Kollektivtrafiknämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollektivtrafiknämnden"

Transkript

1 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Kollektivtrafiknämnden Kenny Nilsson Avd Ledning RAPPORT/UPPFÖLJNING Datum (10) Ekonomisk hushållning och intern kontroll uppföljning 2011 Nedan följer en beskrivning av det interna kontrollarbetet för Planen för ekonomisk hushållning och intern kontroll 2011 biläggs uppföljningen. Till uppföljningen läggs även förslag om intern kontrollplan för Inledning Inför arbetet med 2011 års planer tillkom, i förhållande till 2010 års plan, följande tre nya obligatoriska kontrollområden i koncernkontorets anvisningar. 1. s verksamhet är tillgänglig för alla på lika villkor. I målet ingår tillgänglighet i många former som även t ex kommunikation till medborgarna och fysisk tillgänglighet. Målet ingår i intressentperspektivet. 2. har en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Målet ingår i verksamhetsperspektivet. 3. s medarbetare har tydliga uppdrag och ser koppling till verksamhetens och förvaltningens mål och uppdrag. Målet ingår i medarbetarperspektivet. Utöver dessa områden lyfte förvaltningen (Skånetrafiken) även in områden som gäller Personal och IT i 2011 års plan. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av vad som hänt och hur det interna kontrollarbetet har bedrivits under respektive kontrollområde, dvs såväl obligatoriska som förvaltningens egna. Inledningsvis kommer de obligatoriska områdena och därefter de områden som förvaltningen har tagit fram utöver de obligatoriska. Obligatoriska områden 1. Projektmedel Används externa projektmedel enligt finansiärens anvisningar? Postadress: Skånetrafiken, Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyen 7 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (10) Gäller för Skånetrafikens del endast statsbidrag. Användningen kontrolleras löpande. Ingen avvikelse har påträffats. 2. Gåvor och donationer Sker utdelning från gåvor och donationer enligt föreskrifter för respektive gåva och donation? Inga utdelningar från gåvor eller donationer har förekommit under Manuella fakturor Kontroll av manuella fakturor, dvs fakturor som inte är i elektroniskt system. I samband med övergång till ekonomisystemet Raindance har en del fakturor i utländsk valuta hanterats manuellt genom inskanning av attesterade underlag och betalning via finans. Denna övergångslösning har nu upphört genom att rutiner för hantering av fakturor med större belopp i utländsk valuta inom ekonomisystemet har skapats. De manuella fakturorna är få till antalet och har kontrollerats löpande. Inga felaktiga utbetalningar har påträffats vid kontroll av de manuella fakturorna. 4. Kontantkassor Hanteras kontantkassor enligt s anvisningar? Skånetrafiken har inte några kontantkassor av den typ som förekommer inom i övrigt utan endast de kassor som finns vid kundcentren som avser försäljning av biljetter och laddning av periodkort. För hantering av dessa kassor finns speciella rutiner som kontrolleras genom stickprov. Se även redovisning under Intern kontroll ekonomi nedan. 5. Skattelagstiftning a. Följs skattelagstiftningens krav? b. Sker momsredovisning och finns momsunderlag på leverantörsfakturor på ett korrekt sätt? Inga avvikelser mot skattelagstiftningens krav har påträffats. Med undantag av den nedan beskrivna avvikelsen har momsredovisning och momsunderlag hanterats på ett korrekt sätt. Momsredovisning av så kallad EU moms har inte skett i tid. Vid inköp från annat EU- land skall momsen läggas till av köparen och därefter dras av igen som ingående moms. Detta har inte gjorts vid ordinarie momsredovisningstillfällen utan i efterhand genom rättelse. 6. Kollektivtrafiken är tillgänglig för alla på lika villkor Ärende 10 Bilaga 1 KTN

3 Datum (10) Målet är att andelen skåningar som har minst 10 dagliga resmöjligheter till någon av de fyra huvudorterna Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad, med högst 60 minuters restid skulle vara minst 91 % för Till och med oktober månad 2011 var andelen 90 %. För 2012 är målet satt till 91,5 %. 7. Skånetrafiken har en effektiv verksamhet med hög kvalitet Uppnås målen för resandeökning och kundnöjdhet? Skånetrafiken har haft en hel del kvalitetsbrister i trafiken under året. Detta finns närmare beskrivet i text om verksamheten i månadsrapporter och årsberättelse. Varken målet för resandeökning eller målet för kundnöjdhet uppnåddes. 8. Skånetrafikens medarbetare har tydliga uppdrag och ser koppling till verksamhetens och förvaltningens mål och uppdrag Har alla medarbetare målkort eller hurkort som följs upp minst 2 ggr per år? Alla medarbetare skall ha någon form av målkort och minst 2 målkortssamtal per år. Medarbetarnas egen upplevelse av målen mäts årligen i medarbetarundersökning. (Springlife). Utfallet på området målkvalite i årets undersökning blev 58,7 något bättre än 2010 men fortfarande under riktvärdet. Förvaltningens egna kontrollområden Berednings- och beslutsprocessen Under 2011 påbörjades ett internt arbete i förvaltningen för att effektivisera och stärka beredningsprocessen. Ärendena ska vara klara tidigare i processen samtidigt som de ska vara mer genomarbetade och förankrade innan de presenteras för politiken. Arbetet syftade även till att förvaltningens process skulle likriktas med övriga förvaltningar inom. Från och med 2011 används en ärendemall som är identisk med övriga förvaltningar. Offentliggörande av handlingar och protokoll på internet har också flyttats från Skånetrafikens hemsida till s hemsida och görs numera helt i linje med övriga förvaltningar även om vissa problem uppstår på grund av att Skånetrafiken ligger utanför region Skånes nät. Det nya arbetssättet har inneburit att det i princip inte förekommit några kompletteringar eller extra utskick av beslutsunderlag under året. Kollektivtrafiknämnden höll sju ordinarie sammanträden samt två extrainsatta, ett den 18 augusti samt ett den 28 november hanterades 153 ärenden i nämnden mot 122 ärenden För 2011 är motsvarande siffra 102 (112 inklusive extrasammanträdena), varav 41 (47) var beslutsärenden. Det ska dock påpekas att jämförelsen haltar något då de nya rutinerna för beredningsprocessen innebär färre punkter på nämndens dagordning. _ Uppdrags- och budgetprocess Ärende 10 Bilaga 1 KTN

4 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Datum (10) Planeringen och arbetet har följt den av regionen antagna planen för verksamhetsstyrning i form av planeringsdirektiv, budget och förvaltningsuppdrag. Kollektivtrafiknämnden har i början på våren tagit del av den förberedande tjänstemannaberedningen och i möte före sommaren strukturen på det remissmaterial som tagits fram. Nämnden initierade tidigt arbetet med budget 2012 och förvaltningen kunde på mötet i maj presentera en första grov bedömning av behoven. Samtidigt inleddes budgetsamtalen med regionledningen, som sen har fortsatt under hösten fram till regionfullmäktiges beslut i november. Kollektivtrafiknämnden lämnade yttrande över planeringsdirektiv och budget, samt beslutade om förvaltningsuppdrag för Skånetrafiken som planerat vid septembermötet. Den nya kollektivtrafiklag som började gälla den 1 januari innebär att blir ny regional kollektivtrafikmyndighet. Den nya myndigheten har bland annat att fastställa ett regionalt trafikförsörjningsprogram som beskriver det samlade utbudet, det vill säga både den offentligt finansierad och kommersiell regional kollektivtrafik. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ersätter den tidigare trafikförsörjningsplanen och innebär en fördjupning och direkt koppling till annan samhällsbyggnad. Lagkravet är att ett sådant program ska finnas senast oktober2012. har valt att under 2011 inledda detta arbete och ett nytt program kommer därför att kunna behandlas i regionfullmäktige redan i februari Målsättningen är att det ska kunna ske en årlig prövning av programmet. Kollektivtrafiknämnden yttrade sig över det nu framtagna programmet i december Med ledning av förvaltningsuppdrag, planeringsdirektiv, budget, nytt trafikförsörjningsprogram och skilda strategidokument har förvaltningen upprättat verksamhetsplan I denna kommuniceras vidare till förvaltningens samtliga anställda och samverkansparter, mål, ambitioner och förväntningar mer i detalj för det kommande året och därpå följande. _ Uppföljningsprocess Uppföljning sker kontinuerligt och stäms av månadsvis. BEST-rapporten sammanfattar utvecklingen och stämmer av mot fastställda mål och nyckeltal och jämför utvecklingen mot föregående år. Redovisningen följer det fyra perspektiven- kund, medarbetare, verksamhet och ekonomi. Under året har det skett en successiv utveckling av rapporten och nya områden inom ekonomi, försäljning, resande och ombordmätningar har kunnat tillföras. Vissa rapporter inom ekonomi och resandeuppföljning har fortsatt skett enligt tidigare rutiner. BEST-rapporeten presenteras vid varje möte med kollektivtrafiknämnden och varje månad till alla anställda vid personalmöten och som information på intranät. Regionledningen får en uppföljning varje månad.

5 Datum (10) Kris-/kriskommunikation Följs krisplan/kriskommunikationsplanen? Är den ändamålsenlig? Ärende 10 Bilaga 1 KTN Förvaltningsledningen fattade beslut om en ny kriskommunikationsplan. Denna plan har ersatt en kriskommunikationsplan från 2008 där bland annat den så kallade verksamhetsjouren etablerades. Samtliga utsedda i verksamhetsjouren har krisplan/kriskommunikationsplan jämte kontaktlistor med ansvarsområden tillgängliga. Kriskommunikationen är en viktig del av Skånetrafikens krishantering. Stora delar av den direkta krishantering med fordon och resenärer skrivs in i avtal med entreprenörerna och däri beskrivs hur de ska kommunicera med Skånetrafiken vid kris. Under 2010 togs den reviderade kriskommunikationsplanen i Skånetrafikens ledningsgrupp. Då kriskommunikationen är ett levande dokument så uppdateras den hela tiden för att passa organisationen och vara ett stöd och hjälpmedel vid olika kriser. En uppdatering av den befintliga kriskommunikationsplanen görs för tillfället då vi nu har ny förvaltningsdirektör på plats. En övning i kriskommunikation kommer att genomföras under 2012 för Skånetrafikens ledningsgrupp Samtliga utsedda i verksamhetsjouren har krisplan/kriskommunikationsplan jämte kontaktlistor med ansvarsområden tillgängliga. Arbetet fortgår med att utbilda framförallt de personer som ingår i verksamhetsjouren i bl a mediaträning. Medieanalys Presschefen gör en medieanalys sex gånger om året med en redovisning av hur Skånetrafiken har förekommit i media och de ämnen som har diskuteras. Samtidigt görs även en uppföljning varje kvartal av antalet pressmeddelanden under respektive period samt en beskrivning av mottagandet i media utefter tre rubriker: positivt, negativt, neutralt. För 2011 har både medieanalys och uppföljning gjorts enligt plan utan avvikelser. IT-råd 5 IT Rådsmöte har hållits under 2011, beslutsunderlag har granskats och varit underlag för beslut av investeringar, förvaltning och utveckling av verksamhetens IT. Upphandling Skånetrafiken upphandlar nästan all sin kärnverksamhet. Därmed blir Skånetrafiken också en upphandlingsintensiv organisation med förhållandevis många omfattande upphandlingar. En viktig målsättning för upphandlingsverksamheten är att de upphandlingar som genomförs ska leda till avtal som ger bästa möjliga nytta för våra kunder. Samtidigt är det viktigt att upphandlingarna genomföras i enlighet med gällande lagstiftning.

6 Datum (10) Riskanalys För att belysa olika riskfaktorer och i möjligaste mån förebygga kommande problem infördes redan under 2008 en modell för riskanalys vid upphandling. Modellen används vid större upphandlingar och vid andra upphandlingar som bedöms vara strategiskt viktiga. Modellen utgår från en riskidentifiering där de olika riskerna bedöms dels utifrån tänkbara konsekvenser, dels utifrån sannolikheten att de inträffar. Den sammanvägda bedömningen leder fram till en riskvärdering med en åtgärdsplan för de risker som enligt bedömningen bör prioriteras. Checklista upphandling Upphandling är en process bestående av ett flertal moment/etapper. För att säkerställa att processen löper utan att viktiga moment faller bort infördes en checklista under hösten Ansvarig upphandlare ansvarar för att checklistan följs. Lägesrapport upphandling Busstrafikupphandling 2011 I september 2011 fattades tilldelningsbeslut i Busstrafikupphandling Upphandlingen bestod av fyra trafikuppdrag varav trafikuppdrag Svalöv, Ekeby och Lund öster tilldelades Nobina Sverige AB. Trafikuppdrag Kristianstad Köpinge tilldelades Veolia Sverige Transport AB. Upphandlingen överklagades inte. Upphandling kvalitetsmätning ombord Pågatåg, Regionbuss och Stadsbuss Tilldelningsbeslut fattades i juni 2011 och avtalet tilldelades Epinion A/S. Avtalet sträcker sig till och med med möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 2 år. Upphandlingen överprövades inte. Upphandling av Entreprenörer för Serviceresor i nordvästra och sydvästra Skåne Upphandlingen innefattade både personbilar och specialfordon och fyra entreprenörer tilldelades avtal. De fyra var Maximilian Transporter, Telepass AB, Patrik & Niklas Taxitjänst AB samt Taxi Helsingborg AB. Tilldelningsbeslut fattades i juni Upphandlingen överprövades av Bäst Taxi AB till Förvaltingsdomstolen och yrkade att upphandlingen skulle göras om. Bäst Taxi AB ansåg att förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut brustit i transparens. Förvaltningsrätten avslog Bäst Taxis AB begäran om att upphandlingen skulle göras om. Upphandling av Bevakningstjänster Upphandlingen avsåg bevakningstjänster på Kundcenter, stationer, terminaler, hållplatser och för biljettmaskiner. Tilldelningsbeslut fattades i november 2011 och avtalet tilldelas Svensk Bevakningstjänst AB. Upphandlingen överprövades inte. Ärende 10 Bilaga 1 KTN

7 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Datum (10) Upphandling av Malmö Södervärn Upphandlingen av halva stadstrafiken i Malmö genomfördes under våren och sommaren Upphandlingen avbröts den 30 augusti 2011 då endast ett anbud inkommit. Planerad trafikstart var med avtalstid om 8 år. Skälet till avbrytandet var att det förelåg bristande konkurrens, då det endast inkommit ett anbud. Därtill var det inkomna anbudets pris avsevärt över den budgeten kostanden för den aktuella trafiken. Under hösten 2011 har därför en sk direktupphandling genomförts för att säkerställa trafiken i Malmö från juni 2012 till juni 2014 då en ny upphandling beräknas vara genomförd. För att säkerställa flera anbudsgivare i direktupphandlingen beslutade Regionstyrelsen att underlätta för trafikföretagen genom att finansiera bussarna i uppdraget. Flera trafikföretag deltog i upphandlingen vilken avslutades strax före jul med att Veolia Transport Sverige AB fortsätter att utföra trafiken. Under hösten 2012 kommer en ny upphandling att påbörjas av Malmö Södervärn. Det kan också nämnas att Skånetrafiken deltagit i upphandling av Profilprodukter vilken genomfördes av Koncerninköp. _ Avtalsförvaltning och uppföljning, trafik och allmänt Uppföljning av trafikavtal och andra strategiskt viktiga avtal har under 2011 genomförts enligt plan. Kontroller har genomförts för att säkerställa att villkor som rör bonus/viten, fakturering och löptider efterföljs. Uppföljningen har genomförts av upphandlingsenheten och inga allvarliga avvikelser har noterats. Pm 3 förvaltningsstyrning Under året har det gjorts uppföljning av Pm3 förvaltningsstyringen per kvartal, samtliga etablerade förvaltningsobjekt har dessutom avlagt förvaltningsrapport avseende Samtliga förvaltningsplaner är uppdaterade inför Lönerapportering Kontrollera att lön betalas ut med rätt belopp till rätt person. Arbetsscheman och lön har kontrollerats genom ett antal stickprov av HR enheten. Inga avvikelser har påträffats Övrig personalredovisning Kontroll att medarbetare med oreglerad arbetstid inte skapar övertidssaldo. Stickprovkontroll har gjorts genom att HR enheten valt ut ett antal medarbetare och tillsammans med GSF kontrollerat löneutbetalningarna.

8 Datum (10) Miljöarbete Skånetrafiken har åter certifierats enligt ISO efter revision 2011 och i januari Årets extern- och internrevision har klarats av med mindre avvikelser. Ansvarsområdet för miljöcertifieringen är tydligt och hanteras av miljöstrategen. En förändring som beslutats för 2009 och framåt är att ledningens (nämnd och förvaltningsledning) information om miljöarbetet ska ske både vår och höst, och så har också skett (framgår av nämndsprotokoll). Miljöstrategen informerade då såväl förvaltningsledningen som nämnden för kollektivtrafik (numera kollektivtrafiknämnden). Den 17 november 2009 beslutades att Skånetrafiken även önskar gå vidare med den så kallade Bra Miljöval märkningen, även för bussar (finns redan på Pågatågen) och Öresundståg. Märkningen är dock ingen allmän märkning av verksamheten utan knyts till en specifik produkt eller tjänst, exempelvis tågtrafiken och busstrafiken. En kontroll behöver införas så att märkningen säkras. Införandet av märkningen blev klar under Revision av märkningen sker årligen. Skånetrafikens arbete med att göra trafiken fossilfri fortlöper väl. Vid ledningens miljöinformation framgick att 48,8 % av den gas som bussarna kör på är biogas. _ Intern kontroll ekonomi Ärende 10 Bilaga 1 KTN Skånetrafikens administrativa interna kontroll 2011 Under året har administrativa kontroller utförts enligt den interna kontrollplanen Vid kontrollerna har det framkommit följande avvikelser. Vid 2 tillfällen har 1 penningpåse försvunnit under överlämnande och transport från kundcenter Lund till insättning på bank via uppräkningscentral. Ett antal penningpåsar överlämnas dagligen från kundcenter till G4S som ansvarar för transport, uppräkning och insättning av pengarna på bank. En påse med kr har försvunnit den 2 maj och en påse med kr har försvunnit i juni. Rutinerna vid överlämnandet har inte följts helt. Polisanmälan är lämnad och genomgång av rutinerna har gjorts med såväl G4S som egen personal. Vid avstämning av försäljning i kontant/kort automater har upptäckts differenser mellan registrerad försäljning mot kreditkort och mottagna pengar från kortinlösningsföretaget. En möjlig orsak är att filer med försäljning inte nått fram till kortinlösningsföretaget. Utredning pågår. Momsredovisning av så kallad EU moms har inte skett i tid. Vid inköp från annat EU- land skall momsen läggas till av köparen och därefter dras av igen som ingående moms. Detta har inte gjorts vid ordinarie momsredovisningstillfällen utan i efterhand genom rättelse. Under året har ett stort antal kontantautomater vandaliserats i samband med inbrott. Kostnaden för Skånetrafiken är stulna sedlar och framförallt dyra reparationer av automaterna. Kontantautomaterna har tidigare utrustats med en kompletterande förstärkning för att förhindra inbrott.

9 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Datum (10) Tyvärr har det nu visat sig att detta inte längre räcker då vandalisering och intrång i automaterna i stället sker via displayen. Skånetrafiken överväger att ta bort alla kontantautomater som är placerade i utsatta lägen. Delegation anmälan och rapportering Kollektivtrafiknämndens delegationsordning har reviderats vid tre tillfällen under 2011 och kommer att behöva revideras ytterligare under Syftet med revideringarna är att det alltid ska finnas en aktuell delegationsordning. En del av arbetet med revidering går ut på att få ner behovet av revidering, t ex genom att hänvisa till funktion istället för person i ordningen. Fattade delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas vid varje nämndsmöte. Ärendena mellan föregående och innevarande nämnd redovisas. Attestförteckning Efter att Skånetrafiken började använda Raindance för hantering av fakturor finns attesträttigheterna inlagda i systemet. Förändring av attesträttigheterna sker enligt koncernens rutiner. Intäktsredovisning biljettmaskiner Att intäkter från försålda biljetter redovisas och betalas in. Vid avstämning av försäljning i kontant/kort automater har upptäckts differenser mellan registrerad försäljning mot kreditkort och mottagna pengar från kortinlösningsföretaget. En möjlig orsak är att filer med försäljning inte nått fram till kortinlösningsföretaget. Utredning pågår. Finansiella affärsuppgörelser Att affärsuppgörelser stäms av och granskas av oberoende specialkompetens. Skånetrafiken har under senare halvan av 2011 påbörjat ett arbete för att säkerställa att affärsuppgörelser som innebär finansiella åtaganden hanteras i enlighet med regionledningens instruktioner. Utblick 2012 Inför 2012 ställs verksamheten inför nya utmaningar, inte minst med anledning av den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft den 1 januari Region Skåne har fått förbereda sig för en ny roll som kollektivtrafikmyndighet, vilket skett genom tecknande av nytt kommunavtal och att ett första nytt regionalt trafikförsörjningsprogram upprättats. Programmet har en nära koppling till annan samhällsutveckling och omfattar all kollektivtrafik, såväl samhällsfinansierad som kommersiell. Internt i har det inneburit att rollfördelning mellan regionala tillväxtnämnden och kollektivtrafiknämnden lagts fast.

10 Ärende 10 Bilaga 1 KTN Datum (10) Den nya lagen innebär även fri etableringsrätt för trafikföretag som vill bedriva kommersiell kollektivtrafik utan samhällsstöd samtidigt som det gemensamma branschprojeket fördubbling, går in i ett mera skarpt läge. En av utmaningarna i projektet handlar om hur arbetsformer och ansvar kan utvecklas i nya affärsmodeller och kommande avtal. och kollektivtrafiknämnden har uttalat en klar vilja att se kommersiella trafiksatsningar som viktiga för att bredda och stärka utbudet till kund. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att visa stor öppenhet och söka samverkan med nya kommersiella aktörer. Förvaltningen har under 2011 intensifierat arbetet för att se över och anpassa affärsrelationerna till avtal med ökad drivkraft och engagemang. Målsättningen är att kunna använda de nya modellerna och arbetssättet i den påbörjade trafikupphandlingen De nya förutsättningarna och behoven innebär att det interna kontrollarbetet under året kommer att anpassas därefter. En del i det arbetet är att integrera de obligatoriska kontrollområdena med förvaltningens egna i syfte att få en större förståelse för helheten. Under 2012 kommer även ett kvalitetsråd att inrättas vilket kommer att leda till större fokus på mätbara kvalitetsindikatorer. Arbetet har påbörjats men inte kommit så långt att det avspeglas i plan En annan nyhet är införandet av månadsvisa resultatuppföljningar på verksamhetsnivå (per avdelning). De innebär ett tydligare fokus på ekonomiska frågor och återspeglas i plan 2012 (p18).

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken

Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken Uppföljning tertial 1 och 2 Plan för God hushållning och intern kontroll 2013 Bilaga 1 Kollektivtrafiknämnden / Skånetrafiken 1 (5) Grått fält=obligatoriskt Kontrollansvarig: Förvaltningschef eller av

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Therese Kropp, Ledningsstrateg Skånetrafiken therese.kropp@skanetrafiken.se 0451-288502 Det går inte riktigt att trampa gasen i botten på samma sätt Skånetrafiken

Läs mer

Inom Regionstyrelsen fanns en handkassa som avslutades i oktober. Ingen avvikelse förekommer i redovisningen

Inom Regionstyrelsen fanns en handkassa som avslutades i oktober. Ingen avvikelse förekommer i redovisningen (inkl. ej 1 Ekonomi Att projektmedel används enligt finansiärens anvisningar. Används externa projektmedel enligt finansiärens anvisningar? Sker slutredovisning enligt Region Skånes riktlinjer? God ordning

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen, Regionala Tillväxtnämnden och Näringsliv Skåne) RAPPORT 2012 Region Skåne 2012-12-12 Ekonomiservice Gemensam Servicefunktion, KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV (, och ) RAPPORT 2012 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget

Läs mer

Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken

Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken 1 (5) Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken Dnr 115/2012 080 avseende Entreprenörer för serviceresor 2012 Region Skåne genom dess förvaltning

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012

Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2013-05-03 Komplettering av Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Kommersiell kollektivtrafik i Skåne... 3 3 Fullt tillgänglighetsanpassade bytespunkter och linjer...

Läs mer

Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken

Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken 1 (5) 2014-05-28 Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken Dnr 697/2013 avseende Entreprenörer för Serviceresor 2014 Region Skåne genom dess förvaltning

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Finansförvaltningen RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom ramen för Gemensam Servicefunktion ligger kunduppdraget intern

Läs mer

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017 Mål och strategier för Skånetrafiken KTN den 6 februari 2017 Skånetrafikens uppdrag Verksamhetsplan vs Trafikförsörjningsprogram 2016 Grunder för kollektivtrafikens utveckling i Trafikförsörjningsprogrammet

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2015-01-26 1 (5) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-01-26 kl 09.30 Plats: Skånetrafiken Hässleholm

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013

Läs mer

Serviceresor - förstudie

Serviceresor - förstudie Revisionskontoret PM NR 2/2014 Serviceresor - förstudie Helena Olsson Juni 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Annika Bondesson AO buss norra annika.bondesson@skanetrafiken.se PM Datum 2015-01-28 Dnr 1402702 1 (8) Trafikupphandling 2015 förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell Inledning Trafikupphandling 2015

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Ekonomiavdelningen

Habilitering och Hjälpmedel Ekonomiavdelningen Habilitering och Hjälpmedel Ekonomiavdelningen Thomas Risberg Datum 2011-01-20 040-675 36 27 Dnr 0900352 thomas.risberg@skane.se 1 (2) av intern kontroll 2010 Nedan följer en sammanfattning av det internkontrollarbete

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Ärendelista Snv 442/2014

Ärendelista Snv 442/2014 Ärendelista Snv 442/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-12-10 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 1 Protokolljusterare Förslag: Ordinarie: Liza Sörberg (MP) Ersättare: Reiny Lindqvist FP)

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden Utbildning 2015

Kollektivtrafiknämnden Utbildning 2015 Kollektivtrafiknämnden Utbildning 2015 Utbildningsdagar 9 februari heldag 16 mars halvdag 27 april halvdag 8-9 juni utbildningsdagar - dag 1 De 3 första utbildningsdagarna Ämnesområdena Grunder och kort

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2

Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta SAMMANFATTNING KVARTAL 2 2013 Skånetrafiken Rapport Juli 2013 1 Förbättringar i verksamheten för ökad kundnytta Kvartal 2 2013 Uppföljning av aktivitetsplanerna

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-12-09 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala utvecklingsnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2016 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2017 löper trafikavtal

Läs mer

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny

Läs mer

Koncerninköp Enhet Tjänste

Koncerninköp Enhet Tjänste Koncerninköp Enhet Tjänste Susanne Hylander Strategisk inköpare Telefon 046-755 01 97 Susanne.hylander@skane.se Datum 2009-02-20 Avtalsnr 0802173 1 (5) Frågor och svar nr 1 Upphandling avseende Ambulanssjukvård

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Nämnd/Styrelse/Förvaltning/Bolag Medborgarperspektivet 1. Nöjda medborgare Verksamhetsperspektivet 2. En fektiv verksamhet med hög kvalitet Verksamhetsperspektivet

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2016-01-20 2015-638 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 januari Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Förslag till

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut DUK 3/013-02-IH Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-01-16 Diarienummer BUN-2013-0074 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

DAGORDNING. Datum Information av ledningen för Musik i Syd kl

DAGORDNING. Datum Information av ledningen för Musik i Syd kl Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2014-08-28 1 (6) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187)

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) I Region Östergötland har vi sedan 2012 en regional kollektivtrafikmyndighet, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 1 (6) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-147 Trafiknämnden Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014 Enligt SL:s styrelses beslut 2004-08-31 skall styrelsen årligen ta ställning till

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-10-31 1 (2) 85 Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken Diarienummer 1602931 Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum Dnr Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-25 Dnr 1601903 1 (5) Regionstyrelsen Nytt betalsystem i kollektivtrafiken - investering Ordförandens

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2012-12-05 Vår referens Ann Andersson Direkttelefon 040-34 30 18 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 9 Dnr 2012-587 Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande

Kommersiell kollektivtrafik i Skåne. Ett samlat erbjudande Kommersiell kollektivtrafik i Skåne Ett samlat erbjudande Oktober 2013 Tillsammans för en växande kollektivtrafik Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Alla goda krafter måste

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer