1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas Sveriges socialdemokratiska Den första arbetslös hetskassan startar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas. 1889 Sveriges socialdemokratiska. 1893 Den första arbetslös hetskassan startar."

Transkript

1 8 DOKUMENT: fckligpolitik mkn 1881 Skäddn fö nk btöl, gitton Augut Plm, håll tlt Hd ilj ocilitn? i Mlmö Dn ocilitik ognitionn And intntionln bild i Pi och pån ttgi fö dmokti, btkydd och äldfd. Dt mt btånd ulttt ä föt mjdmonttionn Sig ocildmoktik btpti (SAP) bild Dn föt btlö htkn tt Snk btgiföningn (SAF) bild. lo-tidningn n APRIL Dt föt ktd tlt lut. LO bild Dcmbkompomin undtckn tt tl mlln SAF och LO om g bt ätt tt ogni ig och btgi tt fitt ld och födl btt, ntäll och kd. ETT GAMMALT ÄKTE Illuttion: knnth ndon Foton: Scnpix ltionn mlln Socildmoktn och LO h älln gått på äl. Läng dt m ll mind tt tångäktnkp. I Sig btyd fckligpolitik mkn, och h lltid gjot, mbt md tt och mm pti Socildmoktn. Än om båd änt och hög i fckt h hft åt fö dt, mång ymbion om dt mt jälkl. Fö tt mn tyck tt dt ä dt bät ltntit. Ell, om n gåoig läkting : Dt b ä å. Dt pl likom ingn oll tt äldkig, bfilkig, känpnkig, kll kig, to, pidntmod, folkmod, minitmod, olution, dpion, tliion, mdbogättöl, kin- noöl, hbt-öl, indutiliing, globliing, oljki, miljökttof, botdbubblo, it-bubblo och finnki h pt. Utåt tt tå S och LO tbilt bkom nd. Mn hu läng kn dt håll? Vi åtkomm dit. Indutimhällt äx fm Dt böj nä 1800-tlt Euop föndl fån jodbukmhäll till tt indutillt ådnt. Männiko ö ig in till tädn dä jobbn finn. Socilimn tnk böj pid om tt ogni bt om hittill jobbt kyddlö utn ättight. Abtöl i ll d fom gund fån fbikgol, på tog och und hmlig mötn. Nä Socildmoktn fomllt bild i Sig 1889 komm mjoittn fån olik fckföning. Mn mäk tt bho n cntl ognition fö tt modn fcklig ktion och bygg n tk öl. Nio å n bild LO. Vm om bildd m bo på m mn fågo. Ptit häd gän tt dt politik. Fckt äg fckföningfolk. Antglign ligg L Ekdhl, pofo i hitoi md foku på btöln, nämt nningn nä hn äg tt ingn iktigt t. Utn tt dt n hndl om äxlkn i n tubulnt tid. Fckt ä ptit bn Ott ilkt nänd ltionn oft om tt ätt tt fmtäll d tå om n tk hlht. Något om Å Lindbog, kultuchf på Aftonbldt, mäkt i in fokning om hu ocildmoktin ki hitoi. I ptihitoikn t mn hl tidn fm tt fck och pti ä n odlb nht och n chim otänkb. Ptit äg tt nk fckföningöl ä ocildmoktik p dfinition. Fckt ä ptit bn och gndom, äg hon. Fckligpolitik mkn h iblnd it fmgångik, kontt Å Lindbog. Vid nd tillfälln h dn n kt om tt ätt tt g Socildmoktn bhölig lgitimitt om tt btn pti. I bgynnln ä dt kmpn fö tt få ogni ig mt tt ll, int b ik män, k få öt om d iktigt fågon. Hämd gö mn ockå klt tt

2 9 lo-tidningn n APRIL Stotjk. SAF utfäd lockoutl. LO md tottjk. Som mt tjk bt. Stjkn bl tt ndlg fö LO och mång lämnd d föbund En gupp byt ig u Socildmoktn och bild ptit Socildmoktik äntptit om nt bli Sig kommunitik pti, nund Väntptit Allmän och lik ötätt nt, tillämp fö föt gångn ENSKAP btöln kmp k gå i fom i politikn, int gnom olution. Inom åäl pti om fckföningöl myll dt fotfnd idologik tnk: libl, olutionä, ocildmoktik och fihtligt äntinnd. Socildmoktik ptit 1928 Lg om kollktitl och btdomtol infö. Åt ft inätt Abtdomtoln tlt: Fl iktig fom gnomfö: ktt på fömögnht, folkpnionn höj, btlöhtföäking infö och fmilj md mång bn få lån png till botäd, föbyggnd mödoch bnåd, mödhjälp och bidgfökott till nmtånd möd, folktndåd och tå cko lgtdgd mt. Ingn kälkhitoi kn mät ig md dt litn äktnkpt mlln Socildmoktn och LO. Ell äck å tk känlo. Vlåt 2010 ä båd ptn g än någonin, mtidigt om nd ptn lock. mbt dock fämt md libl, ilk finn nd i kmpn fö llmän och lik ötätt och mot inkänkning i fcklig fi- och ättight. Und 1900-tlt föt dcnni plitt dn nk äntn. Åt ft totjkn 1909 bild yndiklit n Abtöln: mlnd bnämning på d fcklig och politik tändn om h in ocil b i btkln och om yft till tt föbätt btn konomik, ocil, kultull och politik tällning. Till btöln äkn fckföning, politik ognition och upunglign än dn konumntkoopti öln btöln t bn. Dn ocilitik ll ocildmoktik öln ä ynonymt md btöln. Fån Ntionlncyklopdin gn cntlognition, SAC, fö n fcklig kmp fi fån ptipolitik, ttlig inblndning, fdplikt och bindning till kollktitl. Och i mbnd md tt yk olutionn byt ut 1917 kli n gupp u ptit och bild Sig ocildmoktik äntpti, om ft någ å byt nmn till Sig kommunitik pti. Gnom ö hund å gmnmt bgg kn mn, utö jäl bildndt, ukilj fy kndn om komm tt påk ltionn: 1) Smbtt fom 2) D gylln ån 3) Äktnkpki 4) Nuå? Smbtt fom Und tidn mlln äldkign fom mbtt. Säkilt und 1930-tlt böj fckföningöln k omndl till politik. Sttminit P Albin Hnon kipogm ft 1920-tlt tnhåd å och n btlöht om tigit till 25 pocnt n pti och fck. Likom ocil fom om tå cko mt, föäking id btlöht och folktndåd. Ptit ill bli folkligt. LO födubbl itt mdlmtl. Mn ll k int md. I ät Nolnd pågå tjk mot lönänkning id fl fbik om di på fckligt dikl. Stjkbyt häng ut och mihndl. Militä kll in. Und tt ooligt potttåg nänd d in gä och kulputo. Fy dmontnd bt, och n åkåd, kjut till död. Fm kd llligt. Dt om händ i Ådln 1931 t ig ft på fl ätt.

3 10 DOKUMENT: fckligpolitik mkn lo-tidningn n APRIL Fy tjknd bt och n åkåd kjut n militä i Ådln Sltjöbdtlt lut, tt huudtl mlln lo och SAF. Byggnd och Tnpotbtföbundt k ldig und Vktdkonfliktn, ö mtllbt tjk Allmänt bnbidg infö tl Allmän jukföäking, modkpföäking, tuditödytm bygg ut och llmän bttidfökotning gnomfö. Stid om tjäntpnion fö ll, int b tjäntmän. Allmän tjäntpnion (ATP) öt ignom 1959 och täd i kft åt däpå Rhn-Midnmodlln nt lo-kongn, md blnd nnt hög ylättning och jämn inkomtfödlning om mål. T cko mt infö Allmän jukföäking infö. Låt o j kt bot dn födl i h hft tt dn politik och fcklig öln ä fönd, i ll ynnht om i j h åd tt h tå pti. Kt Dhltöm om kollktinlutning, gitto fö btöln, lutt 1800-tlt Nä dn tidn komm, då dt gå upp fö btkln kinno, tt d int b ä l, utn ln l, då komm ockå bfiln till dm, mn dt komm dock b gnom gn ntängning. Ann Stky, SAP: föt kinnlig ptikö, om oft gitd fö tt kinno kull ogni ig fckligt D fcklig och politik ognitionn k gå hnd i hnd och gmnmt bt fö dt to målt: btkln fulltändig figöl. Hjlm Bnting i tt tl i Gäl, 1886 Skll dt nk mhällt bli dt god mdboghmmt måt klkillndn lägn, dn ocil omogn utckl, n konomik utjämning k, d btnd bd ndl än i dt konomik föltndt, dmoktin gnomfö och tillämp än ocilt och konomikt. P Albin Hnon Folkhmtlt i ikdgn nd kmm, 1928 Fckföningöln äldigt dikl och höll på tt gå n nnn äg än ptit. Eft kottn koppl P Albin Hnon tt gpp om öln. Md hådhänt mtod inbill hn ll tt dt bli totl nki om mn fotätt tt dmont ilt. Fckföningöln diciplin in i ptifålln, äg Å Lindbog kick LO ut tt cikulä om uttängning kommunit fån fcklig uppdg. Mn äkilt inom Mtll ä dt kommunitik inflytndt ho mdlmmn tot. Nä dn to mtlltjkn byt ut 1945 ä dn tkt pådin dn kommunitik flngn i föbundt. Ö mtllbt lägg und fm månd n btt. Stjkn bli tt ndlg dä ktdbtn int få m i lön än bt i föbund om int tjkt. Stjkn bki oft om kulmn på dt kommunitik inflytndt ö LO. Och om ttkottt fö tt n gång fö ll få bot kommunit fån föbundn. Dt h funnit n tk ntikommunim inom ocildmoktin om buit upp fckföningöln. Dn om bli tämpld om kommunit ll yndiklit få ing cntl poition. En gmml tdition ä ockå tt tämpl kitik om kommunit än om d int ä dt. Och på å ätt kunn ml fckföningöln king dn dominnd ocildmoktin, äg pofo L Ekdhl. Smtidigt, lägg hn till, h dt lltid it oklt d n kommunitik fcklig pktik gntlign innbä. D gylln ån Eftkigtidn bli dn fckligpolitik mkn guldåld. Att Sig ldig ktit dltog i äldkign g kl födl ft kiglutn. Sttminit Tg Elnd mull ilign till n böjn om tt gå nä LO 1949 int gå md på tt fottt löntopp. Mn LO böj ig. Och konomin böj ull i hög ft. LO-konomn Göt Rhn och Rudolf Midn pnt in konomik modll md n olidik lönpolitik och full ylättning om mål. Fckt fom lönpolitikn. Rgingn tt dt ld till utymm fö älfädpolitik. Vilkt i in tu kn moti fckt tt iblnd tå tillbk i lönkn, då mdlmmn få ocil fömån om kot bttid, läng mt och olik föäking. Mdlmm ut på btpltn åg ilk poblm männiko hd. Nä dt fungd om bät knlid kn gnom fckt och bl till lg, n L Ekdhl. Mot lutt 1960-tlt gå Sig in i n kodpiod md Volo, A och n gigntik induti. Nä Olof Plm 1969 xl Tg Elnd oll om lndt ld h Socildmoktn gn mjoitt i ikdgn. Mn ut i lndt bubbl dt. Gubtn i Mlmfältn ä tött på dilg, bull, tndmm och htig och hikik ckodlönytm. Och på tt llt m cntlit och byåktikt LO. Vild tjk byt ut. Gnk nt ä ntlt tjknd upp i tuntl. Dn ny tilltädd ttminitn Olof Plm bli tälld. Sltjöbdndn h domint i 30 å. Dutom ä btgin mn tjk mot tt ttligt bolg LKAB. Dn ild tjkn i ockå på tt bt kn få jält ghö utn tt gå i LO: föbund. Stjkn pågå i näm tå månd. Än ömmko, kogbt, hmnbt och tädko gnomfö fl ild tjk. Mång gång ld dt till höjd lön. Eft, och ntglign på gund ild tjk och tt diklt klimt, gnomfö und 1970-tlt något n btättoffni. Dt bli tt jält tg fån Sltjöbdndn. Sig få lg om ntällningkydd, mdbtämmnd, fckligt bt på btld bttid, fcklig näo i tyl, ny btmiljö, 40 timm btck och föäldföäking Und 1950 till 70-tlt uppftt jg fckföningöln om tnkmdjn

4 11 lo-tidningn n APRIL Säkild kinnolön i kollktitln kff Gutjkn i Mlmfältn tl Ny bttidlg om 40 timm btck, l, fm cko mt, föäldföäking, mbl, ny btmiljölg, fötondmnnlg. Dghmutbyggndn t ft Tåkmmikdgn kff Pt Btt och Jn Guillou löj ttn hmlig infomtionbyå, IB, om blnd nnt ktlgt fcklig änt LO-kongn nt fölgt om löntgfond Stokonfliktn, fjäd nk bttg ä tt i konflikt, i tjk ll lockout Löntgfond öt ignom i ikdgn. Jg to ft d tudi i gjot ä [dt] kokt tt äg tt Abtgiföningn popgndit i myckt fmtå om htt och illiljn kolpotö mot nk btöl. Olof Plm i tt tl på Mtllindutibtföbundt kong i Stockholm 1981 Hn bl nätn ild. Hn fottt md tt ngip ptit jodbukpolitik änd dn 1947 och kildd hu indutifintlig å intällning. Vå gn älj t i ingn hänyn till utn fjäk b fö böndn tc. Dt hl m än tit. I tt läg, då ptit klign bfinn ig på offnin kll i få dtt ohn bä md LO. Tg Elnd om An Gij, LO: odfönd kit ä tt jäl d n fo hit Löntg t dm änd x b i pmp Mn nu h d nd m ll fy kmp Sn k d kt i ån t å ond om tött o t gå fl in i nd ö Nu bh ä fullt fo ig S l föän h m fångbtt 1983 o ikdgd gn. ötim und olm-tidnin t k tt g ld F f z fån Stockh lo u ig l-o d Kjl Ro o ol P fotogfn d på bild Kom m måt unitn ö iol o c n llt inflytn h bk d Ut m bt i dn äld d ko n. mmun itn LO: lnd! k g knppt Jut nu finn j cildmoktin o någonting ho i, älfädidolog utö n llmän. l l n t nä om i dg dl åt gå btydvå iion m ft på d ligt läng och t igt, n om tt äd gml fin idé i ll Fölo kllöt mhä ut. ill i ä iionn t it, fok dningchf och Rudolf Midn, ut jn bö i, n ing dn -Ti, u LO id LO tlt om höll ptit itlt. Dt fnn LO-konom och nd om int tänkt om nd konom. Mn hd n jältändig idé om mhällt utckling, äg L Ekdhl. Nu föd yttlig n fcklig tnk om bhö gå i politikn. Fölgt gå ut på tt i induti k btl in n dl intn till kollktit ägd fond om fckt kontoll. Klik klpolitik dä fckt, int ptit, h mkt ö konomi. Än om ptit fomllt gå md på löntgfond ä mottåndt tkt. Kjll-Olof Fldt mot md töd Plm. Motit tt ptit int kund t n konflikt md dn induti om gö dt möjligt tt di älfädpolitik. Mn todd int hll tt dt kull möjligt tt i gundn änd mhällt, bätt L Ekdhl. Mot lutt dt dikl 1970-tlt böj tilläxtn mink, btlöhtn och infltionn tig. Guldån gå mot tt lut. Ett kotikt och kontit åtiond tå fö dön. Äktnkpki 1979 bild Mgt Thtch ging i Stobitnnin. Ett å n älj Ronld Rgn till USA: pidnt. Båd ty und hl 1980-tlt. Och båd motbt fcklig ogniing. Sig, om nu h n boglig ging, byt ku mot n nylibl politik dä ttn k lägg ig i å lit om möjligt. Socildmoktn häng ockå på. Ptit hd ilign lit motillig gått md på fölgt om löntgfond. Mn dt hd äckt ond ögt ho boglig pti och näingli. Mint gt. Nä å Socildmoktn inn lt 1982 infö mn ilign fondn. Mn fckt bli int huudmn fö dm, och d ä långt ifån upungfölgt. Ptit någ tt LO hd lnt n politik fåg om å bännb tt d tt ptit i n myckt å itution. Fondn gick fö långt, äg L Ekdhl. Häifån böj ltionn knk. Dn S-ldd gingn und 1980-tlt, md Kjll-Olof Fldt på finnn, pioit tt bgän tktn på infltionn und n (lltfö) nbbt tignd konjunktu. Mtodn innbä blnd nnt tt håll lön och pi n. Finnminit Fldt och LO: Stig Mlm bli ldig bäti. Än loklt pott fckligt kti mot dn ocildmoktik politikn inld tt uppop fån ktdklubb i Dln mot dn ocildmoktik politikn om mn n ök klyfton i mhällt. Ö männiko ki und. Ptildningn ä mind od. Ännu n gång kll opn om tt n xtmänt ligg bkom. Und 1980-tlt bli botdmkndn å ht tt dn till lut kok ö. Sig ä på gänn till mmnbott. Och Socildmoktn hmn i tt dilmm. Hu ä mn tt btpti om mtidigt ty tt lnd finn? Säkilt åt nä dt nk xtm lågkonjunktu. Klyftn mlln d tå oon äx nä tt ikllt 1990-tl inld. Smtidigt åll kollktinlutningn, om gtt föbundn möjlight tt utomtikt nlut mdlmm till ptit (dä indiidn ilign kund ig), n llt ht dbtt. Kitikn kll dt tångnlutning äg LO: odfönd Stig Mlm tt dn bliit n kntn om å hl t nlutningn till ptit bot. Smm å lägg Ing Clon ging fm tt kipkt md ndkäning, topp fö lön- och pihöjning och tjkföbud. Dn om få pnt pktt ä dn 33-åig Mon Shlin, fäk på potn om btmkndminit. LO täll ig bkom pktt. Mn blnd någ föbundn kok dt. Säkilt i Kommunl, dä dånd odföndn Lillmo Aidon äg. Rgingn Clon mitondfökl n mjoitt i ikdgn. Mn d boglig ptin kn int n, och Ing Clon få fötond tt bild ny ging. Nu lämn Kjll-Olof Fldt politikn.

5 12 DOKUMENT: fckligpolitik mkn lo-tidningn n APRIL Möjlightn fö LO-föbund tt utomtikt kollktinlut mdlmm till ptit t bot Dn S-ldd gingn fölå tillfälligt föbud mot tjk Bmnningfötg lgli Sig gå md i EU LO-kongn gå ut och pott mot dn Socildmoktik gingn. Mn dikut tt bild ny pti Indutitlt, om k ty hu kollktitl föhndl fm, lut Mdlingintitutt inätt Fötg md fä än tio ntälld få undnt tå pon fån l Kommunl gå ut i totjk Atlöl och ikdgl. Mn dt ä tåkigt tt lä tt du känn dig om mind äd fö tt du int Socildmokt, fckt k fötäd ll mdlmm. Smtidigt h j mdlm ockå tt n tt k fö ognitionn bät. Wnj Lundby-Wdin n folkptitik LO-mdlm om int känn ig älkommn i itt fck. U Wnj blåd, om finn på LO: wbbid LO måt fötå tt dt ä otidnligt tt fotfnd föänt mdlmkp ho ocildmoktin fö dm om ill gö fcklig kiä. Dim Mi, chfdktö An, 2008 Vi, ingn nnn, kn kp n god älfäd. Wnj Lundby-Wdin i tl id ocildmoktn ptikong LO h n idologik gmnkp md Socildmoktn om utgå fån btkln bho och tändn. Gmnkpn ligg till gund fö n långiktig ognid mkn om int byt och åtuppt lltft om dn politik dgodningn föänd. Socildmoktn ä om nykthtöln n folköl utn folk. Stig Mlm, LO: odfönd , 1999 I konfliktn mlln kpitl och bt fötäd ocildmoktin lltid btt intn Fån ppotn till nt LO-kongn 2008 U Socildmoktn ptipogm, ntgt id ptikongn Smtlig fotogfi: SCANPIx Stoppktt bli int. Åt ft h d boglig ptin nt och inn dcnnit föt ikdgl. Löntgfondn få åtign hög pioitt. Ett å ft lt ä d bot Nä Ing Clon t tillbk ldtöjn ft Cl Bildt, och nt ätt Gön Pon, inld ptit n ningpolitik om k täd upp ft 1990-tlkin. D båd oon ögå till n lågintni kigföing: Mon Shlin (nu om ptikt) fölå n kndg fö åd jukt bn. Kommunl yt ifån. Gön Pon ill h n flxibl btätt. Dt få LO, md Btil Jonon om odfönd, tt und kongn 1996 byt ll mötn och i tällt gå ut och dmont mot ptit md hot om tt d in miljonn i ptitöd. Slgodn löd: Vi tå i ägn. Kipktt md tjktoppt gjod ltionn äldigt inflmmd. Likom Gön Pon ningpolitik und 1990-tlt. Dn log äkilt håt mot Kommunl mdlmm. Dä omädd nog mång in yn på ptit, äg L Ekdhl. I mittn 1980-tlt h S ö n miljon mdlmm och näm 80 pocnt ä LO-bt h ptit mdlmm. I dg ä dt knppt hälftn. Och knppt hälftn dm komm fån LO-kollktit om i in tu fotätt tpp mdlmm. Smtidigt om llt fl tjäntmän och kdmik ogni ig. Smhällutcklingn md n induti om ylätt llt fä h fått LO tt tpp fotfätt, (dn mnlig) indutibtn h ju it å cntl. Mn tot tt ö 40 pocnt LOmdlmmn int ötd på S i nt ikdglt (och tt Modtn ökd md 5,6 pocntnht) klm ig LO ändå ft id ptit. Dt ä iknd mot intntionll utckling. En fökling ä tt mn fotfnd h dn poiti bildn dt om it. Dt finn n tk lojlitt, dä äld inom öln int ä bdd tt öppt dikut och kiti utcklingn. Dt ä ynd. Dt o ät tt dikut t ptit tgit ägn och ilk d långiktig målättningn gntlign ä, äg hitoipofon L Ekdhl. Nuå? I höt änt nytt l. I kind tund h n hitoik Sifomätning gnomföt, dä tillfågd fö föt gångn n tt dt ä Modtn om h dn bät jobbpolitikn. Ett omåd om h it hlt gönd fö föhållndt mlln LO och S. Smtidigt ä dt ä int tt ocildmoktikt pti, utn n ödgön llin om gå till l. Miljöptit Mi Wtttnd och äntn L Ohly k nutidhitoi nä d tld på Sko kong i höt. Ungfä mtidigt äntptildn i Aftonbldt och Snk Dgbldt wbb-ttning Kold tt Dt finn n njugght mot duktig fcklig kti om int ä ocildmokt. Dt måt fckföningöln gö upp md. Dn tk kopplingn till tt pti ä tt poblm fö fckföningöln. LO äg ig öppn fö dilog md nd pti. Mn miljonn ull fotfnd ndt in till Socildmoktn. Knk bli dt b om dt ä. Att äktnkpt mlln S och LO tå k ott hu omäldn föänd nd LUNd

6 lo-tidningn n pil Vi inn lltid på fckligpolitik mkn Att Socildmoktn flit md Vänt- och Miljöptin påk int LO: politik bt. Föutom tt dt ödgön mbtt ä tt ätt tt få n tbil ocildmoktikt ldd ging, äg Ull Lindqit, LO: ic odfönd och nig fö fckligpolitik mkn. Vfö töd lo tt och mm pti? Vi komm u mm idé. Mn kn jämfö md nd länd dä fcklig ognition jobb m md lobbykmht, ott pti. D h int ll hft mm fmgång om i. Mång mdlmm tyck tt till xmpl Väntptit bdi n m lo-mdlmänlig politik. Titt mn på ntk kfågo kn knk äntn iblnd h n uppfttning om tå näm dt i blutt på kongn. Mn tt titt på d ptin tyck i olik kfågo ä int mm k om tt tt ognit mbt. Vi änd int uppfttning fö tt n btplt tyck tt Väntptit ä bätt. Vilk ä d tk gmnmm ädingn? Att i ill h tt mhäll om bygg på jämlikht, dä klklyfto mink. Dt kn nog Väntptit ockå ki und på. Dt ä möjligt. Mn i och ptit komm fån mm idé. Dt iktig ä tt i h n gmnm iion om mhällt. Fl fok n tt lo fått tå tillbk gntmot ptit d nt åtiondn. Dfinitit int. Vi inn lltid på fckligpolitik mkn. Dämot dbb politikn iblnd å mdlmm. Ett xmpl d ndkäning om gjod und 1990-tlt. Mn d nödändig. Hu du på dt om hänt i Nog, dä btptit ändt ku och bildt kolition på gund fckföningöln? Dt ä dfinitit int ktullt hä. Vi h äldigt tydlig blut på å kong tt i k mbt och g konomik bidg till Socildmoktn. Hu bli dt md n ödgön llin? Dt ä tt b mbt fö dt ä tt ätt tt få n tbil ocildmoktikt ldd ging. Mn dt innbä int tt i böj mk md Väntptit ll Miljöptit. Ott hu mdlmmn öt? Vi h ju tgit tällning på å kong. Skull dt bli fl om ötd bogligt ll nnt komm dt tt yn på nät kong om i få t tällning till då. Jg ä ötygd om tt dt int bli å. Knppt hälftn ptit mdlmm ä lo-bt, och ö 40 pocnt lo-mdlmmn ötd på tt nnt pti i fö lt. Dt ä iktigt tt i ä ut och pt om kopplingn till politikn, å tt mn tt Socildmoktn h dn bät politikn och uppmn männiko tt öt på ptit. Tyck du tt ni b på tt fömdl hitoin om d dt hä mbtt btytt? Vi h mit dt tt tg. Mn i k bli bätt på tt koppl ihop hu iktig politikn ä fö åt bt. Snd Lund Fotnot: LO cntlt g Socildmoktn x miljon kono p å. Rkommndtionn till föbundn ä 6 kono p mdlm. LO: budgt fö lbt i å ä 24 miljon kono. Någ om gå mlln LO och S Wnj Lundby- Wdin, loodfönd och odini ldmot i ptit ktällnd utkott Stfn Löfn, IF Mtllodfönd och upplnt i ktällnd utkottt (S) Ell Nii, odfönd HRF och odini ldmot i ptityln Hn Tilly, odfönd Byggnd och odini ldmot i ptityln Oll Ludigon, gick dikt fån tt klubbodfönd fö IF Mtll på Volo i Götbog till tt fö åt bli EU-plmntik fö S. Dn nok modlln ä dfinitit int ktull hä, äg LO: nd ic odfönd Ull Lindqit, nig fö fckligpolitik mkn. Foto: nd wiklund PARTI OCH FACK SOM GÅTT SKILDA VÄGAR Skilmän ldd till idologik äng I Dnmk, Stobitnnin och Tyklnd h d ocildmoktik ptin och fckföningöln gjot lut md nd. I d tå n ländn kn mn, nligt hitoipofo L Ekdhl, n tydlig idologik äng. Nä mn böt md dn fcklig öln fönn bomklon, och dä h ptin gått åt tt myckt m ocilliblt håll. I Nog gick dt nnolund till. I Tondhim LO: ldning md och gnomföd n modll i böjn 2000-tlt dä fckt tog ig ut till ntälld på d btplt och fågd ilk poblm om iktig fö dm. Sn bl till n lit om nänd fö tt täll ptin mot äggn. D kull ägld mdlmmn. Dt bl n äldigt tk fcklig ogniing king tt fö dn offntlig kton. Och Abidptit tingd ju ccpt och di dt fö tt få fckligt töd, äg L Ekdhl. Rulttt bl n äntidning Abidptit, om bildd n kolitionging md Sntptit och Soilitik ntpti. Dn llinn h unnit d tå nt nok ln. Fl nk LO-ditikt gnomfö liknnd undökning blnd mdlmmn infö hötn ikdgl. Snd Lund Jn Stoltnbg, nok ttminit, lyn på folkt öt. I Tyklnd och Stobitnnin ldd kilmän fån fckt till högäng, mdn ptit i Nog tingt till äntäng fö tt få fckt töd. Foto: TOM BJØnFlTn

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan en tidning fån centeptiet numme 4 2011 Full ft på Fmtidsesn + Stämmobesluten fån od till hndling Andes W Jonsson + binne fö välfäden Vi bli fle! Medlemsntlet på väg upp. ANNIE: Vi sk väx med en långsiktig

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA VinJett by Teleno Sommen 2015»SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA INSTAGRAMSTJÄRNORNA: @yoggil @wisslen SOMMARENS VACKRASTE CYKELTURER Emm Wiklund

Läs mer

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET

HYPOXIA. Häng och skärmflygarnas tidning - Nr 3 2006 SKÄRM TRYCKET HYPOXIA Häng och skämflyganas tidning - N 3 2006 SKÄRM TRYCKET Ozon Svig: www.skyspot.s 0647-51186 Lä dig Spdflying i Å Näkontakt Txt: Riikka Vilkuna Foto: Enico di Giusti Någa italinska pilot fick n jäl

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Ny tidning! 4 #8 AUG 0 Elbil Funk de i vdgen? stt Kombi h te EN RIKTIG SOPPA Lg Tin Nodstöms mustig äksopp PRAKTISKA PRYLAR FÖR RESAN ABRAKADABRA Jnne Nässtöm

Läs mer

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE t g To I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R 3 2014 D 10 mj v olig D våft t ft å v t H lög t. g to io l å R Di ty O tog! o o vå ö A b o vi Bt tt ltog om l om. y fifi gom i oä Olo om

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL #7 JULI 2014 in Är det d dg? e tur på fr 93 New Orlen Mten, folket & muiken tden med extr llt. blivit g hr Så mån rer genom ä miljon l hittill! pe Kombi Vndr

Läs mer

TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID BARNSÄKRA DITT HEM OKEJ ELLER NEJ? Så hyr eller hyr du ut i andra hand FASTIGHETERNAS HISTORIA NYTT I

TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID BARNSÄKRA DITT HEM OKEJ ELLER NEJ? Så hyr eller hyr du ut i andra hand FASTIGHETERNAS HISTORIA NYTT I ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 APRIL 2015 OKEJ ELLER NEJ? Så hy elle hy du u i nd hnd BARNSÄKRA DITT HEM NYTT I FASTIGHETERNAS HISTORIA TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID E sk ä vå VÄLKOMMEN TILL ännu e välfyll

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897 Stot sotimt och komptt ådgivig fö ditt pojkt. Öv 130 bygg- & tädgådsmkd i Euop. Nu i Stockholm. Stot uvl v båd kuk- och pltskolväxt v hög kvlité. ÄNTLIGEN 3/5 NÄRA DIG. HORNBACH 50 lit/säck Föstäkt md

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer