1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas Sveriges socialdemokratiska Den första arbetslös hetskassan startar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas. 1889 Sveriges socialdemokratiska. 1893 Den första arbetslös hetskassan startar."

Transkript

1 8 DOKUMENT: fckligpolitik mkn 1881 Skäddn fö nk btöl, gitton Augut Plm, håll tlt Hd ilj ocilitn? i Mlmö Dn ocilitik ognitionn And intntionln bild i Pi och pån ttgi fö dmokti, btkydd och äldfd. Dt mt btånd ulttt ä föt mjdmonttionn Sig ocildmoktik btpti (SAP) bild Dn föt btlö htkn tt Snk btgiföningn (SAF) bild. lo-tidningn n APRIL Dt föt ktd tlt lut. LO bild Dcmbkompomin undtckn tt tl mlln SAF och LO om g bt ätt tt ogni ig och btgi tt fitt ld och födl btt, ntäll och kd. ETT GAMMALT ÄKTE Illuttion: knnth ndon Foton: Scnpix ltionn mlln Socildmoktn och LO h älln gått på äl. Läng dt m ll mind tt tångäktnkp. I Sig btyd fckligpolitik mkn, och h lltid gjot, mbt md tt och mm pti Socildmoktn. Än om båd änt och hög i fckt h hft åt fö dt, mång ymbion om dt mt jälkl. Fö tt mn tyck tt dt ä dt bät ltntit. Ell, om n gåoig läkting : Dt b ä å. Dt pl likom ingn oll tt äldkig, bfilkig, känpnkig, kll kig, to, pidntmod, folkmod, minitmod, olution, dpion, tliion, mdbogättöl, kin- noöl, hbt-öl, indutiliing, globliing, oljki, miljökttof, botdbubblo, it-bubblo och finnki h pt. Utåt tt tå S och LO tbilt bkom nd. Mn hu läng kn dt håll? Vi åtkomm dit. Indutimhällt äx fm Dt böj nä 1800-tlt Euop föndl fån jodbukmhäll till tt indutillt ådnt. Männiko ö ig in till tädn dä jobbn finn. Socilimn tnk böj pid om tt ogni bt om hittill jobbt kyddlö utn ättight. Abtöl i ll d fom gund fån fbikgol, på tog och und hmlig mötn. Nä Socildmoktn fomllt bild i Sig 1889 komm mjoittn fån olik fckföning. Mn mäk tt bho n cntl ognition fö tt modn fcklig ktion och bygg n tk öl. Nio å n bild LO. Vm om bildd m bo på m mn fågo. Ptit häd gän tt dt politik. Fckt äg fckföningfolk. Antglign ligg L Ekdhl, pofo i hitoi md foku på btöln, nämt nningn nä hn äg tt ingn iktigt t. Utn tt dt n hndl om äxlkn i n tubulnt tid. Fckt ä ptit bn Ott ilkt nänd ltionn oft om tt ätt tt fmtäll d tå om n tk hlht. Något om Å Lindbog, kultuchf på Aftonbldt, mäkt i in fokning om hu ocildmoktin ki hitoi. I ptihitoikn t mn hl tidn fm tt fck och pti ä n odlb nht och n chim otänkb. Ptit äg tt nk fckföningöl ä ocildmoktik p dfinition. Fckt ä ptit bn och gndom, äg hon. Fckligpolitik mkn h iblnd it fmgångik, kontt Å Lindbog. Vid nd tillfälln h dn n kt om tt ätt tt g Socildmoktn bhölig lgitimitt om tt btn pti. I bgynnln ä dt kmpn fö tt få ogni ig mt tt ll, int b ik män, k få öt om d iktigt fågon. Hämd gö mn ockå klt tt

2 9 lo-tidningn n APRIL Stotjk. SAF utfäd lockoutl. LO md tottjk. Som mt tjk bt. Stjkn bl tt ndlg fö LO och mång lämnd d föbund En gupp byt ig u Socildmoktn och bild ptit Socildmoktik äntptit om nt bli Sig kommunitik pti, nund Väntptit Allmän och lik ötätt nt, tillämp fö föt gångn ENSKAP btöln kmp k gå i fom i politikn, int gnom olution. Inom åäl pti om fckföningöl myll dt fotfnd idologik tnk: libl, olutionä, ocildmoktik och fihtligt äntinnd. Socildmoktik ptit 1928 Lg om kollktitl och btdomtol infö. Åt ft inätt Abtdomtoln tlt: Fl iktig fom gnomfö: ktt på fömögnht, folkpnionn höj, btlöhtföäking infö och fmilj md mång bn få lån png till botäd, föbyggnd mödoch bnåd, mödhjälp och bidgfökott till nmtånd möd, folktndåd och tå cko lgtdgd mt. Ingn kälkhitoi kn mät ig md dt litn äktnkpt mlln Socildmoktn och LO. Ell äck å tk känlo. Vlåt 2010 ä båd ptn g än någonin, mtidigt om nd ptn lock. mbt dock fämt md libl, ilk finn nd i kmpn fö llmän och lik ötätt och mot inkänkning i fcklig fi- och ättight. Und 1900-tlt föt dcnni plitt dn nk äntn. Åt ft totjkn 1909 bild yndiklit n Abtöln: mlnd bnämning på d fcklig och politik tändn om h in ocil b i btkln och om yft till tt föbätt btn konomik, ocil, kultull och politik tällning. Till btöln äkn fckföning, politik ognition och upunglign än dn konumntkoopti öln btöln t bn. Dn ocilitik ll ocildmoktik öln ä ynonymt md btöln. Fån Ntionlncyklopdin gn cntlognition, SAC, fö n fcklig kmp fi fån ptipolitik, ttlig inblndning, fdplikt och bindning till kollktitl. Och i mbnd md tt yk olutionn byt ut 1917 kli n gupp u ptit och bild Sig ocildmoktik äntpti, om ft någ å byt nmn till Sig kommunitik pti. Gnom ö hund å gmnmt bgg kn mn, utö jäl bildndt, ukilj fy kndn om komm tt påk ltionn: 1) Smbtt fom 2) D gylln ån 3) Äktnkpki 4) Nuå? Smbtt fom Und tidn mlln äldkign fom mbtt. Säkilt und 1930-tlt böj fckföningöln k omndl till politik. Sttminit P Albin Hnon kipogm ft 1920-tlt tnhåd å och n btlöht om tigit till 25 pocnt n pti och fck. Likom ocil fom om tå cko mt, föäking id btlöht och folktndåd. Ptit ill bli folkligt. LO födubbl itt mdlmtl. Mn ll k int md. I ät Nolnd pågå tjk mot lönänkning id fl fbik om di på fckligt dikl. Stjkbyt häng ut och mihndl. Militä kll in. Und tt ooligt potttåg nänd d in gä och kulputo. Fy dmontnd bt, och n åkåd, kjut till död. Fm kd llligt. Dt om händ i Ådln 1931 t ig ft på fl ätt.

3 10 DOKUMENT: fckligpolitik mkn lo-tidningn n APRIL Fy tjknd bt och n åkåd kjut n militä i Ådln Sltjöbdtlt lut, tt huudtl mlln lo och SAF. Byggnd och Tnpotbtföbundt k ldig und Vktdkonfliktn, ö mtllbt tjk Allmänt bnbidg infö tl Allmän jukföäking, modkpföäking, tuditödytm bygg ut och llmän bttidfökotning gnomfö. Stid om tjäntpnion fö ll, int b tjäntmän. Allmän tjäntpnion (ATP) öt ignom 1959 och täd i kft åt däpå Rhn-Midnmodlln nt lo-kongn, md blnd nnt hög ylättning och jämn inkomtfödlning om mål. T cko mt infö Allmän jukföäking infö. Låt o j kt bot dn födl i h hft tt dn politik och fcklig öln ä fönd, i ll ynnht om i j h åd tt h tå pti. Kt Dhltöm om kollktinlutning, gitto fö btöln, lutt 1800-tlt Nä dn tidn komm, då dt gå upp fö btkln kinno, tt d int b ä l, utn ln l, då komm ockå bfiln till dm, mn dt komm dock b gnom gn ntängning. Ann Stky, SAP: föt kinnlig ptikö, om oft gitd fö tt kinno kull ogni ig fckligt D fcklig och politik ognitionn k gå hnd i hnd och gmnmt bt fö dt to målt: btkln fulltändig figöl. Hjlm Bnting i tt tl i Gäl, 1886 Skll dt nk mhällt bli dt god mdboghmmt måt klkillndn lägn, dn ocil omogn utckl, n konomik utjämning k, d btnd bd ndl än i dt konomik föltndt, dmoktin gnomfö och tillämp än ocilt och konomikt. P Albin Hnon Folkhmtlt i ikdgn nd kmm, 1928 Fckföningöln äldigt dikl och höll på tt gå n nnn äg än ptit. Eft kottn koppl P Albin Hnon tt gpp om öln. Md hådhänt mtod inbill hn ll tt dt bli totl nki om mn fotätt tt dmont ilt. Fckföningöln diciplin in i ptifålln, äg Å Lindbog kick LO ut tt cikulä om uttängning kommunit fån fcklig uppdg. Mn äkilt inom Mtll ä dt kommunitik inflytndt ho mdlmmn tot. Nä dn to mtlltjkn byt ut 1945 ä dn tkt pådin dn kommunitik flngn i föbundt. Ö mtllbt lägg und fm månd n btt. Stjkn bli tt ndlg dä ktdbtn int få m i lön än bt i föbund om int tjkt. Stjkn bki oft om kulmn på dt kommunitik inflytndt ö LO. Och om ttkottt fö tt n gång fö ll få bot kommunit fån föbundn. Dt h funnit n tk ntikommunim inom ocildmoktin om buit upp fckföningöln. Dn om bli tämpld om kommunit ll yndiklit få ing cntl poition. En gmml tdition ä ockå tt tämpl kitik om kommunit än om d int ä dt. Och på å ätt kunn ml fckföningöln king dn dominnd ocildmoktin, äg pofo L Ekdhl. Smtidigt, lägg hn till, h dt lltid it oklt d n kommunitik fcklig pktik gntlign innbä. D gylln ån Eftkigtidn bli dn fckligpolitik mkn guldåld. Att Sig ldig ktit dltog i äldkign g kl födl ft kiglutn. Sttminit Tg Elnd mull ilign till n böjn om tt gå nä LO 1949 int gå md på tt fottt löntopp. Mn LO böj ig. Och konomin böj ull i hög ft. LO-konomn Göt Rhn och Rudolf Midn pnt in konomik modll md n olidik lönpolitik och full ylättning om mål. Fckt fom lönpolitikn. Rgingn tt dt ld till utymm fö älfädpolitik. Vilkt i in tu kn moti fckt tt iblnd tå tillbk i lönkn, då mdlmmn få ocil fömån om kot bttid, läng mt och olik föäking. Mdlmm ut på btpltn åg ilk poblm männiko hd. Nä dt fungd om bät knlid kn gnom fckt och bl till lg, n L Ekdhl. Mot lutt 1960-tlt gå Sig in i n kodpiod md Volo, A och n gigntik induti. Nä Olof Plm 1969 xl Tg Elnd oll om lndt ld h Socildmoktn gn mjoitt i ikdgn. Mn ut i lndt bubbl dt. Gubtn i Mlmfältn ä tött på dilg, bull, tndmm och htig och hikik ckodlönytm. Och på tt llt m cntlit och byåktikt LO. Vild tjk byt ut. Gnk nt ä ntlt tjknd upp i tuntl. Dn ny tilltädd ttminitn Olof Plm bli tälld. Sltjöbdndn h domint i 30 å. Dutom ä btgin mn tjk mot tt ttligt bolg LKAB. Dn ild tjkn i ockå på tt bt kn få jält ghö utn tt gå i LO: föbund. Stjkn pågå i näm tå månd. Än ömmko, kogbt, hmnbt och tädko gnomfö fl ild tjk. Mång gång ld dt till höjd lön. Eft, och ntglign på gund ild tjk och tt diklt klimt, gnomfö und 1970-tlt något n btättoffni. Dt bli tt jält tg fån Sltjöbdndn. Sig få lg om ntällningkydd, mdbtämmnd, fckligt bt på btld bttid, fcklig näo i tyl, ny btmiljö, 40 timm btck och föäldföäking Und 1950 till 70-tlt uppftt jg fckföningöln om tnkmdjn

4 11 lo-tidningn n APRIL Säkild kinnolön i kollktitln kff Gutjkn i Mlmfältn tl Ny bttidlg om 40 timm btck, l, fm cko mt, föäldföäking, mbl, ny btmiljölg, fötondmnnlg. Dghmutbyggndn t ft Tåkmmikdgn kff Pt Btt och Jn Guillou löj ttn hmlig infomtionbyå, IB, om blnd nnt ktlgt fcklig änt LO-kongn nt fölgt om löntgfond Stokonfliktn, fjäd nk bttg ä tt i konflikt, i tjk ll lockout Löntgfond öt ignom i ikdgn. Jg to ft d tudi i gjot ä [dt] kokt tt äg tt Abtgiföningn popgndit i myckt fmtå om htt och illiljn kolpotö mot nk btöl. Olof Plm i tt tl på Mtllindutibtföbundt kong i Stockholm 1981 Hn bl nätn ild. Hn fottt md tt ngip ptit jodbukpolitik änd dn 1947 och kildd hu indutifintlig å intällning. Vå gn älj t i ingn hänyn till utn fjäk b fö böndn tc. Dt hl m än tit. I tt läg, då ptit klign bfinn ig på offnin kll i få dtt ohn bä md LO. Tg Elnd om An Gij, LO: odfönd kit ä tt jäl d n fo hit Löntg t dm änd x b i pmp Mn nu h d nd m ll fy kmp Sn k d kt i ån t å ond om tött o t gå fl in i nd ö Nu bh ä fullt fo ig S l föän h m fångbtt 1983 o ikdgd gn. ötim und olm-tidnin t k tt g ld F f z fån Stockh lo u ig l-o d Kjl Ro o ol P fotogfn d på bild Kom m måt unitn ö iol o c n llt inflytn h bk d Ut m bt i dn äld d ko n. mmun itn LO: lnd! k g knppt Jut nu finn j cildmoktin o någonting ho i, älfädidolog utö n llmän. l l n t nä om i dg dl åt gå btydvå iion m ft på d ligt läng och t igt, n om tt äd gml fin idé i ll Fölo kllöt mhä ut. ill i ä iionn t it, fok dningchf och Rudolf Midn, ut jn bö i, n ing dn -Ti, u LO id LO tlt om höll ptit itlt. Dt fnn LO-konom och nd om int tänkt om nd konom. Mn hd n jältändig idé om mhällt utckling, äg L Ekdhl. Nu föd yttlig n fcklig tnk om bhö gå i politikn. Fölgt gå ut på tt i induti k btl in n dl intn till kollktit ägd fond om fckt kontoll. Klik klpolitik dä fckt, int ptit, h mkt ö konomi. Än om ptit fomllt gå md på löntgfond ä mottåndt tkt. Kjll-Olof Fldt mot md töd Plm. Motit tt ptit int kund t n konflikt md dn induti om gö dt möjligt tt di älfädpolitik. Mn todd int hll tt dt kull möjligt tt i gundn änd mhällt, bätt L Ekdhl. Mot lutt dt dikl 1970-tlt böj tilläxtn mink, btlöhtn och infltionn tig. Guldån gå mot tt lut. Ett kotikt och kontit åtiond tå fö dön. Äktnkpki 1979 bild Mgt Thtch ging i Stobitnnin. Ett å n älj Ronld Rgn till USA: pidnt. Båd ty und hl 1980-tlt. Och båd motbt fcklig ogniing. Sig, om nu h n boglig ging, byt ku mot n nylibl politik dä ttn k lägg ig i å lit om möjligt. Socildmoktn häng ockå på. Ptit hd ilign lit motillig gått md på fölgt om löntgfond. Mn dt hd äckt ond ögt ho boglig pti och näingli. Mint gt. Nä å Socildmoktn inn lt 1982 infö mn ilign fondn. Mn fckt bli int huudmn fö dm, och d ä långt ifån upungfölgt. Ptit någ tt LO hd lnt n politik fåg om å bännb tt d tt ptit i n myckt å itution. Fondn gick fö långt, äg L Ekdhl. Häifån böj ltionn knk. Dn S-ldd gingn und 1980-tlt, md Kjll-Olof Fldt på finnn, pioit tt bgän tktn på infltionn und n (lltfö) nbbt tignd konjunktu. Mtodn innbä blnd nnt tt håll lön och pi n. Finnminit Fldt och LO: Stig Mlm bli ldig bäti. Än loklt pott fckligt kti mot dn ocildmoktik politikn inld tt uppop fån ktdklubb i Dln mot dn ocildmoktik politikn om mn n ök klyfton i mhällt. Ö männiko ki und. Ptildningn ä mind od. Ännu n gång kll opn om tt n xtmänt ligg bkom. Und 1980-tlt bli botdmkndn å ht tt dn till lut kok ö. Sig ä på gänn till mmnbott. Och Socildmoktn hmn i tt dilmm. Hu ä mn tt btpti om mtidigt ty tt lnd finn? Säkilt åt nä dt nk xtm lågkonjunktu. Klyftn mlln d tå oon äx nä tt ikllt 1990-tl inld. Smtidigt åll kollktinlutningn, om gtt föbundn möjlight tt utomtikt nlut mdlmm till ptit (dä indiidn ilign kund ig), n llt ht dbtt. Kitikn kll dt tångnlutning äg LO: odfönd Stig Mlm tt dn bliit n kntn om å hl t nlutningn till ptit bot. Smm å lägg Ing Clon ging fm tt kipkt md ndkäning, topp fö lön- och pihöjning och tjkföbud. Dn om få pnt pktt ä dn 33-åig Mon Shlin, fäk på potn om btmkndminit. LO täll ig bkom pktt. Mn blnd någ föbundn kok dt. Säkilt i Kommunl, dä dånd odföndn Lillmo Aidon äg. Rgingn Clon mitondfökl n mjoitt i ikdgn. Mn d boglig ptin kn int n, och Ing Clon få fötond tt bild ny ging. Nu lämn Kjll-Olof Fldt politikn.

5 12 DOKUMENT: fckligpolitik mkn lo-tidningn n APRIL Möjlightn fö LO-föbund tt utomtikt kollktinlut mdlmm till ptit t bot Dn S-ldd gingn fölå tillfälligt föbud mot tjk Bmnningfötg lgli Sig gå md i EU LO-kongn gå ut och pott mot dn Socildmoktik gingn. Mn dikut tt bild ny pti Indutitlt, om k ty hu kollktitl föhndl fm, lut Mdlingintitutt inätt Fötg md fä än tio ntälld få undnt tå pon fån l Kommunl gå ut i totjk Atlöl och ikdgl. Mn dt ä tåkigt tt lä tt du känn dig om mind äd fö tt du int Socildmokt, fckt k fötäd ll mdlmm. Smtidigt h j mdlm ockå tt n tt k fö ognitionn bät. Wnj Lundby-Wdin n folkptitik LO-mdlm om int känn ig älkommn i itt fck. U Wnj blåd, om finn på LO: wbbid LO måt fötå tt dt ä otidnligt tt fotfnd föänt mdlmkp ho ocildmoktin fö dm om ill gö fcklig kiä. Dim Mi, chfdktö An, 2008 Vi, ingn nnn, kn kp n god älfäd. Wnj Lundby-Wdin i tl id ocildmoktn ptikong LO h n idologik gmnkp md Socildmoktn om utgå fån btkln bho och tändn. Gmnkpn ligg till gund fö n långiktig ognid mkn om int byt och åtuppt lltft om dn politik dgodningn föänd. Socildmoktn ä om nykthtöln n folköl utn folk. Stig Mlm, LO: odfönd , 1999 I konfliktn mlln kpitl och bt fötäd ocildmoktin lltid btt intn Fån ppotn till nt LO-kongn 2008 U Socildmoktn ptipogm, ntgt id ptikongn Smtlig fotogfi: SCANPIx Stoppktt bli int. Åt ft h d boglig ptin nt och inn dcnnit föt ikdgl. Löntgfondn få åtign hög pioitt. Ett å ft lt ä d bot Nä Ing Clon t tillbk ldtöjn ft Cl Bildt, och nt ätt Gön Pon, inld ptit n ningpolitik om k täd upp ft 1990-tlkin. D båd oon ögå till n lågintni kigföing: Mon Shlin (nu om ptikt) fölå n kndg fö åd jukt bn. Kommunl yt ifån. Gön Pon ill h n flxibl btätt. Dt få LO, md Btil Jonon om odfönd, tt und kongn 1996 byt ll mötn och i tällt gå ut och dmont mot ptit md hot om tt d in miljonn i ptitöd. Slgodn löd: Vi tå i ägn. Kipktt md tjktoppt gjod ltionn äldigt inflmmd. Likom Gön Pon ningpolitik und 1990-tlt. Dn log äkilt håt mot Kommunl mdlmm. Dä omädd nog mång in yn på ptit, äg L Ekdhl. I mittn 1980-tlt h S ö n miljon mdlmm och näm 80 pocnt ä LO-bt h ptit mdlmm. I dg ä dt knppt hälftn. Och knppt hälftn dm komm fån LO-kollktit om i in tu fotätt tpp mdlmm. Smtidigt om llt fl tjäntmän och kdmik ogni ig. Smhällutcklingn md n induti om ylätt llt fä h fått LO tt tpp fotfätt, (dn mnlig) indutibtn h ju it å cntl. Mn tot tt ö 40 pocnt LOmdlmmn int ötd på S i nt ikdglt (och tt Modtn ökd md 5,6 pocntnht) klm ig LO ändå ft id ptit. Dt ä iknd mot intntionll utckling. En fökling ä tt mn fotfnd h dn poiti bildn dt om it. Dt finn n tk lojlitt, dä äld inom öln int ä bdd tt öppt dikut och kiti utcklingn. Dt ä ynd. Dt o ät tt dikut t ptit tgit ägn och ilk d långiktig målättningn gntlign ä, äg hitoipofon L Ekdhl. Nuå? I höt änt nytt l. I kind tund h n hitoik Sifomätning gnomföt, dä tillfågd fö föt gångn n tt dt ä Modtn om h dn bät jobbpolitikn. Ett omåd om h it hlt gönd fö föhållndt mlln LO och S. Smtidigt ä dt ä int tt ocildmoktikt pti, utn n ödgön llin om gå till l. Miljöptit Mi Wtttnd och äntn L Ohly k nutidhitoi nä d tld på Sko kong i höt. Ungfä mtidigt äntptildn i Aftonbldt och Snk Dgbldt wbb-ttning Kold tt Dt finn n njugght mot duktig fcklig kti om int ä ocildmokt. Dt måt fckföningöln gö upp md. Dn tk kopplingn till tt pti ä tt poblm fö fckföningöln. LO äg ig öppn fö dilog md nd pti. Mn miljonn ull fotfnd ndt in till Socildmoktn. Knk bli dt b om dt ä. Att äktnkpt mlln S och LO tå k ott hu omäldn föänd nd LUNd

6 lo-tidningn n pil Vi inn lltid på fckligpolitik mkn Att Socildmoktn flit md Vänt- och Miljöptin påk int LO: politik bt. Föutom tt dt ödgön mbtt ä tt ätt tt få n tbil ocildmoktikt ldd ging, äg Ull Lindqit, LO: ic odfönd och nig fö fckligpolitik mkn. Vfö töd lo tt och mm pti? Vi komm u mm idé. Mn kn jämfö md nd länd dä fcklig ognition jobb m md lobbykmht, ott pti. D h int ll hft mm fmgång om i. Mång mdlmm tyck tt till xmpl Väntptit bdi n m lo-mdlmänlig politik. Titt mn på ntk kfågo kn knk äntn iblnd h n uppfttning om tå näm dt i blutt på kongn. Mn tt titt på d ptin tyck i olik kfågo ä int mm k om tt tt ognit mbt. Vi änd int uppfttning fö tt n btplt tyck tt Väntptit ä bätt. Vilk ä d tk gmnmm ädingn? Att i ill h tt mhäll om bygg på jämlikht, dä klklyfto mink. Dt kn nog Väntptit ockå ki und på. Dt ä möjligt. Mn i och ptit komm fån mm idé. Dt iktig ä tt i h n gmnm iion om mhällt. Fl fok n tt lo fått tå tillbk gntmot ptit d nt åtiondn. Dfinitit int. Vi inn lltid på fckligpolitik mkn. Dämot dbb politikn iblnd å mdlmm. Ett xmpl d ndkäning om gjod und 1990-tlt. Mn d nödändig. Hu du på dt om hänt i Nog, dä btptit ändt ku och bildt kolition på gund fckföningöln? Dt ä dfinitit int ktullt hä. Vi h äldigt tydlig blut på å kong tt i k mbt och g konomik bidg till Socildmoktn. Hu bli dt md n ödgön llin? Dt ä tt b mbt fö dt ä tt ätt tt få n tbil ocildmoktikt ldd ging. Mn dt innbä int tt i böj mk md Väntptit ll Miljöptit. Ott hu mdlmmn öt? Vi h ju tgit tällning på å kong. Skull dt bli fl om ötd bogligt ll nnt komm dt tt yn på nät kong om i få t tällning till då. Jg ä ötygd om tt dt int bli å. Knppt hälftn ptit mdlmm ä lo-bt, och ö 40 pocnt lo-mdlmmn ötd på tt nnt pti i fö lt. Dt ä iktigt tt i ä ut och pt om kopplingn till politikn, å tt mn tt Socildmoktn h dn bät politikn och uppmn männiko tt öt på ptit. Tyck du tt ni b på tt fömdl hitoin om d dt hä mbtt btytt? Vi h mit dt tt tg. Mn i k bli bätt på tt koppl ihop hu iktig politikn ä fö åt bt. Snd Lund Fotnot: LO cntlt g Socildmoktn x miljon kono p å. Rkommndtionn till föbundn ä 6 kono p mdlm. LO: budgt fö lbt i å ä 24 miljon kono. Någ om gå mlln LO och S Wnj Lundby- Wdin, loodfönd och odini ldmot i ptit ktällnd utkott Stfn Löfn, IF Mtllodfönd och upplnt i ktällnd utkottt (S) Ell Nii, odfönd HRF och odini ldmot i ptityln Hn Tilly, odfönd Byggnd och odini ldmot i ptityln Oll Ludigon, gick dikt fån tt klubbodfönd fö IF Mtll på Volo i Götbog till tt fö åt bli EU-plmntik fö S. Dn nok modlln ä dfinitit int ktull hä, äg LO: nd ic odfönd Ull Lindqit, nig fö fckligpolitik mkn. Foto: nd wiklund PARTI OCH FACK SOM GÅTT SKILDA VÄGAR Skilmän ldd till idologik äng I Dnmk, Stobitnnin och Tyklnd h d ocildmoktik ptin och fckföningöln gjot lut md nd. I d tå n ländn kn mn, nligt hitoipofo L Ekdhl, n tydlig idologik äng. Nä mn böt md dn fcklig öln fönn bomklon, och dä h ptin gått åt tt myckt m ocilliblt håll. I Nog gick dt nnolund till. I Tondhim LO: ldning md och gnomföd n modll i böjn 2000-tlt dä fckt tog ig ut till ntälld på d btplt och fågd ilk poblm om iktig fö dm. Sn bl till n lit om nänd fö tt täll ptin mot äggn. D kull ägld mdlmmn. Dt bl n äldigt tk fcklig ogniing king tt fö dn offntlig kton. Och Abidptit tingd ju ccpt och di dt fö tt få fckligt töd, äg L Ekdhl. Rulttt bl n äntidning Abidptit, om bildd n kolitionging md Sntptit och Soilitik ntpti. Dn llinn h unnit d tå nt nok ln. Fl nk LO-ditikt gnomfö liknnd undökning blnd mdlmmn infö hötn ikdgl. Snd Lund Jn Stoltnbg, nok ttminit, lyn på folkt öt. I Tyklnd och Stobitnnin ldd kilmän fån fckt till högäng, mdn ptit i Nog tingt till äntäng fö tt få fckt töd. Foto: TOM BJØnFlTn

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Ingenjörsmetodik IT & ME 2007. Föreläsare Dr. Gunnar Malm

Ingenjörsmetodik IT & ME 2007. Föreläsare Dr. Gunnar Malm Ingenjösmetodik IT & ME 2007 Föeläse D. Gunn Mlm 1 Dgens föeläsning F10 Mtemtisk modelle v föänding Ex tillväxten v fökylningsvius elle studieskuld Populät kllt äntetl 2 Inledning mtemtisk modelle Kn nvänds

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Grefvinnan Anna Douglas,

Grefvinnan Anna Douglas, Stockholm, Idun Tryckri Aktibolg. N:r 10 (429) Frdgn dn 6 mr 1896. 9:d årg. Prnumrtionpri pr år: Idun nm 1 kr. 5: Idun Modt., fjortondguppl.» 5: Idun Modt., månduppl. J 3: Brngrdrobn» 3: Byrå: Klr ödr

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11 Flyktingfågan ginal amdning Ana Nlén, PKN 2015-12-11 En myckt antängd ituatin Lägbild Dt finn int n mall Excllfil yft få n gmnam bild ch kunna tnd inm lika mådn, nkl ifyllnad Rappting fån/till MSB natinll

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

kvarter Sommarlivet leker LISEBERG I VÅRA EXTRA BIL AGA Framtidens Bredband VINN SÄSoNgSKoRT! FLYTT TILL NYTT SMULTRONSTÄLLEN HUS I HUVUDROLL

kvarter Sommarlivet leker LISEBERG I VÅRA EXTRA BIL AGA Framtidens Bredband VINN SÄSoNgSKoRT! FLYTT TILL NYTT SMULTRONSTÄLLEN HUS I HUVUDROLL I VÅRA kvt LISEBERG VINN SÄSoNgSKoRT! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON JUNI 2013 EXTRA BIL AGA Fmtidn Bdbnd Sommivt k FLYTT TILL NYTT SMULTRONSTÄLLEN HUS I HUVUDROLL Väkommn ti Poidon Huvudkonto

Läs mer

Matte KONVENT. Ma te ma tik. Länktips: Mattecentrum.se Matteboken.se Formelsamlingen.se Pluggakuten.se. Innehåll: Pluggtips Formelsamling Kursprov

Matte KONVENT. Ma te ma tik. Länktips: Mattecentrum.se Matteboken.se Formelsamlingen.se Pluggakuten.se. Innehåll: Pluggtips Formelsamling Kursprov Mtte KONVENT Plgg tillsmmns inför de ntionell proen i mtemtik M te m tik Länktips: Mttecentrm.se Mtteoken.se Formelsmlingen.se Plggkten.se 5 Innehåll: Plggtips Formelsmling Krspro I smrete med retsgirorgnistionen

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880 HÄLO- OH IDOTTDMIN/107 013 00 LILJWLL arkitekter ab 1 1 2 Y 407 Y 40680 Y 40640 Y 40600 Y 40560 Y 405 Y 40480 Q:\10701300\\HNDLING\ITNING\HID\HI_ituationsplanpln; PINTD: 09-12-01-13:40; LT D Y: sogy 3

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1 RESERVATION fö luföäljning och vnull yckfl KLIPP! GÄLLER FR O M 14/9-2 7/9 lövikgodi kmllkungn mx 3 kg/kund äppl goldn dliciou oyl gl gnny mih fnik kl 1 ofom 39 13 5 kg poi i äck vig kl 1 jmf pi 3 /kg

Läs mer

Gott till nyår! EÊaT]b :dab_a^vap\ Det här får du inte missa 2010! Vi har hela listan! sidan 2. Det smakar som en alkis från Kivik luktar

Gott till nyår! EÊaT]b :dab_a^vap\ Det här får du inte missa 2010! Vi har hela listan! sidan 2. Det smakar som en alkis från Kivik luktar Ondg 0 dcmb 00 Vck Ågång www.lokltidningn. Vi ä hmm på Limhmn och Bunkflo Våt koncpt till fmgång! www.gfb.! l i c p Nyå Dt hä få du int mi 00! Vi h hl litn! idn Dt mk om n lki fån Kivik lukt FASTGHETSBYRÅ

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

martin östlund 2008 1 Disposition

martin östlund 2008 1 Disposition mtin östlund 2008 1 Disposition! Pototyping medium/high fidelity! Användupplevelse! Intektionsflöde och flow! Användbhetsutvädeing - Usbility testing! Tillgänglighet 2 Metode fö pototyping! Medium fidelity

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

5 % rab 50% Guldtvätt. Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för. t batt 10% rabatt. för

5 % rab 50% Guldtvätt. Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för. t batt 10% rabatt. för 60 k 0% j spl Kn 8 dl och g, läkm om 5-0-, idnin j ok dndn Gilig n Gä ju ill uik Riv u och s nd komin köp hck Vädc Hös Guldvä dn COOP Foum 0 k fö 50 så j spl Kn dl och -0-8 g, läkm om 5, idnin j ok dndn

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien.

0 a. a -Â n 2 p n. beskriver på sedvanligt sätt en a-periodisk utvidgning av f. Nedanför ritas en partialsumma av Fourierserien. Sinus- och cosinusserier I slutet v kursen där vi skll lös differentilekvtioner på ändlig intervll v typen H, L, behöver vi konstruer Fourierserier med en viss typ v uppförnde i intervllens ändpunkter.

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C, D OCH E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C, D OCH E FORMLER TILL NTIONELLT PROV I MTEMTIK KURS D OH E LGER Rgl dgdsktio kdigsgl kojugtgl Ektio p q ött p p p q o dä p o q p q RITMETIK Pi T G M k d m µ p t gig mg kilo kto di ti milli miko o piko 9 6 - - -

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT!

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT! ALLT OM ALLT DJUR OCH YRKE N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR VEM VET ALLT ÄR MÖJLIGT! Måg svå beslut fö ekto v: Dphe och Vikto 4 Vfö böjde

Läs mer

Foto: Liss Hennie Hansen. Foto: Liss Hennie Hansen. Foto: Liss Hennie Hansen BLÅF. m... ... 4-5 ... ... 1 ... 15 ... 6

Foto: Liss Hennie Hansen. Foto: Liss Hennie Hansen. Foto: Liss Hennie Hansen BLÅF. m... ... 4-5 ... ... 1 ... 15 ... 6 Hl dnn bilg ä nnon fö KOMMUNERNA GRATANGEN, LAVANGEN, IBESTAD, SALANGEN OCH SKÅNLAND Foto: Li Hnni Hnn n o k l ä V g o N d o till N R E D R O J F Å L B Foto: Li Hnni Hnn Foto: Li Hnni Hnn BLÅF JORD n kultu

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

LÖSNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 2

LÖSNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 2 LÖNINGR TILL RLEM I KITEL L. Kftn h stolkn. Dss iktning ltivt koodintln ä också känd och givn v vinkln. Kftns - komponnt ä då sin, mdn - komponntn ä cos. Vi kn skiv kftn på vktofom: + sin cos ll komponntfom

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS!

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! 2016 Innhåll PRONTO At.n. 108 Gummigpp md tyckmknism. Jumbopton. 40 x 13 mm. Fäg: gul, ong, öd, blå, gön, gå, svt/vit, svt. Pnno Tänd Rflx Nyckling Mdi Mäss Elktonic Giv

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C OCH D

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C OCH D (7) FORMLER TILL NTIONELLT PROV I MTEMTIK KURS OH D LGER Rgl dgdsktio ( + ) = + + ( ) = + (kdigsgl) ( + )( ) = (kojugtgl) ( + ) = + + + ( ) = + + = ( + )( + = ( )( + + Ektio + p+ q = 0 ) ) ött p p p =

Läs mer

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik

Instuderingsfrågor och övningsuppgifter i vindkraftteknik Instudingsfgo oh öningsuppgift i indafttni. Hu myt indaft fanns dt i Sig spti äldn nligt snast sstatisti.. Hu myt ha installats oh poduats i Sig hittills i?. Nämn minst t typ a indaft, oh das anändningsomdn,

Läs mer

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890 Degn nce 1890 wwwvjnce1890com fcebookcom/vjnce1890 Tck tll ll fotogrfer: Rckrd Thoron Angelc Engtröm VJ nce 1890 Ktrn Mäknen 102 62 Stockholm Mthld Svenon Phone: +46 8-720 09 20 Chrlotte Luterbch Ann Moln

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

24 Integraler av masstyp

24 Integraler av masstyp Nr, mj -5, Ameli Integrler v msstyp Kurvintegrler v msstyp Vi hr hittills studert en typ v kurvintegrl, R F dr, där vi integrerr den komponent v ett vektorfält F som är tngentiell till kurvn ( dr) i punkter

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer