POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR"

Transkript

1 POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR Villkoren gäller fr.o.m AE02 Livet i focus.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT Syftet med försäkringen Försäkringsformer Superkasko Helkasko Delkasko FÖRSÄKRINGSOBJEKT FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNS- NINGAR I ANSLUTNING TILL DESSA Vagnskadeförsäkring Älgskadeförsäkring Skadegörelseförsäkring Brandförsäkring Stöldförsäkring Avbrottsförsäkring i samband med Superkasko Bilserviceförsäkring Skador som inte ersätts ur en sakförsäkring SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER 1 SAMBAND MED FÖRSÄKRINGSFALL VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER MERSKYDDSFÖRSÄKRINGAR Avbetalnings-, leasing- eller bilinteckningsförsäkring Avbrottsförsäkring som separat tilläggsförsäkring Bedrägeriförsäkring RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING BESTÄMMELSER OM FÖRSÄKRINGSPREMIEN Premierabatt (bonus) Om fordonet är ur trafik Minimiförsäkringspremie Skyldighet att återbetala premie ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR BILFÖRSÄKRING Vissa centrala begrepp Information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås När försäkringsbolagets ansvar inträder och försäkringsavtalets giltighet Premie Information som skall lämnas under avtalets giltighetstid Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada Förorsakande av försäkringsfall Identifikation Otillräknelighet och nödläge Ersättningsförfarande Över- och underförsäkring Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut Försäkringsbolagets regressrätt Ändring av försäkringsavtal Försäkringsavtalets upphörande Tredje mans rätt Tillämplig lag Andra frågor som behandlas i lagen om försäkringsavtal Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer Adress: Labbackavägen 1, Pohjola, hemort: Helsingfors Bekanta er speciellt med de med kursiv tryckta begränsningsvillkoren. 2

3 POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Syftet med försäkringen Syftet med försäkringen är att den i enlighet med dessa villkor skall ersätta direkt sakskada, som genom försäkringsfallet förorsakats försäkringsobjektet, samt i dessa villkor särskilt nämnda övriga kostnader. 1.2 Försäkringsformer Bilförsäkringen består av någon av följande kombinationer: Superkasko Superkasko är en försäkring för personbilar i privat bruk och omfattar vagnskade-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, avbrotts-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring. Till Superkasko kan genom separat överenskommelse fogas avbetalnings-, leasing- och bilinteckningsförsäkring. Superkasko beviljas inte för personbilar som har registrerats för särskilt ändamål Helkasko Helkasko är en försäkring för alla fordon och omfattar vagnskade-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöldoch rättsskyddsförsäkring. Sådan Helkasko som har beviljats för en person-, paket- eller husbil eller motorcykel omfattar dessutom en bilserviceförsäkring. Till Helkasko kan genom separat överenskommelse fogas följande merskyddsförsäkringar: - avbrottsförsäkring - avbetalnings-, leasing- och bilinteckningsförsäkring - bedrägeriförsäkring Delkasko Delkasko är en försäkring för alla fordon och omfattar älgskade-, brand-, stöld- och rättsskyddsförsäkring. Sådan Delkasko som har beviljats för en person-, paket- eller husbil eller motorcykel omfattar dessutom en bilserviceförsäkring. 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 2.1 Super- och Helkasko Försäkringsobjekt är - det motorfordon som nämns i försäkringsbrevet - i motorfordonets riktpris inkluderad utrustning och i fordonet fast monterade tilläggsanordningar med de begränsningar som anges i punkterna sådan utrustning som har tillverkats enkom för att användas i motorfordonet, med de begränsningar som anges i punkterna en annan, annorlunda omgång däck (sommareller vinterdäck) jämte fälgar samt - vid användning av motorcykel, moped och motorkälke även hjälm och hjälmtelefon. Som fast monterade betraktas inte anordningar som endast är kopplade till fordonets strömkrets. 2.2 Delkasko Försäkringsobjekt är - det motorfordon som nämns i försäkringsbrevet - den standardutrustning som ingår i fordonets nyanskaffningspris, med de begränsningar som anges i punktema radio- och musikanordningar, med de begränsningar som anges i punkterna trafiksäkerhetsutrustning - stöldförhindrande anordningar - dragkrok - en annan, annorlunda omgång däck (sommareller vinterdäck) jämte fälgar. 2.3 Radioapparater och musikanordningar samt telefoner Radioapparater och musikanordningar samt telefoner skall vara avsedda att användas uteslutande i det fordon som nämns i försäkringsbrevet Radioapparater och musikanordningar I bilar, husvagnar, motorredskap och traktorer är radioapparater och musikanordningar försäkringsobjekt endast om de är fast monterade i fordonet, eller i en monteringsställning som finns i fordonet och dessutom kopplade till fordonets strömkrets eller antenn. Maximiersättningen för radioapparater och musikanordningar i Super- och Helkasko är euro och i Delkasko 700 euro Telefoner Endast sådana telefoner som är fast monterade i fordonet och dessutom kopplade antingen till fordonets strömkrets eller antenn är försäkringsobjekt. Se även punkt 2.5. Denna begränsning gäller inte hjälmtelefoner. 2.4 Tunga fordon I fråga om lastbilar och bussar, specialbilar, motorredskap, traktorer samt motsvarande omfattar försäkringen de tilläggsanordningar och den tilläggsutrustning som enligt vad som överenskommits i 3

4 4 försäkringsavtalet är försäkringsobjekt och har beaktats när försäkringspremien fastställdes. 2.5 Objekt som inte kan försäkras I samtliga fordonsgrupper är följande objekt inte försäkringsdugliga: - mobiltelefoner med undantag av handsfreeapparat som hör till telefonen - datautrustning och telefaxapparater, om det inte särskilt överenskommits om dem i försäkringsavtalet - för tävling avsedd utrustning och dito konstruktioner - pärlemorglans-, dekorations- och annan speciallackering eller specialtejpning med undantag av ursprunglig lackering samt dekaler och logotyper som hänför sig till företagets egen verksamhet - anordningar som strider mot eller har installerats i strid med säkerhetsföreskrifter eller myndighetsföreskrifter - ljudupptagningar och bildband, reservbatterier för telefoner - lastpresenningar, spännband och motsvarande surrningsredskap - andra verktyg än de som hör till fordonets standardutrustning - körutrustning - reserv- och dubblettexemplar av delar, utrustning och tilläggsanordningar av vilka det i allmänhet finns endast ett exemplar. I försäkringen ingår härvid den del eller anordning som är monterad i fordonet. På motorcyklar, motorkälkar, mopeder och terränghjulingar monterade radioapparater och musikanordningar samt telefoner är inte försäkringsobjekt. 2.6 Gula provnummerskyltar I en försäkring som har beviljats för gula provnummerskyltar utgörs försäkringsobjektet av det fordon på vilket skyltarna är fästa och som används för ett ändamål som avses i 46 förordningen om registrering av fordon. 2.7 Utrustning och tilläggsanordningar som är i förvar Standardutrustning och tilläggsanordningar som anges i punktema 2.1, 2.2 och 2.4 är försäkringsobjekt i brand- och stöldförsäkringen även då de har lösgjorts från fordonet och förvaras i ett förvaringsutrymme utanför fordonet. Förvaringsutrymmet skall vara ett låst och täckt utrymme eller ställe i vilket man inte kan komma in utan nycklar utan att bryta sig in. Ett gemensamt garage eller annat utrymme till vilket flera personer har nycklar kan vid en stöldskada anses ha varit ett låst förvaringsutrymme enligt punkt endast om man har kommit in i det genom inbrott. Fordonets utrustning är försäkringsobjekt i ett gemensamt garage, annat utrymme eller öppet garage, om utrustningen är fastlåst vid en fast konstruktion i byggnaden på ett sådant sätt att den inte kan lösgöras utan att man söndrar den. 2.8 Fordon som hyrs ut utan förare Ett fordon som hyrs ut utan förare omfattas av försäkringen endast om detta har överenskommits separat och antecknats i försäkringsbrevet. 2.9 De försäkrade vid rättsskyddsförsäkring Försäkrade med den rättsskyddsförsäkring som ansluter sig till försäkringen är det försäkrade motorfordonets ägare, innehavare och förare, var och en i denna egenskap. Mera om rättsskyddsförsäkringen i punkt 9. 3 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE Försäkringen gäller överallt i Europa och utanför Europa i de länder som ingår i överenskommelsen om grönt kort, förutom - stöldförsäkringen för personbilar i privat bruk och motorcyklar som inte gäller i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland eller Ukraina om inte ett separat avtal har ingåtts om detta och om de särskilda villkor som gäller på giltighetsområdet. Begränsningen gäller dock inte husbilar. Giltighetsområdet för personbilar i privat bruk och motorcyklar i stöldförsäkringen i Delkasko kan inte utvidgas. - bilserviceförsäkringen i samband med Delkasko, som gäller endast i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under transport mellan dessa länder. 4 SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNS- NINGAR I ANSLUTNING TILL DESSA 4.1 Vagnskadeförsäkring Skador som ersätts Ur försäkringen ersätts skador som direkt förorsakats försäkringsobjektet - genom körning av vägen eller vältning - genom vägras - genom krock eller - genom annan utifrån plötsligt verkande orsak som skadar försäkringsobjektet Lastnings- och lossningsskador Ur försäkringen ersätts en plötslig, oförutsedd skada som i samband med lastning och lossning förorsakats en lastbils eller släpvagns ram, flak, lyft- eller lossningsanordning eller styrhytt. På dessa skador tillämpas inte det begränsande villkor som gäller skador som förorsakats av last (se punkt 4.8, underpunkt 6).

5 4.1.3 Begränsningar Ur försäkringen betalas inte ersättning med anledning av att försäkringsobjektet, en del av det eller en tilläggsanordning till det har gått sönder eller skadats, om detta inte har skett i samband med en skada som avses i punkt eller (se även punkterna 4.8 och 5). 4.2 Älgskadeförsäkring Ur älgskadeförsäkringen ersätts skador som direkt har berott på sammanstötning med ett hjortdjur. Ur denna försäkring ersätts inte skador till följd av väjning för ett hjortdjur. En sådan skada kan endast ersättas ur vagnskadeförsäkringen. 4.3 Skadegörelseförsäkring Skador som ersätts Ur skadegörelseförsäkringen ersätts en skada som förorsakats försäkringsobjektet genom uppsåtlig skadegörelse vars gärningstidpunkt och gärningsplats kan fastställas noggrant. Med uppsåtlig skadegörelse avses att någon skadat försäkringsobjektet uttryckligen i syfte att förorsaka skada Begränsningar En skada som genom skadegörelse förorsakats ett olåst fordon när det brukats olovligen ersätts inte ur denna försäkring. En skada som förorsakats inne i ett olåst parkerat fordon ersätts inte heller. Om försäkringsobjektet under det att det brukats olovligen, i samband med bruksstöld eller efter det att en dylik händelse ägt rum förorsakats en skada genom skadegörelse, ersätts skadan endast i det fall att skadefallet är ersättningsbart ur stöldförsäkringen. Se punkt Ur försäkringen ersätts inte skador som förorsakats med ett annat fordon. 4.4 Brandförsäkring Skador som ersätts Ur brandförsäkringen ersätts brandskador som har förorsakats av eld som kommit lös eller av kortslutning i försäkringsobjektets elektriska utrustning Begränsningar Ur brandförsäkringen ersätts inte skador som endast genom kortslutning i en generator, elmotor, batteri eller någon annan elanordning, t.ex. radioapparater, musikanordningar eller motorns styranordning förorsakas själva anordningen, ej heller skador som genom brand eller explosion i fordonets motor eller avgasrörsystem förorsakas själva anordningen. Om en brandskada förorsakats försäkringsobjektet under det att det brukats olovligen, i samband med bruksstöld eller efter det att en dylik händelse ägt rum, ersätts skadan endast i det fall att skadefallet är ersättningsbart ur stöldförsäkringen. Se punkt Stöldförsäkring Skador som ersätts Ur stöldförsäkringen ersätts skador till följd av att försäkringsobjektet har förlorats eller skadats endast om - orsaken varit stöld av fordonet, dess standardutrustning eller försäkrad tilläggsutrustning, olovligt brukande eller bruksstöld enligt 28 kap. 7 eller 8 strafflagen eller försök till ett sådant brott och - föremålet för gärningen vid gärningstidpunkten varit låst (dess karosseri har varit tillslutet och låst) eller förvarats i ett förvaringsutrymme som varit låst (se punkt 2.7) och - försäkringstagaren eller någon annan försäkrad har yrkat på straff för det förövade brottet. Om någon av de gärningar som avses ovan har begåtts med hjälp av nycklar, betalas ersättning ur försäkringen endast om gärningsmannen har kommit i besittning av nycklarna till försäkringsobjektet eller dess förvaringsutrymme genom stöld i samband med inbrott eller i samband med rån Anmälan till försäkringsbolaget Den försäkrade är skyldig att genast underrätta försäkringsbolaget om gärningsmannen har uppdagats eller stulen egendom har återfåtts. 4.6 Avbrottsförsäkring i samband med Superkasko Syftet med försäkringen Syftet med försäkringen är att den skall ersätta förlorade användningsdagar då det försäkrade fordonet inte har kunnat användas till följd av vagnskada, älg-, skadegörelse-, brand- eller stöldskada (punkterna ), till den del det för samma tid inte betalas motsvarande dagersättning ur trafikeller ansvarsförsäkring. (Se punkt ) Förlorade användningsdagar Som förlorade användningsdagar räknas från den dag en i punkt nämnd vagnskada, älg-, skadegörelse-, brand- eller stöldskada inträffade till dess fordonet är färdigt att överlåtas från reparationsverkstaden eller tills ett annat, av försäkringsbolaget eller den försäkrade själv anskaffat fordon överlåts till den försäkrade, överlåtelsedagen medräknad. Vid stöldskada, då det är fråga om olovligt brukande eller bruksstöld, räknas antalet förlorade bruksdagar dock från den dag då försäkringsbolaget tillställts en av polismyndigheten utfärdad kopia av den polisanmälan som gäller olovligt brukande eller bruksstöld av fordonet, tills 5

6 6 - fordonet är färdigt att överlåtas från reparationsverkstaden, - ett annat, av försäkringsbolaget eller den försäkrade själv anskaffat fordon överlåts till den försäkrade eller - försäkringstagaren återfår det fordon som varit föremål för tillgreppsbrott. Som förlorade användningsdagar betraktas dock inte - den ökning av antalet förlorade användningsdagar som reparationsverkstaden eller den försäkrade förorsakat genom ovarsamhet eller något annat förfarande - den tilläggstid som orsakas av en riksomfattande arbetskonflikt eller av att det inte har utförts en sådan provisorisk reparation genom vilken fordonet skulle ha blivit trafikdugligt innan den egentliga reparationen inleddes Ersättningsbestämmelser Allmänt Ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning endast om det för en sakskada betalas eller skulle betalas ersättning efter avdrag av självrisken eller om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott. Ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning endast för de dagar då fordonet varit oanvändbart eller varit på verkstad för reparation eller då det inte har kunnat användas på grund av olovligt brukande eller bruksstöld Maximiersättning I avbrottsförsäkringen är maximiantalet ersättningsgilla förlorade användningsdagar trettio (30) Beräkning av ersättningen För ett fordon som repareras betalas ersättning för högst trettio (30) dagar. I de fall där det är fråga om inlösning betalas ersättning för högst fjorton (14) dagar. Om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott och det inte återfinns, betalas ersättning för trettio (30) dagar. Om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott och det återfinns skadat men i sådant skick att det lönar sig att låta reparera det, betalas ersättning för den tid fordonet varit tillgripet och för reparationstiden för sammanlagt högst trettio (30) dagar. Om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott och det återfinns skadat men i sådant skick att det inte lönar sig att låta reparera det, dvs. fordonet inlöses, betalas ersättning för den tid fordonet varit tillgripet och för inlösningen för sammanlagt högst trettio (30) dagar Ersättning för väntetid För den tid ett fordon som skadats så att det inte är i kördugligt skick väntar på reparation betalas ersättning för högst sju (7) dagar. Ersättning för väntetid som gäller reservdelar betalas endast till den del det är fråga om väntan på reservdelar som är nödvändiga för att fordonet skall fås i trafikdugligt skick, dock för högst sju (7) dagar. Om väntetiden för reparation för ett fordon som skadats så att det inte är i kördugligt skick och väntetiden för reservdelar infaller vid samma tidpunkt, räknas som förlorade användningsdagar i dylika fall sammanlagt högst sju (7) dagar Samordning av ersättningar Den motsvarande ersättning per dag som för samma tid betalas den försäkrade ur en trafikeller ansvarsförsäkring avdras från den ersättning per dag som skall betalas ur avbrottsförsäkringen. Om den försäkrade har rätt att för samma tid få ersättning för bilhyrningskostnaderna ur en trafikeller ansvarsförsäkring, betalas som ersättning endast den del av hyrningskostnaderna som skall betalas av den försäkrade själv, dock så att det per dag betalas högst den överenskomna dagersättningens belopp. Bränsle, avgift för slopad självrisk eller andra frivilliga avgifter i samband med bilhyrningen ersätts dock inte Fordrans övergång till försäkringsbolaget Den försäkrades rätt att få ersättning för förlorade användningsdagar av den som bär ersättningsansvaret övergår på försäkringsbolaget intill det ersättningsbelopp bolaget har betalt Övriga försäkringsvillkor som skall tillämpas I övrigt tillämpas Pohjolas bilförsäkringsvillkor. 4.7 Bilserviceförsäkring Syftet med försäkringen Ur försäkringen ersätts i enlighet med dessa villkor extra kostnader till följd av avbrott i en resa som redan har påbörjats med det försäkrade fordonet, om avbrottet beror på ett fel eller en skada som uppkommit på fordonet. Även en släpvagn som medföljer under resan omfattas av försäkringen Ersättningsbestämmelser Ur försäkringen ersätts - kostnader för bärgning av fordonet - bogsering av ett icke kördugligt fordon till närmaste reparationsverkstad - i stället för bogseringskostnaderna, och högst till det belopp som bogseringen hade uppgått till, kostnaderna för montörens arbets- och resekostnader om felet eller skadan repareras på platsen.

7 Ur försäkringen ersätts transporten av ett reparerat, reparationsodugligt eller efter olovligt brukande eller bruksstöld återfunnet fordon samt av dess förare till hem-, bestämmelse- eller avreseorten och transporten av passagerare till bestämmelse- eller avreseorten, om resan inte kan fortsättas på grund av att - reparationen för att få fordonet i användbart skick efter en skada eller ett fel som uppkommit under en resa i Finland tar så lång tid att det har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat fordon - fordonet har blivit stulet och man har varit tvungen att fortsätta resan med något annat fortskaffningsmedel Begränsningar Ur försäkringen ersätts inte skador som förorsakats av - att bränslet tagit slut - att användbart reservdäck saknas - att underhållet av fordonet eller en fordonsdel försummats eller fordonet har belastats för hårt - att fordonet på grund av köld, regn eller andra dylika väderleksförhållanden inte startar eller fås i rörelse - att fordonet sjunkit genom isen annanstans än på allmänt använd vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter - deltagande i tävling eller träning för tävling - av att nycklarna har kommit bort. Ersättningen kan nedsättas eller kravet på ersättning avslås, om skadan har uppkommit till följd av att den försäkrade eller en person som enligt punkt 11.8 i de allmänna försäkringsvillkoren identifieras med honom har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna i punkt 5 i dessa villkor eller vållat skadan under omständigheter som anges i punkt 11.7 i de allmänna avtalsvillkoren Ersättningens omfattning och ersättningsbestämmelser Allmänt Försäkringsbolaget fullgör sin ersättningsskyldighet genom att ersätta kostnaderna för hemresa, avhämtning eller transport till hem-, bestämmelse- eller avreseorten inom de nordiska länderna. Kostnaderna för resan till avrese- eller bestämmelseorten ersätts högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan. Tilläggskostnader som uppkommer av transport av andra personer än fordonets förare eller passagerare ersätts inte Bevis på faktiska kostnader Beloppet av kostnader som skall ersättas skall bevisas med vederbörligt verifikat. När ersättning söks för en skada eller ett fel som uppkommit på fordonet, skall vid behov reparationsverkstadens intyg företes. Till försäkringsbolaget skall också lämnas övrig utredning som det begär Maximiersättning Utöver kostnaderna för bärgning av fordonet och för bogsering till närmaste reparationsverkstad ersätts i punkt nämnda transport-, hämtningsoch resekostnader och andra nödvändiga extra kostnader som föranletts av att resan avbrutits, t.ex. kostnader för övernattning, till ett sammanlagt belopp av högst 170 euro Självrisk På ersättning som betalas ur försäkringen tillämpas ingen självrisk Specialvillkor för bilserviceförsäkring då en skada inträffar utomlands Övernattningskostnader Om reparationen av fordonet så att det fås i sådant skick som trafiksäkerheten kräver dröjer längre än tre (3) arbetsdagar, ersätts de extra kostnaderna för övernattning Resekostnader Om det dröjer längre än tre (3) arbetsdagar att reparera fordonet så att det sätts i sådant skick som trafiksäkerheten kräver och det av denna orsak har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat fortskaffningsmedel, ersätts förarens kostnader för hemresa eller fortsatt resa. Kostnaderna för passagerarnas fortsatta resa ersätts till avrese- eller bestämmelseorten Maximiersättning Rese- och transportkostnader som anges i punkterna och ersätts enligt billigaste transportmedel inom försäkringens giltighetsområde, dock högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan Kostnader för transport av fordonet I de fall som nämns i punkt ersätts ur försäkringen också kostnaderna för transport av ett utomlands reparerat fordon till hem-, avrese- eller bestämmelseorten. Om reparationen av ett fordon som har skadats så att det inte är kördugligt sker först i Finland eller på dess hemort i något annat nordiskt land, ersätts därav föranledda kostnader för transport av fordonet. Också de kostnader ersätts som förorsakas då ett fordon måste transporteras till hemorten om det lämnats utomlands på grund av att föraren insjuknat, varit med om ett olycksfall eller avlidit Rese- eller transportarrangemang Om skadan har inträffat utanför Norden arrangeras resan eller transporten vanligen av SOS-International A/S. 7

8 Indirekta skador Då försäkringsbolaget eller SOS-International A/S på begäran hjälper i ett skadefall är de inte ansvariga eller ersättningsskyldiga för en skada - som är en följd av hjälpåtgärderna - som under transport har förorsakats fordonet, förarens eller passagerarnas resgods eller andra saker, såvida skadan inte har vållats av en förare som försäkringsbolaget eller SOS- International A/S har skaffat - som beror på att transporten har blivit försenad. 4.8 Skador som inte ersätts ur en sakförsäkring Ur försäkringar enligt punkterna och 8.2 ersätts inte skador som uppstått 1. på en del eller anordning på fordonet, när skadan beror på ett konstruktions-, tillverknings- eller materialfel eller slitage i själva delen eller anordningen eller på att den underhållits bristfälligt eller hanterats oskickligt eller vårdslöst 2. på motorn med tilläggsanordningar, växellådan, kraftöverföringen eller kylsystemet till följd av bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation 3. genom inverkan av vatten vid körning på en väg eller ett område som är täckt av vatten 4. genom att ett annat fordon än en motorkälke sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som öppnats för allmänt bruk och som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter 5. på grund av ett djur som funnits i fordonet 6. på fordonet på grund av fordonets last, såvida skadan inte är en direkt följd av händelser som nämns i punktema på fordons lackering till följd av målfärgsrök- eller dammutsläpp 8. vid deltagande i tävling, träning för en tävling eller körträning eller då man annars kör på en motorbana eller på ett område eller en vägsträcka som har avstängts för allmän trafik (Ersättning utgår dock vid deltagande i av trafiklärare given körträning vid kurs i vintereller mörkerkörning samt vid körundervisning som ges av en bilskola eller en av Suomen moottoripyöräkouluttajat ry:s utbildare.) 9. till följd av att fordonet har övergivits (se punkt 5.4) 10. till följd av atomskada, krig, uppror, revolution eller någon annan liknande omständighet eller när fordonet har varit tvångsrekvirerat av en myndighet. 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5.1 Allmänt Säkerhetsföreskrifter skall iakttas. Underlåtelse kan leda till att ersättningen nedsätts eller kravet på ersättning avslås (se punkt 11.6 i de allmänna avtalsvillkoren). 5.2 Rätt att framföra fordonet Den som framför fordonet skall inneha en behörig, av myndigheterna beviljad rätt att framföra fordonet eller en på ålder grundad rätt att framföra fordonet. Fordonet får inte framföras av någon som är sjuk eller trött (jfr 63 och 64 vägtrafiklagen). Fordonet får inte överlämnas att framföras av någon annan utan att överlåtaren försäkrat sig om förarens identitet och att föraren innehar en behörig rätt att framföra fordonet (jfr 65 vägtrafiklagen). 5.3 Fordonets skick Fordonet skall vara i tillförlitligt skick i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gäller fordonet. Detta innebär t.ex. att däck och bromsar skall motsvara bestämmelserna. Fordonets låsanordningar skall vara i sådant skick att de uppfyller sin skyddande funktion. 5.4 Tillsyn över fordonet Ett fordon som har fått ett fel eller skadats under färd skall så fort som möjligt flyttas till ett tryggt förvaringsställe. Under anmäld avställningstid eller när fordonet annars är ur bruk en längre tid skall det varje vecka tillses. Om det ställe där fordonet finns står utanför normala tillsynsmöjligheter, skall man dock övervaka hur fordonet förvaras, antingen genom att själv konstatera situationen på platsen eller genom att situationen på något annat sätt kontrolleras minst en gång i månaden. 5.5 Förvaring av nycklar I syfte att avvärja en skada får nycklarna till fordonet eller det utrymme där det förvaras inte förvaras så att de är synliga eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan gissa att nycklarna finns. Nycklarna till fordonet får inte heller förvaras i fordonet eller i det utrymme där fordonet förvaras oberoende av om dessa är låsta eller inte. 5.6 Brandsäkerheten i utrymme där fordon förvaras I det utrymme där fordonet förvaras får öppen eld inte användas. 5.7 Uppvärmning av fordonet För uppvärmning av motorn, kraftöverföringsanordningar, andra delar eller för uppvärmning av fordonet får utöver standardutrustning endast användas anordningar som har godkänts för fordonsbruk. Det är inte tillåtet att placera ett täcke i utrymmet mellan motorhuven och motorn. 8

9 Godkända anordningar är - av de anordningar som fungerar med nätström sådana som uttryckligen är avsedda för fordon (Aggregaten för uppvärmning av fordonets kupé har skyddade glödtrådar och är i allmänhet försedda med texten "Kupévärmare".) - av de aggregat och anordningar som fungerar med flytgas sådana som Tekniska kontrollcentralen har godkänt för fordonsbruk och som har installerats av en godkänd installationsfirma - av övriga anordningar sådana som Försäkringsbolagens Bilreparationskommitté har godkänt. 5.8 Försiktighetsåtgärder Då fordonet repareras genom svetsning skall bilklädseln och övriga antändliga konstruktioner avlägsnas från ett tillräckligt stort område och på reparationsplatsen skall det finnas redskap för första släckningsinsats samt behövlig bevakning, även efterbevakning. Endast ellampor får användas för att belysa fordonets motorutrymme, bränsletank eller andra delar. 6 DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER I SAMBAND MED FÖRSÄKRINGSFALL 6.1 Skyldighet att avvärja eller begränsa en skada När en skada inträffar eller är omedelbart hotande skall den försäkrade eller en person som identifieras med honom (se punkt 11.8 i de allmänna avtalsvillkoren) efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan. Denna punkt gäller inte älgskadeförsäkringen. 6.2 Utredning av skadan på skadeplatsen Den försäkrade skall i mån av möjlighet i enlighet med stadgandena om vägtrafik delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att skadans verkliga orsak och upphovsman klarläggs. 6.3 Anmälan om skada Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål skriftligen anmäla en skada till försäkringsbolaget och till bolaget lämna de handlingar och uppgifter som är av betydelse för utredningen av skadan. Försäkringsbolaget skall beredas tillfälle att inspektera det skadade fordonet innan reparationen påbörjas. 6.4 Anmälan till polisen Den försäkrade skall omedelbart anmäla en brand-, skadegörelse- och stöldskada samt en sammanstötning med ett hjortdjur till polismyndigheten på skadeorten. Om försäkringsbolaget så kräver, skall polisundersökning företas även annars och protokollet över undersökningen tillställas bolaget. Bolaget ersätter kostnaderna för inlösning av de protokoll som det har begärt. 6.5 Påföljderna av att den försäkrade försummar sina skyldigheter Om den försäkrade - försummar de skyldigheter som nämns i punktema eller - svikligen lämnar oriktiga eller bristfälliga uppgifter som inverkar på utredningen av skadan kan den ersättning som tillkommer honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås (32 34, 69 och 72 lagen om försäkringsavtal). 7 VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGS- BESTÄMMELSER 7.1 Ersättningens omfattning Allmänt Ur försäkringen ersätts direkta sakskador till följd av ett försäkringsfall. Ur försäkringen betalas inte ersättning för värdeminskning, ändrings- eller förbättringsarbete som har utförts i samband med reparation, för tvätt eller annan behandling utan samband med skadan eller för bränsle eller övertidsförhöjningar. Endast ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning för att fordonet inte har kunnat användas på grund av skadan Bärgnings- och transportkostnader Utöver direkt sakskada ersätts ur försäkringen även kostnaderna för bärgning av det skadade fordonet samt kostnaderna för transport av fordonet till närmaste lämpliga reparationsverkstad, om fordonet inte kan köras dit för egen maskin Avvärjande och begränsning av en skada Ur försäkringen ersätts också skäliga kostnader för avvärjande eller begränsning av en ersättningsgill skada som inträffat eller varit omedelbart förestående Förlust av fordonet vid stöldskada Ur stöldförsäkringen ersätts den skada som direkt orsakats av förlust av fordonet, om inte den försäkrade eller polismyndigheten har fått veta att fordonet har hittats inom 30 dagar från det att försäkringsbolaget tillställdes en av polismyndigheten utfärdad kopia av polisanmälan om att fordonet har tagits i bruk olovligen eller blivit föremål för bruksstöld. Ur stöldförsäkringen ersätts även skäliga kostnader för hämtning eller återställande av fordonet till följd av en ersättningsgill händelse som nämns i punkt

10 7.1.5 Slitage av försäkringsobjektet Ersättning betalas inte för slitage till följd av att försäkringsobjektet har använts och inte heller för förbrukat eller stulet bränsle. 7.2 Beräkning av ersättning Gängse värde Den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet vid direkt sakskada utgörs av det gängse värdet för försäkringsobjektet eller för en del av det. Med gängse värde avses det kontantpris som, i den marknadssituation som råder vid skadetidpunkten, i allmänhet kan fås för motorfordonet eller en för del av det, när det hålls till salu på ett ändamålsenligt sätt. När det gängse värdet fastställs beaktas dagens marknadspris för fordonet eller fordonsmärket i fråga, fordonets individuella skick, utrustning, tidpunkt då det tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antalet körda kilometer samt andra omständigheter som inverkar på priset. För fastställande av det gängse värdet på en tilläggsanordning till fordonet skall till försäkringsbolaget lämnas ett verifikat som givits av den affär som sålt anordningen eller något annat bevis av vilket anordningens märke och modell samt anskaffningstidpunkt och anskaffningspris framgår. Om den som yrkar på ersättning inte skaffar den utredning som behövs för fastställande av det gängse värdet och det inte finns giltigt skäl till underlåtelsen, uppskattas det gängse värdet enligt vad som är skäligt Skadebelopp Om försäkringsobjektet eller en del av det har skadats så illa att det inte kan repareras till skäliga kostnader, utgörs skadebeloppet av skillnaden mellan dess gängse värde omedelbart före och efter skadefallet. Om den skadade egendomen kan repareras till skäliga kostnader, utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna eller motsvarande kontantbelopp Reparation Vid reparation av ett skadat fordon skall till skick och ålder likvärdiga, användbara delar användas, om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationsarbetet. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta sådana skadade delar med nya, vilka genom reparation kan fås i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Om man i samband med reparationen av försäkringsobjektet har förnyat slitna, rostade eller anfrätta delar på grund av att dessa skadats eller om man har utfört sådana lackerings-, klädsel- eller andra arbeten till följd av vilka fordonets skick kan anses ha förbättrats väsentligt jämfört med tidigare, beaktas detta vid uträkningen av ersättningen och ersättningen nedsätts i motsvarande mån Inlösning till gängse värde Om skadans belopp beräknas överstiga 50 % av försäkringsobjektets gängse värde, har försäkringsbolaget rätt att lösa in objektet till detta värde. Se punkt 7.3 nedan Inlösning enligt nyvärde Superkasko I Superkaskoförsäkringen utgörs dock skadebeloppet för en för privat bruk registrerad personbil av kontantförsäljningspriset för en ny likadan bil vid skadetidpunkten eller då det senast har funnits en sådan till salu, om - bilen, bortsett från en bilaffärs ägar- eller besittningsrättid som varat i högst sex månader, endast ägts eller innehafts av försäkringstagaren och varit försäkrad med en bilförsäkring från det att bilen första gången anmäldes eller borde ha anmälts för registrering - den tid som har förflutit från den första registreringen är högst två år - antalet körda kilometer är högst kilometer och - det av försäkringsbolaget uppskattade beloppet av reparationskostnaderna är över 30 % av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon. Helkasko och Delkasko I Helkasko- och Delkaskoförsäkringen utgörs dock skadebeloppet för en personbil, paketbil, husbil och husvagn av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon vid skadetidpunkten eller då det senast har funnits ett sådant till salu, om - fordonet, bortsett från en bilaffärs ägar- eller besittningsrättid som varat i högst sex månader, endast ägts eller innehafts av försäkringstagaren och varit försäkrad med en bilförsäkring från det att fordonet första gången anmäldes eller borde ha anmälts för registrering - den tid som har förflutit från den första registreringen är högst ett år - antalet körda kilometer är högst kilometer och - det av försäkringsbolaget uppskattade beloppet av reparationskostnaderna är över 50 % av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon. 10

11 Andra försäkringsavtal Villkoren för nyvärdesinlösning tillämpas inte på fordon som har förts in i Finland som flyttgods och för vilka begränsningar i fråga om försäljning och användning gäller Mervärdesskatt Om fordonets ägare eller innehavare har eller har haft rätt enligt mervärdesskattelagen att i sin egen mervärdesbeskattning dra av eller få återbäring på de mervärdesskatter som ingår i inköpsfakturorna för varor och tjänster som föranleds av skadan, avdras dessa mervärdesskatter från ersättningen. Från inlösningsersättningen avdras ett belopp som motsvarar mervärdesskatten om den försäkrade i det fall att fordonet hade sålts den dag då försäkringsfallet inträffade hade varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, eller om den skadelidande har återbäringsrätt enligt mervärdesskattelagen. 7.3 Ersättningsförfarande Försäkringsbolaget fullgör sin ersättningsskyldighet enligt skadans omfattning och reparationsmöjligheterna genom att antingen - betala reparationskostnaderna enligt verifikat eller ett för dem på förhand överenskommet belopp i pengar - i pengar betala skillnaden mellan det gängse värde försäkringsobjektet hade före skadan och försäkringsobjektets värde i oreparerat skick - lösa in försäkringsobjektet till nyvärdet i de fall som avses i punkt och i andra fall till dess gängse värde före skadan eller - i stället skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon eller en del av ett sådant. Äganderätten till ett fordon eller en fordonsdel som skall ersättas genom inlösning övergår på försäkringsbolaget. Från inlösningsersättningen avdras den del av den nedsatta eller återbetalade bilskattens belopp som skulle ha debiterats om fordonet hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade. Försäkringsbolaget förbinder sig att betala den del av den från bilskatten avdragna ersättningen som eventuellt debiteras senare. Från den ersättning som utbetalas vid nyvärdesinlösning avdras den återbetalade eller nedsatta bilskattens belopp i sin helhet (se punkt ). 7.4 Försäkringsbelopp Det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet eller det nyanskaffningspris eller gängsevärde som har anmälts som grund för försäkringspremien utgör inte bevis på det gängse värdet vid skadetidpunkten Självrisker Allmänt Vid varje skada som ersätts enligt dessa försäkringsvillkor har försäkringstagaren en för det enskilda skadefallet fastställd självrisk Samtidig skadegörelse- och stöldskada Vid samtidig skadegörelse- och stöldskada på försäkringsobjektet avdras endast en självrisk Självrisk vid skador som inträffar utanför Norden Vid en stöldskada som inom försäkringens giltighetsområde inträffar utanför Norden är självrisken dubbelt så hög som självrisken vid stöldförsäkring Rättsskyddsförsäkring Från den ersättning som skall betalas ur rättsskyddsförsäkringen avdras självrisk enligt specialvillkoren för denna försäkringsform. (Se punkt 9.7.2) Den ordning i vilken självrisker avdras Självrisker och nedsättningar dras av från skadebeloppet genom successiva räkneoperationer i följande ordning: - mervärdesskatt - bilskatt - grundsjälvrisk - eventuell nedsättning av ersättningen - procentuell självrisk. 7.6 Försäkringsbolagets preliminära åtgärder Den omständigheten att försäkringsbolaget har värderat skadan, anvisar reparationsverkstad eller företar någon annan teknisk utredning bevisar inte att försäkringsbolaget är skyldigt att ersätta skadan. 8 MERSKYDDSFÖRSÄKRINGAR 8.1 Avbetalnings-, leasing- eller bilinteckningsförsäkring Syftet med försäkringen Avbetalnings-, leasing- eller bilinteckningsförsäkringen är avsedd att trygga den bilfirmas som sålde fordonet, uthyrarens, panthavarens eller bilinteckningshavarens intressen. Om skadan inte ersätts enligt punkt 4.5 på grund av att föremålet för gärningen inte var låst eller placerat i ett låst eller bevakat förvaringsutrymme när gärningen begicks eller om ersättningen nedsätts eller kravet på ersättning avslås på de grunder som nämns i punkt 4.3.2, eller underpunkterna 2 6 och 8 9 i punkt 4.8, är fordonets säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavaren berättigad att få ersättning ur denna försäkring. 11

12 12 De ovan nämnda har rätt till ersättning även då en i punkterna eller 4.2 avsedd skada har inträffat vid användning av fordonet i trafik under den meddelade avställningstiden (punkt 10.2) Försäkringens giltighet Försäkringen är i kraft högst lika länge som försäkringens grunddel och upphör alltid när avbetalningsraterna har betalts till fullo, leasingavtalet upphör eller bilinteckningslånet har betalts till fullo Beräkning och utbetalning av ersättningsbelopp Självrisk Försäkringstagaren har vid varje skadefall en självrisk som är lika stor som den självrisk som tillämpas på ett likadant skadefall som ersätts ur försäkringens grunddel. Självrisken avdras från summan av det skadebelopp som fastställs enligt försäkringens grunddel och dess merskyddsförsäkring, och den tillämpas endast en gång vid ett och samma skadefall Bestämmande av ersättningen Av skadebeloppet enligt punkt 7.2, från vilket självrisken avdragits, betalas i ersättning den del av försäkringens grunddel som har nedsatts eller i fråga om vilket kravet på ersättning har avslagits Maximiersättning Den ersättning som betalas ur försäkringen uppgår högst till det belopp som motsvarar säljarens fordran enligt avbetalningskontraktet eller panthavarens fordran eller den obetalda delen av bilinteckningslånet vid skadetidpunkten. Säljaren, uthyraren eller panthavaren är skyldig att tillställa försäkringsbolaget en kalkyl över sin fordran som gäller det skadade fordonet. För försummad betalning av rater på fordran betalas ingen ersättning. Nyvärdesvillkoret enligt punkt tillämpas inte på försäkringen Övriga försäkringsvillkor som skall tillämpas I övrigt tillämpas Pohjolas bilförsäkringsvillkor. 8.2 Avbrottsförsäkring som separat tilläggsförsäkring Punkt 4.6 i villkoren tillämpas. 8.3 Bedrägeriförsäkring Syftet med försäkringen Bedrägeriförsäkringen är en merskyddsförsäkring för hyrda eller leasade fordon för den händelse att fordonet förloras. Syftet med försäkringen är att den i enlighet med Pohjolas bilförsäkringsvillkor och dessa specialvillkor skall ersätta den skada som har åsamkats den försäkrade genom att försäkringsobjektet har förlorats, då - den uthyrda eller leasade bilen på grund av bedrägeri eller förskingring från hyrestagarens sida inte har återlämnats vid avtalad tidpunkt eller när det ursprungliga leasingavtalet löper ut och - fordonet inte har hittats och över 30 dygn har förflutit sedan försäkringsbolaget tillställdes en kopia av en polisanmälan om att fordonet inte har återlämnats. Denna försäkring ersätter inte kostnader för reparation eller återlämning av fordonet Försäkringsobjekt Försäkringsobjekt är en i försäkringsbrevet nämnd person-, paket- eller husbil eller husvagn som mot betalning och utan förare ställts till allmänhetens förfogande eller uthyrts genom leasingavtal, och som enligt överenskommelse skall användas endast i Finland Försäkringens giltighet Försäkringen gäller vid uthyrning eller leasing, om - hyrestagaren har sin stadigvarande hemort eller en känd vistelseadress i Finland och - hyrestagaren har styrkt sin identitet med ett körkort, ur vilket hans fullständiga namn och personbeteckning har tagits och antecknats i hyresavtalet, och - hyrestagaren vid uthyrning har betalt förskott med kreditkort eller finskt bankkort. Därvid skall de särskilda anvisningar som kreditinrättningen i fråga har gett iakttas. Försäkringen gäller enbart i Finland Försäkringstagarens skyldigheter i samband med skadefall Om fordonet inte har återlämnats vid den tidpunkt som överenskommits i hyresavtalet, skall försäkringstagaren utan dröjsmål anmäla detta till polismyndigheterna och också yrka på straff för det brott som har begåtts. Försäkringstagaren är dessutom skyldig att vidta alla tillbudsstående åtgärder för att återfå det fordon som inte har återlämnats Bestämmande av ersättningen och självrisk Skadebeloppet är det gängse värde som fordonet hade vid tidpunkten för uthyrningen eller, i fråga om leasing, som det har vid den tidpunkt då det ursprungliga leasingavtalet upphör, och när det gängse värdet fastställs beaktas avdrag som kan göras enligt mervärdesskattelagen. Ersättningsbeloppet utgörs av skadebeloppet med avdrag för självrisk.

13 I fråga om leasing har försäkringstagaren vid varje ersättningsgillt skadefall en självrisk på 10 % av skadebeloppet. Vid uthyrning är självrisken 20 % av skadebeloppet eller, om fordonets alla fönsterglas har försetts med skyddsmärkning som anbringats på glaset, 10 % av skadebeloppet Övriga försäkringsvillkor som skall tillämpas I övrigt tillämpas Pohjolas bilförsäkringsvillkor. 9 RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 9.1 Syftet med försäkringen Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att den skall ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som har förorsakats av att juridisk hjälp har anlitats i tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som hänför sig till ägande, framförande eller besittning av det i försäkringsbrevet nämnda motorfordonet och gäller försäkringsfall som avses i punkt De försäkrade Försäkrade är det i försäkringsbrevet nämnda fordonets ägare, innehavare och förare, var och en i denna egenskap. 9.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde Den försäkrade kan utnyttja sin försäkring i ärenden som kan tas upp till behandling i en tingsrätt i Finland eller i en motsvarande utländsk domstol i de länder som nämns i punkt 3 i bilförsäkringens sakförsäkringsdel. Försäkringen ersätter således inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. av en länsstyrelse, förvaltningsdomstol, försäkringsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska gemenskapernas domstol eller Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt. 9.4 Försäkringsfall som ersätts Vad som avses med försäkringsfall Med ett försäkringsfall som ersätts ur försäkringen avses i tvistemål och ansökningsärenden - ett yrkande som specificerats till sin grund och sitt belopp och som har bestridits till sin grund eller sitt belopp (nedan tvist) i brottmål - där den försäkrade är svarande - åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade och som hänför sig till användning av ett motorfordon i trafik - ett straffyrkande eller civilrättsligt yrkande som målsäganden riktar mot den försäkrade - där den försäkrade är målsägande - den försäkrades civilrättsliga yrkanden som grundar sig på brott. Det är fråga om ett och samma försäkringsfall då - två eller flera personer som är försäkrade genom denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, brottmål eller ansökningsärende, eller - den försäkrade är part i flera brottmål, tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning Tidpunkten då försäkringsfallet inträffat Ur försäkringen ersätts försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Ett försäkringsfall har inträffat under försäkringens giltighetstid om tvisten, yrkandet eller åtalet grundar sig på en händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning som har uppkommit under försäkringens giltighetstid. 9.5 Begränsningar i samband med försäkringsfall Ur försäkringen betalas inte ersättning för kostnader som den försäkrade förorsakas i ett mål eller ärende, 1 där det inte bevisligen kan visas att yrkandet har bestridits 2 där det är fråga om något annat som ansluter sig till den försäkrades yrkesutövning, näringseller förvärvsverksamhet än sådant som gäller ägande, innehav eller framförande av fordonet 3 där det är fråga om tillstånd som behövs för tillståndspliktig person- eller godstrafik eller om olovligt idkande av trafik 4 som är av ringa betydelse för den försäkrade 5 där de som är försäkrade genom denna försäkring är motparter; ur försäkringen ersätts dock försäkringstagarens kostnader samt fordonsförarens försvarskostnader i ett mål där åtalet hänför sig till användning av motorfordonet i trafik 6 där ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning eller överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad 7 där ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller sådant äventyrande av trafiksäkerheten eller en sådan trafikförseelse som har skett genom fortkörning 8 där ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade gäller en uppsåtlig gärning eller grov oaktsamhet 9 som gäller framförande av ett fordon utan körrätt 10 som gäller meddelande av körförbud till föraren. Om emellertid ett körförbud som har meddelats på de grunder som nämns i 75 13

14 2 mom. 3 punkten vägtrafiklagen har upphävts genom ett domstolsbeslut som har vunnit laga kraft, ersätts kostnaderna för upphävande av körförbudet 11 som gäller ett skadestånds- eller annat yrkande som har framställts mot den försäkrade och som grundar sig på gärningar som avses i punkterna som gäller ett skadeståndsyrkande som har framställts av den försäkrade och som grundar sig på en gärning för vilken den försäkrade har ådömts straff eller för vilken åtal inte väckts eller för vilken han på basis av specialbestämmelser blivit frikänd. Om skadeståndsyrkandet emellertid grundar sig på en gärning för vilken den försäkrade har ådömts straff för äventyrande av trafiksäkerheten eller för trafikförseelse, ersätts kostnaderna för framställande av skadeståndsyrkande 13 som hänför sig till konkurs 14 som hänför sig till utsökning, i lagen om utsökning avsedd exekutionstvist eller verkställande av utsökning 15 där det är fråga om ett förfarande enligt lagen om företagssanering eller lagen om skuldsanering för privatpersoner, eller om sådan frivillig skuldsanering för jordbruksidkare som avses i landsbygdsnäringslagen 16 där det är fråga om huruvida kostnader som förorsakats av ett försäkringsfall som har anmälts av den försäkrade skall ersättas antingen helt eller delvis ur denna rättsskyddsförsäkring 17 som behandlas som grupptalan. 9.6 Åtgärder efter inträffat försäkringsfall Skriftlig anmälan Om den försäkrade vill utnyttja försäkringen, skall han anmäla detta skriftligen till försäkringsbolaget på förhand. Försäkringsbolaget ger då den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut Jurist som ombud Den försäkrade skall anlita en advokat eller någon annan jurist som sitt ombud. Om den försäkrade inte anlitar något ombud alls eller som sitt ombud anlitar någon som inte har avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen, betalas inte ersättning ur försäkringen Yrkande på ersättning för rättegångskostnader Den försäkrade skall i en rättegång och i förlikningsförhandlingar yrka på ersättning av motparten för sina advokat- och rättegångskostnader. Om ett av den försäkrade till motparten framfört yrkande på ersättning för rättegångskostnader genom beslut av domstol helt eller delvis förkastats, skall på yrkande av försäkringsbolaget besvär anföras över beslutet. Om den försäkrade inte yrkar på ersättning för sina kostnader eller utan försäkringsbolagets samtycke helt eller delvis avstår från sitt yrkande eller om den försäkrade inte går med på att anföra besvär över domstolens beslut gällande rättegångskostnaderna, kan den ersättning som skall betalas ur försäkringen nedsättas eller kravet på ersättning avslås enligt lagen om försäkringsavtal Förbud mot medgivande av rättegångskostnader Den försäkrade har inte rätt att på ett sätt som binder försäkringsbolaget medge beloppet av de kostnader som föranletts av skötseln av saken. En ersättning som den försäkrade eventuellt betalt till sitt ombud för dennes arvoden och kostnader binder inte försäkringsbolaget vid bedömningen av om rättegångskostnaderna är nödvändiga och skäliga. 9.7 Ersättningsbestämmelser Försäkringsbelopp Den högsta gränsen för bolagets ersättningsskyldighet i varje försäkringsfall är euro Självrisk Från de kostnader som skall ersättas avdras den självrisk som har antecknats i försäkringsbrevet Kostnader som ersätts Ur försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader enligt följande: 1 I tvistemål och ansökningsärenden Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och bevisning. Om förutsättningen för att ärandet skall kunna hänskjutas till domstolsprövning är att någon rättshandling har företagits eller att ett beslut fattats av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet har kunnat hänskjutats till behandling i tingsrätten. 2 Ett ärende som är föremål för skiljemannaförfarande eller förlikning Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och bevisning. Skilje- och förlikningsmännens arvoden och kostnader ersätts dock inte. 3 I brottmål Som målsägande Rättegångskostnader som anlitandet av ombud och bevisningen förorsakat den försäkrade till den del det i rättegången har varit fråga om ett annat privaträttsligt anspråk på grund av brott än ett anspråk som gäller rättegångskostnader. 14

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD Gäller från 1.1.2012 1 133 245 1 8.11 10 000 INNEHÅLL ORDLISTA...2 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD...3 1 ALLMÄNT...3 1.1 Syftet med försäkringen...3 1.2 Försäkringsformer...3

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Fordonsförsäkring. villkor 01.12.2004. www.omsen.ax

Fordonsförsäkring. villkor 01.12.2004. www.omsen.ax Fordonsförsäkring villkor 01.12.2004 www.omsen.ax Innehåll 10 Försäkringens innehåll................1 20 Sakförsäkring 21 Ändamålet med försäkringen.............1 22 Föremål för försäkringen.................1

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015

De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL. Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 De bäst kyddet FÖR DIN MOTORCYKEL Försäkringshandledning för valet av motorcykelförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring

INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring INLÖSNING i bil- och trafikförsäkring Försäkrings- och finansrådgivningen 2011, Mira Aarre 2 En krockad bil kan inlösas med stöd av trafikförsäkringen eller den frivilliga bilförsäkringen, ofta kallad

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.1.2013 Produktbeskrivning gäller från 1.1.2013. Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat någon annan...

Läs mer

De bäst kydde FÖR DIN BIL

De bäst kydde FÖR DIN BIL De bäst kydde FÖR DIN BIL Försäkringshandledning för valet av fordonsförsäkring gäller från 16.5.2015 Välj den kaskoförsäkring SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå

Läs mer

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil.

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil. Villkor Båtvagnsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 Försäkring för Båtvagn är ett komplement till din Båtförsäkring i Svenska Sjö. I tillämpliga delar gäller samma regler som

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE

FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE 2010 FORDONsFÖRSÄKRINGAR GUIDE Med våra försäkringar får du ett bra skydd för både dig och ditt fordon. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi alltid att du också tecknar en frivillig

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare

START VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. Från180. 6 mån. Endast från din återförsäljare Kundtjänst: Volvia Försäkringar Tfn 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA FÖRSÄKRING ÄR VOLVOS EGEN FÖRSÄKRING. 65330 10/2014 FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE ENDAST FRÅN VOLVO-ÅTERFÖRSÄLJARE START Från180

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt hobby- och museifordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt hobby- och museifordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivning gäller från 1.7.2014 Innehåll Trafikförsäkringen ersätter skador som du förorsakat

Läs mer

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN

Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

UNIKA BMW FÖRSÄKRING.

UNIKA BMW FÖRSÄKRING. BMW Försäkring www.bmwvakuutus.fi Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA BMW FÖRSÄKRING. GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING SOM PASSAR DIG BÄST Det lönar sig

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014

Försäkringar för ditt fordon. PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Försäkringar för ditt fordon PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.7.2014 Pohjolas Bilskydd trafikförsäkring och kasko för ditt fordon Produktbeskrivningen gäller från 1.7.2014. Innehåll Trafikförsäkringen

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance entreprenad skogs- och grävmaskin samt övriga motorredskap Försäkringen för motorredskap är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Bilförsäkringsvillkor för Subaru Försäkring

Bilförsäkringsvillkor för Subaru Försäkring Bilförsäkringsvillkor för Subaru Försäkring VILLKOR ASU 623.1, GÄLLER FRÅN 1.3.2008 Försäkringsskyddet i Subaru Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING

GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. UNIKA OPEL FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 16.5.2015 UNIKA OPEL FÖRSÄKRING GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN Saat parasta turvaa autollesi, itsellesi ja kaikille autossa mukana oleville. www.opelvakuutus.fi

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för MetroAuto Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för MetroAuto Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för MetroAuto Försäkring villkor ame 662.1, gäller från 8.3.2010 Försäkringsskyddet i MetroAuto Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

KASKOFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR AUT 640.18, gäller från 16.5.2015

KASKOFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR AUT 640.18, gäller från 16.5.2015 Kaskoförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. VISSA ALLMÄNNA REGLER I KASKOFÖRSÄKRINGEN... 1 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET... 1 2

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag

av skador som översvämningar förorsakar Skador som av översvämningar i vattendrag UTKAST /JSM 11.10.2010 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om försäkringsskydd mot översvämningsskador och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer