30 september 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL KVANTHEDGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 september 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL KVANTHEDGE"

Transkript

1 30 september 2015

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil Sida 4 Begränsning av säkerhetskrav Sida 5 Begränsning enligt Value at Risk Sida 5 Modern portföljteori Sida 6 Handel med derivatinstrument Sida 6 Utdelning Sida 7 Försäljning och inlösen av fondandelar Sida 7 Avgifter gällande Sida 7 Avgifter högsta Sida 7 OM FONDBOLAGET Sida 8 Ägare Sida 8 Fondutbud Sida 8 Förvaringsinstitut Sida 8 Tillsynsmyndighet Sida 8 Revisorer Sida 8 Fondadministratör och registerhållning Sida 8 Styrelse Sida 9 Ledning Sida 9 Klagomålsansvarig Sida 9 Ansvarig Compliance Sida 9 Ansvarig riskkontroll Sida 9 Uppdragsavtal Sida 9 ALLMÄN INFORMATION Sida 10 Fondens namn och rättsliga ställning Sida 10 Limitering av köp- och inlösenorder Sida 10 Värdering Sida 10 Likabehandling av investerare Sida 10 Ändring av fondbestämmelser Sida 10 Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet Sida 10 Distribution Sida 10 Incitament Sida 10 Fondbolagets skadeståndsskyldighet Sida 10 Skatteregler Sida 10 FONDBESTÄMMELSER Sida 11

3 3 Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Värdet på fondandelar kan både stiga och sjunka. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. OM FONDEN Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Informations-broschyren för Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder. MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge är en hedgefond som styrs av en kvantitativ och systematisk modell som utgår från ekonomisk teori. Modellen är baserad på fundamental information vars syfte är att bestämma den lämpligaste tillgångsallokeringen över tiden. Förvaltarna har, genom grundlig forskning, identifierat ett antal faktorer som beskriver skeenden som kan få priser att avvika från korrekt värdering och skeenden som kan få priser att återgå till rätt värdering. Utifrån detta tar förvaltarna långa samt korta positioner i likvida värdepapper på de globala aktie-, ränte- och valutamarknaderna. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Målet för fonden är att över tid ge en positiv avkastning som inte förväntas korrelera med de traditionella tillgångsslagen aktier och räntebärande placeringar. Graal Kvanthedge är en specialfond vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. HISTORISK AVKASTNING 20,0% 15,0% 10,0% 11,5% 14,6% 5,0% 2,7% 0,0% -5,0% -10,0% -6,2% Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. ANSVARIG FÖRVALTARE Ansvariga förvaltare är Björn Österberg och Mattias Jansson, IPM Informed Portfolio Management AB. Aktie-Ansvar AB har slutit partnerskap och uppdragsavtal med IPM Informed Portfolio Management AB att förvalta Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge. Uppdragsavtalet innebär att IPM Informed Portfolio Management AB endast har ansvar för att förvalta Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge medan Aktie-Ansvar

4 4 AB har ansvar för riskkontroll, värdering, NAV-sättning, kundservice, marknadsföring, administration som köp och sälj av fondandelar samt kundrapportering. Aktie-Ansvar AB har fått Finansinspektionens godkännande att outsourca förvaltningen av Aktie- Ansvar Graal Kvanthedge och IPM Informed Portfolio Management AB har fått Finansinspektionens godkännande att insourca förvaltningen av Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge. VEM PASSAR FONDEN FÖR Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge passar den investerare som söker en positiv avkastning över tid oavsett utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. För-valtarna av Graal Kvanthedge likabehandlar fonden och originalfonden IPM Systematic Macro Fund (USD) varför historiska kurser för originalfonden används som pro forma siffror för Graal Kvanthedge. Indikatorn baseras på hur fondens värde, pro forma, har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden har de senaste fem åren, pro forma, haft en volatilitet mellan 10-15% och fonden tillhör därmed kategori 5 vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Riskindikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men följande risker kan också påverka avkastningen: Kreditrisk risken att en emittent kan komma att ställa in betalningarna eller få försämrad kreditvärdighet vilket påverkar priset på värdepappret negativt. Motpartsrisk risken för att betalningar/leveranser av värdepapper inte sker enligt avtal vilket även omfattar motpartsrisk i derivathandel. Derivatrisk handeln med derivatinstrument kan höja risken i denna fond. Den riskbedömningsmetod som används är Value at Risk-metoden. Eftersom förvaltarna har möjlighet att använda hävstångseffekten genom att handla via terminsmarknaderna, kan risknivån i fonden teoretiskt bli väldigt hög. Förvaltarna begränsar dock den faktiska risknivån och eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod (1 år), ska vara cirka procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att överskridas vid

5 5 ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. En placering i fonden ska inte betraktas som ett fristående alternativ till att placera i traditionella aktie- och räntefonder. Fonden bör i stället användas som ett redskap för att sprida riskerna i en portfölj. En placering i fonden bör endast utgöra en mindre del av en sparares totala värdepappersportfölj. BEGRÄNSNING AV SÄKERHETSKRAV Fondens investeringar görs, vad gäller aktie- och ränteexponering, uteslutande i terminskontrakt som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Investeringar i valutarelaterade instrument görs uteslutande i s.k. FX Forward Contracts, dvs OTC-handlade valutaterminer. Terminskontraktens underliggande tillgångar utgörs av aktieindex, valutor, och ränterelaterade instrument. Fonden handlar endast på reglerade marknader eller marknader med regelbunden handel som är reglerad och öppen för allmänheten, med god likviditet som står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ i de länder som framgår av fondbestämmelserna. Fonden får vid varje tidpunkt vara utsatt för säkerhetskrav med anledning av handel med terminskontrakt som högst uppgår till: 25 procent av fondförmögenheten avseende aktierelaterade terminskontrakt, 25 procent av fondförmögenheten avseende ränterelaterade terminskontrakt och 25 procent av fondförmögenheten avseende valutarelaterade terminskontrakt. Vid varje tidpunkt tillåts summan av samtliga säkerhetskrav uppgå till högst 50 procent av fondförmögenheten. BEGRÄNSNING ENLIGT VALUE-AT-RISK Risknivån i fonden begränsas också av limiter beräknade enligt Value at Risk-metoden (VaR). VaR är en typ av riskmätningsmodell som frekvent används inom banker och förvaltningsorganisationer för att mäta en portföljs risk. VaR-modeller utnyttjar historiska priser för att med hjälp av dessa försöka prognostisera hur en portföljs förlustrisk ser ut för en bestämd tidshorisont och konfidensnivå (sannolikhet). Till exempel kan standardavvikelsen i priserna (hur priset brukar variera) och hur de olika tillgångarna utvecklas i förhållande till varandra (hur priserna är korrelerade) utnyttjas för att göra denna prognostisering. VaRmodellen prognostiserar ett intervall inom vilket portföljens värdeförändring antas hamna över en bestämd tidshorisont, till exempel en dag eller en månad. Intervallets storlek bestäms av bland annat med vilken sannolikhet man vill att det faktiska resultatet ska hamna inom intervallet, till exempel med 95 procents eller 99 procents konfidens, ju högre konfidens desto större intervall. De modeller som används vid mätningen av riskerna i fonden använder en dags tidshorisont med 95 procents konfidens. Risken i fonden får vid varje enskild tidpunkt uppgå till högst 2,5 procent beräknat enligt denna metod. Observera att den maximala risken enligt denna begränsning är ett absolut tak och att fondens genomsnittliga risk förväntas vara cirka 2 procent. Man kan tolka en VaR-modells prognostiserade förlustrisk på följande sätt: Baserat på historiska priser kommer den aktuella portföljen 5 dagar av 100 att ge en förlust som är större än X procent av fondens värde. 95 dagar av 100 kommer resultatet således att vara bättre än en förlust på X procent. VaR-modeller är ett mycket vanligt angreppssätt för att mäta portföljrisk i modern portföljhantering. Detta till trots finns det vissa brister i angreppssättet. VaR-modellen bygger på antagandet att marknadernas prisrörelser ska följa sina historiska mönster vad gäller till exempel volatilitet och korrelationer. Därmed fångar inte modellen extremhändelser som saknar motsvarighet i de senaste årens prishistorik. VaR-modellen kan inte heller prognostisera den maximala förlust fonden kan

6 6 förväntas lida. Sina brister till trots utgör VaR-modellerna ett effektivt styrinstrument vad gäller limiteringen av de marknadsrisker fonden får utsättas för. Utöver ovanstående VaR-limit för fondens totala risknivå finns även ytterligare VaR-begränsningar. Dessa limiter, liksom fondens övriga placeringsrestriktioner, framgår i detalj av fondbestämmelserna. MODERN PORTFÖLJTEORI Modern portföljteori är ett användbart redskap för att analysera en portfölj av investeringar. För att framgångsrikt höja en portföljs riskjusterade avkastning krävs diversifiering. Genom att sprida investeringarna över olika marknader ökar sannolikheten att ett dåligt resultat på en marknad uppvägs av ett bra resultat på en annan marknad. Därmed kan svängningarna, eller risken, i den totala portföljen av investeringar minska. Ju mindre de olika marknaderna korrelerar (samvarierar), desto bättre. Förvaltarna applicerar modern portföljteori i förvaltningen av Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge genom att investeringarna sprids över många marknader. Värdeutvecklingen för fonden har låg korrelation med aktie- och räntemarknaderna. För en investerare som har en stor del av sina tillgångar placerade i aktie- och räntemarknaderna är därför en placering i fonden ett sätt att diversifiera portföljen. Därmed kan investeraren minska risken och/eller höja sin portföljs totala avkastning. HANDEL MED DERIVATINSTRUMENT Derivatinstrument är en form av avtal (kontrakt) som är föremål för handel på värdepappersmarknaden. Derivatinstrumentet är knutet till en underliggande egendom eller ett underliggande värde, som exempelvis kan utgöras av en valuta, en obligation eller ett aktieindex. Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge kommer att idka handel med derivatinstrument i form terminskontrakt (futures och forwards). Terminskontrakt är ett avtal där den ena parten, vid en senare tidpunkt, ska köpa den underliggande egendomen (till exempel en obligation) av den andra parten till ett på förhand bestämt pris. På terminens slutdag sker betalning mot leverans eller kontantavräkning. Terminskontrakt kan användas för att skapa ett skydd mot en förväntad ofördelaktig prisutveckling på den underliggande egendomen. De kan också användas för att uppnå vinst eller avkastning med en mindre kapitalinsats än vad som krävs för att göra en motsvarande affär direkt i den underliggande egendomen. Den part som ingår ett terminsavtal ställer en säkerhet för sitt framtida åtagande i samband med att avtalet ingås. Kompletterande säkerhet kan behöva ställas i ett senare skede om priset på den underliggande egendomen utvecklas ogynnsamt. Terminskontraktets konstruktion medför att prisutvecklingen på den underliggande egendomen får genomslag i värdet på terminskontraktet. Prisgenomslaget är kraftigare i förhållande till säkerhetens storlek än vad värdeförändringen är på den underliggande egendomen. Prisgenomslaget kallas därför hävstångseffekt och kan leda till större vinst på insatt kapital än om placeringen gjorts direkt i den underliggande egendomen. Å andra sidan kan hävstångseffekten lika väl medföra större förlust på terminskontraktet jämfört med värdeförändringen på den underliggande egendomen, om prisutvecklingen på den underliggande egendomen inte blir som förväntat.

7 7 Handel med terminskontrakt är en integrerad del av fondens affärsidé och utnyttjas i avsevärd omfattning. Syftet med handeln är att effektivisera förvaltningen av fondens medel samt att öka avkastningen på fondens tillgångar. UTDELNING Med anledning av ändringar i skatteregler för svenska fonder är dessa inte längre skattskyldiga från och med 1 januari Fonden kommer därför fortsättningsvis inte lämna någon utdelning. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Handel i fonden sker varje bankdag, den så kallade handelsdagen. Fondandelar kan köpas genom insättning via: Bankgiro: Konto på SEB: Minsta belopp via engångsinsättning eller regelbundet sparande via exempelvis autogiro, månadsvis eller kvartalsvis, är tusen kronor. Köp av andelar sker till den kurs som fastställs den dag vi får pengarna under förutsättning att pengarna är oss tillhanda senast kl 14:00 annars verkställs köpet påföljande bankdag. Begäran om försäljning ska ske skriftligen via brev eller fax. Säljblankett finns på och kan även beställas via telefon Försäljning sker till den kurs som fastställs den dag som vi får brevet/faxet under förutsättning att säljordern är oss tillhanda senast kl 14:00 annars verkställs försäljningen påföljande bankdag. Köp och försäljning av fondandelar sker till den kurs som fastställs normalt kl svensk tid på handelsdagen. AVGIFTER GÄLLANDE Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer: Insättningsavgift: 0% Uttagsavgift: 0% Fast årlig förvaltningsavgift: 2,02% (varav 2,00% är fondbolagets fasta förvaltningsarvode) Rörlig resultatbaserad avgift: 20% av värdeökning Resultatbaserad avgift utgår enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå ( all time high ) i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart. (Se ytterligare information och räkneexempel på sidan 16). AVGIFTER HÖGSTA Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer: Insättningsavgift: 1% Uttagsavgift: 1% Fast årlig förvaltningsavgift: 2,8% Rörlig resultatbaserad avgift: 20% av värdeökning Resultatbaserad avgift utgår enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå ( all time high ) i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart.

8 8 OM FONDBOLAGET Namn: Aktie-Ansvar AB Organisationsnummer: Rättslig form: Aktiebolag Säte: Stockholm Aktiekapital: kr Postadress: Box 55659, Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 1, 4tr, Stockholm (huvudkontor) Telefon: Fax: E-post: Internet: Aktie-Ansvar AB bildades 26 mars Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet erhölls den 26 augusti Fondbolaget och fonderna omauktoriserades den 15 november ÄGARE Aktie-Ansvar AB ägs av Garantum Invest AB. FONDUTBUD Aktiefonder: Aktie-Ansvar Sverigefond Aktie-Ansvar Europafond Aktie-Ansvar FondSelect Global Blandfonder: Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv Aktie-Ansvar FoF THREE Aktie-Ansvar FoF FIVE Multistrategi- och hedgefonder: Aktie-Ansvar Graal Total Aktie-Ansvar Graal Total 2xL Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge Aktie-Ansvar Graal Trendhedge Aktie-Ansvar Graal Aktie-Ansvar Graal Offensiv Räntefonder: Aktie-Ansvar Avkastningsfond FÖRVARINGSINSTITUT Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken AB med säte i Stockholm. Huvudkontoret finns på Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. SEB:s huvudsakliga verksamhet är bankverksamhet. TILLSYNSMYNDIGHET Svenska Finansinspektionen. REVISORER Auktoriserad revisor är Nilla Rocknö, Ernst & Young AB, Box 7850, Stockholm. FONDADMINISTRATÖR OCH REGISTERHÅLLNING Fonderna administreras av Aktie-Ansvar AB som även för register över samtliga andelsägare och deras innehav.

9 9 STYRELSE Fredrik Gottlieb, styrelseordförande (styrelseordförande Garantum Fondkommission AB) Anders Sandberg, ordinarie ledamot (ordinarie ledamot Garantum Fondkommission AB) Willy Ljungdell, ordinarie ledamot Erik Svalander, ordinarie ledamot Ulf Houlst, ordinarie ledamot Christer Käck, ordinarie ledamot LEDNING Sina Mostafavi, Verkställande Direktör Carl Bergenstråhle, Marknadschef KLAGOMÅLSANSVARIG Ulf Houlst, Aktie-Ansvar. ANSVARIG COMPLIANCE Sebastien Persson Bjerhag, Garantum. ANSVARIG RISKKONTROLL Elisabeth Lewin Aderman, Aktie-Ansvar. UPPDRAGSAVTAL Aktie-Ansvar har uppdragit åt annan att utföra delar av verksamheten i de fall som anges nedan: Aktie-Ansvar har uppdragit åt IPM Informed Portfolio Management AB att förvalta fonden Aktie- Ansvar Graal Kvanthedge. Aktie-Ansvar har uppdragit åt Estlander & Partners Ab (Finland) att förvalta fonden Aktie-Ansvar Graal Trendhedge. Aktie-Ansvar har uppdragit åt Wahlstedt Sageryd Financial Services AB att utföra back office tjänster för följande av våra fonder; Graal Trendhedge. Aktie-Ansvar har ett uppdragsavtal med moderbolaget Garantum Invest AB omfattande Regelefterlevnad/Compliance. Aktie-Ansvar har uppdragit åt Grant Thornton Sweden AB att utföra internrevision.

10 10 ALLMÄN INFORMATION FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden. LIMITERING AV KÖP- OCH INLÖSENORDER Det är inte möjligt att limitera köp- eller inlösenorder. VÄRDERING Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. LIKABEHANDLING AV INVESTERARE Förvaltningen utgår från andelsägarnas gemensamma intresse och ingen enskild andelsägare ges förmånligare villkor än övriga andelsägare om inte annat särskilt sägs. ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER Fondbolaget kan besluta om ändringar i fondbestämmelserna. Sådana ändringar ska godkännas av Finansinspektionen om bestämmelserna även efter ändringarna är skäliga för andelsägarna och ändringarna inte strider mot andelsägarnas gemensamma intresse. Sedan ändringarna godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet och tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Ändringar kan innebära påverkan på exempelvis fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande från Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. DISTRIBUTION Aktie-Ansvar AB har ingått avtal med distributörer för försäljning och marknadsföring av bolagets fonder. Aktuell lista över distributörer finns på INCITAMENT Beträffande incitament i verksamheten, t ex fondavgifter för våra egna fonder och fonder som vi investerar i, ersättningar till distributörer för förmedling, handelskostnader mm finns ytterligare information på FONDBOLAGETS SKADESTÅNDSSKYLDIGHET I den omfattning som följer av 2 kap 21 lagen (2004:46) om investeringsfonder och de ansvarsbegränsningar som anges i fondbestämmelserna kan andelsägare i vissa fall vara berättigade till skadestånd. SKATTEREGLER Nedanstående beskrivning av skatteregler tar sikte huvudsakligen på fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och svenska dödsbon. Observera att andra rutiner och regler kan gälla vid sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkringar, inom ramen för vissa andra sparformer samt för förvaltarregistrerade innehav. Skattereglerna kan även bli föremål för ändringar till följd av lag eller myndighetsföreskrifter. Slutligen kan skatten påverkas av individuella omständigheter varför den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör konsultera en skatterådgivare.

11 11 Kapitalvinst/förlust vid avyttring: Vid avyttring av fondandelar beräknas eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust av fondbolaget och redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Den sålunda beräknade vinsten beskattas hos fondandelsägaren med 30% i inkomstslaget kapital. Observera att kapitalförlust på icke marknadsnoterade fonder enbart får dras av till 70%. Fondbolaget kvarhåller ingen preliminärskatt. Schablonintäkt: Fondandelsägaren ska i inkomstslaget kapital ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten beskattas med 30% vilket innebär att skatten är 30% x 0,4% = 0,12% av fondinnehavet vid årets början. Fondbolaget redovisar schablonintäkten på kontrolluppgift till Skatteverket men kvarhåller ingen preliminärskatt. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge, nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan LIF, vilken bildas genom kapitaltillskott från allmänheten. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondbolaget (se punkt 2 nedan) företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden. Fondbolaget skall föra register över fondandelsägarnas innehav av andelar i Fonden. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i Fonden och därav följande rättigheter. Fonden riktar sig till allmänheten. 2. FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Aktie-Ansvar AB (org. nr ), nedan kallat Fondbolaget. 3. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER Förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org. nr ) nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet verkställer Fondbolagets beslut avseende Fonden samt tar emot och förvarar Fondens egendom. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut avseende Fonden som Fondbolaget fattat inte strider mot bestämmelserna i LIF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna. 4. FONDENS KARAKTÄR Fonden är en hedgefond och skiljer sig avsevärt från traditionella aktie- och räntefonder. En placering i fonden skall därför inte ses som ett fristående alternativ till traditionella värdepappersfonder. Fonden bör istället användas som ett redskap för att sprida riskerna i en portfölj. En placering i fonden bör endast utgöra en mindre del av en investerares totala portfölj av finansiella investeringar. Fondens investeringar syftar till att uppnå en hög riskjusterad avkastning. Fondbolagets målsättning är vidare att fondens avkastning skall uppvisa en låg korrelation med de globala aktie- och räntemarknaderna. Detta innebär att fondförmögenheten kan öka eller minska oberoende av hur aktie- och räntemarknaderna utvecklas. Förvaltaren använder systematiska handelsmodeller för att bedöma vilka investeringar fonden ska göra. Modellerna analyserar såväl fundamentala data som en marknads prissättning för att identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet för att framtida prisrörelser ska uppstå i en

12 12 viss riktning. Investeringarna kan bestå av såväl långa som korta positioner. Investeringarna sprids över ett stort antal marknader och finansiella instrument för att erhålla en god diversifiering och riskspridning. En strikt riskkontroll är en integrerad del av fondens handelssystem. Handel med derivatinstrument är en integrerad del av fondens affärsidé och sker därför i betydande omfattning. 5. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING Tillgångsslag Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda sig av derivatinstrument baserade på tillgångar vars underliggande komponenter består av en eller flera av följande delar: 1) tillgångar enligt 5 kap 1 andra stycket LIF (dock ej fondandelar), inklusive finansiella derivatinstrument som har en eller flera av de tillgångarnas särdrag, 2) räntesatser, 3) valutakurser, eller valutor, 4) finansiella index, samt 5) sådana andra underliggande tillgångar som anges i 6 kap 2 andra stycket LIF. Geografisk inriktning Emittenten, motparten eller kreditinstitutet skall ha sitt säte inom EES, Australien, Asien, Nordamerika, Sydamerika och Sydafrika. Avvikelser från vad som gäller för värdepappersfonder Fondens placeringsinriktning avviker från vad som gäller för värdepappersfonder på följande sätt: a) Begränsningarna i 5 kap 6 LIF (direkt eller analogt) gäller inte för räntebärande överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument utgivna av en stat inom EU och EES samt av Australien, Japan, Kanada och USA. Fonden får dock inte ha en exponering mot en enskild emittent som innebär en risk överstigande 3 %, beräknat som Value at Risk enligt vad som närmare framgår nedan. b) Begränsningarna i 5 kap 6 LIF gäller inte heller vid handel med terminer där den underliggande tillgången utgörs av sådana finansiella instrument som inte har någon emittent exempelvis räntesatser eller valutor. Som en följd härav äger bestämmelserna i 5 kap 13 första stycket LIF ej tillämpning på dessa instrument. Fonden får dock inte ha en enskild exponering som innebär en risk överstigande 3 %, beräknat som Value at Risk enligt vad som närmare framgår nedan. c) Fonden har fått undantag från 5 kap 13 andra stycket LIF samt 16 kap 6 första stycket Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11), nedan kallade FFFS 2008:11. Fondens bruttoexponering i derivatinstrument får därmed överstiga 100 procent av fondförmögenheten. Risknivån i fonden begränsas dock av bestämmelserna i denna samt av limiter beräknade enligt Value at Risk-metoden (VaR). Metoden baseras på historiska samband. Risken i fonden får uppgå till högst 2,5% (inklusive eller exklusive derivatinstrument) beräknat enligt denna metod. Vid beräkningen används en tidshorisont på en dag och en sannolikhet på 95%. Begränsningen kan tolkas som att fondens portfölj av investeringar aldrig får innehålla större risk än att fondens dagsresultat 95 av 100 dagar förväntas bli bättre än en förlust på 2,5 %. Risknivån i fonden begränsas vidare genom att ingen position i ett enskilt derivatinstrument

13 13 får innebära en högre risknivå för fonden än 3 %, (5 % för valutarelaterade instrument) beräknat som Value at Risk enligt ovan. d) Fonden kan med undantag från 5 kap 5 första stycket LIF placera upp till 20 procent av fondförmögenheten i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 LIF. Fonden får som ett led i placeringsinriktningen placera i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat). Fonden får vid varje tidpunkt vara utsatt för säkerhetskrav med anledning av handel med derivatinstrument som högst uppgår till 25% av fondförmögenheten avseende aktierelaterade derivatinstrument, 25% av fondförmögenheten avseende ränterelaterade derivatinstrument och 25% av fondförmögenheten avseende valutarelaterade derivatinstrument. Vid varje tidpunkt får summan av samtliga säkerhetskrav enligt föregående stycke uppgå till högst 50 procent av fondförmögenheten. Risknivå och riskmått Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod (1 år), ska vara cirka procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att överskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. 6. REGLERADE MARKNADER OCH MOTSVARANDE MARKNADER Köp och försäljning skall ske av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad eller som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten inom eller utanför EES. 7. SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING Fondens i punkt 5 ovan angivna placeringsinriktning innebär att Fonden kan göra följande särskilda placeringar: Upp till 20 procent av fondförmögenheten får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 LIF. Fonden får använda derivatinstrumet som ett led i placeringsinriktningen för att öka avkastningen på fondens tillgångar. Fonden får inte placera i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LIF. Fonden får placera i sådana derivatinstrument som avses i 6 kap 2 andra stycket LIF. Fonden får placera i så kallade OTC-derivat som avses i 5 kap 12 andra stycket LIF. Fonden får använda sig av derivatinstrument utan att ha leveranskapacitet av underliggande tillgång eller likvärdiga tillgångar. Det innebär att fondens handel med derivatinstrument kan leda till att fonden erhåller en negativ exponering i underliggande tillgångar. Fonden har erhållit undantag från 16 kap 8 FFFS 2008: VÄRDERING Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser Fonden (upplupna ersättningar enligt punkt 11 nedan samt skatter och övriga skulder).

14 14 Finansiella instrument som ingår i Fonden värderas till marknadsvärde. Härmed avses senaste stängningskurs alternativt senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt Fondbolagets bedömning är missvisande får Fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder såsom diskontering av framtida kassaflöden, användande av P/E tal för likvärdiga företag eller andra erkända om detta inte är möjligt, genom inhämtande av värderingar från en eller flera oberoende parter. Vid sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 LIF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs - marknadspriser från icke reglerad marknad eller s.k. market-maker, - annat noterat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t.ex. kreditrisk och likviditet (referensvärdering), - diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller - kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering). För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller enligt nedan: - europeiska optioner, Black & Scholes - europeiska indexoptioner, Black 76 - amerikanska optioner och övriga derivat, numeriska metoder såsom binomialträd. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utstående fondandelar. Värdet av en fondandel skall beräknas varje bankdag, den s k handelsdagen, om inte annat följer av punkt 9 eller 10 nedan. 9. FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR Fondandelar försäljes och inlöses av Fondbolaget varje bankdag, den s k handelsdagen. Försäljning sker genom att medel för nyteckning insätts på Fondens bankkonto senast kl på handelsdagen. Lägsta belopp som kan tecknas i Fonden är ettusen (1.000) kronor. Begäran om inlösen skall ske till Fondbolaget via fax eller brev. Inlösenbegäran skall vara Fondbolaget tillhanda senast kl på handelsdagen. Fondandel skall inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet skall medel anförskaffas genom försäljning av Fondens tillgångar och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Försäljning och inlösen av fondandelar sker till en vid tidpunkten för begäran okänd kurs. Senaste uppgift om försäljnings- och inlösenpris för fondandel tillhandahålls varje bankdag av Fondbolaget på Fondbolagets hemsida. För begäran som inkommit inom den tid som föreskrivs ovan i denna punkt utgörs försäljningsrespektive inlösenpriset av det fondandelsvärde som enligt punkt 8 ovan kommer att fastställas för försäljnings- respektive inlösendagen. För begäran som inte inkommit inom den tid som föreskrivs ovan i denna punkt utgörs försäljnings- respektive inlösenpriset av det fondandelsvärde som enligt punkt 8 ovan kommer att fastställas för påföljande försäljnings- respektive inlösendag. Begäran om inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det. Vid medgivandet beaktas övriga andelsägares intressen och principen om likabehandling.

15 15 I de fall möjlighet saknas att fastställa kurs i Fonden på sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till följd av att en reglerad marknad, motsvarande marknad eller någon annan marknad med regelbunden handel som är reglerad och öppen för allmänheten är helt eller delvis stängd, får försäljning och inlösen i Fonden senareläggas. 10. STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Sådana extraordinära förhållanden kan exempelvis anses föreligga om minst 10 procent av fondens medel är placerade på en eller flera marknader som stängs på grund av extraordinära händelser. 11. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING Vid försäljning och inlösen av fondandelar äger Fondbolaget uttaga en avgift om högst en (1) procent av fondandelsvärdet. Avgiften tillfaller Fondbolaget. Ur Fondens medel får ersättning betalas till Fondbolaget för dess förvaltning. Ersättningen uppgår till högst 2,8 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde. Ersättningen uttages dagligen. I ersättningen ingår kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Till ersättningen kommer vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. Fondbolaget får tillgodogöra sig en resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften beräknas vid varje handelsdag och tas ur Fonden vid varje handelsdag. Resultatbaserad avgift utgår enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om Fonden noterar en ny högsta nivå ( all time high ) i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart. Högsta nivå bestäms utifrån senaste fastställda NAV efter avdrag för den fasta avgiften. Avgiften utgår med högst 20% av den värdeökning mellan två handelsdagar som därvid överträffar senaste all time high. Resultat flyttas mellan kalenderår. Avgiften tas ut kollektivt. Vid underavkastning sker ingen återföring av redan uttagen förvaltningsavgift till fondandelsägarna. Detta gäller också för fondandelsägare som går ur fonden med underavkastning till godo. Däremot tas som framgår ovan ingen ny resultatbaserad avgift ut före det att fonden återhämtat underavkastningen ifråga. 12. UTDELNING Fonden lämnar utdelning i syfte att överföra beskattning av Fondens avkastning på andelsägarna, varigenom avkastningen inte blir beskattad i två led. Utdelning skall ske senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Det utdelningsbara beloppet beräknas som Fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, i den mån detta utgör för Fonden beskattningsbart resultat, med tillägg av den skattemässiga schablonintäkten samt i förekommande fall kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle. För på fondandelen belöpande utdelning skall, efter avdrag för preliminär skatt, Fondbolaget förvärva nya fondandelar för den fondandelsägare som är registrerad för fondandelen på avstämningsdagen. 13. FONDENS RÄKENSKAPSÅR Fondens räkenskapsår är kalenderår. 14. HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden inom fyra respektive två månader efter räkenskapsårets och halvårsskiftets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skall

16 16 inom ovanstående tidsramar hållas tillgängliga hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet och tillställas de andelsägare som inte avsagt sig detta. Beslutar Fondbolaget om ändring av dessa fondbestämmelser skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Beslutet skall offentliggöras genom att hållas tillgängligt hos Fondbolaget och Förvaringsinstitutet samt tillkännages på så sätt Finansinspektionen bestämmer. 15. PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSE Vid pantsättning av andel i Fonden skall panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Fondbolaget. Av underrättelsen skall framgå vem som är andelsägare, panthavare, vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Underrättelsen skall undertecknas av pantsättaren. Fondbolaget skall införa en uppgift om pantsättningen i registret över fondandelsägare. Fondandelsägaren skall skriftligen underrättas om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört borttas, efter anmälan från panthavaren, uppgiften om pantsättning i registret. Fondbolaget äger ta ut en avgift av andelsägaren för pantsättningen om högst ett tusen (1.000) kronor för täckande av kostnader i samband med pantsättningen. 16. ANSVARSBEGRÄNSNING Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. I inget fall skall ersättning utgå för indirekt skada. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Fondbolaget och Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i Fonden. Föreligger hinder för Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta skall ej utgå. I 2 kap. 21 LIF finns bestämmelser om fondandelsägares rätt till skadestånd av Fondbolaget. Räkneexempel rörligt arvode Kommentarer och förtydliganden: - Samtliga köp och inlösen av fondandelar i Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge sker till samma andelsvärde, den så kallade NAV-kursen. - NAV-kursen fastställs varje handelsdag och inkluderar såväl fast som eventuell prestationsbaserad förvaltningsavgift.

17 Fondkurs (NAV) 17 - Innan beräkning av den prestationsbaserade förvaltningsavgiften sker borträknas den fasta förvaltningsavgiften. Det är således fondens utveckling efter fast förvaltningsavgift som ligger till grund för eventuell prestationsbaserad avgift. Exemplet nedan illustrerar hur resultatbaserad ersättning till Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge beräknas. Den resultatbaserade ersättningen uppgår till 20% av totalavkastningen efter fast förvaltningskostnad samt kostnader för fondens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper enligt en high watermark princip där ersättning tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå sedan fondstart. Den resultatbaserade ersättningen beräknas vid varje handelsdag. Vid varje handelsdag justeras andelsvärdet med eventuellt uppkommen resultatbaserad ersättning. I exemplet antas att det redan gjorts avdrag för fast ersättning och kostnader för fondens löpande förvaltning, såsom kostnader för köp och försäljning av värdepapper. Exemplet visar hur andelsägare A, B och C som investerar kr var belastas med prestationsbaserat förvaltningsarvode. En period definieras som tiden mellan två på varandra följande handelsdagar. Investeringar antas ske i början och försäljningar i slutet av respektive period. Period 1. Fonden har gått upp med 5%. Period 2. Fonden har gått ner med 10% sedan Period 1. Period 3. Fonden har gått upp med 5% sedan Period 2. Period 4. Fonden har gått upp med 10% sedan Period Fonden når en ny högsta nivå sedan fondstart. Fondutveckling Fonden når en ny högsta nivå sedan fondstart , , ,6 85 Period 1 fonden +5% Period 2 fonden -10% Period 3 fonden +5% Period 4 fonden +10% Not 1 Fondkurs efter avdrag för resultatbaserad ersättning (100*(1+5%)) = 105 (( )*20%) = = 104 Not 2 Fondkurs efter resultatbaserad ersättning (98,28*(1+10%)) = 108,108 Resultatbaserad ersättning vid investering om kr: ((1.050 kr kr)*20%) = 10 kr i avgift Resultatbaserad ersättning vid investering om kr:

18 18 ((108, )*20%) = 0, ,108 0,8216= 107, Andelsägare A (1.000 kr*(108, )/100*20%) = 8,216 kr i avgift Investerar i början av Period 1 för kr och säljer i slutet av Period 2 för 936 kr. Andelsägarens totala avkastning uppgår till -64 kr. Andelsägaren har, trots en negativ totalavkastning, belastats med resultatbaserad ersättning på 10 kr då fonden under Period 1 uppnådde en ny högsta nivå sedan start. 1.2 Andelsägare B Investerar i början av Period 3 för kr och säljer i slutet av period 4 för 1.146,22 kr. Andelsägarens totala avkastning uppgår till +146,22 kr. Totalt belastas kunden med 8,78 kr i resultatbaserad ersättning. När investerare B köper har fonden gått ner med 10% jämfört med den högsta noteringen sedan start och når under investeringsperioden inte upp till en ny högsta nivå förrän Period 4 vilket innebär att investerare B under en period tar del av en uppgång utan att betala någon avgift Andelsägare C Investerar i början av Period 1 för kr och säljer i slutet av Period 4 för 1.072,864 kr. Andelsägarens totala avkastning uppgår till 72,864 kr. Totalt har andelsägaren belastats med 18,216 kr (10 kr + 8,216 kr) i resultatbaserad ersättning.

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL AKTIEHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL AKTIEHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Aktie-Ansvar Sverige A 12 april 2017

Aktie-Ansvar Sverige A 12 april 2017 Aktie-Ansvar Sverige A 12 april 2017 Aktie-Ansvar Sverige A är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Informations-broschyren för Aktie-Ansvar Sverige A är upprättad i enlighet

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

30 september 2015. INFORM ATIONSBROSCHYR FoF FIVE

30 september 2015. INFORM ATIONSBROSCHYR FoF FIVE 30 september 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR SVERIGEFONDEN

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR SVERIGEFONDEN 16 januari 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Aktie-Ansvar Sverige B 5 juli 2017

Aktie-Ansvar Sverige B 5 juli 2017 Aktie-Ansvar Sverige B 5 juli 2017 Aktie-Ansvar Sverige är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Informations-broschyren för Aktie-Ansvar Sverige är upprättad i enlighet med

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Graal Total 2xL 12 april 2017

Graal Total 2xL 12 april 2017 Graal Total 2xL 12 april 2017 Aktie-Ansvar Graal Total 2xL är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Informationsbroschyren för Aktie-Ansvar Graal Total

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Graal Kvanthedge 12 april 2017

Graal Kvanthedge 12 april 2017 Graal Kvanthedge 12 april 2017 Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Informationsbroschyren för Aktie- Ansvar Graal Kvanthedge

Läs mer

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL KVANTHEDGE

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL KVANTHEDGE 16 januari 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL OFFENSIV

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL OFFENSIV 16 januari 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

16 januari INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TO TAL 2xL

16 januari INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TO TAL 2xL 16 januari 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 4 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 16 januari 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

15 februari 2016 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

15 februari 2016 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 15 februari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR AVKASTNINGSFONDEN

16 januari 2017 INFORM ATIONSBROSCHYR AVKASTNINGSFONDEN 16 januari 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+

Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ Fondbestämmelser för Lärarfond 59+ 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lärarfond 59+ (nedan Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (nedan

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ).

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fondbestämmelser för JRS Growth 1 Fonden Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ). Fondverksamheten bedrivs, utöver

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Antagna av styrelsen för IKC Fonder AB 2011- xx - xx, godkända av Finansinspektionen 2011 xx - xx, gäller från och med 2011 xx - xx. 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22

Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 Informationsbroschyr för Skandia Swedish Stars 2010-06-22 FONDBESTÄMMELSER FÖR SKANDIA SWEDISH STARS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Skandia Swedish Stars. Fonden är en specialfond som avses

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag Fondbestämmelser Granit Småbolag 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Småbolag, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer