in-transit insurance charges. 4. Unless otherwise specified, the prices shown on a Purchase Order or Purchase Document include all applicable royalties, licenses and other taxes, but shall not include VAT. state and municipal regulations and provide any specific storage instructions in compliance with environmental regulations. 6. Vendor will label all shipping containers to identify contents without opening and will include a packing slip listing the contents with each container. The number of the applicable Purchase Order must appear on all packing slips, bills of lading and other shipping documents. All shipments must be identified as either partial or complete for all Products ordered. 7. Vendor will ship the Products as specified by Purchaser in a Purchase Order for delivery within the time frame specified by Purchaser. If no shipment method is specified by Purchaser, Vendor may ship the Products CIP (INCOTERMS 2000) to Purchaser s place of business for timely delivery. All delivery dates specified in this Purchase Order are firm. 8. Title and risk of loss or damage to all Products will pass to Purchaser upon Purchaser s actual receipt of the Products at the specified place of delivery. 9. Products must not be in excess of or less than the quantity ordered and must otherwise conform to all the terms of the Purchase Order and any applicable Purchase Document. Should the Vendor be late in delivering the goods or services, Purchaser reserves the right, with no prior formal demand, to cancel the order relating to the part not yet processed, in addition to any damages which Purchaser may claim. Any excess or nonconforming Products may be returned by Purchaser at the Vendor s expense. Substitutions or extra charges will not be permitted without specific written authority of the Purchaser. INVOICING AND PAYMENT TERMS 10. An original invoice must be submitted for each shipment showing proper description, complete Purchase Order number, and, if indicated in the Purchase Order, the Purchaser cost center number. When applicable, the invoice should indicate the point of shipment, provide complete routing information, and state the amount of freight prepaid. 11. Unless otherwise specified, terms of payment will be net 60 days. All time periods for payment of invoices issued under a Purchase Order shall commence on the later of the date of actual receipt of the invoice by Purchaser or the date of the actual receipt of the Products by Purchaser. When an invoice is subject to discount based on the date of payment, payment is deemed to be made on the date when the Purchaser initiates payment. WARRANTY AND INDEMNITY 12. (a) Vendor warrants that all Products delivered hereunder shall be free from defects in workmanship, material, and manufacture; shall comply with the requirements of applicable Purchase Documents and Purchase Order, including any drawings or specifications incorporated herein or samples furnished by Purchaser or Vendor; and, unless the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser, be free from defects in design. For all Products that include the performance of services, Vendor warrants that such services will be performed in a workmanlike manner and by staff whose qualifications fit the work to be performed. (b) If any Products delivered or performed hereunder do not meet the warranties specified herein or otherwise applicable, Purchaser may, at its option. (i) require the Vendor to correct at no cost to Purchaser any defective or nonconforming Products by repair or replacement or reperformance; or (ii) return such defective or nonconforming Products at Vendor s expense and recover from the Vendor the order price thereof, or (iii) correct the defective or nonconforming Products and charge Vendor with the cost of such correction. The foregoing remedies are in addition to all other remedies that the Purchaser PACKING AND DELIVERY 5. Vendor shall be responsible for the packaging and wrapping of the goods to be delivered, by providing adequate protection against corrosion, deterioration, and physical damage, both during transportation and future storage of the Products in accordance with generally accepted commercial practices. In so doing, Vendor shall comply with all applicable laws and

4 is entitled to, and shall not be deemed to be exclusive. All warranties shall run to the Purchaser and to its successors, assigns and customers. 13. Vendor will indemnify, hold harmless and, at Purchaser's request, defend Purchaser and Purchaser's affiliates, directors, officers, employees, agents and independent contractors from and against all claims, liabilities, damages, losses and expenses, including but not limited to reasonable attorneys' fees and costs of suit, arising out of or in connection with: (a) any breach of any warranty made by Vendor under these General Terms, (b) any act or omission of Vendor or Vendor's employees or agents, regardless of negligence, and including but not limited to the extent such act or omission causes or contributes to (i) any bodily injury, sickness, disease or death; (ii) any injury to or destruction of tangible or intangible property (including computer programs and data or any loss of use resulting therefrom); or (iii) any violation of any statute, ordinance or regulation; or (c) any violation or claimed violation of a third party s rights arising in whole or in part from the sale of the Products to Purchaser hereunder or Purchaser's exercise of rights in connection with such Products, including, without limitation, any claim that the Products or use or sale of the Products by Purchaser or Purchaser s customers infringe any patent (except to the extent that the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser), copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights of any third party. 14. Vendor will maintain any required employee-related insurance required by local or national laws, as well as adequate insurance to protect itself from, and indemnify Purchaser against, claims giving rise to indemnification pursuant to a Purchase Order.. WORK PERFORMANCE 15. Vendor's employees and agents will observe the working hours, working rules (including without limitation confidentiality requirements) and holiday schedule of Purchaser while working on Purchaser's premises. Upon Purchaser's request, Vendor will promptly replace any of Vendor's employees or agents assigned to perform any services included in the Products. CUSTOM MADE PRODUCT AND CONFIDENTIAL INFORMATION 16. Vendor will not remove any Purchaser property from Purchaser's premises without the prior written consent of Purchaser. The product of all work performed under a Purchase Order which involves the delivery of custom Products to Purchaser ("Custom Made Product"), including without limitation notes, reports, documentation, drawings, computer programs (source code, object code and listings), inventions, creations, works, devices, semiconductor products, models, work-in-progress and deliverables will be the sole property of Purchaser, and Vendor hereby assigns to Purchaser all right, title and interest, including but not limited to all industrial and intellectual property rights, trade secret rights, know-how and other rights therein. During and after the term of this Agreement, Vendor will assist Purchaser and its nominees in every proper way, at Purchaser's expense, to document, secure, maintain and defend for Purchaser's own benefit all industrial and intellectual property rights, trade secret rights, know-how and other rights in and to the Custom Made Product. Upon the completion of the Products or earlier cancellation of the Purchase Order, or upon Purchaser's earlier request, Vendor will deliver to Purchaser all Purchaser property that Vendor may have in its possession or control. includes without limitation all information related to trade secrets, know-how and all such information that relates to the Products and all Custom Made Products provided by Purchaser, regardless if the information has been provided orally, in writing or in any other way. The Confidential Information shall be treated as secret information and may not be disclosed to any third party. The confidentiality obligation does not however apply where (a) Purchaser gives its consent to that the Confidential Information is disclosed to a third party, (b) the Confidential Information has become publicly known due to an act or omission that does not constitute a breach of any Purchase Order, Purchase Document or these General terms, (c) it is required by law or a court of law that the Confidential Information is disclosed, (d) the Confidential Information has been received by Vendor from a third party who is authorized to make such disclosure or (e) the Confidential Information has been independently developed by Vendor other than pursuant to this Agreement. Vendor shall take any and all such measures in relation to employees and consultants that are required in order for Vendor to fulfill its confidentiality obligations in accordance with these General Terms. All Confidential Information shall during and subsequent to the term of this Agreement remain the sole property of Purchaser. Vendor shall not acquire any rights to use such Confidential Information except as temporarily required in order to perform its obligations under a Purchase Order. CANCELLATION 18. Purchaser shall have the right to cancel a Purchase Order in whole or in part at any time for Purchaser s convenience by notice to Vendor. Upon any such cancellation for convenience, the sole compensation Vendor shall receive from Purchaser in connection with such cancellation shall be the price for any Products actually received by Purchaser prior to cancellation. All such Products shall continue to be governed by the Purchase Order as if it had not been cancelled. 19. Purchaser may cancel a Purchase Order or reject delivery of Products at no expense to Purchaser in the event of late delivery and/or other breach by Vendor of its obligations under a Purchase Order or when, in Purchaser s judgment, strikes, accidents, or other contingencies beyond Purchaser s control would result in late delivery and/or other breach. Cancellation shall not affect the rights and remedies of Purchaser against Vendor resulting from any such late delivery and/or other breach. LIMITATION OF LIABILITY 20. PURCHASER S LIABILITY TO PAY DAMAGES SHALL, UNLESS PURCHASER HAS ACTED WITH GROSS NEGLIGENCE OR INTENT, BE LIMITED TO DIRECT DAMAGES AND/OR LOSSES. PURCHASER SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIRECT DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PRODUCTION, LOST PROFITS, LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY CONSEQUENTIAL LOSS OF ANY KIND, EVEN IF PURCHASER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. COMPLIANCE WITH LAWS 21. Vendor will comply will all applicable laws, rules or regulations in connection with performance of each Purchase Order, including in the manufacture or sale of the Products and in the performance of services included in the Purchase Order and any Purchase Document. APPLICABLE LAW 22. Any dispute arising out of or in connection with any Purchase Order, any Purchase Document or these General Terms shall be governed by and construed in accordance with Swedish law and be determined by Swedish courts. 17. Vendor will not, during or subsequent to the term of this Agreement disclose Confidential Information that Vendor has received from Purchaser. Purchaser's Confidential Information

5 RELATIONSHIP OF THE PARTIES 23. Neither party has any authority to bind the other party by contract or otherwise, or to represent the other party in any manner whatsoever. Vendor may not do anything or omit to do anything that may cause a third party to consider Vendor as being Purchaser s agent or that Vendor is entitled to represent or bind Purchaser by contract or otherwise. NO WAIVER 24. No waiver of strict compliance with these General Terms, a Purchase Order, or a Purchase Document, by Purchaser, shall constitute a waiver of Purchaser s right to insist upon strict compliance with the terms of this Purchase Order thereafter.

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Avsnitt Svensk översättning

Avsnitt Svensk översättning Item No Original English version Avsnitt nr Svensk översättning 1 DEFINITIONS 1 DEFINITIONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I dessa Villkor ska följande

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll SFIR 5 mars 2015 The information contained in this presentation is of a general nature and neither

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat Tecan )

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat Tecan ) ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat Tecan ) 1. OMFATTNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor skall gälla för leverans av komponenter, av instrument som levererats fristående

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

Hur hanterar jag mina finansiella risker?

Hur hanterar jag mina finansiella risker? Hur hanterar jag mina finansiella risker? Produktionsrisk Risker Finansiella risker Vad kan jag påverka? Hur gör spannmålsodlaren? Säljer vete och raps på termin på börs avseende nästa års skörd 20 kontrakt

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Passenger details/information om passageraren: Orginal 1 st carrier on outward journey Family or Surname/Efternamn Given name/förnamn

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g

Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska. TNT Curve Positive orange/g Snabbguide för mytnt-användare mytnt Quick Guide mytnt lätt, snabbt och behändigt på svenska TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Logga in i programmet mytnt 3. Skapa en försändelse

Läs mer

Privacy Statement (in Swedish)

Privacy Statement (in Swedish) Privacy Statement (in Swedish) St Pauli katolska församling i Gävle är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse.

Läs mer

Handbok arbetsstation

Handbok arbetsstation Handbok arbetsstation Rev. 2015-08-27 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any material or electronic

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 25 May 2015. ATM Call Structured Notes relating to Indices (ISIN SE0007125968)

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 25 May 2015. ATM Call Structured Notes relating to Indices (ISIN SE0007125968) COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 25 May 2015 relating to ATM Call Structured Notes relating to Indices (ISIN SE0007125968) to be publicly offered in the Kingdom of Sweden

Läs mer

(a) "Avtalet" avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor.

(a) Avtalet avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor. Allmänna villkor för försäljning, leverans och service 1. DEFINITIONER (a) "Avtalet" avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor.

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se 87/54 Semiconductors 89/104 Trademarks 91/250 Computer programs 92/100 Rental & Lending 93/83 Sat/Cab 93/98 Term of Protection 96/9 Database

Läs mer

Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr. 463100

Bruksanvisning. ProxTalker. Artnr. 463100 Bruksanvisning ProxTalker Artnr. 463100 Innehåll Tack!... 3 Snabbstartsguide... 3 Packa upp... 3 Ström... 3 Spela upp ljud... 4 Ändra volym på högtalaren... 4 Anpassa ljudbrickorna... 4 Det finns två olika

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15 PostNord Januari-mars 213 213-5-15 Förändringar med större påverkan på rapporteringen Per den 1 januari 213 har skett en övergång till nya redovisningsregler i IAS19. Jämförelseperioder för koncernen har

Läs mer

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade)

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) 1 Utbetalning av utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning om 0,50 euro betalas från

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:24 Nr 24 Protokoll om ändring i avtalet med Jamaica för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010

Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010 Erfarenheter från elcertifikatmarknaden 2003-2010 SKM 1 Innehåll 1. Övergripande erfarenheter 2. Hur fungerar marknaden? - Produkter - Prisbildning - Plats - Påverkan 3. Sammanfattning 2010 Tricorona AB

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad PUBLIC FINANCE Malmö Stad Analytiker: Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod @standardandpoors.com Andrea Croner, Stockholm (46)-8-4405921 andrea_croner@standardandpoors.com Publicerad: 19

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Scandinavian Resources undersökningar i Hattfjelldal.

Scandinavian Resources undersökningar i Hattfjelldal. Presentation på NGU dagen i Trondheim Scandinavian Resources undersökningar i Hattfjelldal. 7 Februari 2011 Scandinavian Resources AB Olof Forslund Presentation av: Scandinavian Resources och dess ägare

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

WATERPROOF HD ACTION CAMERA USER MANUAL

WATERPROOF HD ACTION CAMERA USER MANUAL WATERPROOF HD ACTION CAMERA USER MANUAL SVE INNEHÅLL QUICK START GUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 2 INSTÄLLNINGAR 3 VARNINGAR OCH GARANTI 4 KONTAKT 5 KAMERAFUNKTIONER a. Inspelningsstatus b. Inspelningsknapp g.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

SUS - historia och resultat. Erik Alm Hannover Life Re Sweden

SUS - historia och resultat. Erik Alm Hannover Life Re Sweden Erik Alm Hannover Life Re Sweden SFF 29 mars 2011 Disclaimer The information provided in this presentation does in no way whatsoever constitute legal, accounting, tax or other professional advice. While

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

För att vi ska kunna slutföra arbetet före den 29 juli bör du vara uppmärksam på dessa milstolpar och förväntningar:

För att vi ska kunna slutföra arbetet före den 29 juli bör du vara uppmärksam på dessa milstolpar och förväntningar: Bästa leverantör GSK går över till elektronisk fakturering Som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service för såväl kunder som leverantörer, kommer vi att gå över

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Beställningssedel Saudiarabien

Beställningssedel Saudiarabien Beställningssedel Saudiarabien Uppgifter om kund: Företagsnamn: Adress: Postnummer: Ort: Kundnr: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Ref. på faktura: Organisationsnr: Beställning: Alla handlingar

Läs mer

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1 FAKTURA 1 2 3 4 5 1 (3) Fakturadatum Ref. fakturanr Referens 2014-09-09 XXXXX 42864 28902507814 Namnson 6 Namn Björk Per-Olov Adressvägen 1 Västergatan 22 931 93138 62 7 Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-08-01-2014-11-30

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer