Tillväxtplanen ligger fast - ny VD utsedd. Delårsrapport januari-september Lund, 17 oktober 2013 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtplanen ligger fast - ny VD utsedd. Delårsrapport januari-september 2013. Lund, 17 oktober 2013 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand"

Transkript

1 Tillväxtplanen ligger fast - ny VD utsedd Delårsrapport januari-september 2013 Lund, 17 oktober 2013 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

2 Januari-september 2013 Tillväxtplan ligger fast ny VD utsedd Hyresintäkter uppgick under kvartalet till 116,8 mkr (120,6) och under första nio månaderna 364,7 mkr (364,4) Driftsnettot uppgick under kvartalet till 104,1 mkr (108,1) och under första nio månaderna 323,7mkr (328,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 84,9 mkr (56,0) och under första nio månaderna till 143,1 mkr (110,9) Resultat per aktie uppgick under kvartalet till -0,6 kr (1,1) och under första nio månaderna 2,2 kr (3,5) Eget kapital per aktie uppgick till 49,6 kr (47,6) Försäljning av fastigheten Kolven för 931 mkr som frånträddes 15 augusti, samt tecknat hyresförlängningar i samband med detta Hela låneportföljen refinansierades 15 februari Sista handelsdatum på Oslo Börs för Tribonaaktien var den 13 maj och aktien noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 21 maj Peter Strand meddelade att han efter ca tre år som VD lämnar bolaget för annan tjänst HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Styrelsen har utsett Per Johansson till ny VD med tillträde den 17 oktober Västerås, Korsberga 1

3 Agenda Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning

4 OM TRIBONA

5 Om Tribona Tribona har omvandlats från ett norskt finansbolag till ett svenskt fastighetsbolag med säte och organisation i Lund Tribona är nordens enda renodlade noterade logistik- och fastighetsbolag med fastighetsvärde om 5,3 mdr Refinansierat hela låneportföljen Bolaget har de senaste åren minskat belåningsgraden kraftigt, från 74 % 1 januari 2011 till 64 % 30 september 2013 Bolaget har en försvenskad ägarbas med inslag av institutionellt ägande Noterades på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap den 21 maj Tribona är nu väl förberedda för nästa steg: Värdeskapande tillväxt med en målstorlek på mdr för fastighetsbeståndet Helsingborg, Bunkagården Mellersta 2 Affärside: Att äga, förvalta och utveckla fastigheter med inriktning på lager och logistik i Sverige.

6 Tribona-aktien Börskurs per aktie 30 september 40,70 kr, eget kapital per aktie 49,60 kr Totalt antal aktier var vid periodens utgång st Per 30 september uppgick börsvärdet till 1,6 mdkr (1,1)

7 FASTIGHETSFÖRVALTNING

8 Uthyrningsgrad Förändring under kvartalet Försäljning av Kolven påverkar uthyrningsgraden negativt då fastigheten vid försäljningstillfället var fullt uthyrd. Förlängning av hyresavtalet med Menigo i Partille med ytterligare drygt 3 år vilket innebär att Menigo kommer att hyra m 2 i 10 år med start den 1 januari 2014 Scandinavian Supply Chain utökat sina hyrda ytor i Växjö med m 2 till totalt m 2 Hyresvärdet för utgående vakanta ytor uppgår till ca 17,7 mkr per år Vakansförändringar exkl. nybyggnadsprojekt, m Ingående balans vakans vid årets början Vakans köp/sälj av fastigheter Utflyttning Inflyttning Utgående balans vakans Upps agda ytor ej utflyttat Uthyrda ytor ej inflyttat Justerad utgående balans vakans

9 Stabila hyresgäster med långa flöden Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyreskontrakt är 6,0 år (6,1) vid kvartalets utgång

10 En stabil fastighetsportfölj Minskningen av marknadsvärdet under tredje kvartalet förklaras främst av försäljningen av fastigheten Kolven Värdering av våra fastigheter sker kvartalsvis av extern part och i enlighet med IFRS

11 Fastigheten Burlöv - Hyresgästanpassning Menigo Plats: Burlöv (Malmö) Byggår/ombyggd: 1968, 1975 / 1980, 1990 Uthyrningsbar yta: m 2 Hyresgäster: Menigo, ICA Nuvarande hyresgäst, Menigo, tecknade föregående år nytt hyresavtal på m 2 till den 31 mars 2023 Ombyggnadsprojekt med anledning av nytt hyresavtal påbörjades i början av året och beräknas vara helt avslutat i oktober Ombyggnadsprojektet avser m 2 frys, truckladdningsrum samt generell modernisering Burlöv, Tågarp 16:17

12 FINANSIELL STÄLLNING

13 Fortsatt stabilt driftsnetto Stabilt driftsnetto Inflyttning nybygge Helsingborg ökar intäkterna Försäljning av Kolven påverkar hyresintäkter negativt Högre fastighetskostnader pga. kallare första halvår Administrativa kostnader har påverkats av engångsposter på 3 mkr pga. börsbytet Finansnetto påverkat av Högre marginaler för refinansiering Positiv påverkan pga. lägre belåning Engångskostnader på 14 mkr relaterat till försäljning av Kolven Engångskostnader vid refinansiering uppgick till 10 mkr Oreal. värdeförändring fastigheter negativ KPI justering för hyreskontrakt lägre det kommande året än tidigare antagit Förändrad vakanssituation Uppgång långa marknadsräntor ger positiv effekt på oreal. värdeförändring räntederivat mkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept Hyresintäkter Underhålls- & fastighetskostnader Driftnetto Administrativa kostnader och avskrivningar Resultat före finansnetto Finansnetto Realiserad omräkningsdifferens Förvaltningsresultat Orealiserade värdeförändringar fastigheter Realiserade värdeförändringar fastigheter Orealiserade värdeförändringar räntederivat Realiserade värdeförändringar räntederivat Resultat före skatt Skattekostnad Resultat efter skatt Vägt genomsnittligt antal utestående aktier Resultat per aktie (kr) -0,6 1,1 2,2 3,5

14 Fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten Stabilt driftsnetto Engångskostnader för börsbyte påverkar med 3 mkr Högre finansiella kostnader Högre marginal nya lån Lägre belåning kompenserar delvis Investeringar relaterade till utvecklingsprojekt i Arlöv, Sundsvall och Linköping Försäljning av fastigheten Kolven påverkar positivt Kraftig amortering i samband med refinansiering i februari, samt amortering av lån allokerat till Kolven Utdelning på 0,70 nok mkr Q3 Q3 jan-sept jan-sept Kassaflöde från den löpande verksamheten Driftnetto Central administration Betald depositioner Betalt finansnetto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring övrigt rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i befintliga fastigheter Försäljning av fastigheter Ökning av övriga anläggningstillgångar Erhållna räntor Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Amorterade lån Ökning/minskning av kortfristiga finansiella fordringar Emission av aktier (netto) Utdelning till aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Kursdifferens i likvida medel Likvida medel i bolag som har förvärvats/avyttrats Likvida medel vid periodens utgång

15 Fortsatt stark finansiell ställning Belåningsgraden sjunker stadigt och uppgick till 64,3 % Soliditeten uppgick till 33,6 % Kassan är stark och likviditet frigjort till högavkastande förvärv Fortsatt negativ påverkan av derivat före skatt på -83,6 mkr mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter inkl. pågående projekt Materiella anläggningstillgångar 0 3 Räntederivat 8 0 Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga tillgångar Likvida medel 1) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Deposition från hyresgäster Räntederivat Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Soliditet 33,6% 27,4% Belåninggrad 64,3% 67,9% Eget kapital per aktie 49,6 47,2 1) Disponibla likvida medel inkl. outnyttjade krediter uppgick per den 30 september 2013 till 460 mkr

16 Sammanfattande kommentar Stabilt driftsnetto Starka kassaflöden från den löpande verksamheten Refinansierat befintliga låneavtal Fortsatt förbättring av belåningsgrad, 64 %, och soliditet, 34% Noterades 21 maj på NASDAQ OMX Stockholm Efter försäljning av Kolven 15 augusti har vi frigjort likviditet till högavkastande förvärv Peter Strand har meddelat att han avgår som VD för annan tjänst efter tre år. Styrelsen har utsett Per Johansson som ny VD. Ökat fokus på målet om en fastighetsportfölj på mdkr Växjö, Fröträdet 1 Västerås, Saltängen 2

17 Appendix

18 Översikt av lån och säkring* Översikt av lån och säkring (*) Räntebärande skulder och säkring Summa lån Rörlig ränta varav räntetak 2% Räntesäkringsavtal Andel lån säkrat eller fast ränta (%) 84,6% 71% 74% 105% Andel lån säkrat eller fast ränta inkl räntetak (%) 93,4% 94,1% 73,9% 105,0% Genomsnittlig ränta och marginal Genomsnittlig rörlig ränta 1,14% 1,19% 2,07% 2,49% Genomsnittlig ränta räntederivat 3,03% 3,03% 3,28% 3,66% Genomsnittlig ränta 2,74% 2,49% 2,97% 3,71% Genomsnittlig marginal 2,72% 2,72% 1,00% 1,01% Summa ränta och marginal 5,45% 5,21% 3,96% 4,72% Genomsnittlig kvarstående löptid (år) Lån 2,6 3,1 1,2 1,9 Räntederivat 6,6 6,8 6,2 0,7 Likvid effekt av 25 punkter ökning i ränta (mkr) -1,3-3,0-2,8 0,6 Likvid effekt av 25 punkter ökning i marginal (mkr) -8,5-10,2-10,7-11,1 (*) Exkl. kontrakt med forward start

19 Nyckeltal FINANSIELLA jan-sept jan-sept jan-dec Avkas tning på eget kapital* 5,7% 10,1 % 10,8 % Gs n EK avkas tning före s katt och värdejus tering* 9,6% 14,1 % 13,5 % Gs n EK avkas tning före s katt efter värdejus tering* 8,5% 14,1 % 13,1 % Soliditet 33,6% 25,3 % 27,4 % Räntetäcknings grad, ggr 1,9 2,3 2,3 Belånings grad fas tigheter** 64,3% 68,2 % 67,9 % Skulds ättnings grad, ggr 1,8 2,6 2,3 AKTIERELATERADE Res ultat per aktie, SEK 2,2 3,5 4,7 Res ultat före s katt per aktie, SEK 3,2 4,9 5,8 Förvaltnings res ultat per aktie, SEK 3,6 4,9 5,9 Kas s aflöde löpande verks amhet före förändring av RK per aktie, SEK 3,7 6,4 5,8 Eget kapital per aktie, SEK 49,6 47,6 47,2 Börs kurs per aktie, SEK 40,7 32,1 30,0 Antal aktier vid periodens s lut, tus ental Genoms nittligt antal aktier, tus ental FASTIGHETSRELATERADE Antal fas tigheter Marknads värde fas tigheter, MSEK ** Direktavkas tning, % - alla fas tigheter* 7,1% 7,1% 7,0% Uthyrbar yta, m Hyresintäkter, SEK per m 2 * 676,8 683,0 663,3 Driftsöverskott, SEK per m 2 * 530,9 615,5 596,4 Övers kotts grad 88,8% 90,1 % 89,9% Åters tående löptid, år 6,0 5,8 6,0 Uthyrnings grad 93,9% 95,6 % 96,0 % *) Delårsbokslut omräknas till helårsbasis - Kolven är exkl. vid beräkning av 2013 **) Inkl. pågående projekt

20 Aktieägare per 30 september 2013 Namn Land Antal aktier % andel 1 KLÖVERN AB SE ,42 2 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND SE ,89 3 JP MORGAN BANK GB ,32 4 SWEDBANK ROBUR REALINVEST SE ,07 5 VERDIPAPIRF NORGE VERDI NO ,68 6 ANDRA AP-FONDEN SE ,48 7 ALFRED BERG FASTIGHETSFOND NORDEN SE ,43 8 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB SE ,19 9 RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND SE ,16 10 VERDIPAPIRFOND NORDEA KAPITAL NO ,14 10 största ,78 VPS KUNDER, DNB BANK* ,64 Övriga ,58 Summa ,00 Antal aktieägare uppgår till per 30 september 2013 Källa: Euroclear * Tidigare VPS-registrerade aktier ersattes med depåbevis utfärdade av DNB Bank i samband med att det tidigare moderbolaget Tribona ASA fusionerades med Tribona AB (publ). Dessa depåbevis byts mot aktier först när aktieägaren vidtar erforderliga åtgärder

21 Finansiell kalender Bokslutskommuniké januari 2014 Årsstämma april 2014 Delårsrapport första kvartalet april 2014 Delårsrapport andra kvartalet juli 2014 Delårsrapport tredje kvartalet oktober 2014

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand DELÅRSRAPPORT Q1 2015 januari-mars 2015 Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda >> Väsentliga händelser januari-mars 2015 >> Fastighetsförvaltning >> Förvärv >> Finansiell ställning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2014. Lund, 10 juli 2014

Delårsrapport januari-juni 2014. Lund, 10 juli 2014 Delårsrapport januari-juni 2014 Lund, 10 juli 2014 Agenda Väsentliga händelser januari-juni 2014 Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-juni 2014 VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-JUNI 2014 Hyresintäkter

Läs mer

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång

Q2 2013. Bokslutskommuniké. januari-december 2013. Delårsrapport. Viktiga händelser under 2013. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-december 2013 Q2 2013 Viktiga händelser under 2013 Hyresintäkter uppgick under kvartalet till 103,0 mkr (122,7) och under helåret 467,9 mkr (487,1) Driftsnettot

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari-december 2014. Delårsrapport. Väsentliga händelser. Händelser efter periodens utgång

Bokslutskommuniké. januari-december 2014. Delårsrapport. Väsentliga händelser. Händelser efter periodens utgång Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-december 2014 Väsentliga händelser Fjärde kvartalet 2014 Hyresintäkter uppgick till 99,5 mkr (103,0) Driftsnettot uppgick till 78,7 mkr (85,7) Kassaflöde från den

Läs mer

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 97,7 mkr (143,1)

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 97,7 mkr (143,1) Delårsrapport januari-september 2014 Q2 2013 Väsentliga händelser januari-september 2014 Hyresintäkter uppgick under perioden till 325,2 mkr (365,0) Driftsnettot uppgick under perioden till 274,8 mkr (324,0)

Läs mer

TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015

TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015 TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 1 Q1 2015 DELÅRSRAPPORT januari-mars 2015 2 TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 Delårsrapport DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Kornmarksvej 1, Bröndby Köpenhamn VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Läs mer

TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015. januari-juni 2015

TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015. januari-juni 2015 TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q1 2015 1 Q2 2015 DELÅRSRAPPORT januari-juni 2015 2 TRIBONA DELÅRSRAPPORT Q2 2015 Delårsrapport DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET 2015» Hyresintäkter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Wihlborgs startar året positivt

Wihlborgs startar året positivt Wihlborgs Delårsrapport 2015 Januari mars Wihlborgs startar året positivt Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 470 Mkr (462) Driftsöverskottet* ökade med 4 procent till 332 Mkr (320) Förvaltningsresultatet*

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA KVARTALET

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 PERIODEN I KORTHET JANUARI JUNI 2015 c Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649) c Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) c Värdeförändringar i fastigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 556 mkr (544). Driftsöverskottet uppgick till 412 mkr (409). Förvaltningsresultatet uppgick till 158 mkr (171). Värdeförändringar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2009

Halvårsrapport januari juni 2009 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

2011 Delårsrapport januari september

2011 Delårsrapport januari september l E Delårsrapport januari september N G Nettouthyrningen uppgick till 111 (6). Periodens resultat efter skatt uppgick till 728 (1 09, motsvarande 4:47 kr per aktie (6:67). Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368). DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 15»» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).»» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).»» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer