Fortsatt kraftig tillväxt och stark kassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt kraftig tillväxt och stark kassa"

Transkript

1 delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 31 mars Fortsatt kraftig tillväxt och stark kassa JANUARI MARS Nettoomsättningen uppgick till 121,1 (79,5), en ökning med 52,2%. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,1 (11,2), en ökning med 7,5%. Rörelseresultatet uppgick till 15,5 (7,7), en ökning med 11,3%. Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare uppgick till 16,5 (6,6), motsvarande,3 kr (,1) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,2 (-1,9). Verksamheten i Casagaming Ltd. såldes till igame Ltd. i april. Entraction är därmed en helt renodlad leverantör av produkter och tjänster för internetspel. NettoOmsättning rörelseresultat , , ,5 77,6 86,2 12, ,8 13,5 1, 6 8 7, Q4 Q4

2 Delårsrapport 1 januari 31 mars VD ORD 1% leverantör Entraction fortsätter att växa snabbt och omsatte 121,1 under första kvartalet, en ökning med 52% jämfört med förra året och vi konstaterar med glädje att det är vårt bästa kvartal någonsin. Rörelseresultatet uppgick till 15,5, att jämföra med 7,7 förra året. Efter försäljningen av verksamheten i Casagaming är vi också en av få helt renodlade leverantörer i branschen, vilket är en klar fördel i kontakten med kunder. Under första kvartalet har vi initierat utvecklingsprojekt för att säkerställa att vi tryggt kan fortsätta växa i en snabb takt. Fullbordad renodling I början av april såldes operatörsverksamheten i Casagaming till igame Ltd, som driver en framgångsrik spelsajt i Entractions nätverk. Det är leverantörsverksamheten som driver både vår tillväxt och vårt resultat och försäljningen av Casagaming är därför rätt ur såväl finansiell som strategisk synpunkt. IGame har redan bevisat sin förmåga att driva spelsajter och eftersom vi tecknat ett flerårigt avtal med dem kommer vi fortsätta få del av deras framgångar. Resultatet för Casablanca Gaming Group var negativt under kvartalet och det drar tyvärr ner koncernens rörelseresultat med 1,4. Ännu bättre produkter Vi har påbörjat ett flertal produktutvecklingsprojekt under våren, bl.a. i syfte att stärka vårt bettingerbjudande samt åtgärder för att göra vår pokerplattform ännu mer säker och stabil för att möta vår kraftiga omsättningsökning. Som en följd av detta har vi anställt nya medarbetare, men vi har också tagit in konsulter till avgränsade projekt eftersom det under rådande konjunktur är kostnadsmässigt fördelaktigt. Eftersom bolaget växer kommer vi att flytta till nya, mer yteffektiva lokaler i Stockholms city. Flytten är också en del i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering och en uppmuntran till vår befintliga personal. Vi har också beslutat att flytten till city är den bonus som personalen kommer att få i år. Vi kommer alltså inte betala ut någon ytterligare generell personalbonus som vi gjorde förra året för att motivera till den turnaround vi lyckades genomföra. Styrelsen har dock föreslagit årsstämman att fatta beslut om att införa ett incitamentsprogram där medarbetarna får möjlighet att köpa teckningsoptioner i bolaget. Bra bas för lönsamhet och tillväxt Sammanfattningsvis så har kvartalet präglats av att säkerställa att Entraction även fortsättningsvis är en ledande leverantör av produkter och tjänster inom den digitala spelindustrin. Att vi, till skillnad från flera av våra konkurrenter, fokuserar på att vara en 1% renodlad leverantör har redan givit oss positiv respons från potentiella kunder. Egentligen är det ganska självklart att en professionell leverantör inte ska konkurrera med sina kunder om spelarna. Vi har byggt upp en mycket stark kassa, våra egna likvida medel uppgår till ca 89, och söker aktivt förvärvsobjekt. Entraction är dock inte en finansiell investerare, utan vi är intresserade av bolag där det finns betydande synergieffekter att uppnå med vår nuvarande verksamhet. har inletts något svagare än, vilket är en normal säsongsvariation som vi delar med övriga aktörer i spelbranschen. Entraction är ett välmående bolag och det råder ingen tvekan om att blir vårt bästa år någonsin. Peter Åström, VD Entraction OM ENTRACTION Entraction är en internationell koncern inom den digitala spelindustrin. Entraction Holding arbetar med övergripande frågor rörande strategi, affärsutveckling samt finansierings- och kompetensförsörjning i koncernen. Bolaget utvärderar löpande affärsmöjligheter som kan stärka och utveckla koncernens leverantörsverksamhet. Entraction Solutions erbjuder kompletta system för internetspel och driver ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder partners mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster som webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och dygnetruntsupport till slutkunder. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även att leverera speltjänster till partners i pokernätverket. Entraction Holding AB är listat på First North Premier och har ca 7 8 aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Läs mer på 2 (11)

3 Delårsrapport 1 januari 31 mars Utveckling antal spelare Antalet registrerade spelare uppgick till ( ) vid periodens slut, en ökning med 41%. antal registrerade spelare Tusental Q4 Antalet aktiva spelare uppgick under kvartalet till (84 77), en ökning med 57%. antal aktiva spelare Tusental ,7 78,6 81,9 111, 132,7 Q4 Väsentliga händelser under perioden Säker, stabil och skalbar plattform Under kvartalet har ett antal utvecklingsprojekt av Entractions spelsystem initierats för att förbättra spelupplevelsen och öka skalbarheten. I tekniska termer innebär detta exempelvis en ökning av databaskapaciteten, snabbare och säkrare kommunikationsprotokoll, förbättrad systemövervakning och refaktorering av mjukvara för att kunna ta emot fler samtidiga spelare i pokernätverket. Dessutom kommer Entractions bettingerbjudande att förbättras och i slutet av kommer live betting att lanseras. Ny bingoleverantör Entraction har tecknat avtal med den ledande bingoutvecklaren Parlay Entertainment. Parlay har några av Europas främsta bingooperatörer som kunder och en beprövad mjukvara som möjliggör en smidig integration av bingo. Entractions nuvarande bingopartners kommer att börja erbjuda Parlays bingo under det andra kvartalet och ytterligare ett stort antal av Entractions turnkey-partners har redan tecknat avtal om att ansluta till nätverket. Förstärkt säljavdelning Under har Entraction byggt en stark bas genom ett brett produktutbud och stark tillväxt i pokernätverket. För att kapitalisera på dessa förbättringar har Entraction både ökat antalet säljare och effektiviserat säljarbetet under första kvartalet. Entractions målgrupp är främst större speloperatörer, mediebolag och andra aktörer med ett starkt interneterbjudande som de vill komplettera med spel. Satsning på affärsutveckling För att vara en ledande leverantör av internetspel även i framtiden så har Entraction inlett ett mer systematiserat affärsutvecklingsarbete i syfte att både ta fram förbättrade och nya erbjudanden. Entraction arbetar även aktivt med att söka förvärvsobjekt med intressanta produkter där tydliga synergieffekter kan uppnås med den befintliga leverantörsverksamheten. Satsning på nya marknader Entraction har under kvartalet börjat undersöka möjligheterna att söka licens på reglerade marknader i Europa samt att erbjuda internetspel på marknader i USA där det är tillåtet. Entractions bedömning är att bolaget redan idag kan erbjuda internetspel till alla marknader inom EU eftersom koncernens speldrivande bolag är licensierade på Malta, men bolaget kan ändå komma att söka licens på lokala marknader där det är kommersiellt fördelaktigt. Bra start för European Masters of Poker I början av lanserades European Masters of Poker, en serie pokerturneringar som ger partners i Entractions pokernätverk möjlighet att marknadsföra sitt varumärke och nätverket mot spelare i Europa. Kvalificeringstävlingarna på internet inför turneringarna har varit mycket populära och totalt har ca 6 spelare deltagit vid de första turneringarna i Estland och Bulgarien. Väsentliga händelser efter periodens utgång Spelverksamheten i Casagaming ltd såld I april tecknades avtal om att sälja verksamheten i Casagaming ltd, som bl.a. driver 24hPoker.com och Martinspoker.com till igame ltd. Avtalet innebär att igame Ltd förvärvar Casagaming Ltds tillgångar, dvs. webbdomäner, kundregister och varumärken. Inkråmet värderas till 4 5 euro, varav Entractions andel är euro. Av detta utgör 285 euro en s.k. earn out och ska, om vissa mål uppnåtts, betalas den 31 juli 21. I samband med detta har även ett flerårigt avtal tecknats om att igame kommer att driva spelsajterna vidare i Entractions nätverk. I och med detta avtal är Entractions omställning till att bli en renodlad leverantör fullbordad. 3 (11)

4 2 1 ENTRACTION HOLDING AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars Q4 27 Ekonomisk utveckling Omsättning Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 121,1 (79,5), vilket motsvarar en ökning med 52,2% jämfört med första kvartalet föregående år. Tillväxten är övervägande organisk, men nyligen lanserade partners förväntas bidra starkt till tillväxten under året. Poker Nettoomsättningen i poker för turnkey-partners, dvs. rake med avdrag för cashbacks och bonusar uppgick för första kvartalet till 84,4 (58,4), en ökning med 44,5%. Raken från integrerade partners syns inte i nettoomsättningen för poker utan redovisas endast som en royalty (se nedan). Entraction växer fortsatt i Norden, men Sydeuropa ökar relativt sett snabbare och omsättningen från Spanien har dubblats jämfört med fjärde kvartalet, om än från låga nivåer. Royalty-intäkter Royalty-intäkterna från integrerade partners uppgick under första kvartalet till 9,1 (4,2) en ökning med 117%. Betting Nettoomsättningen under första kvartalet blev 3,4 (2,8) vilket var en ökning med 21%. Nettoomsättningen i betting har en högre volatilitet jämfört med övriga spel. Vissa av de utvecklingsprojekt som initierats under kommer att bidra till ökad omsättning och därmed lägre volatilitet. Casino Casinot omsatte under första kvartalet 2,3 (11,8) en ökning med 72%. bingo Bingo omsatte,7 under kvartalet, vilket är i nivå med förra kvartalet. Omsättningen är endast hänförlig till två partners och Entraction kommer under det andra kvartalet att byta bingoleverantör för att snabbare kunna integrera nya partners och därmed öka omsättningen. Övriga intäkter Övriga intäkter består av set-up fees för nya partners samt uttagsavgifter och valutaväxlingsavgifter som tas ut av slutkunder. Dessa intäkter uppgick under första kvartalet till 3,3 (2,3). Resultat Rörelseresultatet, EBIT, för första kvartalet uppgick till 15,5 (7,7). Finansnettot för kvartalet uppgick till 1, (-,3). NettoOmsättning poker ,4 51,9 58,4 68,9 84,4 NettoOmsättning casino ,8 14,6 16,2 19,2 2,3 Q4 Q4 NettoOmsättning betting NettoOmsättning royalty-intäkter ,8 2,1 1,5 3,6 3, ,2 4,3 5,4 7,3 9,1 Q4 Q4 Nettoomsättning per produkt q4 Poker Casino Betting Bingo Royalty-intäkter Övriga intäkter Periodens nettoomsättning Avser set-up fees, uttagsavgifter samt växlingsavgifter. 4 (11)

5 Delårsrapport 1 januari 31 mars Investeringar Investeringarna under första kvartalet uppgick till 2,3 (,8) varav 1,8 (,7) avsåg immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingskostnader och,5 (,1) avsåg materiella tillgångar. Casablanca Gaming Group Entraction äger 57% av aktierna i Casablanca Gaming Group som driver spelsajterna 24hPoker, Martinspoker m.fl. via dotterbolag på Malta. Resultatet för Casablanca Gaming Group uppgick under första kvartalet till -1,4 (1,9). I april sålde Entraction rörelsen i Casablanca Gaming Group till igame som kommer att driva verksamheten vidare. Likvida medel Vid rapportperiodens slut uppgick kassa och bank till 217,8 (16,7) varav 22, (25,3) var spärrade som säkerhet för medel som deponerats via kreditkort och till e-wallets. Spelarskulden uppgick vid periodens slut till 129, (73,5) vilket betyder att bolagets egna likvida medel uppgick till 88,8 (33,2). Kassaflöde Kassaflödet för det första kvartalet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och investeringar men före förändring av spärrade medel, uppgick till 34,3 (7,8). Skatt Moderbolaget Entraction Holding AB har ett ackumulerat skattemässigt underskott om ca 166. Detta har inte tagits upp till något värde i balansräkningen. Periodens skattekostnad för koncernen uppgick till ca,7 och har beräknats efter en schablon om ca 5% vilket är den skatt koncernen betalar på de vinster som uppstår på Malta. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick till 8,8 (39,6) motsvarande,16 kr/aktie (,8). Avkastningen på eget kapital var 21,8% (2,6). Entractions aktie Entraction Holding AB är listat på Stockholmsbörsens First North Premier. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Entraction Holding AB hade ägare per 31 mars. Likviditeten i aktien är god och handel har skett samtliga dagar. Aktiekursen den 31 mars noterades till,92 kr, motsvarande ett marknadsvärde på bolaget om 477. Moderbolaget Moderbolaget Entraction Holding AB förvaltar aktierna i de underliggande koncernerna Entraction Solutions AB och Casablanca Gaming Group AB och bedriver i övrigt ingen verksamhet. Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till,1 (-1,9). Personal Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 114 (99). Redovisningsprinciper Samtliga siffror avser koncernen om inte annat anges. Jämförelser i delårsrapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period verksamhetsåret. För Poker nettoredovisas intäkterna som rake med avdrag för bonusar och cashbacks. För casino och betting nettoredovisas intäkterna som skillnaden mellan gjorda insatser och utbetalda vinster samt med avdrag för utbetalda bonusar. I direkta kostnader spelverksamhet ingår den kommission (vinstdelning) som betalas till turnkey-partners. Royalty är den månatliga intäkt från de integrerade poker partnerna i Entractions nätverk. Royaltyn är baserad på den rake som de integrerade partnernas spelare genererar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner samt RR 32 Redovisning för juridiska personer för moderbolaget. Per den 1 januari har ett antal ändringar av befintliga standarder och nya tolkningar skett, samt en ny standard (IFRS8) trätt i kraft. För Entractions del har följande utgivna standarder och tolkningar som trätt i kraft per 1 januari bedömts vara relevanta för utformningen av den finansiella rapporten samt dess redovisningsprinciper: IAS1 Utformning av finansiella rapporter. Ändringen av denna standard innebär förändring i hur de finansiella rapporterna ska utformas. Entraction har valt i enlighet med IAS1 att presentera koncernens totalresultat uppdelat i två rapporter, en resultaträkning och en rapport över övriga totalresultat. Vidare återger koncernens förändring i eget kapitaluppställningen enbart transaktioner med ägare. IFRS8 Rörelsesegment Denna standard har som utgångspunkt att segmentupplysningar ska presenteras utifrån ledningens perspektiv. Entractions segmentsredovisning har redan tidigare utgått ifrån den interna rapporteringen som tillhandahålls den högste verkställande beslutsfattaren (verkställande direktören). Detta får till följd att Entractions segmentsindelning inte har förändrats jämfört vad som tidigare presenterats i enlighet med IAS 14. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som tillämpades i årsredovisningen för. Risk- och osäkerhetsfaktorer Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer är främst av legal och politisk karaktär. Entraction är beroende av rättsläget för spelindustrin framför allt inom EU där majoriteten av bolagets spelare är aktiva. Den av regeringen tillsatta spelutredningen presenterade sin rapport i december. Det lagförslag som kan bli följden av denna utredning planeras i så fall träda i kraft i januari 211. Den kritik som riktats mot spelutredningen samt de spelmål som f.n. ligger i EG-domstolen gör att ett sådant lagförslag till följd av utredningen är mycket osäkert och Entraction bedömer inte denna risk som överhängande. Koncernens resultat är exponerat för valutakursförändringar främst gentemot euron. Samtliga intäkter och direkta kostnader är i euro. Då bolagets funktionella valuta är svenska kronor påverkas resultat och eget kapital av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat respektive tillgångar och skulder räknas om till svenska kronor. Ingen terminssäkring för dessa fluktuationer har gjorts. 5 (11)

6 Delårsrapport 1 januari 31 mars KONCERNENS resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Direkta kostnader spelverksamhet Bruttovinst Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under perioden Resultat/aktie, före utspädning (kr),3,1,7 Resultat/aktie, efter utspädning (kr),3,1,5 Antal aktier Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (tusental) Utestående teckningsoptioner uppgår till 125 st. Rapport över totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse (11)

7 Delårsrapport 1 januari 31 mars KONCERNENS balansräkning i sammandrag 31 mar 31 mar 31 dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder / Avsättningar Spelarskuld Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Antal aktier (tusental) Eget kapital/aktie (kr),16,8,13 1 Varav Goodwill (6 77). 2 Varav minoritetsintresse (12 944). 3 Varav räntebärande skulder (). förändring av eget kapital Ingående balans Ökning av avsättning för tvångsinlösen av aktier i dotterbolag till följd av skiljedom som har överklagats Summa totalresultat för perioden Utgående balans KONCERNENS kassaflödesanalys i sammandrag Q 1 HELÅR Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av spärrade medel Förändring av spärrade medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Spärrade medel Kassa och bank (11)

8 Delårsrapport 1 januari 31 mars segmentsredovisning entraction solutions casablanca gaming group Ofördelat/ eliminerat Totalt koncernen Externa intäkter Interna intäkter från andra segment Summa intäkter Direkta kostnader spelverksamhet Bruttovinst Övriga rörelsekostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Finansiella poster - netto 1 39 Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt -657 Årets resultat Casablanca Gaming Groups intäkter utgörs uteslutande av kommissioner från Entraction Solutions. entraction solutions casablanca gaming group Ofördelat/ eliminerat Totalt koncernen Tillgångar Skulder Investeringar segmentsredovisning entraction solutions casablanca gaming group Ofördelat/ eliminerat Totalt koncernen Externa intäkter Interna intäkter från andra segment Summa intäkter Direkta kostnader spelverksamhet Bruttovinst Övriga rörelsekostnader Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Finansiella poster - netto -341 Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 59 Årets resultat Casablanca Gaming Groups intäkter utgörs uteslutande av kommissioner från Entraction Solutions. entraction solutions casablanca gaming group Ofördelat/ eliminerat Totalt koncernen Tillgångar Skulder Investeringar (11)

9 Delårsrapport 1 januari 31 mars Nettoomsättning och direkta kostnader spelverksamhet Intäkter Poker Betting Casino Bingo Spelöverskott Återbetalningar i form av bonusar, cashback m.m Royaltyintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning koncernen Kostnader Kommissioner till partners Licensavgifter till spelleverantörer Spellicenser och spelskatter Övriga spelkostnader Direkta kostnader spelverksamhet finansiell sammanfattning koncernen Q4 Nettoomsättning Omsättningstillväxt jfrt med föreg kvartal/ (%) 17,8 19,3 11, -2,5 15,6 47,5 Rörelseresultat Periodens resultat Spelöverskott Avkastning på eget kapital (%) 21,8 15, 28,3 2,8 2,6 75,1 Soliditet (%) 26,9 24,3 3,3 27,7 24,1 24,3 Eget kapital/aktie (kr),16,13,12,9,8,13 Resultat per aktie (kr),3,2,2,2,1,7 Bruttomarginal (%) 46,1 48,1 49,6 5,5 47, 48,8 Rörelsemarginal (%) 12,8 9,8 15,7 11,4 9,7 11,6 Nettovinstmarginal (%) 13,1 7,1 15,6 1,2 8,3 1,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassa och bank Medelantal anställda Omsättning per anställd Rörelseresultat per anställd Börskurs vid periodens slut (kr),92,64,58,48,56,64 Börsvärde vid periodens slut (11)

10 Delårsrapport 1 januari 31 mars MODERBOLAGETS Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat I huvudsak återföring av nedskrivningar av aktier i Entraction Solution AB till balansdagens börsvärde. MODERBOLAGETS balansräkning i sammandrag 31 mar 31 mar 31 dec Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder / Avsättningar Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Solna den 7 maj Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 1 (11)

11 Delårsrapport 1 januari 31 mars Definitioner Aktiv spelare Varje unik spelare som under perioden (de senaste 9 dagarna) har satsat pengar i poker, betting, casino, bingo eller deltagit i en tävling där insats i form av bonuspoäng krävs. Avkastning på eget kapital Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. Bruttomarginal Resultat efter direkta kostnader för spelverksamhet i relation till nettoomsättningen Direkta kostnader spelverksamhet Kostnader för spelverksamheten direkt hänförbara till motsvarande intäkter. Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden. Genomsnittligt antal aktier Genomsnittet av antalet aktier under perioden, justerat för ev. split, fondemission eller utspädning. integrerad lösning En partner med integrerad lösning köper access till pokernätverket och medföljande administrationsverktyg samt licensierar pokermjukvaran. Likvida medel Kassa och bank exklusive spärrade medel. Registrerad spelare Spelare som har registrerat ett användarnamn i nätverket. Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare i relation till genomsnittligt antal aktier. Rake Andel av potten som speloperatören tar som avgift för spelet i poker. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen. Rörelseresultat per anställd Rörelseresultat i relation till medelantalet anställda. Soliditet Eget kapital inkl. minoritet i förhållande till summa tillgångar. SPELÖVERSKOTT Intäkter från samtliga spelverksamheter, exkl. royaltyintäkter. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder och avsättningar inkl. latenta skatteskulder. turnkey-lösning Ger partners tillgång till Bolagets spelportfölj samt en komplett uppsättning kringtjänster som betalningslösningar, promotionsverktyg, kundsupport, drift, webbdesign samt spellicenser. Partners ansvarar endast för marknadsföring och kundanskaffning. nettovinstmarginal Periodens resultat i förhållande till nettoomsättningen. Nettoomsättning Nettointäkter från samtliga spelverksamheter hos turnkey-partners till Entraction, royaltytintäkter från externa partners som har en integrerad lösning samt övriga intäkter med avdrag för direkta rabatter till spelare i form av bonusar, cashbacks, VIP-poäng och turneringssponsring. kontakta oss För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Åström, VD Tel: , e-post: Britt-Marie Boije, finanschef Tel: , e-post: Pia Rosin, KOMMUNIKationschef Tel: , e-post: kalendarium 26 augusti Delårsrapport januari juni 5 november Delårsrapport januari september 18 februari 21 Bokslutskommuniké januari december årsstämma Årsstämma hålls den 7 maj kl. 16. i Bolagets lokaler på Gårdsvägen 18 i Solna. 11 (11)

fortsatt starkt resultat

fortsatt starkt resultat delårsrapport, Entraction Holding AB 1 januari - 3 JUNI fortsatt starkt resultat, JANUARI JUNI, kvarvarande verksamhet Nettoomsättningen uppgick till 227,8 mkr (157,2), en ökning med 44,9%. Resultatet

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007

Kalendarium. Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007. Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 ÅRSREDOVISNING 2006 Kalendarium 22 MAJ 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars publiceras den 22 maj 2007 29 MAJ 2007 Årsstämma för verksamhetsåret 2005 2006 hålls den 29 maj 2007 28 AUGUSTI 2007 Delårsrapport

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Q4 Cherry AB (publ) 1 1

Q4 Cherry AB (publ) 1 1 Cherry AB (publ) 1 1 Q4 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 MSEK/kvartal

Läs mer

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 november 2013 Kvartalsrapport tredje kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september VD-KOMMENTAR Tredje kvartalet Substansvärdet minskade med 4,6 procent under kvartalet och uppgick till 28,7 SEK per aktie. Bure genomförde försäljningen av innehaven i Carnegie

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål

Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål NetOnNet AB (publ) Org nr 556520-4137 Delårsrapport för perioden 1 maj 2010 31 juli 2010 Ökad kundtillströmning gör att NetOnNet når omsättningsmål Koncernen, första kvartalet (maj 2010 juli 2010) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké VD-KOMMENTAR Fjärde kvartalet Substansvärdet minskade med 5,6 procent under kvartalet och uppgick till 27,1 SEK per aktie. Vitrolife knoppade av bolaget Xvivo Perfusion AB - nytt innehav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer