POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR"

Transkript

1 POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR Villkoren gäller fr.o.m AE02 Livet i focus.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT Syftet med försäkringen Försäkringsformer Superkasko Helkasko Delkasko FÖRSÄKRINGSOBJEKT FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNS- NINGAR I ANSLUTNING TILL DESSA Vagnskadeförsäkring Älgskadeförsäkring Skadegörelseförsäkring Brandförsäkring Stöldförsäkring Avbrottsförsäkring i samband med Superkasko Bilserviceförsäkring Skador som inte ersätts ur en sakförsäkring SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER 1 SAMBAND MED FÖRSÄKRINGSFALL VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER MERSKYDDSFÖRSÄKRINGAR Avbetalnings-, leasing- eller bilinteckningsförsäkring Avbrottsförsäkring som separat tilläggsförsäkring Bedrägeriförsäkring RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING BESTÄMMELSER OM FÖRSÄKRINGSPREMIEN Premierabatt (bonus) Om fordonet är ur trafik Minimiförsäkringspremie Skyldighet att återbetala premie ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR BILFÖRSÄKRING Vissa centrala begrepp Information som skall lämnas innan försäkringsavtalet ingås När försäkringsbolagets ansvar inträder och försäkringsavtalets giltighet Premie Information som skall lämnas under avtalets giltighetstid Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada Förorsakande av försäkringsfall Identifikation Otillräknelighet och nödläge Ersättningsförfarande Över- och underförsäkring Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut Försäkringsbolagets regressrätt Ändring av försäkringsavtal Försäkringsavtalets upphörande Tredje mans rätt Tillämplig lag Andra frågor som behandlas i lagen om försäkringsavtal Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer Adress: Labbackavägen 1, Pohjola, hemort: Helsingfors Bekanta er speciellt med de med kursiv tryckta begränsningsvillkoren. 2

3 POHJOLAS BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Syftet med försäkringen Syftet med försäkringen är att den i enlighet med dessa villkor skall ersätta direkt sakskada, som genom försäkringsfallet förorsakats försäkringsobjektet, samt i dessa villkor särskilt nämnda övriga kostnader. 1.2 Försäkringsformer Bilförsäkringen består av någon av följande kombinationer: Superkasko Superkasko är en försäkring för personbilar i privat bruk och omfattar vagnskade-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöld-, avbrotts-, bilservice- och rättsskyddsförsäkring. Till Superkasko kan genom separat överenskommelse fogas avbetalnings-, leasing- och bilinteckningsförsäkring. Superkasko beviljas inte för personbilar som har registrerats för särskilt ändamål Helkasko Helkasko är en försäkring för alla fordon och omfattar vagnskade-, älgskade-, skadegörelse-, brand-, stöldoch rättsskyddsförsäkring. Sådan Helkasko som har beviljats för en person-, paket- eller husbil eller motorcykel omfattar dessutom en bilserviceförsäkring. Till Helkasko kan genom separat överenskommelse fogas följande merskyddsförsäkringar: - avbrottsförsäkring - avbetalnings-, leasing- och bilinteckningsförsäkring - bedrägeriförsäkring Delkasko Delkasko är en försäkring för alla fordon och omfattar älgskade-, brand-, stöld- och rättsskyddsförsäkring. Sådan Delkasko som har beviljats för en person-, paket- eller husbil eller motorcykel omfattar dessutom en bilserviceförsäkring. 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT 2.1 Super- och Helkasko Försäkringsobjekt är - det motorfordon som nämns i försäkringsbrevet - i motorfordonets riktpris inkluderad utrustning och i fordonet fast monterade tilläggsanordningar med de begränsningar som anges i punkterna sådan utrustning som har tillverkats enkom för att användas i motorfordonet, med de begränsningar som anges i punkterna en annan, annorlunda omgång däck (sommareller vinterdäck) jämte fälgar samt - vid användning av motorcykel, moped och motorkälke även hjälm och hjälmtelefon. Som fast monterade betraktas inte anordningar som endast är kopplade till fordonets strömkrets. 2.2 Delkasko Försäkringsobjekt är - det motorfordon som nämns i försäkringsbrevet - den standardutrustning som ingår i fordonets nyanskaffningspris, med de begränsningar som anges i punktema radio- och musikanordningar, med de begränsningar som anges i punkterna trafiksäkerhetsutrustning - stöldförhindrande anordningar - dragkrok - en annan, annorlunda omgång däck (sommareller vinterdäck) jämte fälgar. 2.3 Radioapparater och musikanordningar samt telefoner Radioapparater och musikanordningar samt telefoner skall vara avsedda att användas uteslutande i det fordon som nämns i försäkringsbrevet Radioapparater och musikanordningar I bilar, husvagnar, motorredskap och traktorer är radioapparater och musikanordningar försäkringsobjekt endast om de är fast monterade i fordonet, eller i en monteringsställning som finns i fordonet och dessutom kopplade till fordonets strömkrets eller antenn. Maximiersättningen för radioapparater och musikanordningar i Super- och Helkasko är euro och i Delkasko 700 euro Telefoner Endast sådana telefoner som är fast monterade i fordonet och dessutom kopplade antingen till fordonets strömkrets eller antenn är försäkringsobjekt. Se även punkt 2.5. Denna begränsning gäller inte hjälmtelefoner. 2.4 Tunga fordon I fråga om lastbilar och bussar, specialbilar, motorredskap, traktorer samt motsvarande omfattar försäkringen de tilläggsanordningar och den tilläggsutrustning som enligt vad som överenskommits i 3

4 4 försäkringsavtalet är försäkringsobjekt och har beaktats när försäkringspremien fastställdes. 2.5 Objekt som inte kan försäkras I samtliga fordonsgrupper är följande objekt inte försäkringsdugliga: - mobiltelefoner med undantag av handsfreeapparat som hör till telefonen - datautrustning och telefaxapparater, om det inte särskilt överenskommits om dem i försäkringsavtalet - för tävling avsedd utrustning och dito konstruktioner - pärlemorglans-, dekorations- och annan speciallackering eller specialtejpning med undantag av ursprunglig lackering samt dekaler och logotyper som hänför sig till företagets egen verksamhet - anordningar som strider mot eller har installerats i strid med säkerhetsföreskrifter eller myndighetsföreskrifter - ljudupptagningar och bildband, reservbatterier för telefoner - lastpresenningar, spännband och motsvarande surrningsredskap - andra verktyg än de som hör till fordonets standardutrustning - körutrustning - reserv- och dubblettexemplar av delar, utrustning och tilläggsanordningar av vilka det i allmänhet finns endast ett exemplar. I försäkringen ingår härvid den del eller anordning som är monterad i fordonet. På motorcyklar, motorkälkar, mopeder och terränghjulingar monterade radioapparater och musikanordningar samt telefoner är inte försäkringsobjekt. 2.6 Gula provnummerskyltar I en försäkring som har beviljats för gula provnummerskyltar utgörs försäkringsobjektet av det fordon på vilket skyltarna är fästa och som används för ett ändamål som avses i 46 förordningen om registrering av fordon. 2.7 Utrustning och tilläggsanordningar som är i förvar Standardutrustning och tilläggsanordningar som anges i punktema 2.1, 2.2 och 2.4 är försäkringsobjekt i brand- och stöldförsäkringen även då de har lösgjorts från fordonet och förvaras i ett förvaringsutrymme utanför fordonet. Förvaringsutrymmet skall vara ett låst och täckt utrymme eller ställe i vilket man inte kan komma in utan nycklar utan att bryta sig in. Ett gemensamt garage eller annat utrymme till vilket flera personer har nycklar kan vid en stöldskada anses ha varit ett låst förvaringsutrymme enligt punkt endast om man har kommit in i det genom inbrott. Fordonets utrustning är försäkringsobjekt i ett gemensamt garage, annat utrymme eller öppet garage, om utrustningen är fastlåst vid en fast konstruktion i byggnaden på ett sådant sätt att den inte kan lösgöras utan att man söndrar den. 2.8 Fordon som hyrs ut utan förare Ett fordon som hyrs ut utan förare omfattas av försäkringen endast om detta har överenskommits separat och antecknats i försäkringsbrevet. 2.9 De försäkrade vid rättsskyddsförsäkring Försäkrade med den rättsskyddsförsäkring som ansluter sig till försäkringen är det försäkrade motorfordonets ägare, innehavare och förare, var och en i denna egenskap. Mera om rättsskyddsförsäkringen i punkt 9. 3 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE Försäkringen gäller överallt i Europa och utanför Europa i de länder som ingår i överenskommelsen om grönt kort, förutom - stöldförsäkringen för personbilar i privat bruk och motorcyklar som inte gäller i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland eller Ukraina om inte ett separat avtal har ingåtts om detta och om de särskilda villkor som gäller på giltighetsområdet. Begränsningen gäller dock inte husbilar. Giltighetsområdet för personbilar i privat bruk och motorcyklar i stöldförsäkringen i Delkasko kan inte utvidgas. - bilserviceförsäkringen i samband med Delkasko, som gäller endast i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under transport mellan dessa länder. 4 SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNS- NINGAR I ANSLUTNING TILL DESSA 4.1 Vagnskadeförsäkring Skador som ersätts Ur försäkringen ersätts skador som direkt förorsakats försäkringsobjektet - genom körning av vägen eller vältning - genom vägras - genom krock eller - genom annan utifrån plötsligt verkande orsak som skadar försäkringsobjektet Lastnings- och lossningsskador Ur försäkringen ersätts en plötslig, oförutsedd skada som i samband med lastning och lossning förorsakats en lastbils eller släpvagns ram, flak, lyft- eller lossningsanordning eller styrhytt. På dessa skador tillämpas inte det begränsande villkor som gäller skador som förorsakats av last (se punkt 4.8, underpunkt 6).

5 4.1.3 Begränsningar Ur försäkringen betalas inte ersättning med anledning av att försäkringsobjektet, en del av det eller en tilläggsanordning till det har gått sönder eller skadats, om detta inte har skett i samband med en skada som avses i punkt eller (se även punkterna 4.8 och 5). 4.2 Älgskadeförsäkring Ur älgskadeförsäkringen ersätts skador som direkt har berott på sammanstötning med ett hjortdjur. Ur denna försäkring ersätts inte skador till följd av väjning för ett hjortdjur. En sådan skada kan endast ersättas ur vagnskadeförsäkringen. 4.3 Skadegörelseförsäkring Skador som ersätts Ur skadegörelseförsäkringen ersätts en skada som förorsakats försäkringsobjektet genom uppsåtlig skadegörelse vars gärningstidpunkt och gärningsplats kan fastställas noggrant. Med uppsåtlig skadegörelse avses att någon skadat försäkringsobjektet uttryckligen i syfte att förorsaka skada Begränsningar En skada som genom skadegörelse förorsakats ett olåst fordon när det brukats olovligen ersätts inte ur denna försäkring. En skada som förorsakats inne i ett olåst parkerat fordon ersätts inte heller. Om försäkringsobjektet under det att det brukats olovligen, i samband med bruksstöld eller efter det att en dylik händelse ägt rum förorsakats en skada genom skadegörelse, ersätts skadan endast i det fall att skadefallet är ersättningsbart ur stöldförsäkringen. Se punkt Ur försäkringen ersätts inte skador som förorsakats med ett annat fordon. 4.4 Brandförsäkring Skador som ersätts Ur brandförsäkringen ersätts brandskador som har förorsakats av eld som kommit lös eller av kortslutning i försäkringsobjektets elektriska utrustning Begränsningar Ur brandförsäkringen ersätts inte skador som endast genom kortslutning i en generator, elmotor, batteri eller någon annan elanordning, t.ex. radioapparater, musikanordningar eller motorns styranordning förorsakas själva anordningen, ej heller skador som genom brand eller explosion i fordonets motor eller avgasrörsystem förorsakas själva anordningen. Om en brandskada förorsakats försäkringsobjektet under det att det brukats olovligen, i samband med bruksstöld eller efter det att en dylik händelse ägt rum, ersätts skadan endast i det fall att skadefallet är ersättningsbart ur stöldförsäkringen. Se punkt Stöldförsäkring Skador som ersätts Ur stöldförsäkringen ersätts skador till följd av att försäkringsobjektet har förlorats eller skadats endast om - orsaken varit stöld av fordonet, dess standardutrustning eller försäkrad tilläggsutrustning, olovligt brukande eller bruksstöld enligt 28 kap. 7 eller 8 strafflagen eller försök till ett sådant brott och - föremålet för gärningen vid gärningstidpunkten varit låst (dess karosseri har varit tillslutet och låst) eller förvarats i ett förvaringsutrymme som varit låst (se punkt 2.7) och - försäkringstagaren eller någon annan försäkrad har yrkat på straff för det förövade brottet. Om någon av de gärningar som avses ovan har begåtts med hjälp av nycklar, betalas ersättning ur försäkringen endast om gärningsmannen har kommit i besittning av nycklarna till försäkringsobjektet eller dess förvaringsutrymme genom stöld i samband med inbrott eller i samband med rån Anmälan till försäkringsbolaget Den försäkrade är skyldig att genast underrätta försäkringsbolaget om gärningsmannen har uppdagats eller stulen egendom har återfåtts. 4.6 Avbrottsförsäkring i samband med Superkasko Syftet med försäkringen Syftet med försäkringen är att den skall ersätta förlorade användningsdagar då det försäkrade fordonet inte har kunnat användas till följd av vagnskada, älg-, skadegörelse-, brand- eller stöldskada (punkterna ), till den del det för samma tid inte betalas motsvarande dagersättning ur trafikeller ansvarsförsäkring. (Se punkt ) Förlorade användningsdagar Som förlorade användningsdagar räknas från den dag en i punkt nämnd vagnskada, älg-, skadegörelse-, brand- eller stöldskada inträffade till dess fordonet är färdigt att överlåtas från reparationsverkstaden eller tills ett annat, av försäkringsbolaget eller den försäkrade själv anskaffat fordon överlåts till den försäkrade, överlåtelsedagen medräknad. Vid stöldskada, då det är fråga om olovligt brukande eller bruksstöld, räknas antalet förlorade bruksdagar dock från den dag då försäkringsbolaget tillställts en av polismyndigheten utfärdad kopia av den polisanmälan som gäller olovligt brukande eller bruksstöld av fordonet, tills 5

6 6 - fordonet är färdigt att överlåtas från reparationsverkstaden, - ett annat, av försäkringsbolaget eller den försäkrade själv anskaffat fordon överlåts till den försäkrade eller - försäkringstagaren återfår det fordon som varit föremål för tillgreppsbrott. Som förlorade användningsdagar betraktas dock inte - den ökning av antalet förlorade användningsdagar som reparationsverkstaden eller den försäkrade förorsakat genom ovarsamhet eller något annat förfarande - den tilläggstid som orsakas av en riksomfattande arbetskonflikt eller av att det inte har utförts en sådan provisorisk reparation genom vilken fordonet skulle ha blivit trafikdugligt innan den egentliga reparationen inleddes Ersättningsbestämmelser Allmänt Ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning endast om det för en sakskada betalas eller skulle betalas ersättning efter avdrag av självrisken eller om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott. Ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning endast för de dagar då fordonet varit oanvändbart eller varit på verkstad för reparation eller då det inte har kunnat användas på grund av olovligt brukande eller bruksstöld Maximiersättning I avbrottsförsäkringen är maximiantalet ersättningsgilla förlorade användningsdagar trettio (30) Beräkning av ersättningen För ett fordon som repareras betalas ersättning för högst trettio (30) dagar. I de fall där det är fråga om inlösning betalas ersättning för högst fjorton (14) dagar. Om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott och det inte återfinns, betalas ersättning för trettio (30) dagar. Om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott och det återfinns skadat men i sådant skick att det lönar sig att låta reparera det, betalas ersättning för den tid fordonet varit tillgripet och för reparationstiden för sammanlagt högst trettio (30) dagar. Om fordonet har varit föremål för tillgreppsbrott och det återfinns skadat men i sådant skick att det inte lönar sig att låta reparera det, dvs. fordonet inlöses, betalas ersättning för den tid fordonet varit tillgripet och för inlösningen för sammanlagt högst trettio (30) dagar Ersättning för väntetid För den tid ett fordon som skadats så att det inte är i kördugligt skick väntar på reparation betalas ersättning för högst sju (7) dagar. Ersättning för väntetid som gäller reservdelar betalas endast till den del det är fråga om väntan på reservdelar som är nödvändiga för att fordonet skall fås i trafikdugligt skick, dock för högst sju (7) dagar. Om väntetiden för reparation för ett fordon som skadats så att det inte är i kördugligt skick och väntetiden för reservdelar infaller vid samma tidpunkt, räknas som förlorade användningsdagar i dylika fall sammanlagt högst sju (7) dagar Samordning av ersättningar Den motsvarande ersättning per dag som för samma tid betalas den försäkrade ur en trafikeller ansvarsförsäkring avdras från den ersättning per dag som skall betalas ur avbrottsförsäkringen. Om den försäkrade har rätt att för samma tid få ersättning för bilhyrningskostnaderna ur en trafikeller ansvarsförsäkring, betalas som ersättning endast den del av hyrningskostnaderna som skall betalas av den försäkrade själv, dock så att det per dag betalas högst den överenskomna dagersättningens belopp. Bränsle, avgift för slopad självrisk eller andra frivilliga avgifter i samband med bilhyrningen ersätts dock inte Fordrans övergång till försäkringsbolaget Den försäkrades rätt att få ersättning för förlorade användningsdagar av den som bär ersättningsansvaret övergår på försäkringsbolaget intill det ersättningsbelopp bolaget har betalt Övriga försäkringsvillkor som skall tillämpas I övrigt tillämpas Pohjolas bilförsäkringsvillkor. 4.7 Bilserviceförsäkring Syftet med försäkringen Ur försäkringen ersätts i enlighet med dessa villkor extra kostnader till följd av avbrott i en resa som redan har påbörjats med det försäkrade fordonet, om avbrottet beror på ett fel eller en skada som uppkommit på fordonet. Även en släpvagn som medföljer under resan omfattas av försäkringen Ersättningsbestämmelser Ur försäkringen ersätts - kostnader för bärgning av fordonet - bogsering av ett icke kördugligt fordon till närmaste reparationsverkstad - i stället för bogseringskostnaderna, och högst till det belopp som bogseringen hade uppgått till, kostnaderna för montörens arbets- och resekostnader om felet eller skadan repareras på platsen.

7 Ur försäkringen ersätts transporten av ett reparerat, reparationsodugligt eller efter olovligt brukande eller bruksstöld återfunnet fordon samt av dess förare till hem-, bestämmelse- eller avreseorten och transporten av passagerare till bestämmelse- eller avreseorten, om resan inte kan fortsättas på grund av att - reparationen för att få fordonet i användbart skick efter en skada eller ett fel som uppkommit under en resa i Finland tar så lång tid att det har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat fordon - fordonet har blivit stulet och man har varit tvungen att fortsätta resan med något annat fortskaffningsmedel Begränsningar Ur försäkringen ersätts inte skador som förorsakats av - att bränslet tagit slut - att användbart reservdäck saknas - att underhållet av fordonet eller en fordonsdel försummats eller fordonet har belastats för hårt - att fordonet på grund av köld, regn eller andra dylika väderleksförhållanden inte startar eller fås i rörelse - att fordonet sjunkit genom isen annanstans än på allmänt använd vinterväg som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter - deltagande i tävling eller träning för tävling - av att nycklarna har kommit bort. Ersättningen kan nedsättas eller kravet på ersättning avslås, om skadan har uppkommit till följd av att den försäkrade eller en person som enligt punkt 11.8 i de allmänna försäkringsvillkoren identifieras med honom har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna i punkt 5 i dessa villkor eller vållat skadan under omständigheter som anges i punkt 11.7 i de allmänna avtalsvillkoren Ersättningens omfattning och ersättningsbestämmelser Allmänt Försäkringsbolaget fullgör sin ersättningsskyldighet genom att ersätta kostnaderna för hemresa, avhämtning eller transport till hem-, bestämmelse- eller avreseorten inom de nordiska länderna. Kostnaderna för resan till avrese- eller bestämmelseorten ersätts högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan. Tilläggskostnader som uppkommer av transport av andra personer än fordonets förare eller passagerare ersätts inte Bevis på faktiska kostnader Beloppet av kostnader som skall ersättas skall bevisas med vederbörligt verifikat. När ersättning söks för en skada eller ett fel som uppkommit på fordonet, skall vid behov reparationsverkstadens intyg företes. Till försäkringsbolaget skall också lämnas övrig utredning som det begär Maximiersättning Utöver kostnaderna för bärgning av fordonet och för bogsering till närmaste reparationsverkstad ersätts i punkt nämnda transport-, hämtningsoch resekostnader och andra nödvändiga extra kostnader som föranletts av att resan avbrutits, t.ex. kostnader för övernattning, till ett sammanlagt belopp av högst 170 euro Självrisk På ersättning som betalas ur försäkringen tillämpas ingen självrisk Specialvillkor för bilserviceförsäkring då en skada inträffar utomlands Övernattningskostnader Om reparationen av fordonet så att det fås i sådant skick som trafiksäkerheten kräver dröjer längre än tre (3) arbetsdagar, ersätts de extra kostnaderna för övernattning Resekostnader Om det dröjer längre än tre (3) arbetsdagar att reparera fordonet så att det sätts i sådant skick som trafiksäkerheten kräver och det av denna orsak har varit nödvändigt att fortsätta resan med något annat fortskaffningsmedel, ersätts förarens kostnader för hemresa eller fortsatt resa. Kostnaderna för passagerarnas fortsatta resa ersätts till avrese- eller bestämmelseorten Maximiersättning Rese- och transportkostnader som anges i punkterna och ersätts enligt billigaste transportmedel inom försäkringens giltighetsområde, dock högst till det belopp som motsvarar kostnaderna för hemresan Kostnader för transport av fordonet I de fall som nämns i punkt ersätts ur försäkringen också kostnaderna för transport av ett utomlands reparerat fordon till hem-, avrese- eller bestämmelseorten. Om reparationen av ett fordon som har skadats så att det inte är kördugligt sker först i Finland eller på dess hemort i något annat nordiskt land, ersätts därav föranledda kostnader för transport av fordonet. Också de kostnader ersätts som förorsakas då ett fordon måste transporteras till hemorten om det lämnats utomlands på grund av att föraren insjuknat, varit med om ett olycksfall eller avlidit Rese- eller transportarrangemang Om skadan har inträffat utanför Norden arrangeras resan eller transporten vanligen av SOS-International A/S. 7

8 Indirekta skador Då försäkringsbolaget eller SOS-International A/S på begäran hjälper i ett skadefall är de inte ansvariga eller ersättningsskyldiga för en skada - som är en följd av hjälpåtgärderna - som under transport har förorsakats fordonet, förarens eller passagerarnas resgods eller andra saker, såvida skadan inte har vållats av en förare som försäkringsbolaget eller SOS- International A/S har skaffat - som beror på att transporten har blivit försenad. 4.8 Skador som inte ersätts ur en sakförsäkring Ur försäkringar enligt punkterna och 8.2 ersätts inte skador som uppstått 1. på en del eller anordning på fordonet, när skadan beror på ett konstruktions-, tillverknings- eller materialfel eller slitage i själva delen eller anordningen eller på att den underhållits bristfälligt eller hanterats oskickligt eller vårdslöst 2. på motorn med tilläggsanordningar, växellådan, kraftöverföringen eller kylsystemet till följd av bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation 3. genom inverkan av vatten vid körning på en väg eller ett område som är täckt av vatten 4. genom att ett annat fordon än en motorkälke sjunkit genom isen någon annanstans än på en vinterväg som öppnats för allmänt bruk och som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter 5. på grund av ett djur som funnits i fordonet 6. på fordonet på grund av fordonets last, såvida skadan inte är en direkt följd av händelser som nämns i punktema på fordons lackering till följd av målfärgsrök- eller dammutsläpp 8. vid deltagande i tävling, träning för en tävling eller körträning eller då man annars kör på en motorbana eller på ett område eller en vägsträcka som har avstängts för allmän trafik (Ersättning utgår dock vid deltagande i av trafiklärare given körträning vid kurs i vintereller mörkerkörning samt vid körundervisning som ges av en bilskola eller en av Suomen moottoripyöräkouluttajat ry:s utbildare.) 9. till följd av att fordonet har övergivits (se punkt 5.4) 10. till följd av atomskada, krig, uppror, revolution eller någon annan liknande omständighet eller när fordonet har varit tvångsrekvirerat av en myndighet. 5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5.1 Allmänt Säkerhetsföreskrifter skall iakttas. Underlåtelse kan leda till att ersättningen nedsätts eller kravet på ersättning avslås (se punkt 11.6 i de allmänna avtalsvillkoren). 5.2 Rätt att framföra fordonet Den som framför fordonet skall inneha en behörig, av myndigheterna beviljad rätt att framföra fordonet eller en på ålder grundad rätt att framföra fordonet. Fordonet får inte framföras av någon som är sjuk eller trött (jfr 63 och 64 vägtrafiklagen). Fordonet får inte överlämnas att framföras av någon annan utan att överlåtaren försäkrat sig om förarens identitet och att föraren innehar en behörig rätt att framföra fordonet (jfr 65 vägtrafiklagen). 5.3 Fordonets skick Fordonet skall vara i tillförlitligt skick i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gäller fordonet. Detta innebär t.ex. att däck och bromsar skall motsvara bestämmelserna. Fordonets låsanordningar skall vara i sådant skick att de uppfyller sin skyddande funktion. 5.4 Tillsyn över fordonet Ett fordon som har fått ett fel eller skadats under färd skall så fort som möjligt flyttas till ett tryggt förvaringsställe. Under anmäld avställningstid eller när fordonet annars är ur bruk en längre tid skall det varje vecka tillses. Om det ställe där fordonet finns står utanför normala tillsynsmöjligheter, skall man dock övervaka hur fordonet förvaras, antingen genom att själv konstatera situationen på platsen eller genom att situationen på något annat sätt kontrolleras minst en gång i månaden. 5.5 Förvaring av nycklar I syfte att avvärja en skada får nycklarna till fordonet eller det utrymme där det förvaras inte förvaras så att de är synliga eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på förhand vet eller kan gissa att nycklarna finns. Nycklarna till fordonet får inte heller förvaras i fordonet eller i det utrymme där fordonet förvaras oberoende av om dessa är låsta eller inte. 5.6 Brandsäkerheten i utrymme där fordon förvaras I det utrymme där fordonet förvaras får öppen eld inte användas. 5.7 Uppvärmning av fordonet För uppvärmning av motorn, kraftöverföringsanordningar, andra delar eller för uppvärmning av fordonet får utöver standardutrustning endast användas anordningar som har godkänts för fordonsbruk. Det är inte tillåtet att placera ett täcke i utrymmet mellan motorhuven och motorn. 8

9 Godkända anordningar är - av de anordningar som fungerar med nätström sådana som uttryckligen är avsedda för fordon (Aggregaten för uppvärmning av fordonets kupé har skyddade glödtrådar och är i allmänhet försedda med texten "Kupévärmare".) - av de aggregat och anordningar som fungerar med flytgas sådana som Tekniska kontrollcentralen har godkänt för fordonsbruk och som har installerats av en godkänd installationsfirma - av övriga anordningar sådana som Försäkringsbolagens Bilreparationskommitté har godkänt. 5.8 Försiktighetsåtgärder Då fordonet repareras genom svetsning skall bilklädseln och övriga antändliga konstruktioner avlägsnas från ett tillräckligt stort område och på reparationsplatsen skall det finnas redskap för första släckningsinsats samt behövlig bevakning, även efterbevakning. Endast ellampor får användas för att belysa fordonets motorutrymme, bränsletank eller andra delar. 6 DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER I SAMBAND MED FÖRSÄKRINGSFALL 6.1 Skyldighet att avvärja eller begränsa en skada När en skada inträffar eller är omedelbart hotande skall den försäkrade eller en person som identifieras med honom (se punkt 11.8 i de allmänna avtalsvillkoren) efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan. Denna punkt gäller inte älgskadeförsäkringen. 6.2 Utredning av skadan på skadeplatsen Den försäkrade skall i mån av möjlighet i enlighet med stadgandena om vägtrafik delta i utredningen av skadan på skadeplatsen samt medverka till att skadans verkliga orsak och upphovsman klarläggs. 6.3 Anmälan om skada Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål skriftligen anmäla en skada till försäkringsbolaget och till bolaget lämna de handlingar och uppgifter som är av betydelse för utredningen av skadan. Försäkringsbolaget skall beredas tillfälle att inspektera det skadade fordonet innan reparationen påbörjas. 6.4 Anmälan till polisen Den försäkrade skall omedelbart anmäla en brand-, skadegörelse- och stöldskada samt en sammanstötning med ett hjortdjur till polismyndigheten på skadeorten. Om försäkringsbolaget så kräver, skall polisundersökning företas även annars och protokollet över undersökningen tillställas bolaget. Bolaget ersätter kostnaderna för inlösning av de protokoll som det har begärt. 6.5 Påföljderna av att den försäkrade försummar sina skyldigheter Om den försäkrade - försummar de skyldigheter som nämns i punktema eller - svikligen lämnar oriktiga eller bristfälliga uppgifter som inverkar på utredningen av skadan kan den ersättning som tillkommer honom nedsättas eller kravet på ersättning avslås (32 34, 69 och 72 lagen om försäkringsavtal). 7 VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGS- BESTÄMMELSER 7.1 Ersättningens omfattning Allmänt Ur försäkringen ersätts direkta sakskador till följd av ett försäkringsfall. Ur försäkringen betalas inte ersättning för värdeminskning, ändrings- eller förbättringsarbete som har utförts i samband med reparation, för tvätt eller annan behandling utan samband med skadan eller för bränsle eller övertidsförhöjningar. Endast ur avbrottsförsäkringen betalas ersättning för att fordonet inte har kunnat användas på grund av skadan Bärgnings- och transportkostnader Utöver direkt sakskada ersätts ur försäkringen även kostnaderna för bärgning av det skadade fordonet samt kostnaderna för transport av fordonet till närmaste lämpliga reparationsverkstad, om fordonet inte kan köras dit för egen maskin Avvärjande och begränsning av en skada Ur försäkringen ersätts också skäliga kostnader för avvärjande eller begränsning av en ersättningsgill skada som inträffat eller varit omedelbart förestående Förlust av fordonet vid stöldskada Ur stöldförsäkringen ersätts den skada som direkt orsakats av förlust av fordonet, om inte den försäkrade eller polismyndigheten har fått veta att fordonet har hittats inom 30 dagar från det att försäkringsbolaget tillställdes en av polismyndigheten utfärdad kopia av polisanmälan om att fordonet har tagits i bruk olovligen eller blivit föremål för bruksstöld. Ur stöldförsäkringen ersätts även skäliga kostnader för hämtning eller återställande av fordonet till följd av en ersättningsgill händelse som nämns i punkt

10 7.1.5 Slitage av försäkringsobjektet Ersättning betalas inte för slitage till följd av att försäkringsobjektet har använts och inte heller för förbrukat eller stulet bränsle. 7.2 Beräkning av ersättning Gängse värde Den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet vid direkt sakskada utgörs av det gängse värdet för försäkringsobjektet eller för en del av det. Med gängse värde avses det kontantpris som, i den marknadssituation som råder vid skadetidpunkten, i allmänhet kan fås för motorfordonet eller en för del av det, när det hålls till salu på ett ändamålsenligt sätt. När det gängse värdet fastställs beaktas dagens marknadspris för fordonet eller fordonsmärket i fråga, fordonets individuella skick, utrustning, tidpunkt då det tagits i bruk, årsmodell, användningssätt, antalet körda kilometer samt andra omständigheter som inverkar på priset. För fastställande av det gängse värdet på en tilläggsanordning till fordonet skall till försäkringsbolaget lämnas ett verifikat som givits av den affär som sålt anordningen eller något annat bevis av vilket anordningens märke och modell samt anskaffningstidpunkt och anskaffningspris framgår. Om den som yrkar på ersättning inte skaffar den utredning som behövs för fastställande av det gängse värdet och det inte finns giltigt skäl till underlåtelsen, uppskattas det gängse värdet enligt vad som är skäligt Skadebelopp Om försäkringsobjektet eller en del av det har skadats så illa att det inte kan repareras till skäliga kostnader, utgörs skadebeloppet av skillnaden mellan dess gängse värde omedelbart före och efter skadefallet. Om den skadade egendomen kan repareras till skäliga kostnader, utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna eller motsvarande kontantbelopp Reparation Vid reparation av ett skadat fordon skall till skick och ålder likvärdiga, användbara delar användas, om sådana står att få och anskaffningen av dem inte fördröjer reparationsarbetet. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta sådana skadade delar med nya, vilka genom reparation kan fås i sådant skick att de fyller sitt ändamål. Om man i samband med reparationen av försäkringsobjektet har förnyat slitna, rostade eller anfrätta delar på grund av att dessa skadats eller om man har utfört sådana lackerings-, klädsel- eller andra arbeten till följd av vilka fordonets skick kan anses ha förbättrats väsentligt jämfört med tidigare, beaktas detta vid uträkningen av ersättningen och ersättningen nedsätts i motsvarande mån Inlösning till gängse värde Om skadans belopp beräknas överstiga 50 % av försäkringsobjektets gängse värde, har försäkringsbolaget rätt att lösa in objektet till detta värde. Se punkt 7.3 nedan Inlösning enligt nyvärde Superkasko I Superkaskoförsäkringen utgörs dock skadebeloppet för en för privat bruk registrerad personbil av kontantförsäljningspriset för en ny likadan bil vid skadetidpunkten eller då det senast har funnits en sådan till salu, om - bilen, bortsett från en bilaffärs ägar- eller besittningsrättid som varat i högst sex månader, endast ägts eller innehafts av försäkringstagaren och varit försäkrad med en bilförsäkring från det att bilen första gången anmäldes eller borde ha anmälts för registrering - den tid som har förflutit från den första registreringen är högst två år - antalet körda kilometer är högst kilometer och - det av försäkringsbolaget uppskattade beloppet av reparationskostnaderna är över 30 % av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon. Helkasko och Delkasko I Helkasko- och Delkaskoförsäkringen utgörs dock skadebeloppet för en personbil, paketbil, husbil och husvagn av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon vid skadetidpunkten eller då det senast har funnits ett sådant till salu, om - fordonet, bortsett från en bilaffärs ägar- eller besittningsrättid som varat i högst sex månader, endast ägts eller innehafts av försäkringstagaren och varit försäkrad med en bilförsäkring från det att fordonet första gången anmäldes eller borde ha anmälts för registrering - den tid som har förflutit från den första registreringen är högst ett år - antalet körda kilometer är högst kilometer och - det av försäkringsbolaget uppskattade beloppet av reparationskostnaderna är över 50 % av kontantförsäljningspriset för ett nytt likadant fordon. 10

11 Andra försäkringsavtal Villkoren för nyvärdesinlösning tillämpas inte på fordon som har förts in i Finland som flyttgods och för vilka begränsningar i fråga om försäljning och användning gäller Mervärdesskatt Om fordonets ägare eller innehavare har eller har haft rätt enligt mervärdesskattelagen att i sin egen mervärdesbeskattning dra av eller få återbäring på de mervärdesskatter som ingår i inköpsfakturorna för varor och tjänster som föranleds av skadan, avdras dessa mervärdesskatter från ersättningen. Från inlösningsersättningen avdras ett belopp som motsvarar mervärdesskatten om den försäkrade i det fall att fordonet hade sålts den dag då försäkringsfallet inträffade hade varit skyldig att betala skatt på fordonets försäljningspris, eller om den skadelidande har återbäringsrätt enligt mervärdesskattelagen. 7.3 Ersättningsförfarande Försäkringsbolaget fullgör sin ersättningsskyldighet enligt skadans omfattning och reparationsmöjligheterna genom att antingen - betala reparationskostnaderna enligt verifikat eller ett för dem på förhand överenskommet belopp i pengar - i pengar betala skillnaden mellan det gängse värde försäkringsobjektet hade före skadan och försäkringsobjektets värde i oreparerat skick - lösa in försäkringsobjektet till nyvärdet i de fall som avses i punkt och i andra fall till dess gängse värde före skadan eller - i stället skaffa ett likadant eller likvärdigt fordon eller en del av ett sådant. Äganderätten till ett fordon eller en fordonsdel som skall ersättas genom inlösning övergår på försäkringsbolaget. Från inlösningsersättningen avdras den del av den nedsatta eller återbetalade bilskattens belopp som skulle ha debiterats om fordonet hade sålts den dag försäkringsfallet inträffade. Försäkringsbolaget förbinder sig att betala den del av den från bilskatten avdragna ersättningen som eventuellt debiteras senare. Från den ersättning som utbetalas vid nyvärdesinlösning avdras den återbetalade eller nedsatta bilskattens belopp i sin helhet (se punkt ). 7.4 Försäkringsbelopp Det försäkringsbelopp som har antecknats i försäkringsbrevet eller det nyanskaffningspris eller gängsevärde som har anmälts som grund för försäkringspremien utgör inte bevis på det gängse värdet vid skadetidpunkten Självrisker Allmänt Vid varje skada som ersätts enligt dessa försäkringsvillkor har försäkringstagaren en för det enskilda skadefallet fastställd självrisk Samtidig skadegörelse- och stöldskada Vid samtidig skadegörelse- och stöldskada på försäkringsobjektet avdras endast en självrisk Självrisk vid skador som inträffar utanför Norden Vid en stöldskada som inom försäkringens giltighetsområde inträffar utanför Norden är självrisken dubbelt så hög som självrisken vid stöldförsäkring Rättsskyddsförsäkring Från den ersättning som skall betalas ur rättsskyddsförsäkringen avdras självrisk enligt specialvillkoren för denna försäkringsform. (Se punkt 9.7.2) Den ordning i vilken självrisker avdras Självrisker och nedsättningar dras av från skadebeloppet genom successiva räkneoperationer i följande ordning: - mervärdesskatt - bilskatt - grundsjälvrisk - eventuell nedsättning av ersättningen - procentuell självrisk. 7.6 Försäkringsbolagets preliminära åtgärder Den omständigheten att försäkringsbolaget har värderat skadan, anvisar reparationsverkstad eller företar någon annan teknisk utredning bevisar inte att försäkringsbolaget är skyldigt att ersätta skadan. 8 MERSKYDDSFÖRSÄKRINGAR 8.1 Avbetalnings-, leasing- eller bilinteckningsförsäkring Syftet med försäkringen Avbetalnings-, leasing- eller bilinteckningsförsäkringen är avsedd att trygga den bilfirmas som sålde fordonet, uthyrarens, panthavarens eller bilinteckningshavarens intressen. Om skadan inte ersätts enligt punkt 4.5 på grund av att föremålet för gärningen inte var låst eller placerat i ett låst eller bevakat förvaringsutrymme när gärningen begicks eller om ersättningen nedsätts eller kravet på ersättning avslås på de grunder som nämns i punkt 4.3.2, eller underpunkterna 2 6 och 8 9 i punkt 4.8, är fordonets säljare, uthyrare, panthavare eller bilinteckningshavaren berättigad att få ersättning ur denna försäkring. 11

12 12 De ovan nämnda har rätt till ersättning även då en i punkterna eller 4.2 avsedd skada har inträffat vid användning av fordonet i trafik under den meddelade avställningstiden (punkt 10.2) Försäkringens giltighet Försäkringen är i kraft högst lika länge som försäkringens grunddel och upphör alltid när avbetalningsraterna har betalts till fullo, leasingavtalet upphör eller bilinteckningslånet har betalts till fullo Beräkning och utbetalning av ersättningsbelopp Självrisk Försäkringstagaren har vid varje skadefall en självrisk som är lika stor som den självrisk som tillämpas på ett likadant skadefall som ersätts ur försäkringens grunddel. Självrisken avdras från summan av det skadebelopp som fastställs enligt försäkringens grunddel och dess merskyddsförsäkring, och den tillämpas endast en gång vid ett och samma skadefall Bestämmande av ersättningen Av skadebeloppet enligt punkt 7.2, från vilket självrisken avdragits, betalas i ersättning den del av försäkringens grunddel som har nedsatts eller i fråga om vilket kravet på ersättning har avslagits Maximiersättning Den ersättning som betalas ur försäkringen uppgår högst till det belopp som motsvarar säljarens fordran enligt avbetalningskontraktet eller panthavarens fordran eller den obetalda delen av bilinteckningslånet vid skadetidpunkten. Säljaren, uthyraren eller panthavaren är skyldig att tillställa försäkringsbolaget en kalkyl över sin fordran som gäller det skadade fordonet. För försummad betalning av rater på fordran betalas ingen ersättning. Nyvärdesvillkoret enligt punkt tillämpas inte på försäkringen Övriga försäkringsvillkor som skall tillämpas I övrigt tillämpas Pohjolas bilförsäkringsvillkor. 8.2 Avbrottsförsäkring som separat tilläggsförsäkring Punkt 4.6 i villkoren tillämpas. 8.3 Bedrägeriförsäkring Syftet med försäkringen Bedrägeriförsäkringen är en merskyddsförsäkring för hyrda eller leasade fordon för den händelse att fordonet förloras. Syftet med försäkringen är att den i enlighet med Pohjolas bilförsäkringsvillkor och dessa specialvillkor skall ersätta den skada som har åsamkats den försäkrade genom att försäkringsobjektet har förlorats, då - den uthyrda eller leasade bilen på grund av bedrägeri eller förskingring från hyrestagarens sida inte har återlämnats vid avtalad tidpunkt eller när det ursprungliga leasingavtalet löper ut och - fordonet inte har hittats och över 30 dygn har förflutit sedan försäkringsbolaget tillställdes en kopia av en polisanmälan om att fordonet inte har återlämnats. Denna försäkring ersätter inte kostnader för reparation eller återlämning av fordonet Försäkringsobjekt Försäkringsobjekt är en i försäkringsbrevet nämnd person-, paket- eller husbil eller husvagn som mot betalning och utan förare ställts till allmänhetens förfogande eller uthyrts genom leasingavtal, och som enligt överenskommelse skall användas endast i Finland Försäkringens giltighet Försäkringen gäller vid uthyrning eller leasing, om - hyrestagaren har sin stadigvarande hemort eller en känd vistelseadress i Finland och - hyrestagaren har styrkt sin identitet med ett körkort, ur vilket hans fullständiga namn och personbeteckning har tagits och antecknats i hyresavtalet, och - hyrestagaren vid uthyrning har betalt förskott med kreditkort eller finskt bankkort. Därvid skall de särskilda anvisningar som kreditinrättningen i fråga har gett iakttas. Försäkringen gäller enbart i Finland Försäkringstagarens skyldigheter i samband med skadefall Om fordonet inte har återlämnats vid den tidpunkt som överenskommits i hyresavtalet, skall försäkringstagaren utan dröjsmål anmäla detta till polismyndigheterna och också yrka på straff för det brott som har begåtts. Försäkringstagaren är dessutom skyldig att vidta alla tillbudsstående åtgärder för att återfå det fordon som inte har återlämnats Bestämmande av ersättningen och självrisk Skadebeloppet är det gängse värde som fordonet hade vid tidpunkten för uthyrningen eller, i fråga om leasing, som det har vid den tidpunkt då det ursprungliga leasingavtalet upphör, och när det gängse värdet fastställs beaktas avdrag som kan göras enligt mervärdesskattelagen. Ersättningsbeloppet utgörs av skadebeloppet med avdrag för självrisk.

13 I fråga om leasing har försäkringstagaren vid varje ersättningsgillt skadefall en självrisk på 10 % av skadebeloppet. Vid uthyrning är självrisken 20 % av skadebeloppet eller, om fordonets alla fönsterglas har försetts med skyddsmärkning som anbringats på glaset, 10 % av skadebeloppet Övriga försäkringsvillkor som skall tillämpas I övrigt tillämpas Pohjolas bilförsäkringsvillkor. 9 RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 9.1 Syftet med försäkringen Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att den skall ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som har förorsakats av att juridisk hjälp har anlitats i tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden som hänför sig till ägande, framförande eller besittning av det i försäkringsbrevet nämnda motorfordonet och gäller försäkringsfall som avses i punkt De försäkrade Försäkrade är det i försäkringsbrevet nämnda fordonets ägare, innehavare och förare, var och en i denna egenskap. 9.3 Domstolar och försäkringens giltighetsområde Den försäkrade kan utnyttja sin försäkring i ärenden som kan tas upp till behandling i en tingsrätt i Finland eller i en motsvarande utländsk domstol i de länder som nämns i punkt 3 i bilförsäkringens sakförsäkringsdel. Försäkringen ersätter således inte kostnader i ärenden som behandlas av administrativa myndigheter eller specialdomstolar, t.ex. av en länsstyrelse, förvaltningsdomstol, försäkringsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen. Försäkringen ersätter inte heller kostnader i ärenden som behandlas av Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, Europeiska gemenskapernas domstol eller Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt. 9.4 Försäkringsfall som ersätts Vad som avses med försäkringsfall Med ett försäkringsfall som ersätts ur försäkringen avses i tvistemål och ansökningsärenden - ett yrkande som specificerats till sin grund och sitt belopp och som har bestridits till sin grund eller sitt belopp (nedan tvist) i brottmål - där den försäkrade är svarande - åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade och som hänför sig till användning av ett motorfordon i trafik - ett straffyrkande eller civilrättsligt yrkande som målsäganden riktar mot den försäkrade - där den försäkrade är målsägande - den försäkrades civilrättsliga yrkanden som grundar sig på brott. Det är fråga om ett och samma försäkringsfall då - två eller flera personer som är försäkrade genom denna försäkring står på samma sida i ett tvistemål, brottmål eller ansökningsärende, eller - den försäkrade är part i flera brottmål, tvistemål och ansökningsärenden som grundar sig på samma händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning Tidpunkten då försäkringsfallet inträffat Ur försäkringen ersätts försäkringsfall som inträffat under försäkringens giltighetstid. Ett försäkringsfall har inträffat under försäkringens giltighetstid om tvisten, yrkandet eller åtalet grundar sig på en händelse, omständighet, rättshandling eller rättskränkning som har uppkommit under försäkringens giltighetstid. 9.5 Begränsningar i samband med försäkringsfall Ur försäkringen betalas inte ersättning för kostnader som den försäkrade förorsakas i ett mål eller ärende, 1 där det inte bevisligen kan visas att yrkandet har bestridits 2 där det är fråga om något annat som ansluter sig till den försäkrades yrkesutövning, näringseller förvärvsverksamhet än sådant som gäller ägande, innehav eller framförande av fordonet 3 där det är fråga om tillstånd som behövs för tillståndspliktig person- eller godstrafik eller om olovligt idkande av trafik 4 som är av ringa betydelse för den försäkrade 5 där de som är försäkrade genom denna försäkring är motparter; ur försäkringen ersätts dock försäkringstagarens kostnader samt fordonsförarens försvarskostnader i ett mål där åtalet hänför sig till användning av motorfordonet i trafik 6 där ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade gäller rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning eller överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad 7 där ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade gäller grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller sådant äventyrande av trafiksäkerheten eller en sådan trafikförseelse som har skett genom fortkörning 8 där ett åtal som allmän åklagare driver mot den försäkrade gäller en uppsåtlig gärning eller grov oaktsamhet 9 som gäller framförande av ett fordon utan körrätt 10 som gäller meddelande av körförbud till föraren. Om emellertid ett körförbud som har meddelats på de grunder som nämns i 75 13

14 2 mom. 3 punkten vägtrafiklagen har upphävts genom ett domstolsbeslut som har vunnit laga kraft, ersätts kostnaderna för upphävande av körförbudet 11 som gäller ett skadestånds- eller annat yrkande som har framställts mot den försäkrade och som grundar sig på gärningar som avses i punkterna som gäller ett skadeståndsyrkande som har framställts av den försäkrade och som grundar sig på en gärning för vilken den försäkrade har ådömts straff eller för vilken åtal inte väckts eller för vilken han på basis av specialbestämmelser blivit frikänd. Om skadeståndsyrkandet emellertid grundar sig på en gärning för vilken den försäkrade har ådömts straff för äventyrande av trafiksäkerheten eller för trafikförseelse, ersätts kostnaderna för framställande av skadeståndsyrkande 13 som hänför sig till konkurs 14 som hänför sig till utsökning, i lagen om utsökning avsedd exekutionstvist eller verkställande av utsökning 15 där det är fråga om ett förfarande enligt lagen om företagssanering eller lagen om skuldsanering för privatpersoner, eller om sådan frivillig skuldsanering för jordbruksidkare som avses i landsbygdsnäringslagen 16 där det är fråga om huruvida kostnader som förorsakats av ett försäkringsfall som har anmälts av den försäkrade skall ersättas antingen helt eller delvis ur denna rättsskyddsförsäkring 17 som behandlas som grupptalan. 9.6 Åtgärder efter inträffat försäkringsfall Skriftlig anmälan Om den försäkrade vill utnyttja försäkringen, skall han anmäla detta skriftligen till försäkringsbolaget på förhand. Försäkringsbolaget ger då den försäkrade ett skriftligt ersättningsbeslut Jurist som ombud Den försäkrade skall anlita en advokat eller någon annan jurist som sitt ombud. Om den försäkrade inte anlitar något ombud alls eller som sitt ombud anlitar någon som inte har avlagt juris kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen, betalas inte ersättning ur försäkringen Yrkande på ersättning för rättegångskostnader Den försäkrade skall i en rättegång och i förlikningsförhandlingar yrka på ersättning av motparten för sina advokat- och rättegångskostnader. Om ett av den försäkrade till motparten framfört yrkande på ersättning för rättegångskostnader genom beslut av domstol helt eller delvis förkastats, skall på yrkande av försäkringsbolaget besvär anföras över beslutet. Om den försäkrade inte yrkar på ersättning för sina kostnader eller utan försäkringsbolagets samtycke helt eller delvis avstår från sitt yrkande eller om den försäkrade inte går med på att anföra besvär över domstolens beslut gällande rättegångskostnaderna, kan den ersättning som skall betalas ur försäkringen nedsättas eller kravet på ersättning avslås enligt lagen om försäkringsavtal Förbud mot medgivande av rättegångskostnader Den försäkrade har inte rätt att på ett sätt som binder försäkringsbolaget medge beloppet av de kostnader som föranletts av skötseln av saken. En ersättning som den försäkrade eventuellt betalt till sitt ombud för dennes arvoden och kostnader binder inte försäkringsbolaget vid bedömningen av om rättegångskostnaderna är nödvändiga och skäliga. 9.7 Ersättningsbestämmelser Försäkringsbelopp Den högsta gränsen för bolagets ersättningsskyldighet i varje försäkringsfall är euro Självrisk Från de kostnader som skall ersättas avdras den självrisk som har antecknats i försäkringsbrevet Kostnader som ersätts Ur försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader enligt följande: 1 I tvistemål och ansökningsärenden Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och bevisning. Om förutsättningen för att ärandet skall kunna hänskjutas till domstolsprövning är att någon rättshandling har företagits eller att ett beslut fattats av något organ eller vid någon förrättning, ersätts kostnaderna från och med det att ärendet har kunnat hänskjutats till behandling i tingsrätten. 2 Ett ärende som är föremål för skiljemannaförfarande eller förlikning Den försäkrades kostnader för anlitande av ombud och bevisning. Skilje- och förlikningsmännens arvoden och kostnader ersätts dock inte. 3 I brottmål Som målsägande Rättegångskostnader som anlitandet av ombud och bevisningen förorsakat den försäkrade till den del det i rättegången har varit fråga om ett annat privaträttsligt anspråk på grund av brott än ett anspråk som gäller rättegångskostnader. 14

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD

BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD Gäller från 1.1.2012 1 133 245 1 8.11 10 000 INNEHÅLL ORDLISTA...2 BILFÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BILSKYDD...3 1 ALLMÄNT...3 1.1 Syftet med försäkringen...3 1.2 Försäkringsformer...3

Läs mer

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010.

Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringsvillkor VILLKOR AUV 641.1, gäller från 1.1.2010. Volvia Bilförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. INNEHÅLL 1 Allmänt...3 1.1 Syftet

Läs mer

Fordonsförsäkring. villkor 01.12.2004. www.omsen.ax

Fordonsförsäkring. villkor 01.12.2004. www.omsen.ax Fordonsförsäkring villkor 01.12.2004 www.omsen.ax Innehåll 10 Försäkringens innehåll................1 20 Sakförsäkring 21 Ändamålet med försäkringen.............1 22 Föremål för försäkringen.................1

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

KASKOFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR AUT 640.18, gäller från 16.5.2015

KASKOFÖRSÄKRINGSVILLKOR VILLKOR AUT 640.18, gäller från 16.5.2015 Kaskoförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. VISSA ALLMÄNNA REGLER I KASKOFÖRSÄKRINGEN... 1 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET... 1 2

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för BMW Försäkring villkor abm 690.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i BMW Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Båtförsäkring Försäkringsvillkor Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

Kaskoförsäkringsvillkor för MINI Försäkring

Kaskoförsäkringsvillkor för MINI Försäkring Kaskoförsäkringsvillkor för MINI Försäkring villkor ami 615.9, gäller från 19.5.2012 Försäkringsskyddet i MINI Försäkring sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren.

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.5.2015. Försäkring för arbetsmaskiner

PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.5.2015. Försäkring för arbetsmaskiner PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.5.2015 Försäkring för arbetsmaskiner I den här produktbeskrivningen berättar vi om det centrala innehållet i Försäkring för arbetsmaskiner. Detaljerade uppgifter framgår

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2011. Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Bilskydd är ett försäkringsavtal

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var gäller försäkringarna i Bilskydd?...4 Trafikförsäkringen ersätter skador

Läs mer

Orubbliga Subaru Försäkring

Orubbliga Subaru Försäkring Orubbliga Subaru Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.7.2012 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

BYGGÖMSFÖRSÄKRING. Gäller från 01.11.2009

BYGGÖMSFÖRSÄKRING. Gäller från 01.11.2009 Byggöms försäkringsvillkor 01.11.2009 Villkor Ö09A BYGGÖMSFÖRSÄKRING Gäller från 01.11.2009 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 20 SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens ändamål 2 2 De försäkrade 2 3 Försäkringens föremål

Läs mer

ATV FÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01

ATV FÖRSÄKRING. Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01 ATV FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor ATV:S 2014.02.01 Produktinformation Detta häfte innehåller de fullständiga villkoren, gällande från 1 feb 2014. ATV-försäkring Denna försäkring är en specialanpassad försäkring

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 15.11.201 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

Pohjolas båtförsäkringar

Pohjolas båtförsäkringar Pohjolas båtförsäkringar 1 Måttskydd båtförsäkringar Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Innehåll Är dina försäkringar uppdaterade?... 3 Ett avtal, jämna premier... 3 Försäkrare och avtal... 3 Skydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort

Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort Försäkringsvillkor för innehavare av Handelsbankens och Handelsbanken Finans kreditkort gäller fr.o.m 1.10.2012 handelsbankens och handelsbankens finans kreditkort som omfattar försäkringsskydd är 1. Handelsbanken

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Kattavaa turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Helposti ja edullisesti autonoston yhteydessä. Hinta alkaen 23 /kk

Läs mer

Hemöms försäkringsvillkor

Hemöms försäkringsvillkor Hemöms försäkringsvillkor ö01c 01.06.2012 www.omsen.ax HEMÖMS FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 01.06.2012 Ö 01C INNEHÅLL 10 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 2 20 SAKFÖRSÄKRING 2 1 Försäkringens ändamål 2 2 Vem försäkringen

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 950 1 10.05 200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte...

Läs mer

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING YH 04 AY 04 FÖRETAGSETTAN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.3.2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ES SAKFÖRSÄKRING... 2 ES 1 SYFTE... 2 ES 2 OBJEKT... 2 2.1 Försäkringsobjekt... 2 2.2 Utvidgningar och begränsningar

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer