Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tillsammans Verksamhets- förslag"

Transkript

1 ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag

2 12 VERKSAMHETSFÖRSLAG På jobbet Stark tillsammans på jobbet 1. VI LOVAR VARANDRA ORGANISERA FÖR ÖKAT INFLYTANDE UTVECKLA VÅRA YRKESROLLER STÄRK DEN SVENSKA MODELLENS SPELREGLER Kollektivavtalen Arbetsrätten MAKTEN ÖVER ARBETSTIDEN Inflytande över den egna tiden Heltider och deltider Vår arbetade tid ARBETSPLATSER MED TRYGGA JOBB En otryggare arbetsmarknad En samlad strategi för trygga jobb SOLIDARISK LÖNEBILDNING OCH LÖNEPOLITIK På samhällsnivån På den centrala nivån På arbetsplatserna ARBETSMILJÖ OCH REHABILITERING Ett förebyggande arbetsmiljöarbete Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön Säkra arbetsplatser Rehabilitering och trygg omställning 22

3 PÅ JOBBET Y VERKSAMHETSFÖRSLAG VI LOVAR VARANDRA Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav. Det fackliga löftet beskriver Handels bärande idé för ökat inflytande på våra arbetsplatser. Den fackliga kampen på arbetsplatserna handlar om att medlemmarna stärker sin ställning genom organisering och kollektivavtal. Genom solidariskt och kollektivt handlande gör vi verklig skillnad. Vår sammanhållning ökar individernas inflytande över arbetets innehåll, lönerna och arbetsvillkoren. Det är tillsammans som vi vinner styrka. Men det finns starka krafter som hotar det fackliga löftet. Vinstintressen, marknadskrafter och vissa politiska riktningar pressar på för att försämra våra löner och arbetsvillkor. Handels arbetar för att motverka dessa krafter genom att upprätthålla det fackliga löftet. Medlemmar ska ha trygghet, ekonomisk självständighet och makt att påverka genom fackets kollektiva styrka. 2. ORGANISERA FÖR ÖKAT INFLYTANDE Den fackliga kampen utgår från organisering, att löntagarna sluter sig samman för att vinna styrka och teckna kollektivavtal. Handels arbetar med organisering i tre led. För det första arbetar vi med en ständigt pågående grundorganisering, där medlemmar sluter sig samman och kräver kollektivavtal. Solidariskt vinner vi framgång genom att löpande teckna avtal med företagen. För Handels är detta ett nödvändigt grundarbete. I ett andra led arbetar vi med organisering för att stärka den fackliga närvaron i företagen och på arbetsplatserna. Vi bildar klubbar eller utser ombud för Handels på arbetsplatserna. I ett tredje led arbetar vi med organisering för att, fördjupat och med högsta kvalitet, verkligt öka medlemmarnas inflytande. Genom att medlemmarnas fackliga styrka växer, deltar de själva i utvecklandet av arbetsplatsen. Aktiva medlemmar som pratar sig samman för att lösa problem och förbättra arbetsvillkoren är en förutsättning för arbetsplatsens och kollektivavtalets utveckling. Det handlar om att skapa det goda arbetet för alla: med utvecklande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, god arbetsmiljö och en arbetsorganisation som bygger på inflytande. Inflytande över arbetet är ytterst en fråga om makt och demokrati. Handels medlemmar vill utvecklas i yrkesrollen och vara del i förbättrandet av de konkreta arbetsuppgifterna. Medlemmarna ska ha ett ökat ansvar för det arbete som utförs och en ökad självständighet i arbetsuppgifternas utförande. De ska ha befogenheter och möjlighet att fatta egna beslut kring sina arbetsuppgifter och ansvarsområden.

4 14 VERKSAMHETSFÖRSLAG Y PÅ JOBBET För att detta ska fungera krävs förändring av arbetsorganisationen, genom att påverka hur arbetet ska ledas och fördelas. Makt måste fördelas om från arbetsgivare till arbetstagare. Handels ska därför verka för medbestämmandeavtal som ger rätt till ökat inflytande och att man regelbundet kan vara med och påverka arbetsuppgifter och arbetets innehåll. För långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga företag är det viktigt med utvecklade arbetsplatser som kännetecknas av hög grundbemanning, mångkunnighet och arbetsrotation samt anställda som aktivt deltar och har inflytande över produktionens och tjänsternas förbättring. Vår tredelade organiseringsstrategi syftar till att bygga en arbetsorganisation där alla deltar och vi aktivt arbetar för att förverkliga alla människors lika värde. För Handels räcker det inte med att vi formellt är lika värda, om det i verkligheten ändå finns skillnader mellan män och kvinnor eller mellan olika grupper med olika förutsättningar. Arbetet mot alla former av diskriminering ska genomsyra organisering och arbetsplatsutveckling. Det är nödvändigt för att upprätthålla vår fackliga styrka, och därmed det fackliga löftet. Handels har en stor utmaning i arbetet med att organisera och utveckla arbetsplatserna. 3. UTVECKLA VÅRA YRKESROLLER Handels organiserar många olika yrken inom skilda branscher. Yrkesrollerna ser därför olika ut. Oavsett yrke ska Handels aktivt arbeta för att yrkesrollen ständigt utvecklas, kompetensen höjs och utbytbarheten därigenom minskas. Våra yrken ska ha god status. För dem som kommer in i yrket ska det vara utvecklande och det ska finnas möjligheter till karriär. Även för dem som arbetar i branschen under en kortare tid ska den kompetens som arbetet gett vara meriterande för andra yrken. Tillsammans med våra motparter ska branschutvecklingsavtal säkerställa att vi alltid har yrkesrollens utveckling i fokus. Vi ska utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet och vi ska arbeta för ökad och ständig kompetensutveckling av alla anställda. Det handlar om att påverka framtidens yrkesroller, löner och status för Handels medlemmar. Handels vill se tydligare befattningar med större ansvar, självständighet och inflytande. Kompetensutveckling är en naturlig del i det fackliga arbetet. Det får individer att växa och arbetsplatser att utvecklas. Kompetenshöjning ska ge löneutveckling och kriterierna för detta ska vara tydliga och transparenta. Kompetensutveckling ska komma alla anställda till del. Att arbeta aktivt med kompetensutveckling kräver resurser, såväl ekonomiska medel som engagemang och tid. Det behövs också en struktur och arbetsorganisation som stödjer lärande på arbetsplatserna och ger utrymme för utbildning. Ansvaret för kompetensutveckling och dess finansiering ligger på arbetsgivarna och är en självklar del i arbetsgivaransvaret. Då kompetenser i serviceyrken kan vara svåra att mäta innebär värdering en stor risk för ensidig arbetsgivarbedömning. Handels ska därför ha stort inflytande över validering samt arbets- och kompetensvärdering inom våra

5 PÅ JOBBET Y VERKSAMHETSFÖRSLAG 15 yrken. Vi vill stimulera till investeringar i ökad kunskap och kompetens genom att införa yrkesbevis, certifieringar och goda möjligheter till vidareutbildningar. Handels vill synliggöra de kompetenser och krav som redan finns. Medlemmarna ska både ha möjlighet att leva upp till dem och ha inflytande över hur de utformas. Handels vill se ökade möjligheter till validering. På Handels arbetsplatser förekommer ofta olika former av arbetsplatsförlagt lärande. All arbetsplatsutbildning ska vara kopplad till en kvalificerad handledare och en utbildningsplan, som gör att de olika färdigheter och kompetenser som krävs för en anställning lärs ut. Anställda som har i uppdrag att handleda ska ha resurser, i form av tid och utbildning, för att kunna sköta sitt uppdrag väl. Handels ska ha inflytande över hur utbildning på våra arbetsplatser ska se ut. Vår partsgemensamma yrkespraktik är ett viktigt instrument för att utveckla yrkesrollen. 4. STÄRK DEN SVENSKA MODELLENS SPELREGLER Den svenska arbetsmarknadsmodellen är unik. Den har vuxit fram under en lång historisk tid präglad av såväl kamp som samarbete. Modellen kännetecknas av utvecklade partsrelationer med hög organisationsgrad hos både arbetstagare och arbetsgivare. Ett omfattande partssystem, ägt och styrt av parterna själva, reglerar de bärande delarna av arbetsmarknaden. De centrala parterna sluter kollektivavtal som man sedan själv tillämpar och tolkar. Kollektivavtal och viktiga arbetsrättsliga lagar utgör den svenska arbetsmarknadsmodellens spelregler. Modellen har ett starkt stöd. Men det finns alltid hot som tenderar att rubba den maktbalans mellan arbete och kapital som modellen vilar på. Både den svenska och den internationella arbetsmarknaden har utsatts för ökade krav på rörlighet, anpassning och flexibilitet. Försämringar i arbetsrätt, a-kassa, arbetsmarknads-, välfärds- och arbetsmiljöpolitik har ökat trycket på löntagarna och försvagat fackets position. Handels arbetar för att stärka den svenska modellen. För detta behöver vi arbeta med såväl kollektivavtalen som med arbetsrätten. För att värna kollektivavtalet och att svenska regler och löner gäller i Sverige, måste Handels också driva opinion gentemot politiker i Sverige och i EU för att se till att lagarna skyddar löntagarna och de fackliga rättigheterna. 4.1 Kollektivavtalen Den svenska arbetsmarknadsmodellen med starka kollektivavtal ska värnas och utvecklas. Handels vill ha centrala kollektivavtal som garanterar goda anställningsvillkor med god löneutveckling och försäkringsskydd. Kollektivavtal förhindrar lönedumpning och hindrar att löntagare tvingas acceptera sämre villkor. Avtalen fyller därmed en viktig funktion genom att de skapar konkurrensneutralitet. En del av det gemensamma löneutrymmet används för att teckna avtalsförsäkringar. Avtalsförsäkringarna är en väsentlig del av kollektivavtalets värde

6 16 VERKSAMHETSFÖRSLAG Y PÅ JOBBET och ska användas för att ge en extra trygghet vid exempelvis sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, pension och dödsfall. Det ska finnas kollektivavtal på alla arbetsplatser inom Handels avtalsområden. Löntagarna ska vara organiserade i den fackförening som har avtalsrätten på arbetsplatsen. Det ska finnas tydliga regler för var arbetare ska vara organiserade. Arbetsgivare ska inte kunna välja avtal. Alla som utför arbete på den svenska arbetsmarknaden ska omfattas av de löne- och anställningsvillkor som gäller i svenska kollektivavtal. Det kräver att det finns en motpart för svenska fackföreningar att förhandla med. Utvecklingen av EU-lagstiftning och EG-rätten har medfört risk för lönedumpning och urholkning av den svenska arbetsmarknadsmodellen. 4.2 Arbetsrätten Den arbetsrättsliga lagstiftningen fyller olika funktioner. En första och nödvändig funktion är att den ger de grundläggande spelreglerna för partssystemet, för medbestämmande, förhandlingsordning och konfliktlösning. En andra funktion är att arbetsrätten utgör ett grundskydd för löntagarnas anställningstrygghet och andra rättigheter, oavsett om kollektivavtal finns eller inte. Frågor som rör gränsdragning mellan kollektivavtal och lagstiftning är ofta komplicerade. Det finns i varje givet läge en rådande arbetsrättslig lagstiftning, vilket påverkar maktförhållandena på arbetsmarknaden. En risk med arbetsrättslig lagstiftning som enda reglering av förhållanden på arbetsmarknaden är att lagstiftning kan användas som ett snabbt och effektivt vapen för att försvaga den fackliga styrkan. Därför är en kombination av att utveckla lag och avtal en bärande del av Handels strategi. Handels uppfattning är att kollektivavtal ska ligga till grund för att utveckla arbetsplatsen och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att detta ska vara möjligt ska arbetsrättslig lagstiftning utformas så att den garanterar en lägsta nivå. Handels uppfattning är också att arbetsrätten ska utformas så att den stödjer den svenska modellen genom att den stimulerar fram uppgörelser anpassade till branschen. Endast vi ska avgöra vilka frågor som vi är beredda att gå i konflikt för. Konflikträtten har underminerats genom såväl svenska beslut som EU-beslut. Handels ska arbeta för att säkra och stärka rätten till strids- och sympatiåtgärder, så att svenska kollektivavtal ska gälla för alla anställda. 5. MAKTEN ÖVER ARBETSTIDEN 5.1 Inflytande över den egna tiden Handels uppfattning är att alla arbetstagare ska ha inflytande över sin egen arbetstid. Det är nödvändigt för att kunna påverka sin egen livssituation. I vissa yrken är det en självklarhet att ha en egen kontrollerad men flexibel arbetstid, att kunna uträtta ärenden på arbetstid eller att ta ut semester när man själv önskar. Men det gäller inte alla yrken. Vi vill att alla ska kunna planera sitt eget liv och ha arbetstider som ger utrymme för såväl sociala

7 PÅ JOBBET Y VERKSAMHETSFÖRSLAG 17 aktiviteter som rekreation och återhämtning. En ökad möjlighet att kunna påverka sin arbetstid är en central del av den individuella friheten. Även om det finns löntagare som har sökt sig till våra områden för att handelns arbetstider passar deras liv ska alla Handels medlemmar, oavsett var i livet de befinner sig, kunna kombinera arbetsliv och privatliv. Det finns ett samband mellan bra arbetstider och rimliga öppettider. Handels ska arbeta efter vår förbundsgemensamma strategi för affärstiderna, med en ram för öppettider som fastslagits i en väl förankrad policy. Affärstidsfrågan handlar till stor del om att förstärka inflytandet över arbetstidens längd och förläggning. Handels ska verka för att minska öppethållandet. Det arbetet ska ske genom att utveckla våra överenskommelser på både lokal och central nivå. 5.2 Heltider och deltider Möjligheten att jobba heltid är en av Handels viktigaste frågor. Allt för många av Handels medlemmar arbetar ofrivilligt deltid, eller har ett allt för lågt arbetstidsmått. Deltidsfällan leder till lägre löner, lägre månadsinkomster och en osäker ekonomisk situation för många medlemmar. Deltidsarbetet skapar stora negativa ekonomiska konsekvenser vid arbetslöshet, sjukdom, pension eller föräldraledighet. Handels arbetar därför för att alla ska ha rätt att arbeta heltid. Befintlig personals önskan om högre arbetstidsmått ska tillgodoses innan nyanställning sker. Det ska inte vara möjligt för arbetsgivare att omorganisera så att heltider förvandlas till deltider. Möjligheterna för en stärkt rätt till heltid kräver att lagstiftning och kollektivavtal understödjer varandra. När övertids- och mertidstimmar systematiskt används, tyder det på ett större behov av arbetade timmar i verksamheten. Om mertid används regelmässigt ska det innebära rätt till utökat arbetstidsmått för de som arbetar deltid. Regelbundet användande av övertidstimmar ska leda till utökat arbetstidsmått för redan anställda eller i nyanställningar. Handels ska verka för skärpta regler för hur mertids- och övertidstimmar kan användas. 5.3 Vår arbetade tid Handels menar att det är rimligt att en del av produktivitetsökningen över tid leder till en förkortad arbetstid. I olika historiska epoker har det skett genom förkortad veckoarbetstid, förlängd semester eller förkortningar av årsarbetstid genom utökad ledighet. Handels har en långsiktig vision om en lagstadgad förkortning av heltidsmåttet för normalarbetstiden. Det ska ske på ett sätt som underlättar deltidsanställdas möjlighet att öka sitt arbetstidsmått. Handels principiella uppfattning är att en sammanhållen arbetsdag ska vara grundregeln för arbetets organisering. Rätten till semester, och möjligheten att planera inför den, är avgörande för livskvaliteten. Handels uppfattning är att semesterlagen ska ge utrymme för fler semesterdagar. Handels ska utreda och analysera arbetstidsfrågan i dess hela komplexitet. Det ska syfta till att ta fram planer för hur medlemmarna inom olika branscher ska kunna få kortare eller längre arbetstider samt ökat inflytande över arbetstidens förläggning.

8 18 VERKSAMHETSFÖRSLAG Y PÅ JOBBET 6. ARBETSPLATSER MED TRYGGA JOBB För Handels är trygga jobb en grundläggande rättighet i arbetslivet. En första bärande del i begreppet trygga jobb rör anställningsformen. Handels menar att normen för alla anställningar ska vara tillsvidareanställning på heltid. En andra del handlar om anställningstryggheten, det vill säga att anställningen ska vara skyddad mot godtyckliga uppsägningar. En tredje del handlar om rätten till en bra arbetsmiljö och trygghet genom säkrad inkomst, rehabilitering och omställning om olyckan är framme. Med trygga jobb finns förutsättningar för att gå vidare och utvecklas i sitt arbete. 6.1 En otryggare arbetsmarknad Det har skett stora förändringar på arbetsmarknaden. Sedan mitten av 1990-talet har otrygga anställningsformer ökat kraftigt. Det påverkar inte bara tryggheten på jobbet negativt. De anställdas liv påverkas också genom svårigheter att få lån, skaffa bostad och i förlängningen även att bilda familj. Bakom detta ligger politiska beslut och en växande arbetslöshet vilket har lett till att löntagarnas position på arbetsmarknaden försvagats. På den nya arbetsmarknad som vuxit fram har olika grupper drabbats olika hårt. Även om trenden varit generell finns fortfarande yrkesgrupper där man huvudsakligen organiserar arbetet genom tillsvidareanställningar på heltid. I andra branscher har de mest otrygga formerna av visstidsanställning brett ut sig till den grad att alla anställda påverkas. Även de som utgör den så kallade kärnarbetskraften, det vill säga de som har tillsvidareanställningar på heltid, drabbas av hård belastning om det finns en hög andel av visstidsanställda. Handels har visat att arbetsplatser med hög andel visstidsanställningar har sämre arbetsmiljö och ger ökade psykosociala problem. Parallellt med ökningen av visstidsanställningar har andra sätt att organisera arbetet brett ut sig. Genom bemanningsföretag, outsourcing, entreprenader, F-skattsedlar med mera har arbetstagarbegreppet blivit mer otydligt. Gemensamt för dessa är att de utgör flexibilitetsstrategier för arbetsgivare. Om en otrygg anställningsform minskar finns alltid risk att en annan, kanske än mer otrygg variant, ökar. Det finns därför utmaningar med att fackligt arbeta mot otrygga anställningsformer. 6.2 En samlad strategi för trygga jobb Handels arbetar för att branschen ska präglas av företag som organiserar arbetet med hög grundbemanning, tillsvidareanställningar, heltider och löntagarinflytande. Vi ska själva vara en aktiv kraft som medverkar till att omvandla branschen och öka statusen på våra yrken. För att nå dit är skapandet av trygga jobb i ett tryggt arbetsliv centralt. Handels kräver att heltid och tillsvidareanställningar blir norm på arbetsmarknaden. Tidsbegränsad anställning ska bara kunna existera i undantagsfall som säsongsarbete, vikariat och vid arbetstoppar. Begreppet allmän visstidsanställning ska tas bort ur lagen om anställningsskydd Arbetsgivare ska inte kunna använda sig av tillfälliga anställningar utan att motivera varför de är på visstid och inte tillsvidare. Rädsla för att förlora arbetet eller för arbetsgivares repressalier leder till tysta arbetsplatser där arbetstagare inte vågar säga ifrån. Anställningsskyddet

9 PÅ JOBBET Y VERKSAMHETSFÖRSLAG 19 ska därför utgå från att uppsägningar enbart kan ske på sakliga grunder, där den fackliga organisationen har rätt att förhandla om uppsägningar. Rätten till återanställning skyddar mot att arbetsgivare godtyckligt säger upp och ersätter anställda som anses vara obekväma. Handels arbetar för att lagen om anställningsskydd, ska garantera tydliga och rättvisa regler för turordningsprinciper, återanställningsrätt och uppsägningstider som gäller lika för alla, oavsett arbetsplatsens storlek eller lokalisering. Handels arbetar för att arbetsgivare som huvudregel ska bedriva verksamhet i egen regi och accepterar inte att bemanningsföretag blir en permanent del av en verksamhet eller utgör totalbemanning. Det innebär också ett ansvar för oss att verka för att arbetsuppgifterna utförs av företagets egen personal. Om bemanningsföretag ska tas in, ska medlemmar genom den fackliga organisationen på arbetsplatsen ha inflytande över detta genom medbestämmandeförhandlingar, och det ska regleras genom överenskommelser. Genom att förstärka avtal eller lagstiftning ska det fackliga inflytandet bli reellt och effektivt. Handels accepterar inte att bemanningsföretag i sin tur lägger ut arbete på underleverantörer. Handels ska fortsätta att arbeta för att anställda i bemanningsföretag ska omfattas av kollektivavtal och att arbetstagare som arbetar i samma verksamhet ska ha likvärdiga löner och villkor. Tillsammans med LO ska Handels utveckla kollektivavtalen och möjligheterna för lokala klubbar att företräda anställda i bemanningsföretag. En del företag använder sig av egna personalpooler istället för bemanningsföretag. Det är viktigt att se till så att ett minskat användande av bemanningsföretag inte gör att andra former av otrygga anställningar ökar. Bemanningsföretag eller personalpooler är inte i sig problematiska. Givet att de inte tränger undan en hög grundbemanning kan de fungera som komplement. Det är dock när de missbrukas som de skapar problem. Handels ska därför utveckla det fackliga arbetet tillsammans med anställda inom dessa områden. Detta arbete ska ske strategiskt, strukturerat och långsiktigt. 7. SOLIDARISK LÖNEBILDNING OCH LÖNEPOLITIK 7.1 På samhällsnivån Handels står upp för den solidariska lönepolitiken. Lika lön för lika och likvärdigt arbete samt allmän löneutjämning mellan olika löntagargrupper är våra lönepolitiska ledstjärnor. Handels medverkar till en stabil lönebildning genom att inte agera på ett sådant sätt att skadlig löneinflation skapas. Reallöneökningar, och därmed ökad köpkraft, ska nås utan att samhällsekonomin skadas. Samtidigt måste en stabil lönebildning kunna kombineras med satsningar på mer jämställda löner och på att minska löneklyftorna. Annars förlorar begreppet solidarisk lönepolitik sin mening.

10 20 VERKSAMHETSFÖRSLAG Y PÅ JOBBET Handels är väl medvetet om att jämställda löner och jämställda föräldrar är varandras förutsättningar. Därför är ökad jämställdhet i samhället överlag mycket viktigt för lönebildningen inom kvinnodominerade sektorer. 7.2 På den centrala nivån Handels anser att all lönesättning ska utgå ifrån rikstäckande kollektivavtal mellan de centrala arbetsmarknadsparterna. Handels är inför avtalsrörelser både pådrivande och en garant för att vi tillsammans inom LO-familjen skapar en stark samordning som utgår från tydliga låglöne- och jämställdhetssatsningar inom ramen för en solidarisk lönepolitik. Detta ska vara den plattform som alla LO-förbunden använder och som Handels genomför sina avtalsförhandlingar utifrån. För att skapa en bra lönesättning är det avgörande att vi når garanterade lönehöjningar till alla, minimilöner på acceptabel nivå, ett lokalt löneutrymme samt lika lön för kvinnor och män i lika och likvärdiga arbeten. På central nivå ska Handels arbeta med att utveckla riktlinjer för rättvisa och jämställda lönesystem. 7.3 På arbetsplatserna Löneutrymme för lokal fördelning ska regleras i de centrala kollektivavtalen. Lönesystem på arbetsplatserna ska bidra till löne- och kompetensutveckling som är tillgänglig för alla anställda. Arbetsplatsens lönesystem ska bygga på värdering av arbetens innehåll och krav. De ska utformas så att godtyckliga bedömningar minimeras. Handels menar att all lönesättning ska ske utifrån arbetets innehåll, ansvar och befogenheter. Lönen ska höjas om kraven i arbetet ökar och när den anställde utvecklas kompetensmässigt. Reglerna för hur och varför man får höjd lön ska vara öppna, tydliga och upplevas som rättvisa. Arbetet med jämställda löner syftar till att skillnader mellan mäns och kvinnors löner ska elimineras. Handels arbetar för att de årliga lokala löneförhandlingarna ska innehålla lönekartläggningar och löneanalyser på våra arbetsplatser. 8. ARBETSMILJÖ OCH REHABILITERING Att förebygga ohälsa och skapa inkomsttrygghet och rehabiliteringsmöjligheter är en central del i arbetet för trygga jobb. 8.1 Ett förebyggande arbetsmiljöarbete I den svenska modellen är skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet centralt. Genom samverkan med företagshälsovården, goda kunskaper om vilka arbetsmiljöer som bidrar till ohälsa och sjukdom, och genom ökade resurser till den svenska skyddsombudsmodellen, kan vi systematiskt göra skillnad på arbetsplatserna. Även friskvård förebygger ohälsa. Handels ska därför påverka arbetsgivare att tillhandahålla friskvård till alla anställda. För att det förebyggande arbetet ska fungera väl krävs en sammanhållen arbetsmiljöpolitik. Arbetsmiljöverket behöver mer resurser för att bedriva sitt arbete. Det är viktigt att arbetsmiljöbrott ger kännbara konsekvenser för arbetsgivarna, så att lagstiftningens mål om preventiva effekter uppnås.

11 PÅ JOBBET Y VERKSAMHETSFÖRSLAG 21 Handels ska ta initiativ till forskning, följa den systematiskt och utforma arbetsmiljöutbildningar som är till nytta för våra medlemmar. Vi ska verka för en utvecklad partsgemensam och branschspecifik arbetsmiljöforskning, som också tar hänsyn till kvinnodominerande yrken. Handels ska aktivt verka för ett samlat centrum för arbetslivsforskning. 8.2 Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön Den ökade stressen, ensidiga och monotona arbetsmoment, för varma eller kalla lokaler, felaktiga arbetsställningar och kemikalieanvändning är exempel på problem med arbetsmiljön. Arbetsplatser med hög grad av otrygga anställningar har ofta en låg bemanning, vilket sammantaget leder till ökad belastning och stress hos alla anställda. Mobbning, kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering, ensamarbete och otrygghet är faktorer som skapar ett dåligt klimat som kan leda till ohälsa. Orsakerna till dessa typer av arbetsmiljöproblem är ofta bristande ledarskap, dålig arbetsorganisation, otydliga regler och mål som leder till stress och ohälsosam arbetsbelastning. Detsamma gäller för faktorer som orättvis lönesättning, bristande information och inflytande. Psykiska och sociala brister i arbetsmiljön är vanligen svårare att hantera än fysiska. Handels ska därför arbeta för att skyddsombud och chefer utbildas i hur man förebygger och hanterar arbetsmiljöproblem av psykisk och social karaktär. Likaså krävs mer utbildning i att förebygga konflikter, diskriminering och trakasserier. Att motverka missbruk av droger och alkohol på arbetsplatserna är en del i arbetsmiljöarbetet. Detta ska ske med metoder som bygger på delaktighet och som inte är kränkande för den enskilda. Integritetskränkning är överlag ett problem, oavsett om det gäller övervakning eller kränkande kontroller under arbetet och vid rekrytering. Handels ska arbeta för att facket har större inflytande i att utforma tydliga regelverk som skyddar den personliga integriteten i arbetslivet. 8.3 Säkra arbetsplatser Rån, hot och våld är ett av de största arbetsmiljöproblemen för alla de Handels medlemmar som hanterar kontanter och andra stöldbegärliga varor. Många medlemmar känner oro för att drabbas och dagligen utsätts medlemmar för brutala rån. Rånen innebär traumatiska upplevelser som tar tid att bearbeta, vilket medför att personer tvingas byta bransch och i värsta fall slås ut från arbetslivet. Ju större tillgängligheten blir på varor och tjänster som tobak, alkohol, apoteksvaror, spel och banktjänster, desto större blir också riskerna för de arbetstagare som ska hantera dessa. Handels ska verka för ett fortsatt förbud mot försäljning av vin och sprit i dagligvaruhandeln. För att minska risken för rån, hotfulla situationer och andra former av utsatthet kräver Handels att riskabelt ensamarbete för anställda inom våra avtalsområden förbjuds. Minskad kontanthantering ger säkrare butiker. Därför ska Handels verka för att andra betalningssätt än kontanter finns på alla försäljningsställen samt att kostnaderna för korttransaktionerna begränsas. Värdetransporter ska utföras av auktoriserade värdetransportföretag. Handels ska fortsätta arbeta med våra motparter och myndigheter för att butiker ska använda

12 22 VERKSAMHETSFÖRSLAG Y PÅ JOBBET den säkraste rånförebyggande tekniken i kombination med andra åtgärder. Handels vill också verka för en lagstiftning som ställer krav på slutna kontanthanteringssystem. Lagstiftningen bör utformas så att reglerna kan anpassas efter överenskommelser mellan fack och arbetsgivare. En arbetsuppgift som vilar på butiksanställda är legitimations- och ålderskontroll för varor som inte får säljas till minderåriga. Det är orimligt att arbetstagare riskerar att åtalas vid försäljning till minderåriga om kontrollen brister. Straffansvaret ska ligga på arbetsgivare eller näringsidkare. Handels accepterar aldrig att unga under 16 år arbetar med kassaarbete. Är man under 18 år får kassaarbete endast ske under vissa villkor. 8.4 Rehabilitering och trygg omställning Vi vet genom forskning att ju tidigare rehabiliteringsinsatser sätts in, desto större sannolikhet är det att människor kan komma tillbaka till arbete. Under senare år har arbetsgivarnas ansvar för rehabiliteringsutredningar avskaffats. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har därmed urholkats, vilket har medfört en betydligt sämre möjlighet till omställning. Vi vet att tillgång till företagshälsovård innebär att det snabbt går att sätta in utredande resurser, så att rehabilitering och omställning kommer igång. Handels kräver en sammanhållen politik för rehabilitering och omställning. Vi vill ha en obligatorisk företagshälsovård som omfattar alla och präglas av arbetstagarinflytande. En gemensam kvalitetssäkring av företagshälsovården garanteras genom lagstiftning. Företagshälsovården ska vara en naturlig del av ett företags förebyggande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete och vara ett stöd för arbetsgivarens och skyddsombudens arbete. För att alla företag ska omfattas vill Handels också se en särskild rehabiliteringsförsäkring med särskilt stöd för den enskilde som ligger utöver den ordinarie sjukförsäkringen. Arbetsgivarna ska solidariskt finansiera denna via arbetsgivaravgifter. Därför är det viktigt att arbetsmiljölagen får en starkare skrivning med sanktioner om arbetsgivaren inte fullgör sitt rehabiliteringsansvar. För Handels är det avgörande att ha en kompetent facklig organisation och skyddsombudsorganisation som gör att medlemmarnas rätt till rehabilitering säkras.

13 PÅ JOBBET Y VERKSAMHETSFÖRSLAG 23

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

LIVS KONGRESS 28-31 MAJ 2005. Hvad vilja livsmedelsarbetarna?

LIVS KONGRESS 28-31 MAJ 2005. Hvad vilja livsmedelsarbetarna? LIVS KONGRESS 28-31 MAJ 2005 Hvad vilja livsmedelsarbetarna? 2005 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet Produktion Bilda Idé Grafisk form Kerstin Granlund Diagram Ateljé Hunting Flower Omslagsfoto Image

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 24 VERKSAMHETSFÖRSLAG I samhället Stark tillsammans i samhället 1. HANDELS PÅVERKAR POLITIKEN 25 1.1 Politiken och arbetslivet 25 1.2 Handels och samhällslivet

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

Förslag till Kommunals förbundsmöte den 30 31 maj 2012. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals förbundsmöte den 30 31 maj 2012. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals förbundsmöte den 30 31 maj 2012 Motioner och utlåtanden INNEHÅLL B Avtals- och förhandlingsfrågor Motion B:1 Personlig assistans 7 Utlåtande över motion B:1 8 C Arbetstidsfrågor

Läs mer

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM för arbetsmiljö, löne- och personalpolitik. (ALP-programmet). Antaget vid TULL-KUSTs kongress i oktober 2011 ALP-programmet bygger på övertygelsen om att människor vill och

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Förslag till beslut... 13

Förslag till beslut... 13 Vårt HRF 2024 Innehåll Vårt HRF strategiska vägval till 2024... 3 1. Inledning...3 2. Arbetsprocess...4 3. Sammanfattning...5 4. Arbetsmarknad...6 4.1 Utmaningar på svensk arbetsmarknad...6 Förslag till

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Det börjar på toppen. En vägledning för bättre ledning

Det börjar på toppen. En vägledning för bättre ledning Det börjar på toppen En vägledning för bättre ledning 1 2 Förord............................................................................. 3 Inledning..........................................................................

Läs mer

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet

tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet 2Kollektivavtalet tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud det skrivna löftet TILLHÖR: Innehåll Faran är inte över Fakta: Alltid avtal Fakta: Skydd för din lön Fakta: Tillfälligt avtalslöst? Att

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer