SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS"

Transkript

1 ALLMÄNT 1. (de "Allmänna Villkoren") gäller för alla köprelaterade dokument som undertecknats av Köpare och Säljare ("Köpdokument") och Köpordrar. En Köporder är ett anbud från Köparen att köpa de varor, tjänster eller andra produkter som har beskrivits i Köpordern ("Produkterna") enligt dessa Allmänna Villkor. Säljaren kan acceptera ett sådant anbud antingen genom att (1) åta sig att sända Produkterna eller på annat sätt agera enligt Köpordern, (2) sända visst antal eller samtliga av de Produkter som anges i Köpordern eller genom att ta annat lämpligt initiativ till att agera i enlighet med Köpordern, eller genom att (3) sända en orderbekräftelse till Köparen. VID ACCEPTANS AV EN KÖPORDER ÄR DE VILLKOR SOM REGLERAR KÖPET UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSADE TILL VILLKOREN I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, KÖPORDERN OCH ANDRA KÖPDOKUMENT. SÄLJAREN ACCEPTERAR HÄRMED ATT ANDRA, AVVIKANDE VILLKOR, T EX I SÄLJARENS ACCEPT ELLER NÅGOT ANNAT MEDDELANDE FRÅN SÄLJAREN, OBEROENDE AV OM DE TAGITS EMOT AV KÖPAREN FÖRE ELLER EFTER DATUMET FÖR EN KÖPORDER, INTE SKALL VARA GÄLLANDE MOT KÖPAREN. OM ETT ELLER FLERA VILLKOR I NÅGON KÖPORDER ELLER I NÅGOT KÖPDOKUMENT OCH DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ÄR OFÖRENLIGA, SKALL I FÖRSTA HAND VILLKOREN I KÖPORDERN GÄLLA, OCH DÄREFTER VILLKOREN I NÅGOT TILLÄMPLIGT KÖPDOKUMENT, FÖLJT AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR. 2. En Köporder får inte överlåtas av Säljaren innan Köparen har givit sitt skriftliga samtycke till detta. PRISER OCH SKATTER 3. Produkternas pris så som de anges i Köpordern utgör det totala belopp som Köparen är skyldig att betala för Produkterna, om inte annat anges. Priserna omfattar, utan begränsning, alla kostnader för frakt, packning, hantering och transportförsäkringsavgifter, om inte annat anges. 4. De priser som anges i en Köporder eller på ett Köpdokument omfattar samtliga tillämpliga royalties, licensavgifter och skatter, men inte mervärdesskatt, om inte annat anges. PACKNING OCH LEVERANS 5. Säljaren är ansvarig för all packning och inslagning av de varor som är Produkter som skall levereras, och skall tillhandahålla lämpligt skydd mot rost, försämring och fysisk skada, både under transport och under framtida förvaring av Produkterna i enlighet med branschpraxis. Under sitt åtagande skall Säljaren följa all gällande lagstiftning och alla statliga och kommunala föreskrifter och tillhandahålla särskilda förvaringsinstruktioner i enlighet med tillämpliga miljöbestämmelser. 6. Säljaren skall märka alla fraktcontainrar så att innehållet kan identifieras utan att containrarna behöver öppnas, och skall inkludera en packsedel som anger varje containers innehåll. Den aktuella Köporderns nummer skall anges på samtliga packsedlar, konossement och andra fraktdokument. Alla sändningar skall vara identifierade som antingen delleveranser eller kompletta leveranser av samtliga Produkter som har beställts. 7. Säljaren skall sända Produkterna på det sätt som angivits av Köparen i Köpordern, för leverans inom den tidsram som angivits av Köparen. Om ingen sändningsmetod har angivits av Köparen, kan Säljaren sända Produkterna CIP ("Carriage/Freight and Insurance Paid to", frakt och försäkring betalda till (angiven plats)) (INCOTERMS 2000) till Köparens driftsställe för leverans inom utsatt tid. Samtliga leveransdatum som angivits i Köpordern är slutliga. 8. Äganderätten och risken för förlust av eller skada på samtliga Produkter övergår till Köparen vid Köparens faktiska mottagande av Produkterna på den angivna leveransplatsen. 9. Antalet Produkter får inte vara större eller mindre än den kvantitet Produkter som beställts, och måste även på andra sätt överensstämma med samtliga villkor i Köpordern, och andra tillämpliga Köpdokument. Om Säljaren är försenad med att leverera Produkterna, har Köparen rätt att avbeställa den del av ordern som ännu inte har behandlats, utan något föregående formellt meddelande, och kan dessutom begära skadestånd. Köparen har rätt att på Säljarens bekostnad returnera eventuella överflödiga eller icke överensstämmande Produkter. Ersättningsprodukter eller extra avgifter är inte tillåtna utan särskilt skriftligt godkännande från Köparen. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR 10. En originalfaktura måste skickas med varje sändning och skall innehålla korrekt beskrivning, komplett Köpordernummer och, om det anges på Köpordern, Köparens kostnadsställenummer. När så är tillämpligt, bör fakturan visa avsändningsplats, tillhandahålla komplett leveransvägsinformation och ange storleken på förbetalda fraktavgifter. 11. Betalningsvillkoren är 60 dagar netto, om inget annat anges. Samtliga tidsperioder för betalning av fakturor som utfärdats för Köporder räknas från det senaste datumet av datumet för Köparens faktiska mottagande av fakturan eller datumet för Köparens faktiska mottagande av Produkterna. När fakturabelopp är föremål för rabatt baserad på betalningsdatum, anses betalningen gjord det datum som Köparen vidtar betalningsåtgärder. GARANTI OCH SKADEERSÄTTNING12. (a) Säljaren garanterar att samtliga Produkter som levereras under dessa Allmänna Villkor är felfria vad beträffar utförande, material och tillverkning; skall överensstämma med kraven i tillämpliga Köpdokument och tillämplig Köporder, inklusive samtliga ritningar eller specifikationer inkluderade däri eller varuprover, som Köparen eller Säljaren tillhandahållit; och, under förutsättning att Produkterna inte är tillverkade efter en design som tillhandahållits av Köparen, skall vara utan designfel. För alla Produkter som omfattas av ett serviceavtal, garanterar Säljaren att sådan service kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt, och av personal vars kvalifikationer är lämpliga för det arbete som ska utföras. (b) Om Produkt inte överensstämmer med de garantier som angivits i dessa Allmänna Villkor, eller annat Köpdokument, kan Köparen välja att: (i) kräva att Säljaren kostnadsfritt för Köparen korrigerar alla defekta eller ej överensstämmande Produkter genom reparation, utbyte eller, vid tjänst, genom att tjänsten utförs på nytt; eller (ii) returnera sådana defekta eller icke överensstämmande Produkter på Säljarens bekostnad och återfå det betalda priset för Produkterna, eller (iii) rätta de defekta eller icke överensstämmande Produkterna och fakturera Säljaren för kostnaden för sådan rättning. De nu nämnda rättigheterna utgör tillägg till alla andra rättigheter som Köparen har enligt dessa Allmänna Villkor och är således inte uttömmande. Alla garantier gäller Köparen och dennes efterträdare och till den Köparen överlåtit sina rättigheter samt Köparens kunder. 13. Säljaren ska gottgöra Köparen, hålla denne skadelös och, på Köparens begäran, försvara Köparen och Köparens dotterbolag, ledning, styrelseledamöter, anställda, ombud och oberoende entreprenörer från och mot alla fordringar, krav eller andra anspråk, förluster och kostnader, inklusive men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader, som uppstår till följd av eller i samband med: (a) alla former av garantibrott av Säljaren under dessa Allmänna Villkor, (b) alla former av åtgärder eller underlåtenhet, oberoende av försummelse, av Säljaren eller Säljarens anställda eller ombud, inklusive men inte begränsat till vad sådan åtgärd eller underlåtenhet orsakar eller bidrar till, såsom (i)

2 någon form av kroppsskada, sjukdom, eller dödsfall; (ii) någon form av skada på eller förstörelse av materiella eller immateriella tillgångar (inklusive datorprogram och data och alla former av användningsförlust som uppstår till följd av dessa); eller (iii) något brott mot någon lag, förordning eller föreskrifter; eller (c) någon form av brott eller påstått brott mot en tredje parts rättigheter som uppstått helt eller delvis till följd av försäljningen av Produkterna till Köparen under dessa Allmänna Villkor, eller Köparens utövande av sina rättigheter i samband med sådana produkter, inklusive men inte begränsat till något påstående att Produkterna eller användningen eller försäljning av Produkterna av Köparen eller Köparens kunder gör intrång i något patent (förutom i de fall då Produkterna har tillverkats enligt ett mönster som tillhandahållits av Köparen), upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet eller andra immateriella rättigheter som tillhör tredje part. 14. Säljaren ska inneha erforderligt försäkringsskydd till täckande av krav på skadestånd eller annan ersättning till följd av en Köporder. UTFÖRANDE AV ARBETE 15. Säljarens anställda och ombud ska iaktta Köparens arbetstider, och gällande förhållningsregler på arbetet (inklusive och utan begränsningar krav på sekretess) och schemalagd semester under arbete i Köparens lokaler. Säljaren ska utan dröjsmål byta ut någon av sina anställda eller ombud som är utsedda att utföra någon form av service som ingår för produkterna om Köparen så önskar. SPECIALTILLVERKAD PRODUKT OCH SEKRETESSBELAGD INFORMATION 16. Säljaren får inte avlägsna någon Köparens egendom från Köparens lokaler utan föregående skriftligt tillstånd från Köparen. Produkterna av allt arbete som utförs under en Köporder som omfattar leverans av specieprodukter till Köparen ("Specialtillverkade Produkter"), inklusive men inte begränsat till, anteckningar, rapporter, dokumentation, ritningar, datorprogram (källkod, objektkod och förteckningar), uppfinningar, arbeten, anordningar, kretsmönster för halvledarprodukter, modeller, pågående arbeten och annat som levereras utgör Köparens egendom, och Säljaren överlåter härmed till Köparen alla rättigheter, äganderätter och andelar, inklusive men inte begränsat till, samtliga immateriella rättigheter, företagshemligheter, know-how och andra rättigheter till dessa Produkter. Under och efter löptiden för detta avtal ska Säljaren hjälpa Köparen och dess utsedda på alla lämpliga sätt, och på Köparens bekostnad, att dokumentera, säkra, upprätthålla och tillvarata Köparens intressen beträffande samtliga immateriella rättigheter, företagshemligheter, know-how och andra rättigheter med avseende på Specialtillverkade Produkter. Vid färdigställandet av Produkterna eller vid förtida avbeställning av Köpordern, eller på Köparens förtida begäran, ska Säljaren leverera till Köparen all den av Köparens egendom som Säljaren kan ha i sin besittning eller under sin kontroll. 17. Säljaren förbinder sig att under avtalets löptid och därefter inte avslöja Konfidentiell Information vilken Säljaren erhåller från Köparen. Med Konfidentiell Information avses i dessa Allmänna Villkor alla Köparens företagshemligheter, know-how och samtliga uppgifter som är relaterade till Produkterna och de Specialtillverkade Produkterna som tillhandahållits av Köparen, oavsett om informationen lämnas muntligen, skriftligen eller på annat sätt. Den Konfidentiella Informationen skall av Säljaren behandlas såsom hemlig information och får inte yppas för utomstående. Sekretesskyldigheten gäller inte för det fall att: Köparen samtycker till att den Konfidentiella Informationen utlämnas till utomstående; den Konfidentiella Informationen blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal; det enligt lag eller domstols beslut krävs att den Konfidentiella Informationen utlämnas;. den Konfidentiella Informationen har mottagits av Säljaren på ett korrekt sätt från en tredje part som har befogenhet att göra sådana avslöjanden, eller har utvecklats av Säljaren oberoende av detta avtal. Säljaren förbinder sig att vidtaga de åtgärder gentemot anställda och uppdragstagare som får tillgång till Konfidentiell Information, som krävs för att Säljaren skall kunna fullgöra sina sekretessåtaganden enligt detta avtal. All Konfidentiell Information är, såväl under detta avtals löptid som därefter, Köparens egendom. Säljaren förvärvar inga rättigheter att använda sådan information, förutom för vad som krävs för att utföra sina åtaganden i samband med en Köporder. AVBESTÄLLNING 18. Köparen har rätt att avbeställa en Köporder till fullo eller delvis, när så är lämpligt för Köparen, genom att meddela Säljaren. Den enda kompensationen Säljaren erhåller från Köparen i samband med en sådan avbeställning, är priset för samtliga sådana Produkter som faktiskt har mottagits av Köparen före avbeställningen. Samtliga sådana Produkter fortsätter att regleras av Köpordern som om de inte hade avbeställts. 19. Köparen kan avbeställa en Köporder eller motsätta sig leverans av Produkterna utan kostnad för Köparen vid försenad leverans och/eller annat brott av Säljaren mot sina åtaganden till följd av en Köporder eller när, enligt Köparens bedömning, strejker, olyckor eller andra oförutsedda händelser utanför Köparens kontroll resulterar i försenad leverans och/eller annat avtalsbrott. Avbeställning påverkar inte Köparens rättigheter gentemot Säljaren till följd av sådan försenad leverans och/eller annat avtalsbrott. ANSVARSBEGRÄNSNING 20. KÖPARENS SKADESTÅNDSANSVAR SKALL, SÅVIDA INTE UPPSÅT ELLER GROV VÅRDSLÖSHET FÖRELIGGER, VARA BEGRÄNSAT TILL DIREKTA SKADOR. KÖPAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SÅSOM T.EX. PRODUKTIONSBORTFALL, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER INTÄKTER ELLER NÅGON FÖLJDSKADA AV VAD SLAG DET VARA MÅ, OBEROENDE AV OM KÖPAREN HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING 21. Säljaren skall följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter i samband med utförandet av Köpordern, inklusive tillverkning eller försäljning av Produkterna och vad gäller utförandet av sådan servicen som omfattas av Köpordern och samtliga Köpdokument. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 22. Tvist avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna Villkor, Köpordern eller Köpdokument skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. FÖRHÅLLANDET MELLAN PARTERNA 23. Ingendera parten har rätt att för den andra parten åta sig några skyldigheter eller att i övrigt företräda den andra parten. Det åligger därvid Säljaren att inte vidta åtgärder, eller genom passivitet medverka till förhållande, som av tredje man kan uppfattas som att Säljaren är Köparens agent eller att Säljaren har rätt att på annat sätt företräda eller binda Köparen. AVSTÅENDE AV AVTALADE RÄTTIGHETER

3 24. Avstående från Köparens sida att utöva någon rättighet eller underlåtelse att påkalla prestation från Säljaren enligt dessa Allmänna Villkor skall inte betraktas som ett avstående från rätt att i framtiden utöva eller påkalla sådan rättighet eller prestation. GENERAL 1. The (the General Terms ) shall apply to all purchasing related documents signed by Purchaser and Vendor ( Purchase Documents ) and Purchase Orders. A Purchase Order constitutes an offer by Purchaser to purchase the goods, services or other products described in the Purchase Order (the Products ) on these General Terms. Vendor may accept such offer either by (1) Vendor s promising to ship the Products or otherwise performing in accordance with the Purchase Order, (2) Vendor s shipment of some or all of the Products or other appropriate commencement of performance, or (3) sending an order confirmation to Purchaser. BY ACCEPTING A PURCHASE ORDER, VENDOR AGREES THAT THE TERMS CONTAINED IN THESE GENERAL TERMS, THE PURCHASE ORDER, AND ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT EXCLUSIVELY GOVERN THE PURCHASE. VENDOR HEREBY ACCEPTS THAT ANY TERMS DEVIATING HEREFROM CONTAINED IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF A PURCHASE ORDER OR IN ANY OTHER COMMUNICATIONS FROM VENDOR, REGARDLESS OF WHETHER THEY HAVE BEEN RECEIVED BY PURCHASER PRIOR TO OR AFTER THE DATE OF A PURCHASE ORDER, SHALL NOT BE BINDING UPON PURCHASER. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN A TERM OR TERMS IN ANY PURCHASE ORDER OR PURCHASE DOCUMENT AND THESE GENERAL TERMS, THE GOVERNING ORDER OF PRECEDENCE SHALL BE THE PURCHASE ORDER TERMS FOLLOWED BY THE TERMS IN ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT FOLLOWED BY THESE GENERAL TERMS. 2. A Purchase Order shall not be assigned by Vendor without the prior written consent of Purchaser. PRICES AND TAXES 3. Unless otherwise specified, the prices for the Products shown on a Purchase Order are the total amounts owed by Purchaser for the Products. Unless otherwise specified, the prices include, without limitation, all shipping, packing, handling and in-transit insurance charges. 4. Unless otherwise specified, the prices shown on a Purchase Order or Purchase Document include all applicable royalties, licenses and other taxes, but shall not include VAT. state and municipal regulations and provide any specific storage instructions in compliance with environmental regulations. 6. Vendor will label all shipping containers to identify contents without opening and will include a packing slip listing the contents with each container. The number of the applicable Purchase Order must appear on all packing slips, bills of lading and other shipping documents. All shipments must be identified as either partial or complete for all Products ordered. 7. Vendor will ship the Products as specified by Purchaser in a Purchase Order for delivery within the time frame specified by Purchaser. If no shipment method is specified by Purchaser, Vendor may ship the Products CIP (INCOTERMS 2000) to Purchaser s place of business for timely delivery. All delivery dates specified in this Purchase Order are firm. 8. Title and risk of loss or damage to all Products will pass to Purchaser upon Purchaser s actual receipt of the Products at the specified place of delivery. 9. Products must not be in excess of or less than the quantity ordered and must otherwise conform to all the terms of the Purchase Order and any applicable Purchase Document. Should the Vendor be late in delivering the goods or services, Purchaser reserves the right, with no prior formal demand, to cancel the order relating to the part not yet processed, in addition to any damages which Purchaser may claim. Any excess or nonconforming Products may be returned by Purchaser at the Vendor s expense. Substitutions or extra charges will not be permitted without specific written authority of the Purchaser. INVOICING AND PAYMENT TERMS 10. An original invoice must be submitted for each shipment showing proper description, complete Purchase Order number, and, if indicated in the Purchase Order, the Purchaser cost center number. When applicable, the invoice should indicate the point of shipment, provide complete routing information, and state the amount of freight prepaid. 11. Unless otherwise specified, terms of payment will be net 60 days. All time periods for payment of invoices issued under a Purchase Order shall commence on the later of the date of actual receipt of the invoice by Purchaser or the date of the actual receipt of the Products by Purchaser. When an invoice is subject to discount based on the date of payment, payment is deemed to be made on the date when the Purchaser initiates payment. WARRANTY AND INDEMNITY 12. (a) Vendor warrants that all Products delivered hereunder shall be free from defects in workmanship, material, and manufacture; shall comply with the requirements of applicable Purchase Documents and Purchase Order, including any drawings or specifications incorporated herein or samples furnished by Purchaser or Vendor; and, unless the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser, be free from defects in design. For all Products that include the performance of services, Vendor warrants that such services will be performed in a workmanlike manner and by staff whose qualifications fit the work to be performed. (b) If any Products delivered or performed hereunder do not meet the warranties specified herein or otherwise applicable, Purchaser may, at its option. (i) require the Vendor to correct at no cost to Purchaser any defective or nonconforming Products by repair or replacement or reperformance; or (ii) return such defective or nonconforming Products at Vendor s expense and recover from the Vendor the order price thereof, or (iii) correct the defective or nonconforming Products and charge Vendor with the cost of such correction. The foregoing remedies are in addition to all other remedies that the Purchaser PACKING AND DELIVERY 5. Vendor shall be responsible for the packaging and wrapping of the goods to be delivered, by providing adequate protection against corrosion, deterioration, and physical damage, both during transportation and future storage of the Products in accordance with generally accepted commercial practices. In so doing, Vendor shall comply with all applicable laws and

4 is entitled to, and shall not be deemed to be exclusive. All warranties shall run to the Purchaser and to its successors, assigns and customers. 13. Vendor will indemnify, hold harmless and, at Purchaser's request, defend Purchaser and Purchaser's affiliates, directors, officers, employees, agents and independent contractors from and against all claims, liabilities, damages, losses and expenses, including but not limited to reasonable attorneys' fees and costs of suit, arising out of or in connection with: (a) any breach of any warranty made by Vendor under these General Terms, (b) any act or omission of Vendor or Vendor's employees or agents, regardless of negligence, and including but not limited to the extent such act or omission causes or contributes to (i) any bodily injury, sickness, disease or death; (ii) any injury to or destruction of tangible or intangible property (including computer programs and data or any loss of use resulting therefrom); or (iii) any violation of any statute, ordinance or regulation; or (c) any violation or claimed violation of a third party s rights arising in whole or in part from the sale of the Products to Purchaser hereunder or Purchaser's exercise of rights in connection with such Products, including, without limitation, any claim that the Products or use or sale of the Products by Purchaser or Purchaser s customers infringe any patent (except to the extent that the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser), copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights of any third party. 14. Vendor will maintain any required employee-related insurance required by local or national laws, as well as adequate insurance to protect itself from, and indemnify Purchaser against, claims giving rise to indemnification pursuant to a Purchase Order.. WORK PERFORMANCE 15. Vendor's employees and agents will observe the working hours, working rules (including without limitation confidentiality requirements) and holiday schedule of Purchaser while working on Purchaser's premises. Upon Purchaser's request, Vendor will promptly replace any of Vendor's employees or agents assigned to perform any services included in the Products. CUSTOM MADE PRODUCT AND CONFIDENTIAL INFORMATION 16. Vendor will not remove any Purchaser property from Purchaser's premises without the prior written consent of Purchaser. The product of all work performed under a Purchase Order which involves the delivery of custom Products to Purchaser ("Custom Made Product"), including without limitation notes, reports, documentation, drawings, computer programs (source code, object code and listings), inventions, creations, works, devices, semiconductor products, models, work-in-progress and deliverables will be the sole property of Purchaser, and Vendor hereby assigns to Purchaser all right, title and interest, including but not limited to all industrial and intellectual property rights, trade secret rights, know-how and other rights therein. During and after the term of this Agreement, Vendor will assist Purchaser and its nominees in every proper way, at Purchaser's expense, to document, secure, maintain and defend for Purchaser's own benefit all industrial and intellectual property rights, trade secret rights, know-how and other rights in and to the Custom Made Product. Upon the completion of the Products or earlier cancellation of the Purchase Order, or upon Purchaser's earlier request, Vendor will deliver to Purchaser all Purchaser property that Vendor may have in its possession or control. includes without limitation all information related to trade secrets, know-how and all such information that relates to the Products and all Custom Made Products provided by Purchaser, regardless if the information has been provided orally, in writing or in any other way. The Confidential Information shall be treated as secret information and may not be disclosed to any third party. The confidentiality obligation does not however apply where (a) Purchaser gives its consent to that the Confidential Information is disclosed to a third party, (b) the Confidential Information has become publicly known due to an act or omission that does not constitute a breach of any Purchase Order, Purchase Document or these General terms, (c) it is required by law or a court of law that the Confidential Information is disclosed, (d) the Confidential Information has been received by Vendor from a third party who is authorized to make such disclosure or (e) the Confidential Information has been independently developed by Vendor other than pursuant to this Agreement. Vendor shall take any and all such measures in relation to employees and consultants that are required in order for Vendor to fulfill its confidentiality obligations in accordance with these General Terms. All Confidential Information shall during and subsequent to the term of this Agreement remain the sole property of Purchaser. Vendor shall not acquire any rights to use such Confidential Information except as temporarily required in order to perform its obligations under a Purchase Order. CANCELLATION 18. Purchaser shall have the right to cancel a Purchase Order in whole or in part at any time for Purchaser s convenience by notice to Vendor. Upon any such cancellation for convenience, the sole compensation Vendor shall receive from Purchaser in connection with such cancellation shall be the price for any Products actually received by Purchaser prior to cancellation. All such Products shall continue to be governed by the Purchase Order as if it had not been cancelled. 19. Purchaser may cancel a Purchase Order or reject delivery of Products at no expense to Purchaser in the event of late delivery and/or other breach by Vendor of its obligations under a Purchase Order or when, in Purchaser s judgment, strikes, accidents, or other contingencies beyond Purchaser s control would result in late delivery and/or other breach. Cancellation shall not affect the rights and remedies of Purchaser against Vendor resulting from any such late delivery and/or other breach. LIMITATION OF LIABILITY 20. PURCHASER S LIABILITY TO PAY DAMAGES SHALL, UNLESS PURCHASER HAS ACTED WITH GROSS NEGLIGENCE OR INTENT, BE LIMITED TO DIRECT DAMAGES AND/OR LOSSES. PURCHASER SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIRECT DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PRODUCTION, LOST PROFITS, LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY CONSEQUENTIAL LOSS OF ANY KIND, EVEN IF PURCHASER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. COMPLIANCE WITH LAWS 21. Vendor will comply will all applicable laws, rules or regulations in connection with performance of each Purchase Order, including in the manufacture or sale of the Products and in the performance of services included in the Purchase Order and any Purchase Document. APPLICABLE LAW 22. Any dispute arising out of or in connection with any Purchase Order, any Purchase Document or these General Terms shall be governed by and construed in accordance with Swedish law and be determined by Swedish courts. 17. Vendor will not, during or subsequent to the term of this Agreement disclose Confidential Information that Vendor has received from Purchaser. Purchaser's Confidential Information

5 RELATIONSHIP OF THE PARTIES 23. Neither party has any authority to bind the other party by contract or otherwise, or to represent the other party in any manner whatsoever. Vendor may not do anything or omit to do anything that may cause a third party to consider Vendor as being Purchaser s agent or that Vendor is entitled to represent or bind Purchaser by contract or otherwise. NO WAIVER 24. No waiver of strict compliance with these General Terms, a Purchase Order, or a Purchase Document, by Purchaser, shall constitute a waiver of Purchaser s right to insist upon strict compliance with the terms of this Purchase Order thereafter.

Avsnitt Svensk översättning

Avsnitt Svensk översättning Item No Original English version Avsnitt nr Svensk översättning 1 DEFINITIONS 1 DEFINITIONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I dessa Villkor ska följande

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR: VISMA.NET Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1 Senast ändrad: Aldrig

ALLMÄNNA VILLKOR: VISMA.NET Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1 Senast ändrad: Aldrig ALLMÄNNA VILLKOR: VISMA.NET Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1 Senast ändrad: Aldrig FRISKRIVNING: Detta är den första versionen av Visma.net. Viss funktionalitet

Läs mer

Netfonds Bank. Handels- och depå-/kontoavtal Sida 1

Netfonds Bank. Handels- och depå-/kontoavtal Sida 1 Handels- och depå-/kontoavtal Sida 1 KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer (Account number) Namn (tilltalsnamn, efternamn)/företag Personnr/Org.nr Adress Postnr/ort E-mail Mobiltelefon (även

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard

Welcome to Leopard. Välkommen till Leopard Welcome to Leopard Välkommen till Leopard 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, Boot Camp, Cover Flow, Exposé,

Läs mer

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE OBS! DENNA VERSION TILLHANDAHÅLLS ENBART I INFORMATIONSSYFTE. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN DENNA OCH DEN ENGELSKA VERSIONEN AV AVTALET, ÄR DET DEN ENGELSKA VERSIONEN SOM

Läs mer

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Användarhandbok Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Version 12.20 Revidering B Artikelnummer 59000-08-SWE Juni 2012 11 Kontaktinformation Trimble Engineering and Construction

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Bättre reglering gav konsumentinformation på området för finansiellai tjänstert Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Terms of Service AT&T Postpaid TERMS OF SERVICE By checking

Läs mer

AGREEMENT STATUTES ÖVERENSKOMMELSE STADGAR

AGREEMENT STATUTES ÖVERENSKOMMELSE STADGAR AGREEMENT STATUTES ÖVERENSKOMMELSE STADGAR NORDIC INVESTMENT BANK NORDISKA INVESTERINGSBANKEN 2005 INTRODUCTION The original Agreement regarding the establishment of the Nordic Investment Bank was signed

Läs mer

Credit Suisse First Boston International

Credit Suisse First Boston International Credit Suisse First Boston International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series Number 2005-437 SKr 250,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2009 Issue Price: 110 per

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade

Läs mer

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 Definitioner/ Definitions I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. The English translation of the Swedish text below is an office translation. In the event of any discrepancy between the two versions, the Swedish version shall prevail. VILLKOR FÖR AURIANT MINING AB:S,

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

DEFINITIONER / DEFINITIONS

DEFINITIONER / DEFINITIONS Bilaga B Appendix B VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2013/2016 I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB TERMS FOR CONVERTIBLE LOAN 2013/2016 IN SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB 1. DEFINITIONER

Läs mer