Lokala Föreskrifter NSF Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala Föreskrifter NSF 05 03 10. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning 1. Flygplatsen 2. Byggnader 3. Briefingkontor 4. Meddelanden och information 5. Bokning av flygplan 6. Utlåningsbestämmelser 6.1 Utlåning 6.2 Utcheckning 6.3 Kontrollflygning 6.4 Minimidebitering 6.5 Hämtning av flygplan 7. Trafik på fältet 7.1 Markkörning 7.2 Trafikvarv 7.3 Flygning över bullerkänsligt område 7.4 Mörkerflygning 7.5 Restriktioner 8. Brandredskap 9. Radiotrafikbestämmelser 10. Tankningsföreskrifter 11. Loggboksrutin 12. Ansvarsbestämmelser 13. Ordningsregler 14. Hjälpflygverksamhet 15. Annan verksamhet på fältet 16. Skolflyg 17. Försäkringar 18. Självrisk 19. Ekonomi debitering 20. Tull Bilagor

2 1. Flygplatsen Flygplatsen är belägen på mark som huvudsakligen ägs av Höganäs kommun och arrenderas av NSF, som även ansvarar för driften av Höganäs flygplats. Det åligger klubbmedlem att vid vistelse på flygfältet iakttaga ordning och reda samt att vid fel på fältyta och dylikt omedelbart markera detta och anmäla förhållandet till flygplatschefen. 2. Byggnader Klubbhus Briefingrum med bokningsdator Kontor med flygsimulator Samlingslokaler, pentry, wc och dusch. Flygskola, lärarrum, teorilokal, 5 övernattningsrum med 17 bäddar Övriga byggnader Motorflyghangarer Servicehangar Flygplatskontor/traktorgarage Tankanläggning Cykel/redskapsbod Klubbstuga segelflygklubben Segelflyghangar Anm. Nyckel till klubbhus, hangar, tankanläggning etc. kan kvitteras ut av Tekniska chefen. 3. Briefingkontor BCL, Notam, AIC, AIP, MFL, BFR, JAR KSAK Svenska Flygfält samt Jeppesen Bottlang förvaras i klubblokalens briefingrum och får ej avlägsnas därifrån. Vid utlandsflygning kan dock Bottlangmanualen medföras efter bokning via Internet. 3.1 I briefingkontoret finns en låda där du anonymt kan lägga förslag till förbättringar eller uppmärksamma avvikelser i flygsäkerheten. 4. Meddelanden och information På klubbens anslagstavla anslås information av allmän karaktär. Viktiga meddelanden sändes till medlemmarna med e-post. Det åligger medlem att före flygning ta del av utsänd eller anslagen information. 5. Bokning av flygplan Bokning sker i avsedd dator placerad i klubbstugans briefingrum eller på internet. Tid som ej utnyttjas skall ovillkorligen bokas av. Underlåtandet kan medföra att flygtiden debiteras. 6. Utlåningsbestämmelser 6.1 Utlåning Utlåning av flygplan sker endast till klubbmedlemmar. 2

3 6.2 Utcheckning av ny medlem Utcheckning av ny medlem som inte är under utbildning sker enligt motorflygchefens instruktioner och utföres av honom, flyglärare eller instruktör. 6.3 Kontrollflygning Kontrollflygning skall ske om mer än 3 (tre) månader förflutit sedan föregående flygning samt om mer än 6 (sex) månader förflutit sedan föregående flygning med aktuell flygplanstyp. Kontrollflygning skall göras med flyglärare eller instruktör. 6.4 Minimidebitering Minimidebitering är 30 min. Vid flygning under högsäsong (1/4-30/9) gäller följande minimidebitering per helt dygns bortovaro: Vardag 1 tim Lördag 3 tim Söndag 3 tim Vid långtidsbortovaro kontakta motorflygchef för att anpassa bokningen till övrig verksamhet. 6.5 Hämtning av flygplan Hämtning av flygplan som blivit stående på andra fält på grund av väder ombesörjes och bekostas av respektive pilot. Så snart denna situation inträffar kontaktas motorflygchefen. Flygplanet skall hämtas hem så snart vädersituationen tillåter Trafik på fältet 7.1 Markkörning Markkörning på fältet till bana 14 och 24 sker på höger sida, till bana 06 och 32 på vänster sida. Vid start på bana 06, 14 och 32 skall motoruppkörning göras vid bankorset, vid bana 24 norr om tankanläggningen. Se bild, bilaga 4 För att undvika överflygning av bebyggelsen på låg höjd skall start ske från fältgränsen, inte tröskeln. 7.2 Trafikvarvet Trafikvarv skall utföras på 1000 fot i vänstervarv till bana 14 och 24, i högervarv till bana 06 och 32 (se bilaga 4). Undvik överflygning av bebyggelse. Vid landning undvik flack inflygning med högt varvtal. 7.3 Flygning över bullerkänsligt område För att undvika att flygverksamheten stör flygplatsens grannar är det av utomordentlig vikt att flygning utförs på anvisade flyghöjder och enligt fastställda trafikvarv. Överträdelser av dessa bestämmelser kan medföra flygförbud. 7.5 Mörkerflygning Vid flygning under mörker får endast bana 14/32 användas. Banljusen tänds automatiskt genom att en bärvåg sändes på Höganäs frekvens (123.55) under 10 sekunder. Strömbrytare för ban-

4 ljuset finns även i servicehangaren till höger om dörren. Efter kl 21 lokal tid får inga upprepade start och landningsövningar göras. 7.5 Restriktioner vid användning av viss bana Se bilaga 5 8. Brandredskap Brandredskap finns utplacerade i anslutning till hangaren, flygplatskontoret, traktorgaraget och tankanläggningen. Medlem är skyldig att känna till deras placering och funktion. 9. Radiotrafikbestämmelser Radiotrafik mellan flygplan sker på frekvensen Anrop Höganäs Radio. Meddela alltid inpassering i trafikvarvet och avsikt. 10. Tankanläggning/ Föreskrifter NSF har en modern tankanläggning som ägs av BP och sköts av NSF. Tanken rymmer lit 100 LL flygbensin. Till försäljning finns även de vanligast förekommande motoroljor. Betalning sker med konto/kreditkort typ Eurocard, Visa eller kontant. American Express accepteras ej. Observera placeringen av brandredskap. Rökning är förbjuden inom 20 m från tankanläggningen eller flygplan. 4 Daglig tillsyn Daglig tillsyn av tankanläggningen skall ske, enligt protokoll, före första tankning för dagen för att du alltid skall vara säker på att bensinen är fri från vatten och smuts. Tillsyn utföres normalt under helgerna av jourhavande medlem. Det åligger dock befälhavare att tillse att tillsyn är gjord enligt bestämmelserna före varje flygning. Tankningsförfarande Tankning utföres av klubbmedlem enl. följande bestämmelser: 1. Tillse att daglig tillsyn utförts 2. Notera totalräkneverket och nollställ mätaren 3. Anslut jordningssladden till avgasröret för undvikande av statisk elektricitet vid tankning. 4. Efter tankning, notera totalräkneverket och tankad mängd. Glöm inte att fylla i datum, ditt namn och flygplanets registrering. 5. Dra in jordningssladden och se till att dörrar och grindar blir stängda och låsta. Efter flygning skall normalklassade flygplan tankas upp till blecket om inte annat överenskommits med efterföljande besättning. Tankning av UL-flygplan efter behov.

5 Tankning utomlands Bensinpriset är i regel högre utomlands och ryms inte i ordinarie timpriskalkyl. Vid tankning med flygplanets bensincarnet efterdebiteras piloten mellanskillnaden till bensinpriset i Höganäs uppräknat med 40 öre. Vid kontantbetalning krediteras piloten över skjutande mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. 11. Loggboksrutin Det åligger förare att före flygning kontrollera loggboken beträffande anmärkningar på flygplanet, att notera anmärkningar under daglig tillsyn och i samband med flygning samt meddela eventuella anmärkningar per telefon till teknisk chef eller motorflygchef. I övrigt föra loggboken enligt föreskrifter. Se anslag i klubbstugan. OBS! Tachometertid föres in efter varje flygning. Pilotnummer skall anges på raden för namnteckning. Kontrollera kvarvarande gångtid före tillsyn så att denna inte överskrides. Tillsyn utföres var 50:e flygtimma. Gångtiden får ej överskridas. Dispens på 5 timmar kan beviljas efter kontakt med teknisk chef. Vid tveksamhet beträffande anmärkningar, kontakta teknisk chef eller tekniskt ansvarig. 12. Ansvarsbestämmelser Vid brott mot gällande bestämmelser för civil luftfart eller av klubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter kan efter styrelsens beslutande pilot beläggas med flygförbud. Självrisken betalas av piloten vid sådan regelvidrig flygning då skada uppkommer. Vid skada där klubbens försäkring tages i anspråk och försäkringens årsbonus förfaller, kan styrelsen besluta att skadan eller bonusbeloppet betalas av piloten. 13. Ordningsregler Parkering av klubbflygplan mellan flygpass sker på gräset invid åkern nordväst om klubbstugan. Efter flygning skall flygplanet ställas in på sin plats. Vindrutan skall tvättas från flugor o dyl. Använd endast det speciella torkpapper som finns i hangaren! Vingarnas undersida och stabilisatorn sköljs och torkas rena om de är leriga. Körning med bil eller andra fordon på fältet är förbjuden. Undantag efter tillstånd av flygplatschefen. Bilparkering skall ske på härför avsedd plats. Endast i samband med i- och urlastning får personbil föras in på flygplatsområdet och endast vid den södra infarten. 5

6 14. Hjälpflygverksamhet Hjälpflyg omfattar följande verksamhetsgrenar: Målflygning Räddningstjänst Frivilliga Flygkåren (FFK), frivillig försvarsorganisation. Medlemmar kan ansöka om medlemskap till de olika grupperna inom FFK. För deltagande i hjälpflygverksamheten krävs medlemskap i FFK 15. Annan verksamhet på fältet NSF kan tillfälligtvis upplåta del av fältet för annan verksamhet. Den avlysta banan markeras då med vita kryss. Visa hänsyn mot gästande verksamhet! 16. Skolflygning NSF bedriver motorflygskolning enl. följande : o Teori- och flygutbildning till PPLoch UL-B-certifikat o Mörkerskolning o Intensivkurser arrangeras enl. önskemål o Klass/typinflygningar Bokning av skolflygning sker av eleven via Internet eller till respektive lärare. Eleven skall om möjligt boka in nästa pass direkt efter avslutad skolflygning. Skolning sker i första hand lördagar och söndagar. Övrig tid enligt överenskommelse med ansvarig flyglärare. PC och övriga tjänster av flygläraren bokas direkt med respektive. 17. Försäkringar Kaskoförsäkring Allrisk till fullvärde Ansvarsförsäkring Flygansvar Passageraransvar Olycksfallsförsäkring Besättning Passagerare Tredjepartsförsäkring för: Danmark, Tyskland Flygplanen är helförsäkrade till aktuellt värde. 18. Självrisk Självrisken betalas av NSF vid skada som inte uppkommit vid grov oaktsamhet eller överträdelser av gällande bestämmelser. Ansvarig lärare är den lärare som enligt separat jourlista har jour. Läraren ansvarar för skol-flygning och att överlämning sker till respektive lärare inför nästkommande vecka. Läraren bokar upp skolflygplan. 6

7 19. Betalning av flygplanshyra Flygtimpriser beslutas av styrelsen och meddelas på hemsidan och på anslag i klubbstugan. Betalning av flygtider sker via självdebitering t ex med konto/ kreditkort, post- eller bankgiro eller via internetbank. 20. Tullbestämmelser Höganäs flygplats är godkänd för internationell trafik för privat luftfart till/ från EU-länderna plus Norge om ej tullpliktiga varor medföres ombord. Förtullning skall ske på godkänd tullflygplats, t.ex. Sturup. NSF:s bankgiro: NSF:s postgiro: Instruktion för självdebitering o Räkning ifylles av varje pilot efter utförd flygning och instruktion för detta finns i Briefingrummet. I normalfallet betalas räkningen direkt med konto/kreditkort. Det går också bra att betala den inom 10 dagar med postgiro eller bankgiro. Om betalningspåminnelse behöver skickas, debiteras 50:- extra i administrativ kostnad. o Fyll i namn och pilotnummer. o Överför rätta flygtider till räkningen från resedagboken, samt fyll i rätt pris från flygtimprislistan för resp. flygplan. o Varje räkning skrives ut i 2 ex. Behåll det vita originalet själv och sätt in kopian sist i pärmen. OBS att papperet är självkarbonerande så glöm inte att lägga pappskivan emellan. Bilagor 1. Aktuella flygplan 2. Instruktion för jourtjänst 3. Kartor 4. Taxning och trafikvarv 5. Restriktioner 6. Personalförteckning 7. Aktuella telefonnummer 8. Prislista för rumsuthyrning o Vid inbetalning glöm ej att skriva räkningens nummer på inbetalningstalongen/kontokortsslipen. 7

8 . 8

9 Bilaga 1 Flygplan Reg.nr SE-KIU SE-VGK SE-EZT SE-LMS Klass normal UL-B normal normal Modell Pa Eurostar Pa Pa /160 Archer II 2000R Tillv.år Motor Lycoming Rotax 912UL Lycoming Lycoming 180 hk 80 hk 150 hk 160 hk TAS kts MTOW/Tomv 1155/ / / /644 Com Dubbl. King Filser King Dubbl. King Nav Dubbl. King Nej King King ILS Ja Nej Ja Ja Marker Ja Nej Ja Ja Transp.modeC C+S C C ADF Ja Nej Ja Ja DME Ja Nej Nej Ja GPS Garmin Nej Garmin Garmin 100 VFR 100 VFR 295 MP Autopilot Enaxlig Nej Enaxlig Tvåaxlig rollstab/kurs rollstab/kurs rollstab/kurs/höjd Intercom Ja Ja Ja Ja Godk. IFR Ja Nej Ja Nej Behörighets- PPL SEP UL-cert PPL SEP PPL SEP krav eller PPL Landn.kort Ja Behövs ej Ja Ja Ägare NSF NSF L. Månsson L. Sturefelt Bokning via nsf.se nsf.se ägaren ägaren Timpris För aktuellt timpris, se hemsidan: nsf.se/flygklubben/flygplanen

10

11 Bilaga 2 INSTRUKTIONER FÖR JOURTJÄNST Som medlem i NSF och boende i Höganäsregionen är Du skyldig att ställa upp på en till två jourdagar per år. Jouren skali under lördagar och söndagar ge den nödvändiga service som krävs på flygfältet då aktiviteten är som störst. Lista över jourdatum sänds ut en gång om året och publiceras på hemsidan: Om Du är förhindrad, fixa ersättare genom att byta med annan medlem eller om detta inte lyckas kontakta Tom Andersson, telefon , mobil som hjälper Dig att försöka hitta ersättare. I medlemsavgiften ingår en deposition om 400:- som återbetalas med 200:- varje gång du fullföljer din jourtjänst. Tid 9-18 oberoende av väder UPPGIFTER: l. Daglig tillsyn med bl.a. dränering av tankanläggning. 2. Städa klubblokalerna om detta inte är utfört. I städningen ingår dammsugning, diskning, rengöring av toaletter, tömning av samtliga papperskorgar samt arrangering av stolar och ev. bord på plats. 3. Koka kaffe och se till att varmt kaffe finns tillgängligt under hela perioden i termos eller kaffepanna. Köp kaffebröd samt frallor med lämpligt pålägg. Diska smutsiga koppar och bestick löpande under dagen samt innan Du lämnar lokalen för dagen. Under vinterhalvåret, när vi serverar Flygarsoppa på lördagar, måste du köpa med dig matbröd och värma soppa enligt instruktioner i köket 4. Duka fram kaffekoppar etc. och ta betalt av alla kunder. Pengarna får Du behålla men av praxis brukas kaffekassan skänkas till klubben. 5. Passa radion och lämna information om trafik, bana i användning, fältkondition, väder, vind och lufttryck. 6. Svara i telefon. 7. Tanka gästande flygplan och ta betalt kontant eller med konto/kreditkort. Instruktion för tankning och redovisning av betalning finns uppsatt i tankanläggning och på anslagstavlan på flygplatskontoret. Detta är en mycket viktig uppgift. 8. Ta betalt av övernattande gäster. Pengarna läggs på kontoret i klubbstugan. 9. Ta fram cyklar till gästande piloter som önskar denna service. Cyklarna finns i förråd bredvid klubbtuga och nyckel till förrådet finns i nyckelskåp. 10. Se till att alla flygplan är inställda i hangar innan Du går för kvällen. 11. Ring och påminn pilot som har nästa jourdag om hans ansvar. 12. Kontrasignera jourlista på anslagstavla så att Du inte debiteras för frånfälle.

12 Daglig Tillsyn, tankanläggning

13 Bilaga 3. (Karta)

14

15 Bilaga 4.

16

17 Bilaga 5.

18

19 Bilaga 6. Funktionärer Namn och funktion Tel.arb Tel.hem Mobil Fax/ Karl-Erik Öberg ORDFÖRANDE Åke Karlsson VICE ORDFÖRANDE/ SEKRETERARE David Lundqvist EKONOMICHEF Lennart Sturefelt MOTORFLYGC/TEKN. ANSV Lennart Månsson TEKNISK CHEF Göran Evaldsson FLYGPLATSCHEF/ BINGO Christer Bogren KLUBBMÄSTARE Jim Hansson Flygskolan, bitr. motorflygchef Kristina Feldt Bitr. ekonomichef Thomas Lilja Björn Haase VÄND!

20 Flygskolan Namn och funktion Tel.arb Tel.hem Mobil Fax/ Lennartnart Westerlund SKOLCHEF PPL Ingvar Rydberg SKOLCHEF UL-B Fredrik Andersson FLYGiINSTRUKTÖR Mikael Nilsson FLYGLINSTRUKTÖR Jim Hansson Klassbehörighetsinstruktör (CRI) Biträdande motorflygchef

21 Bilaga 7. BRIEFINGINFORMATION Briefings kapacitet har med anledning av minskad personaltillgång reducerats. För att förbättra möjligheterna att komma i kontakt med briefmg är kontorens telefonlinjer sammankopplade. ATS-FÄRDPLAN / METAR / TAF / NOTAM FPC Sthlm Faxning av ATS - FPL FPC Sthlm Bekräftelse av faxad ATS-FPL FPL Sthlm Avsluta ATS-färdplan FPC Sthlm Avsluta ATS-färdplan AOR Malmö Meteorologkonsultation MET Sthlm Telefonnumren ändras ofta, kontrollera därför i AIP!

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb Drifthandbok Segelflygarna Uppsala Flygklubb Upplaga 7, 2013 INLEDNING Förord Denna drifthandbok är utgiven av styrelsen i Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Målet är att klargöra flygklubbens lokala regler

Läs mer

DRIFTHANDBOK för Johannisbergs Flygplats, ESSX

DRIFTHANDBOK för Johannisbergs Flygplats, ESSX DRIFTHANDBOK för Johannisbergs Flygplats, ESSX Lokala föreskrifter i drifthandboken har utfärdats av Flygplatsansvarig vid Västerås/Johannisbergs Flygplats, ESSX Föreskrifterna kompletterar BCL F 2.5 Bestämmelser

Läs mer

Ordförande har ordet. En medlem i blickfånget. Januari 2009

Ordförande har ordet. En medlem i blickfånget. Januari 2009 Januari 2009 Ordförande har ordet Hej alla flygare Nu har ytterligare ett framgångsrikt flygår passerat och vi kan konstatera att VKK och VLZ nästan kom upp till de budgeterade timmarna i klubbens budget,

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka

Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka Trivselregler Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka Vi i styrelsen för Brf Svindersvik i Nacka önskar Dig välkommen som boende och medlem. Vi vill presentera föreningen för Dig och berätta lite om vilka

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla

Brf Jakob i Järfälla Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

8 Instruktörer (instruktörer, instruktörsutbildningar, instruktörsmöten, faddrar)

8 Instruktörer (instruktörer, instruktörsutbildningar, instruktörsmöten, faddrar) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Organisation 3. Styrelsen 4 Arbetsgrupper beskrivning gemensamt 5 ÖFSK Event 6 Flyg (flygverksamhetsansvarig, tekniskt ansvarig, pilotschema) 7 Anläggning (stugfogde/anläggningsansvarig,

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen

TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen TRIVSELREGLER för Brf Vildmannen Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare

KONTAKTEN INNEHÅLL KONTAKTEN. Medlemsblad för Linköpings Flygklubb. Samlingsnummer 2013. www.lfk.se. Sid 1 Ledare KONTAKTEN Medlemsblad för Linköpings Flygklubb Samlingsnummer 2013 www.lfk.se Sid 1 Ledare Sid 3 Ordförande Göran har ordet INNEHÅLL Sid 16 Classic Aircraft Meeting på Hedlanda Sid 20 Nytt ansikte utåt

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

KONTAKT... med flygtrafikledningen

KONTAKT... med flygtrafikledningen KONTAKT... med flygtrafikledningen Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA Luftfartsinspektionen H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler Allmänt om ordningsregler... 2 Allmän hänsyn och trivsel... 3 Uthyrning av bostadsrätt i andra hand... 4 Barnvagnsrum... 5 Cykelrum... 6 Husdjur... 7 Kabel-TV... 8 Överlåtelse av lägenhet... 9 Ägarandel

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 5 2005 Saab Safir 60 år! (Sid. 6-7) Innehåll: 3 Ordförandens spalt 3 Flygchefen har ordet 4 Jourtjänsten 4 Sekreterarens spalt 6-7 Saab Safir 60 år 8-9 Referat från

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler

Riksbyggens Bostadsrättsförening Trumspelaren Lokala ordningsregler Allmänt om ordningsregler... 2 Allmän hänsyn och trivsel... 3 Uthyrning av bostadsrätt i andra hand... 4 Barnvagnsrum... 5 Cykelrum... 6 Husdjur... 7 Kabel-TV... 8 Överlåtelse av lägenhet... 9 Ägarandel

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm Brf. Jaktvarvet Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm September 2007 Välkommen till Brf. Jaktvarvet Detta ABC innehåller information och boenderegler till medlemmarna i Brf. Jaktvarvet. Många bestämmelser är

Läs mer

Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27

Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27 Information till bostadsrättsinnehavare i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 27 FÖRORD: Att dessa trivselregler har samlats i ett särskilt häfte har ett enda syfte och det är att vi som är

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Program för Kronobergs segelflygklubb 2009

Program för Kronobergs segelflygklubb 2009 2006-04-09 Målsättning 2009... 4 Med segelflygplan 5 Med motorsegelflygplan 5 Kontaktinformation... 6 Kronobergs Segelflygklubb (KSFK) 6 Styrelse 6 Revisorer 7 Valberedning 7 Chefssegelflyglärare 7 Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta

Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö. Vad du som medlem bör veta Brf Öland II Version: 2.0 Sida 1 av 17 Bostadsrättsföreningen Öland II Björnvägen 11, Lidingö Vad du som medlem bör veta Version 2.0 Sida 1 Brf Öland II Version: 2.0 Sida 2 av 17 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer