Lokala Föreskrifter NSF Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala Föreskrifter NSF 05 03 10. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Flygplatsen 2. Byggnader 3. Briefingkontor 4. Meddelanden och information 5. Bokning av flygplan 6. Utlåningsbestämmelser 6.1 Utlåning 6.2 Utcheckning 6.3 Kontrollflygning 6.4 Minimidebitering 6.5 Hämtning av flygplan 7. Trafik på fältet 7.1 Markkörning 7.2 Trafikvarv 7.3 Flygning över bullerkänsligt område 7.4 Mörkerflygning 7.5 Restriktioner 8. Brandredskap 9. Radiotrafikbestämmelser 10. Tankningsföreskrifter 11. Loggboksrutin 12. Ansvarsbestämmelser 13. Ordningsregler 14. Hjälpflygverksamhet 15. Annan verksamhet på fältet 16. Skolflyg 17. Försäkringar 18. Självrisk 19. Ekonomi debitering 20. Tull Bilagor

2 1. Flygplatsen Flygplatsen är belägen på mark som huvudsakligen ägs av Höganäs kommun och arrenderas av NSF, som även ansvarar för driften av Höganäs flygplats. Det åligger klubbmedlem att vid vistelse på flygfältet iakttaga ordning och reda samt att vid fel på fältyta och dylikt omedelbart markera detta och anmäla förhållandet till flygplatschefen. 2. Byggnader Klubbhus Briefingrum med bokningsdator Kontor med flygsimulator Samlingslokaler, pentry, wc och dusch. Flygskola, lärarrum, teorilokal, 5 övernattningsrum med 17 bäddar Övriga byggnader Motorflyghangarer Servicehangar Flygplatskontor/traktorgarage Tankanläggning Cykel/redskapsbod Klubbstuga segelflygklubben Segelflyghangar Anm. Nyckel till klubbhus, hangar, tankanläggning etc. kan kvitteras ut av Tekniska chefen. 3. Briefingkontor BCL, Notam, AIC, AIP, MFL, BFR, JAR KSAK Svenska Flygfält samt Jeppesen Bottlang förvaras i klubblokalens briefingrum och får ej avlägsnas därifrån. Vid utlandsflygning kan dock Bottlangmanualen medföras efter bokning via Internet. 3.1 I briefingkontoret finns en låda där du anonymt kan lägga förslag till förbättringar eller uppmärksamma avvikelser i flygsäkerheten. 4. Meddelanden och information På klubbens anslagstavla anslås information av allmän karaktär. Viktiga meddelanden sändes till medlemmarna med e-post. Det åligger medlem att före flygning ta del av utsänd eller anslagen information. 5. Bokning av flygplan Bokning sker i avsedd dator placerad i klubbstugans briefingrum eller på internet. Tid som ej utnyttjas skall ovillkorligen bokas av. Underlåtandet kan medföra att flygtiden debiteras. 6. Utlåningsbestämmelser 6.1 Utlåning Utlåning av flygplan sker endast till klubbmedlemmar. 2

3 6.2 Utcheckning av ny medlem Utcheckning av ny medlem som inte är under utbildning sker enligt motorflygchefens instruktioner och utföres av honom, flyglärare eller instruktör. 6.3 Kontrollflygning Kontrollflygning skall ske om mer än 3 (tre) månader förflutit sedan föregående flygning samt om mer än 6 (sex) månader förflutit sedan föregående flygning med aktuell flygplanstyp. Kontrollflygning skall göras med flyglärare eller instruktör. 6.4 Minimidebitering Minimidebitering är 30 min. Vid flygning under högsäsong (1/4-30/9) gäller följande minimidebitering per helt dygns bortovaro: Vardag 1 tim Lördag 3 tim Söndag 3 tim Vid långtidsbortovaro kontakta motorflygchef för att anpassa bokningen till övrig verksamhet. 6.5 Hämtning av flygplan Hämtning av flygplan som blivit stående på andra fält på grund av väder ombesörjes och bekostas av respektive pilot. Så snart denna situation inträffar kontaktas motorflygchefen. Flygplanet skall hämtas hem så snart vädersituationen tillåter Trafik på fältet 7.1 Markkörning Markkörning på fältet till bana 14 och 24 sker på höger sida, till bana 06 och 32 på vänster sida. Vid start på bana 06, 14 och 32 skall motoruppkörning göras vid bankorset, vid bana 24 norr om tankanläggningen. Se bild, bilaga 4 För att undvika överflygning av bebyggelsen på låg höjd skall start ske från fältgränsen, inte tröskeln. 7.2 Trafikvarvet Trafikvarv skall utföras på 1000 fot i vänstervarv till bana 14 och 24, i högervarv till bana 06 och 32 (se bilaga 4). Undvik överflygning av bebyggelse. Vid landning undvik flack inflygning med högt varvtal. 7.3 Flygning över bullerkänsligt område För att undvika att flygverksamheten stör flygplatsens grannar är det av utomordentlig vikt att flygning utförs på anvisade flyghöjder och enligt fastställda trafikvarv. Överträdelser av dessa bestämmelser kan medföra flygförbud. 7.5 Mörkerflygning Vid flygning under mörker får endast bana 14/32 användas. Banljusen tänds automatiskt genom att en bärvåg sändes på Höganäs frekvens (123.55) under 10 sekunder. Strömbrytare för ban-

4 ljuset finns även i servicehangaren till höger om dörren. Efter kl 21 lokal tid får inga upprepade start och landningsövningar göras. 7.5 Restriktioner vid användning av viss bana Se bilaga 5 8. Brandredskap Brandredskap finns utplacerade i anslutning till hangaren, flygplatskontoret, traktorgaraget och tankanläggningen. Medlem är skyldig att känna till deras placering och funktion. 9. Radiotrafikbestämmelser Radiotrafik mellan flygplan sker på frekvensen Anrop Höganäs Radio. Meddela alltid inpassering i trafikvarvet och avsikt. 10. Tankanläggning/ Föreskrifter NSF har en modern tankanläggning som ägs av BP och sköts av NSF. Tanken rymmer lit 100 LL flygbensin. Till försäljning finns även de vanligast förekommande motoroljor. Betalning sker med konto/kreditkort typ Eurocard, Visa eller kontant. American Express accepteras ej. Observera placeringen av brandredskap. Rökning är förbjuden inom 20 m från tankanläggningen eller flygplan. 4 Daglig tillsyn Daglig tillsyn av tankanläggningen skall ske, enligt protokoll, före första tankning för dagen för att du alltid skall vara säker på att bensinen är fri från vatten och smuts. Tillsyn utföres normalt under helgerna av jourhavande medlem. Det åligger dock befälhavare att tillse att tillsyn är gjord enligt bestämmelserna före varje flygning. Tankningsförfarande Tankning utföres av klubbmedlem enl. följande bestämmelser: 1. Tillse att daglig tillsyn utförts 2. Notera totalräkneverket och nollställ mätaren 3. Anslut jordningssladden till avgasröret för undvikande av statisk elektricitet vid tankning. 4. Efter tankning, notera totalräkneverket och tankad mängd. Glöm inte att fylla i datum, ditt namn och flygplanets registrering. 5. Dra in jordningssladden och se till att dörrar och grindar blir stängda och låsta. Efter flygning skall normalklassade flygplan tankas upp till blecket om inte annat överenskommits med efterföljande besättning. Tankning av UL-flygplan efter behov.

5 Tankning utomlands Bensinpriset är i regel högre utomlands och ryms inte i ordinarie timpriskalkyl. Vid tankning med flygplanets bensincarnet efterdebiteras piloten mellanskillnaden till bensinpriset i Höganäs uppräknat med 40 öre. Vid kontantbetalning krediteras piloten över skjutande mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. 11. Loggboksrutin Det åligger förare att före flygning kontrollera loggboken beträffande anmärkningar på flygplanet, att notera anmärkningar under daglig tillsyn och i samband med flygning samt meddela eventuella anmärkningar per telefon till teknisk chef eller motorflygchef. I övrigt föra loggboken enligt föreskrifter. Se anslag i klubbstugan. OBS! Tachometertid föres in efter varje flygning. Pilotnummer skall anges på raden för namnteckning. Kontrollera kvarvarande gångtid före tillsyn så att denna inte överskrides. Tillsyn utföres var 50:e flygtimma. Gångtiden får ej överskridas. Dispens på 5 timmar kan beviljas efter kontakt med teknisk chef. Vid tveksamhet beträffande anmärkningar, kontakta teknisk chef eller tekniskt ansvarig. 12. Ansvarsbestämmelser Vid brott mot gällande bestämmelser för civil luftfart eller av klubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter kan efter styrelsens beslutande pilot beläggas med flygförbud. Självrisken betalas av piloten vid sådan regelvidrig flygning då skada uppkommer. Vid skada där klubbens försäkring tages i anspråk och försäkringens årsbonus förfaller, kan styrelsen besluta att skadan eller bonusbeloppet betalas av piloten. 13. Ordningsregler Parkering av klubbflygplan mellan flygpass sker på gräset invid åkern nordväst om klubbstugan. Efter flygning skall flygplanet ställas in på sin plats. Vindrutan skall tvättas från flugor o dyl. Använd endast det speciella torkpapper som finns i hangaren! Vingarnas undersida och stabilisatorn sköljs och torkas rena om de är leriga. Körning med bil eller andra fordon på fältet är förbjuden. Undantag efter tillstånd av flygplatschefen. Bilparkering skall ske på härför avsedd plats. Endast i samband med i- och urlastning får personbil föras in på flygplatsområdet och endast vid den södra infarten. 5

6 14. Hjälpflygverksamhet Hjälpflyg omfattar följande verksamhetsgrenar: Målflygning Räddningstjänst Frivilliga Flygkåren (FFK), frivillig försvarsorganisation. Medlemmar kan ansöka om medlemskap till de olika grupperna inom FFK. För deltagande i hjälpflygverksamheten krävs medlemskap i FFK 15. Annan verksamhet på fältet NSF kan tillfälligtvis upplåta del av fältet för annan verksamhet. Den avlysta banan markeras då med vita kryss. Visa hänsyn mot gästande verksamhet! 16. Skolflygning NSF bedriver motorflygskolning enl. följande : o Teori- och flygutbildning till PPLoch UL-B-certifikat o Mörkerskolning o Intensivkurser arrangeras enl. önskemål o Klass/typinflygningar Bokning av skolflygning sker av eleven via Internet eller till respektive lärare. Eleven skall om möjligt boka in nästa pass direkt efter avslutad skolflygning. Skolning sker i första hand lördagar och söndagar. Övrig tid enligt överenskommelse med ansvarig flyglärare. PC och övriga tjänster av flygläraren bokas direkt med respektive. 17. Försäkringar Kaskoförsäkring Allrisk till fullvärde Ansvarsförsäkring Flygansvar Passageraransvar Olycksfallsförsäkring Besättning Passagerare Tredjepartsförsäkring för: Danmark, Tyskland Flygplanen är helförsäkrade till aktuellt värde. 18. Självrisk Självrisken betalas av NSF vid skada som inte uppkommit vid grov oaktsamhet eller överträdelser av gällande bestämmelser. Ansvarig lärare är den lärare som enligt separat jourlista har jour. Läraren ansvarar för skol-flygning och att överlämning sker till respektive lärare inför nästkommande vecka. Läraren bokar upp skolflygplan. 6

7 19. Betalning av flygplanshyra Flygtimpriser beslutas av styrelsen och meddelas på hemsidan och på anslag i klubbstugan. Betalning av flygtider sker via självdebitering t ex med konto/ kreditkort, post- eller bankgiro eller via internetbank. 20. Tullbestämmelser Höganäs flygplats är godkänd för internationell trafik för privat luftfart till/ från EU-länderna plus Norge om ej tullpliktiga varor medföres ombord. Förtullning skall ske på godkänd tullflygplats, t.ex. Sturup. NSF:s bankgiro: NSF:s postgiro: Instruktion för självdebitering o Räkning ifylles av varje pilot efter utförd flygning och instruktion för detta finns i Briefingrummet. I normalfallet betalas räkningen direkt med konto/kreditkort. Det går också bra att betala den inom 10 dagar med postgiro eller bankgiro. Om betalningspåminnelse behöver skickas, debiteras 50:- extra i administrativ kostnad. o Fyll i namn och pilotnummer. o Överför rätta flygtider till räkningen från resedagboken, samt fyll i rätt pris från flygtimprislistan för resp. flygplan. o Varje räkning skrives ut i 2 ex. Behåll det vita originalet själv och sätt in kopian sist i pärmen. OBS att papperet är självkarbonerande så glöm inte att lägga pappskivan emellan. Bilagor 1. Aktuella flygplan 2. Instruktion för jourtjänst 3. Kartor 4. Taxning och trafikvarv 5. Restriktioner 6. Personalförteckning 7. Aktuella telefonnummer 8. Prislista för rumsuthyrning o Vid inbetalning glöm ej att skriva räkningens nummer på inbetalningstalongen/kontokortsslipen. 7

8 . 8

9 Bilaga 1 Flygplan Reg.nr SE-KIU SE-VGK SE-EZT SE-LMS Klass normal UL-B normal normal Modell Pa Eurostar Pa Pa /160 Archer II 2000R Tillv.år Motor Lycoming Rotax 912UL Lycoming Lycoming 180 hk 80 hk 150 hk 160 hk TAS kts MTOW/Tomv 1155/ / / /644 Com Dubbl. King Filser King Dubbl. King Nav Dubbl. King Nej King King ILS Ja Nej Ja Ja Marker Ja Nej Ja Ja Transp.modeC C+S C C ADF Ja Nej Ja Ja DME Ja Nej Nej Ja GPS Garmin Nej Garmin Garmin 100 VFR 100 VFR 295 MP Autopilot Enaxlig Nej Enaxlig Tvåaxlig rollstab/kurs rollstab/kurs rollstab/kurs/höjd Intercom Ja Ja Ja Ja Godk. IFR Ja Nej Ja Nej Behörighets- PPL SEP UL-cert PPL SEP PPL SEP krav eller PPL Landn.kort Ja Behövs ej Ja Ja Ägare NSF NSF L. Månsson L. Sturefelt Bokning via nsf.se nsf.se ägaren ägaren Timpris För aktuellt timpris, se hemsidan: nsf.se/flygklubben/flygplanen

10

11 Bilaga 2 INSTRUKTIONER FÖR JOURTJÄNST Som medlem i NSF och boende i Höganäsregionen är Du skyldig att ställa upp på en till två jourdagar per år. Jouren skali under lördagar och söndagar ge den nödvändiga service som krävs på flygfältet då aktiviteten är som störst. Lista över jourdatum sänds ut en gång om året och publiceras på hemsidan: Om Du är förhindrad, fixa ersättare genom att byta med annan medlem eller om detta inte lyckas kontakta Tom Andersson, telefon , mobil som hjälper Dig att försöka hitta ersättare. I medlemsavgiften ingår en deposition om 400:- som återbetalas med 200:- varje gång du fullföljer din jourtjänst. Tid 9-18 oberoende av väder UPPGIFTER: l. Daglig tillsyn med bl.a. dränering av tankanläggning. 2. Städa klubblokalerna om detta inte är utfört. I städningen ingår dammsugning, diskning, rengöring av toaletter, tömning av samtliga papperskorgar samt arrangering av stolar och ev. bord på plats. 3. Koka kaffe och se till att varmt kaffe finns tillgängligt under hela perioden i termos eller kaffepanna. Köp kaffebröd samt frallor med lämpligt pålägg. Diska smutsiga koppar och bestick löpande under dagen samt innan Du lämnar lokalen för dagen. Under vinterhalvåret, när vi serverar Flygarsoppa på lördagar, måste du köpa med dig matbröd och värma soppa enligt instruktioner i köket 4. Duka fram kaffekoppar etc. och ta betalt av alla kunder. Pengarna får Du behålla men av praxis brukas kaffekassan skänkas till klubben. 5. Passa radion och lämna information om trafik, bana i användning, fältkondition, väder, vind och lufttryck. 6. Svara i telefon. 7. Tanka gästande flygplan och ta betalt kontant eller med konto/kreditkort. Instruktion för tankning och redovisning av betalning finns uppsatt i tankanläggning och på anslagstavlan på flygplatskontoret. Detta är en mycket viktig uppgift. 8. Ta betalt av övernattande gäster. Pengarna läggs på kontoret i klubbstugan. 9. Ta fram cyklar till gästande piloter som önskar denna service. Cyklarna finns i förråd bredvid klubbtuga och nyckel till förrådet finns i nyckelskåp. 10. Se till att alla flygplan är inställda i hangar innan Du går för kvällen. 11. Ring och påminn pilot som har nästa jourdag om hans ansvar. 12. Kontrasignera jourlista på anslagstavla så att Du inte debiteras för frånfälle.

12 Daglig Tillsyn, tankanläggning

13 Bilaga 3. (Karta)

14

15 Bilaga 4.

16

17 Bilaga 5.

18

19 Bilaga 6. Funktionärer Namn och funktion Tel.arb Tel.hem Mobil Fax/ Karl-Erik Öberg ORDFÖRANDE Åke Karlsson VICE ORDFÖRANDE/ SEKRETERARE David Lundqvist EKONOMICHEF Lennart Sturefelt MOTORFLYGC/TEKN. ANSV Lennart Månsson TEKNISK CHEF Göran Evaldsson FLYGPLATSCHEF/ BINGO Christer Bogren KLUBBMÄSTARE Jim Hansson Flygskolan, bitr. motorflygchef Kristina Feldt Bitr. ekonomichef Thomas Lilja Björn Haase VÄND!

20 Flygskolan Namn och funktion Tel.arb Tel.hem Mobil Fax/ Lennartnart Westerlund SKOLCHEF PPL Ingvar Rydberg SKOLCHEF UL-B Fredrik Andersson FLYGiINSTRUKTÖR Mikael Nilsson FLYGLINSTRUKTÖR Jim Hansson Klassbehörighetsinstruktör (CRI) Biträdande motorflygchef

21 Bilaga 7. BRIEFINGINFORMATION Briefings kapacitet har med anledning av minskad personaltillgång reducerats. För att förbättra möjligheterna att komma i kontakt med briefmg är kontorens telefonlinjer sammankopplade. ATS-FÄRDPLAN / METAR / TAF / NOTAM FPC Sthlm Faxning av ATS - FPL FPC Sthlm Bekräftelse av faxad ATS-FPL FPL Sthlm Avsluta ATS-färdplan FPC Sthlm Avsluta ATS-färdplan AOR Malmö Meteorologkonsultation MET Sthlm Telefonnumren ändras ofta, kontrollera därför i AIP!

Uthyrningsbestämmelser

Uthyrningsbestämmelser 1 1. Allmänt Bestämmelserna gäller vid all flygning med LFKs flygplan och iakttagande av dessa utgör ett villkor för att få hyra flygplan. 2. Uthyrningsbestämmelser Flygplan får endast hyras av förare

Läs mer

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15

Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 Sid 1/6 Interna föreskrifter ESSM 2005-05-15 1. Bestämmelser för flygverksamhet vid Brattforshedens flygfält ESSM 2. Flygning 3. Samordning 4. Fastställda trafikvarv och rutiner 5. Radiotrafik 6. Modellflygverksamhet

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

KLUBBMANUAL Örebro Segelflygklubb 5. KLUBBREGLER. 1. Medlem: är skyldig att följa anvisningar från segelflygchef, segelflyglärare och flygledare.

KLUBBMANUAL Örebro Segelflygklubb 5. KLUBBREGLER. 1. Medlem: är skyldig att följa anvisningar från segelflygchef, segelflyglärare och flygledare. KLUBBMANUAL 1. Medlem: är skyldig att följa anvisningar från segelflygchef, segelflyglärare och flygledare. 2. Turordning för flygning: 2.1 Lottning till turordning för flygning sker helger under perioden.

Läs mer

FLYGSKOLNING - INFORMATION 2015

FLYGSKOLNING - INFORMATION 2015 1 (5) DATUM VÅR REFERENS/MAIL/MOBIL SKOLTILLSTÅND 2015-01-01 Bror Tingvall/0705587912 SE-RF-01-142 FLYGSKOLNING - INFORMATION 2015 DISTANSUTBILDNING - FLYGTEORI Nu kan vi erbjuda en distanskurs i flygteori

Läs mer

NYKÖPINGS FLYGKLUBB. Lokala föreskrifter, tips & råd till medlemmar i NFK RL040419 RL120304 RL130303 RL130820 RL140401 RL141206

NYKÖPINGS FLYGKLUBB. Lokala föreskrifter, tips & råd till medlemmar i NFK RL040419 RL120304 RL130303 RL130820 RL140401 RL141206 NYKÖPINGS FLYGKLUBB Lokala föreskrifter, tips & råd till medlemmar i NFK RL040419 RL120304 RL130303 RL130820 RL140401 RL141206 Innehållsförteckning Medlemskap 3 Bokning 3 Allmänt 3 Självriskfond 3 Medlemslån

Läs mer

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB

STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB SÄKERHETSREGLER STOCKHOLMS RADIOFLYGKLUBB BARKARBY GÄLLER FR.O.M. Stockholms Radioflygklubb Sidan 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FLYGSÄKERHETSREGLER... 3 1.1 Flygområde... 3 1.2 RC-behörighetskrav för klubbmedlemmar...

Läs mer

Västerviks Flygklubb Lokala Föreskrifter 1 (13)

Västerviks Flygklubb Lokala Föreskrifter 1 (13) Dokumentnamn Västerviks Flygklubb Lokala Föreskrifter 1 (13) Utfärdare Berth Arbman Datum, utgåva 3 Sida Lokala föreskrifter samt Tips & Råd till medlemmar i VFK INNEHÅLL: Sida 1. Flygfältet i Västervik.

Läs mer

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB

KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Halmstads Segelflygklubb Styrelsen KLUBBREGLER FÖR HALMSTAD SEGELFLYGKLUBB Funktionskontrollflygning Funktionskontrollflygning ska utföras t.ex. efter en normal årstillsyn, mindre reparation, mm. Flygningen

Läs mer

Nyköpings Flygklubb. Lokala föreskrifter, tips och råd för piloter och medlemmar i NFK. [mer info även på nfk.nu] REV: RL160331 SID 1

Nyköpings Flygklubb. Lokala föreskrifter, tips och råd för piloter och medlemmar i NFK. [mer info även på nfk.nu] REV: RL160331 SID 1 Nyköpings Flygklubb Lokala föreskrifter, tips och råd för piloter och medlemmar i NFK [mer info även på nfk.nu] REV: RL160331 SID 1 Revisioner RL040419 RL120304 RL130303 RL130820 RL140401 RL160125 RL160129

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

Sundsvalls Flygsällskap (SFS) Antagna av styrelsen 2010-09-08 uppdaterad 2014-07-23

Sundsvalls Flygsällskap (SFS) Antagna av styrelsen 2010-09-08 uppdaterad 2014-07-23 Sundsvalls Flygsällskap (SFS) Antagna av styrelsen 2010-09-08 uppdaterad 2014-07-23 Klubbhandbok för Sundsvalls Flygsällskap Lokala föreskrifter samt boknings- och flygföreskrifter. 1. Bas SFS använder

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr SSFK Avgifter 2015 Medlemsavgifter SSFK SSF/FSF Totalt Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr (Ordinarie medlem på samma adress som annan ordinarie

Läs mer

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos För att ta ett certifikat måste man genomföra: Teoretisk utbildning Praktisk flygutbildning ca 60 starter och 15 timmars flygtid för segelflyg ca 102 starter

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

SSFK PM FÖR SEGELFLYGLEDARE 2015

SSFK PM FÖR SEGELFLYGLEDARE 2015 SSFK PM FÖR SEGELFLYGLEDARE 2015 KORTFATTAD HAVERIINSTRUKTION Vid haveri utan personskada, börja på punkt 4. 1. PERSONSKADOR - FÖRSTA HJÄLPEN - FINNS LÄKARE/SKÖTERSKA? (A-B-C, ANDNING, BLÖDNING, CHOCK)

Läs mer

INFORMATION OCH VILLKOR

INFORMATION OCH VILLKOR Begär offert, eller gör en bokning När du söker efter tillgängliga husbilar i bokningskalendern på vår hemsida. kommer du att bli erbjuden att mata in dina kreditkortsdata, eller lämna de fälten tomma.

Läs mer

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010.

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. 2010-09-09 1 (9) Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. Nedanstående bestämmelser gäller för fjällflygläger i Hemavan hösten 2010. Bestämmelserna har fastställts av ÄFK flygchef Ulf Jonsson

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING 1 ÖPPNING I caféet finns kyl och förråd märkt WINGS. I köket finner man allt för att caféet ska fungera. Sätt på kaffe det första ni gör! På nyckelknippan, som hänger till höger på väggen innanför dörren

Läs mer

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats:

Rapport RL 2002:15. Rapporten finns även på vår webbplats: ISSN 1400-5719 Rapport RL 2002:15 Olycka med flygplanet SE-IRC på Ludvika flygplats, W län, den 16 december 2001 Dnr L-088/01 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Medlemsantalet är c a 25 st. Klubben är medlem i Kungliga Svenska Aeroklubben, vanligen kallat KSAK och bedriver utbildning för UL-B certifikat.

Medlemsantalet är c a 25 st. Klubben är medlem i Kungliga Svenska Aeroklubben, vanligen kallat KSAK och bedriver utbildning för UL-B certifikat. Smålanda Flygklubb (SFK) Smålanda FK bildades 1985 och är en flygklubb främst för ultralätt flyg. Klubben är belägen vid fältet Kronobergshed som är ett grässtråk intill väg 126 mellan Alvesta och Moheda.

Läs mer

Lokala föreskrifter för SM i Racing- och Open-klasserna på Feringe flygfält

Lokala föreskrifter för SM i Racing- och Open-klasserna på Feringe flygfält Version 2 2016-05-12 Lokala föreskrifter för SM i Racing- och Open-klasserna på Feringe flygfält Tider Incheckning fredag 13/5 från 15.00 till 22.00 Första briefing lördag 14/5 09.30 Daglig briefing 10.00

Läs mer

LOKALHYRA HFF Klubblokal

LOKALHYRA HFF Klubblokal LOKALHYRA HFF Klubblokal HYR HÖRBYS BÄSTA FEST OCH KONFERENSLOKAL. LUFTIGA 120 KVADRATMETER FÖR 10-100 PERSONER. NYLAGT TÅLIGT PARKETTGOLV. BILDKANON OCH FILMDUK FINNS. FUNKTIONELLT KÖK MED SPIS, UGN,

Läs mer

Operativa procedurer ESGP och framåt

Operativa procedurer ESGP och framåt Operativa procedurer ESGP 2017-01-12 och framåt 1 Ny frekvens 123,350 MHz 2 Rullbana / taxibanor 3 Rullbana / taxibanor 4 Rullbana / taxibanor 5 Allmänt Säve är från och med den 1/1 2017 en okontrollerad

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Motala Flygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate och Advanced.

Läs mer

Segelflyghandboken Datum 040530

Segelflyghandboken Datum 040530 Utbildning Sid nr 1 av 7 Kunskapskrav i Flyglära 1 Vikning, orsak - korrigering Kropp Vingar 2 Stabilisator Vikning med luftbroms Rodren Luftbromsen 3 Låg inflygning till landning, åtgärder Rodrens manövrering

Läs mer

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv TEKNISK RAPPORT Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 14 Antal bilagor Beställare: Västerås stad, Stadsledningskontoret Stockholm 2008-01-28 C:\3750\AKB Projekt\2008-022 (-Offert-) BSN Våsterås flygplats

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719

Rapport RL 2000:42. Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000. Dnr L-017/00 ISSN 1400-5719 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:42 Olycka med flygplanet SE-XRP vid Malmö/Sturup flygplats, M län den 19 mars 2000 Dnr L-017/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Nr 3 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Nr 3 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 info@lmfk.se, www.lmfk.se Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Flygnytt Nr 3 2007 www.lmfk.se info@lmfk.se

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Thomas Brandt

Thomas Brandt Thomas Brandt 070-555 15 03 tbrandt@hotmail.com Befälhavaransvar ICAO International Civil Aviation Organisation FN-organ Generella regler för civilflyg EASA - European Aviation Safety Agency EU-myndighet

Läs mer

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB INFORMATIONSPAKET PRIVATFLYGARCERTIFIKAT(PPL) Tilläggsutbildningar: Mörkerbevis Klassinflygning Sjö Klassinflygning TMG Bogserförartillstånd

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Sportbåtsklubben. Vi har mottagit Din anmälan och hälsar Dig välkommen till. Saltsjöloppet Dyvik 2009. Lördagen den 29 augusti

Sportbåtsklubben. Vi har mottagit Din anmälan och hälsar Dig välkommen till. Saltsjöloppet Dyvik 2009. Lördagen den 29 augusti Vi har mottagit Din anmälan och hälsar Dig välkommen till Saltsjöloppet Dyvik 2009 Lördagen den 29 augusti Även i år går tävlingen på en lördag, vilket leder till att många av marinans kunder är i rörelse

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET BYGGHANDBOK BYGGANVISNINGAR GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET Sida 1 av 1 2011-06-01 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET 1.1 För att få delta i flygutprovning måste ALLA piloter genomföra det

Läs mer

Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län.

Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län. ISSN 1400-5719 Slutrapport RL 2013:13 Olycka den 16 maj 2013 med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län. Diarienr L-53/13 2013-07-23 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt.

Läs mer

Instruktion sjo bevakning

Instruktion sjo bevakning Instruktion sjo bevakning Kontaktuppgifter Sjöledningscentralen, 031-69 28 38 Sjöledning frekvens 134.30 (reserv 132.40), anropssignal Vråken Militär meteorolog, 0171-15 75 65 Avsluta ATS-färdplan, 08-58

Läs mer

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund Sätila Bygdegård Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening Org. nummer 802440-4355 Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund 1 Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening upplåter härmed Sätila

Läs mer

JÖNKÖPINGS FLYGKLUBB AIP 0:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

JÖNKÖPINGS FLYGKLUBB AIP 0:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt 1:1 Jönköpings Flygplats 1:2 1:3 Adress 1:4 Bankgiro 1:5 Telefon/Hemsida 1:6 Brandskydd 1:7 Klubbens telefon och dator 1:8 Energibesparing 2 Klubbens funktionärer / arbetsinstruktioner

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN Alla lagen med spelare och föräldrar har under många år gjort en stor insats för sitt lag och föreningen genom att jobba i kiosken. Nedan finns en guide och tips för vad

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Senior 2000 kr 590 kr Segelflyget 900 kr Uppsala FK 110 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Instruktioner till Uppsala HK gällande Söndagsloppisen

Instruktioner till Uppsala HK gällande Söndagsloppisen Instruktioner till Uppsala HK gällande Söndagsloppisen Vi har plats för 27 bord i dagsläget. Alla ska boka och betala i förväg! Detta för att undvika strul med säljare som smiter innan stängning och struntar

Läs mer

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97

Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 ISSN 1400-5719 Rapport C 1997:47 Olycka med flygplanet SE-YSG den 12 mars 1997 på Vängsö flygplats, D län L-17/97 1997-12-04 L-17/97 Luftfartsverket 601 79 NORRKÖPING Rapport C 1997: 47 Statens haverikommission

Läs mer

STADGAR FÖR SPORTFISKEKLUBBEN STEK EN

STADGAR FÖR SPORTFISKEKLUBBEN STEK EN STADGAR FÖR SPORTFISKEKLUBBEN STEK EN 1 Ändamål och säte Sportfiskeklubben är en ideell förening som har till ändamål: genom arrende av fiskeven, vård och bevakning av fiske i dessa ven samt genom utsättning

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2013 i Halmstad

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2013 i Halmstad Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2013 i Halmstad Halmstads Segelflygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate

Läs mer

Regionmöte KSAK Södra Regionen 2012 10 06 Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyheds flygplats

Regionmöte KSAK Södra Regionen 2012 10 06 Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyheds flygplats Regionmöte KSAK Södra Regionen 2012 10 06 Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyheds flygplats 1. Ljungbyhed Flygklubb hälsar välkommen och presenterar klubben Bengt Olofsson från Ljungbyheds Flygklubb hälsade

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor

Telefonnummer: 08-754 32 92. Allmänna Villkor Allmänna Villkor Vi vill gärna informera dig om vilka regler och villkor som gäller då du bokar rum och/eller bor på. Reglerna har utgångspunkt i SHR rekommendationer med några smärre ändringar. är medlem

Läs mer

Sportbåtsklubben. Vi har mottagit Din anmälan och hälsar Dig välkommen till. Saltsjöloppet Dyvik Lördagen den 3 september

Sportbåtsklubben. Vi har mottagit Din anmälan och hälsar Dig välkommen till. Saltsjöloppet Dyvik Lördagen den 3 september Sportbåtsklubben Vi har mottagit Din anmälan och hälsar Dig välkommen till Saltsjöloppet Dyvik 2016 Lördagen den 3 september Varmt välkommen till årets tävling. I år är det 50 år sedan SBK bildades och

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring Org.nr 820412-8964 Betongvägen 26, 973 45,Luleå Mail: camilla@imas.nu Telefon:070-379 36 80 Kontrakt Imas Hunddagis

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning

Kupong 1: 1 x 3 timmar städning Kupong 2: 2 x 3 timmar städning Kupong 3: 3 x 3 timmar städning & 1 På www.helpling.se kan du lösa in din Groupon-kupong i tre enkla steg. Boka professionell, utbildad och försäkrad städhjälp för enstaka tillfällen eller regelbundna städtjänster Kupong 1: 1 x 3 timmar

Läs mer

GOTLANDS FLYGKLUBB DRIFTHANDBOK

GOTLANDS FLYGKLUBB DRIFTHANDBOK DRIFTHANDBOK D R I F T S H A N D B O K Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 ORDFÖRANDES FÖRORD... 1 1.2 FÖRDELNINGSLISTA... 2 1.3 REVISIONSLISTA... 3 1.4 GÄLLANDE SIDOR... 4 1.5 UPPLÄGG, FÖRDELNINGSLISTA OCH

Läs mer

Stödmedlem 200kr Önskas Segeflygsport skall 130 kr adderas

Stödmedlem 200kr Önskas Segeflygsport skall 130 kr adderas Flygpriser 2010 Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Anmärkning Senior 2000kr 570 kr Segelflyget 600 kr Uppsala flygklubb 630 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200 kr Uppsala

Läs mer

Info nr 1, 2012 BRF Ekensbergs Udde

Info nr 1, 2012 BRF Ekensbergs Udde Info nr 1, 2012 BRF Ekensbergs Udde Nyinflyttade Nyinflyttade 2012 till vår förening är David och Sandra Hess, nr 157 och Christian Arnbom och Soi Lili Nikolaidou, också nr 157, samt Per Hillborg och Tanja

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:13. Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2009:13. Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm, den 24 oktober 2008 Dnr L-25/08 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Till er som startar upp cafeterian

Till er som startar upp cafeterian Till er som startar upp cafeterian Innan du kommer till hallen ta reda på vilka matcher som går i hallen under er dag. Planera färdigt hur omklädningsrummen ska fördelas. Alla ytterkläder hängs i ledarrum

Läs mer

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem

Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem Tibro Tennisklubb Lathund för Tibro Tennisklubbs bokningssystem www.bokatennis.nu/tibrotk Administratör: Conny Emanuelsson 0703-62 34 18 Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008

BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 2008-08-20 Hemavan förbudssektor ÄLVSBY FLYGKLUBB BESTÄMMELSER FÖR FLYGNING Hemavan fjällflygläger 2008 Allmänt En sektor benämnd Hemavan förbudssektor upprättas i samband med Skyways start och landning.

Läs mer

Statistik Segelflyget

Statistik Segelflyget Statistik Segelflyget Statistik, flygsäkerhet verksamhetsåret 2017 Sammanställt av Henrik Svensson Segelflyginspektör Statistik 2017 Uselt väder Ökad sträckflygning Trots vädret, flygtimmarna nära förra

Läs mer

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 Dnr L-106/99 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

RUTIN FÖR DRÄNERING AV VATTENKÄLLOR

RUTIN FÖR DRÄNERING AV VATTENKÄLLOR 20-03-20 20--9 Sidan av RUTIN FÖR DRÄNERING AV VATTENKÄLLOR Att leda bort vattnet från körområdet för att förhindra föroreningar Miljöansvarig Undersökning: Kontroll av dräneringsrör in och utlopp Spolning

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

Slutrapport RL 2014:04

Slutrapport RL 2014:04 Slutrapport RL 2014:04 Allvarligt tillbud på Göteborg/Säve flygplats den 14 augusti 2013 med flygplanet SE-LYA av modellen DA 40 D. Diarienr L-111/13 2014-03-17 SHK undersöker olyckor och tillbud från

Läs mer

Nr 2 2006. Ordföranden har ordet. Styrelsen informerar. Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb

Nr 2 2006. Ordföranden har ordet. Styrelsen informerar. Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Lidköpings Motorflygklubb Lidköpings flygplats, Hovby 531 92 Lidköping Tel/Fax: 0510-535073 swebos@)telia.com Nr 2 2006 Medlemstidning för Lidköpings motorflygklubb Flygnytt Ordföranden har ordet Hej!

Läs mer

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle

DA40-180 - Fakta Olja SAE 15W50 Bränsle DA40-180 - Fakta Längd: 8,1 m Vingspann: 11,9 m Tomvikt: 775 kg MTOW:1200 kg Max last: 425 kg Motor: Textron Lycoming IO-360 M1A 180 hp (insprutning) Max take-off RPM: 2700 RPM Max continuous RPM: 2400

Läs mer

Humanistklustrets användningsregler

Humanistklustrets användningsregler Humanistklustrets användningsregler Allmänt 1. Dessa regler rör Humanistklustrets utrymmen samt föreningar som fungerar i dem och dessa föreningars medlemmar samt alla övriga gäster som deltar i evenemang

Läs mer

INFORMATION TILL MATCHVÄRDAR

INFORMATION TILL MATCHVÄRDAR Före match Väska med nycklar, kassaskrin samt denna pärm hämtas på Masens spel tidigast på fredagen före match. Vid ankomst till hallen. Titta över alla utrymmen enligt lappen Checklista för städning flik

Läs mer

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna.

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Från A till Ö 2015 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

PROCEDUR FO R ANVA NDNING AV TAXIBANSYSTEM VID BORA S FLYGPLATS

PROCEDUR FO R ANVA NDNING AV TAXIBANSYSTEM VID BORA S FLYGPLATS 2015-08-12 00.01 D 2015-1(8) PROCEDUR FO R ANVA NDNING AV TAXIBANSYSTEM VID BORA S FLYGPLATS 1 ALLMÄNT Ny taxibana har anlagts vid Borås flygplats. Taxibanan sträcker sig från västra stationsplattan till

Läs mer

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:17 Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 Dnr L-002/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

FLYGBLADET. Planera och notera

FLYGBLADET. Planera och notera FLYGBLADET INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB NR 1 2009 Planera och notera 18 april Vårstäd-dag 21, 23 och 28 april klockan 17.00 Avrostning. Träna start landning (Även söndag morgon 08.00 ihop med

Läs mer

Fältregler för Tullinge Modellflygare. november 2011, version 1.2

Fältregler för Tullinge Modellflygare. november 2011, version 1.2 Fältregler för Tullinge Modellflygare november 2011, version 1.2 Datum Förändring Version Utfört av 2011-08-11 Första utkast 0.5 Danny Gullin 2011-08-14 Lagt till avsnitt om MC-skolan 1.0 Danny Gullin

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer