Kollektivtrafiknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivtrafiknämnden"

Transkript

1 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Kollektivtrafiknämnden Kenny Nilsson Avd Ledning RAPPORT/UPPFÖLJNING Datum (10) Ekonomisk hushållning och intern kontroll uppföljning 2011 Nedan följer en beskrivning av det interna kontrollarbetet för Planen för ekonomisk hushållning och intern kontroll 2011 biläggs uppföljningen. Till uppföljningen läggs även förslag om intern kontrollplan för Inledning Inför arbetet med 2011 års planer tillkom, i förhållande till 2010 års plan, följande tre nya obligatoriska kontrollområden i koncernkontorets anvisningar. 1. s verksamhet är tillgänglig för alla på lika villkor. I målet ingår tillgänglighet i många former som även t ex kommunikation till medborgarna och fysisk tillgänglighet. Målet ingår i intressentperspektivet. 2. har en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Målet ingår i verksamhetsperspektivet. 3. s medarbetare har tydliga uppdrag och ser koppling till verksamhetens och förvaltningens mål och uppdrag. Målet ingår i medarbetarperspektivet. Utöver dessa områden lyfte förvaltningen (Skånetrafiken) även in områden som gäller Personal och IT i 2011 års plan. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av vad som hänt och hur det interna kontrollarbetet har bedrivits under respektive kontrollområde, dvs såväl obligatoriska som förvaltningens egna. Inledningsvis kommer de obligatoriska områdena och därefter de områden som förvaltningen har tagit fram utöver de obligatoriska. Obligatoriska områden 1. Projektmedel Används externa projektmedel enligt finansiärens anvisningar? Postadress: Skånetrafiken, Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (10) Gäller för Skånetrafikens del endast statsbidrag. Användningen kontrolleras löpande. Ingen avvikelse har påträffats. 2. Gåvor och donationer Sker utdelning från gåvor och donationer enligt föreskrifter för respektive gåva och donation? Inga utdelningar från gåvor eller donationer har förekommit under Manuella fakturor Kontroll av manuella fakturor, dvs fakturor som inte är i elektroniskt system. I samband med övergång till ekonomisystemet Raindance har en del fakturor i utländsk valuta hanterats manuellt genom inskanning av attesterade underlag och betalning via finans. Denna övergångslösning har nu upphört genom att rutiner för hantering av fakturor med större belopp i utländsk valuta inom ekonomisystemet har skapats. De manuella fakturorna är få till antalet och har kontrollerats löpande. Inga felaktiga utbetalningar har påträffats vid kontroll av de manuella fakturorna. 4. Kontantkassor Hanteras kontantkassor enligt s anvisningar? Skånetrafiken har inte några kontantkassor av den typ som förekommer inom i övrigt utan endast de kassor som finns vid kundcentren som avser försäljning av biljetter och laddning av periodkort. För hantering av dessa kassor finns speciella rutiner som kontrolleras genom stickprov. Se även redovisning under Intern kontroll ekonomi nedan. 5. Skattelagstiftning a. Följs skattelagstiftningens krav? b. Sker momsredovisning och finns momsunderlag på leverantörsfakturor på ett korrekt sätt? Inga avvikelser mot skattelagstiftningens krav har påträffats. Med undantag av den nedan beskrivna avvikelsen har momsredovisning och momsunderlag hanterats på ett korrekt sätt. Momsredovisning av så kallad EU moms har inte skett i tid. Vid inköp från annat EU- land skall momsen läggas till av köparen och därefter dras av igen som ingående moms. Detta har inte gjorts vid ordinarie momsredovisningstillfällen utan i efterhand genom rättelse. 6. Kollektivtrafiken är tillgänglig för alla på lika villkor Ärende 10 Bilaga 1 KTN

3 Datum (10) Målet är att andelen skåningar som har minst 10 dagliga resmöjligheter till någon av de fyra huvudorterna Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad, med högst 60 minuters restid skulle vara minst 91 % för Till och med oktober månad 2011 var andelen 90 %. För 2012 är målet satt till 91,5 %. 7. Skånetrafiken har en effektiv verksamhet med hög kvalitet Uppnås målen för resandeökning och kundnöjdhet? Skånetrafiken har haft en hel del kvalitetsbrister i trafiken under året. Detta finns närmare beskrivet i text om verksamheten i månadsrapporter och årsberättelse. Varken målet för resandeökning eller målet för kundnöjdhet uppnåddes. 8. Skånetrafikens medarbetare har tydliga uppdrag och ser koppling till verksamhetens och förvaltningens mål och uppdrag Har alla medarbetare målkort eller hurkort som följs upp minst 2 ggr per år? Alla medarbetare skall ha någon form av målkort och minst 2 målkortssamtal per år. Medarbetarnas egen upplevelse av målen mäts årligen i medarbetarundersökning. (Springlife). Utfallet på området målkvalite i årets undersökning blev 58,7 något bättre än 2010 men fortfarande under riktvärdet. Förvaltningens egna kontrollområden Berednings- och beslutsprocessen Under 2011 påbörjades ett internt arbete i förvaltningen för att effektivisera och stärka beredningsprocessen. Ärendena ska vara klara tidigare i processen samtidigt som de ska vara mer genomarbetade och förankrade innan de presenteras för politiken. Arbetet syftade även till att förvaltningens process skulle likriktas med övriga förvaltningar inom. Från och med 2011 används en ärendemall som är identisk med övriga förvaltningar. Offentliggörande av handlingar och protokoll på internet har också flyttats från Skånetrafikens hemsida till s hemsida och görs numera helt i linje med övriga förvaltningar även om vissa problem uppstår på grund av att Skånetrafiken ligger utanför region Skånes nät. Det nya arbetssättet har inneburit att det i princip inte förekommit några kompletteringar eller extra utskick av beslutsunderlag under året. Kollektivtrafiknämnden höll sju ordinarie sammanträden samt två extrainsatta, ett den 18 augusti samt ett den 28 november hanterades 153 ärenden i nämnden mot 122 ärenden För 2011 är motsvarande siffra 102 (112 inklusive extrasammanträdena), varav 41 (47) var beslutsärenden. Det ska dock påpekas att jämförelsen haltar något då de nya rutinerna för beredningsprocessen innebär färre punkter på nämndens dagordning. _ Uppdrags- och budgetprocess Ärende 10 Bilaga 1 KTN

4 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Datum (10) Planeringen och arbetet har följt den av regionen antagna planen för verksamhetsstyrning i form av planeringsdirektiv, budget och förvaltningsuppdrag. Kollektivtrafiknämnden har i början på våren tagit del av den förberedande tjänstemannaberedningen och i möte före sommaren strukturen på det remissmaterial som tagits fram. Nämnden initierade tidigt arbetet med budget 2012 och förvaltningen kunde på mötet i maj presentera en första grov bedömning av behoven. Samtidigt inleddes budgetsamtalen med regionledningen, som sen har fortsatt under hösten fram till regionfullmäktiges beslut i november. Kollektivtrafiknämnden lämnade yttrande över planeringsdirektiv och budget, samt beslutade om förvaltningsuppdrag för Skånetrafiken som planerat vid septembermötet. Den nya kollektivtrafiklag som började gälla den 1 januari innebär att blir ny regional kollektivtrafikmyndighet. Den nya myndigheten har bland annat att fastställa ett regionalt trafikförsörjningsprogram som beskriver det samlade utbudet, det vill säga både den offentligt finansierad och kommersiell regional kollektivtrafik. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ersätter den tidigare trafikförsörjningsplanen och innebär en fördjupning och direkt koppling till annan samhällsbyggnad. Lagkravet är att ett sådant program ska finnas senast oktober2012. har valt att under 2011 inledda detta arbete och ett nytt program kommer därför att kunna behandlas i regionfullmäktige redan i februari Målsättningen är att det ska kunna ske en årlig prövning av programmet. Kollektivtrafiknämnden yttrade sig över det nu framtagna programmet i december Med ledning av förvaltningsuppdrag, planeringsdirektiv, budget, nytt trafikförsörjningsprogram och skilda strategidokument har förvaltningen upprättat verksamhetsplan I denna kommuniceras vidare till förvaltningens samtliga anställda och samverkansparter, mål, ambitioner och förväntningar mer i detalj för det kommande året och därpå följande. _ Uppföljningsprocess Uppföljning sker kontinuerligt och stäms av månadsvis. BEST-rapporten sammanfattar utvecklingen och stämmer av mot fastställda mål och nyckeltal och jämför utvecklingen mot föregående år. Redovisningen följer det fyra perspektiven- kund, medarbetare, verksamhet och ekonomi. Under året har det skett en successiv utveckling av rapporten och nya områden inom ekonomi, försäljning, resande och ombordmätningar har kunnat tillföras. Vissa rapporter inom ekonomi och resandeuppföljning har fortsatt skett enligt tidigare rutiner. BEST-rapporeten presenteras vid varje möte med kollektivtrafiknämnden och varje månad till alla anställda vid personalmöten och som information på intranät. Regionledningen får en uppföljning varje månad.

5 Datum (10) Kris-/kriskommunikation Följs krisplan/kriskommunikationsplanen? Är den ändamålsenlig? Ärende 10 Bilaga 1 KTN Förvaltningsledningen fattade beslut om en ny kriskommunikationsplan. Denna plan har ersatt en kriskommunikationsplan från 2008 där bland annat den så kallade verksamhetsjouren etablerades. Samtliga utsedda i verksamhetsjouren har krisplan/kriskommunikationsplan jämte kontaktlistor med ansvarsområden tillgängliga. Kriskommunikationen är en viktig del av Skånetrafikens krishantering. Stora delar av den direkta krishantering med fordon och resenärer skrivs in i avtal med entreprenörerna och däri beskrivs hur de ska kommunicera med Skånetrafiken vid kris. Under 2010 togs den reviderade kriskommunikationsplanen i Skånetrafikens ledningsgrupp. Då kriskommunikationen är ett levande dokument så uppdateras den hela tiden för att passa organisationen och vara ett stöd och hjälpmedel vid olika kriser. En uppdatering av den befintliga kriskommunikationsplanen görs för tillfället då vi nu har ny förvaltningsdirektör på plats. En övning i kriskommunikation kommer att genomföras under 2012 för Skånetrafikens ledningsgrupp Samtliga utsedda i verksamhetsjouren har krisplan/kriskommunikationsplan jämte kontaktlistor med ansvarsområden tillgängliga. Arbetet fortgår med att utbilda framförallt de personer som ingår i verksamhetsjouren i bl a mediaträning. Medieanalys Presschefen gör en medieanalys sex gånger om året med en redovisning av hur Skånetrafiken har förekommit i media och de ämnen som har diskuteras. Samtidigt görs även en uppföljning varje kvartal av antalet pressmeddelanden under respektive period samt en beskrivning av mottagandet i media utefter tre rubriker: positivt, negativt, neutralt. För 2011 har både medieanalys och uppföljning gjorts enligt plan utan avvikelser. IT-råd 5 IT Rådsmöte har hållits under 2011, beslutsunderlag har granskats och varit underlag för beslut av investeringar, förvaltning och utveckling av verksamhetens IT. Upphandling Skånetrafiken upphandlar nästan all sin kärnverksamhet. Därmed blir Skånetrafiken också en upphandlingsintensiv organisation med förhållandevis många omfattande upphandlingar. En viktig målsättning för upphandlingsverksamheten är att de upphandlingar som genomförs ska leda till avtal som ger bästa möjliga nytta för våra kunder. Samtidigt är det viktigt att upphandlingarna genomföras i enlighet med gällande lagstiftning.

6 Datum (10) Riskanalys För att belysa olika riskfaktorer och i möjligaste mån förebygga kommande problem infördes redan under 2008 en modell för riskanalys vid upphandling. Modellen används vid större upphandlingar och vid andra upphandlingar som bedöms vara strategiskt viktiga. Modellen utgår från en riskidentifiering där de olika riskerna bedöms dels utifrån tänkbara konsekvenser, dels utifrån sannolikheten att de inträffar. Den sammanvägda bedömningen leder fram till en riskvärdering med en åtgärdsplan för de risker som enligt bedömningen bör prioriteras. Checklista upphandling Upphandling är en process bestående av ett flertal moment/etapper. För att säkerställa att processen löper utan att viktiga moment faller bort infördes en checklista under hösten Ansvarig upphandlare ansvarar för att checklistan följs. Lägesrapport upphandling Busstrafikupphandling 2011 I september 2011 fattades tilldelningsbeslut i Busstrafikupphandling Upphandlingen bestod av fyra trafikuppdrag varav trafikuppdrag Svalöv, Ekeby och Lund öster tilldelades Nobina Sverige AB. Trafikuppdrag Kristianstad Köpinge tilldelades Veolia Sverige Transport AB. Upphandlingen överklagades inte. Upphandling kvalitetsmätning ombord Pågatåg, Regionbuss och Stadsbuss Tilldelningsbeslut fattades i juni 2011 och avtalet tilldelades Epinion A/S. Avtalet sträcker sig till och med med möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 2 år. Upphandlingen överprövades inte. Upphandling av Entreprenörer för Serviceresor i nordvästra och sydvästra Skåne Upphandlingen innefattade både personbilar och specialfordon och fyra entreprenörer tilldelades avtal. De fyra var Maximilian Transporter, Telepass AB, Patrik & Niklas Taxitjänst AB samt Taxi Helsingborg AB. Tilldelningsbeslut fattades i juni Upphandlingen överprövades av Bäst Taxi AB till Förvaltingsdomstolen och yrkade att upphandlingen skulle göras om. Bäst Taxi AB ansåg att förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut brustit i transparens. Förvaltningsrätten avslog Bäst Taxis AB begäran om att upphandlingen skulle göras om. Upphandling av Bevakningstjänster Upphandlingen avsåg bevakningstjänster på Kundcenter, stationer, terminaler, hållplatser och för biljettmaskiner. Tilldelningsbeslut fattades i november 2011 och avtalet tilldelas Svensk Bevakningstjänst AB. Upphandlingen överprövades inte. Ärende 10 Bilaga 1 KTN

7 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Datum (10) Upphandling av Malmö Södervärn Upphandlingen av halva stadstrafiken i Malmö genomfördes under våren och sommaren Upphandlingen avbröts den 30 augusti 2011 då endast ett anbud inkommit. Planerad trafikstart var med avtalstid om 8 år. Skälet till avbrytandet var att det förelåg bristande konkurrens, då det endast inkommit ett anbud. Därtill var det inkomna anbudets pris avsevärt över den budgeten kostanden för den aktuella trafiken. Under hösten 2011 har därför en sk direktupphandling genomförts för att säkerställa trafiken i Malmö från juni 2012 till juni 2014 då en ny upphandling beräknas vara genomförd. För att säkerställa flera anbudsgivare i direktupphandlingen beslutade Regionstyrelsen att underlätta för trafikföretagen genom att finansiera bussarna i uppdraget. Flera trafikföretag deltog i upphandlingen vilken avslutades strax före jul med att Veolia Transport Sverige AB fortsätter att utföra trafiken. Under hösten 2012 kommer en ny upphandling att påbörjas av Malmö Södervärn. Det kan också nämnas att Skånetrafiken deltagit i upphandling av Profilprodukter vilken genomfördes av Koncerninköp. _ Avtalsförvaltning och uppföljning, trafik och allmänt Uppföljning av trafikavtal och andra strategiskt viktiga avtal har under 2011 genomförts enligt plan. Kontroller har genomförts för att säkerställa att villkor som rör bonus/viten, fakturering och löptider efterföljs. Uppföljningen har genomförts av upphandlingsenheten och inga allvarliga avvikelser har noterats. Pm 3 förvaltningsstyrning Under året har det gjorts uppföljning av Pm3 förvaltningsstyringen per kvartal, samtliga etablerade förvaltningsobjekt har dessutom avlagt förvaltningsrapport avseende Samtliga förvaltningsplaner är uppdaterade inför Lönerapportering Kontrollera att lön betalas ut med rätt belopp till rätt person. Arbetsscheman och lön har kontrollerats genom ett antal stickprov av HR enheten. Inga avvikelser har påträffats Övrig personalredovisning Kontroll att medarbetare med oreglerad arbetstid inte skapar övertidssaldo. Stickprovkontroll har gjorts genom att HR enheten valt ut ett antal medarbetare och tillsammans med GSF kontrollerat löneutbetalningarna.

8 Datum (10) Miljöarbete Skånetrafiken har åter certifierats enligt ISO efter revision 2011 och i januari Årets extern- och internrevision har klarats av med mindre avvikelser. Ansvarsområdet för miljöcertifieringen är tydligt och hanteras av miljöstrategen. En förändring som beslutats för 2009 och framåt är att ledningens (nämnd och förvaltningsledning) information om miljöarbetet ska ske både vår och höst, och så har också skett (framgår av nämndsprotokoll). Miljöstrategen informerade då såväl förvaltningsledningen som nämnden för kollektivtrafik (numera kollektivtrafiknämnden). Den 17 november 2009 beslutades att Skånetrafiken även önskar gå vidare med den så kallade Bra Miljöval märkningen, även för bussar (finns redan på Pågatågen) och Öresundståg. Märkningen är dock ingen allmän märkning av verksamheten utan knyts till en specifik produkt eller tjänst, exempelvis tågtrafiken och busstrafiken. En kontroll behöver införas så att märkningen säkras. Införandet av märkningen blev klar under Revision av märkningen sker årligen. Skånetrafikens arbete med att göra trafiken fossilfri fortlöper väl. Vid ledningens miljöinformation framgick att 48,8 % av den gas som bussarna kör på är biogas. _ Intern kontroll ekonomi Ärende 10 Bilaga 1 KTN Skånetrafikens administrativa interna kontroll 2011 Under året har administrativa kontroller utförts enligt den interna kontrollplanen Vid kontrollerna har det framkommit följande avvikelser. Vid 2 tillfällen har 1 penningpåse försvunnit under överlämnande och transport från kundcenter Lund till insättning på bank via uppräkningscentral. Ett antal penningpåsar överlämnas dagligen från kundcenter till G4S som ansvarar för transport, uppräkning och insättning av pengarna på bank. En påse med kr har försvunnit den 2 maj och en påse med kr har försvunnit i juni. Rutinerna vid överlämnandet har inte följts helt. Polisanmälan är lämnad och genomgång av rutinerna har gjorts med såväl G4S som egen personal. Vid avstämning av försäljning i kontant/kort automater har upptäckts differenser mellan registrerad försäljning mot kreditkort och mottagna pengar från kortinlösningsföretaget. En möjlig orsak är att filer med försäljning inte nått fram till kortinlösningsföretaget. Utredning pågår. Momsredovisning av så kallad EU moms har inte skett i tid. Vid inköp från annat EU- land skall momsen läggas till av köparen och därefter dras av igen som ingående moms. Detta har inte gjorts vid ordinarie momsredovisningstillfällen utan i efterhand genom rättelse. Under året har ett stort antal kontantautomater vandaliserats i samband med inbrott. Kostnaden för Skånetrafiken är stulna sedlar och framförallt dyra reparationer av automaterna. Kontantautomaterna har tidigare utrustats med en kompletterande förstärkning för att förhindra inbrott.

9 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Datum (10) Tyvärr har det nu visat sig att detta inte längre räcker då vandalisering och intrång i automaterna i stället sker via displayen. Skånetrafiken överväger att ta bort alla kontantautomater som är placerade i utsatta lägen. Delegation anmälan och rapportering Kollektivtrafiknämndens delegationsordning har reviderats vid tre tillfällen under 2011 och kommer att behöva revideras ytterligare under Syftet med revideringarna är att det alltid ska finnas en aktuell delegationsordning. En del av arbetet med revidering går ut på att få ner behovet av revidering, t ex genom att hänvisa till funktion istället för person i ordningen. Fattade delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas vid varje nämndsmöte. Ärendena mellan föregående och innevarande nämnd redovisas. Attestförteckning Efter att Skånetrafiken började använda Raindance för hantering av fakturor finns attesträttigheterna inlagda i systemet. Förändring av attesträttigheterna sker enligt koncernens rutiner. Intäktsredovisning biljettmaskiner Att intäkter från försålda biljetter redovisas och betalas in. Vid avstämning av försäljning i kontant/kort automater har upptäckts differenser mellan registrerad försäljning mot kreditkort och mottagna pengar från kortinlösningsföretaget. En möjlig orsak är att filer med försäljning inte nått fram till kortinlösningsföretaget. Utredning pågår. Finansiella affärsuppgörelser Att affärsuppgörelser stäms av och granskas av oberoende specialkompetens. Skånetrafiken har under senare halvan av 2011 påbörjat ett arbete för att säkerställa att affärsuppgörelser som innebär finansiella åtaganden hanteras i enlighet med regionledningens instruktioner. Utblick 2012 Inför 2012 ställs verksamheten inför nya utmaningar, inte minst med anledning av den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft den 1 januari Region Skåne har fått förbereda sig för en ny roll som kollektivtrafikmyndighet, vilket skett genom tecknande av nytt kommunavtal och att ett första nytt regionalt trafikförsörjningsprogram upprättats. Programmet har en nära koppling till annan samhällsutveckling och omfattar all kollektivtrafik, såväl samhällsfinansierad som kommersiell. Internt i har det inneburit att rollfördelning mellan regionala tillväxtnämnden och kollektivtrafiknämnden lagts fast.

10 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Datum (10) Den nya lagen innebär även fri etableringsrätt för trafikföretag som vill bedriva kommersiell kollektivtrafik utan samhällsstöd samtidigt som det gemensamma branschprojeket fördubbling, går in i ett mera skarpt läge. En av utmaningarna i projektet handlar om hur arbetsformer och ansvar kan utvecklas i nya affärsmodeller och kommande avtal. och kollektivtrafiknämnden har uttalat en klar vilja att se kommersiella trafiksatsningar som viktiga för att bredda och stärka utbudet till kund. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att visa stor öppenhet och söka samverkan med nya kommersiella aktörer. Förvaltningen har under 2011 intensifierat arbetet för att se över och anpassa affärsrelationerna till avtal med ökad drivkraft och engagemang. Målsättningen är att kunna använda de nya modellerna och arbetssättet i den påbörjade trafikupphandlingen De nya förutsättningarna och behoven innebär att det interna kontrollarbetet under året kommer att anpassas därefter. En del i det arbetet är att integrera de obligatoriska kontrollområdena med förvaltningens egna i syfte att få en större förståelse för helheten. Under 2012 kommer även ett kvalitetsråd att inrättas vilket kommer att leda till större fokus på mätbara kvalitetsindikatorer. Arbetet har påbörjats men inte kommit så långt att det avspeglas i plan En annan nyhet är införandet av månadsvisa resultatuppföljningar på verksamhetsnivå (per avdelning). De innebär ett tydligare fokus på ekonomiska frågor och återspeglas i plan 2012 (p18).

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken 1 (5) Grått fält=obligatoriskt Kontrollansvarig: Förvaltningschef eller av

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Ärendelista Snv 442/2014

Ärendelista Snv 442/2014 Ärendelista Snv 442/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-12-10 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 1 Protokolljusterare Förslag: Ordinarie: Liza Sörberg (MP) Ersättare: Reiny Lindqvist FP)

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Motion färdtjänstkort som kan laddas med pengar 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Björn Johansson Avd.chef kollektivtrafik Regional samhällsplanering Bjorn.k.johansson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-09-28 RS120174 Regionstyrelsen Motion

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken

Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny Persson, Deloitte Momsgranskning Region Skåne - Skånetrafiken Deloitte AB Box 386, Hjälmaregatan3 201 23 Malmö Sverige Tel: + 46 40 669 61 00 Fax: +46 40 23 68 80 Memo Datum: 30 november 2006 Till: Från: Ärende: Johan Rasmusson, Deloitte Bo-Arne Olsson och Benny

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 6 Datum 2013-02-12 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid:

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt

Avtalstyper. tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal för buss- eller spårtrafik avtal för anropsstyrd trafik samt Mål Avtal, som driver mot målet att fördubbla resandet och marknadsandelen Ett reducerat antal överklaganden Avtal, som gör det möjligt att få mer trafik pengarna Utveckla den gemensamma affären mellan

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Frida Blomqvist, trafikplanerare Tammy Helander, trafikplanerare Caroline Johansson, trafikplanerare 35-36

Frida Blomqvist, trafikplanerare Tammy Helander, trafikplanerare Caroline Johansson, trafikplanerare 35-36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-25 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Pierre Rydén Britt-Marie Sjöberg, ersättare Kjell Sjölund

Läs mer

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002

INTERN KONTROLL Kontrollplan 2002 Kontrollplan 2002 Ekonomi Interkommunala ersättningar och ersättning friskolor Leverantörsfaktura / utanordning / attest Skollagen, skolplanen, avtal, fastställda belopp Attestreglemente, gällande besluts-

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Intern kontrollplan 2015

Intern kontrollplan 2015 Intern kontrollplan 2015 2015-04-02 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av arbetet med internkontroll... 3 2 Förslag till beslut... 3 3 Fokusområden för det kommande året... 3 4 Riskanalys... 4 5 Sammanställning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Maj 2015 INNEHÅLL Sid. Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ogiltigförklarat avtal

Läs mer

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10)

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 maj 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN Inledning Detta regelverk för grund- och särskoleelevers resor i Bjuvs kommun har utarbetats i samarbete med Helsingborgs stad, Svalövs

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer