Folkkongressen (NPC) 2009 fokus på social stabilitet och tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkkongressen (NPC) 2009 fokus på social stabilitet och tillväxt"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/ Peking Markus Lundgren / Nicolas Weeks Folkkongressen (NPC) 2009 fokus på social stabilitet och tillväxt Kina står inför problem och utmaningar man aldrig tidigare mött. Social och ekonomisk stabilitet är högsta prioritet Omfattande satsningar på den sociala sektorn och landsbygden ska minska växande inkomstskillnader En förskjutning från en investeringsintensiv och exportdriven ekonomi till ökad inhemsk konsumtion beskrivs som alltmer nödvändig Kina uppnådde sina hittills bästa resultat vad gäller förbättrad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Den närmsta tiden är risken dock stor att ekonomiska prioriteringar påverkar nödvändiga miljöreformer negativt Ideologiska budskap var i stort sett bortskalade. Starka budskap, dock, om Tibet och om partiets maktinnehav Den nationella folkkongressens (NPC) årliga session, som avslutades fredagen den 13 mars, kom i stort sett uteslutande att fokusera på den ekonomiska krisen och den politiska ledningens åtgärdspaket för att hantera den. Kina har drabbats hårt, och den dystra ekonomiska utvecklingen medför att Kinas ledning måste visa handlingskraft. Premiärminister Wen Jiabao inskärpte redan vid öppningssessionen att Kina står inför problem och utmaningar av ett slag Kina aldrig tidigare mött. Innevarande år kommer att innebära hårt arbete, underströk han, men lade till att den positiva ekonomiska grundsynen

2 2(8) finns kvar. Budskapet var tydligt. NPC skulle i år signalera enighet och uppslutning bakom den politiska ledningen. Nu var inte tillfället att diskutera politisk inriktning, eller för den delen frågor, som exempelvis fortsatta politiska reformer, utanför den ekonomiska agendan. Folkets förtroende för att Kinas ledning ska kunna leda landet genom de ekonomiska svårigheterna måste stärkas. Den ofta upprepade försäkran att Kinas tillväxt i år kommer att bli åtta procent är ett led i detta förtroendebyggande. NPC är förvisso landets högsta lagstiftande organ, men är inte i någon större utsträckning forum för oregisserade politiska diskussioner. Sessionerna är alltid välförberedda, och de tretusen delegaterna kan knappast sägas representera en möjlighet att föra en självständig politik. Besluten är i förväg väl förankrade och vad den politiska ledningen vill att NPC skall anta, det antar också NPC. Och vid årets session, som var kortare än vanligt (officiellt av besparingsskäl), hade delegater uppmanats att inte ge sig in i diskussioner och frågor och svar med journalister. Utländska korrespondenter ambassaden talat med vittnar om svårigheten att i år få till stånd intervjuer, och om svårigheten att i förväg få ut de olika rapporterna som förelades NPC (vilket man kunnat tidigare år). Och som vanligt omgärdades NPC-sessionen av en massiv säkerhetsapparat. Vägar och torg var avspärrade, och de många poliserna på plats såg bland annat till att protesterande medborgare ( petitionärer som alltid samlas i Peking i samband med NPC) inte tilläts störa delegaterna. Regeringens arbetsrapport huvuddokument Regeringens arbetsrapport på 44 sidor, traditionsenligt uppläst av premiärminister Wen Jiabao, inledde som vanligt sessionen. Rapporten är både en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan; i år lades dock huvudfokus på det framåtblickande perspektivet. Fortsatt ekonomisk utveckling och social stabilitet är de övergripande målsättningarna. Förvånansvärt nog innehöll Wen Jiabaos rapport mycket få ideologiska markörer. Istället kunde rapporten liknas vid, som en betraktare uttryckte det, en årsberättelse av en chef vid ett stort statsägt företag. Åtta procent tillväxt för 2009 I rapporten konstaterade Wen Jiabao inledningsvis att Kinas ekonomi under 2008 växte med 9 procent och BNP passerade miljarder yuan, vilket är

3 3(8) något större än den tyska ekonomin. Statsintäkterna och spannmålsproduktionen ökade. En rad makroekonomiska åtgärder för att stimulera tillväxten har vidtagits. Den fiskala politiken är expansiv med skattesänkningar och ökade offentliga investeringar. Den monetära politiken är moderately easy vilket bland annat inneburit sänkta reservkrav på banker och sänkt styrränta. Det planerade budgetunderskottet för 2009 ligger på 950 miljarder yuan, vilket motsvarar nästan tre procent av BNP. En stor andel av statens investeringar har finansierats genom lån från statsägda banker, lån som också borde räknas in i statsskulden. Om lånen läggs till budgeten var den totala statsskulden 2008 över 50 procent av BNP. Den förväntas dessutom öka kraftigt de närmsta två åren till klart över EU:s rekommenderade tak på 60 procent. De ekonomiska målsättningarna för 2009 är åtta procents BNP-tillväxt, en minskning av arbetslösheten bland stadsbor med nio miljoner, och en registrerad arbetslöshet som inte får överstiga 4,6 procent. Inflationen skall hållas till högst fyra procent. Balans mellan ekonomisk och social utveckling Kina är ett av de länder i världen där inkomstklyftorna ökar snabbast och sociala orättvisor blir allt mer markanta. En växande social oro utgör ett av de största orosmolnen för regeringen. Särskilt drabbad är landsbygden. Därför, sade Wen Jiabao, kommer 850 miljarder yuan att satsas de närmsta tre åren på hälso- och sjukvårdsutbyggnad, varav staten ska stå för ungefär en tredjedel. Idag täcks i genomsnitt 31 procent av kostnaderna för sjukvård av stat, 17 procent genom sjukvårdsförsäkringar, och resterande 52 procent betalas kontant. Målsättningen är att det offentliga ska stå för över hälften av sjukvårdskostnaderna och att 90 procent av befolkningen ska täckas av en grundläggande sjukvårdsförsäkring år Wen pekade i sitt tal på behovet av att skapa fler arbetstillfällen och ett bättre socialt skyddsnät. Regeringen kommer att verka för en justering av inkomstdistributionen, samt öka andelen av BNP som går till löner. Regeringen kommer även att öka takten i utbyggandet av det sociala skyddsnätet. I det sammanhanget nämns flera målsättningar, exempelvis att pensioner ska kunna överföras från en provins till en annan, men utan kvantifierade uppgifter eller tidsramar. Totalt sett ska statens utgifter på social välfärd öka med 17,6 procent till 293 miljarder yuan.

4 4(8) För 2009 ska offentliga satsningar på landsbygdsutveckling och jordbruk öka med 27 procent till 716 miljarder yuan. Det garanterade inköpspriset för säd och ris kommer att höjas. I och med förra årets landreform kommer jordbrukare dessutom att erhålla landkontrakt gällande en lång tid framåt, och transfereringar av landrättigheter ska från och med nu ske i enlighet med lagen och på frivillig bas. Massarbetslöshet och ekonomisk kräftgång oroar Wen understryker i sitt tal att den finansiella krisen sprider sig och att efterfrågan på den internationella marknaden för kinesiska produkter minskar. Deflationstrenden var tydlig och den global handelsprotektionismen på starkt återtåg. Detta hade lett till överkapacitet i vissa industrier, minskat statens intäkter, ökat dess utgifter och lett till stigande arbetslöshet. Under 2008 var tillväxten för första gången på sex år endast ensiffrig - nio procent. För att komma tillrätta med Kinas export- och investeringsdrivna tillväxt behövde därför landets ekonomi ombalanseras till mer inhemsk konsumtion och en större tjänstesektor. Regeringens främsta prioritering var, enligt Wen, att stimulera arbetsmarknaden. Detta bör ses mot bakgrund av att över tjugo miljoner migrantarbetare officiellt förlorat sina jobb. Detta är en kraftig revidering uppåt av den officiella arbetslösheten bland migrantarbetare, som så sent som i december angavs vara runt åtta miljoner. Vidare kommer många av de drygt sex miljoner som i år utexamineras från universitet inte att hitta anställning. Regeringen kommer först och främst att prioritera denna grupp, som ofta spelat en huvudroll i turbulenta perioder, bland annat genom praktikplatser och särskilda jobbsatsningar. För att markera att social instabilitet inte kommer att accepteras framhävde Wen att kriminella lagöverträdelser kommer att slås ner med kraft [ ] för att säkerställa nationell säkerhet och social stabilitet och kommunistpartiet kommer att lägga stor vikt på att ha uppsikt över allmänhet och media. Budgeten för allmän säkerhet har utökats med 33 procent till 116 miljarder yuan. Några av regeringens planer för att få fart på ekonomin

5 5(8) Förutom det stora stimulanspaketet på miljarder yuan, varav miljarder är nytt kapital, för de kommande två åren, har regeringen valt ut tio strategiska industrier, bland annat fordons-, varvs-, stål- och textilindustrin, som kommer att erhålla särskilt stöd. Det inkluderar bland annat momsrabatter, utökade resurser för forskning och utveckling (FoU) samt bättre tillgång till finansiering genom de statliga bankerna. För exempelvis stålindustrin kommer räddningspaketet främst statliga verk till godo, vilket indikerar att statlig industri riskerar gynnas på privat industris bekostnad. Regeringen kommer även aktivt att uppmuntra en konsolidering av den kinesiska industrin. Stora (oftast statliga) bolag ska tillåtas förvärva andra företag som har finansiella svårigheter. Även små och medelstora företag (oftast privata) kommer att erhålla stöd från staten, exempelvis genom högre lån. Wen underströk i sitt tal även betydelsen av att Kina satsar på ny teknologi och innovation. Budgetanslaget för FoU skulle öka med 26 procent till 146 miljarder yuan. Ökat stöd för FoU kommer att ges inom områden som läkemedel, 3G, IT, bioteknologi, energibesparing och miljöskydd. Kvalificerad arbetskraft från utlandet (i första hand kinesiska diasporan) uppmuntras. Miljö- och energipolitiken har redan hamnat i skymundan i spåren av den ekonomiska nedgången Wen Jiabao meddelade att det årliga målet beträffande miljö och energiförbrukning till stor utsträckning mötts och i vissa fall överstigit förväntningarna har hittills varit det bästa året under innevarande femårsplan - i fråga om att möta nationella utsläppsreduktioner. Enligt femårsplanen ska energiintensiteten minskas med 20 procent i förhållande till BNP-tillväxten (under perioden ). Det innebär omkring fyra procents effektivisering per år. Under 2008 minskade energiintensiteten med 4,6 procent, vilket således översteg det årliga målet. Även svaveldioxidutsläppen och utsläppen av kemiskt syreförbrukande ämnen, ett mått på vattenföroreningar, minskade med 5,9 respektive 4,4 procent. Målsättningen för minskade svaveldioxidutsläpp kommer förmodligen att uppnås redan nästa år, dvs. ett år tidigare än planerat. Målet om ökad effektivitet i energiförbrukning kan sannolikt uppnås till 2010, delvis som ett resultat av den ekonomiska nedgången. Rapporten konstaterar att arbetet i genomförandet av det nationella klimatprogrammet ska fortgå. Som väntat gjordes dock inga referenser till Köpenhamnstoppmötet i arbetspappret (Kina

6 6(8) är noggrant i särskiljningen av nationella icke-bindande målsättningar och internationella åtaganden). Wen betonade under NPC att såväl vatten- som energiförbrukning fortfarande är alldeles för hög. Enligt uttalanden från Wu Bangguo, ordförande för NPC (och alltså Kinas talman ), var det tydligt att Kinas försök hittills i övergången till hållbar utveckling i stora drag misslyckats. Konceptet grön-bnp som tar hänsyn till miljökostnader i uträkningen har fortfarande inte återupptagits, något dess initiativtagare, viceminister Pan Yue vid Ministry of Environmental Protection, uttryckte sig kritiskt till. Wen påpekade dock att ansträngningarna på miljö- och klimatområdet inte skulle minska som resultat av det finansiella och ekonomiska läget. Offentliga investeringar skulle även fortsättningsvis prioritera hållbara lösningar. Under året hade drivmedelsskatt höjts i ett försök att få bilister att internalisera en del av kostnaden för miljön. Tillämpningen av existerande miljölagar skulle stärkas och den administrativa kontrollen av utsläppsnivåer förbättras. Ekonomiska incitament såsom prisnivåer, skatter och subventioner skulle användas i ökad utsträckning. Vattenpriset skulle successivt höjas och lån till energiintensiv och nedsmutsande industrier skulle även fortsättningsvis strikt regleras. Utrikespolitiken inte framträdande Utrikespolitik har vanligtvis ingen framträdande plats vid NPC, och årets session var inget undantag härvidlag. I Wen Jiabaos rapport inskränkte sig referenserna till omvärlden till ett konstaterande att Kina, genom att arrangera ASEM-toppmötet i Peking, bidragit till att Asien och Europa närmat sig varandra. Med tanke på att det internationella samarbetet under året har två viktiga uppgifter diskussioner om gemensamma åtgärder för den ekonomiska situationen, och klimatfrågan är det lite förvånande att kommande G20-möte och Köpenhamnskonferensen inte alls berördes. Taiwan nämndes dock, och signaler om kinesisk beredvillighet att gå vidare i utvecklingen av de fredliga relationerna och inleda politiska förhandlingar skickades till Taipei. Dessa signaler är inte nya; presidenten Hu Jintao tog upp samma tankar för ett år sedan. Starka signaler om Tibet

7 7(8) Under sessionen höjdes tonläget väsentligt vad gäller Tibet. När utrikesminister Yang Jiechi traditionsenligt mötte kinesisk och utländsk press, gav han uttryck för en skärpt syn på umgänget med Dalai Lama och andra tibetanska företrädare: In developing their relations with China other countries should not allow the Dalai Lama to visit their countries or allow their territories to be used by Dalai Lama to engage in separatist activities / /. I think this is an integral part of the norms governing international relations. This is not doing a favour to China. I den avslutande presskonferensen gav premiärminister Wen Jiabao uttryck för samma hårda retorik och bekräftade Pekings till synes kompromisslösa förhållningssätt till Tibetfrågan. En del av retoriken måste förklaras av att Yangs och Wens uttalanden har en inhemsk publik det är viktigt att ledningen visar handlingskraft också i frågan om Tibet men de båda är samtidigt väl medvetna om att utländsk media och diplomatkårer noga följer vad som sägs. Om inte annat pekar det återigen på att frågan om Tibet förblir en mycket känslig fråga för Kina. Tydliga budskap också om partiets maktställning I kontrast till Wen Jiabaos rapport var det tal som Wu Bangguo levererade högst ideologiskt, och betydligt mera långtgående än vad som är brukligt i sitt starka stöd för kommunistpartiets maktinnehav och för den kinesiska socialismen med kinesiska förtecken. Oberoende kinesiska bedömare menar att talet måste ses som en reaktion på Charter 08 som publicerades i december förra året (se separat ambassadrapportering) och som med ett brett stöd bland liberala tänkare förde fram idéer om och krav på politiska reformer. Wu Bangguo visade, indirekt, genom sitt tal att ledarskapet ser med oro på sådana tankar, och uppenbarligen känner ett starkt behov av att bekräfta partiets maktposition. Försvarsbudgeten fortsatt växande Under sessionen meddelades också att den kinesiska försvarsbudgeten kommer att fortsätta att öka, om än i något mindre takt än förra året. Årets ökning blir 15 procent och budgeten hamnar totalt på 480 miljarder yuan. Försvarsutgifterna motsvarar drygt sex procent av landets totala statsbudget. De försvarsrelaterade utgifternas andel av den totala budgeten minskar därmed något, men den absoluta ökningstakten är ändå hög vilket ligger i linje med Kinas ambitiösa moderniseringsplaner för försvarsmakten.

8 8(8) Några kommentarer Kina står inför en stor utmaning vad gäller att samtidigt hålla kvar höga tillväxtnivåer och ta miljön i beaktande. I och med den ekonomiska krisen, under vilken alla sociala resurser ska användas till att främja ekonomisk tillväxt, är risken dock stor att många av de till viss del tillväxtbegränsande åtgärder som krävs i övergången till hållbar utveckling har sämre förutsättningar att genomföras, åtminstone på kort sikt. Det finns en påtaglig risk att många av de finansiella medel som utlovats till den sociala sektorn inte kommer att skjutas till. Den främsta orsaken är att Peking har anförtrott provinserna en majoritet av både ansvaret för och finansieringen av det sociala skyddsnätet. Historiskt sett har provinserna prioriterat hälso- och sjukvård mycket lågt (om inte de finansiella resurserna varit öronmärkta). Den låga administrativa nivån på genomförandet kommer dessutom att leda till mycket stora skillnader mellan områden med höga privatinkomster och offentliga intäkter, och fattiga områden med låga privatinkomster och offentliga intäkter. Dessutom kommer rätten till hälsooch sjukvård även fortsättningsvis att vara knuten till individens hukou, dvs. personens mantalsskrivning, vilket innebär att migrantarbetare inte kan söka vård där de arbetar, utan måste resa till sin hemort (eller föräldrarnas hemort). Trots en relativt modern lagstiftning på många områden och en medvetenhet på central nivå om en alarmerande utveckling med t.ex. ökade sociala orättvisor och storskalig miljöförstörelse kvarstår närmast kroniska tillkortakommanden när det gäller lokala myndigheters genomförandekapacitet. Delvis beror detta på att förvaltningen inte genomfört tillräckliga administrativa förändringar - ansvarsområden överlappar och överbyråkratisering minskar effektiviteten. Men kanske större anledningar står att finna dels i det regeringen själv beskrivit som systemisk korruption på framförallt lokal nivå och dels i otillräckligt fungerande mekanismer för kontroll och översyn. LINDSTRÖM

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 3 40994 41000 37853 Uppg. 20 Finanskrisen 2008-09 Island - varför klarade Island av finanskrisen? Frågeställning Vi har valt att undersöka varför Island lyckades återhämta sig så pass

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Våra viktigaste

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 217 Sammanfattning Expansiv finanspolitik driver på konjunkturen Sparandet är lågt givet konjunkturen Expansiv finanspolitik höjer tillväxten

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil.

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Som ambassaden tidigare rapporterat i en övergripande rapport klubbades en ny femårsplan igenom av Nationella folkkongressen

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Nationella Folkkongressen år 2010: "Det mest komplicerade året"

Nationella Folkkongressen år 2010: Det mest komplicerade året Telemeddelande (A) Sid. 1(9) 2010-03-23 Peking Nationella Folkkongressen år 2010: "Det mest komplicerade året" Oro och försiktighet inför det kommande året, trots fortsatt förväntad tillväxt på 8 procent

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2011-06-22. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt. Viktor Mejman. Kristin Ekblad. Nabil Mouchi

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2011-06-22. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt. Viktor Mejman. Kristin Ekblad. Nabil Mouchi Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2011-06-22 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt Viktor Mejman Kristin Ekblad Nabil Mouchi Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 24 För

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Hur ska det gå för Christina?

Hur ska det gå för Christina? Hur ska det gå för Christina? 1 Många aspekter 1. Välfärdens kostnader 2. Välfärdens människosyn 2 Ålderstruktur antal tillkommande 80-åringar (netto) 3 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 september 2016 utvärderade CB-rådet de ekonomiska

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H.

1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H. 1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H. VAD KOMMER DET ATT LEDA TILL? I VILKET LAND KOSTAR DET

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Kommuneekonomi i Island. Nordiskt möte i Akureyri Island August 2014 Gunnlaugur Júlíusson

Kommuneekonomi i Island. Nordiskt möte i Akureyri Island August 2014 Gunnlaugur Júlíusson Kommuneekonomi i Island Nordiskt möte i Akureyri Island August 2014 Gunnlaugur Júlíusson Landspolitiken Islands ekonomi har nått ett relativt bra jämnviktsläge efter några svåra år: Inflationen er på 2,5%

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Hur ska det gå för Christina?

Hur ska det gå för Christina? Hur ska det gå för Christina? 1 Många aspekter 1. Välfärdens kostnader 2. Välfärdens människosyn 2 Ålderstruktur antal tillkommande 80-åringar (netto) 3 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Dagens föreläsning Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Efterfrågekurvan (AD-relationen) Phillipskurvan Nominell kontra real

Läs mer

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra 2014-02-28 PM Till: Från: Tid: Ärende: Ann Öberg Jonas Frycklund, Göran Grahn Utveckling av BNP per capita Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra Den allmänna bilden är att svensk ekonomi har utvecklats

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2016 2018 SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 1 Arbetsmarknadsutsikterna i korthet Fortsatt stark arbetsmarknad Åren 2016-2018

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

1 Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssektorn

1 Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssektorn TA300, v3.1, 2011-12-05 KORTRAPPORT 1(8) Christer Ljungwall, Tel: +86 (0)10 6532 6480 E-mail: christer.ljungwall@growthanalysis.se Daniel Ekström, utredningsassistent 1 Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssektorn

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund, 24 augusti 2016 2 Sammanfattning ekonomiska läget Svensk ekonomi går starkt Fler i jobb Stärkta

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna?

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? En undersökning bland chefer inom individ och familjeomsorgen 10 juni 2009 Arne Modig 1 Individ- och familjeomsorgen i den

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer