POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR"

Transkript

1 POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR Villkoren gäller fr.o.m AE02 Livet i focus.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT Syftet med försäkringen Försäkringsformer Superkasko Helkasko Delkasko FÖRSÄKRINGSOBJEKT FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNS- NINGAR I ANSLUTNING TILL DESSA Vagnskadeförsäkring Älgskadeförsäkring Skadegörelseförsäkring Brandförsäkring Stöldförsäkring Avbrottsförsäkring i samband med Superkasko Bilserviceförsäkring Skador som inte ersätts ur en sakförsäkring SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER 1 SAMBAND MED FÖRSÄKRINGSFALL VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER MERSKYDDSFÖRSÄKRINGAR Avbetalnings-, leasing- eller bilinteckningsförsäkring Avbrottsförsäkring som separat tilläggsförsäkring Bedrägeriförsäkring RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING BESTÄMMELSER OM FÖRSÄKRINGSPREMIEN Premierabatt (bonus) Om fordonet är ur trafik Minimiförsäkringspremie Skyldighet att återbetala premie ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR BILFÖRSÄKRING Vissa centrala begrepp Information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås När försäkringsbolagets ansvar inträder och försäkringsavtalets giltighet Premie Information som skall lämnas under avtalets giltighetstid Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada Förorsakande av försäkringsfall Identifikation Otillräknelighet och nödläge Ersättningsförfarande Över- och underförsäkring Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut Försäkringsbolagets regressrätt Ändring av försäkringsavtal Försäkringsavtalets upphörande Tredje mans rätt Tillämplig lag Andra frågor som behandlas i lagen om försäkringsavtal Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer Adress: Labbackavägen 1, Pohjola, hemort: Helsingfors Bekanta er speciellt med de med kursiv tryckta begränsningsvillkoren. 2

3 POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Syftet med försäkringen Syftet med försäkringen är att den i enlighet med dessa villkor skall ersätta direkt sakskada, som genom försäkringsfallet förorsakats försäkringsobjektet, samt i dessa villkor särskilt nämnda övriga kostnader. 1.2 Försäkringsformer Bilförsäkringen består av någon av följande kombinationer: Superkasko Superkasko är en försäkring för personbilar i privat bruk och omfattar vagnskade-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, avbrotts-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring. Till Superkasko kan genom separat överenskommelse fogas avbetalnings-, leasing- och bilinteckningsförsäkring. Superkasko beviljas inte för personbilar som har registrerats för särskilt ändamål Helkasko Helkasko är en försäkring för alla fordon och omfattar vagnskade-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöldoch rättsskyddsförsäkring. Sådan Helkasko som har beviljats för en person-, paket- eller husbil eller motorcykel omfattar dessutom en bilserviceförsäkring. Till Helkasko kan genom separat överenskommelse fogas följande merskyddsförsäkringar: - avbrottsförsäkring - avbetalnings-, leasing- och bilinteckningsförsäkring - bedrägeriförsäkring Delkasko Delkasko är en försäkring för alla fordon och omfattar älgskade-, brand-, stöld- och rättsskyddsförsäkring. Sådan Delkasko som har beviljats för en person-, paket- eller husbil eller motorcykel omfattar dessutom en bilserviceförsäkring. 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 2.1 Super- och Helkasko Försäkringsobjekt är - det motorfordon som nämns i försäkringsbrevet - i motorfordonets riktpris inkluderad utrustning och i fordonet fast monterade tilläggsanordningar med de begränsningar som anges i punkterna sådan utrustning som har tillverkats enkom för att användas i motorfordonet, med de begränsningar som anges i punkterna en annan, annorlunda omgång däck (sommareller vinterdäck) jämte fälgar samt - vid användning av motorcykel, moped och motorkälke även hjälm och hjälmtelefon. Som fast monterade betraktas inte anordningar som endast är kopplade till fordonets strömkrets. 2.2 Delkasko Försäkringsobjekt är - det motorfordon som nämns i försäkringsbrevet - den standardutrustning som ingår i fordonets nyanskaffningspris, med de begränsningar som anges i punktema radio- och musikanordningar, med de begränsningar som anges i punkterna trafiksäkerhetsutrustning - stöldförhindrande anordningar - dragkrok - en annan, annorlunda omgång däck (sommareller vinterdäck) jämte fälgar. 2.3 Radioapparater och musikanordningar samt telefoner Radioapparater och musikanordningar samt telefoner skall vara avsedda att användas uteslutande i det fordon som nämns i försäkringsbrevet Radioapparater och musikanordningar I bilar, husvagnar, motorredskap och traktorer är radioapparater och musikanordningar försäkringsobjekt endast om de är fast monterade i fordonet, eller i en monteringsställning som finns i fordonet och dessutom kopplade till fordonets strömkrets eller antenn. Maximiersättningen för radioapparater och musikanordningar i Super- och Helkasko är euro och i Delkasko 700 euro Telefoner Endast sådana telefoner som är fast monterade i fordonet och dessutom kopplade antingen till fordonets strömkrets eller antenn är försäkringsobjekt. Se även punkt 2.5. Denna begränsning gäller inte hjälmtelefoner. 2.4 Tunga fordon I fråga om lastbilar och bussar, specialbilar, motorredskap, traktorer samt motsvarande omfattar försäkringen de tilläggsanordningar och den tilläggsutrustning som enligt vad som överenskommits i 3

4 4 försäkringsavtalet är försäkringsobjekt och har beaktats när försäkringspremien fastställdes. 2.5 Objekt som inte kan försäkras I samtliga fordonsgrupper är följande objekt inte försäkringsdugliga: - mobiltelefoner med undantag av handsfreeapparat som hör till telefonen - datautrustning och telefaxapparater, om det inte särskilt överenskommits om dem i försäkringsavtalet - för tävling avsedd utrustning och dito konstruktioner - pärlemorglans-, dekorations- och annan speciallackering eller specialtejpning med undantag av ursprunglig lackering samt dekaler och logotyper som hänför sig till företagets egen verksamhet - anordningar som strider mot eller har installerats i strid med säkerhetsföreskrifter eller myndighetsföreskrifter - ljudupptagningar och bildband, reservbatterier för telefoner - lastpresenningar, spännband och motsvarande surrningsredskap - andra verktyg än de som hör till fordonets standardutrustning - körutrustning - reserv- och dubblettexemplar av delar, utrustning och tilläggsanordningar av vilka det i allmänhet finns endast ett exemplar. I försäkringen ingår härvid den del eller anordning som är monterad i fordonet. På motorcyklar, motorkälkar, mopeder och terränghjulingar monterade radioapparater och musikanordningar samt telefoner är inte försäkringsobjekt. 2.6 Gula provnummerskyltar I en försäkring som har beviljats för gula provnummerskyltar utgörs försäkringsobjektet av det fordon på vilket skyltarna är fästa och som används för ett ändamål som avses i 46 förordningen om registrering av fordon. 2.7 Utrustning och tilläggsanordningar som är i förvar Standardutrustning och tilläggsanordningar som anges i punktema 2.1, 2.2 och 2.4 är försäkringsobjekt i brand- och stöldförsäkringen även då de har lösgjorts från fordonet och förvaras i ett förvaringsutrymme utanför fordonet. Förvaringsutrymmet skall vara ett låst och täckt utrymme eller ställe i vilket man inte kan komma in utan nycklar utan att bryta sig in. Ett gemensamt garage eller annat utrymme till vilket flera personer har nycklar kan vid en stöldskada anses ha varit ett låst förvaringsutrymme enligt punkt endast om man har kommit in i det genom inbrott. Fordonets utrustning är försäkringsobjekt i ett gemensamt garage, annat utrymme eller öppet garage, om utrustningen är fastlåst vid en fast konstruktion i byggnaden på ett sådant sätt att den inte kan lösgöras utan att man söndrar den. 2.8 Fordon som hyrs ut utan förare Ett fordon som hyrs ut utan förare omfattas av försäkringen endast om detta har överenskommits separat och antecknats i försäkringsbrevet. 2.9 De försäkrade vid rättsskyddsförsäkring Försäkrade med den rättsskyddsförsäkring som ansluter sig till försäkringen är det försäkrade motorfordonets ägare, innehavare och förare, var och en i denna egenskap. Mera om rättsskyddsförsäkringen i punkt 9. 3 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE Försäkringen gäller överallt i Europa och utanför Europa i de länder som ingår i överenskommelsen om grönt kort, förutom - stöldförsäkringen för personbilar i privat bruk och motorcyklar som inte gäller i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland eller Ukraina om inte ett separat avtal har ingåtts om detta och om de särskilda villkor som gäller på giltighetsområdet. Begränsningen gäller dock inte husbilar. Giltighetsområdet för personbilar i privat bruk och motorcyklar i stöldförsäkringen i Delkasko kan inte utvidgas. - bilserviceförsäkringen i samband med Delkasko, som gäller endast i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under transport mellan dessa länder. 4 SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNS- NINGAR I ANSLUTNING TILL DESSA 4.1 Vagnskadeförsäkring Skador som ersätts Ur försäkringen ersätts skador som direkt förorsakats försäkringsobjektet - genom körning av vägen eller vältning - genom vägras - genom krock eller - genom annan utifrån plötsligt verkande orsak som skadar försäkringsobjektet Lastnings- och lossningsskador Ur försäkringen ersätts en plötslig, oförutsedd skada som i samband med lastning och lossning förorsakats en lastbils eller släpvagns ram, flak, lyft- eller lossningsanordning eller styrhytt. På dessa skador tillämpas inte det begränsande villkor som gäller skador som förorsakats av last (se punkt 4.8, underpunkt 6).

5 4.1.3 Begränsningar Ur försäkringen betalas inte ersättning med anledning av att försäkringsobjektet, en del av det eller en tilläggsanordning till det har gått sönder eller skadats, om detta inte har skett i samband med en skada som avses i punkt eller (se även punkterna 4.8 och 5). 4.2 Älgskadeförsäkring Ur älgskadeförsäkringen ersätts skador som direkt har berott på sammanstötning med ett hjortdjur. Ur denna försäkring ersätts inte skador till följd av väjning för ett hjortdjur. En sådan skada kan endast ersättas ur vagnskadeförsäkringen. 4.3 Skadegörelseförsäkring Skador som ersätts Ur skadegörelseförsäkringen ersätts en skada som förorsakats försäkringsobjektet genom uppsåtlig skadegörelse vars gärningstidpunkt och gärningsplats kan fastställas noggrant. Med uppsåtlig skadegörelse avses att någon skadat försäkringsobjektet uttryckligen i syfte att förorsaka skada Begränsningar En skada som genom skadegörelse förorsakats ett olåst fordon när det brukats olovligen ersätts inte ur denna försäkring. En skada som förorsakats inne i ett olåst parkerat fordon ersätts inte heller. Om försäkringsobjektet under det att det brukats olovligen, i samband med bruksstöld eller efter det att en dylik händelse ägt rum förorsakats en skada genom skadegörelse, ersätts skadan endast i det fall att skadefallet är ersättningsbart ur stöldförsäkringen. Se punkt Ur försäkringen ersätts inte skador som förorsakats med ett annat fordon. 4.4 Brandförsäkring Skador som ersätts Ur brandförsäkringen ersätts brandskador som har förorsakats av eld som kommit lös eller av kortslutning i försäkringsobjektets elektriska utrustning Begränsningar Ur brandförsäkringen ersätts inte skador som endast genom kortslutning i en generator, elmotor, batteri eller någon annan elanordning, t.ex. radioapparater, musikanordningar eller motorns styranordning förorsakas själva anordningen, ej heller skador som genom brand eller explosion i fordonets motor eller avgasrörsystem förorsakas själva anordningen. Om en brandskada förorsakats försäkringsobjektet under det att det brukats olovligen, i samband med bruksstöld eller efter det att en dylik händelse ägt rum, ersätts skadan endast i det fall att skadefallet är ersättningsbart ur stöldförsäkringen. Se punkt Stöldförsäkring Skador som ersätts Ur stöldförsäkringen ersätts skador till följd av att försäkringsobjektet har förlorats eller skadats endast om - orsaken varit stöld av fordonet, dess standardutrustning eller försäkrad tilläggsutrustning, olovligt brukande eller bruksstöld enligt 28 kap. 7 eller 8 strafflagen eller försök till ett sådant brott och - föremålet för gärningen vid gärningstidpunkten varit låst (dess karosseri har varit tillslutet och låst) eller förvarats i ett förvaringsutrymme som varit låst (se punkt 2.7) och - försäkringstagaren eller någon annan försäkrad har yrkat på straff för det förövade brottet. Om någon av de gärningar som avses ovan har begåtts med hjälp av nycklar, betalas ersättning ur försäkringen endast om gärningsmannen har kommit i besittning av nycklarna till försäkringsobjektet eller dess förvaringsutrymme genom stöld i samband med inbrott eller i samband med rån Anmälan till försäkringsbolaget Den försäkrade är skyldig att genast underrätta försäkringsbolaget om gärningsmannen har uppdagats eller stulen egendom har återfåtts. 4.6 Avbrottsförsäkring i samband med Superkasko Syftet med försäkringen Syftet med försäkringen är att den skall ersätta förlorade användningsdagar då det försäkrade fordonet inte har kunnat användas till följd av vagnskada, älg-, skadegörelse-, brand- eller stöldskada (punkterna ), till den del det för samma tid inte betalas motsvarande dagersättning ur trafikeller ansvarsförsäkring. (Se punkt ) Förlorade användningsdagar Som förlorade användningsdagar räknas från den dag en i punkt nämnd vagnskada, älg-, skadegörelse-, brand- eller stöldskada inträffade till dess fordonet är färdigt att överlåtas från reparationsverkstaden eller tills ett annat, av försäkringsbolaget eller den försäkrade själv anskaffat fordon överlåts till den försäkrade, överlåtelsedagen medräknad. Vid stöldskada, då det är fråga om olovligt brukande eller bruksstöld, räknas antalet förlorade bruksdagar dock från den dag då försäkringsbolaget tillställts en av polismyndigheten utfärdad kopia av den polisanmälan som gäller olovligt brukande eller bruksstöld av fordonet, tills 5

6 6 - fordonet är färdigt att överlåtas från reparationsverkstaden, - ett annat, av försäkringsbolaget eller den försäkrade själv anskaffat fordon överlåts till den försäkrade eller - försäkringstagaren återfår det fordon som varit föremål för tillgreppsbrott. Som förlorade användningsdagar betraktas dock inte - den ökning av antalet förlorade användningsdagar som reparationsverkstaden eller den försäkrade förorsakat genom ovarsamhet eller något annat förfarande - den tilläggstid som orsakas av en riksomfattande arbetskonflikt eller av att det inte har utförts en sådan provisorisk reparation genom vilken fordonet skulle ha blivit trafikdugligt innan den egentliga reparationen inleddes Ersättningsbestämmelser Allmänt Ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning endast om det för en sakskada betalas eller skulle betalas ersättning efter avdrag av självrisken eller om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott. Ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning endast för de dagar då fordonet varit oanvändbart eller varit på verkstad för reparation eller då det inte har kunnat användas på grund av olovligt brukande eller bruksstöld Maximiersättning I avbrottsförsäkringen är maximiantalet ersättningsgilla förlorade användningsdagar trettio (30) Beräkning av ersättningen För ett fordon som repareras betalas ersättning för högst trettio (30) dagar. I de fall där det är fråga om inlösning betalas ersättning för högst fjorton (14) dagar. Om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott och det inte återfinns, betalas ersättning för trettio (30) dagar. Om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott och det återfinns skadat men i sådant skick att det lönar sig att låta reparera det, betalas ersättning för den tid fordonet varit tillgripet och för reparationstiden för sammanlagt högst trettio (30) dagar. Om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott och det återfinns skadat men i sådant skick att det inte lönar sig att låta reparera det, dvs. fordonet inlöses, betalas ersättning för den tid fordonet varit tillgripet och för inlösningen för sammanlagt högst trettio (30) dagar Ersättning för väntetid För den tid ett fordon som skadats så att det inte är i kördugligt skick väntar på reparation betalas ersättning för högst sju (7) dagar. Ersättning för väntetid som gäller reservdelar betalas endast till den del det är fråga om väntan på reservdelar som är nödvändiga för att fordonet skall fås i trafikdugligt skick, dock för högst sju (7) dagar. Om väntetiden för reparation för ett fordon som skadats så att det inte är i kördugligt skick och väntetiden för reservdelar infaller vid samma tidpunkt, räknas som förlorade användningsdagar i dylika fall sammanlagt högst sju (7) dagar Samordning av ersättningar Den motsvarande ersättning per dag som för samma tid betalas den försäkrade ur en trafikeller ansvarsförsäkring avdras från den ersättning per dag som skall betalas ur avbrottsförsäkringen. Om den försäkrade har rätt att för samma tid få ersättning för bilhyrningskostnaderna ur en trafikeller ansvarsförsäkring, betalas som ersättning endast den del av hyrningskostnaderna som skall betalas av den försäkrade själv, dock så att det per dag betalas högst den överenskomna dagersättningens belopp. Bränsle, avgift för slopad självrisk eller andra frivilliga avgifter i samband med bilhyrningen ersätts dock inte Fordrans övergång till försäkringsbolaget Den försäkrades rätt att få ersättning för förlorade användningsdagar av den som bär ersättningsansvaret övergår på försäkringsbolaget intill det ersättningsbelopp bolaget har betalt Övriga försäkringsvillkor som skall tillämpas I övrigt tillämpas Pohjolas bilförsäkringsvillkor. 4.7 Bilserviceförsäkring Syftet med försäkringen Ur försäkringen ersätts i enlighet med dessa villkor extra kostnader till följd av avbrott i en resa som redan har påbörjats med det försäkrade fordonet, om avbrottet beror på ett fel eller en skada som uppkommit på fordonet. Även en släpvagn som medföljer under resan omfattas av försäkringen Ersättningsbestämmelser Ur försäkringen ersätts - kostnader för bärgning av fordonet - bogsering av ett icke kördugligt fordon till närmaste reparationsverkstad - i stället för bogseringskostnaderna, och högst till det belopp som bogseringen hade uppgått till, kostnaderna för montörens arbets- och resekostnader om felet eller skadan repareras på platsen.

7 Ur försäkringen ersätts transporten av ett reparerat, reparationsodugligt eller efter olovligt brukande eller bruksstöld återfunnet fordon samt av dess förare till hem-, bestämmelse- eller avreseorten och transporten av passagerare till bestämmelse- eller avreseorten, om resan inte kan fortsättas på grund av att - reparationen för att få fordonet i användbart skick efter en skada eller ett fel som uppkommit under en resa i Finland tar så lång tid att det har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat fordon - fordonet har blivit stulet och man har varit tvungen att fortsätta resan med något annat fortskaffningsmedel Begränsningar Ur försäkringen ersätts inte skador som förorsakats av - att bränslet tagit slut - att användbart reservdäck saknas - att underhållet av fordonet eller en fordonsdel försummats eller fordonet har belastats för hårt - att fordonet på grund av köld, regn eller andra dylika väderleksförhållanden inte startar eller fås i rörelse - att fordonet sjunkit genom isen annanstans än på allmänt använd vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter - deltagande i tävling eller träning för tävling - av att nycklarna har kommit bort. Ersättningen kan nedsättas eller kravet på ersättning avslås, om skadan har uppkommit till följd av att den försäkrade eller en person som enligt punkt 11.8 i de allmänna försäkringsvillkoren identifieras med honom har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna i punkt 5 i dessa villkor eller vållat skadan under omständigheter som anges i punkt 11.7 i de allmänna avtalsvillkoren Ersättningens omfattning och ersättningsbestämmelser Allmänt Försäkringsbolaget fullgör sin ersättningsskyldighet genom att ersätta kostnaderna för hemresa, avhämtning eller transport till hem-, bestämmelse- eller avreseorten inom de nordiska länderna. Kostnaderna för resan till avrese- eller bestämmelseorten ersätts högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan. Tilläggskostnader som uppkommer av transport av andra personer än fordonets förare eller passagerare ersätts inte Bevis på faktiska kostnader Beloppet av kostnader som skall ersättas skall bevisas med vederbörligt verifikat. När ersättning söks för en skada eller ett fel som uppkommit på fordonet, skall vid behov reparationsverkstadens intyg företes. Till försäkringsbolaget skall också lämnas övrig utredning som det begär Maximiersättning Utöver kostnaderna för bärgning av fordonet och för bogsering till närmaste reparationsverkstad ersätts i punkt nämnda transport-, hämtningsoch resekostnader och andra nödvändiga extra kostnader som föranletts av att resan avbrutits, t.ex. kostnader för övernattning, till ett sammanlagt belopp av högst 170 euro Självrisk På ersättning som betalas ur försäkringen tillämpas ingen självrisk Specialvillkor för bilserviceförsäkring då en skada inträffar utomlands Övernattningskostnader Om reparationen av fordonet så att det fås i sådant skick som trafiksäkerheten kräver dröjer längre än tre (3) arbetsdagar, ersätts de extra kostnaderna för övernattning Resekostnader Om det dröjer längre än tre (3) arbetsdagar att reparera fordonet så att det sätts i sådant skick som trafiksäkerheten kräver och det av denna orsak har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat fortskaffningsmedel, ersätts förarens kostnader för hemresa eller fortsatt resa. Kostnaderna för passagerarnas fortsatta resa ersätts till avrese- eller bestämmelseorten Maximiersättning Rese- och transportkostnader som anges i punkterna och ersätts enligt billigaste transportmedel inom försäkringens giltighetsområde, dock högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan Kostnader för transport av fordonet I de fall som nämns i punkt ersätts ur försäkringen också kostnaderna för transport av ett utomlands reparerat fordon till hem-, avrese- eller bestämmelseorten. Om reparationen av ett fordon som har skadats så att det inte är kördugligt sker först i Finland eller på dess hemort i något annat nordiskt land, ersätts därav föranledda kostnader för transport av fordonet. Också de kostnader ersätts som förorsakas då ett fordon måste transporteras till hemorten om det lämnats utomlands på grund av att föraren insjuknat, varit med om ett olycksfall eller avlidit Rese- eller transportarrangemang Om skadan har inträffat utanför Norden arrangeras resan eller transporten vanligen av SOS-International A/S. 7

8 Indirekta skador Då försäkringsbolaget eller SOS-International A/S på begäran hjälper i ett skadefall är de inte ansvariga eller ersättningsskyldiga för en skada - som är en följd av hjälpåtgärderna - som under transport har förorsakats fordonet, förarens eller passagerarnas resgods eller andra saker, såvida skadan inte har vållats av en förare som försäkringsbolaget eller SOS- International A/S har skaffat - som beror på att transporten har blivit försenad. 4.8 Skador som inte ersätts ur en sakförsäkring Ur försäkringar enligt punkterna och 8.2 ersätts inte skador som uppstått 1. på en del eller anordning på fordonet, när skadan beror på ett konstruktions-, tillverknings- eller materialfel eller slitage i själva delen eller anordningen eller på att den underhållits bristfälligt eller hanterats oskickligt eller vårdslöst 2. på motorn med tilläggsanordningar, växellådan, kraftöverföringen eller kylsystemet till följd av bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation 3. genom inverkan av vatten vid körning på en väg eller ett område som är täckt av vatten 4. genom att ett annat fordon än en motorkälke sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som öppnats för allmänt bruk och som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter 5. på grund av ett djur som funnits i fordonet 6. på fordonet på grund av fordonets last, såvida skadan inte är en direkt följd av händelser som nämns i punktema på fordons lackering till följd av målfärgsrök- eller dammutsläpp 8. vid deltagande i tävling, träning för en tävling eller körträning eller då man annars kör på en motorbana eller på ett område eller en vägsträcka som har avstängts för allmän trafik (Ersättning utgår dock vid deltagande i av trafiklärare given körträning vid kurs i vintereller mörkerkörning samt vid körundervisning som ges av en bilskola eller en av Suomen moottoripyöräkouluttajat ry:s utbildare.) 9. till följd av att fordonet har övergivits (se punkt 5.4) 10. till följd av atomskada, krig, uppror, revolution eller någon annan liknande omständighet eller när fordonet har varit tvångsrekvirerat av en myndighet. 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5.1 Allmänt Säkerhetsföreskrifter skall iakttas. Underlåtelse kan leda till att ersättningen nedsätts eller kravet på ersättning avslås (se punkt 11.6 i de allmänna avtalsvillkoren). 5.2 Rätt att framföra fordonet Den som framför fordonet skall inneha en behörig, av myndigheterna beviljad rätt att framföra fordonet eller en på ålder grundad rätt att framföra fordonet. Fordonet får inte framföras av någon som är sjuk eller trött (jfr 63 och 64 vägtrafiklagen). Fordonet får inte överlämnas att framföras av någon annan utan att överlåtaren försäkrat sig om förarens identitet och att föraren innehar en behörig rätt att framföra fordonet (jfr 65 vägtrafiklagen). 5.3 Fordonets skick Fordonet skall vara i tillförlitligt skick i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gäller fordonet. Detta innebär t.ex. att däck och bromsar skall motsvara bestämmelserna. Fordonets låsanordningar skall vara i sådant skick att de uppfyller sin skyddande funktion. 5.4 Tillsyn över fordonet Ett fordon som har fått ett fel eller skadats under färd skall så fort som möjligt flyttas till ett tryggt förvaringsställe. Under anmäld avställningstid eller när fordonet annars är ur bruk en längre tid skall det varje vecka tillses. Om det ställe där fordonet finns står utanför normala tillsynsmöjligheter, skall man dock övervaka hur fordonet förvaras, antingen genom att själv konstatera situationen på platsen eller genom att situationen på något annat sätt kontrolleras minst en gång i månaden. 5.5 Förvaring av nycklar I syfte att avvärja en skada får nycklarna till fordonet eller det utrymme där det förvaras inte förvaras så att de är synliga eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan gissa att nycklarna finns. Nycklarna till fordonet får inte heller förvaras i fordonet eller i det utrymme där fordonet förvaras oberoende av om dessa är låsta eller inte. 5.6 Brandsäkerheten i utrymme där fordon förvaras I det utrymme där fordonet förvaras får öppen eld inte användas. 5.7 Uppvärmning av fordonet För uppvärmning av motorn, kraftöverföringsanordningar, andra delar eller för uppvärmning av fordonet får utöver standardutrustning endast användas anordningar som har godkänts för fordonsbruk. Det är inte tillåtet att placera ett täcke i utrymmet mellan motorhuven och motorn. 8

9 Godkända anordningar är - av de anordningar som fungerar med nätström sådana som uttryckligen är avsedda för fordon (Aggregaten för uppvärmning av fordonets kupé har skyddade glödtrådar och är i allmänhet försedda med texten "Kupévärmare".) - av de aggregat och anordningar som fungerar med flytgas sådana som Tekniska kontrollcentralen har godkänt för fordonsbruk och som har installerats av en godkänd installationsfirma - av övriga anordningar sådana som Försäkringsbolagens Bilreparationskommitté har godkänt. 5.8 Försiktighetsåtgärder Då fordonet repareras genom svetsning skall bilklädseln och övriga antändliga konstruktioner avlägsnas från ett tillräckligt stort område och på reparationsplatsen skall det finnas redskap för första släckningsinsats samt behövlig bevakning, även efterbevakning. Endast ellampor får användas för att belysa fordonets motorutrymme, bränsletank eller andra delar. 6 DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER I SAMBAND MED FÖRSÄKRINGSFALL 6.1 Skyldighet att avvärja eller begränsa en skada När en skada inträffar eller är omedelbart hotande skall den försäkrade eller en person som identifieras med honom (se punkt 11.8 i de allmänna avtalsvillkoren) efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan. Denna punkt gäller inte älgskadeförsäkringen. 6.2 Utredning av skadan på skadeplatsen Den försäkrade skall i mån av möjlighet i enlighet med stadgandena om vägtrafik delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att skadans verkliga orsak och upphovsman klarläggs. 6.3 Anmälan om skada Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål skriftligen anmäla en skada till försäkringsbolaget och till bolaget lämna de handlingar och uppgifter som är av betydelse för utredningen av skadan. Försäkringsbolaget skall beredas tillfälle att inspektera det skadade fordonet innan reparationen påbörjas. 6.4 Anmälan till polisen Den försäkrade skall omedelbart anmäla en brand-, skadegörelse- och stöldskada samt en sammanstötning med ett hjortdjur till polismyndigheten på skadeorten. Om försäkringsbolaget så kräver, skall polisundersökning företas även annars och protokollet över undersökningen tillställas bolaget. Bolaget ersätter kostnaderna för inlösning av de protokoll som det har begärt. 6.5 Påföljderna av att den försäkrade försummar sina skyldigheter Om den försäkrade - försummar de skyldigheter som nämns i punktema eller - svikligen lämnar oriktiga eller bristfälliga uppgifter som inverkar på utredningen av skadan kan den ersättning som tillkommer honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås (32 34, 69 och 72 lagen om försäkringsavtal). 7 VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGS- BESTÄMMELSER 7.1 Ersättningens omfattning Allmänt Ur försäkringen ersätts direkta sakskador till följd av ett försäkringsfall. Ur försäkringen betalas inte ersättning för värdeminskning, ändrings- eller förbättringsarbete som har utförts i samband med reparation, för tvätt eller annan behandling utan samband med skadan eller för bränsle eller övertidsförhöjningar. Endast ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning för att fordonet inte har kunnat användas på grund av skadan Bärgnings- och transportkostnader Utöver direkt sakskada ersätts ur försäkringen även kostnaderna för bärgning av det skadade fordonet samt kostnaderna för transport av fordonet till närmaste lämpliga reparationsverkstad, om fordonet inte kan köras dit för egen maskin Avvärjande och begränsning av en skada Ur försäkringen ersätts också skäliga kostnader för avvärjande eller begränsning av en ersättningsgill skada som inträffat eller varit omedelbart förestående Förlust av fordonet vid stöldskada Ur stöldförsäkringen ersätts den skada som direkt orsakats av förlust av fordonet, om inte den försäkrade eller polismyndigheten har fått veta att fordonet har hittats inom 30 dagar från det att försäkringsbolaget tillställdes en av polismyndigheten utfärdad kopia av polisanmälan om att fordonet har tagits i bruk olovligen eller blivit föremål för bruksstöld. Ur stöldförsäkringen ersätts även skäliga kostnader för hämtning eller återställande av fordonet till följd av en ersättningsgill händelse som nämns i punkt

10 7.1.5 Slitage av försäkringsobjektet Ersättning betalas inte för slitage till följd av att försäkringsobjektet har använts och inte heller för förbrukat eller stulet bränsle. 7.2 Beräkning av ersättning Gängse värde Den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet vid direkt sakskada utgörs av det gängse värdet för försäkringsobjektet eller för en del av det. Med gängse värde avses det kontantpris som, i den marknadssituation som råder vid skadetidpunkten, i allmänhet kan fås för motorfordonet eller en för del av det, när det hålls till salu på ett ändamålsenligt sätt. När det gängse värdet fastställs beaktas dagens marknadspris för fordonet eller fordonsmärket i fråga, fordonets individuella skick, utrustning, tidpunkt då det tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antalet körda kilometer samt andra omständigheter som inverkar på priset. För fastställande av det gängse värdet på en tilläggsanordning till fordonet skall till försäkringsbolaget lämnas ett verifikat som givits av den affär som sålt anordningen eller något annat bevis av vilket anordningens märke och modell samt anskaffningstidpunkt och anskaffningspris framgår. Om den som yrkar på ersättning inte skaffar den utredning som behövs för fastställande av det gängse värdet och det inte finns giltigt skäl till underlåtelsen, uppskattas det gängse värdet enligt vad som är skäligt Skadebelopp Om försäkringsobjektet eller en del av det har skadats så illa att det inte kan repareras till skäliga kostnader, utgörs skadebeloppet av skillnaden mellan dess gängse värde omedelbart före och efter skadefallet. Om den skadade egendomen kan repareras till skäliga kostnader, utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna eller motsvarande kontantbelopp Reparation Vid reparation av ett skadat fordon skall till skick och ålder likvärdiga, användbara delar användas, om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationsarbetet. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta sådana skadade delar med nya, vilka genom reparation kan fås i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Om man i samband med reparationen av försäkringsobjektet har förnyat slitna, rostade eller anfrätta delar på grund av att dessa skadats eller om man har utfört sådana lackerings-, klädsel- eller andra arbeten till följd av vilka fordonets skick kan anses ha förbättrats väsentligt jämfört med tidigare, beaktas detta vid uträkningen av ersättningen och ersättningen nedsätts i motsvarande mån Inlösning till gängse värde Om skadans belopp beräknas överstiga 50 % av försäkringsobjektets gängse värde, har försäkringsbolaget rätt att lösa in objektet till detta värde. Se punkt 7.3 nedan Inlösning enligt nyvärde Superkasko I Superkaskoförsäkringen utgörs dock skadebeloppet för en för privat bruk registrerad personbil av kontantförsäljningspriset för en ny likadan bil vid skadetidpunkten eller då det senast har funnits en sådan till salu, om - bilen, bortsett från en bilaffärs ägar- eller besittningsrättid som varat i högst sex månader, endast ägts eller innehafts av försäkringstagaren och varit försäkrad med en bilförsäkring från det att bilen första gången anmäldes eller borde ha anmälts för registrering - den tid som har förflutit från den första registreringen är högst två år - antalet körda kilometer är högst kilometer och - det av försäkringsbolaget uppskattade beloppet av reparationskostnaderna är över 30 % av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon. Helkasko och Delkasko I Helkasko- och Delkaskoförsäkringen utgörs dock skadebeloppet för en personbil, paketbil, husbil och husvagn av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon vid skadetidpunkten eller då det senast har funnits ett sådant till salu, om - fordonet, bortsett från en bilaffärs ägar- eller besittningsrättid som varat i högst sex månader, endast ägts eller innehafts av försäkringstagaren och varit försäkrad med en bilförsäkring från det att fordonet första gången anmäldes eller borde ha anmälts för registrering - den tid som har förflutit från den första registreringen är högst ett år - antalet körda kilometer är högst kilometer och - det av försäkringsbolaget uppskattade beloppet av reparationskostnaderna är över 50 % av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon. 10

11 Andra försäkringsavtal Villkoren för nyvärdesinlösning tillämpas inte på fordon som har förts in i Finland som flyttgods och för vilka begränsningar i fråga om försäljning och användning gäller Mervärdesskatt Om fordonets ägare eller innehavare har eller har haft rätt enligt mervärdesskattelagen att i sin egen mervärdesbeskattning dra av eller få återbäring på de mervärdesskatter som ingår i inköpsfakturorna för varor och tjänster som föranleds av skadan, avdras dessa mervärdesskatter från ersättningen. Från inlösningsersättningen avdras ett belopp som motsvarar mervärdesskatten om den försäkrade i det fall att fordonet hade sålts den dag då försäkringsfallet inträffade hade varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, eller om den skadelidande har återbäringsrätt enligt mervärdesskattelagen. 7.3 Ersättningsförfarande Försäkringsbolaget fullgör sin ersättningsskyldighet enligt skadans omfattning och reparationsmöjligheterna genom att antingen - betala reparationskostnaderna enligt verifikat eller ett för dem på förhand överenskommet belopp i pengar - i pengar betala skillnaden mellan det gängse värde försäkringsobjektet hade före skadan och försäkringsobjektets värde i oreparerat skick - lösa in försäkringsobjektet till nyvärdet i de fall som avses i punkt och i andra fall till dess gängse värde före skadan eller - i stället skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon eller en del av ett sådant. Äganderätten till ett fordon eller en fordonsdel som skall ersättas genom inlösning övergår på försäkringsbolaget. Från inlösningsersättningen avdras den del av den nedsatta eller återbetalade bilskattens belopp som skulle ha debiterats om fordonet hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade. Försäkringsbolaget förbinder sig att betala den del av den från bilskatten avdragna ersättningen som eventuellt debiteras senare. Från den ersättning som utbetalas vid nyvärdesinlösning avdras den återbetalade eller nedsatta bilskattens belopp i sin helhet (se punkt ). 7.4 Försäkringsbelopp Det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet eller det nyanskaffningspris eller gängsevärde som har anmälts som grund för försäkringspremien utgör inte bevis på det gängse värdet vid skadetidpunkten Självrisker Allmänt Vid varje skada som ersätts enligt dessa försäkringsvillkor har försäkringstagaren en för det enskilda skadefallet fastställd självrisk Samtidig skadegörelse- och stöldskada Vid samtidig skadegörelse- och stöldskada på försäkringsobjektet avdras endast en självrisk Självrisk vid skador som inträffar utanför Norden Vid en stöldskada som inom försäkringens giltighetsområde inträffar utanför Norden är självrisken dubbelt så hög som självrisken vid stöldförsäkring Rättsskyddsförsäkring Från den ersättning som skall betalas ur rättsskyddsförsäkringen avdras självrisk enligt specialvillkoren för denna försäkringsform. (Se punkt 9.7.2) Den ordning i vilken självrisker avdras Självrisker och nedsättningar dras av från skadebeloppet genom successiva räkneoperationer i följande ordning: - mervärdesskatt - bilskatt - grundsjälvrisk - eventuell nedsättning av ersättningen - procentuell självrisk. 7.6 Försäkringsbolagets preliminära åtgärder Den omständigheten att försäkringsbolaget har värderat skadan, anvisar reparationsverkstad eller företar någon annan teknisk utredning bevisar inte att försäkringsbolaget är skyldigt att ersätta skadan. 8 MERSKYDDSFÖRSÄKRINGAR 8.1 Avbetalnings-, leasing- eller bilinteckningsförsäkring Syftet med försäkringen Avbetalnings-, leasing- eller bilinteckningsförsäkringen är avsedd att trygga den bilfirmas som sålde fordonet, uthyrarens, panthavarens eller bilinteckningshavarens intressen. Om skadan inte ersätts enligt punkt 4.5 på grund av att föremålet för gärningen inte var låst eller placerat i ett låst eller bevakat förvaringsutrymme när gärningen begicks eller om ersättningen nedsätts eller kravet på ersättning avslås på de grunder som nämns i punkt 4.3.2, eller underpunkterna 2 6 och 8 9 i punkt 4.8, är fordonets säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavaren berättigad att få ersättning ur denna försäkring. 11

12 12 De ovan nämnda har rätt till ersättning även då en i punkterna eller 4.2 avsedd skada har inträffat vid användning av fordonet i trafik under den meddelade avställningstiden (punkt 10.2) Försäkringens giltighet Försäkringen är i kraft högst lika länge som försäkringens grunddel och upphör alltid när avbetalningsraterna har betalts till fullo, leasingavtalet upphör eller bilinteckningslånet har betalts till fullo Beräkning och utbetalning av ersättningsbelopp Självrisk Försäkringstagaren har vid varje skadefall en självrisk som är lika stor som den självrisk som tillämpas på ett likadant skadefall som ersätts ur försäkringens grunddel. Självrisken avdras från summan av det skadebelopp som fastställs enligt försäkringens grunddel och dess merskyddsförsäkring, och den tillämpas endast en gång vid ett och samma skadefall Bestämmande av ersättningen Av skadebeloppet enligt punkt 7.2, från vilket självrisken avdragits, betalas i ersättning den del av försäkringens grunddel som har nedsatts eller i fråga om vilket kravet på ersättning har avslagits Maximiersättning Den ersättning som betalas ur försäkringen uppgår högst till det belopp som motsvarar säljarens fordran enligt avbetalningskontraktet eller panthavarens fordran eller den obetalda delen av bilinteckningslånet vid skadetidpunkten. Säljaren, uthyraren eller panthavaren är skyldig att tillställa försäkringsbolaget en kalkyl över sin fordran som gäller det skadade fordonet. För försummad betalning av rater på fordran betalas ingen ersättning. Nyvärdesvillkoret enligt punkt tillämpas inte på försäkringen Övriga försäkringsvillkor som skall tillämpas I övrigt tillämpas Pohjolas bilförsäkringsvillkor. 8.2 Avbrottsförsäkring som separat tilläggsförsäkring Punkt 4.6 i villkoren tillämpas. 8.3 Bedrägeriförsäkring Syftet med försäkringen Bedrägeriförsäkringen är en merskyddsförsäkring för hyrda eller leasade fordon för den händelse att fordonet förloras. Syftet med försäkringen är att den i enlighet med Pohjolas bilförsäkringsvillkor och dessa specialvillkor skall ersätta den skada som har åsamkats den försäkrade genom att försäkringsobjektet har förlorats, då - den uthyrda eller leasade bilen på grund av bedrägeri eller förskingring från hyrestagarens sida inte har återlämnats vid avtalad tidpunkt eller när det ursprungliga leasingavtalet löper ut och - fordonet inte har hittats och över 30 dygn har förflutit sedan försäkringsbolaget tillställdes en kopia av en polisanmälan om att fordonet inte har återlämnats. Denna försäkring ersätter inte kostnader för reparation eller återlämning av fordonet Försäkringsobjekt Försäkringsobjekt är en i försäkringsbrevet nämnd person-, paket- eller husbil eller husvagn som mot betalning och utan förare ställts till allmänhetens förfogande eller uthyrts genom leasingavtal, och som enligt överenskommelse skall användas endast i Finland Försäkringens giltighet Försäkringen gäller vid uthyrning eller leasing, om - hyrestagaren har sin stadigvarande hemort eller en känd vistelseadress i Finland och - hyrestagaren har styrkt sin identitet med ett körkort, ur vilket hans fullständiga namn och personbeteckning har tagits och antecknats i hyresavtalet, och - hyrestagaren vid uthyrning har betalt förskott med kreditkort eller finskt bankkort. Därvid skall de särskilda anvisningar som kreditinrättningen i fråga har gett iakttas. Försäkringen gäller enbart i Finland Försäkringstagarens skyldigheter i samband med skadefall Om fordonet inte har återlämnats vid den tidpunkt som överenskommits i hyresavtalet, skall försäkringstagaren utan dröjsmål anmäla detta till polismyndigheterna och också yrka på straff för det brott som har begåtts. Försäkringstagaren är dessutom skyldig att vidta alla tillbudsstående åtgärder för att återfå det fordon som inte har återlämnats Bestämmande av ersättningen och självrisk Skadebeloppet är det gängse värde som fordonet hade vid tidpunkten för uthyrningen eller, i fråga om leasing, som det har vid den tidpunkt då det ursprungliga leasingavtalet upphör, och när det gängse värdet fastställs beaktas avdrag som kan göras enligt mervärdesskattelagen. Ersättningsbeloppet utgörs av skadebeloppet med avdrag för självrisk.

13 I fråga om leasing har försäkringstagaren vid varje ersättningsgillt skadefall en självrisk på 10 % av skadebeloppet. Vid uthyrning är självrisken 20 % av skadebeloppet eller, om fordonets alla fönsterglas har försetts med skyddsmärkning som anbringats på glaset, 10 % av skadebeloppet Övriga försäkringsvillkor som skall tillämpas I övrigt tillämpas Pohjolas bilförsäkringsvillkor. 9 RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 9.1 Syftet med försäkringen Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att den skall ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som har förorsakats av att juridisk hjälp har anlitats i tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som hänför sig till ägande, framförande eller besittning av det i försäkringsbrevet nämnda motorfordonet och gäller försäkringsfall som avses i punkt De försäkrade Försäkrade är det i försäkringsbrevet nämnda fordonets ägare, innehavare och förare, var och en i denna egenskap. 9.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde Den försäkrade kan utnyttja sin försäkring i ärenden som kan tas upp till behandling i en tingsrätt i Finland eller i en motsvarande utländsk domstol i de länder som nämns i punkt 3 i bilförsäkringens sakförsäkringsdel. Försäkringen ersätter således inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. av en länsstyrelse, förvaltningsdomstol, försäkringsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska gemenskapernas domstol eller Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt. 9.4 Försäkringsfall som ersätts Vad som avses med försäkringsfall Med ett försäkringsfall som ersätts ur försäkringen avses i tvistemål och ansökningsärenden - ett yrkande som specificerats till sin grund och sitt belopp och som har bestridits till sin grund eller sitt belopp (nedan tvist) i brottmål - där den försäkrade är svarande - åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade och som hänför sig till användning av ett motorfordon i trafik - ett straffyrkande eller civilrättsligt yrkande som målsäganden riktar mot den försäkrade - där den försäkrade är målsägande - den försäkrades civilrättsliga yrkanden som grundar sig på brott. Det är fråga om ett och samma försäkringsfall då - två eller flera personer som är försäkrade genom denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, brottmål eller ansökningsärende, eller - den försäkrade är part i flera brottmål, tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning Tidpunkten då försäkringsfallet inträffat Ur försäkringen ersätts försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Ett försäkringsfall har inträffat under försäkringens giltighetstid om tvisten, yrkandet eller åtalet grundar sig på en händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning som har uppkommit under försäkringens giltighetstid. 9.5 Begränsningar i samband med försäkringsfall Ur försäkringen betalas inte ersättning för kostnader som den försäkrade förorsakas i ett mål eller ärende, 1 där det inte bevisligen kan visas att yrkandet har bestridits 2 där det är fråga om något annat som ansluter sig till den försäkrades yrkesutövning, näringseller förvärvsverksamhet än sådant som gäller ägande, innehav eller framförande av fordonet 3 där det är fråga om tillstånd som behövs för tillståndspliktig person- eller godstrafik eller om olovligt idkande av trafik 4 som är av ringa betydelse för den försäkrade 5 där de som är försäkrade genom denna försäkring är motparter; ur försäkringen ersätts dock försäkringstagarens kostnader samt fordonsförarens försvarskostnader i ett mål där åtalet hänför sig till användning av motorfordonet i trafik 6 där ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning eller överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad 7 där ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller sådant äventyrande av trafiksäkerheten eller en sådan trafikförseelse som har skett genom fortkörning 8 där ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade gäller en uppsåtlig gärning eller grov oaktsamhet 9 som gäller framförande av ett fordon utan körrätt 10 som gäller meddelande av körförbud till föraren. Om emellertid ett körförbud som har meddelats på de grunder som nämns i 75 13

14 2 mom. 3 punkten vägtrafiklagen har upphävts genom ett domstolsbeslut som har vunnit laga kraft, ersätts kostnaderna för upphävande av körförbudet 11 som gäller ett skadestånds- eller annat yrkande som har framställts mot den försäkrade och som grundar sig på gärningar som avses i punkterna som gäller ett skadeståndsyrkande som har framställts av den försäkrade och som grundar sig på en gärning för vilken den försäkrade har ådömts straff eller för vilken åtal inte väckts eller för vilken han på basis av specialbestämmelser blivit frikänd. Om skadeståndsyrkandet emellertid grundar sig på en gärning för vilken den försäkrade har ådömts straff för äventyrande av trafiksäkerheten eller för trafikförseelse, ersätts kostnaderna för framställande av skadeståndsyrkande 13 som hänför sig till konkurs 14 som hänför sig till utsökning, i lagen om utsökning avsedd exekutionstvist eller verkställande av utsökning 15 där det är fråga om ett förfarande enligt lagen om företagssanering eller lagen om skuldsanering för privatpersoner, eller om sådan frivillig skuldsanering för jordbruksidkare som avses i landsbygdsnäringslagen 16 där det är fråga om huruvida kostnader som förorsakats av ett försäkringsfall som har anmälts av den försäkrade skall ersättas antingen helt eller delvis ur denna rättsskyddsförsäkring 17 som behandlas som grupptalan. 9.6 Åtgärder efter inträffat försäkringsfall Skriftlig anmälan Om den försäkrade vill utnyttja försäkringen, skall han anmäla detta skriftligen till försäkringsbolaget på förhand. Försäkringsbolaget ger då den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut Jurist som ombud Den försäkrade skall anlita en advokat eller någon annan jurist som sitt ombud. Om den försäkrade inte anlitar något ombud alls eller som sitt ombud anlitar någon som inte har avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen, betalas inte ersättning ur försäkringen Yrkande på ersättning för rättegångskostnader Den försäkrade skall i en rättegång och i förlikningsförhandlingar yrka på ersättning av motparten för sina advokat- och rättegångskostnader. Om ett av den försäkrade till motparten framfört yrkande på ersättning för rättegångskostnader genom beslut av domstol helt eller delvis förkastats, skall på yrkande av försäkringsbolaget besvär anföras över beslutet. Om den försäkrade inte yrkar på ersättning för sina kostnader eller utan försäkringsbolagets samtycke helt eller delvis avstår från sitt yrkande eller om den försäkrade inte går med på att anföra besvär över domstolens beslut gällande rättegångskostnaderna, kan den ersättning som skall betalas ur försäkringen nedsättas eller kravet på ersättning avslås enligt lagen om försäkringsavtal Förbud mot medgivande av rättegångskostnader Den försäkrade har inte rätt att på ett sätt som binder försäkringsbolaget medge beloppet av de kostnader som föranletts av skötseln av saken. En ersättning som den försäkrade eventuellt betalt till sitt ombud för dennes arvoden och kostnader binder inte försäkringsbolaget vid bedömningen av om rättegångskostnaderna är nödvändiga och skäliga. 9.7 Ersättningsbestämmelser Försäkringsbelopp Den högsta gränsen för bolagets ersättningsskyldighet i varje försäkringsfall är euro Självrisk Från de kostnader som skall ersättas avdras den självrisk som har antecknats i försäkringsbrevet Kostnader som ersätts Ur försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader enligt följande: 1 I tvistemål och ansökningsärenden Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och bevisning. Om förutsättningen för att ärandet skall kunna hänskjutas till domstolsprövning är att någon rättshandling har företagits eller att ett beslut fattats av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet har kunnat hänskjutats till behandling i tingsrätten. 2 Ett ärende som är föremål för skiljemannaförfarande eller förlikning Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och bevisning. Skilje- och förlikningsmännens arvoden och kostnader ersätts dock inte. 3 I brottmål Som målsägande Rättegångskostnader som anlitandet av ombud och bevisningen förorsakat den försäkrade till den del det i rättegången har varit fråga om ett annat privaträttsligt anspråk på grund av brott än ett anspråk som gäller rättegångskostnader. 14

15 Som svarande Försvarskostnader som anlitandet av ombud och bevisningen förorsakat den försäkrade. 4 Sökande av ändring i högsta domstolen Om sökande av ändring i högsta domstolen förutsätter besvärstillstånd, ersätts kostnaderna för sökande av ändring ur försäkringen endast om besvärstillstånd har beviljats. Kostnader för anlitande av extraordinära rättsmedel ersätts endast om högsta domstolen har godkänt klagan, återbrytande av domen eller återställt försutten fatalietid. 5 Gemensamt intresse Om det i saken är fråga om något väsentligen annat än den försäkrades eget intresse eller om den försäkrade i försäkringsfallet har ett gemensamt intresse att bevaka tillsammans med andra personer än sådana som är försäkrade genom denna försäkring, ersätts ur försäkringen endast den del av kostnaderna som skall anses utgöra den försäkrades andel Ersättningens belopp, hur den beräknas samt mervärdesskatt De advokat- och rättegångskostnader som skall ersättas ur försäkringen bestäms enligt de i rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål ingående rättsreglerna gällande rättegångskostnader. För anlitande av ombud betalas ersättning för skäligt arvode för ombudets arbete och nödvändiga kostnader. Vid bedömningen av om arvodet och kostnaderna är skäliga beaktas värdet av det intresse tvisten gäller, sakens svårighetsgrad och omfattning samt det utförda arbetets mängd och kvalitet. Om värdet av det tvistiga intresset kan uppskattas i pengar, ersätter försäkringen vid tviste- och ansökningsärenden samt då den försäkrade är målsägande i ett brottmål högst två gånger värdet av det intresse tvisten gäller. Vid uppskattning av värdet av intresset beaktas inte yrkanden på ränte- eller advokat- och rättegångskostnader. Om föremålet för tvisten är en betalning av återkommande natur, beaktas vid uppskattningen av värdet av intresset högst ett belopp som är tio gånger det tvistiga engångsbeloppet. Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen är berättigad till avdrag för den mervärdesskatt som ingår i advokaträkningen eller rättegångskostnaderna, avdras den mervärdesskatt som ingår i kostnaderna från ersättningen Kostnader som inte ersätts ur försäkringen Ur försäkringen ersätts inte 1. kostnader som förorsakats av preliminär utredning av ett ärende eller av en sådan utredning eller skötsel av ett tvistigt ärende till följd av vilken den försäkrade avstår från sina yrkanden även om detta skulle vara helt motiverat 2. motpartens rättegångskostnader som enligt dom eller överenskommelse skall betalas av den försäkrade. Motpartens rättegångskostnader som den försäkrade ådömts betala ersätts dock på samma villkor som den försäkrades egna rättegångskostnader i de fall där - konsumentombudsmannen eller hans medarbetare har biträtt den försäkrade vid rättegång och det med tanke på tillämpning av lag och konsumenternas allmänna intresse har varit viktigt att den försäkrades ärende sköts, eller - den försäkrades motpart till största delen har underlåtit att iaktta ett beslut som konsumentklagonämnden, Försäkringsnämnden eller något motsvarande organ har meddelat och som till de delar som tvisten främst gäller är gynnsamt för den försäkrade. 3. kostnader som förorsakats av verkställigheten av dom eller beslut 4. den försäkrades tidsspillan, eget arbete, inkomstbortfall, resor eller uppehållskostnader, tilläggskostnad på grund av byte av ombud eller av ökade eller onödiga kostnader till följd av den försäkrades eget förfarande 5. kostnader för inhämtande av juridiskt expertutlåtande 6. kostnader som förorsakats av anmälan om brott, begäran om undersökning eller av förundersökning i brottmål 7. kostnader för sådana omständigheter eller sådan bevisning som domstolen inte beaktar emedan de har framlagts för sent 8. kostnader som den försäkrade eller hans ombud har förorsakat genom att utebli från domstolen, genom att inte iaktta domstolens förordnanden eller genom att framföra ett påstående som de har vetat eller borde ha vetat vara grundlöst, eller genom att annars uppsåtligen eller av oaktsamhet förlänga rättegången 9. kostnader för en rättegång som den försäkrade eller hans ombud har inlett utan att motparten har gett anledning till det, eller för en onödig rättegång som den försäkrade eller hans ombud annars uppsåtligen eller av oaktsamhet har föranlett 10. skilje- och förlikningsmännens arvoden och kostnader Övriga bestämmelser angående ersättning Tidpunkten för utbetalning av ersättning Försäkringsbolaget betalar ersättningar för den försäkrades advokat- och rättegångskostnader då 15

16 domstolens avgörande vunnit laga kraft eller då förlikning ingåtts. Den slutliga ersättningen utbetalas efter det att den försäkrade på yrkande av försäkringsbolaget har visat att han betalat in sin självriskandel av kostnaderna och den andel som eventuellt överstiger försäkringsbeloppet på ombudets bankkonto. Kontot skall vara samma konto som det på vilket den ersättning som skall betalas ur försäkringen inbetalas Mervärdesskatteavdrag Om den försäkrade enligt mervärdesskattelagen är berättigad att dra av den skatt som ingår i advokatfakturan, betalar försäkringsbolaget till den försäkrade ersättning för advokat- och rättegångskostnaderna mot den faktura som den försäkrade har betalt Minskning av ersättningsskyldigheten och återbetalning av kostnadsersättning En kostnadsersättning som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala den försäkrade skall betraktas som en minskning av försäkringsbolagets ersättningsskyldighet, om denna kostnadsersättning har kunnat inkasseras hos den betalningsskyldige. Om en kostnadsersättning som den försäkrades motpart har ådömts eller förbundit sig att betala har betalats till den försäkrade eller om den försäkrade annars har kunnat räkna sig den till godo, skall den försäkrade återbetala kostnadsersättningen till försäkringsbolaget jämte ränta intill det belopp som utbetalats ur försäkringen Överföring av fordran till försäkringsbolaget Om motparten eller staten, ifall ärendet drivs som grupptalan, har dömts eller förbundit sig att betala den försäkrade sådan kostnadsersättning som är obetald när ersättning betalas ur försäkringen, är den försäkrade skyldig att överföra sin rätt till kostnadsersättningen på försäkringsbolaget intill det ersättningsbelopp som bolaget har betalt. Om den försäkrade har varit tvungen att själv betala en del av sina kostnader på grund av att kostnaderna överstiger den maximiersättning som anges i punkt 9.7.1, är den försäkrade skyldig att på försäkringsbolaget överföra den del av motpartens kostnadsersättning som överstiger den andel som den försäkrade själv har betalt. 10 BESTÄMMELSER OM FÖRSÄKRINGSPREMIEN 10.1 Premierabatt (bonus) På premien för en bilförsäkring som har beviljats med bonusrätt beviljas för skadefria försäkringsperioder premierabatt 10 % per år upp till 60 % i fråga om Helkasko och upp till 70 % i fråga om Superkasko. Med försäkringsperiod som berättigar till bonus avses en minst sex (6) månader, för motorcyklar dock en minst tre (3) månader, lång försäkringsperiod under vilken fordonet har varit i trafik och inom vilken ur försäkringen inte har betalts ersättning som inverkar på bonus. Under en tidsperiod på ett år kan försäkringen dock högst en gång övergå till en högre bonusklass. För varje försäkringsfall som har ersatts ur vagnskadeförsäkringen sjunker bonusklassen med 20 %, i bonusklass 10 % dock bara med 10 %. Bonusen påverkas dock inte av en skada, om den i punkt nämnda plötsliga och utifrån verkande orsaken till skadan på försäkringsobjektet är ett naturfenomen, såsom storm eller hagelskur Om fordonet är ur trafik Om fordonet är ur trafik oavbrutet under minst en månad (30 dagar), har försäkringstagaren beträffande vagnskadeförsäkringen rätt till återbäring på premien för Superkasko och Helkasko, såvida inte något annat har bestämts angående en viss fordonsgrupp. Anmälan om att fordonet är ur trafik skall på förhand göras till försäkringsbolaget skriftligen. Från den godkända anmälningstidpunkten skall fordonet vara ur trafik minst 30 dagar. Under den tid fordonet enligt anmälan är ur trafik gäller brand-, stöld- och skadegörelseförsäkring på det ställe där fordonet enligt anmälan förvaras. Till övriga delar eller annanstans är försäkringen inte i kraft Minimiförsäkringspremie Den premie inklusive skatter som debiteras för en försäkringsperiod motsvarar alltid den minimipremie som särskilt har fastställts bolagsvis. Med försäkringsperiod avses en tidsperiod på högst ett år, under vilken försäkringen enligt avtalet är i kraft en period åt gången Skyldighet att återbetala premie Om försäkringsavtalet enligt dessa villkor upphör innan försäkringsperioden löper ut, är försäkringsbolaget skyldigt att till den som betalt premien återbetala den del av premien som överstiger den bolagsvisa minimipremie som svarar mot försäkringens giltighetstid. Återbäringen per dag utgör 1/360 av premien. Premien återbetalas inte separat, om det premiebelopp som skall återbetalas understiger det eurobelopp som nämns i lagen om försäkringsavtal. 11 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR BILFÖRSÄKRING De allmänna avtalsvillkoren innehåller till väsentliga delar bestämmelserna i lagen om försäkringsavtal 16

17 (543/84). Paragrafnumren inom parentes hänvisar till de aktuella stadgandena i lagen om försäkringsavtal. På detta försäkringsavtal tillämpas dock även sådana stadganden i lagen om försäkringsavtal som inte har skrivits in i dessa allmänna avtalsvillkor Vissa centrala begrepp Försäkringsavtalets centrala innehåll (6 ) definieras i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren. Försäkringsbolaget är i dessa försäkringsvillkor Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola. Försäkringstagare (2 ) är den som har ingått försäkringsavtalet med försäkringsbolaget. Den försäkrade (2 ) är den till vars förmån försäkringen gäller. Försäkringsperiod (16 ) är den för försäkringen avtalade giltighetstiden som har antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringsfall är den händelse till följd av vilken ersättning ur försäkringen betalas. Säkerhetsföreskrifter (31 ) innebär en i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller på annat sätt skriftligen ålagd skyldighet att följa föreskrifter som syftar till att avvärja eller begränsa en skada, eller föreskrifter om att den som använder försäkringsobjektet skall ha en viss kompetens Information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås Försäkringsbolagets informationsplikt (5 och 9 ) Innan ett försäkringsavtal ingås ger försäkringsbolaget försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för val av försäkring, såsom information om försäkringsbolagets egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När informationen lämnas uppmärksamgörs försäkringstagaren också på väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Om försäkrings-bolaget eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen eller givit honom felaktiga eller vilseledande uppgifter om den, anses försäkringen gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt (22 ) Försäkringstagaren och den försäkrade skall innan försäkringen beviljas ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor vilka kan vara av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade skall dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som de lämnat försäkringsbolaget och som de konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga Försummelse av upplysningsplikten (23 och 34 ) Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av sin ovan nämnda upplysningsplikt har förfarit svikligen, är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse den omständighet, som den av försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgiften gällt, har haft för uppkomsten av skadan. Därtill skall försäkringstagarens eller den försäkrades eventuella uppsåt eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt beaktas När försäkringsbolagets ansvar inträder och försäkringsavtalets giltighet Ansvarets inträdande (11 ) Försäkringsbolagets ansvar inträder vid den tidpunkt som parterna har kommit överens om och som har antecknats i försäkringsbrevet. Om avtalsparterna inte har kommit överens om någon särskild tidpunkt, inträder försäkringsbolagets ansvar när försäkringstagaren eller försäkringsbolaget har givit eller sänt ett godkännande svar på den andra avtalspartens anbud. Av särskilda skäl, t.ex. på grund av försäkringstagarens tidigare försummelse att betala premier, inträder försäkringsbolagets ansvar först när den premie som gäller försäkringsperioden har betalts. Om försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan till försäkringsbolaget och det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter det att ansökan överlämnades eller avsändes. En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till försäkringsbolagets representant anses ha överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget. Om det inte är dokumenterat vid vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan

18 Försäkringsavtalets giltighet (16 ) Försäkringsavtalet gäller antingen fortlöpande eller för viss tid. Ett fortlöpande försäkringsavtal är efter den första försäkringsperiodens utgång i kraft under en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller försäkringsbolaget säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också av andra orsaker, vilka nämns nedan i punkterna och Ett försäkringsavtal för viss tid gäller under den avtalade försäkringsperioden, om det inte upphör att gälla av skäl som nämns i punkt eller Premie Premiebetalning (38 ) Premien skall betalas inom en månad från det att försäkringsbolaget har sänt en premiefaktura till försäkringstagaren. Den första premien behöver dock inte betalas förrän försäkringsbolagets ansvar inträtt. Senare premier behöver inte betalas före den avtalade premieperiodens eller försäkringsperiodens början. Ett undantag utgörs av de situationer som nämns i punkt , i vilka betalning av premien är en förutsättning för att försäkringsbolagets ansvar skall inträda Dröjsmål med premien (39 ) Om försäkringstagaren har försummat att betala premien inom den tid som nämns i punkt har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen så att den upphör 14 dagar efter det att uppsägningsmeddelandet avsänts. Om försäkringstagaren betalar hela premien före uppsägningstidens utgång upphör försäkringen likväl inte när uppsägningstiden löper ut. Försäkringsbolaget skall nämna denna möjlighet i meddelandet om uppsägning. Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom eller arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter det att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter uppsägningstidens utgång. I meddelandet om uppsägning skall försäkringsbolaget nämna denna möjlighet att försäkringen kan fortsätta att gälla en viss tid. Den försäkrade skall senast inom uppsägningstiden meddela försäkringsbolaget skriftligen om sådana betalningssvårigheter som avses här. Om premien inte betalas inom den i punkt angivna utsatta tiden skall för dröjsmålstiden betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Försäkringsbolaget har rätt till ersättning enligt lagen om indrivning av fordringar för kostnader som indrivning av premien förorsakat. Om premier drivs in på rättslig väg, har försäkringsbolaget också rätt till lagstadgande rättegångsavgifter och rättegångskostnader. Försäkringsbolaget kan överföra indrivningen av sin fordran till en tredje part Betalning av försenad premie (42 ) Om försäkringstagaren betalar hela premien för försäkringen efter det att försäkringen har upphört, inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter det att premien har betalts. Försäkringen gäller då till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden, räknat från den tidpunkt då försäkringen trädde i kraft på nytt. Om försäkringsbolaget likväl inte på nytt önskar återuppliva en försäkring som upphört att gälla, skall bolaget inom 14 dagar efter det att premien betalts meddela försäkringstagaren sin vägran att ta emot premien Återbetalning av premie när avtalet upphör (45 ) Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt har försäkringsbolaget rätt till premie endast för den tid under vilken bolagets ansvar har gällt. Återstoden av den redan betalda premien återbetalas till försäkringstagaren. När det belopp som skall återbetalas av premien bestäms, räknas giltighetstiden i dagar enligt den försäkringsperiod som premien avser. Premien återbetalas dock inte i situationer som nämns nedan i denna punkt eller om försäkringstagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt i sådana fall som avses i punkt Premien återbetalas inte separat, om den premie som skall återbetalas är mindre det eurobelopp som anges i lagen om försäkringsavtal Kvittning mot premie som skall återbetalas Från en premie som skall återbetalas kan försäkringsbolaget avdra obetalda försäkringspremier som har förfallit och andra förfallna fordringar som försäkringsbolaget har Information som skall lämnas under avtalets giltighetstid Försäkringsbolagets informationsplikt (6, 7 och 9 ) Då försäkringsavtalet har ingåtts överlämnar försäkringsbolaget till försäkringstagaren försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Under försäkringens giltighetstid informerar försäkringsbolaget årligen försäkringstagaren om försäkringsbeloppet och andra sådana omständigheter beträffande försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren.

19 Om försäkringsbolaget eller dess representant under försäkringens giltighetstid har gett försäkringstagaren bristfällig, oriktig eller vilseledande information, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått, om denna bristfälliga, oriktiga eller vilseledande information kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som försäkringsbolaget eller dess representant efter ett inträffat försäkringsfall har lämnat om en framtida ersättning Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning (26 och 34 ) Försäkringstagaren skall meddela försäkringsbolaget om det i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de omständigheter som antecknats i försäkringsbrevet skett en sådan förändring som innebär en väsentlig fareökning och som försäkringsbolaget inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks. Försäkringstagaren skall underrätta försäkringsbolaget om en sådan förändring utan dröjsmål, dock senast i samband med betalningen av följande premie efter förändringen. Fareökande förändringar kan t.ex. bestå av att fordonets användningsändamål ändras till tillståndspliktig användning eller uthyrning att fordonets hemort ändras eller att fordonet huvudsakligen används utomlands att motorn byts ut mot en större motor. Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att anmäla fareökning, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås skall det beaktas vilken betydelse den förändrade omständighet som ökat faran har haft för uppkomsten av skadan. Därtill skall beaktas försäkringstagarens eventuella uppsåt eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt Fareminskning Om risken för skada har minskat så mycket att det inverkar på försäkringsavtalet, är bolaget sedan försäkringstagaren har anmält saken skyldigt att justera premien och försäkringsvillkoren så att de motsvarar de förändrade förhållandena från den tidpunkt då förändringen inträdde, dock tidigast från och med början av den pågående försäkringsperioden Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter (31 och 34 ) Den försäkrade skall iaktta de säkerhetsföreskrifter som ingår i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren (se även punkt 5 i bilförsäkringsvillkoren) eller som i övrigt har meddelats skriftligen. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna, kan ersättningen till honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås beaktas det vilken betydelse åsidosättandet av säkerhetsföreskrifterna har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom skall eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt beaktas Skyldighet att avvärja och begränsa en skada (räddningsplikt) (32 och 34 ) Se punkt 6 i bilförsäkringsvillkoren Förorsakande av försäkringsfall (30 och 34 ) Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ersättning för en skada till en försäkrad som har förorsakat skadefallet uppsåtligen. Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller genom grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försäkringsfallet, eller om fordonet har använts för ett brottsligt syfte, kan ersättningen till honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås. Vid bedömningen av om ersättningen i ovan nämnda fall skall nedsättas eller kravet på ersättning avslås beaktas det vilken betydelse den försäkrade personens åtgärd har haft för uppkomsten av skadan. Därtill beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt Identifikation (33 ) Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om förorsakande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller uppfyllande av räddningsplikt tillämpas på motsvarande sätt på den som - med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon. (Med samtycke avses av den försäkrade givet tillstånd att framföra eller på annat sätt använda ett ovan nämnt transportmedel eller också ett samtycke som framgår av omständigheterna.) - tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar den försäkrade egendomen eller - bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och nyttjar den försäkrade egendomen tillsammans med honom. Vad som ovan har sagts om den försäkrade i fråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter tillämpas på motsvarande sätt på den som på grund av att han är anställd hos den försäkrade skall sörja för att säkerhetsföreskrifterna iakttas. 19

20 20 När den som antecknats som försäkringstagare är ett företag som enligt 3 lagen om försäkringsavtal inte kan likställas med en konsument, identifieras med försäkringstagaren en sådan delägare i ett aktiebolag som själv äger över hälften av aktierna i bolaget Otillräknelighet och nödläge (36 ) Försäkringsbolaget åberopar inte punkterna 11.6 och 11.7 ovan för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar, om den försäkrade när han förorsakade ett försäkringsfall eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller räddningsplikten var yngre än 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han inte skulle ha kunnat dömas till straff för brott. Försäkringsbolaget åberopar inte punktema 11.6 och 11.7 för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar, om den försäkrade när han förorsakade fareökningen eller försäkringsfallet eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller räddningsplikten handlade i syfte att avvärja en person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras. Vad som i denna punkt har sagts om den försäkrade tillämpas även på den som i punkt 11.8 identifieras med den försäkrade Ersättningsförfarande Ersättningssökandens skyldigheter (69 och 72 ) Ersättningssökanden skall utan dröjsmål underrätta försäkringsbolaget om ett skadefall. Den som yrkar på ersättning skall till försäkringsbolaget överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Hit hör t.ex. de handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras hur försäkringsfallet inträffade, vem som framförde fordonet och huruvida alkohol eller andra rusmedel har haft någon inverkan på skadefallet. Den försäkrade får t.ex. inte genom att avlägsna sig från skadeplatsen, genom annat förfarande i syfte att undvika utredningen av skadan eller genom att förtära alkohol efter skadefallet försvåra eller hindra utredningen av en sådan omständighet som kan vara av betydelse vid bedömningen av försäkringsfallet och försäkringsgivarens ansvar. Den som yrkar på ersättning är skyldig att införskaffa de utredningar som han bäst får tillgång till, dock med beaktande av försäkringsbolagets möjligheter att införskaffa utredning. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ersättning förrän det har erhållit de ovannämnda utredningarna. Om den som yrkar på ersättning efter ett försäkringsfall svikligen har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga uppgifter, vilka är av betydelse för utredningen av försäkringsfallet och försäkringsbolagets ansvar, kan ersättningen nedsättas eller kravet på ersättning avslås enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna Preskription av rätt till ersättning (73 ) Försäkringsersättning skall sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning och senast inom tio år från det att försäkringsfallet inträffat. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. Om ett ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid, förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning Försäkringsbolagets skyldigheter (7, 9 och 70 ) Efter inträffat försäkringsfall skall försäkringsbolaget till den som yrkar på ersättning lämna uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid ansökan om ersättning. Eventuella förhandsuppgifter till ersättningssökanden om framtida ersättning, ersättningsbelopp eller det sätt på vilket ersättningen betalas inverkar inte på prestationsskyldigheten enligt försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget skall med anledning av ett inträffat försäkringsfall utan dröjsmål, och senast en månad efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredandet av dess ansvar, betala ut ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddela att någon ersättning inte betalas. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, betalar försäkringsbolaget dock den ostridiga delen av ersättningen inom ovan angiven tid. På försenad ersättning betalar försäkringsbolaget dröjsmålsränta enligt räntelagen Kvittning mot försäkringsersättning Försäkringsbolaget kan kvitta obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar mot en ersättning som skall betalas Över- och underförsäkring Överförsäkring och berikandeförbud (57 ) Egendom är överförsäkrad, om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens rätta värde. I fråga om ett försäkringsfall som har drabbat överförsäkrad egendom betalar försäkringsbolaget inte ut mera i ersättning än vad som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet dock väsentligen grundar sig på en värdering som har gjorts av försäkringsbolaget eller dess representant, betalas ersättningen enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligen har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter.

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON Försäkringsvillkor för hobby- och museifordon i bilskydd 1.1.2014 FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT HOBBY- OCH MUSEIFORDON INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR HOBBY- OCH MUSEIFORDON I BILSKYDD... 2 1 FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR Försäkringvillkor fr.o.m 1.1.2015 AU YR 15 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR... 2 10 Allmänt... 2 20 Försäkringsobjekt... 2 21 Försäkringens giltighetsområde... 2 22 Skador

Läs mer

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD Gäller från 1.1.2012 1 133 245 1 8.11 10 000 INNEHÅLL ORDLISTA...2 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD...3 1 ALLMÄNT...3 1.1 Syftet med försäkringen...3 1.2 Försäkringsformer...3

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon

Försäkringar för ditt fordon Bilförsäkringsvillkor för bilskydd 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bilförsäkringsvillkor för bilskydd... 2 1 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL OCH SYFTE... 2 2 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE...

Läs mer

BILFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 31 H

BILFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 31 H BILFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Fordonsförsäkring. villkor 01.12.2004. www.omsen.ax

Fordonsförsäkring. villkor 01.12.2004. www.omsen.ax Fordonsförsäkring villkor 01.12.2004 www.omsen.ax Innehåll 10 Försäkringens innehåll................1 20 Sakförsäkring 21 Ändamålet med försäkringen.............1 22 Föremål för försäkringen.................1

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry

Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2014 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehåll 1 Försäkringens syfte 2 2 Försäkringstagare och försäkrade 2 3 Försäkringsperiod 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från

YTK-yhdistys ry. Rättsskyddsförsäkring för. Innehäll. Försäkringsvillkor Gäller från Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2016 Rättsskyddsförsäkring för YTK-yhdistys ry Innehäll 1 Försäkringens syfte... 2 2 Försäkringstagare och försäkrade... 2 3 Försäkringsperiod... 2 4 Domstolar och försäkringens

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL

Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Det bästa kyddet FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 21.5.2016 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA PÅ MINA SIDOR på adressen if.fi Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE

EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE Skydd för din bil och alla i bilen. Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får någon annanstans.

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring Försäkrings- och finansrådgivningen 2011, Mira Aarre 2 En krockad bil kan inlösas med stöd av trafikförsäkringen eller den frivilliga bilförsäkringen, ofta kallad

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014.

Tilläggsanordningsextra. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2014. Anknyter till försäkringsvillkoren för A-Försäkrings och OP Försäkrings (nedan försäkringsbolaget) Tilläggsanordningsextra 1.1.2014. Tilläggsanordningsextra

Läs mer

STILLESTÅNDSERSÄTTNING OCH KOSTNADER FÖR FLYTTNING AV BUSSAR 2015

STILLESTÅNDSERSÄTTNING OCH KOSTNADER FÖR FLYTTNING AV BUSSAR 2015 STILLESTÅNDSERSÄTTNING OCH KOSTNADER FÖR FLYTTNING AV BUSSAR 2015 Dessa normer skall tillämpas på stilleståndstid som börjat efter 31.12.2014. I fall stilleståndstiden går över två kalenderår, betalas

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil.

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil. Villkor Båtvagnsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 Försäkring för Båtvagn är ett komplement till din Båtförsäkring i Svenska Sjö. I tillämpliga delar gäller samma regler som

Läs mer

Fennias fordonsförsäkringar

Fennias fordonsförsäkringar Fennias fordonsförsäkringar Produktbroschyren gäller från 15.2.2016 TRAFIKFÖRSÄKRING FENNIAKASKO Fennias fordonsförsäkringar Innehåll Trafikförsäkring 3 Vad är ett motorfordon 3 Vad trafikförsäkringen

Läs mer

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Försäkringshandledningen gäller från 1.1.2016 Kattavaa turvaa autollesi OMFATTANDE ja kaikille VAIHTO+ autossa FÖRSÄKRING Ger skydd mukana för din bil oleville. och alla i bilen. Helposti ja edullisesti

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 1.1.2017 FÖRSÄKRINGS- ÄRENDENA

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE 2010 FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON FÖRSÄKRINGSVILLKOR FORDON 1 Gäller fr.o.m. 1.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FORDONSFÖRSÄKRINGAR 4 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 6 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 6 2.1 Begränsningar 6 3 FÖRSÄKRINGSSKYDD 7 3.1

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Renault Försäkring bilförsäkringsvillkor

Renault Försäkring bilförsäkringsvillkor Renault Försäkring bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUR 642.4, gäller från 20.2.2016 Renault Försäkring Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. 1 ALLMÄNT...

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance entreprenad skogs- och grävmaskin samt övriga motorredskap Försäkringen för motorredskap är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Försäkringsvillkor för Fenniakasko

Försäkringsvillkor för Fenniakasko Försäkringsvillkor för Fenniakasko Gäller från och med 1.1.2017 INNEHÅLLER 1. FENNIAKASKO OMFATTAR... 3 2. GILTIGHETSOMRÅDE... 4 3. FÖRSÄKRINGSOBJEKT I SAKDELEN... 4 3.1 Person- och paketbil, motorcykel,

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Bilförsäkringsvillkor för Subaru Försäkring

Bilförsäkringsvillkor för Subaru Försäkring Bilförsäkringsvillkor för Subaru Försäkring VILLKOR ASU 623.1, GÄLLER FRÅN 1.3.2008 Försäkringsskyddet i Subaru Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 32A

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 32A Bilförsäkring Försäkringsvillkor 32A Gäller från 2.4.2017 Innehåll 1. Försäkrinens innehåll och ändamål... 1 2. Försäkringens giltighetsområde... 1 3. Avställning av fordon... 1 4. Sakskador... 1 4.1.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under 01.02.2016 LANTÖMS Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av skydd för din verksamhet. Maskinpark och produktionsbyggnader som ofta byggts upp under många år kan förstöras på ett ögonblick.

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 2.4.2017 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck

HT 60:3 GÄLLER FR O M Försäkringsvillkor. För gods under lyft och transport med kran och/eller truck HT 60:3 GÄLLER FR O M 981101 Försäkringsvillkor För gods under lyft och transport med kran och/eller truck 2 Försäkringsvillkor för gods under lyft och transport med kran och/eller truck FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer