1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas Sveriges socialdemokratiska Den första arbetslös hetskassan startar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas. 1889 Sveriges socialdemokratiska. 1893 Den första arbetslös hetskassan startar."

Transkript

1 8 DOKUMENT: fckligpolitik mkn 1881 Skäddn fö nk btöl, gitton Augut Plm, håll tlt Hd ilj ocilitn? i Mlmö Dn ocilitik ognitionn And intntionln bild i Pi och pån ttgi fö dmokti, btkydd och äldfd. Dt mt btånd ulttt ä föt mjdmonttionn Sig ocildmoktik btpti (SAP) bild Dn föt btlö htkn tt Snk btgiföningn (SAF) bild. lo-tidningn n APRIL Dt föt ktd tlt lut. LO bild Dcmbkompomin undtckn tt tl mlln SAF och LO om g bt ätt tt ogni ig och btgi tt fitt ld och födl btt, ntäll och kd. ETT GAMMALT ÄKTE Illuttion: knnth ndon Foton: Scnpix ltionn mlln Socildmoktn och LO h älln gått på äl. Läng dt m ll mind tt tångäktnkp. I Sig btyd fckligpolitik mkn, och h lltid gjot, mbt md tt och mm pti Socildmoktn. Än om båd änt och hög i fckt h hft åt fö dt, mång ymbion om dt mt jälkl. Fö tt mn tyck tt dt ä dt bät ltntit. Ell, om n gåoig läkting : Dt b ä å. Dt pl likom ingn oll tt äldkig, bfilkig, känpnkig, kll kig, to, pidntmod, folkmod, minitmod, olution, dpion, tliion, mdbogättöl, kin- noöl, hbt-öl, indutiliing, globliing, oljki, miljökttof, botdbubblo, it-bubblo och finnki h pt. Utåt tt tå S och LO tbilt bkom nd. Mn hu läng kn dt håll? Vi åtkomm dit. Indutimhällt äx fm Dt böj nä 1800-tlt Euop föndl fån jodbukmhäll till tt indutillt ådnt. Männiko ö ig in till tädn dä jobbn finn. Socilimn tnk böj pid om tt ogni bt om hittill jobbt kyddlö utn ättight. Abtöl i ll d fom gund fån fbikgol, på tog och und hmlig mötn. Nä Socildmoktn fomllt bild i Sig 1889 komm mjoittn fån olik fckföning. Mn mäk tt bho n cntl ognition fö tt modn fcklig ktion och bygg n tk öl. Nio å n bild LO. Vm om bildd m bo på m mn fågo. Ptit häd gän tt dt politik. Fckt äg fckföningfolk. Antglign ligg L Ekdhl, pofo i hitoi md foku på btöln, nämt nningn nä hn äg tt ingn iktigt t. Utn tt dt n hndl om äxlkn i n tubulnt tid. Fckt ä ptit bn Ott ilkt nänd ltionn oft om tt ätt tt fmtäll d tå om n tk hlht. Något om Å Lindbog, kultuchf på Aftonbldt, mäkt i in fokning om hu ocildmoktin ki hitoi. I ptihitoikn t mn hl tidn fm tt fck och pti ä n odlb nht och n chim otänkb. Ptit äg tt nk fckföningöl ä ocildmoktik p dfinition. Fckt ä ptit bn och gndom, äg hon. Fckligpolitik mkn h iblnd it fmgångik, kontt Å Lindbog. Vid nd tillfälln h dn n kt om tt ätt tt g Socildmoktn bhölig lgitimitt om tt btn pti. I bgynnln ä dt kmpn fö tt få ogni ig mt tt ll, int b ik män, k få öt om d iktigt fågon. Hämd gö mn ockå klt tt

2 9 lo-tidningn n APRIL Stotjk. SAF utfäd lockoutl. LO md tottjk. Som mt tjk bt. Stjkn bl tt ndlg fö LO och mång lämnd d föbund En gupp byt ig u Socildmoktn och bild ptit Socildmoktik äntptit om nt bli Sig kommunitik pti, nund Väntptit Allmän och lik ötätt nt, tillämp fö föt gångn ENSKAP btöln kmp k gå i fom i politikn, int gnom olution. Inom åäl pti om fckföningöl myll dt fotfnd idologik tnk: libl, olutionä, ocildmoktik och fihtligt äntinnd. Socildmoktik ptit 1928 Lg om kollktitl och btdomtol infö. Åt ft inätt Abtdomtoln tlt: Fl iktig fom gnomfö: ktt på fömögnht, folkpnionn höj, btlöhtföäking infö och fmilj md mång bn få lån png till botäd, föbyggnd mödoch bnåd, mödhjälp och bidgfökott till nmtånd möd, folktndåd och tå cko lgtdgd mt. Ingn kälkhitoi kn mät ig md dt litn äktnkpt mlln Socildmoktn och LO. Ell äck å tk känlo. Vlåt 2010 ä båd ptn g än någonin, mtidigt om nd ptn lock. mbt dock fämt md libl, ilk finn nd i kmpn fö llmän och lik ötätt och mot inkänkning i fcklig fi- och ättight. Und 1900-tlt föt dcnni plitt dn nk äntn. Åt ft totjkn 1909 bild yndiklit n Abtöln: mlnd bnämning på d fcklig och politik tändn om h in ocil b i btkln och om yft till tt föbätt btn konomik, ocil, kultull och politik tällning. Till btöln äkn fckföning, politik ognition och upunglign än dn konumntkoopti öln btöln t bn. Dn ocilitik ll ocildmoktik öln ä ynonymt md btöln. Fån Ntionlncyklopdin gn cntlognition, SAC, fö n fcklig kmp fi fån ptipolitik, ttlig inblndning, fdplikt och bindning till kollktitl. Och i mbnd md tt yk olutionn byt ut 1917 kli n gupp u ptit och bild Sig ocildmoktik äntpti, om ft någ å byt nmn till Sig kommunitik pti. Gnom ö hund å gmnmt bgg kn mn, utö jäl bildndt, ukilj fy kndn om komm tt påk ltionn: 1) Smbtt fom 2) D gylln ån 3) Äktnkpki 4) Nuå? Smbtt fom Und tidn mlln äldkign fom mbtt. Säkilt und 1930-tlt böj fckföningöln k omndl till politik. Sttminit P Albin Hnon kipogm ft 1920-tlt tnhåd å och n btlöht om tigit till 25 pocnt n pti och fck. Likom ocil fom om tå cko mt, föäking id btlöht och folktndåd. Ptit ill bli folkligt. LO födubbl itt mdlmtl. Mn ll k int md. I ät Nolnd pågå tjk mot lönänkning id fl fbik om di på fckligt dikl. Stjkbyt häng ut och mihndl. Militä kll in. Und tt ooligt potttåg nänd d in gä och kulputo. Fy dmontnd bt, och n åkåd, kjut till död. Fm kd llligt. Dt om händ i Ådln 1931 t ig ft på fl ätt.

3 10 DOKUMENT: fckligpolitik mkn lo-tidningn n APRIL Fy tjknd bt och n åkåd kjut n militä i Ådln Sltjöbdtlt lut, tt huudtl mlln lo och SAF. Byggnd och Tnpotbtföbundt k ldig und Vktdkonfliktn, ö mtllbt tjk Allmänt bnbidg infö tl Allmän jukföäking, modkpföäking, tuditödytm bygg ut och llmän bttidfökotning gnomfö. Stid om tjäntpnion fö ll, int b tjäntmän. Allmän tjäntpnion (ATP) öt ignom 1959 och täd i kft åt däpå Rhn-Midnmodlln nt lo-kongn, md blnd nnt hög ylättning och jämn inkomtfödlning om mål. T cko mt infö Allmän jukföäking infö. Låt o j kt bot dn födl i h hft tt dn politik och fcklig öln ä fönd, i ll ynnht om i j h åd tt h tå pti. Kt Dhltöm om kollktinlutning, gitto fö btöln, lutt 1800-tlt Nä dn tidn komm, då dt gå upp fö btkln kinno, tt d int b ä l, utn ln l, då komm ockå bfiln till dm, mn dt komm dock b gnom gn ntängning. Ann Stky, SAP: föt kinnlig ptikö, om oft gitd fö tt kinno kull ogni ig fckligt D fcklig och politik ognitionn k gå hnd i hnd och gmnmt bt fö dt to målt: btkln fulltändig figöl. Hjlm Bnting i tt tl i Gäl, 1886 Skll dt nk mhällt bli dt god mdboghmmt måt klkillndn lägn, dn ocil omogn utckl, n konomik utjämning k, d btnd bd ndl än i dt konomik föltndt, dmoktin gnomfö och tillämp än ocilt och konomikt. P Albin Hnon Folkhmtlt i ikdgn nd kmm, 1928 Fckföningöln äldigt dikl och höll på tt gå n nnn äg än ptit. Eft kottn koppl P Albin Hnon tt gpp om öln. Md hådhänt mtod inbill hn ll tt dt bli totl nki om mn fotätt tt dmont ilt. Fckföningöln diciplin in i ptifålln, äg Å Lindbog kick LO ut tt cikulä om uttängning kommunit fån fcklig uppdg. Mn äkilt inom Mtll ä dt kommunitik inflytndt ho mdlmmn tot. Nä dn to mtlltjkn byt ut 1945 ä dn tkt pådin dn kommunitik flngn i föbundt. Ö mtllbt lägg und fm månd n btt. Stjkn bli tt ndlg dä ktdbtn int få m i lön än bt i föbund om int tjkt. Stjkn bki oft om kulmn på dt kommunitik inflytndt ö LO. Och om ttkottt fö tt n gång fö ll få bot kommunit fån föbundn. Dt h funnit n tk ntikommunim inom ocildmoktin om buit upp fckföningöln. Dn om bli tämpld om kommunit ll yndiklit få ing cntl poition. En gmml tdition ä ockå tt tämpl kitik om kommunit än om d int ä dt. Och på å ätt kunn ml fckföningöln king dn dominnd ocildmoktin, äg pofo L Ekdhl. Smtidigt, lägg hn till, h dt lltid it oklt d n kommunitik fcklig pktik gntlign innbä. D gylln ån Eftkigtidn bli dn fckligpolitik mkn guldåld. Att Sig ldig ktit dltog i äldkign g kl födl ft kiglutn. Sttminit Tg Elnd mull ilign till n böjn om tt gå nä LO 1949 int gå md på tt fottt löntopp. Mn LO böj ig. Och konomin böj ull i hög ft. LO-konomn Göt Rhn och Rudolf Midn pnt in konomik modll md n olidik lönpolitik och full ylättning om mål. Fckt fom lönpolitikn. Rgingn tt dt ld till utymm fö älfädpolitik. Vilkt i in tu kn moti fckt tt iblnd tå tillbk i lönkn, då mdlmmn få ocil fömån om kot bttid, läng mt och olik föäking. Mdlmm ut på btpltn åg ilk poblm männiko hd. Nä dt fungd om bät knlid kn gnom fckt och bl till lg, n L Ekdhl. Mot lutt 1960-tlt gå Sig in i n kodpiod md Volo, A och n gigntik induti. Nä Olof Plm 1969 xl Tg Elnd oll om lndt ld h Socildmoktn gn mjoitt i ikdgn. Mn ut i lndt bubbl dt. Gubtn i Mlmfältn ä tött på dilg, bull, tndmm och htig och hikik ckodlönytm. Och på tt llt m cntlit och byåktikt LO. Vild tjk byt ut. Gnk nt ä ntlt tjknd upp i tuntl. Dn ny tilltädd ttminitn Olof Plm bli tälld. Sltjöbdndn h domint i 30 å. Dutom ä btgin mn tjk mot tt ttligt bolg LKAB. Dn ild tjkn i ockå på tt bt kn få jält ghö utn tt gå i LO: föbund. Stjkn pågå i näm tå månd. Än ömmko, kogbt, hmnbt och tädko gnomfö fl ild tjk. Mång gång ld dt till höjd lön. Eft, och ntglign på gund ild tjk och tt diklt klimt, gnomfö und 1970-tlt något n btättoffni. Dt bli tt jält tg fån Sltjöbdndn. Sig få lg om ntällningkydd, mdbtämmnd, fckligt bt på btld bttid, fcklig näo i tyl, ny btmiljö, 40 timm btck och föäldföäking Und 1950 till 70-tlt uppftt jg fckföningöln om tnkmdjn

4 11 lo-tidningn n APRIL Säkild kinnolön i kollktitln kff Gutjkn i Mlmfältn tl Ny bttidlg om 40 timm btck, l, fm cko mt, föäldföäking, mbl, ny btmiljölg, fötondmnnlg. Dghmutbyggndn t ft Tåkmmikdgn kff Pt Btt och Jn Guillou löj ttn hmlig infomtionbyå, IB, om blnd nnt ktlgt fcklig änt LO-kongn nt fölgt om löntgfond Stokonfliktn, fjäd nk bttg ä tt i konflikt, i tjk ll lockout Löntgfond öt ignom i ikdgn. Jg to ft d tudi i gjot ä [dt] kokt tt äg tt Abtgiföningn popgndit i myckt fmtå om htt och illiljn kolpotö mot nk btöl. Olof Plm i tt tl på Mtllindutibtföbundt kong i Stockholm 1981 Hn bl nätn ild. Hn fottt md tt ngip ptit jodbukpolitik änd dn 1947 och kildd hu indutifintlig å intällning. Vå gn älj t i ingn hänyn till utn fjäk b fö böndn tc. Dt hl m än tit. I tt läg, då ptit klign bfinn ig på offnin kll i få dtt ohn bä md LO. Tg Elnd om An Gij, LO: odfönd kit ä tt jäl d n fo hit Löntg t dm änd x b i pmp Mn nu h d nd m ll fy kmp Sn k d kt i ån t å ond om tött o t gå fl in i nd ö Nu bh ä fullt fo ig S l föän h m fångbtt 1983 o ikdgd gn. ötim und olm-tidnin t k tt g ld F f z fån Stockh lo u ig l-o d Kjl Ro o ol P fotogfn d på bild Kom m måt unitn ö iol o c n llt inflytn h bk d Ut m bt i dn äld d ko n. mmun itn LO: lnd! k g knppt Jut nu finn j cildmoktin o någonting ho i, älfädidolog utö n llmän. l l n t nä om i dg dl åt gå btydvå iion m ft på d ligt läng och t igt, n om tt äd gml fin idé i ll Fölo kllöt mhä ut. ill i ä iionn t it, fok dningchf och Rudolf Midn, ut jn bö i, n ing dn -Ti, u LO id LO tlt om höll ptit itlt. Dt fnn LO-konom och nd om int tänkt om nd konom. Mn hd n jältändig idé om mhällt utckling, äg L Ekdhl. Nu föd yttlig n fcklig tnk om bhö gå i politikn. Fölgt gå ut på tt i induti k btl in n dl intn till kollktit ägd fond om fckt kontoll. Klik klpolitik dä fckt, int ptit, h mkt ö konomi. Än om ptit fomllt gå md på löntgfond ä mottåndt tkt. Kjll-Olof Fldt mot md töd Plm. Motit tt ptit int kund t n konflikt md dn induti om gö dt möjligt tt di älfädpolitik. Mn todd int hll tt dt kull möjligt tt i gundn änd mhällt, bätt L Ekdhl. Mot lutt dt dikl 1970-tlt böj tilläxtn mink, btlöhtn och infltionn tig. Guldån gå mot tt lut. Ett kotikt och kontit åtiond tå fö dön. Äktnkpki 1979 bild Mgt Thtch ging i Stobitnnin. Ett å n älj Ronld Rgn till USA: pidnt. Båd ty und hl 1980-tlt. Och båd motbt fcklig ogniing. Sig, om nu h n boglig ging, byt ku mot n nylibl politik dä ttn k lägg ig i å lit om möjligt. Socildmoktn häng ockå på. Ptit hd ilign lit motillig gått md på fölgt om löntgfond. Mn dt hd äckt ond ögt ho boglig pti och näingli. Mint gt. Nä å Socildmoktn inn lt 1982 infö mn ilign fondn. Mn fckt bli int huudmn fö dm, och d ä långt ifån upungfölgt. Ptit någ tt LO hd lnt n politik fåg om å bännb tt d tt ptit i n myckt å itution. Fondn gick fö långt, äg L Ekdhl. Häifån böj ltionn knk. Dn S-ldd gingn und 1980-tlt, md Kjll-Olof Fldt på finnn, pioit tt bgän tktn på infltionn und n (lltfö) nbbt tignd konjunktu. Mtodn innbä blnd nnt tt håll lön och pi n. Finnminit Fldt och LO: Stig Mlm bli ldig bäti. Än loklt pott fckligt kti mot dn ocildmoktik politikn inld tt uppop fån ktdklubb i Dln mot dn ocildmoktik politikn om mn n ök klyfton i mhällt. Ö männiko ki und. Ptildningn ä mind od. Ännu n gång kll opn om tt n xtmänt ligg bkom. Und 1980-tlt bli botdmkndn å ht tt dn till lut kok ö. Sig ä på gänn till mmnbott. Och Socildmoktn hmn i tt dilmm. Hu ä mn tt btpti om mtidigt ty tt lnd finn? Säkilt åt nä dt nk xtm lågkonjunktu. Klyftn mlln d tå oon äx nä tt ikllt 1990-tl inld. Smtidigt åll kollktinlutningn, om gtt föbundn möjlight tt utomtikt nlut mdlmm till ptit (dä indiidn ilign kund ig), n llt ht dbtt. Kitikn kll dt tångnlutning äg LO: odfönd Stig Mlm tt dn bliit n kntn om å hl t nlutningn till ptit bot. Smm å lägg Ing Clon ging fm tt kipkt md ndkäning, topp fö lön- och pihöjning och tjkföbud. Dn om få pnt pktt ä dn 33-åig Mon Shlin, fäk på potn om btmkndminit. LO täll ig bkom pktt. Mn blnd någ föbundn kok dt. Säkilt i Kommunl, dä dånd odföndn Lillmo Aidon äg. Rgingn Clon mitondfökl n mjoitt i ikdgn. Mn d boglig ptin kn int n, och Ing Clon få fötond tt bild ny ging. Nu lämn Kjll-Olof Fldt politikn.

5 12 DOKUMENT: fckligpolitik mkn lo-tidningn n APRIL Möjlightn fö LO-föbund tt utomtikt kollktinlut mdlmm till ptit t bot Dn S-ldd gingn fölå tillfälligt föbud mot tjk Bmnningfötg lgli Sig gå md i EU LO-kongn gå ut och pott mot dn Socildmoktik gingn. Mn dikut tt bild ny pti Indutitlt, om k ty hu kollktitl föhndl fm, lut Mdlingintitutt inätt Fötg md fä än tio ntälld få undnt tå pon fån l Kommunl gå ut i totjk Atlöl och ikdgl. Mn dt ä tåkigt tt lä tt du känn dig om mind äd fö tt du int Socildmokt, fckt k fötäd ll mdlmm. Smtidigt h j mdlm ockå tt n tt k fö ognitionn bät. Wnj Lundby-Wdin n folkptitik LO-mdlm om int känn ig älkommn i itt fck. U Wnj blåd, om finn på LO: wbbid LO måt fötå tt dt ä otidnligt tt fotfnd föänt mdlmkp ho ocildmoktin fö dm om ill gö fcklig kiä. Dim Mi, chfdktö An, 2008 Vi, ingn nnn, kn kp n god älfäd. Wnj Lundby-Wdin i tl id ocildmoktn ptikong LO h n idologik gmnkp md Socildmoktn om utgå fån btkln bho och tändn. Gmnkpn ligg till gund fö n långiktig ognid mkn om int byt och åtuppt lltft om dn politik dgodningn föänd. Socildmoktn ä om nykthtöln n folköl utn folk. Stig Mlm, LO: odfönd , 1999 I konfliktn mlln kpitl och bt fötäd ocildmoktin lltid btt intn Fån ppotn till nt LO-kongn 2008 U Socildmoktn ptipogm, ntgt id ptikongn Smtlig fotogfi: SCANPIx Stoppktt bli int. Åt ft h d boglig ptin nt och inn dcnnit föt ikdgl. Löntgfondn få åtign hög pioitt. Ett å ft lt ä d bot Nä Ing Clon t tillbk ldtöjn ft Cl Bildt, och nt ätt Gön Pon, inld ptit n ningpolitik om k täd upp ft 1990-tlkin. D båd oon ögå till n lågintni kigföing: Mon Shlin (nu om ptikt) fölå n kndg fö åd jukt bn. Kommunl yt ifån. Gön Pon ill h n flxibl btätt. Dt få LO, md Btil Jonon om odfönd, tt und kongn 1996 byt ll mötn och i tällt gå ut och dmont mot ptit md hot om tt d in miljonn i ptitöd. Slgodn löd: Vi tå i ägn. Kipktt md tjktoppt gjod ltionn äldigt inflmmd. Likom Gön Pon ningpolitik und 1990-tlt. Dn log äkilt håt mot Kommunl mdlmm. Dä omädd nog mång in yn på ptit, äg L Ekdhl. I mittn 1980-tlt h S ö n miljon mdlmm och näm 80 pocnt ä LO-bt h ptit mdlmm. I dg ä dt knppt hälftn. Och knppt hälftn dm komm fån LO-kollktit om i in tu fotätt tpp mdlmm. Smtidigt om llt fl tjäntmän och kdmik ogni ig. Smhällutcklingn md n induti om ylätt llt fä h fått LO tt tpp fotfätt, (dn mnlig) indutibtn h ju it å cntl. Mn tot tt ö 40 pocnt LOmdlmmn int ötd på S i nt ikdglt (och tt Modtn ökd md 5,6 pocntnht) klm ig LO ändå ft id ptit. Dt ä iknd mot intntionll utckling. En fökling ä tt mn fotfnd h dn poiti bildn dt om it. Dt finn n tk lojlitt, dä äld inom öln int ä bdd tt öppt dikut och kiti utcklingn. Dt ä ynd. Dt o ät tt dikut t ptit tgit ägn och ilk d långiktig målättningn gntlign ä, äg hitoipofon L Ekdhl. Nuå? I höt änt nytt l. I kind tund h n hitoik Sifomätning gnomföt, dä tillfågd fö föt gångn n tt dt ä Modtn om h dn bät jobbpolitikn. Ett omåd om h it hlt gönd fö föhållndt mlln LO och S. Smtidigt ä dt ä int tt ocildmoktikt pti, utn n ödgön llin om gå till l. Miljöptit Mi Wtttnd och äntn L Ohly k nutidhitoi nä d tld på Sko kong i höt. Ungfä mtidigt äntptildn i Aftonbldt och Snk Dgbldt wbb-ttning Kold tt Dt finn n njugght mot duktig fcklig kti om int ä ocildmokt. Dt måt fckföningöln gö upp md. Dn tk kopplingn till tt pti ä tt poblm fö fckföningöln. LO äg ig öppn fö dilog md nd pti. Mn miljonn ull fotfnd ndt in till Socildmoktn. Knk bli dt b om dt ä. Att äktnkpt mlln S och LO tå k ott hu omäldn föänd nd LUNd

6 lo-tidningn n pil Vi inn lltid på fckligpolitik mkn Att Socildmoktn flit md Vänt- och Miljöptin påk int LO: politik bt. Föutom tt dt ödgön mbtt ä tt ätt tt få n tbil ocildmoktikt ldd ging, äg Ull Lindqit, LO: ic odfönd och nig fö fckligpolitik mkn. Vfö töd lo tt och mm pti? Vi komm u mm idé. Mn kn jämfö md nd länd dä fcklig ognition jobb m md lobbykmht, ott pti. D h int ll hft mm fmgång om i. Mång mdlmm tyck tt till xmpl Väntptit bdi n m lo-mdlmänlig politik. Titt mn på ntk kfågo kn knk äntn iblnd h n uppfttning om tå näm dt i blutt på kongn. Mn tt titt på d ptin tyck i olik kfågo ä int mm k om tt tt ognit mbt. Vi änd int uppfttning fö tt n btplt tyck tt Väntptit ä bätt. Vilk ä d tk gmnmm ädingn? Att i ill h tt mhäll om bygg på jämlikht, dä klklyfto mink. Dt kn nog Väntptit ockå ki und på. Dt ä möjligt. Mn i och ptit komm fån mm idé. Dt iktig ä tt i h n gmnm iion om mhällt. Fl fok n tt lo fått tå tillbk gntmot ptit d nt åtiondn. Dfinitit int. Vi inn lltid på fckligpolitik mkn. Dämot dbb politikn iblnd å mdlmm. Ett xmpl d ndkäning om gjod und 1990-tlt. Mn d nödändig. Hu du på dt om hänt i Nog, dä btptit ändt ku och bildt kolition på gund fckföningöln? Dt ä dfinitit int ktullt hä. Vi h äldigt tydlig blut på å kong tt i k mbt och g konomik bidg till Socildmoktn. Hu bli dt md n ödgön llin? Dt ä tt b mbt fö dt ä tt ätt tt få n tbil ocildmoktikt ldd ging. Mn dt innbä int tt i böj mk md Väntptit ll Miljöptit. Ott hu mdlmmn öt? Vi h ju tgit tällning på å kong. Skull dt bli fl om ötd bogligt ll nnt komm dt tt yn på nät kong om i få t tällning till då. Jg ä ötygd om tt dt int bli å. Knppt hälftn ptit mdlmm ä lo-bt, och ö 40 pocnt lo-mdlmmn ötd på tt nnt pti i fö lt. Dt ä iktigt tt i ä ut och pt om kopplingn till politikn, å tt mn tt Socildmoktn h dn bät politikn och uppmn männiko tt öt på ptit. Tyck du tt ni b på tt fömdl hitoin om d dt hä mbtt btytt? Vi h mit dt tt tg. Mn i k bli bätt på tt koppl ihop hu iktig politikn ä fö åt bt. Snd Lund Fotnot: LO cntlt g Socildmoktn x miljon kono p å. Rkommndtionn till föbundn ä 6 kono p mdlm. LO: budgt fö lbt i å ä 24 miljon kono. Någ om gå mlln LO och S Wnj Lundby- Wdin, loodfönd och odini ldmot i ptit ktällnd utkott Stfn Löfn, IF Mtllodfönd och upplnt i ktällnd utkottt (S) Ell Nii, odfönd HRF och odini ldmot i ptityln Hn Tilly, odfönd Byggnd och odini ldmot i ptityln Oll Ludigon, gick dikt fån tt klubbodfönd fö IF Mtll på Volo i Götbog till tt fö åt bli EU-plmntik fö S. Dn nok modlln ä dfinitit int ktull hä, äg LO: nd ic odfönd Ull Lindqit, nig fö fckligpolitik mkn. Foto: nd wiklund PARTI OCH FACK SOM GÅTT SKILDA VÄGAR Skilmän ldd till idologik äng I Dnmk, Stobitnnin och Tyklnd h d ocildmoktik ptin och fckföningöln gjot lut md nd. I d tå n ländn kn mn, nligt hitoipofo L Ekdhl, n tydlig idologik äng. Nä mn böt md dn fcklig öln fönn bomklon, och dä h ptin gått åt tt myckt m ocilliblt håll. I Nog gick dt nnolund till. I Tondhim LO: ldning md och gnomföd n modll i böjn 2000-tlt dä fckt tog ig ut till ntälld på d btplt och fågd ilk poblm om iktig fö dm. Sn bl till n lit om nänd fö tt täll ptin mot äggn. D kull ägld mdlmmn. Dt bl n äldigt tk fcklig ogniing king tt fö dn offntlig kton. Och Abidptit tingd ju ccpt och di dt fö tt få fckligt töd, äg L Ekdhl. Rulttt bl n äntidning Abidptit, om bildd n kolitionging md Sntptit och Soilitik ntpti. Dn llinn h unnit d tå nt nok ln. Fl nk LO-ditikt gnomfö liknnd undökning blnd mdlmmn infö hötn ikdgl. Snd Lund Jn Stoltnbg, nok ttminit, lyn på folkt öt. I Tyklnd och Stobitnnin ldd kilmän fån fckt till högäng, mdn ptit i Nog tingt till äntäng fö tt få fckt töd. Foto: TOM BJØnFlTn

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik Instudingsfgo oh öningsuppgift i indafttni. Hu myt indaft fanns dt i Sig spti äldn nligt snast sstatisti.. Hu myt ha installats oh poduats i Sig hittills i?. Nämn minst t typ a indaft, oh das anändningsomdn,

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan en tidning fån centeptiet numme 4 2011 Full ft på Fmtidsesn + Stämmobesluten fån od till hndling Andes W Jonsson + binne fö välfäden Vi bli fle! Medlemsntlet på väg upp. ANNIE: Vi sk väx med en långsiktig

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Kina spänner musklerna

Kina spänner musklerna # 3 2 0 1 3 Atull ffärnyhtr om och från in. Utgivr: Swdn-Chin Trd Council Arrngrt foto v Agnt Engqvit Kin pännr mulrn Tr hjälp v ocil mdir i främjndt I Shnghi finn 70 gnrlonult. 14 v d ld v n vinn. En

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

ten : "Pedagogiska skrifter" under 1909.

ten : Pedagogiska skrifter under 1909. 4 I fhntcknngn ngck föt ch fämt tcknng ft Stckhm fkk m mn äjämt ävn ft n mäng n nut Och ntufömå m kun n kfft D utm gnmgng n kt cknng ämp fö fkkn föt åk ktcknng öv kukn å Sknn mt mun äv åyft äkt tt tgn

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv Ms 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Bibliok skpd livslång läslus Dn ung mnnn sk komm bli n läsinssd människ. D kn hn dls ck sin mo fö, dls ck v sdns bibliok. Läs i OT om Oxlösunds biblioks lång inssn hisoi

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA VinJett by Teleno Sommen 2015»SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA INSTAGRAMSTJÄRNORNA: @yoggil @wisslen SOMMARENS VACKRASTE CYKELTURER Emm Wiklund

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer