S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen S:t Thomas i Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen S:t Thomas i Lund"

Transkript

1 S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen S:t Thomas i Lund Antagna 5 mars 1935, 5 ändrad 20 april Registrerade av länsstyrelsen 15 maj 1935 och, efter ändringen, av Bolagsverket 5 juni Denna förening, vars firma är Bostadsrättsföreningen S:t Thomas, har till ändamål att, efter inköp av tomten nr 12 i kvarteret S:t Thomas vid hörnet av Agardhsgatan och Ö. Vallgatan, å tomten uppföra bostadshus samt att däri åt medlemmarna upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid ävensom att idka annan därmed sammanhängande verksamhet. 2 Föreningens styrelse skall hava sitt säte i Lund. 3 Medlem i föreningen är envar, som förvärvar bostadsrätt till lägenhet i föreningens hus och som föreningens styrelse godkänt som medlem efter egenhändigt undertecknad ansökning. 4 Medlem må ej uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han har bostadsrätt. 5 Grundavgiften för bostadsrätt utgår med 25 % av lägenhetens andelsvärde enligt den för föreningen upprättade ekonomiska planen. Särskild ersättning för rätt att teckna bostadsrätt skall ej utgå. Årsavgift för bostadsrätt till bestridande av löpande utgifter, såsom räntor och amorteringar av lån, skatter, försäkringspremier, kostnader för fastighetens förvaltning och underhåll samt för vatten, elektrisk kraft, renhållning m.m., så ock för avsättning till reparationsfond och reservfond skola för en var bostadsrättshavare utgå i förhållande till lägenhetens andelsvärde. Årsavgift till bestridande av kostnaden för fastighetens uppvärmning utgår för en var bostadsrättshavare i förhållande till lägenhetens ytinnehåll. Det ankommer styrelsen att till beloppen fastställa grundavgift och årsavgift samt att bestämma den ordning, vari grundavgiften skall erläggas. Årsavgifterna erläggas kvartalsvis i förskott. Särskilt tillskott till täckande av opåräknade utgifter må avfordras bostadsrättshavare allenast då så oundgängligen erfordras och endas efter, i vederbörlig ordning, tillkommet föreningsbeslut. Sådant tillskott skall för varje bostadsrättshavare beräknas efter lägenhetens andelsvärde och får för år ej överstiga 4 % och för tre år sammanlagt högst 10 % av lägenhetens andelsvärde. Tillskottet må ej avfordras bostadsrättshavare förrän tre månader förflutit från det beslutet om tillskottet fattades. Särskilt tillskott till täckande av sådan opåräknad utgift, där värdet för lägenheten avsevärt avviker från dess andelsvärde, får dock fördelas på lägenheterna så som föreningssammanträdet beslutar i samband med beslutet om utgiften. 6 För föreningens förbindelser häfta allenast dess tillgångar. 7 Uppkommer vinst å föreningens verksamhet, skall av årsvinsten avsättas minst en tiondel till vardera av reservfond och reparationsfond, vilken avsättning dock upphör, sedan vardera fonden uppnått en storlek av kronor. 1

2 8 Resterande del av årsvinsten användes enligt beslut, som fattas vid föreningens ordinarie sammanträde, dock att utdelning ej må ske av annat än den vinst, som förefinnes enligt fastställd balansräkning för den tid sista förvaltningsberättelsen omfattar, i den mån vinsten ej skall avsättas till reservfonden eller reparationsfonden. Vinstutdelning må ej ske till andra medlemmar än bostadsrättshavarna, ej heller fördelas mellan dem efter annan grund än efter lägenheternas andelsvärde. 9 Föreningens styrelse skall utgöras av fem ledamöter med två suppleanter, vilka väljas å ordinarie föreningssammanträde för en tid av två år. Av de, första gången, valda avgå två styrelseledamöter och en suppleant efter lottning vid första verksamhetsårets slut. Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare. 10 Föreningens firma tecknas av ordföranden, kassören och sekreteraren, två i förening. 11 Styrelsen åligger att, förutom vad i lag och författningar samt i dessa stadgar i övrigt finns föreskrivet 1. verkställa de beslut som föreningen i laga ordning fattar, 2. taga noggrann vård om fastigheten, såväl dess ekonomiska förvaltning som dess underhåll och skötsel, 3. i enlighet med gällande lag föra noggranna räkenskaper över föreningens verksamhet, 4. väl förvara alla föreningens värdehandlingar, böcker och inventarier, 5. senast den 15 februari varje år till revisorerna överlämna en av styrelsen underskriven förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning samt balansräkning för föregående räkenskapsår, 6. utfärda instruktioner för kassören och att därvid bland annat bestämma det högsta belopp som denne, under normala förhållanden, får innehava kontant i kassan, samt i vilken bank insättningarna skola göras. 12 Styrelsens ledamöter ansvara, en för alla och alla för en, för omhänderhavda medel. 13 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsför så snart tre av dess ledamöter äro tillstädes, dock att dessa skola vara om beslutet ense. Vid förfall för styrelseledamot inkallas suppleant. Vid styrelsesammanträden fattade beslut skola protokoll föras. 14 Styrelsen eller firmatecknare äga, att ifråga om tvister eller juridiska angelägenheter rörande föreningen, anlita sakkunnigt biträde eller ombud att ensam eller tillsammans med den kära och svara, så ock att eljest föreningens talan föra. 15 Den avgående styrelsen är skyldig att redovisa för den nya, så ock avgående styrelseledamot för efterträdare inom viss funktion. 2

3 16 För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning väljer föreningen årligen å ordinarie sammanträde två revisorer jämte två suppleanter. Revisorerna skola senast tre veckor före det ordinarie föreningssammanträdet hava avlämnat revisionsberättelse för sistförflutna årets förvaltning, varjämte de minst en gång varje kvartal skola företaga granskning av styrelsens bokföring samt inkomsters och utgifters behöriga införande. Revisorerna skola besiktiga fastigheterna, tillse att föreningens beslut bliva verkställda, i sin berättelse redogöra för inkomster och utgifter, tillgångar och skulder, samt avgiva särskilt yttrande vari ansvarsfrihet för styrelsen bestämt till- eller avstyrkes. 17 Föreningens räkenskaper skola omfatta kalenderår. 18 Föreningen skall hålla ordinarie sammanträde en gång årligen före april månads utgång. Vid sammanträdet: 1. Granskas styrelsens och revisorernas berättelser samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen för närmast föregående kalenderår. 2. Beslutas om användning av eventuell vinst. 3. Bestämmes arvoden för styrelsen, revisorerna och, efter yttrande av styrelsen, åt övriga funktionärer, samt väljes styrelse och revisorer. Därest någon medlem så önskar, skola dessa val ske med slutna sedlar. Dessutom skola på ordinarie sammanträde handläggas de ärenden, som i kallelse till sammanträdet angivits, eller som enligt lag kunna och skola å sammanträdet till prövning upptagas. Medlem av föreningen äger att genom skriftlig framställning senast tre veckor före ordinarie sammanträde påkalla visst ärendes upptagande i kallelsen. Extra sammanträde hållas, när styrelsen, revisorerna eller lagligt antal medlemmar det påfordra. 19 Å sammanträde äger varje medlem en röst. Medlem är berättigad att genom fullmakt överlåta sin rösträtt på annan föreningsmedlem. Medlem som häftar i skuld för förfallna avgifter till föreningen är ej berättigad att utöva rösträtt eller deltaga i förhandlingar rörande föreningens angelägenheter. Ingen må på grund av fullmakt utöva rösträtt för mer än en medlem. Ordföranden äger vid lika röstetal utslagsröst; vid sluten omröstning skiljer lotten mellan olika förslag. Sedan bostadsrätt upplåtits åt minst fem medlemmar i föreningen, skola i fråga om fattande av föreningsbeslut allenast bostadsrättshavare vara att anse såsom medlemmar. Vad nu sagts gälle dock ej beslut, varigenom inskränkning sker i de medlemmars rätt, vilka ej äro bostadsrättshavare. 20 Vill medlem i föreningens angelägenheter väcka förslag, har han att därmed till styrelsen skriftligen inkomma. 21 Styrelsen utfärdar kallelse till sammanträde. Sådan kallelse, ävensom andra meddelanden till föreningens medlemmar, bringas till deras kännedom genom personliga brev under uppgiven adress. Kallelse till sammanträde ska ske minst en vecka före sammanträdet samt åtföljas av sammanträdets dagordning. 3

4 22 Över föreningens samtliga lägenheter skall, så snart ske kan, genom styrelsens försorg uppläggas förteckning, upptagandet i enlighet med den ekonomiska planen, husets beteckning samt varje lägenhets nummer, belägenhet, rumsantal, övriga utrymmen och andelsvärde. Då bostadsrätt upplåtits, skall i lägenhetsförteckningen ofördröjligen införas bostadsrättshavarens namn ävensom anmärkas den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen, jämte dagen för planens emottagande av länsstyrelsen. Dagen för antecknings verkställande skall ock utsättas. Övergår bostadsrätten till ny innehavare eller sker eljest ändring i något förhållande, varom lägenhetsförteckningen skall innehålla upplysning, skall anteckning därom ofördröjligen göras och dagen för anteckningen angivas. 23 Styrelsen åligge att såsom bilagor till lägenhetsförteckningen förvara de till grund för densamma liggande ekonomiska planen och teckningslistor, så ock hålla förteckningen med bilagor tillgänglig för envar, som önskar taga kännedom därom. 24 För envar bostadsrättshavare skall genom styrelsens försorg utfärdas bostadsrättsbevis, innefattande, förutom uppgift å dagen för utfärdandet, fullständigt utdrag ur lägenhetsförteckningen, såvitt rörer hans lägenhet. Beviset skall vara undertecknat i behörig ordning med föreningens firma. Vid beviset skola vara fogade föreningens stadgar. Sker efter bevisets utfärdande, medan det ännu är gällande, ändring i de uti beviset angivna förhållandena, skall styrelsen därom ofördröjligen underrätta bostadsrättshavaren. Då beviset företes för styrelsen, föranstalte den ock, att anteckning om ändring göres å beviset. 25 Å bostadsrättsbevis skall genom styrelsens försorg göras anteckning om verkställda inbetalningar för bostadsrätten. 26 Det åligger bostadsrättshavare att på egen bekostnad hålla lägenheten i gott stånd; dock svare föreningen för reparationer i anledning av brand eller vattenledningsskada, som ej uppkommit genom bostadsrättshavarens vållande. Föreningen vare ock skyldig att svara för reparationer å de stamledningar för avlopp samt för lägenhetens förseende med värme, gas, elektricitet och vatten, med vilka lägenheten av föreningen försetts. 27 Bostadsrättshavare äge icke utan tillstånd av föreningen företaga avsevärd förändring i lägenheten. 28 Bostadsrättshavare vare pliktig att vid lägenhetens begagnande iakttaga allt vad som erfordras för bevarande av sundhet, ordning och skick inom fastigheten; åliggande det bostadsrättshavaren att därvid ställa sig till efterrättelse de särskilda föreskrifter föreningen, i överensstämmelse med ortens sed, meddelar. Bostadsrättshavaren hålle ock noggrann tillsyn därå, att vad som åligger honom själv iakttages jämväl av hans husfolk och de som av honom inrymts i lägenheten. 29 Ej må tillträde till lägenheten förvägras föreningen, när sådant erfordras för utövande av nödig tillsyn eller för utförande av arbete som påkallas. Från föreningens sida skall härvidlag iakttagas, att lägenhetens innehavare ej förorsakas större olägenhet än nödigt är. Då bostadsrätten i enlighet med lagen om bostadsrättsföreningar skall säljas å offentlig auktion, vare bostadsrättshavaren pliktig att låta lägenheten förevisas å därför lämpliga tider. 4

5 30 Bostadsrättshavaren äge att åt annan upplåta lägenheten till begagnande, dock icke utan styrelsens tillstånd, till någon som ej är medlem i föreningen. Vill bostadsrättshavaren i lägenheten stadigvarande inrymma främmande personer, skall han härtill inhämta tillstånd av styrelsen. 31 Underlåter bostadsrättshavaren att i rätt tid fullgöra inbetalning å grundavgift, som förfaller till betalning före det tillträdet av lägenheten må ske, äge styrelsen, där ej rättelse sker inom en månad, efter anmaning och ej heller med styrelsens medgivande tillträde ägt rum, förklara avtalet om upplåtelsen hävt. Anmaningen anses given när den blivit försänd i rekommenderat brev. Då avtal, efter ty nu sagts, hävts, kan redan inbetalt belopp ej återfordras, och äge föreningen rätt till skadestånd, i den mån föreningen lidit skada som ej ersatts genom inbetalt belopp. 32 Nyttjanderätten till lägenhet, som innehaves under bostadsrätt, vare, där tillträde ägt rum, förverkad och föreningen förty berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning: 1. om bostadsrättshavaren dröjer med erläggande av grundavgift, årsavgift eller särskilt tillskott utöver fjorton dagar från det föreningen efter förfallodagen skriftligen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet, därvid om anmaning skall gälla vad i 31, 1 mom., andra punkten sägs; 2. om lägenheten nyttjas för annat ändamål än det, vartill den är avsedd, och avsevärt men därigenom kan tillskyndas föreningen eller annan medlem; 3. om utan tillstånd av styrelsen, bostadsrättshavaren till annan medlem upplåter lägenheten till begagnande eller han, utan att vara därtill berättigad, i lägenheten stadigvarande inrymmer främmande person. 4. om lägenheten vanvårdas, eller om bostadsrättshavaren eller, där lägenheten upplåtits till begagnande av annan, denne åsidosätter något av vad jämlikt 28 skall vid lägenhetens begagnande iakttagas eller brister i den tillsyn samma ålägger bostadsrättshavaren; 5. om, i fall där jämlikt 29 bostadsrättshavaren är pliktig att lämna annan tillträde till lägenheten, sådant vägras, och giltig ursäkt ej kan visas. Innan uppsägning må ske på grund av förhållanden som under 2, 3, 4, eller 5 sägs, skall föreningen hava berett bostadsrättshavaren tillfälle att inom skälig tid vidtaga rättelser. I fall, då det som lägges bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse, må han ej skiljas från lägenheten. Sker uppsägning, vare föreningen berättigad till skadestånd. 33 Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall, som i 32 avses, varde, om ej annat överenskommes mellan föreningen och bostadsrättshavaren, bostadsrätten genom styrelsens försorg, så fort ske kan, såld å offentlig auktion; dock att med försäljningen må anstå, till des brist, för vars avhjälpande bostadsrättshavaren svarar, blivit botad. Av vad som influtit genom försäljningen äge föreningen uppbära så mycket som erfordras för täckande av föreningens fordran hos bostadsrättshavaren. Återstoden skall tillfalla denne. 34 Har avtal om upplåtelse av bostadsrätt blivit jämlikt 31 hävt, eller har bostadsrätt till följd av uppsägning enlig 32 försålts, stånde föreningen öppet att ur föreningen utesluta förre bostadsrättshavaren. 5

6 35 Bostadsrätt kan övergå från medlem genom överlåtelse till annan person, dock endast under förutsättning att denne av föreningens styrelse tages för god som medlem och uppfyller de villkor för medlemskap som stadgarna föreskriva. Kan ej utgående medlem själv överlåta bostadsrätten åt, såsom medlem, godtagbar person, äger föreningen inlösa bostadsrätten inom 30 dagar från det skriftlig ansökan därom inkommit till styrelsen, och skall överenskommet lösenbelopp erläggas inom 30 dagar, sedan beloppet blivit bestämt. Kan överenskommelse ej träffas om lösens belopp, skall detta i överensstämmelse med bostadsrättens verkliga värde bestämmas av skiljemän enligt lag. 36 Tvister, som möjligen uppstår mellan medlem och föreningen eller mellan medlem och styrelsen eller föreningsmedlemmar inbördes, rörande föreningens angelägenheter få ej dragas inför domstol, utan skola avgöras enligt gällande lag om skiljemän. Då fråga är om indrivning av förfallna avgifter stånde dock föreningen fritt att anlita allmän domstol. 37 I övrigt skall beträffande föreningen gälla vad i lagen om bostadsrättsföreningar stadgas Att ovanstående stadgar denna dag antagits att gälla för Bostadsrättsförening S:t Thomas intyga undertecknade, styrelse i föreningen. (namnen redovisas ej i denna upplaga) 6

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna 1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna Andamål 1 Föreningen har till ändamål att förvärva och besitta fastigheten Skytteln nr 7 i Huskvarna för att däri åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a 1 Namn och ändamål Föreningens firma är Bostadsföreningen Hugin nr 24 utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att äga och förvalta fastigheten

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen. Föreningens firma och ändamål. Medlemskap.

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen. Föreningens firma och ändamål. Medlemskap. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Stjärnhusen Föreningens firma och ändamål. 1. Föreningens firma är Bosradsrättsföreningen Stjärnhusen. 2. Föreningen har till ändamål att förvärva, uppföra, besitta och

Läs mer

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun.

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 1 Stadgar För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 2 Firma och ändamål. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Förberget 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Skönadal, Lund.

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Skönadal, Lund. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Skönadal, Lund. 1. Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Skönadal i Lund har till ändamål att förvärva och förvalta fast egendom i Lund och att i föreningens

Läs mer

Brf Södermalm 725000-1141

Brf Södermalm 725000-1141 Brf Södermalm 725000-1141 Firma och ändamål 1 Denna förening, vars firma är Bostadsrättsföreningen Södermalm, har till ändamål att i föreningens fastighet i kvarteret Målaren nr 16 med adress Trozelligatan

Läs mer

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening

Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Förening Stadgar Stadgar Isoleringsfirmornas Förening Med ändringar antagna på årsmöte och föreningssammanträde 2016 Isoleringsfirmornas förening, Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM Besöksadress: Ringvägen 100

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma den 12 december 1991 och 1 juni 1992. Tillägg har gjorts genom föreningsstämma 21/9 och 4/12

Läs mer

Stadgar. för. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin)

Stadgar. för. Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) Stadgar för Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige (SveMin) Antagna vid årsmöte den 27 november 2003 att gälla fr o m 1 januari 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Förbundet och dess

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP (SRB)

STADGAR FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP (SRB) Föreningens ändamål STADGAR FÖR AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSK RÖD OCH VIT BOSKAP (SRB) Antagna 4 augusti 2014 1 Föreningen har till ändamål främja aveln med svensk röd och vit boskap. Denna uppgift vill föreningen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 , STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Fanan 22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Fossa Bostadsrättsförening

Stadgar för Fossa Bostadsrättsförening Stadgar för Fossa Bostadsrättsförening Antagna 2010-04-10 FIRMA 1 Föreningens namn (firma) är Fossa Bostadsrättsförening. ÄNDAMÅL & VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A Namn och ändamål STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN PIONEN U.P.A Förenings firma är bostadsföreningen Pionen utan personlig ansvarighet 1 Förening har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar i förenings

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond.

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. bildad den 4 september 1918. Stadgar antagna 2001 04 24 och registrerade på Patent- och Registreringsverket 2001 10 30. 1 Namn och ändamål Föreningen vars

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Grisslans Tomtsamfällighet

Stadgar för Grisslans Tomtsamfällighet Stadgar för Grisslans Tomtsamfällighet (juni 2006) 1 Firma och ändamål Denna förening, vars firma är Grisslans Tomtsamfällighet, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom tomtägare

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17.

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17. Stadgar för bostadsrättsföreningen ODEN-YGG antagna vid stämmor 10 maj 1988 och 14 juni 1989 och med ändringar av 9, 10 och 18 antagna vid stämmor 22.11 och 13.12 2001 och ändringar av 10, 16 och 28 antagna

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn

STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING. Föreslagna nya stadgar of. Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening. 1 Namn STADGAR ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Nuvarande 1 Namn Föreningens namn är Arholma ekonomiska förening 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gillesgården STADGAR

Bostadsrättsföreningen Gillesgården STADGAR Bostadsrättsföreningen Gillesgården STADGAR 2015 FÖRENINGEN 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gillesgården. Styrelsen har sitt säte i Lund. Föreningen har till ändamål att upplåta bostäder

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR. för. Upplands Energi Ekonomisk Förening

STADGAR. för. Upplands Energi Ekonomisk Förening STADGAR för Upplands Energi Ekonomisk Förening Antagna vid extra föreningsstämma 13 mars 2013 samt vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2013 Stadgar För Upplands Energi Ekonomisk Förening Organisationsnummer

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246 Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 STADGAR för Bostadsföreningen 24 Åkermannen 24 u.p.a organisationsnummer

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa

STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa 1 Föreningens ändamål är att efter inköp av fastigheten nr 6 i kvarteret Ålleberg, Bagaregården i Göteborgs stad äga och förvalta denna fastighet samt att

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Vindruvan 16 i Stockholm

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Vindruvan 16 i Stockholm STADGAR för bostadsrättsföreningen Vindruvan 16 i Stockholm Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Vindruvan 16. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN GETEN FIRMA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Geten. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

1 Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns kommun, Västra Götalands län

1 Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns kommun, Västra Götalands län Kyrkesunds Båthamnsförening STADGAR 1 Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns kommun, Västra Götalands län 2 Föreningen är en ideell allmännyttig förening

Läs mer

STADGAR för Bostadsföreningen Ångpannan nr 7 utan personlig ansvarighet. Bostadsföreningen Ångpannan nr 7 upa är bildat

STADGAR för Bostadsföreningen Ångpannan nr 7 utan personlig ansvarighet. Bostadsföreningen Ångpannan nr 7 upa är bildat STADGAR för Bostadsföreningen Ångpannan nr 7 utan personlig ansvarighet Bostadsföreningen Ångpannan nr 7 upa är bildat 1924 10 24. 1959 11 28 reviderad 1967 07 21 och 1993 09 28 1. Föreningen, vars firma

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR FÖR STORUDDENS TOMTÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORUDDENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORUDDENS TOMTÄGAREFÖRENING 1 Firma och ändamål Denna förening, vars firma är Storuddens tomtägareförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom fastighetsägare

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING

SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING STADGAR utgåva januari 2016 STADGAR för VÄRMEK SVENSKA VÄRMEVERKENS EKONOMISKA FÖRENING Antagna vid föreningens stämma den 11 december 1984 och senast reviderade

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR FöR BOSTADSFÖRENINGEN VÄRNHEM u.p.a FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Värnhem u p a. Föreningens ändamål är att äga och förvalta fastigheten Malmö Heimdal 4 samt att främja

Läs mer