Folkkongressen (NPC) 2009 fokus på social stabilitet och tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkkongressen (NPC) 2009 fokus på social stabilitet och tillväxt"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/ Peking Markus Lundgren / Nicolas Weeks Folkkongressen (NPC) 2009 fokus på social stabilitet och tillväxt Kina står inför problem och utmaningar man aldrig tidigare mött. Social och ekonomisk stabilitet är högsta prioritet Omfattande satsningar på den sociala sektorn och landsbygden ska minska växande inkomstskillnader En förskjutning från en investeringsintensiv och exportdriven ekonomi till ökad inhemsk konsumtion beskrivs som alltmer nödvändig Kina uppnådde sina hittills bästa resultat vad gäller förbättrad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Den närmsta tiden är risken dock stor att ekonomiska prioriteringar påverkar nödvändiga miljöreformer negativt Ideologiska budskap var i stort sett bortskalade. Starka budskap, dock, om Tibet och om partiets maktinnehav Den nationella folkkongressens (NPC) årliga session, som avslutades fredagen den 13 mars, kom i stort sett uteslutande att fokusera på den ekonomiska krisen och den politiska ledningens åtgärdspaket för att hantera den. Kina har drabbats hårt, och den dystra ekonomiska utvecklingen medför att Kinas ledning måste visa handlingskraft. Premiärminister Wen Jiabao inskärpte redan vid öppningssessionen att Kina står inför problem och utmaningar av ett slag Kina aldrig tidigare mött. Innevarande år kommer att innebära hårt arbete, underströk han, men lade till att den positiva ekonomiska grundsynen

2 2(8) finns kvar. Budskapet var tydligt. NPC skulle i år signalera enighet och uppslutning bakom den politiska ledningen. Nu var inte tillfället att diskutera politisk inriktning, eller för den delen frågor, som exempelvis fortsatta politiska reformer, utanför den ekonomiska agendan. Folkets förtroende för att Kinas ledning ska kunna leda landet genom de ekonomiska svårigheterna måste stärkas. Den ofta upprepade försäkran att Kinas tillväxt i år kommer att bli åtta procent är ett led i detta förtroendebyggande. NPC är förvisso landets högsta lagstiftande organ, men är inte i någon större utsträckning forum för oregisserade politiska diskussioner. Sessionerna är alltid välförberedda, och de tretusen delegaterna kan knappast sägas representera en möjlighet att föra en självständig politik. Besluten är i förväg väl förankrade och vad den politiska ledningen vill att NPC skall anta, det antar också NPC. Och vid årets session, som var kortare än vanligt (officiellt av besparingsskäl), hade delegater uppmanats att inte ge sig in i diskussioner och frågor och svar med journalister. Utländska korrespondenter ambassaden talat med vittnar om svårigheten att i år få till stånd intervjuer, och om svårigheten att i förväg få ut de olika rapporterna som förelades NPC (vilket man kunnat tidigare år). Och som vanligt omgärdades NPC-sessionen av en massiv säkerhetsapparat. Vägar och torg var avspärrade, och de många poliserna på plats såg bland annat till att protesterande medborgare ( petitionärer som alltid samlas i Peking i samband med NPC) inte tilläts störa delegaterna. Regeringens arbetsrapport huvuddokument Regeringens arbetsrapport på 44 sidor, traditionsenligt uppläst av premiärminister Wen Jiabao, inledde som vanligt sessionen. Rapporten är både en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan; i år lades dock huvudfokus på det framåtblickande perspektivet. Fortsatt ekonomisk utveckling och social stabilitet är de övergripande målsättningarna. Förvånansvärt nog innehöll Wen Jiabaos rapport mycket få ideologiska markörer. Istället kunde rapporten liknas vid, som en betraktare uttryckte det, en årsberättelse av en chef vid ett stort statsägt företag. Åtta procent tillväxt för 2009 I rapporten konstaterade Wen Jiabao inledningsvis att Kinas ekonomi under 2008 växte med 9 procent och BNP passerade miljarder yuan, vilket är

3 3(8) något större än den tyska ekonomin. Statsintäkterna och spannmålsproduktionen ökade. En rad makroekonomiska åtgärder för att stimulera tillväxten har vidtagits. Den fiskala politiken är expansiv med skattesänkningar och ökade offentliga investeringar. Den monetära politiken är moderately easy vilket bland annat inneburit sänkta reservkrav på banker och sänkt styrränta. Det planerade budgetunderskottet för 2009 ligger på 950 miljarder yuan, vilket motsvarar nästan tre procent av BNP. En stor andel av statens investeringar har finansierats genom lån från statsägda banker, lån som också borde räknas in i statsskulden. Om lånen läggs till budgeten var den totala statsskulden 2008 över 50 procent av BNP. Den förväntas dessutom öka kraftigt de närmsta två åren till klart över EU:s rekommenderade tak på 60 procent. De ekonomiska målsättningarna för 2009 är åtta procents BNP-tillväxt, en minskning av arbetslösheten bland stadsbor med nio miljoner, och en registrerad arbetslöshet som inte får överstiga 4,6 procent. Inflationen skall hållas till högst fyra procent. Balans mellan ekonomisk och social utveckling Kina är ett av de länder i världen där inkomstklyftorna ökar snabbast och sociala orättvisor blir allt mer markanta. En växande social oro utgör ett av de största orosmolnen för regeringen. Särskilt drabbad är landsbygden. Därför, sade Wen Jiabao, kommer 850 miljarder yuan att satsas de närmsta tre åren på hälso- och sjukvårdsutbyggnad, varav staten ska stå för ungefär en tredjedel. Idag täcks i genomsnitt 31 procent av kostnaderna för sjukvård av stat, 17 procent genom sjukvårdsförsäkringar, och resterande 52 procent betalas kontant. Målsättningen är att det offentliga ska stå för över hälften av sjukvårdskostnaderna och att 90 procent av befolkningen ska täckas av en grundläggande sjukvårdsförsäkring år Wen pekade i sitt tal på behovet av att skapa fler arbetstillfällen och ett bättre socialt skyddsnät. Regeringen kommer att verka för en justering av inkomstdistributionen, samt öka andelen av BNP som går till löner. Regeringen kommer även att öka takten i utbyggandet av det sociala skyddsnätet. I det sammanhanget nämns flera målsättningar, exempelvis att pensioner ska kunna överföras från en provins till en annan, men utan kvantifierade uppgifter eller tidsramar. Totalt sett ska statens utgifter på social välfärd öka med 17,6 procent till 293 miljarder yuan.

4 4(8) För 2009 ska offentliga satsningar på landsbygdsutveckling och jordbruk öka med 27 procent till 716 miljarder yuan. Det garanterade inköpspriset för säd och ris kommer att höjas. I och med förra årets landreform kommer jordbrukare dessutom att erhålla landkontrakt gällande en lång tid framåt, och transfereringar av landrättigheter ska från och med nu ske i enlighet med lagen och på frivillig bas. Massarbetslöshet och ekonomisk kräftgång oroar Wen understryker i sitt tal att den finansiella krisen sprider sig och att efterfrågan på den internationella marknaden för kinesiska produkter minskar. Deflationstrenden var tydlig och den global handelsprotektionismen på starkt återtåg. Detta hade lett till överkapacitet i vissa industrier, minskat statens intäkter, ökat dess utgifter och lett till stigande arbetslöshet. Under 2008 var tillväxten för första gången på sex år endast ensiffrig - nio procent. För att komma tillrätta med Kinas export- och investeringsdrivna tillväxt behövde därför landets ekonomi ombalanseras till mer inhemsk konsumtion och en större tjänstesektor. Regeringens främsta prioritering var, enligt Wen, att stimulera arbetsmarknaden. Detta bör ses mot bakgrund av att över tjugo miljoner migrantarbetare officiellt förlorat sina jobb. Detta är en kraftig revidering uppåt av den officiella arbetslösheten bland migrantarbetare, som så sent som i december angavs vara runt åtta miljoner. Vidare kommer många av de drygt sex miljoner som i år utexamineras från universitet inte att hitta anställning. Regeringen kommer först och främst att prioritera denna grupp, som ofta spelat en huvudroll i turbulenta perioder, bland annat genom praktikplatser och särskilda jobbsatsningar. För att markera att social instabilitet inte kommer att accepteras framhävde Wen att kriminella lagöverträdelser kommer att slås ner med kraft [ ] för att säkerställa nationell säkerhet och social stabilitet och kommunistpartiet kommer att lägga stor vikt på att ha uppsikt över allmänhet och media. Budgeten för allmän säkerhet har utökats med 33 procent till 116 miljarder yuan. Några av regeringens planer för att få fart på ekonomin

5 5(8) Förutom det stora stimulanspaketet på miljarder yuan, varav miljarder är nytt kapital, för de kommande två åren, har regeringen valt ut tio strategiska industrier, bland annat fordons-, varvs-, stål- och textilindustrin, som kommer att erhålla särskilt stöd. Det inkluderar bland annat momsrabatter, utökade resurser för forskning och utveckling (FoU) samt bättre tillgång till finansiering genom de statliga bankerna. För exempelvis stålindustrin kommer räddningspaketet främst statliga verk till godo, vilket indikerar att statlig industri riskerar gynnas på privat industris bekostnad. Regeringen kommer även aktivt att uppmuntra en konsolidering av den kinesiska industrin. Stora (oftast statliga) bolag ska tillåtas förvärva andra företag som har finansiella svårigheter. Även små och medelstora företag (oftast privata) kommer att erhålla stöd från staten, exempelvis genom högre lån. Wen underströk i sitt tal även betydelsen av att Kina satsar på ny teknologi och innovation. Budgetanslaget för FoU skulle öka med 26 procent till 146 miljarder yuan. Ökat stöd för FoU kommer att ges inom områden som läkemedel, 3G, IT, bioteknologi, energibesparing och miljöskydd. Kvalificerad arbetskraft från utlandet (i första hand kinesiska diasporan) uppmuntras. Miljö- och energipolitiken har redan hamnat i skymundan i spåren av den ekonomiska nedgången Wen Jiabao meddelade att det årliga målet beträffande miljö och energiförbrukning till stor utsträckning mötts och i vissa fall överstigit förväntningarna har hittills varit det bästa året under innevarande femårsplan - i fråga om att möta nationella utsläppsreduktioner. Enligt femårsplanen ska energiintensiteten minskas med 20 procent i förhållande till BNP-tillväxten (under perioden ). Det innebär omkring fyra procents effektivisering per år. Under 2008 minskade energiintensiteten med 4,6 procent, vilket således översteg det årliga målet. Även svaveldioxidutsläppen och utsläppen av kemiskt syreförbrukande ämnen, ett mått på vattenföroreningar, minskade med 5,9 respektive 4,4 procent. Målsättningen för minskade svaveldioxidutsläpp kommer förmodligen att uppnås redan nästa år, dvs. ett år tidigare än planerat. Målet om ökad effektivitet i energiförbrukning kan sannolikt uppnås till 2010, delvis som ett resultat av den ekonomiska nedgången. Rapporten konstaterar att arbetet i genomförandet av det nationella klimatprogrammet ska fortgå. Som väntat gjordes dock inga referenser till Köpenhamnstoppmötet i arbetspappret (Kina

6 6(8) är noggrant i särskiljningen av nationella icke-bindande målsättningar och internationella åtaganden). Wen betonade under NPC att såväl vatten- som energiförbrukning fortfarande är alldeles för hög. Enligt uttalanden från Wu Bangguo, ordförande för NPC (och alltså Kinas talman ), var det tydligt att Kinas försök hittills i övergången till hållbar utveckling i stora drag misslyckats. Konceptet grön-bnp som tar hänsyn till miljökostnader i uträkningen har fortfarande inte återupptagits, något dess initiativtagare, viceminister Pan Yue vid Ministry of Environmental Protection, uttryckte sig kritiskt till. Wen påpekade dock att ansträngningarna på miljö- och klimatområdet inte skulle minska som resultat av det finansiella och ekonomiska läget. Offentliga investeringar skulle även fortsättningsvis prioritera hållbara lösningar. Under året hade drivmedelsskatt höjts i ett försök att få bilister att internalisera en del av kostnaden för miljön. Tillämpningen av existerande miljölagar skulle stärkas och den administrativa kontrollen av utsläppsnivåer förbättras. Ekonomiska incitament såsom prisnivåer, skatter och subventioner skulle användas i ökad utsträckning. Vattenpriset skulle successivt höjas och lån till energiintensiv och nedsmutsande industrier skulle även fortsättningsvis strikt regleras. Utrikespolitiken inte framträdande Utrikespolitik har vanligtvis ingen framträdande plats vid NPC, och årets session var inget undantag härvidlag. I Wen Jiabaos rapport inskränkte sig referenserna till omvärlden till ett konstaterande att Kina, genom att arrangera ASEM-toppmötet i Peking, bidragit till att Asien och Europa närmat sig varandra. Med tanke på att det internationella samarbetet under året har två viktiga uppgifter diskussioner om gemensamma åtgärder för den ekonomiska situationen, och klimatfrågan är det lite förvånande att kommande G20-möte och Köpenhamnskonferensen inte alls berördes. Taiwan nämndes dock, och signaler om kinesisk beredvillighet att gå vidare i utvecklingen av de fredliga relationerna och inleda politiska förhandlingar skickades till Taipei. Dessa signaler är inte nya; presidenten Hu Jintao tog upp samma tankar för ett år sedan. Starka signaler om Tibet

7 7(8) Under sessionen höjdes tonläget väsentligt vad gäller Tibet. När utrikesminister Yang Jiechi traditionsenligt mötte kinesisk och utländsk press, gav han uttryck för en skärpt syn på umgänget med Dalai Lama och andra tibetanska företrädare: In developing their relations with China other countries should not allow the Dalai Lama to visit their countries or allow their territories to be used by Dalai Lama to engage in separatist activities / /. I think this is an integral part of the norms governing international relations. This is not doing a favour to China. I den avslutande presskonferensen gav premiärminister Wen Jiabao uttryck för samma hårda retorik och bekräftade Pekings till synes kompromisslösa förhållningssätt till Tibetfrågan. En del av retoriken måste förklaras av att Yangs och Wens uttalanden har en inhemsk publik det är viktigt att ledningen visar handlingskraft också i frågan om Tibet men de båda är samtidigt väl medvetna om att utländsk media och diplomatkårer noga följer vad som sägs. Om inte annat pekar det återigen på att frågan om Tibet förblir en mycket känslig fråga för Kina. Tydliga budskap också om partiets maktställning I kontrast till Wen Jiabaos rapport var det tal som Wu Bangguo levererade högst ideologiskt, och betydligt mera långtgående än vad som är brukligt i sitt starka stöd för kommunistpartiets maktinnehav och för den kinesiska socialismen med kinesiska förtecken. Oberoende kinesiska bedömare menar att talet måste ses som en reaktion på Charter 08 som publicerades i december förra året (se separat ambassadrapportering) och som med ett brett stöd bland liberala tänkare förde fram idéer om och krav på politiska reformer. Wu Bangguo visade, indirekt, genom sitt tal att ledarskapet ser med oro på sådana tankar, och uppenbarligen känner ett starkt behov av att bekräfta partiets maktposition. Försvarsbudgeten fortsatt växande Under sessionen meddelades också att den kinesiska försvarsbudgeten kommer att fortsätta att öka, om än i något mindre takt än förra året. Årets ökning blir 15 procent och budgeten hamnar totalt på 480 miljarder yuan. Försvarsutgifterna motsvarar drygt sex procent av landets totala statsbudget. De försvarsrelaterade utgifternas andel av den totala budgeten minskar därmed något, men den absoluta ökningstakten är ändå hög vilket ligger i linje med Kinas ambitiösa moderniseringsplaner för försvarsmakten.

8 8(8) Några kommentarer Kina står inför en stor utmaning vad gäller att samtidigt hålla kvar höga tillväxtnivåer och ta miljön i beaktande. I och med den ekonomiska krisen, under vilken alla sociala resurser ska användas till att främja ekonomisk tillväxt, är risken dock stor att många av de till viss del tillväxtbegränsande åtgärder som krävs i övergången till hållbar utveckling har sämre förutsättningar att genomföras, åtminstone på kort sikt. Det finns en påtaglig risk att många av de finansiella medel som utlovats till den sociala sektorn inte kommer att skjutas till. Den främsta orsaken är att Peking har anförtrott provinserna en majoritet av både ansvaret för och finansieringen av det sociala skyddsnätet. Historiskt sett har provinserna prioriterat hälso- och sjukvård mycket lågt (om inte de finansiella resurserna varit öronmärkta). Den låga administrativa nivån på genomförandet kommer dessutom att leda till mycket stora skillnader mellan områden med höga privatinkomster och offentliga intäkter, och fattiga områden med låga privatinkomster och offentliga intäkter. Dessutom kommer rätten till hälsooch sjukvård även fortsättningsvis att vara knuten till individens hukou, dvs. personens mantalsskrivning, vilket innebär att migrantarbetare inte kan söka vård där de arbetar, utan måste resa till sin hemort (eller föräldrarnas hemort). Trots en relativt modern lagstiftning på många områden och en medvetenhet på central nivå om en alarmerande utveckling med t.ex. ökade sociala orättvisor och storskalig miljöförstörelse kvarstår närmast kroniska tillkortakommanden när det gäller lokala myndigheters genomförandekapacitet. Delvis beror detta på att förvaltningen inte genomfört tillräckliga administrativa förändringar - ansvarsområden överlappar och överbyråkratisering minskar effektiviteten. Men kanske större anledningar står att finna dels i det regeringen själv beskrivit som systemisk korruption på framförallt lokal nivå och dels i otillräckligt fungerande mekanismer för kontroll och översyn. LINDSTRÖM

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/20070405-1 2007-04-05 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Hur ska det gå för Christina?

Hur ska det gå för Christina? Hur ska det gå för Christina? 1 Många aspekter 1. Välfärdens kostnader 2. Välfärdens människosyn 2 Ålderstruktur antal tillkommande 80-åringar (netto) 3 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur Mats Friberg Ekonomidirektör Ekonomin i omvärlden eller omvälvning i ekonomin? USA, Europa och Japan kom egentligen aldrig ur lågkonjunkturen Rekylen

Läs mer

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/20090225-2 2009-02-25 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Läs mer

Det globala ansvaret

Det globala ansvaret Det globala ansvaret Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Höga och rörliga livsmedelspriser - Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning?

Höga och rörliga livsmedelspriser - Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning? Höga och rörliga livsmedelspriser - Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning? Författare till svenska FAO-kommitténs debattskrift: Andreas Davelid Patrik Eklöf Fabian Nilsson Upplägg

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Dir. 2015:63 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Sid. 1(11) 2010-12-09 Peking Per Linnér, andre ambassadsekreterare Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Inflationen nådde i oktober 4,4 procent och utgör

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen Dnr 2015/287 2015-04-20 Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån (FI Dnr 14-16628) Sammanfattning Riksgäldskontoret

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Kommuneekonomi i Island. Nordiskt möte i Akureyri Island August 2014 Gunnlaugur Júlíusson

Kommuneekonomi i Island. Nordiskt möte i Akureyri Island August 2014 Gunnlaugur Júlíusson Kommuneekonomi i Island Nordiskt möte i Akureyri Island August 2014 Gunnlaugur Júlíusson Landspolitiken Islands ekonomi har nått ett relativt bra jämnviktsläge efter några svåra år: Inflationen er på 2,5%

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Kursnamn/benämning Makroekonomi

Kursnamn/benämning Makroekonomi Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings (fylls i av ansvarig) Datum för tentamen 2008-11-07 Sal TER1 Tid 8-13 Kurskod 730G49 Provkod EXAM Kursnamn/benämning Makroekonomi Institution

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Campus Sundsvall. F alt. F(x) E D C B. 70% 35p. 80% 40p

Campus Sundsvall. F alt. F(x) E D C B. 70% 35p. 80% 40p Campus Sundsvall EKONOMISK POLITIK I EN ÖPPEN EKONOMI 7,5 hp EKONOMISK POLITIK I EN ÖPPEN EKONOMI 7,5 HP Skriftlig tentamen 2011-01-13 kl. (fem timmar) Tentamen består av sammanlagt 9 uppgifter om sammanlagt

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi. Sandra Backlund, Energisystem December 2011

Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi. Sandra Backlund, Energisystem December 2011 Svenska samhällsförhållanden 2 Nationalekonomi Sandra Backlund, Energisystem December 2011 Föreläsning III i) Avvägning inflation, arbetslöshet ii) Penningpolitik i) Samband mellan inflation och arbetslöshet

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 1

Sammanfattning och slutsatser 1 1 Syftet med denna rapport är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur Sverige bäst utnyttjar sina mineraltillgångar. Fokus ligger på fördelningen av vinsterna mellan staten och privata företag,

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad

Tillväxt - teori. Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt - teori Jonas Gabrielsson Högskolan i Halmstad Tillväxt Ekonomisk Ekologisk/hållbar Social/välstånd - tillväxt avser inte värdet utan ökningen av värdet Tillväxtens förutsättningar Tillväxt Mer

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer