Lokala Föreskrifter NSF Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala Föreskrifter NSF 05 03 10. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Flygplatsen 2. Byggnader 3. Briefingkontor 4. Meddelanden och information 5. Bokning av flygplan 6. Utlåningsbestämmelser 6.1 Utlåning 6.2 Utcheckning 6.3 Kontrollflygning 6.4 Minimidebitering 6.5 Hämtning av flygplan 7. Trafik på fältet 7.1 Markkörning 7.2 Trafikvarv 7.3 Flygning över bullerkänsligt område 7.4 Mörkerflygning 7.5 Restriktioner 8. Brandredskap 9. Radiotrafikbestämmelser 10. Tankningsföreskrifter 11. Loggboksrutin 12. Ansvarsbestämmelser 13. Ordningsregler 14. Hjälpflygverksamhet 15. Annan verksamhet på fältet 16. Skolflyg 17. Försäkringar 18. Självrisk 19. Ekonomi debitering 20. Tull Bilagor

2 1. Flygplatsen Flygplatsen är belägen på mark som huvudsakligen ägs av Höganäs kommun och arrenderas av NSF, som även ansvarar för driften av Höganäs flygplats. Det åligger klubbmedlem att vid vistelse på flygfältet iakttaga ordning och reda samt att vid fel på fältyta och dylikt omedelbart markera detta och anmäla förhållandet till flygplatschefen. 2. Byggnader Klubbhus Briefingrum med bokningsdator Kontor med flygsimulator Samlingslokaler, pentry, wc och dusch. Flygskola, lärarrum, teorilokal, 5 övernattningsrum med 17 bäddar Övriga byggnader Motorflyghangarer Servicehangar Flygplatskontor/traktorgarage Tankanläggning Cykel/redskapsbod Klubbstuga segelflygklubben Segelflyghangar Anm. Nyckel till klubbhus, hangar, tankanläggning etc. kan kvitteras ut av Tekniska chefen. 3. Briefingkontor BCL, Notam, AIC, AIP, MFL, BFR, JAR KSAK Svenska Flygfält samt Jeppesen Bottlang förvaras i klubblokalens briefingrum och får ej avlägsnas därifrån. Vid utlandsflygning kan dock Bottlangmanualen medföras efter bokning via Internet. 3.1 I briefingkontoret finns en låda där du anonymt kan lägga förslag till förbättringar eller uppmärksamma avvikelser i flygsäkerheten. 4. Meddelanden och information På klubbens anslagstavla anslås information av allmän karaktär. Viktiga meddelanden sändes till medlemmarna med e-post. Det åligger medlem att före flygning ta del av utsänd eller anslagen information. 5. Bokning av flygplan Bokning sker i avsedd dator placerad i klubbstugans briefingrum eller på internet. Tid som ej utnyttjas skall ovillkorligen bokas av. Underlåtandet kan medföra att flygtiden debiteras. 6. Utlåningsbestämmelser 6.1 Utlåning Utlåning av flygplan sker endast till klubbmedlemmar. 2

3 6.2 Utcheckning av ny medlem Utcheckning av ny medlem som inte är under utbildning sker enligt motorflygchefens instruktioner och utföres av honom, flyglärare eller instruktör. 6.3 Kontrollflygning Kontrollflygning skall ske om mer än 3 (tre) månader förflutit sedan föregående flygning samt om mer än 6 (sex) månader förflutit sedan föregående flygning med aktuell flygplanstyp. Kontrollflygning skall göras med flyglärare eller instruktör. 6.4 Minimidebitering Minimidebitering är 30 min. Vid flygning under högsäsong (1/4-30/9) gäller följande minimidebitering per helt dygns bortovaro: Vardag 1 tim Lördag 3 tim Söndag 3 tim Vid långtidsbortovaro kontakta motorflygchef för att anpassa bokningen till övrig verksamhet. 6.5 Hämtning av flygplan Hämtning av flygplan som blivit stående på andra fält på grund av väder ombesörjes och bekostas av respektive pilot. Så snart denna situation inträffar kontaktas motorflygchefen. Flygplanet skall hämtas hem så snart vädersituationen tillåter Trafik på fältet 7.1 Markkörning Markkörning på fältet till bana 14 och 24 sker på höger sida, till bana 06 och 32 på vänster sida. Vid start på bana 06, 14 och 32 skall motoruppkörning göras vid bankorset, vid bana 24 norr om tankanläggningen. Se bild, bilaga 4 För att undvika överflygning av bebyggelsen på låg höjd skall start ske från fältgränsen, inte tröskeln. 7.2 Trafikvarvet Trafikvarv skall utföras på 1000 fot i vänstervarv till bana 14 och 24, i högervarv till bana 06 och 32 (se bilaga 4). Undvik överflygning av bebyggelse. Vid landning undvik flack inflygning med högt varvtal. 7.3 Flygning över bullerkänsligt område För att undvika att flygverksamheten stör flygplatsens grannar är det av utomordentlig vikt att flygning utförs på anvisade flyghöjder och enligt fastställda trafikvarv. Överträdelser av dessa bestämmelser kan medföra flygförbud. 7.5 Mörkerflygning Vid flygning under mörker får endast bana 14/32 användas. Banljusen tänds automatiskt genom att en bärvåg sändes på Höganäs frekvens (123.55) under 10 sekunder. Strömbrytare för ban-

4 ljuset finns även i servicehangaren till höger om dörren. Efter kl 21 lokal tid får inga upprepade start och landningsövningar göras. 7.5 Restriktioner vid användning av viss bana Se bilaga 5 8. Brandredskap Brandredskap finns utplacerade i anslutning till hangaren, flygplatskontoret, traktorgaraget och tankanläggningen. Medlem är skyldig att känna till deras placering och funktion. 9. Radiotrafikbestämmelser Radiotrafik mellan flygplan sker på frekvensen Anrop Höganäs Radio. Meddela alltid inpassering i trafikvarvet och avsikt. 10. Tankanläggning/ Föreskrifter NSF har en modern tankanläggning som ägs av BP och sköts av NSF. Tanken rymmer lit 100 LL flygbensin. Till försäljning finns även de vanligast förekommande motoroljor. Betalning sker med konto/kreditkort typ Eurocard, Visa eller kontant. American Express accepteras ej. Observera placeringen av brandredskap. Rökning är förbjuden inom 20 m från tankanläggningen eller flygplan. 4 Daglig tillsyn Daglig tillsyn av tankanläggningen skall ske, enligt protokoll, före första tankning för dagen för att du alltid skall vara säker på att bensinen är fri från vatten och smuts. Tillsyn utföres normalt under helgerna av jourhavande medlem. Det åligger dock befälhavare att tillse att tillsyn är gjord enligt bestämmelserna före varje flygning. Tankningsförfarande Tankning utföres av klubbmedlem enl. följande bestämmelser: 1. Tillse att daglig tillsyn utförts 2. Notera totalräkneverket och nollställ mätaren 3. Anslut jordningssladden till avgasröret för undvikande av statisk elektricitet vid tankning. 4. Efter tankning, notera totalräkneverket och tankad mängd. Glöm inte att fylla i datum, ditt namn och flygplanets registrering. 5. Dra in jordningssladden och se till att dörrar och grindar blir stängda och låsta. Efter flygning skall normalklassade flygplan tankas upp till blecket om inte annat överenskommits med efterföljande besättning. Tankning av UL-flygplan efter behov.

5 Tankning utomlands Bensinpriset är i regel högre utomlands och ryms inte i ordinarie timpriskalkyl. Vid tankning med flygplanets bensincarnet efterdebiteras piloten mellanskillnaden till bensinpriset i Höganäs uppräknat med 40 öre. Vid kontantbetalning krediteras piloten över skjutande mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. 11. Loggboksrutin Det åligger förare att före flygning kontrollera loggboken beträffande anmärkningar på flygplanet, att notera anmärkningar under daglig tillsyn och i samband med flygning samt meddela eventuella anmärkningar per telefon till teknisk chef eller motorflygchef. I övrigt föra loggboken enligt föreskrifter. Se anslag i klubbstugan. OBS! Tachometertid föres in efter varje flygning. Pilotnummer skall anges på raden för namnteckning. Kontrollera kvarvarande gångtid före tillsyn så att denna inte överskrides. Tillsyn utföres var 50:e flygtimma. Gångtiden får ej överskridas. Dispens på 5 timmar kan beviljas efter kontakt med teknisk chef. Vid tveksamhet beträffande anmärkningar, kontakta teknisk chef eller tekniskt ansvarig. 12. Ansvarsbestämmelser Vid brott mot gällande bestämmelser för civil luftfart eller av klubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter kan efter styrelsens beslutande pilot beläggas med flygförbud. Självrisken betalas av piloten vid sådan regelvidrig flygning då skada uppkommer. Vid skada där klubbens försäkring tages i anspråk och försäkringens årsbonus förfaller, kan styrelsen besluta att skadan eller bonusbeloppet betalas av piloten. 13. Ordningsregler Parkering av klubbflygplan mellan flygpass sker på gräset invid åkern nordväst om klubbstugan. Efter flygning skall flygplanet ställas in på sin plats. Vindrutan skall tvättas från flugor o dyl. Använd endast det speciella torkpapper som finns i hangaren! Vingarnas undersida och stabilisatorn sköljs och torkas rena om de är leriga. Körning med bil eller andra fordon på fältet är förbjuden. Undantag efter tillstånd av flygplatschefen. Bilparkering skall ske på härför avsedd plats. Endast i samband med i- och urlastning får personbil föras in på flygplatsområdet och endast vid den södra infarten. 5

6 14. Hjälpflygverksamhet Hjälpflyg omfattar följande verksamhetsgrenar: Målflygning Räddningstjänst Frivilliga Flygkåren (FFK), frivillig försvarsorganisation. Medlemmar kan ansöka om medlemskap till de olika grupperna inom FFK. För deltagande i hjälpflygverksamheten krävs medlemskap i FFK 15. Annan verksamhet på fältet NSF kan tillfälligtvis upplåta del av fältet för annan verksamhet. Den avlysta banan markeras då med vita kryss. Visa hänsyn mot gästande verksamhet! 16. Skolflygning NSF bedriver motorflygskolning enl. följande : o Teori- och flygutbildning till PPLoch UL-B-certifikat o Mörkerskolning o Intensivkurser arrangeras enl. önskemål o Klass/typinflygningar Bokning av skolflygning sker av eleven via Internet eller till respektive lärare. Eleven skall om möjligt boka in nästa pass direkt efter avslutad skolflygning. Skolning sker i första hand lördagar och söndagar. Övrig tid enligt överenskommelse med ansvarig flyglärare. PC och övriga tjänster av flygläraren bokas direkt med respektive. 17. Försäkringar Kaskoförsäkring Allrisk till fullvärde Ansvarsförsäkring Flygansvar Passageraransvar Olycksfallsförsäkring Besättning Passagerare Tredjepartsförsäkring för: Danmark, Tyskland Flygplanen är helförsäkrade till aktuellt värde. 18. Självrisk Självrisken betalas av NSF vid skada som inte uppkommit vid grov oaktsamhet eller överträdelser av gällande bestämmelser. Ansvarig lärare är den lärare som enligt separat jourlista har jour. Läraren ansvarar för skol-flygning och att överlämning sker till respektive lärare inför nästkommande vecka. Läraren bokar upp skolflygplan. 6

7 19. Betalning av flygplanshyra Flygtimpriser beslutas av styrelsen och meddelas på hemsidan och på anslag i klubbstugan. Betalning av flygtider sker via självdebitering t ex med konto/ kreditkort, post- eller bankgiro eller via internetbank. 20. Tullbestämmelser Höganäs flygplats är godkänd för internationell trafik för privat luftfart till/ från EU-länderna plus Norge om ej tullpliktiga varor medföres ombord. Förtullning skall ske på godkänd tullflygplats, t.ex. Sturup. NSF:s bankgiro: NSF:s postgiro: Instruktion för självdebitering o Räkning ifylles av varje pilot efter utförd flygning och instruktion för detta finns i Briefingrummet. I normalfallet betalas räkningen direkt med konto/kreditkort. Det går också bra att betala den inom 10 dagar med postgiro eller bankgiro. Om betalningspåminnelse behöver skickas, debiteras 50:- extra i administrativ kostnad. o Fyll i namn och pilotnummer. o Överför rätta flygtider till räkningen från resedagboken, samt fyll i rätt pris från flygtimprislistan för resp. flygplan. o Varje räkning skrives ut i 2 ex. Behåll det vita originalet själv och sätt in kopian sist i pärmen. OBS att papperet är självkarbonerande så glöm inte att lägga pappskivan emellan. Bilagor 1. Aktuella flygplan 2. Instruktion för jourtjänst 3. Kartor 4. Taxning och trafikvarv 5. Restriktioner 6. Personalförteckning 7. Aktuella telefonnummer 8. Prislista för rumsuthyrning o Vid inbetalning glöm ej att skriva räkningens nummer på inbetalningstalongen/kontokortsslipen. 7

8 . 8

9 Bilaga 1 Flygplan Reg.nr SE-KIU SE-VGK SE-EZT SE-LMS Klass normal UL-B normal normal Modell Pa Eurostar Pa Pa /160 Archer II 2000R Tillv.år Motor Lycoming Rotax 912UL Lycoming Lycoming 180 hk 80 hk 150 hk 160 hk TAS kts MTOW/Tomv 1155/ / / /644 Com Dubbl. King Filser King Dubbl. King Nav Dubbl. King Nej King King ILS Ja Nej Ja Ja Marker Ja Nej Ja Ja Transp.modeC C+S C C ADF Ja Nej Ja Ja DME Ja Nej Nej Ja GPS Garmin Nej Garmin Garmin 100 VFR 100 VFR 295 MP Autopilot Enaxlig Nej Enaxlig Tvåaxlig rollstab/kurs rollstab/kurs rollstab/kurs/höjd Intercom Ja Ja Ja Ja Godk. IFR Ja Nej Ja Nej Behörighets- PPL SEP UL-cert PPL SEP PPL SEP krav eller PPL Landn.kort Ja Behövs ej Ja Ja Ägare NSF NSF L. Månsson L. Sturefelt Bokning via nsf.se nsf.se ägaren ägaren Timpris För aktuellt timpris, se hemsidan: nsf.se/flygklubben/flygplanen

10

11 Bilaga 2 INSTRUKTIONER FÖR JOURTJÄNST Som medlem i NSF och boende i Höganäsregionen är Du skyldig att ställa upp på en till två jourdagar per år. Jouren skali under lördagar och söndagar ge den nödvändiga service som krävs på flygfältet då aktiviteten är som störst. Lista över jourdatum sänds ut en gång om året och publiceras på hemsidan: Om Du är förhindrad, fixa ersättare genom att byta med annan medlem eller om detta inte lyckas kontakta Tom Andersson, telefon , mobil som hjälper Dig att försöka hitta ersättare. I medlemsavgiften ingår en deposition om 400:- som återbetalas med 200:- varje gång du fullföljer din jourtjänst. Tid 9-18 oberoende av väder UPPGIFTER: l. Daglig tillsyn med bl.a. dränering av tankanläggning. 2. Städa klubblokalerna om detta inte är utfört. I städningen ingår dammsugning, diskning, rengöring av toaletter, tömning av samtliga papperskorgar samt arrangering av stolar och ev. bord på plats. 3. Koka kaffe och se till att varmt kaffe finns tillgängligt under hela perioden i termos eller kaffepanna. Köp kaffebröd samt frallor med lämpligt pålägg. Diska smutsiga koppar och bestick löpande under dagen samt innan Du lämnar lokalen för dagen. Under vinterhalvåret, när vi serverar Flygarsoppa på lördagar, måste du köpa med dig matbröd och värma soppa enligt instruktioner i köket 4. Duka fram kaffekoppar etc. och ta betalt av alla kunder. Pengarna får Du behålla men av praxis brukas kaffekassan skänkas till klubben. 5. Passa radion och lämna information om trafik, bana i användning, fältkondition, väder, vind och lufttryck. 6. Svara i telefon. 7. Tanka gästande flygplan och ta betalt kontant eller med konto/kreditkort. Instruktion för tankning och redovisning av betalning finns uppsatt i tankanläggning och på anslagstavlan på flygplatskontoret. Detta är en mycket viktig uppgift. 8. Ta betalt av övernattande gäster. Pengarna läggs på kontoret i klubbstugan. 9. Ta fram cyklar till gästande piloter som önskar denna service. Cyklarna finns i förråd bredvid klubbtuga och nyckel till förrådet finns i nyckelskåp. 10. Se till att alla flygplan är inställda i hangar innan Du går för kvällen. 11. Ring och påminn pilot som har nästa jourdag om hans ansvar. 12. Kontrasignera jourlista på anslagstavla så att Du inte debiteras för frånfälle.

12 Daglig Tillsyn, tankanläggning

13 Bilaga 3. (Karta)

14

15 Bilaga 4.

16

17 Bilaga 5.

18

19 Bilaga 6. Funktionärer Namn och funktion Tel.arb Tel.hem Mobil Fax/ Karl-Erik Öberg ORDFÖRANDE Åke Karlsson VICE ORDFÖRANDE/ SEKRETERARE David Lundqvist EKONOMICHEF Lennart Sturefelt MOTORFLYGC/TEKN. ANSV Lennart Månsson TEKNISK CHEF Göran Evaldsson FLYGPLATSCHEF/ BINGO Christer Bogren KLUBBMÄSTARE Jim Hansson Flygskolan, bitr. motorflygchef Kristina Feldt Bitr. ekonomichef Thomas Lilja Björn Haase VÄND!

20 Flygskolan Namn och funktion Tel.arb Tel.hem Mobil Fax/ Lennartnart Westerlund SKOLCHEF PPL Ingvar Rydberg SKOLCHEF UL-B Fredrik Andersson FLYGiINSTRUKTÖR Mikael Nilsson FLYGLINSTRUKTÖR Jim Hansson Klassbehörighetsinstruktör (CRI) Biträdande motorflygchef

21 Bilaga 7. BRIEFINGINFORMATION Briefings kapacitet har med anledning av minskad personaltillgång reducerats. För att förbättra möjligheterna att komma i kontakt med briefmg är kontorens telefonlinjer sammankopplade. ATS-FÄRDPLAN / METAR / TAF / NOTAM FPC Sthlm Faxning av ATS - FPL FPC Sthlm Bekräftelse av faxad ATS-FPL FPL Sthlm Avsluta ATS-färdplan FPC Sthlm Avsluta ATS-färdplan AOR Malmö Meteorologkonsultation MET Sthlm Telefonnumren ändras ofta, kontrollera därför i AIP!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Motala Flygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate och Advanced.

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr SSFK Avgifter 2015 Medlemsavgifter SSFK SSF/FSF Totalt Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr (Ordinarie medlem på samma adress som annan ordinarie

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

GOTLANDS FLYGKLUBB DRIFTHANDBOK

GOTLANDS FLYGKLUBB DRIFTHANDBOK DRIFTHANDBOK D R I F T S H A N D B O K Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 ORDFÖRANDES FÖRORD... 1 1.2 FÖRDELNINGSLISTA... 2 1.3 REVISIONSLISTA... 3 1.4 GÄLLANDE SIDOR... 4 1.5 UPPLÄGG, FÖRDELNINGSLISTA OCH

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition

Läs mer

Slutrapport RL 2014:04

Slutrapport RL 2014:04 Slutrapport RL 2014:04 Allvarligt tillbud på Göteborg/Säve flygplats den 14 augusti 2013 med flygplanet SE-LYA av modellen DA 40 D. Diarienr L-111/13 2014-03-17 SHK undersöker olyckor och tillbud från

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

DRIFTHANDBOK för Johannisbergs Flygplats, ESSX

DRIFTHANDBOK för Johannisbergs Flygplats, ESSX DRIFTHANDBOK för Johannisbergs Flygplats, ESSX Lokala föreskrifter i drifthandboken har utfärdats av Flygplatsansvarig vid Västerås/Johannisbergs Flygplats, ESSX Föreskrifterna kompletterar BCL F 2.5 Bestämmelser

Läs mer

Stödmedlem 200kr Önskas Segeflygsport skall 130 kr adderas

Stödmedlem 200kr Önskas Segeflygsport skall 130 kr adderas Flygpriser 2010 Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Anmärkning Senior 2000kr 570 kr Segelflyget 600 kr Uppsala flygklubb 630 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200 kr Uppsala

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

LOKALA REGLER FÖR DM I SEGELFLYG VÄSTRA REGIONEN 2015-06-27 07-03

LOKALA REGLER FÖR DM I SEGELFLYG VÄSTRA REGIONEN 2015-06-27 07-03 LOKALA REGLER FÖR DM I SEGELFLYG VÄSTRA REGIONEN 2015-06-27 07-03 Falbygdens flygklubb hälsar de tävlande, lagen och anhöriga välkomna till Falköpings flygplats och DM Västra 2015. Det är vår förhoppning

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

Information El Palmeral 46.

Information El Palmeral 46. Information El Palmeral 46. Välkommen till ett fantastiskt boende på Costa del Sol. El Palmeral ligger på bekvämt avstånd till både sandstränder, golfbanor, restauranger och uteliv. Huset består av 2 våningar

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Nr 1 Februari 2003. Kvartalsmöte 2003-02-15 kl 14:00, flygfältet. Kurs i Sluta störta 3 2003-03-22, 10:00 16:00 flygfältet.

Nr 1 Februari 2003. Kvartalsmöte 2003-02-15 kl 14:00, flygfältet. Kurs i Sluta störta 3 2003-03-22, 10:00 16:00 flygfältet. TERMIKBLADET Nr 1 Februari 2003 Kvartalsmöte 2003-02-15 kl 14:00, flygfältet. Kurs i Sluta störta 3 2003-03-22, 10:00 16:00 flygfältet. Årsmöte 2003-03-29 kl 15:00 MEDLEMSBLAD FÖR SEGELFLYGKLUBBEN I KARLSTAD

Läs mer

KLUBBUTFLYKT TILL UNGERN 2001

KLUBBUTFLYKT TILL UNGERN 2001 KLUBBUTFLYKT TILL UNGERN 2001 Under våren hade NSF planerat en klubbutflykt till Ungern men när avresedatum närmade sig var det glest med anmälningarna. Det är tyvärr tydligen så att utlandsflygningar

Läs mer

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb

Krisinstruktion. KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb 1 KRISBEREDSKAP FÖR Linköpings Flygklubb Bakgrund Statistiskt sker det tio haverier per år. Med hundra klubbar i Sverige, drabbas varje klubb vart tionde år Varje klubbmedlem bör ha en hög krisberedskap.

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Apotek Hittar du 200 m från hotellet. Litet husapotek finns i receptionen.

Apotek Hittar du 200 m från hotellet. Litet husapotek finns i receptionen. Adress Best Western Hotel Baltic Sjögatan 5, 852 34 Sundsvall Tel: 060-14 04 40 Fax: 060-12 45 60 E-post: info@baltichotell.com Hemsida: www.baltichotell.com Apotek Hittar du 200 m från hotellet. Litet

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX NAMN PERSONNR. DATUM Namn Namnsson 19XX-XX-XX-XXXX 2015-XX-XX GSP Makerspace är en förening där alla är välkomna oavsett ålder, könsidentitet, funktionsskillnad, etnicitet,

Läs mer

ORDFÖRANDERUTAN. Nr 2002-02 Hemsida: www.nsf.se E-Post: info@nsf.se

ORDFÖRANDERUTAN. Nr 2002-02 Hemsida: www.nsf.se E-Post: info@nsf.se Nr 2002-02 Hemsida: www.nsf.se E-Post: info@nsf.se ORDFÖRANDERUTAN Vårt flygfält är äntligen upptorkat efter en ovanligt lång och våt vintersäsong. Det flögs praktiskt taget ingenting mellan trettondagshelgen

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2005-06-30 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

KJSK COMPACT SPORTING 2014. Beslutad 24 april 2014

KJSK COMPACT SPORTING 2014. Beslutad 24 april 2014 KJSK COMPACT SPORTING 2014 Beslutad 24 april 2014 PROJEKTGRUPP Andrè Defange Projektledare (huvudansvarig) 072-9931381 Michael Roos Projektledare (tävlingar, bankonfiguration) 076-8541074 michael.roos@wipab.se

Läs mer

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress:

UPPSTALLNINGSAVTAL. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: Namn: Person-/Orgnr: - Adress: UPPSTALLNINGSAVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning av häst enligt följande: UPPSTALLNINGSVÄRD Excellent Equestrian Sweden AB Orgnr: 559005-4705 BG: 695-3178 Lövhamra

Läs mer

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Domare: Anders Bergqvist, Lena Dyrsmeds, Rene Uhlan, Leif Olsen, Thomas Juhrén, Kjell Pettersson, Yvonne Ahlin, Tina Karlsson.

Läs mer

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN Alla lagen med spelare och föräldrar har under många år gjort en stor insats för sitt lag och föreningen genom att jobba i kiosken. Nedan finns en guide och tips för vad

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

REGLER FÖR MEDLEMSKAP

REGLER FÖR MEDLEMSKAP REGLER FÖR MEDLEMSKAP Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2010-04-13 innehåll Medlemskap Arbetsfördelning Styrelse mm Bokningar Användarens regler och ansvar Kostnader Betalning

Läs mer

REGLER FO R MEDLEMSKAP Bjo rkstadens miljo bilpool ekonomisk fo rening

REGLER FO R MEDLEMSKAP Bjo rkstadens miljo bilpool ekonomisk fo rening REGLER FO R MEDLEMSKAP Bjo rkstadens miljo bilpool ekonomisk fo rening Senast uppdaterad 2013-03-16 INNEHÅLL Medlemskap Arbetsfo rdelning Styrelse mm Bokningar Anva ndarens skyldigheter Kostnader Betalning

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen

Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Försäkring av experimentklassade luftfartyg/byggen Gäller fr.o.m. 2008-06-01 EAA har ett försäkringsavtal med Inter Hannover sedan mer än 10 år. EAA's medlemmar kan teckna förmånliga försäkringar för luftfartyg

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

Ordförande har ordet. En medlem i blickfånget. Januari 2009

Ordförande har ordet. En medlem i blickfånget. Januari 2009 Januari 2009 Ordförande har ordet Hej alla flygare Nu har ytterligare ett framgångsrikt flygår passerat och vi kan konstatera att VKK och VLZ nästan kom upp till de budgeterade timmarna i klubbens budget,

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008.

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. Sollentuna den 23 juni 2008 Bakgrund Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter som öppnar för nya möjligheter att inte

Läs mer

POWER NO BULLSHIT RACEDAY

POWER NO BULLSHIT RACEDAY POWER NO BULLSHIT RACEDAY Vi önskar alla körande varmt välkomna till Power No Bullshit Raceday 2014. Vi önskar påminna alla om att det är andra året vi kör Power No Bullshit Raceday och att vi fortfarande

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER

REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER PETRUSGÅRDEN, JÄMSHÖG REGLER FÖR UPPLÅTELSE OCH BOKNING AV FÖRSAMLINGENS LOKALER OLOFSTRÖMS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSGÅRD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planskiss, Petrusgården 3 Planskiss, Olofströms församlingsgård

Läs mer

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun

HEMTJÄNST. i Årjängs kommun HEMTJÄNST i Årjängs kommun 2012 Innehållsförteckning Vad kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen...3 Ingår i städning 4 Ingår ej i städning 4 För att vi skall kunna städa behövs..5 Ingår i klädvård 5

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

Alla är hjärtligt välkomna.

Alla är hjärtligt välkomna. KSFK TERMIK Nummer 2 Årgång 70 2014-03-30 Årsmötet Årets möte, som lockat 21 medlemmar (samma antal som förra året), avklarades utan några direkta överraskningar. Nils Johansson och Linus Olsson tilldelades

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb Drifthandbok Segelflygarna Uppsala Flygklubb Upplaga 7, 2013 INLEDNING Förord Denna drifthandbok är utgiven av styrelsen i Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Målet är att klargöra flygklubbens lokala regler

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente och taxa 2008 nr 4 Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön Antagen av kommunfullmäktige den 6 december 2007 294 Gäller

Läs mer

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning & 1 På www.helpling.se kan du lösa in din Groupon-kupong i tre enkla steg. Boka professionell, utbildad och försäkrad städhjälp för enstaka tillfällen eller regelbundna städtjänster Kupong 1: 1 x 3 timmar

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Regler för Bostadskontoret.

Regler för Bostadskontoret. Dokumenttyp Dokumentstatus Statusdatum Dokument-ID/Version Anvisning verksamhet Frisläppt 2006-01-25 1738130 / 5.0 Intern dokumentägare Sekretessklass Gäller t o m Alt. dokument-id 1 PRRV Företagsintern

Läs mer

KONTAKT... med flygtrafikledningen

KONTAKT... med flygtrafikledningen KONTAKT... med flygtrafikledningen Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA Luftfartsinspektionen H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Har du rätt försäkringar?

Har du rätt försäkringar? Har du rätt försäkringar? En praktisk genomgång Gustav Platzer, Skadereglerare Niklas Egeltun, Underwriter Segelflygmässan 2014 Billingehus, 2014-11-15 Vilka vi är Gustav Platzer Skadereglerare 08 617

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

KONTRAKT för uthyrning av SUB klubbhus

KONTRAKT för uthyrning av SUB klubbhus KONTRAKT för uthyrning av SUB klubbhus Här följer reglerna för uthyrning. Läs igenom dem inför varje gång du hyr. Förutsättningar och Bokningsinformation Uthyrningen gäller antingen undervåningen (samlingslokal

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Haverier och störningar 2007

Haverier och störningar 2007 Haverier och störningar 2007 9 haverier 19 störningar Antal haverier 1998-2007 20 0,35 Antal haverier 15 10 5 13 13 16 18 18 15 17 8 7 9 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Antal haverier per 1000 flygningar 0

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

UTHYRNINGSINFORMATION

UTHYRNINGSINFORMATION UTHYRNINGSINFORMATION ALLMÄNNA VILLKOR Ansvarig Ansvarig person 20 år eller äldre, skall underteckna hyreskontrakt och närvara på Sonnarp under hyrestiden för att uthyrning skall ske. Anläggningen Anläggningen

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

SM klubbklass och 18m-klass. Introduktion dag 1

SM klubbklass och 18m-klass. Introduktion dag 1 SM klubbklass och 18m-klass Introduktion dag 1 Innehåll Introduktion Orientering och kommendantur Tävlingsområdet och luftrum Regler Lokala bestämmelser (LB) Sena tillägg till LB och.. TL direktiv och

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

Välkommen till Balanced View Center i Skåne

Välkommen till Balanced View Center i Skåne Välkommen till Balanced View Center i Skåne Balanced View Center ägs och drivs som en ideell förening, dedikerad till visionen om klarhet till gagn för alla. Ändamålet är att erbjuda en plats för alla

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Nr 4 2006. Ordföranden har ordet. Hej!

Nr 4 2006. Ordföranden har ordet. Hej! Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 www.lmfk.se Nr 4 2006 Ordföranden har ordet Hej! Jag tänker i detta nummer av Flygnytt ta tillfället i akt och

Läs mer

Cafeteria + lätt städning dagtid

Cafeteria + lätt städning dagtid Cafeteria + lätt städning dagtid (OBS! Toaletter under dagtid Fredag 28 februari 08-11:30 David (0706-383050 KAIK, Helen Johansson 0104362479 11:30-15 Petter (0709-530074 15-18:30 (+ städning av pentry

Läs mer